FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTŐ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA

2008

Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában, gyógypedagógusok és speciális szakiskolai pedagógusok közreműködésével

Jóváhagyási szám:……………./2008. …………….

2

I. 1.

Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere

Az adaptált központi program − a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, − a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény, − a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény, − az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló módosított 2003. évi CXXV. törvény, − a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. (IV. 1.) törvény, − az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2007. (II.16.) OGY határozat, valamint − az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló, többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet, − a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2007. (III. 23.) OM rendelet, − az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM módosított rendelet, − A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló módosított 243/2003. (XII. 7.) Kormányrendelet − a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V.20.) OM rendelet és a módosító 1/2007. (VI.29.) OKM rendelet, − a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OM rendelet, − a nevelési intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, − a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészetiműszaki követelményeiről szóló 19/2002. (V.8.) OM rendelet, − a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1057/2005.(V.31.) Kormányhatározat − a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet, − a 31 622 01 Kertész szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó módosított 8/2008. (I. 23.) FVM rendelet (amely tartalmazza a 31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit) alapján készült. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.

3

Ezen dokumentumokat a szakképző intézmény fenntartója hagyja jóvá. 4 . továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel.A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben foglaltak.

2. mikor: 5 . A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01 A szakképesítés megnevezése: A részszakképesítés azonosító száma: A részszakképesítés megnevezése: Hozzárendelt FEOR szám: Szakképzési évfolyamok száma: Elmélet aránya: Gyakorlat aránya: Kertész 31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 6113 2 40% 60% van 1 év nem szervezhető - Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): Időtartama (évben vagy félévben): Szintvizsga (iskolai rendszerben): Ha szervezhető.

törvény 17. képzési igénynek megfelelő feltételeket: az egyéni fejlesztéséhez a gyógypedagógiai támogatást. §.a szaktanároknak. munkaformákat. Tárgyi feltételek A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző iskolának kell megszervezni.3. a célcsoportnak megfelelő speciális pedagógiai. többször módosított 1993. A tanulók sajátos nevelési igényének megfelelően a speciális képzés személyi feltételei: . A képzés szervezésének feltételei A szakképzést végző köteles biztosítani a tanulásban akadályozott (SNI) tanulók részére a sajátos nevelési. a szakoktatóknak a szakmai felkészültség mellett.gyógypedagógus és egyéb szakember láthatja el. Személyi feltételek Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló. többször módosított LXXVI. valamint a szükséges képzési tartalmak elsajátítását biztosító speciális eszközöket. §-ában. szociális munkás. • a tanulásban akadályozottsághoz esetlegesen társuló egyéb problémák ellátása érdekében pszichológus. programokat. amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges tanterem tanüzem szaktanterem tankert tangazdaság alapozó tanműhely oktatókabinet – vállalkozói iroda – számítógépterem – gépműhely – – – – – – 6 . évi LXXIX. rehabilitációs feladatok ellátásához: szakirányú képesítéssel rendelkező gyógypedagógiai tanár. A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia.a tanulók fejlesztéséhez.-ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus. a pedagógiai és egészségügyi célú habilitációs. saját szaktanárai vagy együttműködésben társ szakirányú képző intézmény szakembereinek bevonásával. módszerbeli felkészültséggel is rendelkezniük kell. valamint a szakképzésről szóló. . törvény 17. szakorvos (egyéni szükséglet szerint). módszereket. egyéb szakirányú képzettséggel rendelkező szakemberek • a pedagógiai munkát segítő gyógypedagógiai asszisztens.

pontos jeltáblákkal ellátva. − rendelkezzen a műszaki ismeretek gyakorlati oktatásához nélkülözhetetlen. ami lehetővé teszi az ismeretek szakszerű elsajátítását. a kertészetben használatos. sokoldalú szemléltetés. (Sötétítő berendezés. 7 . gazdálkodó szervezetekkel együttműködve – megállapodásban rögzített módon – gondoskodik a gyakorlati oktatás feltételeiről. − rombolóterület a talajmunkák gyakorlásához. megfelelő feltételekkel. ahol legyenek megtalálhatóak a növényismeretei jegyzékben felsorolt növények. a televízió.és felszerelési jegyzéket. Biztosítani kell az oktatástechnikai eszközök. fejlesztőeszközökkel A szabadon választható szakmai tananyagegységek (tantárgyak) oktatása jellegüknek megfelelő helyszínen történhet. vetítővászon). használatuk feltételeit. a balesetmentes munkatevékenységet. tankert. − álljon rendelkezésre a munkáltató jellegű feladatok megvalósításához megfelelően előkészített munkaterület. lehetőleg az élettani követelményeket figyelembe vevő székekkel és asztalokkal legyen berendezve. felszereléseket figyelembe véve a képzésben résztvevők számát. A szabadon választható tananyagegységek (tantárgyak). szerszámokat. a diavetítő. az írásvetítő. Az eszközöknek. üzemképes. oktatási célú helyiségek felszerelését ennek megfelelően kell bővíteni demonstrációs eszközökkel. a videomagnó elektromos csatlakozási lehetőségeit. a felzárkóztató egyéni illetve kiscsoportos foglalkozásokhoz: foglalkoztató terem. A tanulásban akadályozott tanulók nevelésének-oktatásának-képzésének alapvető követelménye a fokozott. A kötelező egészségügyi és pedagógiai habilitációs. Ennek hiányában a szakképző intézmény más intézményekkel. A tanterem a tanulói létszámnak megfelelő számú. A gyakorlati oktatás jellege megkívánja. A Gyógynövénytermesztő részszakképesítés hatályos szakmai és vizsgakövetelménye tartalmazza a szakmai képzéshez szükséges minimális eszköz. anyagokat. korszerű gépparkkal. szerszámoknak olyan minőséggel kell rendelkezniük.és felszerelés körét. rehabilitációs. illetve a foglalkozás jellege határozza meg a szükséges eszköz. Az egyes tantermek. fóliafelület. szaktantermek. külső) biztosítania kell a szükséges eszközöket. ahol az alábbi követelmények teljes egészében vagy részben biztosíthatóak: − bemutatókert. − üvegház. A szakmai gyakorlati képzőhelynek (iskolai.– – – – nagyüzemi termelőhely tanbolt kisüzemi termelőhely géptanműhely A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza. az egészségügyi és pedagógiai célú (re)habilitációs tanórai foglalkozások esetében a választott tananyagegység (tantárgy) tartalma. hogy a képző intézmény rendelkezzen olyan tanterülettel. munkaterem.

A tankert kialakítása külső gyakorlati képzés esetén is javasolt. Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is. 8 . A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával – ellenőrzi. A tankertben kiscsoportos formában illetve egyénileg történő foglalkoztatással biztosítható a szakmai ismeretek elméletigényes jellegű feldolgozása. a tanulók szakmai felzárkóztatása. a speciális gyakorlatot (a tanulók gyakorlati felzárkóztatását). A tanulásban akadályozott tanulók számára a tankert mellett az oktatókabinetben van lehetőség kiscsoportos formában illetve egyénileg történő foglalkoztatással biztosítani a szakmai elméletigényes gyakorlat jellegű tananyagtartalom feldolgozását. Biztosítani kell a tanulói létszámnak megfelelő szociális helyiségeket is.

stb.4.és szakmai alkalmassági vizsgálat alapján. hogy a képzésbe való belépés tanulásban akadályozottak részére egészségügyi és pályaalkalmassági feltételek meglétével. 9 . egyéni elbírálás alapján történjen. a tanulásban akadályozottsághoz társuló esetleges problémákra (magatartászavar. A képzésből való kizáró ok meghatározása a komplex pálya.A tanulók felvételének feltételei A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények: Szakmai alkalmassági követelmények: Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem igényel befejezett iskolai végzettséget nem szükségesek nem szükségesek szükséges Iskolai rendszerű képzés esetén javasolt. A komplex pályaalkalmassági vizsgálaton gyógypedagógiai. pszichológiai és orvosi szempontok alapján véleményezik a tanuló alkalmasságát a képzésbe való belépésre.). gyógyszerszedés. A gyógynövénytermesztő szakképesítés gyakorlása (tanulása) nagy odafigyelést és fokozott munkaegészségi előírásokat igényel. ezért javasolt a pályaalkalmasság megállapítása. egyéni elbírálás szerint indokolt. allergia. Már a pályaorientálásnál is figyelemmel kell lenni ezen követelményekre.

kertészeti és növényvédelmi technikus 10 . üzemeltet és karbantart Előírások szerint dolgozik Dokumentációt használ. gépeket használ. jellemző leírása: Tervet készít. foglalkozás FEOR száma 6113 FEOR megnevezése Zöldségtermesztő A szakképesítés munkaterületének rövid. készít Szaporítóanyagot előállít Növényt nevel Piaci előkészítést végez Értékesítést végez Gyógynövény-termesztési feladatokat lát el A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése 33 622 01 1000 00 00 54 621 04 Dísznövénykertész Növénytermesztési. foglalkozás: A munkakör.5. kalkulációt végez Előkészítő tevékenységet végez Növényápolást végez Eszközöket. A szakképesítés munkaterülete A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör.

A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat.6. felzárkóztatásra. a szociális képességek fejlesztésére. 11 . képességek. A képzés célja A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök. a szociális szféra akadályozottságából származó hátrányok csökkentésére irányul. A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb. szocializációs programok segítik. az önálló életvezetés megtanulására. vagy sérült funkciók korrigálására. az eszköztudás. a munkába állásra történő felkészítésre. ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek. szakmai készségek. Ezen célok megvalósítását a képzés során fejlesztő foglalkozások. kompenzálására. személyes. társas és módszerkompetenciák). rehabilitációs célokkal. foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. Tanulásban akadályozottak esetében a képzés pedagógiai és szakmai céljai kiegészülnek – az egyéni igényeknek megfelelően – egészségügyi és pedagógiai habilitációs.

berendezéseket. segédanyagokat Beszerzi a szaporítóanyagot. gépeket. betartat Informatikai eszközöket használ Jogszabályi. betartat Bizonylatokat kitölt.7. ellenőriz Munkaszervezést végez Munkaadói feladatokat lát el Átveszi mennyiségileg és minőségileg az árut/göngyöleget/berendezést/eszközt. használ Adatokat szolgáltat Elvégzi az adott munkahelyre megállapított adminisztrációt Munkaerőt és tanulót irányít. elvégzi a hibás teljesítésből adódó teendőket Az áru jellegének és az előírásoknak megfelelően gondoskodik az áru minőségének és a mennyiségének megóvásáról Bemutatja az árut a vevőknek és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról Alapvető kereskedelmi tevékenységet lát el Dokumentáltan gondoskodik az eladatlan és a selejt áru további sorsáról Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C A vállalkozási formák jellemzői C Az üzleti terv tartalma. felépítése B A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai 12 . megszüntetéséről Értelmezi a piackutatás eredményeit Értelmezi és felhasználja az ökológiai és ökonómiai számítások eredményeit Meghatározza a tevékenységi célokat Kiválasztja termesztésre vagy felhasználásra a növényfajokat és fajtákat Beszerzi a munkájához szükséges eszközöket. hatósági előírásokat betart.és vagyonvédelemről Szükség szerint gondoskodik vállalkozásának átszervezéséről. a felhasználandó növényanyagot Technológiai előírásokat betart. A részszakképesítés követelménymoduljai A szakmai követelménymodulok felsorolása: A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 2219-06 Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Vállalkozást hoz létre Biztosítja a belső és külső forrásokat a vállalkozáshoz Közreműködik a kiválasztott telephely kialakításában Gondoskodik az áru.

m. Táblázatkezelés* 2 ECDL 5. m. IT-alapismeretek* 2 ECDL 2. gyakorlati teendői A vállalkozás megszüntetésének formái. m. gyakorlati teendői Áruforgalom tervezése Áruforgalom irányítása Áruforgalmi nyilvántartások. m. szabályok A munkatársak kiválasztásának folyamata. Információ és kommunikáció* 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi beszédkészség 3 Kézírás 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 13 . Adatbázis-kezelés* 2 ECDL 7. m. szabályai A pénzkezelésre vonatkozó szabályok A munkaviszony jogi szabályozása.és vagyonvédelem biztosításának módjai A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe. Operációs rendszerek* 2 ECDL 3. készletnyilvántartó programok Beszerzés Készletezés Értékesítés A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 1. a béralku lefolytatása A telephely külső/belső arculat-kialakításának szabályai A finanszírozás lehetőségei A vállalkozás eredményességének vizsgálata A hatékony munkaszervezés Piacfelmérés Piacbefolyásolás módjai A pénzforgalom lebonyolításának módjai. m. feladatai A munkaszerződések megkötésére. fénymásolók használata A számítógépek és perifériáik használata A vállalkozás átszervezésének formái. Szövegszerkesztés * 2 ECDL 4.C C C C C B B C B B B C C B B B B B B C C C C B B B B B B B A belső és külső források biztosításának lehetőségei A telephely kiválasztásának szempontjai A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítása Az áru. a jelentési kötelezettségek betartásának szabályai A telephely működési rendjéhez kapcsolódó szabályok Pénzforgalmi nyilvántartások Munkaügyi nyilvántartások Az üzleti levelezés lebonyolításának szabályai A kommunikációs eszközök. felbontására vonatkozó előírások.

igyekezet Elhivatottság. Személyes kompetenciák: Önállóság Precizitás Állóképesség Döntésképesség Szorgalom. elkötelezettség Szervezőkészség Kockázatvállalás Megbízhatóság Türelem Társas kompetenciák: Fogalmazó készség Nyelvhelyesség Kapcsolatteremtő készség Kezdeményezőkészség Határozottság Hatékony kérdezés készsége Meggyőző készség Kommunikációs rugalmasság Irányítási készség Prezentációs készség Empatikus készség Motiváló készség Kompromisszumkészség Udvariasság Módszerkompetenciák: Numerikus gondolkodás. elővigyázatosság Értékelési képesség Tervezési képesség Áttekintő képesség 14 . fogalmazás írásban Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése Szakmai nyelvű beszédkészség Információforrások kezelése Elemi számolási készség Mennyiségérzék Megjegyzés: Tanulásban akadályozottak esetében a *-gal jelölt szakmai készségek szintje egyénileg eltérő módon teljesíthető.3 4 4 3 3 3 Szakmai nyelvi íráskészség. matematikai készség Ismeretek helyénvaló alkalmazása Körültekintés.

termesztőberendezéseket Épületeket. előkészíti a munkájához szükséges eszközöket. működése (anatómia) B A növények életjelenségei (fiziológia) C A növénycsoportok jellemzői C Növények felhasználási lehetőségei C A növény és a környezet kapcsolata (ökológia) D A Föld meteorológiai jellemzői B Magyarország éghajlati viszonyai C Meteorológiai műszerek C A talaj alkotórészei. mint élő anyaggal dolgozik Üzemelteti.Lényegfelismerés (lényeglátás) Problémaelemzés. berendezéseket. hibaelhárítás Logikus gondolkodás Rendszerben való gondolkodás Okok feltárása Következtetési képesség Kontroll (ellenőrző képesség) Információgyűjtés Gyakorlatias feladatértelmezés Módszeres munkavégzés Eredményorientáltság A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 2220-06 Kertészeti alapismeretek A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Előkészíti a munkaterületet Kiválasztja. jellemzői B Talajtípusok jellemzői 15 . anyagokat Talajmunkákat. kéziszerszámokat. szerszámokat karbantart Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B A növényi szervek külső alaktana (morfológia) C A növényi szervek felépítése. talajvédelmi munkát végez Tápanyag-utánpótlást végez Öntözést végez A fényviszonyokat szabályozza A hőmérsékleti viszonyokat szabályozza Növényvédelmi feladatot lát el A növényekkel. műtárgyakat.és erőgépeket. gépeket. gépeket. eszközöket. használja a munka. gyomirtást. -feltárás Problémamegoldás.

balesetvédelmi. megszűntetésére 16 .és munkagépek A szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Elemi számolási készség Személyes kompetenciák: Önállóság Szorgalom. gépei A tápanyag-utánpótlás lehetőségei Trágyafélék jellemzői (szerves-.C C C C C C C C C C C B Öntözés módjai Öntözés eszközei. kártevők. betartat Gondoskodik az áru. hibaelhárítás Gyakorlatias feladatértelmezés A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 2221-06 Munkavállalói ismeretek A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Munkavédelmi. gyomok felismerése A növényvédelem eszközei. gépei Védekezési eljárások a növényvédelemben A fontosabb kórokozók. gépei Termesztőberendezések A kertészetben előforduló erő. elővigyázatosság Hibakeresés (diagnosztizálás) Problémamegoldás.és vagyonvédelemről A munkaviszony megkezdésére. tűzvédelmi. biztonságtechnikai. higiéniai és minőségbiztosítási jogszabályokat. igyekezet Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Testi erő Társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Körültekintés. folytatására. gépei A talajművelés eljárásai A talajművelés eszközei. megszűnésére. hatósági előírásokat betart. és műtrágyák) A tápanyag-utánpótlás eszközei. betartat Környezetvédelmi jogszabályokat. hatósági előírásokat betart.

igyekezet Felelősségtudat Társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Határozottság Segítőkészség Módszerkompetenciák: Lényegfelismerés (lényeglátás) Helyzetfelismerés A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 2671-06 Gyógynövénytermesztés A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Talajt előkészít Tápanyag-utánpótlást végez Gyógynövényt szaporít.és vagyonvédelmi berendezések használata A Munkajogi ismeretek A szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű beszédkészség Személyes kompetenciák: Szorgalom. manipulál. használja. előírásokat betart. betartat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Baleset-.vonatkozó szabályokat. munka-. tűzvédelmi szabályok. csomagol Gyógynövényt tárol Üzemelteti. eszközöket Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: 17 .és vagyonvédelmi berendezések fajtái C Az áru. higiéniai előírások B Környezetvédelmi szabályok C Természetvédelem (védett növények) C Az áru. karbantartja a gyógynövénytermesztésben használatos gépeket. ápol Gyógynövényt betakarít.

eszközök. építmények A szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Információforrások kezelése 3 Elemi számolási készség 3 Mennyiségérzék Személyes kompetenciák: Önállóság Látás Állóképesség Kézügyesség Precizitás Felelősségtudat Tapintás Megbízhatóság Pontosság Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Kapcsolatfenntartó készség Módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés. drog alapismeret B Gyógynövények termesztéstechnológiai ismeret A Gyógynövények. B anyagok. épületek. elővigyázatosság Ismeretek helyénvaló alkalmazása Kontroll (ellenőrző képesség) Eredményorientáltság Lényegfelismerés (lényeglátás) A környezet tisztántartása Információgyűjtés 18 . -fajta.A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Gyógynövények morfológiája C Gyógynövény faj. drogok felismerése A gyógynövénytermesztésben előforduló erő.és munkagépek.

A 31 622 01 0100 21 03 azonosító számú. Gyógynövénytermesztő megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója 2219-06 2220-06 2221-06 2671-06 megnevezése Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek Kertészeti alapismeretek Munkavállalói ismeretek Gyógynövénytermesztés 19 .

0/2220-07 399st/3. 18. 34. 23. 8. Az időtervben az Informatika tananyagegység minimális óraszámmal a 2. 16. 28. 4. 18.0/2220-07 399st/5. 15. 21. 31. 8.140 óra). melynek mértéke a hatályos Kt. Javasolt a szabad sáv terhére emelt az 1.0/2671-07 Megjegyzés: Az időterv 36 hétre átlag heti 35 órával tervezett. 9. 35. felzárkóztatás 20 399st/1. 31. 7.0/2220-07 399st/2. 34. 20. szakképzési évfolyamra tervezett. 399st/1. 30. 11. . 4. 24. 19. 15. 21. 29.0/2221-07 399st/6. 33. szakképzési évfolyamon a kötelező összefüggő nyári gyakorlat óraszámaival (javasolt max. 33. 12. 32. 11. 6. A képzés szerkezete A 31 622 01 0100 21 03 azonosító számú. 28. 14. 30. 12. szakképzési évfolyamon a Számítástechnikai alapismeretek tananyagegység beállításával a megalapozást. 10. 29. Kötelezően tervezett közismereti tartalmak az Osztályfőnöki óra (évi 36 óra) valamint a Testnevelés és sport (évi 72 óra). 2. 26. 25. 5. 17.a kötelező egészségügyi és pedagógiai (re)habilitációs célú óraszámokkal. 25. 23. 9. 13. Kötelező sáv Szabad sáv 2 +1 2.0/2220-07 399st/1. 20. 16.az 1.8. 26. 35.0/2220-07 399st/4. Gyógynövénytermesztő megnevezésű részszakképesítés időterve 1. 22.0/2671-07 399st/5. 27.0/2671-07 . 36. rendelkezése szerint tanulásban akadályozottak esetén a heti kötelező óraszám 15%-a. 3. 19. 27. 6. 7. 3. 14. 1. szakképzési évfolyam Heti maximális óraszám 1. 10. 13. 5. 22. 17. 32. Az időtervben jelzett óraszámok kiegészülnek: . 24.

Felzárkóztató tananyagmodul .Vállalkozásra nevelés a szakképzésben tanulásban akadályozottak számára . egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegység Új tananyagegységként javasolt közismereti.Matematika/Szakmai számítások . átszervezése. majd a 2. szakképzési évfolyamon az időkeretet megnövelni.Egészséges életmódra nevelés . megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek – a 2450-07 azonosító számú. Új tananyagegységek lehetnek: – a 0001-07 azonosító számú. 21 .Anyanyelv/Kommunikáció .Számítástechnikai alapismeretek .Társadalmi és életviteli ismeretek . és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének növelésével. „Egészségmegőrzés. A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új tananyagegységekkel.Idegennyelv/Szakmai idegen nyelv . „A vállalkozások alapítása. szakmai és a fejlesztést szolgáló tananyagegységek (tantárgyak): . működtetése.Tankerti gyakorlat További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.végezni.

0/2219-07 399st/2. Az időtervben jelzett óraszámok kiegészülnek: . 27. 20. 22. 31. működtetése. 23.0/2219-07 22 399st/2. 15.0/2219-07 399st/1. 8. Kötelező sáv Szabad sáv 2 +1 9. melynek mértéke a hatályos Kt. 18. 2. 14. 3. „Egészségmegőrzés. 4. megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek – a 2450-07 azonosító számú. 12. 10. 20.0/2671-07 .0/2219-07 399st/4. 399st/3. 18. 35. 13. 26. 5. 23. 22. és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének növelésével. 16.2. 29. szakképzési évfolyam Heti maximális óraszám 1. 10. 32. 9. 7. 30. 19. 11. 26. 24. Az időtervben kötelezően tervezett közismeret az Osztályfőnöki óra (évi 32 óra). valamint a Testnevelés és sport (évi 64 óra) A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új tananyagegységekkel. 1. 21. 12. 2. 29. 15. 31. 33. rendelkezése szerint tanulásban akadályozottak esetén a heti kötelező óraszám 15%-a. 28. 34. 4. 11.0/2219-07 Megjegyzés: Az időterv 32 hétre tervezett átlag 35 órával. 14.a kötelező egészségügyi és pedagógiai (re)habilitációs óraszámokkal. 21. 27. 19. 5. 3. 6. 8. 28. 16. egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegység 399st/5. 13. 17. 17. 30. 7. átszervezése. 24. 25. 6. 25. Új tananyagegységek lehetnek: – a 0001-07 azonosító számú. „A vállalkozások alapítása. 32.

23 .Új tananyagegységként javasolt tananyagegységek (tantárgyak): - közismereti. szakmai és a fejlesztést szolgáló Szakmai kommunikáció Szakmai számítások Egészséges életmódra nevelés Társadalmi és életviteli ismeretek Alkalmazott számítástechnika Idegennyelv/Szakmai idegen nyelv Munkavállalói ismeretek és gyakorlatok modul tanulásban akadályozottak számára Tankerti gyakorlat Vizsgára felkészítő modul További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

szakképzési évfolyamon a kötelező összefüggő szakmai gyakorlat óraszámaival (javasolt max. 24 .0/2220-07 399st/1. Gyógynövénytermesztés II.0/2671-07 64 0 0 36 72 0 72 0 0 32 0 108 192 0 0 72 0 648 0 64 32 0 0 0 0 108 36 0 48 0 0 0 0 0 0 304 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 180 368 0 108 748 64 64 32 36 72 108 72 108 36 32 48 108 192 180 368 72 108 1700 A tanár kötelező óraszámát kell alkalmazni a gyakorlati oktatónál abban az esetben.0/2220-07 399st/4. 140 óra).0/2221-07 399st/4. A táblázat óraszámai kiegészülnek: az 1. ha a központi program (tanterv) szerint elméletigényes szakmai tantárgy gyakorlati képzésében tart tanórai foglalkozást.0/2219-07 399st/3.0/2220-07 399st/3.0/2671-07 399st/2.0/2219-07 399st/1. Gyógynövénytermesztés I.0/2671-07 399st/4.0/2219-07 399st/5.A 31 622 01 0100 21 03 azonosító számú. Gyógynövénytermesztés gyakorlat I. Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek gyakorlat II. Informatika Növénytan Termesztési ismeretek Termesztési ismeretek gyakorlat Műszaki ismeretek (alapismeretek) Műszaki ismeretek(alapismeretek) gyakorlat Munkavállalói ismeretek Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek II.0/2219-07 399st/2. Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek gyakorlat I. Műszaki ismeretek (Gyógynövénytermesztés) Műszaki ismeretek (Gyógynövénytermesztés)gyakorlat Mindösszesen óra: elméleti elméletigényes gyakorlati gyakorlati összes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 399st/1. valamint valamennyi évfolyamon a tanulásban akadályozott tanulók számára kötelező egészségügyi és pedagógiai célú (re)habilitációs órák számával.0/2220-07 399st/2.0/2219-07 399st/1. Gyógynövénytermesztő megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek A tananyagegység sorszáma óraszáma azonosítója megnevezése Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek I.0/2671-07 399st/3.0/2671-07 399st/6.0/2671-07 399st/5.0/2220-07 399st/5. Gyógynövénytermesztés gyakorlat II.

vizsgafeladat: A vállalkozás létrehozása. tápanyag-utánpótlás. talajtan. készletezés. értékesítés A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 30 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 2. §[1] (2)[2] A szakmai vizsga állami vizsga. öntözés. megszüntetése. talajművelés. A szakiskolában és a szakközépiskolában a szakképzési évfolyamokon szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsgára történő felkészítés folyik. irányítása és lebonyolítása." A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 2219-07 Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek A hozzárendelt 1. beszerzés. A speciális szakiskolában és a készségfejlesztő speciális szakiskolában. éghajlattan. vizsgafeladat: Növénytan. nyilvántartások.9. növényvédelem. pénzkezelés. A részszakképesítés vizsgáztatási követelményei A szakképzési törvény alapján: "12. marketing Áruforgalom tervezése. üzleti adminisztráció. műszaki alapismeretek A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 30 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. §-ának (8) bekezdése szerint szervezett oktatásban résztvevők számára részszakképesítés megszerzésére irányuló felkészítés is folyhat. átszervezése. valamint a közoktatási törvény 27. amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével A szakmai vizsga részei: 1. működtetése. feladat 100% 25 . vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 2220-07 Kertészeti alapismeretek A hozzárendelt 1.

válaszadási idő 10 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. munkajogi ismeretek A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 2671-07 Gyógynövénytermesztés A hozzárendelt 1. feladat 40% 2. a gyógynövénytermesztésben használatos gépek működtetése és karbantartása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 40 perc A hozzárendelt 2. gépek. feladat 20% 3.és vagyonvédelem.3. válaszadási idő 10 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. vizsgafeladat: Gyógynövénytermesztési feladat. feladat 100% 10. gépelemek felismerése (20 db) A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 20 perc A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A gyógynövények termesztésének ismertetése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc. anyagok. eszközök. áru. vizsgafeladat: Gyógynövények. vizsgafeladat: Munka-. tűz.és környezetvédelem. drogok. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 2221-07 Munkavállalói ismeretek A hozzárendelt 1. feladat 40% 26 .

amelyet az e rendelet 1. vizsgarész: 70 A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei A szakképesítéshez. fogyatékossága miatt a vizsgafeladat a vizsgabizottság döntése alapján eltérő vizsgatevékenységgel.(V. elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése Mentesül az adott vizsgarész letétele alól az a vizsgázó. Ezért amennyiben a modulok időterve arra módot ad. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai A jelenleg hatályos szakképzési törvény. Különösen jelentős a vizsgahelyzet megfelelő körülményeinek biztosítása (nyugodt légkör. Így a szakmai vizsgán már csak a ráépülő modulok vizsgarészeit kell letenni. 27 . aki országos (szakmai. számú mellékleteként kiadott törzslapba be kell jegyezni. közvetlenül az adott modul kompetenciáinak megszerzését követően ajánlott (felnőttképzés esetén is).21. illetve időtartammal is teljesíthető. Tanulásban akadályozott vizsgázónak indokolt esetben a szóbeli és gyakorlati vizsgarészek teljesítésére hosszabb időtartam engedélyezhető. ösztönző hangulat. Ilyen esetben az osztályzatot a súlyozás figyelembevételével a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények átlaga szerint.) SZMM rendelet 5.§ (4) rendelkezései értelmében a sajátos nevelési igényű vizsgázó kérelmére. megfelelő kérdező-tanár jelenléte). vizsgarész: 5 10.A szakmai vizsga értékelése %-osan A 31 622 01 0100 21 03 azonosító számú. vizsgarész: 15 3. A tanulásban akadályozott tanulók esetében az egyenletes vizsgaterhelés indokolt. Gyógynövénytermesztő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. valamint a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. vizsgarész: 10 2. az egyes modulzáró vizsgák letétele a képzési idő során. A vizsgabizottság döntéséről határozatot hoz. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló hatályos rendelet alapján kell megállapítani. illetőleg tantárgyi) tanulmányi versenyen a versenykiírásban meghatározott teljesítményt eléri.

és nem vezethet a bizonyítvány által tanúsított szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelmények alóli felmentéshez. iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság véleményének hiányában a felülvizsgáló orvos véleménye alapján a szakmai vizsgabizottság dönt. Reméljük e néhány alapvető fontosságú ismeret megerősítést ad.) alkalmazását.” /A szakképzésről szóló 1993. az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni a segédeszköz (írógép. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható. a fogyatékossággal élőt mentesíteni kell egyes tantárgyak. törvény 11. Egyéb feltételek. hiszen új szerkezetű. beszámítható előzetes tanulmányok „A fogyatékossággal élő részére a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott szakmai alkalmassági és pályaalkalmassági. szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy típusa. évi LXXVI. alapul szolgál munkájukhoz. önképzések növelhetik. eredményes pedagógiai eljárásra irányítani a figyelmet. A fogyatékosság alapján. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt. Módszertani ajánlás a tanulásban akadályozott (SNI) tanulók szakmai képzéséhez Az adaptált program készítőiként a Módszertani ajánlás közreadásával kívánjuk segíteni a tanulásban akadályozott fiatalok képzését felvállaló kollégáink munkáját. az SNI tanulókat integráltan képzők számára tartottuk fontosnak néhány alapvető módszertani tapasztalatra. illetőleg szintje alól. melynek eredményességét a folyamatos továbbképzések. számítógép stb. hogy teljesíteni tudja a kötelezettségeit. Különösen azért tartjuk szükségesnek a segítségnyújtást. tananyagegységek (modulok) tanulása és a beszámolás kötelezettsége alól. 28 . A mentesítésről iskolai rendszerű szakképzés esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság.§ (6)/ A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Gyógynövénytermesztő szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. A Módszertani ajánlás egyes pontjaiban kiemelten a nem speciális szakiskolai képzésben tevékenykedők. 11.10. továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz. valamint az egészségügyi alkalmassági követelmények figyelembevételével biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást. információk. új fogalmakat bevezető és tartalmazó programot vesz kezébe az alkalmazó. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni. szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását.

tanulói munkaformák. Az alapprogramnak megfelelően kompetencia alapú. alapiskolai végzettségre épülő vagy tíz évfolyamra épülő részszakképesítések. vizsga). A program jellemzői A speciális központi program a 31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő részszakképesítés központi programjának. de alapul szolgálhat a munkaerőpiacon való megmaradás. a tanulásban akadályozott fiatalok felnőttképzés keretében történő képzési programjainak kialakításánál a sajátos nevelési igényeknek megfelelő speciális elemek beépítéséhez. esetenként tananyagelemekhez az SNI tanulók képzésében eredményesen alkalmazható képzési jelleg. moduláris szerkezetű. személyiségközpontú.I. Irányelvek az adaptált program alkalmazásához 1. Az eredményes képzés nemcsak munkalehetőséget jelent számukra. differenciált. • a szabad sáv időkeretének felhasználása (javaslat a szakmai kompetenciák kialakítását erősítő közismereti tantárgyakra. a tanulásban akadályozott (fogyatékossággal élő) tanulók sajátos nevelési igényének megfelelően gyakorlatba ágyazott. javaslatok a rehabilitációt szolgáló 29 . Az adaptált központi program speciális elemei: • iskolai rendszerű képzésben a képzési idő 2 tanév. szakmai előmenetel jegyében életpályájuk során a Kertész szakképesítés további részszakképesítéseinek megszerzéséhez. • a tulajdonságprofilban megfogalmazott kompetenciák teljes körű megszerzéséhez • tananyagegységekhez. Alkalmazható: alapprogramként a tanulásban akadályozott fiatalokat e szakképesítésre felkészítő iskolai rendszerű képzés esetén (szegregált és integrált oktatásszervezési formában egyaránt) a helyi szakmai program elkészítéséhez. E tekintetben a szakképesítés képzése több lehetőséget is tartogat a tanulásban akadályozottak számára. szakképesítések elsajátításának eredményessége valószínűsíthető. mint alapprogramnak az adaptációja . tárgyi feltételek. • a szakmai alapozás 1 tanév. A képzés gyakorlatorientált. képzési helyszín. a tananyagtartalom elrendezése. fejlesztő jellegű program. alacsonyabb szintű iskolai végzettséghez nem kötött.a tanulásban akadályozottak (SNI tanulók) sajátos nevelési igényeinek megfelelő speciális elemek beépítésével kiegészített . • a sajátos nevelési igénynek megfelelő. személyiségközpontú jellegét szolgálják: • a képzési szerkezet. egyéb mezőgazdasági szakmacsoportba tartozó (rész)szakképesítések képzésébe való bekapcsolódáshoz. A tanulásban akadályozott tanulók számára elsősorban a gyakorlatigényes. pozitív diszkriminációt biztosító feltételek beépítése (személyi. képzés szerkezete. fogyatékossággal élő) fiatalok iskolai rendszerű szakmai képzéséhez készült.rehabilitációs program. Az adaptált központi program alkalmazásának lehetőségei A Gyógynövénytermesztő részszakképesítés adaptált központi programja a tanulásban akadályozott (SNI. a tananyag feldolgozás módja.

emlékezet. a bonyolultabb gondolkodási folyamatok. A tanulásban akadályozottság kialakulása több tényezőre vezethető vissza. A tanulásban akadályozott tanulók iskolai tanulásának eredményességét akadályozzák a tanulási helyzetekben (eltérő mértékben és egyedi kombinációban) megmutatkozó jellemzőik: a téri tájékozódás. a fejlődés ütemében. A tanulásban akadályozottság (enyhe értelmi fogyatékosság) megállapítását a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakemberei végzik komplex vizsgálatok alapján. A tanulóknál jelentős különbségek mutatkoznak: a sérült vagy fejletlen pszichikus funkciók jellegzetes különbségét létrehozó okok sokszínűségében. szociális és magatartási zavarok) A tanulásban akadályozottságból fakadó pedagógiai jellemzők: • speciális nevelési igény. megjelölve egyúttal a fejlesztés irányait. fejlődési zavara következtében tartósan feltűnően nehezen tanulnak. a figyelemkoncentráció gyengeség. tanulásban akadályozott fiatalok és a tanulási tevékenységet nehezítő tényezők Tanulásban akadályozottak mindazok a gyermekek és fiatalok. magatartás. kapcsolatteremtési és kapcsolattartási képesség fejletlensége). 30 . • egyéb társuló problémák (egészségügyi. figyelem. A tanulásban akadályozott tanulók képzése során számolni kell a tanulási-tanítási tevékenységet változó mértékben és variációban előforduló nehezítő tényezőkkel: • a tanulási és a munkavégzési motiváció gyengesége. képzelet. különféle eredetű. stb. 2. észlelés. gondolkodás. a fejlesztés várható eredményében. az emlékezet szűkebb terjedelme. valamint a tanulási képességek különböző fejlődési zavarai. Szakértői véleményben rögzítik a fogyatékosság tényét. • a szociális érzékenység gyengesége (kommunikációs zavarok. a bevésés-felidézés gyengeségei. szétszórtsága. akiknél a tanulásban akadályozottság alapvetően a központi idegrendszer enyhe. az önálló életvitel tananyagegységekre) A képző intézmények e speciális szakmai központi program alapján a helyi sajátosságok ismeretében és azt figyelembe véve készíthetik el a pedagógiai programjuk részeként a helyi szakmai programjukat. akik a tanulási képesség hiányosságai. a kommunikáció. befolyásolhatóság). érzelmiakarati élet. a szociális alkalmazkodás fejlődésének eltérései. • a kognitív képességek zavara (a figyelem szűkebb terjedelme. ingerlékenység vagy zárkózottság. A sajátos nevelési igényű (SNI). A tanulásban akadályozottak csoportján belül rendkívül változatos eltérések tapasztalhatók.). örökölt vagy korai gyermekkorban szerzett sérülésével vagy funkciózavarával függ össze. cselekvés. Ezen adaptált program azoknak a tanulásban akadályozott fiataloknak a szakmai felkészítéséhez készült. pszichikus funkciók érintettségében (érzékelés. munkába állás.(fejlesztés. • a személyiség-fejlettség alacsonyabb szintje (önállótlanság. az elvont gondolkodás gyengeségei). a finommotorika. viselkedés.

tolerancia. mozgási. személyiségük fejlettségi szintje alapján válnak alkalmassá a szakképzésbe való bekapcsolódásra. Az SNI gyermekek. A tanulásban akadályozott tanulók többségére jellemző az általuk elismert felnőtt elfogadása. A feltételek sorában kiemelkedő jelentőségű. A nevelést-oktatást meghatározó jellemzők miatt a hosszú fejlesztési folyamatban az aktuális igényeknek megfelelően kell módosulnia: • az ismeretek tartalmának és mélységének. A pedagógus . korrekciója útján. elfogadó attitűd.a tanulásban akadályozottak tanára. 31 . kompenzáló jellegének. pozitív értékrend. • a tevékenységformáknak. magatartászavar kapcsolódik a fogyatékosságukhoz. II. A képzés bevezetésének előkészítése A képzés bevezetése. A tanulásban akadályozott fiatalok alapfokú iskoláztatása sajátos nevelési igényeinek megfelelően szegregált vagy integrált szervezetei formában történhet. nyitottság. beszédfejlődési rendellenesség. tanulók egyénre szabott. csoport.szerepe. A fejlesztés – a tanulók adottságaihoz igazodó készség. Módszertani javaslatok 1. speciális nevelési igény kielégítéséhez.• • • fejlesztés a többségi iskola átlagos feltételei között nem biztosítható. oktatója . • az alkalmazott módszereknek. a példakövetés. hogy emberi tulajdonságaikban elismert képzők alapvető gyógypedagógiai és módszertani felkészültséggel rendelkezve. a tanulókra gyakorolt hatása igen jelentős tényező a képzés eredményességében. A képzőktől elvárt szemlélet és kompetenciák A pedagógiai szemlélet jellemzője a tanulóközpontúság. külön segítségadás nélkül akadályozott tanulási folyamat. Különösen fontos az integrált szervezési formában történő képzés esetén a képzők e szempont szerinti kiválasztása. Ma még zömében szegregált gyógypedagógiai iskolai rendszerben a speciális nevelés-oktatás során az alapismeretek elsajátításának folyamatában képességeik fejlesztése. • a pedagógiai folyamat korrekciós. felkészítése. nevelésfilozófiai elemei: empátia. előítélet-mentesség. érzékszervi. a tanítás szervezeti kereteinek (osztály. hogy milyen egyéb társuló egészségügyi. azt alkalmazva vegyenek részt a nevelés-oktatás-képzés folyamatában.és képességfejlesztés .a szakképzési évfolyamokon is kiemelt szerepet kap. egyéni gyógypedagógiai megsegítés szükséges. A képzést bevezetni szándékozóknak rendelkezniük kell a tanulásban akadályozott tanulók sajátos nevelési igényének megfelelő alapvető speciális képzési feltételekkel. eredményessége kellő előkészítést igényel. egyéni). folyamatos fejlesztésük attól is függ. eredményes tanulási-tanítási tevékenységhez pedagógiai többletszolgáltatások.

személyközpontú pedagógiai megközelítés. . kitéve az időjárás nem kívánatos hatásainak. A kívánt cél. habilitációs és rehabilitációs célú foglalkozások vezetéséhez. motiváltság stb. úgy más szakembert is be kell vonni a fejlesztő munkába. A szakképző intézmény megválasztásánál. megteremtésében. felkészültség.tanulási és fejlődési készség.) közreműködése teszi teljessé a rehabilitációs feladatok megoldását. A fejlesztéshez. motivációs képesség. empatikus személyiség.szakmai tapasztalat. a tananyagegységek (tantárgyak) fejlesztési feladatainak megvalósításához a szakirányú képesítéssel rendelkező gyógypedagógiai tanár együttműködése szükséges. Bár a szakképesítés bemenete nem ír elő befejezett iskolai végzettséget. Amennyiben a tanuló állapota megkívánja. monotónia tűrés. egészségi állapot alapján valószínűsíthető. speciális feltételek megléte stb. személyiségjegyekben is (derűs. alapvető gyógypedagógiai ismeretekkel. A tanulók felkészítése a képzésbe való belépésre.Kompetencia területek: . valamint a képző intézményben folyó szakmai munkától (minőség. SNI tanulók fogadásához való felkészültség. pontos minőségi munkavégzés) fejlesztése. Az elvárások nemcsak szakmai szinten fogalmazódnak meg a képzők felé. amennyiben több lehetőség adódik egyénileg szükséges mérlegelni az integrált vagy szegregált képzésbe való irányítást. beiskolázás A Gyógynövénytermesztő részszakképesítésre való beiskolázásnál a szakképesítés megszerzésével végezhető munkatevékenység szükségessé teszi a rendkívül körültekintő pályaorientálást. Általános irányelvek 3. az egyéni fejlesztő programok kimunkálásához. . a folyamatos team-munkában való együttműködési képesség). az átlagosnál nagyobb teherbíró képesség.elmélet és gyakorlat egységében való gondolkodás. . a kompetenciák elsajátítása a tanulók számára csak megfelelő kognitív és manuális képességek. Ez függ egyénileg a tanulóktól (bemeneti kompetenciák.csoportban való együttműködés. Fentiek ismeretében eldöntheti az intézményvezető melyik munkatársa felel meg ezeknek a követelményeknek. hogy a gyógynövénytermesztő közepesen nehéz fizikai munkát végez. . A szakmatanulásra való felkészítés iskolai szakaszaiban (előkészítés és alapozás) kiemelt feladat a szakképesítés tanulásához.kommunikációs készség. amit a komplex rehabilitációs program megvalósítani kíván csak összehangolt team munka eredményeként érhető el. felelősségérzet.). a megfelelő eszközhasználat. szakmai előkészítés-szakmai alapozásban való részvétel). de emberi tulajdonságokban. hogy vállal-e feladatot (önként vagy felkérésre) a tanulásban akadályozott tanulók szakképzésében. Figyelemmel kell lenni arra. a szakma tanulását megalapozó közismereti tudás elsajátíttatása. . kitartás. rendszeretet. illetve a pedagógus.pedagógus hívatás iránti elkötelezettség. gyakorta a szabadban. később gyakorlásához alapvetően szükséges kompetenciák (az átlagosnak megfelelő fizikai állóképesség. 32 . A speciális személyi feltétek körében említettek (Lásd. . Ügyelni kell a tanulóknál az esetleges allergiás reakciók kiszűrésére.

Jól kiépült speciális iskolahálózatban.). valamint a tananyagegységen belül a tananyagelemekre tervezett óraszámok átcsoportosításával a nehezebben elsajátítható – pl. kis létszámú osztályokban. amelynek alapján az iskola sajátosságainak. Törekedni kell azonban a tanulók fokozatos természetes munkakörülmények közötti felkészítésére. tevékenységközpontú. de intenzív fejlesztéssel a jobb képességű fiatalok számára magasabb szintű szakképesítést adó képzésbe való belépés lehetőségét is biztosíthatja. orvos-terapeuta együttműködésével. . A képzés szervezésének lehetőségei A 2 éves képzési idővel tervezett adaptált központi program kompetencia alapú. követelményei A szegregáció a sajátos nevelési igényű tanulók elkülönített oktatását jelenti.speciális pedagógiai feladatok ellátásához szükséges idő biztosítására. felzárkóztatás. Az iskola biztosítja a szükséges speciális feltételek teljes körét. elméletigényes vagy hangsúlyozott – tananyagtartalomra fordítható óraszám emelésére. a tananyagegységek közötti. szakképzési évfolyamon szükséges a hiánypótlás. fennáll a zárt. (természetesen a kötelező elemek betartásával).a tananyag feldolgozásban a tanulócsoport. gyógypedagógus. pszichológus. készségek gyengébb voltával a képzésbe lépő tanulók számára legalábbis az l. az itt valóban biztosított speciális személyi feltételek. azonban amennyiben csak belső iskolai gyakorlóhelyen folyik a képzés. speciális tanterv alkalmazásával folyik a képzés. Ehhez a speciális szakiskolai képzésszervezésben nagyobb a lehetőség. fejlettségi szintjüknek megfelelően a mind szélesebb integrációra. hogy kevésbé felkészíthetők a tanulók a társadalomba való beilleszkedésre. szaktanár. az intenzívebb fejlesztés. színvonalas pedagógiai kompetenciákkal. a sajátos nevelési igényű fiatalok ép társaikkal együtt történő képzését. A szakmai alapozás 1 éves időkerete szolgálja a felzárkóztatás és biztos alapok elsajátításának lehetőségét. A képzés szervezése Az alkalmazóképes tudás elsajátításának feltétele a tanulásban akadályozott tanulók számára a sajátos nevelési igényeiknek megfelelő oktatásszervezés. (Veszélye. a tanuló sajátos igényeinek megfelelő időráfordítás biztosítására (általában a modulok magasabb óraszámban történő feldolgozásra. 33 .) Az alapismeretei hiánnyal. a személyre szabott fejlesztő felkészítés megvalósíthatósága miatt. Az itt folyó képzés a tanulók számára nemcsak a szakmai felkészültséget nyújt. Az integráció jelenti. modulrendszerű. védő-óvó környezet. a már bevált gyakorlat biztosított. személyi és tárgyi feltételeinek figyelembe vételével alakítja ki helyi szakmai programját.2. A szegregált és integrált oktatási szervezési formák sajátosságai. A képzési idő A képzési idő 2 tanévre történő kiterjesztését a tanulók tanulásban akadályozottsága (fogyatékossága) indokolja. A képzési idő megnövelése lehetőséget ad: . Tanulásban akadályozottak számára a részszakképesítések képzése iskolai rendszerben elsősorban a speciális szakiskola keretén belül javasolt.

3. amelyek az eredményes integráció feltételei lehetne ) . amelyeket a többségi szakképző intézménynek el kell látnia ahhoz. Az integrált oktatásszervezésben fogadó szakképző intézmény tanulásban akadályozott tanulókat „Gyógynövénytermesztő” képzésbe jó lelkiismerettel úgy fogadhat. bevezetéséről és alkalmazásáról szóló hatályos rendelet előírása alapján a speciális szakiskola valamennyi évfolyamán lehetőség van heti 6 óra közismeret oktatására. speciális módszerek stb. vagy a képzés egy-egy szakaszában integrálva stb.Osztályfőnöki óra .sz.teljes integráció esetén a többségi képzésben egy csoportban a többi tanulóval. az osztályok nagysága: A tanulócsoportok szervezésénél figyelembe veendő a Közoktatási törvény létszámhatárokra vonatkozó melléklete.nevelőtestület. Integrált oktatásszervezésben ideális max. és figyelembe kell vennie a tanulást. 2-3 fő SNI tanuló csoportonként a létszámban (a különleges bánásmód. Tanulásban akadályozott (enyhén értelmi fogyatékos) tanuló 2 főként tekintendő a csoport kialakításánál. fejezetében a tanulásban akadályozott tanulók sajátos nevelési igényét alapul véve.helyi tanterv. fejlődést nehezítő körülményeket is. A képzés szerkezete c. Ezen belül fontos meghatározni és biztosítani azokat a segítő eljárásokat. gyakorlati képzőhelyek felkészítése A csoportok összetétele. szülők.§) .Ez történhet: . a képző intézmény részéről: . 34 . érvényesíthetősége érdekében).képzési tartalom A közismereti tananyagtartalmak A kerettantervek kiadásáról.személyi feltételek biztosítása (Kt. mell. ha rendelkezik a sajátos nevelési igényt biztosító feltételekkel.alapító okirat módosítása (az integrált oktatás megjelölése alap ill.részleges integráció formájában (többségi képző intézményben a különleges elbánást igénylő tanulók csoportjában. Az adaptált központi programban beépített kötelező közismereti tantárgyak: . A képzés szerkezete . tanulók. 30. 3.Testnevelés és sport A program 8. Szegregált oktatásszervezésben a gyakorlati csoport létszáma 6 fő.) . Az integráció feltételei: a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottság javaslata (meghatározza azokat a sajátos fejlesztési feladatokat.). kiegészítő tevékenységként) . tettünk javaslatot évfolyamonként a kötelezőn túli közismereti tananyagegységek (tantárgyak) beemelésére illetve a választható szakmai tananyagegységekre. . hogy a tanuló maximálisan fejlődhessen).tárgyi feltételek biztosítása (Kt. pedagógiai programok módosítása (szerepelnie kell benne a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása sajátos elveinek.

de a kötelező habilitációs óraszám terhére szervezett tanórai foglalkozás (kibővített tananyagtartalommal) során is. valamint a szakmai idegen nyelv megalapozásával olyan kompetenciák birtokába jutnak. mely előnyt és könnyebbséget jelenthet számunkra a későbbiekben a kapcsolódó. kifejezések pontos értelmezése. megerősítéséhez. Valamennyi képző feladata a szóbeli feladatmegoldásokkal fejleszteni a tanulók megfelelő tartalmú és artikulációjú beszédkészségét. a Számítástechnikai alapismeretek/Informatika beépítése a képzési szerkezetbe illetve óraszám emelése. Idegen nyelv/Szakmai idegen nyelv tananyagegységek A tanulók érdeklődésükhöz.a szegregált alapiskola követelményeit figyelembe – a hiánypótlást. a számítógépes hálózati ismeretek elsajátításával és a szakmai programok alkalmazásával olyan informatikai tudásra tesznek szert. fejlődési üteme indokolja a lassúbb haladást. a hétköznapi szituációkhoz közel álló témakörök feldolgozásával. A Szakmai kommunikáció modul önálló tananyagegységként tervezett. fejleszteni. A kommunikációs tárgyi eszközök ismerete és biztonságos használata alapvető követelmény a legtöbb munkahelyen és a mindennapi életben. Számítástechnikai alapismeretek/Informatika tananyagegységek A program révén a tanulók a számítástechnikai alapismeretek. Matematika/Szakmai számítások tananyagegységek A program . azonban a kompetenciák fejlesztése átfogja valamennyi modul feldolgozását. a felzárkóztatáshoz. valamint a munkaerőpiac elvárásainak való megfeleléshez.A tanulásban akadályozott tanulók számára több okból is indokolt az Anyanyelv /Kommunikáció/Szakmai kommunikáció és a Matematikai ismeretek/Szakmai számítások. Elősegíti a szakmai tananyag eredményes feldolgozását és képessé teszi a tanulókat arra. Anyanyelv és kommunikáció/Szakmai kommunikáció modulok A program fejleszti a tanulók szövegértési és szövegalkotási kompetenciáit. azok adekvát használata valamennyi foglalkozáson a tevékenységhez kötött feladatokhoz kapcsoltan történik. vagy az Osztályfőnöki óra illetve a Társadalmi ismeretek és életvitel tantárgyak témáiként. A kötelező szakmai tananyagegységek A szakmai alapképzés szakaszában a tanulók előzetes iskoláztatása. feljebbvalóikkal. illetve a befejezett iskolai végzettség hiányában elengedhetetlen a tanulók számára a szakma tanulását megalapozó 35 . Az előzetes iskoláztatásból (szegregált alapfokú képzés) eredően. magasabb szintű rész-szakképesítések megszerzéséhez. hogy jó kapcsolatot alakítsanak ki leendő munkahelyükön kollégáikkal. Így a tanulókat képességeik függvényében szükséges erre felkészíteni. az alapvető szakmai ismeretek. ill. a szakmaorientált felzárkóztatást szolgálja. A rendeletileg előírt évi 10 óra Egészségnevelés ismeretanyag feldolgozása történhet külön tantárgyként (bővített tananyagtartalommal). melyeket a későbbi életük során is tudnak hasznosítani. eltérő fejlettségi szintje. tanulási képességeit valamint korszerű kommunikációs alapismereteket nyújt számukra. kompetenciák kellő elsajátításához. A szakmai fogalmak. valamint megszilárdítja a mindennapi élethez szükséges matematikai műveltséget.

valamint a tanulók sérülésspecifikumából fakadóan nehézséget jelentő kompetenciák alkalmazóképes elsajátítása érdekében javasolt a szakmai tananyagegységek lassúbb ütemben. Termesztési ismeretek gyakorlata (eszközhasználat is) tananyagegységek magasabb óraszáma illetve a szabadsáv terhére beállított felzárkóztató tananyagegységek (helyi igény szerint csoportban) és kötelező (re)habilitációs órakeretben történő készség-. oktatókabinet. ez indokolta több elméletigényes gyakorlat tervezését. A tankerti és az oktatókabineti kiscsoportos foglalkozások nemcsak az elméleti tananyagegységek gyakorlatba ágyazott (a tanulásban akadályozottak számára az elsajátítást támogató) feldolgozását biztosítják. kiscsoportos. A megértést segíti a gyakorlatorientált feldolgozás és a sokoldalú szemléltetés (szerkezeti felépítés. A szakképesítés teljesítményképes gyakorlásához szükséges kompetenciák. közvetlen tapasztalatokon alapuló ismeretelsajátítást. működésének elveit. Az elmélet és gyakorlat egymást erőstő jellegének biztosítása igényli. eredményes munkát a tanulók. valamint a Termesztési ismeretek. differenciált foglalkoztatását (a szakmai tevékenység egyes munkaterületeire. A 2. melyek az elmélet és gyakorlat egységében dolgozandók fel. Műszaki ismeretek (Gyógynövénytermesztés) és Műszaki ismeretek (Gyógynövénytermesztés) gyakorlat tananyagegységek A műszaki alapismeretek és gyakorlatok által megalapozott tananyagegységek. Ezt szolgálja a Növénytan tananyagegység. Műszaki ismerete (alapismeretek) és Műszaki ismeretek (alapismeretek) gyakorlata tananyagegységek A tananyagegységek a gyakorlati munkavégzéshez alapvető kompetenciák elsajátítását célozzák. az elsődleges karbantartási feladatok elvégzését elsajátítva végezhetnek szakszerű. biztonságos. szakképzési évfolyamon esetlegesen a szabad sáv terhére beépített Tankerti gyakorlat 36 . célszerű alkalmazását. a szakmai vizsga részét képezik. A tanulási akadályozottságból fakadóan indokolt. balesetmegelőző szemléletmód kialakításában jelentős szerepe van. filmek). többletóraszám beépítése.közismereti alapok megerősítése illetve pótlása. képességfejlesztő (egyéni illetve kiscsoportos) foglalkozások. a gyógynövénytermesztés szakmai gyakorlat során kompetenciáinak megerősítése folyamatos gyakorlat által biztosított. Különösen a szakképesítés vizsgakövetelményeiben meghatározott. de egyúttal a tanulók képességeik szerinti. elméletigényes gyakorlat). egyéb helyszínek) beépítése. diák. nagyobb óraszámban történő tervezése. A biztonságos eszközhasználat. Javasolt a tanulást megsegítő tevékenységformák előtérbe helyezése (irányított. hogy az ismeretek gyakorlati alkalmazása közvetlenül az órán illetve folyamatosan a mindenkori szakmai gyakorlaton történjen. működési elvek bemutatása eredeti tárgyakkal. szükséges karbantartási munkák idejét. a sajátos nevelési igénynek megfelelően a szakmai tananyagegységek megfelelő időkeretének biztosítása. részszakképesítésre) is lehetővé teszik. tantárgyi koncentrációt segítő képzési helyszínek (tankert. módját. A tananyagegységek feldolgozása során a termesztésben alkalmazott gépek alapvető működési feltételeit. makettek. a tevékenységbe ágyazott. Bár a tananyagegységek az első szakképzési évfolyamon kerülnek feldolgozásra. A tanulásban akadályozott tanulók képzésének tevékenység centrikus jellegének biztosítása az elméleti jellegű tananyagegységek feldolgozása során is elengedhetetlen.

az eszközök. szakképzési évfolyamra tervezett a kompetenciák elsajátítása folyamatos a képzés során (tantárgyi koncentráció). a szakmai vizsgán számonkérésre kerülő tartalmak megerősítésével. szakképzési évfolyamon a szabad sáv terhére a kötelező szakmai tananyagegységekből összeállított Tankerti gyakorlat tananyagegység és a Vizsgára felkészítő modul (tananyagegység) tervezése. vizsgatréningekkel segíthetjük tanulóink eredményességét a szakmai vizsgán.és tűzvédelmi veszélyforrások ismertetése. a kompetenciák megerősítését. a biztonságos. környezet. gépek rendeltetésszerű használatának igényét. A vállalkozási és kereskedelmi ismeretek közül a szakmai vizsgán számonkérésre kerülők mellett fontos. elsődleges feldolgozására. E tananyagegység feldolgozása során az 1. a hiányok pótlásával. a szükséges anyagok. A vizsgára való tudatos felkészülés-felkészítés érdekében javasolt a 2. Bár a képzési szerkezetben a tananyagegység az 1. Mivel a szakképesítés gyakorlása során egészségkárosító anyagok (drog) kezelésére is lehetőség van. a mindennapi munka során alkalmazandó praktikus ismereteket. A tervezett alacsony óraszám kiegészül a folyamatos szakmai gyakorlat keretében.) A jól megválasztott képzőhely(ek) biztosítják a tanulók felkészítését a gyógyító értékükért termesztett növények céltudatos előállítására. kompetenciákat elsajátítsák. a technológiai folyamatok. megválasztása. ha mégis az a legtöbb esetben családi vállalkozás. Munkavállalói ismeretek tananyagegység A tananyagegység szoros kapcsolatban áll valamennyi szakmai gyakorlati tananyagegységgel. segítők igénybe vételével. eszközök ismerete.modul és a Vizsgára felkészítő modulok teszik lehetővé e területen a felzárkóztatást. rendszerezésével. A tanulásban akadályozott tanulók számára az intenzív vizsgára való felkészítés növeli a vizsga eredményességét. 37 . Valamennyi gyakorlati feladat elvégzése előtt a munka-. Gyógynövénytermesztés és Gyógynövénytermesztés gyakorlat tananyagegységek Elmélet és gyakorlat egységében juttathatjuk el tanulóinkat a kívánt kompetenciák megszerzéséhez (biztos növényismeret. balesetmegelőző munkavégzéshez betartandó szabályok számonkérése e kompetenciák kialakítását szolgálják. Következetes szemléletformálással segíti kialakítani a tanulóktól megkövetelt balesetmegelőző a munkavédelmi előírásokat betartó magatartást. képességeik függvényében árutermelő tevékenység végzésére. szakképzési évfolyamon feldolgozásra kerültek felelevenítésével. Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek és Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek gyakorlat tananyagegységek A programban a vállalkozási ismeretek és vállalkozási gyakorlatok magasabb óraszámra való tervezést főleg az eredményes szakmai vizsga érdekében tartjuk szükségesnek. rendkívül fontos a tudatos preventív szemléletmód kialakítása valamennyi tanulóban. szinten tartásával. A tanulásban akadályozottak esetében önálló vállalkozás kevés számú tanuló esetében valószínűsíthető. hogy a tanulók munkavállalásához szükséges általános tájékozottságot. alkalmazása stb. A tananyagegységek feldolgozása során lemaradók felzárkóztatását a Tankerti gyakorlat program segíti.

fejlesztés céljából) feldolgozására javasolt óraszámok emelés egyes tananyagelemhez). programok: • Egészséges életmódra nevelés speciális szakiskolai program • Társadalmi és életviteli ismeretek speciális szakiskolai program • Matematika/ Szakmai számítások • Anyanyelv/ Kommunikáció/ Szakmai kommunikáció • Szakmai idegen nyelv • Számítástechnikai alapismeretek/Informatika • Munkába állást segítő ismeretek és gyakorlatok • Tankerti gyakorlat modul • Vizsgára felkészítő modul A szabad sáv terhére a tanulásban akadályozottak számára készült adaptált programban tervezett modulok. más intézménytől átvett vagy saját készítésű). a családi életre felkészítés. tanulók helyi igényének megfelelő tananyagtartalom és új tananyagelemek. személyiségfejlesztő programokkal (modultérkép alapján.A szabad sáv (20%) tervezése A szabad sáv biztosítja nemcsak a elrendezés. készségek. Társadalmi és életviteli ismeretek. munkájukban felhasználható viselkedési és magatartási szabályokat kialakításával szolgálja a program a végső rehabilitációs cél. szakmai tantárgyak. a társadalmi beilleszkedést. Társadalmi és életviteli ismeretek modul tanulásban akadályozottak számára A program tartalmazza az önálló életvitelhez szükséges kompetenciák kialakítását (a társadalmi beilleszkedéshez szükséges általános ismeretek. Vállalkozásra nevelés a szakképzésben modul tanulásban akadályozottak számára A modul az általános vállalkozói tájékozottság nyújtásán túl felkészíti a tanulásban akadályozott tanulókat (képességeik függvényében) a szakképesítés birtokában végezhető (egyszerűbb formában történő) vállalkozói szerepre. erősítését szolgálják. lehetőségét. Természetesen a helyi pedagógiai programnak megfelelően bővíthetők az iskolai szakmai programok további szocializációs. Vállalkozásra nevelés a szakképzésben tanulásban akadályozottak részére) kiemelten a társadalmi beilleszkedéshez szükséges kompetenciák kialakítását. Munkába állást segítő ismeretek és gyakorlatok program tanulásban akadályozottak számára A program elsajátításával a tanulók olyan általános munkavállalói ismeretek birtokába jutnak. óraszám A szabad sáv (20%) terhére az iskola helyi szakmai programjába ajánlott közismereti. A mindennapi életükben. 38 . egységek kialakítása pótlás. amelyek segítségével majd eredményesen oldják meg a munkavégzéssel felmerülő problémákat. tananyagbővítés (eltérő felzárkóztatás. Munkába állást segítő ismeretek és gyakorlatok. tananyagegységek. de alapul szolgál a tananyagegységek módosítására is (óraszám átcsoportosítás. tantárgyak (Tankerti gyakorlat. munkavállalóvá válás).

Ajánlások a tanulásban akadályozott tanulók képzésében alkalmazott módszerekre A tanulási-tanítási tevékenységet segítő tényezők A tanulók tanulási nehézségei. az egyéni fejlesztés szükségességének és lehetőségeinek megítélésére. A tanulásban akadályozott tanulók esetében alapvetően figyelembe veendő. egyéni illetve kiscsoportos oktatásszervezésben történhet. a szükséges ellátások megszervezésének beindítására. speciális és kiegészítő ismeretek elsajátítását szolgáló foglalkoztatás. tanulási akadályozottsága a tanítási-tanulási folyamatot nehezítő tényező. Ennek alapján történik a korrigáló. A habilitációs. 52. A foglalkozások tartalma differenciált. személyre szabott. A foglalkozások vezetéséhez szakirányú végzettséggel rendelkező szakember szükséges! 4. az esetleges egészségügyi. A képzés kezdeti szakaszában – különösen integrált vagy közvetlenül más intézményből a speciális szakiskola szakképző évfolyamára érkező tanulók esetében . rehabilitációs foglalkozásokat kell szervezni (a heti kötelező óraszám 15 %-a). a tananyag megválasztáson.A nem kötelező tanórai foglalkozások A nem kötelező tanórai foglalkozások a tanulók érdeklődése és igénye szerint szervezhetők. kompenzáló tartalmak. melynek alapján a meglévő. eszközökön át mindvégig elsődleges. módszereken. fejlesztési terv alapján. hogy az első 2-3 hetet a tanulók a csoporttársaikkal. hogy a habilitációs. eljárások. az osztályfőnök és a fejlesztő team tagjaival együtt töltsék el az iskolában. E törvényileg biztosított (helyileg változó) óraszám keretén belül tervezhető a felzárkóztatás. § (6)) értelmében kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs. rehabilitációs tevékenység lényeges eleme a folyamatos és szakaszos pedagógiai diagnosztizálás. Ezen időszak lehetőséget ad: a képzéshez szükséges ismeretbeli hiányosságok felmérésére. megtervezésére. jó képességekre alapozva. terápiás eszközök tervezése (megelőzhető a további másodlagos tünetek kialakulása). melyet a nem megfelelő didaktikai-metodikai elemek még súlyosbítanak A megfelelő tanítási-tanulási helyzet megteremtésében a pedagógus szerepe a tanulásszervezéstől. 39 . rehabilitációs tevékenység kötelező időkerete A tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) tanulók iskolarendszeren belüli képzése esetén a hatályos közoktatási törvény (Kt. a hiányokat korrigálva kell megtervezni a képzést. A képzés indításakor elsődleges feladat a tanulók fejlettségi szintjének felmérése. tehetséggondozás. szociális problémák megismerésére. az alkalmazott eljárásokon. az adaptációs tréningek (melyek erre az időszakra szerveződnek szakemberek részvételével.javasolt.

melyben a tanulás-tanítás folyamatát a tanulók sajátosságainak (fejlettségi szint. • az ismeretek rögzítése többszöri. terhelhetőség. • az elméleti ismeretek gyakorlatba ágyazott. a fokozatosság. A tanulók tanulási tevékenységére kiterjedő felmérések elvégzése alapján (a tanulást megalapozó képességek fejlettségi szintje. ok-okozati összefüggések megértetése.külön program alapján) megtartására. • a tanuláshoz. Ezen tréningek célja a kölcsönös ismerkedés (új környezet. egyénileg az eredményes tanulást biztosító tanulási módszerek elsajátíttatása). zavara. tanulási mód. • az ismeretek kis lépésekben történő. szokások stb. • a kognitív képességek folyamatos erősítése.) a tanulást segítő tényezők tudatos alkalmazásával kell felkészíteni tanulóinkat a hatékony tanulási tevékenységekre. • az új ismereteknek a már tanult ismeretekhez kapcsolása. gyengébb ismeretek megerősítése. • a vizsgakövetelményekben megfogalmazott kompetenciák. gyakorlás útján. • a hiányzó ismeretek pótlása. tantárgyakban mutatott előrehaladás. megerősítése. a rehabilitációs célok megvalósítása valamennyi képző feladata. • a gyakorlati foglalkozásokon az elméleti ismeretek megalapozása. higiéniai ismeretek folyamatos alkalmazásával. az előírások betartásának megkövetelésével preventív szemléletű pontos. • a tanulókhoz alkalmazkodó oktatásszervezés. megtartása. oldása. társak. • a lényeges elemek kiemelése. testi-lelki állapot. tevékenykedtetés útján való elsajátítása. • a tanulás tanítása (a tanulók tanulási szokásait . melynek során már formálódik az alkotó közösség. vizsgahelyzetben való megfelelés – teljesítményképes tudás produkálásának igényével). a szakma elsajátításához szükséges közismereti tantárgyi ismeretek intenzív formában történő pótlása. a szemléletesség és a tantárgyi koncentráció szerinti feldolgozása. az ezekhez rendelt tananyagtartalmak hangsúlyozott megjelenítés (vizsgatréningek beépítése.az esetleges beidegzett rossz szokások leépítése. a munkához fűződő pozitív motiváció megteremtése. a munkafolyamatok kisebb részekre tagolással történő elsajátítása. • a képzés fejlesztő jellegének biztosítása • speciális pedagógiai. melyben a mindenki számára komoly munkát jelentő program eredményesen megvalósulhat. munkavédelmi. módszertani eljárások alkalmazása.vételével szervezzük 40 . a műveletek sorrendiségének megtartásával. a tanulási akadályozottság csökkentése. a gyakorlati képzőhely pozitív emocionális klímájának biztosítása. képző team). rész-egész-rész viszonyának bemutatása. A tanítás – tanulás eredményessége érdekében követendő általános szempontok: • a képzés indításánál az iskolai előképzettségből fakadó. megbízható munkavégzésre szoktatás. A legfontosabb tanulást segítő tényezők: • az iskola. életrend. A tanulási folyamat megsegítése. visszatérő ismétlés. érdeklődés) figyelembe. baleset-megelőzési. majd megerősítése. az alapvető ismeretek folyamatos felidézésével.

A helyesen megválasztott tanulási technikák alkalmazása megkönnyíti a tanulás folyamatát. mozdulatainak pontos bemutatása tanári szemléletes magyarázattal kisérve. • szakmai fogalmak.• • meg.és anyaghasználat műveleti elemeinek. a feladatok elvégzése során megkövetelni ezek betartását. írásos. rendszeresen történjen. a tanulók kellő motiváltsága a tanulási helyzetekhez megfelelő feltételek megteremtése (nyugodt helyszín. A szakmai gyakorlat során még szembetűnőbbek a tanulók közötti egyéni különbségei. • fokozatosság az ellenőrzési módok alkalmazásában (szóbeli. pozitív irányultságú. Az ellenőrzést mindig kövesse értékelés. A tanulás tanítása (a tanulók felkészítése a hatékony tanulási tevékenységre) a szakmai program eredményes megvalósításához alapvetően szükséges. megelőző szemléletmód kialakítása érdekében valamennyi munkafázishoz közvetlenül kapcsolni szükséges a munka. • az értékelés fokozatos önálló feladatvégzés Ellenőrzés – értékelés Az ellenőrzés differenciáltan. A tanulási tevékenységben a tanulókat motiváló tényezőként alkalmazható: • az előre közölt ellenőrzési és értékelési szempont. komplex módon. • a biztonságos és balesetmentes munkavégzést eredményező. a tananyag elsajátítását és reprodukálását. • eszköz. A szakoktatóknak ügyelni kell a differenciált feladatadásra és értékelésre. különböző nehézségi fokú írásos felmérők). szakmai kifejezések értelmezése. hogy az egyes tanulók képességeinek megfelelő nehézségű munkatevékenységet végezzék (fokozatos terhelés). • a feladatteljesítést közvetlenül követő. tanulási módszerek megválasztása. segítséget adni alkalmazásukhoz (tanórán. Valamennyi tantárgy tananyagának elsajátítása során szükséges feleleveníteni a megfelelő tanulási technikákat. fejlesztő foglalkozásokon). többnyire szóbeli értékelés.és balesetvédelmi előírások felelevenítését. a helyes tanulási szokások kialakítása. 41 . Kiemelt feladat: • a munkakezdés előtt a munkafolyamat lépésenkénti ismertetése. Nagy figyelmet kell fordítani. gyakorlása. Ez alapul szolgál a hiányosságok feltárásával. folyamatos adekvát alkalmazása. • a fejlődés elismerése. azok megszüntetését szolgáló egyéni és csoportos felzárkóztatásnak. Ezért a technikák tanítása a speciális alapiskolai nevelés-oktatás ideje alatt is kiemelt feladat volt. tanulási segédeszközök biztosítása). a fejlesztés megtervezésének. melynek pozitív irányultsága segíti a kudarcélmények elkerülését. • a humánus és igazságos értékrend következetes alkalmazása. az egyénileg legmegfelelőbb tanulási technikák.

egyetlen érdemjegy írható a dokumentumokba.) A gyakorlati tevékenységek ellenőrzése-értékelése komplex feladat. hiányosságokra. Általános irányelvek 9. érdemjeggyel történő módjánál tágabb értékelési módot igényel. (Kezdetben az. a gazdaságos szemléletmód érvényesülését. különösen azoknál a tananyagegységeknél. év végi) „összetevőit” helyben kell szabályozni. számítási feladatok útján történhet. Az elméleti tudás vagy megértés ellenőrzése történhet szóban vagy írásban. aminek igazodnia kell a tanulók eltérő adottságaihoz és egyéni fejlődési üteméhez. Az előzőekben javasolt Vizsgára felkészítő modul keretében lehetséges az egyes vizsgatémák feladataihoz szükséges valamennyi (elméleti és gyakorlati) ismeret felelevenítése. kiemelve a pozitívumokat megmutatja a további fejlődés lehetőségeit (a tanuló számára és a fejlesztés feladatokhoz).A tanulásban akadályozottak esetében különösen fontos a tanítás-tanulás folyamatában a feladatok. A modul tananyagmennyisége egyetlen egységet jelent. illetve modulzáró. ezért az érdemjegyek (heti. tesztek. az egyén fejlődését megerősítő helyi követelményrendszer). megfelelő szempontok szerinti rendszerezésük. munkaszervezés. Ez különösen az elméletigényes gyakorlati tananyagtartalmak esetében a gyakorlat manuális részének ellenőrzése mellett az elméleti ismeretek elsajátítására vonatkozóan feladatlapok. 42 . Az érdemjeggyel (osztályzattal) történő értékelés mellett a képzés folyamán mindvégig fontos a szöveges értékelés. egyénre igazított. A tanulók számára egyéni (esetleg a csoport egészére is) elbírálás szerint javasolt az SNI tanulókat megillető a szakképesítés SZVK-jában előírttól eltérő vizsgamód igénybe vétele (Lásd. A nevelési. A tanulók tudásának visszaadása különösen a szóbeli. fejlesztési feladatok sajátságos értékelési szempontok megfogalmazását teszik szükségessé (csoportra. A feldolgozás jellege és tartalma módszertanilag és órarendileg is szükségszerűen differenciált. azonnali szóbeli visszacsatolással. A vizsgára felkészítés A vizsgára felkészítés célja a tanulók tudásának megfelelő vizsga eredmény produkálása. A vizsga tárgyát képező szakmai tananyagegységek tanítása során a 2. írásbeli vizsgahelyzetben gyakran elmarad valóságos tudásszintjüktől. ahol írásbeli vizsgatevékenység van előírva. A tanulásban akadályozottak tanulási tevékenységének ösztönzése.szakképzési évfolyamon folyik a vizsgára való felkészítés. gyakorlati alkalmazásukkal az elméleti ismeretek megerősítése. az értékelés az ötfokú skálán. ami a manuális tevékenységen (a munka eredményessége = produktum. időbeosztás. és egyéni igényeik személy szerint indokolttá teszik a szakmai vizsgára való felkészítésüket kiscsoportos formában illetve egyénileg. az ismeretek megértésének folyamatos ellenőrzése. félévi. A tanulásban akadályozott tanulók sajátos nevelési igénye általában. majd fokozatosan egyre több írásos formában. A szöveges értékelés felhívja a figyelmet a hibákra. dokumentálás) túl kiterjed az elméleti ismeretek elsajátítására (gyakorlati alkalmazására). havi. I.). A produktum értékelésekor figyelembe kell venni az eszközök kezelésének szakszerűségét (eszközhasználat) munkavédelmi és higiéniai szabályok betartását.

tanári demonstrációs eszközök.) Fokozottan ajánlott a képi látásmódon. fejlesztést biztosító (foglalkoztató a fejlesztő foglalkozásokhoz) és gyakoroltató célú (oktatókabinet. csoportfoglalkozáshoz alkalmazható asztalok. vagy speciális iskolai körökben forgó jegyzetek is felhasználásra kerülnek. Integrált szervezési formában történő képzés esetén a speciális szakiskolai tankönyv mellett lehetőség van a többségi szakmai tankönyvek sorából választani. enciklopédiák. szellős. pedagógiai program) megfelelően alakítja ki. a tanulópadok hagyományostól eltérő elrendezése is fontos. a tartalmában és formájában megfelelő tankönyv a képzés során. tankönyvek . hogy a tanulók tanulási tevékenységükben megsegítést igényelnek. A tanulásban akadályozottak számára történő tankönyvválasztásnál azonban figyelemmel kell lenni az alábbi szempontokra.A taneszköz-kiválasztás elvei A tanulásban akadályozott tanulók képzéséhez a a tárgyi feltételeket. Itt kaphatnak helyett a szaktantermek polcán is megtalálható legfontosabb szakmai kézikönyvek. érthető szöveg (megfelelő betűméret. audiovizuális technika A taneszközök kiválasztásánál alapvetően figyelembe veendő. interaktív (tanulói közreműködés és foglalkoztatás) jellegű. audiovizuális. az írásos segédanyag formai és tartalmi követelményei: • színes. vagy az önálló munka előkészítésével. tanműhely) szervezési kereteket igényel. A tantermek berendezése döntő jelentőségű a tanulásszervezés szempontjából. szakmai kifejezések magyarázata. élményeken alapuló – vizuális információhordozók.taneszközök alkalmazása. taneszközöket az alapvető tárgyi eszközök mellett a sajátos nevelési igénynek valamint a képzőhely a helyi igényeknek (tanulók. 43 . audiovizuális eszközök). Az oktatókabinet kellő felszereltséggel lehetőséget ad a tanulásban akadályozottak számára a tantárgyi koncentráció elvét biztosító tananyag-feldolgozásra. személyiségre irányuló. a tanulásban akadályozottak sajátos nevelési igényének megfelelő sokoldalú szemléltetést biztosító eszközökkel és speciális taneszközökkel. már a berendezés megválasztása (tanuló padok. hogy a tanulásban akadályozott tanulók differenciált foglalkoztatása alapvető. a lényeget tartalmazó. lényeg kiemelések. • könnyen olvasható. áttekinthető. Figyelembe véve. A program tevékenység centrikus. az oktatás szervezeti keretei. a felzárkóztatásra (szakmai gyakorlatban lévő hiányosságok pótlására). az elméletigényes gyakorlat jellegű tananyag feldolgozásra. (A tanári irányítás szükséges közvetlenül. speciális fejlesztő eszközök. melyben a hagyományostól eltérő berendezés. felzárkóztatáshoz feltétlenül szükséges külön speciális foglalkoztató terem kialakítása. Szépréthy Tibor: Gyógynövénytermesztési ismeretek NSZI 2007) és interaktív tananyag (CD). Emellett saját tanár jegyzet. A tanulást segítő. szemléltető eszközök. gyakorlatorientált. A tanulásban akadályozottak számára a Gyógynövénytermesztő képzéséhez készült speciális szakiskolai tankönyv (Dr. A tankönyv. de különösen az önálló tanulás illetve a vizsgákra való felkészülésben segíti a tanulókat. rövid egyszerű mondatok. Az egyéni és kiscsoportos fejlesztéshez. jó tördelésű.

A képzésből való kilépés a legtöbb tanuló számára iskoláztatásuk befejezését és munkába állásuk kezdetét is jelenti. A képzést végzők feladata a tanulók munkavállalóvá válásának folyamatát maximálisan segíteni azáltal. a magasabb szintű szakképesítés megszerzésére alkalmas tanulók kiválasztásáról.egyéni fejlesztési tervet. fejlesztő tanár esetenként más-más szakember véleményének figyelembevételével készíti el a tanuló egyéni fejlesztését szolgáló fejlesztő programokat . A fejlesztési területek. tájékozottságnak. Ez egyben az egyik legfontosabb lépés az eddigi életútjukat végigkísérő rehabilitációs cél megvalósításában. A fiatalok habilitációjának feltétele. hogy fel kell készíteni a tanulókat az egész életen át tartó tanulásra a tehetséggondozás is fontos feladat. megbízható munkavégzés stb. viselkedéskultúrának birtokában a munkaerőpiacon való érvényesülésre.). fénykép). hogy milyen mértékben sikerült a képzés ideje alatt kialakítani bennük a megfelelő munkavállalói magatartást (munka iránti pozitív viszony. A speciális megsegítéshez a gyógypedagógus. hogy a szakmai tudás elsajátításával együtt képessé teszik a tanulókat a megfelelő munkavégző képességnek. együttes (teamben végzett) munkája eredményeként valósulhat meg. sok vizuális élmény (magyarázó és folyamatábrák. a csoportos és egyéni foglalkozások (tanulást megalapozó képességek fejlesztése. munkahely keresési technikák alkalmazása. A speciális szakiskolák pedagógiai programjai rendelkeznek fejlesztési tervvel. kompetenciák Azon túl. A tanulókat fel kell készíteni az integrált társadalmi környezetbe való beilleszkedésre és a felelősségteljes. Munkába állításuk és a munkaerő-piacon való érvényesülésük jelentősen függ attól. esetleges átirányításukról gondoskodni kell. Fejlesztésük is egyénre szabott. A képzés fejlesztő jellege a képzési idő egészében csak valamennyi képző (és szükség szerinti külső szakemberek) együttes munkája eredményeként érvényesülhet. programjai stb. munkába álláshoz – a társadalomba való bekerüléshez és megmaradáshoz – alapvetően szükségesek. pszichológus. A folyamatos. A tanulásban akadályozott tanulók rendkívül heterogén összetételű csoport. a szükséges minimális tananyagtartalomra épülő a gyakorlást. felkészítésükről. a szükséges minimális. egész életpályán át tartó továbbképzés szükségessége miatt a tanulókat 44 . elfogadható oldalszám. munkavállalói tájékozottság. céljai. melyben a fejlesztés területei. kidolgozottak. Fejlesztési feladatok A képzés fejlesztő jellegének biztosítása a tanórai foglalkozások. amelyek az életkezdéshez. Amennyiben az iskola a rész-szakképesítések képzésére állt be. rajzok. tanulási zavarok terápiája) segítségével érhetjük el a megfelelő fejlesztést. személyiségközpontú. A képzésben a differenciált felkészítés. didaktikai szempontból kifogástalan tananyagtartalom. rögzítést szolgáló változatos és fokozatos nehézségű feladatok.• • • • összefoglalások). önálló munkavégzésre. hogy rendelkezzenek megfelelő szakmai felkészültség mellett mindazon személyiségjegyekkel. kiegészítő programok során valamennyi képző és az egyéni igény szerint közreműködő egyéb szakemberek folyamatos.

ha a képzés befejeztével segítőikkel szoros együttműködésben indítjuk útra őket és lehetőségeink szerint egy ideig követjük életútjukat.további képzésekben való részvételre is fel kell készíteni. Pedagógiai munkánk eredményessége teljessé azzal válhat. Ennek érdekében javasolt egyéni és/vagy csoportos személyiségfejlesztő programok és tréningek készítése és alkalmazása. magatartási normák elsajátítása. 45 . amelyek az önálló (családi) életkezdéshez és életvezetéshez elengedhetetlenek. Az önálló életvitelre felkészítés érdekében szükséges mindazon ismeretek. a problémák (vészhelyzetek) megelőzésének lehetőségére kell felkészíteni a fiatalokat. E területen különösen a kudarcok elkerülésére.

§ (3) bekezdése szerint] Pályaalkalmassági követelmény: a szakmai képzésre jelentkező egyéni képességeivel és személyiségével szemben támasztott feltételek.23. 67.(V. törvény (továbbiakban: Kt. illetve tananyagegységek (modulok) tananyagelemek elsajátításához a képzés során rendelkezésre álló. hogy a vizsgázó rendelkezik-e a felkészülési (képzési) szakasz eredményes elvégzéshez szükséges optimálisan kifejleszthető képességekkel (Kt.(I. 67. munkabiztonsági. problémamegoldására és gondolkodására jellemző. § (3) bekezdés szerint). összetettebb eszközés forráshasználatra. Szakmai alkalmassági követelmény: a képzésre jelentkező számára meghatározott követelmény.) 67. környezetvédelmi szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó 46 . illetve amelyek birtokában képes a választott szakképesítéssel betölthető munkakör megfelelő ellátásra (Kt. továbbá a munka közben szokásosan előforduló. számú melléklete alapján ) A tanulói felvétel feltételeihez: Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: olyan orvosi vizsgálat. a személynek a munkafolyamat meghatározásában játszott szerepét. képes-e azok elvégzésére. valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira. valamint a 8/2008.1. a műveletek során használt anyagok. eszközök viselkedésére. tárgyak. és a 20/2007.21. évi LXXIX. munkastílusára. amelynek célja annak megállapítása. alkalmazott technológiai szabályokra. valamint tevékenységének minőségét leíró ismérvek Szakmai ismeretek fogalma A munkatevékenység során közvetlenül használt. a műveleti előírásoktól. § (3) bekezdése szerint). a szakképzési törvény.) SZMM rendelet értelmező rendelkezései.) A szakképesítés követelménymoduljaihoz: Feladatprofil: a szakképesítés megszerzése birtokában elvégzendő feladatok csoportokba rendezett listája betölthető munkakörben Időkeret: A szakmai tantárgyak. amelyek alkalmassá teszik a képzésben való részvételre. számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre. szükséges döntéseket meghatározó. hogy a szakmai képzésre jelentkező testi adottságai és egészségi állapota alapján képes-e felkészülni a választott szakképesítés birtokában ellátható munkatevékenységre. számú melléklet FOGALMAK ÉRTELMEZÉSE (a hatályos közoktatási törvény. (A pályaalkalmassági követelményeket és a szakmai alkalmassági vizsga követelményeit a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni. amelynek vizsgálata alapján megállapítható. tanítási órákban megadott idő Kompetenciaprofil: a feladatprofil és a tulajdonságprofil együttesen Módszerkompetencia: a munkatevékenység során a személy munkamódszerére. és annak során nem kerül-e veszélybe egészsége [a közoktatásról szóló 1993. a tevékenységhez való viszonyát.) FVM rendelet 5.

Szakmai készség fogalma A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus. “B” típus A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás. szakmai irányítás mellett. feltételek. összetettek. hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység. ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági. szakmai irányítással. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni. eleme. előre tervezhetők. legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás. szakmai irányítás. ismerhetők a körülmények. összetettek. gyors és hibátlan ismeretalkalmazás. segédtevékenységekre is elegendő idő alatti. kérdésfeltevésre. személyes. amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető tevékenység tartalmát tükrözi. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni. környezeti. hogy az ismeret mennyire bonyolult. közreműködés nélkül. a feladatra célzott segítség lehetősége mellett. a hiba ismeretében javított. összességében. egyszerűek. feladat közbeni értelmezésre. de források. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni. valamint a kompetencia pótolhatatlan.információk és adatok. ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági. csak egyes elemeikben tervezhetők. kártételi stb. tájékozódásra. megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb. “D” típus Részben közvetlen személyes vezetői. környezeti. részben önállóan végzett megfelelő ismeretalkalmazás. eszközhasználatra elegendő idő alatti. “C” típus (középső) A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői. ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti. valamint a személyes szerep közreműködésre. részvételre korlátozódik. illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás. “E” típus (legalacsonyabb) A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői. a tudat közvetlen irányítása nélkül működő összetevője. illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal. valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható. segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett. környezeti. Szintjei 5. feltételek. illetve anyagi kártételi kockázattal. de meghatározó elemeikben előre tervezhetők. hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység. szint A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult 47 . “A” típus (legmagasabb) Önálló. ismerhetők a körülmények. ismerhetők a körülmények. hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység. Típusai A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni.). feltételek. tájékozódásra. előzetes próbára.

cselekvések. gyorsan. kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására. A tananyagelemek összessége lefedi a szakképesítés megszerzéséhez szükséges teljes szakképzési tananyagot. hibátlan és szakszerű alkalmazására. Társas kompetencia: a munkatevékenységben résztvevőkkel. Szakmai kompetencia: a szakképesítésnek megfelelő munkafeladatok elvégzésére való képesség. 1. jellemvonások. szint A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre. illetve az ezeket leíró tanulói munkaformák. tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére.ismeretek magas szintű. a velük 48 . a hibák segítséggel történő feltárására és azok önálló javítására. a képzőtől (iskolától) származó és tervezett hatás. 3. illetve szakmai irányítás nélkül. A szakképesítés követelménymoduljainak összessége tartalmazza a szakképesítés valamennyi a szakmai és vizsgakövetelményben rögzített szakmai kompetenciáját. a feltárt hibák javítására. a feltárt hibák javítására. gyors. források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló. illetve a feladat ellátására. Egyedi jellegű szakképesítések esetén követelménymodul keletkezhet követelmények feladatcsoportokhoz kötődő megbontásával is. illetve lehetővé teszi a munkatevékenység hatékony és eredményes elvégzését. az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására. másrészt a kompetenciák elsajátításához. amely célzottan a kompetenciaprofilban rögzített eredmények elérését (kompetencia többlet megszerzését) szolgálja. önálló. akikre a munkatevékenység irányul) való közvetlen kapcsolatot. amelyek megléte elősegíti. egyedi szakképesítések esetén lehet annak egésze. vagy elméletigényes gyakorlati tananyagrész. megszerzéséhez szükséges tanulói tevékenységek. értelmi és érzelmi viszonyulások). Szakmai tananyag: a képzési folyamat teljes tartalma. rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre. Szakmai tantárgy: a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítéséhez a szakképesítés központi programjában megadott tananyagelemeknek az ott megadottól eltérő csoportosításával az oktatási intézmény által a helyi szakmai programjában meghatározott elméleti. alkalmasság Szakmai követelménymodul: a szakképesítés szakmai követelményeinek általában más szakképesítés(ek) követelményeivel való összevetése útján keletkező meghatározott része. önállóan. Személyes kompetencia: azok a személyes tulajdonságok (adottságok. szint A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői. – a központi programban tovább nem bontott – része. szint A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is. közvetlen vezetői. gyors és szakszerű alkalmazására. Tananyagegység: a szakképesítés központi programjában megadott tananyagrész. szint A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között. 2. gyakorlati. 4. a munka eredményének ellenőrzésére. illetve szakmai irányítás nélkül. melynek része egyrészt a tanuló felé irányuló minden olyan. illetve ügyfelekkel (azon személyek. amely azonos illetve közvetlenül kapcsolódó képzési célt szolgáló tananyagelemekből képződik. Tananyagelem: a tananyagelem a képzési folyamat tervezési-szervezési. illetve a feladat ellátására.

a hozzá rendelt követelménymodulban meghatározottak elsajátításának felmérését szolgáló egysége. Szóbeli vizsgatevékenység: a szakképesítés megszerzése révén végezhető munkatevékenységgel azonos vagy azt pontosan modellező.összefüggő cselekvéseket. módszer. vagy írásbeli vizsgatevékenységgel. Szintvizsga: a gyakorlati képzés szervezője által szervezett vizsga annak mérésére. Komplex vizsgatevékenység: a komplex vizsgafeladat megoldása során a vizsgázó meghatározó arányban gyakorlati vizsgatevékenységet végez. jellemzően szóbeli információközléssel járó tevékenység a szakmai vizsga során Vizsgafeladat: a szakmai vizsga tartalmi és értékelési egysége. Tartalma a szakképesítés birtokában ellátható munkafeladattal azonos. és tevékenysége kiegészül egyes meghatározott kompetenciák felmérésére szolgáló szóbeli. papíron vagy elektronikusan rögzített vizsgaproduktumot eredményező tevékenység a szakmai vizsga során Interaktív (számítógépes) vizsgatevékenység: a szakképesítés birtokában végezhető munkatevékenységgel azonos vagy azt pontosan modellező. vizsgáztató jelenlétében folyó. különösen az együttműködés. A vizsgázó a vizsgafeladatot a hozzárendelt vizsgatevékenység végzése során teljesíti. általában számítógép használata mellett végzett vizsgatevékenység. 49 . képességek. és személyes kompetenciák) a listája. A vizsgarészben a vizsgázó egy. interaktív (számítógépes). társas. írásbeli. gyakorlati. és komplex. hogy a tanuló a szakmai alapképzés során elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat. amelynek keretében a vizsgázó szakmai kompetenciájának mérésére és értékelésére sor kerül. A vizsgatevékenység lehet szóbeli. vagy több vizsgafeladatot teljesít. szakmai készségek. A vizsgáztatási követelményekhez: Gyakorlati vizsgatevékenység: a szakképesítés birtokában végezhető munkatevékenységgel azonos vagy azt pontosan modellező tevékenység a szakmai vizsga során Írásbeli vizsgatevékenység: a szakképesítés birtokában végezhető munkatevékenységgel azonos vagy azt pontosan modellező. interaktív. melynek során a számítógépes program a vizsgázó tevékenységét előre meghatározottan befolyásolja. a vizsgázó által készített (kiegészített). vagy azt pontosan modellezi. Vizsgarész: a szakmai vizsga szervezési és értékelési egysége. a kommunikáció és a konfliktuskezelés milyenségét leíró jellemzők. Tulajdonságprofil azoknak a tulajdonságoknak (alkalmazott szakmai ismeretek. amelyek birtoklása révén a személy képes a szakképesítés birtokában a munkafeladatok elvégzésére. Vizsgatevékenység: a vizsgázótól a vizsgafeladat teljesítése során elvárt tevékenység.

0/2220-07 399st/3. 7. 6. 5. 8. 3.0/2671-07 elméleti elméletigényes gyakorlati gyakorlati összes 0 36 72 0 72 0 108 0 72 0 36 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 180 0 108 36 36 72 108 72 108 108 180 72 108 Mindösszesen óra: 360 540 900 + max. Műszaki ismeretek (Gyógynövénytermesztés) Műszaki ismeretek (Gyógynövénytermesztés)gyakorlat megnevezése 399st/1. Gyógynövénytermesztő megnevezésű részszakképesítés időterve 1.0/2221-07 399st/1. 9.0/2220-07 399st/5. Gyógynövénytermesztés gyakorlat I.0/2220-07 399st/1. 10.0/2671-07 399st/6. számú melléklet A 31 622 01 0100 21 03 azonosító számú.0/2671-07 399st/5. 2.0/2671-07 396st/3. 140 óra összefüggő kötelező nyári szakmai gyakorlat Megjegyzés: Az időterv óraszámai kiegészülnek az 1.2. 140 óra) és valamennyi évfolyamon a tanulásban akadályozottak számára kötelező egészségügyi és pedagógiai (re)habilitációs órák számával. azonosítója Munkavállalói ismeretek Növénytan Termesztési ismeretek Termesztési ismeretek gyakorlat Műszaki ismeretek (alapismeretek) Műszaki ismeretek (alapismeretek) gyakorlat Gyógynövénytermesztés I. szakképzési évfolyam A tananyagegység óraszáma Sorsz. 50 . szakképzési évfolyamon a kötelező összefüggő szakmai gyakorlat óraszámaival (javasolt max. 4. 1.0/2220-07 399st/4.0/2220-07 399st/2.

megnevezése elméleti elméletigényes gyakorlati gyakorlati összes 1. szakképzési évfolyam A tananyagegység óraszáma Sorsz. 7.0/2219-07 399st/4. 4.0/2671-07 399st/4.0/2671-07 399st/1.0/2219-07 Mindösszesen óra: 0 192 0 64 0 32 0 288 32 0 0 0 64 0 48 512 0 0 368 0 0 0 0 32 192 368 64 64 32 48 800 A tanár kötelező óraszámát kell alkalmazni a gyakorlati oktatónál abban az esetben. ha a központi program (tanterv) szerint elméletigényes szakmai tantárgy gyakorlati képzésében tart tanórai foglalkozást. azonosítója Informatika Gyógynövénytermesztés II.0/2219-07 399st/2. 2.0/2219-07 399st/2. 3. Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek gyakorlat II. 5. Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek I. Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek II. Gyógynövénytermesztő megnevezésű részszakképesítés időterve 2.31 622 01 0100 21 03 azonosító számú. 51 . Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek gyakorlat I. 6.0/2219-07 399st/5. 399st/3. Gyógynövénytermesztés gyakorlat II.

szakképzési évfolyamon (differenciáltan) a Számítástechnikai alapismeretek tananyagegység kompetenciáinak elsajátításával ennek megalapozása. megerősítése. a szakképesítés gyakorlásához. eltérő iskolai előéletéből indokolt a tudásszint felmérése után a 1. szakképzési évfolyamra tervezett. 52 . illetve a mindennapi élet során szükséges alapvető alkalmazóképes tudás megszerzése.félév Modulok megnevezése 2. évfolyam 1. számú melléklet Ajánlás a szabad sávba javasolt modulok időkeretére és helyére a képzés szerkezetében 1. A 2.félév 2. évfolyam Összesen 36 32 68 68 32 68 72 32 32 32 474 1. Speciális gyakorlat Felkészítés a szakmai vizsgára Összesen: 18 18 18 18 36 (36) 108 Óraszámok 18 16 18 16 18 16 16 18 16 36 16 16 (36) (32) 108 112 Megjegyzés: * A képzési szerkezetben kötelező szakmai tananyagegységek körébe felvett Informatika a 2.3. szakképzési évfolyam során az Informatika tananyagegység feldolgozásához további időkeret tervezésével a cél.félév 16 16 16 16 16 16 16 (32) 32 144 Anyanyelv/Kommunikáció Szakmai kommunikáció Társadalmi és életviteli ismeretek Matematika/Szakmai számítások Vállalkozásra nevelés a szakképzésben Idegen nyelv/Szakmai idegen nyelv Számítástechnikai alapismeretek Informatika* Munkába állást segítő ismeretek és gyak.félév 2. A tanulásban akadályozott tanulók sérülésspecifikumából.

számú melléklete szerint Mezőgazdasági szakmacsoport Kompetencia-csoportok sorszáma 1.23. Info-kommunikációs kompetenciák 3. a tanulók felkészítéséhez a magasabb szintű (bemeneti kompetenciákhoz kötött) szakképesítésbe való belépéshez.4.(I.) FVM rendelet 3. megnevezése Alapkompetenciák Megérti az olvasottakat Visszaadja az olvasottakat Szöveget leír Használja a négy számtani alapműveletet Számológépet használ Mértékegységeket átvált Az eredmény nagyságrendjét megbecsüli Figyelmet összpontosít Kitartóan figyel Megérti a kapott információkat Kérdéseket tesz fel Válaszokat megfogalmaz Elmondja a véleményét Figyelembe veszi mások véleményét Megérti mások kommunikációját Egyszerű szöveges vázlatot készít Egyszerű rajzvázlatot készít Méréseket végez Felismeri a sík és térbeli alakzatokat Színeket. számú melléklet BEMENETI KOMPETENCIÁK (Egyes szakmacsoportok tekintetében a szakképzés megkezdéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek felsorolása) 8/2008. 53 . Szakmai kompetenciák Megjegyzés: a táblázat tájékoztató jellegű. színárnyalatokat megkülönböztet Az időjárási viszontagságokat elviseli Megfelelő az állóképessége A természetes környezetet tiszteli és védi Igényli a rendet a környezetében Kompetenciák 2.

7/2219-07 399st/1.9/2219-07 399t/1. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1.3/2219-07 399st/1.10/2219907 399st/1.11/2219-07 399st/1. Gyógynövénytermesztő megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 1. "szk" = szakmai képzés 1.II. Az adaptált központi program tananyagegységei A 31 622 01 0100 21 03 azonosító számú.1/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Vállalkozási alapfogalmak Hozzárendelt feladatkompetenciák: Vállalkozást hoz létre Szükség szerint gondoskodik vállalkozásának átszervezéséről. TANANYAGEGYSÉG tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma elméletigényes gyakorlati elméleti Vállalkozási és 399st/1.8/2219-07 399st/1.12/2219-07 399st/1.4/2219-07 399st/1. szk szk szk szk szk szk szk szk szk szk szk szk szk szk 399st/1.14/2219-07 2 6 4 2 4 6 6 4 4 4 4 4 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés.2/2219-07 399st/1.0/2219-07 kereskedelmi ismeretek I.13/2219-07 399st/1.5/2219-07 399st/1.6/2219-07 399st/1. megszüntetéséről Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: - 54 összes azonosítója megnevezése jellege azonosítója gyakorlati 64 .1/2219-07 399st/1.

a felhasználandó növényanyagot Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus A vállalkozási formák jellemzői 55 . Termelés. berendezéseket.Hozzárendelt szakmai készségek: 4. gazdálkodás. Termelési eszközök.2/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Vállalkozások létrehozása Hozzárendelt feladatkompetenciák: Vállalkozást hoz létre Biztosítja a belső és külső forrásokat a vállalkozáshoz Közreműködik a kiválasztott telephely kialakításában Értelmezi és felhasználja az ökológiai és ökonómiai számítások eredményeit Meghatározza a tevékenységi célokat Kiválasztja termesztésre vagy felhasználásra a növényfajokat és fajtákat Beszerzi a munkájához szükséges eszközöket. Az információ fontossága. Az információk forrásai. termelési tényezők (gazdasági és környezeti). hierarchiája. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. segédanyagokat Beszerzi a szaporítóanyagot. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. 2. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Válaszadás mondatszintű kérdésekre szóban 10% Tesztfeladat megoldása 10% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 2 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Szükségletek fogalma. gépeket. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. Gazdaság. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1.

céljai. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1. elkötelezettség Szervezőkészség Önállóság Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% Válaszadás mondatszintű kérdésekre szóban 30% Tesztfeladat megoldása 10% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 6 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Vállalkozás fogalma. Vállalkozási formák csoportosítása. kistermelő.3/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Vállalkozások működtetése Hozzárendelt feladatkompetenciák: Biztosítja a belső és külső forrásokat a vállalkozáshoz Elvégzi az adott munkahelyre megállapított adminisztrációt 56 . szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tervezési képesség Információgyűjtés Körültekintés. egyéni vállalkozó. cégfelügyelet. kamarai tagság. gazdasági társaságok) 3. jellemzői. Vállalkozási lehetőségek a gyógynövénytermesztő szakképesítés birtokában (őstermelő. Cégnyilvántartás. elővigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Kockázatvállalás Elhivatottság.B típus A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai C típus A belső és külső források biztosításának lehetőségei C típus A telephely kiválasztásának szempontjai C típus A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítása C típus A telephely külső/belső arculat-kialakításának szabályai Hozzárendelt szakmai készségek: 4.

Pályázatok készítése.4/2219-07 57 . törlesztés. elővigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Kockázatvállalás Döntésképesség Szervezőkészség Önállóság Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% Válaszadás mondatszintű kérdésekre szóban 20% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 4 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Az egyéni vállalkozás működtetésének alapvető szabályai. változó). szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. A vállalkozás költségei (állandó. Pénzintézetek. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4.és vagyonvédelemről Értelmezi és felhasználja az ökológiai és ökonómiai számítások eredményeit Adatokat szolgáltat Beszerzi a szaporítóanyagot.és vagyonvédelem biztosításának módjai C típus Az üzleti levelezés lebonyolításának szabályai Hozzárendelt szakmai készségek: 4. hitelek (típusai).Gondoskodik az áru. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Áttekintő képesség Körültekintés. A hitel fogalma. 4. a felhasználandó növényanyagot Jogszabályi. hitelezési gyakorlat (hitelképesség. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1. betartat Bizonylatokat kitölt. hatósági előírásokat betart. a nem teljesítés következményei). használ Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus Az áru.

A tananyagelem megnevezése: Vállalkozások átszervezése. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. hatósági előírásokat betart.5/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Vállalkozás-pszichológia 58 . gyakorlati teendői Hozzárendelt szakmai készségek: 4. megszüntetése Hozzárendelt feladatkompetenciák: Szükség szerint gondoskodik vállalkozásának átszervezéséről. -feltárás Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség Szervezőkészség Önállóság Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Válaszadás mondatszintű kérdésekre szóban 20% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 2 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Csődeljárás. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. gyakorlati teendői B típus A vállalkozás megszüntetésének formái. felszámolási eljárás. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Okok feltárása Problémaelemzés. végelszámolás 5. megszüntetéséről Értelmezi és felhasználja az ökológiai és ökonómiai számítások eredményeit Jogszabályi. betartat Adatokat szolgáltat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus A vállalkozás átszervezésének formái. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1.

szabályok B típus A pénzkezelésre vonatkozó szabályok 59 . -feltárás Problémamegoldás. hatósági előírásokat betart. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. hibaelhárítás Okok feltárása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. A vállalkozás emberi tényezői. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Problémaelemzés. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. betartat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A munkaszerződések megkötésére. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1. feladatai Hozzárendelt szakmai készségek: 4.6/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Jogi alapismeretek Hozzárendelt feladatkompetenciák: Jogszabályi. Kommunikáció a partnerekkel való kapcsolattartásban. 6.Hozzárendelt feladatkompetenciák: Munkaadói feladatokat lát el Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe. felbontására vonatkozó előírások. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Meggyőző készség Kommunikációs rugalmasság Empatikus készség Kompromisszumkészség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Csoportos és páros helyzetgyakorlatok 50% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 4 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Személyiség és típusai.

7/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Gazdálkodási alapismeretek Hozzárendelt feladatkompetenciák: Biztosítja a belső és külső forrásokat a vállalkozáshoz Értelmezi és felhasználja az ökológiai és ökonómiai számítások eredményeit Jogszabályi. munka díjazása. Üzleti etika és versenytörvény. jogszabály. betartat Bizonylatokat kitölt. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. szerződés fajták. a jelentési kötelezettségek betartásának szabályai B típus A telephely működési rendjéhez kapcsolódó szabályok B típus Munkaügyi nyilvántartások Hozzárendelt szakmai készségek: 4. 7. Munkaügyi ismeretek: munkaviszony megszűnése és megszüntetése. jogrendszer tagozódása. Kötelmi jog.A munkaviszony jogi szabályozása. a szerződés. Az Európai Unió vonatkozó jogszabályai. hatósági előírásokat betart. pihenőidő. a szerződés biztosítékai. Tulajdonjog. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Ismeretek helyénvaló alkalmazása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Precizitás Szorgalom. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 6 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Általános jogi ismeretek: jog. munkaidő. jogforrás. használ Adatokat szolgáltat B típus 60 .

nagyságát meghatározó tényezők. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Numerikus gondolkodás. szabályai B típus A pénzkezelésre vonatkozó szabályok B típus Pénzforgalmi nyilvántartások Hozzárendelt szakmai készségek: 3. elővigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Kockázatvállalás Döntésképesség Szorgalom. Árbevétel. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 6 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A vállalkozások eredménye. Eredmény fogalma. Az áruk árai. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1. költségfajták. Nyereség felhasználása. árképzés. a szolgáltatások díja. költséggazdálkodás. fedezeti pont. 8. az árréstömeg növekedésének módszerei. Költség fogalma. árréstömeg. matematikai készség Körültekintés. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. szint Elemi számolási készség 4.Elvégzi az adott munkahelyre megállapított adminisztrációt Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus A belső és külső források biztosításának lehetőségei B típus A finanszírozás lehetőségei B típus A vállalkozás eredményességének vizsgálata B típus A pénzforgalom lebonyolításának módjai.8/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Piac 61 .

szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. piac. hatósági előírásokat betart. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Információgyűjtés Lényegfelismerés (lényeglátás) Logikus gondolkodás Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség Szorgalom. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. piac elemei Vállalkozási lehetőségek az EU országaiban 9. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 4 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Árugazdaság.Hozzárendelt feladatkompetenciák: Értelmezi és felhasználja az ökológiai és ökonómiai számítások eredményeit Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A vállalkozás eredményességének vizsgálata Hozzárendelt szakmai készségek: 4. betartat Bizonylatokat kitölt.9/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Adózás. járulékfizetési kötelezettség Hozzárendelt feladatkompetenciák: Jogszabályi. használ Adatokat szolgáltat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus Pénzforgalmi nyilvántartások 62 .

B típus Munkaügyi nyilvántartások Hozzárendelt szakmai készségek: 3. szint Elemi számolási készség 4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Numerikus gondolkodás, matematikai készség Körültekintés, elővigyázatosság Ismeretek helyénvaló alkalmazása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Precizitás Szorgalom, igyekezet Megbízhatóság Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% Műveletek gyakorlása 20% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 4 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Adó és adójogi fogalmak. Adók csoportosítása. Adózás rendje. 10. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1.10/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Számvitel Hozzárendelt feladatkompetenciák: Jogszabályi, hatósági előírásokat betart, betartat Bizonylatokat kitölt, használ Adatokat szolgáltat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A vállalkozás eredményességének vizsgálata B típus Pénzforgalmi nyilvántartások

63

Hozzárendelt szakmai készségek: 3. szint Elemi számolási készség 4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Numerikus gondolkodás, matematikai készség Körültekintés, elővigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Precizitás Szorgalom, igyekezet Megbízhatóság Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Műveletek gyakorlása 30% Tesztfeladat megoldása 10% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 4 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Bizonylatok csoportosítása, kellékei, útja, feldolgozása. könyvvitel. Könyvvitelt kiegészítő nyilvántartások. 11. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1.11/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Üzleti terv Hozzárendelt feladatkompetenciák: Biztosítja a belső és külső forrásokat a vállalkozáshoz Meghatározza a tevékenységi célokat Adatokat szolgáltat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus Az üzleti terv tartalma, felépítése C típus A belső és külső források biztosításának lehetőségei Hozzárendelt szakmai készségek: 4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség

Egyszeres

64

4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése 3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tervezési képesség Következtetési képesség Áttekintő képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Kockázatvállalás Döntésképesség Precizitás Megbízhatóság Hozzárendelt társas kompetenciák: Fogalmazó készség Nyelvhelyesség Prezentációs készség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 4 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Üzleti terv fogalma, főbb jellemzői. Egyszerű üzleti terv elkészítésének lépései. Üzleti terv felépítése. 12. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1.12/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Marketing Hozzárendelt feladatkompetenciák: Értelmezi a piackutatás eredményeit Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus Piacfelmérés C típus Piacbefolyásolás módjai Hozzárendelt szakmai készségek: 4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése 3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

65

Hozzárendelt módszerkompetenciák: Értékelési képesség Információgyűjtés Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom, igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Hatékony kérdezés készsége Kapcsolatteremtő készség Kezdeményezőkészség Meggyőző készség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 4 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Marketing fogalma, jelentősége, tartalma. Fogyasztói, vásárlói magatartás. Piackutatás, piac szegmentálása. Marketing mix elemei: termék (szolgáltatás), ár, kereskedelmi csatornák, kommunikáció: reklám, vásárlásösztönzés, PR. 13. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1.13/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Vezetési és szervezési ismeretek Hozzárendelt feladatkompetenciák: Munkaerőt és tanulót irányít, ellenőriz Munkaszervezést végez Munkaadói feladatokat lát el Technológiai előírásokat betart, betartat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A hatékony munkaszervezés Hozzárendelt szakmai készségek: 4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Kontroll (ellenőrző képesség)

66

A vezetés emberi tényezői. A vezető felkészültsége. a munkaidő felosztása. pszichológiai felkészültség. az Európai Unió közösségében. 14. A munkatársak és a vezetők kapcsolata. a munka elemzése. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1. a munka díjazása. A vezetői innováció.14/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Agrártámogatások rendszere Hozzárendelt feladatkompetenciák: Jogszabályi. Az ember és munka kapcsolata. A vezető ösztönző tevékenysége. a munka mérése. A vezetési szervezet. Munkavállalói tréning. A vezetés szerepe és jelentősége a gazdaságban. A munkafolyamatok. A vezető megítélésének objektív és szubjektív jellemzői. betartat 67 .Áttekintő képesség Rendszerben való gondolkodás Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség Szervezőkészség Önállóság Türelem Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányítási készség Kapcsolatteremtő készség Határozottság Motiváló készség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Csoportos és páros helyzetgyakorlatok 50% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Oktatókabinet Képzési idő: 12 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A vezetés fontosabb fogalmai. személyi alkalmasság. hatósági előírásokat betart. társadalomban. a munkanapfelvétel. A vezetés feladatai.

szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. finanszírozása. FVM Értesítőben és a Magyar Közlönyben pályázati megjelentetés. fogalmazás írásban Hozzárendelt módszerkompetenciák: Információgyűjtés Ismeretek helyénvaló alkalmazása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Fogalmazó készség Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Tapasztalatok utólagos szóbeli ismertetése 30% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 2 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: EU-s támogatások – Közös Agrárpolitika (KAP): Közvetlen támogatások. export támogatások. nemzeti támogatások.Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A finanszírozás lehetőségei Hozzárendelt szakmai készségek: 4. vidékfejlesztési támogatások. szint Olvasott szakmai szöveg megértése 3. Strukturális Alapok jelentősége. szint Szakmai nyelvi íráskészség. 68 .

szint Információforrások kezelése 3. segédanyagokat Beszerzi a szaporítóanyagot. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/2.2/2219-07 399st/2.és vagyonvédelemről Meghatározza a tevékenységi célokat Kiválasztja termesztésre vagy felhasználásra a növényfajokat és fajtákat Beszerzi a munkájához szükséges eszközöket.3/2219-07 399st/2. berendezéseket. fogalmazás írásban 69 összes azonosítója megnevezése jellege azonosítója gyakorlati 64 . TANANYAGEGYSÉG tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma elméletigényes gyakorlati elméleti Vállalkozási és 399st/2.5/2219-07 399st/2.1/2219-07 A tananyagelem megnevezése: A vállalkozások beindításával kapcsolatos gyakorlati teendők Hozzárendelt feladatkompetenciák: Vállalkozást hoz létre Biztosítja a belső és külső forrásokat a vállalkozáshoz Közreműködik a kiválasztott telephely kialakításában Gondoskodik az áru. szint Szakmai nyelvi íráskészség.1/2219-07 399st/2.2.0/2219-07 kereskedelmi gyakorlat I.7/2219-07 0 0 0 0 0 0 0 10 8 10 10 8 6 12 0 0 0 0 0 0 0 Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés. szk szk szk szk szk szk szk 399st/2. "szk" = szakmai képzés 1.4/2219-07 399st/2. a felhasználandó növényanyagot Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai C típus A telephely kiválasztásának szempontjai C típus A belső és külső források biztosításának lehetőségei C típus A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítása C típus A telephely külső/belső arculat-kialakításának szabályai Hozzárendelt szakmai készségek: 3.6/2219-07 399st/2. gépeket.

tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/2. apport részletezése.2/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Hitelkérelem iratai. elővigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szervezőkészség Önállóság Szorgalom. aláírási címpéldány. hatósági engedélyek beszerzése. szint Információforrások kezelése 70 . betartat Adatokat szolgáltat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai C típus A belső és külső források biztosításának lehetőségei B típus A finanszírozás lehetőségei Hozzárendelt szakmai készségek: 3. TB bejelentési kötelezettség Társas vállalkozások: szerződések (társasági szerződés. bejegyzési kérelem. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Fogalmazó készség Nyelvhelyesség Prezentációs készség Tanulói tevékenységformák: Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% Csoportos helyzetgyakorlat 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Oktatókabinet Vállalkozói iroda Képzési idő: 10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Egyéni vállalkozás: vállalkozási igazolvány igénylése. APEH. 2.Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés. hatósági előírásokat betart. alapszabály). pályázatok készítése Hozzárendelt feladatkompetenciák: Biztosítja a belső és külső forrásokat a vállalkozáshoz Jogszabályi. alapító okirat.

3. pénzügyi terv minta. hatósági előírásokat betart. feladatai B típus Munkaügyi nyilvántartások B típus A munkaszerződések megkötésére. használ Adatokat szolgáltat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe. felbontására vonatkozó előírások. fogalmazás írásban Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3. szint Szakmai nyelvi íráskészség. 71 . eredmény kimutatás. megszüntetéséről Jogszabályi. elővigyázatosság Ismeretek helyénvaló alkalmazása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Precizitás Szorgalom. Pályázat készítés: pályázati minta: vállalkozás indításához. eszközbeszerzéshez. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Fogalmazó készség Nyelvhelyesség Prezentációs készség Tanulói tevékenységformák: Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% Csoportos helyzetgyakorlat 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Vállalkozói iroda Képzési idő: 8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Hitelkérelem iratai: biztosítékok. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/2. hitel szerződés.3/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos iratok kezelése Hozzárendelt feladatkompetenciák: Vállalkozást hoz létre Szükség szerint gondoskodik vállalkozásának átszervezéséről. 3. betartat Bizonylatokat kitölt. beruházáshoz. nyilatkozatok.

fogalmazás írásban Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés. használ Adatokat szolgáltat Elvégzi az adott munkahelyre megállapított adminisztrációt 72 . hibaelhárítás Hozzárendelt személyes kompetenciák: Precizitás Szorgalom. betartat Bizonylatokat kitölt. Munka törvénykönyv tanulmányozása. Álláskereső technikák. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Fogalmazó készség Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% Csoportos helyzetgyakorlat 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Vállalkozói iroda Képzési idő: 12 óra elméletigényes gyakorlat kiscsoportos formában A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Iratok. a béralku lefolytatása B típus A munkaviszony jogi szabályozása.4/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Gazdálkodás ügyviteli nyomtatványai Hozzárendelt feladatkompetenciák: Jogszabályi. munkaköri leírás. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/2. 4. rendkívüli felmondás. -feltárás Problémamegoldás.szabályok B típus A munkatársak kiválasztásának folyamata. felmondási idő. a jelentési kötelezettségek betartásának szabályai Hozzárendelt szakmai készségek: 3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3. Munkaviszony megszűntetése: rendes felmondás. végkielégítés. Munkaszerződés. elővigyázatosság Problémaelemzés. szint Szakmai nyelvi íráskészség. üzemorvosi vizsgálat. hatósági előírásokat betart.

szabályai B típus A pénzkezelésre vonatkozó szabályok B típus Pénzforgalmi nyilvántartások Hozzárendelt szakmai készségek: 3.Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A pénzforgalom lebonyolításának módjai. szint Szakmai nyelvi íráskészség. 5. matematikai készség Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés. árazás 73 . Számítógépes nyilvántartás. elővigyázatosság Ismeretek helyénvaló alkalmazása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság Precizitás Szorgalom. igyekezet Megbízhatóság Hozzárendelt társas kompetenciák: Fogalmazó készség Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% Csoportos helyzetgyakorlat 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Vállalkozói iroda Kisvállalkozás. Értékcsökkenési leírás. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/2. bevételi és költségnyilvántartás. szint Elemi számolási készség 3. egyéb helyszínek Képzési idő: 10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Könyvvitel módjai: egyszeres könyvvitel – bevételi nyilvántartás. szint Kézírás 3. fogalmazás írásban Hozzárendelt módszerkompetenciák: Numerikus gondolkodás.5/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Árképzés. pénztárkönyv.

Hozzárendelt feladatkompetenciák: Értelmezi és felhasználja az ökológiai és ökonómiai számítások eredményeit Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: Hozzárendelt szakmai készségek: 3. szint Mennyiségérzék Hozzárendelt módszerkompetenciák: Numerikus gondolkodás, matematikai készség Gyakorlatias feladatértelmezés Logikus gondolkodás Körültekintés, elővigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság Szorgalom, igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák: Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% Csoportos helyzetgyakorlat 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Oktatókabinet Vállalkozói iroda Képzési idő: 8 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Árrés számítás. ÁFA számítás. Árazás végrehajtása. Saját előállítású termék költségszámítása. 6. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/2.6/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Üzleti terv készítése Hozzárendelt feladatkompetenciák: Meghatározza a tevékenységi célokat Biztosítja a belső és külső forrásokat a vállalkozáshoz Adatokat szolgáltat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus Az üzleti terv tartalma, felépítése C típus A belső és külső források biztosításának lehetőségei

74

Hozzárendelt szakmai készségek: 3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3. szint Mennyiségérzék 3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban Hozzárendelt módszerkompetenciák: Numerikus gondolkodás, matematikai készség Tervezés Logikus gondolkodás Áttekintő képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság Precizitás Szorgalom, igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák: Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% Csoportos helyzetgyakorlat 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Oktatókabinet Vállalkozói iroda Képzési idő: 6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Egyszerű üzleti terv minta tanulmányozása (felépítése), elkészítésének lépései, tartalma.. 7. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/2.7/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Marketing a vállalkozásban Hozzárendelt feladatkompetenciák: Értelmezi a piackutatás eredményeit Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus Piacfelmérés C típus Piacbefolyásolás módjai Hozzárendelt szakmai készségek: 3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban Hozzárendelt módszerkompetenciák: Értékelés

75

Gyakorlatias feladatértelmezés Következtetési képesség Ismeretek helyénvaló alkalmazása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom, igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Hatékony kérdezés készsége Kapcsolatteremtő készség Kezdeményezőkészség Meggyőző készség Tanulói tevékenységformák: Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% Csoportos helyzetgyakorlat 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Oktatókabinet Vállalkozói iroda Képzési idő: 12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Piackutatás módszerei: kérdőív szerkesztés. Reklámanyag készítése a vállalkozásról. Arculattervezés: tartalmi jegyei: értékesítési hely, mint vállalkozás valós helyzete, létszámgazdálkodás, termékek, szolgáltatások, stílus, alkalmazottak felkészültsége stb. formai jegyei: a vállalkozást azonosító jelképrendszer (elnevezés, embléma, színvilág, levelezés, bútorzat stb.).

76

tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/3. szint ECDL 2. szint ECDL 4. szint ECDL 7. m.1/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Számítógép használata a vállalkozásokban Hozzárendelt feladatkompetenciák: Informatikai eszközöket használ Bizonylatokat kitölt. szint ECDL 5. szint ECDL 1. Információ és kommunikáció Megjegyzés: Tanulásban akadályozott tanulók esetében a szakmai készségek a tanulók eltérő fejlettségi szintje függvényében módosulhatnak. Táblázatkezelés 2. Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása 77 összes azonosítója megnevezése jellege azonosítója gyakorlati 32 . fénymásolók használata Hozzárendelt szakmai készségek: 2.1/2219-07 399st/3. Adatbázis-kezelés 2. szint ECDL 3. használ Adatokat szolgáltat Elvégzi az adott munkahelyre megállapított adminisztrációt Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus A számítógépek és perifériáik használata C típus Az üzleti levelezés lebonyolításának szabályai C típus A kommunikációs eszközök. TANANYAGEGYSÉG tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma elméletigényes gyakorlati elméleti 399st/3.3/2219-07 0 0 0 10 14 8 0 0 0 Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés. m. m. szakképzési évfolyamon a szabad sáv terhére a Számítástechnikai alapismeretek modul beépítésével javasolt.3. m. "szk" = szakmai képzés A tananyagegység tartalmi kiegészítése az 1. Szövegszerkesztés 2. Operációs rendszerek 2.2/2219-07 399st/3. 1.0/2219-07 Informatika szk szk szk 399st/3. IT-alapismeretek 2. m. m.

m. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: - 78 . m. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Prezentációs készség Tanulói tevékenységformák: Információk feladattal vezetett rendszerezése 100% A képzési helyszín jellege: Számítógépterem Képzési idő: 10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Számítógépes számlaadás. Operációs rendszerek 2. szint ECDL 5. m. m.Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. IT-alapismeretek 2. szint ECDL 4.2/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Számítógép használata az adminisztráció elvégzésében Hozzárendelt feladatkompetenciák: Informatikai eszközöket használ Bizonylatokat kitölt. szint ECDL 7. m. szint ECDL 2. szint ECDL 3. Szövegszerkesztés 2. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/3. használ Adatokat szolgáltat Elvégzi az adott munkahelyre megállapított adminisztrációt Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus Pénzforgalmi nyilvántartások C típus A számítógépek és perifériáik használata B típus Munkaügyi nyilvántartások Hozzárendelt szakmai készségek: 2. Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. 2. szint ECDL 1. m. Információ és kommunikáció Megjegyzés: Tanulásban akadályozott tanulók esetében a szakmai készségek a tanulók eltérő fejlettségi szintje függvényében módosulhatnak. Adatbázis-kezelés 2. Táblázatkezelés 2.

szint ECDL 3. Operációs rendszerek 2. használ Adatokat szolgáltat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus A számítógépek és perifériáik használata Hozzárendelt szakmai készségek: 2. m. m. m. Adatbázis-kezelés 2. szint ECDL 4. szint ECDL 2.Tanulói tevékenységformák: Információk feladattal vezetett rendszerezése 100% A képzési helyszín jellege: Számítógépterem Képzési idő: 14 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A vállalkozások adminisztrációjának elvégzése számítógépes segítséggel. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák: Információk feladattal vezetett rendszerezése 100% A képzési helyszín jellege: Számítógépterem Képzési idő: 8 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 79 . IT-alapismeretek 2. szint ECDL 5. Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. m. Táblázatkezelés 2. szint ECDL 7. Szövegszerkesztés 2. Információ és kommunikáció Megjegyzés: Tanulásban akadályozott tanulók esetében a szakmai készségek a tanulók eltérő fejlettségi szintje függvényében módosulhatnak.3/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Internet használata a vállalkozásokban Hozzárendelt feladatkompetenciák: Informatikai eszközöket használ Bizonylatokat kitölt. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/3. m. m. 3. szint ECDL 1.

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Az Internet felhasználása a vállalkozásokban. 80 .

szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4.3/2220-07 399st/1. "szk" = szakmai képzés 1. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1.0/2220-07 Növénytan sza sza sza sza 399st/1.2/2220-07 399st/1.1/2220-07 399st/1. működése (anatómia) Hozzárendelt szakmai készségek: 4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4.4/2220-07 14 8 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés. mint élő anyaggal dolgozik Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A növényi szervek külső alaktana (morfológia) C típus A növényi szervek felépítése.1/2220-07 A tananyagelem megnevezése: A növények külső és belső felépítése Hozzárendelt feladatkompetenciák: A növényekkel.4. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Válaszadás mondatszintű kérdésekre szóban 30% Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10% Tesztfeladat megoldása 10% A képzési helyszín jellege: Tanterem 81 összes azonosítója megnevezése jellege azonosítója gyakorlati 36 . TANANYAGEGYSÉG tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma elméletigényes gyakorlati elméleti 399st/1.

levél. sejtüreg-sejtnedv. virágzat (fogalma. módosulásai). sejtmag. A sejt részei: élő részek: citoplazma. 2. Növekedés (mennyiségi változás) és fejlődés (minőségi változás). kemoszintézis). zárványok. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. élettelen részek: sejtfal. sebkambium). állandósult szövetek (bőrszövet. feladata. A termés (fogalma. szállítószövet. színtestek. A növényi szervek működése (gyökér. mint élő anyaggal dolgozik Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A növények életjelenségei (fiziológia) Hozzárendelt szakmai készségek: 4. termés). különböző alapszövetek). A virág.2/2220-07 A tananyagelem megnevezése: A növények életjelenségei Hozzárendelt feladatkompetenciák: A növényekkel. a levél (fogalma. kambium. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. valódi és áltermés). 82 . disszimiláció (aerob. anaerob légzés). tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1.Képzési idő: 14 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A gyökér. A növényi szövetek: osztódó szövetek (merisztéma. a szár. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. virág. szár. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 8 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Anyagcsere: asszimiláció (fotoszintézis. típusai. részei).

családok ismerete: Vírusok. rendszertani kategóriák. szár. 3. ivartalan: természetes szaporító képletek (inda.A virágos növények fejlődési fázisai: mag nyugalmi állapota. megporzás. fajta fogalma. gombák. A növények szaporodása: ivaros: virágzás. vegetatív fejlődés (gyökér. 83 . igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% Ismeretek feladattal vezetett rendszerezése 20% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 8 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A rendszerezés alapjai: mesterséges és természetes rendszer. baktériumok. termés). tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1. Növényi mozgások: passzív. osztályok. csírázás. sarjhagyma. kettős nevezéktan. sarj. kettős megtermékenyítés. mohák. nyitvatermők. sarjhagymagumó. Fontosabb két. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. helyzetváltoztató. zárvatermők. Kertészeti szaporítási módok. aktív: helyváltoztató. generatív fejlődés (virág. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. A kertészetben jelentős törzsek.3/2220-07 A tananyagelem megnevezése: Növényrendszertan Hozzárendelt feladatkompetenciák: A növényekkel. levél). szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. faj. harasztok. mint élő anyaggal dolgozik Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus A növénycsoportok jellemzői C típus Növények felhasználási lehetőségei Hozzárendelt szakmai készségek: 4. termésérés. fiókhagyma.és egyszikű növénycsaládok. gumó).

ember. 84 .. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. fény. védett fajok fogalma. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. Mérgező és allergiát kiváltó növények a kertészetben A gyógynövények és a környezeti tényezők közötti kapcsolat. talaj. Gyógynövényvédelem. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1. Termőhelyek a természetben. mint élő anyaggal dolgozik Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus A növény és a környezet kapcsolata (ökológia) Hozzárendelt szakmai készségek: 4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4.4. állatok. víz. hőmérséklet. A természetvédelem jelentősége. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Ismeretek feladattal vezetett rendszerezése 10% Tesztfeladat megoldása 10% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 6 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A növény és környezete: élő környezeti tényezők: más növények. tápanyag.4/2220-07 A tananyagelem megnevezése: Környezettan Hozzárendelt feladatkompetenciák: A növényekkel. élettelen környezeti tényezők: levegő.

szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4.5.6/2220-07 399st/2. gépeket.3/2220-07 399st/2.0/2220-07 Termesztési ismeretek sza sza sza sza sza sza sza 399st/2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom.5/2220-07 399st/2. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Ismeretek feladattal vezetett rendszerezése 10% Tesztfeladat megoldása 10% 85 összes azonosítója megnevezése jellege azonosítója gyakorlati 72 . előkészíti a munkájához szükséges eszközöket. TANANYAGEGYSÉG tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma elméletigényes gyakorlati elméleti 399st/2.1/2220-07 399st/2.4/2220-07 399st/2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4.7/2220-07 4 12 14 10 10 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés. anyagokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus Termesztőberendezések Hozzárendelt szakmai készségek: 4.2/2220-07 399st/2. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/2.1/2220-07 A tananyagelem megnevezése: A kertészeti termesztés tárgyi feltételei Hozzárendelt feladatkompetenciák: Kiválasztja. "szk" = szakmai képzés 1.

A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 4 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A kertészeti termesztésben előforduló termesztőberendezések (üvegházak. gereblye.2/2220-07 A tananyagelem megnevezése: Éghajlattan Hozzárendelt feladatkompetenciák: A fényviszonyokat szabályozza A hőmérsékleti viszonyokat szabályozza Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: D típus A Föld meteorológiai jellemzői B típus Magyarország éghajlati viszonyai C típus Meteorológiai műszerek Hozzárendelt szakmai készségek: 4. -tálcák). kiegészítő építmények (tárolók). szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. szaporítóládák. növényágyak. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. kertészeti szerszámok (ásó. kapa. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Ismeretek feladattal vezetett rendszerezése 10% Tesztfeladat megoldása 10% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 12 óra elmélet osztálykeretben 86 . 2. fóliás berendezések). tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/2. metszőolló stb. termesztőedények (cserepek.).

3. 87 . talajvédelmi munkát végez Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus A talaj alkotórészei. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. légkör. makroklíma. léghőmérséklet. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Ismeretek feladattal vezetett rendszerezése 10% Tesztfeladat megoldása 10% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 14 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A talaj képződése és fogalma. csapadék. talajhőmérséklet. Magyarország éghajlata. mikroklíma éghajlatot jellemző főbb értékek. Éghajlattani alapismeretek: az éghajlatot befolyásoló tényezők. tápanyag-gazdálkodás). éghajlatok osztályozása. páratartalom. Általános meteorológiai fogalmak: idő. jellemzői B típus Talajtípusok jellemzői Hozzárendelt szakmai készségek: 4.levegő. A talajok összetétele. éghajlat. légköri elemek. szerkezet. légnyomás. gyomirtást. agrometeorológiája. időjárás. napsütés. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. víz .A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A növények növekedését befolyásoló éghajlati tényezők. hőgazdálkodás. szél. A talajok fontosabb tulajdonságai (kötöttség. légkör összetétele. kémhatás.3/2220-07 A tananyagelem megnevezése: Talajtan Hozzárendelt feladatkompetenciák: Előkészíti a munkaterületet Talajmunkákat.

közegek. gépei Hozzárendelt szakmai készségek: 4. tárcsázás. talajvédelmi munkát végez Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus A talajművelés eljárásai C típus A talajművelés eszközei. Kertészeti földnemek. gépei: szántás. 5. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% Válaszadás szóban mondatszintű kérdésekre 30% Ismeretek feladattal vezetett rendszerezése 10% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 10 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A talajművelés célja és alapelvei. Talajművelési eljárások. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. gyomirtást. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. azok eszközei. hengerezés. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/2. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/2.5/2220-07 A tananyagelem megnevezése: Trágyázás 88 . Talajművelési rendszerek kialakítása. simítózás. 4. a talajmaró és a mélylazító használata.4/2220-07 A tananyagelem megnevezése: Talajművelés Hozzárendelt feladatkompetenciák: Előkészíti a munkaterületet Talajmunkákat. kultivátorozás. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. boronálás. A talaj-tulajdonságok vizsgálata.A talajok osztályozása.

zöldtrágya. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Ismeretek feladattal vezetett rendszerezése 10% Tesztfeladat megoldása 10% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 10 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A trágyázás célja. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. A szervestrágyázás és a műtrágyázás hatásának összefüggései. foszfor-. használatuk lehetőségei és tárolásuk. talajvédelmi munkát végez Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus A tápanyag-utánpótlás lehetőségei C típus Trágyafélék jellemzői (szerves-.Hozzárendelt feladatkompetenciák: Tápanyag-utánpótlást végez Talajmunkákat. gyomirtást. és műtrágyák (nitrogén-. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. gépei 89 . kezelése. A trágyafélék csoportosítása: szerves trágyák (istállótrágya fogalma. és műtrágyák) C típus A tápanyag-utánpótlás eszközei. környezetvédelmi vonatkozásai. egyéb szerves trágyák) . hígtrágya. káliumtartalmú műtrágyák. gépei Hozzárendelt szakmai készségek: 4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4.6/2220-07 A tananyagelem megnevezése: Öntözés Hozzárendelt feladatkompetenciák: Öntözést végez Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus Öntözés módjai C típus Öntözés eszközei. tárolása. összetétele. mikroelemtrágyák jellemzői. 6.

idénynorma. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/2. Az öntözés időpontjának és az öntözővíz mennyiségének meghatározása (öntözési norma.és csepegtető öntözés. kártevők. hőfoka és szennyezettsége. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. Az öntözővíz tulajdonságai: ásványisó-tartalma. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése 90 . szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. párásító. Az öntözés célja: vízpótló-. gépei Hozzárendelt szakmai készségek: 4. kelesztő-. esőszerű-. talajátmosó-.Hozzárendelt szakmai készségek: 4.7/2220-07 A tananyagelem megnevezése: Növényvédelem Hozzárendelt feladatkompetenciák: Növényvédelmi feladatot lát el Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus Védekezési eljárások a növényvédelemben C típus A fontosabb kórokozók. 7. altalaj. trágyázó-. nedvességtároló-.és fagy elleni öntözés. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Ismeretek feladattal vezetett rendszerezése 10% Tesztfeladat megoldása 10% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 10 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Az öntözés jelentősége. frissítő-. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. öntözési forduló). keménysége. gyomok felismerése C típus A növényvédelem eszközei. Öntözési módok: felületi-. színező. beiszapoló-.

védekezés.Hozzárendelt módszerkompetenciák: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. tárolása. A kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényei. károsításuk megjelenési formái. Növényvédő szerek ismerete. A növényvédelem módjai. Legfontosabb. tárgya. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% Válaszadás szóban és írásban mondatszintű kérdésekre 20% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 12 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A növényvédelem jelentősége. rövid története. feladata. A környezetvédelem szerepe a növényvédelemben. gombák. felhasználása. 91 . baktériumok. Komplex és integrált növényvédelem. állati kártevők) életfeltételei. a növényeket károsító élő szervezetek (vírusok. előrejelzés. megelőzés.

1/2220-07 399st/3. eszközök felismerése 80% Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20% A képzési helyszín jellege: Tanüzem Kertészeti termelőhely. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/3. TANANYAGEGYSÉG tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma elméletigényes gyakorlati elméleti 399st/3.4/2220-07 399st/3. előkészíti a munkájához szükséges eszközöket.0/2220-07 Termesztési ismeretek gyakorlat sza sza sza sza sza 399st/3.3/2220-07 399st/3.1/2220-07 A tananyagelem megnevezése: A kertészeti termesztés tárgyi feltételeinek megismerése Hozzárendelt feladatkompetenciák: Kiválasztja. anyagokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus Termesztőberendezések Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom.2/2220-07 399st/3. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák: Anyagok. kertészeti áruda Képzési idő: 28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 92 összes azonosítója megnevezése jellege azonosítója gyakorlati 108 . "szk" = szakmai képzés 1.5/2220-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 24 14 14 28 Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés. gépeket.6.

tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/3. termesztőedények (cserepek. kertészeti áruda Képzési idő: 24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A meteorológiai mérőház. A páratartalom meghatározására alkalmazható mérőeszközök (hajszálas nedvességmérő. sebességének mérésére alkalmazható mérőeszközök (Wild-féle nyomólapos szélzászló. 93 . -tálcák). kertészeti szerszámok (ásó.2/2220-07 A tananyagelem megnevezése: Éghajlattani gyakorlatok Hozzárendelt feladatkompetenciák: A fényviszonyokat szabályozza A hőmérsékleti viszonyokat szabályozza Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus Meteorológiai műszerek Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. A talajhőmérséklet meghatározásának eszközei (felszíni-.) megismerése. A léghőmérséklet mérésének eszközei (állomási hőmérő. fóliás berendezések). Fuess-féle maximum-minimum hőmérő). növényágyak. száraz-nedves hőmérő. polyméter). A szél irányának. szaporítóládák. kiegészítő építmények (tárolók). metszőolló stb.A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A kertészeti termesztésben előforduló termesztőberendezések (üvegházak. erősségének. kapa. 2. gereblye. A csapadékmérés eszközei. kézi kanalas szélsebességmérő). igyekezet Önállóság Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák: Műszerek felismerése 50% Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20% A képzési helyszín jellege: Tanüzem Tanulmányi kirándulás: kertészeti termelőhelyek. mélységi talajhőmérők).

bejárás). Egyszerű talajvizsgálatok (pH-érték.3/2220-07 A tananyagelem megnevezése: Talajtani gyakorlatok Hozzárendelt feladatkompetenciák: Előkészíti a munkaterületet Talajmunkákat.3. gyomirtást. Talajminták előkészítése laboratóriumi vizsgálatra. átlagminta). gyomirtást. szerkezeti elemek. Talajminta-vétel (szelvényminta. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/3. talajkötöttség. igyekezet Önállóság Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák: Talajminták felismerése 50% Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% Talajminták elemzése 20% A képzési helyszín jellege: Tanüzem Képzési idő: 14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A talaj helyszíni vizsgálata (előzetes tájékozódás. mésztartalom). tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/3.4/2220-07 A tananyagelem megnevezése: Trágyázási gyakorlatok Hozzárendelt feladatkompetenciák: Talajmunkákat. 4. talajvédelmi munkát végez Tápanyag-utánpótlást végez 94 . jellemzői B típus Talajtípusok jellemzői Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. talajvédelmi munkát végez Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus A talaj alkotórészei.

5/2220-07 A tananyagelem megnevezése: Növényvédelmi gyakorlatok Hozzárendelt feladatkompetenciák: Növényvédelmi feladatot lát el Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus Védekezési eljárások a növényvédelemben C típus A fontosabb kórokozók. zöldtrágya. gyomok felismerése C típus A növényvédelem eszközei. és műtrágyák) C típus A tápanyag-utánpótlás eszközei. és mikroelem trágyák). gépei Hozzárendelt szakmai készségek: 3. igyekezet 95 . egyéb növényi eredetű szerves-trágyák. komposzttrágyák). gépei Hozzárendelt szakmai készségek: 3. igyekezet Önállóság Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák: Trágyák. kevert-. Műtrágyák ismerete (egyszerű-.Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus Trágyafélék jellemzői (szerves-. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/3. műtrágyák felismerése 50% Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20% A képzési helyszín jellege: Tanüzem Képzési idő: 14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Szerves-trágyák ismerete (istállótrágya. szint Elemi számolási készség Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. összetett-. kártevők. 5. szint Elemi számolási készség Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom.

Önállóság Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák: Kór.és kárképek. Kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényeinek felismerése. gyomok felismerése 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% A képzési helyszín jellege: Tanüzem Képzési idő: 28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Legfontosabb kórokozók (vírusok. 96 . baktériumok.és kárképek). gombák) és állati kártevők kártételének felismerése (kór.

0/2220-07 Műszaki ismeretek (alapismeretek) sza sza sza sza sza sza sza 399st/4. eszközöket.és munkagépek Hozzárendelt szakmai készségek: 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom.7. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Tesztfeladat megoldása 20% 97 összes azonosítója megnevezése jellege azonosítója gyakorlati 72 . használja a munka.2/2220-07 399st/4. termesztőberendezéseket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A kertészetben előforduló erő. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. "szk" = szakmai képzés 1.és erőgépeket. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. kéziszerszámokat.1/2220-07 399st/4.3/2220-07 399st/4.6/2220-07 399st/4. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/4.1/2220-07 A tananyagelem megnevezése: Anyagismeret Hozzárendelt feladatkompetenciák: Üzemelteti.5/2220-07 399st/4.7/2220-07 4 12 6 12 10 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés. TANANYAGEGYSÉG tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma elméletigényes gyakorlati elméleti 399st/4.4/2220-07 399st/4.

réz. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 12 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A műszaki rajzok rendszere. használja a munka. összeállítási rajz. gumi. Fémek: vas és ötvözetei. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/4. vonalvastagságok. 2. Méretjelölés. ezek jellemző tulajdonságai. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. Alapvető ábrázolási módok. metszet. műanyagok. Nem fémes anyagok: fa.2/2220-07 A tananyagelem megnevezése: A műszaki ábrázolás alapjai Hozzárendelt feladatkompetenciák: Üzemelteti. fólia. alumínium. felhasználásuk. eszközöket.és erőgépeket. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. termesztőberendezéseket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A kertészetben előforduló erő. 98 . méretháló.A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 4 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A szerkezeti anyagok tulajdonságai. Építészeti rajz. jellemző felhasználási módjuk. méretarányok. ezek elrendezése. Alkatrészrajz. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. üveg. szabványok.és munkagépek Hozzárendelt szakmai készségek: 4. Tüzelő és kenőanyagok. szövegmező. kéziszerszámokat. a vetületek. Gépészeti működési vázlat.

tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/4. 4. Nyomatékátvitel (szíjhajtás. kéziszerszámokat. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 6 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Kötésmódok: oldhatatlan kötések. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. Csapágyak feladata. lánchajtás.és erőgépeket. Hidraulikus munkahengerek. termesztőberendezéseket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A kertészetben előforduló erő.és munkagépek Hozzárendelt szakmai készségek: 4. oldható kötések.3. eszközöket. Szivattyúk: dugattyús-. szerkezeti egységek Hozzárendelt feladatkompetenciák: Üzemelteti. Mozgást átalakító hajtóművek (bütykös. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/4. használja a munka. kéziszerszámokat. biztonsági. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. kardántengelyek.és erőgépeket.3/2220-07 A tananyagelem megnevezése: Gépelemek. Tengelykapcsolók: súrlódásos. forgattyús). centrifugál-. fogaskerékhajtás). használja a munka. termesztőberendezéseket 99 . szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. Az áttétel.4/2220-07 A tananyagelem megnevezése: Belsőégésű motorok Hozzárendelt feladatkompetenciák: Üzemelteti. karbantartása. eszközöket. fajtái. membrán-. fogaskerékszivattyú.

szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. A négyütemű Diesel-motor szerkezete. Az Ottó-motor üzemanyag-ellátó rendszerének működése. Az elemi karburátor működése. ennek karbantartása. kéziszerszámokat.és munkagépek Hozzárendelt szakmai készségek: 4. A Diesel-motor üzemanyagellátó rendszere. a hidegindítás. A motorok kenési módjai.Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A kertészetben előforduló erő. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. termesztőberendezéseket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A kertészetben előforduló erő. használja a munka. A motorok hűtése. a hidegindítás.és erőgépeket. a légtelenítés. működése.5/2220-07 A tananyagelem megnevezése: Az erőgépek szerkezeti felépítése Hozzárendelt feladatkompetenciák: Üzemelteti. a vízhűtő rendszer működése. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 12 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A négyütemű Ottó-motor szerkezete. a nyomóolajozás működése.és munkagépek Hozzárendelt szakmai készségek: 4. 5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. működése. karbantartása. szint Olvasott szakmai szöveg megértése 100 . eszközöket. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. karbantartása. karbantartása. A kétütemű motorok.

fajtái. tengelykapcsoló. az erőátvitel egységei (motor. eszközöket. járókerék). A fékszerkezetek feladata. a generátor. gyújtórendszer. használja a munka. véglehajtás. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 10 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Az erőgépek fajtái. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. sebességváltó.6/2220-07 A tananyagelem megnevezése: Villanymotorok Hozzárendelt feladatkompetenciák: Üzemelteti. karbantartása. karbantartása. általános felépítésük. A járművek elektromos berendezései. A teljesítményleadó-tengely. karbantartása. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/4.és erőgépeket. Az akkumulátor működése. kéziszerszámokat. kiegyenlítőmű. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség 101 . világítóberendezések. működése. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4.és munkagépek Hozzárendelt szakmai készségek: 4. A járószerkezet és a kormányzás. Az indítómotor. 6. a vonószerkezet. termesztőberendezéseket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A kertészetben előforduló erő. ezek üzemeltetése. a függesztő-szerkezet.Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom.

eszközöket. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. gépei B típus A kertészetben előforduló erő. növényápolás gépei Hozzárendelt feladatkompetenciák: Előkészíti a munkaterületet Talajmunkákat. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/4. biztonságtechnikája. 7. termesztőberendezéseket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus Öntözés eszközei. fajtái. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% 102 .és erőgépeket.és munkagépek Hozzárendelt szakmai készségek: 4. gépei C típus A növényvédelem eszközei. gyomirtást. szerkezete. A villanymotorok üzemeltetése.Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 2 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A villanymotorok működési elve. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4.7/2220-07 A tananyagelem megnevezése: A termesztés. gépei C típus A talajművelés eszközei. gépei C típus A tápanyag-utánpótlás eszközei. használja a munka. kéziszerszámokat. talajvédelmi munkát végez Tápanyag-utánpótlást végez Öntözést végez Növényvédelmi feladatot lát el Üzemelteti. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4.

fő feladatai. Kisrakodók. pneumatikus). 103 . esőztető-. talajtömörítők. rakodás gépeire. működése. mikro-. működése. Háti permetezők (szivattyús. beállítása. cseppképzési módok. Az üzemeltetés. működése. A traktoros és teherautós szállítás általános eszközei. A műtrágyaszórók felépítése. működése. földgyaluk. Biztonsági előírások a szállítás. légporlasztásos). légi növényvédelem). A talajmarók. működése. Az öntözési módok (felületi-. Az istállótrágya-szórók felépítése. beállítása. környezetvédelem feladatai. fajtái. félstabil öntözőtelep és eszközeik. A hígtrágya kijuttatás. karbantartás. az ágyeke fő részei. légporlasztásos gépek és szállítólevegős gépek fő részei. Csatornakészítés gépei: rotációs csatornanyitók. Tápanyag-utánpótlás öntözéssel. A tárcsák. a terület előkészítése. Permetlé összetétel számítása. A permetezőgépek automatikái. A porozógépek. A boronák fajtái. kotrógépek. légszivattyús. csávázók. nagyüzemi és háti permetezők. porozók. Hidraulikus porlasztású gépek. bozótirtás. A melioráció fogalma. A tereprendezés gépei. Földnyesők. csepegtető öntözés) stabil. profilkotró. Traktoros és önjáró homlokrakodók. kultivátorok felépítése. földtolók. szabályozása. talajlazítók. A növényvédő gépek csoportosítása (permetezők. működése. gémes rakodók. Az ekék feladata. szabályozása (röpítőtárcsás.Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 26 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A talajművelő gépek. A lazítók és a hengerek.

berendezéseket. használata Hozzárendelt feladatkompetenciák: Kiválasztja.1/2220-07 399st/5. gépeket. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák: Anyagok. anyagok ismerete. szerszámokat karbantart Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A kertészetben előforduló erő. eszközöket.3/2220-07 399st/5. használja a munka.2/2220-07 399st/5.5/2220-07 399st/5.4/2220-07 399st/5.7/2220-07 0 0 0 0 0 0 0 7 7 14 21 7 14 42 0 0 0 0 0 0 0 9 Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés. elővigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. anyagokat Üzemelteti. műtárgyakat. kéziszerszámokat.8.1/2220-07 A tananyagelem megnevezése: Kéziszerszámok.és munkagépek Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Körültekintés. termesztőberendezéseket Épületeket. előkészíti a munkájához szükséges eszközöket.és erőgépeket. "szk" = szakmai képzés 1. TANANYAGEGYSÉG tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma elméletigényes gyakorlati elméleti 399st/5.6/2220-07 399st/5.0/2220-07 Műszaki ismeretek (alapismeretek) gyakorlat sza sza sza sza sza sza sza 399st/5. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/5. gépeket. eszközök felismerése 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% 104 összes azonosítója megnevezése jellege azonosítója gyakorlati 108 .

A gépek anyagai. Kötésmódok (oldható. ezek megmunkálhatósága. 105 . karbantartása. jellegzetes meghibásodásuk. nyelezése. elővigyázatosság Hibakeresés (diagnosztizálás) Problémamegoldás. működésük. hidraulikus munkahengerek). csapágyak. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák: Gépelemek. szerkezeti egységek felismerése 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% A képzési helyszín jellege: Gépműhely Képzési idő: 7 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A legfontosabb gépépítő egységek megismertetése (tengelyek. kéziszerszámokat.és erőgépeket. nem oldható).A képzési helyszín jellege: Gépműhely Képzési idő: 7 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A műhely kéziszerszámainak megismertetése. szivattyúk.2/2220-07 A tananyagelem megnevezése: Gépelemek. termesztőberendezéseket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A kertészetben előforduló erő. használja a munka. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/5. hibaelhárítás Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. 2. tengelykapcsolók. karbantartásuk.és munkagépek Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Körültekintés. eszközöket. szerkezeti egységek ismerete Hozzárendelt feladatkompetenciák: Üzemelteti. Kertészeti szerszámok élezése. a használat gyakorlása.

hibaelhárítás Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/5. használja a munka. a kenési rendszer és a hűtési rendszer. működtetése Hozzárendelt feladatkompetenciák: Üzemelteti. 4. Hidegindítások. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák: Motorok működtetése 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% A képzési helyszín jellege: Gépműhely Képzési idő: 14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Az Otto-motorok. kéziszerszámokat. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/5.és munkagépek Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Körültekintés.és erőgépeket.3/2220-07 A tananyagelem megnevezése: Motorok szerkezete. karbantartása. termesztőberendezéseket 106 . Diesel-motorok szerkezete. indítások gyakorlása. működése. kenőanyagok. termesztőberendezéseket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A kertészetben előforduló erő. A kétütemű és a négyütemű motorok összehasonlítása. működtetése Hozzárendelt feladatkompetenciák: Üzemelteti.4/2220-07 A tananyagelem megnevezése: Erőgépek szerkezete. eszközöket. elővigyázatosság Hibakeresés (diagnosztizálás) Problémamegoldás. használja a munka. Üzemanyagok. kéziszerszámokat.3. eszközöket. Az üzemanyagellátó rendszerek.és erőgépeket. működése. valamint a levegőszűrő fő részei.

igyekezet Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Testi erő Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák: Erőgépek működtetése 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% A képzési helyszín jellege: Gépműhely Képzési idő: 21 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Az erőgépek szerkezeti egységei.5/2220-07 A tananyagelem megnevezése: Elektromos berendezések.és munkagépek Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Körültekintés.és erőgépeket. kéziszerszámokat. a 3 pont felfüggesztés. vezetésének gyakorlása. a járószerkezet. A kormányzás. funkciója. Az erőátvitel egységei. leállításának. a fékek.Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A kertészetben előforduló erő. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/5. használja a munka. hibaelhárítás Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. 5. eszközöket. ezek megnevezése. termesztőberendezéseket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A kertészetben előforduló erő. villanymotorok működtetése Hozzárendelt feladatkompetenciák: Üzemelteti. elővigyázatosság Hibakeresés (diagnosztizálás) 107 . elhelyezkedése a járművön.és munkagépek Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Körültekintés. Az erőgép indításának. elővigyázatosság Hibakeresés (diagnosztizálás) Problémamegoldás.

tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/5. generátor. kéziszerszámokat.és munkagépek Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Körültekintés. üzemeltetése. igyekezet Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Testi erő Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák: Erő.és munkagépek összekapcsolása 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% 108 . használja a munka. munkagépek összekapcsolása Hozzárendelt feladatkompetenciák: Kiválasztja. hibaelhárítás Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. világítás.és erőgépeket. anyagokat Üzemelteti. működésük. 6. elővigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. előkészíti a munkájához szükséges eszközöket.Problémamegoldás. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák: Villanymotorok működtetése 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% A képzési helyszín jellege: Gépműhely Képzési idő: 7 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A járművillamossági berendezések elhelyezkedése a járművön.6/2220-07 A tananyagelem megnevezése: Erőgépek. karbantartásuk (akkumulátor. feladatuk. termesztőberendezéseket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A kertészetben előforduló erő. indítómotor. gépeket. biztosítékok). eszközöket. Váltóáramú motorok indítása.

elővigyázatosság Hibakeresés (diagnosztizálás) Problémamegoldás.A képzési helyszín jellege: Gépműhely Képzési idő: 14 óra elméletigényes csoportbontásban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A 3 pont felfüggesztés. A traktor és pótkocsi. gépeket. járműszerelvény vezetése. a hidraulikus és elektromos csatlakoztatás.és erőgépeket. talajvédelmi munkát végez Növényvédelmi feladatot lát el Üzemelteti. A csatlakoztatás biztonságtechnikája. gépei C típus A talajművelés eszközei. szétkapcsolása. termesztőberendezéseket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus Öntözés eszközei. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/5. anyagokat Tápanyag-utánpótlást végez Öntözést végez Talajmunkákat. hibaelhárítás Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. a teljesítmény-leadó tengely.és munkagépek Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Körültekintés. 7. kéziszerszámokat. Motoros kisgépek kezelése. gépei C típus A növényvédelem eszközei. ennek állítási lehetőségei. a traktor és meghajtott munkagép összekapcsolása. gyomirtást. növényápolás gépeinek üzemeltetése Hozzárendelt feladatkompetenciák: Előkészíti a munkaterületet Kiválasztja. gépei B típus A kertészetben előforduló erő. előkészíti a munkájához szükséges eszközöket. gépei C típus A tápanyag-utánpótlás eszközei. eszközöket.7/2220-07 A tananyagelem megnevezése: A termesztés. A vonóhorog. használja a munka. igyekezet Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Testi erő 109 .

A traktoros pótkocsik felépítése. a csatlakoztatás. karbantartása. A billenthető pótkocsik üzemeltetése. Szórófejek. légszivattyús. Háti permetezőnél: szivattyús. karbantartása 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% A képzési helyszín jellege: Gépműhely Tanüzem Nagyüzemi termelőhely Képzési idő: 42 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A talajművelő gépek szerkezetének. karbantartásuk gyakorlása. légporlasztásos motoros. kisebb javítása. karbantartási feladatok. szétszerelése. boronák. Elektromos és gázüzemű rakodók. A kertészetben leggyakrabban használatos kisgépek (fűnyírók. üzemeltetése. lazítók. Permetezőgépek automatikái. láncfűrészek stb. vezetékek. munkabiztonsági követelmények. A vontatott és háti permetezők szerkezetének. szabályozása. rotációs kapák). tárcsa. a csatlakoztatások. Kerti traktor és pótkocsi összekapcsolása. üzemeltetésük. beállítások. Kézi áttelepítésű vagy mobil berendezés összeszerelése. Karbantartási teendők. az üzemeltetés és a karbantartás gyakorlása a rendelkezésre álló eszközökkel (ágyeke. hengerek. Vontatott porozó. csepegtető testek.) üzemeltetése. csatlakoztatásuk az erőgéphez. Környezetvédelmi. beállításuk. Permetlé összetétel számítás. vontatás gyakorlása. Az esőztető és csepegtető öntözés berendezéseinek főbb egységei (szivattyúk. Traktoros és önjáró homlokrakodók. üzemeltetése. karbantartása. működésének bemutatása. működésének áttekintése. szórófejek. Az istállótrágya-szórók és műtrágyaszórók szerkezeti részei. Öntözési automatika. cseppnagyság jelentősége. 110 .Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák: Gépek üzemeltetése. komposztálók. kultivátor. karbantartása. zárószerkezetek). Vontatott gépeknél: hidraulikus porlasztású légporlasztásos és szállítólevegős permetezők. talajmaró.

„szk” = szakmai képzés 1.9/2221-07 399st/1. balesetvédelmi. hatósági előírásokat betart. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. betartat Jogszabályi.0/2221-07 Munkavállalói ismeretek sza sza sza sza sza sza sza sza sza sza sza 399st/1. biztonságtechnikai. TANANYAGEGYSÉG tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma elméletigényes gyakorlati elméleti 399st/1. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4.2/2221-07 399st/1.1/2221-07 399st/1.9. betartat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A típus Baleset-. tűzvédelmi.6/2221-07 399st/1.5/2221-07 399st/1.10/2221-07 399st/1. igyekezet Felelősségtudat 111 összes azonosítója megnevezése jellege azonosítója gyakorlati 36 . higiéniai és minőségbiztosítási előírásokat betart.11/2221-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 4 2 8 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Megjegyzés: „sza” = szakmai alapképzés.3/2221-07 399st/1.7/2221-07 399st/1.1/2221-07 A tananyagelem megnevezése: Munkavédelmi szabályozás és felügyelet Hozzárendelt feladatkompetenciák: Munkavédelmi.8/2221-07 399st/1. higiéniai előírások Hozzárendelt szakmai készségek: 4. munka-. tűzvédelmi szabályok. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4.4/2221-07 399st/1.

használati. alkalmasság. 2. betartat Gondoskodik az áru. tűzvédelmi szabályok. Technológiai dokumentáció. Szabványok a munkavédelemben. védőeszközök. jogszabályok. hatósági előírásokat betart. betartat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A típus Baleset-. balesetvédelmi. A munkavédelmi törvény. biztonságtechnikai. A szabvány fogalma. biztonságtechnika fogalma. munka-. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1. A munkavédelem helyi szabályai. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. munkabiztonság. Biztonsági szabályzatok. higiéniai és minőségbiztosítási előírásokat betart. . higiéniai előírások Hozzárendelt szakmai készségek: 4. Gépkönyv.és kezelési utasítás. Szabványok alkalmazása. igyekezet Felelősségtudat 112 . leírás. tűzvédelmi. veszély. társadalmi szervezetek. Irányítás.2/2221-07 A tananyagelem megnevezése: Munkáltatók és munkavállalók munkavédelmi jogai és kötelességei Hozzárendelt feladatkompetenciák: Munkavédelmi. formai és tartalmi követelményei. A munkavédelem szervezetei. Műveleti – munkahelyi utasítás.Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 2 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A munkavédelem fogalma és feladatai. veszélyeztetettség. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. Munkakörülmények. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. fajtái.feladata. biztonsági eszközrendszer. munkahelyi szervek. utasítás. felügyelet (általános és szakfelügyeletek).és vagyonvédelemről Jogszabályi.

3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1. tűzvédelmi. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerés Lényegfelismerés (lényeglátás) Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. hatósági előírásokat betart. igyekezet Felelősségtudat Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Határozottság Segítőkészség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Csoportos és páros helyzetgyakorlatok 30% 113 .Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% Csoportos és páros helyzetgyakorlatok 40% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Oktatókabinet Képzési idő: 2 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A vezető.3/2221-07 A tananyagelem megnevezése: Balesetek. biztonságtechnikai. munkahelyi vezető. betartat Jogszabályi. baleset-elhárítás Hozzárendelt feladatkompetenciák: Munkavédelmi. munka-. higiéniai előírások Hozzárendelt szakmai készségek: 4. balesetvédelmi. szervezeti egységek vezetőinek munkavédelmi feladatai. A munkavállalók munkavédelmi feladatai. tűzvédelmi szabályok. higiéniai és minőségbiztosítási előírásokat betart. betartat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A típus Baleset-.

A balesetek típusai. munkabaleset. aknákban. kivizsgálása.Válaszadás szóban mondatszintű kérdésekre 20% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Oktatókabinet Képzési idő: 4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Baleset. Biztonsági szín. A légzés és vérkeringés fenntartása. higiéniai és minőségbiztosítási előírásokat betart. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% 114 . jellegzetes okai. Sérülések csoportosítása. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. betartat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A típus Baleset-. tűzvédelmi. A veszélyes behatás megszakítása. Tartályokban. kivizsgálása. rehabilitáció. A balesetek bejelentése. higiéniai előírások Hozzárendelt szakmai készségek: 4. dokumentálása. Gondoskodás az orvosi ellátásról. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1. 4. A sérült biztonságba helyezése. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. ellátásuk. dokumentálása. karbantartás. munka-. védőburkolatok. Baleseti ellátás. tűzvédelmi szabályok.és alakjelek. Munkahelyi magatartás. Anyagtárolás általános szabályai. magasban végzett munkák általános szabályai. A munkaeszközökre vonatkozó általános követelmények. Az első ellátás nyújtása. Rendszeres ellenőrzés.4/2221-07 A tananyagelem megnevezése: A munkavégzés jellegzetességei Hozzárendelt feladatkompetenciák: Munkavédelmi. foglalkozási betegség fogalma. Anyagmozgatás általános szabályai. A laikus elsősegélynyújtó alapvető feladatai. balesetvédelmi. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. biztonságtechnikai. Megbetegedések bejelentése. Az elsősegélynyújtás eszközei. Biztonsági berendezések.

betartat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A típus Baleset-. tűzvédelmi szabályok.5/2221-07 A tananyagelem megnevezése: Munkaegészségtan Hozzárendelt feladatkompetenciák: Munkavédelmi. Munkaidőpihenőidő összhangja. betartat Jogszabályi. munka. A dinamikus és statikus munka jellemzése. Alap-. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1. higiéniai és minőségbiztosítási előírásokat betart. tűzvédelmi. A szervezet alkalmazkodása a terheléshez. munka-. A munka minőségét befolyásoló tényezők (a munkateljesítmény időbeni alakulása. 5.és szabadidős tevékenységi energia. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. A fáradás fizikai és pszichikai módon.Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% Tesztfeladat megoldása 10% A képzési helyszín jellege: Tanterem Oktatókabinet Képzési idő: 2 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A munkák csoportosítása. higiéniai előírások Hozzárendelt szakmai készségek: 4. Az ember energiaszükséglete. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 115 . monotonitás. biztonságtechnikai. életkor. Az idegi és szellemi munka energiaszükséglete. hatósági előírásokat betart. A fizikai munka energiaszükséglete. balesetvédelmi. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. a munka szervezettsége).

Védőital. Légzésvédők fajtái és használata.6/2221-07 A tananyagelem megnevezése: Munkalélektan Hozzárendelt feladatkompetenciák: Munkavédelmi. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. Védőeszközök. A munkahely színezésének élettani. Nők. Munkahelyek világítása. lélektani hatása. Természetes és mesterséges világítás. Egészségügyi és szociális létesítmények hatása. Talajviszonyok. Az üzemek. hatása a munkateljesítményre. tűzvédelmi szabályok. balesetvédelmi. munkahelyek telepítésének. Közművesítés. Zaj. Szervezési intézkedések. Hőmérséklet. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1. időszakos). fertőzések. Egészségügyi könyv. Az ember és a gépkialakítás kapcsolatának jelentősége a hatékony és az egészséges munkavégzés szempontjából. igyekezet 116 . A foglalkozás-egészségügyi szolgálat. Az ergonómia fogalma és feladata. Uralkodó szélirány. Mérgezések. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. munka-. berendezésének általános követelményei.és rezgéshatás. hatósági előírásokat betart. következményei. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. Alkalmassági vizsgálat. Színdinamikai kérdések. 6. (előzetes. higiéniai és minőségbiztosítási előírásokat betart. Üzemi létesítmények. biztonságtechnikai. Légszennyezettség. tűzvédelmi. A foglalkozási betegségek megelőzésének módszerei.és fiatalkorúak védelme. betartat Jogszabályi. légsebesség. higiéniai előírások Hozzárendelt szakmai készségek: 4. Úthálózat. Munkahelyi klíma. Tömbös és pavilonos rendszer. Telepítés – elrendezés (tájolás). Domborzati viszonyok.Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Oktatókabinet Képzési idő: 4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Fogalmak és feladatok az általános és részletes munkaegészségtannal kapcsolatban. betartat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A típus Baleset-. nedvességtartalom. elrendezésének.

szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1.7/2221-07 A tananyagelem megnevezése: A kertészeti munkavégzés biztonságtechnikája Hozzárendelt feladatkompetenciák: Munkavédelmi. tűzvédelmi. Munkabiztonság pszichikai háttere. balesetvédelmi. tűzvédelmi szabályok. Az alkoholos. A pszichikai tényezők befolyásoló szerepe. Személyiség. betartat Gondoskodik az áru. képesség (értelmi és manuális). Alapfogalmak. és egyéb befolyásoltság. higiéniai előírások C típus Az áru. intelligencia. 7.és vagyonvédelmi berendezések használata Hozzárendelt szakmai készségek: 4. igyekezet 117 . készség. rátermettség. jártasság. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerés Lényegfelismerés (lényeglátás) Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. hatósági előírásokat betart.Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10% Tesztfeladat megoldása 10% A képzési helyszín jellege: Tanterem Oktatókabinet Képzési idő: 2 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A munkalélektan fogalma és feladata. magatartás. A balesetek keletkezésének pszichikai okai. biztonságtechnikai. munka-. alkalmazkodás. betartat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A típus Baleset-.és vagyonvédelemről Jogszabályi. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. érdeklődés. A munkát végző közösség és a biztonságos munkavégzés. tehetség.és vagyonvédelmi berendezések fajtái C típus Az áru. higiéniai és minőségbiztosítási előírásokat betart.

Felelősségtudat Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% Kiscsoportos munkavégzés irányítással 30% Műveletek gyakorlása 20% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Oktatókabinet Tankert Képzési idő: 8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Veszélyes anyagok kezelése. Munkagépek felszerelése. villámhárító berendezések. használatának személyi feltételei. betartat 118 . Védőfelszerelések használata. használata. Biztonságos eszközhasználat. Kézi munkák során használandó védőfelszerelések. parképítés technológiai munkáinak biztonsági szabályai. környezetvédelmi vonatkozásai. betartat Jogszabályi. A szabadföldi és zárttéri növényvédelem biztonságtechnikai szabályai. tűzvédelmi. elsősegélynyújtás növényvédő szer mérgezéskor. A kertészeti termesztés. Villamos berendezések üzemeltetésének általános szabályai. Szabadföldi kézi és gépi munkák biztonságtechnikája. csomagolóanyagok kezelése. Az előkészítés (bekeverés). Villámvédelem. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1. kijuttatás.és vagyonvédelem. üzembe helyezési eljárás jelentősége. környezetvédelmi vonatkozásai.8/2221-07 A tananyagelem megnevezése: Tűz.és robbanásvédelem Hozzárendelt feladatkompetenciák: Munkavédelmi. 8. Áru. munkavégzés általános szabályai. Növényvédő szerek vásárlásának. hatósági előírásokat betart. higiéniai és minőségbiztosítási előírásokat betart. és tárolás általános biztonságtechnikai előírásai. Erőgépek. Szabad vezeték közelében végzett munkák. balesetvédelmi. munkagépek biztonságos üzemeltetésének szabályai. A szermaradványok. tárolása. A villamos áram élettani hatása. azok karbantartása. biztonságtechnikai.

Tűzvédelmi jogszabályok. Az üzemi tűzvédelmi feladatok. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1.Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A típus Baleset-. tűzállóság.9/2221-07 A tananyagelem megnevezése: Környezetvédelem 119 . Tűzoltó anyagok. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerés Lényegfelismerés (lényeglátás) Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. Gépszínek. Tűzoltó eszközök és készülékek. eszközök és készülékek. Irányító szervek. gépek (erő. gázkészülékek kezelésének biztonsági szabályai. oltóhabok. munka-. Gépek és létesítmények tűzbiztonsági szabályai. 9. Tűzriadóterv. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4.és robbanásvédelmi alapfogalmak. higiéniai előírások Hozzárendelt szakmai készségek: 4. igyekezet Felelősségtudat Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Határozottság Segítőkészség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% Csoportos helyzetgyakorlatok 20% Válaszadás szóban mondatszintű kérdésekre 30% Információk feladattal vezetett feldolgozása 10% Tesztfeladat megoldása 10% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Tűz. oltógázok (széndioxid). Tűzveszélyességi osztályok. víz.és munkagépek) üzemeltetése. Gázpalackok. Éghetőség. Tűzoltó anyagok: oltóporok. Tűzvédelmi oktatás. tűzoltóságok. tűzvédelmi szabályok.

szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. 120 . Környezetvédelmi feladatok. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. Tisztított szennyvíz elhelyezése. szervezetek. megelőzés lehetőségei. A környezetvédelem jogi szabályozása. higiéniai és minőségbiztosítási előírásokat betart. stb. A levegő tisztaságának védelme. a levegőtisztaság megóvásának lehetőségei. igyekezet Felelősségtudat Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Segítőkészség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Oktatókabinet Kertészeti termelőhely Képzési idő: 4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A környezetvédelem fogalma és feladatai. Nemzeti Erdőstratégia és Erdőprogram. Talajerózió. balesetvédelmi. betartat Környezetvédelmi előírásokat betart.és természetvédelmi (a veszélyes hulladékokról. a vadakról. A talajok szennyeződése. A víz szennyeződésének forrásai. tűzvédelmi. defláció. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. A talajvédelem: sík-és dombvidéki. az öntözés műtrágyázás vegyszeres növényvédelem hatása. szóló) törvények.Hozzárendelt feladatkompetenciák: Munkavédelmi. betartat Jogszabályi. A különböző környezet. betartat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus Környezetvédelmi szabályok Hozzárendelt szakmai készségek: 4. A víz védelme. Az erdők és a vadak védelme. víztisztítási lehetőségek. biztonságtechnikai. a légszennyezés folyamata. A levegő szennyezettsége. A minisztérium és a hatóságok. hatósági előírásokat betart. az erdőkről.

szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1. csoportosításuk. A hulladék fogalma. tűzvédelmi. A kertész lehetőségei a környezetvédelem területén. elvárások az Európai Unióban. balesetvédelmi. a hulladékok ártalmatlanításának.Hulladékok. betartat Jogszabályi. jelentősége.10/2221-07 A tananyagelem megnevezése: Természetvédelem Hozzárendelt feladatkompetenciák: Munkavédelmi. újrahasznosításának eljárásai. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. igyekezet Felelősségtudat Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Segítőkészség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10% Oktatókabinet Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 2 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A természetvédelem feladata. betartat Környezetvédelmi előírásokat betart. 10. higiéniai és minőségbiztosítási előírásokat betart. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. hatósági előírásokat betart. a legfontosabb védett növényfajok. biztonságtechnikai. A veszélyes hulladékok és ártalmatlanításuk. Védett növények fogalma. Környezetvédelmi károk és bírságolás. 121 . betartat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus Környezetvédelmi szabályok C típus Természetvédelem (védett növények) Hozzárendelt szakmai készségek: 4.

betartat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A típus Munkajogi ismeretek Hozzárendelt szakmai készségek: 4.Talajvédelem jelentősége a kertészeti termesztés során. pihenőidő. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. Talajművelés. folytatására. talajfertőtlenítés.Munkaviszony megszünése. speciális tápközegek használata. munka díjazása. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása egyéni képességek alapján 20% Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% Tesztfeladat megoldása 50% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Munkajogi fogalmak. megszüntetése. előírásokat betart. munkaidő. 11. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. Az Európai Unió vonatkozó jogszabályai 122 . tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1.11/2221-07 A tananyagelem megnevezése: Munkajogi ismeretek Hozzárendelt feladatkompetenciák: A munkaviszony megkezdésére. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. megszűnésére vonatkozó szabályokat.

4/2219-07 4 6 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. szk szk szk szk 399st/4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Tesztfeladat megoldása 20% 123 összes azonosítója megnevezése jellege azonosítója gyakorlati 32 .1/2219-07 399st/4. TANANYAGEGYSÉG tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma elméletigényes gyakorlati elméleti Vállalkozási és 399st/4.1/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Az áruforgalom lebonyolításának személyi és tárgyi feltételei Hozzárendelt feladatkompetenciák: Alapvető kereskedelmi tevékenységet lát el Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus Áruforgalom tervezése B típus Áruforgalmi nyilvántartások. "szk" = szakmai képzés 1.3/2219-07 399st/4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tervezési képesség Értékelési képesség Áttekintő képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom.0/2219-07 kereskedelmi ismeretek II. készletnyilvántartó programok B típus Áruforgalom irányítása Hozzárendelt szakmai készségek: 4.10.2/2219-07 399st/4. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/4.

készletnyilvántartó programok B típus Beszerzés Hozzárendelt szakmai készségek: 4.kereskedelmi egységek épülete.2/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Árubeszerzés Hozzárendelt feladatkompetenciák: Átveszi mennyiségileg és minőségileg az árut/göngyöleget/berendezést/eszközt. személyiségvonások. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem 124 .gépek. külső megjelenés. magatartás. berendezései . Tárgyi feltételek: . szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. elvégzi a hibás teljesítésből adódó teendőket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus Áruforgalom tervezése B típus Áruforgalom irányítása B típus Áruforgalmi nyilvántartások.A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 4 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Személyi feltételek: kereskedelmi munkakörök. eszközök szerepe az áruforgalom lebonyolításában 2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tervezési képesség Értékelési képesség Áttekintő képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. kereskedőkkel szemben támasztott követelmények: szaktudás.

Árubeszerzés. leltározás. készletnyilvántartó programok B típus Készletezés Hozzárendelt szakmai készségek: 4.Képzési idő: 6 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Áru fogalma. árukezelés. áru védelme. 3. beszerzési döntések. 125 .3/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Készletezés Hozzárendelt feladatkompetenciák: Az áru jellegének és az előírásoknak megfelelően gondoskodik az áru minőségének és a mennyiségének megóvásáról Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus Áruforgalom tervezése B típus Áruforgalom irányítása B típus Áruforgalmi nyilvántartások. Leltár. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tervezési képesség Értékelési képesség Áttekintő képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 10 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Raktározás: áruk elhelyezése.

készletnyilvántartó programok B típus Értékesítés Hozzárendelt szakmai készségek: 4. útja. 126 . szint Olvasott szakmai szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tervezési képesség Értékelési képesség Eredményorientáltság Áttekintő képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 12 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Értékesítés: áruk előkészítése értékesítésre.4/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Értékesítés Hozzárendelt feladatkompetenciák: Bemutatja az árut a vevőnek és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus Áruforgalom tervezése B típus Áruforgalom irányítása B típus Áruforgalmi nyilvántartások. Bizonylatok csoportosítása.4. kellékei. az értékesítés folyamata. feldolgozása. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 4. értékesítési módok. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/4.

igyekezet Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: Kiscsoportos feladatvégzés irányítással 50% Műveletek gyakorlása 50% 127 összes azonosítója megnevezése jellege azonosítója gyakorlati 48 . "szk" = szakmai képzés 1. szint Kézírás Hozzárendelt módszerkompetenciák: Numerikus gondolkodás.4/2219-07 0 0 0 0 16 8 8 16 0 0 0 0 Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés. készletnyilvántartó programok Hozzárendelt szakmai készségek: 3.3/2219-07 399st/5. szk szk szk szk 399st/5.1/2219-07 A tananyagelem megnevezése: A kereskedelmi vállalkozások legfontosabb bizonylatainak kezelése Hozzárendelt feladatkompetenciák: Alapvető kereskedelmi tevékenységet lát el Dokumentáltan gondoskodik az eladatlan és selejt áru további sorsáról Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus Áruforgalom tervezése B típus Áruforgalom irányítása B típus Áruforgalmi nyilvántartások. szint Elemi számolási készség 3.0/2219-07 kereskedelmi ismeretek gyakorlat II. szint Információforrások kezelése 3.2/2219-07 399st/5. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/5. matematikai készség Ismeretek helyénvaló alkalmazása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom.11.1/2219-07 399st/5. TANANYAGEGYSÉG tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma elméletigényes gyakorlati elméleti Vállalkozási és 399st/5.

készletnyilvántartó programok B típus Beszerzés B típus Készletezés B típus Értékesítés Hozzárendelt szakmai készségek: 3. 2. Számítógépes számlaadás (felhasználói program). szint Köznyelvi beszédkészség 3. pénztárgép kezelése. Számviteli bizonylatok javítása.A képzési helyszín jellege: Tanterem Tanbolt Képzési idő: 16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Számlák: egyszerűsített számlák. matematikai készség Eredményorientáltság Módszeres munkavégzés Ismeretek helyénvaló alkalmazása 128 . szint Információforrások kezelése 3. nyilvántartásuk.2/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Áruforgalmi feladatok Hozzárendelt feladatkompetenciák: Átveszi mennyiségileg és minőségileg az árut/göngyöleget/berendezést/eszközt. szint Elemi számolási készség 3. elvégzi a hibás teljesítésből adódó teendőket Az áru jellegének és az előírásoknak megfelelően gondoskodik az áru minőségének és a mennyiségének megóvásáról Bemutatja az árut a vevőnek és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról Alapvető kereskedelmi tevékenységet lát el Dokumentáltan gondoskodik az eladatlan és selejt áru további sorsáról Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus Áruforgalom tervezése B típus Áruforgalom irányítása B típus Áruforgalmi nyilvántartások. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Numerikus gondolkodás. szint Mennyiségérzék 3. Pénztárbizonylatok. Szállítólevél. kiadási bizonylatok kitöltése. bevételi.

igyekezet Precizitás Szervezőkészség 129 . szint Mennyiségérzék 3. elkötelezettség Hozzárendelt társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Hatékony kérdezés készsége Udvariasság Tanulói tevékenységformák: Kiscsoportos feladatvégzés irányítással 50% Műveletek gyakorlása 50% A képzési helyszín jellege: Tanbolt Képzési idő: 8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Árubeszerzési.3/2219-07 A tananyagelem megnevezése: A leltározás munkafolyamata Hozzárendelt feladatkompetenciák: Alapvető kereskedelmi tevékenységet lát el Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus Áruforgalmi nyilvántartások. szint Információforrások kezelése 3. készletnyilvántartási. matematikai készség Értékelési képesség Módszeres munkavégzés Ismeretek helyénvaló alkalmazása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. értékesítési feladatok. szint Elemi számolási készség 3. 3. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/5.Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. szint Kézírás Hozzárendelt módszerkompetenciák: Numerikus gondolkodás. igyekezet Szervezőkészség Állóképesség Elhivatottság. készletnyilvántartó programok B típus Készletezés Hozzárendelt szakmai készségek: 3. raktározási.

szint Elemi számolási készség 3. szint Kézírás Hozzárendelt módszerkompetenciák: Numerikus gondolkodás. 4. leltározási jegyzőkönyv. selejtezési jegyzőkönyv. árváltozási leltár számítása. matematikai készség Értékelési képesség Ismeretek helyénvaló alkalmazása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szorgalom. Leltározás nyilvántartásai: leltárfelvételi jegy és ív. szint Mennyiségérzék 3. igyekezet Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák: Kiscsoportos munkavégzés irányítással 100% 130 .4/2219-07 A tananyagelem megnevezése: Kereskedelmi számítási feladatok Hozzárendelt feladatkompetenciák: Alapvető kereskedelmi tevékenységet lát el Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus Áruforgalom tervezése B típus Áruforgalom irányítása B típus Beszerzés B típus Készletezés B típus Értékesítés Hozzárendelt szakmai készségek: 3.Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság Segítőkészség Tanulói tevékenységformák: Kiscsoportos feladatvégzés irányítással 50% Műveletek gyakorlása 50% A képzési helyszín jellege: Tanbolt Képzési idő: 8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Leltározási szabályzat megismerése. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/5. Leltáreredmény kiszámítása.

árrések. adótartalmak kiszámítása. árak. 131 .A képzési helyszín jellege: Tanterem Oktatókabinet Tanbolt Képzési idő: 16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Számítási feladatok: kereskedelmi nyilvántartások adatai.

12. felhasználási területük Hozzárendelt feladatkompetenciák: Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: Hozzárendelt szakmai készségek: 4.0/2671-07 termesztés I. szint Olvasott szakmai szöveg megértése 4.4/2671-07 9 27 18 54 0 0 0 0 0 0 0 0 Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés. szk szk szk szk 399st/1.1/2671-07 399st/1.2/2671-07 399st/1.3/2671-07 399st/1. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Lényegfelismerés (lényeglátás) Információgyűjtés Hozzárendelt személyes kompetenciák: Felelősségtudat Hozzárendelt társas kompetenciák: Hatékony kérdezés készsége Tanulói tevékenységformák: Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40% Válaszadás mondatszintű kérdésekre szóban 30% Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% A képzési helyszín jellege: Szaktanterem 132 összes azonosítója megnevezése jellege azonosítója gyakorlati 108 . tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1. TANANYAGEGYSÉG tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma elméletigényes gyakorlati elméleti Gyógynövény399st/1. "szk" = szakmai képzés 1.1/2671-07 A tananyagelem megnevezése: A gyógynövények jelentősége.

133 . szint Információforrások kezelése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés Áttekintő képesség Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság Kockázatvállalás Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetőség Hatékony kérdezés készsége Tanulói tevékenységformák: Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40% Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% A képzési helyszín jellege: Szaktanterem Képzési idő: 27 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A gyógynövénytermesztés termőhelyi.2/2671-07 A tananyagelem megnevezése: A gyógynövénytermesztés feltételei Hozzárendelt feladatkompetenciák: Talajt előkészít Tápanyag-utánpótlást végez Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus Gyógynövény morfológiája Hozzárendelt szakmai készségek: 4.Képzési idő: 9 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A gyógynövények gyógyászati és gazdasági jelentősége. 2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 3. gazdasági feltételei. A drog fogalma. hatóanyagai és csoportosításuk. szint Olvasott szakmai szöveg megértése 4. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1.

szint Olvasott szakmai szöveg megértése 4. 2 éves. fásszárú). -fajta. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. 134 . szint Szakmai nyelvű beszédkészség 3. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1.3.3/2671-07 A tananyagelem megnevezése: A gyógynövények élettartama és életforma típusai Hozzárendelt feladatkompetenciák: Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus Gyógynövény morfológiája C típus Gyógynövény faj. lágyszárú. életforma szerinti csoportosítása (1 éves. jellemzése. drog alapismeret Hozzárendelt szakmai készségek: 4. szint Információforrások kezelése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés Áttekintő képesség Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság Hozzárendelt társas kompetenciák: Fogalmazó készség Közérthetőség Hatékony kérdezés készsége Tanulói tevékenységformák: Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40% Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% A képzési helyszín jellege: Szaktanterem Képzési idő: 18 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A gyógynövények élettartam.

-fajta. funkciója. módosulások Hozzárendelt feladatkompetenciák: Gyógynövényt szaporít. 135 .4. szint Információforrások kezelése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés Ismeretek helyénvaló alkalmazása Rendszerező képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság Precizitás Tapintás Hozzárendelt társas kompetenciák: Fogalmazó készség Közérthetőség Tömör fogalmazás készsége Tanulói tevékenységformák: Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40% Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% A képzési helyszín jellege: Szaktanterem Tankert Képzési idő: 54 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A gyógynövények csoportosítása. ápol Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus Gyógynövény morfológiája C típus Gyógynövény faj. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/1. levél. jellemzése a felhasználásra kerülő növényi rész szerint. típusai. szár. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4.4/2671-07 A tananyagelem megnevezése: A gyökér. drog alapismeret Hozzárendelt szakmai készségek: 4. virág felépítése. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése 4.

csomagol Gyógynövényt tárol Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus Gyógynövény morfológiája C típus Gyógynövény faj. manipulál. szint Olvasott szakmai szöveg megértése 4. eszközök a gyógynövénytermesztésben B típus Gépek. szint Mennyiségérzék Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tervezési képesség Gyakorlatias feladatértelmezés 136 összes azonosítója megnevezése jellege azonosítója gyakorlati 192 . drog alapismeret B típus Károsítók B típus Gyógynövény termesztéstechnológiai ismeret C típus Anyagok.1/2671-07 192 0 0 Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 3.13. szint Információforrások kezelése 3. berendezések a gyógynövénytermesztésben C típus Épületek. szk 399st/2. -fajta.1/2671-07 A tananyagelem megnevezése: A növényismereti jegyzékben szereplő legfontosabb gyógynövények termesztéstechnológiája Hozzárendelt feladatkompetenciák: Talajt előkészít Tápanyag-utánpótlást végez Gyógynövényt szaporít. TANANYAGEGYSÉG tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma elméletigényes gyakorlati elméleti 399st/2. építmények a gyógynövénytermesztésben Hozzárendelt szakmai készségek: 4. ápol Gyógynövényt betakarít. "szk" = szakmai képzés 1. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4.0/2671-07 Gyógynövénytermesztés II. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/2. szint Elemi számolási készség 3.

palántanevelés. áruelőkészítése. trágyázás. tárolása. A gyógynövények ápolási munkái (növényápoló talajmunkák. palánták kiültetése. öntözés. ivartalan szaporítási eljárások). 137 . speciális ápolási munkák). Szaporítás (vetés előtti magkezelés. A gyógynövények forgalmazása. vetés. betakarítása.Információgyűjtés Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság Felelősségtudat Megbízhatóság Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetőség Határozottság Kezdeményezőkészség Tanulói tevékenységformák: Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% Tesztfeladat megoldása 10% Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30% A képzési helyszín jellege: Tangazdaság Tankert Szaktanterem Képzési idő: 196 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Talajelőkészítés. növényvédelem.

szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. drog alapismeret B típus Károsítók B típus Gyógynövény termesztéstechnológiai ismeret C típus Anyagok.1/2671-07 A tananyagelem megnevezése: Fóliasátor létesítése. üzemeltetése. szk szk 399st/3. ápol Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus Gyógynövény morfológiája C típus Gyógynövény faj.14. szint Elemi számolási készség 3. TANANYAGEGYSÉG tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma elméletigényes gyakorlati elméleti Gyógynövény399st/3.1/2671-07 399st/3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 3. karbantartása Hozzárendelt feladatkompetenciák: Talajt előkészít Tápanyag-utánpótlást végez Gyógynövényt szaporít. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/3. -fajta. szint Információforrások kezelése 3. berendezések a gyógynövénytermesztésben C típus Épületek. eszközök a gyógynövénytermesztésben B típus Gépek. építmények a gyógynövénytermesztésben Hozzárendelt szakmai készségek: 4. "szk" = szakmai képzés 1.2/2671-07 0 0 0 0 90 90 180 Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés. szint Mennyiségérzék Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Körültekintés. elővigyázatosság Ismeretek helyénvaló alkalmazása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság 138 összes azonosítója megnevezése jellege azonosítója gyakorlati .0/2671-07 termesztés gyakorlat I.

szint Szakmai nyelvű beszédkészség 3. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/3. szint Információforrások kezelése 3. szint Mennyiségérzék Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Körültekintés. berendezések a gyógynövénytermesztésben Hozzárendelt szakmai készségek: 4. Fólia ágyak és fólia sátrak üzemeltetése (fűtés. drog alapismeret B típus Gyógynövény termesztéstechnológiai ismeret C típus Anyagok. elővigyázatosság Ismeretek helyénvaló alkalmazása 139 .2/2671-07 A tananyagelem megnevezése: Talajelőkészítés (tápközeg előkészítés). tápanyagellátás. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. -fajta. karbantartása. 2. szint Elemi számolási készség 3.Állóképesség Kézügyesség Hozzárendelt társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Kapcsolatfenntartó készség Irányítási készség Tanulói tevékenységformák: Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30% Műveletek gyakorlása 40% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30% A képzési helyszín jellege: Tangazdaság Kisüzemi termelőhely Képzési idő: 90 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A fóliasátor helyének kitűzése és felállítása. eszközök a gyógynövénytermesztésben B típus Gépek. szellőztetés). Hozzárendelt feladatkompetenciák: Talajt előkészít Tápanyag-utánpótlást végez Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus Gyógynövény morfológiája C típus Gyógynövény faj.

műtrágya). tápközeg előkészítés vetéshez. 140 . Tápanyagkijuttatás (szerves trágya. bedolgozás.Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság Állóképesség Felelősségtudat Hozzárendelt társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Kapcsolatfenntartó készség Irányítási készség Tanulói tevékenységformák: Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30% Műveletek gyakorlása 30% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A képzési helyszín jellege: Tangazdaság Tankert Kisüzemi termelőhely Képzési idő: 90 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Magágykészítés. kiültetéshez.

drog alapismeret B típus Gyógynövény termesztéstechnológiai ismeret C típus Anyagok. eszközök a gyógynövénytermesztésben Hozzárendelt szakmai készségek: 4. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/4. -fajta. szint Mennyiségérzék Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Tervezés Ismeretek helyénvaló alkalmazása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság Kézügyesség Precizitás 141 összes azonosítója megnevezése jellege azonosítója gyakorlati 368 . Növényjegyzék szerinti növény. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 3. "szk" = szakmai képzés 1. szint Elemi számolási készség 3. ápol Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus Gyógynövény morfológiája C típus Gyógynövény faj.3/2671-07 399st/4.15.5/2671-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 56 100 34 34 Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés. szint Információforrások kezelése 3. növényi rész (drog) ismerete Hozzárendelt feladatkompetenciák: Gyógynövényt szaporít.1/2671-07 A tananyagelem megnevezése: Szaporítás. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4.2/2671-07 399st/4.0/2671-07 Gyógynövénytermesztés gyakorlat II. TANANYAGEGYSÉG tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma elméletigényes gyakorlati elméleti 399st/4. szk szk szk szk szk 399st/4.4/2671-07 399st/4.1/2671-07 399st/4.

eszközök a gyógynövénytermesztésben B típus Gépek. ápol Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus Gyógynövény morfológiája C típus Gyógynövény faj. drog alapismeret B típus Gyógynövény termesztéstechnológiai ismeret C típus Anyagok. növényi részek (drogok) ismerete. szint Információforrások kezelése 3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 3.2/2671-07 A tananyagelem megnevezése: Kiültetés Hozzárendelt feladatkompetenciák: Talajt előkészít Tápanyag-utánpótlást végez Gyógynövényt szaporít. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/4.Hozzárendelt társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Kapcsolatfenntartó készség Irányítási készség Tanulói tevékenységformák: Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30% Műveletek gyakorlása 30% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A képzési helyszín jellege: Tangazdaság Tankert Kisüzemi termelőhely Képzési idő: 144 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Gyógynövények ivaros és ivartalan szaporítási módjai. berendezések a gyógynövénytermesztésben Hozzárendelt szakmai készségek: 4. Növényjegyzékben szereplő leggyakoribb gyógynövények. szint Mennyiségérzék Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Ismeretek helyénvaló alkalmazása Eredményorientáltság 142 . szint Elemi számolási készség 3. -fajta. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. 2.

Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság Állóképesség Pontosság Hozzárendelt társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Kapcsolatfenntartó készség Irányítási készség Tanulói tevékenységformák: Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% Árutermelő szakmai munkatevékenység 30% Műveletek gyakorlása 20% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30% A képzési helyszín jellege: Tangazdaság Nagyüzemi termelőhely Kisüzemi termelőhely Képzési idő: 56 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Palánták, dugványok kézi- gépi kiültetése, pótlás, öntözés. 3. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/4.3/2671-07 A tananyagelem megnevezése: Növényápolási munkák. Gyógynövények leggyakoribb károsítóinak ismerete, a védekezési eljárás meghatározása. Hozzárendelt feladatkompetenciák: Gyógynövényt szaporít, ápol Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus Gyógynövény morfológiája C típus Gyógynövény faj, -fajta, drog alapismeret B típus Károsítók B típus Gyógynövény termesztéstechnológiai ismeret C típus Anyagok, eszközök a gyógynövénytermesztésben B típus Gépek, berendezések a gyógynövénytermesztésben Hozzárendelt szakmai készségek: 4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 3. szint Információforrások kezelése 3. szint Elemi számolási készség 3. szint Mennyiségérzék

143

Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Körültekintés, elővigyázatosság Kontroll (ellenőrző képesség) Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság Állóképesség Felelősségtudat Hozzárendelt társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Kapcsolatfenntartó készség Irányítási készség Tanulói tevékenységformák: Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30% Árutermelő szakmai munkatevékenység 30% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A képzési helyszín jellege: Tangazdaság Nagyüzemi termelőhely Kisüzemi termelőhely Képzési idő: 100 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A gyógynövények növényápoló talajmunkái, öntözés, fejtrágyázás, növényvédelem, speciális növényápolási munkák. A gyógynövények leggyakoribb károsítóinak ismerete, a védekezési eljárások meghatározása. 4. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/4.4/2671-07 A tananyagelem megnevezése: Betakarítás, előkészítés értékesítésre, tárolásra Hozzárendelt feladatkompetenciák: Gyógynövényt betakarít, manipulál, csomagol Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus Gyógynövény morfológiája C típus Gyógynövény faj, -fajta, drog alapismeret B típus Gyógynövény termesztéstechnológiai ismeret C típus Anyagok, eszközök a gyógynövénytermesztésben B típus Gépek, berendezések a gyógynövénytermesztésben C típus Épületek, építmények a gyógynövénytermesztésben Hozzárendelt szakmai készségek: 4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

144

4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 3. szint Információforrások kezelése 3. szint Elemi számolási készség 3. szint Mennyiségérzék Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Tervezési képesség Eredményorientáltság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság Kézügyesség Szervezőkészség Hozzárendelt társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Kapcsolatfenntartó készség Irányítási készség Tanulói tevékenységformák: Árutermelő szakmai munkatevékenység 40% Műveletek gyakorlása 30% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30% A képzési helyszín jellege: Tangazdaság Nagyüzemi termelőhely Kisüzemi termelőhely Képzési idő: 34 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Gyógynövények kézi, gépi betakarítása. A gyógynövények előfeldolgozása (vágás, fosztás, levelezés, magtisztítás, természetes- mesterséges szárítás. 5. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/4.5/2671-07 A tananyagelem megnevezése: Tárolás, csomagolás, értékesítés Hozzárendelt feladatkompetenciák: Gyógynövényt betakarít, manipulál, csomagol Gyógynövényt tárol Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus Gyógynövény morfológiája C típus Gyógynövény faj, -fajta, drog alapismeret B típus Károsítók B típus Gyógynövény termesztéstechnológiai ismeret C típus Anyagok, eszközök a gyógynövénytermesztésben

145

szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség 3.B típus Gépek. Forgalmazás. tárolás. 146 . szint Információforrások kezelése 3. berendezések a gyógynövénytermesztésben C típus Épületek. Tárolótér előkészítése. forgalmazással kapcsolatos dokumentációk kezelése. szint Mennyiségérzék Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Eredményorientáltság A környezet tisztántartása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság Látás Kézügyesség Hozzárendelt társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Kapcsolatfenntartó készség Irányítási készség Tanulói tevékenységformák: Műveletek gyakorlása 50% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50% A képzési helyszín jellege: Tangazdaság Nagyüzemi termelőhely Kisüzemi termelőhely Képzési idő: 34 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Megszáradt drog csomagolása előírásszerinti csomagoló anyagba. szint Elemi számolási készség 3. építmények a gyógynövénytermesztésben Hozzárendelt szakmai készségek: 4.

épületek. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 3.és munkagépek. jellemzése Hozzárendelt feladatkompetenciák: Üzemelteti.3/2671-07 3 6 63 0 0 0 0 0 0 Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés. "szk" = szakmai képzés 1.0/2671-07 Műszaki ismeretek (gyógynövénytermesztés) szk szk szk 399st/5. eszközök. használja.1/2671-07 A tananyagelem megnevezése: Kerti kisgépek csoportosítása. anyagok. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése 4.2/2671-07 399st/5.1/2671-07 399st/5. építmények Hozzárendelt szakmai készségek: 4.16. TANANYAGEGYSÉG tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma jelle ge elméletigényes gyakorlati elméleti 399st/5. karbantartja a gyógynövénytermesztésben használatos gépeket. szint Információforrások kezelése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság Hozzárendelt társas kompetenciák: Kapcsolatfenntartó készség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60% Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% Géprajz értelmezése 20% A képzési helyszín jellege: Alapozó tanműhely Szaktanterem Képzési idő: 3 óra elmélet osztálykeretben 147 összes azonosítója megnevezése azonosítója gyakorlati 72 . eszközöket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A gyógynövénytermesztésben előforduló erő.

építmények Hozzárendelt szakmai készségek: 4. működésük.2/2671-07 A tananyagelem megnevezése: Kerti kisgépek működése Hozzárendelt feladatkompetenciák: Üzemelteti. anyagok. jellemzése. használja. funkciója. karbantartja a gyógynövénytermesztésben használatos gépeket. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 3. eszközöket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A gyógynövénytermesztésben előforduló erő. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/5.és munkagépek. betakarítás. épületek. gondozás.3/2671-07 A tananyagelem megnevezése: A kertészeti termesztésben használatos kerti kisgépek (telepítés. szint Olvasott szakmai szöveg megértése 4. tárolás) 148 . Kerti kisgépek felhasználás szerinti jellemzése. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/5.A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A kerti kisgépek üzemmód szerinti csoportosítása. szint Információforrások kezelése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés Ismeretek helyénvaló alkalmazása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság Hozzárendelt társas kompetenciák: Kapcsolatfenntartó készség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Információk feladattal vezetett rendszerezése 30% Géprajz értelmezése 20% A képzési helyszín jellege: Alapozó tanműhely Szaktanterem Képzési idő: 6 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A motorok szerkezeti felépítése. 3. 2. eszközök.

Speciális kisgépek a zöldségtermesztésben. eszközöket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A gyógynövénytermesztésben előforduló erő. építmények Hozzárendelt szakmai készségek: 4. karbantartja a gyógynövénytermesztésben használatos gépeket. A vetés. épületek. tárolás gépei. szint Elemi számolási készség 3.és munkagépek. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 3. eszközök. használja. trágyázás gépei. ültetés gépei. szint Olvasott szakmai szöveg megértése 4. elővigyázatosság Kontroll (ellenőrző képesség) Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság Hozzárendelt társas kompetenciák: Kapcsolatfenntartó készség Tanulói tevékenységformák: Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60% Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% Géprajz értelmezése 20% A képzési helyszín jellege: Alapozó tanműhely Szaktanterem Képzési idő: 63 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A talajművelés. A növényápolás gépei.Hozzárendelt feladatkompetenciák: Üzemelteti. szint Mennyiségérzék Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés. szint Információforrások kezelése 3. A betakarítás. 149 . anyagok.

szint Elemi számolási készség 3. elővigyázatosság Ismeretek helyénvaló alkalmazása Problémamegoldás.2/2671-07 0 0 0 0 66 42 108 Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés. épületek. karbantartja a gyógynövénytermesztésben használatos gépeket.1/2671-07 399st/6. használja. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/6. építmények Hozzárendelt szakmai készségek: 4.0/2671-07 (gyógynövénytermesztés) gyakorlat szk szk 399st/6. "szk" = szakmai képzés 1. szint Olvasott szakmai szöveg megértése 4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 3. eszközöket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A gyógynövénytermesztésben előforduló erő. szint Információforrások kezelése 3. hibaelhárítás Hozzárendelt személyes kompetenciák: Tűrőképesség Állóképesség Kézügyesség Hozzárendelt társas kompetenciák: Kapcsolatfenntartó készség Tanulói tevékenységformák: Műveletek gyakorlása 30% Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20% 150 összes azonosítója megnevezése azonosítója gyakorlati .17. eszközök. üzemeltetése. karbantartása Hozzárendelt feladatkompetenciák: Üzemelteti. anyagok. szint Mennyiségérzék Hozzárendelt módszerkompetenciák: Körültekintés. TANANYAGEGYSÉG tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma jell ege elméletigényes gyakorlati elméleti Műszaki ismeretek 399st/6.1/2671-07 A tananyagelem megnevezése: Kerti kisgépek beállítása.és munkagépek.

Kerti kisgépek üzembehelyezése.és Diesel rendszerű motorok (kertitraktor). eszközök. téli tárolása Hozzárendelt feladatkompetenciák: Üzemelteti. használja. üzemeltetése. szint Információforrások kezelése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Ismeretek helyénvaló alkalmazása A környezet tisztántartása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság Kézügyesség Testi erő Hozzárendelt társas kompetenciák: Kapcsolatfenntartó készség Tanulói tevékenységformák: Géprajz értelmezése 20% Műveletek gyakorlása 30% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50% A képzési helyszín jellege: Géptanműhely 151 . 2. épületek. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése 4. folyamatos ellenőrzése. karbantartja a gyógynövénytermesztésben használatos gépeket. építmények Hozzárendelt szakmai készségek: 4. villamos üzemű kerti kisgépek üzembe helyezés előtti ellenőrzése.Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A képzési helyszín jellege: Tangazdaság Tankert Képzési idő: 66 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Otto. Kisebb hibák elhárítása.és munkagépek.2/2671-07 A tananyagelem megnevezése: Kerti kisgépek karbantartása. beállítása. anyagok. Kerti kisgépek napi karbantartása. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 399st/6. eszközöket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B típus A gyógynövénytermesztésben előforduló erő.

tárolása.Képzési idő: 42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Kerti kisgépek időszakos (szezonvégi) karbantartása. 152 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful