MEDITÁCIÓ

Mindennapra

Os­ ho fel­ is­ me­ ré­ sei több mint har­ minc éve je­ len­ tenek nagy örö­ met és ki­ hí­ vást a spi­ ri­ tu­ á­ lis keresôknek. Az Os­ ho min­ den­ nap­ ra e fel­ is­ me­ ré­ sek esszen­ ci­ á­ ja. Össz­ han­ got te­ remt a spi­ ri­ tu­ á­ lis és fi­ lo­ zó­ fi­ ai tra­ dí­ ci­ ók, va­ la­ mint a mo­ dern tu­ do­ mány és pszi­ cho­ ló­ gia vív­ má­ nyai kö­ zött. Ez az ins­ pi­ rá­ ló könyv min­ den­ nap­ ra kí­ nál egy me­ di­ tá­ ci­ ót, me­ lyek se­ gít­ sé­ gé­ vel tel­ je­ seb­ ben él­ he­ tünk a je­ len­ ben, és át­ lép­ he­ tünk egy új­ faj­ ta lét­ ezés­ be, ahol szer­ ves egy­ sé­ get al­ kot a test, a lé­ lek és a szel­ lem.

Mindennapra
3 6 5 m edi t á c ió az i t t és m o s t m e g é l ésé h ez

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful