You are on page 1of 37

M A

M Z

T E

eB

oo
ks

4G

re
e

ks

.g

TETAPTO TEYXO

YPAEI

KPITE-AIOOHTE

EIKONOPAHH
IOOIKH EIMEEIA
YEYYNO TOY MAHMATO
KATA TH YPAH
YEYYNH TOY YOEPOY

EYO
POEKTYTIKE
EPAIE

A ,
A K, K M
,
M
Z, A K
A
M K,
T,

, -
,

,
M X-M, E K
A
A ,

ACCESS T A.E.

... / / 2.2.1. / 2.2.1.:
.
...

:N


M


M

75% 25% .

A A K

ANAOXO YPAH: ..

M A
M Z

T E
TETAPTO TEYXO

OPANIMO EKOE IAKTIKN BIBIN


AHNA

X
K ,

, .
O :
A

-

*

( )


:
O
- :: E
.
H - :
E
.
O - :
E
.
O - :
E
.
O - :
E
.

( 600 ..)

O
. ,
, ,
.

, ,
.
O
.

H K

(370-415 ..)

.
.
,
.
,
, .

, ,
.

.

H Y

O M

H
H B

X
A

4-5

6-7

8-9


E 8:
70

52
53
54
55
56
57

52:
70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11
53:
. . . . . . . . . . . . . 12-13
54:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15
55:
. . . . 16-17
56:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19

57:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21


:
:

:
:

100..
, ,
.

.

E 9:
100

58
59
60
61
62
63

58:
100 . . . . . . . . . . . 22-23
59:
. . . . . . . . . . . . . . . 24-25
60:
. . . . . . . . . . . . . . . . 26-27
61:
, . . . . . . . 28-29
62:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-31
63:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-33

52

O 70

1
;

= M

10

2
Y .

4
3

1
I
10 .
O 54. ;
... .
48 70.
;

2. 70
(.. 30 + 40, 70 20 ..).
(.. 34 + 20, 66 30 ..).
11

53

1
2 20.

...

20
2

, ,
.
;

3
5 .
3 ;

O 3

5 ;

O 5

12

1. O 2 20. Z
(.. 6, 12 ..).

4
B 4 .
5 .
;


4 ;

T 4

5
12 3 .
.

13

54

1
;
.

10

2

.

3
.

14

4
.
.

5
.
.

15

55

1
.

2

;

20
+
....................................

;
.....................................

;
......................................

2020
10 .


20 .
;
O ... .
... .

16

1. (.. 60 + 30, 50 40 ..).

4
.

5
.

23
+ 3

65
40

34
+20

59
3

25
+40
32
+ 7

50
+20

40
+30

67
6

60
30

70
50

50
20

6
.

+2

7 9 11
+3

5 8 11 14
4. .
17

56

1


.

2
,
.

.

18

3
.

4
.
.

5
5 .

3.
, (.. 7 + 8, 18 9, 13 5 ..).
19

57

1
.

2
.

47

69

3
.

20

4 2 =

2+2+2+2
......................................................

3 5 =

......................................................

5 5 =

......................................................

4 10 =

......................................................

6 10 =

......................................................

1.
70 (.. 30 + 40, 70 20 ..).

(.. 34 + 20, 56 30 ..).

4
.

5
.

6
.

34
+20

39
10

40 + ... = 70
30 + ... = 60
70 ... = 50

30
+40

27
+30

60
40

26 + ... = 56
20 + ... = 45
68 20 = ...

4. .
(.. 2 3 ..).
21

58

O 100

1
.

85

86

87
2

3
.

87
22

90

76

1. 70 100
.

4
.

5
.

20 + 10 = 30

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

6
.

20 + 10 = ...
50 + 10 = ...

50 + 20 = ...
30 + 20 = ...

50 + 50 = ...
40 + 40 = ...

20 + 20 = ...

30 + 30 = ...

50 + 30 = ...

4.
. O 50 100 (.. 65 + 3, 78 4 ..).
23

59

1
.

2
O . .
, , :
I

K 11
T.: 444-555

3
4

A:

.........................................
3

12 .
;

A: ... .
3 ... = ...
24

1. 2, 5 10.
(.. 2 3 ..).

4
.
4 . 5 .
.

A:

....................................
6 5 .
;

A: ... .


10 .
10 ;

A: ... 10 .
25

60

1
3 30 4 40.

...

30
2

3
,
.
.

26

1. 3 30 4 40.

4

.

N
N

................................... ...................................
5

M 73 .
O 84 .

;

7
5
!

27

61

1

.

2

.

28

3

.

4
.

29

62

O :

, , :

;
O .............. .

;
O ............ .

;
............ .

;
........... .
30

2
O 20 .
2 .
;

A:

....................................
3

.
.

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
31

63

1
3 30 4 40.

...

30
2

T .

;

A: O
... .


12 .
;

A: ... .

3
.

50 + 30 = ... 30 + ... = 100


90 40 = ... 30 + ... = 60
100 20 = ... 40 + ... = 90

60
+20
32

20
+50

90
30

6 + 9 = ...
17 8 = ...
14 9 = ...

60
30

80
40

1. 3 30 4 40.

4
.

5
.

55
... 56 57
...
... 88 ...

... 68 ...
... 99 ...

... 79 ...
... 70 ...

... 91 ...
... 89 ...
6


.
.

4. 100,
(.. 63 + 20, 94 50 ..).

33


,
.
, .
, 7, 1129 15/21
1946 (EK 1946, 108, A).

BIBIOHMO

,
(copyright), ,
.