Lược đồ và hình ảnh sau nói về trận đánh nào?

Ngô Quyền quê ở Đường Lâm Cứu dân ra khỏi cảnh lầm ngàn năm ” .Nhân vật nào được nhắc đến trong bức hình và câu thơ sau ? “……………….

Trận chiến Bạch Đằng của Ngô Quyền giành thắng lợi vào thời gian nào? Cuối năm 938 .

.Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có ý nghĩa lịch sử như thế nào? .Chấm dứt hoàn toàn ách thống trị hơn 1000 năm của phong kiến phương Bắc.Mở ra thời kì độc lập lâu dài của Tổ quốc. .

PHẦN HAI: CHƢƠNG I: TIẾT 11 – BÀI 8: NƢỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP .

NỘI DUNG CHÍNH CẦN NẮM TRONG BÀI HỌC: 1. Ngô Quyền dựng nền độc lập. 2. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước. .

Tiết 11.Bài 8: NƢỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP 1 – Ngô Quyền dựng nền độc lập: .

chí lớn. quê ở Đường Lâm (Hà Tây cũ).Ngô Quyền (898944). làm châu mục Đường Lâm. mưu cao. sinh ra trong một gia đình có thế lực. Cha là Ngô Mân. mẹo giỏi. Ông là người có sức khỏe. có nhiều công lao … .

Di tích thaønh Coå Loa (Đông Anh.HN) .

THẢO LUẬN NHÓM Bộ máy Nhà nƣớc thời Ngô đƣợc tổ chức nhƣ thế nào? Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy Nhà nƣớc? Nhận xét? .

SƠ ĐỒ NHÀ NƯỚC Trung ương Quan văn Vua Quan võ Địa phương Thứ sử các châu .

tự chủ Công lao của Ngô Quyền .Chấm dứt hơn 1000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc. -Thể hiện niềm tự tôn dân tộc.Đặt nền móng cho các triều đại phong kiến Việt Nam sau này.Đóng góp lớn cho nền nghệ thuật quân sự nước nhà.Nêu công lao của Ngô Quyền trong buổi đầu độc lập? . . Xây dựng nền độc lập. Đánh đuổi quân Nam Hán .

Đền thờ Ngô Quyền (Đường Lâm – Sơn Tây. HN) .

Tiết 11.Bài 8: NƢỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP 1 – Ngô quyền dựng nền độc lập: 2 – Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nƣớc: .

quê ở Ninh Bình. Cha mất sớm.Đinh Bộ Lĩnh (924. là con trai của Đinh Công Trứ thứ sử châu Hoan. . ông theo mẹ về quê ở. Từ bé ông đã tỏ ra là người có khả năng chỉ huy….979).

Cờ lau tập trận… Tƣợng đài Đinh Bộ Lĩnh ở TP Hồ Chí Minh .

Hoàn cảnh: b. Quá trình thống nhất: .Bài 8: NƢỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP 1 – Ngô quyền dựng nền độc lập: 2 – Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nƣớc: a.Tiết 11.

Vùng đất Hoa Lư (Ninh Bình) .

Toàn cảnh cố đô Hoa Lư .

Thống nhất quốc gia. .Chấm dứt “Loạn 12 sứ quân” Công lao của Đinh Bộ Lĩnh .Nêu công lao của Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta trong buổi đầu độc lập? .

chăn trâu Trận bày đã lấy bông lau làm cờ Lớn lên xây dựng cơ đồ. Mười hai sứ tướng bấy giờ đều thua” .“Bé thì chăn nghé.

Đền thờ Đinh Bộ Lĩnh (Ninh Bình) .

Các quan thứ sử. B. Các quan võ. ở các địa phương do ai đứng đầu? A. D . C.Câu 1: Bộ máy nhà nước thời Ngô. Các quan văn. D. Vua.

.Học bài và nắm được các kiến thức cơ bản trên. .. .Đọc và chuẩn bị bài 9: “Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê” ( mục I ).Trả lời câu hỏi SGK/ 28.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful