KEBERKESANAN PENDEKATAN KONSTUKTIVISME MELALUI KAEDAH SMART CIRCUIT POP-UP BOOK (SCP BOOK) DALAM TOPIK ELEKTRIK DAN

ELEKTRONIK TAHUN 4

SHAHIDATUL AIN BINTI SULAIMAN

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

JABATAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN MIZAN OKTOBER 2013

i

Tandatangan :…………………………………………… Nama Penulis :……………………………………………. Tarikh :……………………………………………. ii .HALAMAN PENGAKUAN “Saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya’.

PENGESAHAN PENYELIA “Saya akui bahawa saya telah membaca laporan penyelidikan ini dan pada pandangan saya karya ini telah memadai dari segi skop dan kualiti untuk penganugarahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Reka bentuk dan Teknologi (Pendidikan Rendah)”.. Nama Penyelia :………………………………………… Tarikh :………………………………………… iii . Tandatangan :………………………………………..

A. Normah binti Said tiada apa yang dapatku bicarakan. iv . Shahidah bt Sulaiman.DEDIKASI Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Hj. Buat ayahanda dan bonda yang paling dikasihi. Sulaiman bin Ujang dan Hjh. hanya doamu mengiringi setiap detik perjalanan hidup ini. Kamarul Hafidz bt Sulaiman.T Tuhan seluruh alam.W. Mohd Turmizi bt Sulaiman. dan Siti Aishah Bt Sulaiman yang sentiasa melontarkan sokongan dan dorongan dari kejauhan semoga kasih sayang ini akan berpanjangan sehingga ke pintu Jannah. Segala puji atas limpah dan kurnia Allah S. Buat kekanda-kekandaku yang dikasihi.W. Doa yang Kalian titipkan buatku setiap hari adalah kekuatan bagiku menghadapi dugaan selama ini. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad S. Nour Eyouni bt Sulaiman.

v . khas kepada sahabat karib Nurul Huda bt khairuzzaman. Bibi Fazreena bt Fazal Mohamed dan Ahmad Junaidi b. Kamarizan Bin Ya dan En Ibrhim bin Yajid atas kesudian memberikan pandangan dan saranan bagi memurnikan dan memberi cadangan yang berguna. Lestari budi dan kasih yang tidak terhingga juga kepada kedua orang ibu bapa saya di atas segala pengorbanan. motivasi serta berjuang bersama-sama saya untuk mengharungi cabaran-cabaran sepanjang pengajian ini.PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih dirakamkan kepada Encik Hatta bin Ismail. pensyarah penyelia saya di atas segala nasihat. Abd Karim yang sentiasa menemani saya dan menghulurkan bantuan. dorongan dan kesabaran mereka mengiringi saya mengharungi segala cabaran sepanjang tempoh pengajian ini. Merekalah yang menjadi sumber inspirasi saya ketika menyiapkan laporan ini. Tidak lupa kepada sahabat-sahabat yang telah memberi galakan dan dorongan sepanjang kajian ini. sedia memberikan bimbingan dan tunjuk ajar serta pendapat beliau yang meyakinkan amat membantu saya dalam menjalankan kajian ini. Mahadi bin Nik Mohamed pensyarah penyelia praktikum saya yang prihatin. Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada panel penilai saya semasa pembentangan kajian ini dilakukan iaitu En. Pada kesempatan ini saya juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada En. bantuan dan keperihatinan semasa menyempurnakan Laporan Kajian Tindakan ini. dorongan.

frekuensi dan min. kefahaman dan aplikasi yang baik. kecenderungan mereka cipta dan semangat keusahawanan.K Apal. vi . Topik Elektrik dan Elektronik merupakan di bawah bidang Reka bentuk dan Teknologi di mana murid memerlukan pengetahuan. Hasil kajian membuktikan Pendekatan Konstruktivisme melalui kaedah SCP Book adalah lebih berkesan dan sesuai digunakan dalam P&P bagi Topik Elektrik dan Elektronik Tahun 4 berbanding kaedah sedia ada.ABSTRAK Kurikulum Kemahiran Hidup adalah bertujuan memperkembangkan kebolehan murid dalam kemahiran teknologi. Responden adalah terdiri daripada 20 orang murid dari S. Dapatan kajian menunjukkan peningkatan penguasaan dan kefahaman murid dan minat mereka untuk mempelajari topik ini. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti keberkesanan Pendekatan Konstruktivisme melalui kaedah Smart Circuit Pop-Up Book (SCP Book) dalam proses P&P terhadap tahap kefahaman dan pengetahuan serta minat minat murid disamping mewujudkan suasan pembelajaran yang menyeronokkan. Data yang diperolehi dianalisis secara manual seterusnya dikumpul dalam bentuk peratus. Data kajian telah dikumpul melalui ujian prestasi dan item-item set soal selidik dengan memfokuskan Topik Elektrik dan Elektronik. Ujian Prestasi yang digunakan terhadap kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan juga telah menunjukkan perbezaan yang signifikan.

The achievement test used for the experimental group and the control group had shown significance different. understanding and application. Respondents comprised of 20 students from S. This research was conducted to identify the effectiveness of constructivism approach through the Smart Circuit Pop-Up Book (SCP Book) in the teaching and learning process on the level of understanding and knowledge as well as students’ interest while creating a fun learning environment. The findings showed the increasing of pupil’s mastery and their interest to learn this topic. vii . Electrical and Electronics topic are under design and technology in which students need a good knowledge. The findings proved that the constructivism approach through the SCP Book is more effective and suitable for use in the teaching and learning process for the Electrical and Electronic topic Year 4 compared to the existing method. design and enterprise.K Apal.ABSTRACT Living Skills Curriculum is designed to develop student abilities in technology. The data were further analyzed manually collected in a percentage. Data was collected through performance tests and various items questionnaire by focusing on the Electrical and Electronic topic. frequency and mean.

2 2.4.4.0 FOKUS KAJIAN 2.3 1.0 PENDAHULUAN 1.4 Pengenalan Definisi Istilah Refleksi Amalan P&P Lalu Refleksi Nilai Pendidikan 1 4 6 10 i ii iii iv v vi vii xi xii xiii 2.4 Tinjauan Masalah Kajian Analisis Masalah Kajian Fokus Kajian Kriteria Pemilihan Fokus 2.2 1.1 2.3 2.2 Kepentingan 12 15 17 19 19 19 viii .1 1.ISI KANDUNGAN HALAMAN MUKA HADAPAN PENGESAHAN PENYELIA PENGAKUAN PENULIS DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN 1.1 Kebolehtadbiran 2.

2 Analisis Data Soal Selidik 7.3 Kebolehgunaan 2.0 6.1.0 Objektif Umum Objektif Khusus Persoalan Kajian Batasan Kajian 20 21 21 22 23 23 23 25 25 34 35 35 36 39 41 42 43 43 46 46 46 48 49 ix TINJAUAN LITERATUR KUMPULAN SASARAN TINDAKAN YANG DIJALANKAN 6.0 ANALISA DAN INTERPRETASI DATA 7.1 Analisis Ujian Prestasi 7.1 Analisis Data Soal Selidik 7.4.0 5.4.4 Kawalan 2.3 6.4 Prosedur Tindakan Rekabentuk Kajian Langkah-langkah P&P Cara Mengumpul Data 7.6 Kerelevanan kepada Sekolah 3.2 Interpretasi Ujian Prestasi 7.1 Analisis Prestasi 7.3 3.1 6.1.4.2 Interpretasi Data Soal Selidik 7.4 4.2.2.2 3.0 OBJEKTIF KAJIAN 3.3 Analisis Data Analisa Dokumen .1 3.4.5 Kolaborasi 2.2.2 6.

4 9.1 8.1 Analisis Data Analisa Dokumen 8.3.0 DAPATAN DAN RUMUSAN KAJIAN 8.7.0 9.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA RUJUKAN LAMPIRAN x .3 8.2 8.0 Dapatan Persoalan Pertama Dapatan Persoalan Kedua Dapatan Persoalan Ketiga Nilai-nilai yang Boleh Dipelajari 50 52 52 52 53 53 PERBINCANGAN HASIL KAJIAN 9.1 Pendahuluan Perbincangan 54 55 57 10.

SENARAI JADUAL JADUAL 1 2 3 4 5 6 7 Rekabentuk Kajian Perlaksanaan Tindakan Purata Markah Ujian Prestasi Kategori Gred Murid Analisis Markah Ujian Prestasi Item Minat Murid Perbandingan soal selidik MUKA SURAT 24 35 43 44 45 47 48 xi .

SENARAI RAJAH RAJAH 1 2 3 4 5 6 Ciri-ciri BBM Berkesan Kitaran Pelan Tindakan Pelan Tindakan Contoh lembaran kerja murid lembaran kerja yang tidak lengkap lembaran kerja yang lengkap MUKA SURAT 27 36 39 50 50 51 xii .

SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN A B C D Ujian Prestasi Soal Selidik Gambar-gambar Bukti Kajian Data Analisis Dokumen Murid MUKA SURAT 58 69 71 74 xiii .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful