Година XVII Понедјељак, 23. септембра 2013.

годинe

Број/Broj

73 

Godina XVII Ponedjeljak, 23. septembra/rujna 2013. godine ISSN 1512-7508 - српски језик ISSN 1512-7486 - босански језик ISSN 1512-7494 - хрватски језик

САВЈЕТ МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
На основу члана 17. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 13. став (1) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12) и члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), на приједлог Правобранилаштва Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 56. сједници одржаној 10. јула 2013. године, донио је О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И МЕЂУНАРОДНИХ ОБАВЕЗА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ Члан 1. (Предмет Одлуке) Овом Одлуком одобравају се средства буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину Правобранилаштву Босне и Херцеговине у износу од 98.000,00 КМ. Члан 2. (Намјена средстава) Средства из члана 1. ове Одлуке Правобранилаштво Босне и Херцеговине ће користити за финансирање трошкова набавке три моторна возила.

979

Члан 3. (Реализација Одлуке) За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине и Правобранилаштво Босне и Херцеговине. Члан 4. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". СМ број 196/13 Предсједавајући 10. јула 2013. године Савјета министара БиХ Сарајево Вјекослав Беванда, с. р. Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stav (1) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici održanoj 10. jula 2013. godine, donijelo je O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2013. GODINU Član 1. (Predmet Odluke) Ovom Odlukom odobravaju se sredstva budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih

ОДЛУКУ

ODLUKU

Број 73 - Страна 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine u iznosu od 98.000,00 KM. Član 2. (Namjena sredstava) Sredstva iz člana 1. ove Odluke Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine će koristiti za finansiranje troškova nabavke tri motorna vozila. Član 3. (Realizacija Odluke) Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine. Član 4. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 196/13 Predsjedavajući 10. jula 2013. godine Vijeća ministara BiH Sarajevo Vjekoslav Bevanda, s. r. Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavak (1) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici održanoj 10. srpnja 2013. godine, donijelo je O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNSKE PRIČUVE PRORAČUNA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2013. GODINU Članak 1. (Predmet Odluke) Ovom Odlukom odobravaju se sredstva proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Pravobraniteljstvu Bosne i Hercegovine u iznosu od 98.000,00 KM. Članak 2. (Namjena sredstava) Sredstva iz članka 1. ove Odluke Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine će koristiti za financiranje izdataka nabave tri motorna vozila. Članak 3. (Realiziranje Odluke) Za realiziranje ove Odluke zadužuju se Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine i Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine. Članak 4. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Predsjedatelj VM broj 196/13 Vijeća ministara BiH 10. srpnja 2013. godine Vjekoslav Bevanda, v. r. Sarajevo

На основу члана 17. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 13. става (2) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12) и Одлуке о преносу овлаштења предсједавајућем и замјеницима предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине за интервентно кориштење буџетске резерве ("Службени гласник БиХ", број 10/13), предсједавајући Савјета министара Босне и Херцеговине донио је О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ Члан 1. (Предмет Одлуке) Одобравају се средства за интервентно кориштење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину у износу од 300,00 КМ Елведину Исламовићу из Сарајева у сврху једнократне помоћи за лијечење дјетета. Члан 2. (Надлежиост за реализацију) За реализацију ове одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине, у складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на текући рачун Елведина Исламовића из Сарајева. Члан 3. (Ступање на снагу) Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". Број 01-50-2-968-1/13 Предсједавајући 16. септембра 2013. године Савјета министара БиХ Сарајево Вјекослав Беванда, с. р. Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stava (2) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prijenosu ovlaštenja predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE Član 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu u iznosu od 300,00 KM Elvedinu Islamoviću iz Sarajeva u svrhu jednokratne pomoći za liječenje djeteta. Član 2. (Nadležnost za realizaciju) Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o

980

ОДЛУКУ

ODLUKU

ODLUKU

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 3

finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun Elvedina Islamovića iz Sarajeva. Član 3. (Stupanje na snagu) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-2-968-1/13 Predsjedavajući 16. septembra 2013. godine Vijeća ministara BiH Sarajevo Vjekoslav Bevanda, s. r. Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavka (2) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju i zamjenicima predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje proračunske pričuve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE Članak 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu u iznosu od 300,00 KM Elvedinu Islamoviću iz Sarajeva u svrhu jednokratne pomoći za liječenje djeteta. Članak 2. (Nadležnost za realizaciju) Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun Elvedina Islamovića iz Sarajeva. Članak 3. (Stupanje na snagu) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Predsjedatelj Broj 01-50-2-968-1/13 Vijeća ministara BiH 16. rujna 2013. godine Vjekoslav Bevanda, v. r. Sarajevo

ODLUKU

О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ Члан 1. (Предмет Одлуке) Одобравају се средства за интервентно кориштење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину у износу од 500,00 КМ Аднану Фазлагићу из Сарајева у сврху једнократне помоћи за трансплантацију срца. Члан 2. (Надлежност за реализацију) За реализацију ове одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине, у складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на текући рачун Аднана Фазлагића из Сарајева. Члан 3. (Ступање на снагу) Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". Број 01-50-2-2526-1/13 Предсједавајући 12. септембра 2013. године Савјета министара БиХ Сарајево Вјекослав Беванда, с. р. Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stava (2) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE Član 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu u iznosu od 500,00 KM Adnanu Fazlagiću iz Sarajeva u svrhu jednokratne pomoći za transplantaciju srca. Član 2. (Nadležnost za realizaciju) Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun Adnana Fazlagića iz Sarajeva. Član 3. (Stupanje na snagu) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Predsjedavajući Broj 01-50-2-2526-1/13 Vijeća ministara BiH 12. septembra 2013. godine Vjekoslav Bevanda, s. r. Sarajevo

ОДЛУКУ

ODLUKU

На основу члана 17. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 13. става (2) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12) и Одлуке о преносу овлаштења предсједавајућем и замјеницима предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине за интервентно кориштење буџетске резерве ("Службени гласник БиХ", број 10/13), предсједавајући Савјета министара Босне и Херцеговине донио је

981

Број 73 - Страна 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavka (2) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju i zamjenicima predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje proračunske pričuve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE Članak 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu u iznosu od 500,00 KM Adnanu Fazlagiću iz Sarajeva u svrhu jednokratne pomoći za transplantaciju srca. Članak 2. (Nadležnost za realizaciju) Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, sukladno Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun Adnana Fazlagića iz Sarajeva. Članak 3. (Stupanje na snagu) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-2-2526-1/13 12. rujna 2013. godine Sarajevo Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, v. r.

ODLUKU

Члан 3. (Уплата средстава) Средства остварена издавањем пограничних пропусница уплатиће се на Јединствени рачун Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине, у складу са инструкцијама Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине. Члан 4. (Ступање на снагу) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Предсједавајући СМ број 195/13 Савјета министара БиХ 29. августа 2013. године Сарајево Вјекослав Беванда, с. р. Na osnovu člana 4. stav (3) Zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici održanoj dana 29.08.2013. godine, donijelo je O CIJENI POGRANIČNIH PROPUSNICA Član 1. (Predmet) Ovim Pravilnikom propisuje se visina naknade koja se plaća u postupku izdavanja pograničnih propusnica za građane Republike Hrvatske, način uplate i namjena sredstava ostvarenih izdavanjem pograničnih propusnica. Član 2. (Visina naknade) Visina naknade pograničnih propusnica iz člana 1. ovog Pravilnika iznosi 60,00 KM. Član 3. (Uplata sredstava) Sredstva ostvarena izdavanjem pograničnih propusnica uplatit će se na Jedinstveni račun Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, u skladu sa instrukcijama Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine. Član 4. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Predsjedavajući VM broj 195/13 Vijeća ministara BiH 29. augusta 2013. godine Vjekoslav Bevanda, s. r. Sarajevo Na temelju članka 4. stavak (3) Zakona o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08) i članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici održanoj dana 29.08.2013. godine, donijelo je

PRAVILNIK

На основу члана 4. став (3) Закона о Агенцији за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 56/08) и члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), на приједлог Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 61. сједници одржаној дана 29.08.2013. године, донио је О ЦИЈЕНИ ПОГРАНИЧНИХ ПРОПУСНИЦА Члан 1. (Предмет) Овим Правилником прописује се висина накнаде која се плаћа у поступку издавања пограничних пропусница за грађане Републике Хрватске, начин уплате и намјена средстава остварених издавањем пограничних пропусница. Члан 2. (Висина накнаде) Висина накнаде пограничних пропусница из члана 1. овог Правилника износи 60,00 КМ.

982

ПРАВИЛНИК

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 5

O CIJENI POGRANIČNIH PROPUSNICA Članak 1. (Predmet) Ovim Pravilnikom propisuje se visina naknade koja se plaća u postupku izdavanja pograničnih propusnica za građane Republike Hrvatske, način uplate i namjena sredstava ostvarenih izdavanjem pograničnih propusnica. Članak 2. (Visina naknade) Visina naknade pograničnih propusnica iz članka 1. ovog Pravilnika iznosi 60,00 KM. Članak 3. (Uplata sredstava) Sredstva ostvarena izdavanjem pograničnih propusnica uplatit će se na Jedinstveni račun Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, sukladno instrukcijama Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine. Članak 4. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". VM broj 195/13 Predsjedatelj 29. kolovoza 2013. godine Vijeća ministara BiH Sarajevo Vjekoslav Bevanda, v. r.

PRAVILNIK

На основу члана 8a. став 2. Закона о путним исправама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 и 60/13), министар Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине доноси О OБЛИКУ, САДРЖАЈУ И МИНИМАЛНИМ ЗАШТИТНИМ ЕЛЕМЕНТИМА ПАСОША, ДИПЛОМАТСКОГ И СЛУЖБЕНОГ ПАСОША Члан 1. (Предмет) Овим правилником уређују се облик, садржај и минимални заштитни елементи пасоша, дипломатског и службеног пасоша. Члан 2. (Облик и број страна) (1) Пасош, дипломатски и службени пасош је књижица правоугаоног облика димензија 88 x 125 мм која садржи 32 стране. Стране од 3 до 32 садрже перфорирани серијски број. Члан 3. (Идентификациона друга страна) (1) Танка поликарбонатна савитљива идентификациона друга страна садржи сљедеће натписе, на босанском, хрватском и енглеском језику латиничним писмом и српском језику ћириличним писмом: a) врста, б) обиљежје земље, ц) презиме, д) име (имена), е) датум рођења, ф) мјесто рођења, г) јединствени матични број, х) пол,

МИНИСТАРСТВО ЦИВИЛНИХ ПОСЛОВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 983

ПРАВИЛНИК

и) серијски број пасоша, ј) датум издавања, к) датум истека, л) издат од и м) потпис. (2) У тијело друге танке поликарбонатне савитљиве идентификационе стране у за то предвиђеном мјесту ставља се фотографија у боји и серијски број. (3) На истој другој страни предвиђено је мјесто за потпис носиоца. Члан 4. (Унос личних података носиоца) (1) Лични подаци носиоца пасоша приликом персонализације уносе се на латиничном писму, а код уноса података о мјесту рођења за рођене у Босни и Херцеговини уписује се мјесто и општина рођења, а за рођене у иностранству мјесто и држава рођења. За државу рођења уписује се међународна ознака. (2) Подаци о презимену и имену (именима), мјесту, општини и држави рођења уписују се у изворном облику онако како су уписани у изводу из матичне књиге рођених. Правила скраћивања имена због техничких ограничења уписа у складу с препорукама из ICAO 9303 документа се дефинишу посебним Упутством које на приједлог Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине доноси министар Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине. Члан 5. (Унос података о надлежном органу који издаје пасош, дипломатски и службени пасош) Податке у рубрици "издат од" дефинише надлежни орган, а максималан број слова за ову рубрику одређује Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине у складу с техничким ограничењима. Члан 6. (Садржај 32 стране) На 32 страни пасош, дипломатски и службени пасош садрже сљедећи текст: а) "Овај пасош треба чувати на сваки начин и не смије се мијењати."; б) "Овај пасош смије употребљавати само лице на чије је име издат. Носилац пасоша млађи од 14 година може путовати у иностранство само у пратњи родитеља или законског заступника, односно мора имати сагласност оба родитеља или законског заступника, односно стараоца, коју је овјерио надлежни орган, ако путује у пратњи другог лица."; ц) "Овај пасош је важећи ако је потписан од стране носиоца на мјесту одређеном за потпис. У случајевима када је носилац пасоша малољетно лице до 12 година старости, неписмено лице, или узимање потписа није могуће, из других објективних разлога на мјесту предвиђеном за потпис уписује се ознака XX".; д) "Носилац овог пасоша је држављанин Босне и Херцеговине."; е) "Овај пасош садржи 32 стране". Члан 7. (Посебни садржај дипломатског и службеног пасоша) (1) Трећа страна дипломатског и службеног пасоша садржи на босанском, хрватском и енглеском језику

Број 73 - Страна 6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

латиничним писмом и српском језику ћириличним писмом исписан сљедећи текст: "У име Предсједништва Босне и Херцеговине, Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине моли све надлежне органе у Босни и Херцеговини, као и органе других земаља да без сметњи пропусте носиоца овог пасоша и да му у случају потребе укажу помоћ и заштиту." (2) Четврта страна дипломатског и службеног пасоша садржи на босанском, хрватском и енглеском језику латиничним писмом и српском језику ћириличним писмом исписане сљедеће натписе: а) презиме и име, б) статус - функција, ц) овај пасош важи до: д) Сарајево, е) министар. (3) Име и презиме имаоца пасоша приликом персонализације уносе се на латиничном писму а назив институције и статус - функција на енглеском језику. Члан 8. (Аутоматско очитавање података и бесконтактни меморијски елемент) (1) Образац пасоша, дипломатског и службеног пасоша на другој страници садржи простор за потребе аутоматског очитавања података у који се уносе видљиви алфанумерички подаци о исправи. (2) Образац пасоша, дипломатског и службеног пасоша у корици садржи бесконтактни меморијски елемент који служи за аутоматско очитавање података у складу с ICAO 9303 стандардом у који се уносе подаци из става (1) овог члана и биометријски подаци отиска прста који се штите кориштењем SAC (скраћеница од: supplementary access control којом је дефинисана техника заштите биометријских података). Члан 9. (Заштитни елементи) (1) Образац пасоша, дипломатског и службеног пасоша садржи заштитне елементе. Техничку спецификацију заштитних елемената утврђује Агенција за идентификационe документe, евиденцију и размјену података уз сагласност министра Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине. (2) Техничка спецификација заштитних елемената има степен тајности, који одређује директор Агенције за идентификационe документe, евиденцију и размјену података, у складу са Законом о заштити тајних података ("Службени гласник БиХ", бр. 54/05 и 12/09) и не објављује се у "Службеном гласнику БиХ". Члан 10. (Престанак важења ранијих прописа) Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржају и минималним заштитним елементима пасоша, дипломатског и службеног пасоша ("Службени гласник БиХ", број 51/09). Члан 11. (Ступање на снагу) Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Број 06-30-4-108/13 Министар 9. септембра 2013. године Мр Средоје Новић, с. р. Сарајево

Na osnovu člana 8a. stav 2. Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13), ministar Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine donosi O OBLIKU, SADRŽAJU I MINIMALNIM ZAŠTITNIM ELEMENTIMA PASOŠA, DIPLOMATSKOG I SLUŽBENOG PASOŠA Član 1. (Predmet) Ovim pravilnikom uređuju se oblik, sadržaj i minimalni zaštitni elementi pasoša, diplomatskog i službenog pasoša. Član 2. (Oblik i broj strana) Pasoš, diplomatski i službeni pasoš je knjižica pravougaonog oblika dimenzija 88 x 125 mm koja sadrži 32 strane. Strane od 3 do 32 sadrže perforirani serijski broj. Član 3. (Identifikacina druga strana) (1) Tanka polikarbonatna savitljiva identifikaciona druga strana sadrži sljedeće natpise, na bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku latiničnim pismom i srpskom jeziku ćiriličnim pismom: a) vrsta, b) obilježje zemlje c) prezime, d) ime (imena), e) datum rođenja, f) mjesto rođenja, g) jedinstveni matični broj, h) spol, i) serijski broj pasoša, j) datum izdavanja, k) datum isteka, l) izdat od i m) potpis. (2) U tijelo druge tanke polikarbonatne savitljive identifikacione strane u za to predviđenom mjestu stavlja se fotografija u boji i serijski broj. (3) Na istoj drugoj strani predviđeno je mjesto za potpis nositelja. Član 4. (Unos ličnih podataka nositelja) (1) Lični podaci nositelja pasoša prilikom personalizacije unose se na latiničnom pismu, a kod unosa podataka o mjestu rođenja za rođene u Bosni i Hercegovini upisuje se mjesto i općina rođenja, a za rođene u inozemstvu mjesto i država rođenja. Za državu rođenja upisuje se međunarodna oznaka. (2) Podaci o prezimenu i imenu (imenima), mjestu, općini i državi rođenja upisuju se u izvornom obliku onako kako su upisani u izvodu iz matične knjige rođenih. Pravila skraćivanja imena zbog tehničkih ograničenja upisa u skladu s preporukama iz ICAO 9303 dokumenta se definiraju posebnim Uputstvom koje na prijedlog Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi ministar Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

PRAVILNIK

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 7

Član 5. (Unos podataka o nadležnom organu koji izdaje pasoš, diplomatski i službeni pasoš) Podatke u rubrici "izdat od" definira nadležni organ, a maksimalan broj slova za ovu rubriku određuje Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine u skladu s tehničkim ograničenjima. Član 6. (Sadržaj 32 strane) Na 32 strani pasoš, diplomatski i službeni pasoš sadrže sljedeći tekst: a) "Ovaj pasoš treba čuvati na svaki način i ne smije se mijenjati."; b) "Ovaj pasoš smije upotrebljavati samo lice na čije je ime izdat. Nositelj pasoša mlađi od 14 godina može putovati u inozemstvo samo u pratnji roditelja ili zakonskog zastupnika, odnosno mora imati saglasnost oba roditelja ili zakonskog zastupnika, odnosno staratelja, koju je ovjerio nadležni organ, ako putuje u pratnji drugog lica."; c) "Ovaj pasoš je važeći ako je potpisan od strane nositelja na mjestu određenom za potpis. U slučajevima kada je nositelj pasoša maloljetno lice do 12 godina starosti, nepismeno lice, ili uzimanje potpisa nije moguće, iz drugih objektivnih razloga na mjestu predviđenom za potpis upisuje se oznaka XX".; d) "Nositelj ovog pasoša je državljanin Bosne i Hercegovine."; e) "Ovaj pasoš sadrži 32 strane". Član 7. (Posebni sadržaj diplomatskog pasoša i službenog pasoša) (1) Treća strana diplomatskog i službenog pasoša sadrži na bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku latiničnim pismom i srpskom jeziku ćiriličnim pismom ispisan sljedeći tekst: "U ime Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine moli sve nadležne organe u Bosni i Hercegovini, kao i organe drugih zemalja da bez smetnji propuste nositelja ovog pasoša i da mu u slučaju potrebe ukažu pomoć i zaštitu." (2) Četvrta strana diplomatskog i službenog pasoša sadrži na bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku latiničnim pismom i srpskom jeziku ćiriličnim pismom ispisane sljedeće natpise: a) prezime i ime, b) status - funkcija, c) ovaj pasoš važi do: d) Sarajevo, e) ministar. (3) Ime i prezime imatelja pasoša prilikom personalizacije unose se na latiničnom pismu a naziv institucije i status funkcija na engleskom jeziku. Član 8. (Automatsko očitavanje podataka i beskontaktni memorijski element) (1) Obrazac pasoša, diplomatskog i službenog pasoša na drugoj stranici sadrži prostor za potrebe automatskog očitavanja podataka u koji se unose vidljivi alfanumerički podaci o ispravi. (2) Obrazac pasoša, diplomatskog i službenog pasoša u korici sadrži beskontaktni memorijski element koji služi za automatsko očitavanje podataka u skladu s ICAO 9303 standardom u koji se unose podaci iz stava (1) ovog člana i biometrijski podaci otiska prsta koji se štite korištenjem

SAC (skraćenica od: supplementary access control kojom je definirana tehnika zaštite biometrijskih podataka). Član 9. (Zaštitni elementi) (1) Obrazac pasoša, diplomatskog i službenog pasoša sadrži zaštitne elemente. Tehničku specifikaciju zaštitnih elemenata utvrđuje Agencija za identifikacione dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka uz saglasnost ministra Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. (2) Tehnička specifikacija zaštitnih elemenata ima stepen tajnosti, koji određuje direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 54/05 i 12/09) i ne objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Član 10. (Prestanak važenja ranijih propisa) Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i minimalnim zaštitnim elementima pasoša, diplomatskog i službenog pasoša ("Službeni glasnik BiH", broj 51/09). Član 11. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 06-30-4-108/13 Ministar 11. septembra 2013. godine Mr. Sredoje Nović, s. r. Sarajevo Na temelju članka 8a. stavak 2. Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine ("Službena glasnik BiH", br. 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13), ministar Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine donosi O OBLIKU, SADRŽAJU I MINIMALNIM ZAŠTITNIM ELEMENTIMA PUTOVNICE, DIPLOMATSKE I SLUŽBENE PUTOVNICE Članak 1. (Predmet) Ovim pravilnikom uređuju se oblik, sadržaj i minimalni zaštitni elementi putovnice, diplomatske i službene putovnice. Članak 2. (Oblik i broj strana) Putovnica, diplomatska i službena putovnica je knjižica pravokutnog oblika dimenzija 88 x 125 mm koja sadrži 32 strane. Strane od 3 do 32 sadrže perforirani serijski broj. Članak 3. (Identifikacijska druga strana) (1) Tanka polikarbonatna savitljiva identifikacijska druga strana sadrži sljedeće natpise, na bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku latiničnim pismom i srpskom jeziku ćiriličnim pismom: a) vrsta, b) obilježje zemlje c) prezime, d) ime (imena), e) datum rođenja, f) mjesto rođenja, g) jedinstveni matični broj, h) spol,

PRAVILNIK

Број 73 - Страна 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

i) serijski broj putovnice, j) datum izdavanja, k) datum isteka, l) izdana od i m) potpis. (2) U tijelo druge tanke polikarbonatne savitljive identifikacijske strane u za to predviđenom mjestu stavlja se fotografija u boji i serijski broj. (3) Na istoj drugoj strani predviđeno je mjesto za potpis nositelja. Članak 4. (Unos osobnih podataka nositelja) (1) Osobni podaci nositelja putovnice prilikom personalizacije unose se na latiničnom pismu, a kod unosa podataka o mjestu rođenja za rođene u Bosni i Hercegovini upisuje se mjesto i općina rođenja, a za rođene u inozemstvu mjesto i država rođenja. Za državu rođenja upisuje se međunarodna oznaka. (2) Podaci o prezimenu i imenu (imenima), mjestu, općini i državi rođenja upisuju se u izvornom obliku onako kako su upisani u izvodu iz matične knjige rođenih. Pravila skraćivanja imena zbog tehničkih ograničenja upisa sukladno preporukama iz ICAO 9303 dokumenta se definiraju posebnim Naputkom koji na prijedlog Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi ministar Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Članak 5. (Unos podataka o nadležnom organu koji izdaje putovnicu, diplomatsku i službenu putovnicu) Podatke u rubrici "izdana od" definira nadležno tijelo, a maksimalan broj slova za ovu rubriku određuje Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine sukladno tehničkim ograničenjima. Članak 6. (Sadržaj 32 strane) Na 32 strani putovnica, diplomatska i službena putovnica sadrže sljedeći tekst: a) "Ovu putovnicu treba čuvati na svaki način i ne smije se mijenjati."; b) "Ovu putovnicu smije upotrebljavati samo osoba na čije je ime izdana. Nositelj putovnice mlađi od 14 godina može putovati u inozemstvo samo u pratnji roditelja ili zakonskog zastupnika, odnosno mora imati suglasnost oba roditelja ili zakonskog zastupnika, odnosno staratelja, koju je ovjerilo nadležno tijelo, ako putuje u pratnji druge osobe."; c) "Ova putovnica je važeća ako je potpisana od strane nositelja na mjestu određenom za potpis. U slučajevima kada je nositelj putovnice maloljetna osoba do 12 godina starosti, nepismena osoba, ili uzimanje potpisa nije moguće, iz drugih objektivnih razloga na mjestu predviđenom za potpis upisuje se oznaka XX".; d) "Nositelj ove putovnice je državljanin Bosne i Hercegovine."; e) "Ova putovnica sadrži 32 strane". Članak 7. (Posebni sadržaj diplomatske putovnice i službene putovnice) (1) Treća strana diplomatske i službene putovnice sadrži na bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku latiničnim pismom i srpskom jeziku ćiriličnim pismom ispisan sljedeći tekst: "U ime Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine moli sva nadležna

tijela u Bosni i Hercegovini, kao i tijela drugih zemalja da bez smetnji propuste nositelja ove putovnice i da mu u slučaju potrebe ukažu pomoć i zaštitu." (2) Četvrta strana diplomatske i službene putovnice sadrži na bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku latiničnim pismom i srpskom jeziku ćiriličnim pismom ispisane sljedeće natpise: a) prezime i ime, b) status - funkcija, c) ova putovnica važi do: d) Sarajevo, e) ministar. (3) Ime i prezime imatelja putovnice prilikom personalizacije unose se na latiničnom pismu a naziv institucije i status funkcija na engleskom jeziku. Članak 8. (Automatsko očitavanje podataka) (1) Obrazac putovnice, diplomatske i službene putovnice na drugoj stranici sadrži prostor za potrebe automatskog očitavanja podataka u koji se unose vidljivi alfanumerički podaci o ispravi. (2) Obrazac putovnice, diplomatske i službene putovnice u korici sadrži beskontaktni memorijski element koji služi za automatsko očitavanje podataka u skladu s ICAO 9303 standardom u koji se unose podaci iz stavka (1) ovog članka i biometrijski podaci otiska prsta koji se štite korištenjem SAC (skraćenica od: supplementary access control kojom je definirana tehnika zaštite biometrijskih podataka). Članak 9. (Zaštitni element) (1) Obrazac putovnice, diplomatske i službene putovnice sadrži zaštitne elemente. Tehničku specifikaciju zaštitnih elemenata utvrđuje Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka uz suglasnost ministra Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. (2) Tehnička specifikacija zaštitnih elemenata ima stupanj tajnosti, koji određuje direktor Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka, u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 54/05 i 12/09) i ne objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Članak 10. (Prestanak važenja ranijih propisa) Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i minimalnim zaštitnim elementima putovnice, diplomatske i službene putovnice ("Službeni glasnik BiH", broj 51/09). Članak 11. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 06-30-4-108/13 11. rujna 2013. godine Ministar Sarajevo Mr. Sredoje Nović, v. r.

На основу члана 63. став (2) и 61. став (2) Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09), члана 28. став (2), (5) и (6), а у вези са чланом 63. став (6) Закона о државној служби у институцијама Босне и

МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 984

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 9

Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 и 40/12) и члана 11. Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 50/80, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12 и 32/12), по претходно прибављеном Мишљењу Агенције за државну службу Босне и Херцеговине, број 03-34-2-388-16/10 од 13.12.2010. године, у поновном поступку постављења помоћника министра у Сектору за транспорт, министар комуникација и транспорта доноси О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА Зоран Андрић, поставља се за помоћника министра у Сектору за транспорт у Министарству комуникација и транспорта БиХ, почевши од 01.01.2011. године. Руководећем државном службенику из става (1) припада плата из Б6 платног разреда државних службеника, са припадајућим коефицијентом за обрачун плате 4,20. Жалба не одгађа извршење Рјешења. Ово Рјешење се објављује у "Службеном гласнику БиХ". Број 01-34-2-2674-1/13 29. јула 2013. године Министар Сарајево Дамир Хаџић, с. р.

32/12, 42/12, 50/12 i 32/12), po prijethodno pribavljenom Mišljenju Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, broj 03-34-2-388-16/10 od 13.12.2010. godine, u ponovnom postupku postavljenja pomoćnika ministra u Sektoru za transport, ministar komunikacija i prometa donosi O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA Zoran Andrić, postavlja se za pomoćnika ministra u Sektoru za transport u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH, počevši od 01.01.2011. godine. Rukovodećem državnom službeniku iz stavka (1) pripada plaća iz B6 platnog razreda državnih službenika, sa pripadajućim koeficijentom za obračun plaće 4,20. Žalba ne odgađa izvršenje Rješenja. Ovo Rješenje se objavljuje u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-34-2-2674-1/13 Ministar 29. srpnja 2013. godine Damir Hadžić, v. r. Sarajevo

RJEŠENJE

1. 2. 3. 4.

РЈЕШЕЊЕ

1. 2.

3. 4.

MИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Нa oснoву члaнa 76. Зaкoнa Бoснe и Хeрцeгoвинe o извршeњу кривичних сaнкциja, притвoрa и других мjeрa Прeчишћeни тeкст ("Службeни глaсник БиХ", брoj 12/10, у дaљeм тeксту ЗИKС БиХ), министaр прaвдe Бoснe и Хeрцeгoвинe дoнoси O TEСTИРAЊУ ПРИTВOРEНИKA И ЗATВOРEНИKA НA ЗAРAЗНE БOЛEСTИ ИЛИ УЗИMAЊA OПOJНИХ ДРOГA ИЛИ ПСИХOAKTИВНИХ СРEДСTAВA У ЗAВOДУ ЗA ИЗВРШEЊE KРИВИЧНИХ СAНKЦИJA, ПРИTВOРA И ДРУГИХ MJEРA БOСНE И ХEРЦEГOВИНE I - OПШTE OДРEДБE Члaн 1. Oвим Прaвилникoм прoписуjу сe тeстирaњa притвoрeникa и зaтвoрeникa нa зaрaзнe бoлeсти или узимaњe oпojних дрoгa или психoaктивних срeдстaвa у Зaвoду зa извршeњe кривичних сaнкциja, притвoрa и других мjeрa Бoснe и Хeрцeгoвинe (у дaљeм тeксту: Зaвoд), нaчин тeстирaњa, вoђeњe eвидeнциje и зaписникa и чувaњa пoдaтaкa. Члaн 2. Teстирaњe притвoрeникa и зaтвoрeникa нa зaрaзнe бoлeсти или узимaњe oпojних дрoгa или психoaктивних срeдстaвa прoвoди сe збoг прeвeнциje нaстaнкa или ширeњa зaрaзнe бoлeсти или унoсa и кoнзумирaњa дрoгe у Зaвoду, спрeчaвaњa ширeњa њeнe злoупoтрeбe, тe прeдузимaњa oдгoвaрajућих здрaвствeних, трeтмaнских и сигурнoсних мjeрa. Члaн 3. (1) Зa вриjeмe издржaвaњa кaзнe зaтвoрa или извршaвaњa мjeрe притвoрa свaки зaтвoрeник или притвoрeник мoжe oсим рeдoвитoг мeдицинскoг прeглeдa бити тeстирaн и кoриштeњeм мeтoдe случajнoг oдaбирa, и тo у сљeдeћим случajeвимa: (a) приликoм сумњe или уoчaвaњa пoнaшaњa или изглeдa кojи упућуje нa мoгућу злoупoтрeбу срeдстaвa oвиснoсти oд oпojних дрoгa, (b) приликoм ступaњa нa издржaвaњe кaзнe зaтвoрa,

985

Na osnovu člana 63. stav (2) i 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), člana 28. stav (2), (5) i (6), a u vezi sa članom 63. stav (6) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12) i člana 11. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/80, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12 i 32/12), po prethodno pribavljenom Mišljenju Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, broj 03-34-2-38816/10 od 13.12.2010. godine, u ponovnom postupku postavljenja pomoćnika ministra u Sektoru za transport, ministar komunikacija i prometa donosi O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA Zoran Andrić, postavlja se za pomoćnika ministra u Sektoru za transport u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH, počevši od 01.01.2011. godine. Rukovodećem državnom službeniku iz stava (1) pripada plaća iz B6 platnog razreda državnih službenika, sa pripadajućim koeficijentom za obračun plaće 4,20. Žalba ne odgađa izvršenje Rješenja. Ovo Rješenje se objavljuje u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-34-2-2674-1/13 Ministar 29. jula 2013. godine Damir Hadžić, s. r. Sarajevo

ПРAВИЛНИK

RJEŠENJE

1. 2. 3. 4.

Na temelju članka 63. stavak (2) i 61. stavak (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), članka 28. stavak (2), (5) i (6), a u svezi sa člankom 63. stavak (6) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12) i članka 11. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/80, 35/09, 75/09,

Број 73 - Страна 10 (c)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (4)

Понедјељак, 23. 9. 2013.

(2)

(3) (4) (5)

(1)

(2)

(1)

(2) (3)

приликoм пoврaткa притвoрeникa или зaтвoрeникa у зaвoд, нaкoн свaкoг бoрaвкa извaн зaвoдa (прeкид издржaвaњa, хoспитaлизaциja вaн зaвoдa, гoдишњи oдмoр, кoриштeњa пoгoднoсти слoбoднo крeтaњe, слoбoдaн излaз, дoпуст или вaнрeднe пoгoднoсти вaн кругa зaвoдa и други излaсци вaн кругa зaвoдa), (d) приликoм прeмjeштaja притвoрeникa или зaтвoрeникa: нa oдjeлe (зaтвoрeнe, пoлуoтвoрeнe и oтвoрeнe) унутaр истoг зaвoдa или из jeднoг зaвoдa у други зaвoд, (e) рaди испуњaвaњa oдрeдби тeрaпиjскoг трeтмaнa зa oвисникe укључeнe у прoгрaмe лиjeчeњa oд oвиснoсти. Kaдa сe oд притвoрeникa или зaтвoрeникa трaжи узoрaк крви или уринa, oднoснo дa сe нa њeму примиjeни oдгoвaрajући тeст, oвлaштeнo лицe зaвoдa ћe oбaвиjeстити притвoрeникa или зaтвoрeникa дa сe тo чини нa oснoву oдрeдбe члaнa 76. ЗИKС-a БиХ и дa oдбиjaњe дa сe пoдвргнe тeсту прeдстaвљa дисциплински прeкршaj из члaнa 100. стaв (3) тaчкe 2. aлинeja 3. и тaчкe 7. и 13. ЗИKС-a БиХ, oднoснo члaнa 70. стaв (3) тaчкe 2. пoдтaчкe ц) и тaчкe 7. и 13. Прaвилникa o кућнoм рeду у устaнoвaмa зa издржaвaњe кривичнe сaнкциje, притвoрa или других мjeрa - Прeчишћeни тeкст ("Службeни глaсник БиХ", брoj 55/09 и 4/12). У случajу тeстирaњa нa вирус ХИВ-a и вирус хeпaтитисa Ц, пoтрeбaн je пристaнaк притвoрeникa или зaтвoрeникa. Teстирaњe притвoрeникa или зaтвoрeникa у прaвилу сe прoвoди у зaвoдимa, aли сe мoжe прoвoдити и у вaњским здрaвствeним устaнoвaмa. Смjeштaj у пoсeбну прoстoриjу збoг сумњи нa мeдицинскa стaњa из члaнa 76. стaв (1). ЗИKС-a БиХ, кao и тeстирaњe нa зaрaзнe бoлeсти или узимaњa oпojнe дрoгe или психoaктивних срeдстaвa примjeњуjу сe пoд нaдзoрoм љeкaрa. Члaн 4. Oдлуку o прoвoђeњу тeстирaњa дoнoси љeкaр нa приjeдлoг мeдицинскoг стручнoг тимa, службe трeтмaнa или oвлaштeнoг зaвoдскoг службeникa у зaвoдимa, oсим у случajу сумњe нa злoупoтрeбу срeдстaвa oвиснoсти oд oпojних дрoгa или испуњaвaњa oдрeдби тeрaпиjскoг трeтмaнa, у кojeм случajу oдлуку дoнoси љeкaр нaкoн кoнсултaциja сa упрaвникoм зaвoдa. Нaкoн сaoпштeњa oдлукe притвoрeнику или зaтвoрeнику, притвoрeник или зaтвoрeник сe дeтaљнo прeтрaжуje рaди спрeчaвaњa мaнипулaциja с тjeлeсним узoркoм. Члaн 5. O пoступку тeстирaњa и дoбиjeним рeзултaтимa вoди сe пoсeбнa eвидeнциja и сaчињaвa сe зaписник, кojи je сaстaвни диo мeдицинскoг дoсиjea притвoрeникa или зaтвoрeникa. Приje узимaњa узoркa зa тeстирaњe, притвoрeникa или зaтвoрeникa сe мoрa упoзнaти сa сaдржajeм зaписникa, кojи je сaстaвни диo oвoг прaвилникa. Jeдaн примjeрaк зaписникa уручуje сe свaкoм притвoрeнику или зaтвoрeнику oд кojeг je зaтрaжeн узoрaк, a пo jeдaн примjeрaк зaписникa улaжe сe у лични дoсиje и здрaвствeни кaртoн притвoрeникa или зaтвoрeникa.

(5)

(1) (2)

(3) (4)

(5) (6)

(7)

(1) (2)

Рeзултaти aнaлизe узoрaкa крви и уринa, у циљу утврђивaњa пoстojaњa зaрaзних бoлeсти или узимaњa oпojних дрoгa или психoaктивних срeдстaвa, су пoвjeрљивe прирoдe и љeкaр у склaду сa oпћим прoписимa o здрaвствeнoj зaштити и љeкaрскoj eтици oдлучуje у кojoj ћe мjeри рeзултaти aнaлизe бити дoступни другим зaпoслeним лицимa. Eвидeнциja тeстa и њeгoвих рeзултaтa je пoвjeрљивe прирoдe. У зaписнику сe нaвoдe лични пoдaци притвoрeникa или зaтвoрeникa, oвлaштeнoг зaвoдскoг службeникa, рaзлoг зa тeстирaњe, изjaвe прoтвoрeникa или зaтвoрeникa, дaтум и вриjeмe узимaњa узoркa oднoснo кoриштeњe тeстa, извjeштaja o рeзултaтимa тeстирaњa, изjaвe прoтвoрeникa или зaтвoрeникa у случajу oспoрaвaњa рeзултaтa тeстирaњa сa припaдajућим тeкстoм зaписникa. Зaписник пoтписуje љeкaр или другo oвлaштeнo лицe мeдицинскe струкe, oвлaштeнo службeнo лицe кao и притвoрeник или зaтвoрeник. Укoликo притвoрeник или зaтвoрeник oдбиje дa пoтпишe зaписник, тo ћe сe зaбиљeжити у рубрици oспoрaвaњa рeзултaтa тeстирaњa, кao сaстaвнoг диjeлa зaписникa. Члaн 6. Teстирaњe притвoрeникa или зaтвoрeникa прoвoди сe узимaњeм тjeлeснoг узoркa и примjeнoм oдгoвaрajућeг тeстa, прeмa прaвилимa мeдицинскe струкe. Tjeлeсни узoрaк узимa сe у присуству oвлaштeнoг зaвoдскoг службeникa истoг спoлa и oсигурaћe сe привaтнoст приликoм дaвaњa узoркa, с тим дa ћe oвлaштeни зaвoдски службeник бити присутaн у циљу спрeчaвaњa фaлсифицирaњa, зaмjeнe или зaгaђeњa узoркa. Приликoм узимaњa узoркa кoристи сe хeмиjски чист и стeрилaн прибoр. У случajeвимa кaдa притвoрeник или зaтвoрeник oспoрaвa пoзитивaн нaлaз прoвeдeнoг тeстирaњa уринa и трaжи пoнoвнo тeстирaњe, диo истoг узoркa уринa сe пoхрaњуje у фрижидeр нa врeмeнскo рaздoбљe oд шeст дaнa, кaкo би сe oсигурaлa мoгућнoст кoнтрoлe и пoнaвљaњe тeстирaњa истoг узoркa. Узoрaк уринa пoхрaњуje сe нa нaчин дa сe нaљeпницa с eвидeнциjским брojeм тeстa зaлиjeпи прeкo пoклoпцa и eпрувeтe у кojoj сe нaлaзи узoрaк. У случajу нeмoгућнoсти дaвaњa зaтрaжeнoг узoркa уринa, притвoрeник или зaтвoрeник ћe бoрaвити у издвojeнoj прoстoриjи, пoд нaдзoрoм oвлaштeнoг зaвoдскoг службeникa, дo трeнуткa дaвaњa узoркa. Зa вриjeмe бoрaвкa у издвojeнoj прoстoриjи, притвoрeник или зaтвoрeник мoжe кoнзумирaти нajвишe дo 1,5 дeцилитaрa вoдe тoкoм jeднoг сaтa, a у сврху узимaњa узoркa, с тим дa тaквo издвajaњe мoжe трajaти нajдужe пeт сaти и у кoм пeриoду ћe сe приступити дaвaњу узoркa уринa. Зa вриjeмe пoступaњa пo стaву (6) oвoг члaнa љeкaр ћe прeиспитaти нaвeдeнo стaњe, нaкoн прoтeкa три сaтa, с тим дa сe изузeтнo издвajaњe мoжe прoдужити зa joш jeдaн сaт зa узимaњe узoркa уринa. Члaн 7. У случajу пoзитивнoг нaлaзa прeмa притвoрeнику или зaтвoрeнику сe прoвoди дисциплински пoступaк. Приje пoднoшeњa приjeдлoгa зa пoкрeтaњe дисциплинскoг пoступкa прoвjeрићe сe дa ли je пoзитивaн рeзултaт тeстa пoсљeдицa прoписaнe фaрмaкoлoшкe тeрaпиje кojу je притвoрeник или

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (6)

Број 73 - Страна 11

(3)

(4)

(5)

зaтвoрeник примao приje тeстирaњa, нeкoг њeгoвoг другoг aкутнoг или хрoничнoг физиoлoшкoг стaњa или бoлeсти или пoсљeдицa рaдa сa хeмиjским супстaницaмa кoje мoгу изaзвaти пoзитивaн рeзултaт тeстa. Притвoрeник и зaтвoрeник мoжe тoкoм дисциплинскoг пoступкa дoкaзивaти дa му je oпojнa дрoгa или психoaктивнo срeдствo пoдмeтнутo, дa je принуђeн дa гa узимa, дa гa je грeшкoм униo или дa je дoшлo дo грeшкe приликoм aнaлизe узoркa. Oдбиjaњe дaвaњa узoркa зa тeстирaњe нa oпojнa или психoaктивнa срeдствa прeдстaвљa тeжи дисциплински прeкршaj, прeмa члaну 100. стaв (3), тaчкa 2. aлинeja ц. и тaчкe 7. и 13. Зaкoнa Бoснe и Хeрцeгoвинe o извршeњу кривичних сaнкциja, притвoрa и других мjeрa oднoснo члaнa 70. стaв (3) тaчкe 2. пoдтaчкe ц) и тaчкe 7. и 13. Прaвилникa o кућнoм рeду у устaнoвaмa зa издржaвaњe кривичнe сaнкциje, притвoрa или других мjeрa. Aкo притвoрeник или зaтвoрeник oдбиje дaти тjeлeсни узoрaк зa тeстирaњe смaтрa сe дa сe нaлaзи пoд утицajeм срeдстaвa oвиснoсти.

Члaн 8. Притвoрeник или зaтвoрeник мoжe зaтрaжити пoнaвљaњe тeстирaњa у спeциjaлизирaним здрaвствeним устaнoвaмa у рoку и нa нaчин утврђeн oвим прaвилникoм. (7) У случajу кaд je пoнoвљeни нaлaз пoзитивaн, трoшкoвe пoнoвљeнoг пoступкa тeстирaњa снoсићe притвoрeник или зaтвoрeник. (8) У зaвoду у кojeм сe прoвoди тeстирaњe узимaњeм узoркa слинe, зa пoтрeбу пoнoвнoг тeстирaњa пoхрaњуje сe узoрaк уринa, у склaду сa члaнoм 6. стaв (4). и (5). oвoг Прaвилникa. Члaн 9. Oвaj прaвилник ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм глaснику БиХ". Број 06-02-2-6524/13 09. септембра 2013. године Министар Сарајево Бариша Чолак, с. р.

Број 73 - Страна 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

 

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 13

 

Број 73 - Страна 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

 

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (5)

Број 73 - Страна 15

Na osnovu člana 76. Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 12/10, u daljem tekstu ZIKS BiH), ministar pravde Bosne i Hercegovine donosi O TESTIRANJU PRITVORENIKA I ZATVORENIKA NA ZARAZNE BOLESTI ILI UZIMANJA OPOJNIH DROGA ILI PSIHOAKTIVNIH SREDSTAVA U ZAVODU ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I HERCEGOVINE I - OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim Pravilnikom propisuju se testiranja pritvorenika i zatvorenika na zarazne bolesti ili uzimanje opojnih droga ili psihoaktivnih sredstava u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod), način testiranja, vođenje evidencije i zapisnika i čuvanja podataka. Član 2. Testiranje pritvorenika i zatvorenika na zarazne bolesti ili uzimanje opojnih droga ili psihoaktivnih sredstava provodi se zbog prevencije nastanka ili širenja zarazne bolesti ili unosa i konzumiranja droge u Zavodu, sprečavanja širenja njene zloupotrebe, te preduzimanja odgovarajućih zdravstvenih, tretmanskih i sigurnosnih mjera. Član 3. (1) Za vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili izvršavanja mjere pritvora svaki zatvorenik ili pritvorenik može osim redovitog medicinskog pregleda biti testiran i korištenjem metode slučajnog odabira, i to u sljedećim slučajevima: a) prilikom sumnje ili uočavanja ponašanja ili izgleda koji upućuje na moguću zloupotrebu sredstava ovisnosti od opojnih droga, b) prilikom stupanja na izdržavanje kazne zatvora, c) prilikom povratka pritvorenika ili zatvorenika u zavod, nakon svakog boravka izvan zavoda (prekid izdržavanja, hospitalizacija van zavoda, godišnji odmor, korištenja pogodnosti - slobodno kretanje, slobodan izlaz, dopust ili vanredne pogodnosti van kruga zavoda i drugi izlasci van kruga zavoda), d) prilikom premještaja pritvorenika ili zatvorenika: na odjele (zatvorene, poluotvorene i otvorene) unutar istog zavoda ili iz jednog zavoda u drugi zavod, e) radi ispunjavanja odredbi terapijskog tretmana za ovisnike uključene u programe liječenja od ovisnosti. (2) Kada se od pritvorenika ili zatvorenika traži uzorak krvi ili urina, odnosno da se na njemu primijeni odgovarajući test, ovlašteno lice zavoda će obavijestiti pritvorenika ili zatvorenika da se to čini na osnovu odredbe člana 76. ZIKS-a BiH i da odbijanje da se podvrgne testu predstavlja disciplinski prekršaj iz člana 100. stav (3) tačke 2. alineja 3. i tačke 7. i 13. ZIKS-a BiH, odnosno člana 70. stav (3) tačke 2. podtačke c) i tačke 7. i 13. Pravilnika o kućnom redu u ustanovama za izdržavanje krivične sankcije, pritvora ili drugih mjera - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 55/09 i 4/12). (3) U slučaju testiranja na virus HIV-a i virus hepatitisa C, potreban je pristanak pritvorenika ili zatvorenika. (4) Testiranje pritvorenika ili zatvorenika u pravilu se provodi u zavodima, ali se može provoditi i u vanjskim zdravstvenim ustanovama.

PRAVILNIK

(1)

(2)

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(1) (2)

(3) (4)

(5)

Smještaj u posebnu prostoriju zbog sumnji na medicinska stanja iz člana 76. stav (1). ZIKS-a BiH, kao i testiranje na zarazne bolesti ili uzimanja opojne droge ili psihoaktivnih sredstava primjenjuju se pod nadzorom ljekara. Član 4. Odluku o provođenju testiranja donosi ljekar na prijedlog medicinskog stručnog tima, službe tretmana ili ovlaštenog zavodskog službenika u zavodima, osim u slučaju sumnje na zloupotrebu sredstava ovisnosti od opojnih droga ili ispunjavanja odredbi terapijskog tretmana, u kojem slučaju odluku donosi ljekar nakon konsultacija sa upravnikom zavoda. Nakon saopštenja odluke pritvoreniku ili zatvoreniku, pritvorenik ili zatvorenik se detaljno pretražuje radi sprečavanja manipulacija s tjelesnim uzorkom. Član 5. O postupku testiranja i dobijenim rezultatima vodi se posebna evidencija i sačinjava se zapisnik, koji je sastavni dio medicinskog dosijea pritvorenika ili zatvorenika. Prije uzimanja uzorka za testiranje, pritvorenika ili zatvorenika se mora upoznati sa sadržajem zapisnika, koji je sastavni dio ovog pravilnika. Jedan primjerak zapisnika uručuje se svakom pritvoreniku ili zatvoreniku od kojeg je zatražen uzorak, a po jedan primjerak zapisnika ulaže se u lični dosije i zdravstveni karton pritvorenika ili zatvorenika. Rezultati analize uzoraka krvi i urina, u cilju utvrđivanja postojanja zaraznih bolesti ili uzimanja opojnih droga ili psihoaktivnih sredstava, su povjerljive prirode i ljekar u skladu sa općim propisima o zdravstvenoj zaštiti i ljekarskoj etici odlučuje u kojoj će mjeri rezultati analize biti dostupni drugim zaposlenim licima. Evidencija testa i njegovih rezultata je povjerljive prirode. U zapisniku se navode lični podaci pritvorenika ili zatvorenika, ovlaštenog zavodskog službenika, razlog za testiranje, izjave protvorenika ili zatvorenika, datum i vrijeme uzimanja uzorka odnosno korištenje testa, izvještaja o rezultatima testiranja, izjave protvorenika ili zatvorenika u slučaju osporavanja rezultata testiranja sa pripadajućim tekstom zapisnika. Zapisnik potpisuje ljekar ili drugo ovlašteno lice medicinske struke, ovlašteno službeno lice kao i pritvorenik ili zatvorenik. Ukoliko pritvorenik ili zatvorenik odbije da potpiše zapisnik, to će se zabilježiti u rubrici osporavanja rezultata testiranja, kao sastavnog dijela zapisnika. Član 6. Testiranje pritvorenika ili zatvorenika provodi se uzimanjem tjelesnog uzorka i primjenom odgovarajućeg testa, prema pravilima medicinske struke. Tjelesni uzorak uzima se u prisustvu ovlaštenog zavodskoga službenika istog spola i osigurat će se privatnost prilikom davanja uzorka, s tim da će ovlašteni zavodski službenik biti prisutan u cilju sprečavanja falsificiranja, zamjene ili zagađenja uzorka. Prilikom uzimanja uzorka koristi se hemijski čist i sterilan pribor. U slučajevima kada pritvorenik ili zatvorenik osporava pozitivan nalaz provedenog testiranja urina i traži ponovno testiranje, dio istog uzorka urina se pohranjuje u frižider na vremensko razdoblje od šest dana, kako bi se osigurala mogućnost kontrole i ponavljanje testiranja istog uzorka. Uzorak urina pohranjuje se na način da se naljepnica s evidencijskim brojem testa zalijepi preko poklopca i epruvete u kojoj se nalazi uzorak.

Број 73 - Страна 16 (6)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (4)

Понедјељак, 23. 9. 2013.

(7)

(1) (2)

(3)

U slučaju nemogućnosti davanja zatraženog uzorka urina, pritvorenik ili zatvorenik će boraviti u izdvojenoj prostoriji, pod nadzorom ovlaštenog zavodskog službenika, do trenutka davanja uzorka. Za vrijeme boravka u izdvojenoj prostoriji, pritvorenik ili zatvorenik može konzumirati najviše do 1,5 decilitara vode tokom jednog sata, a u svrhu uzimanja uzorka, s tim da takvo izdvajanje može trajati najduže pet sati i u kom periodu će se pristupiti davanju uzorka urina. Za vrijeme postupanja po stavu (6) ovog člana ljekar će preispitati navedeno stanje, nakon proteka tri sata, s tim da se izuzetno izdvajanje može produžiti za još jedan sat za uzimanje uzorka urina. Član 7. U slučaju pozitivnog nalaza prema pritvoreniku ili zatvoreniku se provodi disciplinski postupak. Prije podnošenja prijedloga za pokretanje disciplinskog postupka provjerit će se da li je pozitivan rezultat testa posljedica propisane farmakološke terapije koju je pritvorenik ili zatvorenik primao prije testiranja, nekog njegovog drugog akutnog ili hroničnog fiziološkog stanja ili bolesti ili posljedica rada sa hemijskim supstanicama koje mogu izazvati pozitivan rezultat testa. Pritvorenik i zatvorenik može tokom disciplinskog postupka dokazivati da mu je opojna droga ili psihoaktivno sredstvo podmetnuto, da je prinuđen da ga uzima, da ga je greškom unio ili da je došlo do greške prilikom analize uzorka.

Odbijanje davanja uzorka za testiranje na opojna ili psihoaktivna sredstva predstavlja teži disciplinski prekršaj, prema članu 100. stav (3), tačka 2. alineja c. i tačke 7. i 13. Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera odnosno člana 70. stav (3) tačke 2. podtačke c) i tačke 7. i 13. Pravilnika o kućnom redu u ustanovama za izdržavanje krivične sankcije, pritvora ili drugih mjera. (5) Ako pritvorenik ili zatvorenik odbije dati tjelesni uzorak za testiranje smatra se da se nalazi pod uticajem sredstava ovisnosti. Član 8. (1) Pritvorenik ili zatvorenik može zatražiti ponavljanje testiranja u specijaliziranim zdravstvenim ustanovama u roku i na način utvrđen ovim pravilnikom. (2) U slučaju kad je ponovljeni nalaz pozitivan, troškove ponovljenog postupka testiranja snosit će pritvorenik ili zatvorenik. (3) U zavodu u kojem se provodi testiranje uzimanjem uzorka sline, za potrebu ponovnog testiranja pohranjuje se uzorak urina, u skladu sa članom 6. stav (4). i (5). ovog Pravilnika. Član 9. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 06-02-2-6524/13 09. septembra 2013. godine Ministar Sarajevo Bariša Čolak, s. r.

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 17

 

Број 73 - Страна 18

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

 

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 19

 

Број 73 - Страна 20

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (5)

Понедјељак, 23. 9. 2013.

Na temelju članka 76. Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera - Pročišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 12/10, u daljnjem tekstu ZIKS BiH), ministar pravde Bosne i Hercegovine donosi O TESTIRANJU PRITVORENIKA I ZATVORENIKA NA ZARAZNE BOLESTI ILI UZIMANJA OPOJNIH DROGA ILI PSIHOAKTIVNIH SREDSTAVA U ZAVODU ZA IZVRŠENJE KAZNENIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I HERCEGOVINE I - OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Pravilnikom propisuju testiranja pritvorenika i zatvorenika na zarazne bolesti ili uzimanje opojnih droga ili psihoaktivnih sredstava u Zavodu za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zavod), način testiranja, vođenja evidencije i zapisnika te čuvanja podataka. Članak 2. Testiranje pritvorenika i zatvorenika na zarazne bolesti ili uzimanje opojnih droga ili psihoaktivnih sredstava provodi se radi prevencije nastanka ili širenja zarazne bolesti ili unosa i konzumiranja droge u Zavodu, sprečavanja širenja njezine zloporabe, te poduzimanja odgovarajućih zdravstvenih, tretmanskih i sigurnosnih mjera. Članak 3. (1) Za vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili izvršavanja mjere pritvora svaki zatvorenik ili pritvorenik može osim redovitog medicinskog pregleda biti testiran i korištenjem metode slučajnog odabira, i to u sljedećim slučajevima: a) prilikom sumnje ili uočavanja ponašanja ili izgleda koji upućuje na moguću zloporabu sredstava ovisnosti od opojnih droga; b) prilikom stupanja na izdržavanje kazne zatvora; c) prilikom povratka pritvorenika ili zatvorenika u zavod, nakon svakog boravka izvan zavoda (prekid izdržavanja, hospitalizacija izvan zavoda, godišnji odmor, korištenja pogodnosti – slobodno kretanje, slobodan izlaz, dopust ili izvanredne pogodnosti izvan kruga zavoda i drugi izlasci izvan kruga zavoda); d) prilikom premještaja pritvorenika ili zatvorenika na odjele (zatvorene, poluotvorene i otvorene) unutar istog zavoda ili iz jednog zavoda u drugi zavod; e) radi ispunjavanja odredbi terapijskog tretmana za ovisnike uključene u programe liječenja od ovisnosti. (2) Kada se od pritvorenika ili zatvorenika traži uzorak krvi ili urina, odnosno da se na njemu primijeni odgovarajući test, ovlaštena osoba zavoda će obavijestiti pritvorenika ili zatvorenika da se to čini na osnovi odredbe članka 76. ZIKS-a BiH i da odbijanje da se podvrgne testu predstavlja disciplinski prekršaj iz članka 100. stavka (3) točke 2. alineje 3. i točki 7. i 13. ZIKS-a BiH, odnosno članka 70. stavka (3) točke 2. podtočke c) i točki 7. i 13. Pravilnika o kućnom redu u ustanovama za izdržavanje kaznene sankcije, pritvora ili drugih mjera – Pročišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 55/09 i 4/12). (3) U slučaju testiranja na virus HIV-a i virus hepatitisa C, potreban je pristanak pritvorenika ili zatvorenika. (4) Testiranje pritvorenika ili zatvorenika u pravilu se provodi u zavodima, ali se može provoditi i u vanjskim zdravstvenim ustanovama.

PRAVILNIK

(1)

(2)

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(1) (2)

(3) (4)

Smještaj u posebnu prostoriju zbog sumnji na medicinska stanja iz članka 76. stavka (1) ZIKS-a BiH, kao i testiranje na zarazne bolesti ili uzimanja opojne droge ili psihoaktivnih sredstava, primjenjuje se pod nadzorom liječnika. Članak 4. Odluku o provođenju testiranja donosi liječnik na prijedlog medicinskog stručnog tima, službe tretmana ili ovlaštenog zavodskog službenika u zavodima, osim u slučaju sumnje na zloporabu sredstava ovisnosti od opojnih droga ili ispunjavanja odredbi terapijskog tretmana, u kojem slučaju odluku donosi liječnik nakon konzultacija s upravnikom zavoda. Nakon priopćenja odluke pritvoreniku ili zatvoreniku, pritvorenik ili zatvorenik se detaljno pretražuje radi sprečavanja manipulacija s tjelesnim uzorkom. Članak 5. O postupku testiranja i dobivenim rezultatima vodi se posebna evidencija i sastavlja se zapisnik, koji je sastavni dio medicinskog dosjea pritvorenika ili zatvorenika. Prije uzimanja uzorka za testiranje, pritvorenika ili zatvorenika se mora upoznati sa sadržajem zapisnika, koji je sastavni dio ovog pravilnika. Jedan primjerak zapisnika uručuje se svakom pritvoreniku ili zatvoreniku od kojeg je zatražen uzorak, a po jedan primjerak zapisnika se ulaže u osobni dosje i zdravstveni karton pritvorenika ili zatvorenika. Rezultati analize uzoraka krvi i urina, u cilju utvrđivanja postojanja zaraznih bolesti ili uzimanja opojnih droga ili psihoaktivnih sredstava, su povjerljive prirode i liječnik u skladu s općim propisima o zdravstvenoj zaštiti i liječničkoj etici odlučuje u kojoj će mjeri rezultati analize biti dostupni drugim zaposlenim osobama. Evidencija testa i njegovih rezultata je povjerljive prirode. U zapisniku se navode osobni podatci pritvorenika ili zatvorenika, ovlaštenog zavodskog službenika, razlog za testiranje, izjave pritvorenika ili zatvorenika, datum i vrijeme uzimanja uzorka, odnosno korištenja testa, izvješće o rezultatima testiranja, izjave pritvorenika ili zatvorenika u slučaju osporavanja rezultata testiranja, s pripadajućim tekstom zapisnika. Zapisnik potpisuje liječnik ili druga ovlaštena osoba medicinske struke, ovlaštena službena osoba, kao i pritvorenik ili zatvorenik. Ukoliko pritvorenik ili zatvorenik odbije potpisati zapisnik, to će se zabilježiti u rubrici osporavanja rezultata testiranja, kao sastavnog dijela zapisnika. Članak 6. Testiranje pritvorenika ili zatvorenika provodi se uzimanjem tjelesnog uzorka i primjenom odgovarajućeg testa, prema pravilima medicinske struke. Tjelesni uzorak uzima se u prisutnosti ovlaštenog zavodskoga službenika istog spola i osigurat će se privatnost prilikom davanja uzorka, s tim da će ovlašteni zavodski službenik biti prisutan u cilju sprečavanja falsificiranja, zamjene ili zagađenja uzorka. Prilikom uzimanja uzorka koristi se kemijski čist i sterilan pribor. U slučajevima kada pritvorenik ili zatvorenik osporava pozitivan nalaz provedenog testiranja urina i traži ponovno testiranje, dio istog uzorka urina se pohranjuje u frižider na vremensko razdoblje od šest dana, kako bi se osigurala mogućnost kontrole i ponavljanje testiranja istog uzorka.

Понедјељак, 23. 9. 2013. (5) (6)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (4)

Број 73 - Страна 21

(7)

(1) (2)

(3)

Uzorak urina pohranjuje se na način da se naljepnica s evidencijskim brojem testa zalijepi preko poklopca i epruvete u kojoj se nalazi uzorak. U slučaju nemogućnosti davanja zatraženog uzorka urina, pritvorenik ili zatvorenik će boraviti u izdvojenoj prostoriji, pod nadzorom ovlaštenog zavodskog službenika, do trenutka davanja uzorka. Za vrijeme boravka u izdvojenoj prostoriji pritvorenik ili zatvorenik može konzumirati najviše do 1,5 decilitara vode tijekom jednog sata, a u svrhu uzimanja uzorka, s tim da takvo izdvajanje može trajati najdulje pet sati i u tom razdoblju pristupit će se davanju uzorka urina. Za vrijeme postupanja po stavku (6) ovog članka liječnik će preispitati navedeno stanje, nakon proteka tri sata, s tim da se izuzetno izdvajanje može produljiti za još jedan sat za uzimanje uzorka urina. Članak 7. U slučaju pozitivnog nalaza prema pritvoreniku ili zatvoreniku se provodi disciplinski postupak. Prije podnošenja prijedloga za pokretanje disciplinskog postupka provjerit će se je li pozitivan rezultat testa posljedica propisane farmakološke terapije koju je pritvorenik ili zatvorenik primao prije testiranja, nekog njegova drugog akutnog ili kroničnog fiziološkog stanja ili bolesti ili posljedica rada s kemijskim supstancijama koje mogu izazvati pozitivan rezultat testa. Pritvorenik i zatvorenik može tijekom disciplinskog postupka dokazivati da mu je opojna droga ili psihoaktivno sredstvo podmetnuto, da je prinuđen da ga uzima, da ga je greškom unio ili da je došlo do greške prilikom analize uzorka.

Odbijanje davanja uzorka za testiranje na opojna ili psihoaktivna sredstva predstavlja teži disciplinski prekršaj, prema članku 100. stavku (3) točki 2. alineji c i točkama 7. i 13. Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera, odnosno članku 70. stavku (3) točki 2. podtočki c) i točkama 7. i 13. Pravilnika o kućnom redu u ustanovama za izdržavanje kaznene sankcije, pritvora ili drugih mjera. (5) Ako pritvorenik ili zatvorenik odbije dati tjelesni uzorak za testiranje, smatra se da se nalazi pod utjecajem sredstava ovisnosti. Članak 8. (1) Pritvorenik ili zatvorenik može zatražiti ponavljanje testiranja u specijaliziranim zdravstvenim ustanovama u roku i na način utvrđen ovim Pravilnikom. (2) U slučaju kad je ponovljeni nalaz pozitivan, troškove ponovljenog postupka testiranja snosit će pritvorenik ili zatvorenik. (3) U zavodu u kojem se provodi testiranje uzimanjem uzorka sline, za potrebu ponovnog testiranja pohranjuje se uzorak urina, u skladu s člankom 6. stavcima (4). i (5). ovog Pravilnika. Članak 9. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 06-02-2-6524/13 9. rujna 2013. godine Ministar Sarajevo Bariša Čolak, v. r.

Број 73 - Страна 22

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

 

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 23

 

Број 73 - Страна 24

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

 

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ 47. 48. 49. 50. 51.

Број 73 - Страна 25

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
На основу члана 10. став (7) Закона о финансирању политичких партија ("Службени гласник БиХ" број 95/12), Централна изборна комисија Босне и Херцеговине издаје О ИЗВРШЕНОМ ПРЕГЛЕДУ И РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА ЗА 2011. ГОДИНУ Централна изборна комисија Босне и Херцеговине извршила је преглед и ревизију финансијских извјештаја за 2011. годину сљедећих политичких партија: 1. Босанско демократска странка 2. Босанскохерцеговачка народна странка 3. Босанскохерцеговачка патриотска странка-Сефер Халиловић 4. Босанскохерцеговачка хрватска чиста странка права 5. БОСС Босанска странка - Мирнес Ајановић 6. Бошњачка сељачка странка 7. Бихаћка грађанска алтернатива 8. Брчанска демократска иницијатива - За боље Брчко 9. БХ слободни демократи 10. Визионарска демократска странка 11. Грађанска демократска странка БиХ 12. Демократи БиХ 13. Демократска народна заједница БиХ 14. Демократска странка 15. Демократска странка инвалида БиХ 16. Демократска странка народа Српске 17. Демократска странка федералиста 18. Демократска партија - Драган Чавић 19. Демократски народни савез 20. Еколошка демократска странка 21. Еколошка партија Републике Српске 22. Еколошка странка Е5-Зелени 23. Завичајни социјалдемократи-Миле Марчета 24. Конгресна народна странка заштите права бораца и грађана - правде и морала БиХ 25. Кладушка странка привредног просперитета 26. Либерално демократска странка БиХ 27. Народна демократска странка 28. Народна странка - Покрет за Брод 29. Народна странка Радом за бољитак 30. Народна странка Нови Град 31. Наша странка 32. Независна демократска странка 33. Независна странка - др. Михајло Товирац 34. Нова грађанска иницијатива- Козарац 35. Нова социјалистичка партија 36. Нови демократски покрет 37. Партија демократског прогреса 38. Партија правог пута 39. Партија привредног прогреса 40. Партија социјалне правде 41. Партија уједињених пензионера 42. Покрет за наш град 43. Покрет за Прњавор 44. Покрет за Семберију 45. Политичка организација грађана "Независна листа БиХ" 46. Политичка организација грађана "Снага Босне"

986

САОПШТЕЊЕ

Посавска странка Покрет за Требиње Радничко комунистичка партија Савез за бољу будућност БиХ Савез независних социјалдемократа - СНСДМилорад Додик 52. Сељачка странка 53. Социјалдемократска партија БиХ 54. Социјалдемократска унија БиХ 55. Социјалистичка партија 56. Савез за демократску Српску 57. Снага економског покрета у БиХ 58. Српска демократска странка 59. Српска напредна странка 60. Српска радикална странка - др. Војислав Шешељ 61. Српска радикална странка Републике Српске 62. Странка пензионера - умировљеника БиХ 63. Странка удружених независних демократа БиХ 64. Странка девизних штедиша Републике Српске 65. Странка демократске активности 66. Странка демократске акције 67. Странка дијаспоре БиХ 68. Странка за Босну и Херцеговину 69. Странка за народ БиХ 70. Странка за Средње 71. Странка кокуза 72. Странка правде и развоја БиХ 73. Странка регије Ливно 74. Странка социјалне сигурности српских бораца 75. Странка СПАС 76. Странка хрватског права 77. Странка за младост, развој и будућност 78. Твоја и моја странка у БиХ 79. Уједињена хрватска странка права БиХ 80. Хрватска демократска заједница 1990 81. Хрватска демократска заједница БиХ 82. Хрватска демократска унија БиХ 83. Хрватска кршћанска демократска унија БиХ 84. Хрватска народна заједница 85. Хрватска сељачка странка 86. Хрватска странка права 87. Хрватска странка права - др. Анте Старчевић 88. Хрватска странка права БиХ 89. Хрватска странка права Посавине 90. Хрватска странка права Херцег-Босне 91. Хрватска чиста странка права БиХ 92. Хрватско заједништво Херцег-Босне 93. Хрватски демокршћани 94. Хрватски правашки блок 95. ХСС - НХИ Појединачни извјештаји о прегледу и извјештаји о ревизији објављени су на web страници Централне изборне комисије Босне и Херцеговине www.izbori.ba. Број 03-07-6-1080-1/13 5. септембра 2013. године Сарајево Предсједник Стјепан Микић, с. р.

Na osnovu člana 10. stav (7) Zakona o finansiranju političkih stranaka ("Službeni glasnik BiH", broj 95/12), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izdaje

Број 73 - Страна 26

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

O IZVRŠENOM PREGLEDU I REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA POLITIČKIH STRANAKA ZA 2011. GODINU Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izvršila je pregled i reviziju finansijskih izvještaja za 2011. godinu sljedećih političkih stranaka: 1. BH slobodni demokrati 2. Bihaćka građanska alternativa 3. Bosansko demokratska stranka 4. Bosanskohercegovačka hrvatska čista stranka prava 5. Bosanskohercegovačka narodna stranka 6. Bosanskohercegovačka patriotska stranka - Sefer Halilović 7. BOSS Bosanska stranka - Mirnes Ajanović 8. Bošnjačka seljačka stranka 9. Brčanska demokratska inicijativa - Za bolje Brčko 10. Demokrati BiH 11. Demokratska narodna zajednica BiH 12. Demokratska stranka 13. Demokratska stranka federalista 14. Demokratska stranka invalida BiH 15. Demokratska stranka naroda Srpske 16. Demokratska partija - Dragan Čavić 17. Demokratski narodni savez 18. Ekološka demokratska stranka 19. Ekološka partija Republike Srpske 20. Ekološka stranka E5-Zeleni 21. Građanska demokratska stranka BiH 22. Hrvatska čista stranka prava BiH 23. Hrvatska demokratska unija BiH 24. Hrvatska demokratska zajednica 1990 25. Hrvatska demokratska zajednica BiH 26. Hrvatska kršćanska demokratska unija BiH 27. Hrvatska narodna zajednica 28. Hrvatska seljačka stranka 29. Hrvatska stranka prava 30. Hrvatska stranka prava - dr. Ante Starčević 31. Hrvatska stranka prava BiH 32. Hrvatska stranka prava Herceg-Bosne 33. Hrvatska stranka prava Posavine 34. Hrvatski demokršćani 35. Hrvatski pravaški blok 36. Hrvatsko zajedništvo Herceg-Bosne 37. HSS-NHI 38. Kladuška stranka privrednog prosperiteta 39. Kongresna narodna stranka zaštite prava boraca i građana - pravde i morala BiH 40. Liberalno demokratska stranka BiH 41. Narodna demokratska stranka 42. Narodna stranka - Pokret za Brod 43. Narodna stranka Radom za boljitak 44. Narodna stranka Novi grad 45. Naša stranka 46. Nezavisna demokratska stranka 47. Nezavisna stranka - dr. Mihajlo Tovirac 48. Nova građanska inicijativa - Kozarac 49. Nova socijalistička partija 50. Novi demokratski pokret 51. Partija demokratskog progresa 52. Partija pravog puta 53. Partija privrednog progresa 54. Partija socijalne pravde 55. Partija ujedinjenih penzionera 56. Pokret za naš grad 57. Pokret za Prnjavor

SAOPŠTENJE

Pokret za Semberiju Politička organizacija građana "Nezavisna lista BiH" Politička organizacija građana "Snaga Bosne" Posavska stranka Pokret za Trebinje Radničko komunistička partija Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD-Milorad Dodik 65. Savez za bolju budućnost BiH 66. Savez za demokratsku Srpsku 67. Seljačka stranka 68. Snaga ekonomskog pokreta u BiH 69. Socijaldemokratska partija BiH 70. Socijaldemokratska unija BiH 71. Socijalistička partija 72. Srpska demokratska stranka 73. Srpska napredna stranka 74. Srpska radikalna stranka - dr. Vojislav Šešelj 75. Srpska radikalna stranka Republike Srpske 76. Stranka penzionera - umirovljenika BiH 77. Stranka udruženih nezavisnih demokrata BiH 78. Stranka demokratske akcije 79. Stranka demokratske aktivnosti 80. Stranka deviznih štediša Republike Srpske 81. Stranka dijaspore BiH 82. Stranka hrvatskog prava 83. Stranka kokuza 84. Stranka pravde i razvoja BiH 85. Stranka regije Livno 86. Stranka socijalne sigurnosti srpskih boraca 87. Stranka SPAS 88. Stranka za Bosnu i Hercegovinu 89. Stranka za narod BiH 90. Stranka za Srednje 91. Stranka za mladost, razvoj i budućnost 92. Tvoja i moja stranka u BiH 93. Ujedinjena hrvatska stranka prava BiH 94. Vizionarska demokratska stranka 95. Zavičajni socijaldemokrati - Mile Marčeta Pojedinačni izvještaji o pregledu i izvještaji o reviziji objavljeni su na web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Broj 03-07-6-1080-1/13 Predsjednik 5. septembra 2013. godine Stjepan Mikić, s. r. Sarajevo Na temelju članka 10. stavak (7) Zakona o financiranju političkih stranaka ("Službeni glasnik BiH", broj 95/12), Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine izdaje O IZVRŠENOM PREGLEDU I REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA POLITIČKIH STRANAKA ZA 2011. GODINU Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine izvršilo je pregled i reviziju financijskih izvješća za 2011. godinu sljedećih političkih stranaka: 1. BH slobodni demokrati 2. Bihaćka građanska alternativa 3. Bosansko demokratska stranka 4. Bosanskohercegovačka hrvatska čista stranka prava 5. Bosanskohercegovačka narodna stranka 6. Bosanskohercegovačka patriotska stranka - Sefer Halilović 7. BOSS Bosanska stranka - Mirnes Ajanović

58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

PRIOPĆENJE

Понедјељак, 23. 9. 2013. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 27

Bošnjačka seljačka stranka Brčanska demokratska inicijativa - Za bolje Brčko Demokrati BiH Demokratska narodna zajednica BiH Demokratska stranka Demokratska stranka federalista Demokratska stranka invalida BiH Demokratska stranka naroda Srpske Demokratska partija - Dragan Čavić Demokratski narodni savez Ekološka demokratska stranka Ekološka partija Republike Srpske Ekološka stranka E5-Zeleni Građanska demokratska stranka BiH Hrvatska čista stranka prava BiH Hrvatska demokratska unija BiH Hrvatska demokratska zajednica 1990 Hrvatska demokratska zajednica BiH Hrvatska kršćanska demokratska unija BiH Hrvatska narodna zajednica Hrvatska seljačka stranka Hrvatska stranka prava Hrvatska stranka prava - dr. Ante Starčević Hrvatska stranka prava BiH Hrvatska stranka prava Herceg-Bosne Hrvatska stranka prava Posavine Hrvatski demokršćani Hrvatski pravaški blok Hrvatsko zajedništvo Herceg-Bosne HSS-NHI Kladuška stranka privrednog prosperiteta Kongresna narodna stranka zaštite prava boraca i građana - pravde i morala BiH Liberalno demokratska stranka BiH Narodna demokratska stranka Narodna stranka - Pokret za Brod Narodna stranka Radom za boljitak Narodna stranka Novi grad Naša stranka Nezavisna demokratska stranka Nezavisna stranka - dr. Mihajlo Tovirac Nova građanska inicijativa - Kozarac Nova socijalistička partija Novi demokratski pokret Partija demokratskog progresa Partija pravog puta Partija privrednog progresa Partija socijalne pravde Partija ujedinjenih penzionera Pokret za naš grad Pokret za Prnjavor Pokret za Semberiju Politička organizacija građana "Nezavisna lista BiH" Politička organizacija građana "Snaga Bosne" Posavska stranka Pokret za Trebinje Radničko komunistička partija Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD-Milorad Dodik Savez za bolju budućnost BiH Savez za demokratsku Srpsku Seljačka stranka Snaga ekonomskog pokreta u BiH Socijaldemokratska partija BiH Socijaldemokratska unija BiH Socijalistička partija

72. Srpska demokratska stranka 73. Srpska napredna stranka 74. Srpska radikalna stranka - dr. Vojislav Šešelj 75. Srpska radikalna stranka Republike Srpske 76. Stranka penzionera - umirovljenika BiH 77. Stranka udruženih nezavisnih demokrata BiH 78. Stranka demokratske akcije 79. Stranka demokratske aktivnosti 80. Stranka deviznih štediša Republike Srpske 81. Stranka dijaspore BiH 82. Stranka hrvatskog prava 83. Stranka kokuza 84. Stranka pravde i razvoja BiH 85. Stranka regije Livno 86. Stranka socijalne sigurnosti srpskih boraca 87. Stranka SPAS 88. Stranka za Bosnu i Hercegovinu 89. Stranka za narod BiH 90. Stranka za Srednje 91. Stranka za mladost, razvoj i budućnost 92. Tvoja i moja stranka u BiH 93. Ujedinjena hrvatska stranka prava BiH 94. Vizionarska demokratska stranka 95. Zavičajni socijaldemokrati - Mile Marčeta Pojedinačna izvješća o pregledu i izvješća o reviziji objavljeni su na web stranici Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Broj 03-07-6-1080-1/13 Predsjednik 5. rujna 2013. godine Stjepan Mikić, v. r. Sarajevo

На основу чл. 4.7 и 4.10 Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11) и члана 17. Правилника о лиценцама ("Службени гласник БиХ", број 87/12), на сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 12. септембра 2013. године, донесена је О УТВРЂИВАЊУ РЕГУЛАТОРНЕ НАКНАДЕ ЗА 2014. ГОДИНУ 1. Овом одлуком утврђује се висина регулаторне накнаде за 2014. годину, коју плаћају власници лиценци издатих од стране ДЕРК-а, те начин плаћања, односно измирења обавезе плаћања регулаторне накнаде од стране власника лиценце. 2. Регулаторна накнада за 2014. годину износи 2.074.000,00 КМ (двамилионаседамдесетчетирихиљаде конвертибилних марака). 3. Обавези плаћања регулаторне накнаде из тачке 2. ове одлуке подлијежу власници лиценци у износима и за лиценциране дјелатности, како слиједи: за дјелатност преноса електричне енергије 1.437.000,00 КМ за дјелатност независног оператора система 73.000,00 КМ за дјелатност дистрибуције 70.000,00 КМ за дјелатност снабдијевања електричном енергијом неквалификованих купаца 13.000,00 КМ за дјелатност међународне трговине, по лиценци 26.000,00 КМ

ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ДЕРК 987

ОДЛУКА

Број 73 - Страна 28 -

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

за дјелатност међународне трговине електричном енергијом за сопствене потребе, по лиценци 13.000,00 КМ 4. Власници лиценци плаћају регулаторну накнаду квартално – унапријед у износима прецизираним у фактури. 5. Власници лиценце који лиценцу добију у току 2014. године плаћају износ регулаторне накнаде пропорционално периоду важења лиценце. 6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а објављује се у "Службеном гласнику БиХ", службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта БиХ. Образложење Сходно Закону о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини основни приход ДЕРК-а чини регулаторна накнада коју плаћају власници лиценци за обављање дјелатности преноса електричне енергије, независног оператора система и међународну трговину електричном енергијом, а од 2011. године и власници лиценци за обављање електроенергетских дјелатности на подручју Брчко Дистрикта БиХ. Финансијским планом ДЕРК-а за 2014. годину ("Службени гласник БиХ", број 63/13) приходи од регулаторне накнаде су планирани у износу од 2.074.000,00 КМ. Регулаторна накнада се одређује тако да покрије трошкове ДЕРК-а, а за процијењени вишак прихода над расходима се умањују обавезе власника лиценци у погледу плаћања регулаторне накнаде у наредном периоду. Вишак прихода над расходима на крају текуће године је процијењен на износ од 180.000,00 КМ, те је регулаторна накнада за 2014. годину утврђенa у напријед наведеном износу. Прорачун обавеза власника лиценци по дјелатностима уважава основану процјену да ће лиценцу ДЕРК-а током 2014. године посједовати "Независни оператор система у Босни и Херцеговини", "Електропренос Босне и Херцеговине", "Комунално Брчко" и 20 власника лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом, од којих ће три набављати електричну енергију за сопствене потребе. Дио регулаторне накнаде оквирно је расподијељен између регулисаних дјелатности преноса електричне енергије и независног оператора система на основу односа укупних трошкова и расхода НОС-а БиХ и укупних трошкова и бруто добити Електропреноса БиХ. Регулаторна накнада коју ће плаћати "Комунално Брчко" за посједовање лиценце за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије и лиценце за обављање снабдијевања неквалификованих купаца електричном енергијом, с обзиром да су обје дјелатности регулисане дјелатности и у истом обиму су обављане и до сада, одређена је расподјелом постојеће обавезе на посебне износе који су упоредиви са сличним износима у окружењу које плаћају регулисани субјекти за исте дјелатности са упоредивом величином конзума. Власници лиценци регулисаних дјелатности имају право да износ регулаторне накнаде на коју су обавезани урачунају у своју тарифу. С обзиром на значај и сврху појединог типа лиценце из дијела нерегулисаних дјелатности, износ регулаторне накнаде је подијељен тако да власници лиценце за међународну трговину електричном енергијом за сопствене

потребе плаћају половину износа који плаћају власници лиценце за међународну трговину. Власницима лиценци, које буду издате у току 2014. године за једну од дјелатности из тачке 5. ове одлуке, износ регулаторне накнаде и начин плаћања биће утврђен у одлуци о издавању лиценце, а одређен пропорционално времену важења лиценце у току 2014. године. Број 05-28-12-306/13 12. септембра 2013. године Предсједавајући Комисије Тузла Мирсад Салкић, с. р. Na osnovu čl. 4.7 i 4.10 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i člana 17. Pravilnika o licencama ("Službeni glasnik BiH", broj 87/12), na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 12. septembra 2013. godine, donesena je O UTVRĐIVANJU REGULATORNE NAKNADE ZA 2014. GODINU 1. Ovom odlukom utvrđuje se visina regulatorne naknade za 2014. godinu, koju plaćaju vlasnici licenci izdatih od strane DERK-a, te način plaćanja, odnosno izmirenja obaveze plaćanja regulatorne naknade od strane vlasnika licence. 2. Regulatorna naknada za 2014. godinu iznosi 2.074.000,00 KM (dvamilionasedamdesetčetirihiljade konvertibilnih maraka). 3. Obavezi plaćanja regulatorne naknade iz tačke 2. ove odluke podliježu vlasnici licenci u iznosima i za licencirane djelatnosti, kako slijedi: za djelatnost prijenosa električne energije 1.437.000,00 KM za djelatnost nezavisnog operatora sistema 73.000,00 KM za djelatnost distribucije 70.000,00 KM za djelatnost snabdijevanja električnom energijom nekvalificiranih kupaca 13.000,00 KM za djelatnost međunarodne trgovine, po licenci 26.000,00 KM za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom za vlastite potrebe, po licenci 13.000,00 KM 4. Vlasnici licenci plaćaju regulatornu naknadu kvartalno unaprijed u iznosima preciziranim u fakturi. 5. Vlasnici licence koji licencu dobiju u toku 2014. godine plaćaju iznos regulatorne naknade proporcionalno periodu važenja licence. 6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta BiH. Obrazloženje Shodno Zakonu o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini osnovni prihod DERK-a čini regulatorna naknada koju plaćaju vlasnici licenci za obavljanje djelatnosti prijenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i međunarodnu trgovinu električnom energijom, a od 2011. godine i vlasnici licenci za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti na području Brčko Distrikta BiH. Finansijskim planom DERK-a za 2014. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 63/13) prihodi od regulatorne naknade su planirani u iznosu od 2.074.000,00 KM.

ODLUKA

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ 3.

Број 73 - Страна 29

Regulatorna naknada se određuje tako da pokrije troškove DERK-a, a za procijenjeni višak prihoda nad rashodima se umanjuju obaveze vlasnika licenci u pogledu plaćanja regulatorne naknade u narednom periodu. Višak prihoda nad rashodima na kraju tekuće godine je procijenjen na iznos od 180.000,00 KM, te je regulatorna naknada za 2014. godinu utvrđena u naprijed navedenom iznosu. Proračun obaveza vlasnika licenci po djelatnostima uvažava osnovanu procjenu da će licencu DERK-a tokom 2014. godine posjedovati "Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini", "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine", "Komunalno Brčko" i 20 vlasnika licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom, od kojih će tri nabavljati električnu energiju za vlastite potrebe. Dio regulatorne naknade okvirno je raspodijeljen između reguliranih djelatnosti prijenosa električne energije i nezavisnog operatora sistema na osnovu odnosa ukupnih troškova i rashoda NOS-a BiH i ukupnih troškova i bruto dobiti Elektroprijenosa BiH. Regulatorna naknada koju će plaćati "Komunalno Brčko" za posjedovanje licence za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije i licence za obavljanje snabdijevanja nekvalificiranih kupaca električnom energijom, s obzirom da su obje djelatnosti regulirane djelatnosti i u istom obimu su obavljane i do sada, određena je raspodjelom postojeće obaveze na posebne iznose koji su uporedivi sa sličnim iznosima u okruženju koje plaćaju regulirani subjekti za iste djelatnosti sa uporedivom veličinom konzuma. Vlasnici licenci reguliranih djelatnosti imaju pravo da iznos regulatorne naknade na koju su obavezani uračunaju u svoju tarifu. S obzirom na značaj i svrhu pojedinog tipa licence iz dijela nereguliranih djelatnosti, iznos regulatorne naknade je podijeljen tako da vlasnici licence za međunarodnu trgovinu električnom energijom za vlastite potrebe plaćaju polovinu iznosa koji plaćaju vlasnici licence za međunarodnu trgovinu. Vlasnicima licenci, koje budu izdate u toku 2014. godine za jednu od djelatnosti iz tačke 5. ove odluke, iznos regulatorne naknade i način plaćanja biće utvrđen u odluci o izdavanju licence, a određen proporcionalno vremenu važenja licence u toku 2014. godine. Broj 05-28-12-306/13 12. septembra 2013. godine Predsjedavajući Komisije Tuzla Mirsad Salkić, s. r. Na temelju čl. 4.7 i 4.10 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i članka 17. Pravilnika o licencama ("Službeni glasnik BiH", broj 87/12), na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 12. rujna 2013. godine, donesena je O UTVRĐIVANJU REGULATORNE NAKNADE ZA 2014. GODINU 1. Ovom odlukom utvrđuje se visina regulatorne naknade za 2014. godinu, koju plaćaju vlasnici licenci izdatih od strane DERK-a, te način plaćanja, odnosno izmirenja obveze plaćanja regulatorne naknade od strane vlasnika licence. 2. Regulatorna naknada za 2014. godinu iznosi 2.074.000,00 KM (dvamilijunasedamdesetčetiritisuće konvertibilnih maraka).

ODLUKA

Obvezi plaćanja regulatorne naknade iz točke 2. ove odluke podliježu vlasnici licenci u iznosima i za licencirane djelatnosti, kako slijedi: za djelatnost prijenosa električne energije 1.437.000,00 KM za djelatnost neovisnog operatora sustava 73.000,00 KM za djelatnost distribucije 70.000,00 KM za djelatnost opskrbe električnom energijom nekvalificiranih kupaca 13.000,00 KM za djelatnost međunarodne trgovine, po licenci 26.000,00 KM za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom za vlastite potrebe, po licenci 13.000,00 KM 4. Vlasnici licenci plaćaju regulatornu naknadu kvartalno unaprijed u iznosima preciziranim u fakturi. 5. Vlasnici licence koji licencu dobiju u tijeku 2014. godine plaćaju iznos regulatorne naknade proporcionalno razdoblju važenja licence. 6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta BiH. Obrazloženje Shodno Zakonu o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini osnovni prihod DERK-a čini regulatorna naknada koju plaćaju vlasnici licenci za obavljanje djelatnosti prijenosa električne energije, neovisnog operatora sustava i međunarodnu trgovinu električnom energijom, a od 2011. godine i vlasnici licenci za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti na području Brčko Distrikta BiH. Financijskim planom DERK-a za 2014. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 63/13) prihodi od regulatorne naknade su planirani u iznosu od 2.074.000,00 KM. Regulatorna naknada se određuje tako da pokrije troškove DERK-a, a za procijenjeni višak prihoda nad rashodima se umanjuju obveze vlasnika licenci u pogledu plaćanja regulatorne naknade u sljedećem razdoblju. Višak prihoda nad rashodima na koncu tekuće godine je procijenjen na iznos od 180.000,00 KM, te je regulatorna naknada za 2014. godinu utvrđena u naprijed navedenom iznosu. Proračun obveza vlasnika licenci po djelatnostima uvažava osnovanu procjenu da će licencu DERK-a tijekom 2014. godine posjedovati "Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini", "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine", "Komunalno Brčko" i 20 vlasnika licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom, od kojih će tri nabavljati električnu energiju za vlastite potrebe. Dio regulatorne naknade okvirno je raspodijeljen između reguliranih djelatnosti prijenosa električne energije i neovisnog operatora sustava na osnovu odnosa ukupnih troškova i rashoda NOS-a BiH i ukupnih troškova i bruto dobiti Elektroprijenosa BiH. Regulatorna naknada koju će plaćati "Komunalno Brčko" za posjedovanje licence za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije i licence za obavljanje opskrbe nekvalificiranih kupaca električnom energijom, s obzirom da su obje djelatnosti regulirane djelatnosti i u istom opsegu su obavljane i do sada, određena je raspodjelom postojeće obveze na posebne iznose koji su uporedivi sa sličnim iznosima u okruženju koje plaćaju regulirani subjekti za iste djelatnosti sa uporedivom veličinom konzuma.

Број 73 - Страна 30

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ б)

Понедјељак, 23. 9. 2013.

Vlasnici licenci reguliranih djelatnosti imaju pravo da iznos regulatorne naknade na koju su obvezani uračunaju u svoju tarifu. S obzirom na značaj i svrhu pojedinog tipa licence iz dijela nereguliranih djelatnosti, iznos regulatorne naknade je podijeljen tako da vlasnici licence za međunarodnu trgovinu električnom energijom za vlastite potrebe plaćaju polovicu iznosa koji plaćaju vlasnici licence za međunarodnu trgovinu. Vlasnicima licenci, koje budu izdate u tijeku 2014. godine za jednu od djelatnosti iz točke 5. ove odluke, iznos regulatorne naknade i način plaćanja bit će utvrđen u odluci o izdavanju licence, a određen proporcionalno vremenu važenja licence u tijeku 2014. godine. Broj 05-28-12-306/13 12. rujna 2013. godine Predsjedatelj Komisije Tuzla Mirsad Salkić, v. r.

На основу члана 80. став (2) Закона о сјемену и садном материјалу пољопривредних биљака Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 3/05), члана 61. став 2. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09) и члана 4. Правилника о заједничкој комисији за сорте пољопривредног биља у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 21/13), Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, доноси О ФОРМИРАЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОРТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ Члан 1. (Предмет) Овом Одлуком формира се Заједничка комисија за сорте пољопривредног биља у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: Kомисија). Члан 2. (Састав) Kомисију чине: а) Комисија за признавање и упис сорти жита чији су чланови: 1) Шћепан Рагуж – Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства; 2) Радмила Пашић – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске; 3) Душан Николић – Одјељење за пољопривреду, шумарство и водопривреду Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине; 4) мр Мирјана Брзица – Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља; 5) мр Војо Радић – Пољопривредни факултет у Бањој Луци; 6) др Драган Мандић – Пољопривредни институт Републике Српске, Бања Лука; 7) проф. др Шевал Муминовић – Пољопривредно-прехрамбени факултет у Сарајеву; 8) доц. др Данијела Петровић – Агрономски и прехрамбено-технолошки факултет у Мостару.

УПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА БИЉА 988

ц)

ОДЛУКУ

д)

е)

Комисија за признавање и упис сорти воћа и винове лозе чији су чланови: 1) Шћепан Рагуж – Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства; 2) Саша Лалић – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске; 3) Душан Николић – Одјељење за пољопривреду, шумарство и водопривреду Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине; 4) мр Мирјана Брзица – Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља; 5) проф. др Никола Мићић – Пољопривредни факултет у Бањој Луци; 6) мр Нада Завишић – Пољопривредни институт Републике Српске, Бања Лука; 7) мр sc. Ирена Јеркић – Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства; 8) мр sc. Сабахета Ћутук – Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства. Комисија за признавање и упис сорти крмног биља чији су чланови: 1) Шћепан Рагуж – Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства; 2) Радмила Пашић – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске; 3) Душан Николић – Одјељење за пољопривреду, шумарство и водопривреду Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине; 4) мр Мирјана Брзица – Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља; 5) проф. др Ђорђе Гатарић – Пољопривредни факултет у Бањој Луци; 6) др Жељко Лакић – Пољопривредни институт Републике Српске, Бања Лука; 7) проф. др Сенија Алибеговић – Пољопривредно-прехрамбени факултет у Сарајеву; 8) проф. др Незир Тановић – Агромедитерански факултет у Мостару. Комисија за признавање и упис сорти индустријског биља чији су чланови: 1) Шћепан Рагуж – Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства; 2) Радмила Пашић – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске; 3) Душан Николић – Одјељење за пољопривреду, шумарство и водопривреду Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине; 4) мр Мирјана Брзица – Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља; 5) доц. др Данијела Кондић – Пољопривредни факултет у Бањој Луци; 6) др Милош Ножинић – Пољопривредни институт Републике Српске, Бања Лука; 7) проф. др Дрена Гаџо – Пољопривреднопрехрамбени факултет у Сарајеву; 8) проф. др Зринка Кнезовић – Агрономски и прехрамбено-технолошки факултет у Мостару. Комисија за признавање и упис сорти поврћа и кромпира чији су чланови:

Понедјељак, 23. 9. 2013. 1)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ 6)

Број 73 - Страна 31

Шћепан Рагуж – Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства; 2) Радмила Пашић – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске; 3) Душан Николић – Одјељење за пољопривреду, шумарство и водопривреду Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине; 4) мр Мирјана Брзица – Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља; 5) проф. др Миле Дардић – Пољопривредни факултет у Бањој Луци; 6) дипл. инж. мастер Ивана Тошић – Пољопривредни институт Републике Српске, Бања Лука; 7) мр. sc. Елма Сефо – Агрономски и прехрамбено-технолошки факултет у Мостару; 8) дипл. инж. агр. Марио Беус – Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства. Члан 3. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Број УЗЗБ- 01-1-02-2-757-1/13 Директор 04. септембра 2013. године Раденко Радовић, с. р. Сарајево Na osnovu člana 80. stav (2) Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 3/05), člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09) i člana 4. Pravilnika o zajedničkoj komisiji za sorte poljoprivrednog bilja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 21/13), Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, donosi O FORMIRANJU ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA SORTE POLJOPRIVREDNOG BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI Član 1. (Predmet) Ovom Odlukom formira se Zajednička komisija za sorte poljoprivrednog bilja u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Komisija). Član 2. (Sastav) Komisiju čine: a) Komisija za priznavanje i upis sorti žita čiji su članovi: 1) Šćepan Raguž – Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; 2) Radmila Pašić – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske; 3) Dušan Nikolić – Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; 4) mr. Mirjana Brzica – Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja; 5) mr. Vojo Radić – Poljoprivredni fakultet u Banjoj Luci;

b)

c)

ODLUKU

d)

e)

dr. Dragan Mandić – Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka; 7) prof. dr. Ševal Muminović – Poljoprivrednoprehrambeni fakultet u Sarajevu; 8) doc. dr. Danijela Petrović – Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet u Mostaru. Komisija za priznavanje i upis sorti voća i vinove loze čiji su članovi: 1) Šćepan Raguž – Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; 2) Saša Lalić – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske; 3) Dušan Nikolić – Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; 4) mr. Mirjana Brzica – Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja; 5) prof. dr. Nikola Mićić – Poljoprivredni fakultet u Banjoj Luci; 6) mr. Nada Zavišić – Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka; 7) mr. sci. Irena Jerkić – Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; 8) mr. sci. Sabaheta Ćutuk – Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Komisija za priznavanje i upis sorti krmnog bilja čiji su članovi: 1) Šćepan Raguž – Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; 2) Radmila Pašić – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske; 3) Dušan Nikolić – Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; 4) mr. Mirjana Brzica – Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja; 5) prof. dr. Đorđe Gatarić – Poljoprivredni fakultet u Banjoj Luci; 6) dr. Željko Lakić – Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka; 7) prof. dr. Senija Alibegović – Poljoprivrednoprehrambeni fakultet u Sarajevu; 8) prof. dr. Nezir Tanović – Agromediteranski fakultet u Mostaru. Komisija za priznavanje i upis sorti industrijskog bilja čiji su članovi: 1) Šćepan Raguž – Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; 2) Radmila Pašić – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske; 3) Dušan Nikolić – Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; 4) mr. Mirjana Brzica – Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja; 5) doc. dr. Danijela Kondić – Poljoprivredni fakultet u Banjoj Luci; 6) dr. Miloš Nožinić – Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka; 7) prof. dr. Drena Gadžo – Poljoprivrednoprehrambeni fakultet u Sarajevu; 8) prof. dr. Zrinka Knezović – Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet u Mostaru. Komisija za priznavanje i upis sorti povrća i krompira čiji su članovi:

Број 73 - Страна 32 1)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ 7)

Понедјељак, 23. 9. 2013.

Šćepan Raguž – Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; 2) Radmila Pašić – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske; 3) Dušan Nikolić – Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; 4) mr. Mirjana Brzica – Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja; 5) prof. dr. Mile Dardić – Poljoprivredni fakultet u Banjoj Luci; 6) dipl. ing. master Ivana Tošić – Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka; 7) mr. sci. Elma Sefo – Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet u Mostaru; 8) dipl. ing. agr. Mario Beus – Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Član 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj UZZB - 01-1-02-2-757-1/13 04. septembra 2013. godine Direktor Sarajevo Radenko Radović, s. r. Na temelju članka 80. stavak (2) Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 3/05), članka 61. stavak 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09) i članka 4. Pravilnika o zajedničkom povjerenstvu za sorte poljoprivrednog bilja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 21/13), Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, u suradnji sa mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, donosi O FORMIRANJU ZAJEDNIČKOG POVJERENSTVA ZA SORTE POLJOPRIVREDNOG BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI Članak 1. (Predmet) Ovom Odlukom formira se Zajedničko povjerenstvo za sorte poljoprivrednog bilja u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Povjerenstvo). Članak 2. (Sastav) Povjerenstvo čine: a) Povjerenstvo za priznavanje i upis sorti žita čiji su članovi: 1) Šćepan Raguž – Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; 2) Radmila Pašić – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske; 3) Dušan Nikolić – Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; 4) mr. Mirjana Brzica – Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja; 5) mr. Vojo Radić – Poljoprivredni fakultet u Banjoj Luci; 6) dr. Dragan Mandić – Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka;

b)

c)

ODLUKU

d)

e)

prof. dr. Ševal Muminović – Poljoprivrednoprehrambeni fakultet u Sarajevu; 8) doc. dr. Danijela Petrović – Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet u Mostaru. Povjerenstvo za priznavanje i upis sorti voća i vinove loze čiji su članovi: 1) Šćepan Raguž – Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; 2) Saša Lalić – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske; 3) Dušan Nikolić – Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; 4) mr. Mirjana Brzica – Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja; 5) prof. dr. Nikola Mićić – Poljoprivredni fakultet u Banjoj Luci; 6) mr. Nada Zavišić – Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka; 7) mr. sci. Irena Jerkić – Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; 8) mr. sci. Sabaheta Ćutuk – Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Povjerenstvo za priznavanje i upis sorti krmnog bilja čiji su članovi: 1) Šćepan Raguž – Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; 2) Radmila Pašić – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske; 3) Dušan Nikolić – Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; 4) mr. Mirjana Brzica – Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja; 5) prof. dr. Đorđe Gatarić – Poljoprivredni fakultet u Banjoj Luci; 6) dr. Željko Lakić – Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka; 7) prof. dr. Senija Alibegović – Poljoprivrednoprehrambeni fakultet u Sarajevu; 8) prof. dr. Nezir Tanović – Agromediteranski fakultet u Mostaru. Povjerenstvo za priznavanje i upis sorti industrijskog bilja čiji su članovi: 1) Šćepan Raguž – Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; 2) Radmila Pašić – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske; 3) Dušan Nikolić – Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; 4) mr. Mirjana Brzica – Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja; 5) doc. dr. Danijela Kondić – Poljoprivredni fakultet u Banjoj Luci; 6) dr. Miloš Nožinić – Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka; 7) prof. dr. Drena Gadžo – Poljoprivrednoprehrambeni fakultet u Sarajevu; 8) prof. dr. Zrinka Knezović – Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet u Mostaru. Povjerenstvo za priznavanje i upis sorti povrća i krumpira čiji su članovi: 1) Šćepan Raguž – Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;

Понедјељак, 23. 9. 2013. 2)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 33

Radmila Pašić – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske; 3) Dušan Nikolić – Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; 4) mr. Mirjana Brzica – Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja; 5) prof. dr. Mile Dardić – Poljoprivredni fakultet u Banjoj Luci; 6) dipl. ing. master Ivana Tošić – Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka; 7) mr. sci. Elma Sefo – Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet u Mostaru; 8) dipl. ing. agr. Mario Beus – Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Članak 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj UZZB - 01-1-02-2-757-1/13 Direktor 04. rujna 2013. godine Radenko Radović, v. r. Sarajevo

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 50/08) i članka 8. stavak 2. točka h) Zakona o statistici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 26/04 i 42/04), Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavljuje O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA SRPANJ 2013. GODINE 1. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Bosni i Hercegovini za srpanj 2013. godine iznosi 830 KM. Broj 10-43-7-1-1469-1-2/13 16. rujna 2013. godine Sarajevo Ravnatelj Zdenko Milinović, v. r.

PRIOPĆENJE

990

АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
На основу члана 7. став 2. Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 50/08) и члана 8. став 2. тачка х) Закона о статистици Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 26/04 и 42/04), Агенција за статистику Босне и Херцеговине објављује О ПРОСЈЕЧНОЈ ИСПЛАЋЕНОЈ МЈЕСЕЧНОЈ НЕТО ПЛАТИ ЗАПОСЛЕНИХ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ЗА ЈУЛИ 2013. ГОДИНЕ 1. Просјечна исплаћена мјесечна нето плата по запосленом остварена у Босни и Херцеговини за јули 2013. године износи 830 КМ. Број 10-43-7-1-1469-1-2/13 16. септембра 2013. године Директор Сарајево Зденко Милиновић, с. р. Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 50/08) i člana 8. stav 2. tačka h) Zakona o statistici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 26/04 i 42/04), Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavljuje O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA JULI 2013. GODINE 1. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Bosni i Hercegovini za juli 2013. godine iznosi 830 KM. 10-43-7-1-1469-1-2/13 16. septembra 2013. godine Direktor Sarajevo Zdenko Milinović, s. r.

На основу члана 8. став 2. тачка х) Закона о статистици Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 26/04 и 42/04), Агенција за статистику Босне и Херцеговине објављује

989

О ПРОСЈЕЧНОЈ МЈЕСЕЧНОЈ БРУТО ПЛАТИ ЗАПОСЛЕНИХ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ЗА ЈУЛИ 2013. ГОДИНЕ 1. Просјечна мјесечна бруто плата по запосленом остварена у Босни и Херцеговини за јули 2013. године износи 1.295 КМ. Број 10-43-7-1-1469-1-2/13 16. септембра 2013. године Сарајево Директор Зденко Милиновић, с. р.

САОПШТЕЊЕ

САОПШТЕЊЕ

Na osnovu člana 8. stav 2. tačka h) Zakona o statistici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 26/04 i 42/04), Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavljuje O PROSJEČNOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA JULI 2013. GODINE 1. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Bosni i Hercegovini za juli 2013. godine iznosi 1.295 KM. Broj 10-43-7-1-1469-1-2/13 16. septembra 2013. godine Sarajevo Direktor Zdenko Milinović, s. r.

SAOPĆENJE

SAOPĆENJE

Na temelju članka 8. stavak 2. točka h) Zakona o statistici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 26/04 i 42/04), Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavljuje

Број 73 - Страна 34

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

O PROSJEČNOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA SRPANJ 2013. GODINE 1. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Bosni i Hercegovini za srpanj 2013. godine iznosi 1.295 KM. Broj 10-43-7-1-1469-1-2/13 16. rujna 2013. godine Ravnatelj Sarajevo Zdenko Milinović, v. r.

PRIOPĆENJE

ИНСТИТУТ ЗА МЕТРОЛОГИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
На темељу члана 4. става 2. Закона о метрологији БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 19/01), те члана 7. става 1. Закона о оснивању Института за метрологију БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 43/04), а у вези са Правилником о државним еталонима ("Службени гласник БиХ", бр. 67/12) и Правилником о именованим метролошким лабораторијама ("Службени гласник БиХ", бр. 67/12), директор Института за метрологију БиХ доноси сљедећу О ОСТВАРИВАЊУ СЉЕДИВОСТИ МЈЕРЕЊА У ОБЛАСТИ МАСЕ У ЗАКОНСКОЈ МЕТРОЛОГИЈИ I Овом одлуком прописују се захтјеви за остваривања сљедивости мјерења, односно еталона, у области масе у законској метрологији. II Државни еталон за масу се остварује, чува и одржава у Институту за метрологију Босне и Херцеговине, Лабораторије за масу и сродне величине, те исти осигурава сљедивост мјерне јединице за масу до међународног прототипа за масу и представља референцу за дисеминацију мјерне јединице према нижим нивоима за дату област мјерења у складу са релевантним одредбама Правилника о државним еталонима ("Службени гласник БиХ", бр. 67/12). III У складу са улогом државног еталона за масу у Босни и Херцеговини, исти ће се користити за осигурање сљедивости мјерења у области масе у законској метрологији, односно еталони и опрема у области масе које посједују ентитетске институције, као и друге именоване лабораторије које обављају верификацију у области масе ће остваривати своју сљедивост мјерних резултата преко државног еталона за масу у непрекидном ланцу калибрација. IV Осигурање сљедивости мјерних резултата преко државног еталона за масу у непрекидном ланцу калибрација, подразумијева и могућност калибрације еталона и опреме у области масе преко акредитоване калибрационе лабораторије од Института за акредитовање БиХ (ВАТА), које су своју сљедивост оствариле преко државног еталона за масу. V Државни еталон за масу представља референцу за остваривање сљедивости мјерења изведених величина из масе, односно радних еталона који се калибришу на основу

991

масе, а користе при верификацији мјерила изведених величина из масе. У изузетним случајевима које оцијени Институту за метрологију Босне и Херцеговине, прихватљиво је осигурање сљедивости еталона за масу - тегова, преко еталона које посједују: национални метролошки институти потписници СIРМ МRА (Мултилатерални споразум о међусобном признавању националних мјерних еталона и цертификата о калибрацији које издају национални метролошки институти) или акредитоване калибрационе лабораторије од стране акредитационих тијела које су потписнице ЕА МLА (Мултилатерални споразум о међусобном признавању Европске акредитације). VI Ова Одлука ступа на снагу даном објаве у "Службеном гласнику БиХ" и службеним гласилима ентитета, а за њено провођење и извршење задужују се надлежне организационе јединице овог органа. Број 04-46-1-АŠ-1123-4/13 Директор 12. септембра 2013. године Зијад Џемић, с. р. Na temelju člana 4. stava 2. Zakona o mjeriteljstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 19/01), te člana 7. stava 1. Zakona o osnivanju Instituta za mjeriteljstvo BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 43/04), a u vezi sa Pravilnikom o državnim etalonima ("Službeni glasnik BiH", br. 67/12) i Pravilnikom o imenovanim mjeriteljskim laboratorijama ("Službeni glasnik BiH", br. 67/12), direktor Instituta za mjeriteljstvo BiH donosi sljedeću O OSTVARIVANJU SLJEDIVOSTI MJERENJA U OBLASTI MASE U ZAKONSKOM MJERITELJSTVU I Ovom odlukom propisuju se zahtjevi za ostvarivanja sljedivosti mjerenja, odnosno etalona, u oblasti mase u zakonskom mjeriteljstvu. II Državni etalon za masu se ostvaruje, čuva i održava u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, Laboratoriji za masu i srodne veličine, te isti osigurava sljedivost mjerne jedinice za masu do međunarodnog prototipa za masu i predstavlja referencu za diseminaciju mjerne jedinice prema nižim nivoima za datu oblast mjerenja u skladu sa relevantnim odredbama Pravilnika o državnim etalonima ("Službeni glasnik BiH", br. 67/12). III U skladu sa ulogom državnog etalona za masu u Bosni i Hercegovini, isti će se koristiti za osiguranje sljedivosti mjerenja u oblasti mase u zakonskom mjeriteljstvu, odnosno etaloni i oprema u oblasti mase koje posjeduju entitetske institucije, kao i druge imenovane laboratorije koje obavljaju verifikaciju u oblasti mase će ostvarivati svoju sljedivost mjernih rezultata preko državnog etalona za masu u neprekidnom lancu kalibracija. IV Osiguranje sljedivosti mjernih rezultata preko državnog etalona za masu u neprekidnom lancu kalibracija, podrazumijeva i mogućnost kalibracije etalona i opreme u oblasti mase preko akreditovane kalibracione laboratorije od

ОДЛУКУ

ODLUKU

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 35

Instituta za akreditiranje BiH (BATA), koje su svoju sljedivost ostvarile preko državnog etalona za masu. V Državni etalon za masu predstavlja referencu za ostvarivanje sljedivosti mjerenja izvedenih veličina iz mase, odnosno radnih etalona koji se kalibrišu na osnovu mase, a koriste pri verifikaciji mjerila izvedenih veličina iz mase. U izuzetnim slučajevima koje ocijeni Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, prihvatljivo je osiguranje sljedivosti etalona za masu - tegova, preko etalona koje posjeduju: nacionalni mjeriteljski instituti potpisnici CIPM MRA (Multilateralni sporazum o međusobnom priznavanju nacionalnih mjernih etalona i certifikata o kalibraciji koje izdaju nacionalni mjeriteljski instituti) ili akreditovane kalibracione laboratorije od strane akreditacionih tijela koje su potpisnice EA MLA (Multilateralni sporazum o međusobnom priznavanju Evropske akreditacije). VI Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta, a za njeno provođenje i izvršenje zadužuju se nadležne organizacione jedinice ovog organa. Direktor Broj 04-46-1-AŠ-1123-4/13 Zijad Džemić, s. r. 12. septembra 2013. godine Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o mjeriteljstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 19/01), te članka 7. stavka 1. Zakona o osnivanju Instituta za mjeriteljstvo BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 43/04), a u vezi sa Pravilnikom o državnim etalonima ("Službeni glasnik BiH", br. 67/12) i Pravilnikom o imenovanim mjeriteljskim laboratorijama ("Službeni glasnik BiH", br. 67/12), direktor Instituta za mjeriteljstvo BiH donosi slijedeću O OSTVARIVANJU SLJEDIVOSTI MJERENJA U OBLASTI MASE U ZAKONSKOM MJERITELJSTVU I Ovom odlukom propisuju se zahtjevi za ostvarivanja sljedivosti mjerenja, odnosno etalona, u oblasti mase u zakonskom mjeriteljstvu. II Državni etalon za masu se ostvaruje, čuva i održava u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, Laboratoriji za masu i srodne veličine, te isti osigurava sljedivost mjerne jedinice za masu do međunarodnog prototipa za masu i predstavlja referencu za diseminaciju mjerne jedinice prema nižim razinama za datu oblast mjerenja sukladno relevantnim odredbama Pravilnika o državnim etalonima ("Službeni glasnik BiH", br. 67/12). III U skladu sa ulogom državnog etalona za masu u Bosni i Hercegovini, isti će se koristiti za osiguranje sljedivosti mjerenja u oblasti mase u zakonskom mjeriteljstvu, odnosno etaloni i oprema u oblasti mase koje posjeduju entitetske institucije, kao i druge imenovane laboratorije koje obavljaju verifikaciju u oblasti mase će ostvarivati svoju sljedivost mjernih rezultata preko državnog etalona za masu u neprekidnom lancu kalibracija.

IV Osiguranje sljedivosti mjernih rezultata preko državnog etalona za masu u kontinuiranom lancu kalibracija, podrazumijeva i mogućnost kalibracije etalona i opreme u oblasti mase preko akreditovane kalibracione laboratorije od Instituta za akreditiranje BiH (BATA), koje su svoju sljedivost ostvarile preko državnog etalona za masu. V Državni etalon za masu predstavlja referencu za ostvarivanje sljedivosti mjerenja izvedenih veličina iz mase, odnosno radnih etalona koji se kalibrišu na osnovu mase, a koriste pri verifikaciji mjerila izvedenih veličina iz mase. U iznimnim slučajevima koje ocijeni Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, prihvatljivo je osiguranje sljedivosti etalona za masu - tegova, preko etalona koje posjeduju: nacionalni mjeriteljski instituti potpisnici CIPM MRA (Multilateralni sporazum o uzajamnom priznavanju nacionalnih mjernih etalona i certifikata o kalibraciji koje izdaju nacionalni mjeriteljski instituti) ili akreditovane kalibracione laboratorije od strane akreditacionih tijela koje su potpisnice EA MLA (Multilateralni sporazum o uzajamnom priznavanju Evropske akreditacije). VI Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta, a za njeno provođenje i izvršenje zadužuju se nadležne organizacione jedinice ovog organa. Direktor Broj 04-46-1-AŠ-1123-4/13 Zijad Džemić, v. r. 12. rujna 2013. godine

ODLUKU

На основу члана 8. тачка A. став 1. и 2. Закона о жељезницама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 52/05), Регулаторни одбор жељезница БиХ доноси О ИЗРАДИ РЕДА ВОЖЊЕ I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (Уводне одредбе) (1) Правилником о изради и објављивању реда вожње у жељезничком саобраћају прописује се израда реда вожње, облик и садржај реда вожње, поступак објављивања цјелокупног реда вожње и истицање извода из реда вожње за мрежу пруга једног од Управљача инфраструктуре (УИ) унутар жељезничког система БиХ (ЖС БиХ) и представља основ технолошког процеса имплементације и реализације превоза жељезницом. (2) Овим Правилником прописују се и рокови за одређивање стања инфраструктурних капацитета, рокови за наручивање, израду, усаглашавање и додјелу инфраструктурних капацитета (траса возова), као и рокови за израду и објављивање реда вожње возова на мрежи пруга једног од УИ унутар ЖС БиХ. (3) За израду реда вожње у међународном саобраћају важе и утврђени споразуми на међународним конференцијама путничког и теретног реда вожње (FTE, WMPS и RNE).

РЕГУЛАТОРНИ ОДБОР ЖЕЉЕЗНИЦА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 992

ПРАВИЛНИК

Број 73 - Страна 36 (4)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

Ред вожње ступа на снагу у 00.01 час друге недјеље у децембру и важи до 24:00 часа друге суботе у децембру следеће године. (5) Период важења и рокове за израду реда вожње сваки УИ објављује у Изјави о мрежи (ИоМ). Члан 2. (Подјела саобраћаја) (1) Жељезнички саобраћај, у смислу овог Правилника, дијели се на међународни, међуентитетски и унутрашњи саобраћај. Под међународним саобраћајем подразумијева се саобраћај возова који прелазе државну границу. Под међуентитетским саобраћајем подразумијева се саобраћај возова који прелазе на мрежу пруга другог УИ унутар ЖС БиХ. Под унутрашњим саобраћајем подразумијева се саобраћај возова на пругама само једног УИ. Члан 3. (Појам и врсте реда вожње) (1) Ред вожње је акт УИ који одређује сва планирана кретања возова и жељезничких возила на одређеној инфраструктури током периода за које исти важи. (2) Ред вожње је конкретан план саобраћаја возова за превоз путника и ствари, као и за властите потребе. (3) Одредбе овог Правилника се не односе на приватне жељезничке мреже које нису повезане са јавном жељезничком мрежом и градске жељезнице. (4) Редом вожње се усклађују превозне потребе Жељезничких оператора (ЖО) са расположивим инфраструктурним капацитетима УИ за дати период. (5) Ред вожње може бити: општи којим се одређује број редовних и возова по потреби за период за који се израђује посебни који се израђује за посебне возове и важи само кад се укаже потреба за саобраћајем таквих возова. Ред вожње посебног воза може се израдити унапријед у општем реду вожње или накнадно према ванредном захтјеву (ad hoc). (6) У складу са роковима прописаним од стране Rail Net Europe (у даљњем тексту: RNE) УИ израђује измјене и допуне реда вожње. (7) Рокове за израду и доношење измјена и допуна реда вожње УИ објављује у ИоМ. (8) Одлуке о измјенама и допунама реда вожње у међународном, међуентитетском и унутрашњем саобраћају доноси УИ. (9) Под појмом измјена и допуна реда вожње подразумијева се мијењање већ објављеног општег реда вожње уз претходно прибављање сагласности: мјеродавног тијела за случајеве предвиђене законом, ЖО у случајевима када тражене измјене и допуне захтијевају корекцију већ додијељених траса које се тичу тог ЖО, и другог УИ у случајевима када тражене измјене и допуне захтијевају корекцију већ додијељених траса које се односе на мрежу тог УИ. (10) При изради реда вожње разликују се: а) претходни ред вожње - чија је важност престала ступањем на снагу важећег реда вожње, б) важећи ред вожње - који је тренутно на снази, ц) нови ред вожње - који ступа на снагу по престанку важећег реда вожње, и д) наредни ред вожње - који ће ступити на снагу по престанку новог реда вожње.

Члан 4. (Тумачење појмова) Поједини појмови у смислу овога Правилника имају следеће значење: 1. Под утврђивањем реда вожње подразумијева се уговарање (послије и током наруџби траса од стране ЖО, ручно или путем ПЦС), усклађивање и израда претпројекта и пројекта новог и наредног реда вожње. 2. Под израдом реда вожње подразумијева се дефинитивина израда материјала реда вожње у рукопису (у електронској форми), одштампаног (или у електронској форми) и припремљеног за објављивање. 3. Под усвајањем реда вожње подразумијева се поступак оцјењивања и прихватања приједлога извештаја о техничким капацитетима и организацији саобраћаја за ред вожње. 4. Под објављивањем реда вожње подразумијева се објављивање усвојеног реда вожње, издавање и дистрибуција цјелокупног материјала реда вожње службама УИ као и ЖО, а за потребе корисника превоза. 5. Под службом надлежном за ред вожње у смислу овог Правилника подразумијева се стручна служба УИ надлежна за израду реда вожње (у даљем тексту: служба за ред вожње). 6. Под највећом допуштеном брзином подразумијева се она највећа брзина коју с обзиром на техничке услове дозвољава пруга са својим постројењима (горњи строј, скретнице и др.), падови у вези са сигурношћу кочења, кривине, способност возила, врсте кочења, мјесто и положај локомотиве у возу, као и начин састава воза. 7. Под максималном брзином воза подразумијева се брзина воза на прузи или дијелу пруге наведена у реду вожње или прописана на други начин, која се не смије прекорачити. 8. Под ограниченом брзином подразумијева се трајно прописана нижа брзина од највеће допуштене брзине на прузи којом воз смије саобраћати преко дијела пруге због њеног техничког стања (мали полупречник кривине, неодговарајуће стање горњег строја, мостова, тунела и сл.). Ограничена брзина се уноси у књижицу реда вожње. 9. Под техничком брзином воза подразумијева се однос дужине релације саобраћаја воза према укупном времену вожње воза. 10. Под комерцијалном брзином воза подразумијева се однос дужине релације саобраћаја воза према укупном времену путовања (вријеме вожње + вријеме бављења) воза. 11. Под WMPS се подразумијева европска конференција за уговарање превоза са земљама источне Европе. 12. FTE (Forum Train Europe, www.forumtraineurope.org) је европско удружење жељезничких предузећа и услужних предузећа са сједиштем у Берну (Швајцарска) које промовише прекогранични - међународни жељезнички теретни и путнички саобраћај у Европи. Као координационо тијело жељезничких предузећа, FTE настоји ускладити међународне производне планове и

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 37

13.

14.

15.

16. 17.

18. 19.

20. 21. 22.

23.

24. 25.

26.

трасе возова у европском жељезничком саобраћају. "Директна кола" - путничка кола у којима путник путује у међуентитетском и унутрашњем саобраћају преко двије или више прикључних пруга не прелазећи из воза у воз у одвојним станицама, тако да се ова кола додају другом возу. "Изјава о мрежи" – (ИоМ) је изјава која детаљно разрађује општа правила, рокове, процедуре и критеријуме у вези с одређењем тарифа и додјелом капацитета. Такође обухвата и друге информације неопходнеза примјену капацитета инфраструктуре. "Календар саобраћаја воза" - период саобраћаја воза који саобраћа или не саобраћа у одређене дане или саобраћа краће од периода важења реда вожње. "Крајње службено мјесто" - службено мјесто у којем воз завршава вожњу. "Курсна кола" - путничка кола у којима путник путује у међународном саобраћају преко двије или више прикључних пруга и жељезничких управа не прелазећи из воза у воз у одвојним станицама, тако да се ова кола додају другом возу. "Нагибни воз" - воз са нагибном техником. "PCS (бивши Pathfinder)" - web апликација коју пружа RNE, а која управља комуникацијом и координацијом процеса подношења захтјева (наруџбе), израдом и усаглашавањем трасе воза. PCS омогућава УИ и ЖО бржу и ефикаснију комуникацију у смислу израде студије трасе и подношења захтјева за трасом воза. "Почетно службено мјесто" - службено мјесто из кога воз започиње вожњу. "Вријеме путовања воза" - збир свих возних времена и бављења воза на одређеној релацији саобраћаја. RNE (Rail Net Europe, www.railneteurope.com) је европско удружење менаџера жељезничке инфраструктуре са сједиштем у Бечу (Аустрија) које омогућава брз и једноставан приступ инфраструктурама европских жељезница, у циљу повећања квалитета и ефикасности у међународном жељезничком саобраћају. "Регулаторни одбор жељезница БиХ" - независно регулаторно тијело које осигурава отворено и недискриминирајуће понашање између УИ и ЖО. "Траса воза" - инфраструктурни капацитет којим је дефинисана вожња воза између два или више службених мјеста у одређено вријеме. "Укупни ред вожње" - сви материјали реда вожње који се израђују и објављују за период важења реда вожње, а прописани су овим Правилником. "Управљач инфраструктуре" - (УИ) је свако јавно предузеће или компанија која је одговорна за успостављање и одржавање јавне жељезничке инфраструктуре или приватне жељезничке инфраструктуре повезане са јавном жељезничком инфраструктуром овлаштена за организацију и регулисање жељезничког саобраћаја, а која има дозволу за управљање

жељезничком инфраструктуром издану од стране Регулативног одбора жељезница БиХ. 27. "Возна релација воза" - релација на којој воз саобраћа. 28. "Бављење воза" - прописано вријеме задржавања воза у службеном мјесту. 29. "Жељезнички оператор" - (ЖО) је свако јавно предузеће или компанија која пружа услуге превоза ствари односно путника жељезницом, под условом да та компанија обезбјеђује и вучу возова. Овим појмом обухваћене су и компаније које пружају само услуге вуче возова. ЖО мора посједовати лиценцу за обављање услуга јавног превоза у жељезничком саобраћају и потврду о безбједности за обављање услуга јавног превоза у жељезничком саобраћају, издане од надлежног регулативног тијела. 30. "Жељезнички систем"- (ЖС) означава укупност подсистема у структурним и оперативним областима, као и управљање и оперативно функционисање система као цјелине. II. ИНФРАСТРУКТУРНИ КАПАЦИТЕТИ Члан 5. (Инфраструктурни капацитети) (1) Прије почетка израде новог реда вожње УИ мора објавити стање инфраструктурних капацитета са којима располаже за нови ред вожње. (2) Стање расположивих инфраструктурних капацитета за нови ред вожње УИ објављује у ИоМ. (3) ИоМ мора се објавити најкасније 12 мјесеци прије примјене новог реда вожње. III. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ РЕДА ВОЖЊЕ Члан 6. (Фазе израде реда вожње) Процес израде реда вожње обухвата следеће фазе: а) наруџба трасе, б) израда нацрта реда вожње и координација са ЖО, ц) објављивање нацрта реда вожње и консултације, д) додјела траса, е) техничка израда материјала реда вожње, ф) доношење реда вожње, и г) објављивање и издавање материјала реда вожње. Члан 7. (Наруџба трасе) (1) Процес израде реда вожње започиње предајом захтјева за наруџбу трасе од стране ЖО према УИ. (2) Захтјеве за наруџбу трасе ЖО морају предати УИ најкасније 8 мјесеци прије примјене новог реда вожње. Тачан крајњи рок предаје захтјева објављује се за сваки ред вожње у ИоМ. (3) Захтјеви за наруџбу трасе, предати у року из става 2. овог члана, сматрају се редовним и морају бити обухваћени нацртом реда вожње. (4) Захтјеви за наруџбу трасе, предати по истеку рока из става 2. овог члана, обрадиће се послије завршетка нацрта реда вожње. (5) Крајњи рок за предају захтјева из става 4. овог члана је 10 недјеља прије ступања на снагу реда вожње. (6) Уколико ЖО мијењају своје захтјеве дјелимично или у потпуности, послије истека редовног рока за подношење захтјева за наруџбу трасе, сносе ризик да њиховим захтјевима неће бити удовољено.

Број 73 - Страна 38 (7) (8)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

(1) (2)

(3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

(1) (2) (3) (4)

(5)

(6)

Наруџба трасе подноси се путем PCS, ако се њиме користе сви учесници на које се захтјев односи, односно писмено путем обрасца прописаног у ИоМ. Трасу могу наручити ЖО и њихове међународне групације. Члан 8. (Израда нацрта реда вожње) Израда нацрта реда вожње обавља се у времену од 8 до 5 мјесеци прије примјене реда вожње. Израда нацрта реда вожње обухвата конструкцију реда вожње при чему се у обзир морају узети све у року пристигле наруџбе траса као и сва ограничења уведена од стране УИ као и предвиђени планови за одржавање инфраструктуре. Током поступка израде нацрта реда вожње врши се и координација са ЖО у циљу рјешавања захтјева који су у колизији. Приликом израде нацрта реда вожње, у случају када број наруџби траса прелази инфраструктурни капацитет, примјењиваће се правила приоритета. Правила приоритета за сваки ред вожње објављују се у ИоМ. Члан 9. (Објављивање нацрта реда вожње и консултације) УИ дужан је у графичком или писаном облику израдити нацрт реда вожње и доставити га ЖО на увид најкасније 5 мјесеци прије примјене реда вожње. Нацрт реда вожње представља понуде траса с обзиром на тражене наруџбе траса пристигле у редовном року. Објавом нацрта реда вожње и његовом доставом ЖО започиње фаза консултација. ЖО, након достављеног им нацрта реда вожње, у року од мјесец дана могу писменим путем упутити своје примједбе на исти. Ако УИ у прописаном року не добије примједбе на предложени нацрт сматра се да су ЖО сагласни с предложеним. За трасе возова, на које је упућена примједба, УИ ће кроз консултације са ЖО покушати пронаћи повољно рјешење. Фаза консултација мора завршити 3 мјесеца прије примјене реда вожње. Тачни крајњи рокови, прописани у ставу 1., 4.. и 6. овог члана, објављују се за сваки ред вожње у ИоМ. Члан 10. (Додјела траса) Додјела трасе остварује се уговором између УИ и ЖО односно њихових међународних групација. Додијељена траса може се користити само по закључењу уговора између УИ и ЖО и непреносива је на неког другог ЖО. Уколико се у фази консултација не постигне договор о траси УИ ће одредити трасу коју је у могућности додијелити ЖО и о томе га обавијестити. Ако ЖО није задовољан одлуком УИ може поднијети жалбу Регулативном одбору жељезница БиХ. Жалба не може бити разлог кашњења поступка доношења реда вожње. Додјела траса за које је захтјев поднесен ван редовног рока врши се на основу преосталих расположивих траса, а у складу са роковима који морају бити објављени у ИоМ. Преостале трасе су трасе које су остале или их је могуће конструисати у нацрту реда вожње након што је прошао рок за консултације.

(1)

(2)

(1) (2)

(3) (4)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) (8) (9)

(10)

Члан 11. (Техничка израда материјала реда вожње) Техничка израда материјала реда вожње обавља се ручно или информатички у складу са одредбама овог Правилника, а према усвојеним програмским рјешењима. Детаљне одредбе везане за израду материјала реда вожње прописане су у поглављу IV. овог Правилника. Члан 12. (Доношење реда вожње) УИ, одлуком о доношењу реда вожње, доноси ред вожње најкасније 30 дана прије почетка његове примјене. Одлука о доношењу реда вожње мора да садржи: а) престанак важности важећег реда вожње, б) ступање на снагу и почетак примјене новога реда вожње, и ц) период важности новога реда вожње. Одлука о доношењу новог реда вожње објављује се службеним актом УИ. Материјали реда вожње су прилог одлуке о доношењу реда вожње и они се не објављују актом наведеним у ставу 3. овог члана. Члан 13. (Објављивање и издавање материјала реда вожње) Донесени ред вожње објављује се издавањем и дистрибуцијом материјала реда вожње најкасније 15 дана прије његове примјене. У складу са одредбама овог Правилника објављују се и издају следећи материјали реда вожње: а) графикони реда вожње, б) приручник о жељезничким пругама, ц) књижице реда вожње, д) изводи из реда вожње, и е) прелазно наређење. ЖО је обавезан најкасније 3 мјесеца прије почетка примјене реда вожње доставити УИ све потребне податке из своје надлежности који су неопходни за израду књижице реда вожње. Податке о прелазу путничких гарнитура за нови ред вожње ЖО је обавезан доставити УИ најкасније 30 дана прије примјене новог реда вожње, а УИ обавезан их је објавити у прелазном наређењу. У службеним мјестима, у којима УИ обавља за потребе ЖО послове везане за провођење и извршење реда вожње, исти му је обавезан обезбиједити све потребне информације за обављање тих послова. Објављени ред вожње је обавезан за све организационе јединице и раднике УИ и ЖО који морају предузети све потребне мјере за његово уредно и редовно спровођење. Објављивање реда вожње за путнике врши се истицањем извода из реда вожње за свако службено мјесто предвиђено за пријем и отпрему путника. Објављивање реда вожње свих возова за редовни превоз путника врши се у електронском или писаном облику. Сви материјали реда вожње могу се издавати и објављивати као штампани материјали или у електронском облику, као и на језику и писму које изабере УИ. Објављени материјали реда вожње чувају се 10 година, а послије истека тог рока одлажу се као архивска грађа.

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ ц)

Број 73 - Страна 39

IV. ИЗРАДА РЕДА ВОЖЊЕ Члан 14. (Израчунавање возних времена) (1) Под возним временом воза подразумијева се израчунато и редом вожње прописано вријеме трајања вожње воза између два службена мјеста. (2) Возно вријеме одређује се за сваки воз приликом конструкције реда вожње и оно зависи од параметара воза и пруге. (3) Возна времена израчунавају се информатичким путем помоћу посебног програма који садржи све релевантне параметре потребне за израчунавање. (4) Уколико се у регистру жељезничких возила не налазе сви подаци о вучним возилима, а који су потребни за израчунавање возних времена, ЖО их је обавезан доставити УИ на његов захтјев. Члан 15. (Техничка израда реда вожње) (1) Техничка израда реда вожње обавља се ручно или информатички према усвојеним програмским рјешењима. (2) При изради реда вожње морају се за сваку станицу користити израђени најмањи временски размаци (станични интервали) уласка односно изласка возова чији се возни путеви сијеку. (3) При састављању реда вожње мора се водити рачуна о томе да узастопни воз не крене за претходним прије него што протекне редовно возно вријеме претходног воза у поједином просторном одсјеку додајући том времену још и вријеме потребно за давање одјаве односно прописани интервал слијеђења. Код временски слијеђених возова, гдје се саобраћај возова регулише уређајем за вођење саобраћаја, мора се поштовати минимално прописано вријеме слијеђења које допушта тај уређај. (4) За давање одјаве узимају се двије минуте, а на просторним одсјецима међустаничне зависности (МЗ) узима се једна минута. (5) Задржавање теретних возова у службеним мјестима не смије бити краће од 2 минуте. (6) Код израде реда вожње возова за превоз путника у одвојним станицама мора се водити рачуна о прописаним технолошким временима потребнима за пресједање путника, односно за маневрисање курсним или директним колима. (7) Код израде реда вожње мора се водити рачуна да се ускладе задржавања возова из међународног саобраћаја у граничним станицама са утврђеним временским нормама прописаним у заједничким службеним одредбама за регулисање жељезничког граничног саобраћаја односно са нормама везаним уз трајање манипулација државних служби. Евентуална одступања заинтересовани посебно договарају. (8) Приликом састављања реда вожње не смије се предвидјети у станици састајање више возова него што допушта број главних колосијека. (9) Изузетно се може предвидјети састајање више возова него што има главних колосијека: а) у станицама гдје су главни колосијеци подијељени граничним колосијечним сигналима на ограничене одсјеке вознога пута, б) у станицама у којима се гарнитуре моторних возова примају на исти колосијек због спајања и даљње отпреме као један воз, и

(10)

(11)

(12) (13) (14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19) (20) (21)

у станицама гдје се гарнитуре моторних возова са истог колосијека отпремају у истом смјеру или у супротним смјеровима. Изузетно се редом вожње може предвидјети да воз са превозом путника има заустављање у службеном мјесту у коме су перони, или уређене површине за улазак и излазак путника, краће од дужине воза. Код таквих возова ЖО је дужан прописати мјере безбједности које мора примјењивати возопратно особље. Одређивање редовног улазног колосијека возу, коме није обезбијеђен пут претрчавања на излазној страни, смије се обављати изузетно само за теретне возове у ранжирним и другим станицама у којима се маневарски рад обавља посебном маневарском локомотивом. Трасе возова на једноколосијечној прузи конструишу се тако да се не сијеку на отвореној прузи, већ само у станицама. На двоколосијечним пругама трасе возова могу се сјећи и на отвореној прузи. Изузетно на једноколосијечној отвореној прузи могу се сјећи трасе возова у случају када једна другу календарски искључују из саобраћаја. Када саобраћа један воз, тог дана не смије саобраћати други воз. Ако трасу редовног или воза по потреби сијече траса посебног воза, за њихово састајање примјењују се одредбе о састајању са посебним возовима. Трасе посебних возова, које су предвиђене у графикону реда вожње при његовој изради или његовим исправкама, измјенама и допунама, приказују се у графикону црвеном бојом, а њихов ред вожње у књижици реда вожње. Ако је посебни воз од изузетне важности, допуштено је да се у његову корист ред вожње возова мање важности може пореметити. У таквим случајевима, код састајања с возовима мање важности, мора се у реду вожње посебног воза у колону састајања ставити иза броја воза мање важности примједба "чека", а у реду вожње воза мање важности у колону састајања испред броја посебног воза ставља се примједба "чека на". Када у графикону реда вожње треба предвидјети више траса посебних возова који ће саобраћати истог дана или у истом периоду, тада се њихово састајање мора одредити у службеним мјестима. Ако посебни возови неће саобраћати истог дана, односно у истом периоду или ће то бити само изузетно, онда се ред вожње посебног воза мање важности може реметити редом вожње посебног воза веће важности. У том случају мора се у реду вожње посебног воза веће важности, у колону састајања, иза броја посебног воза мање важности, ставити примједба "чека", а у исту колону посебног воза мање важности испред броја посебног воза веће важности ставити примједба "чека на". Ред вожње посебног воза који се израђује накнадно издаје се писмено или електронски. Ред вожње воза, који се израђује на основу ad hoc захтјева, не уцртава се у графикон општег реда вожње и објављује се путем телеграма. Возовима из претходнога става прописује се вријеме поласка односно доласка те вријеме бављења у успутним службеним мјестима, а остали елементи реда вожње користе се од воза који се налази у општем реду вожње.

Број 73 - Страна 40

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

(1)

Члан 16. (Ознаке у материјалима реда вожње) У материјалима реда вожње употребљавају се следеће ознаке јединственог значења: Р - редован воз Ф - воз по потреби (факултативни воз) П - посебан воз Q - планирана маса воза Л - дужина воза у метрима п - проценат кочења пр - проценат кочења ручним кочницама Др. гр. - државна граница Гр. км ЖРС/ЖФБХ - гранични км УИ или компанија унутар ЖС БиХ ETCS - европски систем за аутоматску заштиту и вођење возова ТК - телекоманда АПБ - аутоматски пружни блок

(2)

МЗ - међустанична зависност АПР - аутоматски пролазни режим ОС - обострани саобраћај МВ-Без - у приручнику о жељезничким пругама у табели 2. означава да пруга односно дио пруге испуњава услове за вожњу воза само са машиновођом на вучном возилу РДВ - радиодиспечерски уређај или радиодиспечерска веза АС - аутостоп уређај ТО - телефонски ормарић СТОП - ознака мјеста обавезног заустављања воза испред путног прелаза. У књижици реда вожње, приручнику о жељезничким пругама и графикону саобраћаја возова, осим ознака из претходног става овога члана у употреби су и следеће ознаке:

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 41

 

Број 73 - Страна 42

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

 

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 43

 
Члан 17. (Графикон реда вожње) Графикон реда вожње је графички приказ кретања возова (кинематички дијаграм) на одређеној жељезничкој прузи уцртан у координатни систем. Графикон реда вожње израђује се ручно или информатички. Графикон реда вожње израђује се на једном или више листова, а може се израђивати и више графикона реда вожње за више краћих пруга на једном листу према технолошким цјелинама. Графикон реда вожње састоји се од заглавља, графиконске мреже те његове лијеве и десне стране. Заглавље графикона реда вожње садржи: број графикона реда вожње, логотип и ознаку УИ, назив жељезничке пруге, и период важности графикона Бројеве графикона одређује УИ. Графиконска мрежа је дводимензионални координатни систем састављен од водоравних и усправних линија у коме водоравне линије означавају службена мјеста на прузи, а усправне линије временску подјелу. Водоравне линије које означавају службена мјеста на прузи уцртавају се сразмјерно њиховој стварној удаљености. У правилу размјера је 1,5 мм на мрежи за 1 км пруге, а може бити и већи или мањи зависно од дужине дионице пруге и жељеној прегледности. Водоравне линије уцртавају се на следећи начин: дебље водоравне линије означавају почетну и крајњу тачку дијела пруге за који се израђује графикон те ранжирне, распоредне и одвојне станице. Изузетно када почетна или крајња тачка пруге није станица, дебљина и изглед линија су у склада са дебљином линије службенога мјеста које означава, тање линије означавају друге станице, и цртканим линијама означавају се друга службена мјеста која учествују у регулисању саобраћаја возова или се возови у њима само задржавају одјавнице и (распутнице, отпремништва, стајалишта), државна граница и граница управљача инфраструктуре. (10) Водоравна црвена линија код станице означава прекид рада тог службеног мјеста. Ако се почетак или крај прекида рада мијења у одређене дане у седмици или у неком другом периоду године, тада се уцртава толико паралелних црвених линија колико има различитих прекида рада, с тим да се уз почетак и крај прекида обавезно уписују и ознаке или примједба с којима се недвосмислено одређује која линија за које дане или период важи. (11) Код усправне графиконске мреже водоравне линије службених мјеста дијеле се усправним линијама на 24., 12. односно 6. једнаких дијелова, од којих сваки дио значи вријеме од 1 часа. Те линије дебеле су 1,0 мм. Линије које означују подјелу на 10 минута дебеле су 0,25 мм, а линија која означава пола часа дебела је 0,5 мм. (12) Код шесточасовне графиконске мреже десетоминутна подјела може се прецизније подијелити и на двоминутну подјелу (13) Изнад прве и испод последње водоравне линије часовне усправне линије означавају се бројчаним ознакама пуног часа. Када се на графикону налази више пруга, тада се ознаке пуног часа налазе само изнад прве и испод последње пруге која се налази на односном графикону. (14) Уобичајени размјер десетоминутне временске подјеле код двадесетчетворочасовне графиконске мреже је 5 мм, код дванаесточасовне мреже 10 мм, а код шесточасовне мреже 20 мм. (15) Са лијеве стране графиконске мреже уписују се односно уцртавају следећи подаци: километарски положај службенога мјеста, државне границе односно скретнице која се одваја са отворене пруге на индустријски колосијек, и усправна линија на којој су означени: а) испуњеним кругом све станице који учествују у регулисању саобраћаја, б) испуњеним полукругом распутнице и одјавнице, ц) празним полукругом државна граница, и

(1) (2) (3)

(4) (5)

(6) (7)

(8)

(9)

Број 73 - Страна 44 д)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

(16) (17)

(18) (19)

(20)

(21)

празним кругом друга службена мјеста и привремено затворене станице, распутнице и одјавнице: назив службених мјеста, мјесто државне границе са припадајућим километарским положајем и назив индустријског колосијека који се одваја скретницом са отворене пруге, и карактеристични знакови службених мјеста која учествују у регулисању саобраћаја. Удаљености и километарски положај уписују се у километрима и хектометрима одвојено зарезом. Називи распоредне, ранжирне, одвојне и граничне станице уписују се подебљаним великим штампаним словима. Друге станице се уписују малим штампаним словима, а друга службена мјеста штампаним словима мање величине у односу на станице. Уз службена мјеста одјавница, распутница, отпремништава и стајалишта уписују се и словне скраћенице које означавају врсту службеног мјеста Иза назива службеног мјеста уз прву усправну линију уписују се карактеристични знакови службених мјеста која учествују у регулисању саобраћаја возова. Карактеристичан знак састоји се највише од четири слова. Непосредно уз линију графиконске мреже, упоредно са 0/6/12/18 часовном линијом, уцртава се линија која означава да је пруга двоколосијечна. Дебела пуна линија означава да је пруга опремљена за обострани саобраћај. Детаљ лијеве стране графикона приказан је на узорку бр. 1.

(23)

(24)

(25)

(26)

(27) (28)

пуна линија означава да је пруга опремљена за обострани саобраћај, и називи службених мјеста, мјесто државне границе са припадајућим километарским положајем, граница управљача инфраструктуре са припадајућим километарским положајем те назив индустријског колосијека који се одваја скретницом са отворене пруге (ти подаци се уписују као на лијевој страни графикона). Одвојне пруге се такође уцртавају према положају у природи, тако да се њихове линије цртају као продужење станичних колосијека са којих се стварно излази на односну пругу у смјеру који пруга у природи има. За пруге које се одвајају од распутнице на отвореној прузи линија одвојне пруге се исцртава од линије пруге у висини распутнице и стрелицом показује смјер пруге који одговара положају пруге у природи. Испред стрелице се исписује назив крајње станице одвојне пруге. Иза мреже пруга и колосека могу се дати подаци о техничким карактеристикама пруге: највећа допуштена брзина на прузи по дионицама, посебно за сваки колосијек; локације и врста електроенергетских постројења; најмањи полупречник кривине по станичним одстојањима; највећи нагиб станичних платоа у промилима; мјеродавни успон и пад за међустанични одсјек; надморска висина, и ---- ознака за релацију потискивања, односно запрезања. Поред бројчаних података, надморска висина се приказује и графички, тако што се кроз односну рубрику показује у виду линија у одређеној размјери чији се крајеви спајају. Као размјера за надморску висину узима се један милиметар за 20 метара надморске висине. Подлога боје графикона по правилу је стално иста, а боја корица књижица реда вожње одређује се за сваки ред вожње посебно. Детаљ десне стране графикона приказан је на узорку бр. 2.

(22) Са десне стране графиконске мреже уписују се односно уцртавају следећи подаци: непосредно уз последњу усправну линију графиконске мреже уцртава се упоредна линија која означава да је пруга двоколосијечна. Дебела

 

 

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 45

(29) Изнад мреже графикона уписује се календар саобраћаја појединих возова ако није уписан уз трасу воза те друге примједбе. Календар саобраћаја увијек се односи на цијелу релацију саобраћаја воза. (30) Траса воза је линија која графички приказује кретање воза у односном графикону. (31) Вријеме кретања воза означава се бројевима који значе вријеме доласка воза са лијеве стране трасе воза у оштром углу изнад или испод линије службеног мјеста зависно од смјера трасе, а бројеви који означавају вријеме поласка односно проласка воза у оштром углу са десне стране трасе. (32) Код воза коме је бављење у службеном мјесту мање од једне минуте, вријеме доласка и одласка означава се истом бројном ознаком. (33) Вријеме поласка, доласка односно проласка на графикону означава се за сваку станицу, распутницу, државну границу и граница управљача инфраструктуре, а за друга службена мјеста вријеме се уписује само код возова који у тим мјестима имају бављење. (34) Трасе возова у графикону реда вожње означавају се линијама прописаног облика, боја и димензија, као што је приказано у следећој табели:

(40) Трасе возова које се накнадно уцртавају у графиконску мрежу, осим посебних возова, не смију реметити редове вожње већ уцртаних возова. (41) Локомотивске трасе уцртавају се у графикон саобраћаја возова на захтјев ЖО зависно од организације саобраћаја. Члан 18. (Књижица реда вожње) (1) Књижица реда вожње је скуп редова вожње возова за све пруге или дио пруга. (2) Књижица реда вожње израђује се на основу графикона саобраћаја возова и техничких услова инфраструктуре за односни ред вожње. (3) Књижица реда вожње мора садржати редове вожње свих возова уцртаних у графикон саобраћаја возова. (4) Књижица реда вожње може се израдити и објавити као штампани материјал у форми књижних блокова или у електронском облику. (5) Ако се књижица реда вожње издаје у више дијелова, сваки дио мора имати свој припадајући редни број који се уписује и на сваки лист припадајуће књижице. (6) У књижици реда вожње на свакој страници треба бити уписана година реда вожње за коју исти важи. (7) На свакој страници измјена, допуна и исправки књижице реда вожње, уз годину реда вожње за коју важи, мора бити и датум од кога измјена, допуна или исправка важи. (8) Насловна страница књижице реда вожње мора садржати логотип и назив УИ који ју је израдио, назив "Књижица реда вожње" са припадајућим бројем, годином важности те периодом примјене. (9) Табела измјена, допуна и исправки у књижици реда вожње мора бити према узорку бр. 3. Узорак 3.
Измјене, допуне и исправке реда вожње Објављено сл. актом УИ Редни број измјена, допуна и Предмет исправки Број Датум 1 2 3 4

 
(35) Свака траса воза у графикону реда вожње означава се изнад линије на више мјеста одређеним бројем воза. Када се једна траса употребљава за више возова, означава се бројевима возова чије редове вожње представља, с тим да се њихов саобраћај календаром саобраћаја међусобно искључује. (36) Иза броја воза може се уписати јединствена ознака која означава календар саобраћаја односног воза. (37) Код возова који у графикону реда вожње на једној прузи на једном дијелу имају календар саобраћаја, а на другом саобраћају свакодневно или по потреби, односно имају различите календаре саобраћаја, број воза с припадајућим индексом мора бити уписан иза службеног мјеста од ког се мијења календар саобраћаја. (38) Број воза, ознаке и напомене уписују се, односно уцртавају, истом бојом којом је уцртана траса воза, осим ознака "X" и "Y" које су увијек црвене боје. (39) У графиконску мрежу трасе возова се уцртавају према приоритетима УИ одређеним у ИоМ.

(10) Када се књижица реда вожње издаје у штампаном облику као књижни блокови она садржи скраћенице и јединствене ознаке кориштене у материјалима реда вожње, табелу прегледа података о возовима и табеле реда вожње возова. (11) Када се књижица реда вожње издаје у електронском облику она садржи све податке као и књижни блокови осим прегледа података о возовима. Сви подаци из прегледа података о возовима за одређени воз налазе се у заглављу табеле реда вожње односног воза. (12) Без обзира на начин издавања и објављивања књижице реда вожње за један воз може бити објављен само један ред вожње. Члан 19. (Регистар возова) (1) Табела "Регистар возова по странама" садржи бројеве возова по аритметичком редослиједу, број странице на којој се налази ред вожње односног воза, њихову редовност, релације саобраћаја, проценте кочења, планиране серије вучних возила и масе возова, запосједање вучних возила и возопратњу, као и календар саобраћаја и примједбу према колонама из узорка бр. 4.

Број 73 - Страна 46 Узорак 4. Регистар возова по странама
кочења

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(2)

(3) (4)

(5)

(6) (7)

У колони проценат кочења уз број који представља проценат кочења воза обавезно се уписује и ознака за проценат. Возовима који на возној релацији имају промјене у свом саставу могу се прописати проценти кочења по појединим дионицама. Код воза за који су подаци објављени у двије или више књижица реда вожње и који има различите проценте кочења у различитим књижицама, у рубрици "Календар саобраћаја и примједба" мора бити уписан проценат кочења који је различит за релације у другим књижицама. Код локомотивских возова и возова састављених од моторних гарнитура у колону 7. не уписује се маса воза. У погледу оптерећења дионичких, сабирних и кружних возова на појединим пругама или пружним дионицама планирана маса воза може се прописати према техничким карактеристикама дијелова пруге односно вучних возила. У колони запосједање вучног возила мора бити уписана скраћеница МВ ако је вучно возило запосједнуто само машиновођом, МВ + 1 ако је запосједнуто машиновођом и помоћником машиновође односно комбинацијом ових ознака код возова са више вучних возила ако иста морају бити запосједнута. У колони возопратња уписују се словне ознаке само за возопратњу која је на возу из саобраћајних разлога. У колони "Календар саобраћаја и примједба" уписује се календар саобраћаја и примједбе везане уз њега, објашњења напомена употријебљених у колонама 1. до 9., проценат кочења ручних кочница код теретних возова из међународнога саобраћаја. Члан 20. (Табела реда вожње) Табела "Ред вожње воза" мора садржати податке према колонама из узорка бр. 5. ако се издаје као књижни блок. Ако се табела издаје у електронском облику онда испод броја воза морају бити наведени сви потребни подаци о том возу који су наведени у Регистру возова по странама за тај воз.

Кален-дар саобраћаја и примје-дба 10

Релација саоб. воза

Планирана Запос-једање вучног возила Во-зо-пра-тња

Редо-витост

Серија ВВ

Маса воза Q(т)

Проценат (%)

Број воза

Стр.

(2)

(3)

(4)

(1)

У колони 1. уписује се километарски положај службеног мјеста и осталих карактеристицних мјеста из колоне 4. у километрима и хектометрима одвојено тачком. У колоне 2. и 3. уписују се брзине вожње воза преко скретничког подручја (у правац у колону 2. и у скретање у колону 3.). Редовна брзина воза према одредбама овога Правилника је брзина којом воз саобраћа преко скретничког подручја, а предвиђена је редом вожње. У колону 4. уписује се назив службенога мјеста, километарски положај почетка, краја и узрока ограничене брзине, километарски положај државне границе уз ознаку "Др. гр.", километарски положај границе УИ уз ознаку "Гр. км.", назив индустријског колосијека који се одваја са отворене пруге (само за возове који саобраћају на односни колосијек), километарски положај мјеста заустављања воза испред путног прелаза уз ознаку "ПП", прелом брзине на отвореној прузи, режим рада РД, АС и ЕТЦС уређаја. Режим рада РД, АС и ЕТЦС уређаја уписује се само уколико су и пруга и планирано вучно возило њима опремљени. Називи станица, државних граница, граница УИ, као и распутница у којима воз има бављење или их пролази без задржавања обавезно се уписују, а називи отпремништава, стајалишта и индустријских колосијека који се одвајају с отворене пруге уписују се само онда ако воз у њима има бављење. Ознака за гурани воз уписује се у сваки ред колоне 4. (иза имена сл. мјеста) на цијелој релацији гурања воза. У колуну 4., иза имена сл. мјеста, уносе се и поједине ознаке из члана 16. овог Правилника.

 

Понедјељак, 23. 9. 2013. (5)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (7)

Број 73 - Страна 47

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

(3) (4)

(5) (6)

У колони 5. уписује се највећа допуштена брзина којом односни воз смије саобраћати. Промјене брзина означавају се цртицом која се уписује у висини средине назива службеног мјеста односно километарског положаја сигналисаног почетка и краја ограничења брзине из колоне 4. Када је брзина преко скретничкога подручја једнака највећој допуштеној брзини воза, колоне 2. и 3. се не попуњавају, а брзина воза једнака је брзини из колоне 5. У колони 6. уписују се вријеме доласка и одласка, односно проласка воза у сатима и минутама. Вријеме доласка се уписује изнад времена одласка или проласка. Пуни сати се уписују само у случају поласка воза, промјене пуног сата, доласка воза у крајњу станицу или код евентуалне промјене странице не којој се налази ред вожње истог воза. Вријеме доласка у поноћ означава се са 24.00 часа, а вријеме поласка у поноћ означава се са 00.00 часова. Када је у колони 4. уписан километарски положај путног прелаза с ознаком "ПП" испред кога се воз мора зауставити или преко кога воз мора возити у складу са саобраћајним одредбама за вожњу воза преко прелаза чијим се уређајем за осигурање не рукује, у колону 6. уписује се великим штампаним словима ознака "СТОП" умјесто времена доласка и одласка. Када је бављење воза у службеном мјесту краће од једне минуте, вријеме одласка уписује се као вријеме доласка тако да су подаци у колони 6. једнаки. У колони 7. се уписују састајања возова, а уколико иста изостају колона се може употријебити за уписивање података другог воза који саобраћа на истој релацији на начин да се умјесто ријечи "Састајања" упише број воза, а код службених мјеста времена доласка, одласка или проласка. Ради боље прегледности колоне 2. - 5. израђују се на подлози жуте боје. Члан 21. (Приручник о жељезничким пругама) Приручник о жељезничким пругама је скуп табеларних приказа и одредби битних за одвијање саобраћаја. Израђује се на основу података о жељезничкој прузи и организацији саобраћаја и може да се штампа као дио књижице реда вожње, а може и посебно, о чему одлучују УИ. Приручник о жељезничким пругама садржи табеле, прегледе те потребне организационе мјере којима се детаљније одређују поступци у вези са подацима из табела. Називи пруга дефинишу се према технолошким цјелинама које одређују УИ. Километарски положаји у табелама приручника о жељезничким пругама уписују се у километрима и метрима одвојени знаком "+". Појединачне и укупне удаљености између службених мјеста уписују се у километрима и хектометрима, а одвајају се тачком. На свакој страници приручника о жељезничким пругама треба бити и датум од кога он важи. Насловна страница приручника о жељезничким пругама мора садржати логотип и назив УИ који га је израдио, назив "Приручник о жељезничким пругама" те почетак примјене.

Табела измјена, допуна и исправки у приручнику о жељезничким пругама мора бити израђена према узорку бр. 6. Узорак 6.
Примједба 4

Измјене, допуне и исправке Број и датум промјене Врста промјене Важи од 1 2 3

(8) (9)

Приручник о жељезничким пругама мора садржати табеле наведене у следећим ставовима овога члана. Табела 1. - садржи број графикона, назив жељезничке пруге и број књижице реда вожње према колонама из узорка бр. 7. Узорак 7.
Преглед назива жељезничких пруга Назив жељезничке пруге Број књижице 2 3 Примједба 4

Број графикона 1

(10) Табела 2. - садржи назив жељезничке пруге, зауставни пут, опремљеност пруге уређајима електричне вуче (АЦ - опремљена уређајима за електричну вучу 25 kV, 50 Hz; NE - није опремљена уређајима за електричну вучу), РД, АС, пружним телефоном и услове за МВбез и ОС према колонама из узорка бр. 8. У рубрици за примједбе уписују се све напомене које се односе на опремљеност пруге. Узорак 8.
Преглед зауставних путева и опремљеност жељезничких пруга Опремљеност Назив Зауставни Примједба МВ пруге пут ЕВ РД АС ТО ОС без 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(11) Табела 3. - садржи преглед службених мјеста, њихове удаљености и просторне размаке према колонама из узорка бр. 9. Колона 2. осим назива службених мјеста мора садржавати и километарске положаје државних граница, граница УИ те мјеста гдје се индустријски колосијеци одвајају с отворене пруге. Просторни размак означава се ознакама наведеним у члану 16. ставу 2. овога Правилника. Узорак 9.
Преглед службених мјеста, њихове удаљености и начин регулисања саобраћаја Службено мјесто Удаљеност Надзорна станица Мјеродавни нагиб (‰) Км положај Начин регулисања саобраћаја 10 Појединачна Скраћеница Примједба 11

АПР

1

2

3

4

5

6

7

8

(12) Табела 4. - садржи преглед највећих допуштених брзина на жељезничким пругама и брзина преко скретница према колонама из узорка бр. 10. На дионицама жељезничких пруга на којима не саобраћају нагибни возови не попуњавају се колоне с подацима за нагибне возове. На дионицама једноколосијечних пруга табела се прилагођава у складу с једноколосијечним саобраћајем (нема деснога и лијевог колосијека), а колона с подацима за неправилни колосијек се не попуњава.

Укупна 9

Назив

Врста

Број 73 - Страна 48 Узорак 10.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

неправилни колосијек

возови без нагибни нагибне возови технике 6 7 8 Назив пруге

лијеви кол.

лијеви кол.

десни кол.

десни кол.

ограничена

Примједба

Службена мјеста

Преглед допуштених брзина на жељезничким пругама и преглед брзина преко скретница Допуштена брзина Брзина преко скретница км/х на прузи км/х Возови Нагибез нагибни редовна бне возови технике

колонама 2. и 7. за успоне те у колонама 4. и 9. за падове хоризонтални дио пруге приказује се нулом "0". Ако се цијела пружна дионица налази у успону, онда се у колони 4, односно 9., за падове налази симбол "−". Ако се цијела пружна дионица налази у паду, онда се у колони 2., односно 7., за успоне налази симбол "−". У приказу мјеродавних отпора жељезничке пруге у колонама 6. и 11. мјеродавни отпори жељезничке пруге приказују се на следећи начин: на успону бројчаном вриједношћу без предзнака на хоризонталном дијелу пруге и на паду нулом ("0"). Узорак 13.
Пружна дионица Преглед мјеродавних нагиба и мјеродавних отпора жељезничких пруга Смјер вожње Смјер вожње Мјеродавни нагиб Мјеродавни нагиб Дужина [км] Дужина [км] Дужина [км] Дужина [км] 10 Успон [‰] Успон [‰] Мјеродавни отпор жељезничке пруге [даН/т] Мјеродавни отпор жељезничке пруге [даН/т] 11 Пад [‰] Пад [‰] 9

1

2

3

4

5

9

10

(13) Табела 5. - садржи преглед ограничених брзина на жељезничким пругама према колонама из узорка бр. 11. На дионицама жељезничких пруга на којима не саобраћају нагибни возови не попуњава се колона с подацима за нагибне возове. Узорак 11.
Преглед ограничених брзина на жељезничким пругама Ограничена брзина Службено Од Возови мјесто километарбез До километар(између ског нагибне ског положаја сл. мјеста) положаја технике км/х 1 2 3 4 5 6 Назив пруге Нагибни возови км/х Примједба

1

2

3

4

5

6 7 8 Назив жељезничке пруге

Узрок

(16) Табела 8. - садржи преглед распоредних станица и одсјека према узорку бр. 14. Узорак 14.
Преглед распоредних станица и одсјека Распоредна станица Жељезничка пруга Распоредни одсјек 1 2 3 Примједба 4

7

(14) Табела 6. - садржи преглед највећих допуштених дужина возова у станицама с обзиром на корисну дужину главних колосијека према колонама из узорка бр. 12. Корисне дужине колосијека приказују се у цијелим метрима. Код станица гдје састајање возова није могуће, умјесто износа највеће допуштене дужине воза уписује се ознака "-". Код станица гдје постоји само један пријемно - отпремни колосијек, износ највеће допуштене дужине воза уписује се у заграду. Код станице гдје је група пријемно отпремних колосијека за пријем теретних возова на главни пролазни колосијек спојена одвојном скретницом само са једне стране, највећа допуштена дужина воза уписује се у заграду. Узорак 12.
Преглед највеће допуштене дужине возова у станицама с обзиром на корисну дужину главних колосијека Смјер возње супротан од назива Смјер возње према називу пруге пруге Назив Највећа Колосијеци за Највећа Колосијеци за станице допуштена пријем допуштена пријем дужина воза најдужих возова дужина воза најдужих возова [м] [м] [м] [м] 1 2 3 Назив пруге 4 5

(17) Табела 9. - садржи преглед серија вучних возила са условима за њихову вожњу на жељезничким пругама према колонама из узорка бр. 15. Узорак 15.
Преглед серија вучних возила са условима за њихову вожњу на жељезничким пругама Број радних Број вучних возила Серија локомотива вучног Примједба На челу На крају возила У спрези Локомотивски воз воза воза 1 2 3 4 5 6 Назив жељезничке пруге

(18) Табела 10. - садржи преглед станица у којима је допуштена редовна индиректна отпрема воза према колонама из узорка бр. 16. Узорак 16.
Преглед станица у којима је допуштена редовна индиректна отпрема воза Службено Индиректна отпрема Жељезничка Жељезничка мјесто за смјер пруга пруга 1 2 3 4

(19) Табела 11. - садржи преглед службених мјеста са посебним начином сигналисања смјера вожње или жељезничке пруге према колонама из узорка бр. 17. Узорак 17.
Преглед службених мјеста с посебним начином сигналисања смјера вожње или жељезничке пруге Врста и Службено назив Показивач Сигнални Значење Примједба мјесто сигнала те смјера знак смјер 1 2 3 4 5 6 Назив жељезничке пруге

(15) Табела 7. - садржи преглед мјеродавних нагиба и отпора жељезничких пруга, и то за све пружне дионице између двије станице на жељезничкој прузи, између државне границе и станице, између распутнице и станице или пак између двије распутнице према колонама из узорка бр. 13. У

(20) Табела 12. - садржи преглед станица чији се главни сигнали постављају аутоматски на сигнални знак "Стој" прије проласка краја воза према колонама из

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 49

узорка бр. 18. Попуњава се само за станице који се не налазе на жељезничким пругама опремљеним уређајима АПБ, МЗ, ТК односно уређајима за вођење возова. Узорак 18.
Преглед станица чији се главни сигнали постављају аутоматски на сигнални знак "Стој" прије проласка краја воза Врста и назив Службено мјесто Смјер Колосијек Примједба сигнала 1 2 3 4 5 Назив жељезничке пруге

којима је редом вожње предвиђено потискивање возова. Узорак 22.
Преглед жељезничких пруга и релација на којима је предвиђено потискивање возова Релација Потискивалица заквачена или Врста воза Примједба потискивања незаквачена 1 2 3 4 Назив жељезничке пруге

Преглед станица чији улазни сигнали нису у зависности с путевима вожње, станица чији излазни сигнали нису прилагођени за давање сигналног знака "Ограничена брзина" те станица са прилазним сигналима Излазни Службено Врста и назив Примједба Смјер колосијек мјесто сигнала 1 2 3 4 5 Назив жељезничке пруге

(22) Табела 14. - садржи преглед жељезничких пруга опремљених ауто - стоп уређајима према колонама из узорка бр. 20. Узорак 20.
Преглед жељезничких пруга опремљених ауто - стоп уређајима Почетна бализа Крајња бализа Службено Службено Дионица Примједба мјесто км мјесто км и смјер (мјесто положај (мјесто положај уградње) уградње) 1 2 3 4 5 6 Назив жељезничке пруге

(26) Табела 18 - садржи преглед тунела према колонама из узорка бр. 24. Када је вожња воза за превоз путника кроз тунел дужа од три минуте, гарнитура воза мора се и дању освијетлити. Узорак 24.
Назив и број тунела 1 Између службених мјеста 2 Преглед тунела Километарски Дужина положај (м) од до 3 4 5 Назив жељезничке пруге Гарнитура се освјетљава 6 Примједба 7

(23) Табела 15. - садржи преглед ограничених брзина преко скретница за вожњу маневарског састава, преглед колосијека на којима је забрањено маневрисање одбачајем те преглед службених мјеста гдје је допуштена локомотивска вожња без пратње према колонама из узорка бр. 21. У колону 2.уписује се врста, назив или број колосијека на који је допуштена брзина вожње маневарског састава мања од 30 км/х. Ако се на станичном подручју локомотивска вожња не прати, у колону 6 се уписује "ДА", а ако се прати, та колона се не попуњава. Узорак 21.
Преглед ограничене брзине преко скретница за вожњу маневарског састава, преглед колосијека на којима је забрањено маневрисање одбачајем те преглед службених мјеста гдје је допуштена локомотивска вожња без пратње Забрањено Врста, Лок. Службено назив или Брзина одбацивање вожња Примједба мјесто број км/х без на из колосијека кол. смјера пратње 1 2 3 4 5 6 7 Назив жељезничке пруге

(27) Табела 19. - садржи преглед бројева канала радиодиспечерског уређаја према колонама из узорка бр. 25. Узорак 25.
Преглед бројева канала радиодиспечерског уређаја Режим "А" или Режим "Ц" "Б" Дионица за везу за везу Радни канал жељезнилок - ухф лок - лок чке пруге Станица Основни Други Основни Други Број промјене канал канали канал канал 1 2 3 4 5 6 7 8 Радио-диспечерско подручје Станица

(28) Табела 20. - садржи преглед уграђених телефонских апарата према колонама из узорка бр. 26. Узорак 26.
Преглед уграђених телефонских апарата Службено Страна Страна мјесто жељезничке жељезничке (мјесто пруге пруге уградње) 2 3 4 Назив жељезничке пруге

Километарски положај 1

Примједба 5

(24) Табела 16. - садржи преглед жељезничких пруга и релација на којима је предвиђено потискивање возова, врсту воза, релацију потискивања те је ли потискивалица заквачена или незаквачена према колонама из узорка бр. 22. Уз ову табелу прописују се одредбе за потискивање возова које садрже потребне безбједносне мјере за дијелове жељезничких пруга на

(29) Табела 21. - садржи преглед путних прелаза и путних прелаза код којих се понавља сигнални знак "Пази" према колонама из узорка бр. 27.

Примједба 9

Примједба

Станица

(21) Табела 13. - садржи преглед станица чији улазни сигнали нису у зависности с путевима вожње, станица чији излазни сигнали нису прилагођени за давање сигналног знака "Ограничена брзина" те станица са прилазним сигналима према колонама из узорка бр. 19. Узорак 19.

(25) Табела 17. - садржи преглед станица с ограниченим радним временом отправника возова по жељезничким пругама према колонама из узорка бр. 23. Узорак 23
Преглед станица са ограниченим радним временом отправника возова НезапосјеНе днута Служба Служба обавља Сусједне престаје почиње се запосједнуте након прије дужност станице од до воза воза код возова 1 2 3 4 5 6 7 8 Назив жељезничке пруге

Број 73 - Стр рана 50 Узорак 27.

С Л УЖ Б Е НИ ГЛАС НИ К Б иХ

Понедјељак к, 23. 9. 2013.

Преглед путни их прелаза и путни их прелаза код који их се понавља сигн нални зн нак "Пази" Путни пре елаз Сиг С . знак "Пази" поновити п Службено мједба прије Прим Км Начин мјесто Назив по окретања осигурања п положај воза у смјеру 1 2 3 4 5 6 Назив жељезничке ж пруге

(1) (2)

(3)

(30) Табела 22. - садржи преглед п најкраћ ћих возних вре емена возова између служб бених мјеста и путних прела аза на ној прузи чи ијим уређајим ма рукују чу отворен увари путних прелаза, пре ема колонама из узорка бр р. 28. и на основу на ајвеће Возна времена се израчунавају тене односно ограничене брзине б на одн носној допушт диониц ци жељезничке е пруге према следећој с форму ули:

(4)

(5)

(1) ли имају след деће значење: т - возно вр ријеме Симбол (мин), с - удаљеност за з коју се рачу уна возно врије еме за највећу у допуштену бр рзину (км), в - највећа допуш штена брзина (км/х), со - уд даљеност за ко оју се рачуна возно ичена е за ограничен ну брзину (км м), во - ограни вријеме брзина (км/х). Добијена вриједнос ст заокружује се на пола ми инуте, и то на а мању величи ину. На диони ицама пруга н на којима саобр раћају нагибни и возови мјеро одавна је најве ећа допуштена а и ограничена а брзина за наг гибни воз. Узорак 28.
Преглед најкраћ ћих возних времен на између службени их мјеста (индустр ријских колосијека) и путних прелаза на а отвореној прузи чијим ч уређајима ру укују чувари и путних прелаза Назив службен нога Возно мјеста односн но Километарски Назив мједба вријеме Прим индустријско ог положај ПП ПП (мин) колосијека а 1 2 3 4 5

(2)

(3)

(4)

(31) Табела 23. - садржи преглед п затвор ра пруге за ред довно уктуре према колонама из у узорка одржавање инфрастру бр. 29. Узорак 29.
Преглед затвора пруге за редовно р одржавање инфраструктуре СаоПреВријем ме браћај лазак Неправи иПрелалним непр. на зак на колоси икол. прав. непр. од д до јеком колоси к између колооз јек ј код саоб. во станисијек ца код 2 3 4 5 6 7 8 9 Н Назив пруге Између возова

(5)

Воз бр. чека у станици

(6) (7)

1

10

(8)

Члан 22 2. (Извод из реда а вожње) Извод из реда а вожње је ску уп одговарајући их података о реду вожње возова за пу утнике, служб бено односно радно мјесто. Основни пода аци извода из з реда вожње су доласци и одласци возова у служб бено мјесто односно из службеног мј јеста, а уносе е се у извод хронолошким х редом од 00.0 00 сати. На основу ред да вожње мора ају се израдити и: а) извод из реда вожње за а путнике, б) извод из з реда вожње з за службена и радна мјеста УИ, ц) извод из реда вожње за а пружно особ бље. извод из реда а вожње израђ ђују станице односно о друге организацион не јединице за а своје раднике користећи а вожње и по податке из материјала реда ословног реда станице, од дносно корис стећи се одговарајућим о информатичким програмски им рјешењима а. Сваки извод из и реда вожње е мора садржа ати логотип и назив онога ко к га је израдио ио, службено односно радно мјесто на које е се односи те п период важности. Члан 23 3. (Извод из реда вожњ ње за путнике) Извод из реда а вожње за пут тнике за одређе ено службено мјесто мора садржати с све в возове са превозом путника који у том сл лужбеном мјес сту имају пола азак, бављење или за које је то службено м мјесто крајња станица с . Извод из ре еда вожње з за путнике истиче и се у станицама и стајалиштима, на перону ил ли службеној но на неком д другом прикладном мјесту згради односн које је видљив во путницима. Извод из реда а вожње мора се израдити у два дијела, и то тако да се одвојено пр риказује долаз зак возова те одвојено одла азак возова. Ук колико је број возова мали, дозвољава се израда извод да из реда вож жње у једном дијелу. Ако се с извод из ред да вожње ради и у боји, тада се долазак возова в приказу ује на бијело ој подлози, а одлазак возов ва на жутој под длози. Извод из ред да вожње мор ра садржати податке према узорку бр. 30 како слиједи: сат а број воза одлазак за смјер однос сно долазак из смјера перон и ек. колосије У колону "са ат" уписују се е времена доласка односно одласка возо ова у сатима а и минутама те индекс календара саобраћаја. Уко олико се инде екс календара саобраћаја уп писује у ту кол лону његово значење з мора се објаснити у легенди која а се налази испод табеле. У колону "бр рој воза" упис сују се број воза в и словна ознака врсте воза. У ту к колону може се с уписати и и назив воза. комерцијални У колону "од длазак за смје ер" уписују се е штампаним словима важ жније или од двојне станиц це те крајња станица на пр ревозном путу у воза са време еном доласка. Иза назива одвојне о стани ице уписују се с у загради прикључне ве езе с временом м доласка у кр рајњу станицу прикључног воза в . У колони и "одлазак за смјер" мора се навести кале ендар саобраћ аћаја воза (уколико у није наведен у кол лони "сат") и пр прикључних ве еза. У колону "до олазак из смјер ера" уписују се штампаним словима полазна станица те важније или одвојне станице на пр ревозном путу у воза са време еном одласка. Испред назив ва одвојне ста анице уписују се у загради

Колосијек

Релација

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ
Воз Полазак из позадње станице Број

Број 73 - Страна 51
Број и положај скретница

прикључне везе с временом одласка прикључног воза из полазне станице. У колони "долазак из смјера" мора се навести календар саобраћаја воза (уколико није наведен у колони "сат") и прикључних веза. (9) Колона "перон" попуњава се римским бројевима, а колона "колосијек" арапским бројевима. У службеним мјестима у којима не постоје перони, колона "перон" се у изводу из реда вожње не попуњава. (10) Станице гдје имају бављење возови из међународног, међуентитетског и унутрашњег саобраћаја са могућношћу резервације сједишта, могу израдити шематски приказ састава тих возова и објавити га путницима. Шематски приказ мора садржати број и врсту, релацију и комерцијални назив воза, серију, редни број и релацију саобраћаја кола редослиједом из састава воза. Смјер кретања воза означава се симболом локомотиве. Узорак 30 Извод из реда вожње за путнике (Логотип и назив УИ) (Период важости) Станица................................ Одлазак возова
Сат Број воза Одлазак за смјер Перон Колос.

Одлазак

Долазак

мин.

мин.

1

2

3

4

5

6

7

мин.

сат

сат

сат

8

9

10

при излазу 11 8

при улазу

Врста

(1)

(Логотип и назив УИ) (Период важости) Станица................................ Долазак возова
Сат Број воза Долазак из смјера Перон Колос.

(Логотип и назив УИ) (Период важости) Станица................................ Долазак возова
Сат Број воза Долазак из Перон смјера Колос. Сат Број воза Одлазак за смјер

(2)

Члан 24. (Извод из реда вожње за службена и радна мјеста УИ) (1) Извод из реда вожње за службена и радна мјеста мора садржавати све возове који у односном службеном мјесту имају долазак, одлазак односно пролазак. (2) Извод из реда вожње за службена и радна мјеста мора садржавати податке према узорку бр. 31 како слиједи: врста воза број воза полазак из позадње станице долазак одлазак односно пролазак долазни, одлазни односно пролазни колосијек број и положај скретница у путу вожње и путу претрчавања (попуњава се само за скретничаре који учествују у формирању путу вожње) како слиједи: "+" скретница у правац, "-" скретница у скретање примједба у коју се уписује календар саобраћаја воза. (3) Подаци о редовним возовима морају бити посебно назначени. Узорак 31 Извод из реда вожње за службена и радна мјеста (Логотип и назив УИ) Станица................................ Извод из реда вожње Важи од.............. до............... год.

Члан 25. (Извод из реда вожње за пружно особље) Извод из реда вожње за пружно особље мора садржавати податке према узорку бр. 32 како слиједи: врста воза број воза полазак из претходнога службеног мјеста у сатима и минутама долазак у следеће службено мјесто у сатима и минутама најкраће возно вријеме у минутама; уписује се најкраће возно вријеме воза од службеног мјеста, односно индустријског колосијека, до путног прелаза. Уписује се једнако возно вријеме за све возове истог возног смјера. Мјеродавно је возно вријеме прописано у табели 22 приручника о жељезничким пругама. Та колона попуњава се само за радно мјесто чувара путног прелаза. примједба у коју се уписује календар саобраћаја воза. Подаци о редовним возовима морају бити посебно назначени. Узорак 32 Извод из реда вожње за пружно особље (Логотип и назив УИ) Пружна дионица............................. Извод из реда вожње за пружно особље Важи од.............. до............. год.
Воз Полазак из претходнога службеног мјеста сат мин 3 4 Долазак у следеће службено мјесто сат мин 5 6 Најкраће возно вријеме мин 7 Примједба

Врста 1

Број 2

(1) (2)

Члан 26. (Прелазно наређење) Прелазним наређењем прописују се мјере и поступци о преласку са важећег на нови ред вожње. Прелазно наређење мора садржавати: а) датум престанка важости важећег реда вожње и датум почетка примјене новога реда вожње, б) обавезу заустављања свих возова у станицама прије 24.00 часова и њихов полазак по новом реду вожње иза 00.01 часова, ц) табелу преласка возова у станицама са важећег на нови ред вожње одвојено по жељезничким пругама, д) одредбе о преласку путничких кола и моторних гарнитура, е) доставу локомотива, путничких кола и моторних гарнитура за возове који први пута возе по новом реду вожње,

Примједба 12

Колосијек

Број 73 - Страна 52 ф)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

поступак са локомотивама, путничким колима и моторним гарнитурама које по новом реду вожње више не саобраћају г) попис оперативних бројева теретних возова из међународног саобраћаја, х) обавезу престанка важности лаганих вожњи до 24.00 часова и евентуално увођење нових од 00.01 часова са тачним податком о километарском положају лагане вожње, те њену брзину, и) забрану увођења у саобраћај ванредних возова који не могу стићи у крајњу станицу до 24.00 часова, и ј) исправке, измјене и допуне новога реда вожње. V. ИЗМЈЕНЕ РЕДА ВОЖЊЕ Члан 27. (Исправке, измјене и допуне материјала реда вожње) (1) Исправке реда вожње у складу са овим Правилником представљају исправљање уочених грешака у материјалима реда вожње. (2) Исправке реда вожње објављују се и проводе по правилу прије почетка примјене новога реда вожње те су тада саставни дио прелазног наређења. Уочене грешке могу се исправљати и објављивати тком важности реда вожње. (3) Исправке реда вожње битне за безбједност саобраћаја објављују се путем телеграма извршним јединицама и примјењују се одмах. (4) Измјене и допуне реда вожње израђују се када дође до промјена на жељезничкој инфраструктури или када ЖО захтијева увођење или отказивање возова односно када дође до промјена у траси и календару саобраћаја већ објављених возова (5) Измјене и допуне материјала реда вожње усвајају се и објављују као и општи ред вожње. (6) Исправке, измјене и допуне књижице реда вожње врше се путем телеграма или замјеном постојећих и додавањем нових листица. Када се исправке, измјене и допуне књижице реда вожње врше путем телеграма тада од дана примјене телеграма до дана почетка примјене исправљене листице, полазне односно распоредне станице морају о њима обавјештавати особље воза писменим налогом. (7) Уколико исправке, измјене и допуне графикона реда вожње условљавају помијерање макар и једне постојеће трасе мора се израдити нови графикон односно дио графикона реда вожње на који се промјене односе. У том случају, на основу телеграма о

исправкама графикона реда вожње, на графикону се ручно обављају исправке које се користе до почетка примјене новога графикона односно дијела графикона. Све остале исправке, измјене и допуне графикона реда вожње обављају се ручно. (8) Исправке, измјене и допуне осталих материјала реда вожње врше се ручно на основу писменог обавјештења, односно замјеном постојећих и додавањем нових листица. (9) Датум примјене исправки, измјена и допуна реда вожње, одређује се њиховим објављивањем, а вријеме од њихова објављивања до примјене не смије бити краће од петнаест дана. Члан 28. (Промјене реда вожње због ванредних захтјева (ad hoc) (1) Превози на основу ванредних захтјева могу се обавити: редовним возом промјеном елемената реда вожње тог воза, посебним возом, подијељеним возом, и ванредним возом уведеним по посебном контингенту бројева (контингентни воз). (2) Рокови за подношење ванредних захтјева за превоз и поступање по њима прописују се за сваки ред вожње у ИоМ. (3) Промјене реда вожње због ванредних захтјева достављају се: као измјена и допуна реда вожње, и писаном наредбом или извјештајем о промјенама у саобраћаја возова VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 29. (Ступање на снагу) Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта, а исти ће се примјењивати, након што РОЖ БиХ од ентитета добије писмену потврду о прихватању и примјени одредби овог правилника у сврху измјене Прилога I "Инструкције за безбједност и интероперабилност жељезничког система у БиХ" ("Сл.гласник БиХ" бр.11/12). Број 10-01-29-7-304-1/13 2. септембра 2013. године Директор Добој Борка Тркуља, с. р.

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 53

 

Број 73 - Страна 54

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

 

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (6)

Број 73 - Страна 55

Na osnovu člana 8. tačka A. stav 1. i 2. Zakona o željeznicama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 52/05), Regulatorni odbor željeznica BiH donosi O IZRADI REDA VOŽNJE I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Uvodne odredbe) (1) Pravilnikom o izradi i objavljivanju reda vožnje u željezničkom saobraćaju propisuje se izrada reda vožnje, oblik i sadržaj reda vožnje, postupak objavljivanja ukupnoga reda vožnje i isticanje izvoda iz reda vožnje za mrežu pruga jednog od Upravljača infrastrukture (UI) unutar željezničkog sistema BiH (ŽSBiH) i predstavlja osnov tehnološkog procesa implementacije i realizacije prevoza željeznicom. (2) Ovim Pravilnikom propisuju se i rokovi za određivanje stanja infrastrukturnih kapaciteta, rokovi za naručivanje, izradu, usaglašavanje i dodjelu infrastrukturnih kapaciteta (trasa vozova) te rokovi za izradu i objavljivanje reda vožnje vozova na mreži pruga jednog od UI unutar ŽSBiH. (3) Za izradu reda vožnje u međunarodnom saobraćaju važe i utvrđeni sporazumi na međunarodnim konferencijama putničkog i teretnog reda vožnje (FTE, WMPS i RNE). (4) Red vožnje stupa na snagu u 00.01 sat druge nedjelje u decembru mjesecu i važi do 24:00 sata druge subote u decembru mjesecu sljedeće godine. (5) Period važenja i rokove za izradu reda vožnje svaki UI objavljuje u Izjavi o mreži (IoM). Član 2. (Podjela saobraćaja) (1) Željeznički saobraćaj, u smislu ovog Pravilnika, dijeli se na međunarodni, međuentitetski i unutrašnji saobraćaj. Pod međunarodnim saobraćajem podrazumijeva se saobraćaj vozova koji prelaze državnu granicu. Pod međuentitetskim saobraćajem podrazumijeva se saobraćaj vozova koji prelaze na mrežu pruga drugog UI unutar ŽSBiH. Pod unutrašnjim saobraćajem podrazumijeva se saobraćaj vozova na prugama samo jednog UI. Član 3. (Pojam i vrste reda vožnje) (1) Red vožnje je akt UI koji određuje sva planirana kretanja vozova i željezničkih vozila na određenoj infrastrukturi tokom perioda za koje isti važi. (2) Red vožnje je konkretan plan saobraćaja vozova za prevoz putnika i stvari te za vlastite potrebe. (3) Odredbe ovog Pravilnika se ne odnose na privatne željezničke mreže koje nisu povezane sa javnom željezničkom mrežom i gradske željeznice. (4) Redom vožnje se usklađuju prevozne potrebe Željezničkih operatora (ŽO) sa raspoloživim infrastrukturnim kapacitetima UI za dati period. (5) Red vožnje može biti: opći kojim se određuje broj redovnih i vozova po potrebi za period za koji se izrađuje posebni koji se izrađuje za posebne vozove i važi samo kad se ukaže potreba za saobraćajem takvih vozova. Red vožnje posebnog voza može se izraditi unaprijed u opštem redu vožnje ili naknadno prema vanrednom zahtjevu (ad hoc).

PRAVILNIK

U skladu sa rokovima propisanim od strane Rail Net Europe (u daljnjem tekstu: RNE) UI izrađuje izmjene i dopune reda vožnje. (7) Rokove za izradu i donošenje izmjena i dopuna reda vožnje UI objavljuje u IoM. (8) Odluke o izmjenama i dopunama reda vožnje u međunarodnom, međuentitetskom i unutrašnjem saobraćaju donosi UI. (9) Pod pojmom izmjena i dopuna reda vožnje podrazumijeva se mijenjanje već objavljenog opšteg reda vožnje uz prethodno pribavljanje saglasnosti: mjerodavnog tijela za slučajeve predviđene zakonom ŽO u slučajevima kada tražene izmjene i dopune zahtijevaju korekciju već dodijeljenih trasa koje se tiču tog ŽO drugog UI u slučajevima kada tražene izmjene i dopune zahtijevaju korekciju već dodijeljenih trasa koje se odnose na mrežu tog UI. (10) Pri izradi reda vožnje razlikuju se: a) prethodni red vožnje — čija je važnost prestala stupanjem na snagu važećeg reda vožnje, b) važeći red vožnje — koji je trenutno na snazi, c) novi red vožnje — koji stupa na snagu po prestanku važećeg reda vožnje i d) naredni red vožnje — koji će stupiti na snagu po prestanku novog reda vožnje. Član 4. (Tumačenje pojmova) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sledeće značenje: 1. Pod utvrđivanjem reda vožnje podrazumijeva se ugovaranje (poslije i tokom narudžbi trasa od strane ŽO, ručno ili putem PCS), usklađivanje i izrada pretprojekta i projekta novog i narednog reda vožnje. 2. Pod izradom reda vožnje podrazumijeva se definitivina izrada materijala reda vožnje u rukopisu (u elektronskoj formi), odštampanog (ili u elektronskoj formi) i pripremljenog za objavljivanje. 3. Pod usvajanjem reda vožnje podrazumijeva se postupak ocjenjivanja i prihvatanja prijedloga izveštaja o tehničkim kapacitetima i organizaciji saobraćaja za red vožnje. 4. Pod objavljivanjem reda vožnje podrazumijeva se objavljivanje usvojenog reda vožnje, izdavanje i distribucija cjelokupnog materijala reda vožnje službama UI kao i ŽO, a za potrebe korisnika prevoza. 5. Pod službom nadležnom za red vožnje u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva se stručna služba UI nadležna za izradu reda vožnje (u daljem tekstu: služba za red vožnje). 6. Pod najvećom dopuštenom brzinom podrazumijeva se ona najveća brzina koju s obzirom na tehničke uslove dozvoljava pruga sa svojim postrojenjima (gornji stroj, skretnice i dr.), padovi u vezi sa sigurnošću kočenja, krivine, sposobnost vozila, vrste kočenja, mjesto i položaj lokomotive u vozu, kao i način sastava voza. 7. Pod maksimalnom brzinom voza podrazumijeva se brzina voza na pruzi ili dijelu pruge navedena u redu vožnje ili propisana na drugi način, koja se ne smije prekoračiti. 8. Pod ograničenom brzinom podrazumijeva se trajno propisana niža brzina od najveće dopuštene brzine na pruzi kojom voz smije saobraćati preko dijela

Број 73 - Страна 56

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

9. 10.

11. 12.

13.

14.

15. 16. 17.

18. 19.

20. 21. 22.

23.

pruge zbog njenog tehničkog stanja (mali poluprečnik krivine, neodgovarajuće stanje gornjeg stroja, mostova, tunela i sl.). Ograničena brzina se unosi u knjižicu reda vožnje. Pod tehničkom brzinom voza podrazumijeva se odnos dužine relacije saobraćaja voza prema ukupnom vremenu vožnje voza. Pod komercijalnom brzinom voza podrazumijeva se odnos dužine relacije saobraćaja voza prema ukupnom vremenu putovanja (vrijeme vožnje + vrijeme bavljenja) voza. Pod WMPS se podrazumijeva evropska konferencija za ugovaranje prevoza sa zemljama istočne Evrope. FTE (Forum Train Europe, www.forumtraineurope.org) je evropsko udruženje željezničkih preduzeća i uslužnih preduzeća sa sjedištem u Bernu (Švicarska) koje promoviše prekogranični - međunarodni željeznički teretni i putnički saobraćaj u Evropi. Kao koordinaciono tijelo željezničkih preduzeća, FTE nastoji uskladiti međunarodne proizvodne planove i trase vozova u evropskom željezničkom saobraćaju. "direktna kola" – putnička kola u kojima putnik putuje u međuentitetskom i unutrašnjem saobraćaju preko dvije ili više priključnih pruga ne prelazeći iz voza u voz u odvojnim stanicama, tako da se ova kola dodaju drugom vozu. "izjava o mreži" – (IoM) је izjava koja detaljno razrađuje opšta pravila, rokove, procedure i kriterijume u vezi s određenjem tarifa i dodjelom kapaciteta. Takođe obuhvata i druge informacije neophodne za primjenu kapaciteta infrastrukture. "kalendar saobraćaja voza" – period saobraćaja voza koji saobraća ili ne saobraća u određene dane ili saobraća kraće od perioda važenja reda vožnje. "krajnje službeno mjesto" – službeno mjesto u kojem voz završava vožnju. "kursna kola" – putnička kola u kojima putnik putuje u međunarodnom saobraćaju preko dvije ili više priključnih pruga i željezničkih uprava ne prelazeći iz voza u voz u odvojnim stanicama, tako da se ova kola dodaju drugom vozu. "nagibni voz" – voz sa nagibnom tehnikom. "PCS (bivši Pathfinder)" – web aplikacija koju pruža RNE, a koja upravlja komunikacijom i koordinacijom procesa podnošenja zahtjeva (narudžbe), izradom i usaglašavanjem trase voza. PCS omogućava UI i ŽO bržu i efikasniju komunikaciju u smislu izrade studije trase i podnošenja zahtjeva za trasom voza. "početno službeno mjesto" – službeno mjesto iz koga voz započinje vožnju. "vrijeme putovanja voza" – zbir svih voznih vremena i bavljenja voza na određenoj relaciji saobraćaja. RNE (RailNetEurope, www.railneteurope.com) je evropsko udruženje menadžera željezničke infrastrukture sa sjedištem u Beču (Austrija) koje omogućava brz i jednostavan pristup infrastrukturama evropskih željeznica, u cilju povećanja kvaliteta i efikasnosti u međunarodnom željezničkom saobraćaju. "Regulatorni odbor željeznica BiH" – nezavisno regulatorno tijelo koje osigurava otvoreno i nediskriminirajuće ponašanje između UI i ŽO.

24. "trasa voza" – infrastrukturni kapacitet kojim je definisana vožnja voza između dva ili više službenih mjesta u određeno vrijeme. 25. "ukupni red vožnje" – svi materijali reda vožnje koji se izrađuju i objavljuju za period važenja reda vožnje, a propisani su ovim Pravilnikom. 26. "upravljač infrastrukture " – (UI) je svako javno preduzeće ili kompanija koja je odgovorna za uspostavljanje i održavanje javne željezničke infrastrukture ili privatne željezničke infrastrukture povezane sa javnom željezničkom infrastrukturom ovlaštena za organizaciju i regulisanje željezničkog saobraćaja, a koja ima dozvolu za upravljanje željezničkom infrastrukturom izdanu od strane Regulatornog odbora željeznica BiH. 27. "vozna relacija voza" – relacija na kojoj voz saobraća. 28. "bavljenje voza" – propisano vrijeme zadržavanja voza u službenom mjestu. 29. "željeznički operator" – (ŽO) je svako javno preduzeće ili kompanija koja pruža usluge prevoza stvari odnosno putnika željeznicom, pod uslovom da ta kompanija obezbjeđuje i vuču vozova. Ovim pojmom obuhvaćene su i kompanije koje pružaju samo usluge vuče vozova. ŽO mora posjedovati licencu za obavljanje usluga javnoga prevoza u željezničkom saobraćaju i potvrdu o bezbjednosti za obavljanje usluga javnoga prevoza u željezničkom saobraćaju, izdane od nadležnog regulatornog tijela. 30. "Željeznički sistem"- (ŽS) označava ukupnost podsistema u strukturnim i operativnim oblastima, kao i upravljanje i operativno funkcionisanje sistema kao cjeline. II. INFRASTRUKTURNI KAPACITETI Član 5. (Infrastrukturni kapaciteti) (1) Prije početka izrade novog reda vožnje UI mora objaviti stanje infrastrukturnih kapaciteta sa kojima raspolaže za novi red vožnje. (2) Stanje raspoloživih infrastrukturnih kapaciteta za novi red vožnje UI objavljuje u IoM. (3) IoM mora se objaviti najkasnije 12 mjeseci prije primjene novog reda vožnje. III. PROCES IZRADE REDA VOŽNJE Član 6. (Faze izrade reda vožnje) Proces izrade reda vožnje obuhvata sledeće faze: a) narudžba trase b) izrada nacrta reda vožnje i koordinacija sa ŽO c) objavljivanje nacrta reda vožnje i konsultacije d) dodjela trasa e) tehnička izrada materijala reda vožnje f) donošenje reda vožnje g) objavljivanje i izdavanje materijala reda vožnje. Član 7. (Narudžba trase) (1) Proces izrade reda vožnje započinje predajom zahtjeva za narudžbu trase od strane ŽO prema UI. (2) Zahtjeve za narudžbu trase ŽO moraju predati UI najkasnije 8 mjeseci prije primjene novog reda vožnje. Tačan krajnji rok predaje zahtjeva objavljuje se za svaki red vožnje u IoM.

Понедјељак, 23. 9. 2013. (3) (4) (5) (6)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (5)

Број 73 - Страна 57

(7) (8) (1) (2)

(3) (4) (5) (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

(1) (2) (3) (4)

Zahtjevi za narudžbu trase, predati u roku iz stava 2. ovoga člana, smatraju se redovnim i moraju biti obuhvaćeni nacrtom reda vožnje. Zahtjevi za narudžbu trase, predati po isteku roka iz stava 2. ovoga člana, obradiće se nakon završetka nacrta reda vožnje. Krajnji rok za predaju zahtjeva iz stava 4. ovoga člana je 10 sedmica prije stupanja na snagu reda vožnje. Ukoliko ŽO mijenjaju svoje zahtjeve djelimično ili u potpunosti, nakon isteka redovnog roka za podnošenje zahtjeva za narudžbu trase, snose rizik da njihovim zahtjevima neće biti udovoljeno. Narudžba trase podnosi se putem PCS, ako se njime koriste svi učesnici na koje se zahtjev odnosi, odnosno pismeno putem obrasca propisanog u IoM. Trasu mogu naručiti ŽO i njihove međunarodne grupacije. Član 8. (Izrada nacrta reda vožnje) Izrada nacrta reda vožnje obavlja se u vremenu od 8 do 5 mjeseci prije primjene reda vožnje. Izrada nacrta reda vožnje obuhvata konstrukciju reda vožnje pri čemu se u obzir moraju uzeti sve u roku pristigle narudžbe trasa kao i sva ograničenja uvedena od strane UI kao i predviđeni planovi za održavanje infrastrukture. Tokom postupka izrade nacrta reda vožnje vrši se i koordinacija sa ŽO u cilju rješavanja zahtjeva koji su u koliziji. Prilikom izrade nacrta reda vožnje, u slučaju kada broj narudžbi trasa prelazi infrastrukturni kapacitet, primjenjivaće se pravila prioriteta. Pravila prioriteta za svaki red vožnje objavljuju se u IoM. Član 9. (Objavljivanje nacrta reda vožnje i konsultacije) UI dužan je u grafičkom ili pisanom obliku izraditi nacrt reda vožnje i dostaviti ga ŽO na uvid najkasnije 5 mjeseci prije primjene reda vožnje. Nacrt reda vožnje predstavlja ponude trasa s obzirom na tražene narudžbe trasa pristigle u redovnom roku. Objavom nacrta reda vožnje i njegovom dostavom ŽO započinje faza konsultacija. ŽO, nakon dostavljenog im nacrta reda vožnje, u roku od mjesec dana mogu pismenim putem uputiti svoje primjedbe na isti. Ako UI u propisanom roku ne dobije primjedbe na predloženi nacrt smatra se da su ŽO saglasni s predloženim. Za trase vozova, na koje je upućena primjedba, UI će kroz konsultacije sa ŽO pokušati pronaći povoljno rješenje. Faza konsultacija mora završiti 3 mjeseca prije primjene reda vožnje. Tačni krajnji rokovi, propisani u stavu 1, 4. i 6. ovoga člana, objavljuju se za svaki red vožnje u IoM. Član 10. (Dodjela trasa) Dodjela trase ostvaruje se ugovorom između UI i ŽO odnosno njihovih međunarodnih grupacija. Dodijeljena trasa može se koristiti samo po zaključenju ugovora između UI i ŽO i neprenosiva je na nekog drugog ŽO. Ukoliko se u fazi konsultacija ne postigne dogovor o trasi UI će odrediti trasu koju je u mogućnosti dodijeliti ŽO i o tome ga obavijestiti. Ako ŽO nije zadovoljan odlukom UI može podnijeti žalbu Regulatornom odboru željeznica BiH. Žalba ne može biti razlog kašnjenja postupka donošenja reda vožnje.

Dodjela trasa za koje je zahtjev podnesen van redovnog roka vrši se na osnovu preostalih raspoloživih trasa, a u skladu sa rokovima koji moraju biti objavljeni u IoM. (6) Preostale trase su trase koje su ostale ili ih je moguće konstruisati u nacrtu reda vožnje nakon što je prošao rok za konsultacije. Član 11. (Tehnička izrada materijala reda vožnje) (1) Tehnička izrada materijala reda vožnje obavlja se ručno ili informatički u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, a prema usvojenim programskim rješenjima. (2) Detaljne odredbe vezane za izradu materijala reda vožnje propisane su u poglavlju IV. ovoga Pravilnika. Član 12. (Donošenje reda vožnje) (1) UI, odlukom o donošenju reda vožnje, donosi red vožnje najkasnije 30 dana prije početka njegove primjene. (2) Odluka o donošenju reda vožnje mora da sadrži: a) prestanak važnosti važećeg reda vožnje b) stupanje na snagu i početak primjene novoga reda vožnje c) period važnosti novoga reda vožnje. (3) Odluka o donošenju novog reda vožnje objavljuje se službenim aktom UI. (4) Materijali reda vožnje su prilog odluke o donošenju reda vožnje te se ne objavljuju aktom navedenim u stavu 3 ovog člana. Član 13. (Objavljivanje i izdavanje materijala reda vožnje) (1) Doneseni red vožnje objavljuje se izdavanjem i distribucijom materijala reda vožnje najkasnije 15 dana prije njegove primjene. (2) U skladu sa odredbama ovog Pravilnika objavljuju se i izdaju sledeći materijali reda vožnje: a) grafikoni reda vožnje b) priručnik o željezničkim prugama c) knjižice reda vožnje d) izvodi iz reda vožnje e) prelazno naređenje. (3) ŽO je obavezan najkasnije 3 mjeseca prije početka primjene reda vožnje dostaviti UI sve potrebne podatke iz svoje nadležnosti koji su neophodni za izradu knjižice reda vožnje. (4) Podatke o prelazu putničkih garnitura za novi red vožnje ŽO je obavezan dostaviti UI najkasnije 30 dana prije primjene novog reda vožnje, a UI obavezan ih je objaviti u prelaznom naređenju. (5) U službenim mjestima, u kojima UI obavlja za potrebe ŽO poslove vezane za provođenje i izvršenje reda vožnje, isti mu je obavezan obezbijediti sve potrebne informacije za obavljanje tih poslova. (6) Objavljeni red vožnje je obavezan za sve organizacione jedinice i radnike UI i ŽO koji moraju preduzeti sve potrebne mjere za njegovo uredno i redovito provođenje. (7) Objavljivanje reda vožnje za putnike vrši se isticanjem izvoda iz reda vožnje za svako službeno mjesto predviđeno za prijem i otpremu putnika. (8) Objavljivanje reda vožnje svih vozova za redovni prevoz putnika vrši se u elektronskom ili pisanom obliku. (9) Svi materijali reda vožnje mogu se izdavati i objavljivati kao štampani materijali ili u elektronskom obliku, te na jeziku i pismu koje izabere UI. (10) Objavljeni materijali reda vožnje čuvaju se 10 godina, a nakon isteka tog roka odlažu se kao arhivska građa.

Број 73 - Страна 58

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

IV. IZRADA REDA VOŽNJE Član 14. (Izračunavanje voznih vremena) (1) Pod voznim vremenom voza podrazumijeva se izračunato i redom vožnje propisano vrijeme trajanja vožnje voza između dva službena mjesta. (2) Vozno vrijeme određuje se za svaki voz prilikom konstrukcije reda vožnje i ono zavisi od parametara voza i pruge. (3) Vozna vremena izračunavaju se informatičkim putem pomoću posebnog programa koji sadrži sve relevantne parametre potrebne za izračunavanje. (4) Ukliko se u registru željezničkih vozila ne nalaze svi podaci o vučnim vozilima, a koji su potrebni za izračunavanje voznih vremena, ŽO ih je obavezan dostaviti UI na njegov zahtjev. Član 15. (Tehnička izrada reda vožnje) (1) Tehnička izrada reda vožnje obavlja se ručno ili informatički prema usvojenim programskim rješenjima. (2) Pri izradi reda vožnje moraju se za svaku stanicu koristiti izrađeni najmanji vremenski razmaci (stanični intervali) ulaska odnosno izlaska vozova čiji se vozni putevi sijeku. (3) Pri sastavljanju reda vožnje mora se voditi računa o tome da uzastopni voz ne krene za prethodnim prije nego što protekne redovno vozno vrijeme prethodnoga voza u pojedinom prostornom odsjeku dodajući tom vremenu još i vrijeme potrebno za davanje odjave odnosno propisani interval slijeđenja. Kod vremenski slijeđenih vozova, gdje se saobraćaj vozova reguliše uređajem za vođenje saobraćaja, mora se poštovati minimalno propisano vrijeme slijeđenja koje dopušta taj uređaj. (4) Za davanje odjave uzimaju se dvije minute, a na prostornim odsjecima međustanične zavisnosti (MZ) uzima se jedna minuta. (5) Zadržavanje teretnih vozova u službenim mjestima ne smije biti kraće od 2 minute. (6) Kod izrade reda vožnje vozova za prevoz putnika u odvojnim stanicama mora se voditi računa o propisanim tehnološkim vremenima potrebnima za presjedanje putnika, odnosno za manevrisanje kursnim ili direktnim kolima. (7) Kod izrade reda vožnje mora se voditi računa da se usklade zadržavanja vozova iz međunarodnog saobraćaja u graničnim stanicama sa utvrđenim vremenskim normama propisanim u zajedničkim službenim odredbama za regulisanje željezničkog graničnog saobraćaja odnosno sa normama vezanim uz trajanje manipulacija državnih službi. Eventualna odstupanja zainteresovani posebno dogovaraju. (8) Prilikom sastavljanja reda vožnje ne smije se predvidjeti u stanici sastajanje više vozova nego što dopušta broj glavnih kolosijeka. (9) Izuzetno se može predvidjeti sastajanje više vozova nego što ima glavnih kolosijeka: a) u stanicama gdje su glavni kolosijeci podijeljeni graničnim kolosiječnim signalima na ograničene odsjeke voznoga puta b) u stanicama u kojima se garniture motornih vlakova primaju na isti kolosijek zbog spajanja i daljnje otpreme kao jedan voz c) u stanicama gdje se garniture motornih vozova sa istoga kolosijeka otpremaju u istom smjeru ili u suprotnim smjerovima.

(10) Izuzetno se redom vožnje može predvidjeti da voz sa prevozom putnika ima zaustavljanje u službenom mjestu u kome su peroni, ili uređene površine za ulazak i izlazak putnika, kraće od dužine voza. Kod takvih vozova ŽO je dužan propisati mjere bezbjednosti koje mora primjenjivati vozopratno osoblje. (11) Određivanje redovnog ulaznog kolosijeka vozu, kome nije obezbijeđen put pretrčavanja na izlaznoj strani, smije se obavljati izuzetno samo za teretne vozove u ranžirnim i drugim stanicama u kojima se manevarski rad obavlja posebnom manevarskom lokomotivom. (12) Trase vozova na jednokolosiječnoj pruzi konstruišu se tako da se ne sijeku na otvorenoj pruzi, već samo u stanicama. (13) Na dvokolosiječnim prugama trase vozova mogu se sjeći i na otvorenoj pruzi. (14) Izuzetno na jednokolosiječnoj otvorenoj pruzi mogu se sjeći trase vozova u slučaju kada jedna drugu kalendarski isključuju iz saobraćaja. Kada saobraća jedan voz, tog dana ne smije saobraćati drugi voz. Ako trasu redovnog ili voza po potrebi siječe trasa posebnog voza, za njihovo sastajanje primjenjuju se odredbe o sastajanju sa posebnim vozovima (15) Trase posebnih vozova, koje su predviđene u grafikonu reda vožnje pri njegovoj izradi ili njegovim ispravkama, izmjenama i dopunama, prikazuju se u grafikonu crvenom bojom, a njihov red vožnje u knjižici reda vožnje. (16) Ako je posebni voz od izuzetne važnosti, dopušteno je da se u njegovu korist red vožnje vozova manje važnosti može poremetiti. U takvim slučajevima, kod sastajanja s vozovima manje važnosti, mora se u redu vožnje posebnog voza u kolonu sastajanja staviti iza broja voza manje važnosti primjedba "čeka", a u redu vožnje voza manje važnosti u kolonu sastajanja ispred broja posebnog voza stavlja se primjedba "čeka na". (17) Kada u grafikonu reda vožnje treba predvidjeti više trasa posebnih vozova koji će saobraćati istog dana ili u istom periodu, tada se njihovo sastajanje mora odrediti u službenim mjestima. (18) Ako posebni vozovi neće saobraćati istog dana, odnosno u istom periodu ili će to biti samo izuzetno, onda se red vožnje posebnog voza manje važnosti može remetiti redom vožnje posebnog voza veće važnosti. U tom slučaju mora se u redu vožnje posebnog voza veće važnosti, u kolonu sastajanja, iza broja posebnog voza manje važnosti, staviti primjedba "čeka", a u istu kolonu posebnog voza manje važnosti ispred broja posebnog voza veće važnosti staviti primjedba "čeka na". (19) Red vožnje posebnog voza koji se izrađuje naknadno izdaje se pismeno ili elektronski. (20) Red vožnje voza, koji se izrađuje na osnovu ad hoc zahtjeva, ne ucrtava se u grafikon opšteg reda vožnje i objavljuje se putem telegrama. (21) Vozovima iz prethodnoga stava propisuje se vrijeme polaska odnosno dolaska te vrijeme bavljenja u usputnim službenim mjestima, a ostali elementi reda vožnje koriste se od voza koji se nalazi u opštem redu vožnje. Član 16. Oznake u materijalima reda vožnje (1) U materijalima reda vožnje upotrebljavaju se sledeće oznake jedinstvenog značenja: R – redovan voz F – voz po potrebi (fakultativni voz) P – poseban voz Q – planirana masa voza L – dužina voza u metrima

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 59

p – procenat kočenja pr – procenat kočenja ručnim kočnicama Dr. gr. – državna granica Gr. km ŽRS/ŽFBH – granični km UI ili kompanija unutar ŽSBiH ETCS – evropski sistem za automatsku zaštitu i vođenje vozova TK – telekomanda APB – automatski pružni blok MZ – međustanična zavisnost APR – automatski prolazni režim OS – obostrani saobraćaj

(2)

MV–Bez – u priručniku o željezničkim prugama u tabeli 2. označava da pruga odnosno dio pruge ispunjava uslove za vožnju voza samo sa mašinovođom na vučnom vozilu RDV – radiodispečerski uređaj ili radiodispečerska veza AS – autostop uređaj TO – telefonski ormarić STOP – oznaka mjesta obaveznog zaustavljanja voza ispred putnog prelaza. U knjižici reda vožnje, priručniku o željezničkim prugama i grafikonu saobraćaja vozova, osim oznaka iz prethodnog stava ovoga člana u upotrebi su i sledeće oznake:

Број 73 - Страна 60

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

 

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 61

 

Број 73 - Страна 62

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

 
Član 17. (Grafikon reda vožnje) (1) Grafikon reda vožnje je grafički prikaz kretanja vozova (kinematički dijagram) na određenoj željezničkoj pruzi ucrtan u koordinatni sistem. (2) Grafikon reda vožnje izrađuje se ručno ili informatički. (3) Grafikon reda vožnje izrađuje se na jednom ili više listova, a može se izrađivati i više grafikona reda vožnje za više kraćih pruga na jednom listu prema tehnološkim cjelinama. (4) Grafikon reda vožnje sastoji se od zaglavlja, grafikonske mreže te njegove lijeve i desne strane. (5) Zaglavlje grafikona reda vožnje sadrži: broj grafikona reda vožnje logotip i oznaku UI naziv željezničke pruge period važnosti grafikona (6) Brojeve grafikona određuje UI. (7) Grafikonska mreža je dvodimenzionalni koordinatni sistem sastavljen od vodoravnih i uspravnih linija u kome vodoravne linije označavaju službena mjesta na pruzi, a uspravne linije vremensku podjelu. (8) Vodoravne linije koje označavaju službena mjesta na pruzi ucrtavaju se srazmjerno njihovoj stvarnoj udaljenosti. U pravilu razmjera je 1,5 mm na mreži za 1 km pruge, a može biti i veći ili manji zavisno od dužine dionice pruge i željenoj preglednosti. (9) Vodoravne linije ucrtavaju se na sledeći način: deblje vodoravne linije označavaju početnu i krajnju tačku dijela pruge za koji se izrađuje grafikon te ranžirne, rasporedne i odvojne stanice. Izuzetno kada početna ili krajnja tačka pruge nije stanica, debljina i izgled linija su u sklada sa debljinom linije službenoga mjesta koje označava. tanje linije označavaju druge stanice crtkanim linijama označavaju se druga službena mjesta koja učestvuju u regulisanju saobraćaja vozova ili se vozovi u njima samo zadržavaju (rasputnice, otpremništva, odjavnice i stajališta), državna granica i granica upravljača infrastrukture. (10) Vodoravna crvena linija kod stanice označava prekid rada tog službenog mjesta. Ako se početak ili kraj prekida rada mijenja u određene dane u sedmici ili u nekom drugom periodu godine, tada se ucrtava toliko paralelnih crvenih linija koliko ima različitih prekida rada, s tim da se uz početak i kraj prekida obavezno upisuju i oznake ili primjedba s kojima se nedvosmisleno određuje koja linija za koje dane ili period važi. (11) Kod uspravne grafikonske mreže vodoravne linije službenih mjesta dijele se uspravnim linijama na 24, 12 odnosno 6 jednakih dijelova, od kojih svaki dio znači vrijeme od 1 sat. Te linije debele su 1,0 mm. Linije koje označuju podjelu na 10 minuta debele su 0,25 mm, a linija koja označava pola sata debela je 0,5 mm. Kod šestočasovne grafikonske mreže desetominutna podjela može se preciznije podijeliti i na dvominutnu podjelu. Iznad prve i ispod poslednje vodoravne linije satovne uspravne linije označavaju se brojčanim oznakama punog sata. Kada se na grafikonu nalazi više pruga, tada se oznake punoga sata nalaze samo iznad prve i ispod poslednje pruge koja se nalazi na odnosnom grafikonu. Uobičajeni razmjer desetominutne vremenske podjele kod dvadesetčetvoročasovne grafikonske mreže je 5 mm, kod dvanaestočasovne mreže 10 mm, a kod šestočasovne mreže 20 mm. Sa lijeve strane grafikonske mreže upisuju se odnosno ucrtavaju sledeći podaci: kilometarski položaj službenoga mjesta, državne granice odnosno skretnice koja se odvaja sa otvorene pruge na industrijski kolosijek uspravna linija na kojoj su označeni: a) ispunjenim krugom sve stanice koji učestvuju u regulisanju saobraćaja b) ispunjenim polukrugom rasputnice i odjavnice c) praznim polukrugom državna granica i d) praznim krugom druga službena mjesta i privremeno zatvorene stanice, rasputnice i odjavnice naziv službenih mjesta, mjesto državne granice sa pripadajućim kilometarskim položajem i naziv industrijskog kolosijeka koji se odvaja skretnicom sa otvorene pruge karakteristični znakovi službenih mjesta koja učestvuju u regulisanju saobraćaja. Udaljenosti i kilometarski položaj upisuju se u kilometrima i hektometrima odvojeno zarezom. Nazivi rasporedne, ranžirne, odvojne i granične stanice upisuju se podebljanim velikim štampanim slovima. Druge stanice se upisuju malim štampanim slovima, a druga službena mjesta štampanim slovima manje veličine u odnosu na stanice. Uz službena mjesta odjavnica, rasputnica, otpremništava i stajališta upisuju se i slovne skraćenice koje označavaju vrstu službenog mjesta. Iza naziva službenog mjesta uz prvu uspravnu liniju upisuju se karakteristični znakovi službenih mjesta koja učestvuju u regulisanju saobraćaja vozova. Karakterističan znak sastoji se najviše od četiri slova.

(12) (13)

(14)

(15)

(16) (17)

(18) (19)

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ -

Број 73 - Страна 63

(20) Neposredno uz liniju grafikonske mreže, uporedno sa 0/6/12/18 časovnom linijom, ucrtava se linija koja označava da je pruga dvokolosiječna. Debela puna linija označava da je pruga opremljena za obostrani saobraćaj. (21) Detalj lijeve strane grafikona prikazan je na uzorku br. 1.

najveći nagib staničnih platoa u promilima; mjerodavni uspon i pad za međustanični odsjek; nadmorska visina i ---- oznaka za relaciju potiskivanja, odnosno zaprezanja. (26) Pored brojčanih podataka, nadmorska visina se prikazuje i grafički, tako što se kroz odnosnu rubriku pokazuje u vidu linija u određenoj razmjeri čiji se krajevi spajaju. Kao razmjera za nadmorsku visinu uzima se jedan milimetar za 20 metara nadmorske visine. (27) Podloga boje grafikona po pravilu je stalno ista, a boja korica knjižica reda vožnje određuje se za svaki red vožnje posebno. (28) Detalj desne strane grafikona prikazan je na uzorku br. 2.

 
(22) Sa desne strane grafikonske mreže upisuju se odnosno ucrtavaju sledeći podaci: neposredno uz poslednju uspravnu liniju grafikonske mreže ucrtava se uporedna linija koja označava da je pruga dvokolosiječna. Debela puna linija označava da je pruga opremljena za obostrani saobraćaj. nazivi službenih mjesta, mjesto državne granice sa pripadajućim kilometarskim položajem, granica upravljača infrastrukture sa pripadajućim kilometarskim položajem te naziv industrijskog kolosijeka koji se odvaja skretnicom sa otvorene pruge (ti podaci se upisuju kao na lijevoj strani grafikona). (23) Odvojne pruge se takođe ucrtavaju prema položaju u prirodi, tako da se njihove linije crtaju kao produženje staničnih kolosijeka sa kojih se stvarno izlazi na odnosnu prugu u smjeru koji pruga u prirodi ima. (24) Za pruge koje se odvajaju od rasputnice na otvorenoj pruzi linija odvojne pruge se iscrtava od linije pruge u visini rasputnice i strelicom pokazuje smjer pruge koji odgovara položaju pruge u prirodi. Ispred strelice se ispisuje naziv krajnje stanice odvojne pruge. (25) Iza mreže pruga i koloseka mogu se dati podaci o tehničkim karakteristikama pruge: najveća dopuštena brzina na pruzi po dionicama, posebno za svaki kolosijek; lokacije i vrsta elektroenergetskih postrojenja; najmanji poluprečnik krivine po staničnim odstojanjima;

 
(29) Iznad mreže grafikona upisuje se kalendar saobraćaja pojedinih vozova ako nije upisan uz trasu voza te druge primjedbe. Kalendar saobraćaja uvijek se odnosi na cijelu relaciju saobraćaja voza. (30) Trasa voza je linija koja grafički prikazuje kretanje voza u odnosnom grafikonu. (31) Vrijeme kretanja voza označava se brojevima koji znače vrijeme dolaska voza sa lijeve strane trase voza u oštrom uglu iznad ili ispod linije službenog mjesta zavisno od smjera trase, a brojevi koji označavaju vrijeme polaska odnosno prolaska voza u oštrom uglu sa desne strane trase. (32) Kod voza kome je bavljenje u službenom mjestu manje od jedne minute, vrijeme dolaska i odlaska označava se istom brojnom oznakom. (33) Vrijeme polaska, dolaska odnosno prolaska na grafikonu označava se za svaku stanicu, rasputnicu, državnu granicu i granica upravljača infrastrukture, a za druga službena mjesta vrijeme se upisuje samo kod vozova koji u tim mjestima imaju bavljenje.

Број 73 - Страна 64

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (7) (8)

Понедјељак, 23. 9. 2013.

(34) Trase vozova u grafikonu reda vožnje označavaju se linijama propisanog oblika, boja i dimenzija, kao što je prikazano u sledećoj tabeli:

(9)

Na svakoj stranici izmjena, dopuna i ispravki knjižice reda vožnje, uz godinu reda vožnje za koju važi, mora biti i datum od koga izmjena, dopuna ili ispravka važi. Naslovna stranica knjižice reda vožnje mora sadržati logotip i naziv UI koji ju je izradio, naziv "Knjižica reda vožnje" sa pripadajućim brojem, godinom važnosti te periodom primjene. Tabela izmjena, dopuna i ispravki u knjižici reda vožnje mora biti prema uzorku br. 3. Uzorak 3

Izmjene, dopune i ispravke reda vožnje Objavljeno sl. aktom UI Redni broj izmjena, dopuna i ispravki Predmet Broj Datum 1 2 3 4

 
(35) Svaka trasa voza u grafikonu reda vožnje označava se iznad linije na više mjesta određenim brojem voza. Kada se jedna trasa upotrebljava za više vozova, označava se brojevima vozova čije redove vožnje predstavlja, s tim da se njihov saobraćaj kalendarom saobraćaja međusobno isključuje. (36) Iza broja voza može se upisati jedinstvena oznaka koja označava kalendar saobraćaja odnosnog voza. (37) Kod vozova koji u grafikonu reda vožnje na jednoj pruzi na jednom dijelu imaju kalendar saobraćaja, a na drugom saobraćaju svakodnevno ili po potrebi, odnosno imaju različite kalendare saobraćaja, broj voza s pripadajućim indeksom mora biti upisan iza službenog mjesta od kog se mijenja kalendar saobraćaja. (38) Broj voza, oznake i napomene upisuju se, odnosno ucrtavaju, istom bojom kojom je ucrtana trasa voza, osim oznaka "X" i "Y" koje su uvijek crvene boje. (39) U grafikonsku mrežu trase vozova se ucrtavaju prema prioritetima UI određenim u IoM. (40) Trase vozova koje se naknadno ucrtavaju u grafikonsku mrežu, osim posebnih vozova, ne smiju remetiti redove vožnje već ucrtanih vozova. (41) Lokomotivske trase ucrtavaju se u grafikon saobraćaja vozova na zahtjev ŽO zavisno od organizacije saobraćaja. Član 18. (Knjižica reda vožnje) (1) Knjižica reda vožnje je skup redova vožnje vozova za sve pruge ili dio pruga. (2) Knjižica reda vožnje izrađuje se na osnovu grafikona saobraćaja vozova i tehničkih uslova infrastrukture za odnosni red vožnje. (3) Knjižica reda vožnje mora sadržati redove vožnje svih vozova ucrtanih u grafikon saobraćaja vozova. (4) Knjižica reda vožnje može se izraditi i objaviti kao štampani materijal u formi knjižnih blokova ili u elektronskom obliku. (5) Ako se knjižica reda vožnje izdaje u više dijelova, svaki dio mora imati svoj pripadajući redni broj koji se upisuje i na svaki list pripadajuće knjižice. (6) U knjižici reda vožnje na svakoj stranici treba biti upisana godina reda vožnje za koju isti važi.

