You are on page 1of 7

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ___________________________
-------------------

QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


(THUÊ ĐẤT)

(tổng thời gian thực hiện là 20 ngày, trong đó 5 ngày hòan tất việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định)

Trình tự Nội dung thực hiện Tài liệu áp dụng Trách nhiệm thực hiện Yếu tố kiểm soát Hồ sơ ghi chép

01 - Tiếp nhận QĐ thuê đất của - Chuyên viên văn thư - 1/2 ngày - Sổ giao nhận
UBNDTP Văn phòng Sở công văn
- Chuyển chuyên viên văn thư - Thời gian : sáng 10h,
Phòng. chiều 15h

02 - Trình Lãnh đạo Phòng - Chuyên viên văn thư - 1/2 ngày
- Vào sổ, nhập máy Phòng

- Lưu hồ sơ, chuyển Trưởng - Phiếu luân


nhóm địa bàn liên quan để chuyển hồ sơ
chuyển chuyên viên thụ lý.

Soá hieäu: QT-QHSDÑ-04 Laàn soaùt xeùt: 01 Ngaøy: 01-02-2007 Trang:1/7


03 - Lập thư mời cắm mốc. - Chuyên viên thụ lý - 1/2 ngày - Phiếu luân
- Dự thảo công văn chuyển Sở - NĐ 142/2005/NĐ- chuyển hồ sơ.
Tài chính xác định đơn giá CP ngày 24/11/2005
thuê và Cục thuế Thành phố của Chính phủ; QĐ
xác định khoản thu trước bạ. 107/2006/QĐ-UB
ngày 17/07/2006 của
UBND TP; Thông tư
95/2005/TT-BTC
ngày 26/10/2005 của
Bộ Tài chính.
- Chuyển chuyên viên văn thư
Phòng.
04 - Trình lãnh đạo Phòng - Chuyên viên văn thư - 1/2 ngày - Phiếu luân
chuyển hồ sơ

05 - Ký duyệt thư mời và công - Lãnh đạo Phòng - 1/2 ngày - Phiếu luân
văn gửi Sở Tài chính và Cục chuyển hồ sơ
thuế Thành phố.

06 - Phát hành thư mời cắm mốc - Chuyên viên văn thư - 1 ngày - Phiếu luân
- Chuyển công văn gửi Sở Tài Phòng. chuyển hồ sơ
chính và Cục thuế Thành phố
cho văn thư Văn phòng Sở.

07 - Trình lãnh đạo Sở công văn - Chuyên viên văn thư - 1/2 ngày - Phiếu luân
gửi Sở Tài chính và Cục thuế Văn phòng Sở. chuyển hồ sơ
Thành phố.

Soá hieäu: QT-QHSDÑ-04 Laàn soaùt xeùt: 01 Ngaøy: 01-02-2007 Trang:2/7


08 - Xem xét, phê duyệt. - Lãnh đạo Sở - 1 ngày - Phiếu luân
- Chuyển chuyên viên văn thư chuyển hồ sơ
Văn phòng Sở.

09 - Chuyển chuyên viên văn thư - Chuyên viên văn thư - 1 ngày - Phiếu luân
Phòng. Văn phòng Sở. chuyển hồ sơ

10 - Phát hành công văn gửi Sở - Chuyên viên văn thư - 1/2 ngày - Phiếu luân
Tài chính và Cục thuế Thành Phòng. chuyển hồ sơ
phố.
- Lưu hồ sơ, chuyển cho
chuyên viên thụ lý.
11 - Cắm mốc tại thực địa. - Chuyên viên thụ lý - 1 ngày - Biên bản cắm
- Chuyển trả hồ sơ cho chuyên mốc.
viên văn thư.
12 - Tiếp nhận công văn của Sở - Chuyên viên văn thư - 1/2 ngày - Sổ giao nhận
Tài chính về đơn giá thuê đất. Phòng. công văn.
- Chuyển cho chuyên viên thụ - Phiếu luân
lý. chuyển hồ sơ
13 - Dự thảo Hợp đồng thuê đất. - Chuyên viên thụ lý. - 1/2 ngày - Phiếu luân
- Chuyển cho chuyên viên văn chuyển hồ sơ.
thư Phòng.
14 - Chuyển bộ phận tiếp nhận - Chuyên viên văn thư - 1/2 ngày - Phiếu luân
hồ sơ để phát hành cho tổ Phòng. chuyển hồ sơ.
chức.

Soá hieäu: QT-QHSDÑ-04 Laàn soaùt xeùt: 01 Ngaøy: 01-02-2007 Trang:3/7


15 - Tiếp nhận công văn của Cục - Chuyên viên văn thư - 1/2 ngày - Sổ giao nhận
thuế Thành phố về xác định Phòng. công văn.
khoản thu trước bạ.
- Chuyển cho chuyên viên thụ
lý.
16 - Rà soát lại thông báo mức - Chuyên viên thụ lý - 1/2 ngày
thu của Cục thuế Thành phố.
- Chuyển chuyên viên văn thư
Phòng.

17 - Trình lãnh đạo Phòng. - Chuyên viên văn thư - 1/2 ngày
Phòng.

18
- Ký duyệt. - Lãnh đạo Phòng. - 1/2 ngày
- Chuyển chuyên viên văn thư
Phòng.
19 - Phát hành thông báo mức - Chuyên viên văn thư - 1/2 ngày
thư trước bạ. Phòng.

20 - Tiếp nhận Bản đồ hiện trạng - Chuyên viên tiếp nhận - 1/2 ngày
vị trí được duyệt. Văn phòng Sở
- Chuyển chuyên viên văn thư
Phòng.
21 - Chuyển chuyên viên thụ lý. - Chuyên viên văn thư - 1/2 ngày
Phòng.

Soá hieäu: QT-QHSDÑ-04 Laàn soaùt xeùt: 01 Ngaøy: 01-02-2007 Trang:4/7


22 - Dự thảo giấy chứng nhận - Chuyên viên thụ lý - 1 ngày
quyền sử dụng đất.
- Chuyển chuyên viên văn thư
Phòng.

23 - Chuyển chuyên viên tiếp - Chuyên viên văn thư - ½ ngày


nhận hồ sơ để chuyển cho tổ Phòng.
chức.

24 - Tiếp nhận bổ sung hồ sơ cấp - Chuyên viên tiếp nhận - 1/2 ngày - Biên nhận.
giấy chứng nhận quyền sử Văn phòng Sở.
dụng đất theo quy định.
- Chuyển chuyên viên văn thư
Phòng.

25 - Chuyển chuyên viên thụ lý. - Chuyên viên văn thư - 1/2 ngày - Phiếu luân
Phòng chuyển hồ sơ.
26

- Kiểm tra rà soát. - Chuyên viên thụ lý. - 1 ngày


- Lập tờ trình cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất và
trình duyệt Hợp đồng thuê
đất. - Phiếu luân
chuyển hồ sơ.
- Chuyển chuyên viên văn thư
27 Phòng.
- Trình lãnh đạo Phòng. - Chuyên viên văn thư - 1/2 ngày - Phiếu luân
Soá hieäu: QT-QHSDÑ-04 Laàn soaùt xeùt: 01 Ngaøy: 01-02-2007 Trang:5/7
chuyển hồ sơ.
25

- Xem xét, ký duyệt hoặc yêu - Lãnh đạo Phòng. - 1/2 ngày
2 cầu bổ sung, chỉnh sửa.
- Chuyển chuyên viên văn thư
Phòng.

29 - Chuyển văn thư Văn phòng - Chuyên viên văn thư - 1/2 ngày
Sở. Phòng

30 - Trình lãnh đạo Sở. - Chuyên viên văn thư - 1/2 ngày
Sở.

25

- Xem xét, ký duyệt hoặc yêu - Lãnh đạo Sở - 1/2 ngày


3 cầu bổ sung, chỉnh sửa.
- Chuyển chuyên viên văn thư
Văn phòng Sở.

32
- Lấy dấu UBND TP (giấy - Chuyên viên văn thư - 1/2 ngày
chứng nhận) Văn phòng Sở.

Soá hieäu: QT-QHSDÑ-04 Laàn soaùt xeùt: 01 Ngaøy: 01-02-2007 Trang:6/7


- Lấy dấu, số Hợp đồng thuê
đất.
- Chuyển cho chuyên viên văn - Phiếu luân
thư Phòng Hợp đồng thuê đất, chuyển hồ sơ.
giấy chứng nhận để lưu hồ sơ.
- Nhập sổ giấy chứng nhận. - Chuyên viên văn thư - 1/2 ngày
33
- Nhập máy.
- Chuyển giấy chứng nhận
cho chuyên viên tiếp nhận
Văn phòng Sở.
- Chuyển thu lệ phí cấp giấy - Chuyên viên tiếp nhận - 1/2 ngày - Biên nhận.
34 chứng nhận. hồ sơ.
- Phát hành giấy chứng nhận,
hợp đồng thuê đất.
Biểu mẫu áp dụng :
• Biên nhận, Sổ giao nhận công văn, Phiếu luân chuyển hồ sơ , Biên bản cắm mốc
• Quy định về hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ

Soá hieäu: QT-QHSDÑ-04 Laàn soaùt xeùt: 01 Ngaøy: 01-02-2007 Trang:7/7