Pagsasanay sa Filipino

c 2012 Pia Noche, www.samutsamot.wordpress.com

Pangalan

Petsa

Marka

20

Pagpili ng angkop na bunga
Panuto: Isulat sa patlang ang titik ng posibleng bunga ng sanhi sa kaliwang panig. 1. kulang sa tulog 2. hindi nagsisipilyo pagkatapos kumain 3. madalas na pag-eensayo 4. hindi naghuhugas ng kamay bago kumain 5. pagsunod sa mga batas-trapiko 6. inaawit ang Lupang Hinirang 7. hindi nakikinig sa guro 8. maingat habang nagmamaneho 9. pagtapon ng basura sa tamang lugar 10. kumakain nang tama at sapat 11. hindi nalinisan ang sugat 12. mataas na lagnat 13. may problema ang kaibigan 14. nakasaksi ng krimen 15. pagiging masipag at matiyaga 16. pagliligpit ng mga gamit 17. mabilis na pagtaas ng populasyon 18. kulang ang perang pambili ng pagkain 19. marami ang tinanim 20. mainit na sabaw a. tumayo nang tuwid b. hindi naintindihan ang leksiyon c. maayos na silid d. pagtupad ng pangarap sa buhay e. pagiging antukin f. tumawag sa pulis g. magtitipid sa mga gastusin h. marami ang aanihin i. diarrhea j. mahusay na manlalaro k. napaso ang dila l. dadami ang bilang ng mga mahihirap m. malinis na pamayanan n. sirang ngipin n ˜. magpapahinga at iinom ng gamot ng. malusog na katawan o. maayos ang daloy ng trapiko p. impeksiyon q. mag-aalok ng tulong r. nakaiwas sa sakuna sa daan