(10) Kada se knjižica reda vožnje izdaje u štampanom obliku kao knjižni blokovi ona sadrži skraćenice i jedinstvene oznake korištene u materijalima reda vožnje, tabelu pregleda podataka o vozovima i tabele reda vožnje vozova. (11) Kada se knjižica reda vožnje izdaje u elektronskom obliku ona sadrži sve podatke kao i knjižni blokovi osim pregleda podataka o vozovima. Svi podaci iz pregleda podataka o vozovima za određeni voz nalaze se u zaglavlju tabele reda vožnje odnosnog voza. (12) Bez obzira na način izdavanja i objavljivanja knjižice reda vožnje za jedan voz može biti objavljen samo jedan red vožnje. Član 19. (Registar vozova) (1) Tabela "Registar vozova po stranama" sadrži brojeve vozova po aritmetičkom redoslijedu, broj stranice na kojoj se nalazi red vožnje odnosnog voza, njihovu redovitost, relacije saobraćaja, procente kočenja, planirane serije vučnih vozila i mase vozova, zaposjedanje vučnih vozila i vozopratnju, te kalendar saobraćaja i primjedbu prema kolonama iz uzorka br. 4. Uzorak 4 Registar vozova po stranama
Kalendar saobraćaja i primjedba 10 Relacija saob. voza kočenja Planirana Zaposjedanje vučnog vozila 8 Masa voza Q(t) Serija VV

1

2

3

4

5

6

7

(2)

(3) (4)

(5)

U koloni procenat kočenja uz broj koji predstavlja procenat kočenja voza obavezno se upisuje i oznaka za procenat. Vozovima koji na voznoj relaciji imaju promjene u svom sastavu mogu se propisati procenti kočenja po pojedinim dionicama. Kod voza za koji su podaci objavljeni u dvije ili više knjižica reda vožnje i koji ima različite procente kočenja u različitim knjižicama, u rubrici "Kalendar saobraćaja i primjedba" mora biti upisan procenat kočenja koji je različit za relacije u drugim knjižicama. Kod lokomotivskih vozova i vozova sastavljenih od motornih garnitura u kolonu 7 ne upisuje se masa voza. U pogledu opterećenja dioničkih, sabirnih i kružnih vozova na pojedinim prugama ili pružnim dionicama planirana masa voza može se propisati prema tehničkim karakteristikama dijelova pruge odnosno vučnih vozila. U koloni zaposjedanje vučnog vozila mora biti upisana skraćenica MV ako je vučno vozilo zaposjednuto samo

Vozopratnja 9

Redovitost

Broj voza

Procenat (%)

Str.

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 65

(6) (7)

(1)

mašinovođom, MV + 1 ako je zaposjednuto mašinovođom i pomoćnikom mašinovođe odnosno kombinacijom ovih oznaka kod vozova sa više vučnih vozila ako ista moraju biti zaposjednuta. U koloni vozopratnja upisuju se slovne oznake samo za vozopratnju koja je na vozu iz saobraćajnih razloga. U koloni "Kalendar saobraćaja i primjedba" upisuje se kalendar saobraćaja i primjedbe vezane uz njega, objašnjenja napomena upotrijebljenih u kolonama 1. do 9., procenat kočenja ručnih kočnica kod teretnih vozova iz međunarodnoga saobraćaja. Član 20. (Red vožnje voza) Tabela "Red vožnje voza" mora sadržati podatke prema kolonama iz uzorka br. 5 ako se izdaje kao knjižni blok. Ako se tabela izdaje u elektronskom obliku onda ispod broja voza moraju biti navedeni svi potrebni podaci o tom vozu koji su navedeni u Registru vozova po stranama za taj voz.

(5)

(6) (7)

(8)

(9)

(2) (3)

(4)

U koloni 1 upisuje se kilometarski položaj službenog mjesta i ostalih karakteristicnih mjesta iz kolone 4 u kilometrima i hektometrima odvojeno tačkom. U kolone 2 i 3 upisuju se brzine vožnje voza preko skretničkog područja (u pravac u kolonu 2 i u skretanje u kolonu 3). Redovna brzina voza prema odredbama ovoga Pravilnika je brzina kojom voz saobraća preko skretničkog područja, a predviđena je redom vožnje. U kolonu 4 upisuje se naziv službenoga mjesta, kilometarski položaj početka, kraja i uzroka ograničene brzine, kilometarski položaj državne granice uz oznaku "Dr. gr.", kilometarski položaj granice UI uz oznaku "Gr. km.", naziv industrijskog kolosijeka koji se odvaja sa otvorene pruge (samo za vozove koji saobraćaju na odnosni kolosijek), kilometarski položaj mjesta zaustavljanja voza ispred putnog prelaza uz oznaku "PP", prelom brzine na otvorenoj pruzi, režim rada RD, AS i ETCS uređaja. Režim rada RD, AS i ETCS uređaja upisuje se samo ukoliko su i pruga i planirano vučno vozilo njima opremljeni. Nazivi stanica, državnih granica, granica UI, kao i rasputnica u kojima voz ima bavljenje ili ih prolazi bez zadržavanja obavezno se upisuju, a nazivi otpremništava,

 
(1)

(2) (3) (4)

(5) (6)

stajališta i industrijskih kolosijeka koji se odvajaju s otvorene pruge upisuju se samo onda ako voz u njima ima bavljenje. Oznaka za gurani voz upisuje se u svaki red kolone 4 (iza imena sl. mjesta) na cijeloj relaciji guranja voza. U kolunu 4, iza imena sl. mjesta, unose se i pojedine oznake iz člana 16 ovog Pravilnika. U koloni 5 upisuje se najveća dopuštena brzina kojom odnosni voz smije saobraćati. Promjene brzina označavaju se crticom koja se upisuje u visini sredine naziva službenog mjesta odnosno kilometarskog položaja signalisanog početka i kraja ograničenja brzine iz kolone 4. Kada je brzina preko skretničkoga područja jednaka najvećoj dopuštenoj brzini voza, kolone 2 i 3 se ne popunjavaju, a brzina voza jednaka je brzini iz kolone 5. U koloni 6 upisuju se vrijeme dolaska i odlaska, odnosno prolaska voza u satima i minutama. Vrijeme dolaska se upisuje iznad vremena odlaska ili prolaska. Puni sati se upisuju samo u slučaju polaska voza, promjene punog sata, dolaska voza u krajnju stanicu ili kod eventualne promjene stranice ne kojoj se nalazi red vožnje istog voza. Vrijeme dolaska u ponoć označava se sa 24.00 časa, a vrijeme polaska u ponoć označava se sa 00.00 časova. Kada je u koloni 4 upisan kilometarski položaj putnog prelaza s oznakom "PP" ispred koga se voz mora zaustaviti ili preko koga voz mora voziti u skladu sa saobraćajnim odredbama za vožnju voza preko prelaza čijim se uređajem za osiguranje ne rukuje, u kolonu 6 upisuje se velikim štampanim slovima oznaka "STOP" umjesto vremena dolaska i odlaska. Kada je bavljenje voza u službenom mjestu kraće od jedne minute, vrijeme odlaska upisuje se kao vrijeme dolaska tako da su podaci u koloni 6 jednaki. U koloni 7 se upisuju sastajanja vozova, a ukoliko ista izostaju kolona se može upotrijebiti za upisivanje podataka drugog voza koji saobraća na istoj relaciji na način da se umjesto riječi "Sastajanja" upiše broj voza, a kod službenih mjesta vremena dolaska, odlaska ili prolaska. Radi bolje preglednosti kolone 2 - 5 izrađuju se na podlozi žute boje. Član 21. (Priručnik o željezničkim prugama) Priručnik o željezničkim prugama je skup tabelarnih prikaza i odredbi bitnih za odvijanje saobraćaja. Izrađuje se na osnovu podataka o željezničkoj pruzi i organizaciji saobraćaja i može da se štampa kao dio knjižice reda vožnje, a može i posebno, o čemu odlučuju UI. Priručnik o željezničkim prugama sadrži tabele, preglede te potrebne organizacione mjere kojima se detaljnije određuju postupci u vezi sa podacima iz tabela. Nazivi pruga definišu se prema tehnološkim cjelinama koje određuju UI. Kilometarski položaji u tabelama priručnika o željezničkim prugama upisuju se u kilometrima i metrima odvojeni znakom "+". Pojedinačne i ukupne udaljenosti između službenih mjesta upisuju se u kilometrima i hektometrima, a odvajaju se tačkom. Na svakoj stranici priručnika o željezničkim prugama treba biti i datum od koga on važi. Naslovna stranica priručnika o željezničkim prugama mora sadržati logotip i naziv UI koji ga je izradio, naziv "Priručnik o željezničkim prugama" te početak primjene.

Број 73 - Страна 66 (7)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ
desni kol. desni kol. lijevi kol. lijevi kol.

Понедјељак, 23. 9. 2013.
vozovi bez nagibni nagibne vozovi tehnike 5 6 7 Naziv pruge 8 9 10

Tabela izmjena, dopuna i ispravki u priručniku o željezničkim prugama mora biti izrađena prema uzorku br. 6. Uzorak 6
Broj i datum promjene 1 Izmjene, dopune i ispravke Vrsta promjene Važi od 2 3 Primjedba 4

(8) (9)

Priručnik o željezničkim prugama mora sadržati tabele navedene u sledećim stavovima ovoga člana. Tabela 1 – sadrži broj grafikona, naziv željezničke pruge i broj knjižice reda vožnje prema kolonama iz uzorka br. 7. Uzorak 7
Pregled naziva željezničkih pruga Naziv željezničke pruge Broj knjižice 2 3 Primjedba 4

1

2

3

4

Broj grafikona 1

(10) Tabela 2 – sadrži naziv željezničke pruge, zaustavni put, opremljenost pruge uređajima električne vuče (AC – opremljena uređajima za električnu vuču 25 kV, 50 Hz; NE – nije opremljena uređajima za električnu vuču), RD, AS, pružnim telefonom i uslove za MV–bez i OS prema kolonama iz uzorka br. 8. U rubrici za primjedbe upisuju se sve napomene koje se odnose na opremljenost pruge. Uzorak 8
Naziv pruge 1 Pregled zaustavnih puteva i opremljenost željezničkih pruga Opremljenost Zaustavni Primjedba MV – put EV RD AS TO OS bez 2 3 4 5 6 7 8 9

(13) Tabela 5 – sadrži pregled ograničenih brzina na željezničkim prugama prema kolonama iz uzorka br. 11. Na dionicama željezničkih pruga na kojima ne saobraćaju nagibni vozovi ne popunjava se kolona s podacima za nagibne vozove. Uzorak 11
Službeno mjesto (između sl. mjesta) 1 Pregled ograničenih brzina na željezničkim prugama Ograničena brzina Od Vozovi Nagibni kilometarbez vozovi Do kilometarskog nagibne km/h skog položaja položaja tehnike km/h 2 3 4 5 6 Naziv pruge

(11) Tabela 3 – sadrži pregled službenih mjesta, njihove udaljenosti i prostorne razmake prema kolonama iz uzorka br. 9. Kolona 2 osim naziva službenih mjesta mora sadržavati i kilometarske položaje državnih granica, granica UI te mjesta gdje se industrijski kolosijeci odvajaju s otvorene pruge. Prostorni razmak označava se oznakama navedenim u članu 16. stavu 2. ovoga Pravilnika. Uzorak 9
Mjerodavni nagib (‰) Pregled službenih mjesta, njihove udaljenosti i način regulisanja saobraćaja Službeno mjesto Udaljenost Nadzorna stanica Km položaj Pojedinačna Skraćenica Način regulisanja saobraćaja Primjedba

(14) Tabela 6 – sadrži pregled najvećih dopuštenih dužina vozova u stanicama s obzirom na korisnu dužinu glavnih kolosijeka prema kolonama iz uzorka br. 12. Korisne dužine kolosijeka prikazuju se u cijelim metrima. Kod stanica gdje sastajanje vozova nije moguće, umjesto iznosa najveće dopuštene dužine voza upisuje se oznaka "–". Kod stanica gdje postoji samo jedan prijemno otpremni kolosijek, iznos najveće dopuštene dužine voza upisuje se u zagradu. Kod stanice gdje je grupa prijemno – otpremnih kolosijeka za prijem teretnih vozova na glavni prolazni kolosijek spojena odvojnom skretnicom samo sa jedne strane, najveća dopuštena dužina voza upisuje se u zagradu. Uzorak 12
Pregled najveće dopuštene dužine vozova u stanicama s obzirom na korisnu dužinu glavnih kolosijeka Smjer voznje suprotan od naziva Smjer voznje prema nazivu pruge pruge Naziv Najveća Kolosijeci za Najveća Kolosijeci za stanice dopuštena prijem najdužih dopuštena prijem najdužih dužina voza vozova dužina voza vozova [m] [m] [m] [m] 1 2 3 Naziv pruge 4 5

APR

1

2

3

4

5

6

7

8

Ukupna

Naziv

Vrsta

9

10

11

(12) Tabela 4 – sadrži pregled najvećih dopuštenih brzina na željezničkim prugama i brzina preko skretnica prema kolonama iz uzorka br. 10. Na dionicama željezničkih pruga na kojima ne saobraćaju nagibni vozovi ne popunjavaju se kolone s podacima za nagibne vozove. Na dionicama jednokolosiječnih pruga tabela se prilagođava u skladu s jednokolosiječnim saobraćajem (nema desnoga i lijevog kolosijeka), a kolona s podacima za nepravilni kolosijek se ne popunjava. Uzorak 10
Pregled dopuštenih brzina na željezničkim prugama i pregled brzina preko skretnica Dopuštena brzina na pruzi Brzina preko skretnica km/h km/h Vozovi bez Nagibni nagibne redovna vozovi tehnike Službena mjesta ograni čena nepra vilni kolosi j k

(15) Tabela 7 – sadrži pregled mjerodavnih nagiba i otpora željezničkih pruga, i to za sve pružne dionice između dvije stanice na željezničkoj pruzi, između državne granice i stanice, između rasputnice i stanice ili pak između dvije rasputnice prema kolonama iz uzorka br. 13. U kolonama 2 i 7 za uspone te u kolonama 4 i 9 za padove horizontalni dio pruge prikazuje se nulom "0". Ako se cijela pružna dionica nalazi u usponu, onda se u koloni 4, odnosno 9, za padove nalazi simbol "−". Ako se cijela pružna dionica nalazi u padu, onda se u koloni 2, odnosno 7, za uspone nalazi simbol "−". U prikazu mjerodavnih otpora željezničke pruge u kolonama 6 i 11 mjerodavni otpori željezničke pruge prikazuju se na sledeći način: na usponu brojčanom vrijednošću bez predznaka

Primjedba

Primjedba 7

Uzrok

Понедјељак, 23. 9. 2013. -

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 67

na horizontalnom dijelu pruge i na padu nulom ("0"). Uzorak 13
Pregled mjerodavnih nagiba i mjerodavnih otpora željezničkih pruga Smjer vožnje Smjer vožnje Mjerodavni nagib Mjerodavni nagib Mjerodavni Mjerodavni otpor otpor željezničke željezničke pruge pruge [daN/t] [daN/t] Dužina [km] Dužina [km] Dužina [km] 2 3 4 5 6 7 8 Naziv željezničke pruge 9 10 Dužina [km] Uspon [‰] Uspon [‰] Pad [‰] Pad [‰] 11

Pružna dionica

(21) Tabela 13 – sadrži pregled stanica čiji ulazni signali nisu u zavisnosti s putevima vožnje, stanica čiji izlazni signali nisu prilagođeni za davanje signalnog znaka "Ograničena brzina" te stanica sa prilaznim signalima prema kolonama iz uzorka br. 19. Uzorak 19
Pregled stanica čiji ulazni signali nisu u zavisnosti s putevima vožnje, stanica čiji izlazni signali nisu prilagođeni za davanje signalnog znaka "Ograničena brzina" te stanica sa prilaznim signalima Vrsta i naziv Smjer Izlazni kolosijek Primjedba Službeno mjesto signala 1 2 3 4 5 Naziv željezničke pruge

1

(16) Tabela 8 – sadrži pregled rasporednih stanica i odsjeka prema uzorku br. 14. Uzorak 14
Rasporedna stanica 1 Pregled rasporednih stanica i odsjeka Željeznička pruga Rasporedni odsjek 2 3 Primjedba 4

(22) Tabela 14 – sadrži pregled željezničkih pruga opremljenih auto - stop uređajima prema kolonama iz uzorka br. 20. Uzorak 20
Pregled željezničkih pruga opremljenih auto - stop uređajima Početna baliza Krajnja baliza Dionica Službeno Službeno Primjedba i smjer mjesto (mjesto km položaj mjesto (mjesto km položaj ugradnje) ugradnje) 1 2 3 4 5 6 Naziv željezničke pruge

(17) Tabela 9 – sadrži pregled serija vučnih vozila sa uslovima za njihovu vožnju na željezničkim prugama prema kolonama iz uzorka br. 15. Uzorak 15
Pregled serija vučnih vozila sa uslovima za njihovu vožnju na željezničkim prugama Broj radnih Broj vučnih vozila Serija lokomotiva vučnog Primjedba Na čelu Na kraju vozila U sprezi Lokomotivski voz voza voza 1 2 3 4 5 6 Naziv željezničke pruge

(18) Tabela 10 – sadrži pregled stanica u kojima je dopuštena redovna indirektna otprema voza prema kolonama iz uzorka br. 16. Uzorak 16
Službeno mjesto Pregled stanica u kojima je dopuštena redovna indirektna otprema voza Indirektna otprema za Željeznička pruga Željeznička pruga smjer 1 2 3 4

(23) Tabela 15 – sadrži pregled ograničenih brzina preko skretnica za vožnju manevarskog sastava, pregled kolosijeka na kojima je zabranjeno manevrisanje odbačajem te pregled službenih mjesta gdje je dopuštena lokomotivska vožnja bez pratnje prema kolonama iz uzorka br. 21. U kolonu 2 upisuje se vrsta, naziv ili broj kolosijeka na koji je dopuštena brzina vožnje manevarskog sastava manja od 30 km/h. Ako se na staničnom području lokomotivska vožnja ne prati, u kolonu 6 se upisuje "DA", a ako se prati, ta kolona se ne popunjava. Uzorak 21
Pregled ograničene brzine preko skretnica za vožnju manevarskog sastava, pregled kolosijeka na kojima je zabranjeno manevrisanje odbačajem te pregled službenih mjesta gdje je dopuštena lokomotivska vožnja bez pratnje Vrsta, Zabranjeno Lok. Službeno naziv ili Brzina odbacivanje vožnja Primjedba mjesto broj km/h bez na kol. iz smjera kolosijeka pratnje 1 2 3 4 5 6 7 Naziv željezničke pruge

(19) Tabela 11 – sadrži pregled službenih mjesta sa posebnim načinom signalisanja smjera vožnje ili željezničke pruge prema kolonama iz uzorka br. 17. Uzorak 17
Pregled službenih mjesta s posebnim načinom signalisanja smjera vožnje ili željezničke pruge Vrsta i naziv Službeno Pokazivač Signalni signala te Značenje Primjedba mjesto smjera znak smjer 1 2 3 4 5 6 Naziv željezničke pruge

(20) Tabela 12 – sadrži pregled stanica čiji se glavni signali postavljaju automatski na signalni znak "Stoj" prije prolaska kraja voza prema kolonama iz uzorka br. 18. Popunjava se samo za stanice koji se ne nalaze na željezničkim prugama opremljenim uređajima APB, MZ, TK odnosno uređajima za vođenje vozova. Uzorak 18
Pregled stanica čiji se glavni signali postavljaju automatski na signalni znak "Stoj" prije prolaska kraja voza Vrsta i naziv Službeno mjesto Smjer Kolosijek Primjedba signala 1 2 3 4 5 Naziv željezničke pruge

(24) Tabela 16 – sadrži pregled željezničkih pruga i relacija na kojima je predviđeno potiskivanje vozova, vrstu voza, relaciju potiskivanja te je li potiskivalica zakvačena ili nezakvačena prema kolonama iz uzorka br. 22. Uz ovu tabelu propisuju se odredbe za potiskivanje vozova koje sadrže potrebne bezbjednosne mjere za dijelove željezničkih pruga na kojima je redom vožnje predviđeno potiskivanje vozova. Uzorak 22
Pregled željezničkih pruga i relacija na kojima je predviđeno potiskivanje vozova Relacija Potiskivalica zakvačena ili Vrsta voza Primjedba potiskivanja nezakvačena 1 2 3 4 Naziv željezničke pruge

(25) Tabela 17 – sadrži pregled stanica s ograničenim radnim vremenom otpravnika vozova po željezničkim prugama prema kolonama iz uzorka br. 23.

Број 73 - Стр рана 68 Uzorak 23

С Л УЖ Б Е НИ ГЛАС НИ К Б иХ

Понедјељак к, 23. 9. 2013.

Pregled sta anica sa ograničenim m radnim vremenom m otpravnika vozov va Nezaposje ednuta Ne Služba a Služba obavlja Susjedne se počinje prestaje zaposjednute dužnost prije nakon od do stanice kod voza voza a vozova 1 2 3 4 5 6 7 8 Naziv željezni ž čke pruge

Primjedba

Stanica

otvorenoj pru uzi čijim uređa ajima rukuju čuvari putnih prelaza, prema a kolonama iz u uzorka br. 28. Vozna V vremena se izračunavaj ju na osnovu najveće dopuš štene odnosno ograničene brz zine na odnosn noj dionici željezničke pruge prema sledećoj j formuli:

(26) Tabela 18 – sadrži pregled p tunela prema kolonam ma iz br. 24. Kada je vožnja voza za a prevoz putnika uzorka b a kroz tunel du uža od tri minu ute, garnitura voza v mora se i danju osvijetli iti. Uzorak 24
Naziv i broj tunela 1 Izm među služb benih mjesta 2 Pr regled tunela rski Kilometar Garnitura Dužina položa aj se (m) osvjetljava o od do 3 4 5 6 Naziv željezni ž čke pruge mjedba Prim 7

Simboli imaju sledeće značen nje: t – vozno vrijeme v (min), s – udaljenost za koju se raču una vozno vrijeme za najveću zinu (km), v – najveća dop puštena brzina dopuštenu brz (km/h), so – udaljenost u za ko koju se računa vozno v vrijeme za ograničenu brzinu (km), vo o – ograničena brzina (km/h). ednost zaokružu uje se na pola minute, m i to na Dobijena vrije manju veličinu u. Na dionicama a pruga na kojima saobraćaju nagibni vozovi mjerodavna a je najveća dopuštena i zina za nagibni voz. ograničena brz Uzorak 28
Pr regled najkraćih voz znih vremena izmeđ đu službenih mjesta a (industrijskih kolo osijeka) i putnih pre elaza na otvorenoj p pruzi čijim uređajim ma rukuju čuvari putnih prellaza Naziv službenoga Vozno rski mjesta odnosno Kilometar ziv PP Primjedba Naz vrijeme ind dustrijskog položaj P PP (min) kolosijeka k 1 2 3 4 5

(27) Tabela 19 – sa adrži pregled d brojeva k kanala spečerskog uređaja prema kol lonama iz uzor rka br. radiodis 25. Uzorak 25
P Pregled brojeva kan nala radiodispečersk kog uređaja Režim Režim "A" ili "B" "C" z vezu za za vezu R Radni kanal lok – uhf lo ok – lok Stanica

(31) Tabela 23 – sadrži pregled d zatvora prug ge za redovno frastrukture pre ema kolonama iz uzorka br. održavanje inf 29. Uzorak 29
Pregled zatvor ra pruge za redovno o održavanje infrastr rukture Vrijeme Nepravi PrelaPrela-lnim zak na braćaj zak na Saob nepr. r. kol. kolosijeprav. nepr. izm među kom kolosikolosiod do stan nica saob. jek jek voz kod kod 3 4 5 6 7 7 8 9 Naziv pru uge Između vozova Voz br. čeka u stanici 10

Stanica Osno ovni Drugi promjene kan nal kanali

Osnovni Drugi kanal kanal

1

2

3

4 5 6 Radio-dis spečersko područje

7

8

9

1

(28) Tabela 2 20 – sadrži pre egled ugrađenih h telefonskih ap aparata prema k kolonama iz uzo orka br. 26. Uzorak 26
Kilometarski položaj 1 Pregled ugrađenih telefonskih apa arata Službeno mjesto Strana Strana željezni ž čke (mjesto željezničke pruge ugradnje) pruge 2 3 4 Naziv željezni ž čke pruge Prim mjedba 5

(1) (2) (3)

(29) Tabela 2 21 – sadrži pregled putnih pre elaza i putnih p prelaza kod ko ojih se ponav vlja signalni znak z "Pazi" p prema kolonam ma iz uzorka br. . 27. Uzorak 27
Pregled putnih pr relaza i putnih prela aza kod kojih se pon navlja signalni znak k "Pazi" Putni prela az Sig. znak "Pazi" Službeno Prim pon noviti prije mjedba Km Način mjesto Naziv po okretanja po oložaj osiguranja voza u smjeru 1 2 3 4 5 6 Naziv željezni ž čke pruge

(4)

(5)

(1)

(30) Tabela 22 – sadrži pregled p najkraćih voznih vre emena vozova između služb za na benih mjesta i putnih prelaz

Kolosijek 2

Broj

Relacija

Dionica željezničke pruge

Primjedba

Član 22 2. (Izvod iz reda a vožnje) Izvod iz reda vožnje je sku up odgovarajućih podataka o redu vožnje vozova za putniike, službeno odnosno o radno mjesto. ci izvoda iz red da vožnje su do olasci i odlasci Osnovni podac vozova u služb beno mjesto od dnosno iz službenog mjesta, a unose se u izvo od hronološkim m redom od 00.0 00 sati. Na osnovu red da vožnje morajju se izraditi: a) izvod iz reda r vožnje za p putnike b) izvod iz reda r vožnje za s na mjesta UI službena i radn c) izvod iz reda r vožnje za p pružno osoblje. izvod iz reda a vožnje izrađ uju stanice odnosno druge organizacione jedinice za svo oje radnike kor risteći podatke iz materijala reda vožnje i poslovnog reda stanice, odnosno koristeći se odg dgovarajućim informatičkim programskim rješenjima. r Svaki izvod iz z reda vožnje m mora sadržati logotip l i naziv onoga ko ga je e izradio, službe eno odnosno ra adno mjesto na koje se odnosi te period važno osti. Član 23 3. (Izvo od iz reda vožnj nje za putnike) Izvod iz reda vožnje za pu utnike za određeno službeno adržati sve vozo ove sa prevozom m putnika koji mjesto mora sa

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ Stanica................................ Dolazak vozova
Sat Broj voza Dolazak iz smjera

Број 73 - Страна 69

u tom službenom mjestu imaju polazak, bavljenje ili za koje je to službeno mjesto krajnja stanica. (2) Izvod iz reda vožnje za putnike ističe se u stanicama i stajalištima, na peronu ili službenoj zgradi odnosno na nekom drugom prikladnom mjestu koje je vidljivo putnicima. (3) Izvod iz reda vožnje mora se izraditi u dva dijela, i to tako da se odvojeno prikazuje dolazak vozova te odvojeno odlazak vozova. Ukoliko je broj vozova mali, dozvoljava se izrada izvoda iz reda vožnje u jednom dijelu. Ako se izvod iz reda vožnje radi u boji, tada se dolazak vozova prikazuje na bijeloj podlozi, a odlazak vozova na žutoj podlozi. (4) Izvod iz reda vožnje mora sadržati podatke prema uzorku br. 30 kako slijedi: sat broj voza odlazak za smjer odnosno dolazak iz smjera peron i kolosijek. (5) U kolonu "sat" upisuju se vremena dolaska odnosno odlaska vozova u satima i minutama te indeks kalendara saobraćaja. Ukoliko se indeks kalendara saobraćaja upisuje u tu kolonu njegovo značenje mora se objasniti u legendi koja se nalazi ispod tabele. (6) U kolonu "broj voza" upisuju se broj voza i slovna oznaka vrste voza. U tu kolonu može se upisati i komercijalni naziv voza. (7) U kolonu "odlazak za smjer" upisuju se štampanim slovima važnije ili odvojne stanice te krajnja stanica na prevoznom putu voza sa vremenom dolaska. Iza naziva odvojne stanice upisuju se u zagradi priključne veze s vremenom dolaska u krajnju stanicu priključnog voza. U koloni "odlazak za smjer" mora se navesti kalendar saobraćaja voza (ukoliko nije naveden u koloni "sat") i priključnih veza. (8) U kolonu "dolazak iz smjera" upisuju se štampanim slovima polazna stanica te važnije ili odvojne stanice na prevoznom putu voza sa vremenom odlaska. Ispred naziva odvojne stanice upisuju se u zagradi priključne veze s vremenom odlaska priključnog voza iz polazne stanice. U koloni "dolazak iz smjera" mora se navesti kalendar saobraćaja voza (ukoliko nije naveden u koloni "sat") i priključnih veza. (9) Kolona "peron" popunjava se rimskim brojevima, a kolona "kolosijek" arapskim brojevima. U službenim mjestima u kojima ne postoje peroni, kolona "peron" se u izvodu iz reda vožnje ne popunjava. (10) Stanice gdje imaju bavljenje vozovi iz međunarodnog, međuentitetskog i unutrašnjeg saobraćaja sa mogućnošću rezervacije sjedišta, mogu izraditi šematski prikaz sastava tih vozova i objaviti ga putnicima. Šematski prikaz mora sadržati broj i vrstu, relaciju i komercijalni naziv voza, seriju, redni broj i relaciju saobraćaja kola redoslijedom iz sastava voza. Smjer kretanja voza označava se simbolom lokomotive. Uzorak 30 Izvod iz reda vožnje za putnike (Logotip i naziv UI) (Period važosti) Stanica................................ Odlazak vozova
Sat Broj voza Odlazak za smjer Peron Kolos.

Peron

Kolos.

(Logotip i naziv UI) (Period važosti) Stanica................................ Dolazak vozova
Sat Broj voza Dolazak iz smjera Peron Kolos. Sat Broj voza Odlazak za smjer

(1) (2)

(3)

Član 24. (Izvod iz reda vožnje za službena i radna mjesta UI) Izvod iz reda vožnje za službena i radna mjesta mora sadržavati sve vozove koji u odnosnom službenom mjestu imaju dolazak, odlazak odnosno prolazak. Izvod iz reda vožnje za službena i radna mjesta mora sadržavati podatke prema uzorku br. 31 kako slijedi: vrsta voza broj voza polazak iz pozadnje stanice dolazak odlazak odnosno prolazak dolazni, odlazni odnosno prolazni kolosijek broj i položaj skretnica u putu vožnje i putu pretrčavanja (popunjava se samo za skretničare koji učestvuju u formiranju putu vožnje) kako slijedi: "+" skretnica u pravac, "–" skretnica u skretanje primjedba u koju se upisuje kalendar saobraćaja voza. Podaci o redovnim vozovima moraju biti posebno naznačeni. Uzorak 31 Izvod iz reda vožnje za službena i radna mjesta (Logotip i naziv UI) Stanica................................ Izvod iz reda vožnje Važi od.............. do............... god.
Dolazak Odlazak Voz Primjedba 12 Kolosijek Polazak iz pozadnje stanice Broj min. sat sat Broj i položaj skretnica pri izlazu 11 pri ulazu 10

Vrsta

min.

1

2

3

4

5

6

7

min. 8

sat

9

(1)

(Logotip i naziv UI) (Period važosti)

Član 25. (Izvod iz reda vožnje za pružno osoblje) Izvod iz reda vožnje za pružno osoblje mora sadržavati podatke prema uzorku br. 32 kako slijedi: vrsta voza broj voza polazak iz prethodnoga službenog mjesta u satima i minutama dolazak u sledeće službeno mjesto u satima i minutama najkraće vozno vrijeme u minutama; upisuje se najkraće vozno vrijeme voza od službenog mjesta, odnosno industrijskog kolosijeka, do putnog prelaza. Upisuje se jednako vozno vrijeme za sve vozove istog voznog smjera. Mjerodavno je vozno vrijeme propisano u tabeli 22 priručnika o željezničkim prugama. Ta kolona popunjava se samo za radno mjesto čuvara putnog prelaza.

Број 73 - Страна 70 (2)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

primjedba u koju se upisuje kalendar saobraćaja voza. Podaci o redovnim vozovima moraju biti posebno naznačeni. Uzorak 32 Izvod iz reda vožnje za pružno osoblje (Logotip i naziv UI) Pružna dionica............................. Izvod iz reda vožnje za pružno osoblje Važi od.............. do............. god.
Primjedba Polazak iz Dolazak u Najkraće prethodnoga sledeće službeno vozno vrijeme službenog mjesta mjesto Broj 2 sat 3 min 4 sat 5 min 6 min 7

Voz Vrsta 1

8

Član 26. (Prelazno naređenje) (1) Prelaznim naređenjem propisuju se mjere i postupci o prelasku sa važećeg na novi red vožnje. (2) Prelazno naređenje mora sadržavati: a) datum prestanka važosti važećeg reda vožnje i datum početka primjene novoga reda vožnje, b) obavezu zaustavljanja svih vozova u stanicama prije 24.00 časova i njihov polazak po novom redu vožnje iza 00.01 časova, c) tabelu prelaska vozova u stanicama sa važećeg na novi red vožnje odvojeno po željezničkim prugama, d) odredbe o prelasku putničkih kola i motornih garnitura, e) dostavu lokomotiva, putničkih kola i motornih garnitura za vozove koji prvi puta voze po novom redu vožnje, f) postupak sa lokomotivama, putničkim kolima i motornim garniturama koje po novom redu vožnje više ne saobraćaju, g) popis operativnih brojeva teretnih vozova iz međunarodnog saobraćaja, h) obavezu prestanka važnosti laganih vožnji do 24.00 časova i eventualno uvođenje novih od 00.01 časova sa tačnim podatkom o kilometarskom položaju lagane vožnje, te njenu brzinu, i) zabranu uvođenja u saobraćaj vanrednih vozova koji ne mogu stići u krajnju stanicu do 24.00 časova, j) ispravke, izmjene i dopune novoga reda vožnje. V. IZMJENE REDA VOŽNJE Član 27. (Ispravke, izmjene i dopune materijala reda vožnje) (1) Ispravke reda vožnje u skladu sa ovim Pravilnikom predstavljaju ispravljanje uočenih grešaka u materijalima reda vožnje. (2) Ispravke reda vožnje objavljuju se i provode po pravilu prije početka primjene novoga reda vožnje te su tada sastavni dio prelaznog naređenja. Uočene greške mogu se ispravljati i objavljivati tkom važnosti reda vožnje. (3) Ispravke reda vožnje bitne za bezbjednost saobraćaja objavljuju se putem telegrama izvršnim jedinicama i primjenjuju se odmah. (4) Izmjene i dopune reda vožnje izrađuju se kada dođe do promjena na željezničkoj infrastrukturi ili kada ŽO

zahtijeva uvođenje ili otkazivanje vozova odnosno kada dođe do promjena u trasi i kalendaru saobraćaja već objavljenih vozova (5) Izmjene i dopune materijala reda vožnje usvajaju se i objavljuju kao i opći red vožnje. (6) Ispravke, izmjene i dopune knjižice reda vožnje vrše se putem telegrama ili zamjenom postojećih i dodavanjem novih listica. Kada se ispravke, izmjene i dopune knjižice reda vožnje vrše putem telegrama tada od dana primjene telegrama do dana početka primjene ispravljene listice, polazne odnosno rasporedne stanice moraju o njima obavještavati osoblje voza pismenim nalogom. (7) Ukoliko ispravke, izmjene i dopune grafikona reda vožnje uslovljavaju pomijeranje makar i jedne postojeće trase mora se izraditi novi grafikon odnosno dio grafikona reda vožnje na koji se promjene odnose. U tom slučaju, na osnovu telegrama o ispravkama grafikona reda vožnje, na grafikonu se ručno obavljaju ispravke koje se koriste do početka primjene novoga grafikona odnosno dijela grafikona. Sve ostale ispravke, izmjene i dopune grafikona reda vožnje obavljaju se ručno. (8) Ispravke, izmjene i dopune ostalih materijala reda vožnje vrše se ručno na osnovu pismenog obavještenja, odnosno zamjenom postojećih i dodavanjem novih listica. (9) Datum primjene ispravki, izmjena i dopuna reda vožnje, određuje se njihovim objavljivanjem, a vrijeme od njihova objavljivanja do primjene ne smije biti kraće od petnaest dana. Član 28. (Promjene reda vožnje zbog vanrednih zahtjeva (ad hoc) (1) Prevozi na osnovu vanrednih zahtjeva mogu se obaviti: redovnim vozom promjenom elemenata reda vožnje tog voza posebnim vozom podijeljenim vozom vanrednim vozom uvedenim po posebnom kontingentu brojeva (kontingentni voz). (2) Rokovi za podnošenje vanrednih zahtjeva za prevoz i postupanje po njima propisuju se za svaki red vožnje u IoM. (3) Promjene reda vožnje zbog vanrednih zahtjeva dostavljaju se: kao izmjena i dopuna reda vožnje pisanom naredbom ili izvještajem o promjenama u saobraćaja vozova VI. ZAVRŠNE ODREDBE Član 29. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta, a isti će se primjenjivati, nakon što ROŽ BiH od entiteta dobije pismenu potvrdu o prihvatanju i primjeni odredbi ovog pravilnika u svrhu izmjene Priloga I "Instrukcije za sigurnost i interoperabilnost željezničkog sistema u BiH" ("Sl.glasnik BiH" br.11/12). Broj 10-01-29-7-304-1/13 2. septembra 2013. godine Direktor Doboj Borka Trkulja, s. r.

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 71

 

Број 73 - Страна 72

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

 

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (7)

Број 73 - Страна 73

Na temelju članka 8. točka A. stavak 1. i 2. Zakona o željeznicama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 52/05), Regulatorni odbor željeznica BiH donosi O IZRADI VOZNOG REDA I. OSNOVNE ODREDBE Članak 1. (Uvodne odredbe) (1) Pravilnikom o izradi i objavljivanju voznoga reda u željezničkom prometu propisuje se izrada voznog reda, oblik i sadržaj voznoga reda, postupak objavljivanja ukupnoga voznog reda i isticanje izvoda iz voznog reda za mrežu pruga jednog od Upravljača infrastrukture (UI) unutar željezničkog sustava BiH (ŽSBiH) i predstavlja temelj tehnološkog procesa implementacije i realizacije prijevoza željeznicom. (2) Ovim Pravilnikom propisuju se i rokovi za određivanje stanja infrastrukturnih kapaciteta, rokovi za narudžbu, izradu, usuglašavanje i dodjelu infrastrukturnih kapaciteta (trasa vlakova) te rokovi za izradu i objavljivanje voznog reda vlakova na mreži pruga jednog od UI unutar ŽSBiH. (3) Za izradu voznog reda u međunarodnom prometu vrijede i utvrđeni sporazumi na međunarodnim konferencijama putničkog i teretnog voznog reda (FTE, WMPS i RNE). (4) Vozni red stupa na snagu u 00.01 sat druge nedjelje u prosincu mjesecu i vrijedi do 24:00 sata druge subote u prosincu mjesecu sljedeće godine. (5) Razdoblje važenja i rokove za izradu voznog reda svaki UI objavljuje u Izjavi o mreži (IoM). Članak 2. (Podjela prometa) (1) Željeznički promet, u smislu ovog Pravilnika, dijeli se na međunarodni, međuentitetski i unutarnji saobraćaj. Pod međunarodnim prometom podrazumijeva se promet vlakova koji prelaze državnu granicu. Pod međuentitetskim prometom podrazumijeva se promet vlakova koji prelaze na mrežu pruga drugog UI unutar ŽSBiH. Pod unutarnjim prometom podrazumijeva se promet vlakova na prugama samo jednog UI. Članak 3. (Pojam i vrste voznog reda) (1) Vozni red je akt UI koji određuje sva planirana kretanja vlakova i željezničkih vozila na određenoj infrastrukturi tijekom razdoblja za koje isti vrijedi. (2) Vozni red je konkretan plan prometa vlakova za prijevoz putnika i stvari te za vlastite potrebe. (3) Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose na privatne željezničke mreže koje nisu povezane sa javnom željezničkom mrežom i gradske željeznice. (4) Redom vožnje se usklađuju prijevoznene potrebe Željezničkih operatora (ŽO) s raspoloživim infrastrukturnim kapacitetima UI za dati period. (5) Vozni red može biti: Opći kojim se određuje broj redovnih i vlakova po potrebi za period za koji se izrađuje Posebni koji se izrađuje za posebne vlakove i vrijedi samo kad se ukaže potreba za prometom takvih vlakova. Vozni red posebnog vlaka može se izraditi unaprijed u općem redu vožnje ili naknadno prema izvanrednom zahtjevu (ad hoc). (6) U skladu s rokovima propisanim od strane Rail Net Europe (u daljnjem tekstu: RNE) UI izrađuje izmjene i dopune voznog reda.

PRAVILNIK

Rokove za izradu i donošenje izmjena i dopuna voznoga reda UI objavljuje u IOM. (8) Odluke o izmjenama i dopunama voznog reda u međunarodnoj, međuentitetskoj i unutarnjem prometu donosi UI. (9) Pod pojmom izmjena i dopuna voznoga reda podrazumijeva se mijenjanje već objavljenog općeg voznog reda uz prethodno pribavljanje suglasnosti: Mjerodavnog tijela za slučajeve predviđene zakonom, ŽO u slučajevima kada tražene izmjene i dopune zahtijevaju korekciju već dodijeljenih trasa koje se tiču tog ŽO, i Drugog UI u slučajevima kada tražene izmjene i dopune zahtijevaju korekciju već dodijeljenih trasa koje se odnose na mrežu tog UI. (10) Pri izradi voznog reda razlikuju se: a) prethodni vozni red - čija je važnost prestala stupanjem na snagu važećeg voznog reda, b) važeći vozni red - koji je trenutno na snazi, c) novi vozni red - koji stupa na snagu po prestanku važećeg voznog reda. i d) naredni vozni red - koji će stupiti na snagu po prestanku novog voznog reda. Članak 4. (Tumačenje pojmova) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje: 1. Pod utvrđivanjem voznog reda podrazumijeva se ugovaranje (poslije i tijekom narudžbi trasa od strane ŽO, ručno ili putem PCS), usklađivanje i izrada pretprojekta i projekta novog i narednog voznog reda. 2. Pod izradom voznog reda podrazumijeva se definitivino izrada materijala voznog reda u rukopisu (u elektronskoj formi), odštampanog (ili u elektronskoj formi) i pripremljenog za objavljivanje. 3. Pod usvajanjem voznog reda podrazumijeva se postupak ocjenjivanja i prihvaćanja prijedloga izvještaja o tehničkim kapacitetima i organizaciji saobraćaja za vozni red. 4. Pod objavljivanjem voznog reda podrazumijeva se objavljivanje usvojenog voznog reda, izdavanje i distribucija cjelokupnog materijala voznog reda službama UI kao i ŽO, a za potrebe korisnika prijevoza. 5. Pod službom nadležnom za vozni red u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva se stručna služba UI nadležna za izradu voznog reda (u daljnjem tekstu: služba za vozni red). 6. Pod najvećom dopuštenom brzinom podrazumijeva se ona najveća brzina koju s obzirom na tehničke uvjete dozvoljava pruga sa svojim postrojenjima (gornji stroj, skretnice i dr..), Padovi u vezi sa sigurnošću kočenja, krivine, sposobnost vozila, vrste kočenja, mjesto i položaj lokomotive u vlaku, kao i način sastava vlaka. 7. Pod maksimalnom brzinom vlaka podrazumijeva se brzina vlaka na pruzi ili dijelu pruge navedena u redu vožnje ili propisana na drugi način, koja se ne smije prekoračiti. 8. Pod ograničenom brzinom podrazumijeva se trajno propisana niža brzina od najveće dopuštene brzine na pruzi kojom vlak smije prometovati preko dijela pruge zbog njezina tehničkog stanja (mali radijus krivine, neodgovarajuće stanje gornjeg stroja,

Број 73 - Страна 74

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

9. 10.

11. 12.

13.

14.

15. 16. 17.

18. 19.

20. 21. 22.

23. 24.

mostova, tunela i sl..). Ograničena brzina se unosi u knjižicu voznog reda. Pod tehničkom brzinom vlaka podrazumijeva se odnos duljine relacije prometa vozika prema ukupnom vremenu vožnje vlaka. Pod komercijalnom brzinom vlaka podrazumijeva se odnos duljine relacije prometa vozila prema ukupnom vremenu putovanja (vrijeme vožnje + vrijeme bavljenja) vlaka. Pod WMPS se podrazumijeva europska konferencija za ugovaranje prijevoza sa zemljama istočne Europe. FTE (Forum Train Europe, www.forumtraineurope.org) je europsko udruženje željezničkih poduzeća i uslužnih preduzeća sa sjedištem u Bernu (Švicarska) koje promovira prekogranični - međunarodni željeznički teretni i putnički promet u Europi. Kao koordinaciono tijelo željezničkih poduzeća, FTE nastoji uskladiti međunarodne proizvodne planove i trase vlakova u europskom željezničkom prometu. "Direktna kola" - putnička kola u kojima putnik putuje u međuentitetskom i unutarnjem prometu preko dvije ili više priključnih pruga ne prelazeći iz vlaka u vlak u odvojna stanicama, tako da se ova kola dodaju drugom vlaku. "Izjava o mreži" – (IoM) је izjava koja detaljno razrađuje opća pravila, rokove, procedure i kriterijume u vezi s određenjem tarifa i dodjelom kapaciteta. Takođe obuhvata i druge informacije neophodne za primjenu kapaciteta infrastrukture. "Kalendar prometa vlaka" - razdoblje prometa vlaka koji saobraća ili ne saobraća u određene dane ili saobraća kraće od razdoblja važenja voznog reda. "Krajnje službeno mjesto" - službeno mjesto u kojem vlak završava vožnju. "Tečajna kola" - putnička kola u kojima putnik putuje u međunarodnom prometu preko dvije ili više priključnih pruga i željezničkih uprava ne prelazeći iz vlaka u vlak u odvojna stanicama, tako da se ova kola dodaju drugom vlaku. "Nagibni vlak" - vlak sa nagibnom tehnikom. "PCS (bivši Pathfinder)" - web aplikacija koju pruža RNE, a koja upravlja komunikacijom i koordinacijom procesa podnošenja zahtjeva (narudžbe), izradom i usuglašavanjem trase vlaka. PCS omogućuje UI i ŽO bržu i efikasniju komunikaciju u smislu izrade studije trase i podnošenja zahtjeva za trasom vlaka.. "Početno službeno mjesto" - službeno mjesto iz koga vlak započinje vožnju. "Vrijeme putovanja vlaka" - zbroj svih voznih vremena i bavljenja vlaka na određenoj relaciji prometa. RNE (RailNetEurope, www.railneteurope.com) je europsko udruženje menadžera željezničke infrastrukture sa sjedištem u Beču (Austrija) koje omogućuje brz i jednostavan pristup infrastrukturama europskih željeznica, u cilju povećanja kvalitete i učinkovitosti u međunarodnom željezničkom prometu. "Regulatorni odbor željeznica BiH" – ROŽ BiH neovisno regulatorno tijelo koje osigurava otvoreno i nediskriminirajuće ponašanje između UI i ŽO. "Trasa vlaka" - infrastrukturni kapacitet kojim je definirana vožnja vlaka između dva ili više službenih mjesta u određeno vrijeme.

25. "Ukupni vozni red" - svi materijali voznog reda koji se izrađuju i objavljuju za razdoblje važenja voznog reda, a propisani su ovim Pravilnikom. 26. "Upravitelj infrastrukture" - (UI) je svako javno preduzeće ili kompanija koja je odgovorna za uspostavljanje i održavanje javne željezničke infrastrukture ili privatne željezničke infrastrukture povezane s javnom željezničkom infrastrukturom ovlaštena za organizaciju i reguliranje željezničkog prometa, a koja ima dozvolu za upravljanje željezničkom infrastrukturom izdanu od strane Regulatornog odbora željeznica BiH. 27. "Vozna relacija vlaka" - relacija na kojoj vlak prometuje. 28. "Bavljenje vlaka" - propisano vrijeme zadržavanja vlaka u službenom mjestu. 29. "Željeznički operator" - (ŽO) je svako javno preduzeće ili kompanija koja pruža usluge prijevoza stvari odnosno putnika željeznicom, pod uvjetom da ta kompanija osigurava i vuču vlakova. Ovim pojmom obuhvaćene su i tvrtke koje pružaju samo usluge vuče vlakova. ŽO mora posjedovati licencu za obavljanje usluga javnoga prijevoza u željezničkom prometu i potvrdu o sigurnosti za obavljanje usluga javnoga prijevoza u željezničkom prometu, izdane od nadležnog regulatornog tijela. 30. "Željeznički sustav" označava ukupnost podsustava u strukturnim i operativnim oblastima, kao i upravljanje i operativno funkcioniranje sustava kao cjeline; II. INFRASTRUKTURNI KAPACITETI Članak 5. (Infrastrukturni kapaciteti) (1) Prije početka izrade novog voznog reda UI mora objaviti stanje infrastrukturnih kapaciteta s kojima raspolaže za novi vozni red. (2) Stanje raspoloživih infrastrukturnih kapaciteta za novi vozni red UI objavljuje u IOM. (3) IoM mora se objaviti najkasnije 12 mjeseci prije primjene novog voznog reda. III. PROCES IZRADE VOZNOG REDA Članak 6. (Faze izrade voznog reda) Proces izrade voznog reda obuhvaća sljedeće faze: a) Narudžba trase, b) Izrada nacrta voznog reda i koordinacija sa ŽO, c) Objavljivanje nacrta voznog reda i konzultacije, d) Dodjela trasa, e) Tehnička izrada materijala voznog reda, f) Donošenje voznog reda, i g) Objavljivanje i izdavanje materijala voznog reda. Članak 7. (Narudžba trase) (1) Proces izrade voznog reda započinje predajom zahtjeva za narudžbu trase od strane ŽO prema UI. (2) Zahtjeve za narudžbu trase ŽO moraju predati UI najkasnije 8 mjeseci prije primjene novog voznog reda. Točan krajnji rok predaje zahtjeva objavljuje se za svaki vozni red u IOM. (3) Zahtjevi za narudžbu trase, predati u roku iz stavka 2. ovoga članka, smatraju se redovitim i moraju biti obuhvaćeni nacrtom voznog reda.

Понедјељак, 23. 9. 2013. (4) (5) (6)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (6)

Број 73 - Страна 75

(7) (8) (1) (2)

(3) (4) (5) (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

(1) (2) (3) (4) (5)

Zahtjevi za narudžbu trase, predati po isteku roka iz stavka 2. ovoga članka, obradiće se nakon završetka nacrta voznog reda. Krajnji rok za predaju zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka je 10 dana prije stupanja na snagu voznog reda. Ukoliko ŽO mijenjaju svoje zahtjeve djelomično ili potpuno, nakon isteka redovitog roka za podnošenje zahtjeva za narudžbu trase, snose rizik da njihovim zahtjevima neće biti udovoljeno. Narudžba trase podnosi se putem PCS, ako se njime koriste svi sudionici na koje se zahtjev odnosi, odnosno pismeno putem obrasca propisanog u IOM. Trasu mogu naručiti ŽO i njihove međunarodne grupacije. Članak 8. (Izrada nacrta voznog reda) Izrada nacrta voznog reda obavlja se u vremenu od 8 do 5 mjeseci prije primjene voznog reda. Izrada nacrta voznog reda obuhvaća konstrukciju voznog reda pri čemu se u obzir moraju uzeti sve u roku pristigle narudžbe trasa kao i sva ograničenja uvedena od strane UI kao i predviđeni planovi za održavanje infrastrukture. Tijekom postupka izrade nacrta voznog reda vrši se i koordinacija sa ŽO u cilju rješavanja zahtjeva koji su u koliziji. Prilikom izrade nacrta voznog reda, u slučaju kada broj narudžbi trasa prelazi infrastrukturni kapacitet, primjenjivat će se pravila prioriteta. Pravila prioriteta za svaki vozni red objavljuju se u IOM. Članak 9. (Objavljivanje nacrta voznog reda i konzultacije) UI dužan je u grafičkom ili pisanom obliku izraditi nacrt voznog reda i dostaviti ga ŽO na uvid najkasnije 5 mjeseci prije primjene voznog reda. Nacrt voznog reda predstavlja ponude trasa s obzirom na tražene narudžbe trasa pristigle u redovnom roku. Objavom nacrta voznog reda i njegovom dostavom ŽO započinje faza konzultacija. ŽO, nakon dostavljenog im nacrta voznog reda, u roku od mjesec dana mogu pismenim putem uputiti svoje opaske na isti. Ako UI u propisanom roku ne dobije opaske na predloženi nacrt smatra se da su ŽO suglasni s predloženim. Za trase vlakova, na koje je upućena opaska, UI će kroz konzultacije sa ŽO pokušati pronaći povoljno rješenje. Faza konzultacija mora završiti 3 mjeseca prije primjene voznog reda. Točni krajnji rokovi, propisani u stavku 1, 4. i 6. ovoga članka objavljuju se za svaki vozni red u IOM. Članak 10. (Dodjela trasa) Dodjela trase ostvaruje se ugovorom između UI i ŽO odnosno njihovih međunarodnih grupacija. Dodijeljena trasa može se koristiti samo po zaključenju ugovora između UI i ŽO i neprenosiva je na nekog drugog ŽO. Ukoliko se u fazi konzultacija ne postigne dogovor o trasi UI će odrediti trasu koju je u mogućnosti dodijeliti ŽO io tome ga obavijestiti. Ako ŽO nije zadovoljan odlukom UI može podnijeti žalbu Regulatornom odboru željeznica BiH. Žalba ne može biti razlog kašnjenja postupka donošenja voznog reda. Dodjela trasa za koje je zahtjev podnesen izvan redovitog roka vrši se temeljem preostalih raspoloživih trasa, au skladu sa rokovima koji moraju biti objavljeni u IOM.

Preostale trase su trase koje su ostale ili ih je moguće konstruirati u nacrtu voznog reda nakon što je prošao rok za konzultacije. Članak 11. (Tehnička izrada materijala voznog reda) (1) Tehnička izrada materijala voznog reda obavlja se ručno ili informatički u skladu s odredbama ovog Pravilnika, a prema usvojenim programskim rješenjima. (2) Detaljne odredbe vezane za izradu materijala voznog reda propisane su u poglavlju IV. ovoga Pravilnika. Članak 12. (Donošenje voznog reda) (1) UI, odlukom o donošenju voznog reda, donosi vozni red najkasnije 30 dana prije početka njegove primjene. (2) Odluka o donošenju voznog reda mora sadržavati: a) Prestanak važnosti važećeg voznog reda, b) Stupanje na snagu i početak primjene novoga voznog reda, i c) Period važnosti novoga voznog reda. (3) Odluka o donošenju novog voznog reda objavljuje se službenim aktom UI. (4) Materijali voznog reda su prilog odluke o donošenju voznog reda te se ne objavljuju aktom navedenim u stavku 3 ovog članka. Članak 13. (Objavljivanje i izdavanje materijala voznog reda) (1) Doneseni vozni red objavljuje se izdavanjem i distribucijom materijala voznog reda najkasnije 15 dana prije njegove primjene. (2) U skladu sa odredbama ovog Pravilnika objavljuju se i izdaju sljedeći materijali voznog reda: a) Grafikoni voznog reda, b) Priručnik o željezničkim prugama, c) Knjižice voznog reda, d) Izvodi iz voznog reda, i e) Prijelazno naređenje. (3) ŽO je obvezan najkasnije 3 mjeseca prije početka primjene voznog reda dostaviti UI sve potrebne podatke iz svoje nadležnosti koji su neophodni za izradu knjižice voznog reda. (4) Podatke o prijelazu putničkih garnitura za novi vozni red ŽO je obvezan dostaviti UI najkasnije 30 dana prije primjene novog voznog reda, a UI obvezan ih je objaviti u prijelaznom naređenju. (5) U službenim mjestima, u kojima UI obavlja za potrebe ŽO poslove vezane za provedbu i izvršenje voznog reda, isti mu je obvezan osigurati sve potrebne informacije za obavljanje tih poslova. (6) Objavljeni vozni red je obvezan za sve organizacijske jedinice i radnike UI i ŽO koji moraju poduzeti sve potrebne mjere za njegovo uredno i redovito provođenje. (7) Objavljivanje voznog reda za putnike vrši se isticanjem izvoda iz voznog reda za svako službeno mjesto predviđeno za prijem i otpremu putnika. (8) Objavljivanje voznog reda svih vlakova za redoviti prijevoz putnika obavlja se u elektroničkom ili pisanom obliku. (9) Svi materijali voznog reda mogu se izdavati i objavljivati kao štampani materijali ili u elektroničkom obliku, te na jeziku i pismu koje izabere UI. (10) Objavljeni materijali voznog reda čuvaju se 10 godina, a nakon isteka tog roka odlažu se kao arhivska građa.

Број 73 - Страна 76

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

IV. IZRADA VOZNOG REDA Članak 14. (Izračun voznih vremena) (1) Pod voznim vremenom vlaka podrazumijeva se izračunato i voznim redom propisano vrijeme trajanja vožnje vlaka između dva službena mjesta. (2) Vozno vrijeme određuje se za svaki vlak prilikom konstrukcije voznog reda i ono zavisi od parametara vlaka i pruge. (3) Vozna vremena izračunavaju se informatičkim putem pomoću posebnog programa koji sadrži sve relevantne parametre potrebne za izračun. (4) Ukoliko se u registru željezničkih vozila ne nalaze svi podaci o vučnim vozilima, a koji su potrebni za izračun voznih vremena, ŽO ih je obvezan dostaviti UI na njegov zahtjev. Članak 15. (Tehnička izrada voznog reda) (1) Tehnička izrada voznog reda obavlja se ručno ili informatički prema usvojenim programskim rješenjima. (2) Pri izradi voznog reda moraju se za svaku stanicu koristiti izrađeni najmanji vremenski razmaci (stanični intervali) ulaska odnosno izlaska vlakova čiji se Vozni putovi sijeku. (3) Pri sastavljanju voznog reda mora se voditi računa o tome da uzastopni vlak ne krene za prethodnim prije nego što protekne redovito Vozno vrijeme prethodnoga vlaka u pojedinom prostornom odsjeku dodajući tom vremenu još i vrijeme potrebno za davanje odjave odnosno propisani interval slijeđenja. Kod vremenski slijeđenih vlakova, gdje se promet vlakova regulira uređajem za vođenje prometa, mora se poštivati minimalno propisano vrijeme slijeđenja koje dopušta taj uređaj. (4) Za davanje odjave uzimaju se dvije minute, a na prostornim odsjecima međustanične ovisnosti (MZ) uzima se jedna minuta. (5) Zadržavanje teretnih vlakova u službenim mjestima ne smije biti kraće od 2 minute. (6) Kod izrade voznog reda vlakova za prijevoz putnika u odvojna postajama mora se voditi računa o propisanim tehnološkim vremenima potrebnima za presjedanje putnika, odnosno za manevriranje tečajnim ili direktnim kolima. (7) Kod izrade voznog reda mora se voditi računa da se usklade zadržavanja vlakova iz međunarodnog prometa u graničnim kolodvorima s utvrđenim vremenskim normama propisanim u zajedničkim službenim odredbama za reguliranje željezničkog graničnog prometa odnosno s normama vezanim uz trajanje manipulacija državnih službi. Eventualna odstupanja zainteresirani posebno dogovaraju. (8) Prilikom sastavljanja voznog reda ne smije se predvidjeti u stanici sastajanje više vlakova nego što dopušta broj glavnih kolosijeka. (9) Iznimno se može predvidjeti sastajanje više vlakova nego što ima glavnih kolosijeka: U kolodvorima gdje su glavni kolosijeci podijeljeni graničnim kolosiječni signalima na ograničene odsjeke Voznog puta, U kolodvorima u kojima se garniture motornih vlakova primaju na isti kolosijek zbog spajanja i daljnje otpreme kao jedan vlak, i U stanicama gdje se garniture motornih vlakova sa istoga kolosijeka otpremaju u istom smjeru ili u suprotnim smjerovima.

(10) Iznimno se redom vožnje može predvidjeti da vlak sa prijeVozom putnika ima zaustavljanje u službenom mjestu u kome su peroni, ili uređene površine za ulazak i izlazak putnika, kraće od duljine vlaka. Kod takvih vlakova ŽO je dužan propisati mjere sigurnosti koje mora primjenjivati vlakopratno osoblje. (11) Određivanje redovnog ulaznog kolosijeka vlaku, kome nije osiguran put pretrčavanja na izlaznoj strani, smije se obavljati iznimno samo za teretne vlakove u ranžirnim i drugim stanicama u kojima se manevarski rad obavlja posebnom manevarskom lokomotivom. (12) Trase vlakova na jednokolosiječnoj pruzi konstruiraju se tako da se ne sijeku na otvorenoj pruzi, već samo u stanicama. (13) Na dvokolosiječnim prugama trase vlakova mogu se sjeći i na otvorenoj pruzi. (14) Iznimno na jednokolosiječnoj otvorenoj pruzi mogu se sjeći trase vlakova u slučaju kada jedna drugu kalendarski isključuju iz prometa. Kada saobraća jedan vlak, tog dana ne smije prometovati drugi vlak. Ako trasu redovitog ili vlaka po potrebi siječe trasa posebnog vlaka, za njihovo sastajanje primjenjuju se odredbe o sastajanju sa posebnim vlakovima. (15) Trase posebnih vlakova, koje su predviđene u grafikonu voznog reda pri njegovoj izradi ili njegovim ispravkama, izmjenama i dopunama, prikazuju se u grafikonu crvenom bojom, a njihov vozni red u knjižici voznog reda. (16) Ako je posebni vlak od izuzetne važnosti, dopušteno je da se u njegovu korist vozni red vlakova manje važnosti može poremetiti. U takvim slučajevima, kod sastajanja s vlakovima manje važnosti, mora se u redu vožnje posebnog vlaka u stupac sastajanja staviti iza broja vlaka manje važnosti opaska "čeka", au redu vožnje vlaka manje važnosti u stupac sastajanja ispred broja posebnog vlaka stavlja se opaska "čeka na". (17) Kada u grafikonu voznog reda treba predvidjeti više trasa posebnih vlakova koji će prometovati istog dana ili u istom razdoblju, tada se njihovo sastajanje mora odrediti u službenim mjestima. (18) Ako posebni vlakovi neće prometovati istog dana, odnosno u istom razdoblju ili će to biti samo iznimno, onda se vozni red posebnog vlaka manje važnosti može remetiti redom vožnje posebnog vlaka veće važnosti. U tom slučaju mora se u redu vožnje posebnog vlaka veće važnosti, u stupac sastajanja, iza broja posebnog vlaka manje važnosti, staviti opaska "čeka", au istu kolonu posebnog vlaka manje važnosti ispred broja posebnog vlaka veće važnosti staviti opaska "čeka na". (19) Vozni red posebnog vlaka koji se izrađuje naknadno izdaje se pismeno ili elektronski. (20) Vozni red vlaka, koji se izrađuje na temelju ad hoc zahtjeva, ne ucrtava se u grafikon općeg voznog reda i objavljuje se putem telegrama. (21) Vlakovima iz prethodnoga stavka propisuje se vrijeme polaska odnosno dolaska te vrijeme bavljenja u usputnim službenim mjestima, a ostali elementi voznog reda koriste se od vlaka koji se nalazi u općem redu vožnje. Članak 16. (Oznake u materijalima voznog reda) (1) U materijalima voznog reda upotrebljavaju se sljedeće oznake jedinstvenog značenja: R - redovan vlak F - vlak po potrebi (fakultativni vlak) P - poseban vlak Q - planirana masa vlaka L - duljina vlaka u metrima

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 77

p - postotak kočenja pr - postotak kočenja ručnim kočnicama Dr.. gr. - Državna granica Gr. km ŽRS / ŽFBH - granični km UI ili tvrtka unutar ŽSBiH ETCS - europski sustav za automatsku zaštitu i vođenje vlakova TK - telekomanda APB - automatski pružni blok MZ - međustanične ovisnost APR - automatski prolazni režim OS - obostrani promet

(2)

MV-Bez - u priručniku o željezničkim prugama u tablici 2. označava da pruga odnosno dio pruge ispunjava uvjete za vožnju vlaka samo sa mašinovođom na vučnom Vozilu RDV - radiodispečerski uređaj ili radiodispečerska veza AS - autostop uređaj TO - telefonski ormarić STOP - oznaka mjesta obaveznog zaustavljanja vlaka ispred cestovnog prijelaza. U knjižici voznog reda, priručniku o željezničkim prugama i grafikonu saobraćaja vlakova, osim oznaka iz prethodnog stava ovoga člana u upotrebi su i sledeće oznake:

Број 73 - Страна 78

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

 

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 79

 

Број 73 - Страна 80

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

 
Član 17. (Grafikon voznog reda) (1) Grafikon voznog reda je grafički prikaz kretanja vlakova (kinematički dijagram) na određenoj željezničkoj pruzi ucrtan u koordinatni sustav. (2) Grafikon voznog redosljeda izrađuje se ručno ili informatički. (3) Grafikon voznog reda izrađuje se na jednom ili više listova, a može se izrađivati i više grafikona voznog reda za više kraćih pruga na jednom listu prema tehnološkim cjelinama. (4) Grafikon voznog reda sastoji se od zaglavlja, grafikonske mreže te njegove lijeve i desne strane. (5) Zaglavlje grafikona voznog reda sadrži: Broj grafova voznog reda, Logotip i oznaku UI, Naziv željezničke pruge, i Period važnosti grafikona. (6) Brojeve grafikona određuje UI. (7) Grafikonska mreža je dvodimenzionalni koordinatni sustav sastavljen od vodoravnih i uspravnih linija u kome vodoravne linije označavaju službena mjesta na pruzi, a okomite linije vremensku podjelu. (8) Vodoravne crte koje označavaju službena mjesta na pruzi ucrtavaju se razmjerno njihovoj stvarnoj udaljenosti. U pravilu razmjera je 1,5 mm na mreži za 1 km pruge, a može biti i veći ili manji ovisno od dužine dionice pruge i željenoj preglednosti. (9) Vodoravne linije ucrtavaju se na sljedeći način: Deblje vodoravne linije označavaju početnu i krajnju točku dijela pruge za koji se izrađuje grafikon te ranžirne, rasporedne i odvojna stanice. Iznimno kada početna ili krajnja točka pruge nije postaja, debljina i izgled linija su u sklada sa debljinom linije službenoga mjesta koje označava. Tanje linije označavaju druge stanice. Crtkana linijama označavaju se druga službena mjesta koja sudjeluju u reguliranju prometa vlakova ili se vlakovi u njima samo zadržavaju (rasputnice, otpremništva, odjavnica i stajališta), državna granica i granica upravitelja infrastrukture. (10) Vodoravna crvena linija kod stanice označava prekid rada tog službenog mjesta. Ako se početak ili kraj prekida rada mijenja u određene dane u tjednu ili u nekom drugom periodu godine, tada se ucrtava toliko paralelnih crvenih linija koliko ima različitih prekida rada, s tim da se uz početak i kraj prekida obavezno upisuju i oznake ili (11) opaska s kojima se nedvosmisleno određuje koja linija za koje dane ili razdoblje vrijedi. Kod uspravne grafikonske mreže vodoravne linije službenih mjesta dijele se uspravnim linijama na 24,12 odnosno 6 jednakih dijelova, od kojih svaki dio znači vrijeme od 1 sata. Te linije debele su 1,0 mm. Linije koje označuju podjelu na 10 minuta debele su 0,25 mm, a linija koja označava pola sata debela je 0,5 mm. Kod šestočasovne grafikonske mreže desetominutna podjela može se preciznije podijeliti i na dvominutnu podjelu. Iznad prve i ispod posljednje vodoravne linije satne uspravne linije označavaju se brojčanim oznakama punog sata. Kada se na grafikonu nalazi više pruga, tada se oznake punoga sata nalaze samo iznad prve i ispod posljednje pruge koja se nalazi na odnosnom grafikonu. Uobičajeni razmjer desetominutne vremenske podjele kod dvadesetčetvorosatne grafikonske mreže je 5 mm, kod dvanaestosatne mreže 10 mm, a kod šestosatne mreže 20 mm. Sa lijeve strane grafikonske mreže upisuju se odnosno ucrtavaju sljedeći podaci: Kilometarski položaj službenoga mjesta, državne granice odnosno skretnice koja se odvaja sa otvorene pruge na industrijski kolosijek Uspravna crta na kojoj su označeni: a) ispunjenim krugom sve postaje koje sudjeluju u reguliranju prometa b) ispunjenim polukrugom rasputnice i odjavnica c) praznim polukrugom državna granica i d) praznim krugom druga službena mjesta i privremeno zatvorene stanice, rasputnice i odjavnica Naziv službenih mjesta, mjesto državne granice s pripadajućim kilometarskim položajem i naziv industrijskog kolosijeka koji se odvaja skretnicom sa otvorene pruge Karakteristični znakovi službenih mjesta koja sudjeluju u reguliranju prometa. Udaljenosti i kilometarski položaj upisuju se u kilometrima i hektometrima odvojeno zarezom. Nazivi rasporedne, ranžirne, odvojna i granične stanice upisuju se podebljanim velikim tiskanim slovima. Druge stanice se upisuju malim tiskanim slovima, a druga službena mjesta tiskanim slovima manje veličine u odnosu na stanice.

(12) (13)

(14)

(15)

(16) (17)

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 81

(18) Uz službena mjesta odjavnica, rasputnica, otpremništava i stajališta upisuju se i slovne kratice koje označavaju vrstu službenog mjesta. (19) Iza naziva službenog mjesta uz prvu uspravnu liniju upisuju se karakteristični znakovi službenih mjesta koja sudjeluju u reguliranju prometa vlakova. Karakterističan znak sastoji se najviše od četiri slova. (20) Neposredno uz liniju grafikonske mreže, usporedno s 0/6/12/18 satnom linijom, ucrtava se linija koja označava da je pruga dvokolosiječna. Debela puna linija označava da je pruga opremljena za obostrani promet. (21) Detalj lijeve strane grafikona prikazan je na uzorku br. 1.

(25) Iza mreže pruga i kolosijeka mogu se dati podaci o tehničkim karakteristikama pruge: Najveća dopuštena brzina na pruzi po dionicama, posebno za svaki kolosijek; Lokacije i vrsta elektroenergetskih postrojenja; Najmanji polumjer zavoja po staničnim odstojanjima; Najveći nagib staničnih platoa u promilima; Mjerodavni uspon i pad za međustanični odsjek; Nadmorska visina i ---- Oznaka za relaciju potiskivanja, odnosno zaprezanja. (26) Pored brojčanih podataka, nadmorska visina se prikazuje i grafički, tako što se kroz odnosnu rubriku pokazuje u vidu linija u određenoj razmjeri čiji se krajevi spajaju. Kao razmjera za nadmorsku visinu uzima se jedan milimetar za 20 metara nadmorske visine. (27) Podloga boje grafikona po pravilu je stalno ista, a boja korica knjižica voznog reda određuje se za svaki vozni red posebno. (28) Detalj desne strane grafikona prikazan je na uzorku br. 2.

(22) Sa desne strane grafikonske mreže upisuju se odnosno ucrtavaju sljedeći podaci: Neposredno uz posljednju uspravnu liniju grafikonske mreže ucrtava se usporedna crta koja označava da je pruga dvokolosiječna. Debela puna linija označava da je pruga opremljena za obostrani promet. Nazivi službenih mjesta, mjesto državne granice s pripadajućim kilometarskim položajem, granica upravitelja infrastrukture s pripadajućim kilometarskim položajem te naziv industrijskog kolosijeka koji se odvaja skretnicom sa otvorene pruge (podaci se upisuju kao na lijevoj strani grafikona). (23) odvojna pruge se također ucrtavaju prema položaju u prirodi, tako da se njihove linije crtaju kao produženje staničnih kolosijeka sa kojih se stvarno izlazi na odnosnu prugu u smjeru koji pruga u prirodi ima. (24) Za pruge koje se odvajaju od rasputnice na otvorenoj pruzi linija odvojna pruge se iscrtava od linije pruge u visini rasputnice i strelicom pokazuje smjer pruge koji odgovara položaju pruge u prirodi. Ispred strelice se ispisuje naziv krajnje stanice odvojna pruge.

 
(29) Iznad mreže grafikona upisuje se kalendar prometa pojedinih vlakova ako nije upisan uz trasu vlaka te druge opaske. Kalendar prometa uvijek se odnosi na cijelu relaciju prometa vlaka. (30) Trasa vlaka je linija koja grafički prikazuje kretanje vlaka u odnosnom grafikonu. (31) Vrijeme kretanja vlaka označava se brojevima koji znače vrijeme dolaska vlaka sa lijeve strane trase vlaka u oštrom kutu iznad ili ispod linije službenog mjesta zavisno od smjera trase, a brojevi koji označavaju vrijeme polaska odnosno prolaska vlaka u oštrom kutu s desne strane trase. (32) Kod vlaka kome je bavljenje u službenom mjestu manje od jedne minute, vrijeme dolaska i odlaska označava se istom brojnom oznakom. (33) Vrijeme polaska, dolaska odnosno prolaska na grafikonu označava se za svaku stanicu, rasputnica, državnu granicu i granica upravitelja infrastrukture, a za druga službena mjesta vrijeme se upisuje samo kod vlakova koji u tim mjestima imaju bavljenje.

 

Број 73 - Страна 82

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (7) (8)

Понедјељак, 23. 9. 2013.

(34) Trase vlakova u grafikonu voznog reda označavaju se linijama propisanog oblika, boja i dimenzija, kao što je prikazano u sljedećoj tablici:

(9)

Na svakoj stranici izmjena, dopuna i ispravaka knjižice voznog reda, uz godinu voznog reda za koju vrijedi, mora biti i datum od koga izmjena, dopuna ili ispravak vrijedi. Naslovna stranica knjižice voznog reda mora sadržavati logotip i naziv UI koji ju je izradio, naziv "Knjižica voznog reda" s pripadajućim brojem, godinom važnosti te periodom primjene. Tablica izmjena, dopuna i ispravaka u knjižici voznog reda mora biti prema uzorku br. 3. Uzorak 3

Izmjene, dopune i ispravke voznog reda Objavljeno sl. aktom UI Redni broj izmjena, dopuna i ispravki Predmet Broj Datum 1 2 3 4

(35) Svaka trasa vlaka u grafikonu voznog reda označava se iznad crte na više mjesta određenim brojem vlaka. Kada se jedna trasa upotrebljava za više vlakova, označava se brojevima vlakova čije redove vožnje predstavlja, s tim da se njihov saobraćaj kalendarom prometa međusobno isključuje. (36) Iza broja vlaka može se upisati jedinstvena oznaka koja označava kalendar prometa odnosnog vlaka. (37) Kod vlakova koji u grafikonu voznog reda na jednoj pruzi na jednom dijelu imaju kalendar prometa, a na drugom prometu svakodnevno ili po potrebi, odnosno imaju različite kalendare prometa, broj vlaka s pripadajućim indeksom mora biti upisan iza službenog mjesta od kojeg se mijenja kalendar prometa. (38) Broj vlaka, oznake i savjeti upisuju se, odnosno ucrtavaju, istom bojom kojom je ucrtana trasa vlaka, osim oznaka "X" i "Y" koje su uvijek crvene boje. (39) U grafikonsku mrežu trase vlakova se ucrtavaju prema prioritetima UI određenim u IOM. (40) Trase vlakova koje se naknadno ucrtavaju u grafikonsku mrežu, osim posebnih vlakova, ne smiju remetiti redove vožnje već ucrtanih vlakova. (41) lokomotivske trase ucrtavaju se u grafikon prometa vlakova na zahtjev ŽO ovisno od organizacije prometa. Član 18. (Knjižica voznog reda) (1) Knjižica voznog reda je skup redova vožnje vlakova za sve pruge ili dio pruga. (2) Knjižica voznog reda izrađuje se na temelju grafikona prometa vlakova i tehničkih uvjeta infrastrukture za odnosni vozni red. (3) Knjižica voznog reda mora sadržavati redove vožnje svih vlakova ucrtanih u grafikon prometa vlakova. (4) Knjižica voznog reda može se izraditi i objaviti kao tiskani materijal u formi knjižnih blokova ili u elektronskom obliku. (5) Ako se knjižica voznog reda izdaje u više dijelova, svaki dio mora imati svoj pripadajući redni broj koji se upisuje i na svaki list pripadajuće knjižice. (6) U knjižici voznog reda na svakoj stranici treba biti upisana godina voznog reda za koju isti vrijedi.

 

(10) Kada se knjižica voznog reda izdaje u tiskanom obliku kao knjižni blokovi ona sadrži kratice i jedinstvene oznake korištene u materijalima voznog reda, tablicu pregleda podataka o vlakovima i tablice voznog reda vlakova. (11) Kada se knjižica voznog reda izdaje u elektronskom obliku ona sadrži sve podatke kao i knjižni blokovi osim pregleda podataka o vlakovima. Svi podaci iz pregleda podataka o vlakovima za određeni vlak nalaze se u zaglavlju tablice voznog reda odnosnog vlaka. (12) Bez obzira na način izdavanja i objavljivanja knjižice voznog reda za jedan vlak može biti objavljen samo jedan vozni red. Član 19. (Registar vlakova) (1) Tablica "Registar vlakova po stranama" sadrži brojeve vlakova po aritmetičkom redoslijedu, broj stranice na kojoj se nalazi vozni red odnosnog vlaka, njihovu redovitost, relacije saobraćaja, procente kočenja, planirane serije vučnih vozila i mase vlakova, zaposjedanje vučnih vozila i vlakopratnju, te kalendar saobraćaja i opasku prema stupcima iz uzorka br. 4. Uzorak 4 Registar vlakova po stranama
Kalendar saobraćaja i opaska 10 Relacija saob. vlaka Planirana Procenat kočenja (%) Zaposjedanje vučnog vozila 8 Masa vlaka Q(t) Serija VV Vlakopratnja 9 Redovitost 4 Broj vlaka 1

Str. 2

3

5

6

7

(2)

(3) (4)

(5)

U koloni procenat kočenja uz broj koji predstavlja procenat kočenja vlaka obavezno se upisuje i oznaka za procenat. Vlakovima koji na voznoj relaciji imaju promjene u svom sastavu mogu se propisati procenti kočenja po pojedinim dionicama. Kod vlaka za koji su podaci objavljeni u dvije ili više knjižica voznog reda i koji ima različite procente kočenja u različitim knjižicama, u rubrici "Kalendar saobraćaja i opaska" mora biti upisan procenat kočenja koji je različit za relacije u drugim knjižicama. Kod lokomotivskih vlakova i vlakova sastavljenih od motornih garnitura u kolonu 7 ne upisuje se masa vlaka. U pogledu opterećenja dioničkih, sabirnih i kružnih vlakova na pojedinim prugama ili pružnim dionicama planirana masa vlaka može se propisati prema tehničkim karakteristikama dijelova pruge odnosno vučnih Vozila. U koloni zaposjedanje vučnog vozila mora biti upisana skraćenica MV ako je vučno vozilo zaposjednuto samo

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 83

(6) (7)

(1)

mašinovođom, MV + 1 ako je zaposjednuto mašinovođom i pomoćnikom mašinovođe odnosno kombinacijom ovih oznaka kod vlakova sa više vučnih vozila ako ista moraju biti zaposjednuta. U koloni vlakopratnja upisuju se slovne oznake samo za vlakopratnju koja je na vlaku iz saobraćajnih razloga. U koloni "Kalendar saobraćaja i opaska" upisuje se kalendar saobraćaja i opaske vezane uz njega, objašnjenja napomena upotrijebljenih u stupcima 1. do 9., procenat kočenja ručnih kočnica kod teretnih vlakova iz međunarodnoga saobraćaja. Član 20. (Vozni red vlaka) Tablica "Vozni red vlaka" mora sadržati podatke prema stupcima iz uzorka br. 5 ako se izdaje kao knjižni blok. Ako se tablica izdaje u elektronskom obliku onda ispod broja vlaka moraju biti navedeni svi potrebni podaci o tom vlaku koji su navedeni u Registru vlakova po stranama za taj vlak.

(5)

(6) (7)

(8)

(9)

(2) (3)

(4)

U stupcu 1 upisuje se kilometarski položaj službenog mjesta i ostalih karakterističnih mjesta iz stupca 4 u kilometrima i hektometrima odvojeno točkom. U stupce 2 i 3 upisuju se brzine vožnje vlaka preko skretničkog područja (u pravac u stupac 2 iu skretanje u stupac 3). Redovna brzina vlaka prema odredbama ovoga Pravilnika je brzina kojom vlak saobraća preko skretničkog područja, a predviđena je redom vožnje. U stupac 4 upisuje se naziv službenoga mjesta, kilometarski položaj početka, kraja i uzroka ograničene brzine, kilometarski položaj državne granice uz oznaku "Dr.. gr. ", kilometarski položaj granice UI uz oznaku" Gr. km. ", naziv industrijskog kolosijeka koji se odvaja sa otvorene pruge (samo za vlakove koji prometuju na odnosni kolosijek), kilometarski položaj mjesta zaustavljanja vlaka ispred cestovnog prijelaza uz oznaku" PP ", prijelom brzine na otvorenoj pruzi, režim rada RD, AS i ETCS uređaja. Režim rada RD, AS i ETCS uređaja upisuje se samo ako su i pruga i planirano vučno vozilo njima opremljeni. Nazivi stanica, državnih granica, granica UI, kao i rasputnica u kojima vlak ima bavljenje ili ih prolazi bez zadržavanja obvezno se upisuju, a nazivi otpremništava, stajališta i industrijskih kolosijeka koji se odvajaju s otvorene pruge upisuju se samo onda ako vlak u njima ima bavljenje.

 

(1)

(2) (3) (4)

(5) (6) (7)

Oznaka za gurani vlak upisuje se u svaki redak stupca 4 (iza imena sl.. Mjesta) na cijeloj relaciji guranja vlaka. U kolun 4, iza imena sl.. mjesta, unose se i pojedine oznake iz člana 16 ovog Pravilnika. U stupcu 5 upisuje se najveća dopuštena brzina kojom odnosni vlak smije prometovati. Promjene brzina označavaju se crticom koja se upisuje u visini sredine naziva službenog mjesta odnosno kilometarskog položaja signalisanog početka i kraja ograničenja brzine iz stupca 4. Kada je brzina preko skretničkoga područja jednaka najvećoj dopuštenoj brzini vlaka, stupci 2 i 3 ne popunjavaju, a brzina vlaka jednaka je brzini iz stupca 5. U stupcu 6 upisuju se vrijeme dolaska i odlaska, odnosno prolaska vlaka u satima i minutama. Vrijeme dolaska se upisuje iznad vremena odlaska ili prolaska. Puni sati se upisuju samo u slučaju polaska vlaka, promjene punog sata, dolaska vlaka u krajnju postaju ili kod eventualne promjene stranice ne kojoj se nalazi vozni red istog vlaka. Vrijeme dolaska u ponoć označava se sa 24.00 sata, a vrijeme polaska u ponoć označava se sa 00:00 sati. Kada je u stupcu 4 upisan kilometarski položaj putnog prijelaza s oznakom "PP" ispred kojega se vlak mora zaustaviti ili preko koga vlak mora voziti u skladu s prometnim odredbama za vožnju vlaka preko prijelaza čijim se uređajem za osiguranje ne rukuje, u stupac 6 upisuje se velikim tiskanim slovima oznaka "STOP" umjesto vremena dolaska i odlaska. Kada je bavljenje vlaka u službenom mjestu kraće od jedne minute, vrijeme odlaska upisuje se kao vrijeme dolaska tako da su podaci u stupcu 6 jednaki. U stupcu 7 se upisuju sastajanja vlakova, a ukoliko ista izostaju stupaca se može upotrijebiti za upisivanje podataka drugog vlaka koji prometuje na istoj relaciji na način da se umjesto riječi "sastajanja" upiše broj vlaka, a kod službenih mjesta vremena dolaska, odlaska ili prolaska. Radi bolje preglednosti stupca 2 do 5 izrađuju se na podlozi žute boje. Član 21. (Priručnik o željezničkim prugama) Priručnik o željezničkim prugama je skup tabelarnih prikaza i odredbi bitnih za odvijanje saobraćaja. Izrađuje se na temelju podataka o željezničkoj pruzi i organizaciji prometa i može da se otipka kao dio knjižice voznog reda, a može i posebno, o čemu odlučuju UI. Priručnik o željezničkim prugama sadrži tablice, preglede te potrebne organizaciijske mjere kojima se detaljnije određuju postupci u vezi sa podacima iz tablica. Nazivi pruga definiraju se prema tehnološkim cjelinama koje određuju UI. Kilometarski položaji u tablicama priručnika o željezničkim prugama upisuju se u kilometrima i metrima odvojeni znakom "+". Pojedinačne i skupne udaljenosti između službenih mjesta upisuju se u kilometrima i hektometrima, a odvajaju se točkom. Na svakoj stranici priručnika o željezničkim prugama treba biti i datum od koga on važi. Naslovna stranica priručnika o željezničkim prugama mora sadržati logotip i naziv UI koji ga je izradio, naziv "Priručnik o željezničkim prugama" te početak primjene. Tablica izmjena, dopuna i ispravki u priručniku o željezničkim prugama mora biti izrađena prema uzorku br. 6. Uzorak 6
Broj i datum promjene 1 Izmjene, dopune i ispravke Vrsta promjene 2 Važi od 3 Opaska 4

Број 73 - Страна 84 (8) (9)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

Priručnik o željezničkim prugama mora sadržati tablice navedene u slijedećim stavovima ovoga člana. Tablica 1 – sadrži broj grafikona, naziv željezničke pruge i broj knjižice voznog reda prema stupcima iz uzorka br. 7. Uzorak 7
Pregled naziva željezničkih pruga Naziv željezničke pruge Broj knjižice 2 3

(13) Tablica 5 – sadrži pregled ograničenih brzina na željezničkim prugama prema stupcima iz uzorka br. 11. Na dionicama željezničkih pruga na kojima ne prometuju nagibni vlakovi ne popunjava se kolona s podacima za nagibne vlakove. Uzorak 11
Službeno mjesto (između sl. mjesta) Od kilometarskog položaja Nagibni Vlakovi km/h Pregled ograničenih brzina na željezničkim prugama Ograničena brzina Vlakovi bez nagibne tehnike km/h Do kilometarskog položaja Opaska 7 Uzrok 6 5

Broj grafikona 1

Opaska 4

(10) Tablica 2 – sadrži naziv željezničke pruge, zaustavni put, opremljenost pruge uređajima električne vuče (AC – opremljena uređajima za električnu vuču 25 kV, 50 Hz; NE – nije opremljena uređajima za električnu vuču), RD, AS, pružnim telefonom i uslove za MV–bez i OS prema stupcima iz uzorka br. 8. U rubrici za opaske upisuju se sve napomene koje se odnose na opremljenost pruge. Uzorak 8
Naziv pruge 1 Pregled zaustavnih puteva i opremljenost željezničkih pruga Opremljenost Zaustavni put EV RD AS TO MV – bez OS 2 3 4 5 6 7 8 Opaska 9

1

2

3

4 Naziv pruge

5

(11) Tablica 3 - sadrži pregled službenih mjesta, njihove udaljenosti i prostorne razmake prema stupcima iz uzorka br. 9. Stupac 2 osim naziva službenih mjesta mora sadržavati i kilometarske položaje državnih granica, granica UI te mjesta gdje se industrijski kolosijeci odvajaju s otvorene pruge. Prostorni razmak označava se oznakama navedenim u članku 16. stavku 2. ovoga Pravilnika. Uzorak 9
Pregled službenih mjesta, njihove udaljenosti i način reguliranja saobraćaja Službeno mjesto Udaljenost Mjerodavni nagib (‰) Nadzorna stanica Km položaj Pojedinačna Skraćenica Način reguliranja prometa 10 Opaska

(14) Tablica 6 - sadrži pregled najvećih dopuštenih duljina vlakova u stanicama s obzirom na korisnu duljinu glavnih kolosijeka prema stupcima iz uzorka br. 12. Korisne duljine kolosijeka prikazuju se u cijelim metrima. Kod stanica gdje sastajanje vlakova nije moguće, umjesto iznosa najveće dopuštene duljine vlaka upisuje se oznaka "-". Kod stanica gdje postoji samo jedan prijemno otpremni kolosijek, iznos najveće dopuštene duljine vlaka upisuje se u zagradu. Kod stanice gdje je grupa prijemno otpremnih kolosijeka za prijem teretnih vlakova na glavni prolazni kolosijek spojena odvojna skretnicom samo sa jedne strane, najveća dopuštena duljina vlaka upisuje se u zagradu. Uzorak 12
Pregled najveće dopuštene dužine Vlakova u stanicama s obzirom na korisnu dužinu glavnih kolosijeka Smjer vožnje prema nazivu Smjer vožnje suprotan od naziva pruge pruge Kolosijeci za Naziv Najveća Najveća prijem Kolosijeci za prijem najdužih stanice dopuštena dopuštena najdužih vlakova dužina vlaka dužina vlaka vlakova [m] [m] [m] [m] 1 2 3 4 Naziv pruge

APR

1

2

3

4

5

6

7

8

Ukupna 9

Naziv

Vrsta

11

(12) Tablica 4 - sadrži pregled najvećih dopuštenih brzina na željezničkim prugama i brzina preko skretnica prema stupcima iz uzorka br. 10. Na dionicama željezničkih pruga na kojima ne prometuju nagibni vlakovi ne popunjavaju se kolone s podacima za nagibne vlakove. Na dionicama jednokolosiječnih pruga tablica se prilagođava u skladu s jednokolosiječnim prometom (nema desnoga i lijevog kolosijeka), a kolona s podacima za nepravilni kolosijek se ne popunjava. Uzorak 10
Pregled dopuštenih brzina na željezničkim prugama i pregled brzina preko skretnica Dopuštena brzina na Brzina preko skretnica km/h pruzi km/h Vlakovi bez Nagibni redovna nagibne vlakovi tehnike Službena Opaska mjesta ograničena vlakovi bez nagibne tehnike nagibni vlakovi desni kol. desni kol. lijevi kol. lijevi kol. nepravilni kolosijek

1

2

3

4

5

6 7 Naziv pruge

8

9

10

(15) Tablica 7 - sadrži pregled mjerodavnih nagiba i otpora željezničkih pruga, i to za sve pružne dionice između dvije stanice na željezničkoj pruzi, između državne granice i postaje, između rasputnice i stanice ili pak između dvije rasputnice prema stupcima iz uzorka br. 13. U stupcima 2 i 7 za uspone te u stupcima 4 i 9 za padove horizontalni dio pruge prikazuje se nulom "0". Ako se cijela pružna dionica nalazi u usponu, onda se u stupcu 4, odnosno 9, za padove nalazi simbol "-". Ako se cijela pružna dionica nalazi u padu, onda se u stupcu 2, odnosno 7, za uspone nalazi simbol "-". U prikazu mjerodavnih otpora željezničke pruge u stupcima 6 i 11 mjerodavni otpori željezničke pruge prikazuju se na sljedeći način: na usponu brojčanom vrijednošću bez predznaka na horizontalnom dijelu pruge i na padu nulom ("0").

Понедјељак, 23. 9. 2013. Uzorak 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 85

Pružna dionica

Pregled mjerodavnih nagiba i mjerodavnih otpora željezničkih pruga Smjer vožnje Smjer vožnje Mjerodavni nagib Mjerodavni nagib Mjerodavni otpor željezničke pruge [daN/t] Mjerodavni otpor željezničke pruge [daN/t] Dužina [km] Dužina [km] Dužina [km] Dužina [km] Uspon [‰] Uspon [‰]

nisu prilagođeni za davanje signalnog znaka "Ograničena brzina" te stanica sa prilaznim signalima prema stupcima iz uzorka br. 19. Uzorak 19
Pregled stanica čiji ulazni signali nisu u zavisnosti s putevima vožnje, stanica čiji izlazni signali nisu prilagođeni za davanje signalnog znaka "Ograničena brzina" te stanica sa prilaznim signalima Vrsta i naziv Smjer Izlazni kolosijek Opaska Službeno mjesto signala 1 2 3 4 5 Naziv željezničke pruge

Pad [‰]

1

2

3

4

5

6 7 8 Naziv željezničke pruge

Pad [‰] 9

10

11

(16) Tablica 8 – sadrži pregled rasporednih stanica i odsjeka prema uzorku br. 14. Uzorak 14
Rasporedna stanica 1 Pregled rasporednih stanica i odsjeka Željeznička pruga Rasporedni odsjek 2 3 Opaska 4

(22) Tablica 14 – sadrži pregled željezničkih pruga opremljenih auto - stop uređajima prema stupcima iz uzorka br. 20. Uzorak 20
Pregled željezničkih pruga opremljenih auto - stop uređajima Početna baliza Krajnja baliza Dionica Službeno mjesto Službeno mjesto Opaska i smjer (mjesto km položaj (mjesto km položaj ugradnje) ugradnje) 1 2 3 4 5 6 Naziv željezničke pruge

(17) Tablica 9 – sadrži pregled serija vučnih vozila sa uslovima za njihovu vožnju na željezničkim prugama prema stupcima iz uzorka br. 15. Uzorak 15
Pregled serija vučnih vozila sa uslovima za njihovu vožnju na željezničkim prugama Broj radnih lokomotiva Broj vučnih vozila Serija vučnog Opaska Na čelu Na kraju U sprezi Lokomotivski vlak vozila vlaka vlaka 1 2 3 4 5 6 Naziv željezničke pruge

(18) Tablica 10 – sadrži pregled stanica u kojima je dopuštena redovna indirektna otprema vlaka premastupcima iz uzorka br. 16. Uzorak 16
Službeno mjesto Pregled stanica u kojima je dopuštena redovna indirektna otprema vlaka Indirektna otprema za Željeznička pruga Željeznička pruga smjer 1 2 3 4

(23) Tablica 15 – sadrži pregled ograničenih brzina preko skretnica za vožnju manevarkog sastava, pregled kolosijeka na kojima je zabranjeno manevrisanje odbačajem te pregled službenih mjesta gdje je dopuštena lokomotivska vožnja bez pratnje prema stupcima iz uzorka br. 21. U kolonu 2 upisuje se vrsta, naziv ili broj kolosijeka na koji je dopuštena brzina vožnje manevarskog sastava manja od 30 km/h. Ako se na staničnom području lokomotivska vožnja ne prati, u kolonu 6 se upisuje "DA", a ako se prati, ta kolona se ne popunjava. Uzorak 21
Pregled ograničene brzine preko skretnica za vožnju manevarskog sastava, pregled kolosijeka na kojima je zabranjeno manevrisanje odbačajem te pregled službenih mjesta gdje je dopuštena lokomotivska vožnja bez pratnje Vrsta, Zabranjeno Lok. Službeno naziv ili Brzina odbacivanje vožnja Opaska mjesto broj km/h bez na kol. iz smjera kolosijeka pratnje 1 2 3 4 5 6 7 Naziv željezničke pruge

(19) Tablica 11 – sadrži pregled službenih mjesta sa posebnim načinom signaliziranja smjera vožnje ili željezničke pruge prema stupcima iz uzorka br. 17. Uzorak 17
Pregled službenih mjesta s posebnim načinom signalisanja smjera vožnje ili željezničke pruge Vrsta i naziv Službeno Pokazivač Signalni signala te Značenje Opaska mjesto smjera znak smjer 1 2 3 4 5 6 Naziv željezničke pruge

(20) Tablica 12 – sadrži pregled stanica čiji se glavni signali postavljaju automatski na signalni znak "Stoj" prije prolaska kraja vlaka prema stupcima iz uzorka br. 18. Popunjava se samo za stanice koji se ne nalaze na željezničkim prugama opremljenim uređajima APB, MZ, TK odnosno uređajima za vođenje vlakova. Uzorak 18
Pregled stanica čiji se glavni signali postavljaju automatski na signalni znak "Stoj" prije prolaska kraja vlaka Službeno mjesto Vrsta i naziv signala Smjer Kolosijek Opaska 1 2 3 4 5 Naziv željezničke pruge

(24) Tablica 16 – sadrži pregled željezničkih pruga i relacija na kojima je predviđeno potiskivanje vlakova, vrstu vlaka, relaciju potiskivanja te je li potiskivalica zakvačena ili nezakvačena prema stupcima iz uzorka br. 22. Uz ovu tabelu propisuju se odredbe za potiskivanje vlakova koje sadrže potrebne bezbjednosne mjere za dijelove željezničkih pruga na kojima je redom vožnje predviđeno potiskivanje vlakova. Uzorak 22
Pregled željezničkih pruga i relacija na kojima je predviđeno potiskivanje vlakova Relacija Vrsta vlaka Potiskivalica zakvačena ili nezakvačena Opaska potiskivanja 1 2 3 4 Naziv željezničke pruge

(25) Tablica 17 – sadrži pregled stanica s ograničenim radnim vremenom otpravnika vlakova po željezničkim prugama prema stupcima iz uzorka br. 23.

(21) Tablica 13 – sadrži pregled stanica čiji ulazni signali nisu u zavisnosti s putevima vožnje, stanica čiji izlazni signali

Број 73 - Страна 86 Uzorak 23

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

Pregled stanica sa ograničenim radnim vremenom otpravnika vlakova NezaposjeNe dnuta Služba Služba obavlja Susjedne prestaje počinje se zaposjednute Opaska nakon prije dužnost stanice od do vlaka vlaka kod vlakova 1 2 3 4 5 6 7 8 Naziv željezničke pruge

(26) Tablica 18 – sadrži pregled tunela prema stupcima iz uzorka br. 24. Kada je vožnja vlaka za prevpz putnika kroz tunel duža od tri minute, garnitura vlaka mora se i danju osvijetliti. Uzorak 24
Naziv i broj tunela 1 Između službenih mjesta 2 Pregled tunela Kilometarski Dužina položaj (m) od do 3 4 5 Naziv željezničke pruge Garnitura se osvjetljava 6 Opaska 7

Simboli imaju sljedeće značenje: t – vozno vrijeme (min), s – udaljenost za koju se računa vozno vrijeme za najveću dopuštenu brzinu (km), v – najveća dopuštena brzina (km/h), so – udaljenost za koju se računa vozno vrijeme za ograničenu brzinu (km), vo – ograničena brzina (km/h). Dobijena vrijednost zaokružuje se na pola minute, i to na manju veličinu. Na dionicama pruga na kojima saobraćaju nagibni vlakovi mjerodavna je najveća dopuštena i ograničena brzina za nagibni vlak. Uzorak 28
Pregled najkraćih voznih vremena između službenih mjesta (industrijskih kolosijeka) i putnih prelaza na otvorenoj pruzi čijim uređajima rukuju čuvari putnih prelaza Naziv službenoga mjesta Vozno Kilometarski odnosno industrijskog Naziv PP vrijeme Opaska položaj PP kolosijeka (min) 1 2 3 4 5

Stanica

(31) Tablica 23 – sadrži pregled zatvora pruge za redovno održavanje infrastrukture prema stupcima iz uzorka br. 29. Uzorak 29
Pregled zatvora pruge za redovno održavanje infrastrukture kolosijekom saob. Prelazak na nepr. Između vlakova vlak Saobraćaj nepr. Vrijeme Kolo-sijek Relacija Prelakolo-sijek kod zak na prav. kolosijek kod 9 Vlak br. čeka u stanici 10 Nepravilnim kol. između 7

Stanica

Dionica željezničke pruge

1

Pregled brojeva kanala radiodispečerskog uređaja Režim Režim "A" ili "B" "C" za vezu za vezu Radni kanal lok – uhf lok – lok Stanica Osnovni Drugi Osnovni Drugi Broj promjene kanal kanali kanal kanal 2 3 4 5 6 7 8 Radio-dispečersko područje

od

do

Opaska

1

2

3

4

5

6 Naziv pruge

stanica

(27) Tablica 19 – sadrži pregled brojeva kanala radiodispečerskog uređaja prema stupcima iz uzorka br. 25. Uzorak 25

8

9

(1) (2) (3)

(28) Tablica 20 – sadrži pregled ugrađenih telefonskih aparata prema stupcima iz uzorka br. 26. Uzorak 26
Kilometarski položaj 1 Službeno mjesto (mjesto ugradnje) Pregled ugrađenih telefonskih aparata Strana Strana željezničke željezničke pruge pruge 2 3 4 Naziv željezničke pruge Opaska 5

(4)

(29) Tablica 21 – sadrži pregled putnih prelaza i putnih prelaza kod kojih se ponavlja signalni znak "Pazi" prema stupcima iz uzorka br. 27. Uzorak 27
Pregled putnih prelaza i putnih prelaza kod kojih se ponavlja signalni znak "Pazi" Putni prelaz Sig. znak "Pazi" Službeno ponoviti prije Opaska Km Način mjesto pokretanja vlaka Naziv položaj osiguranja u smjeru 1 2 3 4 5 6 Naziv željezničke pruge

(5)

(1)

(30) Tablica 22 – sadrži pregled najkraćih voznih vremena vlakova između službenih mjesta i putnih prelaza na otvorenoj pruzi čijim uređajima rukuju čuvari putnih prelaza, prema stupcima iz uzorka br. 28. vozna vremena se izračunavaju na temelju najveće dopuštene odnosno ograničene brzine na odnosnoj dionici željezničke pruge prema sledećoj formuli:

(2)

(3)

Članak 22. (Izvod iz voznog reda) Izvod iz voznog reda je skup odgovarajućih podataka o redu vožnje vlakova za putnike, službeno odnosno radno mjesto. Osnovni podaci izvoda iz voznog reda su dolasci i odlasci vlakova u službeno mjesto odnosno iz službenog mjesta, a upisuju se u izvadak kronološkim redom od 00.00 sati. Na temelju voznog reda moraju se izraditi: a) Izvod iz voznog reda za putnike b) Izvod iz voznog reda za službena i radna mjesta UI c) Izvod iz voznog reda za pružno osoblje. izvod iz voznog reda izrađuju stanice odnosno druge organizacione jedinice za svoje radnike koristeći podatke iz materijala voznog reda i poslovnog reda stanice, odnosno koristeći se odgovarajućim informatičkim programskim rješenjima. Svaki izvod iz voznog reda mora sadržati logotip i naziv onoga ko ga je izradio, službeno odnosno radno mjesto na koje se odnosi te period važnosti. Članak 23. (Izvod iz voznog reda za putnike) Izvod iz voznog reda za putnike za određeno službeno mjesto mora sadržati sve vlakove sa preVozom putnika koji u tom službenom mjestu imaju polazak, bavljenje ili za koje je to službeno mjesto krajnja stanica. Izvod iz voznog reda za putnike ističe se u stanicama i stajalištima, na peronu ili službenoj zgradi odnosno na nekom drugom prikladnom mjestu koje je vidljivo putnicima. Izvod iz voznog reda mora se izraditi u dva dijela, i to tako da se odvojeno prikazuje dolazak vlakova te

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ Dolazak vlakova
Sat Broj vlaka Dolazak iz smjera Peron Kolos.

Број 73 - Страна 87
Sat Broj vlaka Odlazak za smjer

odvojeno odlazak vlakova. Ukoliko je broj vlakova mali, dozvoljava se izrada izvoda iz voznog reda u jednom dijelu. Ako se izvod iz voznog reda radi u boji, tada se dolazak vlakova prikazuje na bijeloj podlozi, a odlazak vlakova na žutoj podlozi. (4) Izvod iz voznog reda mora sadržati podatke prema uzorku br. 30 kako slijedi: sat broj vlaka odlazak za smjer odnosno dolazak iz smjera peron i kolosijek. (5) U kolonu "sat" upisuju se vremena dolaska odnosno odlaska vlakova u satima i minutama te indeks kalendara saobraćaja. Ukoliko se indeks kalendara saobraćaja upisuje u tu kolonu njegovo značenje mora se objasniti u legendi koja se nalazi ispod tabele. (6) U kolonu "broj vlaka" upisuju se broj vlaka i slovna oznaka vrste vlaka. U tu kolonu može se upisati i komercijalni naziv vlaka. (7) U kolonu "odlazak za smjer" upisuju se štampanim slovima važnije ili odvojne stanice te krajnja stanica na preVoznom putu vlaka sa vremenom dolaska. Iza naziva odvojne stanice upisuju se u zagradi priključne veze s vremenom dolaska u krajnju stanicu priključnog vlaka. U koloni "odlazak za smjer" mora se navesti kalendar saobraćaja vlaka (ukoliko nije naveden u koloni "sat") i priključnih veza. (8) U kolonu "dolazak iz smjera" upisuju se štampanim slovima polazna stanica te važnije ili odvojne stanice na preVoznom putu vlaka sa vremenom odlaska. Ispred naziva odvojne stanice upisuju se u zagradi priključne veze s vremenom odlaska priključnog vlaka iz polazne stanice. U koloni "dolazak iz smjera" mora se navesti kalendar saobraćaja vlaka (ukoliko nije naveden u koloni "sat") i priključnih veza. (9) Kolona "peron" popunjava se rimskim brojevima, a kolona "kolosijek" arapskim brojevima. U službenim mjestima u kojima ne postoje peroni, kolona "peron" se u izvodu iz voznog reda ne popunjava. (10) Stanice gdje imaju bavljenje vlakovi iz međunarodnog, međuentitetskog i unutrašnjeg saobraćaja sa mogućnošću rezervacije sjedišta, mogu izraditi šematski prikaz sastava tih vlakova i objaviti ga putnicima. Šematski prikaz mora sadržati broj i vrstu, relaciju i komercijalni naziv vlaka, seriju, redni broj i relaciju saobraćaja kola redoslijedom iz sastava vlaka. Smjer kretanja vlaka označava se simbolom lokomotive. Uzorak 30 Izvod iz voznog reda za putnike (Logotip i naziv UI) (Period važosti) Stanica................................ Odlazak Vlakova
Sat Broj vlaka Odlazak za smjer Peron Kolos.

(1) (2)

(3)

Članak 24. (Izvod iz voznog reda za službena i radna mjesta UI) Izvod iz voznog reda za službena i radna mjesta mora sadržavati sve vlakove koji u odnosnom službenom mjestu imaju dolazak, odlazak odnosno prolazak. Izvod iz voznog reda za službena i radna mjesta mora sadržavati podatke prema uzorku br. 31 kako slijedi: vrsta vlaka broj vlaka polazak iz pozadnje stanice dolazak odlazak odnosno prolazak dolazni, odlazni odnosno prolazni kolosijek broj i položaj skretnica u putu vožnje i putu pretrčavanja (popunjava se samo za skretničare koji učestvuju u formiranju putu vožnje) kako slijedi: "+" skretnica u pravac, "–" skretnica u skretanje opaska u koju se upisuje kalendar saobraćaja vlaka. Podaci o redovnim vlakovima moraju biti posebno naznačeni. Uzorak 31 Izvod iz voznog reda za službena i radna mjesta (Logotip i naziv UI) Stanica................................ Izvod iz voznog reda Važi od.............. do............... god.
Dolazak Odlazak Kolosijek Vlak Polazak iz pozadnje stanice sat min. sat min. sat min. 3 4 5 6 7 8 pri ulazu 10 pri izlazu 11 Opaska 12 Broj i položaj skretnica

Vrsta 1

Broj 2

9

(1)

(Logotip i naziv UI) (Period važosti) Stanica................................ Dolazak vlakova
Sat Broj vlaka Dolazak iz smjera Peron Kolos.

(2)

(Logotip i naziv UI) (Period važosti) Stanica................................

Članak 25. (Izvod iz voznog reda za pružno osoblje) Izvod iz voznog reda za pružno osoblje mora sadržavati podatke prema uzorku br. 32 kako slijedi: vrsta vlaka broj vlaka polazak iz prethodnoga službenog mjesta u satima i minutama dolazak u sledeće službeno mjesto u satima i minutama najkraće vozno vrijeme u minutama; upisuje se najkraće vlakno vrijeme vlaka od službenog mjesta, odnosno industrijskog kolosijeka, do putnog prelaza. Upisuje se jednako vozno vrijeme za sve vlakove istog voznog smjera. Mjerodavno je vozno vrijeme propisano u tabeli 22 priručnika o željezničkim prugama. Ta kolona popunjava se samo za radno mjesto čuvara putnog prelaza. opaska u koju se upisuje kalendar saobraćaja vlaka. Podaci o redovnim vlakovima moraju biti posebno naznačeni. Uzorak 32 Izvod iz voznog reda za pružno osoblje (Logotip i naziv UI) Pružna dionica............................. Izvod iz voznog reda za pružno osoblje Važi od.............. do............. god.

Број 73 - Страна 88
Vlak Vrsta 1 Broj 2 Polazak iz prethodnoga službenog mjesta sat min 3 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ
Opaska Dolazak u sledeće Najkraće službeno mjesto vozno vrijeme sat 5 min 6 min 7

Понедјељак, 23. 9. 2013.

8

Članak 26. (Prelazno naređenje) (1) Prelaznim naređenjem propisuju se mjere i postupci o prelasku sa važećeg na novi vozni red. (2) Prelazno naređenje mora sadržavati: a) datum prestanka važosti važećeg voznog reda i datum početka primjene novoga voznog reda b) obavezu zaustavljanja svih vlakova u stanicama prije 24.00 sata i njihov polazak po novom redu vožnje iza 00.01 sat c) tablicu prelaska vlakova u stanicama sa važećeg na novi vozni red odvojeno po željezničkim prugama d) odredbe o prelasku putničkih kola i motornih garnitura e) dostavu lokomotiva, putničkih kola i motornih garnitura za vlakove koji prvi puta vlake po novom redu vožnje f) postupak sa lokomotivama, putničkim kolima i motornim garniturama koje po novom redu vožnje više ne saobraćaju g) popis operativnih brojeva teretnih vlakova iz međunarodnog saobraćaja h) obavezu prestanka važnosti laganih vožnji do 24.00 časova i eventualno uvođenje novih od 00.01 časova sa tačnim podatkom o kilometarskom položaju lagane vožnje, te njenu brzinu i) zabranu uvođenja u saobraćaj vanrednih vlakova koji ne mogu stići u krajnju stanicu do 24.00 časova j) ispravke, izmjene i dopune novoga voznog reda. V. IZMJENE VOZNOG REDA Članak 27. (Ispravke, izmjene i dopune materijala voznog reda) (1) Ispravke voznog reda u skladu sa ovim Pravilnikom predstavljaju ispravljanje uočenih grešaka u materijalima voznog reda. (2) Ispravke voznog reda objavljuju se i provode po pravilu prije početka primjene novoga voznog reda te su tada sastavni dio prelaznog naređenja. Uočene greške mogu se ispravljati i objavljivati tkom važnosti voznog reda. (3) Ispravke voznog reda bitne za bezbjednost saobraćaja objavljuju se putem telegrama izvršnim jedinicama i primjenjuju se odmah. (4) Izmjene i dopune voznog reda izrađuju se kada dođe do promjena na željezničkoj infrastrukturi ili kada ŽO zahtijeva uvođenje ili otkazivanje vlakova odnosno kada dođe do promjena u trasi i kalendaru saobraćaja već objavljenih vlakova. (5) Izmjene i dopune materijala voznog reda usvajaju se i objavljuju kao i opći vozni red.

Ispravke, izmjene i dopune knjižice voznog reda vrše se putem telegrama ili zamjenom postojećih i dodavanjem novih listica. Kada se ispravke, izmjene i dopune knjižice voznog reda vrše putem telegrama tada od dana primjene telegrama do dana početka primjene ispravljene listice, polazne odnosno rasporedne stanice moraju o njima obavještavati osoblje vlaka pismenim nalogom. (7) Ukoliko ispravke, izmjene i dopune grafikona voznog reda uslovljavaju pomijeranje makar i jedne postojeće trase mora se izraditi novi grafikon odnosno dio grafikona voznog reda na koji se promjene odnose. U tom slučaju, na osnovu telegrama o ispravkama grafikona voznog reda, na grafikonu se ručno obavljaju ispravke koje se koriste do početka primjene novoga grafikona odnosno dijela grafikona. Sve ostale ispravke, izmjene i dopune grafikona voznog reda obavljaju se ručno. (8) Ispravke, izmjene i dopune ostalih materijala voznog reda vrše se ručno na osnovu pismenog obavještenja, odnosno zamjenom postojećih i dodavanjem novih listica. (9) Datum primjene ispravki, izmjena i dopuna voznog reda, određuje se njihovim objavljivanjem, a vrijeme od njihova objavljivanja do primjene ne smije biti kraće od petnaest dana. Članak 28. (Promjene voznog reda zbog vanrednih zahtjeva (ad hoc) (1) Prijevozi na osnovu vanrednih zahtjeva mogu se obaviti: redovnim vlakom promjenom elemenata voznog reda tog vlaka posebnim vlakom podijeljenim vlakom vanrednim vlakom uvedenim po posebnom kontingentu brojeva (kontingentni vlak). (2) Rokovi za podnošenje vanrednih zahtjeva za prevoz i postupanje po njima propisuju se za svaki vozni red u IoM. (3) Promjene voznog reda zbog vanrednih zahtjeva dostavljaju se: kao izmjena i dopuna voznog reda pisanom naredbom ili izvještajem o promjenama u saobraćaja vlakova VI. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 29. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta, a isti će se primjenjivati, nakon što ROŽ BiH od entiteta dobije pismenu potvrdu o prihvatanju i primjeni odredbi ovog pravilnika u svrhu izmjene Priloga I "Instrukcije za sigurnost i interoperabilnost željezničkog sistema u BiH" ("Sl.glasnik BiH" br.11/12). Broj 10-01-29-7-304-1/13 Ravnatelj 02. rujna 2013. godine Borka Trkulja, v. r. Doboj

(6)

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 89

 

Број 73 - Страна 90

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

 

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ л)

Број 73 - Страна 91

На основу члана 8. тачка A. став 1. и 2. Закона о жељезницама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 52/05), Регулаторни одбор жељезница БиХ доноси О ПОСТУПЦИМА ПРИ ОЗБИЉНИМ НЕСРЕЋАМА, НЕСРЕЋАМА И ИНЦИДЕНТИМА I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (Предмет) (1) Овај правилник садржи одредбе о начину обавјештавања, утврђивању узрока и истрази озбиљних несрећа, несрећа и инцидената, спроведено од стране управљача и превозника и условима за евидентирање, статистичко праћење и објављивање података о озбиљним несрећама, несрећама и инцидентима. (2) Одредбе овог Правилника примењују се на пордручју жељезничког система Босне и Херцеговине - ЖС БиХ. Члан 2. (Дефиниције) (1) Изрази, употријебљени у овом правилнику, имају сљедеће значење: а) "Исклизнуће воза"- означава исклизнуће једног или више жељезничких возила у возу; б) "Сметње"- су догађаји или низ догађаја у жељезничком саобраћају, који нису сврстани у озбиљне несреће, несреће или инциденте; ц) "Налет воза" подразумијева: Налет воза на маневарски састав, групу или појединачна возила или пружно возило или друмско возило на прузи или колосијеку, без обзира да ли се крећу или мирују; Налет на крај колосијека или другу препреку на прузи; д) "Оперативни пропис"- означава приручник, упутство, одредбу, обавјештење, телеграм и фонограм, који је издао управљач и/или превозник; е) "Окрзнуће воза"- је било које окрзнуће воза са стране; ф) "Путник"- означава лице које поседује важећу возну карту или намијерава да је купи у возу, од тренутка када се нађе на жељезничком подручју, које је намјењено за путнике који путују возом, до тренутка док послије извршеног путовања не напусти жељезничко подручје, намијењено путницима; г) "Озбиљно повријеђено лице"- означава било које повријеђено лице, које је због посљедица озбиљне несреће или несреће хоспитализовано више од 24 сата; х) "Самоубиство"- означава акт лица које је самовољно проузроковало тјелесне повреде што је довело до смрти; и) "Самоповређивање"- означава акт лица које је само проузроковало тјелесне повреде, што је довело до озбиљних повреда, а не смрти; ј) "Усмрћено лице"- означава свако лице погинуло одмах, или као резултат озбиљне несреће или несреће умире у року од 30 дана послије тога; к) "Судар воза"- означава, када воз удари у чело, бок или крај другог воза, било да се крећу оба или само један од њих, без обзира на смјер кретања.

993

ПРАВИЛНИК

"Жељезнички систем" означава укупност подсистема у структурним и оперативним областима, као и управљање и оперативно функционисање система као цјелине. (2) Остали изрази употријебљени у правилнику, имају исто значење као што је дефинисано законима и инструкцијама који уређују безбједност жељезничког саобраћаја на подручју ЖС БиХ. Члан 3. (Озбиљна несрећа) Озбиљна несрећа означава сваки судар возова или исклизнуће воза, што је резултирало смрћу једног или више лица или озбиљним повредама пет или више лица или значајна оштећења возног парка, инфраструктуре и животне средине, као и било који други сличан догађај, који има очигледан утицај на регулисање безбједности саобраћаја на жељезници или на управљање безбједности. Члан 4. (Несрећа) (1) Несрећа означава невољни или ненамјерни неочекивани догађај или посебан низ оваквих догађаја који имају штетне посљедице. Несреће су сврстане у сљедеће категорије: судар, исклизнуће воза, несрећа на путним прелазима, несреће према особама проузроковане од стране возних средстава током кретања, пожар и остало, које дају бар једну од посљедица: Тешке повреде од једног до 4 лица; Материјалну штету од 10.000 до 4.0000.000 КМ, Прекид жељезничког саобраћаја преко 2 сата. (2) Несрећа је и сваки други догађај који има очигледан утицај на безбједност жељезничког саобраћаја или на управљање безбједности (на примјер: судара возова, налет, окрзнуће и исклизнуће воза), иако није настала ниједна посљедица из претходног става. Члан 5. (Изузеће из озбиљних несрећа и несрећа) (1) Ако је смрт посљедица природних узрока, самоубиства, локације путника изван подручја која су обично намијењена за путнике и особље, дјеловања трећег лица или када су повреде резултат самоповређивања, такав догађај, без обзира на одредбе члана 3. овог правилника, не сматра се озбиљом несрећом. (2) Ако су повреде посљедица природних узрока, самоповређивања или су повреде проузроковала трећа лица, или су повријеђени путници који се налазе изван подручја која су обично намијењена за путнике и особље, такав догађај, без обзира на одредбе члана 4. овог правилника, не сматра се несрећом. Члан 6. (Инцидент) (1) Инцидент означава сваки догађај, осим озбиљне несреће или несреће, који се односи на саобраћај возова и који може да утиче на безбједност саобраћаја. (2) Инцидентом се такође сматра, ако се иста сметња понавља пет пута на истом уређају или дијелу уређаја у року од 30 дана. У таквим случајевима, мора управљач или превозник да изврши ванредни технички преглед, да се утврди узрок сметње и да га отклони. (3) Инцидентом се сматрају сљедећи случајеви угрожавања или ометања жељезничког саобраћаја:

Број 73 - Страна 92 а)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

Пролаз воза кроз станицу или стајалиште, гдје је по реду вожње или налогу требало да стане; б) Пролаз воза или пружног возила поред сигнала, којим се забрањује даља вожња, осим у случају када се таква вожња одвија по налогу надлежног лица, које регулише саобраћај; ц) Исклизнуће при маневрисању; д) Налет и окрзнуће при маневрисању, када налети или окрзне једно или више возила при маневрисању, осим на воз; е) Судар, окрзнуће, налет и исклизнуће пружних возила; ф) Прелаз жељезничких возила преко путног прелаза у нивоу осигураном уређајем осигурања, када саобраћај на путном прелазу у нивоу није обезбијеђен тим уређајем (уређај не функционише), односно радником; г) Раскинуће воза х) Квар ваздушне кочнице воза током вожње; и) Прекорачење прописане брзине. II - НАЧИН ОБАВЈЕШТАВАЊА Члан 7. (Обавјештење о ванредним догађајима) (1) О озбиљној несрећи, несрећи или инциденту (у даљем тексту: ванредни догађаји), мора лице које је било учесник у ванредном догађају, које га је видјело или је за њега сазнало непосредно након догађаја, одмах и на најбржи начин да обавијести диспечера или отправника возова. Ако су у ванредном догађају повријеђена лица, мора им се указати прва помоћ и одмах обавијестити Станицу хитне медицинске помоћи и надлежни Центар јавне безбједности. (Уколико је немогуће директно позвати Регионални центар за обавјештавање, о томе се посебно упозорава диспечер или отправник возова.) (2) Управљач и превозник морају одмах обавијестити надлежни ентитетски Инспекторат за саобраћај о несрећи и озбиљној несрећи, у којима су повријеђене особе или је настала велика штета као и о озбиљној несрећи и несрећи из члана 3. и 4. овог правилника, који имају карактеристике кривичног дјела. (3) Управљач и превозник морају одмах обавијестити надлежно тијело за истраге (Регулаторни одбор) озбиљних несрећа, несрећа и инцидената у жељезничком саобраћају. (4) Поступак детаљнијег обавјештавања свих који су укључени у случају ванредног догађаја прописују управљач и превозник у процесу успостављања система управљања безбједношћу, а у складу са одредбама Инструкције за безбједност и интероперабилност ЖС БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 11/12) и Упутства о безбједносним истрагама несрећа и инцидената у БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 55/11). Члан 8. (Писана пријава о ванредном догађају) (1) Овлашћено лице управљача мора о свакој озбиљној несрећи и несрећи, у којој је такође било укључено особље и/или имовина управљача, одмах попунити и послати у надлежни Центар јавне безбједности, образац "Пренос информације у случају жељезничке несреће", који је Прилог овог правилника. За озбиљне несреће и несреће, у које је укључено само особље и/или средства превозника, надлежном Центру јавне безбједности, образац "Пренос информације у случају

жељезничке несреће" шаље овлашћено лице превозника. (2) Овлашћено лице управљача и превозника мора за сваки ванредни догађај, у коме је било укључено његово особље и/или средства, да састави писану пријаву ванредног догађаја на обрасцу, који мора да садржи најмање: датум и вријеме настанка; мјесто настанка; врсту и број воза; податке о превознику; ко је управљач на подручју ванредног догађаја; опис ванредног догађаја; податке о времену; посљедице по људе и материјална средства (усмрћених, повријеђених, подаци о непроходности колосијека, оштећењу стабилних постројења електричне вуче, возних и других средстава, оштећења товара и загађење животне средине). (3) Писана пријава о ванредном догађају се одмах, а најкасније у року од два радна дана доставља: Регулаторни одбор - тијело за истраге; Инспекторату за саобраћај надлежног Министарства; Превознику који је учествовао у ванредном догађају; Управљачу инфраструктуре; Надлежној полицијској станици и Инспекторату за рад надлежног Министарства, уколико су усмрћени или повријеђени жељезнички радници при обављању службе и при несрећама и опасним догађајима, који би могли угрозити животе радника на раду и других. (4) Начин доставе пријаве, облик писане пријаве из става 2. овог члана и адресе из претходног става овог члана, којима треба доставити пријаве, за потребе управљача и превозника детаљно прописују управљач и превозник у процесу успостављања система управљања безбједношћу. III - ИСТРАГА ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА, СПРОВЕДЕНА ОД СТРАНЕ УПРАВЉАЧА И/ИЛИ ПРЕВОЗНИКА Члан 9. (Истрага ванредних догађаја) (1) Поред надлежног Тијела за истраге, морају све ванредне догађаје да истраже и управљач и/или превозник, у циљу побољшања безбједности жељезничког саобраћаја и спречавање ванредних догађаја. (2) Ако је у ванредном догађају укључено особље и/или средства управљача и превозника, истрагу ванредног догађаја спроводи истражна комисија. (3) Ако је у ванредном догађају укључено само особље и/или имовина управљача, истрагу ванредног догађаја спроводи сам управљач. (4) Ако је у ванредном догађају укључено само особље и/или имовина превозника, истрагу ванредног догађаја спроводи сам превозник. (5) У истрази ванредних догађаја могу да учествују и лица која су независна од управљача и превозника. (6) Сваки ванредни догађај у жељезничком саобраћају морају управљач и/или превозник пажљиво и детаљно истражити, да се утврде сви узроци и околности под којима је настао. Управљач и превозник морају да

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ -

Број 73 - Страна 93

елиминишу узроке, због којих је настао ванредни догађај. (7) Начин вођења истраге, коју мора спровести управљач и/или превозник, детаљно прописују управљач и превозник у процесу успостављања система управљања безбједношћу. Члан 10. (Истражна комисија за ванредне догађаје) (1) Истражну комисију за ванредне догађаје, у којима су учествовали особље и/или средства управљача и превозника именује управљач. (2) Истражна комисија требало би да буде састављена тако, да укупан број чланова буде непаран, али најмање да се састоји од предсједника и два члана. Предсједника, његове замјенике и чланове из редова управљача одређује управљач, а чланове из редова превозника одређује превозник. (3) За чланове истражне комисије могу бити именовани: Шефови организационих јединица; Радници који су овлашћени за превоз опасних материја код превозника; Радници који су овлашћени за заштиту на раду и заштиту од пожара; Стручњаци за управљање саобраћајем, за жељезничка возила, доњи и горњи строј, сигнално-сигурносне уређаје, за телекомуникационе уређаје и за електроенергетске уређаје и Радници који су овлашћени за унутрашњу контролу. (4) Ако је потребно у раду комисије учешће других жељезничких стручњака или стручњака других грана привреде или институција (љекари, психолози, социолози, институти, итд.), њих управљач именује као чланове комисије или као сараднике, да помогну савјетима, мишљењима, објашњењима, итд. (5) Кад се обавља увиђај и истрага ванредног догађаја ` који послужују радници превозника, мора да буде члан комисије и представник управљача (имаоца) индустријског колосијека. (6) У граничном саобраћају на дијелу пруге, који повезује двије граничне станице, увиђај и истрагу ванредног догађаја обављају радници управљача на чијој територији се ванредни догађај десио. Ако се не може утврдити у којој држави се десио ванредни догађај, сусједни управљачи се договарају који ће од њих вршити истрагу, или ће је спровести заједно. (7) Састав комисије за истрагу ванредних догађаја, учешће других жељезничких стручњака у комисији, надлежности комисије и прикладност реконструкције детаљно прописују управљач и превозник у процесу успостављања система управљања безбједношћу. Члан 11. (Овлашћења истражне комисије) Истражна комисија може захтијевати информације од свих, за које сматра да могу да пруже информације које су релевантне за истрагу, а може да задржи и испита предмете, документе, евиденције електронских медија, који су, према мишљењу истражне комисије релевантни за истрагу, при чему има сљедећа права: Непосредни слободан приступ на мјесто ванредног догађаја и до возила, њихових дијелова, товара, крхотине, улазак на земљиште и у објекте;

(1)

(2)

(1) (2)

(3)

Непосредно задржавање доказа и надзора над уклањањем трагова или дијелова возила за потребе истраге; непосредно преузимање записа региструјућих уређаја на возилима и других уређаја за снимање и регистровање, за потребе истраге; да обави разговор са свједоцима и учесницима; да добије на располагање било какву информацију или запис, који посједују власник, управљач и превозник или произвођач средстава, која су била укључена у ванредни догађај. Члан 12. (Извјештај о истрази ванредних догађаја) У року од четири мјесеца након покретања истраге ванредног догађаја, истражна комисија мора поднијети извјештај о истрази у складу са одредбама чл. 8. и 10. Закона о жељезницама БиХ ("Службени гласник БиХ" бр. 52/05) те одредбама Инструкције за безбједност и интероперабилност ЖС БиХ ("Службени гласник БиХ" бр. 11/12) и Упутства о безбједносним истрагама несрећа и инцидената у БиХ ("Службени гласник БиХ" бр. 55/11), укључујући и истражни материјал, на све адресе, којима је достављена писана пријава о ванредном догађају. Детаљне одредбе о облику и начину попуњавања извјештаја о истрази ванредних догађаја, начин доставе извјештаја као и доставе извјештаја за потребе управљача и превозника, прописују управљач и превозник у процесу успостављања система управљања безбједношћу. Члан 13. (Евиденције и извјештавање) Управљач и превозник морају да воде евиденцију о ванредним догађајима и другим догађајима релевантним за безбједност жељезничког саобраћаја. Управљач и превозник морају Регулаторном одбору тијелу за безбједност до 30. јуна текуће године доставити годишњи извјештај о безбједности за претходну календарску годину. Извјештај о безбједности мора да садржи: Податке о томе како се испуњавају заједнички безбједносни циљеви (ЦСТ) управљача и превозника и о резултатима планова за безбједност; Опис развоја националних безбједносних индикатора и информације о заједничким безбједносним индикаторима (ЦСИ) у форми захтијеваној од стране Тијела за безбједност; Резултати интерне ревизије безбједности; Коментари на недостатке и грешке у функционисању жељезничког саобраћаја и управљању жељезничком инфраструктуром, која би могла бити релевантна за Тијело за безбједност. Начин евидентирања, статистичког праћења и извјештавања о резултатима истраге, сарадњу управљача и превозника са органима који спроводе судску истрагу, и сталним истражним органом (Тијело за истраге – Регулаторни одбор) као и доставу извјештаја о безбједности истражном органу (Регулаторни одбор-тијелу за истраге) детаљно прописују управљач и превозник у процесу успостављања система управљања безбједношћу.

Број 73 - Страна 94

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

Члан 14. (Безбједносне препоруке) (1) Истражна комисија може издати безбједносне препоруке, које управљач и/или превозник морају узети у обзир у процесу успостављања заједничких безбједносних циљева. (2) Безбједносне препоруке неће ни у ком случају стварати претпоставку кривице или одговорности за озбиљне несреће, несреће или инциденте. (3) Истражна комисија, која је издала безбједносне препоруке управљачу и/или превознику ће о томе обавијестити Регулаторни одбор - Тијело за истраге. IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 15. (Оперативни прописи управљача и превозника и упознавање са њима) (1) Најкасније једну годину послије ступања на снагу овог правилника управљач и превозник ће донијети оперативне прописе на основу става 4. члана 7, става 4. члана 8, става 7. члана 9, става 7. члана 10, став 2. члана 12. и става 4. члана 13. овог Правилника. (2) Прије почетка примјене оперативних прописа морају управљач и превозник доказно да упознају сво

особље, на које се односе одредбе оперативних прописа, са садржајем тих одредби. Члан 16. (Упознавање с правилником) Прије почетка примјене правилника управљач и превозник морају упознати сво особље, на које се односе одредбе Правилника, са садржајем тих одредби. Члан 17. (Ступање на снагу) Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта, а исти ће се примјењивати, након што РОЖ БиХ од ентитета добије писмену потврду о прихватању и примјени одредби овог правилника у сврху измјене Прилога I "Инструкције за безбједност и интероперабилност жељезничког система у БиХ" ("Службени гласник БиХ", бр.11/12). Број 10-01-29-7-305-1/13 02. септембра 2013. године Добој Директор Борка Тркуља, с. р.

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 95

 

Број 73 - Страна 96

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

Na osnovu člana 8. tačka A. stav 1. i 2. Zakona o željeznicama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 52/05), Regulatorni odbor željeznica BiH donosi O POSTUPCIMA PRI OZBILJNIM NESREĆAMA, NESREĆAMA I INCIDENTIMA I - OPĆE ODREDBE Član 1. (Sadržaj) (1) Ovaj pravilnik sadrži odredbe o načinu obavještavanja, utvrđivanju uzroka i istrazi ozbiljnih nesreća, nesreća i incidenata, provedeno od strane upravljača i prevoznika i uvjetima za evidentiranje, statističko praćenje i objavljivanje podataka o ozbiljnim nesrećama, nesrećama i incidentima. (2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na području željezničkog sistema Bosne i Hercegovine (ŽS BiH). Član 2. (Definicije) (1) Izrazi, upotrijebljeni u ovom pravilniku, imaju sljedeće značenje: 1. "Iskliznuće voza" označava iskliznuće jednog ili više željezničkih vozila u vozu; 2. "Smetnje" su događaji ili niz događaja u željezničkom prometu, koji nisu svrstani u ozbiljne nesreće, nesreće ili incidente; 3. "Nalet voza" podrazumijeva: Nalet voza na manevarski sastav, skupinu ili pojedinačna vozila ili pružno vozilo ili cestovno vozilo na pruzi ili kolosijeku, bez obzira da li se kreću ili miruju; Nalet na kraj kolosijeka ili drugu prepreku na pruzi; 4. "Operativni propis" označava priručnik, korisnički, odredbu, obavijest, telegram i fonogram, koji je izdao upravljač i/ili prevoznik; 5. "Okrznuće voza", je bilo koje okrznuće voza sa strane; 6. "Putnik" označava osobu koja posjeduje valjanu voznu kartu ili namjerava da je kupi u vozu, od trenutka kada se nađe na željezničkom području, koje je namijenjeno za putnike koji putuju vozom, do trenutka dok poslije izvršenog putovanja ne napusti željezničko područje, namijenjeno putnicima; 7. "Ozbiljno ozlijeđena osoba" označava bilo koju povrijeđenu osobu, koja je zbog posljedica ozbiljne nezgode ili nesreće hospitalizovana više od 24 sata; 8. "Samoubojstvo" označava akt osobe koja je samovoljno prouzrokovala tjelesne ozljede što je dovelo do smrti; 9. "Samoozljeđivanje" označava akt osobe koje je samo prouzrokovalo tjelesne ozljede, što je dovelo do ozbiljnih ozljeda, a ne smrti; 10. "Usmrćena osoba" označava svaka osoba poginula odmah, ili kao rezultat ozbiljne nezgode ili nesreće umire u roku od 30 dana poslije toga; 11. "Sudar voza" označava, kada voz udari u čelo, bok ili kraj drugog voza, bilo da se kreću oba ili samo jedan od njih, bez obzira na smjer kretanja; 12. "Željeznički sistem" označava ukupnost podsistema u strukturnim i operativnim oblastima, kao i upravljanje i operativno funkcionisanje sistema kao cjeline; (2) Ostali izrazi upotrijebljeni u pravilniku, imaju isto značenje kao što je definirano zakonima, Instrukcijama koji uređuju sigurnost željezničkog prometa na području ŽS BiH.

PRAVILNIK

Član 3. (Ozbiljna nesreća) Ozbiljna nesreća označava svaki sudar vozova ili iskliznuće voza, što je rezultiralo smrću jednog ili više lica ili ozbiljnim ozljedama pet ili više osoba ili značajna oštećenja voznog parka, infrastrukture i okoliša, kao i bilo koji drugi sličan događaj, koji ima očigledan utjecaj na reguliranje sigurnosti prometa na željeznici ili na upravljanje sigurnosti. Član 4. (Nesreća) (1) Nesreća označava nevoljni ili nenamjerni neočekivani događaja ili poseban niz ovakvih događaja koji imaju štetne posljedice. Nesreće su svrstane u sljedeće kategorije: sudar, iskliznuće voza, nesreća na putnim prijelazima, nesreće prema osobama prouzročene od strane voznih sredstava tijekom kretanja, požar i ostalo, koje daju bar jednu od posljedica: Teške ozljede od jedne do 4 osobe; Materijalnu štetu od 10.000 do 4.0000.000 KM; Prekid željezničkog prometa više od 2 sata. (2) Nesreća je i svaki drugi događaj koji ima očigledan utjecaj na sigurnost željezničkog prometa ili na upravljanje sigurnosti (primjerice: sudara vozova, nalet, okrznuće i iskliznuće voza), iako nije nastala nijedna posljedica iz prethodnog stavka. Član 5. (Izuzeće iz ozbiljnih nesreća i nesreća) (1) Ako je smrt posljedica prirodnih uzroka, samoubojstva, lokacije putnika izvan područja koja su obično namijenjena za putnike i osoblje, djelovanja treće osobe ili kada su ozljede rezultat samopovređivanja, takav događaj, bez obzira na odredbe člana 3. ovog pravilnika, ne smatra se ozbiljnom nesrećom. (2) Ako su ozljede posljedica prirodnih uzroka, samopovređivanja ili su ozljede prouzročila treća osoba, ili su ozlijeđeni putnici koji se nalaze izvan područja koja su obično namijenjena za putnike i osoblje, takav događaj, bez obzira na odredbe člana 4. ovog pravilnika, ne smatra se nesrećom. Član 6. (Incident) (1) Incident označava svaki događaj, osim ozbiljne nesreće ili nezgode, koji se odnosi na promet vozova i koji može utjecati na sigurnost prometa. (2) Incident se također smatra, ako se ista smetnja ponavlja pet puta na istom uređaju ili dijelu uređaja u roku od 30 dana. U takvim slučajevima, mora upravljač ili prevoznik izvršiti izvanredni tehnički pregled, da se utvrdi uzrok smetnje i da ga otkloni. (3) Incidentom se smatraju sljedeći slučajevi ugrožavanja ili ometanja željezničkog prometa: 1. Prolaz voza kroz stanicu ili stajalište, gdje je po redu vožnje ili nalogu trebao stati; 2. Prolaz voza ili pružnog vozila pored signala, kojim se zabranjuje daljnja vožnja, osim u slučaju kada se takva vožnja odvija po nalogu nadležne osobe, koje regulira saobraćaj; 3. Iskliznuće pri manevriranju; 4. Nalet i okrznuće pri manevriranju, kada naleti ili okrzne jedno ili više vozila pri manevriranju, osim na voz; 5. Sudar, okrznuće, nalet i iskliznuće pružnih vozila; 6. Prijelaz željezničkih vozila preko cestovnog prijelaza u razini osiguranom uređajem osiguranja, kada saobraćaj na putnom prijelazu u razini nije osiguran tim uređajem (uređaj ne funkcionira), odnosno radnikom; 7. Raskinuće voza;

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ -

Број 73 - Страна 97

8. Kvar zračne kočnice voza tijekom vožnje; 9. Prekoračenje propisane brzine. II - NAČIN OBAVJEŠTAVANJA Član 7. (Obavijest o izvanrednim događajima) (1) O ozbiljnoj nesreći, nesreći ili incidentu (u daljnjem tekstu: izvanredni događaji), mora osoba koja je bila sudionik u izvanrednom događaju, koja ga je vidjela ili je za njega saznala neposredno nakon događaja, odmah i na najbrži način obavijestiti dispečera ili otpravnika vozova. Ako su u izvanrednom događaju povrijeđena lica, mora im se ukazati prva pomoć i odmah obavijestiti Stanicu hitne medicinske pomoći i nadležni Centar javne sigurnosti. (Ukoliko je nemoguće izravno pozvati Regionalni centar za obavještavanje, o tome se posebno upozorava dispečer ili otpravnik vozova.) (2) Upravitelj i prevoznik moraju odmah obavijestiti nadležni entitetski Inspektorat za promet o nesreći i ozbiljnoj nesreći, u kojima su ozlijeđene osobe ili je nastala velika šteta kao i o ozbiljnoj nesreći i nesreći iz člana 3. i 4. ovog pravilnika, koji imaju karakteristike kaznenog djela. (3) Upravitelj i prevoznik moraju odmah obavijestiti Tijelo za istrage (Regulatorni odbor) ozbiljnih nesreća, nesreća i incidenata u željezničkom prometu. (4) Postupak detaljnijeg obavještavanja svih koji su uključeni u slučaju izvanrednog događaja propisuju upravljač i prevoznik u procesu uspostavljanja sistema upravljanja sigurnošću, a u skladu sa odredbama Instrukcije za sigurnost i interoperabilnost ŽS BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 11/12) i Uputstva o siguronosnim istragama nesreća i incidenata u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 55/11). Član 8. (Pisana prijava o izvanrednom događaju) (1) Ovlaštena osoba upravljača mora o svakoj ozbiljnoj nesreći i nesreći, u kojoj je također bilo uključeno osoblje i/ili imovina upravljača, odmah popuniti i poslati u nadležni Centar javne sigurnosti, obrazac "Prijenos informacije u slučaju željezničke nesreće", koji je Prilog ovog pravilnika. Za ozbiljne nesreće i nesreće, u koje je uključeno samo osoblje i/ili sredstva prevoznika, nadležnom Centru javne bezbjednosti, obrazac "Prijenos informacije u slučaju željezničke nesreće" šalje ovlaštena osoba prevoznika. (2) Ovlaštena osoba upravljača i prevoznika mora za svaki izvanredni događaj, u kome je bilo uključeno njegovo osoblje i/ili sredstva, sastaviti pisanu prijavu izvanrednog događaja na obrascu, koji mora sadržavati najmanje: Datum i vrijeme nastanka; Mjesto nastanka; Vrstu i broj voza; Podatke o prevozniku; Tko je upravljač na području izvanrednog događaja; Opis izvanrednog događaja; Podatke o vremenu; Posljedice po ljude i materijalna sredstva (usmrćenih, ozlijeđenih, podaci o neprohodnosti kolosijeka, oštećenju stabilnih postrojenja električne vuče, voznih i drugih sredstava, oštećenja tereta i zagađenje okoliša). (3) Pisana prijava o izvanrednom događaju se odmah, a najkasnije u roku od dva radna dana dostavlja: Regulatorni odbor - Тijelo za istrage; Inspektoratu za saobraćaj nadležnog Ministarstva; Prijevozniku koji je sudjelovao u izvanrednom događaju; Upravljaču infrastrukture; Nadležnoj policijskoj postaji i

Inspektoratu za rad nadležnog Ministarstva, ukoliko su usmrćeni ili povrijeđeni željeznički radnici pri obavljanju službe i pri nesrećama i opasnim događajima, koji bi mogli ugroziti živote radnika na radu i drugih. (4) Način dostave prijave, oblik pisane prijave iz stava 2. ovog člana i adrese iz prethodnog stava ovog člana, kojima treba dostaviti prijave, za potrebe upravljača i prevoznika detaljno propisuju upravljač i prevoznik u procesu uspostavljanja sistema upravljanja sigurnošću. III - ISTRAGA IZVANREDNIH DOGAĐAJA, PROVEDENA OD STRANE UPRAVLJAČA I/ILI PRIJEVOZNIKA Član 9. (Istraga izvanrednih događaja) (1) Pored Tijela za istrage, moraju sve izvanredne događaje da istraže i upravljač i/ili prevoznik, u cilju poboljšanja sigurnosti željezničkog prometa i sprječavanje izvanrednih događaja. (2) Ako je u izvanrednom događaju uključeno osoblje i/ili sredstva upravljača i prevoznika, istragu izvanrednog događaja provodi istražna komisija. (3) Ako je u izvanrednom događaju uključeno samo osoblje i/ili imovina upravljača, istragu izvanrednog događaja provodi sam upravljač. (4) Ako je u izvanrednom događaju uključeno samo osoblje i/ili imovina prevoznika, istragu izvanrednog događaja provodi sam prevoznik. (5) U istrazi izvanrednih događaja mogu sudjelovati i osobe koje su neovisne od upravljača i prevoznika. (6) Svaki izvanredni događaj u željezničkom prometu moraju upravljač i/ili prevoznik pažljivo i detaljno istražiti, da se utvrde svi uzroci i okolnosti pod kojima je nastao. Upravitelj i prevoznik moraju da eliminiraju uzroke, zbog kojih je nastao izvanredni događaj. (7) Način vođenja istrage, koju mora provesti upravljač i/ili prevoznik, detaljno propisuju upravljač i prevoznik u procesu uspostavljanja sistema upravljanja sigurnošću. Član 10. (Istražna komisija za izvanredne događaje) (1) Istražnu komisiju za izvanredne događaje, u kojima su sudjelovali osoblje i/ili sredstva upravljača i prevoznika imenuje upravljač. (2) Istražna komisija trebala bi biti sastavljena tako, da ukupan broj članova bude neparan, ali najmanje se sastojati od predsjednika i dva člana. Predsjednika, njegove zamjenike i članove iz redova upravljača određuje upravljač, a članove iz redova prevoznika određuje prevoznik. (3) Za članove istražne komisije mogu biti imenovani: Šefovi organizacionih jedinica; Radnici koji su ovlašteni za prijevoz opasnih tvari kod prevoznika; Radnici koji su ovlašteni za zaštitu na radu i zaštitu od požara; Stručnjaci za upravljanje prometom, za željeznička vozila, donji i gornji stroj, signalno-sigurnosne uređaje, za telekomunikacijske uređaje i za elektroenergetske uređaje i Radnici koji su ovlašteni za unutarnju kontrolu. (4) Ako je potrebno u radu komisije učešće drugih željezničkih stručnjaka ili stručnjaka drugih grana privrede ili institucija (liječnici, psiholozi, sociolozi, instituti, itd.). Njih upravljač imenuje kao članove komisije ili kao suradnike, pomoći savjetima, mišljenjima, objašnjenjima, itd.

Број 73 - Страна 98 (5)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

Kad se obavlja očevid i istraga izvanrednog događaja na industrijskom kolosijeku, koji poslužuju radnici prevoznika, mora biti član komisije i predstavnik upravljača (imatelja) industrijskog kolosijeka. (6) U graničnom prometu na dijelu pruge, koji povezuje dvije granične stanice, očevid i istragu izvanrednog događaja obavljaju djelatnici upravljača na čijoj teritoriji se izvanredni događaj desio. Ako se ne može utvrditi u kojoj državi se desio izvanredni događaj, susjedni upravljači se dogovaraju koji će od njih vršiti istragu, ili će je provesti zajedno. (7) Sastav komisije za istragu izvanrednih događaja, sudjelovanje drugih željezničkih stručnjaka u komisiji, nadležnosti komisije i prikladnost rekonstrukcije detaljno propisuju upravljač i prevoznik u procesu uspostavljanja upravljanja sigurnošću. Član 11. (Ovlaštenja istražne komisije) Istražna komisija može zahtijevati informacije od svih, za koje smatra da mogu pružiti informacije koje su relevantne za istragu, a može zadržati i ispitati predmete, dokumente, evidencije elektroničkih medija, koji su, prema mišljenju istražne komisije relevantni za istragu, pri čemu ima sljedeća prava: Neposredni slobodan pristup na mjesto izvanrednog događaja i do vozila, njihovih dijelova, tovara, krhotine, ulazak na zemljište i u objekte; Neposredno zadržavanje dokaza i nadzora nad uklanjanjem tragova ili dijelova vozila za potrebe istrage; Neposredno preuzimanje zapisa registrujućih uređaja na vozilima i drugih uređaja za snimanje i registriranje, za potrebe istrage; Obaviti razgovor sa svjedocima i sudionicima; Dobiti na raspolaganje bilo kakvu informaciju ili rekord, koji posjeduju vlasnik, upravljač i prevoznik ili proizvođač sredstava, koja su bila uključena u izvanredni događaj. Član 12. (Izvješće o istrazi izvanrednih događaja) (1) U roku od četiri mjeseca nakon poktretanja istrage izvanrednog događaja, istražna komisija mora podnijeti izvještaj o istrazi u skladu sa odredbama čl. 8. i 10. Zakona o željeznicama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 52/05) te odredbama Instrukcije za sigurnost i interoperabilnost ŽS BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 11/12) i Uputstva o siguronosnim istragama nesreća i incidenata u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 55/11), uključujući i istražni materijal, na sve adrese, kojima je dostavljena pisana prijava o izvanrednom događaju. (2) Detaljne odredbe o obliku i načinu popunjavanja izvještaja o istrazi izvanrednih događaja, način dostave izvještaja kao i dostave izvještaja za potrebe upravljača i prevoznika, propisuju upravljač i prevoznik u procesu uspostavljanja sistema upravljanja sigurnošću. Član 13. (Evidencije i izvještavanje) (1) Upravitelj i prevoznik moraju voditi evidenciju o izvanrednim događajima i drugim događajima relevantnim za sigurnost željezničkog prometa. (2) Upravitelj i prevoznik moraju Regulatornom odboru-Tijelu za sigurnost do 30. juna tekuće godine dostaviti godišnji

izvještaj o sigurnosti za prethodnu kalendarsku godinu. Izvještaj o sigurnosti mora sadržavati: Podatke o tome kako se ispunjavaju zajednički sigurnosni ciljevi (CST) upravljača i prevoznika i o rezultatima planova za sigurnost; Opis razvoja nacionalnih sigurnosnih pokazatelja i informacije o zajedničkim sigurnosnim indikatorima (CSI) u formi zahtijevanoj od strane Tijela za sigurnost; Rezultati interne revizije sigurnosti; Komentari na nedostatke i pogreške u funkcioniranju željezničkog prometa i upravljanju željezničkom infrastrukturom, koja bi mogla biti relevantna za Tijelo za sigurnost. (3) Način evidentiranja, statističkog praćenja i izvještavanja o rezultatima istrage, saradnju upravljača i prevoznika s organima koji provode sudsku istragu, i stalnim istražnim organom (Regulatorni odbor - Tijelo za istrage, kao i dostavu izvještaja o sigurnosti istražnom tijelu (Regulatorni odbor Tijelu za istrage) detaljno propisuju upravljač i prevoznik u procesu uspostavljanja sistema upravljanja sigurnošću. Član 14. (Sigurnosne preporuke) (1) Istražna komisija može izdati sigurnosne preporuke koje upravljač i/ili prevoznik moraju uzeti u obzir u procesu uspostavljanja zajedničkih sigurnosnih ciljeva. (2) Sigurnosne preporuke neće ni u kom slučaju stvarati pretpostavku krivice ili odgovornosti za ozbiljne nesreće, nesreće ili incidente. (3) Istražna komisija, koja je izdala sigurnosne preporuke upravljaču i/ili prevozniku će o tome obavijestiti Regulatorni odbor- Tijelo za sigurnost. IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 15. (Operativni propisi upravljača i prevoznika i upoznavanje sa njima) (1) Najkasnije jednu godinu nakon stupanja na snagu ovog pravilnika upravljač i prevoznik će donijeti operativne propise na temelju stava 4. člana 7, stava 4. člana 8, stava 7. člana 9, stava 7. člana 10, stava 2. člana 12. i stava 4. člana 13. ovog Pravilnika. (2) Prije početka primjene operativnih propisa moraju upravljač i prevoznik dokazno upoznati svo osoblje, na koje se odnose odredbe operativnih propisa, sa sadržajem tih odredbi. Član 16. (Upoznavanje s pravilnikom) Prije početka primjene pravilnika upravljač i prevoznik moraju upoznati svo osoblje, na koje se odnose odredbe Pravilnika, sa sadržajem tih odredbi. Član 17. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta, a isti će se primjenjivati, nakon što ROŽ BiH od entiteta dobije pismenu potvrdu o prihvatanju i primjeni odredbi ovog pravilnika u svrhu izmjene Priloga I "Instrukcije za sigurnost i interoperabilnost željezničkog sistema u BiH" ("Službeni glasnik BiH", br. 11/12). Broj 10-01-29-7-305-1/13 Direktor 02. septembra 2013. godine Borka Trkulja, s. r. Doboj

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 99

 

Број 73 - Страна 100

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

Na temelju članka 8. točka A. stavak 1. i 2. Zakona o željeznicama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 52/05), Regulatorni odbor željeznica BiH donosi O POSTUPCIMA PRI OZBILJNIM NESREĆAMA, NESREĆAMA I INCIDENTIMA I - OPĆE ODREDBE (1) Članak 1. (Sadržaj) Ovaj pravilnik sadrži odredbe o načinu obavještavanja, utvrđivanju uzroka i istrazi ozbiljnih nesreća, nesreća i incidenata, provedeno od strane upravljača i prijevoznika i uvjetima za evidentiranje, statističko praćenje i objavljivanje podataka o ozbiljnim nesrećama, nesrećama i incidentima. Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na području željezničkog sustava Bosne i Hercegovine (ŽS BiH). Članak 2. (Definicije) Izrazi, upotrijebljeni u ovom pravilniku, imaju sljedeće značenje: 1. "Iskliznuće vlaka" označava iskliznuće jednog ili više željezničkih vozila u vlaku; 2. "Smetnje" su događaji ili niz događaja u željezničkom prometu, koji nisu svrstani u ozbiljne nesreće, nesreće ili incidente; 3. "Nalet vlaka" podrazumijeva: Nalet vlaka na manevarski sastav, skupinu ili pojedinačna vozila ili pružno vozilo ili cestovno vozilo na pruzi ili kolosijeku, bez obzira da li se kreću ili miruju; Nalet na kraj kolosijeka ili drugu prepreku na pruzi; 4. "Operativni propis" označava priručnik, korisnički, odredbu, obavijest, telegram i fonogram, koji je izdao upravljač i/ili prijevozni; 5. "Okrznuće vlaka", je bilo koje okrznuće vlaka sa strane; 6. "Putnik" označava osobu koja posjeduje valjanu voznu kartu ili namjerava da je kupi u vlaku, od trenutka kada se nađe na željezničkom području, koje je namijenjeno za putnike koji putuju vlakom, do trenutka dok poslije izvršenog putovanja ne napusti željezničko područje, namijenjeno putnicima; 7. "Ozbiljno ozlijeđena osoba" označava bilo koju povrijeđenu osobu, koja je zbog posljedica ozbiljne nezgode ili nesreće hospitalizovana više od 24 sata; 8. "Samoubojstvo" označava akt osobe koja je samovoljno prouzrokovala tjelesne ozljede što je dovelo do smrti; 9. "Samoozljeđivanje" označava akt osobe koje je samo prouzrokovalo tjelesne ozljede, što je dovelo do ozbiljnih ozljeda, a ne smrti; 10. "Usmrćena osoba" označava svaka osoba poginula odmah, ili kao rezultat ozbiljne nezgode ili nesreće umire u roku od 30 dana poslije toga; 11. "Sudar vlaka" označava, kada vlak udari u čelo, bok ili kraj drugog vlaka, bilo da se kreću oba ili samo jedan od njih, bez obzira na smjer kretanja; 12. "Željeznički sustav" označava ukupnost podsustava u strukturnim i operativnim oblastima, kao i

PRAVILNIK

(2)

(1)

upravljanje i operativno funkcioniranje sustava kao cjeline. (2) Ostali izrazi upotrijebljeni u pravilniku, imaju isto značenje kao što je definirano zakonima, instrukcijama, koji uređuju sigurnost željezničkog prometa na području ŽS BiH. Članak 3. (Ozbiljna nesreća) Ozbiljna nesreća označava svaki sudar vlakova ili iskliznuće vlaka, što je rezultiralo smrću jednog ili više lica ili ozbiljnim ozljedama pet ili više osoba ili značajna oštećenja voznog parka, infrastrukture i okoliša, kao i bilo koji drugi sličan događaj, koji ima očigledan utjecaj na reguliranje sigurnosti prometa na željeznici ili na upravljanje sigurnosti. Članak 4. (Nesreća) (1) Nesreća označava nevoljni ili nenamjerni neočekivani događaja ili poseban niz ovakvih događaja koji imaju štetne posljedice. Nesreće su svrstane u sljedeće kategorije: sudar, iskliznuće vlaka, nesreća na putnim prijelazima, nesreće prema osobama prouzročene od strane voznih sredstava tijekom kretanja, požar i ostalo, koje daju bar jednu od posljedica: Teške ozljede od jedne do 4 osobe; Materijalnu štetu od 10.000 do 4.0000.000 KM, Prekid željezničkog prometa više od 2 sata. (2) Nesreća je i svaki drugi događaj koji ima očigledan utjecaj na sigurnost željezničkog prometa ili na upravljanje sigurnosti (primjerice: sudara vlakova, nalet, okrznuće i iskliznuće vlaka), iako nije nastala nijedna posljedica iz prethodnog stavka. Članak 5. (Izuzeće iz ozbiljnih nesreća i nesreća) (1) Ako je smrt posljedica prirodnih uzroka, samoubojstva, lokacije putnika izvan područja koja su obično namijenjena za putnike i osoblje, djelovanja treće osobe ili kada su ozljede rezultat samopovređivanja, takav događaj, bez obzira na odredbe članka 3. ovog pravilnika, ne smatra se ozbiljnom nesrećom. (2) Ako su ozljede posljedica prirodnih uzroka, samopovređivanja ili su ozljede prouzročila treća osoba, ili su ozlijeđeni putnici koji se nalaze izvan područja koja su obično namijenjena za putnike i osoblje, takav događaj, bez obzira na odredbe članka 4. ovog pravilnika, ne smatra se nesrećom. Članak 6. (Incident) (1) Incident označava svaki događaj, osim ozbiljne nesreće ili nezgode, koji se odnosi na promet vlakova i koji može utjecati na sigurnost prometa. (2) Incident se također smatra, ako se ista smetnja ponavlja pet puta na istom uređaju ili dijelu uređaja u roku od 30 dana. U takvim slučajevima, mora upravljač ili prijevozni izvršiti izvanredni tehnički pregled, da se utvrdi uzrok smetnje i da ga otkloni. (3) Incidentom se smatraju sljedeći slučajevi ugrožavanja ili ometanja željezničkog prometa: 1. Prolaz vlaka kroz stanicu ili stajalište, gdje je po redu vožnje ili nalogu trebao stati; 2. Prolaz vlaka ili pružnog vozila pored signala, kojim se zabranjuje daljnja vožnja, osim u slučaju kada se takva vožnja odvija po nalogu nadležne osobe, koje regulira saobraćaj; 3. Iskliznuće pri manevriranju;

Понедјељак, 23. 9. 2013. 4. 5. 6.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ -

Број 73 - Страна 101

7. 8. 9.

Nalet i okrznuće pri manevriranju, kada naleti ili okrzne jedno ili više vozila pri manevriranju, osim na vlak; Sudar, okrznuće, nalet i iskliznuće pružnih vozila; Prijelaz željezničkih vozila preko cestovnog prijelaza u razini osiguranom uređajem osiguranja, kada saobraćaj na putnom prijelazu u razini nije osiguran tim uređajem (uređaj ne funkcionira), odnosno radnikom; Raskinuće vlaka; Kvar zračne kočnice vlaka tijekom vožnje; Prekoračenje propisane brzine.

(3)

II - NAČIN IZVJEŠTAVANJA Članak 7. (Obavijest o izvanrednim događajima) (1) O ozbiljnoj nesreći, nesreći ili incidentu (u daljnjem tekstu: izvanredni događaji), mora osoba koja je bila sudionik u izvanrednom događaju, koja ga je vidjela ili je za njega saznala neposredno nakon događaja, odmah i na najbrži način obavijestiti dispečera ili otpravnika vlakova. Ako su u izvanrednom događaju povrijeđena lica, mora im se ukazati prva pomoć i odmah obavijestiti Stanicu hitne medicinske pomoći i nadležni Centar javne sigurnosti. (Ukoliko je nemoguće izravno pozvati Regionalni centar za obavještavanje, o tome se posebno upozorava dispečer ili otpravnik vlakova.) (2) Upravitelj i prijevozni moraju odmah obavijestiti nadležni entitetski Inspektorat za promet o nesreći i ozbiljnoj nesreći, u kojima su ozlijeđene osobe ili je nastala velika šteta kao i o ozbiljnoj nesreći i nesreći iz članka 3. i 4. ovog pravilnika, koji imaju karakteristike kaznenog djela. (3) Upravitelj i prijevozni moraju odmah obavijestiti Tijelo za istrage (Regulatorni odbor) ozbiljnih nesreća, nesreća i incidenata u željezničkom prometu. (4) Postupak detaljnijeg obavještavanja svih koji su uključeni u slučaju izvanrednog događaja propisuju upravljač i prevoznik u procesu uspostavljanja sustava upravljanja sigurnošću, a u skladu sa odredbama Instrukcije za sigurnost i interoperabilnost ŽS BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 11/12) i Uputstva o siguronosnim istragama nesreća i incidenata u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 55/11). Članak 8. (Pisana prijava o izvanrednom događaju) (1) Ovlaštena osoba upravljača mora o svakoj ozbiljnoj nesreći i nesreći, u kojoj je također bilo uključeno osoblje i/ili imovina upravljača, odmah popuniti i poslati u nadležni Centar javne sigurnosti, obrazac "Prijenos informacije u slučaju željezničke nesreće", koji je Prilog ovog pravilnika. Za ozbiljne nesreće i nesreće, u koje je uključeno samo osoblje i/ili sredstva prijevoznika, nadležnom Centru javne bezbjednosti, obrazac "Prijenos informacije u slučaju željezničke nesreće" šalje ovlaštena osoba prijevoznika. (2) Ovlaštena osoba upravljača i prijevoznika mora za svaki izvanredni događaj, u kome je bilo uključeno njegovo osoblje i/ili sredstva, sastaviti pisanu prijavu izvanrednog događaja na obrascu, koji mora sadržavati najmanje: Datum i vrijeme nastanka; Mjesto nastanka; Vrstu i broj vlaka; Podatke o prijevozniku; Tko je upravljač na području izvanrednog događaja; Opis izvanrednog događaja;

(4)

Podatke o vremenu; Posljedice po ljude i materijalna sredstva (usmrćenih, ozlijeđenih, podaci o neprohodnosti kolosijeka, oštećenju stabilnih postrojenja električne vuče, voznih i drugih sredstava, oštećenja tereta i zagađenje okoliša). Pisana prijava o izvanrednom događaju se odmah, a najkasnije u roku od dva radna dana dostavlja: Regulatorni odbor - Tijelu za istrage; Inspektoratu za saobraćaj nadležnog Ministarstva; Prijevozniku koji je sudjelovao u izvanrednom događaju; Upravljaču infrastrukture; Nadležnoj policijskoj postaji i Inspektoratu za rad nadležnog Ministarstva, ukoliko su usmrćeni ili povrijeđeni željeznički radnici pri obavljanju službe i pri nesrećama i opasnim događajima, koji bi mogli ugroziti živote radnika na radu i drugih. Način dostave prijave, oblik pisane prijave iz stavka 2. ovog članka i adrese iz prethodnog stavka ovog članka, kojima treba dostaviti prijave, za potrebe upravljača i prijevoznika detaljno propisuju upravljač i prijevozni u procesu uspostavljanja sustava upravljanja sigurnošću.

III - ISTRAGA IZVANREDNIH DOGAĐAJA, PROVEDENA OD STRANE UPRAVLJAČA I/ILI PRIJEVOZNIKA Članak 9. (Istraga izvanrednih događaja) (1) Pored Tijela za istrage, moraju sve izvanredne događaje da istraže i upravljač i/ili prijevozni, u cilju poboljšanja sigurnosti željezničkog prometa i sprječavanje izvanrednih događaja. (2) Ako je u izvanrednom događaju uključeno osoblje i/ili sredstva upravljača i prijevoznika, istragu izvanrednog događaja provodi istražna komisija. (3) Ako je u izvanrednom događaju uključeno samo osoblje i/ili imovina upravljača, istragu izvanrednog događaja provodi sam upravljač. (4) Ako je u izvanrednom događaju uključeno samo osoblje i/ili imovina prijevoznika, istragu izvanrednog događaja provodi sam prijevozni. (5) U istrazi izvanrednih događaja mogu sudjelovati i osobe koje su neovisna od upravljača i prijevoznika. (6) Svaki izvanredni događaj u željezničkom prometu moraju upravljač i/ili prijevozni pažljivo i detaljno istražiti, da se utvrde svi uzroci i okolnosti pod kojima je nastao. Upravitelj i prijevozni moraju da eliminiraju uzroke, zbog kojih je nastao izvanredni događaj. (7) Način vođenja istrage, koju mora provesti upravljač i/ili prijevozni, detaljno propisuju upravljač i prijevozni u procesu uspostavljanja sustava upravljanja sigurnošću. Članak 10. (Istražna komisija za izvanredne događaje) (1) Istražnu komisiju za izvanredne događaje, u kojima su sudjelovali osoblje i/ili sredstva upravljača i prijevoznika imenuje upravljač. (2) Istražna komisija trebala bi biti sastavljena tako, da ukupan broj članova bude neparan, ali najmanje se sastojati od predsjednika i dva člana. Predsjednika, njegove zamjenike i članove iz redova upravljača određuje upravljač, a članove iz redova prijevoznika određuje prijevozni. (3) Za članove istražne komisije mogu biti imenovani:

Број 73 - Страна 102 -

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

Šefovi organizacionih jedinica; Radnici koji su ovlašteni za prijevoz opasnih tvari kod prijevoznika; Radnici koji su ovlašteni za zaštitu na radu i zaštitu od požara; Stručnjaci za upravljanje prometom, za željeznička vozila, donji i gornji stroj, signalno-sigurnosne uređaje, za telekomunikacijske uređaje i za elektroenergetske uređaje i Radnici koji su ovlašteni za unutarnju kontrolu. (4) Ako je potrebno u radu povjerenstva sudjelovanje drugih željezničkih stručnjaka ili stručnjaka drugih grana privrede ili institucija (liječnici, psiholozi, sociolozi, instituti, itd.). Njih upravljač imenuje kao članove povjerenstva ili kao suradnike, pomoći savjetima, mišljenjima, objašnjenjima, itd. (5) Kad se obavlja očevid i istraga izvanrednog događaja na industrijskom kolosijeku, koji poslužuju radnici prijevoznika, mora biti član komisije i predstavnik upravljača (imatelja) industrijskog kolosijeka. (6) U graničnom prometu na dijelu pruge, koji povezuje dvije granične stanice, očevid i istragu izvanrednog događaja obavljaju djelatnici upravljača na čijoj teritoriji se izvanredni događaj desio. Ako se ne može utvrditi u kojoj državi se desio izvanredni događaj, susjedni upravljači se dogovaraju koji će od njih vršiti istragu, ili će je provesti zajedno. (7) Sastav povjerenstva za istragu izvanrednih događaja, sudjelovanje drugih željezničkih stručnjaka u povjerenstvu, nadležnosti povjerenstva i prikladnost rekonstrukcije detaljno propisuju upravljač i prijevozni u procesu uspostavljanja sustava upravljanja sigurnošću. Članak 11. (Ovlasti istražne komisije) Istražna komisija može zahtijevati informacije od svih, za koje smatra da mogu pružiti informacije koje su relevantne za istragu, a može zadržati i ispita predmete, dokumente, evidencije elektroničkih medija, koji su, prema mišljenju istražne komisije relevantni za istragu, pri čemu ima sljedeća prava: Neposredni slobodan pristup na mjesto izvanrednog događaja i do vozila, njihovih dijelova, tovara, krhotine, ulazak na zemljište i u objekte; Neposredno zadržavanje dokaza i nadzora nad uklanjanjem tragova ili dijelova vozila za potrebe istrage; Neposredno preuzimanje zapisa registrujućih uređaja na vozilima i drugih uređaja za snimanje i registriranje, za potrebe istrage; Obaviti razgovor sa svjedocima i sudionicima; Dobiti na raspolaganje bilo kakvu informaciju ili rekord, koji posjeduju vlasnik, upravljač i prijevozni ili proizvođač sredstava, koja su bila uključena u izvanredni događaj. Članak 12. (Izvješće o istrazi izvanrednih događaja) (1) U roku od četiri mjeseca nakon pokretanja istrage izvanrednog događaja, istražna komisija mora podnijeti izvještaj o istrazi u skladu sa odredbama čl. 8. i 10. Zakona o željeznicama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 52/05) te odredbama Instrukcije za sigurnost i interoperabilnost ŽS BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 11/12) i Uputstva o siguronosnim istragama nesreća i incidenata u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 55/11),

(2)

(1) (2)

(3)

(1) (2) (3)

uključujući i istražni materijal, na sve adrese, kojima je dostavljena pisana prijava o izvanrednom događaju. Detaljne odredbe o obliku i načinu popunjavanja izvješća o istrazi izvanrednih događaja, način dostave izvješća kao i dostave izvještaja za potrebe upravljača i prijevoznika, propisuju upravljač i prijevozni u procesu uspostavljanja sustava upravljanja sigurnošću. Članak 13. (Evidencije i izvještavanje) Upravitelj i prijevozni moraju voditi evidenciju o izvanrednim događajima i drugim događajima relevantnim za sigurnost željezničkog prometa. Upravitelj i prijevozni moraju Regulatornom odboru Tijelu za sigurnost do 30. lipnja tekuće godine dostaviti godišnje izvješće o sigurnosti za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće o sigurnosti mora sadržavati: Podatke o tome kako se ispunjavaju zajednički sigurnosni ciljevi (CST) upravljača i prijevoznika i o rezultatima planova za sigurnost; Opis razvoja nacionalnih sigurnosnih pokazatelja i informacije o zajedničkim sigurnosnim indikatorima (CSI) u formi zahtijevanoj od strane Tijela za sigurnost; Rezultati interne revizije sigurnosti; Komentari na nedostatke i pogreške u funkcioniranju željezničkog prometa i upravljanju željezničkom infrastrukturom, koja bi mogla biti relevantna za Tijelo za sigurnost. Način evidentiranja, statističkog praćenja i izvještavanja o rezultatima istrage, suradnju upravljača i prijevoznika s organima koji provode sudsku istragu, i stalnim istražnim organom (Regulatorni odbor- Tijelo za istrage) kao i dostavu izvješća o sigurnosti istražnom tijelu (Regulatorni odbor - Tijelu za istrage) detaljno propisuju upravljač i prijevozni u procesu uspostavljanja sustava upravljanja sigurnošću. Članak 14. (Sigurnosne preporuke) Istražna komisija može izdati sigurnosne preporuke koje upravljač i/ili prijevozni moraju uzeti u obzir u procesu uspostavljanja zajedničkih sigurnosnih ciljeva. Sigurnosne preporuke neće ni u kom slučaju stvarati pretpostavku krivnje ili odgovornosti za ozbiljne nesreće, nesreće ili incidente. Istražna komisija, koja je izdala sigurnosne preporuke upravljaču i/ili prijevozniku će o tome obavijestiti Tijelo za sigurnost (Regulatorni odbor).

IV - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 15. (Operativni propisi upravljača i prijevoznika i upoznavanje sa njima) (1) Najkasnije jednu godinu nakon stupanja na snagu ovog pravilnika upravljač i prijevozni će donijeti operativne propise na temelju stavka 4. članka 7, stavak 4. članka 8, stavak 7. članka 9, stavak 7. članka 10, stavak 2. članka 12. i stavak 4. članka 13. ovog Pravilnika. (2) Prije početka primjene operativnih propisa moraju upravljač i prijevozni dokazno upoznati svo osoblje, na koje se odnose odredbe operativnih propisa, sa sadržajem tih odredbi.

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 103

Članak 16. (Upoznavanje s pravilnikom) Prije početka primjene pravilnika upravljač i prijevozni moraju upoznati svo osoblje, na koje se odnose odredbe Pravilnika, sa sadržajem tih odredbi. Članak 17. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta, a isti će se primjenjivati, nakon što

ROŽ BiH od entiteta dobije pismenu potvrdu o prihvatanju i primjeni odredbi ovog pravilnika u svrhu izmjene Privitak I "Instrukcije za sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava u BiH" ("Službeni glasnik BiH", br. 11/12). Broj 10-01-29-7-305-1/13 02. rujna 2013. godine Doboj Ravnatelj Borka Trkulja, v. r.

Број 73 - Страна 104

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

 

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 105

САДРЖАЈ

САВЈЕТ МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 979 Одлука о одобравању средстава из буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину (српски језик) Odluka o odobravanju sredstava iz budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Odluka o odobravanju sredstava iz proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (hrvatski jezik) 980 Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће буџетске резерве (српски језик) Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik) Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik) 981 Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће буџетске резерве (српски језик) Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik) Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik) 982 Правилник о цијени пограничних пропусница (српски језик) Pravilnik o cijeni pograničnih propusnica (bosanski jezik) Pravilnik o cijeni pograničnih propusnica (hrvatski jezik) МИНИСТАРСТВО ЦИВИЛНИХ ПОСЛОВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 983 Правилник о oблику, садржају и минималним заштитним елементима пасоша, дипломатског и службеног пасоша (српски језик) Pravilnik o obliku, sadržaju i minimalnim zaštitnim elementima pasoša, diplomatskog i službenog pasoša (bosanski jezik) Pravilnik o obliku, sadržaju i minimalnim zaštitnim elementima putovnice, diplomatske i službene putovnice (hrvatski jezik) МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 984 Рјешење о постављену помоћника министра (српски језик) Rješenje o postavljenu pomoćnika ministra (bosanski jezik) Rješenje o postavljenu pomoćnika ministra (hrvatski jezik)

1 1

2 2 2 3 3 3 4 4 4 4

5 6 7

8 9 9

MИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 985 Прaвилник o тестирању притвoрeникa и зaтвoрeникa нa зaрaзнe бoлeсти или узимaњa oпojних дрoгa или психoактивних срeдстaвa у Зaвoду зa извршeњe кривичних сaнкциja, притвoрa и других мjeрa Бoснe и Хeрцeгoвинe (српски језик) Pravilnik o testiranju pritvorenika i zatvorenika na zarazne bolesti ili uzimanja opojnih droga ili psihoaktivnih sredstava u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Pravilnik o testiranju pritvorenika i zatvorenika na zarazne bolesti ili uzimanja opojnih droga ili psihoaktivnih sredstava u Zavodu za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 986 Саопштење о извршеном прегледу и ревизији финансијских извјештаја политичких партија за 2011. годину (српски језик) Saopštenje o izvršenom pregledu i reviziji finansijskih izvještaja političkih stranaka za 2011. godinu (bosanski jezik) Priopćenje o izvršenom pregledu i reviziji financijskih izvješća političkih stranaka za 2011. godinu (hrvatski jezik) ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ДЕРК 987 Одлука о утврђивању регулаторне накнаде за 2014. годину (српски језик) Odluka o utvrđivanju regulatorne naknade za 2014. godinu (bosanski jezik) Odluka o utvrđivanju regulatorne naknade za 2014. godinu (hrvatski jezik) УПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА БИЉА 988 Одлука о формирању Заједничке комисије за сорте пољопривредног биља у Босни и Херцеговини (српски језик) Odluka o formiranju Zajedničke komisije za sorte poljoprivrednog bilja u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) Odluka o formiranju Zajedničkog povjerenstva za sorte poljoprivrednog bilja u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)

9

15

20

25 25 26

27 28 29

30 31 32

Број 73 - Страна 106

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 989 Саопштење о просјечној исплаћеној мјесечној нето плати запослених у Босни и Херцеговини за јули 2013. године (српски језик) Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za juli 2013. godine (bosanski jezik) Priopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za srpanj 2013. godine (hrvatski jezik) 990 Саопштење о просјечној мјесечној бруто плати запослених у Босни и Херцеговини за јули 2013. године (српски језик) Saopćenje o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) Priopćenje o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) ИНСТИТУТ ЗА МЕТРОЛОГИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 991 Одлукa о остваривању сљедивости мјерења у области масе у законској метрологији (српски језик)

33 33 33 33 33 33

Odluka o ostvarivanju sljedivosti mjerenja u oblasti mase u zakonskom mjeriteljstvu (bosanski jezik) Odluka o ostvarivanju sljedivosti mjerenja u oblasti mase u zakonskom mjeriteljstvu (hrvatski jezik) РЕГУЛАТОРНИ ОДБОР ЖЕЉЕЗНИЦА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 992 Правилник о изради реда вожње (српски језик) Pravilnik o izradi reda vožnje (bosanski jezik) Pravilnik o izradi voznog reda (hrvatski jezik) 993 Правилник о поступцима при озбиљним несрећама, несрећама и инцидентима (српски језик) Pravilnik o postupcima pri ozbiljnim nesrećama, nesrećama i incidentima (bosanski jezik) Pravilnik o postupcima pri ozbiljnim nesrećama, nesrećama i incidentima (hrvatski jezik)

34 35

35 55 73 91 96 100

34

Понедјељак, 23. 9. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 73 - Страна 107

Број 73 - Страна 108

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 23. 9. 2013.

Издавач: Овлаштена служба Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Трг БиХ 1, Сарајево - За издавача: секретар Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Марин Вукоја - Припрема и дистрибуција: ЈП НИО Службени лист БиХ Сарајево, Џемала Биједића 39/III Директор: Драган Прусина - Телефони: Централа: 722-030 - Директор: 722-061 - Претплата: 722-054, факс: 722-071 - Огласни одјел: 722-049, 722-050, факс: 722-074 - Служба за правне и опште послове: 722-051 - Рачуноводство: 722-044, 722-046 - Комерцијала: 722-042 - Претплата се утврђује полугодишње, а уплата се врши УНАПРИЈЕД у корист рачуна: UNICREDIT BANK д.д. 338-320-22000052-11, ВАКУФСКА БАНКА д.д. Сарајево 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK А.Д. Бања Лука, филијала Брчко 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK д.д. БиХ Сарајево 161-000- 00071700-57 - Штампа: ГИК "ОКО" д. д. Сарајево - За штампарију: Мевлудин Хамзић - Рекламације за непримљене бројеве примају се 20 дана од изласка гласила. "Службени гласник БиХ" је уписан у евиденцију јавних гласила под редним бројем 731. Упис у судски регистар код Кантоналног суда у Сарајеву, број УФ/I 2168/97 од 10.07.1997. године. - Идентификацијски број 4200226120002. - Порезни број 01071019. - ПДВ број 200226120002. Молимо претплатнике да обавезно доставе свој ПДВ број ради издавања пореске фактуре. Претплата за II полугодиште 2013. за "Службени гласник БиХ" и "Међународне уговоре" 120,00 КМ, "Службене новине Федерације БиХ" 110,00 КМ. Wеb издање: http://www.sluzbenilist.ba - годишња претплата 200,00 КМ

Godina XVII/IX Ponedjeqak, 23. 9. 2013. godine

Broj/Broj

73

Godina XVII/IX Ponedjeljak, 23. 9. 2013. godine

Dana 1.9.2011. godine na snagu je stupilo Uputstvo o na~inu objavqivawa obavje{tewa u postupcima javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH, broj 43/11 od 31.5.2011. godine). Ovim Uputstvom se utvr|uje na~in objavqivawa obavje{tewa u postupcima javnih nabavki, koji su ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), (u daqwem tekstu: Zakon), obavezni primjewivati u postupcima javnih nabavki, u skladu sa odredbama Zakona. Danom po~etka primjene ovog Uputstva prestaje da va`i Uputstvo o na~inu pripreme obavje{tewa o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tewu postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05). JP NIO Slu`beni list BiH nije odgovoran za eventualnu neusagla{enost elektronske i papirne forme objavqenih tekstova javnih nabavki u sistemu GO-PROCURE i "Slu`benom glasniku BiH". Molimo za sve informacije ili eventualne nejasno}e da kontaktirate Agenciju za javne nabavke BiH.

A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.2. B. B.1. B.2. B.3. B.5. B.4. C. C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. D. E. F.

OBAVJE[TEWE O NABAVCI OBAVJE[TEWE O NABAVCI PO OTVORENOM POSTUPKU OBAVJE[TEWE O NABAVCI PO OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TEWE O NABAVCI PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TEWE O NABAVCI PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU OBAVJE[TEWE ZA KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[EWA OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA ZA OTVORENI POSTUPAK OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA ZA OGRANI^ENI POSTUPAK OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA ZA UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVOM OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA PO OTVORENOM POSTUPKU OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA PO OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU SA OBJAVOM OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU BEZ OBJAVE DODATNO OBAVJE[TEWE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVQAWE PONUDA OBAVJE[TEWE O NABAVCI - ME\UNARODNO OBJAVQIVAWE ISPRAVKA OBAVJE[TEWA

Cijena oglasa - obavje{tewa o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tewu, koji se objavquju u "Slu`benom glasniku BiH", je: 1. Dostavqawe obavje{tewa off-line (dostavqawe oglasa putem e-maila, faksa, po{te ili li~no): – Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,14 KM – Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,07 KM – Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,60 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96 KM 2. Dostavqawe obavje{tewa on-line (putem sistema GO procure): – Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,61 KM – Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,80 KM – Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 KM U cijene je ura~unat PDV od 17% (prera~unata stopa 14,53%). Tarifa se primjewuje od 1. 12. 2011. godine. Pla}awe se vr{i po izdatom ra~unu u roku od 15 dana. Uplate se vr{e u KM. Uplate se vr{e u korist ra~una: VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO UNICREDIT BANK DD RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO HYPO ALPE ADRIA BANK AD BAWALUKA, FILIJALA BR^KO ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Xemala Bijedi}a broj 39/III Prijem oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Xemala Bijedi}a broj 39/III. Telefon: +387 (33) 722-049, 722-050; faks: +387 (33) 722-074 E-mail: oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba Internet adresa: www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba www.glasila.ba - www.sllist.ba – OGLASNIK JAVNE NABAVKE - OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE – izlazi svakog ponedjeqka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata na "Slu`beni glasnik BiH", za II polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). Tekstovi oglasa javnih nabavki, uz naruxbenicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovla{tene osobe ugovornog organa, dostavqaju se li~no, putem faksa ili po{tom, do utorka do 16,00 sati, na propisanim obrascima. Obavje{tewa dostavqena on-line Slu`benom listu BiH do ~etvrtka u 12,00 sati, bi}e objavqena u ponedjeqak naredne sedmice. Tako zaprimqeni oglasi bi}e objavqeni u prvom broju "Oglasnika javnih nabavki" u ponedjeqak. Svi oglasi primqeni mimo propisanih rokova, podrazumijevaju objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabavke". Ugovorni organi su du`ni izvr{iti uplatu u roku od 15 dana od dana izdavawa fakture uz obavezni poziv na broj fakture.

160 200 00005746 51 338 320 22000052 11 161 000 00071700 57 552 000 00000017 12

OBAVJE[TEWE
Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 1. 9. 2011. godine OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva o na~inu objavqivawa obavje{tewa u postupcima javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 43/11 od 31. 5. 2011. godine).

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: sekretar Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Direktor: Dragan Prusina Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, Faks: 722-071 - Oglasno odjeqewe: 722-049, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op{te poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{we, a uplata se vr{i UNAPRIJED - [tampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za {tampariju: Mevludin Hamzi} - Reklamacije za neprimqene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacioni broj: 4200226120002. - Poreski broj: 01071019. PDV broj: 200226120002. Internet izdawe: http://www.sluzbenilist.ba - godi{wa pretplata 200,00 KM.

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 3

A.1. - OBAVJE[TEWE O NABAVCI
GRAD TREBIWE OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 16-1-3-1-51/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Trebiwe Kontakt osoba: Qubo Milivojevi} Adresa: Vuka Karaxi}a 2 Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebiwe IDB/JIB: 4401369910000 Telefon: 059273460 Faks: 059260742 Elektronska po{ta: kabinet@trebinje.rs.ba Internet adresa: www.trebinje.rs.ba I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: TREBIWE I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradwa vodoprivrednih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova na izgradwi vodosnabdjevawa Zuba~kog platoa II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|ewe radova na izgradwi vodosnabdjevawa Zuba~kog platoa II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora dato u Tenderskom dokumentu II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 253.845,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova grad Trebiwe II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa prema Ponudi Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Dato u Tenderskom dokumentu III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Dato u Tenderskom dokumentu III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u Tenderskom dokumentu III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u Tenderskom dokumentu Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena ponude, u~e{}e:70,00 % 2. Rok izvo|ewa radova, u~e{}e:15,00 % 3. Na~in pla}awa, u~e{}e:15,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 10:30 Mjesto: mala sala Administrativne slu`be grada Trebiwa (A-13487-13)

OP[TINA DERVENTA OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 23-1-2-1-21/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op{tina Derventa Kontakt osoba: Mile Strini}, tel 053/315-103, e-mail: javnenabavke.derv@gmail.com Adresa: ul. Trg oslobo|ewa broj 3 Po{tanski broj: 74400 Op{tina/Grad: Derventa IDB/JIB: 4400164060007 Telefon: 053315106 Faks: 053315105 Elektronska po{ta: derv-nop@teol.net Internet adresa: www.derventa.ba I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: DERVENTA I.5.c. Djelatnost: Javna uprava

Broj 73 - Strana 4

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Zimska slu`ba 2013/2014 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Zimsko odr`avawe prohodnosti lokalnih puteva na teritoriji op{tine Derventa u zimskoj sezoni 2013/2014. godina. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 38.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova lokalni putevi na teritoriji op{tine Derventa u pravcu Kalenderovaca i Osiwe. II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 15. 11. 2013. do 15. 03. 2014. godine Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Pla}awe se vr{i na osnovu ispostavqenih mjese~nih faktura ovjerenih od strane nadzornog organa. Sva pla}awa se vr{e u roku 20 kalendarskih dana od dana prispje}a uredne i ovjerene fakture od strane nadzornog organa. III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost prema tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 12:00

Mjesto: Administrativna zgrada op{tine Derventa, Trg oslobo|ewa broj 3, 74400 Derventa, kancelarija broj 14 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu da preuzmu radnim danaom (pon-pet) od 8 - 15 ~asova u Administrativnoj zgradi op{tine Derventa, uz dokaz o uplati 20 KM, ili ista se mo`e dostaviti po{toma nakon dostavqawa pismenog zahtjeva i dokaza o izvr{enoj uplati. Nov~anu naknadu uplatiti na ra~un op{tine Derventa, otvoren kod "Nove banke" a. d. Bawa Luka, broj 555-008-01252003-39, svrha doznake "TD zimska slu`ba 2013/2014", vrsta prihoda 729124, buxetska organizacija 99999999, op{tina 027. (A-13788-13)

VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 28-1-1-1-173/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Samra Avdi} Adresa: Kraljice Jelene 88 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200947700000 Telefon: 033707500 Faks: 033707550 Elektronska po{ta: samra.avdic@pravosudje.ba Internet adresa: www.hjpc.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka vozila II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 2 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 93.310,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te ugovornog organa, Kraljice Jelene 88, Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 30 dana od dana stupanja ugovora na snagu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 5

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Faktura se pla}a u roku 30 dana od dana prijema iste. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Uslov iz ~lana 34. ZJN III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi da njihova tehni~ka i profesionalna sposobnost garantuje uspje{nu realizaciju ugovora. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 11:15 Mjesto: Sjedi{te ugovornog organa, Kraljice Jelene 88, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresovani dobavlja~i su du`ni pisanim putem - li~no, po{tom, putem fax-a na broj 033/707550 ili putem mail-a na adresu samra.avdic@pravosudje.ba - predati zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije, sa posebnom naznakom na koji na~in }e ugovorni organ dobavlja~u dostaviti tendersku dokumentaciju. Ugovorni organ }e na zahtjev dobavlja~a odgovoriti u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva. (A-13640-13)

OP]INA ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 46-1-2-1-138/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA ZENICA Kontakt osoba: Emira Daji} Adresa: TRG BH BROJ 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218237080009 Telefon: 032208014 Faks: 032208017 Elektronska po{ta: nadira.colakovic@zenica.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: ZENICA I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge izdava{tva i {tampanja na bazi tarife ili ugovora

II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Pru`anje {tamparskih usluga i sukcesivna isporuka obrazaca i knjiga II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma u skladu sa tenderskom dokumentacijom II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Zenica II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00% 2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00% 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 5,00% IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Op}ina Zenica, Slu`ba za zajedni~ke poslove, Trg BiH 6, III sprat, kancelarija 317 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 10,00 KM vr{i se na `irora~un broj: 134-010-0000042994 IK Banka Zenica, vrsta prihoda 722631, op}ina 103 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Emira Daji} Adresa: TRG BH BROJ 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica Telefon: 032208013 Faks: 032208017 Elektronska po{ta: emira.dajic@zenica.ba (A-13430-13)

Broj 73 - Strana 6

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

OP]INA ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 46-1-1-1-139/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA ZENICA Kontakt osoba: Emira Daji} Adresa: TRG BH BROJ 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218237080009 Telefon: 032208014 Faks: 032208017 Elektronska po{ta: nadira.colakovic@zenica.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: ZENICA I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma nabavka sa ugradnjom rezervnih dijelova za odr`avanje vozila za potrebe Op}ine Zenica u 2014. godini II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma u skladu sa tenderskom dokumentacijom II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova poslovne prostorije dobavlja~a II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00% 2. rok pla}anja, u~e{}e: 5,00% 3. rok isporuke, u~e{}e: 5,00%

IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Op}ina Zenica, Slu`ba za zajedni~ke poslove, Trg BiH 6, III sprat, kancelarija 317 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 10,00 KM, vr{i se na `iro ra~un broj: 134-010-0000042994 IK Banka Zenica, vrsta prihoda 722631, op}ina 103 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Emira Daji} Adresa: TRG BH BROJ 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica Telefon: 032208013 Faks: 032208017 Elektronska po{ta: emira.dajic@zenica.ba (A-13429-13)

OP]INA ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 46-1-2-1-140/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA ZENICA Kontakt osoba: Emira Daji} Adresa: TRG BH BROJ 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218237080009 Telefon: 032208014 Faks: 032208017 Elektronska po{ta: nadira.colakovic@zenica.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: ZENICA I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 7

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma pru`anje usluga hitne intervencije i radovi teku}eg i investicionog odr`avanja poslovnih prostorija Op}ine Zenica u 2014. godini II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma u skladu sa tenderskom dokumentacijom II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Zenica II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00% 2. rok pla}anja, u~e{}e: 5,00% 3. rok isporuke, u~e{}e: 5,00% IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Op}ina Zenica, Slu`ba za zajedni~ke poslove, Trg BiH 6, III sprat, kancelarija 317 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 10,00 KM vr{i se na `iro ra~un broj: 134-010-0000042994 IK Banka Zenica, vrsta prihoda 722631, op}ina 103 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Emira Daji} Adresa: TRG BH BROJ 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica Telefon: 032208013 Faks: 032208017 Elektronska po{ta: emira.dajic@zenica.ba (A-13431-13)

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 56-1-1-1-134/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA Kontakt osoba: Mesuda Frljak Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7

Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200742210000 Telefon: 033280020 Faks: 033590218 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva i maziva u toku 2014. godine II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka goriva i maziva u toku 2014. godine II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 45.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Gorivo na benzinskim pumpama, a mazivo sjedi{te ugovornog organa II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zapo~inje 01.01.2014. godine i zavr{ava 31.12.2014. godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji - odgo|eno iz bud`etskih sredstava III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda

Broj 73 - Strana 8

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033280020 Faks: 033590217 Elektronska po{ta:mat-fin@fmup.gov.ba

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

IV.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Federalno ministarstvo unutra{njih/unutarnjih poslova, ul. Tina Ujevi}a br. 1, Dom policije, prvi sprat, press sala, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - Tenderske dokumentacije se preuzimaju na osnovu potpisanog i ovjerenog pismenog zahtjeva dobavlja~a, - Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a da su cijene goriva iskazane u KM (konvertibilna marka) na paritetu fco benzinske pumpe dobavlja~a, isporu~eno (obavezno prilo`iti od strane nadle`ne institucije ovjerenu fotokopiju posljednje obavijesti o promjenama cijena i mar`i u maloprodaji - OPC i OPM, ovjerenu od strane nadle`nog Ministarstva o va`e}oj cijeni te~nih goriva), - Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a da su cijene maziva fiksne i iskazane u KM (konvertibilna marka) na paritetu fco sjedi{te kupca FMUP-a, isporu~eno, - Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a o roku isporuke goriva i maziva ra~unaju}i od momenta narud`be, - Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a koje ponu|ene stavke-robe su porijeklom iz BiH, - Pismeno ovla{tenje za potpis ponude, - Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a kojom potvr|uje da ima obavezu prema svojoj ponudi u trajanju od 90 dana od isteka krajnjeg roka za dostavu ponude, - Dobavlja~i dostavljaju jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima }e ~itko napisati : "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za isporuku goriva i maziva za potrebe FMUP-a u toku 2014. godine - ne otvarati do 22.10.2013. godine do 12,30 sati", - Ponude koje budu dostavljene po isteku roka za dostavu ponuda tj. 22.10.2013. godine do 12,00 sati bit }e vra}ene dobavlja~u neotvorene, - Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici dobavlja~a uz pismeno ovla{tenje, - Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo poni{titi zapo~eti postupak ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora, a u skladu sa ~lanom 12 ZJN. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mesuda Frljak Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7, protokol, soba br. 2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033280020 Faks: 033590217 Elektronska po{ta: mat-fin@fmup.gov.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Mesuda Frljak Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7, protokol, soba br. 2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033280020 Faks: 033590217 Elektronska po{ta: mat-fin@fmup.gov.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Mesuda Frljak Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7 Po{tanski broj: 71000

(A-13595-13)

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 56-1-1-1-135/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA Kontakt osoba: Mesuda Frljak Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200742210000 Telefon: 033280020 Faks: 033590218 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka lo` ulja za ~etvrti kvartal 2013. godine II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka lo` ulja za ~etvrti kvartal 2013. godine II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 45000 litara II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 88.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Po objektima ugovornog organa (podru~je Kantona Sarajevo) II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zapo~inje danom obostranog potpisivanja ugovora i zavr{ava 31.12.2013. godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 9

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji - odgo|eno iz bud`etskih sredstava III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Federalno ministarstvo unutra{njih/unutarnjih poslova, ul. Tina Ujevi}a br. 1, Dom policije, prvi sprat, press sala, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - Tenderska dokumentacija se preuzima na osnovu potpisanog i ovjerenog pismenog zahtjeva dobavlja~a, - Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a da su cijene fiksne i iskazane u KM (konvertibila marka) na paritetu fco sjedi{te kupca FMUP-a, isporu~eno za {to dobavlja~ snosi rizik pove}anja cijena, a ugovorni organ snosi rizik smanjenja cijena nafte i naftnih derivata na svjetskom tr`i{tu, - Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a o roku isporuke ra~unaju}i od momenta narud`be, - Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a koje ponu|ene stavke-robe su porijeklom iz BiH, - Pismeno ovla{tenje za potpis ponude, - Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a kojom potvr|uje da ima obavezu prema svojoj ponudi u trajanju od 90 dana od isteka krajnjeg roka za dostavu ponude, - Dobavlja~i dostavljaju jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati slijede}e rije}i: "Ponuda za isporuku lo` ulja za ~etvrti kvartal 2013. godine - ne otvarati do 23.10.2013. godine do 12,30 sati", - Ponude koje budu dostavljene po isteku roka za dostavu ponuda tj. 23.10.2013. godine do 12,00 sati bit }e vra}ene dobavlja~u neotvorene, - Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici dobavlja~a uz pismeno ovla{tenje, - Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo poni{titi zapo~eti postupak ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora, a u skladu sa ~lanom 12 ZJN. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mesuda Frljak Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7, protokol, soba br. 2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033280020 Faks: 033590217 Elektronska po{ta: mat-fin@fmup.gov.ba

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Mesuda Frljak Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7, protokol, soba br. 2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033280020 Faks: 033590217 Elektronska po{ta: mat-fin@fmup.gov.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Mesuda Frljak Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033280020 Faks: 033590217 Elektronska po{ta:mat-fin@fmup.gov.ba (A-13596-13)

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BR^KO DISTRIKTA BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 61-1-2-1-35/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Fond zdravstvenog osiguranja Br~ko distrikta BiH Kontakt osoba: Rasim Kari}, dipl.oec i Emir Hajdarevi}, dipl. pravnik Adresa: Vuka S. Karad`i}a 4 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600222830003 Telefon: 049216344 Faks: 049216115 Elektronska po{ta: fzobrcko1@teol.net Internet adresa: www.fzobrcko.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca od zaklju~enja sporazuma II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 40.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ugovor o pru`anju usluga vo|enja ra~una Fonda zdravstvenog osiguranja Br~ko distrikta BiH II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma 1. Otvaranje i vo|enje depozitnog ra~una za prikupljanje prihoda po osnovu uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje; 2. Otvaranje i vo|enje transakcijskog ra~una u konvertibilnim markama; 3. Otvaranje i vo|enje deviznog ra~una za finansijske transakcije sa inostranstvom u EUR-ima.

Broj 73 - Strana 10

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 40.000,00 KM II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Br~ko distrikt BiH II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena usluga u platnom prometu u zemlji, u~e{}e: 20,00% 2. Cijena usluga u platnom prometu sa inostranstvom, u~e{}e: 20,00% 3. Kamatna stopa na depozite po vi|enju, u~e{}e: 60,00% IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Vuka S. Karad`i}a br. 4, Br~ko distrikt BiH, zgrada Fonda (A-13735-13)

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 64-1-1-1-170/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Kontakt osoba: Duda [abi} Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218136720007 Telefon: 032405133 Faks: 032226576 Elektronska po{ta: kbzenica@kbze.ba Internet adresa: www.kbze.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka hirur{kih konaca II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM + PDV bez obzira na broj LOT-ova IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: JU Kantonalna bolnica Zenica, sala Direkcije Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Direkcije ,soba 44, svaki radni dan od 8,00 do 14,30 sati uz dokaz o uplati 20,00 KM + PDV bez obzira na broj LOT-ova odnosno ukupno 23,40 KM, na ra~un Bolnice broj 134-010-00000138-94 kod IKB D.D. Zenica i Zahtjev za u~e{}e sa svim podacima o ponu|a~u. Na nalogu za uplatu obavezno navesti napomenu: "uplata za tendersku dokumentacija broj 11-13/13". Tenderska dokumentacije se mo`e dostaviti i putem po{te ponu|a~ima koji dokaz o uplati i pismeni zahtjev upute na fax iili e-mail z Aneksa A. Ponu|a~i imaju pravo na uvid u tendersku dokumentaciju prije otkupa uz pisani zahtjev upu}en na fax ili na e-mail iz Aneksa A. 3. Ponuda se dostavlja u tri primjerka: Original i dvije kopije kompletne ponude. Uplata garancije za ozbiljnost ponude se vr{i na isti ra~un uz napomenu: uplata garancije za ozbiljnost ponude za tender 11-13/13. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: [abi} Duda Adresa: Crkvice 67

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 11

Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica Telefon: 032405133 Faks: 032226576 Elektronska po{ta: kbzenica@kbze.ba Internet adresa: www.kbze.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Hirur{ki konci za potrebe Slu`be za traumat.i ortopediju II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 13.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica Slu`ba za medicinsko snabdijevanje ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Hirur{ki konci za potrebe Slu`ba za urologiju II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 18.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica Slu`ba za medicinsko snabdijevanje ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Hirur{ki konci za potrebe Slu`be za neurohirurgiju II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 7.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica Slu`ba za medicinsko snabdijevanje ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Hirur{ki konci za potrebe Slu`be za GAO

II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 72.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica Slu`ba za medicinsko snabdijevanje ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Hirur{ki konci za potrebe Slu`be za urgentnu medicinu II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumnetaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica Slu`ba za medicinsko snabdijevanje ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Hirur{ki konci za potrebe Slu`be za bolesti dojke (BREAST UNIT) II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 4.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica Slu`ba za medicinsko snabdijevanje (A-13411-13)

KJP "SARAJEVO-[UME" D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 66-1-1-1-195/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJP"Sarajevo-{ume"d.o.o.Sarajevo Kontakt osoba: Sulejman Aljovi}, dipl.ecc. Adresa: Mar{ala Tita 7/2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200630090001 Telefon: 033219173 Faks: 033219172 Elektronska po{ta: saljovic@sarajevo-sume.ba Internet adresa: www.sarajevo-sume.ba

Broj 73 - Strana 12

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od dana zaklju~enja do 31.12.2013.g. II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 19.755,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Za{titna odijela i za{titne ~izme za sjeka~e II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fcco Centralni magacin Preduze}a II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena i ukupna vrijednost, u~e{}e:90,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 5,00 KM sa ura~unatim pdv-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: M.Tita 7/II, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponuda za javnu nabavku roba broj:0103-71-36/13-ne otvaraj, dostavljaju se na adresu: KJP "Sarajevo {ume" doo Sarajevo, ul. M.Tita 7/II.Tenderska dokumentacija se mo`e uplatiti na `iro ra~un broj: 161-000-00367200-40 otvoren kod Raiffeisen bank dd Sarajevo. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije donijeti na uvid uplatnicu o izvr{enoj uplati otkupa iste, odnosno pismenim zahtjevom pomu|a~a tenderske dokumentacija bi}e poslata po{tom. (A-13747-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-2-1-822/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Bo`o Kne`evi} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 036336822 Faks: 036395249 Elektronska po{ta: bozo.knezevic@hteronet.ba Internet adresa: www.hteronet.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 4 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava usluge lije~ni~kih pregleda za zaposlenike koji rade na radnim mjestima sa posebnim uvjetima rada II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava usluge lije~ni~kih pregleda za zaposlenike koji rade na radnim mjestima sa posebnim uvjetima rada -LOT 1 Zaposlenici sa prostora biv{ih TKC-a Mostar, ^apljina i [iroki Brijeg -LOT 2 Zaposlenici sa prostora biv{eg TKC-a Livno -LOT 3 Zaposlenici sa prostora biv{eg TKC-a Vitez -LOT 4 Zaposlenici sa prostora biv{eg TKC-a Ora{je Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Da, dokazi prema ~lanku 23 ZJN III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 13

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 21.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM ili 10,23 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:21.10.2013 Vrijeme:12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 12:10 Mjesto: Kneza Branimira bb, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u prostorijama JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira bb,: Protokol, tel: + 387 36 / 395 201; faks: + 387 36 / 395 279) uz predo~enje dokaza o uplati nepovratne otkupnine u iznosu od 20,00 KM ( 10,23 EUR) -za uplate u KM: 3381002202842183 kod UniCredit banke d.d. Mostar ili -za uplate u devizama: IBAN:BA393380604816994046 SWIFT UNCRBA 22XXX kod UniCredit banke d.d. Mostar u korist JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar s naznakom Dokumentacija za nadmetanje: Nabava usluge lije~ni~kih pregleda za zaposlenike koji rade na radnim mjestima sa posebnim uvjetima rada. Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. Na zahtjev ponuditelja dokumentaciju je mogu}e dostaviti putem mail - a ili po{te, uz uvjet da ponuditelj prethodno dostavi dokaz o uplati naknade za dokumentaciju. U ovom slu~aju Ugovorno tijelo ne snosi odgovornost za eventualni gubitak ili ka{njenje dokumentacije. Zainteresirani ponuditelji prije otkupa tenderske dokumentacije mogu izvr{iti uvid u istu u Uredu protokola,radnim danom od 08.-16 sati. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lije~ni~ki pregledi za zaposlenike sa prostora biv{ih TKC-a Mostar, ^apljina i [iroki Brijeg I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lije~ni~ki pregledi za zaposlenike sa prostora biv{ih TKC-a Mostar, ^apljina i [iroki Brijeg II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 33.450,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova U mjestu odabranog ponuditelja ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lije~ni~ki pregledi za zaposlenike sa prostora biv{eg TKC-a Livna I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lije~ni~ki pregledi za zaposlenike sa prostora biv{eg TKC-a Livna II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 9.150,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova U mjestu odabranog ponuditelja ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lije~ni~ki pregledi za zaposlenike sa prostora biv{eg TKC-a Vitez I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lije~ni~ki pregledi za zaposlenike sa prostora biv{eg TKC-a Vitez II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 16.050,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova U mjestu odabranog ponuditelja ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lije~ni~ki pregledi za zaposlenike sa prostora biv{eg TKC-a Ora{je I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lije~ni~ki pregledi za zaposlenike sa prostora biv{eg TKC-a Ora{je II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 10.050,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova U mjestu odabranog ponuditelja (A-13473-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-3-1-831/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Milodrag Petrovi} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 063363168 Faks: 039663373 Elektronska po{ta: milodrag.petrovic@hteronet.ba Internet adresa: www.hteronet.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

Broj 73 - Strana 14

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Bu{enje i burgijanje II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 2 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Gra|evinski i monta`erski radovi za odr`avanje pristupnih mre`a kao i mini projekata na podru~ju Regije Jug II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Gra|evinski i monta`erski radovi za odr`avanje pristupnih mre`a kao i mini projekata na podru~ju Regije Jug Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno dokumentaciji za nadmetanje. III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno ~lanku 6, dokumentacije za nadmetanje. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno dokumentaciji za nadmetanje III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno dokumentaciji za nadmetanje. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 21.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:21.10.2013 Vrijeme:12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira b.b. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama HT d.d.Mostar, K. Branimira bb - Ured Protokol uz predo~enje dokaza o uplati nepovratne naknade za dokumentaciju za nadmetanje ili putem e-mail: milodrag.petrovic@hteronet.ba uz zahtjev i dokaz o uplati za otkup TD. Za ponuditelje iz BiH u iznosu 20,00 KM na ra~un 3381002202842183 kod UniCredit bank d.d. Mostar u korist JP HT d.d. Mostar s naznakom "Dokumentacija za nadmetanje: Gra|evinski i monta`erski radovi za odr`avanje pristupnih mre`a kao i mini projekata na podru~ju Regije Jug". Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude, a obzirom da se radi o ponovljenom

postupku dobavlja~i koji su sudjelovali u prvotnom natje~aju nisu obvezni uplatiti iznos za otkup dokumentacije za nadmetanje. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Gra|evinski i monta`erski radovi na podru~ju op}ina: Mostar, ^itluk i Prozor-Rama I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Gra|evinski i monta`erski radovi za redovno i interventno odr`avanjepristupnih mre`a kao i mini projekata na podru~ju op}ina:. Mostar, ^itluk i Prozor-Rama. II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Sukladno tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 200.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Godinu dana od potpisa ugovora ili dok se ugovorena vrijednost ne iskoristi, ovisno {to se prije dogodi. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno podru~je . ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Gra|evinski i monta`erski radovi na podru~ju op}ina: ^apljina, Stolac, Ravno i Neum I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Gra|evinski i monta`erski radovi za redovno i interventno odr`avanjepristupnih mre`a kao i mini projekata na podru~ju op}ina: ^apljina, Stolac, Ravno i Neum. II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Sukladno tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 150.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Godinu dana od potpisa ugovora ili dok se ugovorena vrijednost ne iskoristi, ovisno {to se prije dogodi. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno podru~je. (A-13591-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-1-1-834/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Nikola Pa`in Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 036395218 Faks: 036395249 Elektronska po{ta: nikola.pazin@hteronet.ba Internet adresa: www.hteronet.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 15

I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava xDSL CPE opreme i djelitelja II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava xDSL CPE opreme i djelitelja II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 630.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova DDP [iroki Brijeg, Centralno skladi{te JP HT d.d. Mostar na adresi Trn bb. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12(dvanaest)mjeseci od potpisa ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e:85,00 % 2. kvaliteta, u~e{}e:15,00 % IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 22.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:22.10.2013 Vrijeme:12:00

IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 12:10 Mjesto: JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira b.b Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama JP HT d.d. Mostar Ul. Kneza Branimira b.b, 88000 Mostar protokol (prizemlje) tel: 036/395 201, uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje upla}enoj kod UniCredit Bank u korist JP HT d.d. Mostar s naznakom "Dokumentacija za nadmetanje: Nabava xDSL CPE opreme i djelitelja": -za ponuditelje iz BiH 20,00 KM na ra~un 3381002202842183 -za strane ponuditelje u iznosu od 10,23 EUR na ra~un IBAN BA393380604816994046, SWIFT:UNCRBA22XXX Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. Na zahtjev ponuditelja dokumentaciju je mogu}e dostaviti putem mail-a ili po{te, uz uvjet da ponuditelj prethodno dostavi dokaz o uplati naknade za dokumentaciju. U ovom slu~aju Ugovorno tijelo ne snosi odgovornost za eventualni gubitak ili ka{njenje dokumentacije. Uvid u Dokumentaciju je mogu} u u prostorijama JP HT d.d. Mostar Ul. Kneza Branimira b.b, 88000 Mostar protokol (prizemlje); radnim danom u vremenu od 7:30 - 16:00 sati. (A-13607-13)

OP]INA CENTAR SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 79-1-2-1-96/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op}ina Centar Sarajevo Kontakt osoba: Sulejman Dreca Adresa: Mis Irbina 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200650440009 Telefon: 033562300 Faks: 033562400 Elektronska po{ta: kabinet@centar.ba Internet adresa: www.centar.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: SARAJEVO CENTAR I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 9 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Sukcesivna isporuka servisnih usluga u 2014. godini II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Lot 1. Servisiranje fizi~ke radne snage putem uslu`nog servisa Lot 2. Intervencijske popravke i odr`avanje telefonske centrale sa telefonskim aparatima i telefonskom mre`om

Broj 73 - Strana 16 Lot 3.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – -

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

Redovni pregledi i odr`avanje sistema automatske regulacije na sistemima ventilacije i klimatizacije Lot 4. Hitne intervencije i radovi teku}eg i investicionog odr`avanja Lot 5. Servisiranje, odr`avanje i pranje vozila Lot 6. Redovni pregledi i odr`avanje sistema tehni~ke za{tite Lot 7. Intervencijske popravke i odr`avanje fotokopirnih aparata, priporta i slagalice Lot 8. Redovni pregledi i odr`avanje lifta Lot 9. Postavljanje aparata za tople napitke Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra o registraciji sa svim pojedina~nim ovjerenim prilozima. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Izvod iz Jedinstvenog registra transakcijskih ra~una BiH, original ili ovjerena kopija, nijedan ra~un firme ne smije biti blokiran. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje tri godine, s vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o izvr{enim isporukama koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan dobavlja~eve kontrole, samo uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama, - Izjava o tehni~koj osposobljenosti i osposobljenosti dobavlja~a, mjere za osiguranje kvaliteta i njegovu osposobljenost za servisiranje u postprodajnom periodu. - Izjava da se jedini~ne cijene utvr|ene okvirnim sporazumom ne}e mijenjati tokom sporazumnog perioda, - Ostali specifi~ni zahtjevi navedeni su u tenderskoj dokumentaciji za svaki Lot ponaosob. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 11.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Op}ine Centar Sarajevo, Mis Irbina br. 1, Velika sala Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - Ponude se dostavljaju u jednoj Zatvorenoj neprovidnoj koverti sa imenom, adresom, tel/fax dobavlja~a, potpisom i pe~atom, na kojoj }e pisati slijede}e: PONUDA ZA SUKCESIVNU ISPORUKU SERVISNIH USLUGA U 2014. godini, Za: navesti broj i naziv LOT-a, "NE OTVARATI do 22.10.2013. godine u 13,00 sati", na adresu: Op}ina Centar Sarajevo, ulica Mis Irbina br.1, Sarajevo., unutar koje su tri zatvorene koverte na kojima }e ~itko pisati sadr`aj koverte: 1. "ORIGINAL PONUDA", 2. "KOPIJA PONUDE" i 3. "KOPIJA PONUDE". - Ponu|a~i mogu izvr{iti uvid u tendersku dokumentaciju od 23.09.2013. do 11.10.2013. godine u 16,00 sati na Protokolu Op}ine Centar, kao pod I 1. ili na WEB stranici Op}ine Centar www.centar.ba.

Nepotpune, neblagovremene, ponude koje ne ispunjavaju bilo koji uvjet iz obavje{tenja o nabavci ili uvjet iz tenderskog materijala }e biti odbijene i ne}e biti razmatrane. ANEKS A I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Sulejman Dreca Adresa: Mis Irbina 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033562320 Faks: 033562402 Elektronska po{ta:zposlovi@centar.ba Internet adresa: www.centar.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Servisiranje fizi~ke radne snage putem uslu`nog servisa II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 30.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 01.01.2014. do 31.12.2014. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Centar Sarajevo ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Intervencijske popravke i odr`avanje telefonske centrale sa telefonskim aparatima i telefonskom mre`om II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 5.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 01.01.2014. do 31.12.2014. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Centar Sarajevo ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Redovni pregledi i odr`avanje sistema automatske regulacije na sistemima ventilacije i klimatizacije II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 5.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 01.01.2014. do 31.12.2014. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zgrada Op}ine Centar Sarajevo ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Hitne intervencije i radovi teku}eg i investicionog odr`avanja

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 17

II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 100.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 01.01.2014. do 31.12.2014. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Centar Sarajevo ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Servisiranje, odr`avanje i pranje vozila II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 12.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 01.01.2014. do 31.12.2014. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Centar Sarajevo ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Redovni pregledi i odr`avanje sistema tehni~ke za{tite II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 15.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 01.01.2014. do 31.12.2014. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Centar Sarajevo ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Intervencijske popravke i odr`avanje fotokopirnih aparata, priporta i slagalice II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 17.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 01.01.2014. do 31.12.2014. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zgrada Op}ine Centar Sarajevo ANEKS B Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Redovni pregledi i odr`avanje lifta II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 5.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 01.01.2014. do 31.12.2014. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zgrada Op}ine Centar Sarajevo ANEKS B Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Postavljanje aparata za tople napitke II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 500,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 01.01.2014. do 31.12.2014. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zgrada Op}ine Centar Sarajevo (A-13428-130

OP]INA CENTAR SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 79-1-1-1-97/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op}ina Centar Sarajevo Kontakt osoba: Sulejman Dreca Adresa: Mis Irbina 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200650440009 Telefon: 033562300 Faks: 033562400 Elektronska po{ta: kabinet@centar.ba Internet adresa: www.centar.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: SARAJEVO CENTAR I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 5 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Sukcesivna isporuka potro{nih roba u 2014. godini II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Lot 1. Papir Lot 2. Toneri i ketrid`i

Broj 73 - Strana 18

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – Faks: 033562402 Elektronska po{ta:zposlovi@centar.ba Internet adresa: www.centar.ba ANEKS B

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

Lot 3. Napitci za bife Lot 4. Naftni derivati Lot 5. Posebna za{titna oprema Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra o registraciji sa svim pojedina~nim ovjerenim prilozima. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Izvod iz Jedinstvenog registra transakcijskih ra~una BiH, original ili ovjerena kopija, nijedan ra~un firme ne smije biti blokiran. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje tri godine, s vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o izvr{enim isporukama koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan dobavlja~eve kontrole, samo uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama, - Izjava o tehni~koj osposobljenosti i osposobljenosti dobavlja~a, mjere za osiguranje kvaliteta i njegovu osposobljenost za servisiranje u postprodajnom periodu. - Izjava da se jedini~ne cijene utvr|ene okvirnim sporazumom ne}e mijenjati tokom sporazumnog perioda, - Ostali specifi~ni zahtjevi navedeni su u tenderskoj dokumentaciji za svaki Lot ponaosob. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 11.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Op}ina Centar Sarajevo, Mis Irbina br. 1, Velika sala Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - Ponude se dostavljaju u jednoj Zatvorenoj neprovidnoj koverti sa imenom, adresom, tel/fax dobavlja~a, potpisom i pe~atom, na kojoj }e pisati slijede}e: "PONUDA ZA SUKCESIVNU ISPORUKU POTRO[NIH ROBA U 2014. godini, Za: navesti broj i naziv LOT-a", "NE OTVARATI do 22.10.2013. godine u 10,00 sati ", na adresu: Op}ina Centar Sarajevo, ulica Mis Irbina br.1, Sarajevo., unutar koje su tri zatvorene koverte na kojima }e ~itko pisati sadr`aj koverte: 1. "ORIGINAL PONUDA", 2. "KOPIJA PONUDE" i 3. "KOPIJA PONUDE". - Ponu|a~i mogu izvr{iti uvid u tendersku dokumentaciju od 23.09.2013. do 11.10.2013. godine u 16,00 sati na Protokolu Op}ine Centar, kao pod I 1. ili na WEB stranici Op}ine Centar www.centar.ba. - Nepotpune, neblagovremene, ponude koje ne ispunjavaju bilo koji uvjet iz obavje{tenja o nabavci ili uvjet iz tenderske dokumentacije }e biti odbijene i ne}e biti razmatrane. ANEKS A I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Dreca Sulejman Adresa: Mis Irbina 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033562320

Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Papir II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 40.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 01.01.2014. do 31.12.2014. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zgrada Op}ine Centar Sarajevo ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Toneri i ketrid`i II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 55.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 01.01.2014. do 31.12.2014. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zgrada Op}ine Centar Sarajevo ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Napitci za bife II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 35.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 01.01.2014. do 31.12.2014. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zgrada Op}ine Centar Sarajevo ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Naftni derivati II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 25.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 01.01.2014. do 31.12.2014.

