P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Oct 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

ד"סב םיחספ וק יקב םינויע שוד

www.swdaf.com 1
ןנברד וא אתיירואד ןייה לע שודיק
• שודיק ןייה לע תפה וא אתיירואד
• שרפמה ריזנב ) אוה יניס רהמ וילע דמועו עבשומ ירהו - ןייה לע והרכוז ושדקל תבשה םוי תא רוכז ביתכד (
• 'סותהו ריזנב ) תוריזנ וילע לוחת ךיאו אתיירואד םויה שודקד (
• רוא עורז ע 'להב " ש והב " א ) ונממ םעוטו ןייה לע שדקמ ריזנ 'יפא ךכלה (
• שר " תוכרב י ) דק אוה אמרג ןמזהש השע תוצמ םויה שו - ('כ תומש) ושדקל תבשה םוי תא רוכז - ןייה לע והרכז (
• רה " ן תבשב ) ויה שודק ןניחד יכיהו ת"או אתפירא ישודקל רשפא אהד היל 'יחד אלד רמול שי הכונח רנו ותיב רנ םושמ אתיירואד ם (

• שודיק אתיירואד ןייה לע ןנברד ןייה תמיעט לבא
• 'סות םיחספ ) מ דועו ןנברדמ והז םועטיש ךירצ ךרבמה רמאד אה לבא הרות רבד ןייה לע שודיקד רמימל וניצ (

• ק שודי ןנברד ןייה לבא אתיירואד
• ר " סותב ת ' ריזנ ) אתכמסא ןייה לע והרכוזד אתיירואד ואל ןייה לע אתיירואד םויה שודיקד יהנד (
• 'סות םיחספ ) איה אתכמסא ןייה לע שודיקד הארנו (
• רוא ע 'להב עורז " אנקסמל ש ) מלעב אתכמסא א"כ הניא ןייה לע והרכז ר"תד אהו א (
• במר " תבש 'להם ) ןייה לע לידבהלו ןייה לע שדקל ז םירפוס ירבדמ (
• וש " בשרה ת " א ) יפל ,ןייה לע ותשודק וריכזיש ונקתו ןייה לע אלא הריש םירמוא ןיאש (

ב דומע ג ףד ריזנ תכסמ ילבב דומלת
.וילע תוריזנ יקודקד לכו ,ריזנ הז ירה .האמוטה ןמו ,תחלגתה ןמו ,םיגזה ןמו ,םינצרחה ןמ ריזנ ינירה .'ינתמ

וליפא :ירמא ןנברו ,םלוכמ רודיש דע בייח וניא :רמוא ש"ר ,אינתד ;ןועמש 'רכ אלד 'ינתמ .'מג יוה ןוהנמ דחב אלא רזנ אל
+ו רבדמב+ :ארק רמא ?ט"מ ןנברו .גז דעו םינצרחמ ןייה ןפגמ השעי רשא לכמ +ו רבדמב+ :ארק רמא ?ש"רד ט"מ .ריזנ
!ריזי רכשו ןיימ :ביתכה ימנ ןועמש 'רו .ריזי רכשו ןיימ אתשודק ?איה יאמ .תושרה ןייכ הוצמ ןיי רוסאל :היל יעבימ אוהה
מ ירה ,אתלדבאו !יניס רהמ וילע דמועו עבשו תוריזנ איתא ,ריזנ ינירה רמאו רזחו ,התשאש העובש :אבר רמאד אה יכ אלא
.העובש לע אלייח

שרפמה א דומע ד ףד ריזנ תכסמ
אוה יניס רהמ וילע דמועו עבשומ ירהו - ןייה לע והרכוז ושדקל תבשה םוי תא רוכז ביתכד ותסינכב אלא יל ןיא
"ת ןינמ ותאיציב (וק ףד םיחספ) 'וכ ל

א דומע ד ףד ריזנ תכסמ תופסות
אוה יניס רהמ דמועו עבשומ אתלדבאו אשודיק איה יאמ - תוריזנ וילע לוחת ךיאו אתיירואד םויה שודקד השקו
רדנו רזחו תותשל עבשנש ןוגכ יכה רתב ינשמ יאמ השק דועו תוריזנ הילע לייחד רמול רתוימ ארק ךירטציא יכהל הברדאד
עבשנש הזמ לודג דמועו עבשומ ןיאד רמולכ יניס רהמ דמועו עבשומ ירה ול ישקת מ"מ העובשא לייחו תוריזנ איתאד ריזנב
תותשל אוה אתכמסא ןייה לע והרכוז ןנישרדו רוכז ביתכד ימנ יהנד אוה אתיירואד ואל םויה שודקד השק דועו נ"כל
ולכ יניס רהמ דמועו עבשומ יכו הימתב ןניסרגד ת"רל הוצמ ןיי רוסאל רתוימ ארק ל"ל רמ שודיקד יהנד 'וכו עבשומ יכו
אתכמסא ןייה לע והרכוזד אתיירואד ואל ןייה לע אתיירואד םויה אריתי ארק ל"מקו תותשל עבשנש ןוגכ ינשמ אתשהו
.תותשל עבשנש בג לע ףא הילע לייחד

ב קלח עורז רוא רפס - הכ ןמיס תבש ברע תוכלה
םוי תא רוכז ר"ת רקיע הברדא .ושדקל תבשה םוי תא רוכז [ל"ת] ןינמ הלילב םויב אלא יל ןיא ןייה לע והרכז ושדקל תבשה
'יל ביסנו 'ילילא רדהמ [אנת] ושדקל תבשה םוי תא רוכז ל"ת ןינמ הלילב ותו ישודקל ןניעב אמוי שידק יכד אוה אילילב אשודק
והרכז ושדקל תבשה םוי תא רוכז רמאק יכה .אממיא ארק םוי תא רוכז ל"ת ןינמ םויב הלילב אלא יל ןיא .ותסינכב ןייה לע
.ושדקל תבשה ןייה לע שדקל ךירצש איה הרומג השרדד חכומ ריזנד ק"פר ןנברו ןלוכמ ריזיש דע בייח וניא א"שר אינתד
ט"מ ןנברו 'וגו ןייה ןפגמ השעי רשא לכמ ק"א ש"רד ט"מ ריזנ יוה ןוהנמ דחמ אלא רזנ אל 'יפא ירמא 'וגו ריזי רכשו ןיימ ק"א
וילע [דמועו] עבשומ ירה הלדבהו אשודק איה יאמ תושר ןייכ הוצמ ןיי רוסאל ל"במ אוהה ריזי רכשו ןיימ ביתכ אה ימנ ש"רו
.העובשא אלייחו תוריזנ אייתא ריזנ ינירה רמאו רזחו התשאש העובש ר"אד [אה] יכ אלא יניס רהמ דמועו עבשומ ירהו 'יפ
יניס רהמ אוה הוצמה לטבל ןיעבשנ ןיא ירהש רוכז תעובש לע תוריזנ תעובש הלח ךיא ותותשל םירתומ ולאו 'פ 'אדכ
ןיי רוסאל רמאקד ונייהו העובשה לע אלייחו תוריזנ 'יתא ריזנ ינירה רמאו רזחו 'תשאש העובש ר"אד אה יכ אלא םירדנב
תושרה ןייכ .תותשל עבשנד הוצמ המ עבשנל ומצע יפמ עבשנ ש"מ ת"או אמעט ונייה ומצע יפמ עבשנ יניעב הארנ יניס ר
הנושאר העובש לע לואשל לוכיש ינפמ העובש וילע הלחש . . . ודיב תלוכי ןיאו םועטלו שדקל ךירצש שודיק יבג לבא
ללכ וילע הלח העובשה ןיא עבשנ אוה רבכש ןויכ וז הבוחמ רוטפלו לואשל ונממ םעוטו ןייה לע שדקמ ריזנ 'יפא ךכלה
אלייח אלד ד"ה אלא םירתומ ולאו 'פ 'ירמאדכ םימעפ 'א רבד לע עבשנש ונייה העובשה לע הלח העובש ןיא 'ירמאד אהד
הליחת עבשנש אכה לבא םינאת לכוא אלש העובש רמאו רזחו םינאת לכוא אלש העובש רמאד ןוגכ העובש לע העובש
ךל רתומ םכח תרימא אלא רסח ןאכ ןיאד הינשה וילע הלחו הנושארה לע טרחתמ אוה רבכ התשי אלש עבשנו רזחו התשיש
ד"סב םיחספ וק יקב םינויע שוד
www.swdaf.com 2
תעובש קיזחמ ירה לכאיש עבשנו רזחו לכאיש עבשנ רבכש אכיה לבא ןיא ות דמועו ע"פמ עבשומ רבכש רחמו הנושאר ו
.תחא א"כ הקול וניא לכא םאו וילע הלח ['ינש] העובש םוימ הלחת לשבי אל תבש [ברעב] תויהל לחש בוט םוי ןנתד השקו
ידכ הבר רמא ט"מ וחיכשהל אבש רחאמ והרכז ושדקל תבשה םוי תא רוכז ארק רמאד מ"הנמ 'מגב 'ירמאו תבשל בוט
נמ רורביש ןייה לע והרכזיש רוכזמ חכומ יאמ ותו יתירחא השרדל יעב ארק יאהד אמלא בוט םויל הפי הנמ תבשל הפי ה
תוריש לכ וילע ךרבלו [וילע] שדקל יואר הז ןוגכ רמא [אבוט] םיסב הוהו 'ימעט ינגמ רסילת רב ארכיש 'רל 'יל רדשד יול ותו
[ה"רו] (ה"רב הברו) הרותבש תוחבשתו דקמד ברל 'יחכשא ארכישא ש י"שריפו ארכישמ ארתסיא ינקמל אבא ליחתה ל"א
.י"שר כ"ע וילע התא שדקמו ךיניעב הפי אוה ךכל תועמ וב רכתשהלו רכש תושעל תלחתה לוכי 'יהש יפ לע ףא עמשמ
ןייה אוצמל וב רכתשמש ינפמ ול רמוא אוה המל כ"לאש ארמח היל הוהד בג לע ףא ארכישא שדקמ הוה 'רד ותו אהד
יירוהא שדקמ הוה אתפיר 'יל אביבח הוהד ןינמז ברד ותו .ארמח ל"וה אלד רמול א"או אכלמ רובשמ ריתע הוה יברד 'יר
.אתפירא תילד אכיה 'יפא אתיירואד ןייה לע שודק יאו ןיי םוקמב תפ ז"הנקפ ולש רדסב השע ל"צז ןואג םרמע ברד ותו
אתפירא ישודקל רבתסמ אל ארמח 'יל ןישדקמ ןיא ר"תד ותו . ךירפ יאמ התעמ .ןישדקמ ורמא ש"באר םושמ רכשה לע
.רכשה לע ןישדקמ רמאד 'יל אריבס 'ירב רזעלא 'רכ ןועמש 'ר אמליד יניס רהמ אוה דמועו עבשומ ירהו ריזנד ק"פר ךכלה
אתכמסא א"כ הניא ןייה לע והרכז ר"תד אהו .ןידה ןמ שבדו רכשה לע ןישדקמד ירבס יארומאו יאנת יהלוכד הארנ
מלעב הריכזב ונשי הרימשב ונשיש לכד ורמאנ א"דב רומשו רוכזד תועובשד ב"פד השרדל 'יתא רוכזד ארק רקיעו א .
אלו ארכיש 'יל יתייאו ארמח 'יל הוה אלו עלקאד רמימאכ תפה לע אלו םהילע םישדקמ םה הנידמ רמח שבדו רכשד אכיה לכו
של .לידבאו ארמח 'יל 'יתייאו 'ניחרט רחמל תווט תבו לידבא יכה יא רמא ארכש היל 'יתייאו ארמח 'יל הוה אלו עלקיא ות הנ
ןינעל ןכו תפה לע ןילידבמ ןיאו רכשה לע ןילידבמ תפו [רכש] וינפל שיש אכיה לכד מ"ש ידימ םיעטו לידבא אוה הנידמ רמח
לו קוחדל צ"א קחדה י"ע ןייה תא אוצמל לוכיש יפ לע ףאו .תפה לע שדקמ ןיאו רכשה לע שדקמש שודיק אלא וירחא שפח
ןאמ ארכיש היתויקש יוהת אריז ר"או ארכיש יתשא אלו םיברב רודיא אבר רמאד אהו שבדה לע וא רכשה לע לידבמו שדקמ
יוארו תותשל בוט אוה םירועשו םיטח רכש אוהש ונלש רכש לבא םירמת רכש 'יהש םהלש רכשב ונייה ארכישא שדקמד
.וילע לידבהלו שדקל ןיי ול שיש אכיה והימ ןיקשמה לכל הלדבהלו שודיקל םדוק אוה ןמוזמ . ג"ה ןושל הזו םוי תא רוכז .
ותסינכב ןייה לע והרכז ושדקל תבשה הרותה ןמ םויה שודיק לע םימכח וכמס ןאכמ ל"ת ןינמ תוצמה גח תותבש אלא יל ןיא
כוסה גח םירצמב] תייה דבע יכ תרכזו ל"ת ןינמ תועובש גח 'וגו ךתאצ םוי תא רוכזת ןעמל [תייה דבע יכ תרכזו ל"ת ןינמ תו
ךל השעת תוכוסה גח 'יתכו [ךבקימו ךנרגמו] 'וגו קינעת קנעה ארקד הייולעדמ יאק תוכוסה גחבד ל"נמו 'וגו םירצמ ץראב
יארק ןירת תרכזו רוכז ט"מ .ז"מהבבו אתולצב ירוכדאל ךירצ שודיקב רכדמד בג לע ףאו [ךבקימו ךנרגמ] 'וגו םימי תעבש
תואו יביתכ .ג"ה כ"ע סוכה לעו הליפתב בוט םויב ףא סוכה לעו הליפתב תבש המ תבשמ יפלי תודעומ ן ריזנד ק"פרד איהה
לע לידבהלו שדקל יניס רהמ אוה דמועו עבשומ יכו 'יפ 'ימתב אוה יניס רהמ דמועו עבשומ ירה ק"הד ל"צז ת"ר רמוא
רוסאל ארק ךרצוהש ןייה יב רוסאש ןייה ןמ ומצע ריזהשכש אטישפ ןייה לע שדקל וילע הבוח ןיאש הלדבהו שודיק לש ןי
רקיע ןכו ןייה לע שדקמ וניא ריזנ אשוריפ יאהלו :

ב דומע כ ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
הבהא רב אדא בר רמא : .הרות רבד םויה שודקב תובייח םישנ - אוה אמרג ןמזהש השע תוצמ ?יאמא השע תוצמ לכו ,
!תורוטפ םישנ אמרג ןמזהש - .ןנברדמ :ייבא רמא - והניבייחנ השע תוצמ לכ ,דועו !רמאק הרות רבד אהו :אבר היל רמא
!ןנברדמ - רומשו +'ה םירבד+ רוכז +'כ תומש+ ארק רמא :אבר רמא אלא - ליאוה ,ישנ ינהו ,הריכזב ונשי הרימשב ונשיש לכ
הרימשב והנתיאו - .הריכזב והנתיא

ב דומע כ ףד תוכרב תכסמ י"שר
דק אוה אמרג ןמזהש השע תוצמ םויה שו - ושדקל תבשה םוי תא רוכז ('כ תומש) - ןייה לע והרכז .

ב דומע גכ ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
הכונח רנו ותיב רנ :יל אטישפ ,אבר רמא - םויה שודיקו ותיב רנ .ותיב םולש םושמ ,ףידע ותיב רנ - םושמ ,ףידע ותיב רנ
.ותיב םולש ח רנ :אבר יעב ףידע םויה שודיק ?והמ םויה שודיקו הכונ - ימוסרפ םושמ ,ףידע הכונח רנ :אמליד וא ,רידתד
אסינ ימוסרפ םושמ ,ףידע הכונח רנ :הטשפ רדה איעבאד רתב ?אסינ .

א דומע י ףד תבש תכסמ ף"ירה לע ן"ר
אסינ ימוסרפ םושמ ףידע הכונח רנ אטשפ רדה איעבד רתב ויה שודק ןניחד יכיהו ת"או רנ םושמ אתיירואד ם
אתפירא ישודקל רשפא אהד היל 'יחד אלד רמול שי הכונח רנו ותיב ותיב םולש םושמ אל יאד אלא [ב וק ףד םיחספ]
רחבומה ןמ הוצמ אסינ ימוסרפו [ףידע] ארמחב יפט :ותסינכב ןייה לע והרכז [א םש] ןנירמאדכ

ב דומע גכ ףד תבש תכסמ ן"רה ישודיח
שודקו הכונח רנ .םויה לכויש תפ אלו ןיי אל ול 'יהי אל הכונח רנל ןמש הנקי םאש ינע םדא ןוגכ ל"ז ןתנוהי ר"ה 'יפ
תפה לע וא ןייה לע שדקל לוכי ןהמ דחא ול 'יה םאש ןהילע שדקל םיחספב 'ירמאדכ איצומה ךרבמ תפה לע שדקמהו .
ארידת םחלה תכרב אהד שדקמ כ"חאו הלחת :כ"ע ןייה תכרב ומכד"סב םיחספ וק יקב םינויע שוד
www.swdaf.com 3
בב דומלת א דומע וק ףד םיחספ תכסמ יל
ושדקל תבשה םוי תא רוכז +כ תומש+ ןנבר ונת - ןייה לע והרכוז ןינמ הלילב ,םויב אלא יל ןיא . - םוי תא רוכז רמול דומלת
?ןיינמ הלילב .ושדקל תבשה - שידק יכד ,שידק אוה הלילב אשודק רקיע ,הברדא - ןינמ הלילב :ותו !ישודיקל יעב אמוי תלחת
- לת !אממיד ארק היל ביסנ אקו הלילא רדהימ אנת .םוי תא רוכז רמול דומ - ושדקל תבשה םוי תא רוכז :רמאק יכה -
ןינמ םויב ,הלילב אלא יל ןיא .ותסינכב ןייה לע והרכוז - ?ךרבמ יאמ םויב .תבשה םוי תא רוכז רמול דומלת - בר רמא
ןפגה ירפ ארוב :הדוהי יל ורמא ,אזוחמל עלקיא ישא בר . אשודיק והינ יאמ :רבס .היל ובה .הבר אשודיק רמ ןל שידקיל :ה
ןיחגד אבס אוההל הייזח .היב דיגאו ןפגה ירפ ארוב רמא ,אשירב ירמא ןפגה ירפ ארוב ןלוכ תוכרבה לכ ידכמ :רמא ?הבר
.ושארב ויניע םכחה +ב תלהק+ הישפנא ירק .יתשו

א דומע וק ףד םיחספ תכסמ תופסות
ייה לע והרכוז ן - ןייה לע ביתכ הריכזד (א ריש) ןיימ ךידוד הריכזנ (די עשוה) ןונבל ןייכ ורכז שודיק ונייה הריכז יאהו
הלפתב אלא סוכה לע וניצמ אל ולוכיוד (:טיק 'ד) תבשב רמאדכ ותיב ינבו וינב איצוהל אלא סוכה לע ןקתינ אלו המו
ט"י םושמ ונייה םר לוקב הלפתה רחא ולוכיו רמול ןיליגרש תבשב תויהל לחש ולוכיו רמוא ןיאו ונתרחב התא ןיללפתמש
הלפתב תבשל תבש ןיב קלחל אלש תותבש לכב רמול ימנ ונקתו איה אתכמסא ןייה לע שודיקד הארנו ימב רמאד אהו
ןנברדמ אלא איוה אל ןייה לע לבא םויה שודיק אקוד ונייה הרות רבד םויה שודיקב תובייח םישנ (:כ 'ד תוכרב) ותמש
כ דמועו עבשומ הלדבהו אשודיק והינ יאמ ךירפו תושרה ןייכ הוצמ ןיי רוסאל ריזי רכשו ןיימ רמאקד (:ג 'ד) ריזנ שירב עמשמד
תוריזנד ארק ךירטציא ריזנ ינירה רמאו רזחו התשאש העובש אבר רמאד אה יכ אלא רסימל ארק ךירטציאד אוה יניס רהמ
אוה דמועו עבשומש יפ לע ףא וילע לח מ דועו םועטיש ךירצ ךרבמה רמאד אה לבא הרות רבד ןייה לע שודיקד רמימל וניצ
ןנברדמ והז .

טכ קרפ תבש תוכלה ם"במר
א הכלה
םירבדב תבשה םוי תא א שדקל הרותה ןמ השע תוצמ והרכז רמולכ ,ושדקל תבשה םוי תא רוכז +'כ תומש+ רמאנש
שודיקו חבש תריכז כב ,ותאיציבו ותסינכב והרכזל ךירצו , .הלדבהב ותאיציבו םויה שודיקב ותסינ
ו הכלה
ןייה לע לידבהלו ןייה לע שדקל ז םירפוס ירבדמ רמאיו לידביש רחאמו ,סוכה לע לידבהל ךירצ הלפתב לידבהש יפ לע ףאו ,
טונ וניאו ח ,שדקמ ךכ רחאו הלחת ןייה לע ךרבמו ,סוכה לע לידבה אלש יפ לע ףא הכאלמ תושעל ול רתומ לוחל שדק ןיב ל
.שדקיש דע וידי תא

הצר ןמיס ד קלח א"בשרה ת"וש
'רב יבוזאה יכדרמ 'רל ,הנשוקרק .ל"ז קחצי

:תלאש דוע ןידמוע ןיא קרפב עמשמ ,םויה שודיק ,(א"ע ג"ל) הלודגה תסנכ ישנא תנקתמ יוהד . ותמש ימ קרפבו ,(ב"ע כ)
םויה תבש :רמולו ושדקל ,אתיירואדמד ןניזחו .אתיירואדמ יוהד ןניזח ; לבויה שודיק ןיעכ . ,הכרב הל וניקת ג"הנכ ישנאו
חסונו . ניסרגד אה ,יל השקד אלא ריזנב ן אמיליא ?והינ יאמ :יעב אקו .תושרה ןייכ ,הוצמ ןיי תושעל :ריזי רכשו ןיימ (א"ע ג)
.אוה יניס רהמ דמועו עבשומ ,אתלדבאו אשודק אתכודל ןיישוק ארדהו ,הרות רבד ,ןייה לע אתלדבאו אשודיק :אמלא .

אתיירואדמ םויה שודיק ,ארביא :הבושת :כ ףד) ותמש ימ קרפב שרופמש ומכ , .( הז רבדב םדא קלחנ אלו . קרפד איההו
ןידמוע ןיא :(םש) תושודק תולפתו תוכרב ,לארשיל םהל ונקת ,הלודגה תסנכ ישנא :ןנחוי ר"א אבא יברב אייח ר"א
רמאק שממ םירבד לש ןרקיע ואל ,ןיחרכ לע .תולדבהו :ביתכדכ .ףוסבל ןוזמד יא ,איה אתיירואד ,רמאד הכרב אהד .
תכרבו תעבשו ,תלכאו יאו .(א"ע ה"ל ףד) ןיכרבמ דציכ 'פב ,יכה היל תיאד ןאמל ;םילולה שדק :ביתכדכ ,םינימ ראשלו .
.וניקלאל לדוג ובה ,ארקא 'ה םש יכ :ביתכדמ ,הליחתכל הרותד תנקתמ ,ןמוקמו ,תוכרב חסונו .הרות רבד ןרקיעש אלא
ג"הנכ ישנא ןאכו ןאכ וא ,הלפתב וא ,סוכה לע םא ,הלדבה :ורמאש ומכו . ןיא 'פב םתה אתיאדכו ,הליחתב ,םוקמ הזיאבו .
.ןידמוע סוליקו חבש ןיעכ ,ותסינכב ותוא רוכזל ,םויה שודיק ןכו , 'רמאמ ןינעכ :(טיק ףד תבש) :רמוא היהש אנינח יבר
,תבשה תשודק יקוספ תאירקב ,הזב אצויכו ,הלכ יאוב ,הלכ יאוב :רמואו סלקמ היהו .'וכ אתכלמ תבש ינפ לבקנו אצנ
קב ,וחבש ינינעמ ול ןמוזיש יפכ ,רמוא דחאו דחא לכו .ולאב אצויכו ,תבשה תא לארשי ינב ורמשו :וא ,ולוכיו :תאיר
ותפ אלו ,וסוכ אל :ץפח תטיקנ םוש אלבו ,הפ לעבו ,ותשודק תרכזהו ,ותשודקו . םוקמב ,דחא חסונ ,לכל ונקתו ,םה ואב
יפל ,ןייה לע ותשודק וריכזיש ונקתו .ץפחבו ,הדועס ןייה לע אלא הריש םירמוא ןיאש . ול ועבקו ,הלפתב וריכזהל ונקתו
תיעיבר הכרב .אוה םהירבדמ ;ןייה לע והרכז :ורמאש המו .ןוזמה תכרבב ןכו . שדקמ .אתפיר היל אביבח יכ אהד ,ךל עדתו
ל ,ותיב רנו סוכל היל ןנילטבמ יכיה אתוביבח םושמ ,הרות רבד ןייה לע ותריכז התיה ולאו .אתפירא םויה שודיק 'ירמאד ,
?םויה שודיק ןייד השעל היל יחדו ,ותיב רנ יתא יכיהו ?יאמא ,ףידע ותיב רנ (ב"ע ג"כ תבש) :ריזנד ק"פב ,םש ורמאש המו
יניס רהמ דמועו עבשומ יכו :ןניסרג יכהד ל"ז ת"ר בתכ רבכ ,אוה 'יניס רהמ דמועו עבשומ ,אתלדבאו השודק אמיליא
ירפסה תסריגל וליפאו .אוה ,רורב רבד הזו !אהימתב ;אוה ס"המ דמועו עבשומ 'ולכ .הל ישרפמ יכה יכו :'יסרג אלד ם
קפס וב ןיא רמאתש שודיקל םרוג ןייהש ,םויה לע כ"חאו ,ןייה לע ךרבמ :רמוא ה"ב :(א"ע א"נ) םירבד ולא פ"רב ונינשש המו .
ליחת תפה לע ךרבמ ,תפה לע שדקמה ,ה"בלד .תפל ה"ה אלא ,ןיי אקוד ואל .רמאק שממ םויה שודקל םרוג ואל הזו הזו .ה
רמאק הדועס םוקמב ,ג"הנכ ישנא וניקתהש השודק אלא .ונרמאש ומכ ,תפ אלו ןיי אל ,ךירצ וניא הרות רבדד .
ד"סב םיחספ וק יקב םינויע שוד
www.swdaf.com 4

שודיקה תוהמ

ע ןיי ז ירמ אבא רכזל םירועיש " ח ל " ב

א ( ב תכר חבשה ל בקה " הדי לע ונשדיקו תבשה תא ונל ןתנש לע ה
a . םויק ה תבש תוצמ ו ע א " ע השעת לאו בש י " כרבמ התיבשה תעקפומ ןכל הכאלמ לוטיבו התיבש י ת הליגרה הוצמה
b . תכרב הכרבב ספתנש אצפח הווהמ המצע תבשה ,ונל ןתינש תבשה םוי לש אצפחו תבש לש הפוגל תסחייתמ שודיקה
c . תכרב חבשה תרמאנה ב תבש ןטבמ דידי שדק רשא תכרבל המוד ... הוצמה תלועפו ארבגה םויק לע הניא .. . לע אלא
המייקמה םדאב השדחה תולחה
d . תבש תואהו תירבה לע ,םלועה שודיח לע תודע תדגהב םויק איה ,תבשב הכורכה מו ארבגה תא תשדקמש והתכז
לארשי תשודק לש הריתי הנמב
ב ( ריתמ ל שודק ה לש הליפכה תבש
a . תרימא בקהל שודיקו חבש ירבד " הריציה םויס לע םג םא יכ הריציה לע קר אל ה ודק רבד לע תבשה םוי תש תונהיל םדאל םיריתמ
םיימעפ שדוקמה םלועה ןמ
b . שודיק תבשה םויב ותאנקה ילכ םלועה לש ונוידפ אוה םויה
c . ליבקמב הליפתב שודיק ,םיריתמ ינש םיכירצמ תבשב ,לוח םויל ) הליפת דגנכ ( סוכה לע שודיק ) ןינהנה תכרב דגנכ ( ריתמש דחא ,
םהל ךירצ םדאהש םייצפחה ריתהל דחאו ומצע םדאה תא
d . ע " תכרב י תדועס תרגסמב אלא ריתמ שודיקה ןיא תאז תמועל ,ונינקל וכפהמו ךריב וילעש ץפחה תא ןילוחל איצומ םדא האנהה
תבש ב ןגועמ " גנוע תבשל תארקו "
e . קה שודי תבש תדועס תא עבוק םגו תבש תדועס תרגסמב הליכאה תא ריתמ םג
ג ( תעיבק תבשה ל שדוק ארקמ לע 'הל חבשו תלודג תבשה םוי
a . ןיינע ר שודק ןיעכ שממ םויה תשודק תריציו שודיק תלועפ םושמ םג וב שי אלא חבש ירבד יוצירב הצמתמ וניא שודיקה " ויו ח " ט
b . תשודק אמייקו אשדקמ תישארב תבש תישארב ימי תששמ ) הרמ ( תבש תשודק , םירצמ ע שדקתמ " םידעומה ראשכ לארשי י ) יניס (
c . שודיק חבשד תבשה תלודג לע תודע תדגהו ה ו א תישארב תבש לע ) הפבו ,ולוכיו " ג ( , שודיקו ד םירצמ תבשל שדקמ ) שודיק תכרב (


הלדבהו שודיק – ךשמנ בויח וא ןימולשת
טכ קרפ תבש תוכלה ם"במר
ד הכלה
שדיק אל םא ,הלילב שודיקה רקיע לידבמ הלילב לידבה אל םאו ,ולוכ םויה לכ ךלוהו שדקמ דיזמב ןיב גגושב ןיב הלילב
ףוס דע ךלוהו לידבמו רחמל ג ישילש םוי .דבלב תבש ד יאצומ לילב אלא רואה לע ךרבמ וניא לבא ,
ה הכלה
כאל ליחתהל ול רוסא םויה אצישמ ןכו ,שדקיש דע םויה שדקשמ ןיי תותשל ה וא לוכאל םדאל רוסא תושעלו תותשלו לו
,רתומ םימה תותשלו ,לידביש דע םולכ םועטל וא הכאלמ ירה לידביש ו םדוק וא שדקיש םדוק התשו לכאו רבע וא חכש
לכאש רחא לידבמו שדקמ הז .

אער ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא רוט
... שת ול שי הלילב שדיק אל םאו כ"חא שדקל לוכי שדיקש םדוק רבד םוש םעטו חכש םאו םויה לכ רחמל ןימול םא ע"ר בתכו
שדקי דיזמב ןיב גגושב ןיב הלילב שדיק אל בתכ ל"ז ם"במרה לבא רחמל שדקי סנוא וא החכש תמחמ הלילב שדיק אל
יפט רבתסמ יכהו רחמל ...

אער ןמיס םייח חרוא ח"ב
ח 'וכו םעטו חכש םאו ש"מו שדקמ םעט אתכלה אנקיסא (זק ףד שיר) םיחספ יברע קרפב . םעטו חכש םאו וניבר בתכו
שדקמ יאדו חכשב אמלע ילוכלד םושמ שדקי סנוא וא החכש תמחמ הלילב שדיק אל םא בתכ םרמע ברד רמא ךכ רחאו
אלא ןימולשת ול ןיאד ללפתהל חכשש ימא יוהד ידימ ומעטו דיזהב אל לבא סנאנ וא חכשב אקוד ונושלמ עמשמ רחמל
דיזהב אל לבא סנאנו חכשב מיסב ליעלדכ .ח"ק ן התוא םילשהל אבו הנמז רבעד הלפתל ימד אלד ם"במרה תעד לבא
הוצמה רקיעד אלא תבשה לכ הנמז שודיק לבא סנאנ וא חכשב אקוד ךכליה אוה ןימולשת ןידמו הירחאלש הלפת ןמזב
םויה שדיקשכ דימ שדקל ושדקל תבשה םוי תא רוכז ביתכדמ מב רבע וליפא םויה שדיקשמ שדיק אלו רבע םא לבא דיז
שודיק ןמז רבע אל ןיידעד אלא הב ועגנ ןימולשת תרותמ ואלד רחמל שדקי :

ג קרפ תוכרב תכסמ ש"אר
יאצומב לידבה אלו רחמל דע רבקנ אלו תבשב תמ ול שיש ימ ולש תוחמש תוכלהב בתכ גרעבנרונד ל"ז ריאמ ר"הו
הלדבה אלב לוכאל רתומש ל"נ תבש . ל לטומ ותמש ימ ותמש ימ 'פב ןנירמאד הרותבש תוצמ לכמ רוטפ וינפ ןנירמאו .
.טוידה ארקנ והשועו רבדה ןמ רוטפה לכ ימלשוריב הלע אהד לידביש דע לוכאל רוסא ותמ רבקנש רחאל תרחמה םויבו
םיחספ יברעב ל"יק (א זקו ב וק ףד) הלוכ תבשה לכ ךלוהו לידבמ ש"מב לידבה אלש ימ ימנ 'ירמאו .לידבמ םעט אהו .
ש ימ קרפב ןנירמאד הלפתה ןמ ןירוטפ ונושל הזו י"שריפו הלפתה ןמ ןירוטפ ולאו ולא דע 'וכו ןהיפוליחו הטמה יאשונ ותמ
י"שרפמ ירבד לע תושקהל ןיאו .ןירוטפ ןושל הז ןיאש נ"לו תוהש דוע ןהל שיש יפל ושריפ וניתוברו איה אתיירואד ואלד
ד"סב םיחספ וק יקב םינויע שוד
www.swdaf.com 5
אתיל יאדו אהד .תימלוע ןירוטפ אתעש איהה ןירוטפש ןויכ עמשמד םויב תוהש שיו תמה תא ורבק םאד י"שר הדומ אל ימד
לוכיו הלפתה ןמז עיגה םא ויתובר יפלש אלא אוהו ויתובר יגילפ אל (ךחרכ לע א"ס) ןאכ דעו ןיללפתמש ללפתהל ולכויש
סעתי הלפתה ןמז רובעי םא 'יפא י"שריפלו .הלפתמ ולטבי אל ואל םאו וב וקסעי ללפתהל תוהש ןהל שי ןיידעו קוסעל .וב וק
ותמ רבקנש םדוק לידבהל לוכי היה אלש יפ לע ףא הלוכ תבשה לכו תרחמה םוי לכ הלדבהה ןמזד ןויכ הז ןודנב כ"או
תישירפדכ ותמ רבקנש רחאל לידבי וליפא ןמזמ וניאו ךרבמ וניאד ןנירמא אהד .לכאי אל לידבהל לוכי ןיאש ןויכ רמול ןיאו .
לכוא יכה לידבהש םירחאמ עמש םא וליפאו רחמל ךירצו אוה אבויח רב ואל אתעש איההבד ןויכ ול הלוע וניא ש"מב ו
לידבהלו ךרבל רוזחל .רואמה לעו םימשבה לע ךרבמ וניא והימ רטפנ הזבו לידבהל רחאל םירמואש םילודג שיש יתעמש
תישירפדכ אלא ללכ יל הארנ ןיאו .לבאה . מ לאיתוקי ר"ה םשב א"ריפשמ ל"ז יולה ז"רה יל דיגה בושו אצמש א"ריפש
ל"ז מ"ר ןושל כ"ע יל דיגה אל ומש תאו ירבדכ 'כש דחא לודג . לידבה אלש ימ פ"עב ןנירמאד אהד הדוהי 'ר ירבדכ ל"נו
לבא .לידבהל לוכי היה אלש רחא סנוא ועריאש וא ש"מב ןיי ול היה אלשכ ונייה .הלוכ תבשה לכ ךלוהו לידבמ ש"מב
פ היה הלדבה בויח וילע לחש העשבד ןנוא בייחימ אל ותו ירמגל רטפנ רוט . ןושאר םויב רגיחד איההל ירמגל אימדו
ינש םויב טשפתנו :

ב דומע אכ ףד םיחספ תכסמ ף"ירה לע ן"ר
.ולוכ םויה לכ ךלוהו לידבמ תבש יאצומב לידבה אלש ימ אנשיל ךה ונייהד 'מגד אנשיל דח 'מגב והנינ ינשיל ירת
ירמ ארמגב 'ירמאד רמירמד ךדיאו אברד יאדובו הלוכ תבשה לכ 'יסרג ךדיאבו ולוכ םויה לכ ןניסרג דחבד יכה ינתמ רמ
לכ רמירמד אנשילבו הלוכ תבשה לכ אברד אנשילב אכיא ונלש תואחסונבש אלא ל"יק אברד אנשיל ונייהד ארמגד אנשילכד
תבשב יעיבר דע אקוד והימו אברד אנשילכ תבשה לכ ךלוהו לידבמד ןניטקנ ךכיפלו ולוכ םויה ןירדהמו המכ דעו יעב ארמגבד
ילעמו השמחו העברא אבש רתב אבשב אתלתו אבשב ירתו אבשב דחד ןיטיג ןינעל (א זע ףד ןיטיג) ןנירמאדכ תבשב 'ד דע
אתבש ימק אתבש באב העשת לחשכ ךכיפלו ולוכ םויה לכ ךלוהו לידבמ אברד אנשילב סרוג ל"ז יספלא ברה לבא
לבא ללכ ןילידבמ ןיא תבש יאצומב יאש ןויכ םויה לכ אלא ןימולשת הל ןיא הלדבהש פ"עאש בתכ תולודג תוכלה לעב
אצמנ ולוכ םויה לכ אלא לידבמ וניאד ןניטקנד ןויכד וילע ושקהו באב 'ט יאצומב לידבמ תבש יאצומב לידבהל רשפא
ללכ ןימולשת הל ןיאש ל"ז ותעדל רמול רשפאו אוה תבש יאצומ אמוי לכ הלילה רחא םויש ןויכד עשופכ והואשעש יפלש
ןימולשת ול ונתנ אל ולוכ םויה לכ לידבה אלש ןויכ דיזמו ללפתה אלו חכשש ימד (א וכ ףד) רחשה תלפת 'פב ןנירמאדכ
םוי רבעש ןויכ אוה דיזמ חכושד חכש וליפא ןאכו ןימולשת ול ןיא ללפתה אלו דיזה םא יכה 'יפא םיתש תיברע ללפתמ החנמ
רכזנ אלו דחא ד אכיה לבא הלוכ תבשה לכ ךלוהו לידבמ רמאד רמימאד אנשילא ןניכמס באב העשתב ןוגכ רשפא אל
העשת יאצומ לש הלדבה הלוכ תבשה לכ ךלוהו לידבמ רמאד ןאמל וליפאד םדאה תרות רפסב בתכ ל"ז ן"במרה והימו
סוכה לע הלדבהב תבש יאצומ ותוא בייחתנ אלש ןימולשת הכירצ הניא באב ע ןיא 'פב ןנירמא אהד (א גל 'ד) ןידמו
לע לידביש ךירצ הלפתב לידבמה ורמא םהו הלפתב הועבק ונעהו ורזח סוכה לע הועבק ורישעה הלפתב הועבק הלחתב
סוכה םיינע לארשי לכש באב העשתמ הלודג תוינע ךל ןיא תורישעל תוינע ןיב איה תלטלוטמ סוכה לע הלדבהש ןויכו
ןימולשתב 'בייחמ אל ךכליה םידורמ :

א דומע זק ףד םיחספ תכסמ רגיא אביקע יבר
,'וכו ש"ומב לידבה אלש ימ ימכחו ינבר ומיכסה ןכש דיעמש םימכח ןושל 'ס ףוסב כ"כ ןימולשת ול ןיא ט"י יאצומב לבא
םוי לכ אלא לידבמ וניאד א"יה תעדל אהד בוט םוי רחאש ןושארה םויב ןימולשת ול שי מ"מד ל"י ןיידע ד"נעלו ,גארפ
יממ ,הלילה רחא ךלוה םויד םעטהד ,רתוי אלו ןושאר אוה יכה בוט םויב ה"וה אל … לע הלדבהה םאד םעטה ל"י הזלו
לבא ,ללפתמו ח"אד אוה הזב שדוק תבש יאצומב ומכ יוהד ותרחמל וא שדוק תבש יאצומב ונייהד ונמזב היהי סוכה
ב ירקמד םושמ אלא ןמזה רקיע וניאד ןויכ 'ג וא 'ב םויב סוכ ול 'יהיש ףא רחמל סוכ ול היהיש הפצמ וניאב ,אתבש רת
ללפתמו רזוח הזב לידבהל םילשהל לוכי פ"כע ,לידבהל ט"יומב חכשבד ןידה הארנ ז"פל ,םש מ"עמה תנווכ והזד רשפאו ,
.ק"ודו ותרחמל לידבה אל םא לבא ,ש"מ לילב לידבמב מ"נה ,לידבמ םעטד אהד ג"הבה ש"ממ תצק ידגנל דמועה ךא
חמה 'כש והזו ,לידבמ וניא בוש םעטש ןויכ ,הלילב הלדבה ןמז רקיעד עמשמ הזמ 'וכו רמואש ימ שיו ו"ס ט"צר 'יס רב
ש"מ לילב קר .םעט ןינעל קלחל ת"המ דח לכה ש"מ ליל םע 'א םויהד אמינ םאד

אל הוצמ ךוניח תחנמ
יכ תבש םויב שדקל ת"המ בייח תבש לילב שדיק אל םא ש"ב איבה תבש םויבו ש"ב איבה אלש תבש לילב ןטק 'יה םאו
שודיק אוה ןימולשת תרותמ ואל םויה ל"שמכ ה"כ הוצמה קר הגיגחו 'יאר ומכ ש"לב ח"לד ןויכ רמאל לילב שדיק םא ךא
יכדרמה תעדל יולת הז ת"המ םויב שדקל ביוחמ םא ס"דמ בייח ךוניחל עיגהש ןטקד ןנברדמ בייח 'יה זאד תבש
א"גמה איבהש תבשב שודיקמ רוטפ מ"מ ןנברדמ אוהש יפ לע ףא מ"הלפמד ןאכ םג כ"א ת"המ הוצמה םג רטופ ןנברד יכ
ז"ע השקה א"גמה ךא רוטפ … בייח יאדו םויב חקפתנ םאו שדיקש המ מ"ל ירמגל רוטפד ש"לב הטוש 'יהשכ טושפו
הזיאב םויה לכ לע הוצמה אלא ןימולשת ל"ה םויבו הלילב קר וניא שודיק לש בויחהד רורב ל"נ הז יכ שדקל ת"המ
חמ כ"א ה"מ העש םויב שדקל ביו ד"נעלנכ מ"אב א"וקב א"טב ש"ע . ..

לידבמ ש"מב לידבה אלש ימד ירמאד ח"ר ינבמ 'וכו שדיק אלש ימד ל"נה איעבאה ןניטשפד ס"שב ראובמה יפל 'רואכל הנהו
ש"מב ןנוא 'יהש ימ קסופ י"רד מ"רהו י"רד אתגולפ איה הלדבהמ רוטפ 'יהש ימ ש"מבו 'וכו נ"ה תבשה לכ ךלוהו לידבמ וניא
ולא םירבד אבוה תבשב 'ד דע לידבמד רבוס מ"רהו 'וכו ןושאר םויב רגיחכ יוהד י"רכ רבוס ש"ארהו רחמל ש"ארב 'פ תוכרב
כ"ע 'וכו ותמש ימ ה"ל מ"רה תעדלו םילשהל צ"א רוטפ אוה םא כ"א ןימולשת הלדבה יבג ל"נה י"ר 'דל 'תגולפה
ד"סב םיחספ וק יקב םינויע שוד
www.swdaf.com 6
ו תבשב 'ד דע אוה בויחה תלחת אלא ןימולשת לידבמד מ"רהכ ןניקספ א"מש 'יס ד"ויע כ"ג 'כו תוכיראב ו"צש 'יס ז"טעו
כ"א תבשב 'ד דע ךשמנ הלדבה ןמזד ךכ ןידה הלחתמד קר ןימולשת הז ןיאד מ"רה תעד הלדבהמ טשפנ שודיקד ז"דד ןויכ
רמגל רטפנ ש"מב רוטפהו ןימולשת [קר] וניא 'לדבהד ומכ י"רלד ל"נה תוטישב יולת כ"א ןליד ס"שב םא שודיקב נ"ה י
ןימולשת תרותב אלו הלדבה ומכ ה"כ ךשמנ שודיק ןמז כ"א מ"רהל לבא םויב רוטפ ש"לב רוטפ אוה . ןאמל ףאד ל"פאו
ןנברד סוכה לע מ"מ 'תיירואד הלדבה ד"מל וליפאד ןנברד הלדבהב אקוד הז ןימולשת תרותב ואל הלדבהד רבוסד
יירואד ע"מ ןינעל לבא 'ד םוי דע ונקת םה כ"א ע"מ אוה ותאיציב אקוד רשפאד קפוסמ ינא 'תיירואד 'לדבה רמאנ םא 'ת
ול 'יהיד ז"ע ארק ונל ןיאד ת"המ הלדבהב ש"ל ןימולשת ףאו ללכ הרותה תוצמ םייקמ אלו ונמז רבע ז"חא לבא ת"המ
הלדבהמ טישפ כ"ע סוכה לע שודיקב קר םירבדב אציד ןנברד שודיקב ןוגכ שודיקד איעביאה םגו ןימולשת ןינעל לבא
ונייה םוי תאמ ןל אקפנו ל"נמ םויב שודיק ש"מו .ללכ ןימולשת הל ןיאד וא ןימולשת תרותמ אוהד ל"פא הרות לש שודיק
הוצמ ןיא ונמז רבע םאו הלילב קר אוה 'תיירואד שודיקד רשפאד ז"דב םג ע"צ כ"א ןנברדמ 'תכמסא אוהד םויד שודיק
שוריפהו הלדבה ומכ ןנברד קר ללכ ת"המ תוגשהו ם"בשרו י"שרב 'ע אממיד שודיק ונייה םוי תאמ םויב שודיקד ס"שב
עצמאב חקפתנ םא כ"א ס"שע ןימולשת תרותמ אלו הנמז יוה הלילה לכ פ"כע ךא 'וכו םכח עמשי הזב לפלפל שיו ד"בארה
.א"ט 'סב ש"ע הצמב ומכ שדקל בייח הלילה


אשודיק הבר
דנ אתליאש ורתי תשרפ יאחא ברד תותליאש
ארוב הדוהי בר רמא אלא סוכה לע השודק ןהב ןיא בוט םויו תבש רמ רמא אהו אשירמ הישדקא הדוהי בר רמא יאמ םויבו
ןפגה ירפ רב לאומש יבר רמאד ןייה לעד ןלנמו תבש דובכ 'ושמ אתשימו ןפגה ירפ ארוב יכורבו ארמחד אסכ ייותא
ייה לע אלא הריש 'מוא ןיאש ןיינמ ןתנוי יבר רמא ינמחנ ן םיהלא חמשמה ישורת תא יתלדחה ןפגה ןהל רמאתו רמאנש
ןייה לע אלא הריש םירמוא ןיאש ורמא ןכימ הרישב רמוא יוה חמשמ המב םיהלא היל ותשד חמשמ םישנא םא 'וגו םישנאו
םיכסנד הריש איה איה יאמו

א דומע וק ףד םיחספ תכסמ ם"בשר
ג"הפב הדוהי בר רמא יתשמו יכורבו ארמחד אסכ יאתא . ןינע אוהש לוח תדמל תבש תדמ ןיב קלחל תבש דובכ םושמ
ריש םירמוא ןיאש ריש ןייה לע אלא ה :ורתי עמשיו תשרפב יאחא ברד תותליאשב שרפמ יכהו

א דומע וק ףד םיחספ תכסמ ן"רה ישודיח
… אתיירואדמ אממיד אשודק יאד איה אמלעב אתכמסא אשרד ךהד יל עמשמ ,םוי תא ל"ת ןינמ םויב הלילב אלא יל ןיא
אתיירואד אשודק אלא ,שודק ןיעמ אלו איה ןינהנה תכרב וז הכרב ירהו ,אל ותו ןפגה ירפ ארוב אלא 'ירמא אל יכיה
יוהד אוה אילילד שודקל רכז םויב תושעל םימכח ואר הליל דובכמ ףידע םוי דובכד םושמ אלא ,ותסינכב ותו ה"פב ונייהד
,הליל לש שודק תלחתה אוהש אל ךרדכ אלש הלחתב ןייה לע םיכרבמש ןויכ ןייה לע אלא הריש םירמוא ןיאש יפלש דועו
לא יוה אלד םושמו ,םוי לש ותשודקל חבשו הריש ןיעכ יוה תודועס ראש אלש ידכ רתוי וב ךיראהל ואר אל ןנברדמ א
הליל לש שודקל ותושהל יגס אימסל 'ירקדכ הירועיש רטוזו הליל לש שודקכ רקע וניאש יפל יונכל אבר אשודק והוארקו ,
מ"מו ,רוהנ הדועס םוקמב אהיש כ"ג ךירצו שדקיש םדוק םועטל רוסא םויב ףאש רשפא שודק ןיעכ ןנבר הונקתד ןויכ
יל לש שודקכ וגישה ל"ז ד"בארה לבא ,תבש 'המ ט"כ 'פב ם"במרה כ"כו הל אמלעב ןנברדמ אשודק יאהד ןויכד רמאו
.הליל לש שודק םדוק אלא ורסא אלו שדקיש םדוק םועטל רתומ אוה

טכ קרפ תבש תוכלה ם"במר
... ןפגה ירפ ארוב ךרבמ ,אבר אשודיק ארקנה אוה הזו ,הינש הדועס דועסיש םדוק תבשה םויב ןייה לע ךרבל ע הוצמו
וידי לוטי ךכ רחאו התושו דבלב פ אלא היהי אל הז שודיק םגו ,שדקיש םדוק םולכ םועטיש םדאל ול רוסאו ,דועסיו
הדועס םוקמב . רה תגשה/+ .שדקיש םדוק םולכ םועטיש םדאל ול רוסא /ד"בא יפלו וזמ התוחפ ארבס וימימ רבס אל הרמא ארבסמ םא ישאר ייחב א"א
בשחתו שדקמ אל ימ תפה לע םויב שדקל אב וליאו םועטיש םדוק ןייה לע ותסינכב םויה שדקתנ רבכש ,םולכ הניאו ,ול אצי אבר אשודק והוארקש איצומה
כאיו ןייה תכרב םוקמב ל ןינמ םויב הלילב אלא יל ןיא (וק םיחספ) ושרדשכו , איה אתכמסא םויב ביתכ אלו םוי תא ביתכדמ ביתכ הלילב אשודיק רקיעד אל יאד נ"א
רמאק הלילב שידק +.

הוואלח ם"רהמ א דומע וק ףד םיחספ תכסמ
םויב יאמ ארוב ירפ ןפגה ורקו ׳יל אשודק הבר יונכל יפל איהש הנטק . יא ימנ יפל ש איה שאר לכל תוכרבה ג״עאו ןיאד הב רכז
שודקל ללכ ןויכ איהש םדוק הדועס ירפבו ס ת הפמ ) שודקב ] ( שודקנ [ הלילה ורק ׳יל אשודק הבר . ) ן״במרה ] ( ם״במרה [ ל״ז
׳כ רוסאש םועטל םולכ םדוק שודק הז לש םוי ומכ שודקב הלילה . וניאו רווחמ ןיאד הז שודק שממ רבכש שדקתנ םויה
םעפ תחא אלו וניצמ שודקל ד״ב הליל םוילו אלא םימכחהש ונקת עובקל ותדועס לע ןייה יכמסמו ׳יל ארקא לבא
ןנברדמ אוה ךכליה רתומ םועטל . הנימו ימנ םישנד תורוטפ ונממ ןויכ וניאד אלא ןנברדמ . ןיכהו אניזח יבב בר ןיב רתיהב
הליכאה ןיב רוטפב םישנה .ד"סב םיחספ וק יקב םינויע שוד
www.swdaf.com 7
ל קרפ תבש תוכלה ם"במר
הכלה ט
אלש ולא תודועס שלשב רהזהל ךירצו ,החנמב תחאו תירחש תחאו תיברע תחא תבשב תודועס שלש לוכאל םדא בייח
דימת הנעתמ היהש וא הליכאה בורמ הלוח היה םאו ,תודועס שלש דעוס הקדצה ןמ סנרפתמה ינע וליפאו ,ללכ ןהמ תוחפי
,תודועס שלשמ רוטפ ןייה לע ןתשלשמ הדועס לכ עובקל ךירצו םיבוט םימיב ןכו ,תורככ יתש לע עוצבלו .

טפר ןמיס םייח חרוא ןחלושה ךורע
א ףיעס
. . . אל והזד ןנברדמ םויבו אתיירואד הלילב שודיק המל הליל דובכל םדוק םוי דובכ םאד לואשל ןיאו אלא הדועסה ינפמ
והושדק רבכ אלה הז שודיקל םוקמ המ כ"לאד הדועסה דובכ ינפמ אלא וניא םויה שודיקד אברדאו תבשה תסינכ ינפמ
הדועסה דובכל אוה שודיקהד יאדוו אלא ותסינכב :
ג ףיעס
תא רוכזד [ח ,כ תומש] ארקממ הז וכמסו ןנברדמ הדועסה םדוק ןיי סוכ לע שדקל ךירצ םויב םגו ושדקל תבשה םוי
יהיו ברע יהיו [ה ,א תישארב] ביתכדכ תעל תעמ אוה םויד הליל אלו םוי עמשמ םויד םושמ ואלו ש"ע [.ו"ק םיחספ]
ינפמ אוה הז שודיק לש ומעטו ושדקל תבשה תא רוכז בתכימל יצמ הוהד רתוימכ אוה םוי יאהד אלא דחא םוי רקוב
הדועסהו םויה דובכ 'א 'יעסב ש"מכ ר יתאצמו ורתי תותליאשהמ הזל היא ל"זו םש םיחספב ם"בשרה איבהש [ד"נ 'יס]
ל"כע לוח תדמל תבש תדמ ןיב קלחל תבש דובכ םושמ יתשמו יכורבו ארמחד אסכ יאתא םושמ קר אוה שודיקה רקיעד ירה
ג"הפב תכרב קר וב ןיא ןכלו דובכ . ..
ד ףיעס
ך"אקעל ומכ שודיקה רחא הקיתמ ינימ לוכאל םיגהונ שיו דועסיו הלילב ומכ הנשמ םחל לע הדועסהל וידי לוטי שודיקה רחאו
אטישפ ןמז רחאל לכוא םא ךא ש"ע ו"עק 'יסב ליעל הז ונררבש ומכ הנורחא הכרב הז לע צ"א דימ לכוא םאו םילכאמ דועו
"מר 'יסב ונבתכ רבכ םנמא הנורחא הכרב ךירצש ב"י ףיעס ט הקיתמ ינימ תליכאמ ללכ החונ היה אל םינומדקה תעדש
הדועסה לכאיו וידי לוטי שודיק רחאש אלא שודיק רחאל םנמאו הלילב ומכ םימ וליפא םולכ םועטל רוסא שודיק םדוקו ש"ע
ש"מכ שדקיש דע רוסא ףסומ םדוקו שודיק תבוח וילע לח אל ןיידעש ינפמ ןימח תותשל רתומ הלפתה םדוק :ו"פר 'יסב

טפר ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
,הלילה תדועסב ומכ הסורפ הפמו הפי תעצומ הטמו ךורע ונחלש היהי .אבר אשודיק ארקנ אוהו ג"הפב ןייה לע ךרביו
וידי לוטי ךכ רחאו (ה"גהב ב"י ףיעס א"ער 'יס ל"עו ) םגו ,דועסיו הלילב ומכ הנשמ םחל לע עצביו ךירצ שודיקה הז
הלילה שודיקב ומכ םולכ ול םדוק םועטי אלשו הדועס םוקמב היהיש ינפמ ,רתומ הלפת םדוק רקובב םימ תותשל והימו .
.שודיק תבוח וילע לח אל ןיידעש .ג"ער ב"רע א"ער 'יס שודיק יניד לכ ל"עו :הגה
ב ףיעס
ח ,םימה ןמ ץוח ,ןיקשמ ראשו רכש יוה יוצמ ןיי ןיאש םוקמב וילע ןישדקמו הנידמ רמ לכוא ,ןיקשמ ראשו רכש ול ןיא םאו .
.שודיק אלב

בער ןמיס הרורב הנשמ
(טכ) שדקל בוט - לבא םעטה שרפמש ומכ תפה לעמ בוט רתוי אוה הזבד ונייה וליפא וילע ךרבי יאדו יוצמ אוהש םוקמב ןיי
םויב ב"ס ט"פר ןמיסב חכומדכו בורו רקויב ןייהש ונתנידמב מ"מו וליפא וגהנ אל ןיקשמ ראשמ אוה הנידמה תייתש
םג ךרבמש ימו הזב ןיליקמה ירבד לע ןמצע ןיכמוסו ע"וכל ןנברדמ קר אוה ולש שודיקהש םויב ןיי רחא רדהל םילודגה
רחבומה ןמ הוצמ השוע יאדו ןייה לע םויב :

טפר ןמיס הרורב הנשמ
'וכו ךרביו (ב) - משו קוספ הלחתמ חותפל ןיגהונ שי והשדקיו דע תבשה םוי תא רוכז וא 'וגו לארשי ינב ור ןומההמ שיו
ןניקספ אל ןנא השמ היקספ אלד אקוספ לכד אוה ןידכ אלשו 'וגו ךרב ןכ לעמ ןיחתופש :
אבר אשודיק (ג) - והונקתש קר אתיירואד ללכ וניא שודיקה הזש ינפמ רוהנ יגס ןירוקש ומכ אוהש הז ןושלב ארקנו
תבש דובכל ארקא והוכמסאו :ארמגב אתיאדכ

דועסיו (ה) - םדוק תצקמב הרות דומלל בוטו .ה"בקהל חבשו תורימז םירמזמ שי ןכרצ לכ ולכאש רחא ד"נ ןמיס חקורב בתכ
:[ר"א] הליכא

יוצמ ןיי ןיאש םוקמב (ח) - ןיקשמ ראשו רכשה לע שדקל ןיא יוצמ אוהש םוקמבד עמשמ "מב ט"כקס ב"ער 'יסב ליעל ןייעו ב
:רכש לע ה"דב ש"ע ש"יי ןינעלו אוה ןייה לע רחבומה ןמ הוצמ מ"מו וניתונידמב תירחשב הזב לקהל ןיגהונד םש ונבתכש המ
הנידמ רמח (ט) - תירחשב וליפא ןישדקמ ןיאד םינורחא הברה ומיכסה הנידמ רמח וניאש הקשמו הלילה שודיקד אימודד
ב ןמקל ראובמ הנידמ רמח לש ןידה יטרפו הונקת :ןאכ ה"הו הלדבה ןינעל ב"מב ו"צר ןמיס


ד"סב םיחספ וק יקב םינויע שוד
www.swdaf.com 8
שודיקב םישנ
ג קרפ תוכרב תכסמ ש"אר
תכרבמ השאו וברל דבעו ויבאל ךרבמ ןב ורמא תמאב ש"ת וינבו ותשאש םדאל הראמ אובת םימכח ורמא לבא הלעבל
ול ןיכרבמ … ףא שיאד ימד אלד ל"י .הרותה ןמ ןיבייחש םירחא איצות ןנברדמ אלא תבייח הניאש יפ לע ףא ימנ השאב ןכ םאו
רב וכרבי אלש ורמא ןנברדמ אלא הזב הז םיברע לארשי לכד םירחא תא רוטפיש אוה ןיד םולכ לכא אלש בג לע ןינהנה תכ
אוה ברעש .העיבש ידכ ולכאש םירחא תא איצומ ןנברדמ אלא בייחתנ וניאש יפ לע ףא תיזכ לכאשכ ךכיפל האנה אלב
לבא תוצמה ןמ ןתוא רוטפלו ןועה ןמ ןליצהל אוה וילעו םרובעב ללכב הניא השא תוברעה ובויחש ימ אלא האיצומ הניא ךכל
ןנברדמ :

הוואלח ם"רהמ א דומע וק ףד םיחספ תכסמ
םויב יאמ ארוב ירפ ןפגה ורקו ׳יל אשודק הבר יונכל יפל איהש הנטק . יא ימנ יפל איהש שאר לכל תוכרבה ג״עאו ןיאד הב כז ר
שודקל ללכ ןויכ איהש םדוק הדועס ירפבו ס ת הפמ ) שודקב ] ( שודקנ [ הלילה ורק ׳יל אשודק הבר . ) ן״במרה ] ( ם״במרה [ ל״ז ׳כ
רוסאש םועטל םולכ םדוק שודק הז לש םוי ומכ שודקב הלילה . וניאו רווחמ ןיאד הז שודק שממ רבכש שדקתנ םויה םעפ
תחא אלו וניצמ שודקל ד״ב הליל םוילו אלא חהש םימכ ונקת עובקל ותדועס לע ןייה יכמסמו ׳יל ארקא לבא ןנברדמ אוה
ךכליה רתומ םועטל . הנימו ימנ םישנד תורוטפ ונממ ןויכ וניאד אלא ןנברדמ . ןיכהו אניזח יבב בר ןיב רתיהב הליכאה ןיב
רוטפב םישנה .

הבברמ לוגד א ק"ס אער ןמיס
קפתסמ ינאש המ םנמאו רבכ שיאהו תיברע וללפתה אל םישנה םא ותיב ינבו ותשא איצומו שדקמה שיאב וליפא
ןמ ןתעימשב םיאצוי םא הרותה ןמ םיבייח וללפתה אלש םישנהו הרותה ןמ בייוחמ וניא שיאה כ"או תיברע ללפתה
שיאה [.] א"ע ט"כ ףד ה"ר תכסמב ש"מכ איצומ אציש ףא תוכרבה לכבש ףאו תוברע םעטמ ונייה הז םיברע לארשי לכד
םש י"שר ש"מכ הזב [.] ש"ארה בתכ ירהו תוכרב 'סמב . . . תוברע ללכב הניא השאהש יא ךכל ן איצומ ' ובויחש ימ אלא
ןנברדמ [.]ש"ייע ולביקש םישנאה לבא םירחא דעב בורע הניא איהש ונייהד תוברע ללכב הניא השאה םא קפתסמ ינאו
ירג רהב תוברע םשכ אמלד וא אצי רבכש ףא השאה תא שיאה איצומ ריפש כ"או םישנה דעב םג וברעתנ לביע רהו םיז
םישנאה ולביק אל ךכ תוברע ללכב וסנכנ אל םישנהש םישנ ליבשב תוברע . . . ע"צו .

אער ןמיס םייח חרוא ז"ט
… דוחל 'רימאב יגס אתיירואדמ לבא ןייה לע והרכז 'תכמסאב ושרדש ןנברדמ אוה ןייה לע שודיקד פ"רב 'סותה ש"מכ
ת"ר םשב פ"ע …

א ק"ס אער ןמיס םהרבא ןגמ
רכז ירהו תבשה םוי תא רוכז ביתכ ארקד יגס 'לפתב רמאש שודיקב 'יירואדמד ל"נו ןנבר 'דועס םוקמב שודיקו ותוא
והונקת ט"סר 'יס ש"מכ כ"ע אלא אתיירואד ע"מ רוקעי יכו 'קו ללכ שדקי אל ןיי ול ןיאש ימ ת"רלד ובתכש 'סותב מ"כו
הלפתב ידד ש"מכו איה אתיירואד א"י הלדבה םגו ה"פ תוכרבב 'ע 'וכו אתולצב שדקמד בג לע ףא השודקב 'ירמאד דועו
:ש"ע 'שוריה םשב פ"ע 'פ 'סותב מ"כו ם"במרה 'ל מ"כו ש"ע 'וכ הלפתב והועבק הלחתבד 'מגב 'ירמא ה"פאו ט"כפ מ"מה

אער ןמיס םייח חרוא רגיא אביקע יבר
[ד"אב א"גמ] סותב מ"כו ת"רלד ובתכש ' . תבשד שודיק ידי תאצל תבשב לחש כ"הויב ןישדקמ אלד הממ ןכ חכומ ד"נעל
.הלפתב םיאצויד םושמ כ"ע .אתיירואד 'יכרפד הממ אתיירואד הדועס םוקמב אלא שודיק ןיאד חיכוהש ש"ארה ירבדמ יל 'ק םלואו
ד ןינעל אהו אתיירואד ידי תאצל םישדקמ אהו .אתשינכ יבב ישודקל ל"מל ליבשב ןישדקמ אמלדד רמול קחודו .הלפתב ואצי ר אתיירוא
.ללפתהל י"אש םתוא .תבש ריכזה מ"מד .אצוי כ"ג אתבט אתבש רמואו תבש ריכזמש לכד אלא הלפת אקוד ואל הרואכל םגו
:ק"ודו

אער ןמיס םייח חרוא רגיא אביקע יבר
[ב"קס א"גמ] ג"צק 'יסר ש"מעו . הבברמ לוגד 'סב 'כ . . . וניצמ אלו תוברע ןינעל םישנל םישנא ןיב קולח ןיאד ד"נעלו
איצומ אצי םאד ןידה ןיא םישנבד אתכוד םושב ןב ןועמש לכוא היה םאד עמשמ אתפיר וכירכד אתכלמו אכלמ יאני יבג ירהו
וחמ איהד יאני תשאל איצוהל לוכי היה ךיא .אתיירואד ז"מהבב תובייוחמ םישנ םא אהו דבע ריפש תיזכ חטש תביי
.תוברע אכיל אהו ןנברדמ ש"בשרו אתיירואדמ םישנל םג םיברע םישנא לבא .םירחאל םיברע ןיא םישנד רמאנש תלוז .
ל"נה ןואגהד וקפס טשפנ פ"כע כ"א לע ברע אוה וז הוצמב בייוחמש ימ יבגל קר היה תוברעהד ש"ארה תנווכד הארנ לבא .
ואצי םא תמאב אתיירואד ז"מהבב םישנ םאו .םירחא .תוברע ללכב כ"ג םנשי וז הוצמב םיכייש םהש ןויכד .םישנאל םיאיצומ
יתבתכ תובושתבו .'א הוצמב תוברע ןיד םהל ןיא .ןנברד ז"מהבב םישנ םא ונייהד הב םיבייח ןיאש הוצמב לבא . . . כ"עא ןיאד
ניא וז הוצמב בויח רב וניאש ימד אלא .תוברע ןינעל םישנאל םישנ ןיב קלחל ש"ארה תנווכ םירחא לע תוברע ללכב ו . ..

אער ןמיס הכלה רואיב
ב ףיעס
רומשל רוכז שקתיאד * - … קפתסמש א"ער ישודחב יתיאר הנהו אלפלו דבלב אבט אתבש תרימאב ע"מה אצוי ילואד
שודיקו חבש תריכז ןניעבד בתכ ם"במרה ירהד :
ד"סב םיחספ וק יקב םינויע שוד
www.swdaf.com 9
ב דומע זיק ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת
:בקעי רב אחא בר רמא םויה שודיקב םירצמ תאיצי ריכזיש ךירצו םוי תא רוכז םתה ביתכו םוי תא רכזת ןעמל אכה ביתכ .
.ושדקל תבשה

ב דומע זיק ףד םיחספ תכסמ ם"בשר
שודיקב םירצמ תאיצי ריכזיש ךירצ םויה . הלפתב ןיב סוכב ןיב תבש לש המב םידעומ ראשבו חספד הוש הריזגב
:חספמ וניצמ

ב דומע זיק ףד םיחספ תכסמ תופסות
םירצמ ץראמ ךתאצ םוי תא רוכזת ןעמל - םירצמ תאיציל רכז ועבק ךכל םירצמבש יפל שרדמב שיש מ"רהמ יתעמשו
למ םהש ל"גו ש"ב ת"אב ך"רפו ךרפב לארשיב םהב ודבע תבשה לע םריהזה םירצממ ולאגנשכו תחא רסח םיעברא תוכא
.תוכאלמ ט"ל 'תואמ תובשל

אל הוצמ ךוניח תחנמ
ה"דקב מ"צי ריכזהל ךירצ י"באר רמא ב"ע ז"יקד םיחספב ראובמ הנהו . . . ת"המ אוהד טושפו וז ארמימ לע קלוח ןיאו
ללכ אצי אל מ"צי ריכזה אלבו . . . ואיבה ש"ארהו ף"ירהו ךמס ךא שרופמ וז ארמימ איבמ וניא ןאכ מ"רהו םש וז ארמימ
מ"צי םש רכזומו שודיקה חסונ איבמש המב ומצע תלעמ רמואש חסונ הזיאבד פ"זד ןידה הז איבמ וניאד ע"צ ח"מהרה לעו .
ת"המ הוצמה ןכ יכ מ"צי ריכזהל ךירצ םויה בתכש א"קס א"ער 'יס א"גמע םינורחאה לע דואמ המת ינא ז"יפעו תלפתבד
ס"דמ קר אוה ןייה לע יכ שודיק ידי אצוי תבש . . . ת"המ ה"דק ידי תבש תלפתב אצויד רעש וזחא םלוכ םינורחאה לכו
ןנברדמ קר אוה ןייה לע שודיקד םיקסופה ןתואל םהירבדב 'ע ןיא תבש ליל לש הלפתה חסונבד ןויכ דואמ הומת ידידלו
רמימו ללכ ת"המ י"א יאדו מ"צי ןיריכזמ ונא קלוח ילב אוה תשרופמ א ש"זגב דמלנד שודיקב ריכזה אל םא יאדו כ"ע
לש לופלפה לכ רתסנו ללכ תבש תלפתב ת"המ ןיאצוי ונא ןיאו ללכ ת"המ י"א מ"צי םויה דובכל רמואש חסונ הזיאב
א"גמהו הבברמ לוגדה ש לש הלפתב לבא ת"המ אצי מ"צי רכזנש שודיקה חסונ רמאד ןויכ ז"טה 'ד דואמ וקדצו י"א יאדו תב
לכב לבא ת"המ םיאצוי מ"ציו תבש ןיריכזמו בוט םוי ןיללפתמ ונאד תבשב תויהל לחש בוט םויב ךא מ"ציל רכז םש ןיאד ללכ
ת"המ ףא י"ל כ"א מ"ציל רכז אכילד ןויכ הלפתב י"אד רורב ל"נ הנשה תותבש . . . ושיגרה אלו ת"ישה תרזעב יל וחינה םוקמו
.םינורחאה הזב

החיתפ םייח חרוא םידגמ ירפ ג קלח תללוכ
.ז ,איה הלודגו תחא הריקח רוקחל יל שיו הבוח ארקנו התושעל םדאה ביוחמש השע תוצמ אוהו תוא] ליעל יתבתכש ומכ
,[א ןנברדמ ףא אצויש הניחב דצ לע התושעל ךירצש ורמא ל"זחו הב אצוי הרותה ןמד ריוצי הנהו . ןמ הכוס הזב לשמה
יאו ץראה ןמ ולודיגש ךכסב אצוי הרותה ןנברדמ םילבחב וא ןתשפ יצינאב הככיס ילספ ל"זחו ,האמוט לבקמ ן ומכ ,
הכוס הלאש ה"ד ףסוי שאר 'ב ז"כ תבש ונישודחב) ל"ז ד"בארו מ"רב [ד] הכלה הכוס תוכלהמ 'ה קרפב האורה האריש
,(הזב ונכראה םייקי םא יל איעבימ ךנה םא יכ םיככס ול ןיא יא ,המודכו הרקת תריזג םושמ םירסנ וא תוצמ םינפ לכ לע
אנווג יאהכ תוכרבה לכ יכ ןניכרבמ אל יכורב רשפאו ,הכוס תוצמ רוקעל ורזג אל אנווג יאהכ ,הרותה ןמ הכוסד השע
ןכ תושעלו ךרסמל יתייל אלד הב שי ימנ ארוסיאו ,ואל וא פ"כע הב ןניבתי יבותי יא אלא ,הלוספד ורמא םהו ןנברד
אל הוצמ לוטיב םוקמב אמלד וא ,דימת ורזג .
אצי אל הרות ןידמ ףא ורזג ל"זחד אכיה לכד ,רמאד ה"ד 'א 'ג הכוס תופסותה ובתכש המ ןייעו [א ,חכ םש] ורמאש ומכו ,
ינת ה"ד םש תופסותב [א"ע] א"י תוכרב ןייעו ,ךימימ הכוס תוצמ תמייק אל גהונ תייה ןכ םא הנוי וניברב תוכרב שירבו ה"ד]
,[שיו תוצח רחאל ל"זח ורמא םאד אצי אל הרותה ןמ ףא אצי אל תורקל םתא "ןיבייח" רמאו לאילמג ןבר ינב ולאשש הזו ,
,'וכ קיחרהל ורמא הליחתכלו ,הינימ ועיקפה אל ל"זחד ול ןיאו סונאב כ"אשמ ,הרותה ןמ ףא אצי אל דיזמב השועב הז ל"י
א"מב שרופמ רבדה יתיאר בוש ,אנווג יאהכ ורזג אל ל"י רחא ךכס ט"כרת [ןמיס] [בכ] (ג"כ) תוא םושמ רוסאה רבד לכ
קפוסמ ינא הכרב ןינעלו ,ש"עי וב ןיככסמ רחא ול ןיא יא הריזג . ) גל המ ןייה לע אלש שודיק יב (?

אק ףד םיחספ תכסמ תמא תפש א דומע
'מגב רוביצב נ"כהיבב שדקמד ל"יד ק"ל ברלד ל"נ 'סותה ירבד ילול אתשינכ יבב ישודקל והל המל לאומשלו
(*
םושמ
ךלמ תרדה םע בורב [ש"ומב רואה תכרב יבג (ג"נ) תוכרבב ה"ב ירמאדכ ומצעל א"כ שדקלמ יפט ףידע אהו] בג לע ףאו
יוה 'ילע שודיק םשד ןויכ מ"מ ותיבב שדקמ כ"חאד רודיה יוה אל ללכ אוה שודיק ואלד לאומשל לבא רודיה :

םיחספ תכסמ תמא תפש - י קרפ תורעה - [א דומע אק ףד] םיחספ יברע
[א דומע אק ףד] (* השק לבא קפתסהל (א"ער 'יס) ח"ואב ר"מגדה ש"מפל איצוהל אל לבא םישנא איצוהל אקוד ונייה איצומ אציש פ"עאד תוצמה לכב ל"ייקד אהד
תוכרבב ח"לצבו תוברע ללכב םניאש םישנ (ב 'כ) שודיקב אצי רבכד ג"עאד ברד אבילא אכה 'ירמא יכיה כ"א ש"ע םישנל םיברע םישנאה ןיאד יכה 'יל אטישפ
ב"בו וינב איצוהל ידכ ותיבב שדקמ רדה ס"נכהבבש ב"ב ללכב ותשאד ןויכ יפ לע ףא א"ל הדיד יבגלו ש"רב ש"ע (א"ימ ד"פ) הלחב מ"כו (ד"כ) םש י"שר ש"מכ
איצומ אציש הליגמב א"קער 'סותב ש"מכ ל"צ כ"עו (ד"מ ב"פ) ירבדמ הארנכ וא איצומ אצי םאד אניד והב ךיישו תוברע ללכב םה םג תובייח םישנד תוצמבד
ח"הואה (םיבצנ 'פ שיר) םישנד םהל םיברע םישנא לבא םישנאל םיברע םניא ע"צו ל"נכ השק םהירבדלו ח"לצה תטישכ קיסמ (ב"י 'יס) שאמ לצומ 'סב ןכאד"סב םיחספ וק יקב םינויע שוד
www.swdaf.com 10
אער ןמיס הכלה רואיב
א ףיעס
דימ * - … רוכז ביתכד הממ םיקסופה לכל אתיירואד ע"מ אוה םויה שודיק הנה .שודיק תוצמ רקיע תצקמב ראבל אבנ התעו
ם"במרה בתכו ושדקל תבשה םוי תא … ז"יק םיחספב אתיא אהד הז ןידב ררועל יתיאר דוע בקעי רב אחא בר רמא ב"ע
םויה שודיקב םירצמ תאיצי ריכזהל ךירצו גו רוכז אכה ביתכ כ"ג ריכזהל ךירצ הליל לכבד ףאו] 'וגו רוכזת ןעמל םתה ביתכו 'ו
ונינפלש ח"רב וז ארמימ אבוהו [שודיק לצא רוכזיש בותכה דיפקמ שודיק ןינעל אכהו הלילה לכ ריכזהל תושר ול שי םש מ"צי
ש"ארו ף"ירב םגו םירצמ תאיצי הליל תלפתב רכזנ אל אה הלפתב שודיק ידי אצוי ךיא כ"או ללכ … בתכ ם"בשרבש ףאו
ללכ מ"צי רכזנ אל ונתלפת חסונב לבא סוכה לעו אתולצב מ"צי ריכזהל ךירצד םש הזב אצויד א"מה בתכ ךיאו ם"במרה לעו
םירצמ תאיצי םג הב ריכזמשכ ונייה םירבד תריכזב אצויד רמאש המד ללכ השק אל א"ל הוצמ מ"הסב אידהב בתכש ומכו
יירואד אוהד ל"סד כ"ג עמשמו ם"במרב הז טימשהש המ אלפל ךא] ע"מה רואבב הז םש בתכדמ אמלעב אתכמסא אלו את
[ע"צו אפוג תחנמ רפסבש יתעמשו הזמ ןיע ומילעה ךיא השק הכלהל וירבד וקיתעהש םינורחא יראשו א"מה לע לבא
א תצק וירבד בשייל שי ד"נעלו היתווכ אלד הכלהל קיסמ הז תמחמו א"מה לע הזב אילפה כ"ג ךוניח קר אוהד רבוסד ו
אמלעב אתכמסא אוה ש"זגהו ןנברדמ ש"ע ב"ע ו"פ תבשב שרדד אהל ןניכירצ הריכז הריכז ש"זגהד םגו אצויד רבוסד וא
אימד אתכירא הלואגכ ונביכשהד הלפתל ךומס םירצמ תאיצי ריכזהש המב הרותה ןמ ל"זח ורמאש ומכ ןניכירצ אלו
וד אוה מ"מ לבא אפוג אשודיקב אקוד ריכזיש קוספ ריכזמש ןויכד רמול רשפא ילואו תונושאר 'גב קיספמ אהד קח
םויה לש וחבש הזב שיש הרותה ןמ הזב יד אתכירא הלואג איהש ונביכשהל ףכית 'וגו תבשה תא לארשי ינב ורמשו
םויה תשודק ןיידע ריכזה אלש ףאו תבש … אנידל מ"מ לבא אישוקה רמוח ינפמ א"מה ירבד בשייל ל"נה והז ילואד ע"צ
קפקפל שיש םינפב ונבתכ ל"נה םימעטה לכ ינפמו הז וניצמ אל ונתלפת חסונבו שודקה ךותב מ"צי ריכזיש 'מגה תנוכ
הלפתב ת"ד אצוי ןיאד ל"סש םיקסופה ילודגל שוחל שי הלחתכלד בתכ ח"הדב םגו הברה הזב …

תוכלה םייח חרוא ןחלושה ךורע אער ןמיס תבש
ה ףיעס
הרות רבד םויה שודיקב תובייח םישנ ישנ ינהו רומשל רוכז שקתיאד םושמ אמרג ןמזהש השע תוצמ איהש יפ לע ףאו
[:'כ תוכרב] הריכזב םג והנתיא תווצמ םישנ השעת אל לעו השעת אלב אוה רומשד הרימשב והנתיאו ליאוה וניבר בתכו
שנאה תא תואיצומש 'ב 'יעסב י"בה סוכה לע שודיקד םירבוסהל וליפאו ל"כע םתומכ הרותה ןמ תובייחו ליאוה םי
אוה ןכ םישנ םגו ןוקת אתיירואד ןיעכ ןנבר ןוקתד לכו םישנהו םישנאה םיוש מ"מ הלפתב םיאצוי הרותה ןמד ןנברדמ
םאיצוהל ןתלכיבו אגרד אדחב םידמוע כ"א ןנברדמ תובייח סוכה לעו הלפתב תואצוי הרותה ןמד יו ןניאש רמול םיצור ש
'סותה ש"מכ אתלימ אליז אוה םיברבד ןויכ םשבד רקיע וניאו [ח"בו ל"שר] ט"פרת 'יס ןמקל הליגמב ומכ םישנא תואיצומ
:[ב"קס א"גמהו ז"טה] ע"שה ישרפמ כ"כו שודיקב כ"אשמ [.ח"ל] הכוסב
ו ףיעס
םהינש וא וללפתה םהינששכ הז תא הז ןיאיצומ יתמיאד הרואכל הארנו הוש םבויחד וללפתה אל דחאה םא לבא
הלפתב םיאצוי הרותה ןמד םיקסופה תעדל ללפתה אלש ימ לש תבוח ידי איצומ ללפתמה ןיא ללפתה אל ינשהו ללפתה
אתיירואד קיפמו ןנברד יתא אלו הרותה ןמ ובויח ללפתה אלש ימו ןנברדמ קר ובויח ללפתהש ימ כ"או אל ז"פל ךא
לכב ונילגרו ונידי ונאצמ םנמא וללפתה אלש יפ לע ףא ויתולכו ויתונבו ותשא איצומו שדקמ ב"העבהש תוחפשמה
ותבוח ידי אצי רבכש ףא וריבח תא איצוהל לוכי דחאש תוצמה תכרבב ןכ אלו ז"מהרבו ןינהנה תכרבב קר והזד תמאה
כב ז"אז איצוהל ןילוכי השאו שיא ןכלו ה"רד ג"פס אתיאדכ הזב הז םיברע לארשי לכד םעטמ הצורש ימ שיו ינווג ל
הוצמב אלא וניא תוכרבד ג"פרב וז ארבס בתכש ש"ארהו אוה הומת רבדו [ר"מגד] תוברע ללכב הניא השאד רמול
שיאל ירמגל איה הוש תבייוחמ איהש המב לבא ש"ע הזב תוכייש השאהל ןיאש :['ושתבו ע"שה ןוילגב א"ערגה כ"כו]

ק ןמיס ד קלח םייח חרוא השמ תורגא ת"וש
ט"ויד שודיקב תובייח םישנ םא ןויס .א"טילש רלדנעט ךורב ןרהא ר"הומ בוהאה ידכנ כ"עמל .ח"לשת

אוה םגש ינפמ בוט םויב םישדקמש םעטהש ט"כ השע תוצמ ג"מסהו ח"י 'לה תבש 'להמ ט"כפ ם"במרה בתכ הנה
הנשמ דיגמה םש בתכש ומכ איה ןנברד אתכמסא םא ףאו ,ושדקל תבשה םוי תא רוכזב ללכנ כ"או 'ה תותבש ארקנ
ןקתנ אלה ח"אה רטופד הלדבהד אתכמסאהל ימד אלו .ללכב םישנו תבש לש הוצמ יביוחמ לע קלוחש ימ שיה אוהש
,ח"ס ו"צר ןמיס /ח"וא ע"וש/ ע"ושבד ב"ע ח"י ףד תועובשב לידבהלד ארקמ אלא תבשד יארקמ אתכמסאה ןיאש בתכדכ
נשיש לכמ שדח בויח אוהש ףא אמרג ןמז אוהד ןויכד רבוס ןכלש ט"כ פ"רב מ"מה קר אוה ןכלש הריכזב ונשי הרימשב ו
תבש תרימשב היולת הניאש הלדבהב אלו ,רומשל שקיהה אוהש רוכזד ארקמ אוהש שודיקב לידבהלד ארקמ אוה ירהד
תבש תרימשל ךייש אלש ינימש תשרפב , אלא תבש תרימשב היולת הלדבה ןיאד י"בב איבהש ח"אה תנווכ והזו
רחא ארקא ונייה ,ארקא הוכמסא , ק לבא ,'ה תותבש ןושלב בוט םוי םג וארקנדמ אוה אתכמסא אוה םא ףאד ט"ויד שודי
שודיקב םג םישנ בייחל שי ןכל תותבש וארקנ הכאלממ הרימשה ליבשב אהד הרימשל שיקהל םג אתכמסא אוה ירה
ח"אהל ףא ןנברדמ קר אוה בוט םוי שודיק םא ףא ט"ויד . ש חספ ליל לש שודיקב תובייחד אהמ היאר שי םגו דחא אוה
תוסוכ עבראהמ .בוט םוי ישודיק ראשמ וז שודיק הנושמש רמול קחודו םישנה ליבשב שדקל לוכי שדיק רבכש שיא ןכלו
ט"ויד שודיק ינפל לוכאל השאל רוסאו .ןייטשנייפ השמ ,נ"ולב ךבהוא ךנקז .


ד"סב םיחספ וק יקב םינויע שוד
www.swdaf.com 11
תפה לע שודיק

בר רמא אנורב בר רמא
שדקי אל וידי לטונה
לאומש רב קחצי יבר ל"א אתרמ רב
ברד הימק אנמיאק ןיאיגס ןינמיז
אתפיר הילע אביבחד ןינמיז
אתפירא שדקמ ןינמיז אביבחד
שדקמ ארמח היל ארמחא

לעב
רואמה
רמאד הימעטל בר 'יפ
הז ףאו שדקמ וניא םעט
ותעדב הליג וידי לטנש
לזלזו הליכאל ץפחש
וליאכ ל"הו םויה שודיקב
קי אלו םעט שד לבא אוה
ול םישדקמ םירחא
אתעמש אהל קחצי בר היחדו
אתפירא ישודקל רשפאד ןויכד
םויה שודקב לוזלז הז ןיא
הצריש םהמ הזיא לע שדקמו
וידי לטנש יפ לע ףאו
שודיקב לוזלז םידי תליטנ םא איה תקולחמה
שדקל ותוכז עיקפמו

ןנישייח אל שדקמ םעט ל"יקד אתשה ןנא ש"כו
רקיע לכ אנורב ברד אהל
ד"באר
רו םרמע ב
לע אלא ןייה לע שדקי אל
ילג וידי לטנד ןויכד תפה
יעב תפה לעד היתעד
ישודקל
קחצי בר והל רמאו
אתלימ אילת םידי תליטנב ואל
םושמ הידי בר ישמד ןינמיזד
שדקמ יאמב היל אקפסמד
היל ביבחו והייורתל והל יזח יכו
הילע שדקמ ארמח
ןתינ קרש עבוק םידי תליטנ םא איה תקולחמה
תפה לע שדקל

ימנ יא ,ללה תיבכ הידי ישמ רדהד רשפאו
פט ךירצ אלו אתדועסל הידיל רטנמד י
ף"יר
במרהו " ם
ן"רה פ"ע

םידי ןילטונ ןיאד ןויכד
היתעדא ילג תוריפל
אתפיר היל אביבחד
היל אריבסו אנורב ברל
תפה לע ןישדקמ ןיאד
לעש ללכ שדקי אל ךכליה
א"א תפה שדקמ יאו
לע שדקמ אצמנ ארמחא
אל ךכלה ביבח וניאש
שדקי ןישדקמ םירחא לבא
ןייה לע
לכ בר אהד אתילד אנקיסאו
שדקמ אתפיר היל אביבחד תמיא
אתפירא אילת תוביבחב אמלאד
אתלמ היל אביבחד תמיא לכו
ארמחא שדקמ ארמח ךכליה
אתפירא ןישדקמד ןניטקנ
םא איה תקולחמה מ תפה לע ןישדק

אנקסמל תפה לע ןישדקמ
אל וידי לטנד אנורב ברדמ ןל קיפנ יתכא והימו
תפה לע אלא שדקי ןניעמש אהימ רמירממד
אביבח אתפירד היתעדא ילג הידי אשמ יכמד
בתותא אל אהימו היל
י"שר
ם"בשר
הליטנ ןיב קיספמ שודיקד
חסיהכ יוהו הליכאל
תעדה
אל הליטנ רחאלש שודיק אמלא
תעדה חסיה בישח
תעדה חסיהל בשחנ שודיק םא איה תקולחמה

י לטנ םא דבעידב אנקסמל שודיק ינפל ויד
ןייה לע וא תפה לע שדקמ
ת"ר
ןיאד ת"רל הארנ מ"מ
ללכ תפה לע ןישדקמ
אל וידי לטונה פ"ה אכהו
םושמ שדקי שי ברל ל"סד
םוקמב אלש שודיק
אמש ןנישייחו הדועס
ץוחל ךליו גילפי
ארמחא שדקמ
אתפיר דימ לוכאל תעד לע
שודיק םדוק וידי דימ לטונ היהו
עדה חסיה יוה אלו ת
(ט"ויו תבשב תוחפל)
תעדה חסיהל בשחנ שודיק םא איה תקולחמה
ןייה לע שדקמ אוה רשאכ

ש"כ הדועס םוקמב אלא שודיק ןיא רבסד ןאמו
חסיה יוה אלד שדקמו וידי לטונד תעדה
ןנחלא 'ר
לטנ שרפמ ןנחלא ר"הו
יזחימד םושמ שדקי אל
ירהד תוריפל וידי לטונכ
חורה יסגמ הזע"וש
בעידב ד םדוק וידי לטנ םאו
אתפירד היתעד ילג שודיק
ןייה לע שדקי אל ,היל אביבח
תפה לע אלא
ו ם"בשרה ומכ ק"בי רב רזעילא ר"ה ו וניבר
החמש ם"רהמהו
א"מר
הלחתכלד א"יו וידי לוטיל שי
ןייה לע שדקלו שודיקה םדוק
רואמה לעבה ומכ ה"יבאר ונבו לאוי וניברו
ת"רו ארהו " ש

ד"סב םיחספ וק יקב םינויע שוד
www.swdaf.com 12
יחספ תכסמ ם"בשר ב דומע וק ףד ם
שדקי אל וידי לטנ וניא ומצע אוהש רחאמ תעדה חסיה ןאכ ןיאד היתשו העימשב ותבוח ידי אצי אוהו שדקי רחא אלא .
ךרבמ הליכאל הליטנ ןיב קיספמ שודיקד שודיק ינפלד הליטנ ךמס לע לכאיש ידכ וידי לטנ םא שדקי אל ומצע אוה לבא
ב יתירחא הליטנ יעבו תעדה חסיהכ יוהו הדועס םידי תליטנל ףכתד אשודיק רת וידי לטונהד הליטנ יעב אל שודיק ליבשבו
.וידי לטונ כ"חאו הלחת שדקי ךכיפל ול הלוע הניא שודיק ינפלש הליטנד ל"מק אהו חורה יסגמ ז"ה תוריפל לטונהד ש"כו
לידבי אל וידי "פא תעדה חסיה אכילד רמימל אכיאו אוה הדועס םוקמבד שודיק וליפא אהד ינפלד הליטנ לע ךומסל לוכי ןיא ה
.שודיק אדחד ינמיז ירת םידי תליטנ ןניעב אלד םושמ ונייה וידי לטונו רזוחו שדקמ רמא אלו שדקי אל לטנ רמאקד אהו
ול שדקי וריבח לבא אוה שדקי אל ךכלה הלטבל הכרב והיינימ :
אתפיר היל אביבחד . יתירחא הליטנ יעב אל אמלא אתפירא שדקמ בער היהש אמהנ ליכאו הידי ישמ ארקיעמ אלא
תעדה חסיה בישח אל הליטנ רחאלש שודיק אמלא שודיקד . אתכליה ןכו ןלטילו רוזחל צ"א שודיק םדוק וידי לטנש ימד
ידימ לאומש רב קחצי ברל היל רדהמ אק אלדמ ארמחא שדקמל אתפירא שדקמ ןיב ןנבר וגילפא אלו שודיק רחא והימו
ונ כ"חאו ןיגזומ הלחתכל ה"בכ םידיל ןילט ךרבמו ולוכיו רמואו תפה לע ןישדקמש ןניעמש ברדמו .(ב אנ ףד) תוכרב תכסמב
ףד םש) ןנירמאדכ ןיי לש סוכה לע אלא הניא הלדבה לבא שודיק אקודו .ןכ ירחא שדקיש דע סורפי אל םג לכוא וניאו איצומה
ןיליגרש םוקמב ןיי סוכ ול ןיאש ימו סוכה לע הועבק ורישעה (א גל רודיסב הלפת תלדבהב ול ידו תפה לע לידבי לא ןיי תותשל
:םרמע בר

ב דומע וק ףד םיחספ תכסמ תופסות
שדקי אל וידי לטונה - תעדה חסיה םושמ םרמע ברד רדסבו ם"בשר שריפ רשבה לכ 'פב רמאק היפוג בר אהד השקו
אנתד ל"יו םויה לכ םהילע הנתמו תירחש וידי םדא לטונ (:וק ףד ןילוח) םימ ול ןיאש ןוגכ אימ יחיכש אלד אכיה אלא ינהמ אל י
והל רמא רמאקד םתה עמשמדכ יאנת ליעוי אל ךומסב ול שיו אימ יחיכשד אכיה לבא םירחא םירבדל ךירצו ול שי וא ךומסב
ד אכיא אמוי ילוכ והיילע ונתאו ארפצמ וכיידי ושמ אימ וכל יחיכש אלד ןותא ןוגכ תוברעד אתקפ ינב והנהל אבר תעשב ירמא
ןותא ןוגכ רמאקדכ אימ יחיכש אלב ירייא ימנ ברד עמשמ ברד ונייהו קחדה תעשב אלש ףא ירמאד אכיאו ברד אגילפו קחדה
ברד ונייהו רמאקו אימ וכל יחיכש אלד יסגמ הז ירהד תוריפל וידי לטונכ יזחימד םושמ שדקי אל לטנ שרפמ ןנחלא ר"הו
חורה .

ומע וק ףד םיחספ תכסמ תופסות ב ד
אתפירא שדקמ - ם"בשר שריפ קספה שודיק יוה אלו הלחת לטונ היה ןכ םאו ןיי םוקמב תפה לע שדקמ היהש השקו
הכרב ןיב קספה יוה אלד ירותל ליבג ומכ יוהו איצומה רחאל אוה שודיקהש קספה יוה אל יאדו תפה לע שודיקד ת"רל
יה לע שדקמב לבא קספה יוה אל הליטנ ןינעלד ש"כו הליכאל הליכאל הליטנ ןיב קספה היהי איצומה םדוק אוהש ןי
היהו ארמחא שדקמ הוהו ךלמנ היה םימעפל כ"חאו לטונ היהו אתפירא שדקל ותעד היה םימעפד ושוריפ בשייל שי והימו
ןיאד ןכש לכ כ"או תווט תב רמימאדמ תפה לע ןילידבמ ןיאד ןמקל עמשמ אהד ם"בשרל תושקהל ןיאו הליטנ התוא לע ךמוס
מ הנימ רובס ןנירמא ןמקלו הלדבהל אלו שודיקל תעבוקד (.הק ףד) ליעל ןנירמאדכ הלדבהמ רומח שודיקד תפה לע ןישדק
לע שודיק ךייש תבש תדועס דועסל הוצמש ןויכד אמעט אכיאד אישק הניאד ןנילדבמ ילודבא אה ןנישדקמ אלד אוה ישודיק
ןייה לע אקוד אלא תפ לצא הנינע ןיא הלדבה לבא תפה הרישו האדוה רבד לכב ךיישד לע ןישדקמ ןיאד ת"רל הארנ מ"מ
ץוחל ךליו גילפי אמש ןנישייחו הדועס םוקמב אלש שודיק שי ברל ל"סד םושמ שדקי אל וידי לטונה פ"ה אכהו ללכ תפה
אתפיר דימ לוכאל תעד לע ארמחא שדקמ הוה רמולכ אתפירא שדקמו אתפיר היל אביבחד ןינמיז 'וכ קחצי בר ל"א
שודיק םדוק וידי דימ לטונ היהו ליעל תישירפדכ סוכה תגיזמל ימד אלו ארמחא שדקמ הוה ארמח היל אביבחד ןינמיזו
םוקמב אלא שודיק ןיא רבסד ןאמו הדועס םוקמב אלש שודיק שיד היל אריבסד הדועס ונייהד אתפיר םוקמב אלש
חסיה יוה אלד שדקמו וידי לטונד ש"כ הדועס תוכרבד ימלשוריבו ךרבמ ךכ רחאו םויה לע ךרבמ ה"בו ש"בד אתגולפ יבג
ןייה לע תפה לע ןישדקמ ןיאד ת"רפכ עמשמ רמא ןיי אלב ןישדקמ ןיאו ןיי אלב ןילידבמ דמלנ םהינש ירבדמ אריעז ר"אד
שדקמב םתוחו עבש ןיעמ תחא הכרב רמואו הביתה ינפל דרוי רובצ חילש ןיי ןיאש םוקמ ןמת ןיגיהנ ןוב ר"ב יסוי יבר לארשי
תפה לע ןישדקמ ןיאש עמשמ תבשה םויו ןילידבמש ומכ הנידמ רמח יוהד אכיה רכשה לע ןישדקמ םא ע"צו הלוכו
הנידמ רמח וניאשב ימקואל אכיא ארכישא ישודקל הרסאד ןיתעמש ןילידבמ ןיא ךכ ןישדקמ ןיאש םשכ בר רמאקדמ עדתו
ישדקמ ןיא רמאד ימנ ןמקלו ןילידבמד אטישפ הנידמ רמחבו יתא אלד אמקואל אכיא יתאבהש ימלשוריד איהה ןכו ןיי אלב ן
הנידמ רמח וניאשכ אלא יטועמל ושעיש תבשה רחאש בוט םויב ריפש יתא הנידמ רמח יוהד אכיה רכשה לע ןישדקמ יאו
תפה לע ז"הנקי יצח ושעי ךיא המית תפה לע שדקל רמואש ם"בשרלו רכשה לע ןישדקמ ןיא יא לבא רכשה לע ז"הנקי
ו ןויכ ןילידבמ תבש יאצומב לחש בוט םויב תפה לע ןילידבמ ןיאד בג לע ףא שי םרמע ברד רדסב והימו רכשה לע יצח
תכרב סוכו שודיקה םע תפה לע לידבמו הל הליפט הלדבה השענ תפה לע ןישדקמו ז"הנקי ןניקספדכ רקיע שודיקד
הנידמ רמח יוהד אכיה רכשה לע ןיכרבמד הארנ ןוזמה ה וליפא אהד ןכש לכ ןילידבמ אמלע ילוכל סוכ הנועטד הלדב
ןוזמה תכרב אבה םירמוא ןיא ןיתעמשב ןנירמאד דועו סוכ הנועט הניאד תרבוסש (.בנ תוכרב) םירבד ולאב אתיירב אכיאד
ןל תיל היוליע היתדועס עבק לבא היוליע היתדועס עבק אלד ילימ ינהו ןייה לע אלא ןוזמה תכרב ךרבל שוריפ הכרב לש סוכ
םירפסה ןמ וקחומ ם"בשר והימ הנידמ רמח אוה םא ןכש לכו ןוזמה תכרב וילע ןיכרבמש וילע ותדועס עבק םאד עמשמ הב
קפתסהל שי ךא תפה לע ימנ ןישדקמ ןיא ת"רלו תפה לע אלו הנידמ רמח אוה םא רכשה לע ןילידבמ אתלימד אנקסמ
רכשה לע ןישדקמ םא .


ד"סב םיחספ וק יקב םינויע שוד
www.swdaf.com 13
א דומע בכ ףד םיחספ תכסמ ף"יר
רמא [ב"ע ו"ק ףד] בר רמא הבהא רב אדא בר רמא ןכו שדקי אל וידי לטנ בר רמא אנורב בר לטנ בר והל רמא שדקי אל וידי
הוהד ןינמיז ברד הימק אנמיאק הוה ןיאיגס ןינמז היתעמשל ןניקבש ברד הישפנ חנ אל יתכא אתרמ רב לאומש רב קחצי
ל אביבח הוהד ןינמיזו אתפירא שדקמ אתפיר היל אביבח ארמחא שדקמ ארמח הי ואלו אתלמ אילת אתוביבחב אמלא
אתכלה ןכו אתלימ אילת הליטנב .

ב דומע אכ ףד םיחספ תכסמ ןטקה רואמה
שדקי אל וידי לטנ בר רמא אנורב בר רמא ץפחש ותעדב הליג וידי לטנש הז ףאו שדקמ וניא םעט רמאד הימעטל בר 'יפ
עט וליאכ ל"הו םויה שודיקב לזלזו הליכאל ןויכד אתעמש אהל קחצי בר היחדו ול םישדקמ םירחא לבא אוה שדקי אלו ם
אתשה ןנא ש"כו וידי לטנש יפ לע ףאו הצריש םהמ הזיא לע שדקמו םויה שודקב לוזלז הז ןיא אתפירא ישודקל רשפאד
רקיע לכ אנורב ברד אהל ןנישייח אל שדקמ םעט ל"יקד .

ב דומע אכ ףד םיחספ תכסמ ד"בארל םש בותכ
:םהרבא רמא ילג וידי לטנד ןויכד תפה לע אלא ןייה לע שדקי אל ושריפ םהו ,יתפרצה שוריפמ םינואגה שוריפ בוט
ישודקל יעב תפה לעד היתעד תליטנל ףכת םושמ ירמאק םידיל ןילטונ ךכ רחאו סוכה תא םיגזומ [םירמוא ללה תיב] אהד ,
אילת םידי תליטנב ואל קחצי בר והל רמאו ,הדועס םידי יכו שדקמ יאמב היל אקפסמד םושמ הידי בר ישמד ןינמיזד ,אתלימ
ךירצ אלו אתדועסל הידיל רטנמד ימנ יא ,ללה תיבכ הידי ישמ רדהד רשפאו ,הילע שדקמ ארמח היל ביבחו והייורתל והל יזח
.יפט

טכ קרפ תבש תוכלה ם"במר
ו הכלה
לע ףאו ,ןייה לע לידבהלו ןייה לע שדקל ז םירפוס ירבדמ רמאיו לידביש רחאמו ,סוכה לע לידבהל ךירצ הלפתב לידבהש יפ
,סוכה לע לידבה אלש יפ לע ףא הכאלמ תושעל ול רתומ לוחל שדק ןיב שדקמ ךכ רחאו הלחת ןייה לע ךרבמו ח , לטונ וניאו
שדקיש דע וידי תא .
ט הכלה
הלחת וידי לטונ הז ירה ןיי ול היה אלש וא ןייה ןמ רתי תפל הואתמ היה לכואו עצוב ךכ רחאו שדקמו איצומה ךרבמו נ
.סוכה לע אלא תפה לע ןילידבמ ןיאו
י הכלה
לע שדקמ הז ירה שדקיש םדוק וידי לטנו חכשו תבש ילילב ןייה לע שדקל ןיוכתנש ימ ס רחא ןייה לע שדקמ וניאו תפה
הדועסל וידי לטנש .

ו הכלה טכ קרפ תבש תוכלה תוינומיימ תוהגה
ה תיבכ [ח] .םתה אתיאדכ 'וכו הכרב הליטנל ףכת םידיל םילטונ ךכ רחאו סוכה תא םיגזומ םירבד ולא קרפב רמאד לל
יסגמ הז ירה תוריפל וידי לטונה ןנירמאד הליטנ ךירצ ןיא ןייד ט"מ שדקי אל וידי לטונה ןואג םרמע בר םשב יתאצמו
ןייה ןמ היתעד רקע וידי לטנד ןויכו הליטנ ןועטד אוה תפו חורה שדקי אל וידי לטנ םא ךכיפל תפה לע םשו .ל"כע ןכו
רזוח ןיא שדיק ךכ רחאו םדוק וידי לטנ םא דבעידב מ"מו שודיק רחאל םידי תליטנ רקיעש ק"בי רב רזעילא ר"ה בתכ
לטונו הלחת וידי לטונ היה זאו אתפירא שדקמ הוה אתפיר היל אביבח ןינמיז ברד ןיקריפד אהמ היאר איבהו קספ ם"בשרו
ד הליחתכל ה"יבאר ונבו לאוי וניברו החמש וניבר קספ ןכו פ"ע תופסותב יתאצמ ןכו דבעידב תעדה חסיה יוה אל היארו
'וכ הנתמו תירחש וידי םדא לטונ רשבה לכ קרפד אהמ וליאכ יכה היתעדד ןויכ שוריפב הנתה אלש יפ לע ףאו אכה ש"כו
שוריפב הנתה רב לוט וא ארותל ליבג אלא יוה אלד דועו הדועס םוקמב אלא וניאו אוה הדועס תעשב שודיקהש ןויכ ךו
קספה בישח אל . שודיק רחא וידי לוטיל ליגר היה ם"רהמ םנמא :כ"ע בוט םויב ןכו אבר אשודק רחא תבשב תירחשב ןכו

י הכלה טכ קרפ תבש תוכלה תוינומיימ תוהגה
[ס] טונה בר רמא אנורב בר רמא םיחספ יברע קרפ ןניסרגד אה יכ אנתמ רב לאומש רב קחצי בר היל רמא שדקי אל וידי ל
שדקמ אתפיר היל אביבחד ןינמיז ברד הימק אנמיאק הוה ןיאיגס ןינמיזד היתתעמשל והל והנינחכשו ברד הישפנ חנ אל יתכא
.ארמחא שדקמ ארמח היל ביבחד ןינמיזו אתפירא ננח וניברו םיסנ ברו קודצ רב קחצי רמו םרמע בר ןואגה םג הנהו לא
תפה לע ןישדקמש ןכ וקספ ספלא י"רו ןואג יאדוהי רמ םשב ם"בשר ןכו רחא תויהל לחש ט"ויד אה יבג פ"ע קרפ שירב
ןמקלדכ שדקל לוכי תפ לע וליפא שודיק לבא ןייה לע לידבמש רכיה אהיש הלדבהל ןיי תכרב ךמסש ה"ינק רמא הבר תבשה
ל"זו בתכ שדקי אל וידי לטונד אה יבג יכה רתבו כ"ע וניאו איצומה תכרב ךרבמו ולכיו רמואו תפה לע שדקמד ןניעמש ברדמו
רמאד הנקתנ ןיי לש סוכה לעד סוכה לע אלא הניא הלדבה לבא שודיק אקודו ןכ ירחא שדקיש דע שרופ וניא םגו לכוא
סב הלפת תלדבהב ול ידו לידבי אל ןיי תותשל ןיליגרש םוקמב ןיי ול ןיאש ימו סוכה לע הועבק ורישעה .ל"כע םרמע בר רד
תפה לע ןישדקמ ןיאש קספ םת וניבר לבא . . . בתכ תוצמה רפסבו ת"רכ בתכ ארירש בר ןכו יתבתכ רשאכ ת"ר ירבד קר
אתפירא שדקמ הוה אתפירד אתוביבח םושמ ןיי ול היה וליפא תפה לע שדקמ היה ברש םישרפמש וניתובר 'יפלו בתכו
ל"כע ןייה לע והרכז ןנירמאהד המית והז . רבחמה וניבר ירבדכ אוה םג ש"ריפ לילח קרפב הנהו םש בתכ רשא ל"זו
ןידה אוהו ל"כע ןיי םוקמב תפהש ט"המ תפה תכרב םידקמ תפה לע שדקמד ימב . אכיא ת"ר איבהש ימלשוריד איההו
םתבוח ידי םיחרוא איצוהל כ"הבב ןישועש שודיקב אלא ירייא אלד יחדימל אכיה ךכיפלו אתשינכ יבב ונגו ותשו ילכאד
ד"סב םיחספ וק יקב םינויע שוד
www.swdaf.com 14
ידי לטנש םדא םש ןיא אלה תפה לע שדקי ךיאד כ"הבב שדקל א"א ןיי ןיאש ןוזמה תכרב ךרבלו רתלאל לוכאל ו ה"יבאר ןכו
ןיאש ימ אקוד םנמא תפה לע ןישדקמד קספ החמש וניבר ןכו תפה לע שדקל םיקסופה םינואגה ירבד קר ורפסב איבה
ןיי ול ןיי ול שישכ רמאתש שודיקל םרוג ןייהש ןנירמאד אהו אמוי ילויעמ אמוי יקופא ינאשו הלדבהל אלא תווט תב ןנירמא אלו
א ל"כע ןיי אלב שדקל יאשר וני כ"ע תפה לע שדקמ ןיי ול ןיאש ימש קספ ם"רהמ םגו :

א דומע בכ ףד םיחספ תכסמ ף"ירה לע ן"ר
.שדקי אל וידי לטנ תינש םעפ וידי לוטיל ךרטציו ותעד חיסי אלש ידכ אוה שדקי אל ל"ז י"שרפ הוהד ברדמ היל ןניחדו
יעמ הידי ישמ הוהד יאדובו אתפירא שדקמ יחדימל אכיאד בג לע ףאו הליכאל םידי תליטנ ןיב קיספמ שודיקה ןיא אמלא ארק
יוה ארמחא שדקמ יכ לבא שודיק רחאל דימ לוכאל ותעדו וינפל תפהש יפל הקספה יוה אלד אוה תפה לע שדקמב אקודד
והייניב ןניגלפמ אל ןנא יכה יחד אל אדומלתד ןויכ יכה וליפא קספה או ןישדקמ הלחתכל והימו ה"בכ ןילטונ כ"ח ןנירמאד
הדועס םידי תליטנל ףכתד (ב בנ ףד) םירבד ולא קרפב שדקמל אתפירא שדקמ ןיב ןניגלפמ אלד אתיא םא ינהמתו
אלד בג לע ףא יכה דיבע הוה אתפירד אתוביבח םושמד רשפאו ארקיעמ הידי ישמ יוהו ה"בדא רבע יכיה בר ארמחא
רחבומה ןמ הליטנ תוצמ םייקמ הנימ והימו והימ ה"בכ שודיק רתב דע הידי אשממל היל תיל ארמחא שדקמד ג"עאד ןניפלי
ל"ז ושוריפ ףרות והז תעדה חסיה יוה אלו ישודקל יצמ ריפש ארקיעמ הידי אשמ יא שריפ ל"ז יולה ז"רהו ףד) הימעטל ברד
םויה שודקב לזלזו הליכאל ץפקש ותעדב הלג וידי לטנש הז ףאו שדקמ וניא םעט רמאד (ב וק שדקי אלו םעט וליאכ היל הוהו
לע שדקמו םויה שודיקב לוזלז הז ןיא אתפירא ישודקל רשפאד ןויכד אתעמש אהל קחצי 'ר החדו ול ןישדקמ םירחא לבא אוה
רקיע לכ אנורב ברד אהל ןנישייח אל לידבמ םעט שדקמ םעט ל"יקד אתשה ןנא ןכש לכו הצריש םהמ הזיא ברה ירבדמ לבא
ש הארנ ל"ז יספלא היל אביבחד היתעדא ילג תוריפל םידי ןילטונ ןיאד ןויכד םושמ שדקי אל וידי לטנ ךכ שרפמ אוה
אצמנ ארמחא שדקמ יאו א"א תפה לעש ללכ שדקי אל ךכליה תפה לע ןישדקמ ןיאד אנורב ברל היל אריבסו אתפיר
שדקי אל ךכלה ביבח וניאש לע שדקמ אהד אתילד אנקיסאו ןייה לע ןישדקמ םירחא לבא אתפיר היל אביבחד תמיא לכ בר
אתפירא ןישדקמד ןניטקנ ךכליה ארמחא שדקמ ארמח היל אביבחד תמיא לכו אתלמ אילת תוביבחב אמלאד אתפירא שדקמ
היתעדא ילג הידי אשמ יכמד ןניעמש אהימ רמירממד תפה לע אלא שדקי אל וידי לטנד אנורב ברדמ ןל קיפנ יתכא והימו
אהימו היל אביבח אתפירד תבש תוכלהמ ט"כ 'פב ל"ז ם"במרה ירבד םה ןכו ל"ז יספלא ברה ירבדב יתעד איה וז בתותא אל
:ןכ ושריפ אלש םירחאל יתיארו

ב דומע גכ ףד תבש תכסמ ן"רה ישודיח
ל לכויש תפ אלו ןיי אל ול 'יהי אל הכונח רנל ןמש הנקי םאש ינע םדא ןוגכ ל"ז ןתנוהי ר"ה 'יפ .םויה שודקו הכונח רנ שדק
ןהילע הלחת איצומה ךרבמ תפה לע שדקמהו .םיחספב 'ירמאדכ תפה לע וא ןייה לע שדקל לוכי ןהמ דחא ול 'יה םאש
ןייה תכרב ומכ ארידת םחלה תכרב אהד שדקמ כ"חאו :כ"ע

זט ןמיס י קרפ םיחספ תכסמ ש"אר
] [בר רמא] אנורב בר רמא ףד שדקי אל וידי לטונה [ב"ע וק היה שדקמ היה םאש הליטנ ןיב תעדה חסהו קספה שודיקה
איצומה תכרבל הלטבל איה הנושארה הליטנה לע ךריבש הכרב אצמנ הליטנה לע תרחא םעפ ךרבלו וידי לוטיל ךירצ היהו
.קספה הוה אלו העימשב אוה אציו שדקל וידי לטנ אלש רחאל ןתי אלא אוה שדקי אל ךכלה שודיק שי רמאד הימעטל ברו
ו הדועס םוקמב אלש קספה יוה ךכלה הדועסל שודיקה ךייש אל . יוה הדועס םוקמב אלא שודיק ןיא רבסד לאומשל לבא
קספה יוה אלו הדועסד אתלחתא שודיק רב לאומש רב קחצי בר היל רמא שדקי אל וידי לטונה הבהא רב אדא בר רמא ןכו .
ק אנמיאק הוה ןיאיגס ןינמיז .היתעמשל הניחכשו ברד הישפנ חנ אל יתכא אתרמ שדקמו אתפיר היל אביבחד ןינמיז ברד הימ
.ארמחא שידקו ארמח היל אביבחד ןינמיזו אתפירא ןכו אתלימ אילת אתוליטנב אלו אתלימ אילת אתוביבחב אמלא
אתכלה . ם"בשר שריפ ליכאו ישמ ארקיעמ אלא יתירחא הליטנ יעב אל אמלא אתפירא שדקמו אתפיר היל אביבחד ןינמיז
אשודקד אמהנ דיק אמלא תעדה חסיה יוה אל הליטנ רחאלש שו . רוזחל ךירצ ןיא שודיק םדוק וידי לטנש ימד הכלה ןכו
שודק רחא לוטילו . אתפירא שדקמל ארמחא שדקמ ןיב ןנבר יגילפ אלו ידימ לאומש רב קחצי ברל היל ורדהמ אלדמ והימ
םידיל ןילטונ כ"חאו ןיגזומ הלחתכל (ב אנ ףד) תוכרב 'סמב [ללה] (יאמש) תיבכ ןימחב איהש הגיזמד םושמ קליח י"רו
.יפט תעדה חסיה אכיאו ריתוי אלשו רסחי אלש לודג קודקד ךירצ הלחת וידי לוטי םאו לוחב יריימ םתהד ץרית ת"רו
יכהל שחימל אכיל ךורע ןחלשה תבשב לבא היתעד יחוסאל יתאו רתלאל לכאי אלו םיכרצ ראשב קסעתי םימעפל :

וכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש אער ןמיס תבש ת
בי ףיעס
<די> וכ (חנ) היתעד ילג שודיק םדוק וידי לטנ םאו י"טנע ךרבמו וידי לטונ ,סוכ לע שדיקש רחא (טנ) * אתפירד (ס)
תפה לע אלא ןייה לע שדקי אל ,היל אביבח . זכ (אס) :הגה ןייה לע שדקלו שודיקה םדוק וידי לוטיל שי הלחתכלד א"יו פ"ע קרפ יכדרמו ש"ארה)
.(רוטהו ,ט"כפ מ"הגהו (א"בשרו) ולא תונידמב טושפ גהנמה ןכו (בס) תונשל ןיאו .ג"עת 'יס ראבתיש ומכ ,חספ לילב חכ (גס) קר <וט>

אער ןמיס הרורב הנשמ
(חנ) 'וכו שדיקש רחא - [חנ] םדוק אלו איצומהל י"טנ ןיב שודיקהב קיספי אלש ידכ [טנ] ןישדקמ םניאש ותיב ינב לבא
םדוק םהידי לוטיל ולכוי ב"העבמ ןתעימשב ןיאצוי אלא ןמצעב :
ד"סב םיחספ וק יקב םינויע שוד
www.swdaf.com 15
(טנ) 'וכו אתפירד - יה לע שדקמש קספה ששח כ"ג אכיאד אכה אקודו הליטנ רחא ןי [ס] ח"נ ק"סב ונבתכש ומכו לבא
ןיימ רתוי היל אביבח אתפירד ףא ןייה לע שדקל רתומ וידי לטנ אלד אכיה אמלעב ה"גהב ט"ס ב"ער ןמיסב ןמקל ןייעו
:םש ונבתכש המב
(ס) היל אביבח - תפ לוכאל רהממו בער אוהש וידי לטונ ךכלד ונייה :
(אס) 'וכו הלחתכלד א"יו - יאד ל"סד סוכה התשיו ןייה לע שדקי ךכלו הדועס ךרוצ אוהש ןויכ קספה ירקמ שודיקה ן
לע שדקמו ןיי ול ןיאשכד םושמ הלחתכל ןכ גוהנל בוטד א"מרל ל"ס קספה וניאד ןויכו תפה עצביו איצומה ךרבי כ"חאו
שודיקה םדוק וידי לוטיל ךירצ כ"עב תפה [אס] דחא ןפואב דימת ןכ גוהנל בוט כ"עו גוזמלו . הליטנה רחא ןימחב סוכה תא
:תעדה חסיה יוה ריתוי אלשו רסחי אלש וכרדכ גוזמיש הפי קדקדל ךירצד ןויכ ע"וכל ןכ תושעל ןיא יאדו איצומה םדוק
(בס) תונשל ןיאו - [בס] אצוי הזבד רבחמה תעדכו י"טנ םדוק ןייה לע שדקל הלחתכל ףידע יפטד ובתכ םינורחא המכו
מ המכבו תועדה לכל אנידמ םהירבדכ וגהנ תומוק [גס] א"מרהכ תושעל שי הזב שודיק םדוק וידי לטנ רבכ םא והימ
ןיי לע שדקי כ"פעאד :
(גס) חספ לילב - .הדועסה דע הדגה תרימאב הברה ןיקיספמ זאש םושמ םג איצוהל תפה לע שדקמ םא ח"הדב בתכ
נווכי אל םאד איצומה תכרבב םג תאצל ונווכיש םיעמושה ןיכירצ םיעמושה שודיקב תאצל ונווכי קר איצומה תכרבל ו
כ"ג ןיכירצ ז"פלו ש"ע שודיקה רדס ןיכפהמד רוסיא ןישוע הליכא תעשב ןמצעב ךרבל כ"חא ןיצור איצומה תכרבו םויה
ולש איצומה תכרבב תאצל ונווכי ךיא ה"לאד תפה לע שדקמשכ ב"העבה םע הושב םהידי לוטיל רהזיל :

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->