Četvrtak, 12. 9. 2013.

Четвртак, 122. 9. 2013.

SL
LUŽBENI GLA
ASNIK BiH - Međunarodni
M
ugovori
СЛУ
УЖБЕНИ ГЛАС
СНИК БиХ - Међународни
М
уговори
у

Godina XVII/XIII
X
Četvrtaak, 12. rujna/seeptembra 2013
3. godine

Broj/Број

17 

Str./Стр. 1
Broj/Број 17

Година X
XVII/XIII
Четвртак, 12. септтембра 2013. годинe
г
ISSN 1512-7532

PREDS
SJEDNIŠTV
VO BOSNE I HERCEG
GOVINE
117

Temeljeem članka V. 3. d) Ustava Bo
osne i Hercegovvine i suglasnosti Parlamentarrne skupštine B
Bosne i Hercegovine (Odluka
broj 01,02-055-1-1025/12. odd 22. svibnja 20
013. godine), P
Predsjedništvo Bosne
B
i Herceg
govine je na 366. redovitoj sjed
dnici, održanoj
17. lipnja 20113. godine, doniijelo

ODLUKU

O RATIFIK
KACIJI SPOR
RAZUMA IZM
MEĐU VIJEĆA
A MINISTARA
A BOSNE I HE
ERCEGOVINE
NE I VLADE REPUBLIKE
R
HRVA
ATSKE O SUR
RADNJI NA PO
ODRUČJU OB
BRANE
Članak 1.
Ratificirra se Sporazum
m između Vijećća ministara Boosne i Hercego
ovine i Vlade Republike
R
Hrvaatske o suradnjji na području
obrane, potpiisan u Sarajevuu, 16. svibnja 2012. godine, na hrvatskomee, srpskom, i bosanskom
b
jezziku, te na služžbenom jeziku
Republike Hrrvatske - hrvatskkom j eziku.
Članak 2.
Tekst Spporazuma glasi:
umentima Orgaanizacije za euuropsku sigurno
ost i suradnju
doku
SPO
ORAZUM
(OES
SS),
IZM
MEĐU VIJEĆA
A MINISTARA
A BOSNE I
p
bilateeralnu suradnju
u na području
želeći dalje promicati
HERCEGO
OVINE I VLAD
DE REPUBLIK
KE HRVATSK
KE O
obran
ne,
SU
URADNJI NA PODRUČJU OBRANE
O
sporazumjeli su se kako slijeddi:
Vijeće m
ministara Bosnne i Hercegovin
ne i Vlada Repuublike
Članak 1.
Hrvatske, u ddaljnjem tekstu "stranke",
Svrha i načela suradnje
uzimajuući u obzir cilj
ljeve i načela Povelje Ujedinnjenih
(1) Svrha ovoga Sporazuma
S
je uuspostaviti naččela na kojima
naroda, poseebno načela o zabrani uporaabe sile ili priijetnje
će se temeljiti daljnje prromicanje suraadnje između
uporabom ssile u međunnarodnim odn
nosima i pošštujući
stranaka na području obrane.
suverenitet, nepovredivost granica, territorijalni inteegritet,
oju suradnju u skladu s ovim
m Sporazumom
(2) Stranke će svo
nemiješanje u unutarnja pitanja i mirroljubivo rješaavanje
temeljiti na načelima jednakoosti, suvereniteta, uzajamnosti
nesporazuma,
i zajedničkih in
nteresa i provodditi je u skladu s nacionalnim
slijedećii odredbe Okviirnog dokumentta Partnerstva zza mir
zakonodavstvo
om država strranaka, kao i pravilima i
usvojenog na sastanku na vrhhu u Bruxellesu
u 1994. godine,,
načelima među
unarodnog pravva.
poštujućći obveze preuuzete u skladu sa Završnim aaktom
m ne utječe naa pravo bilo kojje od stranaka
(3) Ovaj Sporazum
Konferencije o europskojj sigurnosti i suradnji (11975.),
da sklapa isttovrsne međunnarodne ugovo
ore s drugim
Pariškom pooveljom za novu
n
Europu (1990.) i B ečkim
državama.
dokumentom o povjerenjuu i mjerama izgradnje siguurnosti
m ne utječe na prava i obvezee stranaka koje
(4) Ovaj Sporazum
(1999.), Opććim okvirnim sporazumom za mir u Boosni i
proizlaze iz drugih međun
unarodnih ugovora koji ih
Hercegovini (1995.), kao
k
i drugiim odgovaraajućim
obvezuju.

Str./Стр 2
Broj/Број 17

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

Članak 2.
Definicije
Pojmovi korišteni u ovom Sporazumu imaju sljedeće
značenje:
1. država-šiljateljica - država koja šalje osoblje,
sredstva i opremu na državno područje državeprimateljice;
2. država-primateljica - država na čijem se državnom
području nalaze osoblje, sredstva i/ili oprema
države-šiljateljice;
3. osoblje - vojno i civilno osoblje zaposleno u
institucijama i tijelima stranaka.
Članak 3.
Područja suradnje
Stranke će, u skladu s ovim Sporazumom, surađivati na
sljedećim područjima:
1. obrambena i sigurnosna politika;
2. strategijsko-politički plan s ciljem međusobne
potpore u institucijama NATO-a i regionalnim
organizacijama;
3. naoružanje i obrambena tehnologija;
4. vojna izobrazba i obuka;
5. logistička potpora;
6. donacije, ustupanje i razmjena vojne opreme;
7. aktivnosti u okviru Partnerstva za mir (PzM);
8. aktivnosti u okviru programa Intenzivnog dijaloga
(ID);
9. aktivnosti u okviru programa Američko-jadranske
povelje;
10. aktivnosti u okviru Europske sigurnosne i
obrambene politike;
11. vojni sektori za nadzor naoružanja i razoružanje;
12. uništavanje viška naoružanja i streljiva i mogućnosti
korištenja industrijskih kapaciteta za uništavanje
suvišnog naoružanja i vojne opreme (NVO);
13. operacije u potpori miru i humanitarne operacije;
14. upravljanje krizama;
15. vojno zdravstvo i zdravstvena potpora;
16. vojno zakonodavstvo;
17. vojna topografija i izrada karata;
18. vojna znanstvena istraživanja (teorijska i
primijenjena);
19. vojno-sportske aktivnosti;
20. razmjena relevantnih dokumenata koji nemaju
NATO klasifikaciju, STANAG dokumenata
(ocjenjivanje prema NATO standardu);
21. razmjena dokumentacije vezane za statusna pitanja
pripadnika bivše JNA;
22. sudjelovanje u organiziranju aktivnosti koje se
održavaju u Središtu za obuku za operacije potpore
miru (PSOTC);
23. obrambena industrija;
24. druga područja o kojima se stranke međusobno
dogovore.
Članak 4.
Oblici suradnje
Stranke će surađivati kroz sljedeće oblike:
1. posjete na razini ministara obrane, njihovih
zamjenika odnosno pomoćnika, načelnika Glavnih
stožera ili drugih predstavnika stranaka;
2. posjete radnih i stručnih skupina;
3. slanje i/ili razmjena stručnjaka;
4. priprema i sudjelovanje u vojno-sportskim
natjecanjima;

5.

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

sudjelovanje u vježbama i/ili međunarodnim
operacijama;
6. programi izobrazbe i/ili vojne obuke pripadnika
oružanih snaga stranaka;
7. razmjena iskustava i konzultacije u područjima od
zajedničkog interesa;
8. suradnja Misija pri NATO-u u Bruxellesu;
9. sudjelovanje u konferencijama, simpozijima,
seminarima i radnim sastancima;
10. sudjelovanje na izložbama naoružanja i vojne
opreme;
11. druge oblike o kojima se stranke međusobno
dogovore.
Članak 5.
Provedba Sporazuma
(1) Nadležna tijela zadužena za provedbu ovoga Sporazuma
su:
u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo obrane
Republike Hrvatske;
u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo obrane Bosne i
Hercegovine.
(2) U svrhu provedbe ovoga Sporazuma nadležna tijela
stranaka mogu sklopiti provedbene protokole i tehničke
dogovore.
Članak 6.
Planiranje suradnje
(1) Na temelju ovoga Sporazuma stranke će izraditi godišnji
plan bilateralne suradnje za sljedeću godinu.
(2) Kako bi izradili godišnji plan bilateralne suradnje,
nadležna tijela stranaka će razmijeniti svoje prijedloge za
sljedeću godinu najkasnije do 15. listopada tekuće godine.
(3) Godišnji plan bilateralne suradnje trebao bi sadržavati
sljedeće: naziv i opis aktivnosti, broj sudionika, mjesto
održavanja, trajanje i datum aktivnosti te ostale potrebne
podatke.
(4) Usuglašeni godišnji plan bilateralne suradnje za sljedeću
godinu bit će potpisan od strane ovlaštenih predstavnika
nadležnih tijela stranaka najkasnije do 15. prosinca tekuće
godine.
(5) Stranke mogu osnovati zajedničku radnu skupinu koja će
pratiti provedbu ovoga Sporazuma.
Članak 7.
Financijske obveze
(1) Svaka će stranka snositi svoje troškove u vezi s
provedbom ovoga Sporazuma, odnosno provedbenih
protokola i tehničkih dogovora, a u skladu s godišnjim
planovima bilateralne vojne suradnje.
(2) Provedbenim protokolom ili tehničkim dogovorom
stranke se mogu dogovoriti o drugačijoj podjeli troškova
određenih aktivnosti.
Članak 8.
Zdravstvena zaštita
U slučaju potrebe, država-primateljica pružit će članovima
izaslanstva i osoblju države-šiljateljice hitnu medicinsku pomoć
i stomatološku skrb u odgovarajućim medicinskim ustanovama,
na način na koji se pruža pripadnicima oružanih snaga državeprimateljice, odnosno prema dvostranom ugovoru o socijalnom
osiguranju između država stranaka ovoga Sporazuma koji je na
snazi dok borave na njezinu državnom području, u cilju
provedbe ovoga Sporazuma, provedbenih protokola i tehničkih
dogovora te godišnjih planova bilateralne suradnje na području
obrane.

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

Str./Стр. 3
Broj/Број 17

Članak 12.
Članak 9.
Izmjene i dopune Sporazuma
Pravni položaj osoblja
Svaka stranka može predložiti izmjene i dopune ovoga
Pravni položaj osoblja države-šiljateljice koje je u okviru
Sporazuma. Stranke mogu izmijeniti i dopuniti ovaj Sporazum,
provedbe aktivnosti i suradnje predviđene ovim Sporazumom
u bilo koje doba, zajedničkom pisanom suglasnošću.
upućeno na državno područje države-primateljice bit će u
Usuglašene izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu s
skladu
sa
Sporazumom
između
država
stranaka
člankom 13. ovoga Sporazuma.
Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u
Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga od 19.
Članak 13.
lipnja 1995. (PzM SOFA).
Završne odredbe
Članak 10.
(1) Ovaj Sporazum stupa na snagu datumom primitka
Postupanje s klasificiranim podacima
posljednje pisane obavijesti kojom se stranke međusobno
(1) Stranke će, u skladu s ovim Sporazumom i propisima
obavještavaju, diplomatskim putem, o okončanju,
svojih država, poduzeti sve potrebne mjere kojima se
njihovim nacionalnim zakonodavstvom predviđenih
osigurava i održava tajnost podataka razmijenjenih
postupaka potrebnih za stupanje na snagu ovoga
tijekom suradnje i provedbe ovoga Sporazuma. Niti jedna
Sporazuma.
od stranaka neće bilo kojoj trećoj strani prenositi
(2) Ovaj Sporazum se sklapa na neodređeno vrijeme.
klasificirane podatke razmijenjene tijekom provedbe
(3) Svaka stranka može otkazati ovaj Sporazum pisanom
ovoga Sporazuma bez pisane suglasnosti druge stranke.
obaviješću drugoj stranci diplomatskim putem. Otkaz
(2) Osoblje države-šiljateljice poštovat će propise državeSporazuma stupa na snagu šest (6) mjeseci od datuma
primateljice koji se odnose na zaštitu klasificiranih
primitka takve obavijesti.
podataka. Ono će poštovati i upute države-primateljice, po
(4) U slučaju prestanka ovoga Sporazuma sve započete, a
kojima se može uskratiti pristup klasificiranim podacima
nedovršene aktivnosti te nepodmirena potraživanja i
određenog stupnja tajnosti. U slučaju bilo kakvog
neizvršena plaćanja, okončat će se odnosno podmiriti i
odstupanja od navedenog, država-primateljica će
izvršiti u skladu s odredbama ovoga Sporazuma, ukoliko
obavijestiti
državu-šiljateljicu
radi
pokretanja
se stranke ne dogovore drugačije.
odgovarajućeg postupka. Država-primateljica može
(5) Datumom stupanja na snagu ovoga Sporazuma prestaje
zahtijevati da repatrijacija takvog osoblja bude odmah
Memorandum o razumijevanju između Ministarstva
izvršena.
obrane Bosne i Hercegovine i Ministarstva obrane
(3) Tijekom provedbe suradnje u skladu s ovim Sporazumom
Republike Hrvatske o suradnji na području obrane,
stranke mogu razmjenjivati klasificirane podatke stupnja
potpisan u Sarajevu, 28. veljače 2006.
tajnosti "OGRANIČENO/INTERNO". Sva ostala pitanja,
Sastavljeno u Sarajevu, dana 16.05.2012. u dva izvornika,
kao i pojedinosti vezane za razmjenu i zaštitu
na hrvatskom jeziku i na službenim jezicima Bosne i
klasificiranih podataka, stranke će dogovoriti posebnim
Hercegovine-bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, pri čemu
sporazumom.
su svi tekstovi jednako vjerodostojni.
Za Vladu
(4) U slučaju prestanka ovoga Sporazuma, sve klasificirane
Za Vijeće ministara
Republike Hrvatske
Bosne i Hercegovine
podatke razmijenjene tijekom suradnje i provedbe ovoga
Mr. Muhamed Ibrahimović,
Ante Kotromanović,
Sporazuma stranke su dužne i dalje štititi u skladu s
ministar obrane
ministar obrane
odredbama ovoga članka.
Članak 11.
Sporovi
Sporove koji eventualno nastanu u vezi s tumačenjem ili
primjenom ovoga Sporazuma, stranke će rješavati
konzultacijama i pregovorima, bez posredovanja treće strane.
Članak 3.
Ova odluka će biti objavljena u "Službenome glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na hrvatskome, srpskom i bosanskom
jeziku i stupa na snagu danom objave.
Broj 01-50-1-1971-46/13
17. lipnja 2013. godine
Predsjedatelj
Sarajevo
Nebojša Radmanović, v. r.
На основу члана V 3. д) Устава Босне н Херцеговине и сагласности Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
(Одлука број 01,02-05-1-1025/12 од 22. маја 2013. године), Предсједништво Босне и Херцеговине на 36. редовној сједници,
одржаној 17. јуна 2013. године, донијело је

ОДЛУКУ

О РАТИФИКАЦИЈИ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ САВЈЕТА МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ВЛАДЕ
РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ О САРАДЊИ НА ПОДРУЧЈУ ОДБРАНЕ
Члан 1.
Ратификује се Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о сарадњи на
подручју одбране, потписан у Сарајеву, 16. маја 2012. године, на српском, босанском и хрватском језику, те на службеном
језику Републике Хрватске - хрватском језику.

Str./Стр 4
Broj/Број 17

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

Текст Споразума гласи:

СПОРАЗУМ

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

Члан 2.

ИЗМЕЂУ САВЈЕТА МИНИСТАРА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ
О САРАДЊИ НА ПОДРУЧЈУ ОДБРАНЕ
Савјет министара Босне и Херцеговине и Влада
Републике Хрватске, у даљњем тексту "стране",
узимајући у обзир циљеве и начела Повеље Уједињених
народа, посебно начела о забрани употребе силе или пријетње
употребoм силе у међународним односима и поштујући
суверенитет,
неповредивост
граница,
територијални
интегритет, немијешање у унутрашња питања и мирољубиво
рјешавање неспоразума,
слиједећи одредбе Оквирног документа Партнерства за
мир усвојеног на састанку на врху у Бриселу 1994. године,
поштујући обавезе преузете у складу са Завршним актом
Конференције о европској безбједности и сарадњи (1975.),
Паришком повељом за нову Европу (1990.) и Бечким
документом о повјерењу и мјерама изградње безбједности
(1999.), Опћим оквирним споразумом за мир у Босни и
Херцеговини (1995.), као и другим одговарајућим
документима Организације за европску безбједност и сарадњу
(ОЕSS),
желећи даље промовисати билатералну сарадњу на
подручју одбране,
споразумјели су се како слиједи:
Члан 1.
Сврха и начела сарадње
(1) Сврха овога Споразума је успоставити начела на
којима ће се заснивати даље промовисање сарадње
између страна на подручју одбране.
(2) Стране ће своју сарадњу у складу са овим Споразумом
заснивати на начелима једнакости, суверенитета,
узајамности и заједничких интереса и проводити је у
складу с националним законодавством држава страна,
као и правилима и начелима међународног права.
(3) Овај Споразум не утиче на право било које од страна
да склапа истоврсне међународне уговоре с другим
државама.
(4) Овај Споразум не утиче на права и обавезе страна које
произилазе из других међународних уговора који их
обавезују.
Члан 2.
Дефиниције
Појмови кориштени у овом Споразуму имају
слиједеће значење:
1. држава-шиљатељица - држава која шаље особље,
средства и опрему на државно подручје државеприматељице;
2. држава-приматељица – држава на чијем се
државном подручју налазе особље, средства
и/или опрема државе-шиљатељице;
3. особље – војно и цивилно особље запослено у
институцијама и органима страна.
Члан 3.
Подручја сарадње
Стране ће, у складу са овим Споразумом, сарађивати
на слиједећим подручјима:
1. одбрамбена и безбједносна политика;
2. стратегијско-политички план с циљем међусобне
подршке
у
институцијама
NАТО-а
и
регионалним организацијама;

3.
4.
5.
6.
7.
8.

наоружање и одбрамбена технологија;
војно школовање и обука;
логистичка подршка;
донације, уступање и размјена војне опреме;
активности у оквиру Партнерства за мир (PfP);
активности у оквиру програма Интензивираног
дијалога (ID);
9. активности у оквиру програма Америчкојадранске повеље;
10. активности у оквиру Европске безбједносне и
одбрамбене политике;
11. војни сектори за надзор наоружања и
разоружање;
12. уништавање вишка наоружања и муниције и
могућности
кориштења
индустријских
капацитета за уништавање сувишног наоружања
и војне опреме (НВО);
13. операције у подршци миру и хуманитарнe
операцијe;
14. управљањe кризама;
15. војно здравство и здравствена подршка;
16. војно законодавство;
17. војна топографија и израда карата;
18. војна научна истраживања (теоријска и
примијењена);
19. војно-спортске активности;
20. размјена релевантних докумената који немају
NATO класификацију, STANAG докумената
(oцјењивање према NАТО стандарду);
21. размјена документације везане за статусна
питања припадника бивше ЈНА;
22. учествовање у организовању активности које се
одржавају у Центру за обуку за операције
подршке миру (PSOTC);
23. одбрамбена индустрија;
24. друга подручја о којима се стране међусобно
договоре.
Члан 4.
Облици сарадње
Стране ће сарађивати кроз сљедеће облике:
1. посјете на нивоу министара одбране, њихових
замјеника односно помоћника, начелника
Главних штабова или других представника
страна;
2. посјете радних и стручних група;
3. слање и/или размјенa стручњака;
4. припремa и учествовање у војно-спортским
такмичењима;
5. учествовање у вјежбама и/или међународним
операцијама;
6. програми школовања и/или војне обуке
припадника оружаних снага страна;
7. размјена искустава и консултације у подручјима
од заједничког интереса;
8. сарадњa Мисија при NАТО-у у Бриселу;
9. учествовање у конференцијама, симпозијима,
семинарима и радним састанцима;
10. учествовање на изложбама наоружања и војне
опреме;
11. другe обликe о којима се стране међусобно
договоре.

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

Члан 5.
Провођењe Споразума
(1) Надлежни органи задужени за провођењe овога
Споразума су:
у Републици Хрватској, Министарство одбране
Републике Хрватске;
у Босни и Херцеговини, Министарство одбране
Босне и Херцеговине.
(2) У сврху провођењa овога Споразума надлежни органи
страна могу склопити проведбене протоколе и
техничке договоре.
Члан 6.
Планирање сарадње
(1) На основу овогa Споразума стране ће израдити
годишњи план билатералне сарадње за слиједећу
годину.
(2) Како би израдили годишњи план билатералне
сарадње, надлежни органи страна ће размијенити
своје приједлоге за слиједећу годину најкасније до 15.
октобра текуће године.
(3) Годишњи план билатералне сарадње требао би
садржавати слиједеће: назив и опис активноси, број
учесника, мјесто одржавања, трајање и датум
активности те остале потребне податке.
(4) Усаглашени годишњи план билатералне сарадње за
слиједећу годину биће потписан од стране
овлаштених представника надлежних органа страна
најкасније до 15. децембра текуће године.
(5) Стране могу основати заједничку радну групу која ће
пратити провођењe овога Споразума.
Члан 7.
Финансијске обавезе
(1) Свака страна сносиће своје трошкове у вези са
провођењем овогa Споразума, односно проведбених
протокола и техничких договора, а у складу са
годишњим плановима билатералне војне сарадње.
(2) Проведбеним протоколом или техничким договором
стране се могу договорити о другачијој подјели
трошкова одређених активности.
Члан 8.
Здравствена заштита
У случају потребе, држава-приматељица пружиће
члановима делегације и особљу државе-шиљатељице хитну
медицинску помоћ и стоматолошку заштиту у
одговарајућим медицинским установама, на начин на који
се пружа припадницима оружаних снага државеприматељице, односно према двостраном уговору о
социјалном осигурању између држава страна овога
Споразума, који је на снази док бораве на њезином
државном подручју, у циљу провођењa овога Споразума,
проведбених протокола и техничких договора те годишњих
планова билатералне сарадње на подручју одбране.
Члан 9.
Правни положај особља
Правни положај особља државе-шиљатељице које је у
оквиру провођења активности и сарадње предвиђене овим
Споразумом упућено на државно подручје државеприматељице биће у складу са Споразумом између држава
странака Сјеверноатлантског уговора и осталих држава
које учествују у Партнерству за мир о правном положају
њихових снага од 19. јуна 1995. (PfP SOFA).

Str./Стр. 5
Broj/Број 17

Члан 10.
Поступање с класификованим подацима
(1) Стране ће, у складу с овим Споразумом и прописима
својих држава, предузети све потребне мјере којима се
обезбјеђује и одржава тајност података размијењених
у току сарадње и провођења овога Споразума.
Ниједна од страна неће било којој трећој страни
преносити класификоване податке размијењене у току
провођења овога Споразума без писане сагласности
друге стране.
(2) Особље државе-шиљатељице поштиваће прописе
државе-приматељице који се односе на заштиту
класификованих података. Онo ће поштивати и упуте
државе-приматељице, по којима се може ускратити
приступ класификованим подацима одређеног степена
тајности. У случају било каквог одступања од
наведеног, држава-приматељица ће обавијестити
државу-шиљатељицу ради покретања одговарајућег
поступка. Држава-приматељица може захтијевати да
репатријација таквог особља буде одмах извршена.
(3) У току провођења сарадње у складу са овим
Споразумом стране могу размјењивати класификоване
податке
степена
тајности
"ОГРАНИЧЕНО/ИНТЕРНО". Сва остала питања, као и појединости
везане за размјену и заштиту класификованих
података, стране ће договорити посебним споразумом.
(4) У случају престанка овогa Споразума, све
класификоване податке размијењене у току сарадње и
провођења овогa Споразума стране су дужне и даље
штитити у складу с одредбама овогa чланa.
Члан 11.
Спорови
Спорове који евентуално настану у вези с тумачењем
или примјеном овога Споразума, стране ће рјешавати
консултацијама и преговорима, без посредовања треће стране.
Члан 12.
Измјене и допуне Споразума
Свака страна може предложити измјене и допуне
овогa Споразума. Стране могу измијенити и допунити овај
Споразум, у било које доба, заједничком писаном
сагласношћу. Усаглашене измјене и допуне ступају на
снагу у складу с чланом 13. овога Споразума.
Члан 13.
Завршне одредбе
(1) Овај Споразум ступа на снагу датумом пријема
посљедње писане обавијести којом се стране
међусобно обавјештавају, дипломатским путем, о
окончању њиховим националним законодавством
предвиђених поступака потребних за ступање на
снагу овога Споразума.
(2) Овај Споразум се склапа на неодређено вријеме.
(3) Свака страна може отказати овај Споразум писаном
обавијешћу другој страни дипломатским путем. Отказ
Споразума ступа на снагу шест (6) мјесеци од датума
пријема такве обавијести.
(4) У случају престанка овогa Споразума све започете, а
недовршене активности те неподмирена потраживања
и неизвршена плаћања, окончат ће се односно
подмирити и извршити у складу с одредбама овогa
Споразума, уколико се стране не договоре другачије.
(5) Датумом ступања на снагу овога Споразума престаје
Меморандум о разумијевању између Министарства
одбране Републике Хрватске и Министарства одбране

Str./Стр 6
Broj/Број 17

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

Босне и Херцеговине о сарадњи на подручју одбране,
потписан у Сарајеву, 28. фебруара 2006.
Састављено у Сарајеву, дана 16.05.2012. у два
изворника, на хрватском језику и на cлужбeним jезицимa
Босне и Херцеговине-босанском, хрватском и српском
језику, при чему су сви текстови једнако вјеродостојни.
За Владу
За Савјет министара
Републике Хрватскe
Босне и Херцеговине
Анте Котромановић
Мр Мухамед Ибрахимовић
министар одбране
министар одбране
Члан 3.
Ова одлука биће објављена у "Службеном гласнику БиХ - Међународни уговори" на српском, босанском и хрватском
језику и ступа на снагу даном објављивања.
Број 01-50-1-1971-46/13
17. јуна 2013. године
Предсједавајући
Сарајево
Небојша Радмановић, с. р.
Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj
01,02-05-1-1025/12 od 22. maja 2013. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 36. redovnoj sjednici, održanoj 17. juna
2013. godine, donijelo je

ODLUKU

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE O SARADNJI NA PODRUČJU ODBRANE
Član 1.
Ratifikuje se Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o saradnji na području
odbrane, potpisan u Sarajevu, 16. maja 2012. godine, na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, te na službenom jeziku Republike
Hrvatske - hrvatskom jeziku.
Član 2.
Tekst Sporazuma glasi:
i zajedničkih interesa i provoditi je u skladu s nacionalnim
SPORAZUM
zakonodavstvom država strana, kao i pravilima i načelima
IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I
međunarodnog prava.
HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O
(3) Ovaj Sporazum ne utječe na pravo bilo koje od strana da
SARADNJI NA PODRUČJU ODBRANE
sklapa istovrsne međunarodne ugovore s drugim
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Republike
državama.
Hrvatske, u daljnjem tekstu "strane",
(4) Ovaj Sporazum ne utječe na prava i obaveze strana koje
uzimajući u obzir ciljeve i načela Povelje Ujedinjenih
proizilaze iz drugih međunarodnih ugovora koje ih
nacija, posebno načela o zabrani upotrebe sile ili prijetnje
obavezuju.
upotrebom sile u međunarodnim odnosima i poštujući
Član 2.
suverenitet, nepovredivost granica, teritorijalni integritet,
Definicije
nemiješanje u unutrašnja pitanja i miroljubivo rješavanje
Pojmovi korišteni u ovom Sporazumu imaju slijedeće
nesporazuma,
značenje:
slijedeći odredbe Okvirnog dokumenta Partnerstva za mir
1. država-šiljateljica - država koja šalje osoblje,
usvojenog na sastanku na vrhu u Briselu 1994. godine,
sredstva i opremu na državno područje državepoštujući obaveze preuzete u skladu sa Završnim aktom
primateljice;
Konferencije o evropskoj sigurnosti i saradnji (1975.),
2. država-primateljica - država na čijem se državnom
Pariškom poveljom za novu Evropu (1990.) i Bečkim
području nalaze osoblje, sredstva i/ili oprema
dokumentom o povjerenju i mjerama izgradnje sigurnosti
države-šiljateljice;
(1999.), Općim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i
3. osoblje - vojno i civilno osoblje zaposleno u
Hercegovini (1995.), kao i drugim odgovarajućim
institucijama i organima strana.
dokumentima Organizacije za evropsku sigurnost i sаradnju
Član 3.
(OESS),
Područja saradnje
želeći dalje promicati bilateralnu saradnju na području
Strane će, u skladu sa ovim Sporazumom, sarađivati na
odbrane,
slijedećim područjima:
sporazumjeli su se kako slijedi:
1. odbrambena i sigurnosna politika;
Član 1.
2. strategijsko-politički plan s ciljem međusobne
Svrha i načela saradnje
podrške u institucijama NATO-a i regionalnim
(1) Svrha ovoga Sporazuma je uspostaviti načela na kojima
organizacijama;
će se temeljiti daljnje promicanje saradnje između strana
3. naoružanje i odbrambena tehnologija;
na području odbrane.
4. vojno školovanje i obuka;
(2) Strane će svoju saradnju u skladu sa ovim Sporazumom
5. logistička podrška;
temeljiti na načelima jednakosti, suvereniteta, uzajamnosti

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.
6.
7.
8.

(1)

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

donacije, ustupanje i razmjena vojne opreme;
aktivnosti u okviru Partnerstva za mir (PfP);
aktivnosti u okviru programa Intenziviranog dijaloga
(ID);
9. aktivnosti u okviru programa Američko-јadranske
povelje;
10. aktivnosti u okviru Evropske sigurnosne i
odbrambene politike;
11. vojni sektori za nadzor naoružanja i razoružanje;
12. uništavanje viška naoružanja i municije i
mogućnosti korištenja industrijskih kapaciteta za
uništavanje suvišnog naoružanja i vojne opreme
(NVO);
13. operacije u podršci miru i humanitarne operacije;
14. upravljanje krizama;
15. vojno zdravstvo i zdravstvena podrška;
16. vojno zakonodavstvo;
17. vojna topografija i izrada karata;
18. vojna naučna istraživanja (teorijska i primijenjena);
19. vojno-sportske aktivnosti;
20. razmjena relevantnih dokumenata koji nemaju
NATO klasifikaciju, STANAG dokumenata
(ocjenjivanje prema NATO standardu);
21. razmjena dokumentacije vezane za statusna pitanja
pripadnika bivše JNA;
22. učestvovanje u organiziranju aktivnosti koje se
održavaju u Centru za obuku za operacije podrške
miru (PSOTC);
23. odbrambena industrija;
24. druga područja o kojima se strane međusobno
dogovore.
Član 4.
Oblici saradnje
Strane će sarađivati kroz sljedeće oblike:
1. posjete na nivou ministara odbrane, njihovih
zamjenika odnosno pomoćnika, načelnika Glavnih
štabova ili drugih predstavnika strana;
2. posjete radnih i stručnih grupa;
3. slanje i/ili razmjena stručnjaka;
4. priprema i učestvovanje u vojno-sportskim
takmičenjima;
5. učestvovanje u vježbama i/ili međunarodnim
operacijama;
6. programi školovanja i/ili vojne obuke pripadnika
oružanih snaga strana;
7. razmjena iskustava i konsultacije u područjima od
zajedničkog interesa;
8. saradnja Misija pri NATO-u u Briselu;
9. učestvovanje u konferencijama, simpozijima,
seminarima i radnim sastancima;
10. učestvovanje na izložbama naoružanja i vojne
opreme;
11. druge oblike o kojima se strane međusobno
dogovore.
Član 5.
Provođenje Sporazuma
Nadležni organi zaduženi za provođenje ovoga
Sporazuma su:
u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo odbrane
Republike Hrvatske;
u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo odbrane Bosne i
Hercegovine.

(2)

Str./Стр. 7
Broj/Број 17

U svrhu provođenja ovoga Sporazuma nadležni organi
strana mogu sklopiti provedbene protokole i tehničke
dogovore.
Član 6.
Planiranje saradnje
(1) Na osnovu ovoga Sporazuma strane će izraditi godišnji
plan bilateralne saradnje za slijedeću godinu.
(2) Kako bi izradili godišnji plan bilateralne saradnje,
nadležni organi strana će razmijeniti svoje prijedloge za
slijedeću godinu najkasnije do 15. oktobra tekuće godine.
(3) Godišnji plan bilateralne saradnje trebao bi sadržavati
slijedeće: naziv i opis aktivnosti, broj učesnika, mjesto
održavanja, trajanje i datum aktivnosti, kao i ostale
potrebne podatke.
(4) Usaglašeni godišnji plan bilateralne saradnje za slijedeću
godinu bit će potpisan od strane ovlaštenih predstavnika
nadležnih organa strana najkasnije do 15. decembra
tekuće godine.
(5) Strane mogu osnovati zajedničku radnu grupu koja će
pratiti provođenje ovoga Sporazuma.
Član 7.
Finansijske obaveze
(1) Svaka će strana snositi svoje troškove u vezi sa
provođenjem ovoga Sporazuma, odnosno provedbenih
protokola i tehničkih dogovora, a u skladu sa godišnjim
planovima bilateralne vojne saradnje.
(2) Provedbenim protokolom ili tehničkim dogovorom strane
se mogu dogovoriti o drugačijoj podjeli troškova
određenih aktivnosti.
Član 8.
Zdravstvena zaštita
U slučaju potrebe, država-primateljica pružit će članovima
delegacije i osoblju države-šiljateljice hitnu medicinsku pomoć
i stomatološku zaštitu u odgovarajućim medicinskim
ustanovama, na način na koji se pruža pripadnicima oružanih
snaga države-primateljice, odnosno prema dvostranom ugovoru
o socijalnom osiguranju između država strana ovoga
Sporazuma koji je na snazi dok borave na njezinom državnom
području, u cilju provođenja ovoga Sporazuma, provedbenih
protokola i tehničkih dogovora te godišnjih planova bilateralne
saradnje na području odbrane.
Član 9.
Pravni položaj osoblja
Pravni položaj osoblja države-šiljateljice koje je u okviru
provođenja aktivnosti i saradnje predviđene ovim Sporazumom
upućeno na državno područje države-primateljice bit će u
skladu
sa
Sporazumom
između
država
strana
Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u
Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga od 19.
juna 1995. (PfP SOFA).
Član 10.
Postupanje s klasificiranim podacima
(1) Strane će, u skladu s ovim Sporazumom i propisima
svojih država, poduzeti sve potrebne mjere kojima se
osigurava i održava tajnost podataka razmijenjenih u toku
saradnje i provođenja ovoga Sporazuma. Niti jedna od
strana neće bilo kojoj trećoj strani prenositi klasificirane
podatke razmijenjene u toku provođenja ovoga
Sporazuma bez pisane saglasnosti druge strane.
(2) Osoblje države-šiljateljice poštovat će propise državeprimateljice koji se odnose na zaštitu klasificiranih
podataka. Ono će poštovati i upute države-primateljice, po
kojima se može uskratiti pristup klasificiranim podacima

Str./Стр 8
Broj/Број 17

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

određenog stepena tajnosti. U slučaju bilo kakvog
odstupanja od navedenog, država-primateljica će
obavijestiti
državu-šiljateljicu
radi
pokretanja
odgovarajućeg postupka. Država-primateljica može
zahtijevati da repatrijacija takvog osoblja bude odmah
izvršena.
(3) U toku provođenja saradnje u skladu sa ovim
Sporazumom strane mogu razmjenjivati klasificirane
podatke stepena tajnosti "OGRANIČENO/INTERNO".
Sva ostala pitanja, kao i pojedinosti vezane za razmjenu i
zaštitu klasificiranih podataka, strane će dogovoriti
posebnim sporazumom.
(4) U slučaju prestanka ovoga Sporazuma, sve klasificirane
podatke razmijenjene u toku saradnje i provođenja ovoga
Sporazuma strane su dužne i dalje štititi u skladu sa
odredbama ovoga člana.
Član 11.
Sporovi
Sporove koji eventualno nastanu u vezi s tumačenjem ili
primjenom ovoga Sporazuma, strane će rješavati
konsultacijama i pregovorima, bez posredovanja treće strane.
Član 12.
Izmjene i dopune Sporazuma
Svaka strana može predložiti izmjene i dopune ovoga
Sporazuma. Strane mogu izmijeniti i dopuniti ovaj Sporazum, u
bilo koje doba, zajedničkom pisanom saglasnošću. Usaglašene
izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu s članom 13. ovoga
Sporazuma.

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

Član 13.
Završne odredbe
(1) Ovaj Sporazum stupa na snagu datumom prijema
posljednje pisane obavijesti kojom se strane međusobno
obavještavaju, diplomatskim putem, o okončanju,
njihovim nacionalnim zakonodavstvom predviđenih
postupaka potrebnih za stupanje na snagu ovoga
Sporazuma.
(2) Ovaj Sporazum se sklapa na neodređeno vrijeme.
(3) Svaka strana može otkazati ovaj Sporazum pisanom
obaviješću drugoj strani diplomatskim putem. Otkaz
Sporazuma stupa na snagu šest (6) mjeseci od datuma
prijema takve obavijesti.
(4) U slučaju prestanka ovoga Sporazuma sve započete, a
nedovršene aktivnosti te nepodmirena potraživanja i
neizvršena plaćanja, okončat će se odnosno podmiriti i
izvršiti u skladu s odredbama ovoga Sporazuma, ukoliko
se strane ne dogovore drugačije.
(5) Datumom stupanja na snagu ovoga Sporazuma prestaje
Memorandum o razumijevanju između Ministarstva
odbrane Bosne i Hercegovine i Ministarstva odbrane
Republike Hrvatske o saradnji na području odbrane,
potpisan u Sarajevu, 28. februara 2006.
Sastavljeno u Sarajevu, dana 16.05.2012. u dva izvornika,
na hrvatskom jeziku i na službenim jezicima Bosne i
Hercegovine-bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, pri čemu
su svi tekstovi jednako vjerodostojni.
Za Vijeće ministara
Za Vladu
Republike Hrvatske
Bosne i Hercegovine
Mr. Muhamed Ibrahimović,
Ante Kotromanović,
ministar odbrane
ministar odbrane

Član 3.
Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom
jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.
Broj 01-50-1-1971-46/13
Predsjedavajući
17. juna 2013. godine
Nebojša Radmanović, s. r.
Sarajevo

118

Temeljem članka V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i suglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka
broj 01,02-05-2-814/13 od 23. srpnja 2013. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 38. redovitoj sjednici, održanoj 7.
kolovoza 2013. godine, donijelo

ODLUKU

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE RUSKE
FEDERACIJE O UVJETIMA UZAJAMNIH PUTOVANJA DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE I DRŽAVLJANA
RUSKE FEDERACIJE
Članak 1.
Ratificira se Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o uvjetima uzajamnih
putovanja državljana Bosne i Hercegovine i državljana Ruske Federacije, potpisan u Moskvi, 31. svibnja 2013. godine, na
hrvatskome, srpskom, bosanskom i ruskom jeziku.
Članak 2.
Tekst Sporazuma glasi:
da razvijaju i unapređuju prijateljske odnose između dvije
SPORAZUM
države, i nastojeći pojednostaviti način uzajamnih putovanja
IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I
državljana država Strana, sporazumjeli su se o sljedećem:
HERCEGOVINE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O
Članak 1
UVJETIMA UZAJAMNIH PUTOVANJA DRŽAVLJANA
1. Državljani države jedne od Strana ulaze izlaze i borave na
BOSNE I HERCEGOVINE I DRŽAVLJANA RUSKE
teritoriji države druge Strane bez viza, temeljem važećih
FEDERACIJE
dokumenata navedenih u Dodatku ovog Sporazuma, koji
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Ruske
je njegov sastavni dio (dalje važeći dokumenti), pod
Federacije (u daljnjem tekstu "Strane"), rukovodeći se željom
uvjetom da njihov ukupni boravak na teritoriji te države

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

ne prelazi 30 (trideset) dana u okviru svakih 60 (šezdeset)
dana, počev od datuma prvog ulaska, sa izuzetkom u
slučajevima koji su predviđeni u članku 5, 6. i 7. ovoga
Sporazuma.
2. Državljani države jedne od Strana prilikom ulaska i
boravka na teritoriji države druge Strane obvezni su
poštovati zakone te države.
Članak 2
1. Strane će u roku od 30 (trideset) dana od dana
potpisivanja ovog Sporazuma diplomatskim putem
razmijeniti obrasce važećih dokumenata.
2. U slučaju usvajanja novih dokumenata, ili izmjene
važećih dokumenata, Strane će odmah izvijestiti o tome
jedna drugu, i dostaviti diplomatskim putem obrasce
novih ili izmijenjenih dokumenata, i to najkasnije 30
(trideset) dana prije njihove primjene ili izmjene.
Članak 3
Malodobni državljani države jedne Strane ulaze, izlaze i
borave na teritoriji države druge Strane sukladno važećim
putnim ispravama (dokumentima) tih građana, ili važećih
dokumenata njihovih roditelja pod uvjetom da su malodobni
građani upisani u ta važeća dokumenta, i ako putuju zajedno sa
roditeljima, pod uvjetom da je mogućnost upisa takvih
podataka sukladna domaćem zakonodavstvu.
Članak 4
Državljani države jedne Strane ulaze i izlaze sa teritorije
države druge Strane preko graničnih prijelaza otvorenih za
međunarodni promet sukladno zakonodavstvu država Strana.
Članak 5
1. Državljani države jedne Strane, nositelji važećih
diplomatskih ili službenih putovnica, ulaze, izlaze i
borave na teritoriji države druge Strane bez viza uz uvjet
da ukupna dužina njihovog neprekidnog boravka na
teritoriji te države nije duža od 90 (devedeset) dana.
2. Državljani države jedne od Strana koji se upućuju na rad u
njihova diplomatska i konzularna predstavništva, ili
predstavništva pri međunarodnim organizacijama koje se
nalaze na teritoriji države druge Strane, kao i članovi
njihovih obitelji (suprug, supruga, malodobna djeca, i
druga uzdržavana lica), koji žive zajedno i posjeduju
važeće diplomatske ili službene putovnice ulaze, izlaze i
borave na teritoriji te države bez vize tijekom važenja
njihovog mandata.
Članak 6
Državljani države jedne Strane, koji imaju izdato
odobrenje privremenog ili stalnog boravka na teritoriji države
druge Strane, ulaze, izlaze i borave na teritoriji države te druge
Strane bez vize temeljem važećih dokumenata i dozvole za
privremeni ili stalni boravak.
Članak 7
Ulazak državljana države jedne Strane na teritoriju države
druge Strane u cilju upošljavanja, pohađanja nastave u školskim
ustanovama ili boravka, kao i u drugim slučajevima koji nisu
predviđeni ovim Sporazumom, ostvaruje se izdavanjem vize,
sukladno zakonodavstvu države ulaska.
Članak 8
Ovaj Sporazum ne ograničava pravo nadležnih organa
države svake od Strana da zabrani ulazak ili boravak
državljanima države druge Strane iz razloga državne sigurnosti,
javnog reda ili zaštite zdravlja stanovništva temeljem
zakonodavstva svoje države.

Str./Стр. 9
Broj/Број 17

Članak 9
Državljani države jedne Strane koji su tijekom boravka na
teritoriji države druge Strane izgubili ili oštetili važeći
dokument, izlaze sa teritorije države boravka temeljem
novih važećih dokumenata, koje im izdaje diplomatsko ili
konzularno predstavništvo njihove države, bez dobijanja
vize odnosno drugih dozvola nadležnih organa države
ulaska.
2. Za državljane države jedne Strane, koji nemaju
mogućnost izlaska sa teritorije države druge Strane, u
rokovima navedenim u točki 1. članka 1. i točki 1. članka
5. ovog Sporazuma, iz razloga koji se ne mogu predvidjeti
(bolest, elementarna nepogoda i dr.) uz posjedovanja
dokumenata propisanih nacionalnim zakonodavstvom
Strana, ili pružanja drugog vjerodostojnog dokaza koji
potvrđuju te razloge, mogu se temeljem zahtjeva obratiti
nadležnom organu za dobijanje dozvole za produženje
boravka na teritoriji te države za period nužan za povratak
u državu svoga državljanstva, ili državu stalnog boravka.
Članak 10
1. Svaka od Strana može radi zaštite državne sigurnosti,
javnog reda i zaštite zdravlja stanovništva, djelimično ili
potpuno obustaviti primjenu ovog Sporazuma. Pismeno
izvješće o obustavi upućuje se drugoj Strani diplomatskim
putem najkasnije 48 (četrdesetosam) sati prije takve
obustave.
2. Strana koja je donijela odluku o obustavi primjene ovog
Sporazuma iz razloga navedenih u točki 1. ovog članka na
isti način, i u istom roku, izvještava drugu Stranu o obnovi
primjene ovog Sporazuma.
Članak 11
1. Ovaj Sporazum stupa na snagu na 30 (trideseti) dan od
dana prijema posljednjeg pismenog izvješća diplomatskim
putem o ispunjenju unutarnjih pravnih procedura Strana,
koje su nužne da bi Sporazum stupio na snagu.
2. Ovaj Sporazum može biti promijenjen ili dopunjen uz
uzajamnu suglasnost Strana.
3. Na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma u odnosima
između Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije prestaje
važenje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o uvjetima
uzajamnih putovanja državljana Bosne i Hercegovine i
državljana Ruske Federacije, potpisanog u New York-u,
24. rujna 2007. godine.
4. Svaka od Strana može prekinuti važenje ovog Sporazuma
tako što će diplomatskim putem poslati drugoj Strani
pismeno izvješće. Ovaj Sporazum prestaje da važi po
isteku 90 (devedeset) dana nakon što je druga Strana
primila takvo izvješće.
Sačinjeno u Moskvi, 31. svibnja 2013. godine u dva
primjerka, svaki na hrvatskomе, srpskom, bosanskom i ruskom
jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.
ZA VLADU
ZA VIJEĆE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
RUSKE FEDERACIJE
Zlatko Lagumdžija
Sergej Lavrov
1.

DODATAK
Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
i Vlade Ruske Federacije o uvjetima uzajamnih putovanja
državljana Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije.

Str./Стр 10
Broj/Број 17

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

SPISAK

važećih dokumenata koji potvrđuju identitet, nužnih za
uzajamna putovanja državljana Bosne i Hercegovine i
državljana Ruske Federacije
1. Za državljane Bosne i Hercegovine važeći dokumenti koji
potvrđuju identitet za putovanje u Rusku Federaciju su:
diplomatska putovnica,
službena putovnica,
putovnica državljanina Bosne i Hercegovine koja
potvrđuje identitet državljanina Bosne i Hercegovine
izvan države,
pomorska knjižica (osobna karta pomorca) uz
posjedovanje brodskog dokumenta, ili izvatka iz
njega,

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

2.

putni list za povratak u Bosnu i Hercegovinu (samo
za povratak u Bosnu i Hercegovinu).
Za državljane Ruske Federacije važeći dokumenti koji
potvrđuju identitet za putovanje u Bosnu i Hercegovinu
su:
diplomatska putovnica,
službena putovnica,
putovnica državljanina Ruske Federacije koji
potvrđuje identitet državljanina Ruske Federacije
izvan države,
pomorska knjižica (osobna karta pomorca) uz
posjedovanje brodskog dokumenta, ili izvoda iz
njega,
putna isprava za ulazak (povratak) u Rusku
Federaciju (samo za povratak u Rusku Federaciju).

Članak 3.
Ova odluka će biti objavljena u "Službenome glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na hrvatskome, srpskom i bosanskom
jeziku i stupa na snagu danom objave.
Broj 01-50-1-2481-57/13
Predsjedatelj
7. kolovoza 2013. godine
Željko Komšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана V 3. д) Устава Босне и Херцеговине и сагласности Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
(Одлука број 01,02-05-2-814/13 од 23. јула 2013. године), Предсједништво Босне и Херцеговине на 38. редовној сједници,
одржаној 07. августа 2013. године, донијело је

ОДЛУКУ

О РАТИФИКАЦИЈИ СПОРАЗУМА ИЗМЕЋУ САВЈЕТА МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ВЛАДЕ
РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ О УСЛОВИМА УЗАЈАМНИХ ПУТОВАЊА ДРЖАВЉАНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И
ДРЖАВЉАНА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Члан 1.
Ратификује се Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Руске Федерације о условима
узајамних путовања држављана Босне и Херцеговине и држављана Руске Федерације, потписан у Москви, 31. маја 2013.
године, на српском, босанском, хрватском и руском језику.
Члан 2.
Текст Споразума гласи:
Члан 2
СПОРАЗУМ
1. Стране ће у року од 30 (тридесет) дана од дана
ИЗМЕЂУ САВЈЕТА МИНИСТАРА БОСНЕ И
потписивања
овог
Споразума
размијенити
ХЕРЦЕГОВИНЕ И ВЛАДЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ О
дипломатским
путем
обрасце
важећих
докумената.
УСЛОВИМА УЗАЈАМНИХ ПУТОВАЊА
2. У случају усвајања нових докумената или измјене
ДРЖАВЉАНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И
важећих докумената, Стране ће одмах обавијестити о
ДРЖАВЉАНА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
томе једна другу и доставити дипломатским путем
Савјет министара Босне и Херцеговине и Влада Руске
обрасце нових или измијењених докумената
Федерације (у даљем тексту "Стране"), руководећи се
најкасније 30 (тридесет) дана прије њихове примјене
жељом да развијају и унапређују пријатељске односе
или измјене.
између двије државе, настојећи поједноставити начин
Члан 3
путовања
држављана
држава
Страна,
узајамних
Малољетни држављани државе једне Стране улазе,
споразумјели су се о сљедећем:
излазе и бораве на територији државе друге Стране у
Члан 1
складу са важећим путним исправама (документима) тих
1. Држављани државе једне од Страна улазе, излазе и
грађана или важећим документима њихових родитеља под
бораве на територији државе друге Стране без виза, на
условом да су малољетни грађани уписани у та важећа
основу важећих докумената наведених у Анексу овог
документа и ако путују заједно са родитељима под условом
Споразума, који је његов саставни дио (даље важећи
да је могућност уписа таквих података у складу са домаћим
документи), под условом да њихов укупни боравак на
законодавством.
територији те државе не прелази 30 (тридесет) дана у
Члан 4
оквиру сваких 60 (шездесет) дана, рачунајући од
Држављани државе једне Стране улазе и излазе са
датума првог уласка, са изузетком у случајевима који
територије државе друге Стране преко граничних прелаза
су предвиђени у члану 5., 6. и 7. овог Споразума.
отворених за међународни саобраћај у складу са
2. Држављани државе једне од Страна приликом уласка
законодавством држава Страна.
и боравка на територији државе друге Стране
обавезни су да поштују законе те државе.

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

Члан 5
Држављани државе једне Стране, носиоци важећих
дипломатских или службених пасоша, улазе, излазе и
бораве на територији државе друге Стране без виза уз
услов да укупна дужина њиховог непрекидног
боравка на територији те државе није дужа од 90
(деведесет) дана.
2. Држављани државе једне од Страна који се упућују на
њихова
дипломатска
и конзуларна
рад у
представништва
или
представништва
при
међународним организацијама које се налазе на
територији државе друге Стране, као и чланови
њихових породица (супруг, супруга, малољетна дјеца
и друга издржавана лица), који живе заједно и
посједују важеће дипломатске или службене пасоше
улазе, излазе и бораве на територији те државе без
визе у току важења њиховог мандата.
Члан 6
Држављани државе једне Стране, који имају издато
одобрење привременог или сталног боравка на територији
државе друге Стране, улазе, излазе и бораве на територији
државе те друге Стране без визе на основу важећих
докумената и дозволе за привремени или стални боравак.
Члан 7
Улазак држављана државе једне Стране на територију
државе друге Стране у циљу запошљавања, похађања
наставе у школским установама или боравка, као и у
другим случајевима који нису предвиђени овим
Споразумом, остварују се издавањем визе у складу са
законодавством државе уласка.
Члан 8
Овај Споразум не ограничава право надлежних органа
државе сваке од Страна да забрани улазак или боравак
држављанима државе друге Стране из разлога државне
безбједности, јавног реда или заштите здравља
становништва на основу законодавства своје државе.
Члан 9
1. Држављани државе једне Стране који су током
боравка на територији државе друге Стране изгубили
или оштетили важећи документ, излазе са територије
државе боравка на основу нових важећих докумената,
које им издаје дипломатско или конзуларно
представништво њихове државе, без добијања визе
односно других дозвола надлежних органа државе
уласка.
2. За држављане државе једне Стране, који немају
могућност изласка са територије државе друге Стране,
у роковима наведеним у тачки 1. члана 1. и тачки 1.
члана 5. овог Споразума, из разлога који се не могу
предвидјети (болест, елементарна непогода и др.) уз
посједовања документа прописаних националним
законодавством Страна или пружања другог
вјеродостојног доказа који потврђују те разлоге, могу
се на основу захтјева обратити надлежном органу за
добијање дозволе за продужење боравка на
територији те државе за период неопходан за повратак
у државу свога држављанства или државу сталног
боравка.
Члан 10
1. Свака од Страна може ради заштите државне
безбједности, јавног реда и заштите здравља
становништва дјелимично или потпуно обуставити
примјену овог Споразума. Писмена обавијест о
1.

Str./Стр. 11
Broj/Број 17

обустављању упућује се другој Страни дипломатским
путем најкасније 48 (четрдесетосам) сати прије таквог
обустављања.
2. Страна која је донијела одлуку о обустављању
примјене овог Споразума из разлога наведених у
тачки 1. овог члана на исти начин и у истом року
обавјештава другу Страну о обнављању примјене овог
Споразума.
Члан 11
1. Овај Споразум ступа на снагу на 30 (тридесети) дан од
дана пријема посљедњег писменог обавјештења
дипломатским путем о испуњењу унутрашњих
правних процедура Страна, које су неопходне да би
Споразум ступио на снагу.
2. Овај Споразум може бити промијењен или допуњен уз
узајамну сагласност Страна.
3. На дан ступања на снагу овог Споразума у односима
између Босне и Херцеговине и Руске Федерације
престаје важење Споразума између Савјета министара
Босне и Херцеговине и Владе Руске Федерације о
условима узајамних путовања држављана Босне и
Херцеговине и држављана Руске Федерације,
потписаног у Њујорку, 24. септембра 2007. године.
4. Свака од Страна може прекинути важење овог
Споразума тако што ће дипломатским путем послати
другој Страни писмено обавјештење. Овај Споразум
престаје да важи по истеку 90 (деведесет) дана након
што је друга Страна примила такво обавјештење.
Сачињено у Москви, 31. маја 2013. године у два
примјерка, сваки на српском, босанском, хрватском и
руском језику при чему су сви текстови једнако
вјеродостојни.
ЗА САВЈЕТ МИНИСТАРА
ЗА ВЛАДУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Сергеј Лавров
Златко Лагумџија

АНЕКС

Споразума између Савјета министара Босне и
Херцеговине и Владе Руске Федерације о условима
узајамних путовања држављана Босне и Херцеговине и
Руске Федерације.

СПИСАК

важећих докумената који потврђују идентитет,
неопходних за узајамна путовања држављана Босне и
Херцеговине и држављана Руске Федерације
1. За држављане Босне и Херцеговине важећи документи
који потврђују идентитет за путовање у Руску
Федерацију су:
дипломатски пасош,
службени пасош,
пасош држављанина Босне и Херцеговине који
потврђује идентитет, држављанина Босне и
Херцеговине ван државе,
поморска књижица (лична карта поморца) уз
посједовање бродског документа или извода из
њега,
путни лист за повратак у Босну и Херцеговину
(само за повратак у Босну и Херцеговину).
2. За држављане Руске Федерације важећи документи
који потврђују идентитет за путовање у Босну и
Херцеговину су:
дипломатски пасош,

Str./Стр 12
Broj/Број 17
-

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

службени пасош,
пасош држављанина Руске Федерације који
потврђује
идентитет
држављанина
Руске
Федерације ван државе,

-

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

поморска књижица (лична карта поморца) уз
посједовање бродског документа или извода из
њега,
путна исправа за улазак (повратак) у Руску
Федерацију (само за повратак у Руску
Федерацију).

Члан 3.
Ова одлука биће објављена у "Службеном гласнику БиХ - Међународни уговори" на српском, босанском н хрватском
језику и ступа на снагу даном објављивања.
Број 01-50-1-2481-57/13
Предсједавајући
07. августа 2013. године
Жељко Комшић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj
01,02-05-2-814/13 od 23. jula 2013. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 38. redovnoj sjednici, održanoj 7. augusta
2013. godine, donijelo je

ODLUKU

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE RUSKE
FEDERACIJE O USLOVIMA UZAJAMNIH PUTOVANJA DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE I
DRŽAVLJANA RUSKE FEDERACIJE
Član 1.
Ratifikuje se Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o uslovima uzajamnih
putovanja državljana Bosne i Hercegovine i državljana Ruske Federacije, potpisan u Moskvi, 31. maja 2013. godine, na bosanskom,
hrvatskom, srpskom i ruskom jeziku.
Član 2.
Tekst Sporazuma glasi
Član 3
SPORAZUM
Maloljetni državljani države jedne Strane ulaze, izlaze i
IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I
borave na teritoriji države druge Strane u skladu sa važećim
HERCEGOVINE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O
putnim ispravama (dokumentima) tih građana ili važećih
USLOVIMA UZAJAMNIH PUTOVANJA DRŽAVLJANA
dokumenata njihovih roditelja pod uslovom da su maloljetni
BOSNE I HERCEGOVINE I DRŽAVLJANA RUSKE
građani upisani u ta važeća dokumenta i ako putuju zajedno sa
FEDERACIJE
roditeljima, pod uslovom da je mogućnost upisa takvih
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Ruske
podataka u skladu sa domaćim zakonodavstvom.
Federacije (u daljem tekstu "Strane"), rukovodeći se željom da
Član 4
razvijaju i unapređuju prijateljske odnose između dvije države,
Državljani države jedne Strane ulaze i izlaze sa teritorije
nastojeći pojednostaviti način uzajamnih putovanja državljana
države druge Strane preko graničnih prelaza otvorenih za
država Strana, sporazumijeli su se o sljedećem:
međunarodni saobraćaj u skladu sa zakonodavstvom država
Član 1
Strana.
1. Državljani države jedne od Strana ulaze, izlaze i borave
Član 5
na teritoriji države druge Strane bez viza, na osnovu
1. Državljani države jedne Strane, nosioci važećih
važećih dokumenata navedenih u Aneksu ovog
diplomatskih ili službenih pasoša, ulaze, izlaze i borave na
Sporazuma, koji je njegov sastavni dio (dalje važeći
teritoriji države druge Strane bez viza uz uslov da ukupna
dokumenti), pod uslovom da njihov ukupni boravak na
dužina njihovog neprekidnog boravka na teritoriji te
teritoriji te države ne prelazi 30 (trideset) dana u okviru
države nije duža od 90 (devedesеt) dana.
svakih 60 (šezdeset) dana, računajući od datuma prvog
2. Državljani države jedne od Strana koji se upućuju na rad u
ulaska, sa izuzetkom u slučajevima koji su predviđeni u
njihova diplomatska i konzularna predstavništva ili
članu 5., 6. i 7. ovog Sporazuma.
predstavništva pri međunarodnim organizacijama koje se
2. Državljani države jedne od Strana prilikom ulaska i
nalaze na teritoriji države druge Strane, kao i članovi
boravka na teritoriji države druge Strane obavezni su da
njihovih porodica (suprug, supruga, maloljetna djeca i
poštuju zakone te države.
druga izdržavana lica), koji žive zajedno i posjeduju
Član 2
važeće diplomatske ili službene pasoše ulaze, izlaze i
1. Strane će u roku od 30 (trideset) dana od dana
borave na teritoriji te države bez vize u toku važenja
potpisivanja ovog Sporazuma razmijeniti diplomatskim
njihovog mandata.
putem obrasce važećih dokumenata.
Član 6
2. U slučaju usvajanja novih dokumenata ili izmjene važećih
Državljani
države
jedne
Strane, koji imaju izdato
dokumenata, Strane će odmah obavijestiti o tome jedna
odobrenje privremenog ili stalnog boravka na teritoriji države
drugu i dostaviti diplomatskim putem obrasce novih ili
druge Strane, ulaze, izlaze i borave na teritoriji države te druge
izmijenjenih dokumenata najkasnije 30 (trideset) dana
Strane bez vize na osnovu važećih dokumenata i dozvole za
prije njihove primjene ili izmjene.
privremeni ili stalni boravak.

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

Član 7
Ulazak državljana države jedne Strane na teritoriju države
druge Strane u cilju zapošljavanja, pohađanja nastave u
školskim ustanovama ili boravka, kao i u drugim slučajevima
koji nisu predviđeni ovim Sporazumom, ostvaruju se
izdavanjem vize u skladu sa zakonodavstvom države ulaska.
Član 8
Ovaj Sporazum ne ograničava pravo nadležnih organa
države svake od Strana da zabrani ulazak ili boravak
državljanima države druge Strane iz razloga državne
bezbjednosti, javnog reda ili zaštite zdravlja stanovništva na
osnovu zakonodavstva svoje države.
Član 9
1. Državljani države jedne Strane koji su tokom boravka na
teritoriji države druge Strane izgubili ili oštetili važeći
dokument, izlaze sa teritorije države boravka na osnovu
novih važećih dokumenata, koje im izdaje diplomatsko ili
konzularno predstavništvo njihove države, bez dobijanja
vize odnosno drugih dozvola nadležnih organa države
ulaska.
2. Za državljane države jedne Strane, koji nemaju
mogućnost izlaska sa teritorije države druge Strane, u
rokovima navedenim u tački 1. člana 1. i tački 1. člana 5.
ovog Sporazuma, iz razloga koji se ne mogu predvidjeti
(bolest, elementarna nepogoda i dr.) uz posjedovanja
dokumenata propisanih nacionalnim zakonodavstvom
Strana ili pružanja drugog vjerodostojnog dokaza koji
potvrđuju te razloge, mogu se na osnovu zahtjeva obratiti
nadležnom organu za dobijanje dozvole za produženje
boravka na teritoriji te države za period neophodan za
povratak u državu svoga državljanstva ili državu stalnog
boravka.
Član 10
1. Svaka od Strana može radi zaštite državne bezbjednosti,
javnog reda i zaštite zdravlja stanovništva djelimično ili
potpuno obustaviti primjenu ovog Sporazuma. Pismena
obavijest o obustavljanju upućuje se drugoj Strani
diplomatskim putem najkasnije 48 (četerdesetosam) sati
prije takvog obustavljanja.
2. Strana koja je donijela odluku o obustavljanju primjene
ovog Sporazuma iz razloga navedenih u tački 1. ovog
člana na isti način i u istom roku obavještava drugu Stranu
o obnavljanju primjene ovog Sporazuma.
Član 11
1. Ovaj Sporazum stupa na snagu na 30 (trideseti) dan od
dana prijema posljednjeg pismenog obavještenja
diplomatskim putem o ispunjenju unutarnjih pravnih
procedura Strana, koje su neophodne da bi Sporazum
stupio na snagu.
2. Ovaj Sporazum može biti promijenjen ili dopunjen uz
uzajamnu saglasnost Strana.

Str./Стр. 13
Broj/Број 17

3.

Na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma u odnosima
između Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije prestaje
važenje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o uslovima
uzajamnih putovanja državljana Bosne i Hercegovine i
državljana Ruske Federacije, potpisanog u Njujorku 24.
septembra 2007. godine.
4. Svaka od Strana može prekinuti važenje ovog Sporazuma
tako što će diplomatskim putem poslati drugoj Strani
pismeno obavještenje. Ovaj Sporazum prestaje da važi po
isteku 90 (devedesеt) dana nakon što je druga Strana
primila takvo obavještenje.
Sačinjeno u Moskvi, 31. maja 2013. godine u dva
primjerka, svaki na bosanskom, hrvatskom, srpskom i ruskom
jeziku pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.
ZA VLADU
ZA VIJEĆE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
RUSKE FEDERACIJE
Zlatko Lagumdžija
Sergej Lavrov

ANEX

Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
i Vlade Ruske Federacije o uslovima uzajamnih putovanja
državljana Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije.

SPISAK

važećih dokumenata koji potvrđuju identitet, neophodnih
za uzajamna putovanja državljana Bosne i Hercegovine i
državljana Ruske Federacije
1. Za državljane Bosne i Hercegovine važeći dokumenti koji
potvrđuju identitet za putovanje u Rusku Federaciju su:
diplomatski pasoš
službeni pasoš
pasoš državljanina Bosne i Hercegovine koji
potvrđuje identitet državljanina Bosne i Hercegovine
van države
pomorska knjižica (lična karta pomorca) uz
posjedovanje brodskog dokumenta ili izvoda iz
njega
putni list za povratak u Bosnu i Hercegovinu (samo
za povratak u Bosnu i Hercegovinu).
2. Za državljane Ruske Federacije važeći dokumenti koji
potvrđuju identitet za putovanje u Bosnu i Hercegovinu
su:
diplomatski pasoš
službeni pasoš
pasoš državljanina Ruske Federacije koji potvrđuje
identitet državljanina Ruske Federacije van države
pomorska knjižica (lična karta pomorca) uz
posjedovanje brodskog dokumenta ili izvoda iz
njega
putna isprava za ulazak (povratak) u Rusku
Federaciju (samo za povratak u Rusku Federaciju)
Član 3.
Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom
jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.
Broj 01-50-1-2481-57/13
Predsjedavajući
7. augusta 2013. godine
Željko Komšić, s. r.
Sarajevo

119

Temeljem članka V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i suglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka
broj 01,02-05-2-630/13 od 23. srpnja 2013. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 38. redovitoj sjednici, održanoj 7.
kolovoza 2013. godine, donijelo

Str./Стр 14
Broj/Број 17

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

ODLUKU

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANCIRANJU (PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA) IZMEĐU BOSNE I
HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ
Članak 1.
Ratificira se Sporazum o financiranju (Projekt registracije nekretnina) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije
za razvoj, potpisan u Sarajevu, 25. siječnja 2013. godine, na engleskom jeziku.
Članak 2.
Tekst Sporazuma u prijevodu glasi:
KREDIT BROJ 5188-BA
dogovore, Primatelj osigurava izvršavanje Projekta sukladno
odredbama Rasporeda 2 ovog Sporazuma.
SPORAZUM O FINANCIRANJU
ČLANAK IV - PRAVNI LIJEK ASOCIJACIJE
(PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA) IZMEĐU
BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE
4.01. Dodatni događaji za obustavu sastoje se od
ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ
slijedećeg:
(a) Zakoni Federacije su izmijenjeni, dopunjeni,
Datum: 25. siječnja 2013.
obustavljeni, ukinuti ili opozvani na način da materijalno i
KREDIT BROJ 5188-BA
negativno utječu na sposobnost Federacije u izvršavanju svoje
SPORAZUM O FINANCIRANJU
obveze prema Sporazumu o projektu sklopljenom s
SPORAZUM od 25. siječnja 2013. sklopljen između:
Federacijom.
Bosne i Hercegovine, ("Primatelj"), i MEĐUNARODNE
(b) Zakoni Republike Srpske su izmijenjeni, dopunjeni,
ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ ("Asocijacija"). Primatelj i
obustavljeni, ukinuti ili opozvani na način da materijalno i
Asocijacija ovim su se suglasili o slijedećem:
negativno utječu na sposobnost RS da izvršava svoje obveze
ČLANAK I - OPĆI UVJETI; DEFINICIJE
prema Sporazumu o projektu sklopljenim sa RS.
1.01. Opći uvjeti (kako je definirano u Prilogu ovom
(c) Bilo koji Entitet nije uspio da izvrši svoje obveze
Sporazumu) čine integralni dio ovog Sporazuma.
prema svojim odgovarajućim Supsidijarnim sporazumuma.
1.02. Osim ako kontekst ne nalaže drugačije, izrazi
(d) Kao rezultat događaja koji nastupe nakon datuma ovog
označeni velikim slovima upotrijebljeni u ovom Sporazumu
Sporazuma, nastupa izvanredna okolnost koja čini
imaju značenja koja su im pripisana u Općim uvjetima ili u
nevjerojatnim to da će Entiteti biti u stanju da izvrše svoje
Prilogu ovog Sporazuma.
obveze
prema
svojim
odgovarajućim
Supsidijarnim
sporazumima.
ČLANAK II – FINANCIRANJE
4.02. Dodatni događaj ubrzanja sastoji od slijedećeg:
2.01. Asocijacija je suglasna s prenošenjem na Primatelja,
svaki događaj iz Dijela 4.01. ovog Sporazuma nastupa i
pod uvjetima i odredbama utvrđenim ili spomenutim u ovom
nastavlja se za razdoblje od šezdeset (60) dana poslije najave
Sporazumu, granta u iznosu od dvadeset dva milijuna sedam
događaja koju je Asocijacija dala Primatelju.
stotina tisuća Specijalnih prava potraživanja (22.700.000 SPP)
ČLANAK V - PRAVOSNAŽNOST; RASKID
(dalje u tekstu različito označavan kao: "Kredit" i
"Financiranje") za pomoć u financiranju projekta opisanog u
5.01. Dodatni uvjeti za pravosnažnost sastoje se iz
Rasporedu I ovog Sporazuma ("Projekt").
slijedećeg:
2.02. Primatelj može podići sredstva za Financiranje
(a) Sporazum o Projektu je potpisan u ime Asocijacije i
sukladno Dijelu IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma.
Entiteta, pod Uvjetima i odredbama koji su zadovoljavajući za
2.03. Maksimalna stopa naknade za obvezu koju plaća
Asocijaciju;
Primatelj na nepodignuti financijski iznos iznosi pola postotka
(b) za Entitet koji se spominje u Dijelu 5.01. potpisan je
(1/2%) godišnje.
Supsidijarni sporazum u ime Primatelja i spomenutog Entiteta,
2.04. Naknada za uslugu koju plaća Primatelj na
pod uvjetima i odredbama koji su zadovoljavajući za
Podignuti iznos kredita iznosi tri četvrtine postotka (3/4%)
Asocijaciju; i
godišnje.
(c) i Federacija i RS su imenovali Jedinicu za provedbu
2.05. Naknada kamate koju plaća Primatelj na Podignuti
projekta koje su prihvatljive za Asocijaciju.
iznos kredita iznosi jedan cijeli i jednu četvrtinu postotka
5.02. Dodatna pravna stvar sastoji se od slijedećeg:
(1.25%) godišnje.
(a) Supsidijarni sporazum je propisno ovjeren ili
2.06. Datumi za plaćanja su 15 veljače i 15 kolovoza
ratificiran od strane Primatelja i Entiteta i pravno je obvezujući
svake godine.
za Primatelja i Entitet sukladno njegovim uvjetima.
2.07. Glavnica Kredita se vraća sukladno rasporedu za
5.03. Rok pravomoćnosti ističe stotinu dvadeset (120)
otplatu koji je utvrđen u Rasporedu 3 ovog Sporazuma.
dana nakon datuma na ovom Sporazumu.
2.08. Valuta za otplatu je euro.
5.04. Za potrebe Dijela 8.05(b) Općih uvjeta, datum na
koji prestaju obveze Primatelja prema ovom Sporazumu (osim
ČLANAK III – PROJEKT
onih koje se odnose na obveze plaćanja) prestaju dvadeset pet
3.01 Primatelj izjavljuje svoju obvezu prema cilju
(25) godina nakon datuma na ovom Sporazumu.
Projekta. U tom smislu, Primatelj utječe na Federaciju i
ČLANAK VI - PREDSTAVNIK PRIMATELJA; ADRESE
Republiku Srpske da izvrše Projekt sukladno odredbama
Članka IV Općih uvjeta, i Sporazumu o projektu sklopljenim s
6.01. Predstavnik Primatelja je Ministar financija i trezora
Federacijom i Sporazumu o projektu sklopljenim s Republikom
Bosne i Hercegovine.
Srpskom.
6.02. Adresa Primatelja je:
3.02. Bez ograničenja po odredbe Dijela 3.01. ovog
Ministarstvo financija i trezora
Sporazuma, i osim ako Primatelj i Asocijacija drugačije
Trg BiH 1
71000 Sarajevo

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

Bosna i Hercegovina
Faksimil:
(387-33) 202-930
6.03. Adresa Asocijacije je:
Međunarodna asocijacija za razvoj
1818 H Street, NV
Washington, DC 20433
Sjedinjene Američke Države
Telegraf:
INDEVAS

Teleks:
248.423(MCI)

Faksimil:
1-202-477-6391

Washington, DC
DOGOVORILI SU u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, na
prvi gorenaznačeni dan i godinu.
za BOSNU I HERCEGOVINU
N. ŠPIRIĆ, s. r.
ovlašteni predstavnik
Ime i prezime: Nikola ŠPIRIĆ
Zvanje: Ministar financija i trezora BiH
za MEĐUNARODNU ASOCIJACIJU ZA RAZVOJ
(nečitak s. r. potpis)
ovlašteni predstavnik
Ime i prezime: Anabela Abreu
Zvanje: Regionalni menadžer
RASPORED 1
Opis projekta
Cilj Projekta je potpora razvoja održivog sustava
registracije nekretnina sa usklađenim gruntovnim i katastarskim
podacima u urbanim područjima Federacije Bosne i
Hercegovine i Republike Srpske.
Projekt se sastoji iz slijedećih dijelova:
Dio 1: Federacija
Komponenta A Razvoj podataka o registraciji nekretnina
Podržavajući usklađivanje gruntovnih i katastarskih
podataka o zemljištu, zgradama i pravima na temelju postojeće
situacije u ovom području, uključujući i mapiranje ranjivih
područja, socijalni nadzor i kampanje za javnu osviještenost po
pitanju potpore registracije prava na nekrentine i vektorizacije
grafičkih katastarskih mapa.
Komponenta B Razvoj infrastrukture za registraciju
nekretnina
Poboljšanje radnih uvjeta i infrastrukture u gruntovnim i
katastarskim službama kroz renoviranje prostorija, razvoj
informatičkog sustava i tehnologije komunikacija (ICT) i
opremanje namještajem i opremom.
Komponenta C Razvoj politike i institucija i upravljanje
Projektom
Podrška razvoja politike i institucija u održivosti i
upravljanju registrima nekretnina i podrška upravljanju
projektom i nadzor kroz pružanje tehničke pomoći, obuka,
inkrementalne operativne troškove i opremu.
Dio 2: Republika Srpska
Komponenta A Razvoj podataka o registraciji nekretnina
Podržavajući usklađivanje gruntovnih i katastarskih
podataka o zemljištu, zgradama i pravima na temelju postojeće
situacije u ovom području, uključujući razvoj referentnog
koordinatnog sustava, mapiranje ranjivih područja, socijalni
nadzor i kampanje za javnu osviještenost po pitanju potpore
registracije prava na nekrentine i vektorizaciju grafičkih
katastarskih mapa.
Komponenta B Razvoj infrastrukture za registraciju
nekretnina

Str./Стр. 15
Broj/Број 17

Poboljšanje radnih uvjeta i infrastrukture u gruntovnim i
katastarskim službama kroz renoviranje i kupnju prostorija,
razvoj informatičkog sustava i tehnologije komunikacija (ICT),
kreiranje digitaliziranih arhiva, i opremanje namještajem i
opremom.
Komponenta C Razvoj politike i institucija i upravljanje
Projektom
Podrška razvoja politike i institucija u održivosti i
upravljanju registrima nekretnina i podrška upravljanju
projektom i nadzor kroz pružanje tehničke pomoći, obuka,
inkrementalne operativne troškove i opremu.
RASPORED 2
Izvršenje projekta
Dio 1 Aranžmani za provedbu
A. Institucionalni aranžmani
1. a. Primatelj utječe na Federaciju, preko Federalne GA,
da izvrši Dio 1 Projekta. Federalna GA je odgovorna za
svakodnevno provođenje Dijela 1 Projekta, uključujući nabave i
financijsko upravljanje.
b. Primatelj utječe na Federaciju da održava Federalnu
JPP u okviru Federalne GA za sve vrijeme trajanja provedbe
Projekta, s projektnim zadacima i resursima koji su
zadovoljavajući za Asocijaciju, i sa dovoljnim brojem stručnog
kadra.
2. a. Primatelj utječe na Republiku Srpsku, preko GA
Republike Srpske, da izvrši Dio 2 Projekta. GA RS je
odgovorna za svakodnevno provođenje Dijela 2 Projekta,
uključujući nabave i financijsko upravljanje.
b. Primatelj utječe na Republiku Srpsku da održava JPP
RS u okviru GA RS za sve vrijeme trajanja provedbe Projekta,
s projektnim zadacima i resursima koji su zadovoljavajući za
Asocijaciju, i sa dovoljnim brojem stručnog kadra.
3. a. Primatelj utječe na Federaciju i Republiku Srspku da
uspostave Obor za koordinaciju Projekta koji se sastoji od šest
(6) predstavnika, po jedan iz Federalne GA, Federalnog
Ministarstva financija, Federalnog MOJ, GA RS, Ministarstva
financija Republike Srpska i RS MOP.
b. Uloga Odbora za koordinaciju Projekta biti će da
kooridinira projektnim aktivnostima i da razmjenjuje projektne
informacije osiguravajući harmonizirani pristup Primatelj će
utjecati na Entitete održavati Odbor za koordinaciju Projekta za
sve vrijeme trajanja povođenja Projekta, s projektnim zadacima
i resursima koji su zadovoljavajući za Asocijaciju.
4. Primatelj utječe na Federalnu JPP i JPP Republike
Srpska da 1. prosinca svake godine počevši od 31. siječnja
2013. godine predaju Asopcijaciji na pregled i odobrenje
godišnji plan obuke za Projekt za narednu kalendarsku godinu.
5. Primatelj utječe na Entitete da do 31. prosinca 2014.
godine predaju Asocijaciji na pregled i odobrenje dugoročnu
strategiju i poslovni plan koji omogućuju održivu registraciju
nekretnina na entitetskoj razini.
6. Primatelj neće, i utječe na Entitete da ne izmjenjuju, ne
dopunjuju, ne obustavljaju, ne ukidaju ili ne opozivaju zakone
koji utječu na zemljišnu upravu na način da materijalno utječu
na performansu Primatelja, ili bilo kojeg entiteta u okviru
Projekta.
B. Supsidijarni sporazum
1. Kako bi olakšala svakom Entitetu provođenje njihovog
odgovarajućeg Dijela Projekta, Primatelj će dio sredstava iz
Financiranja staviti na raspolaganje svakom Entitetu prema
supsidijarnom sporazumu između Primatelja i Entiteta
("Supsidijarni sporazum"), prema uvjetima i odredbama koje
odobri Asocijacija, a koji obuhvaćaju uvjete i odredbe izložene
u nastavku u paragrafu 2 (a) i 2 (b), tim redoslijedom.

Str./Стр 16
Broj/Број 17

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

2. (a) Za potrebe Dijela 1 Projekta, Primatelj stupa u
Supsidijarni sporazum sa Fedracije (Federalni Suspidijarni
sporazum) prema uvjetima i rokovima koje prethodno odobri
Asocijacija. Osim u slučaju kada Asocijacija drugačije
dogovori, ti uvjeti i odredbe uključuju slijedeće:
(i) Primatelj ponovno posuđuje Federaciji iznos u
Specijalnim pravima vučenja koji je jednak iznosu Kredita koji
je dodijeljen s vremena na vrijeme Kategoriji (1) prikazanoj u
nastavku u tablici u Rasporedu 2, Dijela IV, i paragrafa 2 ovog
Sporazuma;
(ii) Rok za Supsidijarno financiranje je dvadeset pet (25)
godina, uključujući i petogodišnji (5) grejs period;
(iii) Primatelj naplaćuje Federaciji naknadu za obvezu po
stopi koja je jednaka stopi koja se plaća prema Dijelu 02:03
ovog Sporazuma, na glavnicu Suspidijarnog financiranja koje
nije podignuto s vremena na vrijeme;
(iv) Primatelj naplaćuje Federaciji naknadu za uslugu na
glavnicu Suspidijarnog financiranja podignutog i preostalog s
vremena na vrijeme po stopi koja je jednaka stopi koja se plaća
prema Dijelu 02:04 ovog Sporazuma.
(v) Glavnica Supsidijarnog financiranja isplaćuje se u
eurima i jednaka je Specijalnim pravima vučenja (određenim od
datuma ili odgovarajućih datuma isplate) vrijednosti valute ili
valuta povučenih sa Kreditnog računa na račun troškova
Projekta; i
(vi) Primatelj naplaćuje Federaciji kamatu na povučeno
Supsidijarno financiranje po stopi od jednog cijelog i jedne
četvrtine postotka (1.25%).
(b) Za potrebe Dijela 2 Projekta, Primatelj stupa u
Supsidijarni sporazum sa RS (RS Suspidijarni sporazum) prema
uvjetima i rokovima koje prethodno odobri Asocijacija. Osim u
slučaju kada Asocijacija drugačije dogovori, ti uvjeti i odredbe
uključuju slijedeće:
(i) Primatelj ponovno posuđuje RS iznos u Specijalnim
pravima vučenja koji je jednak iznosu Kredita koji je dodijeljen
s vremena na vrijeme Kategorijama 2 i 3 prikazanoj u nastavku
u tablici u Rasporedu 2, Dijela IV, i paragrafa 2 ovog
Sporazuma;
(ii) Rok za Supsidijarno financiranje je dvadeset pet (25)
godina, uključujući i petogodišnji (5) grejs period;
(iii) Primatelj naplaćuje RS naknadu za obvezu po stopi
koja je jednaka stopi koja se plaća prema Dijelu 02:03 ovog
Sporazuma, na glavnicu Suspidijarnog financiranja koje nije
podignuto s vremena na vrijeme;
(iv) Primatelj naplaćuje RS naknadu za uslugu na
glavnicu Suspidijarnog financiranja podignutog i preostalog s
vremena na vrijeme po stopi koja je jednaka stopi koja se plaća
prema Dijelu 02:04 ovog Sporazuma.
(v) Glavnica Supsidijarnog financiranja isplaćuje se u
eurima i jednaka je Specijalnim pravima vučenja (određenim od
datuma ili odgovarajućih datuma isplate) vrijednosti valute ili
valuta povučenih sa Kreditnog računa na ačun troškova
Projekta; i
(vi) Primatelj naplaćuje RS kamatu na povučeno
Supsidijarno financiranje po stopi od jednog cijelog i jedne
četvrtine postotka (1.25%).
3. Primatelj primjenjuje svoja prava prema supsidijarnom
sporazumu na način da štiti interese Primatelja i Asocijacije i da
ostvaruje namjene financiranja. Osim u slučaju kada
Asocijacija drugačije dogovori, Primatelj ne izmjenjuje, ne
dopunjuje, ne obustavlja, ne ukida i ne opoziva Supsidijarni
sporazum niti bilo koju od njegovih odredaba.

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

C. Borba protiv korupcije
Primatelj osigurava provedbu Projekta sukladno
odredbama Smjernica o borbi protiv korupcije.
D. Mjere osiguranja
1. Primatelj osigurava to da se Projekt izvršava sukladno
Okvirom upravljanja okolišem (OUO) i svim lokalnim
specifičnim Planovima upravljanja okolišem (PUO) koji se
pripreme u tijeku provedbe Projekta.
2. Primatelj preko Entiteta osigurava pravodobno
poduzimanje svih mjera neophodnih za provođenje OUO i
PUO.
3. Primatelj osigurava to da se OUO ne izmjenjuje, ne
nadopunjuje, ne obustavlja, ne ukida i ne opoziva, osim uz
prethodno pisano odobrenje Asocijacije.
4. Za provedbu Dijela 1, Komponente B i Dijela 2,
Komponente B, primatelj osigurava to da Entiteti odobre
lokalne specifične Planove upravljanja okolišem, koji su
zadovoljavajući za Asocijaciju, prije započinjanja svih radova.
5. Primatelj osigurava to da RS, preko JPP RS, stupi u
kupovni sporazum koji je zadovoljavajući za Asocijaciju, za
zemljišta i imovinu koja se kupuje prema Dijelu 2, Komponente
B.
Dio II Nadzor nad Projektom, izvještavanje i evaluacija
A. Projektna izvješća
Primatelj prati i procjenjuje napredovanje Projekta i
priprema Projektne izvještaje sukladno odredbama Dijela 4.08
Općih uvjeta i na temelju pokazatelja koji su prihvatljivi za
Asocijaciju. Svako Projektno izvješće pokriva razdoblje od
jednog kalendarskog kvartala, i dopremaće se Asocijaciji
najkasnije četrdeset pet (45) dana po isteku razdoblja koje je
obuhvaćeno tim izvješćem.
B. Financijsko upravljanje, financijska izvješća i revizije
1. Primatelj održava i utječe na to da se održava sustav
financijskog upravljanja sukladno odredbama Dijela 4.09 Općih
uvjeta.
2. Bez ograničavanja odredaba u Dijelu A ovog Odjeljka,
Primatelj utječe na Entitete da pripreme i dostave Asocijaciji
najkasnije četrdeset pet (45) dana nakon isteka svakog
kalendarskog kvartala privremene nerevidirane financijske
izvještaje za Projekt koji pokrivaju taj kvartal, au obliku i po
sadržaju koji su zadovoljavajući za Asocijaciju.
3. Primatelj utječe na Entitete revidirati svoje Financijske
izvještaje sukladno odredbama Dijela 4.09(b) Općih uvjeta.
Svaka revizija Financijskih izvješća pokriva razdoblje od jedne
fiskalne godine Primatelja, počevši s fiskalnom godinom u
kojoj je izvršeno prvo polačenje unutar Pripremnog avansa za
Projekt. Revidirani Financijski izvještaji za svaki takav period
dopremaju se Asocijaciji najkasnije šest (6) mjeseci po isteku
takvog razdoblja.
Dio 3 Nabave
A. Opće
1. Roba, radovi i ne-konzultantske usluge. Sva roba,
radovi i ne-konzultantske usluge potrebne za ovaj Projekt, a
koje se financiraju iz sredstava Financiranja nabavljaju se
sukladno zahtjevima utvrđenim ili navedenim u Dijelu I
Smjernica za nabave, i odredbama ovog Odjeljka.
2. Konzultantske usluge. Sve konzultantske usluge koje
su potrebne za Projekt, a koje se financiraju iz sredstava
Financiranja nabavljaju se sukladno zahtjevima utvrđenim ili
navedenim u Dijelu I i IV Smjernica o konzultantima, i
odredbama ovog Odjeljka.

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

3. Definicije. Termini zabilježeni velikim slovom u
nastavku u ovom Odjeljku a upotrijebljeni za opisivanje
posebnih načina nabave ili metoda pregleda određenih ugovora
od strane Asocijacije odnose se na odgovarajuće metode koji su
opisani u Dijelovima II i III Smjernica za nabave, ili Dijelova
II, III, IV i V Smjernica za konzultante, prema datom slučaju.
B. Posebni metodi nabave roba, radova i ne-konzultantskih
usluga
1. Međunarodni natječaji. Osim ako je drugačije
propisano u točki 2 u nastavku, robe, radovi i ne-konzultantske
usluge se nabavljaju po ugovorima dodijeljenim na temelju
međunarodnog natječaja.
2. Ostale metode nabave roba, radova i nekonzultantskih
usluga.
Slijedeće
metode,
pored
međunarodnog natječaja, mogu se koristiti za nabavu roba,
radova i ne-konzultantskih usluga za ugovore navedene u
Planovima nabave:
(a) Državni natječaj, koji podliježe modifikacijama
izloženim u paragrafu 3 u nastavku;
(b) Kupnja; i
(c) Izravno ugovaranje;
3. Postupak Državnog natječaja provodi se putem
standardne tenderske dokumentacije koja je prihvatljiva za
Asocijaciju, što podliježe slijedećim odredbama:
(1) Registracija
(a) ponuda se ne ograničava na prethodno registrirane
tvrtke;
(b) u slučajevima kada je registracija potrebna,
ponuđačima: (i) će biti dano dovoljno vremena da završe proces
registracije, i (ii) ne smije biti uskraćena registracija zbog
razloga koji nisu povezani s njihovom sposobnošću i resursima
za uspješno obavljanje ugovora, što će biti verificirano putem
post-kvalifikacije; i
(c) strani ponuđači nisu spriječeni da sudjeluju na
natječaju. Ako je potreban proces registracije, stranom
ponuđaču proglašenom za ponuđača sa najnižom prihvatljivom
ponudom daje se razumna mogućnost da se registrira.
(2) Reklama
Poziv za natječaj objavljuje se u najmanje jednom široko
dostupnom državnom dnevnom listu uz osiguravanje najmanje
trideset (30) dana za pripremu i podnošenje ponuda.
(3) Pred-kvalifikacija
Onda kada je neophodna pred-kvalifikacija za velike ili
složene radove, pozivnice za pred-kvalifikacije za nadmetanje
biće objavljene u najmanje jednom široko dostupnom
državnom dnevnom listu najmanje trideset (30) dana prije
isteka roka za podnošenje prijava za pred-kvalifikaciju.
Minimalno iskustvo i tehnički i financijski uvjeti izričito se
navode u dokumentima za pred-kvalifikaciju.
(4) Sudjelovanje državnih poduzeća
Državna poduzeća u Bosni i Hercegovini, uključujući i
ona u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, imaju pravo
sudjelovati na natječaju samo ako mogu ustanoviti da su pravno
i financijski autonomni, da posluju u okvirima trgovinskog
prava i da nisu ovisna agencija nadležnog ugovaračkog organa.
Pored toga, oni podliježu istoj ponudi i zahtjevima za
osiguranje izvođenja radova kao i ostali ponuđači.
(5) Tenderska dokumentacija
Naručitelj koristi odgovarajuće standardne dokumente za
natječaj za nabavu roba, radova ili usluga takvih da su oni
prihvatljivi za Asocijaciju.
(6) Otvaranje i vrednovanje ponuda
(a) ponuda mora biti otvorena u javnosti, odmah nakon
isteka krajnjeg roka za podnošenje ponuda;

Str./Стр. 17
Broj/Број 17

(b) procjena ponuda vrši se uz strogo pridržavanje
monetarno mjerljivih kriterija naznačenih u natječajnoj
dokumentaciji; i
(c) ugovori se dodjeljuju kvalificiranom ponuđaču za
kojeg se ocijeni da je podnio najnižu suštinski odgovarajuću
ponudu, bez pregovaranja.
(7) Korekcija cijena
Ugovori građevinskih radova koji su dugog trajanja (dulje
od 18 mjeseci) sadrže odgovarajuću klauzulu o korekciji cijena.
(8) Odbijanje ponuda
Ponude se ne odbijaju niti se nove ponude potražuju bez
prethodne suglasnosti Asocijacije.
(9) Osiguranja
(a) osiguranje ponuda i osiguranje izvođenja treba pratiti
opće prihvaćenu praksu koja se koristi na domaćem tržištu;
(b) alternativne metode, poput izjave o obezbjeđenju
ponude, mogu biti prihvatljive, iu tom slučaju Korisnik
sredstava može zahtijevati od ponuđača da potpišu izjavu
kojom prihvaćaju to da ako se povuku ili izmijene svoju
ponudu tijekom razdoblja važenja ugovora, ili ako im se
dodijeli ugovor i isti ne uspiju potpisati, ili dostaviti jamstvo za
njegovo izvršavanje, prije roka definiranog u natječajnoj
dokumentaciji, ponuđač će biti suspendiran za daljnje
sudjelovanje u natječaju kod jedinice za provedbu; i
(c) avansno plaćanje ugovarateljima se ne vrši bez
odgovarajućeg osiguranja avansne uplate. Ove vrijednosnice
uključuju se u tendersku dokumentaciju u tekstu i obliku koji je
prihvatljiv za Asocijaciju.
(10) Pravo na uvid i reviziju
Svaki ugovor koji se financira iz sredstava Kredita
osigurava to da dobavljači, izvođači i podizvođači dopuštaju
Asocijaciji da na njen zahtjev ispita njihove račune i evidenciju
u svezi nabave i izvršenja ugovora, i da te račune i evidenciju
revidiraju revizori koje imenuje Asocijacija. Namjerni i
materijalni prekršaji ovakve odredbe od strane dobavljača,
izvođača i podizvođača mogu dovesti do zabrane daljnjih
aktivnosti.
(11) Pronevjera i korupcija
Asocijacija
proglašava
poduzeće
ili
pojedinca
nepodobnim na neodređeno ili određeno vrijeme za dodjelu
ugovora koji financira Asocijacija, ukoliko se u bilo kojem
trenutku utvrdi da su poduzeće ili pojedinac, neposredno ili
preko posrednika, angažirani u aktivnostima korupcije,
pronevjere, utaje podataka, prinude ili opstrukcija u nadmetanju
za ili u izvršavanju ugovora koji financira grupacija Svjetske
banke.
C. Posebni metodi nabave konzultantskih usluga
1. Odabir na temelju kvalitete i cijene. Osim ako je
drugačije propisano paragrafu 2 u nastavku, konzultantske
usluge se nabavljaju po ugovorima dodijeljenim prema odabiru
na temelju kvalitete i cijene.
2. Ostale metode nabave konzultantskih usluga.
Slijedeće metode, pored odabira na temelju kvalitete i cijene,
mogu se koristiti za nabavu konzultantskih usluga za one
zadatke koji su navedeni u Planovima nabave:
(a) Odabir na temelju najmanje cijene;
(b) Odabir prema fiksnom proračunu;
(c) Odabir temeljen na kvalifikacijama konzultanta;
(d) Odabir konzultantskih poduzeća po principu jednog
izvora; i
(e) Postupci izloženi u točkama 5.1 i 5/6 Smjernica o
konzultantima za izbor pojedinačnog konzultanta.

