Đề tài tham dự cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2011

Mô hình định lượng phân tích các yếu tố tác động tới kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội giai đoạn 2005 – 2009

1

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài Sản phẩm thủ công mỹ nghệ là mặt hàng có truyền thống lâu đời của Việt Nam, đã đƣợc xuất khẩu từ khá sớm so với các mặt hàng khác, và có những đóng góp tích cực vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nƣớ c. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu ngành hàng thủ công mỹ nghệ của nƣớc ta đã đạt 3,5 tỷ USD vào năm 2009. Hiện nay hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam cũng đã có mặt ở gần 200 quốc gia trên thế giới, và đƣợc đánh giá là một trong những mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu rất lớn. Hà Nội là một trong những địa phƣơng có nhiều làng nghề và doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ nhất trên cả nƣớc. Trong những năm qua, hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của Hà Nội đã góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng trăm ngàn lao động ở khu vực làng nghề. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của cả nƣớc nói chung, Hà Nội nói riêng vẫn còn có nhiều hạn chế. Doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn vốn và thị trƣờng xuất khẩu. Hệ thống hỗ trợ ngành chƣa hiệu quả, không có nhiều tiến bộ trong đổi mới sản phẩm hay quy mô sản phẩm còn hạn hẹp. Điều này đã làm hạn chế phần nào tiềm năng xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở nƣớc ta. Để có thể tìm ra những giải pháp hiệu quả nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ, nhất thiết phải có những đánh giá toàn diện và khoa học về những yếu tố tác động tới kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ, xác định mức độ ảnh hƣởng của từng yếu tố. Chỉ trên cơ sở đó chúng ta mới có những định hƣớng đúng đắn và những điều chỉnh kịp thời

2

nhằm phát huy tối đa tiềm năng xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Trƣớc yêu cầu đó, giới hạn nghiên cứu tại Hà Nội, nhóm tác giả đã quyết định lựa chọn đề tài: “Mô hình định lƣợng phân tích các yếu tố tác động tới kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội giai đoạn 2005 – 2009” làm đề tài tham dự cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Ngoại thƣơng năm 2011. 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu Trong thời gian qua có khá nhiều nghiên cứu sử dụng mô hình kinh tế lƣợng, cụ thể là mô hình trọng lƣợng nhằm phân tích các yếu tố tác động tới tổng kim ngạch xuất khẩu hoặc kim ngạch xuất khẩu các nhóm hàng của một quốc gia. Tuy nhiên, đối với nhóm hàng thủ công mỹ nghệ, mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về hoạt động xuất khẩu nhóm hàng này, nhƣng chƣa có nghiên cứu nào sử dụng mô hình trọng lƣợng nhằm phân tích các yếu tố tác động tới kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ, của cả ngành nói chung, và của từng tiểu ngành nói riêng. Vì vậy, đề tài nghiên cứu khoa học “Mô hình định lƣợng phân tích các yếu tố tác động tới kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội giai đoạn 2005 – 2009” là đề tài đầu tiên chỉ ra và phân tích một cách định lƣợng các yếu tố tác động tới kim ngạch xuất khẩu ngành hàng thủ công mỹ nghệ. 3. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2005 – 2009 và các nhân tố tác động tới hoạt động xuất khẩu này.

4. nhƣng phạm vi nghiên cứu chính để xây dựng mô hình định lƣợng là các doanh nghiệp xuất khẩu thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội1.  Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội nói riêng. Phƣơng pháp nghiên cứu 1 Sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính vào năm 2008 thì tính cả trên địa bàn Thành phố Hà Nội mở rộng . Hơn nữa.3 3. Đây là quãng thời gian đủ dài để đánh giá tác động của các yếu tố tới kim ngạch xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của Hà Nội. do nghiên cứu có sử dụng các phân tích định lƣợng nên thời gian nghiên cứu trên cũng phụ thuộc vào sự sẵn có của số liệu. Mục tiêu nghiên cứu  Xác định đƣợc những yếu tố có ảnh hƣởng và xây dựng mô hình định lƣợng đánh giá tác động của những yếu tố ấy tới kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội. Về thời gian: Từ năm 2005 – 2009.2. cả nƣớc nói chung trong thời gian sắp tới. Về không gian: Mặc dù đề tài có khái quát hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của cả nƣớc.một nƣớc có nhiều điều kiện tƣơng đồng với Việt Nam để rút ra những bài học cho xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của nƣớc ta.  Nghiên cứu sâu kinh nghiệm về hoạt động sản xuất và xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của Ấn Độ . Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Đề tài nghiên cứu về hoạt động xuất khẩu và các yếu tố tác động đến hoạt động xuất khẩu ngành hàng thủ công mỹ nghệ. 5.

Chƣơng 2: Phân tích các yếu tố tác động tới kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội giai đoạn 2005 – 2009. trong đó chủ yếu là số liệu của Tổng cục Thống kê và Tổng cục Hải quan. kết thúc. danh mục bảng biểu. Bên cạnh đó. Chƣơng 3: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ trong thời gian tới. . đề tài đƣợc chia làm ba chƣơng: Chƣơng 1: Khái quát về xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ.4 Để hoàn thành nghiên cứu. luôn đặt đối tƣợng nghiên cứu trong những mối tƣơng quan tác động nhiều chiều và xem xét đầy đủ các khía cạnh trong những hoàn cảnh khác nhau. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu. 6. nhóm tác giả sử dụng phƣơng pháp phân tích định lƣợng với những thông tin và số liệu thứ cấp đƣợc tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Cơ sở lý thuyết của mô hình định lƣợng. nhóm tác giả cũng sử dụng phƣơng pháp duy vật lịch sử. duy vật biện chứng. tài liệu tham khảo và phụ lục.

Trong đó. Oregon. NXB Giáo dục. hàng hoá dịch vụ xuất khẩu do các nhà sản xuất trong nƣớc cung cấp cho ngƣời tiêu dùng nƣớc ngoài có thể là bất cứ mặt hàng nào đƣợc vận chuyển từ nƣớc này sang nƣớc khác một cách hợp pháp. dịch vụ của nƣớc ngoài. Khái niệm và vai trò của xuất khẩu 1.5 CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ XUẤT KHẨU VÀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU NHÓM HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ. đặc biệt là vì mục đích thƣơng mại. Theo Bùi Xuân Lƣu (2002) trong Giáo trình Kinh tế Ngoại thƣơng2. Do vậy có thể hiểu xuất khẩu là việc bán hàng hoá. Ngƣời bán các hàng hoá và dịch vụ đó đƣợc gọi là ngƣời xuất khẩu (có trụ sở tại nƣớc xuất) còn ngƣời mua có trụ sở ở nƣớc ngoài đƣợc gọi là ngƣời nhập khẩu. Sheffrin5 (2003). 2 3 Bùi Xuân Lƣu (2002). Do vậy trong thƣơng mại quốc tế. Giáo trình Kinh tế Ngoại thƣơng. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA MÔ HÌNH ĐỊNH LƢỢNG 1. Hoa Kỳ . dịch vụ cho nƣớc ngoài. bán hàng hoá và dịch vụ qua biên giới quốc gia. Theo Rakesh Mohan Joshi3 (2005). Hà Nội. còn nhập khẩu là việc mua hàng hoá.1. Khái niệm Hiện nay có nhiều định nghĩa khác nhau về xuất khẩu. Hoa Kỳ 5 Giáo sƣ kinh tế tại Đại học California. Theo Arthur Sullivan4 và Steven M. xuất khẩu (bán) và nhập khẩu (mua) là hai nhánh của hoạt động ngoại thƣơng. Porland. Giáo sƣ Học viện Ngoại thƣơng Ấn Độ 4 Giáo sƣ kinh tế tại trƣờng Cao đẳng Lewis and Clark. hoạt động ngoại thƣơng đƣợc định nghĩa là việc mua. xuất khẩu chỉ việc bán hàng hoá và dịch vụ đƣợc sản xuất ở nƣớc sở tại sang các nƣớc khác. thuật ngữ xuất khẩu xuất phát từ khái niệm vận chuyển hàng hoá và dịch vụ ra ngoài cửa khẩu quốc gia.

19 tỷ năm 2010. theo thống kê của Bộ Công Thƣơng. đứng từ góc độ lợi ích của một quốc gia khi tham gia thƣơng mại quốc tế. Đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới.1. . Ở Việt Nam. nguồn thu ngoại tệ đóng góp một phần lớn trong tổng thu nhập quốc dân. tức là hơn 4. Đóng góp cho tổng thu nhập quốc dân Đây là một trong những vai trò rất quan trọng của xuất khẩu. có thể là ngoại tệ đối với một hoặc cả hai quốc gia.6 Nhƣ vậy. 1.7 lần. nhóm tác giả chỉ ra và phân tích những vai trò sau của hoạt động xuất khẩu. tốc độ tăng trƣởng kim ngạch xuất khẩu bình quân hàng năm của nƣớc ta trong giai đoạn 2001 – 2010 luôn ở mức cao. Trong nghiên cứu này. hoạt động xuất khẩu là hoạt động buôn bán hàng hoá. Đặc biệt trong thời kỳ toàn cầu hóa. nhìn chung lại. Quy mô xuất khẩu tăng từ 15 tỷ USD năm 2001 lên 72. Vai trò Có nhiều quan điểm khác nhau về vai trò của hoạt động xuất khẩu. 1. Hình thức sơ khai của chúng chỉ là hoạt động trao đổi hàng hoá nhƣng cho đến nay nó đã phát triển rất mạnh và đƣợc biểu hiện dƣới nhiều hình thức. Nó đã xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử p hát triển của xã hội và ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu. Cũng theo đó mà tỷ trọng đóng góp của kim ngạch xuất khẩu trong GDP của Việt Nam đã tăng từ 46% năm 2001 lên tới 70% năm 2010.2. dịch vụ cho cá nhân hoặc tổ chức nƣớc ngoài nhằm thu ngoại tệ. Xuất khẩu là hoạt động cơ bản của hoạt động ngoại thƣơng. quốc tế hóa hiện nay thì vai trò này của xuất khẩu càng trở nên rõ nét. Một số vai trò đƣợc chúng tôi chứng minh qua số liệu cụ thể của Việt Nam. đạt 19%/năm.2. Những con số đó đã chứng minh cho đóng góp quan trọng của xuất khẩu trong tổng thu nhập quốc dân.

bí quyết. Singapore… 1. Nhật Bản. Chính sự chuyên môn hóa sẽ dẫn tới việc tập trung sản xuất những mặt hàng mà quốc gia có lợi thế cạnh tranh. sản xuất trong nƣớc càng phải tích cực cải tiến nhằm cạnh tranh với sản xuất của các quốc gia khác. đi đôi với xuất khẩu có thể là chuyển giao công nghệ.2. Đồng thời. các doanh nghiệp phải tiếp cận với những thị trƣờng mới. đáp ứng những tiêu chuẩn mới.2. nghĩa là phải thỏa mãn nhu cầu của khách hàng mới. Góp phần giải quyết công ăn việc làm và nâng cao đời sống nhân dân Khi một quốc gia tiến hành xuất khẩu thì quốc gia đó không chỉ phải đảm bảo lƣợng hàng hóa tiêu dùng trong nƣớc mà còn phải đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách hàng ở các nƣớc khác. Mà tổng dung lƣợng thị trƣờng của toàn . Đài Loan. Do vậy. kỹ thuật. quốc gia sẽ sản xuất những thứ mà các nƣớc khác cần.2. Góp phần thúc đẩy sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nhờ xuất khẩu mà sản xuất một mặt hàng nào đó có thể phát triển và tạo tiền đề cho các ngành liên quan cùng có cơ hội phát triển. tức là cơ cấu kinh tế sẽ dịch chuyển theo chiều hƣớng ngoại. do đó sẽ dẫn tới sự chuyên môn hóa và phân công lao động trên thế giới. Điều này cũng sẽ giúp các nƣớc đi sau về công nghệ có thể đổi mới nền kinh tế trong nƣớc một cách nhanh chóng. Thực tế đã cho thấy rất nhiều quốc gia đã có sự chuyển dịch kinh tế mạnh mẽ và trở thành các nƣớc công nghiệp mới nhờ vào xuất khẩu. khiến cơ cấu kinh tế thay đổi theo hƣớng phù hợp với trao đổi quốc tế. Các nƣớc khi tham gia xuất khẩu thì thông thƣờng không thể xuất khẩu tất cả các mặt hàng mà chỉ xuất khẩu những mặt hàng nƣớc đó có khả năng và thực sự đem lại lại lợi ích kinh tế. khi tham gia vào hoạt động xuất khẩu. Mặt khác. chứ không phải sản xuất tất cả mọi loại hàng hóa nhƣ trƣớc. Nhƣ vậy có thể nói xuất khẩu đã góp phần thúc đẩy sản xuất chung của cả nền kinh tế. tiêu biểu phải kể đến là những nền kinh tế mới nổi ở khu vực Đông Á nhƣ: Hàn Quốc.7 1.3.

nâng cao vị thế của đất nước Xuất khẩu giúp phân công lao động hiệu quả giữa các quốc gia cũng nhƣ phân bổ hợp lý nguồn lực trong và ngoài nƣớc. cạnh tranh tiêu thụ sản phẩm với các quốc gia khác. 1. 1.2.2. Tăng cường lợi thế cạnh tranh. Khi sản xuất đƣợc mở rộng thì cũng cần sử dụng nhiều nhân công hơn. giúp nền kinh tế trong nƣớc có thể chuyển biến linh hoạt để thích nghi với nền kinh tế toàn cầu. do đó cần phải mở rộng sản xuất. và ƣu thế về kinh tế lại dẫn tới những ƣu thế về chính trị.5. Nhƣ vậy nhờ có xuất khẩu mà có thể ổn định và nâng cao đời sống cho toàn xã hội. Sản phẩm có thể đƣợc xuất khẩu nghĩa là sản phẩm đó đã đƣợc sự công nhận của khách hàng quốc tế. Xuất khẩu còn có thể kết nối nền sản xuất của quốc gia cùng với sự phát triển quốc tế. Bên cạnh đó. một quốc gia xuất khẩu lớn không chỉ có tiềm năng về kinh tế mà còn có vị thế lớn trên trƣờng chính trị.8 thế giới lớn hơn rất nhiều so với thị trƣờng trong nƣớc.4. chiếm lĩnh thị phần. từ đó giúp một đất nƣớc có thể tập trung vào những ngành mình có lợi thế. Ƣu thế về xuất khẩu dẫn đến những ƣu thế về kinh tế. Góp phần thúc đẩy và mở rộng quan hệ quốc tế Xuất khẩu là một bộ phận quan trọng của kinh tế đối ngoại. Bên cạnh đó. Hoạt động xuất khẩu và các hoạt động kinh tế đối ngoại khác luôn có quan hệ mật thiết gắn bó và phụ thuộc lẫn nhau. Đây là cơ sở tiền đề vững chắc để xây dựng các . Bản chất của xuất khẩu chính là mở rộng thị trƣờng. nhờ đó giải quyết đƣợc công ăn việc làm. xuất khẩu còn tạo nguồn vốn để nhập khẩu vật phẩm tiêu dùng thiết yếu phục vụ trực tiếp và đáp ứng phong phú thêm nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

từ đó kéo theo các mối quan hệ khác phát triển nhƣ du lịch quốc tế. Hoạt động xuất khẩu cũng ảnh hƣởng tới quan hệ của các quốc gia trên thế giới. Philipin tháng 10 năm 1997. bảo hiểm quốc tế.1. thậm chí là những phƣơng tiện máy móc. sản phẩm thủ công mỹ nghệ đƣợc hiểu là “những sản phẩm đƣợc làm bởi các nghệ nhân. Tại Hội thảo chuyên ngành quốc tế do UNESCO tổ chức về “Thủ công mỹ nghệ và thị trƣờng thế giới: Thƣơng mại và ngôn ngữ văn hóa” tại Manila. pháp luật. văn hóa. kinh tế. tín dụng quốc tế… Ngƣợc lại. có thể khẳng định xuất khẩu là hoạt động không thể thiếu đối với mỗi quốc gia cũng nhƣ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với mọi nền kinh tế. Cũng theo Hội thảo này. và đƣợc chế tạo từ nguồn nguyên liệu thô.9 mối quan hệ kinh tế đối ngoại sau này. Khái niệm và đặc điểm nhóm hàng thủ công mỹ nghệ 2. Nhƣ vậy. hoặc có sự trợ giúp của các dụng cụ cầm tay.. là mục tiêu của tất cả các quốc gia trên thế giới. nhƣng đóng góp từ lao động trực tiếp của ngƣời thợ thủ công phải là nhân tố chính và quan trọng nhất”.1. Khái niệm Hiện nay các học giả còn có nhiều quan niệm khác nhau về thủ công mỹ nghệ. Sự độc đáo đặc biệt của các sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất phát từ các đặc điểm khác biệt .. sự phát triển của các ngành này lại tác động trở lại hoạt động xuất khẩ u. Khi muốn có xuất khẩu. hoặc hoàn toàn bằng tay. tạo ra cơ sở hạ tầng cho hoạt động xuất khẩu phát triển. sản phẩm thủ công mỹ nghệ không chịu một sự hạn chế nào về các quy định chất lƣợng. Thủ công mỹ nghệ và hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ 2. . tốt đẹp.1. 2. các nƣớc thƣờng phải đặt quan hệ cũng nhƣ nghiên cứu kỹ càng về nƣớc đối tác về tất cả các vấn đề chính trị. văn hóa…Các nƣớc có kim ngạch thƣơng mại hai chiều lớn thƣờng phải là những nƣớc có mối quan hệ chính trị. có sẵn từ thiên nhiên.

truy cập ngày 11/5/2011 8 Viện Khoa học xã hội Việt Nam . bản sắc dân tộc. hay các biểu tƣợng mang tính tôn giáo và xã hội. 6 Hệ thống hài hòa phân loại và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới (The Harmonized Commodity Description and Coding Systems. sự hàm chứa ý nghĩa. [v] mặt hàng đƣợc chế biến từ lƣơng thực thực phẩm). Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau về nhóm hàng này. Tại Việt Nam. luận án Tiến sỹ kinh tế của Bạch Thị Lan Anh7 (2010) đã tổng hợp một vài quan điểm về thủ công mỹ nghệ ở nƣớc ta: Theo Dƣơng Bá Phƣợng8 (2001). [ii] công cụ sản xuất.edu. [iv] mặt hàng phục vụ sản xuất và đời sống. trang trí. Những sản phẩm nhƣ vậy cũng thƣờng mang ý nghĩa về mặt văn hóa và (hoặc) tôn giáo. có thể dùng để trang trí hay cho các mục đích khác nhƣng phải đƣợc chế tác hoàn toàn bằng tay hoặc chỉ sử dụng các công cụ giản đơn. Kinh nghiệm và kỹ năng của ngƣời thợ thủ công là tiêu chuẩn hàng đầu để đánh giá một sản phẩm thủ công mỹ nghệ.vn/?page=xem-tin-tuc&name_id=ncs-bach-thi-lan-anh-bao-veluan-an-tien-si-cap-truong&portal=gsneu. thẩm mỹ.” Trên thực tế. nghệ thuật. các sản phẩm thủ công mỹ nghệ không đƣợc phân chia một cách rạch ròi theo mã HS6.gsneu. tính văn hóa. Alaa Qattan (2009) trong báo cáo cho Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ có tựa đề “Handicrafts market demand analysis” (Phân tích nhu cầu thị trƣờng thủ công mỹ nghệ) đƣa ra khái niệm: “Thủ công mỹ nghệ là những sản phẩm đòi hỏi kỹ năng và tay nghề cao. thủ công mỹ nghệ là một trong năm nhóm nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam (gồm: [i] thủ công mỹ nghệ. [iii] mặt hàng phục vụ tiêu dùng thông thƣờng. World Customs Organisation) 7 http://www.10 của chúng nhƣ: tính hữu dụng. Những sản phẩm đƣợc sản xuất với số lƣợng lớn hoặc bằng máy không đƣợc coi là thủ công mỹ nghệ. sáng tạo. tính chức năng.

Nghề thủy tinh 21. sơn mài 20. Nghề làm hƣơng nến Nguồn: Bùi Văn Vượng (2002) 9 Giám đốc Trung tâm tạo mẫu làng nghề Việt Nam . Nghề làm quạt giấy 23. Nghề làm lƣợc 34. Nghề dệt thảm 15. Nghề đúc đồng 4. múa rối 26. Nghề mộc 31. Nghề in (mộc bản) 17. Nghề rèn 5.11 Còn Bùi Văn Vƣợng9 (2002) đã liệt kê ra danh mục 34 nghề đƣợc xếp vào nhóm nghề thủ công mỹ nghệ: Bảng 1. Nghề thêu – ren – đăng ten 11. Nghề gốm 2. Nghề làm giấy (giấy dó) 16. Nghề tiện (gỗ) 33. Nghề may mặc 10. Nghề mây tre đan 28. lọng 27. Nghề làm ô. dù. Nghề làm đồ chơi 25. Nghề làm giày dép 14. Nghề khảm trai 18. lụa) 6. Nghề kim hoàn 8. Nghề chạm khắc gỗ 12. Nghề đóng thuyền 7. Nghề kiến trúc 32. Nghề dệt (vải. Nghề làm trống 24. Nghề dệt chiếu 9. sáo. Nghề làm con rối. Nghề làm nón 13. đá quý) 22. Nghề làm đàn. Nghề ngọc (trai. Nghề làm trang phục sân khấu 30. nhị 29. Nghề sơn. Nghề làm tranh dân gian 19. Nghề chạm khắc đá 3.1: Danh mục nhóm nghề thủ công mỹ nghệ 1.

kim loại quý. [iii] Nhóm sản phẩm gỗ mỹ nghệ. Vì thế. 2. lịch sử. Còn cách phân chia của Bùi Văn Vƣợng tuy mang tính diễn giải cụ thể nhƣng có thể sẽ vấp phải tình trạng liệt kê không đầy đủ. [viii] Nhóm sản phẩm khác.12 Nhƣ vậy có thể thấy định nghĩa về thủ công mỹ nghệ của UNESCO và Alaa Qattan mang tính khái quát hóa cao nhƣng cũng vì vậy lại gây ra một số khó khăn khi xác định sản phẩm thủ công mỹ nghệ trong thực tế. [ii] tính sáng tạo cá nhân. [iv] Nhóm sản phẩm sơn mài. Sản phẩm thủ công mỹ nghệ bao gồm: [i] Nhóm sản phẩm mây tre cói thả m.1.. [vi] Nhóm sản phẩm từ giấy. tính biểu tƣợng văn hóa thể hiện mối quan hệ giữa sản phẩm thủ 10 11 Cục xúc tiến thƣơng mại và Trung tâm thƣơng mại quốc tế thực hiện năm 2006 Giáo sƣ trƣờng Luật Sở hữu trí tuệ bang Tây Bengal. dệt thủ công. đặc trƣng cho mỗi vùng lãnh thổ hay quốc gia sản xuất ra chúng.. .2. nhóm tác giả đã dựa trên cách phân loại nhóm ngành thủ công mỹ nghệ trong Chiến lƣợc xuất khẩu quốc gia ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam10 để xếp các sản phẩm thủ công mỹ nghệ vào 8 nhóm chính và đƣa ra cách hiểu sau: Thủ công mỹ nghệ là những sản phẩm đƣợc chế tác dựa trên toàn bộ (hoặc phần lớn) là lao động trực tiếp của ngƣời thợ thủ công. Trong đó. Đặc điểm J Sai Deepak11 (2008) đã phân biệt giữa thủ công mỹ nghệ truyền thống (traditional handicrafts) với thủ công mỹ nghệ công nghiệp (industrial handicrafts) và đƣa ra hai đặc điểm nổi bật nhất của thủ công mỹ nghệ truyền thống là: [i] tính thẩm mỹ và tính biểu tƣợng văn hóa (sản phẩm mang đặc trƣng văn hóa của vùng lãnh thổ sản xuất ra chúng). Hơn nữa. nghệ thuật. [v] Nhóm sản phẩm đá quý. bên cạnh giá trị sử dụng của một hàng hóa thông thƣờng còn mang những giá trị văn hóa. [ii] Nhóm sản phẩm gốm sứ. Ấn Độ . Cách hiểu trên sẽ đƣợc sử dụng thống nhất trong toàn bộ đề tài này. cách liệt kê quá chi tiết nhƣ vậy không thực sự thuận tiện cho việc nghiên cứ u. [vii] Nhóm sản phẩm thêu ren.

[iv] Tính đa dạng. Ngoài ra.2. đặc điểm về tính mỹ thuật cũng đƣợc thể hiện ngay trong tên gọi của nhóm sản phẩm này: thủ công mỹ nghệ. Do đặc thù của một số doanh nghiệp nên đặc điểm về tính đơn chiếc (tính cá biệt và sắc thái riêng của mỗi sản phẩm) không đƣợc thể hiện thật sự rõ nét. khi xây dựng mô hình định lƣợng phân tích các yếu tố tác động tới kim ngạch xuất khẩu ngành hàng thủ công mỹ nghệ ở chƣơng 2.edu. [v] Tính thủ công. 2. Tính mỹ thuật Giống nhƣ tính thủ công. đó là: [i] Tính văn hóa. [ii] Tính mỹ thuật. [iii] Tính đơn chiếc. nhóm tác giả đã sử dụng bộ số liệu xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. trong nghiên cứu này. Còn trên Thƣ viện học liệu mở Việt Nam12.1.1.vn/content/m19651/latest/.2. Tính thủ công Đặc điểm về tính thủ công đƣợc thể hiện ngay trong tên gọi của nhóm sản phẩm này: thủ công mỹ nghệ. Trong phạm vi của nghiên cứu này. nhƣng đóng góp từ lao động trực tiếp của ngƣời thợ thủ công vẫn chiếm một phần không nhỏ. năm đặc điểm của hàng thủ công mỹ nghệ đã đƣợc nhắc tới. chúng tôi cũng không đặt ra vấn đề phân biệt giữa thủ công mỹ nghệ truyền thống và thủ công mỹ nghệ công nghiệp mà chỉ xét tới những đặc điểm nổi bật nhất sau của sản phẩm thủ công mỹ nghệ: 2. Bên cạnh giá 12 http://voer. Mặc dù ngày nay sản phẩm thủ công mỹ nghệ có thể đƣợc sản xuất trong các doanh nghiệp với sự trợ giúp của hệ thống máy móc thiết bị hiện đại hơn.13 công mỹ nghệ với mỗi nền văn hóa riêng biệt là đặc trƣng rõ rệt nhất để phân biệt giữa thủ công mỹ nghệ truyền thống và thủ công mỹ nghệ công nghiệp. Chính vì đặc điểm này mà thủ công mỹ nghệ đƣợc coi là nhóm sản phẩm có độ thâm dụng lao động trên mỗi sản phẩm rất cao. truy cập ngày 11/5/2011 .2.1.

nghệ thuật. Đặc điểm này cũng hoàn toàn phù hợp với định nghĩa về thủ công mỹ nghệ mà nhóm nghiên cứu đã đƣa ra ở trên. lịch sử.1. Tính văn hóa Với đặc thù là dòng sản phẩm đƣợc tạo nên dựa trên phần lớn là lao động trực tiếp của ngƣời nghệ nhân nên mỗi sản phẩm thủ công mỹ nghệ đều mang những đặc điểm đặc trƣng cho văn hóa của vùng lãnh thổ mà ngƣời nghệ nhân đó sinh sống. Đây cũng là một đặc tính làm cho hàng thủ công mỹ nghệ có sức hấp dẫn cao với khách hàng nhất là khách quốc tế. sản phẩm thủ công mỹ nghệ có xu hƣớng đƣợc đơn giản hóa..1. Hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ 2. nhất là những quốc gia phát triển và có thu nhập bình quân đầu ngƣời cao. Chính đặc điểm này đã làm gia tăng giá trị của dòng sản phẩm thủ công mỹ nghệ và gây đƣợc sự chú ý của khách hàng ở nƣớc ngoài. đặc sắc.2. 2. 2.14 trị sử dụng. giá trị thẩm mỹ luôn là điều đƣợc đánh giá cao ở các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. sản phẩm thủ công mỹ nghệ đƣợc du khách quốc tế mua ngay tại quốc gia sản xuất sản phẩm giống nhƣ một hình thức hàng lƣu niệm.2. . Nhiều sản phẩm thủ công còn là những biểu tƣợng cho nền văn hóa và tôn giáo của các vùng đất.2. Theo Alaa Qattan (2009). đó là những sản phẩm không chỉ mang những giá trị sử dụng của một hàng hóa thông thƣờng. khi đƣợc bán dƣới hình thức hàng lƣu niệm. Các hình thức xuất khẩu thủ công mỹ nghệ Sản phẩm thủ công mỹ nghệ có thể đƣợc xuất khẩu dƣới hai hình thức chính: xuất khẩu tại chỗ và xuất khẩu ra nƣớc ngoài 2.3. Xuất khẩu tại chỗ Trong hình thức này.2.1.1.. mà còn mang nhiều giá trị văn hóa. nhằm hƣớng . Các sản phẩm luôn là sự kết hợp giữa phƣơng pháp thủ công tinh xảo với sự sáng tạo nghệ thuật của mỗi nghệ nhân.

1: Các kênh phân phối hàng thủ công mỹ nghệ Nguồn: Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (2006) . Đây là hình thức xuất khẩu phổ biến và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các hình thức xuất khẩu thủ công mỹ nghệ.2. Tổ chức từ thiện Ngƣời bán lẻ qua mạng Ngƣời bán lẻ độc lập Sơ đồ 1. thích hợp với việc làm đồ lƣu niệm tại các khu du lịch.2. Xuất khẩu ra nước ngoài Trong hình thức này. Quy trình của một sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ ngƣời thợ thủ công tới tay ngƣời tiêu dùng ở nƣớc ngoài đƣợc thể hiện trong sơ đồ sau đây: Nhà bán lẻ lớn. sản phẩm thủ công mỹ nghệ đƣợc bán cho đối tác nƣớc ngoài bằng cách mang hàng sang tận nƣớc nhập khẩu bằng các phƣơng tiện vận tải khác nhau và chịu sự ràng buộc của một số thủ tục xuất nhập khẩu nhất định. chiết khấu Đại lý mua Cửa hàng bách hóa Thợ thủ công mỹ nghệ Nhà xuất khẩu Nhà nhập khẩu bán buôn Cửa hàng hợp đồng Ngƣời tiêu dùng Ngƣời bán lẻ theo danh mục ATO . 2.1.15 vào phân khúc thị trƣờng có thu nhập trung bình và thấp.

13 Một số trƣờng hợp lên đến 80 – 100% . Đây đều là những quốc gia có nguồn lao động thủ công dồi dào. Ngoài ra với nƣớc xuất khẩu. đặc sắc. lịch sử .1. . Đặc điểm của xuất khẩu thủ công mỹ nghệ 2. có tay nghề. hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ chỉ đƣợc hiểu theo hình thức thứ hai (xuất khẩu ra nƣớc ngoài).2. Trung Quốc.2. 2. Minh chứng rõ rệt nhất cho luận điểm này là theo báo cáo của Alaa Qattan (2009). có đội ngũ lao động thủ công đông đảo. có nhiều làng nghề thủ công truyền thống với đội ngũ nghệ nhân giỏ i. Đặc điểm về nước xuất khẩu Những nƣớc xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ chủ yếu là những quốc gia có truyền thống trong lĩnh vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp.16 Trong phạm vi của nghiên cứu này. 2.2.2... Đặc điểm về nước nhập khẩu Nhƣ đã trình bày trong phần đặc điểm của nhóm hàng thủ công mỹ nghệ.2. Ấn Độ và Việt Nam là những nhà xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ chính của thế giới.2.2. tay nghề cao. Giá trị lao động trực tiếp của ngƣời thợ thủ công tích lũy trong mỗi sản phẩm là rất lớn. đây là dòng sản phẩm mang nhiều giá trị thẩm mỹ. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu thủ công mỹ nghệ có thể không lớn nhƣ một số nhóm hàng khác nhƣng do không phải nhập khẩu nguyên liệu đầu vào nên thực tế giá trị gia tăng của dòng sản phẩm này lại khá lớn. văn hóa. Vì vậy có thể nói nhóm sản phẩm này phù hợp với những thị trƣờng có mức thu nhập cao hơn là những thị trƣờng có mức thu nhập trung bình và thấp. do hàng thủ công mỹ nghệ đƣợc sản xuất chủ yếu từ nguồn nguyên liệu sẵn có trong nƣớc nên giá trị ngoại tệ thực thu về cho quốc gia khá cao13.

EU. Mô hình trọng lƣợng trong thƣơng mại quốc tế Mô hình trọng lƣợng14 (gravity model) đƣợc sử dụng rất phổ biến trong phân tích các hiện tƣợng kinh tế liên quan tới dòng chảy của các luồng hà ng hóa và dịch vụ. Trong đề tài này. ngƣời tiêu dùng mới xuất hiện nhu cầu quan tâm đến truyền thống văn hóa. Theo đó. Mô hình này đƣợc đƣa ra lần đầu tiên bởi Jan Tinbergen15 vào năm 1962. Và cũng chỉ ngƣời tiêu dùng ở các quốc gia phát triển mới có nhu cầu trang trí nhà cửa sao cho tiện nghi và sinh động hơn bằng những sản phẩm không chỉ hữu dụng mà còn giàu tính thẩm mỹ và văn hóa. Minh chứng cho những luận điểm trên. Nhật Bản. Hoa Kỳ. sử dụng ý tƣởng định luật vạn vật hấp dẫn của Isacc Newton. 15 Nhà kinh tế học ngƣời Hà Lan. .17 Mặt khác. Hồng Kông là những nhà nhập khẩu chủ yếu của sản phẩm thủ công mỹ nghệ. nghệ thuật của nƣớc ngoài. vẫn theo báo cáo của Alaa Qattan (2009). giải thƣởng Nobel kinh tế năm 1969. 3. nhóm nghiên cứu sử dụng thống nhất tên gọi mô hình trọng lƣợng. cũng chỉ ở những nƣớc phát triển. trao đổi thƣơng mại giữa hai quốc gia A và B đƣợc biểu diễn theo công thức sau: Trong đó: : kim ngạch thƣơng mại hai chiều giữa nƣớc A và nƣớc B : lần lƣợt là quy mô của hai nền kinh tế A và B : Khoảng cách giữa hai quốc gia A và B : hằng số hấp dẫn 14 Mô hình này còn đƣợc dịch dƣới tên mô hình hấp dẫn.

cản trở ( ) ). mô hình này còn có thể viết ở các dạng sau: Lấy logarit tự nhiên hai vế của phƣơng trình. có ba nhóm yếu tố tác động tới kim ngạch xuất khẩu của hai quốc gia là: nhóm yếu tố cung ( nhóm yếu tố cầu ( ) và nhóm yếu tố hấp dẫn. mô hình đƣợc viết ở dạng: Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu của nƣớc i sang nƣớc j trong thời kỳ t : Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nƣớc i và nƣớc j trong thời kỳ t : Dân số của nƣớc i và nƣớc j trong thời kỳ t : Khoảng cách giữa nƣớc i và nƣớc j : nhiễu tự nhiên Nhƣ vậy. Khi sử dụng cho các phân tích kinh tế lƣợng. Những tác động của ba nhóm yếu tố đó tới thƣơng mại giữa hai nƣớc đƣợc thể hiện trong sơ đồ dƣới đây: .18 Nhƣ thế có thể thấy theo mô hình trọng lƣợng cơ bản. trong mô hình trọng lƣợng. kim ngạch thƣơng mại giữa hai quốc gia sẽ tỷ lệ thuận với quy mô của hai nền kinh tế và tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai nƣớc.

Nguồn: Đào Ngọc Tiến (2008) Dƣới đây nhóm nghiên cứu sẽ giới thiệu khái quát về từng nhóm yếu tố và tác động của chúng tới kim ngạch thƣơng mại giữa hai quốc gia.2: Mô hình trọng lƣợng trong thƣơng mại quốc tế. quản lý nhập khẩu Sức mua của thị trƣờng nƣớc nhập khẩu Các yếu tố ảnh hƣởng đến cung Các yếu tố cản trở. . hấp dẫn Các yếu tố ảnh hƣởng đến cầu Các yếu tố ảnh hƣởng đến luồng thƣơng mại quốc tế Sơ đồ 1. Yếu tố dân số (đƣợc biểu hiện bằng số dân (population) hoặc số ngƣời trong độ tuổi lao động (labor force) của nƣớc xuất khẩu). 3. đó là: Yếu tố thu nhập (đƣợc biểu hiện bằng GDP hoặc GNP của nƣớc xuất khẩu). Nhóm các yếu tố ảnh hưởng đến cung Có hai yếu tố thƣờng đƣợc xét đến trong mô hình trọng lƣợng với tƣ cách là yếu tố ảnh hƣởng đến cung hàng hóa xuất khẩu.19 Đẩy Biên giới nƣớc xuất khẩu Biên giới nƣớc nhập khẩu Hút Nƣớc nhập khẩu Nƣớc xuất khẩu Năng lực sản xuất của nƣớc xuất khẩu Chính sách khuyến khích/ quản lý xuất khẩu “Khoảng cách” giữa hai nƣớc Chính sách khuyến khích.1.

hầu hết các nghiên cứu thực nghiệm trƣớc đây đều đã chỉ ra tác động cùng chiều của GDP (GNP) nƣớc xuất khẩu tới kim ngạch thƣơng mại giữa hai nƣớc. Tác động đó có thể là cùng chiều. Tuy nhiên mức độ ảnh hƣởng cũng khác nhau với từng quốc gia. 3. Mức độ ảnh hƣởng đó sẽ rõ rệt hơn ở những quốc gia lấy xuất khẩu làm động lực (nghĩa là giữa xuất khẩu với thu nhập quốc dân có mối liên hệ chặt chẽ). Theo Nguyễn Thị Hà Trang và Nguyễn Thị Minh Tâm16 (2010). tùy thuộc vào từng trƣờng hợp cụ thể. Tuy nhiên tác động này có thể diễn ra theo nhiều chiều hƣớng khác nhau. 16 Giải ba cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Ngoại thƣơng năm 2010 . Dân số của nước xuất khẩu Số dân (population) hoặc số ngƣời trong độ tuổi lao động (labor force) của nƣớc xuất khẩu cũng là yếu tố quan trọng ảnh hƣởng tới khả năng xuất khẩu của một quốc gia. Nếu nguồn cung này dồi dào thì khả năng sản xuất sẽ đƣợc gia tăng và tiềm năng xuất khẩu đƣợc mở rộng. số dân của một nƣớc cũng cho biết quy mô thị trƣờng của nƣớc đó.2. Nhƣ vậy tác động của dân số nƣớc xuất khẩu tới kim ngạch thƣơng mại giữa hai quốc gia là chƣa rõ ràng.1. số dân hay số ngƣời trong độ tuổi lao động cho biết nguồn cung lao động của nƣớc xuất khẩu. Dân số đông cũng có nghĩa là quy mô thị trƣờng nội địa lớn.20 3. Tuy nhiên. GDP (GNP) của nước xuất khẩu GDP (GNP) của nƣớc xuất khẩu đại diện cho năng lực sản xuất của nƣớc đó. nghĩa là làm giảm xuất khẩu. hoặc ngƣợc chiều. Trƣớc hết. ở một khía cạnh khác. Khi giá trị này tăng lên cũng đồng nghĩa với việc lƣợng cung hàng hóa của nƣớc đó tăng lên và do đó tiềm năng xuất khẩu đƣợc mở rộng.1. và do vậy có thể làm giảm sức ép mở rộng thị trƣờ ng và bán hàng ra nƣớc ngoài của doanh nghiệp.1.

2.2. Tuy nhiên có một số nghiên cứu.1. và do đó giá trị xuất khẩu vào nƣớc đó càng tăng. Mục đích của việc sử dụng biến này là nhằm hạn chế sai số khi sử dụng biến . GDP (GNP) và dân số nƣớc xuất khẩu xuất hiện t rong mô hình trọng lƣợng với tƣ cách là các yếu tố tác động đến cung hàng xuất khẩu. ngƣời ta có thể thay biến GDP bằng biến GDP bình quân đầu ngƣời (đƣợc tính bằng ). đó là: Yếu tố thu nhập (đƣợc biểu hiện bằng GDP hoặc GNP của nƣớc nhập khẩu). biến này cho biết năng suất (productivity) của mỗi ngƣời trong độ tuổi lao động ở quố c gia nhập khẩu.21 Tóm lại. Yếu tố dân số (đƣợc biểu hiện bằng số dân hoặc số ngƣời trong độ tuổi lao động của nƣớc nhập khẩu). Nhóm các yếu tố ảnh hưởng đến cầu Có hai yếu tố thƣờng đƣợc xét đến trong mô hình trọng lƣợng với tƣ cách là yếu tố tác động đến cầu hàng hóa xuất khẩu. để lƣợng hóa chính xác hơn tác động của thu nhập của ngƣời dân ở quốc gia nhập khẩu tới kim ngạch thƣơng mại giữa hai nƣớc. Chỉ số này càng cao thì khả năng chỉ trả cho hàng hóa nhập khẩu càng lớn. ngƣời ta cũng có thể thay số dân bằng số ngƣời trong độ tuổi lao động (labor force) và sử dụng biến . GDP (GNP) của nước nhập khẩu GDP (GNP) của nƣớc nhập khẩu thể hiện quy mô của nền kinh tế và mức thu nhập của quốc gia nhập khẩu. 3. Trong một số trƣờng hợp. Trong một số mô hình trọng lƣợng. khi xét đến luồng thƣơng mại chỉ xuất phát từ một nƣớc (tức quốc gia xuất khẩu là duy nhất và cố định) thì nhóm yếu tố tác động đến cung hàng xuất khẩu đã không đƣợc xét đến trong mô hình trọng lƣợng. Về thực chất. 3. chẳng hạn nhƣ của Paulo Bastos và Joana Silva (2010).

3. nhóm tác giả đề cập tới tác động của hai chính . 3. tùy thuộc vào từng trƣờng hợp cụ thể. Trong phạm vi của nghiên cứu này. Dân số càng đông thì nhu cầu của thị trƣờng nhập khẩu càng đa dạng. Trƣớc hết. Nhóm các yếu tố hấp dẫn.1.2. Tuy nhiên. Tuy nhiên.22 GDP bình quân đầu ngƣời khi mà có một bộ phận dân số không có thu nhập (ngƣời ngoài độ tuổi lao động).3. cản trở gồm có: Các chính sách khuyến khích/ quản lý xuất khẩu (nhập khẩu) và “khoảng cách” giữa hai quốc gia. nhóm các yếu tố hấp dẫn. tác động này cũng không rõ ràng và có thể diễn ra theo nhiều chiều hƣớng khác nhau. Dân số của nước nhập khẩu Cũng giống nhƣ dân số của nƣớc xuất khẩu.3. dân số của nƣớc nhập khẩu cũng là yếu tố quan trọng ảnh hƣởng tới kim ngạch thƣơng mại giữa hai quốc gia. ngƣợc lại dân số của nƣớc nhập khẩu cũng cho biết nguồn cung lao động ở nƣớc đó. Các chính sách khuyến khích/ quản lý xuất khẩu (nhập khẩu) Những chính sách khuyến khích/ quản lý xuất khẩu (nhập khẩu) của các quốc gia có tác động lớn đến trao đổi thƣơng mại giữa hai nƣớc. 3.2 (Mô hình trọng lƣợng trong thƣơng mại quốc tế ) ở phần trên. Dân số càng đông thì nguồn cung lao động càng dồi dào và nƣớc đó có thể sẽ có khả năng sản xuất đủ nhu cầu của mình mà không cần nhập khẩu. Nhƣ vậy tác động của biến dân số nƣớc nhập khẩu tới kim ngạch thƣơng mại giữa hai quốc gia có thể là tác động cùng chiều hoặc ngƣợc chiều. và do đó nhu cầu với hàng hóa nói chung và hàng hóa nhập khẩu nói riêng càng tăng. cản trở Theo sơ đồ 1. dân số của nƣớc nhập khẩu biểu hiện quy mô của thị trƣờng nƣớc nhập khẩu.2.

2. Việc điều chỉnh rào cản thƣơng mại có tác động trực tiếp tới kim ngạch thƣơng mại giữa hai nƣớc. Và ngƣợc lại. “Khoảng cách” giữa hai quốc gia “Khoảng cách” giữa hai quốc gia ở đây đƣợc hiểu theo nghĩa rộng. có những khối kinh tế thúc đẩy xuất khẩu nhƣ NAFTA. trong phạm vi của nghiên cứu này. Việc tham gia vào các khu vực mậu dịch tự do có thể có có tác động cùng chiều đến kim ngạch thƣơng mại giữa quốc gia đó với các quốc gia nội khối. nhƣng cũng có những khối kinh tế hạn chế xuất khẩu nhƣ MECOSUR.. . Tuy nhiên tác động này cũng khác nhau với từng quốc gia và từng khu vực vì còn phụ thuộc vào các chính sách của mỗi khối kinh tế. khoảng cách địa lý sẽ có tác động ngƣợc chiều đến xuất khẩu. Vì khoảng cách địa lý càng xa đồng nghĩa với chi phí vận chuyển. văn hóa. chúng tôi chỉ đề cập tới khoảng cách địa lý.23 sách cơ bản là: Điều chỉnh rào cản thƣơng mại và tham gia vào các khu vực mậu dịch tự do. chính trị. và .. CACM. Tuy nhiên. Chẳng hạn theo Céline Carrence (2003) (trích dẫn trong Nguyễn Thị Hà Trang và Nguyễn Thị Minh Tâm (2010)). bao gồm cả khoảng cách địa lý và một số cách biệt khác giữa hai quốc gia về kinh tế. khi những rào cản thƣơng mại đƣợc thiết lập chặt chẽ hơn thì trao đổi thƣơng mại sẽ bị hạn chế và kim ngạch thƣơng mại hai chiều sẽ sụt giảm. yếu tố có thể đƣợc lƣợng hóa một cách đơn giản hơn cả. ASEAN. Thông thƣờng.3. 3. Khi những rào cản thƣơng mại (thuế quan và những rào cản phi thuế quan) đƣợc gỡ bỏ hoặc nới lỏng thì trao đổi thƣơng mại giữa hai quốc gia sẽ đƣợc tăng cƣờng và kim ngạch thƣơng mại gia tăng.

24 rủi ro trên đƣờng vận chuyển càng lớn. khoảng cách càng gần thì chi phí vận chuyển càng giảm và rủi ro càng đƣợc hạn chế. . nghiên cứu này của chúng tôi cũng sẽ đặt nền tảng trên mô hình trọng lƣợng để xác định và đánh giá các yếu tố tác động tới kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội giai đoạn 2005 – 2009. Do vậy. Nhờ vào việc xét đến tác động của nhiều nhóm yếu tố và khả năng lƣợng hóa dễ dàng các yếu tố đó. Nhƣ vậy trên đây nhóm nghiên cứu đã giới thiệu khái quát về mô hình trọng lƣợng và các biến số thƣờng xuất hiện trong mô hình trọng lƣợng với tƣ cách là những yếu tố tác động tới kim ngạch thƣơng mại giữa hai quốc gia. mô hình trọng lƣợng đã và đang đƣợc sử dụng rất phổ biến trong các phân tích về thƣơng mại quốc tế. Ngƣợc lại.

nhóm nghiên cứu sẽ sử dụng mô hình trọng lƣợng đã đƣợc giới thiệu ở chƣơng 1 để phân tích các yếu tố tác động tới kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ trong giai đoạn 2005 – 2009. nhƣng việc xem xét khái quát tình hình xuất khẩu nhóm ngành này trên cả nƣớc là cần thiết để có những đánh giá toàn diện.43 1579. Mặc dù mô hình định lƣợng chỉ sử dụng bố số liệu về kim ngạch xuất khẩu thủ công mỹ nghệ tại Hà Nội. 1.1: Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ giai đoạn 2005 – 2009 (Đơn vị: Triệu USD) Năm Kim ngạch Xuất khẩu 2005 2006 2007 2008 2009 966.1. chúng tôi sẽ khái quát tình hình xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ để có một cái nhìn tổng thể về hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của nƣớc ta trong giai đoạn 2005 – 2009. Tổng kim ngạch xuất khẩu Bảng 2.02 2279. Trƣớc khi xây dựng và hồi quy mô hình.1.25 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI KIM NGẠCH XUẤT KHẨU NHÓM HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2005 – 2009 Trong chƣơng này. Kim ngạch và tốc độ tăng trưởng 1. chính xác hơn về hoạt động xuất khẩu và những yếu tố tác động tới hoạt động xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ.71 3596.07 .1.68 1188. Khái quát tình hình xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ giai đoạn 2005 – 2009 1.

với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1 tỷ USD trong năm 2005 và hơn 3.1.1. Từ năm 2005 đến năm 2009. khối lƣợng xuất khẩu củ a ngành tăng với tỉ lệ hàng năm từ 23. kim ngạch xuất khẩu có sự chững lại do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu.2.2.8 . Tuy nhiên năm 2009.26 Nguồn: Tổng cục Thống kê Qua bảng thống kê trên có thể thấy ngành thủ công mỹ nghệ đã đạt tốc độ tăng trƣởng khá cao trong những năm qua.5 tỷ USD vào năm 2009. Nhóm sản phẩm mây tre cói thảm . bình quân khoảng 40% 1 năm. Dƣới đây là biểu đồ mô tả tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng thủ công mỹ nghệ trong giai đoạn 2005 – 2009: Biểu đồ 2. Kim ngạch xuất khẩu của một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ chủ yếu 1.1: Giá trị xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ trong giai đoạn 2005 – 2009 (Đơn vị: Triệu USD) Nguồn: Nhóm tác giả lập dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê 1.28%.1.

thì giá . Bỉ. Ba Lan. Nhật Bản. đã có tác động đáng kể đến hoạt động xuất khẩu của nhóm hàng thủ công mỹ nghệ này. Do vậy. Italia. In-đô-nê-xi-a. Nga. Khi lạm phát tăng lên.2: Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng mây tre cói thảm giai đoạn 2005 – 2009 (Đơn vị: Triệu USD) Nguồn: Nhóm tác giả lập dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê Giá trị xuất khẩu năm 2005 là 157. Pháp.7 triệu USD vào năm 2007. Tây Ban Nha. Thị trƣờng xuất khẩu chủ yếu của mặt hàng mây tre cói thảm thƣờng là các quốc gia nhƣ Mỹ. Đức. Campuchia.27 Nhóm mây tre cói thảm có một sự tăng trƣởng không ổn định trong giai đoạn 2005 – 2009. Hàn Quốc. Không chỉ vậy.3 triệu USD đã tăng mạnh lên mức 246. trong vài năm trở lại đây. Đồ thị biểu diễn kim ngạch xuất khẩu của nhóm trong giai đoạn này có hình nón: Biểu đồ 2. trƣớc khi giảm xuống mức 178. Việt Nam đã phải nhập khẩu tre từ Trung Quốc và mây từ Lào. ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới từ cuối năm 2008 đặc biệt là ở Mỹ và châu Âu. khi nguồn nguyên liệu thô dồi dào trƣớc kia ngày càng trở nên khan hiếm.7 triệu USD vào năm 2009.

28 cả nguyên liệu đầu vào cũng vì thế mà tăng lên. tƣợng và những vật dụng trang trí khác.2: Kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm gốm sứ trong giai đoạn 2005 – 2009 (Đơn vị: Triệu USD) Năm Giá trị xuất khẩu 2005 2006 2007 2008 2009 255.3 274.9 Nguồn: Tổng cục Thống kê Các sản phẩm gốm sứ của Việt Nam có thể đƣợc chia ra làm 04 nhóm chính: Bộ đồ ăn. sứ. sành hay đất nung. Tuỳ thuộc vào công nghệ và nhiệt độ nung mà các sản phẩm sẽ là gốm. Những tác động tổng hợp từ cả phía cung và cầu nhƣ vậy đã làm cho kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng mây tre cói thảm giảm mạnh trong các năm 2008 và 2009 sau khi đạt đỉnh vào năm 2007. Nhìn chung trong giai đoạn này. Đồ thị biểu diễn kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này cũng có dạng hình nón: . Nhóm sản phẩm gốm sứ Bảng 2.9 344. bình và lọ hoa. hoạt động xuất khẩu mặt hàng gốm sứ cũng có xu hƣớng nhƣ nhóm mây tre cói thảm: tăng mạnh những năm 2006.3 266. đẩy chi phí sản xuất tăng cao. 2007 rồi lại giảm xuống vào hai năm tiếp theo do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu.1.2. 1.4 344.2.

đặc biệt phục vụ cho các thị trƣờng châu Á nhƣ Trung Quốc.3: Kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm gốm sứ giai đoạn 2005 – 2009 (Đơn vị: Triệu USD) Nguồn: Nhóm tác giả lập dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê 1. gỗ chạm khảm cũng đang có xu hƣớng gia tăng. Nhóm sản phẩm gỗ mỹ nghệ Nhóm sản phẩm chủ đạo của ngành gỗ là đồ dùng trong nhà.29 Biểu đồ 2.87 . chiếm hơn 70% kim ngạch xuất khẩu. Hồng Kông.2.52 446. Một số các sản phẩm thủ công đồ gỗ đòi hỏi sự tinh xảo nhƣ tƣợng.3. Đài Loan… Bảng 2.3: Kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm gỗ mỹ nghệ giai đoạn 2005 – 2009 (Đơn vị: Triệu USD) Năm Giá trị xuất khẩu 2005 2006 2007 2008 2009 251.78 313.1.33 384.21 418.

Bộ Nông nghiếp và phát triển nông thôn thực hiện . Vì vậy.4: Kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm gỗ mỹ nghệ giai đoạn 2005 – 2009 (Đơn vị: Triệu USD) Nguồn: Nhóm tác giả lập dựa trên số liệu của Tổng cục thống kê 17 Do Trung tâm thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn. năm 2008.1%. từ mức 251. những dấu hiệu của sự phụ c hồi đã xuất hiện. năm 2009. trong khi kim ngạch thƣơng mại đồ gỗ thế giới năm 2009 suy giảm 20%. ngành hàng gỗ thế giới đã phải đối mặt với sự suy thoái của thị trƣờng do ảnh hƣởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên. đồ thị biểu diễn kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này tuy cũng có chiều đi xuống kể từ năm 2009 nhƣng không quá dốc: Biểu đồ 2. Nếu nhƣ 4 tháng đầu năm 2009. Tuy nhiên. Viện chính sách và chiến lƣợc phát triển nông nghiệp nông thôn. kim ngạch thƣơng mại gỗ Việt Nam chỉ giảm 11. Sự suy giảm về nhu cầu sử dụng dẫn tới sự suy giảm kim ngạch xuất khẩu ngành gỗ trên toàn cầu. ngành gỗ Việt Nam cũng cùng chung xu hƣớng suy thoái thì từ tháng 5 trở đi.30 Nguồn: Tổng cục Thống kê Hoạt động xuất khẩu đồ gỗ mỹ nghệ nhìn chung là tăng nhanh qua các năm. tài chính. theo Báo cáo thƣờng niên ngành gỗ năm 2010 và triển vọng 201117. Tốc độ tăng trƣởng hàng năm đạt hơn 11%.78 triệu USD năm 2005 đã tăng gần 2 lần về kim ngạch vào ba năm sau. trong đó có cả Việt Nam.

trong đó có nhiều sản phẩm của các dân tộc thiểu số.5. kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm thêu ren. Quy mô sản phẩm dệt nhìn chung không đa dạng và hầu hết thành phẩm có giá trị gia tăng thấp.2.5: Kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm sơn mài giai đoạn 2005 – 2008 (Đơn vị: Triệu USD) Nguồn: Nhóm tác giả lập dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê 1.1. dệt thủ công cũng tăng dần qua từng năm. tuy tốc độ tăng 18 19 Không có số liệu của năm 2009. váy. Nhóm sản phẩm sơn mài Nhóm sản phẩm sơn mài nhìn chung đã đạt tốc độ tăng trƣởng khá trong giai đoạn 2005 – 200818.1. Biểu đồ 2. Nhóm sản phẩm thêu ren.31 1. túi và những vật dụng sử dụng thông thƣờng. Nhìn chung trong giai đoạn 2005 – 200819.2. Những nguyên liệu sử dụng phổ biến là lụa. cotton. dệt thủ công Các sản phẩm thêu ren bằng tay hầu hết là khăn trải bàn. quần áo. len và sợi lanh. Sản phẩm dệt thủ công chủ yếu đƣợc sản xuất từ các làng nghề. Không có số liệu của năm 2009 .4.

Nhóm sản phẩm đá quý và kim loại quý Biểu đồ 2.7: Kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm đá quý. kim loại quý giai đoạn 2005 – 2009 (Đơn vị: Triệu USD) Nguồn: Nhóm tác giả lập dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê .32 trƣởng không cao.6: Kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm thêu ren.1. Biểu đồ 2.6.2. dệt thủ công giai đoạn 2005 – 2008 (Đơn vị: Triệu USD) Nguồn: Nhóm tác giả lập dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê 1.

gso. từ mức 134 triệu USD năm 2005.1. Tất cả số liệu đều đƣợc lấy từ trang tin điện tử của Tổng cục Thống kê http://www. đến năm 2009. đồ đồng chế tác và đồ đúc bằng đồng thiếc đƣợc dùng cho mục đích xuất khẩu. do sự kết hợp tinh tế giữa sản phẩm đồng chế tác với một số nguyên liệu tự nhiên khác nhƣ mây.. có thể thấy trên biểu đồ. Trên cơ sở kết hợp nguyên liệu này. kim loại quý thuộc nhóm này chỉ giới hạn là các vật phẩm dùng để trang trí và sản phẩm quà tặng làm từ kim loại nhƣ tƣợng nhỏ. nên các thông tin về cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu chỉ giới hạn trong giai đoạn 2007 – 2009. bèo tây. chiêng và khung tranh. góp phần tích cực vào sự tăng trƣởng của nền kinh tế. kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này tăng trƣởng ngày càng nhanh.. Trong phần này. Trong giai đoạn 2005 -2009. mặt hàng sản phẩm chế tác đồng đã tăng mạnh cả về lƣợng lẫn kim ngạch xuất khẩu. do hạn chế về nguồn số liệu.2.33 Điều lƣu ý là những mặt hàng đá quý. Cơ cấu thị trường xuất khẩu20 1.2.vn .7 tỷ USD. Cơ cấu thị trường xuất khẩu của cả ngảnh thủ công mỹ nghệ 20 Cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu của một nhóm hàng đƣợc tính bằng tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng ấy sang một thị trƣờng trên tổng kim ngạch xuất khẩu của cả ngành hàng. 1. chuông.gov. đồ trang sức. các vật dụng nhƣ đồ mạ bạc. nhóm hàng đá quý và kim loại quý trong thời gian tới có thể tạo ra nhiều loại sản phẩm đa dạng. giá trị xuất khẩu đã lên đến 2. Đặc biệt.

Australia. Sau EU. gốm sứ mỹ nghệ. những thị trƣờng lớn khác của sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam là Nhật Bản. Cơ cấu thị trường xuất khẩu của một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ chủ yếu Trong phần này.2. Hoa Kỳ. Đài Loan. Nhận xét chung đây đều là những quốc gia có nền kinh tế phát triển.2. một liên minh kinh tế chính trị bao gồm 27 quốc gia châu Âu (tính đến cuối năm 2010) . do hạn chế về nguồn số liệu nên nhóm nghiên cứu chỉ giới thiệu cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu của ba nhóm hàng là: mây tre cói thảm. mức sống của ngƣời dân tƣơng đối cao. 21 European Union – Liên minh Châu Âu.34 Biểu đồ 2. đá quý và kim loại quý.8: Cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu của nhóm ngành thủ công mỹ nghệ giai đoạn 2007 – 2009 Nguồn: Nhóm tác giả tính toán và lập dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê Nhƣ vậy có thể thấy EU21 là thị trƣờng quan trọng nhất của sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam với mức tỷ trọ ng 31%. 1.

2. EU là thị trƣờng lớn nhất của sản phẩm mây tre cói thảm Việt Nam (chiếm 53%). .9: Cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu của nhóm sản phẩm mây tre cói thảm giai đoạn 2007 – 2009 Nguồn: Nhóm tác giả lập dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê Qua biểu đồ trên có thể thấy.2.. Nhóm sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ Biểu đồ 2.1.. Canada.35 1. Nhóm sản phẩm mây tre cói thảm Biểu đồ 2. Kế đó là hai thị trƣờng Hoa Kỳ và Nhật Bản (15% và 14% tƣơng ứng). Một số thị trƣờng nổi bật khác là: Đài Loan. Liên bang Nga. Hàn Quốc. Trung Quốc.2.2.10: Cơ cấu thị trƣờng của nhóm sản phẩm gốm sứ giai đoạn 2007 – 2009 .2. Australia. Ấn Độ. 1. ASEAN.

2. tuy nhiên tỷ trọng chỉ là 38% chứ không chiếm ƣu thế tuyệt đối nhƣ với nhóm sản phẩm mây tre cói thảm.36 Nguồn: Nhóm tác giả lập dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê Qua biểu đồ trên có thể thấy EU vẫn là thị trƣờng lớn nhất với sản phẩm gốm sứ Việt Nam. Hơn nữa. Nhật Bản mới là những thị trƣờng lớn nhất của sản phẩm gốm sứ Việt Nam. Hoa Kỳ. nếu xét từng thị trƣờng riêng biệt mà không cộng gộp các nƣớc EU lại với nhau thì Đài Loan. kim loại quý Biểu đồ 2.11: Cơ cấu thị trƣờng của nhóm sản phẩm đá quý. Nhóm sản phẩm đá quý.2. 1.3. kim loại quý giai đoạn 2007 – 2009 .

Australia. trên đây nhóm nghiên cứu đã giới thiệu khái quát về tình hình xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ của nƣớc ta trong giai đoạn 2005 – 2009. So với hai nhóm gốm sứ và mây tre cói thảm. . Nam Phi.37 Nguồn: Nhóm tác giả lập dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê Thụy Sỹ . đá quý hàng đầu thế giới là thị trƣờng nhập khẩu sản phẩm đá quý. Có thể thấy trong giai đoạn này.. mặc dù nhiều nhóm hàng phải chịu tác động không nhỏ của cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 – 2009 nhƣng nhìn chung nhóm hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam vẫn đạt kim ngạch xuất khẩu khá cao và ổn định. Sau Thụy Sỹ là các thị trƣờng EU22. Nhƣ vậy. kim loại quý lớn nhất của Việt Nam trong giai đoạn 2007 – 2009 với tỷ trọng lên tới 69%. kim loại quý đa dạng hơn và không chỉ giới hạn ở những thị trƣờng gần gũi với Việt Nam về mặt địa lý.trung tâm chế tác sản phẩm kim khí. Hoa Kỳ. cơ cấu thị trƣờng của nhóm đá quý. Nhật Bản. Các thị trƣờng xuất khẩu lớn của sản phẩm thủ công 22 Thụy Sỹ không phải là thành viên của Liên Minh châu Âu EU nên không tính gộp vào thị trƣờng EU ..

dựa trên cơ sở lý thuyết về mô hình trọng lƣợng trong thƣơng mại quốc tế và những phân tích về đặc điểm nhóm hàng thủ công mỹ nghệ đã đƣợc đề cập ở chƣơng 1.38 mỹ nghệ Việt Nam là EU. Nhật Bản và một số thị trƣờng khác. nhóm nghiên cứu sẽ xây dựng và hồi quy các mô hình kinh tế lƣợng nhằm phân tích và đánh giá các yếu tố tác động tới kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội trong giai đoạn 2005 – 2009. cùng những giới thiệu khái quát về hoạt động xuất khẩu một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ tiêu biểu trong phần 1 của chƣơng 2. Việc xây dựng hai mô hình định lƣợng với cả ngành và với các tiểu ngành là cần thiết để có những đánh giá toàn diện và chính xác hơn về những tác động đó. Hoa Kỳ. Bởi trên thực tế nhóm ngành thủ công mỹ nghệ bao gồm nhiều tiểu ngành với những đặc điểm rất khác nhau. chủ yếu ở khu vực Châu Á Thái Bình Dƣơng. Do vậy tác động của các yếu tố tới kim ngạch xuất khẩu từng tiểu ngành cụ thể có thể cũng rất khác nhau. Dƣới đây. nhóm nghiên cứu sẽ xây dựng mô hình để đánh giá các yếu tố tác động tới kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội trong giai đoạn 2005 – 2009. dựa trên cơ sở những phân tích khái quát đó cùng với lý thuyết ở chƣơng 1. Trƣớc hết. Sau đó chúng tôi sẽ xây dựng mô hình đánh giá tác động cụ thể hơn của các yếu tố ấy tới kim ngạch xuất khẩu từng tiểu ngành cụ thể trong nhóm ngành thủ công mỹ nghệ. chúng tôi sẽ xây dựng mô hình hồi quy cho cả ngành thủ công mỹ nghệ để có cái nhìn khái quát về tác động của các yếu tố tới tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nhóm ngành. nhƣ đã giới thiệu trên. 2. . Mô hình định lƣợng phân tích các yếu tố tác động tới kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội giai đoạn 2005 – 2009 Trong phần này.

Trên cơ sở lý thuyết ở chƣơng 1. Mô hình với cả ngành thủ công mỹ nghệ 2.nhƣ đã giới thiệu ở chƣơng 1. biểu thị những tác động của cầu .1. và sự sẵn có của số liệu. Đại lƣợng này cũng có ý nghĩa tƣơng tự nhƣ thu nhập bình quân đầu ngƣời khi xác định . Trong đó. cho biết năng suất của mỗi ngƣời trong độ tuổi lao động ở nƣớc nhập khẩu. Mô hình Nhƣ đã giới thiệu. những phân tích ở các phần trên. nhận giá trị bằng 0 trong các trƣờng hợp còn lại : các hệ số thể hiện mức độ tác động của từng yếu tố trong mô hình : nhiễu ngẫu nhiên Trong mô hình này.39 2.1. biến . các biến hàng nhập khẩu. nhóm nghiên cứu lựa chọn hồi quy mô hình sau: Trong đó: : Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội sang nƣớc i trong năm t (tính bằng USD) : GDP của nƣớc i trong năm t : Số ngƣời trong độ tuổi lao động (Labor force) của nƣớc i trong năm t : Khoảng cách từ thủ đô của nƣớc i tới Hà Nội : Biến giả (dummy variable) nhận giá trị bằng 1 nếu nƣớc i là thành viên ASEAN tính đến năm t.1. mô hình này đƣợc xây dựng nhằm đánh giá tác động của các yếu tố tới kim ngạch xuất khẩu toàn bộ ngành hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội trong giai đoạn 2005 – 2009.

Do vậy. Trong một số trƣờng hợp. trong đó có hàng thủ công mỹ nghệ.40 khả năng chi trả cho hàng hóa của ngƣời dân ở nƣớc nhập khẩu. nhóm tác giả sẽ hồi quy với mô . cản trở. Vì vậy. để dễ dàng hơn trong việc ƣớc lƣợng. biến giả biểu thị những tác động sau đây:  Tác động của việc tham gia khu vực mậu dịch tự do: Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) là một trong những khu vực mậu dịch tự do quan trọng nhất mà Việt Nam tham gia với tƣ cách thành viên. chắc chắn AFTA sẽ có những tác động không nhỏ tới kim ngạch xuất khẩu các nhóm hàng của Việt Nam. Do vậy. kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội sang nƣớc i nhận giá trị bằng 0 trong năm t. Mô hình mới là: (*) Vì kim ngạch xuất khẩu đối lớn nên việc thay bằng tính bằng đồng USD và có giá trị tƣơng ảnh hƣởng không đáng kể tới kết quả của mô hình gốc ban đầu. mô hình sẽ đƣợc điều chỉnh bằng cách thay giá trị bằng giá trị . việc cho biến giả vào mô hình là cần thiết để có thể đánh giá đầy đủ tác động của những yếu tố đó.  Tác động từ sự gần gũi về mặt địa lý  Tác động từ sự tương đồng về mặt văn hóa Đó đều là những tác động rất quan trọng trong nhóm các yếu tố hấp dẫn. Trong đó. Còn các biến và thuộc nhóm yếu tố hấp dẫn. cản trở. Với việc thực hiện lộ trình giảm dần thuế quan xuống 0 – 5% và loại bỏ các hàng rào phi thuế quan với đa phần các nhóm hàng cũng nhƣ hài hòa thủ tục hải quan giữa các nƣớc.

org/data?qterm=gdp&language=EN. truy cập ngày 15/6/2011 . Số liệu về Labor force: http://search. Tổng cục Hải quan đã thống kê luồng hàng hóa xuất đi từ các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2005 – 2009 và cung cấp các thông tin chi tiết về hàng hóa xuất khẩu (theo mã HS). Trên cơ sở đó. số ngƣời trong độ tuổi lao động (Labor force) của các quốc gia đƣợc chúng tôi tổng hợp từ nguồn của Ngân hàng Thế giới World Bank23.2.worldbank. Số liệu về GDP. Số liệu Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ đƣợc chúng tôi tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan. truy cập ngày 11/6/2011 24 http://www. 2.cepii.41 hình (*) và coi đó là kết quả của mô hình định lƣợng phân tích các yếu tố tác động tới kim ngạch xuất khẩu ngành hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội trong giai đoạn 2005 – 2009. 23 Số liệu về GDP: http://search. Số liệu về biến giả ASEAN do nhóm nghiên cứu tự tổng hợp.1. Theo đó. nhóm tác giả đã cộng kim ngạch xuất khẩu tất cả các hàng hóa của tất cả các doanh nghiệp vào một thị trƣờng trong một năm để biết đƣợc tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội vào nƣớc đó trong năm. quốc gia nhập khẩu. Số liệu về khoảng cách địa lý giữa Hà Nội với thủ đô của các quốc gia trên thế giới đƣợc chúng tôi tổng hợp từ nguồn của Viện nghiên cứu kinh tế quốc tế Pháp CEPII 24 (tiếng Pháp: Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales).htm. giá trị hàng xuất khẩu và đơn vị tiền tệ tính giá trị của hàng xuất khẩu.fr/anglaisgraph/bdd/distances.worldbank.org/data?qterm=labor+force&language=EN&format=.

85) – 0. Bảng 2.90) 2.5252 0.93) – 26. Hệ số của các biến trong mô hình cũng đều có mức ý nghĩa rất cao.525*** (4. chứng tỏ các biến đƣợc lựa chọn trong mô hình đã giải thích đƣợc 52% sự biến động tổng kim ngạch xuất khẩu ngành hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội trong giai đoạn 2005 – 2009. hệ số R2 của mô hình đạt mức 52%.948*** (– 3.5230 . Kết quả ước lượng Mô hình đƣợc ƣớc lƣợng theo phƣơng pháp bình phƣơng nhỏ nhất (OLS).423*** (19.3.251*** (2.1.42 2.4: Kết quả ƣớc lƣợng mô hình với cả ngành thủ công mỹ nghệ (OLS model) 1. Trong đó. Kết quả ƣớc lƣợng mô hình đƣợc thể hiện trong bảng 2.67) R2 Adjusted R2 0.397*** Hằng số (– 9.08) 0.4.

5% và 1%.43 Số quan sát 851 Nguồn:Tính toán của nhóm tác giả Chú thích: R2 và Adjusted R2 là các hệ số biểu thị mức ý nghĩa của mô hình. Năng suất của mỗi người trong độ tuổi lao động của nước nhập khẩu ( ) Năng suất của mỗi ngƣời trong độ tuổi lao động của nƣớc nhập khẩu thể hiện khả năng chi trả cho hàng hóa của ngƣời dân ở nƣớc đó. Dựa vào kết quả ƣớc lƣợng trên.1.1. *** thể hiện mức ý nghĩa của các hệ số. nếu năng suất mỗi ngƣời trong độ tuổi lao động của nƣớc nhập khẩu tăng 1% thì kim ngạch xuất khẩu thủ công mỹ nghệ vào nƣớc đó tăng 0. 2.423%. dƣới đây nhóm nghiên cứu sẽ biện luận cụ thể tác động của từng yếu tố tới kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội: 2.3.3.1. Kết quả ƣớc lƣợng cho thấy biến này có tác động cùng chiều tới kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội. Cụ thể: Khi các yếu tố khác không đổi. GDP của nước nhập khẩu ( ) Đại diện cho quy mô nền kinh tế của nƣớc nhập khẩu. Khoảng cách từ Hà Nội tới thủ đô của nước nhập khẩu ( ) . kết quả ƣớc lƣợng cho thấy biến GDP nƣớc nhập khẩu có tác động cùng chiều đến kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội. Cụ thể: Khi các yếu tố khác không đổi. **. nếu GDP nƣớc nhập khẩu tăng lên 1% thì kim ngạch xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của Hà Nội sang nƣớc đó sẽ tăng 1. 2.3.525%. Số trong ngoặc là thống kê t (t – statistics) dựa trên sự thay đổi của phƣơng sai sai số (heteroskedasticity – robust standard errors).1. Các ký hiệu *. lần lƣợt là 10%.2.3.

nếu khoảng cách từ Hà Nội tới thủ đô nƣớc nhập khẩu tăng lên 1% thì kim ngạch xuất khẩu thủ công mỹ nghệ vào nƣớc đó giảm 0.3. sự gần gũi về mặt địa lý. Các kết quả trên đƣợc tóm tắt trong bảng sau: . biến giả ASEAN biểu thị cho tác động của các yếu tố thuộc nhóm hấp dẫn/ cản trở nhƣ: việc gia nhập các khu vực mậu dịch tự do. sự tƣơng đồng về mặt văn hóa. Biến giả ASEAN Nhƣ đã phân tích. Cụ thể: Khi các yếu tố khác không đổi. Cụ thể: Khi các yếu tố khác không đổi. kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ vào một quốc gia ASEAN cao hơn vào một quốc gia ngoài ASEAN là 2.4.44 Là biến số thuộc nhóm yếu tố hấp dẫn/ cản trở.948% 2.1. Kết quả ƣớc lƣợng cho thấy biến này có tác động cùng chiều tới kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ.251%. kết quả ƣớc lƣợng cho thấy khoảng cách giữa Hà Nội tới thủ đô của nƣớc nhập khẩu có tác động ngƣợc chiều đến kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ.

5: Tóm tắt xu hƣớng tác động của các yếu tố tới kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội giai đoạn 2005 – 2009 Yếu tố GDP nƣớc nhập khẩu Tác động tới kim ngạch xuất khẩu thủ công mỹ nghệ Cùng chiều Năng suất bình quân trên 1 lao động Cùng chiều nƣớc nhập khẩu Khoảng cách tới Hà Nội Ngƣợc chiều Thành viên ASEAN (Nhận giá trị Cùng chiều bằng 1 nếu là thành viên ASEAN) Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp Qua kết quả này có thể tạm kết luận sơ bộ nhƣ sau: Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội có xu hƣớng hƣớng tới các thị trƣờng phát triển. không quá xa về mặt địa lý. Mô hình với các tiểu ngành 2. qua kết quả ƣớc lƣợng cũng có thể cho rằng ASEAN là một trong những thị trƣờng trọng tâm của hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội.45 Bảng 2.2.2. Những kết luận này cũng phù hợp với đặc điểm về hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ đã nêu ở chƣơng 1. có mức sống cao.1. cũng nhƣ những phân tích khái quát về tình hình xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ giai đoạn 2005 – 2009 ở phần 1 của chƣơng 2. Mô hình Kết quả ƣớc lƣợng ở phần trên đã cho biết tác động của các yếu tố tới kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ nói chung. Ngoài ra. Để lƣợng hóa . Khi chia nhỏ ngành hàng này thành các tiểu ngành thì tác động của các yếu tố tới kim ngạch xuất khẩu các tiểu ngành khác nhau có thể là khác nhau. 2.

số ngƣời trong độ tuổi lao động. Số liệu về kim ngạch xuất khẩu cũng đƣợc lấy từ nguồn của Tổng cục Hải quan. từ số liệu của Tổng cục Hải quan. Số liệu Số liệu về GDP.2. đồ sƣu tập. 2. nhóm nghiên cứu đã phân biệt các tiểu ngành khác nhau và cộng tổng kim ngạch xuất khẩu vào từng nƣớc của từng tiểu ngành riêng biệt. Theo đó. Tuy nhiên.2. khoảng cách địa lý đƣợc lấy từ các nguồn giống nhƣ trong mô hình với cả ngành trên đây. chỉ lƣu ý biến năm t. Việc phân biệt các tiểu ngành đƣợc dựa trên bảng mã HS. đồ cổ (chƣơng 97 của bãng mã HS) cho biết kim ngạch xuất khẩu tiểu ngành i sang nƣớc j trong . nhóm nghiên cứu lựa chọn hồi quy mô hình sau: Ý nghĩa của các biến tƣơng tự nhƣ trong mô hình với cả ngành. thay vì cộng kim ngạch xuất khẩu của tất cả các hàng hóa vào một nƣớc trong năm. nhóm nghiên cứu đã phân biệt 5 tiểu ngành sau:  Gốm sứ mỹ nghệ (chƣơng 69 của bảng mã HS)  Thủy tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh (chƣơng 70 của bảng mã HS)  Đá quý và kim loại quý (chƣơng 71 của bãng mã HS)  Sản phẩm khảm trai (chƣơng 96 của bãng mã HS)  Tác phẩm nghệ thuật.46 chính xác hơn tác động của các yếu tố này tới từng tiểu ngành.

Max. kim loại quý (71) Khảm trai Tác phẩm nghệ thuật. Mean: lần lƣợt là giá trị nhỏ nhất.4 2.5 5.47 Bảng dƣới đây mô tả một vài đặc điểm của các tiểu ngành đó trong bộ số liệu quan sát của Tổng cục Hải quan: Bảng 2.143 2.75 8592999 51 5182367 0.56e+07 367 349806.5 3000000 50 Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả Chú thích:  Đơn vị tính giá trị xuất khẩu là đồng USD  Min.6: Một vài đặc điểm thống kê về giá trị xuất khẩu của các tiểu ngành Tên nhóm Mã HS Mean Min Max Obs Gốm sứ mỹ nghệ (69) Thủy tinh Đá quý. Đây cũng là một hạn chế của mô hình khi không thể đánh giá đƣợc hết tác động của các yếu tố tới tất cả các tiểu ngành trong nhóm ngành thủ công mỹ nghệ.2 3.56e+08 94 14687. có thể coi mô hình đang xây dựng cũng đã chỉ ra và đánh giá một cách tƣơng đối chính xác các nhân tố tác động tới kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ. và phân biệt tác . đồ cổ (97) (70) (96) 533349. lớn nhất và giá trị trung bình  Obs: Số quan sát Do hạn chế về số liệu nên trong bộ số liệu này không có hai tiểu ngành gỗ mỹ nghệ và mây tre cói thảm – hai nhóm có tỷ trọng khá lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu ngành thủ công mỹ nghệ.9 97 128823. Nhƣng với việc xây dựng mô hình trọng lƣợng cho 5 tiểu ngành kể trên.5 0.57 7 110115.

7: Kết quả ƣớc lƣợng mô hình với các tiểu ngành Gốm sứ mỹ nghệ Thủy tinh Đá quý.4170 0.12) 0.82) 0.681** ( – 2. Các ký hiệu *.177 ( – 0. 2.10) – 11.53) 0.4425 Số quan sát 319 Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả Chú thích: R2 và Adjusted R2 là các hệ số biểu thị mức ý nghĩa của mô hình.02) – 3.61) 0. đồ cổ 0.548 (0.873*** (2.76) – 0.233 (– 0. .58) – 11.647** (– 2.17) 1.3.16) 0.061 (– 1.017 (0.07) 0.07) 0. Kết quả ước lượng Mô hình đƣợc ƣớc lƣợng theo phƣơng pháp bình phƣơng nhỏ nhất (OLS) và thu đƣợc kết quả tổng hợp nhƣ bảng 2.683*** (5.69) – 0.330 (1.94) 0. **.096 (0.51) – 1.4219 93 0.75) 0.23) Hằng số R2 – 3.721 ( – 1.148 (– 0. Số trong ngoặc là thống kê t (t – statistics) dựa trên sự thay đổi của phƣơng sai sai số (heteroskedasticity – robust standard errors).4495 0.032 (0.569* (1. *** thể hiện mức ý nghĩa của các hệ số.85) – 0.0940 0.525 ( – 1.95) – 0.039*** 2. lần lƣợt là 10%.572 (– 1.32) 0.873** (2.826*** (12.868*** ( – 4.3628 48 0.11) – 1.61) – 0. kim loại quý Khảm trai Tác phẩm nghệ thuật.2.89) 0.405 (0.34) – 0.659 (– 1. 5% và 1%.755 (0.0456 45 Adjusted R2 0.7: Bảng 2.4470 0.1324 0.324 (0.48 động của các nhân tố ấy tới kim ngạch xuất khẩu của từng tiểu ngành riêng biệt.0493 86 0.13) (– 3.

có nhóm biến này lại có hệ số âm. nhóm ngành còn lại. mặc dù hệ số của biến vẫn mang dấu dƣơng nhƣng lại không có ý nghĩa thống kê. Trong 5 tiểu ngành chỉ có duy nhất nhóm đá quý và kim loại quý. GDP của nước nhập khẩu ( ) Trong mô hình với cả ngành. chỉ có nhóm đá quý và kim loại quý chịu tác động cùng chiều với mức ý nghĩa 5%. Vì vậy. có nhóm biến có hệ số dƣơng.49 Hệ số R2 của các mô hình đƣợc ƣớc lƣợng chƣa cao.2. chỉ từ 13% đến 44%. hầu hết các hệ số trong mô hình đều có ý nghĩa và mức ý nghĩa tƣơng đối cao.2.3. Với các đều có hệ số dƣơng với mức ý nghĩa cao.3. Trong số 5 tiểu ngành. Tuy nhiên. biến 2. các hệ số đó vẫn có ý nghĩa giải thích cho tác động của các nhân tố đƣa ra trong mô hình tới kim ngạch xuất khẩu các nhóm ngành thủ công mỹ nghệ. nhƣng đều không có ý nghĩa thống kê. 2. Khoảng cách từ Hà Nội tới thủ đô của nước nhập khẩu ( ) .2. Điều đó có nghĩa là các biến đƣợc lựa chọn trong mô hình mới chỉ giải thích đƣợc một phần sự biến động của kim ngạch xuất khẩu các tiểu ngành trong nhóm ngành thủ công mỹ nghệ của Hà Nội.2.3. Cụ thể tác động của các yếu tố đó nhƣ sau: 2. GDP của nƣớc nhập khẩu có tác động cùng chiều tới tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành hàng thủ công mỹ nghệ. tác động cùng chiều đó vẫn là xu hƣớng chủ đạo. Với các tiểu ngành.1.3. Với các nhóm còn lại. Năng suất của mỗi người trong độ tuổi lao động của nước nhập khẩu ( ) Tác động của năng suất ngƣời lao động nƣớc nhập khẩu tới kim ngạch xuất khẩu của các tiểu ngành không thực sự rõ ràng nhƣ với cả ng ành.

8. biến này lại có tác động ngƣợc chiều với mức ý nghĩa 5%. tác động của biến giả ASEAN lại không thực sự rõ ràng.3. Qua bảng tổng hợp này có thể rút ra kết luận rằng: Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội vẫn có xu hƣớng hƣớng tới các nền kinh tế có quy mô lớn. nhƣng lại tác động tiêu cực tới hai tiểu ngành là thủy tinh và khảm trai. Trong số 5 tiểu ngành.2. chỉ có nhóm gốm sứ mỹ nghệ chịu tác động ngƣợc chiều với mức ý nghĩa 1%.50 Tác động của yếu tố khoảng cách địa lý tới kim ngạch xuất khẩu của các tiểu ngành cũng không thực sự rõ ràng nhƣ với cả ngành. nhƣng đều không có ý nghĩa thống kê. thậm chí với hai nhóm sản phẩm thủy tinh và khảm trai. Biến giả ASEAN Trong mô hình với cả ngành. có nhóm biến có hệ số dƣơng. . Với các nhóm còn lại. có nhóm biến này lại có hệ số âm.4. yếu tố khoảng cách địa lý không có tác động thực sự rõ rệt với các tiểu ngành. biến giả ASEAN có tác động cùng chiều tới kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ với mức ý nghĩa cao (1%). Trong mô hình với các tiểu ngành. Yếu tố thu nhập của ngƣời dân nƣớc nhập khẩu (thể hiện qua năng suất bình quân của mỗi lao độ ng). Yếu tố thành viên ASEAN mặc dù có xu hƣớng tác động tích cực với cả ngành. Các kết quả trên đƣợc tóm tắt trong bảng 2. thể hiện qua GDP cao. 2.

kim loại quý Khảm trai Tác phẩm nghệ thuật.51 Bảng 2.8: Tóm tắt xu hƣớng tác động của các yếu tố tới kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ nói chung và kim ngạch xuất khẩu các tiểu ngành nói riêng của Hà Nội trong giai đoạn 2005 – 2009 Tác động tới từng tiểu ngành Yếu tố Tác động tới cả ngành Gốm sứ Thủy tinh Đá quý. đồ cổ Cùng chiều GDP nước nhập khẩu Năng suất lao động bình quân nước nhập khẩu Khoảng cách tới Hà Nội Thành viên ASEAN Cùng chiều Cùng chiều Cùng chiều X Cùng chiều Cùng chiều X X Cùng chiều X X Ngƣợc chiều Cùng chiều Ngƣợc chiều X X Ngƣợc chiều X X X Ngƣợc chiều X X Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp Chú thích: Ký hiệu X chỉ trƣờng hợp hệ số của các biến không có ý nghĩa thống kê nên chƣa thể kết luận đƣợc .

đặc biệt cho khu vực nông thôn. chú trọng các sản phẩm có hàm lƣợng công nghệ và chất xám cao. có khả năng đảm đƣơng đƣợc những hoạt động marketing quốc tế. bên cạnh đó.52 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU NHÓM HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRONG THỜI GIAN TỚI 1. định hƣớng của hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ Chỉ thị số 22/2000/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2000. sử dụng nhiều lao động mà thị trƣờng trong. 1. chế tạo. giải quyết đƣợc nhiều công ăn việc làm.nhóm sản phẩm chế biến sử dụng nhiều nguyên. vật liệu tại chỗ. Mục tiêu của hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ Chiến lƣợc xuất khẩu thủ công mỹ nghệ quốc gia 2001 – 2010 đã xác định những mục tiêu cơ bản của hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ là:  Tăng gấp ba lần kim ngạch xuất khẩu và tạo công ăn việc làm thông qua việc tăng cƣờng các hoạt động xúc tiến xuất khẩu và mở rộng quy mô sản phẩm. Xét theo tiêu chí đó. Mục tiêu. nhóm ngành thủ công mỹ nghệ . từ đó giành nhiều thị phần hơn trên thị trƣờng thủ công mỹ nghệ quốc tế. phê duyệt Chiến lƣợc xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ giai đoạn 2001 – 2010 đã nêu rõ: “Cơ cấu xuất khẩu phải đƣợc chuyển dịch mạnh theo hƣớng gia tăng các sản phẩm chế biến. vật liệu tại chỗ.  Xây dựng các nhà xuất khẩu hàng thủ công thành những công ty thƣơng mại nhạy bén và có tổ chức. . là nhóm ngành đƣợc Đảng và Nhà nƣớc ta ƣu tiên phát triển và chú trọng tăng cƣờng xuất khẩu. phải quan tâm khai thác các mặt hàng chủ yếu sử dụng nguyên.1. cũng nhƣ ngoài nƣớc có nhu cầu”.

Đó cũng là những mục tiêu mà các giải pháp phát triển hoạt động sản xuất và xuất khẩu thủ công mỹ nghệ cần hƣớng tới. Trƣớc đó.1. 1. Tăng khả năng cạnh tranh quốc tế của ngành Chiến lƣợc xuất khẩu quốc gia ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010 đã nêu ra yêu cầu với ngành thủ công mỹ nghệ là: “Đảm bảo cung cấp nguyên liệu thô bền vững lâu dài nhằm tăng khả năng cạnh tranh quốc tế của ngành”. nâng cao sức cạnh tranh trong nƣớc và xuất khẩu”. truyền thống dân tộc. làm cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ ngày càng tinh xảo hơn. đa dạng hóa sản phẩm.2. thể hiện đậm đà bản sắc văn hóa.53  Hƣớng tới một ngành thủ công mỹ nghệ phát triển. trong Quyết định số 132/2000/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2000 về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn. Định hướng giải pháp phát triển hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ Để có thể đạt đƣợc những mục tiêu kể trên. .2. yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm thủ công mỹ nghệ cũng đƣợc thể hiện rất rõ ràng khi các cơ sở sản xuất đƣợc yêu cầu “phải không ngừng nâng cao chất lƣợng. Chúng ta chƣa có Chiến lƣợc xuất khẩu thủ công mỹ nghệ cho giai đoạn 2011 – 2020 nhƣng những mục tiêu trên mang tính khái quát khá cao và vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn. các giải pháp phát triển hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ cần tập trung hƣớng tới hai vấn đề cơ bản là: 1. cơ sở sản xuất trong cũng nhƣ ngoài ngành. có tổ chức chặt chẽ hơn với sự hợp tác hiệu quả giữa các công ty.

2.2. Trên cơ sở đó. đa dạng hóa các thị trƣờng xuất khẩu song song với xác định những thị trƣờng trọng điểm. Đó là những đặc điểm khá tƣơng đồng với Việt Nam. Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu đồng thời với việc xác định những thị trường ưu tiên.1. kết hợp mở rộng tối đa về diện với phát triển trọng điểm các thị trƣờng có sức mua lớn”. Đối với ngành thủ công nghiệp nói chung Nhƣ đã khẳng định. Ấn Độ cùng với Trung Quốc là hai nhà xuất khẩu lớn nhất của sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên thế giới.1.1. nhóm tác giả đã quyết định lựa chọn nghiên cứu sâu những kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của Ấn Độ.2.54 1. thủ công mỹ nghệ là một ngành có vai trò quan trọng trong nền kinh tế Ấn Độ. không chỉ góp phần giải quyế t công ăn việc . hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ cần quán triệt quan điểm đa phƣơng hóa. thủ công mỹ nghệ là một trong những ngành sản xuất mũi nhọn đƣợc ƣu tiên phát triển và chú trọng xuất khẩu. Là một quốc gia đang phát triển và có tỷ lệ lao động ở khu vực nông thôn cao. hoạt động sản xuất và xuất khẩu thủ công mỹ nghệ đã có những tác động rất tích cực trong việc giải quyết công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho ngƣời dân Ấn Độ. Kinh nghiệm của Ấn Độ 2. Tại Ấn Độ. 2. ƣu tiên phát triển. trọng điểm Chiến lƣợc xuất nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010 đã nhấn mạnh đến khâu then chốt là “mở rộng và đa dạng hóa thị trƣờng. qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nhằm hƣớng tới thực hiện những mục tiêu của Chiến lƣợc xuất khẩu thủ công mỹ nghệ quốc gia đã đề cập ở phần trên. Do vậy. Kinh nghiệm sản xuất và xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Ấn Độ và một số bài học cho Việt Nam Theo Alaa Qattan (2009).

tiềm năng xuất khẩu lớn.1. tỉ lệ giá trị gia tăng cao. cụ thể bao gồm:  Đề án hỗ trợ marketing và dịch vụ: Kế hoạch này đƣợc đƣa ra nhằm nâng cao nhận biết về các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Ấn Độ 25 26 Đại học Jawaharlal Nehru. cùng với mẫu mã độc đáo và kinh nghiệm truyền thống là những lý do chính khiến cho ngành thủ công nghiệp ở Ấn Độ tăng trƣởng nhanh chóng. Hiến pháp Ấn Độ quy định Nhà nƣớc có trách nhiệm trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành thủ công mỹ nghệ. Bộ Dệt may chịu trách nhiệm ra các chính sách. thành phần nhập khẩu không đáng kể.55 làm mà còn đóng góp đáng kể vào tăng trƣởng kinh tế và xuất khẩu. New Dehli. Theo Pradeep Kumar Jena25 (2010). ở Ấn Độ. Tuy nhiên. Chính phủ đã thực hiện một số đề án chung trong các kế hoạch 5 năm của mình.1. Ấn Độ Indian annual report 2007 – 2008. từ đó thúc đẩy việc xuất khẩu ngành hàng này ra thị trƣờng quốc tế. Chính phủ Ấn Độ đã sớm xác định phải xây dựng một khung chính sách hoàn chỉnh để ngành thủ công nghiệp có thể hoạt động hiệu quả. Các đề án phát triển chung Mặc dù Ấn Độ đã áp dụng chính sách tự do hoá vào đầu những năm 1990 nhƣng Chính phủ nƣớc này vẫn duy trì sự can thiệp vào ngành thủ công mỹ nghệ.1. Theo Báo cáo thƣờng niên của Ấn Độ 2007-200826. chƣơng XI: Thủ công nghiệp . nhằm hƣớng tới sự tăng trƣởng và phát triển toàn diện của ngành thủ công mỹ nghệ. kế hoạch xúc tiến xuất khẩu và các quy định khác đối với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Vốn đầu tƣ ít. cùng với một số cơ quan và tổ chức khác giúp hoàn thiện và thực thi các chính sách đó. nguồn nguyên liệu rộng rãi. bên cạnh những nguyên nhân đó. không thể không kể tới những đề án của Chính phủ và những chính sách khuyến khích đặc biệt đối với các thợ thủ công do Nhà nƣớc đặt ra: 2.

thẩm mỹ của các loại hàng thủ công nghiệp khác nhau. Pradeep Kumar Jena (2010) lại cho rằng.56 thông qua: tổ chức các sự kiện marketing. Văn phòng Uỷ ban phát triển ngành thủ công nghiệp sẽ là cơ quan đi đầu trong việc nâng cao tay nghề của các nghệ nhân hiện có đồng thời đào tạo các thợ thủ công mới vào nghề. nâng cao tay nghề của các nghệ nhân. bảo tồn nghề truyền thống và phục hồi các nghề thủ công đang bị mai một nhờ vào việc đào tạo nghệ nhân tại các trung tâm phát triển ở từng khu vực.  Đề án nâng cấp thiết kế và công nghệ: Đề án này nhằm đƣa ra các công cụ hiện đại.  Đề án thúc đẩy xuất khẩu: Đề án hƣớng vào việc xúc tiến xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ. nguyên nhân là do mỗi tiểu bang lại đặt ra một chính sách khác nhau đối với ngành thủ . marketing và các biện pháp xúc tiến khác.  Dự án đặc biệt về đào tạo nghệ nhân: Theo Dự án này. tạo ra nhiều cơ hội việ c làm trong ngành thủ công mỹ nghệ. bao gồm cả các loại thảm dệt tay và phủ sàn nhà do Ấn Độ sản xuất. các nghệ nhân và nhân viên các tổ chức phi chính phủ khác. Tuy nhiên.  Đề án nghiên cứu và phát triển: Mục tiêu cơ bản của đề án này là tạo ra một hệ thống rộng rãi có thể thu thập thông tin phản hồi về các khía cạnh kinh tế.  Đề án đào tạo và mở rộng: nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên trong Uỷ ban phát triển ngành thủ công nghiệp. Các đề án trên đã đem lại những hiệu quả tích cực cho ngành thủ công mỹ nghệ của Ấn Độ. một số đề án của chính phủ Ấn Độ đã không có đƣợc hiệu quả rõ rệt. xã hội. cung cấp dịch vụ đi kèm và hỗ trợ tài chính cho các công ty thủ công mỹ nghệ nhà nƣớc và các tổ chức phi chính phủ. Nội dung chính của đề án này là tập trung phát triển sản phẩm.

tập 2. đổi mới và đóng góp rất nhiều cho các nền thủ công nghiệp truyền thống. Mặc dù đã có những kế hoạch phát triển cho các mặt hàng đó nhƣng những ngƣời thợ thủ công vẫn bị thiệt bởi vì họ không thể tìm đƣợc cơ quan nào hỗ trợ cho việc sản xuất của mình. Ngoài ra việc Nhà nƣớc chỉ hỗ trợ cho các ngành hàng thủ công nghiệp có thị trƣờng vững chắc và tiềm năng xuất khẩu lớn đã khiến cho một số mặt hàng khác không đƣợc ƣa chuộng lâm vào cảnh khó khăn.57 công mỹ nghệ của mình. Ngoài ra.1. chính phủ Ấn Độ cũng thực hiện nhiều chính sách khác nhằm thúc đẩy và phát triển hàng thủ công nghiệp đặc biệ t là các chính sách khuyến khích đối với nghệ nhân. Mỗi nghệ nhân sẽ nhận đƣợc giải thƣởng bao gồm tiền mặt lên tới 25000 Rupi và một tấm thẻ chứng nhận bằng đồng. Ở Ấn Độ. 2. Trên thực tế họ là những ngƣời dẫn đƣờng cho ngành thủ công mỹ nghệ và là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ về sau. các khoản trợ cấp và các khoản vay để tạo ra công ăn việc làm đối với các mặt hàng thủ công nghiệp thực sự muốn tồn tại và p hát triển. Việc làm này đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong việc 27 Theo Uttar Pradesh development report. những nghệ nhân không nhận đƣợc giải thƣởng quốc gia nhƣng nhận đƣợc Bằng khen trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ cũng nhận đƣợc tiền thƣởng và trợ cấp từ phía chính quyền các bang với mức không quá 1000 Rupi/ tháng trong không quá 5 tháng27. đƣợc gọi là các Shilp Gurus. những ngƣời đã sáng tạo. Chính sách khuyến khích đối với nghệ nhân Ngoài việc thực hiện các đề án. những nghệ nhân bậc thầy.2. chƣơng 4: Thủ công nghiệp . Bộ Dệt may và Chính phủ Ấn Độ kể từ 2002 đã đặt ra chủ trƣơng hàng năm sẽ tôn vinh mƣời nghệ nhân nhƣ thế. Uỷ ban phát triển ngành thủ công nghiệp. Chính vì vậy chính quyền các bang của Ấn Độ cần phải chấp hành chính sách của chính quyền quốc gia bằng cách sử dụng các quỹ.1.

1. phi chính phủ.58 khuyến khích các nghệ nhân cống hiến cho ngành thủ công mỹ nghệ của đất nƣớc.2.2.1. các công ty thủ công mỹ nghệ hỗ trợ cho việc tổ chức triển lãm ở một số thành phố hay thị trấn nhằm quảng bá cho sản phẩm do các nghệ nhân làm ra. với phí bảo hiểm đƣợc cố định ở mức 200 Rupi một ngƣời mỗi năm.1. thủ phủ của các bang hay các địa điểm du lịch nổi tiếng nhằm tạo nền tảng cho marketing trực tiếp.  Triển lãm: Các tổ chức chính phủ. Ngoài ra. Đối với hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ nói riêng 2. Đề án thúc đẩy xuất khẩu Theo Naveen Gaur28 (2008). 28 Hội đồng xúc tiến xuất khẩu thủ công mỹ nghệ Ấn Độ . công ty liên hiệp bảo hiểm Ấn Độ còn triển khai một gói bảo hiểm y tế cho những ngƣời thợ thủ công từ độ tuổi 18 đến 70 đủ điều kiện đƣợc hƣởng. 2. những phƣơng thức Ấn Độ sử dụng để thực hiện đề án xúc tiến xuất khẩu là:  Hội chợ thủ công nghiệp: đƣợc tổ chức chủ yếu ở các đô thị sầm uất. Phí bảo hiểm 100 Rupi đƣợc chia sẻ với mức 60 Rupi do chính quyền trung ƣơng trợ cấp và 40 Rupi do ngƣời đƣợc bảo hiểm trả. Việc tổ chức các hội chợ này ở những thành phố lớn. Nhà nƣớc cung cấp các khoản hỗ trợ tài chính cho những công ty đạt điều kiện để họ tham gia vào các hội chợ triển lãm quốc tế ở nƣớc ngoài. các di tích lịch sử và địa điểm du lịch là nhằm đảm bảo rằng những hội chợ nhƣ vậy sẽ diễn ra ít nhất là mỗi năm một lần ở cùng một địa điểm cố định. Ấn Độ còn đƣa ra đề án hỗ trợ về bảo hiểm cho các thợ thủ công và mở rộng ra cả những ngƣời sống ở đô thị nhƣng có hoàn cảnh khó khăn và những ngƣời sống ở nông thôn có thu nhập thấp.

các nhà bán buôn. thiết bị và công nghệ mới nhất từ các nƣớc khác.  Hội thảo. dụng cụ.  Hội thảo ở Ấn Độ và ở nước ngoài: Để phổ biến và cập nhật thông tin về xu hƣớng quốc tế. khách hàng. Những buổi trình diễn là nơi các nhà sản xuất. kỹ thuật chế tạo tốt nhất nhằm nâng cao năng suất và chất lƣợng sản phẩm của mình. ngƣời làm truyền thông cũng nhƣ công chúng nói chung đến. chương trình đào tạo về quy trình xuất khẩu và đóng gói: đƣợc tổ chức ở các cơ quan có đủ điều kiện nhằm giúp cho các doanh nghiệp và thợ thủ công mới làm quen với quy trình thủ tục xuất khẩu và đóng gói bao bì xuất khẩu.59  Các buổi trình diễn: tạo cơ hội gặp mặt trực tiếp giữa ngƣời sản xuất và khách hàng tiềm năng. các nhóm nghệ nhân. công nghệ. Hoạt động này giúp nâng cao hiểu biết của những ngƣời tham gia về thủ công mỹ nghệ của Ấn Độ và mở rộng nhu cầu trên thị trƣờng thế giới. công nghệ. Những cuộc gặp gỡ trao đổi nhƣ vậy sẽ giúp họ có đƣợc thông tin phản hồi về thị trƣờng và còn có cơ hội tìm hiểu về sản phẩm thủ công mỹ nghệ tƣơng tự ở những vùng khác. hội nghị và các chƣơng trình đào tạo về quy trình đóng gói và xuất khẩu…  Chương trình trao đổi: Các thợ thủ công và nghệ nhân đƣợc đƣa đi đào tạo ở Ấn Độ hoặc ở nƣớc ngoài về vấn đề thiết kế. một số thợ thủ công và nhà thiết kế ở nƣớc ngoài đƣợc mời tới Ấn Độ để nghiên cứu và thiết kế các sản phẩm theo thị hiếu quốc tế và để phổ biến kỹ thuật sản xuất. cần phải tổ chức các hội thảo và mời các nhà thiết kế. Chƣơng trình bao gồm các hội thảo. kỹ thuật. chế tác và hoàn thiện… Tƣơng tự. Hình thức này sẽ giúp các nhà sản xuất tiếp cận đƣợc với nguồn nguyên liệu thô. bán lẻ và các đại lý bán hàng nhằm gây dựng mối quan hệ làm ăn lâu dài. đổi mới sản phẩm. đại diện của các nhóm ngành hàng giới thiệu sản phẩm của họ và trao đổi với các nhà xuất khẩu. .

1. địa phƣơng.2. cải thiện và phát triển kỹ thuật sản xuất cũng nhƣ các mẫu hình mới để phù hợp với thị hiếu thay đổi trên thị trƣờng quốc tế và thúc đẩy việc marketing sản phẩm trong nƣớc lẫn ngoài nƣớc. đào tạo… và có các biện pháp xúc tiến phù hợp.2. 2. công nghệ.2.2.2. Nhà nƣớc cũng nên có các chính sách khuyến khích việc trao đổi . nghiên cứu phát triển.60 2. Theo Pradeep Kumar Jena (2010). ngành. Ấn Độ còn chú trọng đến việc nghiên cứu nhu cầu và thị hiếu của số đông ngƣờ i tiêu dùng trên thị trƣờng quốc tế.2.1. các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp có liên quan tham gia ngay từ khâu chuẩn bị để góp ý kiến xây dựng. năm 1952 Ấn Độ đã quyết định thành lập Uỷ ban các ngành nghề thủ công nghiệp để nghiên cứu những vấn đề gây cản trở tới sự phát triển của ngành này. nhóm tác giả rút ra 6 bài học sau cho Việt Nam: 2. dịch vụ. Việc xây dựng và quản lý các kế hoạch ở tầm quố c gia nên giao cho Bộ Công Thƣơng chủ trì. Bài học cho Việt Nam Từ kinh nghiệm của Ấn Độ trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Sau đó. Bên cạnh đó. Bộ Công Thƣơng sẽ tổng hợp và hoạch định chiến lƣợc xuất khẩu thủ công mỹ nghệ ra các thị trƣờng nƣớc ngoài. thiết kế. Nghiên cứu nhu cầu thị trường quốc tế Bên cạnh việc áp dụng đề án thúc đẩy xuất khẩu. Xây dựng chính sách khuyến khích với các nghệ nhân Nhà nƣớc có chế độ công nhận và khen thƣởng xứng đáng các nghệ nhân có nhiều đóng góp cho nền sản xuất thủ công mỹ nghệ của cả nƣớc. Bộ này sẽ tập hợp các bộ. Cần chú ý rằng các cấp và các bên liên quan phải phối hợp đồng bộ với nhau tránh để có những mâu thuẫn trong quá trình triển khai. Lập các kế hoạch trung và dài hạn để phát triển ngành thủ công nghiệp Các kế hoạch này cần đề cập tới những vấn đề nhƣ: marketing. 2.

2. về thuế và thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh. các yếu tố hoạ tiết và màu sắc. mẫu mã sản phẩm. Đẩy mạnh việc thiết kế mẫu mã sản phẩm mới đi đôi với việc chú trọng bao gói sản phẩm Sau khi nghiên cứu nhu cầu và thị hiếu của ngƣời tiêu dùng cũng cần có các chƣơng trình đẩy mạnh thiết kế mẫu mã sản phẩm mới nhằm tạo ra những sự đổi mới và cải tiến phong phú về hàng thủ công mỹ nghệ sản xuất ra. cấu trúc.4.2. xây dựng các thể chế tín dụng đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia xuất khẩu. 2. Những đặc điểm này cần phải đƣợc tìm hiểu cụ thể đối với từng đối tƣợng hàng thủ công mỹ nghệ để các doanh nghiệp có thể đƣa ra chính sách sản phẩm phù hợp.2. Tuy nhiên trong một số trƣờng hợp vẫn phải chú trọng gìn giữ nét đẹp văn hoá và thẩm mỹ trong các sản phẩm truyền thống. . về lãi suất.2.61 nguồn nhân lực với nƣớc ngoài theo cả hai chiều để khắc phục những hạn chế vốn có của thợ thủ công trong nƣớc cũng nhƣ học hỏi thêm các kiến thức và kỹ năng chuyên môn hợp lý và hiệu quả. Nghiên cứu nhu cầu của người tiêu dùng nước ngoài Để xuất khẩu có hiệu quả cần nghiên cứu kỹ nhu cầu của ngƣời tiêu dùng nƣớc ngoài và đặc điểm tiêu dùng của họ .5. tránh để làm mai một dần những giá trị tinh hoa của dân tộc. nghiên cứu kỹ thị hiếu của khách hàng quốc tế đối với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên các khía cạnh nhƣ: yêu cầu đối với kiểu dáng.3. 2. xây dựng hình ảnh thƣơng hiệu đẹp về đất nƣớc và con ngƣời Việt Nam. Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp Cần có chính sách hỗ trợ về đầu tƣ và tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ nhƣ: ƣu đãi về vốn.

Điều cần lƣu ý là việc đóng gói phải phù hợp với các quy định và đáp ứng đƣợc các tiêu chuẩn ở từng thị trƣờng. để có thể cạnh tranh và tạo chỗ đứng trên các thị trƣờng này. xuất khẩu ở trong nƣớc. bởi đây đƣợc coi là một trong các bƣớc hoàn thiện sản phẩm. các nhà bán buôn lớn ở nƣớc ngoài cũng nhƣ các nhà sản xuất. 3. Hoa Kỳ. từ những kinh nghiệm của Ấn Độ và kết quả của mô hình định lƣợng ở chƣơng 2. Đây đều là những quốc gia có những yêu cầu rất khắt khe về hàng hóa nhập khẩu và cũng là những thị trƣờng mà hàng thủ công mỹ nghệ của nhiều nƣớc đều hƣớng tới thâm nhập. Quá trình xúc tiến cần đƣợc tiến hành với tất cả mọi phƣơn g thức cùng sự tham gia đầy đủ và tích cực của các hiệp hội thƣơng mại. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ trong thời gian tới Trên cơ sở xác định những mục tiêu.1. tích cực quảng bá sản phẩm tới khách hàng tiêu thụ. 2. định hƣớng của hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ. Xây dựng các chính sách xúc tiến cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ Để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu cũng cần đặc biệt lƣu ý tới các biện pháp xúc tiến trên thị trƣờng quốc tế. công đoạn đóng gói là hết sức quan trọng. . Nhật Bản. Để bán đƣợc hàng ở thị trƣờng quốc tế. Do vậy..2. có mức thu nhập cao nhƣ: EU. nhất thiết phải có những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng thủ công mỹ nghệ . nhất là với những sản phẩm đƣợc dùng làm quà tặng.6.. Nhóm đề xuất về nâng cao sức cạnh tranh của hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam Kết quả hồi quy mô hình ở chƣơng 2 đã cho thấy hàng thủ công mỹ nghệ nƣớc ta có xu hƣớng hƣớng tới các nền kinh tế lớn. nhóm tác giả đƣa ra hai nhóm đề xuất sau: 3.62 Ngoài ra cũng cần chú trọng đặc biệt tới việc bao gói sản phẩm.

song với hình thức thanh toán hiện tại các doanh nghiệp đang áp dụng chủ yếu lại là D/A29 hoặc L/C30.63 Việt Nam. đó phải là những giải pháp đồng bộ của cả Nhà nƣớc và các doanh nghiệp: 3. cấp tín dụng cho các đơn vị đã có hợp đồng xuất khẩu.2.  Hỗ trợ tổ chức các lớp dạy nghề. phát triển các mẫu mã sản phẩm mới.1. trong đó đặc biệt lƣu ý tới hệ thống đƣờng giao thôn g. phù hợp với nhu cầu thị trƣờng. Cải thiện điều kiện làm việc cho lao động tại các làng nghề.1. Việc trợ cấp tín dụng.1. tạo nguồn vốn cho doanh nghiệp thu mua nguyên liệu thực hiện hợp đồng. Hơn nữa.1. nâng cao trình độ sản xuất. quản lý. do vậy. Nhà nƣớc cũng có thể thông qua các Ngân hàng thực hiện cho vay tín chấp. Tài trợ cho các giải thƣởng sáng tác mẫu mã kiểu dáng sản phẩm thủ công mỹ nghệ. 3.1. để khuyến khích thiết kế sáng tạo. Nhóm chính sách về hỗ trợ tài chính Tạo điều kiện cho vay ƣu đãi với các dự án phát triển ngành thủ công mỹ nghệ nhằm mở rộng quy mô sản xuất ngành hàng này. thiết kế sáng tác mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ. 29 30 Documents against acceptance – Phƣơng thức nhờ thu trả chậm Letter of credit – thƣ tín dụng .1. là nhân tố quan trọng giúp các doanh nghiệp có thể quay vòng vốn nhanh tiếp tục sản xuất. Về phía Nhà nước 3. Nhóm chính sách về cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực  Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện cho các cụm công nghiệp làng nghề.1. thời gian thanh toán nhiều khi lên đến vài tháng sau khi giao hàng. Điều này là cần thiết khi mỗi lô hàng thủ công mỹ nghệ có giá trị tƣơng đối lớn.

2. đặc biệt là các quốc gia là bạn hàng chính. .. xuất khẩu thủ công mỹ nghệ nhƣ trao tặng danh hiệu nghệ nhân. .  Có kênh cung cấp thông tin dự báo về diễn biến thị trƣờng. giải thƣởng. Nhật Bản . 3.v. thiết kế. Chú trọng khâu thiết kế mẫu mã sản phẩm Các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ cần có chiến lƣợc phát triển mảng thiết kế một cách nghiêm túc:  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu. trao tặng các bằng khen.  Chú trọng kết hợp giữa các hoạt động đào tạo tại làng nghề với hoạt động đào tạo tại các trƣờng đại học. Nhóm chính sách về nâng cao chất lượng sản phẩm a. cao đẳng mỹ thuật để có thể định hƣớng và tuyển chọn nguồn nhân lực chất lƣợng cao.2. Phối hợp với các trung tâm nghiên cứu để tìm hiểu xu hƣớng. quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực này nhƣ EU.1.1.1.64  Có chính sách khuyến khích. Mỹ. Nhóm chính sách về tiếp cận thị trường  Có chƣơng trình hỗ trợ xúc tiến thƣơng mại cho ngành thủ công mỹ nghệ thƣờng xuyên trong và ngoài nƣớc để mở rộng thị trƣờng xuất khẩu của hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam. 3.3. hỗ trợ và đãi ngộ xứng đáng với những thợ thủ công có nhiều đóng góp cho hoạt động sản xuất. nhu cầu của thị trƣờng.v.. giá cả và các thay đổi qui định về pháp luật nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của các nƣớc. qua đó phòng tránh các rủi ro cho doanh nghiệp cũng nhƣ giúp doanh nghiệp trong việc định hƣớng mở rộng thị trƣờng. thành lập bộ phận chuyên trách về thiết kế trong doanh nghiệp.. Về phía các doanh nghiệp 3.1.1.

chất lƣợng tốt.2.65  Thƣờng xuyên thực hiện việc phát triển. Các doanh nghiệp có thể chủ động liên kết để xây dựng các cụm sản xuất thủ công mỹ nghệ. Tích cực tham gia các hội chợ. Nhóm giải pháp về hoạt động marketing a. đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm. Với sản phẩm thủ công mỹ nghệ . ngoài việc trƣng bày và giới thiệu sản phẩm của mình. triển lãm quốc tế. giá cả hợp lý là yêu cầu quan trọng với các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ. Mỗi cụm hay làng nghề có thể do 5 – 10 doanh nghiệp cộng tác thành lập. tìm hiểu nhu cầu của thị trƣờng. Đây là điều mà chƣa nhiều doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam làm đƣợc. mỹ thuật trong sản phẩm thủ công mỹ nghệ của mình. nhà phân phối và khách hàng mục tiêu. doanh nghiệp cần đầu tƣ chuẩn bị kế hoạch chi tiết và chu đáo. hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhƣ chia sẻ các hợp đồng lớn hoặc phân công phân khúc sản xuất. khuyến khích các nghệ nhân lành nghề  Chú trọng bảo hộ bản quyền và kiểu dáng thiết kế. doanh nghiệp còn có cơ hội tiếp cận với các nhà nhập khẩu. 3.2. Tham gia hội chợ.  Chú trọng đến việc xây dựng website và bán hàng qua mạng – một phƣơng thức kinh doanh hiệu quả trong thời đại số hóa ngày nay.1.  Hợp tác.những sản phẩm mang tính độc . trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến những đặc điểm nổi bật và nét văn hóa. Đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu Việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu ổn định. Công tác tiếp thị sản phẩm và quảng cáo  Các doanh nghiệp cần có một chiến lƣợc quảng cáo cụ thể. b. triển lãm sản phẩm Đối với những hội chợ. độc đáo. b.

Dựa trên kết quả hồi quy mô hình định lƣợng ở chƣơng 2. Nhật Bản. Trung Quốc. nhất là ASEAN. Thụy Sỹ. kim loại quý lại chịu tác động mạnh nhất của yếu tố năng suất bình quân của nƣớc nhập khẩu nên cần chú trọng xuất khẩu mặt hàng sang những quốc gia phát triển. Nhật Bản.66 đáo cao với nhiều nét đặc thù riêng biệt. EU. Đài Loan. Hàn Quốc. Riêng hai nhóm thủy tinh và khảm trai không nên tập trung xuất khẩu . Với tiêu chí đó. việc điều chỉnh cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu của sản phẩm thủ công mỹ nghệ cần chú ý những điểm sau:  Với cả ngành thủ công mỹ nghệ. nhóm gốm sứ chịu tác động mạnh nhất của yếu tố địa lý nên cần tập trung xuất khẩu nhóm hàng này sang các thị trƣờng gần gũi về mặt địa lý. Hoa Kỳ vẫn là những thị trƣờng mà nhóm đá quý. mức sống của ngƣời dân cao. ƣu tiên phát triển. theo nhóm tác giả. Australia là những thị trƣờng mục tiêu quan trọng nhất của sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam. kim loại quý cần hƣớng tới. cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu thủ công mỹ nghệ cần điều chỉnh theo hƣớng đa phƣơng hóa. Nhóm đá quý. EU. Đài Loan. nên hƣớng trọng tâm vào các thị trƣờng có quy mô nền kinh tế lớn. việc tham gia những hội chợ triển lãm để tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nhƣ thế càng có ý nghĩa quan trọng. mức sống của ngƣời dân cao. yếu tố địa lý chỉ là phụ. định hƣớng của hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ.  Với các tiểu ngành.2. Nhóm đề xuất về cơ cấu thị trường xuất khẩu của sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam Nhƣ đã khẳng định trong phần mục tiêu. Hoa Kỳ. 3. Trung Quốc. đa dạng hóa các thị trƣờng xuất khẩu song song với xác định những thị trƣờng trọng điểm. trong đó ƣu tiên hơn các thị trƣờng trong cùng khu vực châu Á để giảm bớt các cản trở về khoảng cách địa lý.

.67 vào thị trƣờng ASEAN vì khu vực mậu dịch tự do ASEAN lại có tác động ngƣợc chiều tới kim ngạch xuất khẩu hai nhóm hàng này.

sản phẩm khảm trai. đề tài đã đạt đƣợc một số kết quả chủ yếu sau đây:  Hệ thống hóa các khái niệm và đƣa ra những đặc điểm chủ yếu của nhóm hàng thủ công mỹ nghệ và hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ. cũng nhƣ 5 tiểu ngành: gốm sứ. trên cơ sở kết hợp giữa các phƣơng pháp phân tích định tính với việc xây dựng mô hình trọng lƣợng để lƣợng hóa tác động của các yếu tố tới kim ngạch xuất khẩu nhóm ngành thủ công mỹ nghệ. đề tài đã xây dựng và hồi quy các mô hình đánh giá tác động của các yếu tố tới kim ngạch xuất khẩu cả ngành hàng thủ công mỹ nghệ. đá quý và kim loại quý. năng suất lao động bình quân nƣớc nhập khẩu có tác động tích cực tới kim ngạch xuất khẩu của cả ngành và hầu hết các tiểu ngành.  Đƣa ra hai nhóm đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ là: Nhóm đề xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh . Qua đó rút ra 6 bài học cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của Việt Nam. Kết quả hồi quy mô hình cho thấy GDP. Yếu tố khoảng cách địa lý có tác động tiêu cực tới xuất khẩu của cả ngành và nhất là nhóm sản phẩm gốm sứ. thủy tinh.68 KẾT LUẬN Trong đề tài này.  Dựa trên cơ sở lý thuyết về mô hình trọng lƣợng trong thƣơng mại quốc tế. Còn yếu tố thành viên ASEAN có tác động tích cực tới xuất khẩu của cả ngành nhƣng lại có tác động tiêu cực tới xuất khẩu của hai nhóm thủy tinh và khảm trai.  Nghiên cứu sâu kinh nghiệm của Ấn Độ trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ. tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ.

. Việc mô hình định lƣợng chƣa thể xác định đƣợc ảnh hƣởng của các nhân tố tới kim ngạch xuất khẩu của hai tiểu ngành cơ bản là gỗ mỹ nghệ và mây tre cói thảm cũng là một trong những hạn chế lớn cần khắc phục của mô hình. Đây sẽ là những định hƣớng để tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu này trong thời gian tới.69 của hàng thủ công mỹ nghệ và nhóm đề xuất về cơ cấu thị trƣờng xuấ t khẩu của sản phẩm thủ công mỹ nghệ. mặc dù dựa trên kết quả của mô hình định lƣợng và những bài học kinh nghiệm từ Ấn Độ song vẫn còn chƣa thật sự toàn diện và hiệu quả. Những đề xuất mà nhóm tác giả đƣa ra trong nghiên cứu này.

“The quality of a firm’s exports: Where you export to matters” . of India for handicrafts and handloom crafts.K. p.143 – 158 Jena P. 41 pages Gaur N. Indian export promotion council for handicrafts. Uttar Pradesh Development report. 12 pages Huong Nguyen Thi Thu. (2009). (2010).J and Keller W. United States agency for International development Bastos P..99 . 119-137 .. “Handicrafts”. (1998). 22 pages Indian gorvement. Survey of Handicrafts exporters in Northen Vietnam..111 Evenett S. & Silva J. (2010). p. p. Global market assessment for handicraft. Annual report of the Ministry of Textiles 2007 – 08. (82). 8(2). Chapter XI: “Handicrafts”. On theories explaining the success of the gravity equation.. Planning commission. Thanh Vu Tu and Khanh Dinh Duy (2003). “Indian handicrafts in globalization times: an analysis of global-local dynamic”. 32 pages Indian ministry of textile. (2006). & Krivoshlykova M. Journal of international economics. Interdisciplinary Description of Complex Systems. (2008).70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Anh Barber T. Schemes of govt.

M. The World economy. Expansion of the Vietnamese handicrafts industry: From local to global. Đề án phát triển thương mại 2006 – 2010. Handicrafts market demand analysis. Boston. “Proper econometric specification of the gravity model”. Phát triển bền vững làng nghề truyền thống vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Economics principles in action. 609 pages Qattan A. Đại học Ngoại thƣơng. trang 09 – 12. issue 3. Hà Nội Trịnh Việt Tiến. (2010). Hà Nội. Tiếng Việt Bạch Thị Lan Anh.. Đại học Kinh tế quốc dân. US. (2009). Nhà xuất bản thống kê. Cục xúc tiến thƣơng mại và Trung tâm thƣơng mại quốc tế. Hà Nội Bộ Công Thƣơng. Đào Ngọc Tiến.A. 53 trang.. volume 20. (1997). (2010).71 Matyas L. (2006). (2008). United States agency for International development Szydlowsky R. The center for international studies of Ohio university. Luận án Tiến sỹ kinh tế. Ohio. pages 363 – 368 O’Sullivan A. Luận án Tiến sỹ kinh tế. Chiến lược xuất khẩu quốc gia ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam. (2006). Pearson Prentice Hall. & Sheffrin S. Thương mại quốc tế và phát triển thương mại xuất khẩu. Điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong xu thế tự do hóa thương mại. (2007). (2007). Massachusetts. .

72 Nguyễn Thị Hà Trang và Nguyễn Thị Minh Tâm, (2010), Những yếu tố tác động tới kim ngạch xuất khẩu các nhóm hàng của Việt Nam , giải ba cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Ngoại thƣơng 2010.

73

i

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ XUẤT KHẨU VÀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU NHÓM HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA MÔ HÌNH ĐỊNH LƢỢNG ............................................................................... 5 1. Khái niệm và vai trò của xuất khẩu ........................................................... 5 1.1. Khái niệm ............................................................................................. 5 1.2. Vai trò .................................................................................................. 6 2. Thủ công mỹ nghệ và hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ ................. 9 2.1. Khái niệm và đặc điểm nhóm hàng thủ công mỹ nghệ ....................... 9 2.2. Hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ ............................................ 14 3. Mô hình trọng lƣợng trong thƣơng mại quốc tế ...................................... 17 3.1. Nhóm các yếu tố ảnh hƣởng đến cung .............................................. 19 3.2. Nhóm các yếu tố ảnh hƣởng đến cầu ................................................. 21 3.3. Nhóm các yếu tố hấp dẫn, cản trở ..................................................... 22 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI KIM NGẠCH XUẤT KHẨU NHÓM HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2005 – 2009 ........................................................................................ 25 1. Khái quát tình hình xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ giai đoạn 2005 – 2009 .................................................................................................. 25 1.1. Kim ngạch và tốc độ tăng trƣởng ...................................................... 25 1.2. Cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu .............................................................. 33 2. Mô hình định lƣợng phân tích các yếu tố tác động tới kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội giai đoạn 2005 – 2009 ..... 38 2.1. Mô hình với cả ngành thủ công mỹ nghệ .......................................... 39 2.2. Mô hình với các tiểu ngành ............................................................... 45 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU NHÓM HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRONG THỜI GIAN TỚI ............................................................................................. 52 1. Mục tiêu, định hƣớng của hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ ......... 52

.................................................. Nhóm đề xuất về cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu của sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam .............................. 70 ................................ Bài học cho Việt Nam .. Kinh nghiệm của Ấn Độ ........................................................... 54 2.................... Định hƣớng giải pháp phát triển hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ ..... Mục tiêu của hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ ................... 52 1.... 66 KẾT LUẬN .......................................... 53 2..........................ii 1......................................1....... 54 2........................ 62 3............................................................ 60 3................................................................2..........................2.............. 62 3............... Kinh nghiệm sản xuất và xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Ấn Độ và một số bài học cho Việt Nam ............... Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ trong thời gian tới ......... 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................1........................... Nhóm đề xuất về nâng cao sức cạnh tranh của hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam ............................................................1...................2...........................................................

.......4: Kết quả ƣớc lƣợng mô hình với cả ngành thủ công mỹ nghệ ................................ 47 Bảng 2............................................ 50 ........iii DANH MỤC BẢNG...................6: Một vài đặc điểm thống kê về giá trị xuất khẩu của các tiểu ngành .............. SƠ ĐỒ Bảng 1...... 46 Bảng 2..................................5: Tóm tắt xu hƣớng tác động của các yếu tố tới kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội giai đoạn 2005 – 2009 ..................... 19 Bảng 2....1: Các kênh phân phối hàng thủ công mỹ nghệ..............1: Danh mục nhóm nghề thủ công mỹ nghệ .................................................................. 11 Sơ đồ 1................................................................... 15 Sơ đồ 1....2: Mô hình trọng lƣợng trong thƣơng mại quốc tế ..........8: Tóm tắt xu hƣớng tác động của các yếu tố tới kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ nói chung và kim ngạch xuất khẩu các tiểu ngành nói riêng của Hà Nội trong giai đoạn 2005 – 2009 ................................................. 44 Bảng 2.................................................................. 25 Bảng 2..................................... 41 Bảng 2............. 29 Bảng 2.......1: Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ giai đoạn 2005 – 2009 ...................2: Kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm gốm sứ trong giai đoạn 2005 – 2009 .......... 28 Bảng 2...................................................................3: Kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm gỗ mỹ nghệ giai đoạn 2005 – 2009 .............7: Kết quả ƣớc lƣợng mô hình với các tiểu ngành ....................

............................................................................................................................................................. kim loại quý giai đoạn 2005 – 2009 ....................................................... 29 Biểu đồ 2....9: Cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu của nhóm sản phẩm mây tre cói thảm giai đoạn 2007 – 2009 .. 31 Biểu đồ 2................. 30 Biểu đồ 2........................... kim loại quý giai đoạn 2007 – 2009 ................. dệt thủ công giai đoạn 2005 – 2008 ................................................................................. 34 Biểu đồ 2..........................................4: Kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm gỗ mỹ nghệ giai đoạn 2005 – 2009 .........iv DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2....................................................... 36 ...........................8: Cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu của nhóm ngành thủ công mỹ nghệ giai đoạn 2007 – 2009 ............3: Kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm gốm sứ giai đoạn 2005 – 2009 ........... 27 Biểu đồ 2............................................................................................................. 26 Biểu đồ 2..................................6: Kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm thêu ren..........................1: Giá trị xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ trong giai đoạn 2005 – 2009 ...................................................... 35 Biểu đồ 2..............................................................7: Kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm đá quý............................5: Kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm sơn mài giai đoạn 2005 – 2008 ............................... 32 Biểu đồ 2...................................10: Cơ cấu thị trƣờng của nhóm sản phẩm gốm sứ giai đoạn 2007 – 2009 ... 32 Biểu đồ 2...........................................................................................2: Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng mây tre cói thảm giai đoạn 2005 – 2009 ...............................11: Cơ cấu thị trƣờng của nhóm sản phẩm đá quý........................................................................ 35 Biểu đồ 2..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful