P. 1
אין עומדין להתפלל אלא מתוך הלכה פסוקה

אין עומדין להתפלל אלא מתוך הלכה פסוקה

|Views: 4|Likes:
Published by Michael Kochin
אין עומדין להתפלל ... אלא מתוך הלכה פסוקה

דבר הלכה פרשת נח תשע"ד
אין עומדין להתפלל ... אלא מתוך הלכה פסוקה

דבר הלכה פרשת נח תשע"ד

More info:

Published by: Michael Kochin on Oct 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2013

pdf

text

original

1

הקוספ הכלה ךותמ אלא ... ללפתהל ןידמוע ןיא
ד"עשת חנ תשרפ הכלה רבד
ידידי תליהק) ןי'צוק לאכימ (ה
V4

רבד םינתונ המל לה רעמל תבש תלבק ןיב תבש ברעב הכ בי ?
לש איה תמאה ושת שי הז לה אל הב תיתכ
שי הליהקל ה הבר מ םידמול 'ה ךורב ,
בר ןיאו
" ל"זח רמואש ומכו הרפה ,בולחל הצור לגעש הממ רתוי
ׇ צור ַ חל ה ֵ ל ב "
אוב זא ו הז תא חסננ ינפל הכלה רבדל עמוש להקה המל :תרחא
הליפתה ?
תוכרב ילבב 'מע אל ףד א : ךותמ אל ללפתהל ןידמוע ןיא ךותמ אלו ןיד
הקוספ הכלה ךותמ אלא הכלה רבד
רמולכ דו ןיד ךותמ ללפתהל םידמוע ןיא : שישכ םיישעמ םירב
הרקמב חוכיו םיוסמ
ו םג ןיא ד ךותמ וליפא ללפתהל םידמוע ןוי ינויע וז יתכלה אשונב
רחא וא
"ל םיעיגמ ןכ םא אלא הקוספ הכלה "
" הקוספ הכלה " – ריבסמ י"שר :הפ " הכירצ הניאש
ןויע "
ףיסומ ?המלו י"שר : " הרהמ אהי אלש ר ותליפתב הב "
ללפתהל שי ,דחא דצמ " החמש ךותמ ," ,רמולכ "במרה ןושלב ,ם
" הרות ירבד ךותמ "
ב תוגנעתה ךותמ תווצמ ה :הרות
ש ומכ טטצמ א"מרה ) וא " צ ח ג : ג ( םיליהת רפסמ : " 'ה ידוקפ
בל יחמשמ םירשי "
קיספהל ךירצ לבא דומעלו רבד ךותמ הליפתל " ןיאש ןויע הב
נשמה ןושלב ,"תקולחמ אלו ה הרורב ) וא " צ ח ג : ג ה ןטק ףיעס (
"ש העיבקה ,ןבומכ הקוספ הכלה ךותמ אלא ... ללפתהל ןידמוע ןיא "
איה יטנלוויבמא ת
" דיגהל ,ןויעה תא עוטקל איה השירדה םאה ,הקוספ הכלה "
ןיינעמ אל וליפא דמלנה
ללפתהל םוקל זאו
ימלשוריה ןמ עמתשמ ךכ (א 'מע ול) הנוח בר : רמא
םייקנ העבש תרמשמו תבשוי לדרח ןיעכ הפיט האורה
ילצמו םיאקו
רמא הנוח בר םק זאו חוכיו הילע ןיאש הכלה ללפתהו
2

וליפא ,יתכלהה ןויעה תא קיספהל אל איה השירדה םאה וא
מש דע ,הליפתל הקוספ הכלהל םיעיג
ה תא " וה ו אנימא א " הלילש ךרד קר יתיאר תאזה ןגמב
" בתוכש ,םהרבא פב קסע םא לופל - הו הכלה רוביצה וליחת
ַ כמ ןיאש וישכע טרפבו ,םהמע ללפתי ,ללפתהל ְ ו לכ םינ - ךכ
הליפתב "
" הרורב הנשמה ףיסומו כל אלא וריהזה אלו חת י אלש הל
סעי ו ק לופלפב ק ו הליפתה םד " ) וא " צ ח ג : ג ה ןטק ףיעס (
?הקוספ הכלה איה המ :םכמצעל םילאוש םתא חטב
שולש איבמ ילבבה תועד
תיעיבר העד ףיסומ ימלשוריה
הכלה איה המ הלאשה :רמולכ תינויע הלאש המצע איה הקוספ
הילע שיש חוכיו
ןייעל ןמזה אל הזו כ הלאשב תאז
לה םכל דיגא הז םוקמב !הקוספ הכלה ןיינעב הקוספ הכ
תחקל ןיא עובשה תשרפ ןולא ו תוינויע תובשחמב רישע פ ילופל
הרות הליפתה םלואל םיסנכנשכ !
קזח יכ ש ה תללפתמה אובת ללפתמה אובי וא רהרהל ןולאב
הליפתה ינפל
םלואה ןמ האיציב קר ןולאה תא תחקל שי !
האירקל נויע תי תיבב
הריזג ןירזוג ןיא יל ודיגי ע רוביצה ל הב דומעל לוכי רוביצה ןיאש
ףיסומ ינא ןכ םא הליהקה לש תוליפתה חסונמ המגודה תא תבש ברעב :
" אינת , רמא איננח יבר : יח י םע תבש ברעב וידגב שמשמל םדא ב
.אציו חכשי אמש ,הכישח רמא ףסוי בר : אתבשל אתבר אתכלה "

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->