You are on page 1of 4

´Í¡àÍç¹ÁÔÅ¡Ñ´ËÂҺẺÊѹé Ë¹Ø RQS-AT ´Í¡àÍç¹ÁÔÅ¡Ñ´ËÂҺẺÂÒÇ Ã‹¹Ø RQL-AT

AT Coating Roughing Endmill Short Series No. RQS-AT AT Coating Roughing Endmill Long Series No. RQL-AT
MATERIAL: ������-������� ������ AICrSiN Hss-Co, MATERIAL: ������-������� ������ AICrSiN Hss-Co,
AICrSiN Coating AICrSiN Coating

Ø6~20 Ø22~28 Ø30 Ø35~50


Ø10~20 Ø25 Ø30~50

RQS -AT RQL -AT


Code No. Mill Flute Overall Shank No. of Unit Code No. Mill Flute Overall Shank No. of Unit
Dia. Length Length Dia. Flutes Price Dia. Length Length Dia. Flutes Price
RQS6-AT 6 15 80 6 4 2,700.- RQL10-AT 10 45 100 10 4 4,950.-
RQS8-AT 8 20 90 8 4 3,000.- RQL12-AT 12 55 110 12 4 5,700.-
RQS10-AT 10 25 100 10 4 3,300.- RQL16-AT 16 65 125 16 4 7,150.-
RQS12-AT 12 30 110 12 4 4,250.- RQL18-AT 18 65 125 16 4 7,500.-
RQS14-AT 14 30 110 12 4 4,600.- RQL20-AT 20 75 140 20 4 8,400.-
RQS16-AT 16 35 125 16 4 5,150.- RQL25-AT 25 90 165 25 5 11,600.-
RQS18-AT 18 35 125 16 4 5,650.- RQL30-AT 30 90 165 25 6 15,800.-
RQS20-AT 20 40 140 20 4 6,100.- RQL35-AT 35 110 190 32 6 22,500.-
RQS22-AT 22 40 140 20 5 6,850.- RQL40-AT 40 125 205 32 6 30,600.-
RQS25-AT 25 45 160 25 5 8,150.- RQL50-AT 50 150 255 42 6 49,900.-
RQS28-AT 28 45 160 25 5 10,200.-
RQS30-AT 30 45 160 25 6 12,800.-
RQS35-AT 35 55 180 32 6 22,200.-
RQS40-AT 40 65 200 32 6 26,800.-
RQS50-AT 50 75 225 42 6 38,100.-

´Í¡àÍç¹ÁÔÅ¡Ñ´ËÂÒº Ë¹Ø RQR-AT


AT Coating Roughing Endmill Regular Series No. RQR-AT
MATERIAL: ������-������� ������ AICrSiN Hss-Co,
AICrSiN Coating

Ø6~20 Ø25 Ø30 Ø35~50

RQR -AT
Code No. Mill Flute Overall Shank No. of Unit
Dia. Length Length Dia. Flutes Price � Table of Tolerance on Dia. - AT Coated Roughing End Mill

RQR6-AT 6 20 80 6 4 3,150.- Mill Dia. Tolerance on Dia.


RQR8-AT 8 25 90 8 4 3,450.- (mm) (mm)
RQR10-AT 10 35 100 10 4 3,900.- 0
RQR12-AT 12 40 110 12 4 5,600.- 6~12 -0.1
RQR16-AT 16 50 125 16 4 7,000.- 14~16
0
RQR18-AT 18 50 125 16 4 7,450.- -0.15
0
RQR20-AT 20 55 140 20 4 8,350.- 18~50 -0.2
RQR25-AT 25 70 160 25 5 11,500.-
RQR30-AT 30 80 160 25 6 15,700.-
RQR35-AT 35 90 180 32 6 22,200.-
RQR40-AT 40 100 200 32 6 30,200.-
RQR50-AT 50 120 225 42 6 49,400.-

123
´Í¡àÍç¹ÁÔÅ¡Ñ´ËÂÒº Ë¹Ø GRFR ´Í¡àÍç¹ÁÔÅ¡Ñ´ËÂÒº Ë¹Ø RFR
Roughing Endmill Regular Series No. GRFR Roughing Endmill Regular Series No. RFR
MATERIAL: ������-������� ���������������� MATERIAL: ������-������� Hss-Co
Hss-Co, Tin Coating

Ø6~31 Ø32~50 Ø6~31 Ø32~50

GRFR RFR
Code No. Mill Flute Overall Shank No. of Unit Code No. Mill Flute Overall Shank No. of Unit
Dia. Length Length Dia. Flutes Price Dia. Length Length Dia. Flutes Price
GRFR6 6 15 60 6 4 1,750.- RFR6 6 15 60 6 4 1,250.-
GRFR7 7 20 70 8 4 1,850.- RFR7 7 20 70 8 4 1,300.-
GRFR8 8 20 70 8 4 1,900.- RFR8 8 20 70 8 4 1,350.-
GRFR9 9 25 80 10 4 2,150.- RFR9 9 25 80 10 4 1,400.-
GRFR10 10 25 80 10 4 2,150.- RFR10 10 25 80 10 4 1,500.-
GRFR11 11 30 95 12 4 2,500.- RFR11 11 30 95 12 4 1,750.-
GRFR12 12 30 95 12 4 2,700.- RFR12 12 30 95 12 4 1,800.-
GRFR13 13 35 105 16 4 3,100.- RFR13 13 35 105 16 4 2,150.-
GRFR14 14 35 105 16 4 3,400.- RFR14 14 35 105 16 4 2,400.-
GRFR15 15 40 110 16 4 3,750.- RFR15 15 40 110 16 4 2,650.-
GRFR16 16 40 110 16 4 4,000.- RFR16 16 40 110 16 4 2,800.-
GRFR17 17 40 120 20 4 4,250.-* RFR18 18 40 120 20 4 3,150.-
GRFR18 18 40 120 20 4 4,500.- RFR19 19 45 125 20 4 3,400.-*
GRFR19 19 45 125 20 4 4,700.-* RFR20 20 45 125 20 4 3,400.-
GRFR20 20 45 125 20 4 4,850.- RFR21 21 45 135 25 4 3,950.-*
GRFR21 21 45 135 25 4 5,600.-* RFR22 22 45 135 25 4 3,950.-
GRFR22 22 45 135 25 4 5,600.- RFR23 23 50 140 25 4 4,700.-*
GRFR23 23 50 140 25 4 6,700.-* RFR25 25 50 140 25 4 4,700.-
GRFR24 24 50 140 25 4 6,800.-* RFR28 28 55 145 25 4 5,600.-*
GRFR25 25 50 140 25 4 6,800.- RFR29 29 55 145 25 4 6,900.-*
GRFR30 30 55 145 25 4 9,900.- RFR30 30 55 145 25 4 6,900.-
GRFR32 32 60 160 32 6 11,400.-* RFR31 31 60 160 32 4 8,000.-*
GRFR35 35 60 160 32 6 13,500.-* RFR33 33 60 160 32 6 8,000.-*
*������������� DISCONTINUED ITEM
RFR34 34 60 160 32 6 9,400.-*
RFR35 35 60 160 32 6 9,400.-*
RFR36 36 60 160 32 6 11,400.-*
RFR37 37 60 160 32 6 12,300.-*
RFR38 38 65 165 32 6 12,300.-*
RFR39 39 65 165 32 6 12,700.-*
RFR42 42 65 175 42 6 15,400.-*
RFR44 44 70 180 42 6 17,900.-*
RFR45 45 70 180 42 6 17,900.-*
RFR46 46 70 180 42 6 18,700.-*
RFR48 48 70 180 42 6 19,700.-*
RFR50 50 70 180 42 6 21,400.-*
*������������� DISCONTINUED ITEM

124
´Í¡àÍç¹ÁÔÅ¡Ñ´ËÂҺẺÂÒÇ Ã‹¹Ø RFL ´Í¡àÍç¹ÁÔÅ¡Ñ´ËÂҺẺÊѹé Ë¹Ø HQS
Roughing Endmill Long Series No. RFL Roughing Endmill Short Series No. HQS
MATERIAL: ������-������� Hss-Co MATERIAL: ������-������� Hss-Co

Ø6~31 Ø32~50 Ø6~21 Ø22~28 Ø30 Ø32~50

RFL HQS
Code No. Mill Flute Overall Shank No. of Unit Code No. Mill Flute Overall Shank No. of Unit
Dia. Length Length Dia. Flutes Price Dia. Length Length Dia. Flutes Price
RFL6 6 25 70 6 4 1,450.- HQS6 6 15 80 6 4 1,450.-
RFL8 8 35 85 8 4 1,550.- HQS7 7 20 90 8 4 1,600.-
RFL9 9 45 100 10 4 1,650.-* HQS8 8 20 90 8 4 1,600.-
RFL10 10 45 100 10 4 1,750.- HQS9 9 25 100 10 4 1,800.-
RFL12 12 55 120 12 4 2,250.- HQS10 10 25 100 10 4 1,800.-
RFL14 14 55 125 16 4 2,800.- HQS11 11 30 110 12 4 2,250.-
RFL16 16 65 135 16 4 3,350.- HQS12 12 30 110 12 4 2,250.-
RFL18 18 65 145 20 4 4,050.- HQS13 13 30 110 12 4 2,500.-
RFL19 19 75 155 20 4 4,200.-* HQS14 14 30 110 12 4 2,500.-
RFL20 20 75 155 20 4 4,650.- HQS15 15 30 110 12 4 2,600.-
RFL21 21 75 165 25 4 5,550.-* HQS16 16 35 125 16 4 2,750.-
RFL22 22 75 165 25 4 5,550.-* HQS17 17 35 125 16 4 3,050.-
RFL23 23 90 180 25 4 6,500.-* HQS18 18 35 125 16 4 3,050.-
RFL24 24 90 180 25 4 6,500.-* HQS19 19 40 140 16 4 3,250.-
RFL25 25 90 180 25 4 6,500.- HQS20 20 40 140 20 4 3,250.-
RFL26 26 90 180 25 4 6,950.-* HQS21 21 40 140 20 4 3,850.-
RFL27 27 90 180 25 4 7,500.-* HQS22 22 40 140 20 5 3,850.-
RFL28 28 90 180 25 4 7,500.-* HQS23 23 45 160 20 5 4,150.-
RFL29 29 90 180 25 4 8,550.-* HQS24 24 45 160 25 5 4,600.-
RFL30 30 90 180 25 4 8,550.- HQS25 25 45 160 25 5 4,600.-
RFL31 31 95 195 32 4 10,600.-* HQS26 26 45 160 25 5 5,000.-
RFL36 36 100 200 32 6 15,700.-* HQS28 28 45 160 25 5 5,450.-
RFL37 37 100 200 32 6 16,900.-* HQS30 30 45 160 25 6 6,900.-
RFL38 38 105 205 32 6 16,900.-* HQS32 32 55 180 32 6 7,950.-
RFL39 39 110 210 32 6 18,200.-* HQS35 35 55 180 32 6 9,450.-
RFL40 40 110 210 32 6 18,200.-* HQS40 40 65 200 32 6 13,000.-
RFL44 44 115 225 42 6 24,500.-* HQS50 50 75 225 42 6 20,500.-
RFL46 46 115 225 42 6 26,200.-*
RFL48 48 120 230 42 6 27,900.-*
*������������� DISCONTINUED ITEM

125
´Í¡àÍç¹ÁÔÅ¡Ñ´ËÂÒº Ë¹Ø HQR ´Í¡àÍç¹ÁÔÅ¡Ñ´ËÂҺẺÂÒÇ Ã‹¹Ø HQL
Roughing Endmill Regular Series No. HQR Roughing Endmill Long Series No. HQL
MATERIAL: ������-������� Hss-Co MATERIAL: ������-������� Hss-Co

Ø6~21 Ø22~28 Ø30 Ø32~50


Ø10~20 Ø22~28 Ø30~50

HQR HQL
Code No. Mill Flute Overall Shank No. of Unit Code No. Mill Flute Overall Shank No. of Unit
Dia. Length Length Dia. Flutes Price Dia. Length Length Dia. Flutes Price
HQL10 10 45 100 10 4 2,300.-
HQR6 6 20 80 6 4 1,700.- HQL12 12 55 110 12 4 3,000.-
HQR7 7 25 90 8 4 1,850.- HQL14 14 55 110 12 4 3,200.-
HQL15 15 55 110 12 4 3,550.-
HQR8 8 25 90 8 4 1,850.- HQL16 16 65 125 16 4 3,750.-
HQL18 18 65 125 16 4 3,950.-
HQR9 9 35 100 10 4 2,100.- HQL20 20 75 140 20 4 4,450.-
HQR10 10 35 100 10 4 2,100.- HQL22 22 75 140 20 5 5,250.-
HQL25 25 90 165 25 5 6,200.-
HQR11 11 40 110 12 4 2,700.- HQL28 28 90 165 25 5 7,150.-
HQR12 12 40 110 12 4 2,700.- HQL30 30 90 165 25 6 8,400.-
HQL32 32 110 190 32 6 10,200.-
HQR13 13 40 110 12 4 2,900.- HQL35 35 110 190 32 6 12,400.-
HQL40 40 125 205 32 6 17,300.-
HQR14 14 40 110 12 4 2,900.- HQL45 45 125 230 42 6 23,200.-
HQR15 15 40 110 12 4 3,200.- HQL50 50 150 255 42 6 28,200.-
HQR16 16 50 125 16 4 3,400.-
HQR17 17 50 125 16 4 3,550.-
HQR18 18 50 125 16 4 3,550.-
HQR19 19 55 140 16 4 4,000.-
HQR20 20 55 140 20 4 4,000.- ´Í¡àÍç¹ÁÔÅ¡Ñ´ËÂҺẺÂÒÇ3⁄4ÔàÈÉ Ã‹¹Ø HQXL
HQR21 21 55 140 20 4 4,700.- Roughing Endmill Extra Long Series No. HQXL
HQR22 22 55 140 20 5 4,700.- MATERIAL: ������-������� Hss-Co
HQR23 23 70 160 20 5 5,050.-
HQR24 24 70 160 25 5 5,550.-
HQR25 25 70 160 25 5 5,550.-
HQR26 26 70 160 25 5 6,000.-
Ø20 Ø25 Ø30~50
HQR28 28 75 160 25 5 6,500.-
HQR30 30 80 160 25 6 7,450.-
HQR32 32 80 180 32 6 9,300.- HQXL
HQR35 35 90 180 32 6 10,400.- Mill Flute Overall Shank No. of Unit
HQR40 40 100 200 32 6 14,600.- Code No. Dia. Length Length Dia. Flutes Price
HQR45 45 110 200 42 6 19,600.- HQXL20 20 100 180 20 4 8,100.-
HQXL25x125 25 125 215 25 5 9,550.-
HQR50 50 120 225 42 6 23,800.- HQXL25x150 25 150 240 25 5 11,200.-
HQXL30x125 30 125 215 25 6 10,900.-
HQXL30x150 30 150 240 25 6 13,100.-
HQXL35x125 35 125 225 32 6 15,700.-
HQXL35x150 35 150 250 32 6 19,200.-
HQXL40 40 180 280 32 6 26,800.-
HQXL45 45 180 290 42 6 34,000.-
HQXL50 50 205 315 42 6 42,600.-

126