Sanhi at Bunga - Set B

www.thegomom.com
 

Panuto: Bilugan ang sanhi at salungguhitan ang bunga sa pangungusap.
________ 1. Tumatawa ang bata dahil naduling ang unggoy.
________ 2. Sapagkat nahirapan ka tumakbo, kailangan kang mag-ehersiyo araw-araw.
________ 3. Tumahol ang aso kaya nagulat ang magnanakaw.
________ 4. Kailangan ako pumunta sa eskwela, sapagkat may gagawin kaming proyekto.
________ 5. Marami akong kendi nung Halloween kasi maganda ang aking costume.
________ 6. Nanalo ako sa Bey Blade tournament kaya binigyan ako ng El Drago.
________ 7. Maraming tao sa Mall sapagkat malapit na ang Pasko.
________ 8. Natapon ang tubig dahil nahulog ang baso.
________ 9. Pupunta sila sa Laguna para kunin ang mga hinog na prutas.
________ 10. Si Marty ay masyado mabilis mag-bisikleta kaya natumba siya.
Tukuyin ang maaring maging sanhi ng bunga sa ibaba.
Walang Klase (bunga)
(sanhi 1) _____________________________________________________________________
(sanhi 2) _____________________________________________________________________
Tukuyin ang maaring maging sanhi ng bunga sa ibaba.
Naglaro maghapon (sanhi)
(bunga 1) ___________________________________________________________________
(bunga 2) ___________________________________________________________________

 
 

Worksheet  made  by  www.thegomom.com.  All  rights  reserved.  

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.