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 19

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Benzinska crpka dobavlja~a ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Posebna za{titna oprema II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 18.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 01.01.2014. do 31.12.2014. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zgrada Op}ine Centar Sarajevo (A-13427-13)

OP]INA CENTAR SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 79-1-2-1-98/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op}ina Centar Sarajevo Kontakt osoba: Zlatko Voljevica Adresa: Mis Irbina 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200650440009 Telefon: 033562300 Faks: 033562400 Elektronska po{ta: kabinet@centar.ba Internet adresa: www.centar.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: SARAJEVO CENTAR I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge izdava{tva i {tampanja na bazi tarife ili ugovora II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 01.01.2014 do 31.12.2015. godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 45.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma [tamparske usluge u 2014 i 2015 godini II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma [tamparske i ostale usluge u 2014 i 2015. godini II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskom materijalu

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kanton Sarajevo - Op}ina Centar II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra o registraciji sa svim pojedina~nim ovjerenim prilozima u skladu sa predmetom narud`be. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Izvod iz jedinstvenog registra transakcijskih ra~una BIH (original ili ovjerena kopija). Niti jedan ra~un firme ne smije biti blokiran III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Lista glavnih {tamparskih usluga obavljenih u posljednje tri godine sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primateljima uz osiguranje dokumenata u obliku potvrda o dostavljenim uslugama koje su izdali primatelji ili izuzetno ukoliko se takve potvrde ne mogu dobiti iz razloga izvan kontrole dobavlja~a usluga,samo uz izjavu dobavlja~a o dostavljenim uslugama, - Izjava o tehni~koj osposobljenosti potrebnim ma{inama i kvalifikovanim ljudstvom za predmetnu nabavku usluga, - Izjava da se jedini~ne cijene utvr|ene okvirnim sporazumom ne}e mijenjati tokom sporazumnog perioda, - Izjava kojom se potvr|uje da dobavlje~ usluga ima obavezu prema svojoj ponudi u trajanju od 90 dana nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda, - Ostali specifi~ni zahtjevi navedeni u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena usluga, u~e{}e:70,00 % 2. Rok izrade materijala od telefonskog (e-mail) poziva za dostavu materijala do isporuke materijla na adresu, u~e{}e:25,00 % 3. Na~in pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Op}ina Centar - Sarajevo: Mis Irbina br 1; sala 227 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - Ponude se dostavljeju u jednoj zatvorenoj koverti sa imenom, adresom, tel/fax dobavlja~a i kontakt osobom, potpisom i pe~atom na kojij }e pisati slijede}e: Ponuda za "[TAMPARSKE USLUGE U 2014. I 2015. GODINI" - NE OTVARAJ do 22.10. 2013. u 13 sati, Unutar ove koverte su tri zatvorene koverte na kojima }e pisati sadr`aj koverte: 1. ORIGINAL; 2. Kopija ponude, 3. Kopija ponude. - Ponu|a~i mogu izvr{iti uvid u tendersku dokumentaciju od 24.09. do 14.10.2013. godine od 8:00 do 16:00 sati na Protokolu Op}ine Centar, kao pod I.1 ili na WEB stranici Op}ine Centar: www.centar.ba

Broj 73 - Strana 20 -

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

Nepotpune, neblagovremene i ponude koje ne ispunjavaju bilo koji uvjet iz Obavje{tenja ili tenderskog materijala biti }e odba~ene i ne}e biti razmatrane. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Zlatko Voljevica Adresa: Mis Irbina 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033562330 Faks: 033562400 Elektronska po{ta: zlatko.voljevica@centar.ba Internet adresa: www.centar.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Zlatko Voljevica Adresa: Mis Irbina 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033562330 Faks: 033562400 Elektronska po{ta:zlatko.voljevica@centar.ba Internet adresa: www.centar.ba (A-13817-13)

OP]INA CENTAR SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 79-1-2-1-99/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op}ina Centar Sarajevo Kontakt osoba: Zlatko Voljevica Adresa: Mis Irbina 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200650440009 Telefon: 033562300 Faks: 033562400 Elektronska po{ta: kabinet@centar.ba Internet adresa: www.centar.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: SARAJEVO CENTAR I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge izdava{tva i {tampanja na bazi tarife ili ugovora II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 01.01.2014 do 31.12.2015. godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 40.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Usluge pla}enog oglasa u dnevnoj {tampi Kantona Sarajevo u 2014 i 2015. godini

II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Usluge pla}enog oglasa u dnevnoj {tampi koja se prodaje u Kantonu Sarajevo u 2014. i 2015. godini II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskom materijalu II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kanton Sarajevo II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra o registraciji sa svim ovjerenim prilozima u skladu sa predmetom narud`be III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Izvod iz jedinstvenog registra transakcijskih ra~una BIH (original ili ovjerena kopija). Niti jedan ra~un firme ne smije biti blokiran III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Lista glavnih usluga obavljenih u posljednje tri godine sa ukupnim vrijednostima, datumima i primateljima uz osiguranje dokumenata u obliku potvrda o dostavljenim uslugama koje su izdali primatelji ili izuzetno ukoliko se takve potvrde ne mogu dobiti iz razloga izvan kontrole dobavlja~a usluga, samo izjavu dobavlja~a o dostavljenim uslugama. - Izjava o tehni~koj osposobljenosti dobavlja~a, mjere za osiguranje kvaliteta i njegovu osposobljenost za predmetne usluge - Izjava da se jedini~ne cijene ne}e mijenjati tokom sporazumnog perioda. - ostali specifi~ni zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:50,00 % 2. Ukupan dnevni tira` (obi~an radni dan), u~e{}e:15,00 % 3. Dnevni tira` za Kanton sarajevo (obi~an radni dan), u~e{}e:15,00 % 4. Broj prodatih primjeraka u Kantonu Sarajevo u jednom danu(obi~an radni dan), u~e{}e:15,00 % 5. Na~in pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Op}ina Centar - Sarajevo; Mis Irbina broj 1 Sala 227 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - Ponude se dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti sa imenom, adresom, tel/fax dobavlja~a i kontakt osobom, potpisom i pe~atom na kojoj }e pisati slijede}e: "Ponuda za Usluge pla}enog oglasa u dnevnoj {tampi Kantona Sarajevo u 2014. i 2015. godini - NE OTVARAJ do 22.10.2013. u 13:00 sati. Unutar ove koverte su tri zatvorene koverte na kojima }e pisati sadr`aj koverta: 1 - ORIGINAL; 2 Kopija ponude; 3 - Kopija ponude

Ponedjeqak, 23. 9. 2013. -

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 21

Ponu|a~i mogu izvr{iti uvid u tendersku dokumentaciju od 24. 09. 2013. god od 8 do 16 sati na Protokolu Op}ine Centar, kao pod I.1 ili na WEB stranici Op}ine Centar: www.centar.ba Nepotpune, neblagovremene i ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz Obavje{tenja ili tenderskog materijala biti }e odba~ene i ne}e biti razmatrane (A-13818-13)

MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA HNK-a OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 113-1-2-1-18/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo unutra{njih poslova HNK-a Kontakt osoba: @ana Bon~a Adresa: Brune Bu{i}a bb Po{tanski broj: 88000 Op{tina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227259550008 Telefon: 036383320 Faks: 036310078 Elektronska po{ta: edin.vojinovic@yahoo.com Internet adresa: www.muphnk.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Hercegova~ko-neretvanska upanija/Hercegova~koneretvanski kanton I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izdavanje u zakup restorana u sjedi{tu MUP-a i restorana u zgradi PU Mostar II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izdavanje u zakup restorana u sjedi{tu MUP-a i restorana u zgradi PU Mostar II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 18.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Restoran u sjedi{tu MUP-a i restoran u zgradi PU Mostar II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 3 (tri) godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 1. naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacijski broj, 2. ovjerena fotokopija Rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~nim ovjerenim prilozima koje nije starije od 3 (tri) mjeseca, ovim Rje{enjem mora bitii obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. çijena jela i pi}a, u~e{}e:70,00 % 2. visina zakupnine, u~e{}e:30,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Brune Bu{i}a bb, Mostar, sala MUP-a u sjedi{tu (Kamena zgrada) Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un broj: 3380002200005953,depozitni ra~un Hercegova~ko-neretvanskog kantona (vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1401001, op}ina 180). Na koverti obavezno nazna~iti naziv ponu|a~a. Ponude dospjele nakon roka za podno{enje ponuda ne}e biti prihva}ena i vratit }e se ponu|a~ima neotvorene.Prije preuzimanja tenderske dokumentacije potencijalni ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. Svi listovi ponude zajedno sa ostalima tra`enim dokumentima moraju biti uvezani sa numerisanim stranicama i trebaju ih potpisati ili parafirati lica koja su ovla{tena da zastupaju ponu|a~e. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: @ana Bon~a Adresa: Brune Bu{i}a bb Po{tanski broj: 88000 Op{tina/Grad: Mostar Telefon: 036383226 Faks: 036310078 Elektronska po{ta: edin.vojinovic@yahoo.com Internet adresa: www.muphnk.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: @ana Bon~a Adresa: Brune Bu{i}a bb Po{tanski broj: 88000 Op{tina/Grad: Mostar Telefon: 036383226 Faks: 036310078 Elektronska po{ta:edin.vojinovic@yahoo.com Internet adresa: www.muphnk.ba (A-13534-13)

Broj 73 - Strana 22

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

EKONOMSKI FAKULTET OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 121-1-2-1-8/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: EKONOMSKI FAKULTET Kontakt osoba: MEVLIDA PLJEVLJAK Adresa: TRG OSLOBO\ENJA - ALIJA IZETBEGOVI] BR. 1. Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200735430002 Telefon: 033275904 Faks: 033275993 Elektronska po{ta: mevlida.pljevljak@efsa.unsa.ba Internet adresa: www.efsa.unsa.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Kreditno zadu`enje za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kreditno zadu`enje za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema Anexu 5 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 124.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Trg oslobo|enja - Alija Izetbegovi} br. 1. II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 36 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Ne zahtijeva se Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 70,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 10:15 Mjesto: Trg oslobo|enja - Alija Izetbegovi}, Sala za sjednice Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije, ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati na ime naknade tro{kova tenderske dokumentacije na ra~un ugovornog organa broj 1610000047480056 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo sa naznakom "Uplata tenderske odkumentacije". Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na Protokolu Fakulteta. (A-13417-13)

OP[TINA PRWAVOR OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 134-1-3-1-42/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP[TINA PRWAVOR Kontakt osoba: PAULINA JEVRI] Adresa: KARA\OR\EVA 2 Po{tanski broj: 78430 Op{tina/Grad: Prwavor IDB/JIB: 4401227610009 Telefon: 051663286 Faks: 051663286 Elektronska po{ta: javnenabavke@prnjavor.ba Internet adresa: opstinaprnjavor.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: PRWAVOR I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Demolirawe i ru{ewe zgrada; prebacivawe zemqe II.2. Podjela na lotove Ne

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 23

II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 3 godine II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 100.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Radovi na uklanjanju bespravno izgra|enih objekata II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Radovi na ru{enju bespravno izgra|enih objekata na podru~ju op{tine Prnjavor, na osnovu rje{enja nadle`nih organa. II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma u skladu sa tenderskom dokumentacijom II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova op{tina Prnjavor Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Tro{kove uklanjanja objekata pla}aju korisnici bespravno izgra|enih objekata III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost u skladu sa tenderskom dokumentacijom Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Kara|or|eva br.2 Prwavor (A-13603-13)

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-1-1-641/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Mevludin Alati}

Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305000 Faks: 035305009 Elektronska po{ta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Elektro oprema za realizaciju II faze mjera za{tite od eksplozije i po`ara ugljene pra{ine II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 90.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla", Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Naveden u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Zahtjevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30 dana po isporuci III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sadr`ana u ta~ki 6.6 i 6.7 tenderske dokumentacije Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 18.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00

Broj 73 - Strana 24

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 9:30 Mjesto: Kao u koraku I Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa PDV-om, a pla}anje izvan BiH se vr{i preko vakufske banke d.d. Sarajevo broj 1601060000004629, IBAN: BA 391601020000013652 BIC/SWIFT:VAKUBA22 sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije tender broj 145-1-1-1-641/13. Pla}anje unutar BiH VR[I SE NA RA^UN BR. 1549212004444661 (INTESA SanPaolo bank) u korist JP EP BiH sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije tender broj 145-1-1-1-641/13. ANEKS A I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Mevludin Alati} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035305081 Faks: 035305009 Elektronska po{ta:mevludin.alatic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (A-13628-13)

OP]INA TUZLA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 153-1-1-1-146/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA TUZLA Kontakt osoba: Sead Smajlovi} Adresa: ulica ZAVNOBIH-a 11 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209382690002 Telefon: 035307360 Faks: 035307361 Elektronska po{ta: javnenabavke@tuzla.ba Internet adresa: www.tuzla.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: TUZLA I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka malih traktora sa priklju~cima za ~i{}enje trotoara

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka malih traktora sa priklju~cima za ~i{}enje trotoara II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dva mala traktora sa priklju~cima II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 102.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Slu`ba civilne za{tite ulica Turalibegova 20, 75000 Tuzla II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema ponudi najpovoljnijeg ponu|a~a Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Definisano u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisano u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 18.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Slu`ba civilne za{tite ulica Turalibegova 20/I, 75000 Tuzla ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Sead Smajlovi} Adresa: ulica Turalibegova 20/I Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035364255 Faks: 035364255 Elektronska po{ta: javnenabavke@tuzla.ba Internet adresa: www.tuzla.ba (A-13513-13)

OP]INA TUZLA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 153-1-1-1-147/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA TUZLA Kontakt osoba: Sead Smajlovi} Adresa: ulica ZAVNOBIH-a 11

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 25

Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209382690002 Telefon: 035307360 Faks: 035307361 Elektronska po{ta: javnenabavke@tuzla.ba Internet adresa: www.tuzla.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: TUZLA I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka terenskog motornog vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka terenskog motornog vozila II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dva komada II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 40.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Slu`ba civilne za{tite, ulica Turalibegova 20, 75000 Tuzla II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja U skladu sa najpovoljnijom ponudom Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Definisano u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisano u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 %

IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 18.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: ulica Turalibegova 20/I, 75000 Tuzla ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Sead Smajlovi} Adresa: ulica Turlibegova 20/I, 75000 Tuzla Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035364255 Faks: 035364255 Elektronska po{ta: javnenabavke@tuzla.ba Internet adresa: www.tuzla.ba (A-13514-13)

SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE ORGANA I TIJELA FBiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 155-1-1-1-54/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Slu`ba za zajedni~ke poslove organa i tijela FBiH Kontakt osoba: Danica Petrovi} Adresa: Musala 9 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200231120002 Telefon: 033226518 Faks: 033220663 Elektronska po{ta: szzp11@bih.net.ba Internet adresa: www.fbihsluzbazazajednickeposlove.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku i isporuku slu`benog putni~kog automobila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i isporuka slu`benog putni~kog automobila II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Anex3)

Broj 73 - Strana 26

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 76.923,09 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco ugovornog organa II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokumenti o registraciji dobavlja~a za obavljene relevantne djelatnosti,kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustom,carinom i porezom na dodanu vrijednost, u~e{}e:90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 25,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Musala 9, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nov~ana naknada u iznosu od 25,00KM za tendersku dokumentaciju se upla}uje na transakcijski ra~un broj: 338-900-22115294-91 kod UniCreditbank. Svrha uplate: uplata tenderske dokumentacije Primalac: Bud`et Federacije-Federalno ministarstvo (A-13671-13)

MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 166-1-1-1-168/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske Kontakt osoba: Ranka Kova~evi} Adresa: Bulevar Desanke Maksimovi} 4. Po{tanski broj: 78000

Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401630930005 Telefon: 051334365 Faks: 051334395 Elektronska po{ta: umf@mup.vladars.net Internet adresa: www.mup.vladars.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 5 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka i ugradwa svjetlosno zvu~ne signalizacije II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i ugradwa svjetlosno zvu~ne signalizacije na slu`bena motorna vozila MUP-a Republike Srpske Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Pla}awe 30 dana od dana izvr{ene isporuke i ugradwe III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 27

IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Bawa Luka, Bulevar Desanke Maksimovi} 4. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade za tendersku dokumentaciju vr{i se na ra~un javnih prihoda Republike Srpske broj:5620990000055687, vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 0712108, {ifra op{tine 002, sa naznakom "Za TD svjetlosno zvu~na signalizacija za LOT broj:______,.Sredstva upla}ena za tendersku dokumentaciju se ne vra}aju ponu|a~u. ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka i ugradwa svjetlosno zvu~ne signalizacije I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i ugradwa mobilne sirene sa elektronskim poja~alom, zvu~nikom i LED svjetlosnim blokom II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 237 kompleta II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 353.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Kao u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Kao u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka i ugradwa svjetla za pratwu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i ugradwa svjetala za pratwu na slu`bena motorna vozila MUP-a Republike Srpske II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 6 komada II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 1.800,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Kao u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Kao u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka i ugradwa svjetlosno zvu~ne signalizacije I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i ugradwa mobilne sirene sa elektronskim poja~alom i zvu~nikom sa svjetlima za pratwu i sa LED magnetnim krovnim svjetlom

II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 4 kompleta II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Kao u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Kao u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka i ugradwa LED magnetnih krovnih svjetala I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i ugradwa LED magnetnih krovnih svjetala II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 14 komada II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 4.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Kao u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Kao u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka i ugradwa alarma za vozila I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i ugradwa alarma za vozila II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 6 komada II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 3.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Kao u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Kao u tenderskoj dokumentaciji (A-13656-13)

MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 166-1-1-1-169/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske Kontakt osoba: Ranka Kova~evi} Adresa: Bulevar Desanke Maksimovi} 4. Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401630930005 Telefon: 051334365 Faks: 051334395 Elektronska po{ta: umf@mup.vladars.net Internet adresa: www.mup.vladars.net

Broj 73 - Strana 28

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka foto kopir papira i tonera II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka foto kopir papira i tonera i ketrid`a za {tampa~e Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise U skladu sa trezorskim sistemom pla}awa III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 18.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM po lotu IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 11:00

Mjesto: Bawa Luka, Uprava za mat. fin. poslove, ul. Bulevar D. Maksimovi} br.4 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade za TD vr{i se na ra~un Javnih prihoda RS br. 5620990000055687, vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 0712108, {ifra op{tine 002, sa naznakom "Za tendersku dokumentaciju" ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka foto kopir papira i papirne konfekcije I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka foto kopir papira, Format A4, i papirne konfekcije II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 250.000,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 250.000,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Bawa Luka ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka tonera i ketrid`a I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka tonera i ketrid`a za {tampa~e II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 80..000,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 80.000,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Bawa Luka (A-13730-13)

MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 166-1-2-1-170/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske Kontakt osoba: Ranka Kova~evi} Adresa: Bulevar Desanke Maksimovi} 4. Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401630930005 Telefon: 051334365 Faks: 051334395 Elektronska po{ta: umf@mup.vladars.net Internet adresa: www.mup.vladars.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 29

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluga dogradwe i obiqe`avawa slu`benih motornih vozila i motocikla II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluga dogradwe i obiqe`avawa slu`benih motornih vozila i motocikla MUP-a Republike Srpske Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Pla}awe 30 dana od dana izvr{ene usluge III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Bawa Luka, Bulevar Desanke Maksimovi} 4.

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade za tendersku dokumentaciju vr{i se na ra~un javnih prihoda Republike Srpske broj:5620990000055687, vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 0712108, {ifra op{tine 002,, sa naznakom "Za TD Dogradwa i obiqe`avawe vozila za LOT broj:___. Sredstva upla}ena za tendersku dokumentaciju se ne vra}aju ponu|a~u. ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Dogradwa putni~kih motornih vozila I.2. Kratak opis predmeta ugovora Namjenska dogradwa putni~kih motornih kombi vozila II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 15 vozila II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 132.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Kao u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Kao u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Obiqe`avawe slu`benih motornih vozila motocikala I.2. Kratak opis predmeta ugovora Obiqe`avawe ({tampa) slu`benih motornih vozila i motocikala za potrebe MUP-a Republike Srpske II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 241 vozilo II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 27.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Kao u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Kao u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zatamqivawe stakala putni~kih motornih vozila I.2. Kratak opis predmeta ugovora Zatamqivawe stakala putni~kih motornih vozila II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 36 vozila II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 9.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Kao u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Kao u tenderskoj dokumentaciji (A-13701-13)

Broj 73 - Strana 30

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 173-1-3-1-91/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO Kontakt osoba: Zlatka Plo~o Adresa: BULEVAR ME[E SELIMOVI]A BR. 97 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200422060000 Telefon: 033291247 Faks: 033291247 Elektronska po{ta: berina@novigradsarajevo.ba Internet adresa: www.novigradsarajevo.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: SARAJEVO NOVI GRAD I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje gra|evinsko-zanatskih i instalaterskih radova na izgradnji skloni{ta i niskog prizemlja iznad istog , a u sklopu dogradnje O[ " Dobro{evi}i" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora dat u TD II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 641.025,64 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 641.025,64 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ahatovi}ka br 45 , naselje Dobro{evi}i II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 kalendarskih dana od dana dodjele ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dati u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti data u TD

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost data u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost data u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:90,00 % 2. na~in pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 13:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Bulevar Me{e Selimovi}a br 97 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplatiti na transakcijski ra~un op}ine br 3380002210032552 kod UNICREDIT BANKE u Sarajevu {iftra prihoda je 722631 {ifra op}ine 108 (A-13753-13)

ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 189-1-1-1-99/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "ELEKTRO DOBOJ" a.d. DOBOJ Kontakt osoba: Sini{a Lazi} i Dragica Risti} Adresa: Nikole Pa{i}a 77. Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400014500009 Telefon: 053209700 Faks: 053241344 Elektronska po{ta: info@elektrodoboj.net Internet adresa: www.elektrodoboj.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 31

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ponovna nabavka pancer osigura~a II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Razni kompleti pancer osigura~a i zamjenske patrone - detaqno u TD. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Detaqno u TD. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova na centralno skladi{te naru~ioca u Doboju, a na zahtjev naru~ioca na skladi{ta RJ Tesli}, Modri~a, Derventa, [amac i Brod - detaqno u TD. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa do 60 dana od dana zakqu~ewa ugovora. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti kao u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:3,00 % 3. Garantni rok, u~e{}e:2,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 22.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Upravna zgrada ZP"ELEKTRO DOBOJ" a.d. Doboj, ul. Nikole Pa{i}a 77, 74000 Doboj Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Kontakt osoba za preuzimawe TD i dostavu ponuda je Risti} Dragica tel: 053/209-734, a za ostale informacije Lazi} Sini{a tel. 053/209-736. Naknada za TD u iznosu od 50,00KM upla}uje se na ra~un br. 562005-00000150-91 Razvojna banka Doboj.

TD dostavqamo po{tom ili mejlom prema zahtjevu dobavqa~a koji uz svoj zahtjev treba prilo`iti i kopiju naloga kao dokaz o uplati navedenog iznosa na ra~un naru~ioca. (A-13760-13)

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 197-1-2-1-224/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Kontakt osoba: Adnan Vukojevi} Adresa: Petra Ko~i}a 61 Banja Luka Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4402889700004 Telefon: 051340170 Faks: 051340180 Elektronska po{ta: adnan.vukojevic@iddeea.gov.ba Internet adresa: www.iddeea.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Obrazovne i stru~no-obrazovne usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka stru~nih usluga II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka stru~nih usluga u Tehni~kom sektoru i Regionalnom centru Sarajevo Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u TD

Broj 73 - Strana 32

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM za svaki LOT IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Banja Luka, Petra Ko~i}a broj 61. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Otvaranje ponuda }e se izvr{iti dana 23.10.2013. godine i to za LOT 1 u 12:00 sati, za LOT 2 u 12:30 sati i za LOT 3 u 13.00 sati. Instrukcija za uplate je dostupna na web stranici Agencije www.iddeea.gov.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Oracle obuka II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 65.213,67 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Dato u TD IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dato u TD V. Dodatne informacije Otvaranje ponuda za LOT 1 }e se izvr{iti dana 23.10.2013. godine u 12:00 sati. ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Obuka - Priprema za polaganje certifikata CompTIA Network+ (N10-005) II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 17.094,01 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Dato u TD IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dato u TD V. Dodatne informacije Otvaranje ponuda za LOT 2 }e se izvr{iti dana 23.10.2013. godine u 12:30 sati. ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Metodolo{ka obuka projektnog tima za upravljanje projektima u skladu sa PMI standardom prema posljednoj (5-toj) verziji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u TD

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.547,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Dato u TD IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dato u TD V. Dodatne informacije Otvaranje ponuda za LOT 3 }e se izvr{iti dana 23.10.2013. godine u 13:00 sati. (A-13463-13)

SUDSKA POLICIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 198-1-1-1-86/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Sudska poliicija Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Marijan Bileti} Adresa: Valtera Peri}a broj 15 Po{tanski broj: 71000 Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200545900029 Telefon: 033666239 Faks: 033213586 Elektronska po{ta: osp.fbih@pravosudje.ba Internet adresa: www.vsfbih.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 3 godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma PDV-a u KM: 120.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabava kancelarijskog materijala. II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabava kancelarjiskog materijala za potrebe Sudske policije Federacije BiH. II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 120,000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 33

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 % 3. Na~in pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 17.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:22.10.2013 Vrijeme:9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Valtera Peri}a 15, 71000 Sarajevo (A-13787-13)

MUP KANTONA SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 202-1-1-1-207/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MUP Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Halid Matoruga Adresa: La benevolencija br 16 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200220350006 Telefon: 033286731 Faks: 033655917 Elektronska po{ta: javnenabavke@mup.ks.gov.ba Internet adresa: mup.ks.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka municije II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora nabavka municije II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora dato u TD II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 40.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Magacin MUP-a KS II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja dato u TD Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dato u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dato u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost dato u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost dato u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 15:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 16:00 Mjesto: La Benevolencija br. 16 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svaki radni dan od 10-15 sati. Nepovratna naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30 KM. Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un broj 338-000-22 100 19263, depozitni ra~un Kantona Sarajevo (vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1701001, op}ina 077) ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Me{i} Lejla Adresa: La benevolencija br 16 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033286753 Faks: 033655917 Elektronska po{ta: javnenabavke@mup.ks.gov.ba

Broj 73 - Strana 34 Internet adresa: mup.ks.gov.ba

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

(A-13549-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBIWE - ZAVISNO PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO BAWA LUKA OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 203-1-1-1-146/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" - Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - Zavisno preduze}e "Elektrokrajina" Akcionarsko dru{tvo Bawa Luka Kontakt osoba: Miroslav Gojkovi}, dipl. in`. el., Tel 051/246-352 Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400855640000 Telefon: 051246300 Faks: 051215610 Elektronska po{ta: info@elektrokrajina.com Internet adresa: elektrokrajina.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Armirano betonski stubovi II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka armirano betonski centrifugiranih stubova II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1810 komada II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 700.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{ta pojedinih Radnih jedinica Ugovornog organa II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Maksimalno prihvatqiv rok isporuke je 45 dana

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise U skladu da tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti U skladu da tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U skladu da tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U skladu da tenderskom dokumentacijom Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95, Bawa Luka Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Naknada za otkup tenderske dokumentacije se vr{i na `iro ra~un 551-001-00000105-05 kod UniCredit banke a.d. Bawa Luka sa naznakom za otkup tenderske dokumentacije broj 03-11/13 (A-13482-13)

OBAVJE[TAJNO-BEZBJEDNOSNA/SIGURNOSNA AGENCIJA BiH OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 204-1-1-1-167/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Obavje{tajno-bezbjednosna/sigurnosna agencija BiH Kontakt osoba: Momir Popovi} Adresa: Mehmeda Spahe 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200936090005 Telefon: 033212660 Faks: 033212660 I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 35

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka putni~kih motornih vozila, 4 kom, benzin II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 99.455,00 II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 82.547,65 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Sarajevo II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa do 31.12.2013. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 11:15 Mjesto: kao u koraku 1 (A-13557-13)

OBAVJE[TAJNO-BEZBJEDNOSNA/SIGURNOSNA AGENCIJA BiH OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 204-1-1-1-168/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Obavje{tajno-bezbjednosna/sigurnosna agencija BiH Kontakt osoba: Momir Popovi} Adresa: Mehmeda Spahe 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200936090005 Telefon: 033212660 Faks: 033212660 I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Vozila, 7 kom II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka 7 kom putni~kih motornih vozila, dizel II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 301.000,00 II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 249.830,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Sarajevo II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

Broj 73 - Strana 36

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 11:45 Mjesto: kao u koraku 1 (A-13721-13)

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD FO^A OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 215-1-1-1-24/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kazneno-popravni zavod Fo~a Kontakt osoba: Daniela Ivanovi} Adresa: Studentska br. 2 Po{tanski broj: 73300 Op{tina/Grad: Fo~a IDB/JIB: 4401416180007 Telefon: 058211014 Faks: 058211014 Elektronska po{ta: kpzfocapravna@teol.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka ugqa II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka mrkog ugqa kalori~ne mo}i minimalno 17000 KJ/kg (orah, kocka) II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Nabavka 1.500 tona mrkog ugqa II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 190.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Kazneno-popravni zavod Fo~a II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne

II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 1 godina Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise U tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti U tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena (maksimalno 80 bodova), u~e{}e:80,00 % 2. Rok pla}awa (maksimalno 15 bodova), u~e{}e:15,00 % 3. Rok isporuke (maksimalno 5 bodova), u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 21.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Prostorije KPZ-a Fo~a Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se mo`e uplatiti na `iro ra~un broj: 555-010-00009030-83, kod Nove banke, filijala Fo~a. (A-13535-13)

JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 217-1-1-1-106/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj Kontakt osoba: Dragan Radi} Adresa: Pop Qubina bb Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400044160008 Telefon: 053241213 Faks: 053241213 Elektronska po{ta: javne.nabavke@bolnicadoboj.com Internet adresa: www.bolnicadoboj.com

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM

Broj 73 - Strana 37

I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor za nabavku i isporuku laboratorijskog materijala i reagenasa za godi{we potrebe Slu`be za mikrobiolo{ku dijagnostiku JZU Bolnice "Sveti apostol Luka" Doboj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prukupqawe ponuda i izbor najpovoqnijeg ponu|a~a za nabavku i isporuku laboratorijskog materijala i reagenasa za godi{we potrebe Slu`be za mikrobiolo{ku dijagnostiku JZU Bolnice "Sveti apostol Luka" Doboj II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Utvr|eno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Utvr|eno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Utvr|eno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Utvr|eno u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 23.10.2013. godine

IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj, Uprava Bolnice Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u JZU Bolnici "Sveti apostol Luka" Doboj u Odsjeku za javne nabavke u vremenu od 8,00 do 14,00 ~asova, uz potpisan i ovjeren zahtjev za izdavawe tenderske dokumentacije i ovjeren primjerak virmana uplate nerefundiraju}ih sredstava u iznosu od 20,00 KM ili istu mo`emo dostaviti putem po{te uz prethodno dostavqen zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije (putem po{te ili faksa) i dokaz o uplati nerefundiraju}ih sredstava. Uplata se vr{i na transakcijski ra~un broj: 555-008-00007631-13 u svrhu "otkupa tenderske dokumentacije broj: 5240/13". Ponude se dostavqaju propisno zape~a}ene li~no na Protokol Bolnice ili putem po{te. Na koverti obavezno nazna~iti: - Naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faksa. - Ponuda za javno nadmetawe broj: 5240/13: - "NE OTVARAJ OTVARA KOMISIJA". Procijewena ukupna vrijednost ugovora navedena u Ankesu B (podaci o lotovima/dijelovima predmeta nabavke) predstavqa procijewenu vrijednost po svakom pojedina~nom lotu. Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a po predmetnom postupku dodjele ugovora. Ponude koje ne budu sadr`avale sve elemente tra`ene ovim Obavje{tewem i tenderskom dokumentacijom bi}e odba~ene i ne}e se razmatrati. Dodatno uputstvo u vezi sa pripremom i dostavom ponuda, kao i dodatne informacije u vezi sa predmetnim postupkom date su u tenderskoj dokumentaciji. Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine - otka`e dodjelu ugovora iz razloga - slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Mikrobiolo{ka dijagnostika I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prikupqawe ponuda i izbor najpovoqnijeg ponu|a~a za nabavku i isporuku mikrobiolo{ke dijagnostike II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Utvr|eno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 10.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 12 mjeseci od datuma potpisivawa ugovora ili do realizacije (isporuke) ukupno ugovorenih koli~ina III Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 %

Broj 73 - Strana 38

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Slu`ba za snabdijevawe i skladi{tewe lijekova JZU Bolnice "Sveti apostol Luka" Doboj ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Mikrobiolo{ke hemikalije I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prikupqawe ponuda i izbor najpovoqnijeg ponu|a~a za nabavku i isporuku mikrobiolo{kih hemikalija II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Utvr|eno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 12 mjeseci od datuma potpisivawa ugovora ili do realizacije (isporuke) ukupno ugovorenih koli~ina III Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Slu`ba za snabdijevawe i skladi{tewe lijekova JZU Bolnice "Sveti apostol Luka" Doboj ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Mikrobiolo{ki potro{ni materijal I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prikupqawe ponuda i izbor najpovoqnijeg ponu|a~a za nabavku i isporuku mikrobiolo{kog potro{nog materijala II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Utvr|eno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 41.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 12 mjeseci od datuma potpisivawa ugovora ili do realizacije (isporuke) ukupno ugovorenih koli~ina III Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Slu`ba za snabdijevawe i skladi{tewe lijekova JZU Bolnice "Sveti apostol Luka" Doboj (A-13673-13)

PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 224-1-2-1-207/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Sonja Plav{i} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002

Telefon: 051241599 Faks: 051215570 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Odr`avanje ERP (MIS2Open) II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detaljno navedeno u TD II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 132.478,63 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prostorije Posta Srpske II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja godinu dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM na `r 565-501-4200000-338 ili na blag. pred. IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 12:00

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 39

Mjesto: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Sala za tendere ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Sonja Plav{i} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051241599 Faks: 051215570 Elektronska po{ta: sonja.bejat@postesrpske.com (A-13793-13)

PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 224-1-1-1-208/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Sonja Plav{i} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051241599 Faks: 051215570 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: godinu dana II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 111.111,11 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka potro{nog materijala za Dokument centar Lot 1 (pismonosna ambala`a za potrebe hibridne po{te) II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljno navedeno u TD II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavni magacin, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti -da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM na @R 565-501-4200000-338 ili na blag. pred. IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 12:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Sala za tendere ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Sonja Plav{i} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051241599 Faks: 051215570 Elektronska po{ta: sonja.bejat@postesrpske.com I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Sonja Plav{i} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051241599 Faks: 051215570 Elektronska po{ta: sonja.bejat@postesrpske.com (A-13794-13)

PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 224-1-1-1-209/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Sonja Plav{i} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051241599 Faks: 051215570 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska

Broj 73 - Strana 40

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

I.5.c. Djelatnost: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka modula za po{tono{e II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detaljno navedeno u TD II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 176.923,08 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavni magacin, ul. Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do izvr{enja ugovornih obaveza Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti -da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao dokaz, ponu|a~ treba dostaviti potvrdu zastupnika za prodaju i servisiranje robe koja je u ponudi. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:80,00 % 2. garantni rok, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM na @R 565-501-4200000-338 ili na blag. pred. IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 13:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Sala za tendere ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Sonja Plav{i} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051241599

Faks: 051215570 Elektronska po{ta: sonja.bejat@postesrpske.com I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Sonja Plav{i} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051241599 Faks: 051215570 Elektronska po{ta: sonja.bejat@postesrpske.com (A-13795-13)

PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 224-1-2-1-210/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Dragana [evo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051241599 Faks: 051215570 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Reklamne usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka usluga agencije za promociju preduze}a putem medija Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 41

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM na @R 565-501-4200000-338 ili na blag pred IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Ul. Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 u sali za otvaranje tendera ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Dragana Sevo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051246080 Faks: 051215570 Elektronska po{ta: dragana.sevo@postesrpske.com I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Dragana [evo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051246080 Faks: 051215570 Elektronska po{ta: dragana.sevo@postesrpske.com I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Dragana [evo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051246080 Faks: 051215570 Elektronska po{ta:dragana.sevo@postesrpske.com ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma elektronski mediji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma precizno navedeno u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma godinu dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova teritorija RS ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma {tampani mediji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma precizno navedeno u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma godinu dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova teritorija RS (A-13796-13)

PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 224-1-1-1-211/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Sanela Jungi} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051241599 Faks: 051215570 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka motornih vozila II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost pozitivan bilans uspjeha za 2012.godinu. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM na @R 565-501-4200000-338 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 11:30

Broj 73 - Strana 42

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br.93, Banja Luka,Sala za otvaranje tendera ANEKS A I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Sanela Jungi} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051246080 Faks: 051215570 Elektronska po{ta:sanela.jungic@postesrpske.com ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka putni~kih motornih vozila za obavljanje osnovne djelanosti II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 84.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja trajanje ugovora do izvr{enjaugovorenih obaveza III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te RJ PSC Banja Luka ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka teretnih motornih vozila II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora trajanje ugovora do izvr{enjaugovorenih obaveza II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 16.300.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja rok isporuke maksimalno 60 dana od potpisivanja ugovora III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te RJ PSC Banja Luka (A-13797-13)

PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 224-1-1-1-213/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Dragana [evo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051241599 Faks: 051215570

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: godinu dana II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka sigurnosnih zatvornica II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma precizno navedeno u TD II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova glavni magacin ,ul Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost obavezno dostavljanje uzorka Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM na @R 565-501-4200000-338 ili na blagajni IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 12:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Ul. Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 u sali za otvaranje tendera ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Dragana Sevo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 43

Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051246080 Faks: 051215570 Elektronska po{ta: dragana.sevo@postesrpske.com I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Dragana [evo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051246080 Faks: 051215570 Elektronska po{ta: dragana.sevo@postesrpske.com I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Dragana [evo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051241599 Faks: 051215570 Elektronska po{ta:dragana.sevo@postesrpske.com (A-13798-13)

PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 224-1-2-1-214/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Biljana Popari} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051241599 Faks: 051215570 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 9 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Tehni~ki pregled za mopede, putni~ka i teretna vozila Preduze}a II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Rje{enje izdato od Ministarstva saobra}aja i veza o osposobljenosti za izvo|enje tehni~kih pregleda za putni~ka i teretna vozila i mopede. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 24.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM na @R 565-501-4200000-338 ili na blag. pred IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.10.2013. Vrijeme: 11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Ul. Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 u sali za otvaranje tendera ANEKS A I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Biljana Popari} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051241599 Faks: 051215570 Elektronska po{ta:biljana.poparic@postesrpske.com ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Banjaluka II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma okvirne koli~ine detaljno navedene u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Banjaluka ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijedor II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma okvirne koli~ine detaljno navedene u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 %

Broj 73 - Strana 44

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prijedor ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Doboj II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma okvirne koli~ine detaljno navedene u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Doboj ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Br~ko II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma okvirne koli~ine detaljno navedene u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Br~ko ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Bijeljina II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma okvirne koli~ine detaljno navedene u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Bijeljina ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Zvornik II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma okvirne koli~ine detaljno navedene u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zvornik ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Sokolac II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma okvirne koli~ine detaljno navedene u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sokolac ANEKS B Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Fo~a II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma okvirne koli~ine detaljno navedene u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Fo~a ANEKS B Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Trebinje II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma okvirne koli~ine detaljno navedene u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Trebinje (A-13799-13)

PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 224-1-1-1-215/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Dragana [evo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051241599 Faks: 051215570

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 45

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka {tampa~a za koverte i duplikatora II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora precizno navedeno u TD II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 55.555,55 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova prostorije slu`be dokument centra II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do izvr{enja ugovornih obaveza Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM na @R 565-501-4200000-338 ili na blag. pred. IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 13:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 14:00

Mjesto: Ul. Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 u sali za otvaranje tendera ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Dragana Sevo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051246080 Faks: 051215570 Elektronska po{ta: dragana.sevo@postesrpske.com I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Dragana [evo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051246080 Faks: 051215570 Elektronska po{ta: dragana.sevo@postesrpske.com I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Dragana [evo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051241599 Faks: 051215570 Elektronska po{ta:dragana.sevo@postesrpske.com (A-13800-13)

PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 224-1-1-1-217/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Sanela Jungi} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051241599 Faks: 051215570 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka opreme za razvoj komunikacionog sistema II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detaljno navedeno u tendrskoj dokumentaciji

Broj 73 - Strana 46

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 47.008,55 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Centrlani magacin preduze}a II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja trajanje ugovora do izvr{enja ugovornih obaveza Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM na @R 565-501-4200000-338 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 12:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br.93, Banja Luka,Sala za otvaranje tendera ANEKS A I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Sanela Jungi} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051246080 Faks: 051215570 Elektronska po{ta:sanela.jungic@postesrpske.com (A-13802-13)

JP NIO SLU@BENI LIST BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 230-1-1-1-76/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP NIO Slu`beni list BiH Kontakt osoba: Lana D`ino Adresa: D`emala Bijedi}a 39 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo IDB/JIB: 4200226120002 Telefon: 033722043 Faks: 033722075 Elektronska po{ta: lana.dzino@sllist.ba Internet adresa: www.sluzbenilist.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka goriva II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 10.000,00 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 10.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Lokacija izabranog dobavlja~a II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Godina dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Na~in pla}anja, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 11:45 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: D`emala Bijedi}a 39, Sarajevo (A-13757-13)

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 47

MINISTARSTVO ODBRANE BiH OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 237-1-1-1-291/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BiH Kontakt osoba: @eljko Peri} Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000 Op}ina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200745400004 Telefon: 033285500 Faks: 033286697 Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba Internet adresa: www.mod.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: Dr`avna razina I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora CIS OPREMA II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Oprema za pristup SDH Mre`i IDDEEA na lokacijama OS BiH II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 26 II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 62.750,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova @ep}e,Ustikolina, Heliodrom Mostar, Liva~, Pazari}, Zenica Kiseljak, Ora{je, Livno i Biha} II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Bu|et institucija Bosne i Hercegovine III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (~l.24 ZJN) Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost (~l.25 ZJN)- Uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost (~l.26 ZJN) - DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJAVANJE UVJETA KAKO JE NAVEDENO U TENDERSKOJ DOKUMNTACIJI. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:21.10.2013 Vrijeme:12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A 98 71000 SARAJEVO Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE DOKUMENTACIJA SE DI@E U UREDU 178, A PRIJE PODIZANJA POTREBNO JE POSLATI PUNOMO] NA IME OSOBE KOJA ]E PODI]I TENDERSKU DOKUMENTACIJU NA FAX 033-286-697 (A-13727-13)

MINISTARSTVO ODBRANE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-1-1-293/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BiH Kontakt osoba: Damnjan Stani{i} Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200745400004 Telefon: 033285500 Faks: 033286697 Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba Internet adresa: www.mod.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 3 godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 33.153,85

Broj 73 - Strana 48

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka materijalno tehni~kih sredstava klasa VI - Isaf II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma 1 Sprej impregacioni za za{titu obu}e 250 ml neutral kom 90 2 Zastava BiH za jarbol (2x1 m, od poliestera, prema standardu zastave BiH) kom 4 3 Baterija 1,5 V 2 A za fotoaparat Samsung 6 MPL S 630 kom 2 4 Kartica SD, 2 GB za fotoaparat Samsung 6 MPL S 630 kom 1 5 Spajalica za papir (30 mm/100 komada) pak 10 6 Papir - format A3 mila kom 10 7 Rokovnik sa logom OS BiH kom 90 8 Fascikla kartonska A4, bijela kom 100 9 Folija "U" A4, standardna kom 200 10 Karo papir (dvolisnica) ris 10 11 Samoljepljiva naljepnica, Zastava BiH, 20x30 cm kom 100 12 Samoljepljiva naljepnica, Grb BiH, 20x30 cm kom 100 13 Zastavice BiH sa postoljem (20x10 cm) kom 30 14 Zna~ka sa zastavom i logom BiH kom 100 15 Privjesci za klju~eve sa zastavom BiH kom 100 16 DVD RW za kameru SD kom 30 17 CD RW kom 50 18 Ljepilo u tubi 50 ml - univerzalno kom 10 19 Baterija R20 Ni-Mh (kapaciteta 2800 maks. napon 1,2 V) kom 100 20 Baterija R6 Ni-Mh (kapaciteta 2600 maks. napon 1,2 V) kom 100 21 Olovka, upalja~, privjesak OS BiH - mali TU: 11-03-26-2892/09 kompl 30 22 Papirna vre}ica za poklone kom 90 23 Hemijska olovka sa logom BiH kom 100 24 Hemijska olovka sa postoljem kom 26 25 Kolor papir za A-4 ris 20 II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Iskazano u Tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavna logisti~ka baza - Butile Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Bud`et institucija BiH III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (~l.24 ZJN) - Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost (~l.25 ZJN) - Uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost (~l.26 ZJN) - Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 10:00

IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, 71 000 Sarajevo (A-13755-13)

MINISTARSTVO ODBRANE BiH OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 237-1-3-1-294/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BiH Kontakt osoba: @eljko Peri} Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000 Op}ina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200745400004 Telefon: 033285500 Faks: 033286697 Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba Internet adresa: www.mod.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: Dr`avna razina I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Instalacija elektri~nih `ica i sklopova II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 2 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Transformatorske stanice II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Ugovaranje Izvo|enja radova i pru`anje usluga na reviziji i ispitivanju transformatorskih stanica Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Bu|et institucija III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti U skladu sa ~l.23 TD. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U skladu sa ~l.25 TD. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U skladu sa TD.

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 49

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:21.10.2013 Vrijeme:10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Hamdiije Kre{evljakovi}a 98 ured 178 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Prije podizanja TD potrebno je podnijet punomo} na osobu koja }e preuzet TD u uredu 178 MO BiH na fax 033-286-697 ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 1 GRUPA Sarajevo I.2. Kratak opis predmeta ugovora Pregled, sve provjere, kontrole, mjerenja i ispitivanja te ~i{}enje, podmazivanje, pritezanje spojeva, pode{avanje i dr. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Iskazano u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 42.735,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova lokacije po TD V. Dodatne informacije po TD ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 2 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Pregled, sve provjere, kontrole, mjerenja i ispitivanja te ~i{}enje, podmazivanje, pritezanje spojeva, pode{avanje i dr. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora U TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 42.735,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova po specifikaciji iz TD V. Dodatne informacije nema (A-13726-13)

MINISTARSTVO ODBRANE BiH OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 237-1-1-1-295/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BiH

Kontakt osoba: @eljko Peri} Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000 Op}ina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200745400004 Telefon: 033285500 Faks: 033286697 Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba Internet adresa: www.mod.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: Dr`avna razina I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka SHDSL-MODEMA II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Brzina prenosa podataka 2.3/4,6 Mbps-sa TCPAM SIMETRI^NI MOD RADA po zahtjevu i minimalnim tehni~kim zahtijevima iz TD. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 50 kom II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 21.367,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova GLB BUTILE II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Bu|et BIH III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti kao u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kao u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

Broj 73 - Strana 50

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:22.10.2013 Vrijeme:12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 ured 178 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Prije podizanja dostaviti punomo} na osobu koja }e preuzeti tendersku dokumentaciju na fax 033-286-697 (A-13725-13)

MINISTARSTVO ODBRANE BiH OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 237-1-1-1-298/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BiH Kontakt osoba: @eljko Peri} Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000 Op}ina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200745400004 Telefon: 033285500 Faks: 033286697 Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba Internet adresa: www.mod.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: Dr`avna razina I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Bo~na konzolna dizalica za Helikopter UH-1H II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Bo~na konzolna dizalica za UH-1H NSN 1680-01-058-3671 II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1 kom II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 136.752,14 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova GLB BUTILE II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Bu|et BiH III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti kao u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kao u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:22.10.2013 Vrijeme:13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 226 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Prije podizanja poslati punomo} na osobu za podizanje na fax br: 033-286-697 (A-13724-13)

MINISTARSTVO ODBRANE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-1-1-299/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BiH Kontakt osoba: Damnjan Stani{i} Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200745400004 Telefon: 033285500 Faks: 033286697 Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba Internet adresa: www.mod.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 51

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 3 godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 14.871,79 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka materijalno tehni~kih sredstava Klasa VIII- Isaf II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma 1 Tablete za dekontaminaciju vode 20/1 (U fabri~kom pakovanju prema standardima za upotrebu za vojnika za koli~inu 1 litar) pak 100 2 UV za{titna krema za lice i usne - faktor za{tite minimum 30, pakovanje 200-350 ml kom 100 II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Iskazano u Tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavna logisti~ka baza - Butile Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Bud`et institucija BiH III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (~l.24 ZJN) - Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost (~l.25 ZJN) - Uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost (~l.26 ZJN) - Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, 71 000 Sarajevo (A-13749-13)

MJE[OVITI HOLDING ERS-MP A.D. P HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI A.D. TREBIWE OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 238-1-3-1-283/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MJE[OVITI HOLDING ERS-MP a.d. ZP HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI a.d. Trebiwe Kontakt osoba: Boris Ba{i}, dipl.el.in`., telefon: 059/278-212, E-mail: bbasic@het.ba

Adresa: Obala Luke Vukalovi}a br. 2 Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebiwe IDB/JIB: 4401355020001 Telefon: 059260213 Faks: 059260782 Elektronska po{ta: het@het.ba Internet adresa: www.het.ba I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Zavr{etak gradwe II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Odr`avawe sportskih objekata /vlasni{tvo HET/ II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Pomenutu nabavku je potrebno realizovati da bi se vr{ilo odr`avawe sportskih objekata u vlasni{tvu HET-a i omogu}ilo normalno funkcionisawe istih II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 180.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Trebiwe/RS/BiH II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 12 (dvanaest) mjeseci Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

Broj 73 - Strana 52 Odjeqak IV: POSTUPAK

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Du`ina garantnog perioda za izvedene radove i ugra|ene materijale, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 21.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 10:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Trebiwe, Obala Luke Vukalovi}a br. 2, mali amfiteatar Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti u roku od 3 (tri) dana od prijema zahtjeva za dostavqawe tenderske dokumentacije po~ev{i od 23.09.2013. godine. Za pla}awe iz BiH - Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 20,00 KM. @iro ra~un ZP Hidroelektrane na Trebi{wici AD Trebiwe broj 562-008-00000313-37 Razvojna Banka Jugoisto~ne Evrope, Filijala Trebiwe. Za pla}awe iz inostranstva (Instrukcije za usmjeravawe deviznog priliva iz inostranstva): FIELD 32 (CURRENCY AND AMOUNT) EUR 10,23 FIELD 56A (INTERMIDIARY) SWIFT: DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN FIELD 57A (ACCOUNT WITH INST.) NOVA BANKA A.D. BANJALUKA SWIFT: NOBIBA22 FIELD 59 (BENEFICIARY) BA395551101000241362 JP HET HIDROEL.NA TREB.AD L.VUKALOVI]A 2 FIELD 70 (DETAILS OF PAYMENT) Zainteresovani dobavqa~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Trifko Bulut Adresa: Obala Luke Vukalovi}a br. 2 Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebiwe Telefon: 059278306 Faks: 059260782 Elektronska po{ta: komercijala@het.ba Internet adresa: www.het.ba (A-13729-13)

MJE[OVITI HOLDING ERS-MP A.D. ZP HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI A.D. TREBIWE OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 238-1-3-1-284/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MJE[OVITI HOLDING ERS-MP a.d. ZP HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI a.d. Trebiwe Kontakt osoba: Zoran Komneni}, gra|.tehn., telefon: 059/278-108, E-mail: zkomnenic@het.ba Adresa: Obala Luke Vukalovi}a br. 2 Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebiwe IDB/JIB: 4401355020001 Telefon: 059260213 Faks: 059260782 Elektronska po{ta: het@het.ba Internet adresa: www.het.ba I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Zavr{etak gradwe II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Odr`avawe obala akumulacije Trebiwe i dijela obale uzvodno od brane Gran~arevo II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Redovna godi{wa aktivnost gdje je planirana sje~a {ibqa, sitnog rastiwa i sl. uz obalu akumulacije Trebiwe i dijela obale uzvodno od brane Gran~arevo II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 138.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Trebiwe/RS/BiH II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 12 (dvanaest) mjeseci Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – Op{tina/Grad: Trebiwe Telefon: 059278306 Faks: 059260782 Elektronska po{ta: komercijala@het.ba Internet adresa: www.het.ba

Broj 73 - Strana 53

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Du`ina garantnog perioda za izvedene radove i ugra|ene materijale, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 21.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 12:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Trebiwe, Obala Luke Vukalovi}a br. 2, mali amfiteatar Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti u roku od 3 (tri) dana od prijema zahtjeva za dostavqawe tenderske dokumentacije po~ev{i od 23.09.2013. godine. Za pla}awe iz BiH - Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 20,00 KM. @iro ra~un ZP Hidroelektrane na Trebi{wici AD Trebiwe broj 562-008-00000313-37 Razvojna Banka Jugoisto~ne Evrope, Filijala Trebiwe. Za pla}awe iz inostranstva (Instrukcije za usmjeravawe deviznog priliva iz inostranstva): FIELD 32 (CURRENCY AND AMOUNT) EUR 10,23 FIELD 56A (INTERMIDIARY) SWIFT: DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN FIELD 57A (ACCOUNT WITH INST.) NOVA BANKA A.D. BANJALUKA SWIFT: NOBIBA22 FIELD 59 (BENEFICIARY) BA395551101000241362 JP HET HIDROEL.NA TREB.AD L.VUKALOVI]A 2 FIELD 70 (DETAILS OF PAYMENT) Zainteresovani dobavqa~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Trifko Bulut Adresa: Obala Luke Vukalovi}a br. 2 Po{tanski broj: 89101

(A-13739-13)

DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 243-1-2-1-734/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO Kontakt osoba: Azra Softi} Adresa: OBALA KULINA BANA 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200211100005 Telefon: 033446774 Faks: 033224536 Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: do 31.12.2014 II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 325.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Anga`ovanje radne snage na izradi kontejnera i stubova II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Anga`ovanje radne snage na izradi kontejnera i stubova II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma U skladu sa tenderskom dokumentacijom II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova U skladu sa tenderskom dokumentacijom Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Broj 73 - Strana 54

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U skladu sa tendrskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U skladu sa tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 13:30 Mjesto: Obala Kulina Bana 8, 71000 Sarajevo, Banket sala III sprat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponu|a~ je obavezan dostaviti pismeni zahtjev na fax 033 / 224 -536 ili na Protokol BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, i predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati naknade tro{kova za tendersku dokumentaciju. Nov~ana naknada sa naznakom: "za tendersku dokumentaciju broj 06-18786/13 A.S. za nabavku usluga za anga`ovanja radne snage", iznosi 20,00 KM i upla}uje se na ra~un broj: 1610000030950092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na naloga za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponu|a~a); ili za inostrane ponu|a~e iznos od 10,22 EUR: SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA391611000001248933. Prije otkupa tenderske dokumentacije zainteresirani ponu|a~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju isklju~ivo na Protokolu BH Telecoma svakim radnim danom od 07:30 do 16:00 sati. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti li~no na protokolu BH Telecoma uz pismeni zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije - u skladu sa stavom 1 ove ta~ke ili }e ista na osnovu pismenog zahtjeva biti poslana preporu~enom po{tom na adresu ponu|a~a. Ponu|a~ tendersku dokumentaciju mo`e obezbjediti i na na~in da ista bude poslana brzom po{tom na tro{ak ponu|a~a, uz obavezu da ponu|a~ navede i dostavlja~a kojem }e dati nalog za preuzimanje tenderske dokumentacije na protokolu BH Telecom-a. "Smatrat }e se da je ponu|a~ momentom pla}anja izvr{io i preuzimanje tenderske dokumentacije, jer mu je ista u tom periodu bila na rapolaganju . Za tro{kove otkupa tenderske dokumentacije BH Telecom d.d. Sarajevo }e ponu|a}u ispostaviti fakturu". Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ~vrsto uvezani, te ozna~eni rednim brojevima. Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d., Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo sa naznakom: "Ponuda za nabavku Anga`ovanja radne snage na izradi kontejnera i stubova broj 06-18786/13 A.S." - NE OTVARAJ. Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.4. i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa ponudom. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit, a najkasnije do 11.10.2013. godine do 16:00 sati- na fax: 033 224 536. Kontakt osoba Azra Softi}, azra.softic@bhtelecom.ba (A-13771-13)

DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 243-1-1-1-736/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO Kontakt osoba: Amra Velic Adresa: OBALA KULINA BANA 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200211100005 Telefon: 033446774 Faks: 033224536 Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 31.12.2014 godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 195.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma ultra kartice za punjenje II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma ultra kartice za punjenje II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma kao u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 55

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 25,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 9:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Obala Kulina bana 8, Sarajevo,banket sala,III sprat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponu|a~ je obavezan dostaviti pismeni zahtjev na broj faksa: +387 33 22 45 36 i na Protokol BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, i predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati naknade tro{kova za tendersku dokumentaciju. Nov~ana naknada sa naznakom: "za Tendersku dokumentaciju broj 10-8962/13 A.V" - iznosi 25,00 KM i upla}uje se na ra~un broj: 1610 0000 3095 0092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na naloga za uplatupotrebno je navesti ID i PDV broj ponu|a~a) ili za inostrane ponu|a~e iznos od 13 EUR : SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA39 1611 0000 0124 8933. "Zainteresirani ponu|a~i mogu prije otkupa izvr{iti uvid u tendersku dokumentaciju na Protokolu BH Telecom-a, Obala Kulina Bana 8, 71000 Sarajevo, svakim radnim danom od 7:30 do 16:00 sati." Za tro{kove otkupa tenderske dokumentacije BH Telecom d.d. Sarajevo }e ponu|a~u ispostaviti fakturu. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti li~no na protokolu BH Telecoma, uz pismeni zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije ili se mo`e poslati obi~nom po{tom. Ugovorni organ ne snosi odgovornost za zaka{njelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d., Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo sa naznakom: "Ponuda broj 10-8962/13A.V. Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.4. i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati u pismenoj formi odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude,daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen do 11.10.2013. godine do 16:00 sati na fax: 033 224 536 (A-13772-13)

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 254-1-2-1-247/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I] / ALDIN SEDIC Adresa: BANA LAZAREVI]A BB Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4401711930000 Telefon: 051335100 Faks: 051335101 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 5.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ponovni otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za vr{enje usluga objavljivanja oglasa i akata za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje za regiju Mostar II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tenderskoj Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Sredi{nji ured UIO, Banja Luka, Bana Lazarevi}a bb Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE TD dobavlja~i mogu preuzeti u UIO, na navedenoj adresi, ili po{tom na zahtjev ponu|a~a ili e-mailom, svakim radnim danom od 8,00-14,00 h. Za preuzimanje TD ne napla}uje se nov~ana naknada. (A-13697-13)

Broj 73 - Strana 56

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 254-1-2-1-248/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I] / ALDIN SEDIC Adresa: BANA LAZAREVI]A BB Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4401711930000 Telefon: 051335100 Faks: 051335101 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 60.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ponovni otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za vr{enje usluga servisiranja i popravke ostalih motornih vozila RC Tuzla II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tenderskoj II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Operativni tro{kovi, u~e{}e:10,00 % 3. Rok izvr{enja usluge, u~e{}e:10,00 % 4. Garancija za izvr{ene radove, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 17.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.10.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Sredi{nji ured UIO, Banja Luka, Bana Lazarevi}a bb Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE TD dobavlja~i mogu preuzeti u UIO, na navedenoj adresi, ili po{tom na zahtjev ponu|a~a ili e-mailom, uz prezentiranje uplate nepovratnog nov~anog iznosa od 10 KM, svakim radnim danom od 8,00-14,00 h. Uplatu naknade za otkup TD vr{iti u skladu sa Naredbom o izmjenama i dopunama Naredbe o uplatnim ra~unima za administrativne takse "Slu`beni glasnik BiH" broj 3/12, kako slijedi: vrsta uplate za svaku uplatu treba biti 0 Vrsta prihoda 722153 Op{tina treba sadr`i {ifru op{tine prebivali{ta sjedi{ta uplatioca Bud`etska organizacija 1601001 Poziv na broj 0 Nazivi i brojevi uplatnih ra~una za administrativne pristojbe su: JRT Trezor BiH Depozitni ra~un. Broj ra~una: 3380002210018390 UniCredit Bank 5520040002547572 Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka 3060310000938769 Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar Mostar 1610000010751006 Raiffaisen Bank. (A-13696-13)

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 254-1-1-1-249/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I] / ALDIN SEDI] Adresa: BANA LAZAREVI]A BB Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4401711930000 Telefon: 051335100 Faks: 051335101 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 57

II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ponovni otvoreni postupak za nabavku i isporuku arhivskih polica i stolica II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Podijeljeno u LOT-ove kako slijedi: LOT I - Nabavka i isporuka arhivskih polica LOT II - Nabavka i isporuka stolica Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Sredi{nji Ured UIO, Banja Luka, Banja Lazarevi}a bb Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE TD dobavlj~i mogu preuzeti u UIO, na navedenoj adresi, ili po{tom na zahtjev ponu|a~a ili e-mailom, uz prezentiranje uplate nepovratnog nov~anog iznosa od 20,00 KM,svakim radnim danom od 8,00-14,00 h. Uplatu naknade za otkup TD vr{iti u skladu sa Naredbom o izmjenama i dopunama Naredbe o uplatnim ra~unima za administrativne takse "Slu`beni glasnik BiH" broj 3/12, kako slijedi: vrsta uplate za svaku uplatu treba biti 0 Vrsta prihoda 722153 Op{tina treba sadr`i {ifru op{tine prebivali{ta sjedi{ta uplatioca Bud`etska organizacija 1601001 Poziv na broj 0 Nazivi i brojevi uplatnih ra~una za administrativne pristojbe su; JRT Trezor BiH Depozitni ra~un. Broj ra~una: 3380002210018390 UniCredit Bank 5520040002547572 Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka 3060310000938769 Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar Mostar 1610000010751006 Raiffaisen Bank. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka arhivskih polica

II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 55.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Kao u tenderskoj IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tenderskoj ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka stolica II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 15.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Kao u tenderskoj IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tenderskoj (A-13708-13)

BR^KO DISTRIKT BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-1-1-1004/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Nermina Arsli} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240617 Faks: 049240617 Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

Broj 73 - Strana 58

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka opreme: "Sistem video nadzora, sistem kontrole radnog vremena i sistem za{tite prostorija sigurnosnog podru~ja" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 13:15 Mjesto: Ul. Bulevar mira 1, Br~ko distrikt BiH, Kancelarija br. 59 u zgradi Vlade Br~ko distrikta Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se preuzima uz predo~en dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije. Naknadu za tendersku dokumentaciju potrebno je uplatiti na ra~un: 154-921-20034345-03, vrsta prihoda: 721124, {ifra op{tine: 099, bud`etska organizacija: 1504001, svrha doznake: otkup tenderskke dokumentacije br. 13-003409/13 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Nermina Arsli} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt Telefon: 049216470 Faks: 049216470 Elektronska po{ta: nermina.arslic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sistem video nadzora I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sistem video nadzora II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 88.034,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sistem kontrole pristupa i radnog vremena I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sistem kontrole pristupa i radnog vremena II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 24.017,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sistem za{tite prostorija sigurnosnog podru~ja I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sistem za{tite prostorija sigurnosnog podru~ja II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 51.281,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji (A-13464-13)

BR^KO DISTRIKT BiH OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 257-1-3-1-1012/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240617 Faks: 049240617 Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 59

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradwa zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka radova na sanaciji klizi{ta na podru~ju Br~ko distrikta BiH II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Dati u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Dati u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ne III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Data u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 13:15 Mjesto: Sala broj 59. zgrada Vlade Br~ko distrikta BiH Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Naknada za tendersku dokumentaciju uplatiti na jedinstven ra~un Br~ko distrikta BiH broj 154-921-20034345-03, vrsta prihoda 721 124, {ifra op{tine 099, buxetska organizacija

1504001, u svrhu prihoda navesti broj tenderske dokumentacije 13-003431/13. ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta: miroslav.ristanovic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sanacija klizi{ta u MZ Bosanska Bijela-zaseok Geqi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 81.196,58 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sanacija klizi{ta u MZ Palanka-zaseok Cvoli}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 61.538,46 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sanacija klizi{ta u MZ Brodu{a-nastavak sanacije I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 25.641,02 KM

Broj 73 - Strana 60

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sanacija klizi{ta u MZ Ra{qani-Sutica I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 11.111,11 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije date u tenderskoj dokumentaciji (A-13644-13)

BR^KO DISTRIKT BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-2-1-1013/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240617 Faks: 049240617 Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Kompjuterske i druge sli~ne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge izrade softvera za informacioni sistem - digitalni arhiv Vlade Br~ko distrikta BiH II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 120.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:50,00 % 2. Rok implementacije, u~e{}e:25,00 % 3. Garantni period, u~e{}e:25,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Sala broj 59, drugi sprat zgrade Vlade Br~ko distrikta BiH Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti uz predo~eni zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije i dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije. Naknadu za otkup tenderske dokumentacije potrebno je uplatiti na ra~un 154-921-20034345-03, vrsta prihoda 721 124, {ifra op{tine 099, bud`etska organizacija 1504001, svrha doznake: otkup tenderske dokumentacije broj 13-003445/13. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 61

Op{tina/Grad: Br~ko distrikt Telefon: 049216470 Faks: 049216470 Elektronska po{ta: miralem.kovacevic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net (A-13806-13)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-954/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Amela Kari} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 02-1-IU-TET-26/12-PP Nabavka utovariva~a to~ka{a za potrebe Podru`nice Termoelektrana "Tuzla" Tuzla II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka utovariva~a to~ka{a za potrebe Podru`nice Termoelektrana "Tuzla" Tuzla II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji. II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 130.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Tri mjeseca od dana potpisivanja ugovora. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema Aneksu 8 - Nacrt ugovora. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost NE zahtijeva se. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da ima uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora ~iji su karakter i kompleksnost istovjetni onima (isporuka utovariva~a to~ka{a) koji se odnose na predlo`eni ugovor u prethodne 3 (tri) godine, minimalne vrijednosti ugovora 60.000,00 KM Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 10:30 Mjesto: JPEPBiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, II sprat, sala 145 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Otkup tenderske dokumentacije }e se vr{iti u prostorijama JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo, IV sprat, soba br. 305. ( Potrebno je dostaviti dokaz o uplati tenderske dokumentacije i zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e-mail adresom) Kontakt osoba za otkup tenderske dokumentacije je Amela Kari}, broj telefona 033 751-782. Ponu|a~i koji nisu u mogu}nosti li~no preuzeti tendersku dokumentaciju, dokaz o uplati i zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e- mail adresom, mogu poslati faksom na broj 033 751-780, a ista }e im biti poslana putem brze po{te. Adresa za dostavljanje ponuda: Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo, Protokol. U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za tender broj: 02-1-IU-TET-26/12-PP - Nabavka utovariva~a to~ka{a za potrebe Podru`nice Termoelektrana "Tuzla" Tuzla, IBAN CODE: BA391601020000013652 Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....) Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse Bank d.d. Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije za tender broj 02-1-IU-TET-26/12-PP - Nabavka utovariva~a to~ka{a za potrebe Podru`nice Termoelektrana "Tuzla" Tuzla. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Amela Kari} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar

Broj 73 - Strana 62

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

Telefon: 033751782 Faks: 033751780 Elektronska po{ta: a.karic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Amela Kari} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033751782 Faks: 033751780 Elektronska po{ta: a.karic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Amela Kari} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033751782 Faks: 033751780 Elektronska po{ta:a.karic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (A-13422-13)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-955/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Amela Kari} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 2000005467-P - Nabavka osigura~a, postolja osigura~a i limitatora za potrebe ED dijelova II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka osigura~a, postolja osigura~a i limitatora za potrebe ED dijelova II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tehni~koj specifikaciji (Aneks V tenderske dokumentacije).

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 160.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica "Elektrodistribucija" Biha}, Podru`nica "Elektrodistribucija" Mostar, Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Tuzla, Podru`nica "Elektrodistribucija" Zenica II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Tri mjeseca od potpisa ugovora. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema Aneksu 8 - Nacrt ugovora. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ne zahtijeva se. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Ukoliko ponu|a~ nudi robu, koja je predmet tendera, a koju nije sam proizveo, obavezan je da obezbijedi odgovaraju}i dokument kojim to potvr|uje. Ponu|a~ mora imati uspje{no iskustvo u realizaciji minimalno 2 (dva) Ugovora ~iji su karakter i kompleksnost isti (NN i SN osigura~i, postolja osigura~a, limitatori i srodne opreme) u prethodne 3 (tri) godine (u 2010., 2011. i 2012.), ~ija ukupna vrijednost ugovora (uklju~ivo i ugovora ~ija je realizacija u toku) minimalno iznosi 200.000,00 KM. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, II sprat, sala 145 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Otkup tenderske dokumentacije }e se vr{iti u prostorijama JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo, IV sprat, soba br. 305. (Potrebno je dostaviti dokaz o uplati tenderske dokumentacije i zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e-mail adresom) Kontakt osoba za otkup tenderske dokumentacije je Amela Kari}, broj telefona 033 751-782. Ponu|a~i koji nisu u mogu}nosti li~no preuzeti tendersku dokumentaciju, dokaz o uplati i zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e- mail adresom, mogu poslati faksom na broj 033 751-780, a ista }e im biti poslana putem brze po{te. Adresa za dostavljanje ponuda: Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo, protokol.

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 63

U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za tender broj: 2000005467-P - Nabavka osigura~a, postolja osigura~a i limitatora za potrebe ED dijelova, IBAN CODE : BA391601020000013652 Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....) Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse Bank d.d. Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za tender broj 2000005467-P Nabavka osigura~a, postolja osigura~a i limitatora za potrebe ED dijelova. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Amela Kari} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033751782 Faks: 033751780 Elektronska po{ta: a.karic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Amela Kari} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033751782 Faks: 033751780 Elektronska po{ta: a.karic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Amela Kari} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033751782 Faks: 033751780 Elektronska po{ta:a.karic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (A-13438-13)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-3-1-965/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Emina Turkovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Podizanje krovnih pokrova i okvira II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sanacija krova strojarnice blokova 4x32 MW za potrebe Podru`nice Termoelektrane ?Kakanj? Kakanj II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora U skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 190.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 dana od uvo|enja u posao Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,Vilsonovo {etali{te 15, sala 145/2 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istu preuzeti li~no ili `ele slanje po{tom (na navedenu adresu na zahtjevu) na ovla{teni fax broj: 00387 33 75 17 73. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 sati u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, (kancelarija br.305/IV). U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati.

Broj 73 - Strana 64

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj: 2000006435. IBAN CODE : BA391601020000013652 Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....) Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse bank dd Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH otkup tenderske dokumentacije za Tender broj: 2000006435. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Emina Turkovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033751880 Faks: 033751773 Elektronska po{ta: e.kustura@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (A-13699-13)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-967/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Edin Rid`al Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izgradnja mjerne stanice II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja mjerne stanice II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prem TD II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 54.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Rostovo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema TD Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odre|enom djelatno{}u III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ne zahtjeva se III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost a) Da ima iskustvo u realizaciji minimalno 2 (dva) ugovora u poslednje 3 (tri) godine na poslovima monta`e stubova visine minimalno 60 metara, minimalne ukupne vrijednosti 50.000,00 KM. b) Da ima iskustvo u realizaciji minimalno 3 (tri) ugovora u poslednje 3 (tri) godine u radu sa procesnom mjernom i komunikacijskom opremom, minimalne ukupne vrijednosti 50.000,00 KM Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM ili 25,57 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, sala 145 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3.ta~ka 6.Upustva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponuna~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju, ponuna~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Ponuna~i izvan Bosne i Hercegovine su obavezni uplatiti iznos za otkup tenderske dokumentacije preko Vakufska banka d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629( IBAN CODE: BA391 6 010 200000136 52 u korist JP EP BiH "otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj ---Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) Ponuna~i unutar Bosne i Hercegovine putem Sparkasse bank d.d. Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BiH otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj ---(A-13663-13)

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 65

DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZA[TITU OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 264-1-1-1-113/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Dr`avna agencija za istrage i za{titu Kontakt osoba: Esad [ikalo Adresa: ul. Nikole Tesle 59 Po{tanski broj: 71123 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo/Isto~no Novo Sarajevo IDB/JIB: 4403462520001 Telefon: 057326100 Faks: 057326409 Elektronska po{ta: esikalo@sipa.gov.ba Internet adresa: www.sipa.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 5 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka goriva za slu`bena vozila II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Sukcesivna isporuka euro dizel goriva i bezolovnog benzina BMB-95 na poru~ju Grada Sarajeva, Grada Isto~nog Sarajeva, Grada Banja Luke, Grada Mostara i Grada Tuzle za slu`bena vozila Agencije. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da,kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 18.10.2013. godine

IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Nikole Teske 59 Isto~no Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za otkup tenderske dokumentacije uplatu izvr{iti na Jedinstveni ra~un trezora BIH (JRT) - depozitni ra~un otvoren kod "UNICREDIT BABK" dd Mostar, broj: 3380002210018390, sa svrhom "OTKUP TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA DR@AVNU AGENCIJU ZA ISTRAGE I ZA[TITU" SIPA Uplatu izvr{iti na sljede}i na~in: - Broj poreskog obveznika: Trinaestocifreni identifikacioni broj pravnog lica u koliko uplatu vr{i pravno lice ili JMBG u koliko uplatu vr{i fizi~ko lice. -Vrsta uplate: 0 - Vrsta prihoda: 722153 -Op}ina: [ifra op}ine prebivali{ta sjedi{ta uplatioca -Porezni period: Treba da odgovara datumu uplate -Bud`etska organizacija: 0107999. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojij treba napisati naziv i adresu ponu|a~a, Lot za koji se dostavlja ponuda, sa naznakom "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU GORIVA ZA SLU@BENA VOZILA- NE OTVARATI" do 23.10.2013. godine do 13.00 ~asova i bez prisustva Komisije za javne nabavke. Otvaranje ponuda je javno. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Sukcesivna isporuka goriva na podru~ju Grada Sarajeva II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma -Euro dizel gorivo 5............. 30.000 litara; Bezolovni benzin BMB-95 ..........2.000 litara. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 68.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Okvirni sporazum }e trajati 24 mjeseca, a najdu`e do okon~anja procedure javne nabavke goriva za naredni period i sklapanja novog sporazuma IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Odabrane benzinske pumpe na podru~ju Grada Sarajeva ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Sukcesivna isporuka goriva na u`em podru~ju Grada Isto~nog Sarajeva. II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma -Euro dizel gorivo 5..........250.000 litara; Bezolovni benzin BMB-95 .............5.000 litara. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 540.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Okvirni sporazum }e trajati 24 mjeseca, a najdu`e do okon~anja procedure javne nabavke goriva za naredni period i sklapanja novog sporazuma.

Broj 73 - Strana 66

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Odabrane benzinske pumpe na u`em podru~ju Grada Isto~nog Sarajeva. ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Sukcesivna isporuka goriva na podru~ju Grada Banja Luke II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma -Euro dizel gorivo 5........... 50.000 litara; Bezolovni benzin BMB-95 ..........2.000 litara II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 110.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Okvirni sporazum }e trajati 24 mjeseca, a najdu`e do okon~anja procedure javne nabavke goriva za naredni period i sklapanja novog sporazuma. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Odabrane benzinske pumpe na podru~ju Grada Banja Luke. ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Sukcesivna isporuka goriva na podru~ju Grada Mostara. II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma -Euro dizel gorivo 5........ 40.000 litara; Bezolovni benzim BMB-95 ..........2.000 litra. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 89.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Okvirni sporazum }e trajati 24 mjeseca, a najdu`e do okon~anja procedure javne nabavke goriva za naredni period i sklapanja novog sporazuma. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Odabrane benzinske pumpe na podru~ju Grada Mostara ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Sukcesivna isporuka goriva na podru~ju Grada Tuzle II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma -Euro dizel gorivo 5............ 40.000 litara; Bezolovni benzin BMB-95 ...........1.000 litara. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 87.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Okvirni sporazum }e trajati 24 mjeseca, a najdu`e do okon~anja procedure javne nabavke goriva za naredni period i sklapanja novog sporazuma. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Odabrane benzinske pumpe na podru~ju Grada Tuzle (A-13564-13)

DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZA[TITU OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 264-1-1-1-114/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Dr`avna agencija za istrage i za{titu

Kontakt osoba: Dejan Tomi}, 057/326-374 Adresa: ul. Nikole Tesle 59 Po{tanski broj: 71123 Op}ina/Grad: Novo Sarajevo/Isto~no Novo Sarajevo IDB/JIB: 4403462520001 Telefon: 057326100 Faks: 057326409 Elektronska po{ta: dtomic@sipa.gov.ba Internet adresa: www.sipa.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: Dr`avna razina I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka automobila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka automobila tehni~kih karakteristika navedenih i tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Nabavka automobila ............. 7 komada. II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 234.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ul. Nikole Tesle 59, Isto~no Sarajevo. II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do 90 kalendarskih dana od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 67

IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 17.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:22.10.2013 Vrijeme:12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: ul. Nikole Tesle 59, Isto~no Sarajevo. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - Za otkup tenederske dokumentacije uplatu izvr{iti na Jedinstveni Ra~un Trezora (JRT) BiH-depozitni ra~un otvoren kod "UNICREDIT BANK" d.d. broj: 3380002210018390, sa svrhom doznake"OTKUP TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA DR@AVNU AGENCIJU ZA ISTRAGE I ZA[TITU (SIPA)" Uplatu izvr{iti na sljede}i na~in: - Broj poreznog obveznika "Trineastocifreni identifikacioni broj pravnog lica, ukoliko uplatu vr{i pravno lice, ili JMBG ukoliko uplatu vr{i fizi~ko lice" - Vrsta uplate: 0 - Vrsta prihoda: 722 153 - Op}ina: [ifra op}ine prebivali{ta sjedi{ta uplatioca - Porezni period: Treba da odgovara datumu uplate - Poziv na broj: 0 - Bud`etska organizacija: 0107999 Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj treba napisati naziv i adresu ponu|a~a, sa naznakom "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU AUTOMOBILA - NE OTVARATI" do 22.10.2013 godine, do 13,00 sati i bez prisustva Komisija za javne nabavke. OTVARANJE PONUDA JE JAVNO. (A-13559-13)

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 265-1-2-1-63/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Eldina Smailagi} Adresa: TrgBosne i Hercegovine 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200872000007 Telefon: 033286074 Faks: 033286094 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 512.820,00

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Usluge prodaje avio karti II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka usluga prodaje avio karti, internog sistema za samostalno rezervisanje i organizovanje putovanja za potrebe Parlamentarne skup{tine BH II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 400 karti II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo, Trg BiH broj 1 Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 17.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Parlamentarna skup{tina BiH, Trg BiH broj 1, Sarajevo, Mala sala na I spratu Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Naknadu za Tendersku dokumentaciju uplatiti na: Transakcijski ra~un Trezor BiH, broj ra~una: 3380002210018390, kod UniCredit bank, sa naznakom "Uplata za tendersku dokumentaciju PS BiH-Nabavka usluga prodaje avio karti, internog sistema za samostalno rezervisanje i organizovanje putovanja" Vrsta prihoda: 722153 Bu|etska organizacija: 0101999 Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije moraju biti dostavljeni u pismenoj formi sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa i poreskim brojem. Uz pismeni zahtjev i dokaz o izvr{enoj uplati, tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Pisarnci Parlamentarne skup{tine BiH, Trg BiH broj 1, kancelarija broj 152 na I spratu svakim radnim danom u vremenu od 10:00 do 14:00 sati a svim dobavlja~ima koji to budu zahtijevali tenderska dokumentacija }e biti dostavljena po{tom u roku od tri dana od prijema zahtjeva. Zahtjevi za tendersku dokumentaciju mogu se dostaviti najkasnije do 17.10.2013. godine. (A-13544-13)

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 265-1-1-1-64/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Eldina Smailagi} Adresa: TrgBosne i Hercegovine 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200872000007

Broj 73 - Strana 68

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

Telefon: 033286074 Faks: 033286094 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nafta i naftni derivati II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabvka nafte i naftnih derivata II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 90.000 litara II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Benzinska pumpa izabranog dobavlja~a Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Parlamentarna skup{tina BiH, Trg BiH 1, Sarajevo, kancelarija 474 na IV spratu Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Naknadu za Tendersku dokumentaciju uplatiti na :Transakcijski ra~un Trezor BiH, broj ra~una: 3380002210018390, kod UniCredit bank, sa naznakom "Uplata za tendersku dokumentaciju PS BiH-Nabavka nafte i naftnih derivata" Vrsta prihoda: 722153 Bu|etska organizacija: 0101999 Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije moraju biti dostavljeni u pismenoj formi sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa i poreskim brojem. Uz pismeni zahtjev i dokaz o izvr{enoj uplati, tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u

Pisarnci Parlamentarne skup{tine BiH, Trg BiH broj 1, kancelarija broj 152 na I spratu svakim radnim danom u vremenu od 10:00 do 14:00 sati a svim dobavlja~ima koji to budu zahtijevali tenderska dokumentacija }e biti dostavljena po{tom u roku od tri dana od prijema zahtjeva. Zahtjevi za tendersku dokumentaciju mogu se dostaviti najkasnije do 15.10.2013. godine. (A-13536-13)

OP]INA LUKAVAC OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 269-1-1-1-82/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA LUKAVAC Kontakt osoba: Nermina Selimovi} Adresa: Trg Slobode 1 Po{tanski broj: 75300 Op{tina/Grad: Lukavac IDB/JIB: 4209451920007 Telefon: 035553554 Faks: 035553554 Elektronska po{ta: nermina.selimovic@lukavac.ba Internet adresa: www.lukavac.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: LUKAVAC I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka potro{nog kancelarijskog materijala, tonera i obrazaca Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 11:00

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 69

IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 11:45 Mjesto: Op}ina Lukavac, Trg Slobode 1, sala za sastanke soba 28/I ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Potro{ni kancelarijski materijal I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka papira, koverti, sveski, fascikli, virmana, olovaka, registratora, heftarica, bu{ilica i sl. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 17.200,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 01.01.2014-31.12.2014. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zgrada op}ine Lukavac ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka tonera i tinti I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka tonera i tinti za {tampa~e, plotere i kopir aparat II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 30.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 01.01.2014-31.12.2014. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zgrada op}ine Lukavac ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka obrazaca I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka knjiga ovjere potpisa, prepisa i rukopisa, interne dostavne knjige, omoti predmeta, obrasci, zapisnici i sli~no II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 11.300,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 01.01.2014-31.12.2014. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zgrada op}ine Lukavac (A-13437-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZAVISNO DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 280-1-1-1-390/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj Kontakt osoba: Armin Berbi}, dipl.ecc. Adresa: Alije Izetbegovi}a 17 Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4218055050007 Telefon: 032552530 Faks: 032552530 Internet adresa: www.rmukakanj.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova za kamione Mercedes Benz, vozila Iveco i nabavka elektro dijelova i materijala za vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova za kamione Mercedes Benz, vozila Iveco i nabavka elektro dijelova i materijala za vozila II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Definisano u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisano u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda

Broj 73 - Strana 70

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 35,10 KM sa PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Rudarska bb Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Na koverti OBAVEZNO NAPISATI: PONUDA ZA PONOVNI OTVORENI POSTUPAK BROJ OP-26/13-P - NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA KAMIONE MERCEDES BENZ, VOZILA IVECO I NABAVKA ELEKTRO DIJELOVA I MATERIJALA ZA VOZILA. PONUDA ZA LOT BROJ _______ NE OTVARATI - OTVARA KOMISIJA Tenderska dokumentacija se izdaje po prijemu Zahtjeva za izuzimanje tenderske dokumentacije i dostavi dokaza o uplati za istu. Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije se mo`e uplatiti na `iro ra~un broj: IK BANKA d.d. Zenica 1340200000009472 UNI CREDIT BANKA d.d. Sarajevo 3389002208041953 sa naznakom "ZA OTKUP TENDERSKE DOKUMENTACIJE OP-26/13-P" ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Armin Berbi}, dipl.ecc. Adresa: Rudarska bb Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032552531 Faks: 032552531 Elektronska po{ta: rudnik.armin@gmail.com Internet adresa: www.rmukakanj.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Armin Berbi}, dipl.ecc. Adresa: Rudarska bb Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032552531 Faks: 032552531 Elektronska po{ta:rudnik.armin@gmail.com Internet adresa: www.rmukakanj.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za kamione Mercedes Benz I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova za kamione mercedes Benz II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 52.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Sukcesivno, do realizacije isporuke, ali ne du`e od 12 mjeseci od dana potpisa ugovora III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZD RMU "KAKANJ" d.o.o. Kakanj ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za vozila Iveco I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova za vozila Iveco II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 29.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Sukcesivno, do realizacije isporuke, ali ne du`e od 12 mjeseci od dana potpisa ugovora III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZD RMU "KAKANJ" d.o.o. Kakanj ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Elektro dijelovi i materijali za vozila I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka elektro dijelova i materijala za vozila II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 25.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Sukcesivno, do realizacije isporuke, ali ne du`e od 12 mjeseci od dana potpisa ugovora III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZD RMU "KAKANJ" d.o.o. Kakanj (A-13646-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZAVISNO DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 280-1-1-1-391/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj Kontakt osoba: Armin Berbi}, dipl.ecc. Adresa: Alije Izetbegovi}a 17 Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4218055050007 Telefon: 032552530 Faks: 032552530 Internet adresa: www.rmukakanj.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 71

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka ~eli~nih limova, cijevi, nosa~a II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka ~eli~nih limova, cijevi, nosa~a II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 225.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZD RMU "KAKANJ" d.o.o. Kakanj II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Sukcesivno, do realizacije isporuke, ali ne du`e od 12 mjeseci od dana potpisa ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Definisano u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisano u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 25.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 35,10 KM sa PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Rudarska bb

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Na koverti OBAVEZNO napisati: PONUDA ZA PONOVNI OTVORENI POSTUPAK NABAVKE ROBA BROJ: OP-27/13-P - NABAVKA ^ELI^NIH LIMOVA, CIJEVI, NOSA^A - NE OTVARATI - OTVARA KOMISIJA Tenderska adokumentacija se izdaje po prijamu Zahtjeva za izuzimanje tenderske dokumentacije i dostavljanja dokaza o uplati nov~ane naknade za istu. Nov~ana naknada za izuzimanje tenderske dokumentacije se mo`e uplatiti na `iro ra~un broj: IK BANKA d.d. Zenica 1340200000009472 UNI CREDIT BANKA d.d. Sarajevo 3389002208041953 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Armin Berbi}, dipl.ecc. Adresa: Rudarska bb Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032552531 Faks: 032552531 Elektronska po{ta: rudnik.armin@gmail.com Internet adresa: www.rmukakanj.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Armin Berbi}, dipl.ecc. Adresa: Rudarska bb Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032552531 Faks: 032552531 Elektronska po{ta:rudnik.armin@gmail.com Internet adresa: www.rmukakanj.ba (A-13647-13)

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 284-1-2-1-105/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA Kontakt osoba: Trkulja Miroslav Adresa: Trnovac bb Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209390440007 Telefon: 035303300 Faks: 035250474 Elektronska po{ta: info@ukctuzla.ba Internet adresa: www.ukctuzla.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ra~unovodstvene, revizorske i knjigovodstvene usluge

Broj 73 - Strana 72

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluga revizije finansijskih izvje{taja za period 01.01.-31.12.2013. godine II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 3.418,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU UKC TUZLA II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 30.04.2014 Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20KM + PDV IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: JZU UKC Tuzla, zgrada Uprave sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na pismeni zahtijev ponu|a~a putem po{te na adresu koju nazna~i ponu|a~, odnosno na Expeditu Javne zdravstvene ustanove univerzitetski klini~ki centar Tuzla, ul. Trnovac b.b. svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 sati uz dokaz o uplati 20 KM + PDV nerfundiraju}eg iznosa. Uplata se vr{i na `iro ra~un JZU UKC TUZLA na broj 1321000307930097 kod NLB Banke Tuzla u svrhu otkupa tenderske dokumentacije ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Trkulja MIroslav Adresa: Trnovac bb

Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035303655 Faks: 035272301 Elektronska po{ta: info@ukctuzla.ba Internet adresa: www.ukctuzla.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Trkulja Miroslav Adresa: Trnovac bb Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035303655 Faks: 035272301 Elektronska po{ta: info@ukctuzla.ba Internet adresa: www.ukctuzla.ba (A-13763-13)

OP[TINA MODRI^A OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 288-1-2-1-37/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP[TINA MODRI^A Kontakt osoba: ^edo Tripi} Adresa: Vidovdanska bb Po{tanski broj: 74480 Op{tina/Grad: Modri~a IDB/JIB: 4400188080009 Telefon: 053810511 Faks: 053810433 Elektronska po{ta: info@modrica.ba Internet adresa: www.modrica.ba I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: MODRI^A I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Zimsko odr`avawe ulica i lokalnih puteva. II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Zimsko odr`avawe gradskih ulica i lokalnih puteva u mjesnim zajednicama op{tine Modri~a u sezoni zima 2013/14. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 73

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM/lot IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Kao u koraku 1, sala za sastanke u zgradi Administrativne slu`be op{tine Modri~a Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Za tendersku dokumentaciju se pla}a iznos od 50,00 KM po lotu.Uplate vr{iti na `iro-ra~un op{tine Modri~a kod NLB Razvojna banka ad Bawa Luka,broj:562-011-00000-704-75, vrsta prihoda: 722521,buxetska organizacija:0064160 (alternativa: 9999999), op{tina 064. ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Zimsko odr`avawe gradskih ulica I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Zimsko odr`avawe gradskih ulica na podru~ju grada Modri~a II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 68,00 km II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 3.382,56 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 15.11.2013.-15.03.2014. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Podru~je grada Modri~a

V. Dodatne informacije Osnov za obra~un izvr{enih usluga jest jedno (1) kompletno ~i{}ewe sa posipawem. ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Zimsko odr`avawe lokalnih puteva u sedam (7) mjesnih zajednica op{tine Modri~a. I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Zimsko odr`avawe lokalnih puteva u mjesnim zajednicama: Rije~ani,Skugri},Tolisa,Kr~evqani, Vrawak, Koprivna i Koprivnska Trebava. II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 78,00 km II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 3.766,66 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 15.11.2013.-15.03.2014. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalni putevi u navedenim mjesnim zajednicama V. Dodatne informacije Osnov za obra~un izvr{enih usluga jest jedno (1) kompletno ~i{}ewe sa posipawem. ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Zimsko odr`avawe lokalnih puteva u jedanaest (11) mjesnih zajednica op{tine Modri~a I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Zimsko odr`avawe lokalnih puteva u mjesnim zajednicama: Dobriwa,Kladari Gorwi,Skugri},Borovo Poqe, Garevac, Kladari Dowi,^ardak, Milo{evac, Dugo Poqe, Botajica i Babe{nica. II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 72,00 km II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 3.476,92 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 15.11.2013.-15.03.2014. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalni putevi u navedenim mjesnim zajednicama. V. Dodatne informacije Osnov za obra~un izvr{enih usluga jest jedno (1) kompletno ~i{}ewe sa posipawem. (A-13590-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-1-1-1065/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj

Broj 73 - Strana 74

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka sistema video nadzora za uzorkovanje uglja u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sistem videonadzora za uzorkovanje uglja (oprema), Implementacija sistema video nadzora na mjestima uzorkovanje uglja, na lokaciji Sepaqracija TE Kakanj, a sve prema tehni~koj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 34.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja rok za isporuku robe je 30 (trideset) dana od dana stupanja ugovora na snagu, a rok za izvo|enje radova je 10 (deset) dana od dana uvo|enja u posao. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje, odjednom i to za isporu~enu robu u roku od 30 (trideset) dana od dana kompletne isporuke, a za izvedene radove odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana izvo|enja kompletnih radova. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje,

da je ponu|a~ uveden u jedinstven registar transakcijskih ra~una iz kojeg se mo`e vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskih ra~una. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da je ponu|a~ registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti i da je regisdtrovan za obavljanje za{tite objekata, lica i imovine kod nadle`nih dr`avnih organa, da je ponu|a~ vr{io isporuke robe kakava je ova iz predmetnog nadmetanja u posljednje 3 (tri) godine. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 18.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: ponu|a~i iz BiH 20,00 KM sa PDV-om,a ino 10,23 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.10.2013. Vrijeme: 10:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Velika sala Podru`nica Termoelektrana "Kakanj", soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na IBAN:BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Emir Hasanbegovi}, tel. 00387 32 77 13 47. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771153 Faks: 032771025 Elektronska po{ta: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Edina Sikiri} (kancelarija br. 7 (Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771155 Faks: 032771025 Elektronska po{ta: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj

Ponedjeqak, 23. 9. 2013. Telefon: 032771153 Faks: 032771025 Elektronska po{ta:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 75

(A-13693-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-1-1-1067/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka mlinskih ~eki}a u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Mlinski ~eki}-18000 komada prema crte`u II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 684.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja prva isporuka 2000 komada u roku od 30 dana od dana stupanja ugovora na snagu, druga isporuka od 2000 komada u roku od 60 dana od dana stupanja ugovora na snagu, tre}a isporuka od 2000 komada u roku od 90 dana od dana stupanja ugovora na snagu, ~etvrta isporuka u roku od 120 dana od dana stupanja ugovora na snagu, peta isporuka od 2000 komada u roku od 150 dana od dana stupanja ugovora na snagu, {esta isporuka od 2000 komada u roku od 180 dana od dana stupanja ugovora na snagu, sedma isporuka od 2000 komada u roku od 210 dana od dana stupanja ugovora na snagu, osma isporuka od 2000 komada u roku od 240 dana od dana stupanja ugovora na snagu i deveta isporuka od 2000 komada u roku od 270 dana od dana stupanja ugovora na snagu.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje sukcesivno u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke dijela robe. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti kjoja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje, da je ponu|a~ uveden u jedinstven registar transakcijskih ra~una iz kojeg se mo`e vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskih ra~una. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da je ponu|a~ isporu~ivao proizvode od ~eli~nog liva u posljednje 3 (tri) godine Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 18.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: ponu|a~i iz BiH 20,00 KM sa PDV-om,a ino 10,23 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.10.2013. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Enez \akovac, tel. 00387 32 77 10 11. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240

Broj 73 - Strana 76

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771153 Faks: 032771025 Elektronska po{ta: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771155 Faks: 032771025 Elektronska po{ta: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771153 Faks: 032771025 Elektronska po{ta:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (A-13695-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-2-1-1068/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Popravka reduktora i bubnjeva kofi~astih bagera za potrebe Podru`nice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Popravka reduktora tipa SAN 250 - 1 komad, snage P=75 kW, prenosnog odnosa i=14, proizvo|a~a STT Trbovlje, popravka

reduktora tipa SAN 200 - 1 komad, snage 55 kW, prenosnog odnosa i=14, proizvo|a~a STT Trbovlje, popravka reduktora tipa NKB 450- 1 komad, snage P=40 kW, prenosnog odnosa i=28, proizvo|a~a TTU Tuzla, popravka reduktora SCN 450-1 komad, snage P=75 kW, prenosnog odnosa i=200, broja obrtaja 1480 o/min, popravka zateznih bubnjeva- 2 komada bubnjeva transportera KRB "A" dimenzija fi500x1400, a sve prema tehni~koj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 35.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Radionica Izvr{ioca usluga II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 (devedeset) dana od dana dopreme reduktora i bubnjeva Izvr{iocu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje, odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana izvr{enja kompletnih usluga III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje, da je ponu|a~ uveden u jedinstven registar transakcijskih ra~una iz kojeg se mo`e vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskih ra~una. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da je ponu|a~ vr{io usluge remonta ili izrade reduktora u posljednjih 5 (pet) godina, minimalno dva posla remonta reduktora ~iji je iznos najmanje 35.000,00 KM. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 18.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: ponu|a~i iz BiH 20,00 Km sa PDV-om,a ino 10,23 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.10.2013. Vrijeme: 11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 77

predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Enez \akovac, tel. 00387 32 77 10 11. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771153 Faks: 032771025 Elektronska po{ta: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7- Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771155 Faks: 032771025 Elektronska po{ta: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771153 Faks: 032771025 Elektronska po{ta:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (A-13687-13)

MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 291-1-1-1-112/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo unutra{njih poslova Zeni~ko-dobojskog kantona Kontakt osoba: LOT 1-[ut Semir 032/449-249 lokal 201; LOT 2-\idi} Himzo tel. 032/440-130. Adresa: Trg BiH broj 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218294630007 Telefon: 032406218 Faks: 032406218 Elektronska po{ta: mupzdk@mupzdk.gov.ba Internet adresa: www.mupzdk.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Jedan lot II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka putni~kog vozila i audio i video nadzornih sistema II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1: Nabavka 1 (jednog) putni~kog vozila tip "karavan" LOT 2: Nabavka 3 komada audio i video nadzornih sistema u vozilima za presretanje II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 15,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Sala kabineta-I sprat MUP-a u sjedi{tu, ul.Trg BiH broj 6, Zenica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se pruzeti svakim radnim danom na adresi kao pod I1, li~nim dolaskom, ili slanjem zahtjeva za dostavu sa uplatnicom, te ta~nom adresom na koju }e se TD-a poslati. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije dobavlja~i su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati nov~ane naknade. Iznos od 15,00 KM je iznos koji se pla}a po jednom LOT- u. Uplata tenderske dokumentacije vr{i se kod IK banka Zenica, na transakcijski ra~un broj: 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722 612, op}ina 103, bud`etska organizacija: 1501001, svrha doznake: uplata tenderske dokumentacije (za MUP ZE-DO kantona). ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka 1 (jednog) putni~kog vozila tip "karavan"

Broj 73 - Strana 78

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka 1 (jednog) putni~kog vozila tip "karavan" II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1 komad II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 27.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do momenta isporuke III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova MUP ZE-DO KANTONA - u sjedi{tu ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka 3 komada audio i video nadzornih sistema u vozilima za presretanje I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka 3 komada audio i video nadzornih sistema u vozilima za presretanje II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 3 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 23.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do momenta isporuke III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova MUP ZE-DO KANTONA - u sjedi{tu (A-13651-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-3-1-1247/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774165 Elektronska po{ta: komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa: www.riteugljevik.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 65/13 Izgradnja skladi{ta za metalni i elektrootpadni materijal i ostale sekundarne sirovine na PK Bogutovo Selo II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Detaljnije u TD II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 25.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RJ Rudnik II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 18 mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Upravana zgrada, sala br.003 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak Broj: T 65/13 - "Izgradnja skladi{ta za metalni i elektroptpadni materijal i ostale sekundarne sirovine na PK "Bog. Selo". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un

Ponedjeqak, 23. 9. 2013. FIELD 32 FIELD 56a

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 79

EUR DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT FRANKFURT/MAIN FRANKFURT FIELD 57a SWIFT:HAABBA2B Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka, BiH FIELD 59 /BA395520421271804775/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774203 Faks: 055774382 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774119 I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Dim{o Milo{evi} dipl.ing rud, Nedeljko Bad`i}, dipl.ing rud. Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774434 Faks: 055774165 (A-13682-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-1248/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774165 Elektronska po{ta: komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa: www.riteugljevik.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 93/13 Nabavka putni~kih vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora detalj. u td II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detalj. u td II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 120.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RiTE Ugljevik II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje odlo`eno 15 dana po isporuci III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Upravana zgrada, sala br.003 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak Broj: T 93/13 - "Nabavka putni~kih vozila kom 2 za potrebe RiTE Ugljevik". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT FRANKFURT/MAIN FRANKFURT FIELD 57a SWIFT:HAABBA2B Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka, BiH

Broj 73 - Strana 80 FIELD 59

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

/BA395520421271804775/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774203 Faks: 055774382 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774119 I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Miodrag Todorovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774290 Faks: 055774165 (A-13683-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-2-1-1249/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774165 Elektronska po{ta: komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa: www.riteugljevik.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 75/13 Nabavka usluga na biolo{koj rekultivaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detalj. u td II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 300.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RJ Rudnik II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 24 mjeseca Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Upravana zgrada, sala br.003 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak Broj: T 75/13 - "Nabavka usluga na biolo{koj rekultivaciji". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT FRANKFURT/MAIN FRANKFURT FIELD 57a SWIFT:HAABBA2B Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka, BiH FIELD 59 /BA395520421271804775/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774203 Faks: 055774382 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Milka Peri}

Ponedjeqak, 23. 9. 2013. Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774119 I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Dim{o Milo{evi} dipl.ing.rud, Ljiljana Miki}-Rudi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774434 Faks: 055774165

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 81

(A-13777-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-1250/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774165 Elektronska po{ta: komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa: www.riteugljevik.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 117/13 Nabavka opreme za grijanje II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detalj. u td II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 200.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RiTE Ugljevik II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje odlo`eno 15 dana po isporuci III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Upravana zgrada, sala br.003 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak Broj: T 117/13 - "Nabavka opreme za grijanje". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT FRANKFURT/MAIN FRANKFURT FIELD 57a SWIFT:HAABBA2B Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka, BiH FIELD 59 /BA395520421271804775/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774203 Faks: 055774382 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774119 I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Predrag \uki}, dipl.ing.ma{ Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774179 Faks: 055774165 (A-13778-13)

Broj 73 - Strana 82

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-2-1-1251/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774165 Elektronska po{ta: komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa: www.riteugljevik.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 6mjeseci II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 60.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma T 97/13 Usluga sitematskog i ginekolo{kog pregleda `ena zaposlenih u RiTE Ugljevik II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detalj. u td II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detalj. u td Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Upravana zgrada, sala br.003 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak Broj: T 97/13 - "Usluga sistematskog i ginekolo{kog pregleda `ena zaposlenih u RiTE Ugljevik". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT FRANKFURT/MAIN FRANKFURT FIELD 57a SWIFT:HAABBA2B Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka, BiH FIELD 59 /BA395520421271804775/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774203 Faks: 055774382 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774119 I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Sr|an Krsmanovi}, dipl.ecc Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055771519 Faks: 055774165 (A-13779-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-2-1-1252/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 83

Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774165 Elektronska po{ta: komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa: www.riteugljevik.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 30.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma T 99/13 Nabavka usluga odvoza opasnog otpada II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detalj. u td II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RiTE Ugljevik Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Upravana zgrada, sala br.003

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak Broj: T 99/13 - "Usluga odvoza opasnog otpada". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT FRANKFURT/MAIN FRANKFURT FIELD 57a SWIFT:HAABBA2B Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka, BiH FIELD 59 /BA395520421271804775/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774203 Faks: 055774165 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774119 I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Ljlljana Miki}-Rudi}, dipl.ing.rud. Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774434 Faks: 055774165 (A-13780-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-1253/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774165 Elektronska po{ta: komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa: www.riteugljevik.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Broj 73 - Strana 84

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 113/13 Nabavka putni~kog kombija - kom 1 II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detalj. u td II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 70.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RiTE Ugljevik II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje odlo`eno 15 dana po isporuci III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 17.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Upravana zgrada, sala br.003 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak Broj: T 113/13 - "Nabavka putni~kog kombija -kom 1". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a DEUTDEFF

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT FRANKFURT/MAIN FRANKFURT FIELD 57a SWIFT:HAABBA2B Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka, BiH FIELD 59 /BA395520421271804775/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774203 Faks: 055774165 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774119 I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Miodrag Todorovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774290 Faks: 055774165 (A-13781-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-2-1-808/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla Kontakt osoba: Suad Omerdi} (za tehni~ka pitanja) mob. +387 (0) 61 163 659 i Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) tel. +387 (0) 35 287 501 Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209020780003 Telefon: 035280083 Faks: 035280083 Elektronska po{ta: poslovikomercijale@kreka.ba Internet adresa: www.kreka.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 85

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Popravak i servisiranje NN ure|aja i rotacionih ma{ina snage manje od 46kW II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Popravak i servisiranje NN ure|aja i rotacionih ma{ina snage manje od 46kW, prema tehni~koj specifikaciji. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Predmet i obim usluga definisan je u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije i u specifikacijama ure|aja i ma{ina. U ponudi obavezno treba upisati jedini~ne vrijednosti usluga za sve navedene ure|aje i ma{ine u tehni~kim specifikacijama. II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 86.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Izvr{enje usluga u remontnoj radionici davaoca usluga, a preuzimanje te isporuka opreme nakon izvr{ene usluge na lokacijama Rudnika i Pogona u sastavu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici ?Kreka? d.o.o. - Tuzla. II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do 12 mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Eliminatorni uslov: a) Rok pla}anja: odgo|eno minimalno 60 ({ezdeset) dana od dana fakturisanja (koje ne zahtjeva garanciju za odgo|eno pla}anje). Napomena: Ugovor }e se zaklju~iti do ukupnog iznosa procijenjene vrijednosti, odnosno do 86.000,00 KM bez PDV-a, a prema jedini~nim cijenama iz tehni~kih specifikacija. Ponude }e se cijeniti prema ukupnom zbiru jedini~nih cijena. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda. - Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Da ponu|a~ dostavi potpisane i ovjerene Izjave o prihvatanju kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva iz tehni~kog dijela tenderske dokumentacije; - Da ponu|a~ ima pozitivno iskustvo u realizaciji ugovora ~iji je predmet bio izvr{enje usluga koje su predmet nabavke u posljednje dvije godine, uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izdatih od strane primaoca o izvr{enoj usluzi i zadovoljavaju}em kvalitetu ( obim realizacije Ugovora, odnosno ukupan zbir svih potvrda za predmetnu nabavku, najmanje u visini procijenjene vrijednosti nabavke. Komisija }e provjeriti istinitost datih potvrda ); - Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu o kvalifikacionoj strukturi zaposlenih koji }e vr{iti predmetne usluge; - Da ponu|a~ dostavi spisak zaposlenih koji }e vr{iti predmetne usluge, a za koje se upla}uju doprinosi za PIO i Zdravstvo (izdat od strane nadle`ne institucije); - Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu o ispunjenju minimalnih tehni~kih uslova koje mora da zadovolji, a koji su dati u tenderskoj dokumentaciji pod nazivom ?MINIMALNI TEHNI^KI USLOVI? (Komisija }e izvr{iti provjeru istinitosti date Izjave ).

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 11:45 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje br. 1, 75 000 Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Goran Mehmedovi} (goran.mehmedovic@kreka.ba). Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko NLB banke d.d. Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku usluga - Popravak i servisiranje NN ure|aja i rotacionih ma{ina snage manje od 46kW". Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu; "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) IBAN CODE: BA391321010086083094.Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine uplatu vr{e putem NLB Banke d.d. Tuzla na ra~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku usluga - Popravak i servisiranje NN ure|aja i rotacionih ma{ina snage manje od 46kW". Davalac usluga }e dostaviti 1 (jednu) ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju sa kompletnom dokumentacijom na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije, ovjerene i potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom davaoca usluga, na kojoj }e pisati sljede}i tekst: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - Popravak i servisiranje NN ure|aja i rotacionih ma{ina snage manje od 46kW" - ne otvarati do 22.10.2013. godine u 12:00 sati. Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom od slu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog tuma~a (za ino ponu|a~e). Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponu|a~.Stranice ponude (s dodacima) moraju biti numerisane, potpisane i ~vrsto uvezane (ponuda osigurana jemstvenikom), a garancija za osiguranje ponude mo`e biti neuvezana i bez numeracije. Bilo kakve promjene u ponudi nisu dopu{tene. U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponuda od prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Goran Mehmedovi} Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035282111 Faks: 035280083 Elektronska po{ta: goran.mehmedovic@kreka.ba Internet adresa: www.kreka.ba (A-13468-13)

Broj 73 - Strana 86

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-2-1-809/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla Kontakt osoba: Samid Saletovi} (za tehni~ka pitanja) 061/896-060; Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) 035/287-501 Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209020780003 Telefon: 035280083 Faks: 035280083 Elektronska po{ta: poslovikomercijale@kreka.ba Internet adresa: www.kreka.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka i ugradnja trofaznih numeri~kih prekostrujnih ure|aja u TS 35/6 kV "[ikulje 2" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i ugradnja trofaznih numeri~kih prekostrujnih ure|aja u TS 35/6 kV "[ikulje 2" II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 70.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Rudnik "[ikulje" u Lukavcu II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do realizacije ugovornih obaveza obje ugovorne strane Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise a) Rok pla}anja: odgo|eno pla}anje - minimalno 60 ({ezdeset) dana od dana fakturisanja (koje ne zahtjeva garanciju za odgo|eno pla}anje) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavu ponuda; - Da ekonomsko-finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora; - Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja Ugovora; III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu o prihvatanju kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva tehni~ke specifikacije; - Da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora ~iji je predmet bio izvr{enje usluga koje su predmet nabavke, u posljednje dvije godine, uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izdatih od strane primaoca o izvr{enoj usluzi i zadovoljavaju}em kvalitetu - Da ponu|a~ dostavi naziv i sjedi{te proizvo|a~a robe koju nudi; - Da ponu|a~ uz ponudu dostavi katalo{ku dokumentaciju (na jednom od slu`benih jezika BiH) - Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da }e prilikom isporuke robe dostaviti odgovaraju}e certifikate odnosno ateste proizvo|a~a (na jednom od slu`benih jezika BiH); - Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da je minimalna vremenska garancija na izvr{ene usluge 12 (dvanaest) mjeseci od kvatitativnog i kvalitativog prijema usluga - Da ponu|a~ dostavi Izjavu da }e nakon izvr{enja usluge, izvr{iti ispitivanje ugra|enih za{tita, funkcionalnu probu i o tome dostaviti Ispitni protokol od institucije nadle`ne za rad u rudarstvu Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 12:45 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Ponu|a~i koji su otkupili tendersku dokumentaciju za prvo javno nadmetanje imaju pravo na besplatnu tendersku dokumentaciju za ponovni postupak. Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Edin [ehanovi} (sehanovic.edin@kreka.ba). Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko NLB banke d.d. Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku usluga Nabavka i ugradnja trofaznih numeri~kih prekostrujnih ure|aja u TS 35/6 kV "[ikulje 2". Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu; "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) IBAN CODE: BA391321010086083094. Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine putem NLB Banke d.d. Tuzla uplatu vr{e na ra~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku usluga - Nabavka i ugradnja trofaznih numeri~kih prekostrujnih ure|aja u TS 35/6 kV "[ikulje 2". Dobavlja~ }e dostaviti 1 ( jednu ) ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju sa kompletnom dokumentacijom na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije, ovjerene i potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati sljede}i tekst: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - Nabavka i ugradnja trofaznih numeri~kih prekostrujnih

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 87

ure|aja u TS 35/6 kV "[ikulje 2" - ne otvarati do 22.10.2013. godine u 13 sati. Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom od slu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog tuma~a (za ino ponu|a~e). Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponu|a~. Stranice ponude ( s dodacima ) moraju biti numerisane, potpisane i ~vrsto uvezane (ponuda osigurana jemstvenikom), a garancija za osiguranje ponude mo`e biti neuvezana i bez numeracije. Bilo kakve promjene u ponudi nisu dopu{tene. U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponuda od prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Edin [ehanovi} Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035280083 Faks: 035280083 Elektronska po{ta: sehanovic.edin@kreka.ba Internet adresa: www.kreka.ba (A-13447-13)

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-1-1-620/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Evelina ^ovi} Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335736 Faks: 036335787 Elektronska po{ta: evelina.covic@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava i ugradnja glavnog napojnog ormara za preljevnu gra|evinu i rasvjetnih stubova sa pripadnom opremom za rasvjetu platoa oko donjeg kompenzacijskog bazena u Pogonu HE Mostarsko blato II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava i ugradnja glavnog napojnog ormara za preljevnu gra|evinu i rasvjetnih stubova sa pripadnom opremom za rasvjetu platoa oko donjeg kompenzacijskog bazena u Pogonu HE Mostarsko blato II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 30.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova sukladno tenderskoj dokumentaciji II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 17.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:22.10.2013 Vrijeme:11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mile Budaka 106a, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736 ili fax 036/335 787. Dobavlja~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom na njegovu odgovornost i o njegovom tro{ku (tro{ku dobavlja~a).Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22XXX, IBAN: BA393380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul. Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom "Nabava i ugradnja glavnog napojnog ormara za preljevnu

Broj 73 - Strana 88

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

gra|evinu i rasvjetnih stubova sa pripadnom opremom za rasvjetu platoa oko donjeg kompenzacijskog bazena u Pogonu HE Mostarsko blato". ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar Telefon: 036335736 Faks: 036335787 Elektronska po{ta: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba (A-13532-13)

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-1-1-621/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Mirela [utalo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335736 Faks: 036335787 Elektronska po{ta: mirela.sutalo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava ure|aja za geodetsko snimanje s prate}om opremom i potrebnim licncama za iste, za potrebe DP Centar i DP Jug (Pogon Livno) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava ure|aja za geodetsko snimanje s prate}om opremom i potrebnim licencama za iste, za potrebe DP Centar i DP Jug (Pogon Livno) II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 59.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 (devedeset) dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 18.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:24.10.2013 Vrijeme:12:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736 ili fax 036/335 787. Dobavlja~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom na njegovu odgovornost i o njegovom tro{ku (tro{ku dobavlja~a).Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22XXX, IBAN:BA393380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom " Nabava ure|aja za geodetsko snimanje s prate}om opremom i potrebnim licencama za iste, za potrebe DP Centar i DP Jug (Pogon Livno) ". ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar Telefon: 036335736 Faks: 036335787 Elektronska po{ta: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba (A-13653-13)

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 89

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-1-1-622/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Daniel Grbe{i} Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335734 Faks: 036335787 Elektronska po{ta: daniel.grbesic@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Adaptacija potkrovlja za potrebe PIPO-a - Pogon Livno - DP JUG II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Adaptacija potkrovlja za potrebe PIPO-a - Pogon Livno - DP JUG II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 40.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Distribucija elektri~ne energije - DP JUG (Pogon Livno) II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 9 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:21.10.2013 Vrijeme:11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mile Budaka 106a, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736. Tako|er, natje~ajna dokumentacija se mo`e poslati i po{tom, kao i brzom po{tom (posljednje na tro{ak dobavlja~a). Zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije {alje se na fax 036/335 787. Prilikom podno{enja zahtjeva za preuzimanje natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 33810022008112-94 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) SWIFT: UNCRBA22XXX, IBAN:BA39 3380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom " Adaptacija potkrovlja za potrebe PIPO-a - Pogon Livno - DP JUG". ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar Telefon: 036335736 Faks: 036335787 Elektronska po{ta: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba (A-13661-13)

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-2-1-624/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Jasna Raspudi}, oec. Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335717 Faks: 036335773 Elektronska po{ta: jasna.raspudic@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1

Broj 73 - Strana 90

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Revizija sustava katodne za{tite tla~nog cjevovoda HE Pe} Mlini II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Revizija sustava katodne za{tite tla~nog cjevovoda HE Pe} Mlini II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 15.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova HE Pe} Mlini II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 4 mjeseca Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:22.10.2013 Vrijeme:11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736 ili fax 036/335-787. Dobavlja~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom (u slu~aju da

se dostavljanje vr{i brzom po{tom tro{kove dostavljanja snosi dobavlja~). Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22XXX, IBAN:BA393380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom "Revizija sustava katodne za{tite tla~nog cjevovoda HE Pe} Mlini". ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar Telefon: 036335736 Faks: 036335787 Elektronska po{ta: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba (A-13714-13)

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-2-1-625/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Jerko Kordi}, dipl.ing.cest.pr. Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335729 Faks: 036335773 Elektronska po{ta: jerko.kordic@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Periodi~ni pregled vatrogasnih aparata i hidrantske mre`e te kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata - tla~na proba II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Periodi~ni pregled vatrogasnih aparata i hidrantske mre`e te kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata - tla~na proba II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora sukladno tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 91

II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 57.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prostor ponuditelja II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 24 mjeseca Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 17.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:24.10.2013 Vrijeme:11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736 ili fax 036/335-787. Dobavlja~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom (u slu~aju da se dostavljanje vr{i brzom po{tom tro{kove dostavljanja snosi dobavlja~). Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22XXX, IBAN: BA393380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom "Periodi~ni pregled vatrogasnih aparata i hidrantske mre`e te kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata - tla~na proba". ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar Telefon: 036335736 Faks: 036335787 Elektronska po{ta: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba (A-13704-13)

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-2-1-627/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Jerko Kordi}, dipl.ing.cest.pr. Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335729 Faks: 036335773 Elektronska po{ta: jerko.kordic@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma PDV-a u KM: 50.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Odr`avanje strojeva za kuvertiranje II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Odr`avanje strojeva za kuvertiranje II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma sukladno tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova OP Jug u ^apljini, OP Jug u Livnu, OP Jug u Mostaru, OP Jug u Grudama, OP Centar u Novom Travniku, OP Sjever u Ora{ju Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost sukladno tenderskoj dokumentaciji

Broj 73 - Strana 92

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 18.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:25.10.2013 Vrijeme:11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736 ili fax 036/335-787. Dobavlja~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom (u slu~aju da se dostavljanje vr{i brzom po{tom tro{kove dostavljanja snosi dobavlja~). Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22XXX, IBAN:BA393380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom "Odr`avanje strojeva za kuvertiranje". ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar Telefon: 036335736 Faks: 036335787 Elektronska po{ta: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba (A-13705-13)

@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 313-1-1-1-348/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI] Adresa: SVETOG SAVE 71 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400025960001 Telefon: 053242082 Faks: 053227704 Elektronska po{ta: nabavka@zrs-rs.com Internet adresa: www.zrs-rs.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: @eqezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o kupoprodaji ma{ine za pojedina~nu zamjenu pragova. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka ma{ine za pojedina~nu zamjenu pragova, prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 650.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova DDP skladi{te Ugovornog organa u Doboju (Incoterms 2010). II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Prema ponudi najpovoqnijeg ponu|a~a. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 60,00 % 2. Uslov i na~in pla}awa, u~e{}e: 20,00 % 3. Rok isporuke robe, u~e{}e: 10,00 % 4. Vremenski period garancije za robu, u~e{}e: 10,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 22.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM (29,90 €)

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 93

IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM, prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 €, na osnovu slede}ih instrukcija: HAABAT 2B F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG KLAGENFURT, AUSTRIA F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; / AT25 5220 0000 0932 3929 HAABBA2B HYPO ALPE ADRIA BANK A. D ALEJA SVETOG SAVE 13 BANJA LUKA, BIH F59 BENEFICIARY CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191 @ELJEZNICE RS AD UL. SVETOG SAVE 71 DOBOJ (A-13581-13)

@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 313-1-2-1-349/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI] Adresa: SVETOG SAVE 71 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400025960001 Telefon: 053242082 Faks: 053227704 Elektronska po{ta: nabavka@zrs-rs.com Internet adresa: www.zrs-rs.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: @eqezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o izvr{ewu usluge remonta energetskih transformatora 7500 kVA, 110/27,5 kV koji se nalaze u okviru postrojewa EVP Doboj i Novi Grad. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluge remonta energetskih transformatora 7500 kVA, 110/27,5 kV koji se nalaze u okviru postrojewa EVP Doboj i Novi Grad, prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 150.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova EVP Doboj i EVP Novi Grad. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Prema ponudi Izvr{ioca. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 60,00% 2. Uslov i na~in pla}awa, u~e{}e: 20,00% 3. Rok izvr{ewa usluge, u~e{}e: 10,00% 4. Vremenski period garancije za izvr{enu uslugu, u~e{}e: 10,00% IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 23.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM (29,90 €) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM, prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 €, na osnovu slede}ih instrukcija:

Broj 73 - Strana 94

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

HAABAT 2B F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG KLAGENFURT, AUSTRIA F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; / AT25 5220 0000 0932 3929 HAABBA2B HYPO ALPE ADRIA BANK A. D ALEJA SVETOG SAVE 13 BANJA LUKA, BIH F59 BENEFICIARY CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191 @ELJEZNICE RS AD UL. SVETOG SAVE 71 DOBOJ (A-13580-13)

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Fco benzinska pumpa dobaqa~a u Doboju, Bawa Luci, Prijedoru i Novom Gradu. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Robu treba isporu~ivati sukcesivno, u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa ugovora, a prema dinamici Ugovornog organa. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Uslov i na~in pla}awa, u~e{}e:20,00 % 3. Rok isporuke robe, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 24.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM (29,90 €) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 24.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM, prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 €, na osnovu slede}ih instrukcija: HAABAT 2B F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG KLAGENFURT, AUSTRIA F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; / AT25 5220 0000 0932 3929 HAABBA2B HYPO ALPE ADRIA BANK A. D ALEJA SVETOG SAVE 13 BANJA LUKA, BIH

@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 313-1-1-1-350/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI] Adresa: SVETOG SAVE 71 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400025960001 Telefon: 053242082 Faks: 053227704 Elektronska po{ta: nabavka@zrs-rs.com Internet adresa: www.zrs-rs.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: @eqezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o kupoprodaji goriva za putni~ka motorna vozila. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka goriva za putni~ka motorna vozila, prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 160.000,00

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 95

F59 BENEFICIARY CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191 @ELJEZNICE RS AD UL. SVETOG SAVE 71 DOBOJ (A-13583-13)

JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O. OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-2-1-421/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BiH d.o.o. Kontakt osoba: Fata Terzi}, tel 033 563 460, Branka Mujezinovi}, tel. 033 563 511 Adresa: TEREZIJA 54 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200339240004 Telefon: 033250370 Faks: 033563495 Internet adresa: www.jpcfbih.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralne in`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analize II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izrada Idejnog projekta trase "Ju`ne obilaznice" ^apljina (cca 8km), sa studijom izvodljivosti i studijom utjecaja na okoli{ II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Tehni~ka dokumentacija: Idejni projekat trase i idejna rje{enja; Geotehni~ka ispitivanja i istra`ivanja prema Programu datom u Tenderskoj dokumentaciji; izrada geotehni~kog elaborata i geotehni~kog projekta za trasu (Misija G1); Studija izvodljivosti; Studija utjecaja na okoli{. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema projektnom zadatku datom u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 68.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina ^apljina II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 4 mjeseca od datuma potpisivanja ugovora

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost ?Prosje~na godi{nja vrijednost iznad 100.000,00 KM ostvarena na obavljanju usluga projektiranja cesta u posljednje 3 (tri) godine. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: JP Ceste FBiH, Terezije 54, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE a) Ponu|a~ je du`an prije potpisivanja ugovora, tj. u zakonskom roku predvi|enom za potpisivanje ugovora, u skladu sa Uredbom o ure|enju gradili{ta, obveznoj dokumentaciji na gradili{tu i sudionicima u gra|enju (Sl. Novine Federacije BiH br.48/09) i ostalim va`e}im podzakonskim aktima, osigurati 1. Ovla{tenje Federalnog ministarstva prostornog ure|enja za projektovanje cesta i cestovnih objekata i 2. Dokaz o anga`ovanju pravnog lica koje posjeduje Ovla{tenje Federalnog ministarstva prostornog ure|enja za obavljanje geotehni~ki ispitivanja i izrade geotehni~kih projekata. Ukoliko ne osigura navedeno ovla{tenje, smatra}e se da je odustao od potpisivanja ugovora i ugovor se dodjeljuje sljede}em kvalificiranom ponu|a~u sa rang liste koji posjeduje tra`eno ovla{tenje b) Ugovorni organ zadr`ava pravo da eventualnu nabavku dodatnih usluga provede u skladu sa ~lanom 11 ZJN. (A-13627-13)

JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O. OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-3-1-422/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BiH d.o.o. Kontakt osoba: Munir Tojaga, dipl.ing.gra|.; tel: + 387 33/ 563 467; Branka Mujezinovi}, dipl.ecc.; tel.+387 33/563 511 Adresa: TEREZIJA 54 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200339240004 Telefon: 033250370 Faks: 033563495 Internet adresa: www.jpcfbih.ba

Broj 73 - Strana 96

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – -

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Mlave, na cesti M5.1, dionica Kaonik-Bla`uj, km 19+400 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora - Ru{enje postoje}eg mosta; - Izgradnja novog mosta; - Regulacija vodotoka uzvodno i nizvodno; - Izgradnja privremene obilazbnice; - Postavljanje i odr`avanje privremene prometne signalizacije radi osiguranja jednosmjernog saobra}aja za vrijeme izvo|enja radova u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini (pre~i{}eni tekst 2006. - 2010.), sl.glasnik BiH br.6/06 i Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama, na~inu obilje`avanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje u~esnicima u prometu daje ovla{}ena osoba, sl.glasnik BiH br.16/07; II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema predmjeru radova iz tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 170.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Cesta M 5.1, DIONICA Kaonik-Bla`uj , km 19+400 II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 75 kalendarskih dana od po~etka radova Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - pristup ili posjedovanje likvidnih sredstva i/ili kreditne olak{ice u vrijednosti od najmanje 100.000,00 KM, - najmanji prosje~ni godi{nji prihod koji je ponu|a~ ostvario na izvo|enju radova na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji mostova u posljednje tri (3) godine u visini od 200.000,00 KM; III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - uspje{no iskustvo u ulozi glavnog izvo|a~a ili partnera u JV u izvo|enju najmanje 3(tri) ugovora na izgradnji, - rekonstrukciji ili sanaciji mostova u posljednje tri (3) godine koji su jednake ili ve}e vrijednosti od predmetne nabavke

mogu}nost da ponude kvalificirana lica odgovorna za realizaciju Ugovora i to: 1. voditelj gra|enja - diplomirani in`enjer gra|evinarstva sa najmanje 5 godina iskustva na poslovima gra|enja i polo`enim stru~nim ispitom; - posjedovanje potrebne tehni~ke opreme za realizaciju Ugovora; Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Terezija 54, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ zadr`ava pravo da eventualnu nabavku dodatnih radova provede u skladu sa ~lanom 11. ZJN. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan M15.0 ZJN): Mo`e se osigurati na zahtijev ponu|a~a po~ev{i od: 23.9. 2013. godine Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM u korist JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo na ra~un br. 1540012000213981, - Intesa Sanpaolo Bank dd Sarajevo, vrsta prihoda 722565, sa pozivom na "TD za Izvo|enje radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Mlave na cesti M5.1" (A-13625-13)

MINISTARSTVO SAOBRA]AJA - DIREKCIJA ZA PUTEVE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 331-1-3-1-43/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo saobra}aja - Direkcija za puteve Kontakt osoba: Sena Komarica Adresa: Hamida Dizdara br. 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200792820003 Telefon: 033560427 Faks: 033560426 Elektronska po{ta: dp@dp.ks.gov.ba Internet adresa: dp.ks.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 97

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sanacija asfaltne podloge na tramvajskoj pruzi od "S" krivine do stajali{ta M.Dvor II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sanacija asfaltne podloge na tramvajskoj pruzi od "S" krivine do stajali{ta Marijin Dvor II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 400 metara tramvajske pruge II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Centar Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 10 dana od dana potpisivanja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje po ispostavljenim situacijama III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Uslovi iz ~lana 24. ZJN BiH precizirani u Tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi iz ~lana 25. ZJN BiH precizirani u Tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi iz ~lana 26. ZJN BiH precizirani u Tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 18.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 10:15 Mjesto: Hamida Dizdara 1, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e obezbijediti u roku od 3 (tri) dana od podno{enja zahtjeva i uplate 50,00 KM na depozitni ra~un KS broj: 3380002210019263, vrsta prihoda 722 631, bud`etska organizacija 1402001 Op}ina Centar 077 svrha uplate - uplata

tenderske dokumentacije. Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije dostavlja se na faks 033 560 426 ANEKS A I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Adnan Alikadi} Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033560427 Faks: 033560426 Elektronska po{ta: dp@dp.ks.gov.ba Internet adresa: dp.ks.gov.ba (A-13790-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA HIDROELEKTRANE NA NERETVI JABLANICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 336-1-1-1-211/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Kontakt osoba: Jusuf Jusi} Adresa: Jaroslava ^ernija br.1 Po{tanski broj: 88420 Op{tina/Grad: Jablanica IDB/JIB: 4200225150072 Telefon: 036758145 Faks: 036758107 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka transformatora uzbude i transformatora vlastite potro{nje za agregat br. 3 HE Salakovac, Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka transformatora uzbude generatora 800kVA i transformatora vlastite potro{nje generatora 630kVA za agregat br. 3 HE Salakovac, Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 70.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Centralno skladi{te Podru`nice "Hidroelektrane na Neretvi" u Jablanici

Broj 73 - Strana 98

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zapo~inje potpisivanjem ugovora a zavr{ava izvr{enjem ugovorenih obaveza Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Jaroslava ^ernija br 1, 88420 Jablanica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 2. Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a uz dokaz o uplatii 20 KM sa ura~unatim PDV-om, a mogu je preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti po{tom prepru~eno ili elektronski e-mail-om. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko Vakufske banke d.d. - Sarajevo, ra~un broj 1606060000008841, za JP Elektroprivreda BiH; Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-139/13P, valuta KM. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko Vakufske banke d.d. Sarajevo, BIC/ SWIFT VAKUBA22, IBAN CODE: BA391601020000013652, na ra~un 1601060000004629 za JP Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-139 /13P, valuta EUR. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...). Ponu|a~ je du`an uz kopiju uplatnice dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 3. Ugovorni organ, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. Ugovorni organ, zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. (A-13706-13)

VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 337-1-1-1-93/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA Kontakt osoba: }amil odoba{i} Adresa: ALIJE \ERZELEZA 6 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263373560001 Telefon: 037316003 Faks: 037227796 Elektronska po{ta: camil.odobasic@vladausk.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka roba za potrebe Vlade Unsko-sanskog kantona za 2014.godinu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka roba za potrebe Vlade Unsko-sanskog kantona za 2014.godinu II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 99

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 15 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA ALIJE \ERZELEZA BR.6 BIHA] Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE otvaranje ponuda za LOT 1 u 13,00 sati otvaranje ponuda za LOT 2 u 13,15 sati otvaranje ponuda za LOT 3 u 13,30 sati ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: ]amil Odoba{i} Adresa: ALIJE \ERZELEZA 6 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} Telefon: 037316003 Faks: 037227796 Elektronska po{ta: camil.odobasic@vladausk.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora nabavka napitaka za kafe kuhinju za 2014.godinu I.2. Kratak opis predmeta ugovora nabavka napitaka za kafe kuhinju za 2014.godinu II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 70.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 70.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do 31.12.2014.godine III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e: 15,00 % 3. na~in i uslovi pla}anja, u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA-ALIJE \ERZELEZA BR.6 BIHA] ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora nabavka nafte i naftnih derivata(nafta,benzin i lo` ulje) I.2. Kratak opis predmeta ugovora nabavka nafte i naftnih derivata(nafta,benzin i lo` ulje)tokom 2014.godine II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 250.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 250.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do 31.12.2014.godine III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e: 15,00 %

3. na~in i uslovi pla}anja, u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA ALIJE \ERZELEZA BR 6 BIHA] V. Dodatne informacije Uplatu tenderske dokumentacije vr{iti na broj bankovnog ra~una -3380002210005877-UniCredit Banka, -vrsta prihoda-722631,bud`etska organizacija-3201001 ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora nabavka tonera i ketrid`a I.2. Kratak opis predmeta ugovora nabavka tonera i ketrid`a tokom 2014.godine II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 80.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 80.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do 31.12.2014.godine III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e: 15,00 % 3. na~in i uslovi pla}anja, u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA-ALIJE \ERZELEZA BR.6 BIHA] V. Dodatne informacije uplatu tenderske dokumentacije vr{iti na broj bankovnog ra~una 3380002210005877,UniCredit Banka, -Vrsta prihoda-722631,-Bud`etska organizacija-3201001 (A-13560-13)

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 337-1-2-1-94/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA Kontakt osoba: }amil odoba{i} Adresa: ALIJE \ERZELEZA 6 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263373560001 Telefon: 037316003 Faks: 037227796 Elektronska po{ta: camil.odobasic@vladausk.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Broj 73 - Strana 100

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge redovnog odr`avanja i servisiranje voznog parka Vlade Unsko -sanskog kantona II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluge redovnog odr`avanja i servisiranja vouznog parka Vlade Unsko-sanskog kantona za 2014.godinu II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 100.000,00 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA-ALIJE \ERZELEZA BR.6 BIHA] II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do 31.12.2014.godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dati u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 15 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA ALIJE \ERZELEZA BR.6 BIHA] ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: ]amil Odoba{i} Adresa: ALIJE \ERZELEZA 6 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} Telefon: 037316003 Faks: 037227796 Elektronska po{ta: camil.odobasic@vladausk.ba (A-13561-13)

ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKI]" BIHA] OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 343-1-1-1-65/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha} Kontakt osoba: Amir Mujeti} Adresa: Ul. Darivalca krvi, 67 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263189550001 Telefon: 037318800 Faks: 037318901 Elektronska po{ta: amir.mujetic@kbbihac.ba Internet adresa: www.kbbihac.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora NABAVKA POTRO[NOG MATERIJALA ZA KIRURGIJU II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora -Cirkularni stapleri kao u specifikaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 9 stavki II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 0,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Apoteka ugovornog organa koja se nalazi u sjedi{tu II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja godinu dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru - Kopiju Rje{enja o odobrenju bavljenja sa djelatnosti prometa medicinskih pomagala na veliko

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 101

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Izjavu o ukupnom prometu dobavlja~a u posljednje dvije godine - Poslovni bilansi - Dokaz o solventnosti kod poslovnih banaka u posljednjoj godini poslovanja - Izjava ponu|a~a o prihvatanju krajnjeg roka isporuke III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Listu glavnih isporuka roba u posljednje dvije godine - Opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti ponu|a~a - Navode o anga`iranom tehni~kom osoblju ili tehni~kim organima bez obzira na to da li pripadaju ponu|a~u.- Dokaz da je predmet nabavke registriran kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva za prometovenje u BiH. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Sjedi{te ugovornog organa-sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata za tendersku dokumentaciju se vr{i na `iro ra~un broj: 338-900-220-782-7195 kod Unikredit banke Sarajevo, Filijala Biha}. (A-13412-13)

ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKI]" BIHA] OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 343-1-1-1-68/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha} Kontakt osoba: Amir Mujeti} Adresa: Ul. Darivalca krvi, 67 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263189550001 Telefon: 037318800 Faks: 037318901 Elektronska po{ta: amir.mujetic@kbbihac.ba Internet adresa: www.kbbihac.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: dvije godine II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma POTRO[NI MATERIJAL ZA APARAT MGIT 960 ILI EKVIVALENTAN II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma rEAGENSI ZA APARAT MGIT 960 ILI EKVIVALENTAN II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 15 STAVKI II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Apoteka ugovornog organa koja se nalazi u sjedi{tu II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Dokaz o regeistraciji za obavljanje djelatnosti koja se odnosi na predmet nabavke III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Dokaz od poslovnih banaka sa kojima ponu|a~ posluje da `iro ra~un ponu|a~a nije bio blokiran ni u jednoj banci u posljednjih {est mjeseci, - Poslovne bilanse za posljednju poslovnu godinu, - Izjavu o ukupnom prometu i izjava o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora u posljednje dvije godine, III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Lista glavnih roba dostavljenih u posljednje dvije godine sa ukupnim vrijednosnim iznosima i datumima prijema, te primaocima, - Opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti ponu|a~a - Navode o anga`iranom tehni~kom osoblju ili tehni~kim organima, - Dokaz da je predmet nabavke registriran kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za prometovanje u BiH, - Izjavu o prihvatanju krajnjeg roka isporuke. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Sjedi{te ugovornog organa-sala za sastanke

Broj 73 - Strana 102

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata za tendersku dokumentaciju se vr{i na `iro ra~un broj: 338-900-220-782-7195 kod Unicredit banke Sarajevo, Filijala Biha} ili na blagajni ugovornog organa. (A-13414-13)

KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 352-1-1-1-37/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Esad D`ogovi} Adresa: ul. Patriotske lige br.58 71000 Sarajevo FBiH Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200258320003 Telefon: 033560570 Faks: 033560561 Elektronska po{ta: esad.dzogovic@park.ba Internet adresa: www.park.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Upravljanje i odr`avanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ugovor o kuporpodaji rezanog cvije}a, Ugovor o kuporodaji lon~anica i Ugovor o kupoprodaji dendro materijala II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma LOT-1 Isporuka rezanog cvije}a LOT-2 Isporuka lon~anica LOT-3 Isporuka dendro materijala Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise prema uputstvima iz TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti prema uputstvima iz TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost prema uputstvima iz TD

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost prema uputstvima iz TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 25,00 po LOT-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: u direkciji ugovornog organa u ul. Patriotske lige br.58 Sarajevo ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ugovor o kupoprodaji rezanog cvije}a I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Isporuka rezanog cvije}a II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma prema specifikaciji iz TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 130.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova rasadnik Ned`ari}i ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ugovor o kupoprodaji lon~anica I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Isporuka lon~anica II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma prema specifikaciji iz TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 78.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova rasadnik Ned`ari}i ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ugovor o kupoprodaji dendro materijala I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Isporuka dendro materijala II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma prema specifikaciji iz TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 142.000,00 KM

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 103

II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova rasadnik Ned`ari}i (A-13676-13)

KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 352-1-1-1-38/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Esad D`ogovi} Adresa: ul. Patriotske lige br.58 71000 Sarajevo FBiH Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200258320003 Telefon: 033560570 Faks: 033560561 Elektronska po{ta: esad.dzogovic@park.ba Internet adresa: www.park.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Upravljanje i odr`avanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 godina II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 90.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ugovor o kuporpodaji betonskog ~elika, profilisanih cijevi i drugih proizvoda od ~elika II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Isporuka betonskog ~elika, profilisanih cijevi i drugih proizvoda od ~elika II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma prema specifikaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova skladi{te Ugovornnoh organa-centralni magacin u Ned`ari}ima. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise kao u TD

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti kao u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kao u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. CIJENA, u~e{}e:85,00 % 2. ROK PLA]ANJA, u~e{}e:12,00 % 3. ROK ISPORUKE, u~e{}e:3,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 25,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: kao u koraku I (A-13677-13)

KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 352-1-1-1-41/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Esad D`ogovi} Adresa: ul. Patriotske lige br.58 71000 Sarajevo FBiH Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200258320003 Telefon: 033560570 Faks: 033560561 Elektronska po{ta: esad.dzogovic@park.ba Internet adresa: www.park.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Upravljanje i odr`avanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 godina

Broj 73 - Strana 104

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 200.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma ugovor o kupoprodaji naftnih derivata-goriva II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka naftnih derivata-goriva II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma nafta disel euro 5-100000 l, benzin 98-1000 l, benzin 95-3000 l i lo` ulje -10000 l II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Centtralni magacin u Ned`ari}ima- Sarajevo II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise kao u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti kao u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kao u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:85,00 % 2. rok pla}anja, u~e{}e:12,00 % 3. rok isporuke, u~e{}e:3,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 25,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: direkcija KJKP "PARK"-a d.o.o. u ul.Patriotske lige br.58 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE nema (A-13678-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 365-1-2-1-214/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo Kontakt osoba: Zlatan Skorupan

Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150030 Telefon: 033751000 Faks: 033751575 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 (dvije) godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 140.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Servisiranje i odr`avanje teretnih vozila Podru`nice "Elektrodiostribucija" Sarajevo ukupne mase do 3,5 tone na podru~ju Kantona Sarajevo II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Servisiranje i odr`avanje teretnih vozila Podru`nice "Elektrodiostribucija" Sarajevo ukupne mase do 3,5 tone na podru~ju Kantona Sarajevo po ponovljenom otvorenom postupku broj: 10304-OP-010A/13 II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tehni~koj specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema uslovima iz tenderske dokumentacije Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti, kako je navedeno u tednerskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 105

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 18.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.10.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.10.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Hifzi Bjelevca 15, Azi}i, zgrada EMR, soba 207, II sprat, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE INFORMACIJE VEZANE ZA OTKUP TENDERSKE DOKUMENTACIJE: Uplata nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM se mo`e izvr{iti na ra~un broj: 1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Za pla}anja unutar BIH, uplata se vr{i na ra~un broj: 1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Za pla}anja izvan BIH, uplata se vr{i preko Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, swift RZBABA2S, na ra~un broj: 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH d.d. Sarajevo - otkup tenderske dokumentacije. OP[TE INFORMACIJE: 1. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 2. Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena. 3. Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol Ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.4. 4. Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti: JAVNO NADMETANJE PO PONOVLJENOM OTVORENOM POSTUPKU BROJ: 10304-OP-010A/13 Servisiranje i odr`avanje teretnih vozila Podru`nice "Elektrodiostribucija" Sarajevo ukupne mase do 3,5 tone na podru~ju Kantona Sarajevo PONUDA SA CIJENAMANE OTVARATI DO 25.10.2013. DO 10.00 SATI. 5. Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 6. Obavje{tenje ponu|a~a o rezultatima (Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu }e biti blagovremeno obavije{teni o rezultatimapostupka dodjele ugovora u skladu sa odredbama ~lana38. i ~lana 40. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Zlatan Skorupan ili Sa|ida Boji}, I sprat, soba 107, uz predo~enje originalne uplatnice o izvr{enoj uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju Adresa: Hifzi Bjelevca 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033751595 Faks: 033751499 Elektronska po{ta: z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Zlatan Skorupan,tel. 033/751-595 ili Sa|ida Boji},tel. 033/751-470 (za komercijalna pitanja), Dra`en ]ori} (za tehni~ka pitanja) tel. 033/751-463 Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033751000

Faks: 033751575 Elektronska po{ta: z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Zlatan Skorupan,tel. 033/751-595 ili Sa|ida Boji},tel. 033/751-470 (za komercijalna pitanja), Dra`en ]ori} (za tehni~ka pitanja) tel. 033/751-463 Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033751595 Faks: 033751499 Elektronska po{ta:z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (A-13716-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 365-1-2-1-216/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo Kontakt osoba: Zlatan Skorupan Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150030 Telefon: 033751000 Faks: 033751575 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 (dvije) godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 60.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Usluge servisiranja i odr`avanja putni~kih vozila PJD Gora`de II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Usluge servisiranja i odr`avanja putni~kih vozila PJD Gora`de po ponovljenom otvorenom postupku broj: 10304-OP-013A/13 II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tehni~koj specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji

Broj 73 - Strana 106

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema uslovima iz tenderske dokumentacije Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise U skladu sa tenderskom dokumentacijom. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti, kako je navedeno u tednerskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.10.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.10.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Hifzi Bjelevca 15, Azi}i, zgrada EMR, soba 207, II sprat, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE INFORMACIJE VEZANE ZA OTKUP TENDERSKE DOKUMENTACIJE: Uplata nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM se mo`e izvr{iti na ra~un broj: 1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Za pla}anja unutar BIH, uplata se vr{i na ra~un broj: 1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Za pla}anja izvan BIH, uplata se vr{i preko Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, swift RZBABA2S, na ra~un broj: 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH d.d. Sarajevo - otkup tenderske dokumentacije. OP[TE INFORMACIJE: 1. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 2. Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena. 3. Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol Ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.4. 4. Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti: JAVNO NADMETANJE PO PONOVLJENOM OTVORENOM POSTUPKU BROJ: 10304-OP-013A/13 Usluge servisiranja i odr`avanja putni~kih vozila PJD Gora`de PONUDA SA CIJENAMA NE OTVARATI DO 28.10.2013. DO 10.00 SATI. 5. Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje.

6. Obavje{tenje ponu|a~a o rezultatima (Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu }e biti blagovremeno obavije{teni o rezultatimapostupka dodjele ugovora u skladu sa odredbama ~lana38. i ~lana 40. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Zlatan Skorupan,tel. 033/751-595 ili Sa|ida Boji},tel. 033/751-470 (za komercijalna pitanja), Dra`en ]ori} (za tehni~ka pitanja) tel. 033/751-463 Adresa: Hifzi Bjelevca 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033751595 Faks: 033751499 Elektronska po{ta: z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Zlatan Skorupan,tel. 033/751-595 ili Sa|ida Boji},tel. 033/751-470 (za komercijalna pitanja), Dra`en ]ori} (za tehni~ka pitanja) tel. 033/751-463 Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033751000 Faks: 033751575 Elektronska po{ta: z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Zlatan Skorupan,tel. 033/751-595 ili Sa|ida Boji},tel. 033/751-470 (za komercijalna pitanja), Dra`en ]ori} (za tehni~ka pitanja) tel. 033/751-463 Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033751595 Faks: 033751499 Elektronska po{ta:z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (A-13718-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 365-1-1-1-218/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo Kontakt osoba: ZLATAN SKORUPAN Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150030 Telefon: 033751000 Faks: 033751575 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 107

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka strujnih mjernih transformatora II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka strujnih mjernih transformatora po ponovljenom otvorenom postupku 10304-OP-016A/13 II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tehni~koj specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 11.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Hifzi Bjelevca 23 - skladi{te Azi}i II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 (dvanaest) mjeseci, odnosno do realizacije ugovorenog iznosa Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti, kako je navedeno u tednerskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 29.10.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 29.10.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Hifzi Bjelevca 15, Azi}i, zgrada EMR, soba 207, II sprat, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE INFORMACIJE VEZANE ZA OTKUP TENDERSKE DOKUMENTACIJE: Uplata nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM se mo`e izvr{iti na ra~un broj: 1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH

Za pla}anja unutar BIH, uplata se vr{i na ra~un broj: 1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Za pla}anja izvan BIH, uplata se vr{i preko Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, swift RZBABA2S, na ra~un broj: 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH d.d. Sarajevo - otkup tenderske dokumentacije. OP[TE INFORMACIJE: 1. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 2. Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena. 3. Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol Ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.4. 4. Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti: JAVNO NADMETANJE PO PONOVLJENOM OTVORENOM POSTUPKU BROJ: 10304-OP-016A/13 Nabavka strujnih mjernih transformatora PONUDA SA CIJENAMA NE OTVARATI DO 29.10.2013. DO 10.00 SATI. 5. Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 6. Obavje{tenje ponu|a~a o rezultatima (Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu }e biti blagovremeno obavije{teni o rezultatimapostupka dodjele ugovora u skladu sa odredbama ~lana38. i ~lana 40. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Zlatan Skorupan ili Sa|ida Boji}, I sprat, soba 107, uz predo~enje originalne uplatnice o izvr{enoj uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju Adresa: Hifzi Bjelevca 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033751595 Faks: 033751499 Elektronska po{ta: z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Zlatan Skorupan,tel. 033/751-595 ili Sa|ida Boji}, tel. 033/751-470 (za komercijalna pitanja), Mirsad D`ananovi} (za tehni~ka pitanja) tel. 033/751-456 Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033751000 Faks: 033751575 Elektronska po{ta: z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Zlatan Skorupan,tel. 033/751-595 ili Sa|ida Boji}, tel. 033/751-470 (za komercijalna pitanja), Mirsad D`ananovi} (za tehni~ka pitanja) tel. 033/751-456 Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033751595 Faks: 033751575 Elektronska po{ta:z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (A-13720-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 365-1-1-1-221/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo

Broj 73 - Strana 108

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

Kontakt osoba: ZLATAN SKORUPAN Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150030 Telefon: 033751000 Faks: 033751575 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka materijala za potrebe Podru`nice "Elektrodistribucije", Sarajevo, LOT 1 Nabavka VN osigura~a, prekida~a i uti~nica II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka materijala za potrebe Podru`nice "Elektrodistribucije", Sarajevo po ponovljenom otvorenom postupku broj: 10304-OP-018A/13, LOT 1 Nabavka VN osigura~a, prekida~a i uti~nica II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema uslovima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 23.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Hifzi Bjelavca 23, Azi}i II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 365 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti, kako je navedeno u tednerskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 24.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 31.10.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 31.10.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Hifzi Bjelevca 15, Azi}i, zgrada EMR, soba 207, II sprat, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM se mo`e izvr{iti na ra~un broj: 1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Za pla}anja unutar BIH, uplata se vr{i na ra~un broj: 1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Za pla}anja izvan BIH, uplata se vr{i preko Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, swift RZBABA2S, na ra~un broj: 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH d.d. Sarajevo - otkup tenderske dokumentacije. OP[TE INFORMACIJE: 1. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 2. Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena. 3. Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol Ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.4. 4. Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti: JAVNO NADMETANJE PO PONOVLJENOM OTVORENOM POSTUPKU BROJ: 10304-OP-018A/13Nabavka materijala za potrebe Podru`nice "Elektrodistribucije", Sarajevo" - LOT 1 - Nabavka VN osigura~a, prekida~a i uti~nicaPONUDA SA CIJENAMANE OTVARATI DO 31.10.2013. DO 10.00 SATI. 5. Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 6. Obavje{tenje ponu|a~a o rezultatima (Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu }e biti blagovremeno obavije{teni o rezultatimapostupka dodjele ugovora u skladu sa odredbama ~lana38. i ~lana 40. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Zlatan Skorupan ili Sa|ida Boji}, I sprat, soba 107, uz predo~enje originalne uplatnice o izvr{enoj uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju Adresa: Hifzi Bjelevca 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033751595 Faks: 033751499 Elektronska po{ta: z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: za komercijalna pitanja: Zlatan Skorupan (033/751-595) ili Sa|ida Boji} (033/751-470) za tehni~ka pitanja Nermin Dautovi}(033/751-670) Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033751000 Faks: 033751575 Elektronska po{ta: z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

Ponedjeqak, 23. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 73 - Strana 109

I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: za komercijalna pitanja: Zlatan Skorupan (033/751-595) ili Sa|ida Boji} (033/751-470) za tehni~ka pitanja Nermin Dautovi} (033/751-670) Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033751595 Faks: 033751575 Elektronska po{ta:z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (A-13711-13)

OP]INA VITEZ OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 368-3-3-1-14/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: OP]INA VITEZ Kontakt osoba: Muhamed Rebihi} Adresa: Stjepana Radi}a 1 Po{tanski broj: 72250 Op}ina/Grad: Vitez IDB/JIB: 4236214280009 Telefon: 030718200 Faks: 030713939 Elektronska po{ta: opcinsko.vjece@tel.net.ba Internet adresa: www.opcinavitez.info I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: VITEZ I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija gradskog stadiona - II faza op}ina Vitez II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Betonski i armirano-betonski radovi (dio) Zidarski radovi (dio) Gromobranska instalacija (dio) II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u Natje~ajnoj dokumentaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 320.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova op}ina Vitez II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja max. 90 dana od dana uvo|enja u posao

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Obro~no ili odgo|eno pla}anje. III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u Natje~ajnoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u Natje~ajnoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u Natje~ajnoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Ubrzani ograni~eni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:75,00 % 2. Uvjeti pla}anja, u~e{}e:25,00 % IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 27.9.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:1.10.2013 Vrijeme:10:00 (A-13737-13)

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-902/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Radomir Rebi} Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta: uprava@sumers.org Internet adr