Str./Стр 18
Broj/Број 17

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

D. Analiza odluka o nabavi koju vrši Asocijacija
Planom nabave se uređuju oni ugovori koji podliježu
prethodnom pregledu od strane Asocijacije. Svi drugi ugovori
podliježu Naknadnom pregledu od strane Asocijacije.
Dio IV Preuzimanje sredstava Financiranja
A. Opći dio
1. Primatelj može preuzeti sredstva od Financiranja,
sukladno odredbama Članka II Općih uvjeta, ovoga Odjeljka, i
takvih dodatnih uputa koje Asocijacija može navesti u
obavijesti za Primatelja (uključujući "Smjernice za isplate za
projekte Svjetske banke" od svibnja 2006. koje Asocijacija s
vremena na vrijeme revidira, i koje su primjenjive na ovaj
Sporazum sukladno takvim instrukcijama), za financiranje
prihvatljivih troškova kao što je navedeno u tablici paragrafa 2
u nastavku.
2. U slijedećoj tablici navedene su kategorije Prihvatljivih
troškova koji mogu biti financirani iz sredstava Financiranja
("Kategorija"), dodijeljeni iznosi Kredita za svaku Kategoriju i
postotak troškova koji se financiraju za Prihvatljive troškove u
svakoj Kategoriji:
Каtegorija

Dodijeljeni iznos
Kredita (izraženo u
SPV)

Postotak troškova koji
se financiraju (porezi
uključeni)

(1) Roba, radovi, ne-konzultantske
usluge, konzultantske usluge,
Obuke i Inkrementalni operativni
troškovi u oviru Dijela 1 Projekta

11,600,000

100%

(2) Roba, radovi, ne-konzultantske
usluge, konzultantske usluge,
Obuke i Inkrementalni operativni
troškovi u oviru Dijela 2 Projekta

9,200,000

100%

(3) Kupovina novih prostorija /
podružnicau okviru Dijela 2
Projekta

1,900,000

100%

UKUPAN IZNOS

22,700,000

B. Uvjeti za preuzimanje sredstava; Razdoblje za
preuzimanje sredstava;
1. Bez obzira na odredbe iz odjeljka A ovoga Dijela, ne
vrši se preuzimanje sredstava za isplate prema Kategoriji 3
osim ako je izvršni sporazum o kupnji imovine zadovoljavajući
za Asocijaciju u obliku i po sadržaju.
2. Rok za završetak je 31. srpnja 2018.
RASPORED 3
Raspored otplate
Datum prispijeća otplate

Glavnica Kredita koja se otplaćuje
(izraženo u postotku)1

Svakog 15. veljače i 15. kolovoza
Počevši sa 15. veljače 2018. do i sa 15.
kolovoza 2027.

1.65%

Počevši sa 15. veljače 2028. do i sa 15.
kolovoza 2037.

3.35%

PRILOG
Dio I Definicije
1. "Smjernice za borbu protiv korupcije" označava
"Smjernice za sprječavanje i borbu protiv prijevare i korupcije
u projektima koji se financiraju iz zajma IBRD i Kredita i
1 Postotak predstavlja postotak glavnice Kredita koji je potrebno otplatiti, osim
ako Asocijacija naznači drugačije sukladno Dijelu 3.03(b) Оpćih uvjeta.

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

Grantova IDA ", od 15. listopada 2006, revidirane u siječnju
2011.
2. "Kategorija" označava kategoriju izloženu u tablici u
Dijelu IV rasporedu 2 ovog Sporazuma.
3. "Smjernice o konsultantima" označava "Smjernice:
izbor i zapošljavanje konzultanata u okviru zajma IBRD i
Kredita i Grantova IDA za zajmoprimca od Svjetske banke" od
siječnja 2011.
4. "Subjekt" označava Federaciju Bosne i Hercegovine ili
Republiku Srpske (onako kako su ovi izrazi definirani u ovom
Sporazumu), prema datom slučaju, a "Entiteti" označava
zajedno Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku.
5. "Okvir za upravljanje okolišem" ili "OUO" označava
Okvir za upravljanje okolišem koji je usvojio Primatelj u
ožujku 2012. godine, a koji je zadovoljavajući za Asocijaciju, i
koji se sastoji od kompleta mjera za ublažavanje i nadzor i
institucionalnih mjera koje je potrebno poduzeti radi
eliminiranja nepovoljnih ekoloških ii socijalnih utjecaja,
njihove neutralizacije, ili smanjenja do prihvatljive razine, kao i
aktivnosti koje su potrebne za provedbu ovih mjera, kao i
uzorak Plana upravljanja okolišem.
6. "Plan upravljanja okolišem" ili "PUO" predstavlja
specifičan lokalni Plan upravljanja okolišem koji je pripremljen
u okviru Projekta sukladno OUO, kojim se opisuju ekološke
mjere ublažavanja koje se očekuju za aktivnosti u okviru
Projekta, kao i strane OSOBA koje su odgovorne za nadzor
izgradnje i operativne utjecaje.
7. "Euro" predstavlja zakonsku valutu država članica
Europske unije koje ssu usvojile jedinstvenu valutu sukladno
Sporazumu o osnivanju Europske zajednice, koji je izmijenjen i
dopunjen Sporazumom o Europskoj uniji.
8. "Federacija" predstavlja Federaciju Bosne i
Hercegovine, konstitutivni dio Primatelja, i obuhvaća sve njene
zakonske nasljednike.
9. "Federalni GA" predstavlja Federalnu Upravu za
geodetske i imovinsko pravne poslove, i obuhvaća sve njene
zakonske nasljednike.
10. "Federalno MF" predstavlja Ministarstvo financija
Federacije, i obuhvaća sve njegove zakonske nasljednike.
11. "Federalno MP" predstavlja Ministarstvo pravosuđa
Federacije, i obuhvaća sve njegove zakonske nasljednike.
12. "Federalna JPP" predstavlja Jedinicu za provedbu
projekta unutar Federalne uprave za geodetske i imovinsko
pravna pitanja, koja je odgovorna za povjerenički funkcije
provođenja Dijela 1 Projekta, i obuhvaća sve njene zakonske
nasljednike.
13. "Sporazum o Projektu s Federacijom" predstavlja
sporazum između Asocijacije i Federacije za ovaj Projekt, koji
s vremena na vrijeme može biti izmijenjen i dopunjen, i ovaj
termin obuhvaća sve rasporede i sporazume koji su dopinški
Sporazumu o Projektu s Federacijom.
14. "Supsidijarni sporazum s Federacijom" predstavlja
sporazum koji se sklapa između Primatelja i Federacije, koji se
spominje u Rasporedu 2, Dijelu 1 i paragrafu B.1. ovog
Sporazuma, koji s vremna na vrijeme može biti izmijenjen i
dopunjen.
15."Zakoni Federacije" predstavlja zakone kojim se
uspostvlja i vodi Federacija.
16. "Opći uvjeti" predstavlja "Opće uvjete za Kredite i
Grantove Međunarodne asocijacije za razvoj" od 31. srpnja
2010.
17. "Inkrementalni operativni troškovi" predstavlja
razumne inkrementalne troškove koji se načine u ime provedbe
Projekta, njegovog upravljanja i nadzora, uključujući nabavu
uredskog materijala, izdavanje obavijesti za javne nabave,

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

Str./Стр. 19
Broj/Број 17

operativnost vozila, održavanje i popravci ured i uredske
opreme, komunikacije, prevođenje i tumačenje, putni i nadzorni
toškovi, i ostali drugi troškovi u izravnoj vezi s Projektom, ali
izuzev plaća za dužnosnike i zaposlenike Primatelja.
18. "Smjernice za nabavu" predstavlja "Smjernice:
Nabava roba, radova i ne-konzultantskih usluga u okviru zajma
IBRD i Kredita i Grantova IDA za zajmoprimca od Svjetske
banka" od siječnja 2011.
19. "Planovi za nabavu" predstavlja odgovarajuće planove
za nabavu Federacije i Republike Srpske prema Projektu, od
29. svibnja 2012, i koji se spominju u paragrafu 1.18 Smjernica
o nabavi i paragrafu 01:25 Smjernica o konzultantima, koje s
vremena na vrijeme mogu biti izmijenjene i dopunjene u skladu
s odredbama spomenutih paragrafa.
20. "Republika Srpska" ili "RS" predstavlja Republiku
Srpske, konstitutivni dio Primatelja, i obuhvaća sve njene
zakonske nasljednike.
21. "GA RS" predstavlja Upravu za geodetske i
imovinsko pravne poslove Republike Srpske, i obuhvaća sve
njene zakonske nasljednike.
22. "MF RS" predstavlja Ministarstvo financija Republike
Srpska, i obuhvaća sve njegove zakonske nasljednike.
23. "MP RS" predstavlja Ministarstvo pravde Republike
Srpske, i obuhvaća sve njegove zakonske nasljednike.
24. "JPP RS" predstavlja Jedinicu za provedbu projekta
unutar Uprave za geodetska i imovinsko pravna pitanja
Republike Srpska, koja je odgovorna za povjerenički funkcije
provođenja Dijela 2 Projekta, i obuhvaća sve njene zakonske
nasljednike.
25. "Sporazum o Projektu sa RS" predstavlja sporazum
između Asocijacije i Republike Srpske za ovaj Projekt, koji s
vremena na vrijeme može biti izmijenjen i dopunjen, i ovaj
termin obuhvaća sve rasporede i sporazume koji su dopinški
Sporazumu o Projektu sa RS.
26. "Supsidijarni sporazum sa RS" predstavlja sporazum
koji se sklapa između Primatelja i Republike Srpska, koji se
spominje u Rasporedu 2, Dijelu 1 i paragrafu B.1. ovog
Sporazuma, koji s vremna na vrijeme može biti izmijenjen i
dopunjen.
27. "Zakoni RS" predstavlja zakone kojim se uspostvlja i
vodi Republika Srpske.
28. "Supsidijarni sporazum" predstavlja sporazum koji se
spominje u Dijelu 1-B rasporedu 2 ovog Sporazuma u skladu s

kojim Primatelj stavlja dio sredstava iz Financiranja na
raspolaganje Entitetu.
29. "Obuka" predstavlja sve troškove u svezi s
aktivnostima obuke u okviru Projekta poput obrazovnih
radionica, studijskih putovanja i lokalne obuke, i obuhvaća
pristojbe, naknade, putne troškove i dnevne troškove nastavnog
ososblja i sudionika obuke, troškove nastavnog materijala,
iznajmljivanja prostorijai opreme, i ostale povezane troškove.
Dio II Modifikacije Općih uvjeta
Modifikacije Općih uvjeta su slijedeće:
1. Dio 3.02 se modificira da glasi kako slijedi:
"Dio 3.02. Naknada za uslugu i Naknada za kamatu
(a) Naknada za uslugu. Primatelj plaća Asocijaciji
naknadu za uslugu Preuzeti Kreditni Iznos po stopi koja je
pricizirana u Financijskom Sporazumu. Naknada za uslugu se
obračunava od odgovarajućih datuma na koje su iznosi Kredita
preuzeti i plaća se polugodišnje za protekli period na svaki
Datum za otplatu. Naknade za uslugu se izačunavaju na temelju
kalendarske godine od 360 dana, i kalendarskih mjeseci od 30
dana.
(b) Naknada za kamatu. Primatelj plaća Asocijaciji
kamatu na Preuzeti Kreditni Iznos po stopi koja je pricizirana u
Financijskom Sporazumu. Kamata se obračunava od
odgovarajućih datuma na koje su iznosi Kredita preuzeti i plaća
se polugodišnje za protekli period na svaki Datum za otplatu.
Naknade za uslugu se izačunavaju na temelju kalendarske
godine od 360 dana, i kalendarskih mjeseci od 30 dana."
2. Paragraf 28 Priloga ("Financiranje otplate") se
modificira umetanjem riječi
"Naknada za kamatu" između riječi "Naknada za uslugu" i
"Naknada za obvezu".
3. Prilog se modificira umetanjem novog paragrafa 32 sa
slijedećom definicijom "Naknade za kamatu", i odgovarajućom
prenumeracije preostalih paragrafa: "32."Naknada za kamatu"
označava naknadu za kamatu preciziranu u Financijskom
Sporazumu za potrebe Dijela 3.02 (b)."
4. Prenumerisani paragraf 37 (prvobitno paragraf 36)
Priloga ("Datum otplate") se modificira umetanjem riječi
"Naknade za kamatu" između riječi "Naknade za uslugu" i
"Naknade za obvezu".
5. Prenumerisani paragraf 50 (prvobitno paragraf 49)
Priloga ("Naknada za uslugu") se modificira zamjenom
upućivanja na Dio 3:02 s upućivanjem na Dio 3:02 (a).
Članak 3.
Ova Odluka će biti objavljena u "Službenome glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na hrvatskome, srpskom i bosanskom
jeziku i stupa na snagu danom objave.
Broj 01-50-1-2481-37/13
7. kolovoza 2013. godine
Predsjedatelj
Sarajevo
Željko Komšić, v. r.

На основу члана V 3. д) Устава Босне и Херцеговине и сагласности Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
(Одлука број 01,02-05-2-630/13. од 23. јула 2013. године), Предсједништво Босне и Херцеговине на 38. редовној сједници,
одржаној 07. августа 2013. године, донијело је

ОДЛУКУ

О РАТИФИКАЦИЈИ СПОРАЗУМА О ФИНАНСИРАЊУ (ПРОЈЕКАТ РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА)
ИЗМЕЂУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ
Члан 1.
Ратификује се Споразум о финансирању (Пројекат регистрације некретнина) између Босне и Херцеговине и
Међународне асоцијације за развој, потписан у Сарајеву, 25. јануара 2013. године, на енглеском језику.
Члан 2.
Текст Споразума у преводу гласи:

Str./Стр 20
Broj/Број 17

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

KРЕДИТ БРОЈ 5188-БА

СПОРАЗУМ О ФИНАНСИРАЊУ

(ПРОЈЕКАТ РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА)
ИЗМЕЂУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И
МЕЂУНАРОДНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ
Датум: 25. јануар 2013.
KРЕДИТ БРОЈ 5188-БА
СПОРАЗУМ О ФИНАНСИРАЊУ
СПОРАЗУМ од 25. јануара 2013. Склопљен између:
БОСНЕ
И
ХЕРЦЕГОВИНЕ,
("Прималац"),
и
МЕЂУНАРОДНЕ
АСОЦИЈАЦИЈЕ
ЗА
РАЗВОЈ
("Асоцијација"). Прималац и Асоцијација овим су се
сагласили о слиједећем:
ЧЛАН I - ОПШТИ УСЛОВИ; ДЕФИНИЦИЈЕ
1.01. Општи услови (како је дефинисано у Пилогу
овом Споразуму) чине интегрални дио овог Споразума.
1.02. Осим ако контекст не налаже другачије, изрази
означени великим словима употријебљени у овом
Споразуму имају значења која су им приписана у Општим
условима или у Прилогу овог Споразума.
ЧЛАН II - ФИНАНСИРАЊЕ
2.01. Асоцијација је сагласна са преношењем на
Примаоца, под условима и одредбама утврђеним или
поменутим у овом Споразуму, гранта у износу од двадесет
два милиона седам стотина хиљада Специјалних права
потраживања (22.700.000 СПП) (даље у тексту различито
означавано као: "Кредит" и "Финансирање") за помоћ у
финансирању пројекта описаног у Распореду I овог
Споразума ("Пројекат").
2.02. Прималац може подићи средства за
Финансирање у складу са Дијелом IV Распореда 2 овог
Споразума.
2.03. Максимална стопа накнаде за обавезу коју плаћа
Прималац на Неподигнути финансијски износ износи пола
процента (1/2 %) годишње.
2.04. Накнада за услугу коју плаћа Прималац на
Подигнути износ кредита износи три четвртине процента
(3/4 %) годишње.
2.05. Накнада камате коју плаћа Пртималац на
Подигнути износ кредита износи један цијели и једну
четвртину процента (1.25%) годишње.
2.06. Датуми за плаћања су 15 фебруар и 15 август
сваке године
2.07. Главница Кредита се враћа у складу са
распоредом за отплату који је утврђен у Распореду 3 овог
Споразума.
2.08. Валута за отплату је евро.
ЧЛАН III - ПРОЈЕКАТ
3.01 Прималац изјавњује своју обавезу према циљу
Пројекта. У том смислу,
Прималац утиче на Федерацију и Републику Српску
да изврше Пројекат у складу са одредбама Члана IV
Општих услова, и Споразумом о пројекту склопљеним са
Федерацијом и Споразумом о пројекту склопљеним са
Републиком Српском.
3.02. Без ограничења по одредбе Дијела 3.01. овог
Споразума, и осим ако Прималац и Асоцијација другачије
договоре, Прималац обезбјеђује извршавање Пројекта у
складу са одредбама Распореда 2 овог Споразума.

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

ЧЛАН IV - ПРАВНИ ЛИЈЕК АСОЦИЈАЦИЈЕ
4.01. Додатни догађаји за обуставу састоје се од
слиједећег:
(а) Закони Федерације су измијењени, допуњени,
обустављени, укинути или опозвани на начин да
материјално и негативно утичу на способност Федерације
да извршава своје обавезе према Споразуму о Пројекту
склопњеном са Федерацијом.
(б) Закони Републике Српске су измијењени,
допуњени, обустављени, укинути или опозвани на начин да
материјално и негативно утичу на способност РС да
извршава своје обавезе према Споразуму о Пројекту
склопљеним са РС.
(в) Било који Ентитет није успио да изврши своје
обавезе према својим одговарајућим Супсидијарним
споразумума.
(г) Као резултат догађаја који наступе након датума
овог Споразума,наступа изванредна околност која чини
невјероватним то да ће Ентитети бити у стању да изврше
своје обавезе према својим одговарајућим Супсидијарним
споразумима.
4.02. Додатни догађај убрзања састоји од слиједећег:
сваки догађај из Дијела 4.01. овог Споразума наступа и
наставља се за период од шездесет (60) дана послије најаве
догађаја коју је Асоцијација дала Примаоцу.
ЧЛАН V - ПРАВОСНАЖНОСТ; РАСКИД
5.01. Додатни услови за правоснажност састоје се из
слиједећег:
(а) Споразум о Пројекту је потписан у име
Асоцијације и Ентитета, под Условима и одредбама који су
задовољавајући за Асоцијацију;
(б) за Ентитет који се помиње у Дијелу 5.01. потписан
је Супсидијарни споразум у име Примаоца и поменутог
Ентитета, под условима и одредбама који су
задовољавајући за Асоцијацију; и
(в) и Федерација и РС су именовали Јединицу за
провођење пројекта које су прихватљиве за Асоцијацију.
5.02. Додатна правна ствар састоји се од слиједећег:
(а) Супсидијарни споразум је прописно овјерен или
ратификован од стране Примаоца и Ентитета и правно је
обавезујући за Примаоца и Ентитет у складу с његовим
условима.
5.03. Рок правоснажности истиче стотину двадесте
(120) дана након датум а на овом Споразуму.
5.04. За потребе Дијела 8.05(б) Општих услова, датум
на који престају обавезе Примаоца према овом Споразуму
(осим оних које се односе на обавезе плаћања) престају
двадесет пет (25) година након датум ана овом Споразуму.
ЧЛАН VI - ПРЕДСТАВНИК ПРИМАОЦА; АДРЕСЕ
6.01. Представник Примаоца је Министар финансија и
трезора Босне и Херцеговине.
6.02. Адреса Примаоца је:
Министарство финансија и трезора
Трг БиХ 1
71000 Сарајево
Босна и Херцеговина
Факсимил:
(387-33) 202-930
6.03. Адреса Асоцијације је:
Међународна асоцијација за развој
1818 Х Стреет, Н.В.
Вашингтон, ДЦ 20433
Сједињене Америчке Државе

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.
Телеграф:
ИНДЕВАС

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

Телекс:
248423 (МЦИ) или

Факсимил:
1-202-477-6391

Вашингтон, ДЦ
ДОГОВОРИЛИ СУ у Сарајеву, Босна и Херцеговина,
на први гореназначени дан и годину
за БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ
Н. ШПИРИЋ, с. р.
овлаштени представник
Име и презиме: Никола ШПИРИЋ
Звање: Министар финансија и трезора БиХ
за МЕЂУНАРОДНУ АСОЦИЈАЦИЈУ ЗА РАЗВОЈ
(нечитак с. р. потпис)
овлаштени представник
Име и презиме: Анабела АБРЕУ
Звање: Регионални менаџер
РАСПОРЕД 1
Опис пројекта
Циљ Пројекта је подршка развоја одрживог система
регистрације некретнина са усклађеним грунтовним и
катастарским подацима у урбаним подручјима Федерације
Босне и Херцеговине и Републике Српске.
Пројекат се састоји из слиједећих дијелова:
Дио 1: Федерација
Компонента А Развој података о регистрацији
некретнина
Подржавајући
усклађивање
грунтовних
и
катастарских података о земљишту, зградама и правима на
основу постојеће ситуације у овом подручју, укључујући и
мапирање рањивих подручја, социјални надзор и кампање
за јавну освијештеност по питању подршке регистрације
права на некрентине и векторизација графичких
катастарских мапа.
Компонента Б Развој инфраструктуре за регистрацију
некретнина
Побољшање радних услова и инфраструктуре у
грунтовним и катастарским службама кроз реновирање
просторија, развој информатичког система и технологије
комуникација (ИЦТ) и опремање намјештајем и опремом.
Компонента В Развој политике и институција и
управљање Пројектом
Подршка развоја политике и институција у
одрживости и управљању регистрима некретнина и
подршка управљању пројектом и надзор кроз пружање
техничке помоћи, обука, инкременталне оперативне
трошкове и опрему.
Дио 2: Република Српска
Компонента А Развој података о регистрацији
некретнина
Подржавајући
усклађивање
грунтовних
и
катастарских података о земљишту, зградама и правима на
основу постојеће ситуације у овом подручју, укључујући
развој референтног координатног система, мапирање
рањивих подручја, социјални надзор и кампање за јавну
освијештеност по питању подршке регистрације права на
некрентине и векторизација графичких катастарских мапа.
Компонента Б Развој инфраструктуре за регистрацију
некретнина
Побољшање радних услова и инфраструктуре у
грунтовним и катастарским службама кроз реновирање и
куповину просторија, развој информатичког система и
технологије
комуникација
(ИЦТ),
креирање
дигитализованих архива, и опремање намјештајем и
опремом.

Str./Стр. 21
Broj/Број 17

Компонента В Развој политике и институција и
управљање Пројектом
Подршка развоја политике и институција у
одрживости и управљању регистрима некретнина и
подршка управљању пројектом и надзор кроз пружање
техничке помоћи, обука, инкременталне оперативне
трошкове и опрему.
РАСПОРЕД 2
Извршење пројекта
Дио 1 Аранжмани за провођење
А. Институционални аранжмани
1.a. Прималац утиче на Федерацију, преко Федералне
ГА, да изврши Дио 1 Пројекта. Федерална ГА је одговорна
за свакодневно провођење Дијела 1 Пројекта, укључујући
набавке и финансијско управљање.
б. Прималац утиче на Федерацију да одржава
Федералну ЈПП у оквиру Федералне ГА за све вријеме
трајања провођења Пројекта, са пројектним задацима и
ресурсима који су задовољавајући за Асоцијацију, и са
довољним бројем стручног кадра.
2.а. Прималац утиче на Републику Српску, преко ГА
Републике Српске, да изврши Дио 2 Пројекта. ГА РС је
одговорна за свакодневно провођење Дијела 2 Пројекта,
укључујући набавке и финансијско управљање.
б. Прималац утиче на Републику Српску да одржава
ЈПП РС у оквиру ГА РС за све вријеме трајања провођења
Пројекта, са пројектним задацима и ресурсима који су
задовољавајући за Асоцијацију, и са довољним бројем
стручног кадра.
3.а. Прималац утиче на Федерацију и Републику
Срспку да успоставе Обор за координацију Пројекта који
се састоји од шест (6) представника, по један из Федералне
ГА, Федералног Министарства финансија, Федералног
МОЈ, ГА РС, Министарства финансија Републике Српске и
РС МОЈ.
б. Улога Одбора за координацију Пројекта биће да
кооридинише пројектним активностима и да размјењује
пројектне информације обезбјеђујући хармонизовани
приступ Прималац ће утицати на Ентитете да одржавају
Одбор за координацију Пројекта за све вријеме трајања
повођења Пројекта, са пројектним задацима и ресурсима
који су задовољавајући за Асоцијацију.
4. Прималац утиче на Федералну ЈПП и ЈПП
Републике Српске да 1. децембра сваке године а почевши
од 31. Јануара 2013. године предају Асопцијацији на
преглед и одобрење годишњи план обуке за Пројекат на
наредну календарску годину.
5. Прималац утиче на Ентитете да до 31. децембра
2014. године предају Асоцијацији на преглед и одобрење
дугорочну стратегију и бизнис план који омогућавају
одрживу регистрацију некретнина на ентитетском нивоу.
6. Прималац неће, и утиче на Ентитете да не
измјењују, не допуњују, не обустављају, не укидају или не
опозивају законе који утичу на земљишну управу на начин
да материјално утичу на перформансу Примаоца, или бико
којег Ентитета у оквиру Пројекта.
Б. Супсидијарни Споразум
1. Како би олакшала сваком Ентитету провођење
њиховог одговарајућег Дијела Пројекта, Прималац ће дио
средстава из Финансирања ставити на располагање сваком
Ентитету према супсидијарном споразуму између
Примаоца и Ентитета ("Супсидијарни споразум"), према
условима и одредбама које одобри Асоцијација, а који

Str./Стр 22
Broj/Број 17

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

обухватају услове и одредбе изложене у наставку у
параграфу 2(а) и 2(б), тим редослиједом.
2.(а) За потребе Дијела 1 Пројекта, Прималац ступа у
Супсидијарни споразум са Федрацијом (Федерални
Суспидијарни споразум) према условима и роковима које
претходно одобри Асоцијација. Осим у случају када
Асоцијација другачије договори, ти услови и одредбе
укључују слиједеће:
(i) Прималац поново посуђује Федерацији износ у
Специјалним правима вучења који је једнак износу
Кредита који је додијељен с времена на вријеме Категорији
(1) приказаној у наставку у табели у Распореду 2, Дијела
IV, и параграфа 2 овог Споразума;
(ii) Рок за Супсидијарно финансирање је двадесет пет
(25) година, укључујући и петогодишњи (5) грејс период;
(iii) Прималац наплаћује Федерацији накнаду за
обавезу по стопи која је једнака стопи која се плаћа према
Дијелу 2.03 овог Споразума, на главницу Суспидијарног
финансирања које није подигнуто с времена на вријеме;
(iv) Прималац наплаћује Федерацији накнаду за
услугу на главницу Суспидијарног финансирања
подигнутог и преосталог с времена на вријеме по стопи
која је једнака стопи која се плаћа према Дијелу 2.04 овог
Споразума.
(v) Главница Супсидијарног финансирања исплаћује
се у еврима и једнака је Специјалним правима вучења
(одређеним од датума или одговарајућих датума исплате)
вриједности валуте или валута повучених са Кредитног
рачуна на ачун трошкова Пројекта; и
(vi) Прималац наплаћује Федерацији камату на
повучено Супсидијарно финансирање по стопи од једног
цијелог и једне четвртине процента (1.25%).
(б) За потребе Дијела 2 Пројекта, Прималац ступа у
Супсидијарни споразум са РС (РС Суспидијарни споразум)
према условима и роковима које претходно одобри
Асоцијација. Осим у случају када Асоцијација другачије
договори, ти услови и одредбе укључују слиједеће:
(i) Прималац поново посуђује РС износ у
Специјалним правима вучења који је једнак износу
Кредита који је додијељен с времена на вријеме
Категоријама 2 и 3 приказаној у наставку у табели у
Распореду 2, Дијела IV, и параграфа 2 овог Споразума;
(ii) Рок за Супсидијарно финансирање је двадесет пет
(25) година, укључујући и петогодишњи (5) грејс период;
(iii) Прималац наплаћује РС накнаду за обавезу по
стопи која је једнака стопи која се плаћа према Дијелу 2.03
овог Споразума, на главницу Суспидијарног финансирања
које није подигнуто с времена на вријеме;
(iv) Прималац наплаћује РС накнаду за услугу на
главницу Суспидијарног финансирања подигнутог и
преосталог с времена на вријеме по стопи која је једнака
стопи која се плаћа према Дијелу 2.04 овог Споразума.
(v) Главница Супсидијарног финансирања исплаћује
се у еврима и једнака је Специјалним правима вучења
(одређеним од датума или одговарајућих датума исплате)
вриједности валуте или валута повучених са Кредитног
рачуна на ачун трошкова Пројекта; и
(vi) Прималац наплаћује РС камату на повучено
Супсидијарно финансирање по стопи од једног цијелог и
једне четвртине процента (1.25%).
3. Прималац примјењује своја права према
Супсидијарном споразуму на начин да штити интересе
Примаоца и Асоцијације и да остварује намјене
финансирања. Осим у случају када Асоцијација другачије
договори, Прималац не измјењује, не допуњује, не

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

обуставља, не укида и не опозива Супсидијарни споразум
нити било коју од његових одредаба.
В. Борба против корупције
Прималац обезбјeђује спровођење Пројекта у складу
са одредбама Смјерница о борби против корупције.
Г. Мјере обезбјеђења
1. Прималац обезбјеђује то да се Пројекат извршава у
складу са Оквиром управљања животном средином
(ОУЖС) и свим локалним специфичним Плановима за
управљање животном средином (ПУЖС) који се припреме
у току провођења Пројекта.
2. Прималац преко Ентитета обезбјеђује благовремено
предузимање свих мјера неопходних за провођење ОУЖС
и ПУЖС.
3. Прималац обезбјеђује то да се ОУЖС не измјењује,
не допуњује, не обуставља, не укида и не опозива, осим уз
претходно писано одобрење Асоцијације.
4. За провођење Дијела 1, Компоненте Б и Дијела 2,
Компоненте Б, прималац обезбјеђује то да Ентитети одобре
локалне специфичне Планове за управљање животном
средином, који су задовољавајући за Асоцијацију, прије
започињања свих радова.
5. Прималац обезбјеђује то да РС, преко ЈПП РС,
ступи у куповни споразум који је задовољавајући за
Асоцијацију, за земљишта и имовину која се купује према
Дијелу 2, Компоненте Б.
Дио II Надзор над Пројектом, извјештавање и
евалуација
А. Пројектни извјештаји
Прималац прати и процјењује напредовање Пројекта и
припрема Пројектне извјештаје у складу са одредбама
Дијела 4.08 Општих услова и на основу показатеља који су
прихватљиви за Асоцијацију. Сваки Пројектни извјештај
покрива период од једног календарског квартала, и
допремаће се Асоцијацији најкасније четрдесет пет (45)
дана по истеку периода који је обухваћен тим извјештајем.
Б. Финансијско управљање, финансијски извјештаји и
ревизије
1. Прималац одржава и утиче на то да се одржава
систем финансијског управљања у складу са одредбама
Дијела 4.09 Општих услова.
2. Без ограничавања одредаба у Дијелу А овог
Одјељка, Прималац утиче на Ентитете да припреме и
доставе Асоцијацији најкасније четрдесет пет (45) дана
након истека сваког календарског квартала привремене
неревидиране финансијске извјештаје за Пројекат који
покривају тај квартал, а у облику и по садржају који су
задовољавајући за Асоцијацију.
3. Прималац утиче на Ентитете да ревидирају своје
Финансијске извјештаје у складу с одредбама Дијела
4.09(б) Општих услова. Свака ревизија Финансијских
извјештаја покрива период од једне фискалне године
Примаоца, почевши с фискалном годином у којој је
извршено прво полачење у оквиру Припремног аванса за
Пројекат. Ревидирани Финансијски извјештаји за сваки
такав период допремају се Асоцијацији најкасније шест (6)
мјесеци по истеку таквог периода.
Дио 3 Набавке
А. Опште
1. Роба, радови и не-консултантске услуге. Сва
роба, радови и не-консултантске услуге потребне за овај
Пројекат, а које се финансирају из средстава Финансирања

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

набављају се у складу са захтјевима утврђеним или
поменутим у Дијелу I Смјерница за набавке, и са
одредбама овог Одјељка:
2. Консултантске услуге. Све консултантске услуге
које су потребне за Пројекат, а које се финансирају из
средстава Финансирања набављају се у складу са
захтјевима утврђеним или поменутим у Дијелу I и IV
Смјерница о консултантима, и са одредбама овог Одјељка.
3. Дефиниције. Термини забиљежени великим словом
у наставку у овом Одјељку а употријебљени за описивање
посебних начина набавке или метода прегледа одређених
уговора од стране Асоцијације односе се на одговарајуће
методе који су описани у Дијеловима II и III Смјерница за
набавке, или Дијелова II, III, IV и V Смјерница за
консултанте, према датом случају.
Б. Посебни методи набавке роба, радова и неконсултантских услуга
1. Међународни конкурси. Осим ако је другачије
прописано у параграфу 2 у наставку, робе, радови и неконсултантске услуге се набављају по уговорима
додијељеним на основу међународног конкурса.
2. Остале методе набавке роба, радова и неконсултантских услуга. Слиједеће методе, поред
међународног конкурса, могу се користити за набавку роба,
радова и не-консултантских услуга за уговоре наведене у
Плановима набавке:
(а) Државни конкурс, који подлијеже модификацијама
изложеним у параграфу 3 у наставку;
(б) Куповина; и
(в) Директно уговарање;
3. Поступак Државног конкурса проводи се путем
стандардне тендерске документације која је прихватљива
за Асоцијацију, што подлијеже слиједећим одредбама:
(1) Регистрација
(а) понуда се не ограничава на претходно
регистроване фирме;
(б) у случајевима када је регистрација потребна,
понуђачима: (i) ће бити дато довољно времена да заврше
процес регистрације, и (ii) не смије бити ускраћена
регистрација због разлога који нису повезани с њиховом
способношћу и ресурсима за успјешно обављање уговора,
што ће бити верификовано путем пост-квалификације; и
(в) страни понуђачи нису спријечени да учествују на
конкурсу. Ако је потребан процес регистрације, страном
понуђачу проглашеном за понуђача са најнижом
прихватљивом понудом даје се разумна могућност да се
региструје.
(2) Реклама
Позив за конкурс објављује се у најмање једном
широко доступном државном дневном листу уз
обезбјеђивање најмање тридесет (30) дана за припрему и
подношење понуда.
(3) Пред-квалификација
Онда када је неопходна пред-квалификација за велике
или сложене радове, позивнице за пред-квалификације за
надметање биће објављене у најмање једном широко
доступном државном дневном листу најмање тридесет (30)
дана прије истека рока за подношење пријава за предквалификацију. Минимално искуство и технички и
финансијски услови изричито се наводе у документима за
пред-квалификацију.
(4) Учешће државних предузећа
Државна предузећа у Босни и Херцеговини,
укључујући и она у Федерацији БиХ и Републици Српској,

Str./Стр. 23
Broj/Број 17

имају право да учествују на конкурсу само ако могу
установити да су правно и финансијски аутономни, да
послују у оквирима трговинског права и да нису зависна
агенција надлежног уговарачког органа. Поред тога, они
подлијежу истој понуди и захтјевима за осигурање
извођења радова као и остали понуђачи.
(5) Тендерска документација
Наручилац
користи
одговарајуће
стандардне
документе за конкурс за набавку роба, радова или услуга
таквих да су они прихватљиви за Асоцијацију.
(6) Отварање и вредновање понуда
(а) понуда мора бити отворена у јавности, одмах
након истека крајњег рока за подношење понуда;
(б) процјена понуда врши се уз строго придржавање
монетарно мјерљивих критеријума назначених у
конкурсној документацији; и
(в) уговори се додјељују квалификованом понуђачу за
којег се оцијени да је поднио најнижу суштински
одговарајућу понуду, без преговарања.
(7) Корекција цијена
Уговори грађевинских радова који су дугог трајања
(дуже од 18 мјесеци) садрже одговарајућу клаузулу о
корекцији цијена.
(8) Одбијање понуда
Понуде се не одбијају нити се нове понуде потражују
без претходне сагласности Асоцијације.
(9) Осигурања
(а) осигурање понуда и осигурање извођења треба да
прати опште прихваћену праксу која се користи на
домаћем тржишту;
(б) алтернативне методе, попут изјаве о обезбјеђењу
понуде, могу бити прихватљиве, и у том случају Корисник
средстава може захтијевати од понуђача да потпишу изјаву
којом прихватају то да ако се повуку или измијене своју
понуду током периода важења уговора, или ако им се
додијели уговор и исти не успију потписати, или доставити
гаранцију за његово извршавање, прије рока дефинисаног у
конкурсној документацији, понуђач ће бити суспендован за
даље учешће у конкурсу код јединице за провођење; и
(в) авансно плаћање уговарачима се не врши без
одговарајућег осигурања авансне уплате. Ове хартије од
вриједности укључују се у тендерску документацију у
тексту и облику који је прихватљив за Асоцијацију.
(10) Право на увид и ревизију
Сваки уговор који се финансира из средстава Кредита
осигурава то да добављачи, извођачи и подизвођачи
допуштају Асоцијацији да на њен захтјев испита њихове
рачуне и евиденцију у вези набавке и извршења уговора, и
да те рачуне и евиденцију ревидирају ревизори које
именује Асоцијација. Намјерни и материјални прекршаји
овакве одредбе од стране добављача, извођача и
подизвођача могу довести до забране даљих активности.
(11) Проневјера и корупција
Асоцијација проглашава предузеће или појединца
неподобним на неодређено или одређено вријеме за
додјелу уговора који финансира Асоцијација, уколико се у
било ком тренутку утврди да су предузеће или појединац,
непосредно или преко посредника, ангажовани у
активностима корупције, проневјере, утаје података,
принуде или опструкција у надметању за или у извршавању
уговора који финансира групација Свјетске банке.
В. Посебни методи набавке консултантских услуга
1. Одабир на основу квалитета и цијене. Осим ако
је другачије прописано у параграфу 2 у наставку,

Str./Стр 24
Broj/Број 17

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

консултантске услуге се набављају по уговорима
додијељеним према одабиру на основу квалитета и цијене.
2. Остале методе набавке консултантских услуга.
Слиједеће методе, поред одабира на основу квалитета и
цијене, могу се користити за набавку консултантских
услуга за оне задатке који су наведени у Плановима
набавке:
(а) Избор на основу најмање цијене;
(б) Избор према фиксном буџету;
(в) Избор заснован на квалификацијама консултанта;
(г) Одабир консултантских предузећа по принципу
једног извора; и
(д) Поступци изложени у параграфима 5.1 и 5.6
Смјерница о консултантима за избор појединачног
консултанта.
Г. Анализа одлука о набавци коју врши Асоцијација
Планом набавке се уређују они уговори који
подлијежу Претходном прегледу од стране Асоцијације.
Сви други уговори подлијежу Накнадном прегледу од
стране Асоцијације.
Дио IV Преузимање ПОВЛАЧЕЊЕ средстава
Финансирања
А. Општи дио
1.
Прималац
може
преузети
средства
од
Финансирања, у складу с одредбама Члана II Општих
услова, овог Одјељка, и таквих додатних упутстава које
Асоцијација може навести у обавјештењу за Примаоца
(укључујући "Смјернице за исплате за пројекте Свјетске
банке" од маја 2006. које Асоцијација с времена на вријеме
ревидира, и које су примјењиве на овај Споразум у складу
са таквим инструкцијама), за финансирање Прихватљивих
трошкова као што је наведено у табели параграфа 2 у
наставку.
2. У слиједећој табели наведене су категорије
Прихватљивих трошкова који могу бити финансирани из
средстава Финансирања ("Категорија"), додијељени износи
Кредита за сваку Категорију и постотак трошкова који се
финансирају за Прихватљиве трошкове у свакој
Категорији:
Категорија

Додијељени износ Постотак трошкова
Кредита
који се
(изражено у СПВ)
финансирају
(порези укључени)

(1) Роба, радови, не-консултантске
услуге, консултантске услуге, Обуке
и Инкрементални оперативни
трошкови у овиру Дијела 1 Пројекта

11,600,000

100%

(2) Роба, радови, не-консултантске
услуге, консултантске услуге, Обуке
и Инкрементални оперативни
трошкови у овиру Дијела 2 Пројекта

9,200,000

100%

(3) Куповина нових
просторија/подружницау оквиру
Дијела 2 Пројекта

1,900,000

100%

УКУПАН ИЗНОС

22,700,000

Б. Услови за преузимање средстава; Период за
преузимање средстава;
1. Без обзира на одредбе из одјељка А овог Дијела, не
врши се преузимање средстава за исплате према
Категорији 3 осим ако је извршни споразум о куповини

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

имовине задовољавајући за Асоцијацију у облику и по
садржају.
2. Рок за завршетак је 31. јули 2018.
РАСПОРЕД 3
Распоред отплате
Датум приспијећа отплате

Главница Кредита која се отплаћује
(изражено у процентима)1

Сваког 15. фебруара и 15. aвгуста
Почевши са 15. фебруаром 2018. до
и са 15. августом 2027.

1.65%

Почевши са 15. фебруаром 2028. до
и са 15. августом 2037.

3.35%

ПРИЛОГ
Дио I Дефиниције
1. "Смјернице за борбу против корупције" означава
"Смјернице за спречавање и борбу против преваре и
корупције у Пројектима који се финансирају из Зајмова
ИБРД и Кредита и Грантова ИДА", од 15. октобра 2006,
ревидиране у јануару 2011.
2. "Категорија" означава категорију изложену у табели
у Дијелу IV Распореда 2 овог Споразума.
3. "Смјернице о консултантима" означава "Смјернице:
избор и запошљавање консултаната у оквиру Зајмова ИБРД
и Кредита и Грантова ИДА за Зајмопримце од Свјетске
банке" од јануара 2011.
4. "Ентитет" означава Федерацију Босне и
Херцеговине или Републику Српску (онако како су ови
изрази дефинисани у овом Споразуму), према датом
случају, а "Ентитети" означава заједно Федерацију Босне и
Херцеговине и Републику Српску.
5. "Оквир за управљање животном средином" или
"ОУЖС" означава Оквир за управљање животном
средином који је усвојио Прималац у марту 2012. године, а
који је задовољавајући за Асоцијацију, и који се састоји од
комплета
мјера
за
ублажавање
и
надзор
и
институционалних мјера које је потребно подузети ради
елиминисања неповољних еколошких ии социјалних
утицаја, њихове неутрализације, или смањења до
прихватљивих нивоа, као и активности које су потребне за
спровођење ових мјера, као и узорак Плана управљања
животном средином.
6. "План управљања животном средином" или
"ПУЖС" представља специфичан локални План за
управљање животном средином који је припремљен у
оквиру Пројекта у складу са ОУЖС, којим се описују
еколошке мјере ублажавања које се очекују за активности у
оквиру Пројекта, као и стране ЛИЦА које су одговорне за
надзор изградње и оперативне утицаје.
7. "Евро" представља законску валуту држава чланица
Европске уније које ссу усвојиле јединствену валуту у
складу са Споразумом о оснивању Европске заједнице, који
је измијењен и допуњен Споразумом о Европској унији.
8. "Федерација" представља Федерацију Босне и
Херцеговине, конститутивни дио Примаоца, и обухвата све
њене законске насљеднике.
9. "Федерални ГА" представља Федералну Управу за
геодетске и имовинско правне послове, и обухвата све
њене законске насљеднике.
1 Проценти представљају проценат главнице Кредита који је потребно
отплатити, осим ако Асоцијација назначи другачије у складу са Дијелом
3.03(б) Општих услова.

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

10. "Федерално МФ" представља Министарство
финансија Федерације, и обухвата све његове законске
насљеднике.
11. "Федерално МП" представља Министарство
правосуђа Федерације, и обухвата све његове законске
насљеднике.
12. "Федерална ЈПП" представља Јединицу за
провођење пројекта унутар Федералне Управе за геодетска
и имовинско правна питања, која је одговорна за
повјереничке функције провођења Дијела 1 Пројекта, и
обухвата све њене законске насљеднике.
13. "Споразум о Пројекту са Федерацијом"
представља споразум између Асоцијације и Федерације за
овај Пројекат, који с времена на вријеме може бити
измијењен и допуњен, и овај термин обухвата све
распореде и споразуме који су допински Споразуму о
Пројекту са Федерацијом.
14. "Супсидијарни споразум са Федерацијом"
представља споразум који се склапа између Примаоца и
Федерације, који се помиње у Распореду 2, Дијелу 1 и
параграфу Б.1. овог Споразума, који с времна на вријеме
може бити измијењен и допуњен.
15. "Закони Федерације" представља законе којим се
успоствља и води Федерација.
16. "Општи услови" представља "Опште услове за
Кредите и Грантове Међународне асоцијације за развој" од
31. јула 2010.
17.
"Инкрементални
оперативни
трошкови"
представља разумне инкременталне трошкове који се
начине у име провођења Пројекта, његовог управљања и
надзора, укључујући набавку канцеларијског материјала,
издавање обавјештења за јавне набавке, оперативност
возила, одржавање и поправке канцеларија и канцеларијске
опреме, комуникације, превођење и тумачење, путни и
надзорни тошкови, и остали други трошкови у директној
вези с Пројектом, али изузев плата за званичнике и
запосленике Примаоца.
18. "Смјернице за набавку" представља "Смјернице:
Набавка роба, радова и не-консултантских услуга у оквиру
Зајмова ИБРД и Кредита и Грантова ИДА за Зајмопримце
од Свјетске банка" од јануиара 2011.
19. "Планови за набавку" представља одговарајуће
планове за набавку Федерације и Републике Српске према
Пројекту, од 29. маја 2012, и који се помињу у параграфу
1.18 Смјерница о набавци и параграфу 1.25 Смјерница о
консултантима, које с времена на вријеме могу бити
измијењене и допуњене у складу с одредбама поменутих
параграфа.
20. "Република Српска" или "РС" представља
Републику Српску, конститутивни дио Примаоца, и
обухвата све њене законске насљеднике.
21. "ГА РС" представља Управу за геодетске и
имовинско правне послове Републике Српске, и обухвата
све њене законске насљеднике.
22. "МФ РС" представља Министарство финансија
Републике Српске, и обухвата све његове законске
насљеднике.
23. "МП РС" представља Министарство правде
Републике Српске, и обухвата све његове законске
насљеднике.
24. "ЈПП РС" представља Јединицу за провођење
пројекта унутар Управе за геодетска и имовинско правна
питања Републике Српске, која је одговорна за

Str./Стр. 25
Broj/Број 17

повјереничке функције провођења Дијела 2 Пројекта, и
обухвата све њене законске насљеднике.
25. "Споразум о Пројекту са РС" представља споразум
између Асоцијације и Републике Српске за овај Пројекат,
који с времена на вријеме може бити измијењен и допуњен,
и овај термин обухвата све распореде и споразуме који су
допински Споразуму о Пројекту са РС.
26. "Супсидијарни споразум са РС" представља
споразум који се склапа између Примаоца и Републике
Српске, који се помиње у Распореду 2, Дијелу 1 и
параграфу Б.1. овог Споразума, који с времна на вријеме
може бити измијењен и допуњен.
27. "Закони РС" представља законе којим се
успоствља и води Република Српска.
28. "Супсидијарни споразум" представља споразум
који се помиње у Дијелу 1-Б Распореда 2 овог Споразума у
складу с којим Прималац ставља дио средстава из
Финансирања на располагање Ентитету.
29. "Обука" представља све трошкове у вези са
активностима обуке у оквиру Пројекта попут образовних
радионица, студијских путовања и локалне обуке, и
обухвата таксе, накнаде, путне трошкове и дневне
трошкове наставног ососбља и учесника обуке, трошкове
наставног материјала, изнајмљивања просторијаи опреме, и
остале повезане трошкове.
Дио II Модигфикације Општих услова
Модификације Општих услова су слиједеће:
1. Дио 3.02 се модификује да гласи како слиједи:
"Дио 3.02. Накнада за услугу и Накнада за камату
(а) Накнада за услугу. Прималац плаћа Асоцијацији
накнаду за услугу за Преузети Кредитни Износ по стопи
која је прицизирана у Финансијском Споразуму. Накнада за
услугу се обрачунава од одговарајућих датума на које су
износи Кредита преузети и плаћа се полугодишње за
протекли период на сваки Датум за отплату. Накнаде за
услугу се изачунавају на основу календарске године од 360
дана, и календарских мјесеци од 30 дана.
(б) Накнада за камату. Прималац плаћа Асоцијацији
камату на Преузети Кредитни Износ по стопи која је
прицизирана у Финансијском Споразуму. Камата се
обрачунава од одговарајућих датума на које су износи
Кредита преузети и плаћа се полугодишње за протекли
период на сваки Датум за отплату. Накнаде за услугу се
изачунавају на основу календарске године од 360 дана, и
календарских мјесеци од 30 дана."
2. Параграф 28 Прилога ("Финансирање отплате") се
модификује уметањем ријечи "Накнада за камату" између
ријечи "Накнада за услугу" и "Накнада за обавезу".
3. Прилог се модификује уметањем новог параграфа
32 са слиједећом дефиницијом "Накнаде за камату", и
одговарајућом пренумерацијом преосталих параграфа:
"32. "Накнада за камату" означава накнаду за камату
прецизирану у Финансијском Споразуму за потребе Дијела
3.02(б)."
4. Пренумерисани параграф 37 (првобитно параграф
36) Прилога ("Датум отплате") се модификује уметањем
ријечи "Накнаде за камату" између ријечи "Накнаде за
услугу" и "Накнаде за обавезу".
5. Пренумерисани параграф 50 (првобитно параграф
49) Прилога ("Накнада за услугу") се модификује замјеном
упућивања на Дио 3.02 са упућивањем на Дио 3.02 (а).

Str./Стр 26
Broj/Број 17

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

Члан 3.
Ова Одлука биће објављена у "Службеном гласнику БиХ - Међународни уговори" на српском, босанском и
хрватском језику и ступа на снагу даном објављивања.
Број 01-50-1-2481-37/13
07. августа 2013. године
Предсједавајући
Сарајево
Жељко Комшић, с. р.
Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj
01,2-05-2-630/13 od 23. jula 2013. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na 38. redovnoj sjednici, održanoj 7. augusta
2013. godine, donijelo je

ODLUKU

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU (PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA) IZMEĐU BOSNE
I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ
Član 1.
Ratifikuje se Sporazum o finansiranju (Prijekat registracije nekretnina) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne
asocijacije za razvoj, potpisan u Sarajevu, 25. januara 2013. godine, na engleskom jeziku.
Član 2.
Tekst Sporazuma u prijevodu glasi:
KREDIT BROJ 5188-BA
2.08. Valuta za otplatu je euro.
ČLAN
III - PROJEKAT
SPORAZUM O FINANCIRANJU
3.01 Primatelj izjavljuje svoju obavezu prema cilju
(PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA) IZMEĐU
Projekta. U tom smislu, Primatelj utiče na Federaciju i
BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE
Republiku Srpske da izvrše Projekt u skladu sa odredbama
ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ
Člana IV Općih uvjeta, i Sporazumu o projektu sklopljenim s
Datum: 25. januar 2013.
Federacijom i Sporazumu o projektu sklopljenim s Republikom
KREDIT BROJ 5188-BA
Srpskom.
SPORAZUM O FINANCIRANJU
3.02. Bez ograničenja po odredbe Dijela 3.01. ovog
SPORAZUM od 25. januara 2013. sklopljen između:
Sporazuma, i osim ako Primatelj i Asocijacija drugačije
Bosne i Hercegovine, ("Primatelj"), i MEĐUNARODNE
dogovore, Primatelj osigurava izvršavanje Projekta u skladu sa
ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ ("Asocijacija"). Primatelj i
odredbama Rasporeda 2 ovog Sporazuma.
Asocijacija ovim su se suglasili o slijedećem:
ČLAN IV - PRAVNI LIJEK ASOCIJACIJE
ČLAN I - OPĆI UVJETI; DEFINICIJE
4.01. Dodatni događaji za obustavu sastoje se od
1.01. Opći uvjeti (kako je definirano u Prilogu ovom
slijedećeg:
Sporazumu) čine integralni dio ovog Sporazuma.
(a) Zakoni Federacije su izmijenjeni, dopunjeni,
1.02. Osim ako kontekst ne nalaže drugačije, izrazi
obustavljeni, ukinuti ili opozvani na način da materijalno i
označeni velikim slovima upotrijebljeni u ovom Sporazumu
negativno utiču na sposobnost Federacije u izvršavanju svoje
imaju značenja koja su im pripisana u Općim uvjetima ili u
obaveze prema Sporazumu o projektu sklopljenom s
Prilogu ovog Sporazuma.
Federacijom.
ČLAN II - FINANCIRANJE
(b) Zakoni Republike Srpske su izmijenjeni, dopunjeni,
2.01. Asocijacija je saglasna s prenošenjem na Primatelja,
obustavljeni, ukinuti ili opozvani na način da materijalno i
pod uvjetima i odredbama utvrđenim ili spomenutim u ovom
negativno utiču na sposobnost RS da izvršava svoje obaveze
Sporazumu, granta u iznosu od dvadeset dva miliona sedam
prema Sporazumu o projektu sklopljenim sa RS.
stotina hiljada Specijalnih prava potraživanja (22.700.000 SPP)
(c) Bilo koji Entitet nije uspio da izvrši svoje obaveze
(dalje u tekstu različito označavan kao: "Kredit" i
prema svojim odgovarajućim Supsidijarnim sporazumuma.
"Financiranje") za pomoć u financiranju projekta opisanog u
(d) Kao rezultat događaja koji nastupe nakon datuma ovog
Rasporedu I ovog Sporazuma ("Projekat").
Sporazuma, nastupa izvanredna okolnost koja čini
2.02. Primatelj može podići sredstva za Financiranje u
nevjerojatnim to da će Entiteti biti u stanju da izvrše svoje
skladu sa Dijelom IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma.
obaveze prema svojim odgovarajućim Supsidijarnim
2.03. Maksimalna stopa naknade za obavezu koju plaća
sporazumima.
Primatelj na nepodignuti financijski iznos iznosi pola postotka
4.02. Dodatni događaj ubrzanja sastoji od slijedećeg:
(1/2%) godišnje.
svaki događaj iz Dijela 4.01. ovog Sporazuma nastupa i
2.04. Naknada za uslugu koju plaća Primatelj na
nastavlja se za razdoblje od šezdeset (60) dana poslije najave
Podignuti iznos kredita iznosi tri četvrtine postotka (3/4%)
događaja koju je Asocijacija dala Primatelju.
godišnje.
ČLAN V - PRAVOSNAŽNOST; RASKID
2.05. Naknada kamate koju plaća Primatelj na Podignuti
5.01. Dodatni uvjeti za pravosnažnost sastoje se iz
iznos kredita iznosi jedan cijeli i jednu četvrtinu postotka
slijedećeg:
(1.25%) godišnje.
(a) Sporazum o Projektu je potpisan u ime Asocijacije i
2.06. Datumi za plaćanja su 15. februar i 15. avgust svake
Entiteta, pod Uvjetima i odredbama koji su zadovoljavajući za
godine.
Asocijaciju;
2.07. Glavnica Kredita se vraća u skladu sa rasporedom za
otplatu koji je utvrđen u Rasporedu 3 ovog Sporazuma.

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

(b) za Entitet koji se spominje u Dijelu 5.01. potpisan je
Supsidijarni sporazum u ime Primatelja i spomenutog Entiteta,
pod uvjetima i odredbama koji su zadovoljavajući za
Asocijaciju; i
(c) i Federacija i RS su imenovali Jedinicu za provedbu
projekta koje su prihvatljive za Asocijaciju.
5.02. Dodatna pravna stvar sastoji se od slijedećeg:
(a) Supsidijarni sporazum je propisno ovjeren ili
ratificiran od strane Primatelja i Entiteta i pravno je obvezujući
za Primatelja i Entitet u skladu s njegovim uvjetima.
5.03. Rok pravomoćnosti ističe stotinu dvadeset (120)
dana nakon datuma na ovom Sporazumu.
5.04. Za potrebe Dijela 8.05(b) Općih uvjeta, datum na
koji prestaju obaveze Primatelja prema ovom Sporazumu (osim
onih koje se odnose na obveze plaćanja) prestaju dvadeset pet
(25) godina nakon datuma na ovom Sporazumu.
ČLAN VI - PREDSTAVNIK PRIMATELJA; ADRESE
6.01. Predstavnik Primatelja je Ministar financija i trezora
Bosne i Hercegovine.
6.02. Adresa Primatelja je:
Ministarstvo financija i trezora
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Faksimil:
(387-33) 202-930
6.03. Adresa Asocijacije je:
Međunarodna asocijacija za razvoj
1818 H Street, NV
Washington, DC 20433
Sjedinjene Američke Države
Telegraf:
INDEVAS

Teleks:
248.423(MCI)

Faksimil:
1-202-477-6391

Washington, DC
DOGOVORILI SU u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, na
prvi gorenaznačeni dan i godinu.
za BOSNU I HERCEGOVINU
N. ŠPIRIĆ, s. r.
ovlašteni predstavnik
Ime i prezime: Nikola ŠPIRIĆ
Zvanje: Ministar financija i trezora BiH
za MEĐUNARODNU ASOCIJACIJU ZA RAZVOJ
(nečitak s. r. potpis)
ovlašteni predstavnik
Ime i prezime: Anabela Abreu
Zvanje: Regionalni menadžer
RASPORED 1
Opis projekta
Cilj Projekta je pomoć razvoja održivog sistema
registracije nekretnina sa usklađenim gruntovnim i katastarskim
podacima u urbanim područjima Federacije Bosne i
Hercegovine i Republike Srpske.
Projekt se sastoji iz slijedećih dijelova:
Dio 1: Federacija
Komponenta A Razvoj podataka o registraciji nekretnina
Podržavajući usklađivanje gruntovnih i katastarskih
podataka o zemljištu, zgradama i pravima na temelju postojeće
situacije u ovom području, uključujući i mapiranje ranjivih
područja, socijalni nadzor i kampanje za javnu osviještenost po
pitanju pomoći registracije prava na nekrentine i vektorizacije
grafičkih katastarskih mapa.

Str./Стр. 27
Broj/Број 17

Komponenta B Razvoj infrastrukture za registraciju
nekretnina
Poboljšanje radnih uvjeta i infrastrukture u gruntovnim i
katastarskim službama kroz renoviranje prostorija, razvoj
informatičkog sistema i tehnologije komunikacija (ICT) i
opremanje namještajem i opremom.
Komponenta C Razvoj politike i institucija i upravljanje
Projektom
Podrška razvoja politike i institucija u održivosti i
upravljanju registrima nekretnina i podrška upravljanju
projektom i nadzor kroz pružanje tehničke pomoći, obuka,
inkrementalne operativne troškove i opremu.
Dio 2: Republika Srpska
Komponenta A Razvoj podataka o registraciji nekretnina
Podržavajući usklađivanje gruntovnih i katastarskih
podataka o zemljištu, zgradama i pravima na temelju postojeće
situacije u ovom području, uključujući razvoj referentnog
koordinatnog sistema, mapiranje ranjivih područja, socijalni
nadzor i kampanje za javnu osviještenost po pitanju pomoći
registracije prava na nekrentine i vektorizaciju grafičkih
katastarskih mapa.
Komponenta B Razvoj infrastrukture za registraciju
nekretnina
Poboljšanje radnih uvjeta i infrastrukture u gruntovnim i
katastarskim službama kroz renoviranje i kupovanje prostorija,
razvoj informatičkog sistema i tehnologije komunikacija (ICT),
kreiranje digitaliziranih arhiva, i opremanje namještajem i
opremom.
Komponenta C Razvoj politike i institucija i upravljanje
Projektom
Podrška razvoja politike i institucija u održivosti i
upravljanju registrima nekretnina i podrška upravljanju
projektom i nadzor kroz pružanje tehničke pomoći, obuka,
inkrementalne operativne troškove i opremu.
RASPORED 2
Izvršenje projekta
Dio 1 Aranžmani za provedbu
A. Institucionalni aranžmani
1. a. Primatelj utiče na Federaciju, preko Federalne GA,
da izvrši Dio 1 Projekta. Federalna GA je odgovorna za
svakodnevno provođenje Dijela 1 Projekta, uključujući nabave i
financijsko upravljanje.
b. Primatelj utiče na Federaciju da održava Federalnu JPP
u okviru Federalne GA za sve vrijeme trajanja provedbe
Projekta, s projektnim zadacima i resursima koji su
zadovoljavajući za Asocijaciju, i sa dovoljnim brojem stručnog
kadra.
2. a. Primatelj utiče na Republiku Srpsku, preko GA
Republike Srpske, da izvrši Dio 2 Projekta. GA RS je
odgovorna za svakodnevno provođenje Dijela 2 Projekta,
uključujući nabave i financijsko upravljanje.
b. Primatelj utiče na Republiku Srpsku da održava JPP RS
u okviru GA RS za sve vrijeme trajanja provedbe Projekta, s
projektnim zadacima i resursima koji su zadovoljavajući za
Asocijaciju, i sa dovoljnim brojem stručnog kadra.
3. a. Primatelj utiče na Federaciju i Republiku Srspku da
uspostave Obor za koordinaciju Projekta koji se sastoji od šest
(6) predstavnika, po jedan iz Federalne GA, Federalnog
Ministarstva financija, Federalnog MOP, GA RS, Ministarstva
financija Republike Srpska i RS MOP.
b. Uloga Odbora za koordinaciju Projekta biti će da
kooridinira projektnim aktivnostima i da razmjenjuje projektne
informacije osiguravajući harmonizirani pristup Primatelj će
utjecati na Entitete održavati Odbor za koordinaciju Projekta za

Str./Стр 28
Broj/Број 17

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

sve vrijeme trajanja povođenja Projekta, s projektnim zadacima
i resursima koji su zadovoljavajući za Asocijaciju.
4. Primatelj utiče na Federalnu JPP i JPP Republike
Srpska da 1. prosinca svake godine počevši od 31. siječnja
2013. godine predaju Asopcijaciji na pregled i odobrenje
godišnji plan obuke za Projekt za narednu kalendarsku godinu.
5. Primatelj utiče na Entitete da do 31. prosinca 2014.
godine predaju Asocijaciji na pregled i odobrenje dugoročnu
strategiju i poslovni plan koji omogućuju održivu registraciju
nekretnina na entitetskom nivou.
6. Primatelj neće, i utiče na Entitete da ne izmjenjuju, ne
dopunjuju, ne obustavljaju, ne ukidaju ili ne opozivaju zakone
koji utječu na zemljišnu upravu na način da materijalno utječu
na performansu Primatelja, ili bilo kojeg entiteta u okviru
Projekta.
B. Supsidijarni sporazum
1. Kako bi olakšala svakom Entitetu provođenje njihovog
odgovarajućeg Dijela Projekta, Primatelj će dio sredstava iz
Financiranja staviti na raspolaganje svakom Entitetu prema
supsidijarnom sporazumu između Primatelja i Entiteta
("Supsidijarni sporazum"), prema uvjetima i odredbama koje
odobri Asocijacija, a koji obuhvaćaju uvjete i odredbe izložene
u nastavku u paragrafu 2 (a) i 2 (b), tim redoslijedom.
2. (a) Za potrebe Dijela 1 Projekta, Primatelj stupa u
Supsidijarni sporazum sa Fedracije (Federalni Suspidijarni
sporazum) prema uvjetima i rokovima koje prethodno odobri
Asocijacija. Osim u slučaju kada Asocijacija drugačije
dogovori, ti uvjeti i odredbe uključuju slijedeće:
(i) Primatelj ponovno posuđuje Federaciji iznos u
Specijalnim pravima vučenja koji je jednak iznosu Kredita koji
je dodijeljen s vremena na vrijeme Kategoriji (1) prikazanoj u
nastavku u tablici u Rasporedu 2, Dijela IV, i paragrafa 2 ovog
Sporazuma;
(ii) Rok za Supsidijarno financiranje je dvadeset pet (25)
godina, uključujući i petogodišnji (5) grejs period;
(iii) Primatelj naplaćuje Federaciji naknadu za obvezu po
stopi koja je jednaka stopi koja se plaća prema Dijelu 02:03
ovog Sporazuma, na glavnicu Suspidijarnog financiranja koje
nije podignuto s vremena na vrijeme;
(iv) Primatelj naplaćuje Federaciji naknadu za uslugu na
glavnicu Suspidijarnog financiranja podignutog i preostalog s
vremena na vrijeme po stopi koja je jednaka stopi koja se plaća
prema Dijelu 02:04 ovog Sporazuma.
(v) Glavnica Supsidijarnog financiranja isplaćuje se u
eurima i jednaka je Specijalnim pravima vučenja (određenim od
datuma ili odgovarajućih datuma isplate) vrijednosti valute ili
valuta povučenih sa Kreditnog računa na račun troškova
Projekta; i
(vi) Primatelj naplaćuje Federaciji kamatu na povučeno
Supsidijarno financiranje po stopi od jednog cijelog i jedne
četvrtine postotka (1.25%).
(b) Za potrebe Dijela 2 Projekta, Primatelj stupa u
Supsidijarni sporazum sa RS (RS Suspidijarni sporazum) prema
uvjetima i rokovima koje prethodno odobri Asocijacija. Osim u
slučaju kada Asocijacija drugačije dogovori, ti uvjeti i odredbe
uključuju slijedeće:
(i) Primatelj ponovno posuđuje RS iznos u Specijalnim
pravima vučenja koji je jednak iznosu Kredita koji je dodijeljen
s vremena na vrijeme Kategorijama 2 i 3 prikazanoj u nastavku
u tablici u Rasporedu 2, Dijela IV, i paragrafa 2 ovog
Sporazuma;
(ii) Rok za Supsidijarno financiranje je dvadeset pet (25)
godina, uključujući i petogodišnji (5) grejs period;

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

(iii) Primatelj naplaćuje RS naknadu za obvezu po stopi
koja je jednaka stopi koja se plaća prema Dijelu 02:03 ovog
Sporazuma, na glavnicu Suspidijarnog financiranja koje nije
podignuto s vremena na vrijeme;
(iv) Primatelj naplaćuje RS naknadu za uslugu na
glavnicu Suspidijarnog financiranja podignutog i preostalog s
vremena na vrijeme po stopi koja je jednaka stopi koja se plaća
prema Dijelu 02:04 ovog Sporazuma.
(v) Glavnica Supsidijarnog financiranja isplaćuje se u
eurima i jednaka je Specijalnim pravima vučenja (određenim od
datuma ili odgovarajućih datuma isplate) vrijednosti valute ili
valuta povučenih sa Kreditnog računa na račun troškova
Projekta; i
(vi) Primatelj naplaćuje RS kamatu na povučeno
Supsidijarno financiranje po stopi od jednog cijelog i jedne
četvrtine postotka (1.25%).
3. Primatelj primjenjuje svoja prava prema supsidijarnom
sporazumu na način da štiti interese Primatelja i Asocijacije i da
ostvaruje namjene financiranja. Osim u slučaju kada
Asocijacija drugačije dogovori, Primatelj ne izmjenjuje, ne
dopunjuje, ne obustavlja, ne ukida i ne opoziva Supsidijarni
sporazum niti bilo koju od njegovih odredaba.
C. Borba protiv korupcije
Primatelj osigurava provedbu Projekta u skladu sa
odredbama Smjernica o borbi protiv korupcije.
D. Mjere osiguranja
1. Primatelj osigurava to da se Projekt izvršava u skladu
sa Okvirom upravljanja okolišem (OUO) i svim lokalnim
specifičnim Planovima upravljanja okolišem (PUO) koji se
pripreme u tijeku provedbe Projekta.
2. Primatelj preko Entiteta osigurava pravodobno
poduzimanje svih mjera neophodnih za provođenje OUO i
PUO.
3. Primatelj osigurava to da se OUO ne izmjenjuje, ne
nadopunjuje, ne obustavlja, ne ukida i ne opoziva, osim uz
prethodno pisano odobrenje Asocijacije.
4. Za provedbu Dijela 1, Komponente B i Dijela 2,
Komponente B, primatelj osigurava to da Entiteti odobre
lokalne specifične Planove upravljanja okolišem, koji su
zadovoljavajući za Asocijaciju, prije započinjanja svih radova.
5. Primatelj osigurava to da RS, preko JPP RS, stupi u
kupovni sporazum koji je zadovoljavajući za Asocijaciju, za
zemljišta i imovinu koja se kupuje prema Dijelu 2, Komponente
B.
Dio II Nadzor nad Projektom, izvještavanje i evaluacija
A. Projektna izvješća
Primatelj prati i procjenjuje napredovanje Projekta i
priprema Projektne izvještaje u skladu sa odredbama Dijela
4.08 Općih uvjeta i na temelju pokazatelja koji su prihvatljivi
za Asocijaciju. Svako Projektno izvješće pokriva razdoblje od
jednog kalendarskog kvartala, i dopremaće se Asocijaciji
najkasnije četrdeset pet (45) dana po isteku razdoblja koje je
obuhvaćeno tim izvješćem.
B. Financijsko upravljanje, financijska izvješća i revizije
1. Primatelj održava i utiče na to da se održava sistem
financijskog upravljanja u skladu sa odredbama Dijela 4.09
Općih uvjeta.
2. Bez ograničavanja odredaba u Dijelu A ovog Odjeljka,
Primatelj utiče na Entitete da pripreme i dostave Asocijaciji
najkasnije četrdeset pet (45) dana nakon isteka svakog
kalendarskog kvartala privremene nerevidirane financijske

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

izvještaje za Projekt koji pokrivaju taj kvartal, au obliku i po
sadržaju koji su zadovoljavajući za Asocijaciju.
3. Primatelj utiče na Entitete revidirati svoje Financijske
izvještaje u skladu sa odredbama Dijela 4.09(b) Općih uvjeta.
Svaka revizija Financijskih izvješća pokriva razdoblje od jedne
fiskalne godine Primatelja, počevši s fiskalnom godinom u
kojoj je izvršeno prvo polačenje unutar Pripremnog avansa za
Projekt. Revidirani Financijski izvještaji za svaki takav period
dopremaju se Asocijaciji najkasnije šest (6) mjeseci po isteku
takvog razdoblja.
Dio 3 Nabave
A. Opće
1. Roba, radovi i ne-konsultantske usluge. Sva roba,
radovi i ne-konsultantske usluge potrebne za ovaj Projekt, a
koje se financiraju iz sredstava Financiranja nabavljaju se u
skladu sa zahtjevima utvrđenim ili navedenim u Dijelu I
Smjernica za nabave, i odredbama ovog Odjeljka.
2. Konsultantske usluge. Sve konsultantske usluge koje
su potrebne za Projekt, a koje se financiraju iz sredstava
Financiranja nabavljaju se u skladu sa zahtjevima utvrđenim ili
navedenim u Dijelu I i IV Smjernica o konsultantima, i
odredbama ovog Odjeljka.
3. Definicije. Termini zabilježeni velikim slovom u
nastavku u ovom Odjeljku a upotrijebljeni za opisivanje
posebnih načina nabave ili metoda pregleda određenih ugovora
od strane Asocijacije odnose se na odgovarajuće metode koji su
opisani u Dijelovima II i III Smjernica za nabave, ili Dijelova
II, III, IV i V Smjernica za konsultante, prema datom slučaju.
B. Posebni metodi nabave roba, radova i ne-konsultantskih
usluga
1. Međunarodni natječaji. Osim ako je drugačije
propisano u točki 2 u nastavku, robe, radovi i ne-konsultantske
usluge se nabavljaju po ugovorima dodijeljenim na temelju
međunarodnog natječaja.
2. Ostale metode nabave roba, radova i nekonsultantskih
usluga.
Slijedeće
metode,
pored
međunarodnog natječaja, mogu se koristiti za nabavu roba,
radova i ne-konsultantskih usluga za ugovore navedene u
Planovima nabave:
(a) Državni natječaj, koji podliježe modifikacijama
izloženim u paragrafu 3 u nastavku;
(b) Kupnja; i
(c) Izravno ugovaranje;
3. Postupak Državnog natječaja provodi se putem
standardne tenderske dokumentacije koja je prihvatljiva za
Asocijaciju, što podliježe slijedećim odredbama:
(1) Registracija
(a) ponuda se ne ograničava na prethodno registrirane
tvrtke;
(b) u slučajevima kada je registracija potrebna,
ponuđačima: (i) će biti dano dovoljno vremena da završe proces
registracije, i (ii) ne smije biti uskraćena registracija zbog
razloga koji nisu povezani s njihovom sposobnošću i resursima
za uspješno obavljanje ugovora, što će biti verificirano putem
post-kvalifikacije; i
(c) strani ponuđači nisu spriječeni da sudjeluju na
natječaju. Ako je potreban proces registracije, stranom
ponuđaču proglašenom za ponuđača sa najnižom prihvatljivom
ponudom daje se razumna mogućnost da se registrira.
(2) Reklama
Poziv za natječaj objavljuje se u najmanje jednom široko
dostupnom državnom dnevnom listu uz osiguravanje najmanje
trideset (30) dana za pripremu i podnošenje ponuda.
(3) Pred-kvalifikacija

Str./Стр. 29
Broj/Број 17

Onda kada je neophodna pred-kvalifikacija za velike ili
složene radove, pozivnice za pred-kvalifikacije za nadmetanje
biće objavljene u najmanje jednom široko dostupnom
državnom dnevnom listu najmanje trideset (30) dana prije
isteka roka za podnošenje prijava za pred-kvalifikaciju.
Minimalno iskustvo i tehnički i financijski uvjeti izričito se
navode u dokumentima za pred-kvalifikaciju.
(4) Sudjelovanje državnih poduzeća
Državna poduzeća u Bosni i Hercegovini, uključujući i
ona u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, imaju pravo
sudjelovati na natječaju samo ako mogu ustanoviti da su pravno
i financijski autonomni, da posluju u okvirima trgovinskog
prava i da nisu ovisna agencija nadležnog ugovaračkog organa.
Pored toga, oni podliježu istoj ponudi i zahtjevima za
osiguranje izvođenja radova kao i ostali ponuđači.
(5) Tenderska dokumentacija
Naručitelj koristi odgovarajuće standardne dokumente za
natječaj za nabavu roba, radova ili usluga takvih da su oni
prihvatljivi za Asocijaciju.
(6) Otvaranje i vrednovanje ponuda
(a) ponuda mora biti otvorena u javnosti, odmah nakon
isteka krajnjeg roka za podnošenje ponuda;
(b) procjena ponuda vrši se uz strogo pridržavanje
monetarno mjerljivih kriterija naznačenih u natječajnoj
dokumentaciji; i
(c) ugovori se dodjeljuju kvalificiranom ponuđaču za
kojeg se ocijeni da je podnio najnižu suštinski odgovarajuću
ponudu, bez pregovaranja.
(7) Korekcija cijena
Ugovori građevinskih radova koji su dugog trajanja (dulje
od 18 mjeseci) sadrže odgovarajuću klauzulu o korekciji cijena.
(8) Odbijanje ponuda
Ponude se ne odbijaju niti se nove ponude potražuju bez
prethodne suglasnosti Asocijacije.
(9) Osiguranja
(a) osiguranje ponuda i osiguranje izvođenja treba pratiti
opće prihvaćenu praksu koja se koristi na domaćem tržištu;
(b) alternativne metode, poput izjave o obezbjeđenju
ponude, mogu biti prihvatljive, i u tom slučaju Korisnik
sredstava može zahtijevati od ponuđača da potpišu izjavu
kojom prihvaćaju to da ako se povuku ili izmijene svoju
ponudu tijekom razdoblja važenja ugovora, ili ako im se
dodijeli ugovor i isti ne uspiju potpisati, ili dostaviti jamstvo za
njegovo izvršavanje, prije roka definiranog u natječajnoj
dokumentaciji, ponuđač će biti suspendiran za daljnje
sudjelovanje u natječaju kod jedinice za provedbu; i
(c) avansno plaćanje ugovarateljima se ne vrši bez
odgovarajućeg osiguranja avansne uplate. Ove vrijednosnice
uključuju se u tendersku dokumentaciju u tekstu i obliku koji je
prihvatljiv za Asocijaciju.
(10) Pravo na uvid i reviziju
Svaki ugovor koji se financira iz sredstava Kredita
osigurava to da dobavljači, izvođači i podizvođači dopuštaju
Asocijaciji da na njen zahtjev ispita njihove račune i evidenciju
u svezi nabave i izvršenja ugovora, i da te račune i evidenciju
revidiraju revizori koje imenuje Asocijacija. Namjerni i
materijalni prekršaji ovakve odredbe od strane dobavljača,
izvođača i podizvođača mogu dovesti do zabrane daljnjih
aktivnosti.
(11) Pronevjera i korupcija
Asocijacija
proglašava
poduzeće
ili
pojedinca
nepodobnim na neodređeno ili određeno vrijeme za dodjelu
ugovora koji financira Asocijacija, ukoliko se u bilo kojem
trenutku utvrdi da su poduzeće ili pojedinac, neposredno ili
preko posrednika, angažirani u aktivnostima korupcije,

Str./Стр 30
Broj/Број 17

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

pronevjere, utaje podataka, prinude ili opstrukcija u nadmetanju
za ili u izvršavanju ugovora koji financira grupacija Svjetske
banke.
C. Posebni metodi nabave konsultantskih usluga
1. Odabir na temelju kvalitete i cijene. Osim ako je
drugačije propisano paragrafu 2 u nastavku, konsultantske
usluge se nabavljaju po ugovorima dodijeljenim prema odabiru
na temelju kvalitete i cijene.
2. Ostale metode nabave konsultantskih usluga.
Slijedeće metode, pored odabira na temelju kvalitete i cijene,
mogu se koristiti za nabavu konsultantskih usluga za one
zadatke koji su navedeni u Planovima nabave:
(a) Odabir na temelju najmanje cijene;
(b) Odabir prema fiksnom proračunu;
(c) Odabir temeljen na kvalifikacijama konsultanta;
(d) Odabir konsultantskih poduzeća po principu jednog
izvora; i
(e) Postupci izloženi u točkama 5.1 i 5.6 Smjernica o
konsultantima za izbor pojedinačnog konsultanta.
D. Analiza odluka o nabavi koju vrši Asocijacija
Planom nabave se uređuju oni ugovori koji podliježu
prethodnom pregledu od strane Asocijacije. Svi drugi ugovori
podliježu Naknadnom pregledu od strane Asocijacije.
Dio IV Preuzimanje sredstava Financiranja
A. Opći dio
1. Primatelj može preuzeti sredstva od Financiranja, u
skladu sa odredbama Članka II Općih uvjeta, ovoga Odjeljka, i
takvih dodatnih uputa koje Asocijacija može navesti u
obavijesti za Primatelja (uključujući "Smjernice za isplate za
projekte Svjetske banke" od svibnja 2006. koje Asocijacija s
vremena na vrijeme revidira, i koje su primjenjive na ovaj
Sporazum u skladu sa takvim instrukcijama), za financiranje
prihvatljivih troškova kao što je navedeno u tablici paragrafa 2
u nastavku.
2. U slijedećoj tablici navedene su kategorije Prihvatljivih
troškova koji mogu biti financirani iz sredstava Financiranja
("Kategorija"), dodijeljeni iznosi Kredita za svaku Kategoriju i
postotak troškova koji se financiraju za Prihvatljive troškove u
svakoj Kategoriji:
Каtegorija

Dodijeljeni iznos
Kredita (izraženo u
SPV)

Postotak troškova koji
se financiraju (porezi
uključeni)

(1) Roba, radovi, ne-konsultantske
usluge, konsultantske usluge,
Obuke i Inkrementalni operativni
troškovi u oviru Dijela 1 Projekta

11,600,000

100 %

(2) Roba, radovi, ne-konsultantske
usluge, konsultantske usluge,
Obuke i Inkrementalni operativni
troškovi u oviru Dijela 2 Projekta

9,200,000

100 %

(3) Kupovina novih prostorija /
podružnicau okviru Dijela 2
Projekta

1,900,000

100 %

UKUPAN IZNOS

22,700,000

B. Uvjeti za preuzimanje sredstava; Razdoblje za
preuzimanje sredstava;
1. Bez obzira na odredbe iz odjeljka A ovoga Dijela, ne
vrši se preuzimanje sredstava za isplate prema Kategoriji 3
osim ako je izvršni sporazum o kupnji imovine zadovoljavajući
za Asocijaciju u obliku i po sadržaju.
2. Rok za završetak je 31. juli 2018.

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

RASPORED 3
Raspored otplate
Datum prispijeća otplate

Glavnica Kredita koja se otplaćuje
(izraženo u postotku)1

Svakog 15. februara i 15. avgusta
Počevši sa 15. februarom 2018. do i sa
15. avgustom 2027.

1.65%

Počevši sa 15. februarom 2028. do i sa
15. avgustom 2037.

3.35%

PRILOG
Dio I Definicije
1. "Smjernice za borbu protiv korupcije" označava
"Smjernice za sprječavanje i borbu protiv prijevare i korupcije
u projektima koji se financiraju iz zajma IBRD i Kredita i
Grantova IDA ", od 15. oktobra 2006, revidirane u januaru
2011.
2. "Kategorija" označava kategoriju izloženu u tablici u
Dijelu IV rasporedu 2 ovog Sporazuma.
3. "Smjernice o knsultantima" označava "Smjernice: izbor
i zapošljavanje konsultanata u okviru zajma IBRD i Kredita i
Grantova IDA za zajmoprimca od Svjetske banke" od siječnja
2011.
4. "Subjekt" označava Federaciju Bosne i Hercegovine ili
Republiku Srpske (onako kako su ovi izrazi definirani u ovom
Sporazumu), prema datom slučaju, a "Entiteti" označava
zajedno Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku.
5. "Okvir za upravljanje okolišem" ili "OUO" označava
Okvir za upravljanje okolišem koji je usvojio Primatelj u martu
2012. godine, a koji je zadovoljavajući za Asocijaciju, i koji se
sastoji od kompleta mjera za ublažavanje i nadzor i
institucionalnih mjera koje je potrebno poduzeti radi
eliminiranja nepovoljnih ekoloških ii socijalnih utjecaja,
njihove neutralizacije, ili smanjenja do prihvatljivog nivoa, kao
i aktivnosti koje su potrebne za provedbu ovih mjera, kao i
uzorak Plana upravljanja okolišem.
6. "Plan upravljanja okolišem" ili "PUO" predstavlja
specifičan lokalni Plan upravljanja okolišem koji je pripremljen
u okviru Projekta u skladu sa OUO, kojim se opisuju ekološke
mjere ublažavanja koje se očekuju za aktivnosti u okviru
Projekta, kao i strane OSOBA koje su odgovorne za nadzor
izgradnje i operativne utjecaje.
7. "Euro" predstavlja zakonsku valutu država članica
Europske unije koje su usvojile jedinstvenu valutu u skladu sa
Sporazumom o osnivanju Europske zajednice, koji je
izmijenjen i dopunjen Sporazumom o Europskoj uniji.
8. "Federacija" predstavlja Federaciju Bosne i
Hercegovine, konstitutivni dio Primatelja, i obuhvaća sve njene
zakonske nasljednike.
9. "Federalni GA" predstavlja Federalnu Upravu za
geodetske i imovinsko pravne poslove, i obuhvaća sve njene
zakonske nasljednike.
10. "Federalno MF" predstavlja Ministarstvo financija
Federacije, i obuhvaća sve njegove zakonske nasljednike.
11. "Federalno MP" predstavlja Ministarstvo pravosuđa
Federacije, i obuhvaća sve njegove zakonske nasljednike.
12. "Federalna JPP" predstavlja Jedinicu za provedbu
projekta unutar Federalne uprave za geodetske i imovinsko
pravna pitanja, koja je odgovorna za povjerenički funkcije
1 Postotak predstavlja postotak glavnice Kredita koji je potrebno otplatiti, osim
ako Asocijacija naznači drugačije u skladu sa Dijelom 3.03(b) Оpćih uvjeta.

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

Str./Стр. 31
Broj/Број 17

provođenja Dijela 1 Projekta, i obuhvaća sve njene zakonske
26. "Supsidijarni sporazum sa RS" predstavlja sporazum
nasljednike.
koji se sklapa između Primatelja i Republike Srpska, koji se
13. "Sporazum o Projektu s Federacijom" predstavlja
spominje u Rasporedu 2, Dijelu 1 i paragrafu B.1. ovog
sporazum između Asocijacije i Federacije za ovaj Projekt, koji
Sporazuma, koji s vremna na vrijeme može biti izmijenjen i
s vremena na vrijeme može biti izmijenjen i dopunjen, i ovaj
dopunjen.
termin obuhvaća sve rasporede i sporazume koji su dopinški
27. "Zakoni RS" predstavlja zakone kojim se uspostvlja i
Sporazumu o Projektu s Federacijom.
vodi Republika Srpske.
14. "Supsidijarni sporazum s Federacijom" predstavlja
28. "Supsidijarni sporazum" predstavlja sporazum koji se
sporazum koji se sklapa između Primatelja i Federacije, koji se
spominje u Dijelu 1-B rasporedu 2 ovog Sporazuma u skladu s
spominje u Rasporedu 2, Dijelu 1 i paragrafu B.1. ovog
kojim Primatelj stavlja dio sredstava iz Financiranja na
Sporazuma, koji s vremna na vrijeme može biti izmijenjen i
raspolaganje Entitetu.
dopunjen.
29. "Obuka" predstavlja sve troškove u svezi s
15. "Zakoni Federacije" predstavlja zakone kojim se
aktivnostima obuke u okviru Projekta poput obrazovnih
uspostvlja i vodi Federacija.
radionica, studijskih putovanja i lokalne obuke, i obuhvaća
16. "Opći uvjeti" predstavlja "Opće uvjete za Kredite i
pristojbe, naknade, putne troškove i dnevne troškove nastavnog
Grantove Međunarodne asocijacije za razvoj" od 31. jula 2010.
ososblja i sudionika obuke, troškove nastavnog materijala,
17. "Inkrementalni operativni troškovi" predstavlja
iznajmljivanja prostorijai opreme, i ostale povezane troškove.
razumne inkrementalne troškove koji se načine u ime provedbe
Dio II Modifikacije Općih uvjeta
Projekta, njegovog upravljanja i nadzora, uključujući nabavu
Modifikacije Općih uvjeta su slijedeće:
uredskog materijala, izdavanje obavijesti za javne nabave,
1.
Dio 3.02 se modificira da glasi kako slijedi:
operativnost vozila, održavanje i popravci ured i uredske
"Dio 3.02. Naknada za uslugu i Naknada za kamatu
opreme, komunikacije, prevođenje i tumačenje, putni i nadzorni
(a) Naknada za uslugu. Primatelj plaća Asocijaciji
toškovi, i ostali drugi troškovi u izravnoj vezi s Projektom, ali
naknadu za uslugu Preuzeti Kreditni Iznos po stopi koja je
izuzev plaća za dužnosnike i zaposlenike Primatelja.
pricizirana u Financijskom Sporazumu. Naknada za uslugu se
18. "Smjernice za nabavu" predstavlja "Smjernice:
obračunava od odgovarajućih datuma na koje su iznosi Kredita
Nabava roba, radova i ne-konsultantskih usluga u okviru zajma
preuzeti i plaća se polugodišnje za protekli period na svaki
IBRD i Kredita i Grantova IDA za zajmoprimca od Svjetske
Datum za otplatu. Naknade za uslugu se izačunavaju na temelju
banka" od januara 2011.
kalendarske godine od 360 dana, i kalendarskih mjeseci od 30
19. "Planovi za nabavu" predstavlja odgovarajuće planove
dana.
za nabavu Federacije i Republike Srpske prema Projektu, od
(b) Naknada za kamatu. Primatelj plaća Asocijaciji
29. maja 2012, i koji se spominju u paragrafu 1.18 Smjernica o
kamatu
na Preuzeti Kreditni Iznos po stopi koja je pricizirana u
nabavi i paragrafu 1.25 Smjernica o konsultantima, koje s
Financijskom Sporazumu. Kamata se obračunava od
vremena na vrijeme mogu biti izmijenjene i dopunjene u skladu
odgovarajućih datuma na koje su iznosi Kredita preuzeti i plaća
s odredbama spomenutih paragrafa.
se polugodišnje za protekli period na svaki Datum za otplatu.
20. "Republika Srpska" ili "RS" predstavlja Republiku
Naknade za uslugu se izačunavaju na temelju kalendarske
Srpske, konstitutivni dio Primatelja, i obuhvaća sve njene
godine od 360 dana, i kalendarskih mjeseci od 30 dana. "
zakonske nasljednike.
2. Paragraf 28 Priloga ("Financiranje otplate") se
21. "GA RS" predstavlja Upravu za geodetske i
modificira
umetanjem riječi "Naknada za kamatu" između riječi
imovinsko pravne poslove Republike Srpske, i obuhvaća sve
"Naknada za uslugu" i "Naknada za obvezu".
njene zakonske nasljednike.
3. Prilog se modificira umetanjem novog paragrafa 32 sa
22. "MF RS" predstavlja Ministarstvo financija Republike
slijedećom definicijom "Naknade za kamatu", i odgovarajućom
Srpska, i obuhvaća sve njegove zakonske nasljednike.
prenumeracije preostalih paragrafa: "32. "Naknada za kamatu"
23. "MP RS" predstavlja Ministarstvo pravde Republike
označava naknadu za kamatu preciziranu u Financijskom
Srpske, i obuhvaća sve njegove zakonske nasljednike.
Sporazumu za potrebe Dijela 3.02 (b). "
24. "JPP RS" predstavlja Jedinicu za provedbu projekta
4. Prenumerisani paragraf 37 (prvobitno paragraf 36)
unutar Uprave za geodetska i imovinsko pravna pitanja
Priloga ("Datum otplate") se modificira umetanjem riječi
Republike Srpska, koja je odgovorna za povjerenički funkcije
"Naknade za kamatu" između riječi "Naknade za uslugu" i
provođenja Dijela 2 Projekta, i obuhvaća sve njene zakonske
"Naknade za obvezu".
nasljednike.
5. Prenumerisani paragraf 50 (prvobitno paragraf 49)
25. "Sporazum o Projektu sa RS" predstavlja sporazum
Priloga ("Naknada za uslugu") se modificira zamjenom
između Asocijacije i Republike Srpske za ovaj Projekt, koji s
upućivanja na Dio 3.02 s upućivanjem na Dio 3.02 (a).
vremena na vrijeme može biti izmijenjen i dopunjen, i ovaj
termin obuhvaća sve rasporede i sporazume koji su dopinški
Sporazumu o Projektu sa RS.
Član 3.
Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom
jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.
Broj 01-50-1-2481-37/13
Predsjedavajući
7. augusta 2013. godine
Željko Komšić, s. r.
Sarajevo

Str./Стр 32
Broj/Број 17

SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори

Četvrtak, 12. 9. 2013.
Четвртак, 12. 9. 2013.

KAZALO
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
117 Odluka o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike
Hrvatske o suradnji na području obrane (hrvatski
jezik)
Одлука о ратификацији Споразума између
Савјета министара Босне и Херцеговине и
Владе Републике Хрватске о сарадњи на
подручју одбране (српски језик)
Odluka o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike
Hrvatske o saradnji na području odbrane
(bosanski jezik)
118 Odluka o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske
Federacije o uvjetima uzajamnih putovanja
državljana Bosne i Hercegovine i državljana
Ruske Federacije (hrvatski jezik)
Одлука о ратификацији Споразума између
Савјета министара Босне и Херцеговине и
Владе Руске Федерације о условима узајамних
путовања држављана Босне и Херцеговине и
држављана Руске Федерације (српски језик)

1

3

6

8

119

Odluka o ratifikaciji Sporazuma Sporazum
između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i
Vlade Ruske Federacije o uslovima uzajamnih
putovanja državljana Bosne i Hercegovine i
državljana Ruske Federacije (bosanski jezik)
Odluka o ratifikaciji Sporazuma o financiranju
(Projekt registracije nekretnina) između Bosne i
Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj
(hrvatski jezik)
Одлука о ратификацији Споразума о
финансирању
(Пројекат
регистрације
некретнина) између Босне и Херцеговине и
Међународне асоцијације за развој (српски
језик)
Odluka o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju
(Prijekat registracije nekretnina) između Bosne i
Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj
(bosanski jezik)

12

13

19

26

10

Nakladnik: Ovlaštena služba Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: tajnik Doma naroda Parlamentarne
skupštine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, Džemala Bijedića 39/III - Ravnatelj: Dragan Prusina Telefoni: Centrala: 722-030 - Ravnatelj: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050 faks: 722-074 - Služba za pravne i opće poslove:
722-051 - Računovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvrđuje polugodišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa: UNICREDIT
BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brčko 552-00000000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - Tisak: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za tiskaru: Mevludin Hamzić - Reklamacije za
neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Službeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obvezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.
Pretplata za II polugodište 2013. za "Službeni glasnik BiH" i "Međunarodne ugovore" 120,00 KM, "Službene novine Federacije BiH" 110,00 KM.
Web izdanje: http: //www.sluzbenilist.ba - godišnja pretplata 200,00 KM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful