You are on page 1of 2

www.thanhtuan.ucoz.

com LUYỆN THI 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO - LIÊN HỆ : 0905 77 9594 – (056) 3791688

BÀI TẬP VỀ ĐỒNG BIẾN , NGHỊCH BIẾN TRÊN R.


DẠNG 1 : ĐÃ BIẾT DẤU CỦA a
Bài số 1 : Tìm m để hàm số đồng biến trên R.
1
y  x 3  (m  1) x 2  x  3m  4
3
Bài giải :
- Hàm số đã cho xác định trên R.
- Đạo hàm : y '  x 2  2(m  1) x  1  g ( x)
Để hàm số đồng biến trên R thì : y '  0 x  R
 '  0  m 2  2m  0 m  0
  
a  0 1  0 m  2
Bài số 2 : Tìm m để hàm số nghịch biến trên R .
y   x3  (m  2) x 2  3x  3m5  8
Bài giải :
- Hàm số đã cho xác định trên R .
- Đạo hàm : y  3x 2  2(m  2) x  3  g ( x)
Để hàm số nghịch biến trên R thì : y '  0 x  R
 '  0  m 2  4m  5  0  x  5
   
a  0  3  0 x  1
Dạng 2 : Không biết a
Bài số 3 : Tìm m để hàm số đồng biến trên R .
1
y  (m 2  4) x 3  (2m  1) x 2  3 x  2010
3
Bài giải :
- Hàm số đã cho xác định trên R .
- Đạo hàm : y '  (m 2  4) x 2  2(2m  1) x  3
Để hàm số đồng biến trên R thì : y '  0 x  R
m 2  4m  13  0( Sai )
 '  0 4m  4m  1  3m  12  0
2 2

  2    m  2
a  0 m  4  0 
m  2
Vậy không có giá trị m .
Bài số 4 :Tìm m để hàm số nghịch biến trên R .
1
y  (m 2  m) x3  (m  2) x 2  x  2
3
Bài giải :
- Hàm số đã cho xác định trên R.
- Đạo hàm : y '  (m 2  m) x 2  2(m  2) x  1
www.thanhtuan.ucoz.com LUYỆN THI 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO - LIÊN HỆ : 0905 77 9594 – (056) 3791688

Để hàm số nghịch biến trên R thì :


 '  0 (m  2) 2  (m 2  m)  0
   2
a  0 (m  m)  0
5m  4  0
 2
m  m  0
 4
m  
 5
0  m  1

Không có giá trị của m để hàm số nghịch biến R.


Bài số 5 : Tìm m để hàm số đồng biến trên R.
1
y  (m  1) x3  (m  1) x 2  x  1983
3
Bài giải :
- Hàm số đã cho xác định trên R .
- Đạo hàm : y '  (m  1) x 2  2(m  1) x  1
Để hàm số đồng biến trên R thì : y '  0 ; x  R
 '  0 m 2  3m  0 0  m  3
   0m3
a  0 m  1  0  m  1

www.thanhtuan.ucoz.com LUYỆN THI 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO - LIÊN HỆ : 0905 77 9594 – (056) 3791688

Chủ soạn : Nguyễn Thanh Tuấn