1

ЈавноОбразац
комунално предузеће
за обједињену наплату
комуналних, стамбених и других услуга и накнада
Ниш
Наде Томић 7, 18000 Ниш
018/511-830
www.jkponnis.rs

ЈКП “ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“
СЛУЖБА МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

ЗАХТЕВ
ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТАКА НА ЗАЈЕДНИЧКОМ РАЧУНУ

“ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ

1. ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:
___________________________
_________________

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ЈМБГ

ТЕЛЕФОН

________________________________
АДРЕСА ОБЈЕКТА

2. ПРОМЕНА СЕ ВРШИ ЗА СЛЕДЕЋЕ ОБАВЕЗЕ:

|_|_|_|_|_|_|_|
ШИФРА КОРИСНИКА

________________________________
________________________________
________________________________

3. РАЗЛОГ ПОДНОШЕЊА
ЗАХТЕВА: ............................................................................................................................
................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
4. ПРОМЕНА СЕ ВРШИ НА ОСНОВУ ДОКУМЕНТА КОЈИ РЕГУЛИШЕ ( ЗАОКРУЖИТИ ):
1. КУПОВИНУ
3. ПОКЛОН
2. НАСЛЕДСТВО
4. ОСТАЛО________________________

У НИШУ, ДАНА ..............................
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:
.....................................................

И ЗВРШИО ПРОМЕНУ:
......................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful