You are on page 1of 1

‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן‬

‫ב"ה‬
‫תשס"ה סמסטר ב'‪ ,‬מועד א'‬
‫פילוסופיה ‪31-600-01‬‬
‫הנושא ‪ -‬גוף ונפש‬
‫המרצה ‪ -‬ד"ר ש‪ .‬קצוף‬
‫משך הבחינה ‪ -‬שעתיים‬
‫אין חומרי עזר‬

‫שאלת חובה (‪ 40‬נקודות) ‪ -‬יש להגביל את התשובה לשלושה עמודים בלבד‪.‬‬

‫העיסוק הפילוסופי בסוגיית גוף ונפש נעזר במידה ניכרת בניתוח מקרים בדיוניים – חלקם רחוקים מאד מהמציאות‪.‬‬

‫‪.1‬הסבר את ההסתמכות על מקרים בדיוניים‪.‬‬

‫‪.2‬הבא שתי דוגמאות של שימוש במקרה בדיוני וציין מה הן אמורות ללמד‪.‬‬

‫‪.3‬מהן הגבולות להעלאת מקרים כאלה לדיון?‬

‫עליך לענות על שתיים מהשאלות הבאות‪ 60( :‬נקודות) – יש להגביל כל אחת מהתשובות לשני עמודים בלבד‪.‬‬

‫‪ .1‬מהי עמדתו של דקרט לגבי היחס בין גוף ונפש? איך הוא מנמק אותה? לאיזו קשיים היא מובילה?‬

‫‪ .2‬הסבר את תורת הבהיביוריזם הלוגי והבא ביקורת עליה‪.‬‬

‫‪ .3‬הסבר את תורת הזהות המטריאליסטית הקובעת זהות של סוג ‪ ) )type-type identity‬בין תכונות מנטליות‬
‫ותכונות פיזיקליות והבא ביקורת עליה‪.‬‬

‫בהצלחה!‬