A TAROT

NAPJAINKBAN

BEVEZETÉS
A tarot egyre népszerűbbé válik, és ezt jól jelzi markáns jelenléte az ezoterikus könyvpiac asztrológiai kiadványai mellett. Növekvő népszerűsége egyúttal hűen tükrözi az emberek fokozódó vágyát arra, hogy kutassák és megtalálják életük értelmét. . emberek nincsenek igazán tisztában a Az
tarot fogalmával. Az asztrológiához, a tenyérjósláshoz és a hagyományos jóslás egyéb módozataihoz hasonlóan sokan bolondságnak vagy értelmetlenségnek tart­ ják. Úgy vélik, csak gyenge, könnyen becsapható emberek veszik komolyan, akik vakon hisznek efféle badarságokban. Az is gyakori, hogy a tarot működését összeté­ vesztik a tisztánlátással vagy az okkultiz­ mussal. Azt hiszik, csupán azok művelhetik, akik rendelkeznek megfelelő lelki adottsá­ gokkal vagy azzal a bizonyos „másik" látás­ sal. Olyan is akad, aki megrémül tőle, míg mások a babona kellékének tartják, ugyan­ úgy, ahogyan a spiritiszta szeánszokat is. Ebből a szempontból a tarot jelentősen eltér az asztrológiától, amely nagyrészt a csillagjegyekből következtetett jóslatoknak köszönheti fennmaradását, és művelését sokkal inkább vélik megtanulható ismeret­ nek, mintsem lelki adottságnak. Ennek a könyvnek az a célja, hogy megmutassa, a tarot-nak valóban vannak varázslatos gyökerei, ám ugyanakkor bárki számára elsajátítható tudás. Ennek alátámasztására az első fejezetben külön foglalkozunk a tisztánlátás és a jövendölés közötti kü­ lönbségekkel, valamint a szimbólumokkal. Csakis ezen alapok birtokában lehet elosz­ latni a tarot-val kapcsolatos félreértéseket. Napjainkban a tarot is elfoglalja az őt megillető helyet a magazinok asztrológiai rovatai mellett, és ez tisztán jelzi a hagyo­ mány növekvő népszerűségét. Ugyanakkor utal arra is, milyen égető szükségünk van a modern időkben is életünk értelmének megtalálására.

A tarot modern megközelítése
Mindannyian tapasztaljuk, hogy számtalan kiadvány foglalkozik mostanában a tarot történetével és a kártyák jelentésének fejlődésével. De ha a lapok értelmezésére kerül sor, az akadémikus hozzáállás nem jelent könnyebbséget sem a jövőjét fürkésző­ egyén, sem a lapokból olvasó „jós" szempontjából. Saját tapasztalatom alapján - hosszú éveket töltöt­ tem a tarot értelmezésével - úgy találtam, a jóslási rendszerek története nem sok embert érdekel. A pácienseket csak saját lapjaik jelentése és üzenete foglalkoztatja, vagyis a kártyák hogyan tükrözik személyes helyzetüket és kapcsolataikat, valamint az számít, mennyire érvényes az útmutatás. Ezért könyvünk céljai között nem szerepel a tarot történe­ tének feltárása, hanem kizárólag az egyes lapok értéke, célja és jelentése egy meglehetősen gyakorlatias és modern megközelítésből.

Bár beléptünk az új évezredbe, a közfelfo­ gás továbbra is - és egyre erőteljesebben a teljesítményt, az anyagelvűséget és a vado­ natúj technológiákat tartja fontosnak. Soha nem volt ennyire meghatározó a tudomá­ nyos megközelítés, ám ez elkerülhetetlenül maga után vonja azt, hogy manapság egyre többen keresik a spirituális utakat, vagyis a mélyebb kapcsolatot saját belső énjükkel. A TAROT-KÁRTYA Napjainkban hatalmas a választék a kü­ lönféle tarot-kártyákban, de megítélésük­ höz nem alkalmazhatunk objektív szabá­ lyokat. Az a legjobb, ha saját ízlésünket követjük, tehát azt a paklit választjuk, amelynek képei, illusztrációi a leginkább vonzóak számunkra. Minél könnyebb megbarátkoznunk a lapokkal, annál könynyebb lesz velük foglalkozni. Én személy szerint a hires Rider—Waite csomag segítségével ismerkedtem meg a tarot-val - A. E. Waite tervezte és Pamela Colman Smith rajzolta. A sikeres együtt­ működésüket biztosító felfogás ott tükröző­ dik a kártyacsomag minden lapján. Ezek a képek s/inle rögtön felfedik szimbolikus ' jelentésüket. Könyvemhez a Universal Waite kártyacsomagot használom, amely­ nek alapja az eredeti Rider-Waite. Bármilyen tarol-paklit használjunk, ^Kiindefi Kártyacsomag 7jflapbj|l áll, és
%

Nagyon sokféle tarot-kártya létezik. Az itt bemutatott a Universal Waite.

ezek a lapok három csoportot alkotnak: a nagy arkánumot, a kis arkánumot és az udvari lapokat. N a g y a r k á n u m Ez a csoport 22 lapból áll, a 0 számú Bolondtól a 2l-es számot viselő Világig. Vitathatatlanul a tarot leg­ fontosabb lapjai, hiszen archetípusokat jelenítenek meg, és tele vannak pszicho­ lógiai asszociációkkal, akárcsak az asztro­ lógiai szimbólumok. Munkám során éppen ezért rendre összevetettem a nagy arkánum lapjait asztrológiai megfelelőik­ kel. Remélem, hogy még az asztrológiá­ ján kevésbé jártas olvasók is hasznosnak fogják találni ezeket az összehasonlításo­ kat, amikor az egyes lapokat próbálják, értelmezni, hogy szimbolikájuk jelenté­ sét lefordíthassák saját életük körülmé­ nyeire

A második. harmadik és negyedik fejezetben közölt példakirakásoknál megfigyelhetik. nem pedig a kez­ dete. egy Lovag. U d v a r i l a p o k Ide a maradék 16 lap tartozik: egy Apród. Érmék. míg a Királyokhoz a Marsot. miköz­ ben vázolja és elmagyarázza a páciens sze­ mélyes élethelyzetét az. Talán meglepő. föld. A divináció jóval kifinomultabb. aki a magas idegenek várható fel­ bukkanását és a mesés lottónyereményekel jelenti be. J ö v e n d ö l é s A tarot kirakójának hagyo­ mányos szerepköre a jövőbe látás. tízlapos csoportból áll. Kardok és Kelyhek a tűz. az Ásztól a Tízesig tartó. egy Király A tarot-kártya lapjai és az asztrológiai jegyek közötti össze­ függések segítenek jobban megérteni a lapok jelentését. hátha segít az adott személyiség felismerésében. Az asztrológiai hagyomány eltérő minősé­ geket és jellemzőket rendel a különféle elemekhez. de vannak olyan olvasatok. vagyis ő az a személy. hiszen az értelmezés egyszerre jóslás és tanácsadás is.K i s a r k a n u m Négy különféle. Napjaink tarot-olvasója azonban több egyszerű jövendőmon­ dónál. hogy már a lapok leírásánál milyen kifejezéseket és egy Királynő mindegyik színhez. és a könyv fő célja éppen az. A Botok. a Királynőkhöz például a Vénuszt. ezeket az adott fejezetek ele­ jén mindig ismertetjük. É r t e l m e z é s A kártya olvasója a tarot szimbolikus nyelvén kommunikál. amelyekben egyáltalán nincs helye jövendölésnek. Ezek a lapok általában életünk különféle szerep­ lőit jelenítik meg. egy-egy bolygót is. Mindegyik csoporthoz hozzárendeltem . ráadásul inkább a „szeánsz" befejezése. levegő és víz elemekkel állnak összefüggésben. Ez a 40 kártya jelentős mértékben járul hozzá az értelmezéshez. hogy az asztrológiai párhuzamok csupán a kártya megértését segítik. mint a teafű leveleire vagy a kristálygömb­ re alapozott hagyományos jóslás. arra azonban ki­ váló alkalom. Ismét hangsúlyo­ zom. hogy bemutassam. hogy minél hamarabb bevon­ juk őt a szimbólumok világába. A KIRAKÁS ÉRTELMEZŐJÉNEK SZEREPE A tarot kirakójának szerepe nem merül ki a lapok értelmezésében. aki állításokat tesz és véle­ ményt alkot a jövőről. A mo­ dern praxisban a jóslás valójában a tarotolvasás részét képezi. ho­ gyan sajátítható el a három jártasság. ezért felsoroltam az ele­ mekhez tartozó zodiákus jegyeket is. adott kirakásban szereplő kártyák segítségével. Teljesen hi­ bás elképzelés volna már magyarázat köz­ ben kitanítani a pácienst.

hog)' szert tegyen némi tanácsadói jártasságra. Igyekeztem megválaszolni azokat a kérdéseket. Mindig akadnak olyan páciensek. A hatodik fejezet gyakorlati tanácsok­ kal szolgál az értelmezéshez. fő célom az. Mialatt reményeim szerint leköti majd az olvasók érdeklődését. hogy megértsem a problémájukat és beszél­ gessek velük. Azért kerestek fel. Ez pedig azt jelenti. köz­ ben próbáltam átültetni az elméletet a gya­ korlatba. hogy a tarot-kártya lapjai való­ ban őrá vonatkozó szimbólumokat kínál­ nak-e. Az egész könyvben végig igyekeztem magam elé képzelni az olvasót. és némi tudással gazdagítja őket. A tarot­ val is az a helyzet. vagy a Kelyhek Tízesén szereplő derű. könnyen megtanulható kirakási példákkal. fájdalmat. hogyan tudnak a lapok életre kelni és rengeteget mesélni egy személyes történetről. hogy ők csupán kíván­ csiak valamire. amennyire csak lehetett. Vagyis a lapok összeol­ vasásának csak akkor lesz értelme a páciens számára. Mindenesetre tízből kilencen azért jönnek el. hogy az igaz-e vagy sem. Tanácsadás Napjaink tarot-olvasójának őket. nem csupán a kérdése­ ikre illett választ adnom.használok. ami talán hosszú idő óta nyomasztja . M é g ha a páciens soha nem látott tarotkártyát. hamar rádöbbentem. ezért munkámat semmi­ képpen sem tekintem a végső igazságot hirdető kézikönyvnek. mint a Kardok Kilencesén látható kesergés. és emiatt nélkülözhetetlen. Nem várható el. Ezért számtalan példát közlök saját praxisomból. ugyanakkor fel kell vállalnia a terapeuta sze­ repét is. A szimbolizmust működése köz­ ben kell látnunk ahhoz. ráadásul ezek a képességek csak lassan alakulnak ki. hog)' a ha­ ladóbb szintű olvasók is hasznosnak és in­ formatívnak találják művemet. ezért mindig vigyáznunk kell arra. hogy a kártyák hogyan tükrözik és erősítik fel életünk tendenciáit. hogy mindenkit arra bátorítsak. akik azzal állítanak be. Ugyanakkor bízom benne. szorongást vagy zavaro­ dottságot okozva. a páciens könnyebben alkalmazkodik a szim­ bolikus szemlélethez. és nekem mint asztrológusnak. hogy kiszámítsam az aszcendensüket vagy elemezzem a Hold­ juk karakterét. ne­ hogy túlmagyarázzuk a lapokat. hogy érzékeny és hozzáértő tarot-olvasóvá váljon. Ugyanez vonatkozik a tarot-ra is. hogy a tarot olvasója mindig más emberek életének kényes részleteivel foglalkozik. mert valamilyen problémával küszköd­ nek. miközben elhanyagoljuk a valóban fontos kérdéseket. elég hamar azonosulni t u d olyan képekkel. aki számára a jövendölés világa még teljesen ismeret­ len. hogy a tanulásnak soha­ sem lehet vége. Ha megmutatjuk. Az alapelvekkel azonban már az elején tisztában lehetünk. ha végig megmarad az illető életé­ nek kontextusában. útmutatásra volt szükségük. hogy egyik napról a másikra tapasztalt terapeuta legyen valakiből. mert ezáltal saját maga ismerheti fel. hiszen az anekdoták remekül bizonyítják. amelye­ ket az elmúlt évek során legtöbbször tettek fel nekem tanítványaim és pácienseim. mert segít­ ségre. hogy az emberek nem azért keresnek fel. Amikor belekezdtem az asztrológiá­ ba. és ebből a szempontból a tarot közvetlensége óriási segítség számomra. Az ötödik fejezetben betekintést nyújtok azokba a pszichológiai és érzelmi vonatkozásokba. de azt is elvárták. hogy a jövendölés valódi varázsa megnyíljon számunkra. amelyek felmerülnek a tarot olvasásával kapcsolat­ ban.

hogy beválik. pedig nem szeretem hallani! A kérdést általában ne­ vetés kíséri. és megkérdeztem tőle: „Hisz benne. hogy a tarotolvasót csupán saját hitrendszere ösztönzi. hogy egy kártyavetés működik. amely kétélű kardként működik a divináció professzionális vilá­ ga számára. hogy igaz legyen. A jövendőmondó képzetét elég nehéz elnyomni. mert tudom. Amikor ezt a kérdést egy tengerész tet­ te fel nekem. hányszor tet­ ték fel nekem ezt a kérdést. akkor a hit helyét az ő esetében is a bizo­ nyosság veszi át.valljuk be . és nem biztos. Azért van ez. Nem kell hosszasan bizonygatni. hogy a tarot vajon mennyivel több a három kártyalap­ ból kiolvasható. észre­ vesszük. Ez részben a média óriási szerepé­ nek tudható be.akár vakhit is lehet. de tudom.JÖVENDÖLÉS KONTRA TISZTÁNLÁTÁS Akár laikus érdeklődőként. hogy rendszere­ sen látogat tarotolvasókat. Sokan képtelenek el­ lenállni a tarot csábításának. hanem tudás kérdése. azzal azt sugalljuk. hogy hisz benne. hiszen a divináció nem hit. ezért tudása bizo­ nyossággá vált számára. hogy a reakciója lelkes ér­ deklődésből fakad. UGYE NEM NAGYON HISZ EBBEN? Már régóta nem számolom. de ne feledjük. akár főállású szakemberként foglalkozik valaki a tarot-val. Azért hisz benne. mert százszor tapasztalta már. Sok hírességről t u d ­ juk. holott valójában tökéletes vitaindító. neve egzotikusan . hogy ezeket a reakciókat a félelem és a tudatlanság szüli. mint példá­ ul a néhai Diana hercegnő. Csak keve­ sen töprengenek el azon. aki egy lon­ doni székhelyű tarotolvasó páciense volt. Úgy tüntetik fel. megjelenése pedig különös vagy nevetséges. hogy már másként végezzük a munkánkat. A hittel kapcsolat­ ban olyan kérdések merülhetnek fel. Egyfajta kártyavetési módszert már több százszor kipróbált. Nem botladozunk többé a kártyalapok értelmezésében. mint „Hiszel Istenben?" Ha így közelítjük meg a témát. hogy egy telefonban elhangzó. mert vágyik rá. a tarot alapján ho­ zott „ítéletnek" mennyire kevés köze van a pácienssel való személyes találkozás so­ rán kivetett lapokból történő tanácsadás­ hoz. hogy azonnal reagálni fog rá. amit nem lehet bizonyítani. határozott értelmű személyes élethelyzetüktől teljesen független -jóslatnál. hogy az a hajó ki tud vitorlázni a kikötőből? Persze. M ég tizenöt éves praxis után is kissé szorongok. Amikor ez a bizo­ nyosság valóban kialakul bennünk. mi a foglalkozásom. hogy a találkozás első pillanatában rend­ szerint csodálkozás vagy harag fogad. ha valaki megkérdezi tő­ cseng. Mialatt a hírlapok és a ma­ gazinok folyamatosan fenntartják a tarot népszerűségét. Számtalan előítélettel kell megküzdenünk. még napjainkban is hat a tarot-olvasóról kialakult kép: csillagokkal ékesített sátor alatt üldögél fejkendőben. hatalmas fülbevalókkal. ami . ame­ lyet senki sem vesz komolyan. általában csupán azt a jóslási aspektusát hangsúlyozzák. és látta. kimutattam a partra." Amikor egy tarot-olvasó látja. elkerülhetetlenül a legkülönfélébb reakciókat váltja majd ki az emberekből. lem. mintha olyasmihez ragaszkodna.

mivel ezek mind­ egyike üzenet számunkra. Velem ez rendszerint olyanok társaságá­ ban történik meg. ugyanakkor intuíciónk és kreativitásunk függvénye is. felfe­ dezni a bűvös vagy természetfeletti eszközök által rejtett dolgokat. ám valójában t ö b b e t jelent egyszerű tisztánlátásnál. h a n e m tanulás eredménye . Ez tehát a kért infor­ mációk és előjelek világa. a „tiszta" és a „látás" összetétele. A divináció a latin „megjövendölni". Ennek jele az egyre aktívabb intuíció: néha kipattan elménkből egy gondolat. az ilyen emberek egyszerűen látnak. a te­ nyérjóslás vagy más orákulumok által történő tanácsadás." A lényegi különbség a kettő között az. valamint a további tanulástól és tapasztalatoktól. vagyis a lapok hagyományos jelentésének megtanulása. vagy az előjelek világa. hogy egyszerűen jó a szimbólumok olvasásában. azaz rendelkezik a belső látás képességével. az illető látnók. És minél fogé­ konyabbak vagyunk rájuk. a siker eleinte itt is a be­ fektetett energiától és ráfordított időtől függ. és erős empátiára van szükségük. „megjósolni" jelentésű divinare szóból származik. Vagy azt vesszük észre. annál erősebb lesz a kapcsolat köztünk és a lapok. és kényszert érzünk rá. A tanulás folyamán felfedezhetjük. 1 A tarot-kártyák bizonyos kirakásban való értelmezése nem természetfeletti képes­ ségektől függ. hallanak vagy tudnak olyan dolgokat. Ha valakire azt mondjuk clairvoyant. „látó" képességeink is fejlődnek. . hiszen bárki felismerheti magában. hogy értő. amint tudásunk gyarapszik. hogy a divináció a tarot-kártya. hogy egy bizonyos szóra gondolunk. hogy figyeljünk oda minden érzésre a lapok olvasása során. Modern definíciója ez: „Előre jelezni jövendőbeli eseményeket. A velünk született tehetség persze komoly szerepet játszik. hogy kimondjuk. vala­ mint a páciens között.Divináció és clairvoyance A clairvoyance francia eredetű szó. Ez a spontán és kéretlen információk. amelyeket mások nem. Az a legfonto­ sabb. Legtöbb esetben nem valami tudatosan fejlesztett képességről van szó. az asztrológia. akik szorongnak vagy nyomorúságos állapotban vannak. Mint m i n d e n más „szak­ ma" esetében. hogy látszólag semmi sem indokolja a kirakott lapok alapján. Erőteljes fizikai reakció is előfordulhat például gyomoridegesség vagy fejfájás. vagyis tisztánlátó.bizonyos jártasságok megszerzése. és annak ellenére végig velünk marad a kártyák értelmezése során. Ezen jártasságok alapja a tudás. úgy értjük. hogy egy szimbólumot értelmezni tudjunk egy adott helyzetre. hiszen el kell sajátítani a szimbolikus gondolkodás alapjait.

de az ő haragjának a szimbóluma is. márpedig ő leginkább félelmet érzett. amelyeknek addig nincs értelmük. AZ ÁLMOK VILÁGA Ha be akarunk lépni a szimbólumok vilá­ gába. hogy a férje volt az „igazi tigris" az ágyban. a szimbólum tele van jelentéssel és lehetőségekkel. a probléma lényegére mutatott rá: az asszony valójában a férjétől tartott. hogy rettegett a tigristől. és ezt csak ekkor kezdte felismerni.nyelvén be­ szél hozzánk. nagyon Tigris az ágy alatt Egyik páciensem azért keresett fel. mivel ebben az esetben pusztán csak név lenne. pontosabban attól. Azt állítani azonban. A jel ugyanakkor önmagát hirdeti. " 2 Másképpen fogalmazva. A jungi szimbolizmus definíció alapja a szimbólum és a jel összehasonlítása: különbözik attól. Nem takarhat egyetlen ismert dolgot. támadásra készen. jelentését ki kell bontani. A hálószoba analógiájából nem volt nehéz megfejteni. a tudattalanunk van ébren. de „A jel mindig kevesebb. nyilvánvaló és önkifejtő.A SZIMBOLIZMUS TERMÉSZETE Szinte lehetetlen belépnünk a szimbólumok világába anélkül.vagyis olyan szimbólu­ mok. mint álmaink birodalmában? Mialatt éber tuda­ tunk alszik. hogy zsákmányává válik a férfi lobbanékony természetének. Álmában tudta. hogy az értelmezés érvényes-e vagy sem. amíg rájuk nem kérdezünk . különben az megtámadja őt. az tudja. hogy a kártyalapokból olvassuk ki. Aki valaha megkérte már a barátját. hogy álmában egy tigris kuporgott és morgott az ágya alatt. és a páciens hamar felismerte. Eltűnődhet ugyan a kü­ lönféle lehetséges magyarázatokon. míg egy szim­ bólum mindig valami többet takar. hogy a tigris nemcsak férje frusztrációjának. hogy a szimbólum tele van sok lehetséges jelentéssel. mint a fogalom. míg a szimbólum homályos. hol máshol kezdhetnénk. Az a tény. Beszámolt róla. mi a helyzet a házasságával. hogy bármit jelenthet. Tőle származik a szimbolizmus legjobb definíciója is. Az álomfejtés során az egyik legfontosabb tényező az álomképek által kiváltott érzelmek. aki gyakorlatilag feltalálta azt. és festői képek . amelynek jelölésére szolgál. hogy meg kell etetnie az állatot. mint a nyilvánvaló és közvetlen jelentése. A feleség szexuális visszahúzó­ dása saját haragjában gyökerezett. hogy segítsen megfejteni az álmát. hogy ne hivatkoznánk Carl Gustav Jungra. . Ezen elv megértése kulcsfontosságú az értelmezés alapjaihoz. akivel egészen mostanáig csodás volt a szexuális életük.

A tudattalan üzenete célba ért. Bárki más álmodhatna ágy alatt fekvő tigrisről. mint ahogyan az sem. felejtsétek el mindazt.a felszínen látszólag erről szól az álom -. amelyek rejtett üzenetet hordoznak számunkra. mintha mecsendülne az igazság összetéveszthetetlen hangú csengője. hogy sohasem érthetem meg másnak az álmát annyira jól. Az asszony álmában (lásd a keretes írást) a manifesztálódott tartalom az ágy alatt lévő tigris és az asszony tőle való félelme. " 3 Amikor alszunk. rejtett és homályos szimbolikus jelentés. hogy az álomfejtő könyvek igazából senki számára nem nyújthatnak segítséget.. ám amikor nekiláttok egy álom elemzésének. amit a tigris jelent az asszony számára: kit vagy mit szimbolizál. Ezért van az.vagyis szimbólumok által. de azok esetében az álom egészen mást jelentene. márpedig ez olyan felismerésekhez segít hozzá. hogy pontosan tudnám értelmezni. ha előre meghatározzuk. ame­ lyekben különben nem volna részünk. Valójában azzal ártunk legtöbbet a kreatív értelmezésnek. A pontos értelmezés érdekében álma­ ink esetében is szükségünk van egy bizo­ nyos kontextusra. . kira­ gadva az aktuális környezetéből. és egy megfejtésre váró. Van egy manifesztáló­ dott jelentés . amit tanultatok.amint bev illan a/ egyetlen helyes megol­ dás. A latens tartalom az. amely mindig emlékeztetett rá. és vajon hogyan értelmezhet­ nénk az ő életének kontextusában. ha előre el akarjuk dönteni egy szimbólum jelentését. Mindig ezt mondtam a tanítványaim­ nak: »Tanuljatok minél többet a szimbo­ lizmusról. J u n g ezt tökéletesen fogalmazta meg: „..« Ez a tanács rendkívül fontos a gyakorlatban. hogy az egyes szimbólumok pontosan mit jelente­ nek. tudattalanunk képeken keresztül kommunikál velünk . ezért szabállyá tettem.

a Négyes a reményvesztettségről és így tovább. vajon mit jelent egy adott boly­ gó egy bizonyos jegyben és házban. a szimbó­ lum jelentése folyamatosan kitér a meghatározás elől. a legfontosabb vonatkoztatási pontunk. aztán a jegyek és bolygók lehetséges kombinációival. Ezek a felszíni jelentések építik fel a keretet. semmint a tisztánlátást. ám a fino­ mabb részletek csak akkor kerülnek elő. Lássunk egy példát.a Ket­ tes az egységről és összetartozásról. hogy a bolygók bizonyos jegyek­ ben méltóságban. de ami hűségesen vezet bennünket. az a nagyobb. Megtanuljuk. lapos és egysíkú lesz. hogy nem létezik recept az értelmezéshez. amely szerint meg kell tanulnunk a kulcsszavakat. a horoszkó­ pot tizenkét részre osztó területek. nekünk is meg kell küzde­ nünk az ellentmondással."4 A TAROT ÉRTELMEZÉSE A tarot szimbólumainak elsajátítására ugyanez az értelmezési sokszínűség vonat­ kozik.Asztrológiai szimbolizmus Aki valaha átrágta magát az asztrológia szimbolizmusán. kapcsolatokról és érzelmi életünk­ ről mesélnek. Minél inkább igyekszünk beskatu­ lyázni a szimbólumokat. a Hár­ mas az ünneplésről. és ha már ezt is megtanul­ tuk. vagy pedig szabadon értelmezzen az adott helyzetnek megfeleló'en. Megtanul­ hatjuk tehát a manifesztálódott jelentése­ ket. pillanatok alatt szimbolikus kényszerzubbonyban végezhetjük. más jegyekben viszont esésben (gyenge pozí­ cióban) vannak. Az asztrológus Maggie Hyde szavaival: „ . ismeri a dilemmát. Mint J u n g tanítványainak. hogy megismerke­ dünk a zodiákus jegyeivel. értelmezésünk élettelen. és felzaklatja az értelmet. A kis arkánum négy színből áll. . mivel az sehogy sem bírja megragadni. összefüg­ gő kép. mialatt nyitottak maradunk a latens jelentések végtelen változatosságára. Vagyis egyik kártya sem olyan. mivel külön­ böző horoszkópokban ugyanaz a konstelláció más-más jelentés­ sel bírhat. Aztán jönnek az asztrológiai házak. hogy a szimbolizmus lényegé­ ben eleven és dinamikus. hanem mindig a saját területével kap­ csolatos dolgokról árulkodik. . megkísérelhetjük kideríteni. hogy előre meghatározott jelentésekkel dolgozzone. mindegyik a személyiség és élethelyzet egy-egy különleges aspektu­ sát szimbolizálja. . A Kelyhek például szeretetről. hogy egyszerre csupán egy dolgot jelente­ ne. és mindegyik lapjának van valami különleges mondanivalója . és ha ragaszkodunk a kulcsszavakhoz. Abban a pillanatban felis­ merjük. A pontos értelmezés nevében min­ dig emlékeztetnünk kell magunkat arra. Mindannyian úgy kezdjük a tanulást. ám az értelmezés előtt ajánlatos elfelejtenünk azokat. És azzal mire mennénk? Sohasem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt. hogy a feltevések sokkal inkább a homályt erősítik. annál kevésbé hajlandóak aktiválódni.

A Halál kártyája a végről. ha a páciens koráb­ ban már foglalkozott a szimbólumokkal. sértegetések. bűntudatról. Vegyük például a Halált. aki a párkapcsolatára akart rákérdezni a lapok segítségével. kiabá­ lások és sírások. pontosan így érzem magam. Kitar­ tottam a hűtést igénylő kapcsolat képzete mellett. nincsenek véletlenek. és a lelke mélyén tudta. Természetesen mindig van megoldás. feltehetően viccesnek találta. amelyben a Halál lapja gyászesetről beszélt. minden­ napossá váltak a veszekedések. de hosszú távon biztosan hasznára válik. A férfi csupán újabb Forráspont Egy tarot-tanácsadás során az egész élmény sokkal könnyebb és hatékonyabb lehet.eseményekben is. hogy a bojler felrobbanását továbbra is a kettőjük kapcsola­ tától teljesen független. amit jól használhattam saját értelmezésem alátámasz­ tására. amikor egy olyan nő j ö t t el hozzám. A központi lap általában a problé­ ma lényegére vonatkozik. a Halál lapja jött ki végeredményül. hogy kezdettől fogva téve­ dés volt részéről. amelyek felrobbantják egymást. a veszteségről és a változtatás. ám a tanácsadás valószínűleg sokkal erősebb hatással lett volna rá. és az ő esetében a Halál kártya a Kelta Kereszt kirakás központi lapjának helyére került. és biztosra vettem. hogy meghaljon. alkalmazkodás szükséges­ ségéről beszél. Ugyanez vonatkozik a nagy arkánum lapjaira is. rátette ujját a lapra. Akár egy hulla. Ha kedve támad elolvasni a kártyalaphoz tartozó története­ met (57. Ekkor bevallotta. látni fogja. és ezt mondta: „Látja. Saját személyes poklának csapdájában vergődve nem látott kiutat. Kettőjük problé­ mája forráspontra jutott. mert valahogy ráébresztette. vagy feláldozza az életét másokért. akinek a párkapcsolata teljesen tönkrement.látszólag véletlenszerű . ám az asszony csak akkor kezd­ te felismerni mindezt. ezért le kellett hűteni. hogy egy ideje már való­ ban haldoklott a kapcsolatuk. Mosolygott a dolgon. felzak­ latta. ha képes lett volna elfogadni. hogy aznap reggel felrobbant a kazánjuk. hogy a világ dolgainak ilyen szemlélete elsőre talán furcsának tűnhet. Másik alkalommal egy negyvenes évei­ ben j á r ó nő jött el tanácsadásra hozzám." A története de­ presszióról. A bennem lakozó szimbolista tüstént összekötötte az érzelmek révén a víz elemet és a fékevesztett haragot. hogy ta­ lán túl fiatal még ahhoz. Emlékezetes az az eset. mi viszont azt mondjuk. gyakran fájdalmas vagy embert próbáló módon. Mielőtt bármit mondhattam volna. . hogy a stressz és a belső konfliktus manifesztálódhat külső . Ez persze nem az ő vagy a párja. bár meglehetősen zavaros történésnek tekintette. Egy másik nőnél. Amikor beszámolt minderről. oldal). Megosztottam vele saját értelmezésemet. Ő nem látott összefüggést az esemény és a kapcsolatukban pusztító energiák között. hozzá­ tette. és kezdünk hinni a szinkronicitásban.ha mindegyik lapot a nagyobb egész ré­ szeként értelmezzük. hogy olyan tanácsadást elevenítek fel. A Halál kártyája elképesztően nagy hatással volt rá. és per­ sze azonnal hozzátettem. hanem kettőjük kapcsolatának halálát jelentette. pedig a páciens számára a lap rejtett jelentése valójában a gyászeset miatti hatás volt. elszigeteltségről és halálos unalomról szólt.

"'5 Vagyis. Más tanácsadási példái­ mon keresztül is látni fogják. még akkor sem. és a Halál lapja pusztán arra akarta emlékeztetni. akkor úgy érezzük. . hogy ha az álmot szimboli­ kusnak tételezzük. éleválságának. is lehet. energiát adó gon­ dolat vagy érzelem már rég ismert. mint az a személy. Az álomra csupán megnyilvánult tartal­ mán keresztül emlékszünk. de további jelentőséget nem tulajdonít neki. és a megfelelő alka­ lomra vár. milyen hatásosan szólította meg a kártya mind­ egyik páciensemet. SZIMBOLIKUS BEÁLLÍTOTTSÁG fung objektív definíciót ad a szimboliz­ musra. Tudatában volt viszont házassága A Halál lapja néha azt jelzi. akkor semmi jelentősége nincs az értelmezésnek. de ugyanakkora súlyt fektet a jelenségben rejlő szubjektivizmusra is. és az álom csupán álcázza azt. hogy a szimbolikus beállítottság mennyire fontos bármilyen tanácsadásnál. hogy megértsük. Kijelenti: kizárólag a megfigyelő ember beállítottságának függvénye az. Azt is fontos megjegyezni. egyik kizárja a másikat. akkor eltérő módon SORSSZERŰSÉG VAGY SZABAD AKARAT? Ez a végső dilemma az emberi sorsról. de az. Ha hiszünk a sorsszerűségben. ha nem értékeljük a szimboli­ kus tartalom fontosságát. meg tudnék felelni a feladatnak. jóllehet a történetek és szituációk teljesen eltérőek. amelyeket feltétlenül fel kell vetnünk. Ez a kérdés óhatatlanul visszavisz ben­ nünket a fejezet elején tárgyalt hit kontra tudás témához. A témának van azonban néhány pontja. hogy egy kapcsolat haldoklik. ezért az álom szimbólumai súlyos üzenetet hordoztak számára. vagy már véget is ért. rossz választás volt a halálra ítélt kapcsolatok sorában. Ezekből a példákból láthatjuk.fogjuk értelmezni. hogy felébredve beleborzong az álomba. amik tovább lendítették a változta­ tás. ami automatikusan meg­ osztja az embereket. a sorsszerűség és a szabad akarat egyaránt nem bizonyítható fogalmak. hogy vala­ mi szimbólum-e vagy sem: „Nyilvánvaló. nézzen végre tnagába. hidat verve éber tudata és tudattalan félelmei közé. ám rejtett tar­ talma passzív marad. miért vonz újra és újra halálra ítélt kapcsolatokat. hogyan tölti be szimbolikus szerepét a Halál lapja. hogy észrevétlenül eltűnik. Visszatérve páciensem álmára: megeshetett volna. ha úgy ér­ zem. saját érdekeinek megvédése felé. és próbálja megfejteni. Jelen könyvnek nem célja hozzászólni az évez­ redes vitához. aki szerint a lényegi. és amellyel mindannyi­ an szembekerülünk időnként. A legtöbb ember úgy véli. amelyen a világ legnagyobb elméi is sűrűn eltűnődtek.

Pácienseim gyakran megkérde­ zik. hogy a horoszkópból visszamenőleg is kiolvashatók bizonyos tendenciák. Ha viszont a szabad akaratban hiszünk. mennyire szenvedélyesek és félté­ kenyek vagyunk? Sajnos. Személyes meggyőződésem. Számtalanszor hallom tanítványaimtól és pácienseimtől: Azért vagyok annyira szenvedélyes és féltékeny. . életünk alakulása csakis dönté­ seinktől és választásainktól függ. hogy elfoglaljuk helyünket a világban. és ebből kell a lehető legtöb­ bet kihoznom. Az emberi boldogság és teljesítmény nagy része kellő motivációra és belső erőre vezet­ hető vissza. ezért ha a szabad akarat csupán illúzió. nem miattuk leszünk ilyenek vagy olyaEgy népszerű meta­ fora szerint a végzet abban nyilvánul m e g . hogy akárhányszor éltem már a Földön. hog\' hiszek benne. hogyan játsszuk ki lapjainkat. és életünk főszereplőivel való kapcso­ latunk minősége kizárólag tőlünk függ.tünk útját (elsőbb erők jelölték ki szá­ munkra. valójában saját függetlenségünket ismer­ jük el. Erre én rendszerint felvetem a „tyúk vagy a tojás" dilemmáját. mégis bármikor megkérdőjelezhetjük eze­ ket. csupán az idő múlásával bizonyítható. mivel a bolygók önmagukban semmire sem kényszerítenek bennünket. és nekünk nem áll mé)dunkban változtatni rajta. amiből logikusan az következik. kijelenthetjük. hogy végzet és szabad akarat nem egymást kizáró fogal­ mak. vagy azért van a Vénusz a Skorpióban. vagyis azt. mert a Vénuszunk a Skorpióban van. amikor kezébe veszi egy ember horoszkópját". AZ OKSÁG ELVE A sorsszerűség fogalmába rejtve ott találjuk a kauzalitás témáját is . hog)' legalább hasz.valami láthatatlan erő arra kényszerít bennünket. Ez a felfogás azért helyes. mivel lehetővé teszi. ezúttal csupán ez az. hogy jelezze. Jóllehet életünk sok eseménye és főbb kapcsolatai ki vannak jelölve számunkra. a szabad akarat pedig az a saját erő. éle­ tem számít. Asztrológusként és tarot-konzultánsként sem tagadhatom a sorsszerűség létezését. valamint azzal. tisztában vagyok azzal a ténnyel. vagy adott időben adott helyen legyünk. Főleg az asztrológi­ ai megfogalmazások elég félrevezetőek ebben a tekintetben. hogy tehetetlen bábok vagyunk csupán. hogy bizonyos mértékig a sorsszerű­ ség működik az életünkben. ne pedig passzív résztvevői legyünk saját életünknek. és akárhányszor jövök még vissza. bizonyos módon visel­ kedjünk. megváltoz­ tathatatlan erőként való felfogása véleményem szerint egészségtelen.• nos illúzió. hiszek-e a reinkarnációban. hiszen az eseményekre való reagálá­ sunk. hogy meg­ tegyünk dolgokat. Valóban azért vagyunk szenvedélyesek és féltékenyek. Válaszom az. hogy milyen lapokat osztanak nekünk. és így tovább. hiszen azt sugallná. Ugyan­ akkor a végzet kikezdhetetlen. de függetlenül a hitemet alátámasztó érveimtől. amivel eldöntjük. hogy cselekedeteink szabadok. Liz Green szavaival a modern asztrológus­ nak „bele kell korholnia a végzetbe minden alkalommal. hogy életünk csak „történik" velünk. mert a Vénuszom a Skorpióban van.6 Az. az utóbbi feltevés a helyes.

kikereshető a bolygók aktuális állása egy adott napon . Különösen az lesz hasznunkra. TRANZITOK Ha már rendelkezünk a bolygók alapszim­ bólumaival. mégis mindannyian 12 jegy keverékéből vagyunk össze­ gyúrva. és megnézzük. Éppen ezért ellenőrizzük a t ö b b i bolygó állását is a Hold­ tól a Szaturnuszig. hogy aki 1968. hogy gyorstalpaló tanfolyamot tartsak asztrológiából - tettem nekik. ha megta­ nuljuk. akiknek elkészítet­ tem a horoszkópját. Van­ nak olyan pácienseim. április 1-jén született. akkor a tranzitok (hol állnak jelenleg a bolygók) elmesélik történetüket. annak a Napja a Kosban van. hogyan juthatunk gyorsan értékes. hogy szakemberré válnánk. de az esetek többségében nem áll rendelkezésemre az illető születési képlete. . csupán alapvető elemeit szeretném ismertetni. AZ EFEMERIDÁK H A S Z N Á L A T A Az efemeridákban két úton indulhatunk el: először is kikeressük a páciens születésnapját. oldal). vagyis asztroló­ giai táblázatokból. márpedig ezt gyakran a tarot-kirakások is felfedik. ebből a hatalmas hagyományból -. Napjegyünk (a jel. és tarot-kártyát is ve­ N em szándékom.éjfélkor és délben. hol álltak aznap a boly­ gók.a páciens születésnapján . de a Holdja a földies Bikában. hogy képet kapjunk a t ö b b i fontos személyi­ ségjegyről is. Az alábbi táblázatból látható. a tarot-értelmezésben számunkra hasznos információkhoz az asztrológia területéről anélkül. hogy elsajátítsuk az asztrológia alapjait. Asztrológiai jelek Az efemeridák használatához meg kell tanulnunk az asztrológiai jeleket (lásd 22-23. Az efemeridákból. A legfontosabb asztrológiai tevékenység a bolygótranzitok jelentésének megfejtése.TAROT ÉS ASZTROLÓGIA N e m szükséges horoszkópot szerkesztenünk és szakképzett asztrológussá válnunk ahhoz. míg Merkúrja és Vénusza egyaránt az érzékeny Halakban található. A jelek amolyan rövidítésként jelölik a bolygókat és a csillagjegyeket. amelyben a Nap állt) a lényegünket tükrö­ zi ugyan.

a m e l y e k n é l az u t o l s ó öt b o l y g ó . hol állnak j e l e n l e g a b o l y g ó k . Minden sor tar­ talmazza a bolygók aznapi fok-perc állását. Igy m e g i s m e r k e d h e ­ t ü n k a t r a n z i t o k k a l . ha a várat­ lan eseményeket jel­ képező Uránusz öszszetalálkozik a kiterje­ dés. A Merkúr ugyanekkor a Bak 1 fok 6 per­ cén (1° 06') és így tovább. Szaturnusz.melyek meglehetősen gyakran tükröződ­ nek a tarot lapjaiban is.játszik fő szerepet. 2002 márciusától 2003 januárjáig előre majd hátra többször is átlép a Vízöntő 26. Az efemeridákban tíz oszlopot találunk. Urá­ nusz. hogy egy-egy nagyobb tranzit mikor kez­ dődött és meddig tartott. Ha például valaki 1968. Hold. és 2002 márciusában jön el hozzám tanácsadásra. amely születésének pillanatában az Oroszlán 26. Az alábbi példából kiindulva. vagy pedig nem tervezett irányváltást. ki tudjuk majd számítani. fokán állt. április 1-jén született. minden bolygóhoz egy tartozik. ~ JÉiÉtBiÖSfÉílK i a K # i L . Az aláb­ bi példában az Uránusz. j a n u á r l-jén a Nap a Bak jegyének 9 fok 51 percén áll (9° 51'). vagyis éppen szemben az illető születési képletének Jupiterével. fokán áll. Nagyon fontos észben tartanunk. Merkúr. fokán. Az éjféli táblázat például megadja. EFEMERIDÁK Vénusz. Amint jártasságot szerzünk az efemeridák használatában. hogy az Uránusz a Vízöntő 26. a követ­ kező sorrendben: Nap. Neptunusz és Plútó. hogy 2000. . akkor megfigyelhetném. Mars. míg a Hold a Skorpió jegyének 7 fok 17 percén (7° 17'). amelyekben az illetőt hirtelen vál­ tásra kényszerítették. Olyan történeteket fogunk hallani. nását jelezheti. élete kiszámíthatatlan lett. a Jupiterrel.a J u p i t e r t ő l a P l ú t ó i g . hogy a bolygók időn­ ként látszólag hátrafelé. a bőség urával. legszilárdabb elképzelései is össze­ omlottak. Jupiter. az egé­ szen váratlan pozitív lehetőségek felbukka­ M á s o d i k l é p é s b e n m e g n é z z ü k . máskor egyik jegyből a másikba előre haladnak.

de egyiknek sem lesz a mestere. Ez a földies jegy az anyagvilághoz fűződő szilárd kapcsolatáról ismert. precíz. de nehezen viseli el. a Kos az egót . Otthonteremtő. Az állatöv hencegője és mókamestere. ha mellőzik. Melegszívű és nagyvonalú. Katonaként a gyengék védelmezői. Szeret a közép­ pontban lenni. Az Ikrek imád beszélni. Mint a zodiákus első jegye. A Bika természetének alapja a szerzés és a megtartás. kezdeményezők. A szakértelem jegye. plety­ kálkodni és vicceket mesélni. Biztonságra.ASZTROLÓGIAI JEGYEK Ez a táblázat ízelítőt ad a jegyekből és az elemekből. emellett érzéki.az önző. tápláló és gondoskodó. hatalomra vágyó. ezért rend­ szerint a jegy szülöttei úttörők. Nagyon kevés választja el az állhatatosan kitartót a mániákus függőtől. A Kos természet önérvényesítő. és hajlamos átvenni az irányítást. hogy az illető egyszerre több dolgot is képes (vagy akar) csinálni. de alatta csupa lágy érzékenység. elemző hajlamú. de hajlamos makacsságra. Uralkodó bolygója a Nap. hogy „Igen. Vakmerő. Pontos. Uralkodó bolygója a Hold. én vagyok!" vagy „Előbb én!". vezetők. kényelemre és meghittségre vágyik. Uralkodó bolygója a Vénusz. Uralkodó bolygója a Mars. amely legin­ kább abban nyilvánul meg. A tökéletesség hajszolása közben időnként túl kritikussá válik. . Élvezi. imádja a feszültséget. okos. Uralkodó bolygója a Merkúr. Leggyak­ rabban a Kosoktól hallhatjuk azokat a mondatokat. és szeret takarékosan bánni mindennel. Jobb napjaiban szerető és gondosko­ dó. Az Ikrek gyors. Az állatöv kommunikátora. rosszabb időszakában szeszélyes és kiszámíthatatlan. ha rajonga­ nak érte. vitatkozni. sokféle téren ügyes. csak önmagára figyelő ént szimbolizálja. A Szűz nagy figyelmet szentel a részleteknek. Uralkodó bolygója a Merkúr. A zodiákus jegyei az itt látható sorrendben következnek egymás után. aki mindenkinél jobban ragaszkodik a családjához. A jegy kettősséget sugall. A rákhoz hasonlóan kemény páncélja van. lustaságra és merevségre is. vagy sokat vár el önmagától és másoktól. Minden jegynek és bolygónak megadjuk a grafikus ábrázolását is.

Uralkodó bolygója a Plútó és a Mars. Uralkodó bolygója a Jupiter. melegség. A Halak ráérez a láthatatlan áramlásokra. Intelligens. szépségre és igyekszik elbűvölni környezetét. RÁK. Hajlamos túlzásokba esni és megbántani másokat. a Skorpió tudja. Hajlamos a menekülésre. Nagyra értékeli a barát­ ságot. Felfedező. Időnként a „lusta" jelzőt ragaszt­ ják rá. Uralkodó bolygója a Vénusz. látomás.vagy csalárd és excentrikus. Szilárd. empátia VÍZÖNTŐ gondolat. Fő témája a bölcsesség. OROSZLÁN. A legérzékenyebb jegy. termékenység. és magába szívja az atmoszférát. gyakorlatiasság. anyagias­ ság KOS. Vonzódik a globális. SZŰZ. A Mérleg jegye az együttmű­ ködést és az egyensúlyt szimbolizálja. intuíció az elemekhez TŰZ FÖLD LEVEGŐ VÍZ . de ugyanakkor a határozatlan­ ságot és a döntésképtelenséget is. Néha nagyon naiv. Az egyéniséggel szemben álló csoport jegye. Uralkodó bolygója az Uránusz. Vonzódik a komoly témákhoz. A regenerálódás jegye. hogyan juthat fel a csúcsra. hogyan kell a semmiből újrakezdeni. objektív . szenvedélyes és eltökélt. BAK érzékiség. kötetlen. Mint a hegyi kecske. a titkokhoz. A Bak tudja. valamint a hatalmi kérdésekhez és magához a hatalomhoz is. kapcsolat BIKA. HALAK érzékenység. Uralkodó bolygója a Neptunusz és a Jupiter. elsősorban valamilyen függőség által. és a gyógyítás­ hoz is nagyon ért. az igazság és a szabadság. filozófus és az igazság bajnoka. érzelem. Emiatt könnyen paranoiássá válhat. Erőteljes fantáziája álmodozóvá vagy művésszé teheti. A Skorpió a felszínesség ellenté­ te. Érdekli mások véleménye. Az állatöv nagy utazója. Előfordulhat az is. Törek­ szik a harmóniára. ötlet. IKREK. SKORPIÓ.Kulcsszavak A párkapcsolat és egyezkedés jegye. az egész emberiséget érintő kérdésekhez. MÉRLEG. Intenzív. ez utóbbiban élete során nagy tapasztalatokra tesz szert. NYILAS energia. biztos lábakon áll és kitartó. akit egyaránt vonzanak a külső távolságok és a belső mélységek. realista és gyakorlatias. szisztematikus. de nem lehet zavarba hozni. Uralkodó bolygója a Szaturnusz. ösztön. intelligencia. hogy pesszimista. de nincs benne rosszindulat. Fontos számára a felelősség és a hatalom tisztelete.

Díszítés. születésnapja­ ink ezért mindig szo­ láris visszatérések. ami a kommunikációhoz tartozik . furfangok. járművek. A nőiesség elve . A BOLYGÓK S Z I M B O L I K Á J A Nap Ego. Kezdeményezés. ösztönös és meg­ szokott reakciók. Szatur­ nusz. A gyomrot és a méhet uralja. A bolygók ciklusai A lassú járású boly­ gók (Jupiter.nő. társasági kapcsolatok. szeretők. cselekvőképesség. szükségletek. energia. Minél több boldog visszatérést kívánok! HOLD 28 nap 1 VÉNUSZ Közel 1 év MERKÚR MARS 2 év :. a gerincoszlo­ pot és a szívet. ami a nőiességgel össze­ függ. pénz és ételek . Objektivitás. ciklusaiknak csak a negyed-. az ideg. rövidebb utazá­ sok. A vesét és a torkot uralja. művé­ szetek.önkifejezés. tudatosság. kisgyermek. a Neptunusz vagy a Plútó viszont egyikőnk életé­ ben sem tér vissza radixbeli helyére. trükkök. ami férfias. mivel ezek keringési ideje 178. harc és ami a hadviseléssel kapcso­ latos. beszéd. anyai ösztön. írás. Életerő. nyelvek. Egyéni ciklu­ saiknak megfelelően meghatározott idő múlva térnek vissza ugyanarra a pontra. illetve 248 év. média. fér­ fias autoritás. Alárendelt szervek a tüdő. Vénusz A nő és minden. Háború. Menstruáció. Romantika. Hold Érzelmek. fény és hő. motiváció.és a légzési rendszer. általános egészségi állapot és test­ felépítés. esetleg fele­ zőpontjai lehetnek számunkra jelentősek. A férfiasság elve . tudattalan. akció. akarat. Rokoni. Mars A férfi és minden. Befogadás.férfi. Arany szín.ilyen a Neptunusz és a Plútó - Merkúr Mindaz. csecsemő. A hosszú keringési idejű bolygók eseté­ ben . ahol az egyén születésekor álltak. szex. Uránusz. szépség. Tanulás gyermekkor­ ban. . Uralja a hátat. igazság. ka­ tonák. köny­ vek. vonzalom és vonzás. A Jupiter visszatérését eredeti helyére így mindannyian tizenkét évenként tapasztaljuk meg. anya.leginkább édes ízek. NAP A Napnak egy év kell. apa.A BOLYGÓK A bolygók különböző sebességgel járják végig az állatöv tizenkét jegyét. Nep­ tunusz és Plútó) a legfontosabb jelö­ lő bolygók a tranzi­ tok vizsgálatakor. Természet. örömök és vágyódás ezek után. Helyi szomszédság. szellem. hogy visszaérjen ugyanabba a pozíci­ óba. hazugság. Az oldal alján megtalálható mindegyik bolygó visszatérésének ideje. lényegi tartalom. Szerelem. Viccek. Ambíció.

Nagyvonalúság. Idealizmus. tűk. korlátozás és visszatartás. Hatalom és irá­ nyítás. A jog és az igazság. szertelenség. bölcsesség. Felsőbb tanul­ mányok. A szimbolikus halál. vészhelyzet.vágy. halál.hir­ telen. megőrzés. A művé­ szetek. felszabadítás. ami túlzó vagy eltúlzott. álmok és illúziók vilá­ ga. Áldozat. a színház. A hagyomány a lábfejjel párosítja. Alárendelt testrésze a boka. A nemi szer­ veket uralja. intenzitás. örege­ dés. képzelet. a csontokat és a térdeket uralja. Ellentmondás. pszichoanalízis. forradalmak. Függőséget előidéző szerek. spiritualitás. Minden. ökológia. összeomlások. sötét és látha­ tatlan. kommunizmus. veszteség. vesz­ teség. Idő. józanság és objektivitás. megsemmisí­ tés. fertőzé­ sek. JUPITER 12 év SZATURNUSZ 29. Lelkesedés. a szabályoktól eltérő.5 év URÁNUSZ 76-84 év NEPTUNUSZ 178 év PLÚTÓ 248 év . a fogakat. szenvedés. földren­ gés. hit. struktúrák. nehézkes­ ség. baleset. anarchia. Robbanás. Szimbiózis. Társadalmi csoportok. Késleltetés és megtagadás. Vallás. Óvatos­ ság és ellenőrzés. Alárendelt testrésze a fej és a koponya. depresszió. Kések. lehetőség. veszély. sebek. Megszokás és biztonság. Hosszú külföldi utazások. etika. láz. Misztika. Kiválasztás. Uránusz Minden. mű­ tétek. ünneplés. kötelesség és munka. Szaturnusz Határok. rombolás. sokkoló dolgok. emancipáció. tudás. tékozlás. Alvás és álmodás. kockáztatás. bizonytalanság és ha­ zugság. gépesítés. újjászületés és transzformáció fájdalmas folyamatán ke­ resztüli teljes átalakulás. Szabadság. Minden. szakértelem. Megszállottság. Szeren­ cse. idealizálás. Bizarr. Neptunusz A fantázia. óvás. főként a film. szét­ esés. Zavarodottság. a máj és a vér. Pesszimizmus. korlátok. jótékonyság. Túlfűtöttség. Plútó Hiány. Felelősség. ami a tengerrel és a tengerészettel kapcsolatos. tetjengősség. vágás. optimizmus. hasadás. erő­ szak. Elektromosság. felfordulások. át­ láthatatlanság. ami rejtett. baleset. A bőrt. Jupiter Minden. Terjeszke­ dés. a költészet és a zene. kéjvágy. Alárendelt testrészei a csípő. Ködösség. számítógép. technoló­ gia. A tudattalan. Gyógyító erők. düh. Fájdalom. bátorság. ami váratlan és felkavaró . az eggyéolvadás iránti vágy.

illetve legkevésbé hatásosak. amelynek az uralkodó bolygója. hogy uralomban. rangvesztés­ ben. helyzetben a leghaté­ konyabbak. ha az általa uralt jegy­ gyei szemközti jegyben áll. azaz emelt pozícióban. ahol a leghatásosabb. ha abban a jegy­ ben áll. és a jeggyel har­ móniában fejti ki hatását. . hogy a bolygók milyen pozícióban. az azt jelenti.Uralkodik az Oroszlánban Rangvesztett a Vízöntőben NAP Emelt a Kosban Hanyatlik a Mérlegben A BOLYGÓK MÉLTÓSÁGAI Az alábbiakból kiderül. Ilyenkor a bolygó konfliktusba kerül a jeggyel. Uralkodik a Bakban és a Vízöntőben Rangvesztett a Rákban és az Oroszlánban SZATURNUSZ Emelt a Mérlegben Hanyatlik a Kosban Uralkodik társuralkodóként a Vízöntőben Rangvesztett az Oroszlánban URÁNUSZ Emelt — Hanyatlik — azaz hanyatlásban. R a n g v e s z t é s b e n A bolygó akkor van rangvesztésben. illetve esésben vannak-e a planéták. Uralkodik társuralkodóként a Halakban Rangvesztett a Szűzben NEPTUNUSZ Emelt — Hanyatlik — Erősorrend Uralkodik társuralkodóként a Skorpióban Rangvesztett a Bikában PLUTO Emelt — Hanyatlik — Az asztrológus minden horoszkópban fel tudja állítani a bolygók erősségi sorrendjét annak alapján. ha az emelt jegyével szemközti jegyben áll. U r a l o m b a n Ha a bolygó uralomban van. Uralkodik a Rákban Rangvesztett a Bakban HOLD Emelt a Bikában Hanyatlik a Skorpióban Uralkodik az Ikrekben és a Szűzben Rangvesztett a Nyilasban és a Halakban MERKÚR Emelt a Szűzben Hanyatlik a Halakban Uralkodik a Bikában és a Mérlegben Rangvesztett a Skorpióban és a Kosban VÉNUSZ Emelt a Halakban Hanyatlik a Szűzben Uralkodik a Kosban és a Skorpióban Rangvesztett a Mérlegben és a Bikában MARS Emelt a Bakban Hanyatlik a Rákban E r ő b e n A bolygó akkor van erőben. Ilyenkor Uralkodik a Nyilasban és a Halakban Rangvesztett az Ikrekben és a Szűzben JUPITER Emelt a Rákban Hanyatlik a Bakban E s é s b e n A bolygó akkor van esésben. hogy abban a jegy­ ben áll. a bolygó a jegy legjobb minőségeit tud­ ja érvényre juttatni. Ilyenkor a bolygó és a jegy között éles érdekellentét áll fenn. erőben. A bolygó „otthon" van.

annyiféle egyé­ ni értelmezés. de a legjobb tanulási módszer az volt. 1 258 315 963 905 féle kombináció lehetséges. Ugyanakkor ezzel az eljá­ rással nehézkessé és felszínessé válhat értel­ mezésünk. és próbáltam „jövendölni" mindenkinek.INFORMÁCIÓ KONTRA JELENTÉS Teljesen kezdők számára az információgyűjtésnél nincs jobb kiindulópont. hogy összehordunk egy rakás értelmetlen. házakról és fényszögekről tudható alapismereteket viszonylag könnyű elsajátítani. tanulmányozhat­ szói' próbálja meg összeolvasni egy bizo­ nyos kirakási mód lapjainak jelentését. amint bele­ illik az értelmezés kontextusába. Min­ den értelmezést bele kell helyeznünk a maga kontextusába. mint hogy kétszer ugyanazokat a lapokat rakjuk ki. kap­ csolatainak ismerete teszi lehetővé. Ha ez megfelelő módszer. hogy az ember összegyűjtse a lapokhoz tar­ tozó kulcsszavakat és lehetséges jelentése­ ket. az sem jelentené. élethelyzetének. Ez visszavihet ahhoz a problémához. Éppen ellen­ kezőleg: abba a csapdába esnénk. A szakkönyvek zöme ilyenkor rövid meditációt javasol az egyes lapok fölött. hogy a figyelem ne mozduljon el a meditáció tárgyát képező képtől. és ne katego­ rizáljon! . rej­ tett jelentés is fel fog bukkanni. hogy az információgyűjtő folyamat fárasztó robottá váljon. hiszen ahány ember. És per­ sze ahány tarot kártyavetés. Ha egy bizonyos lap semmit sem mond. Ezt könnyen illusztrálhatjuk például a Kelta Kereszttel. Nincse­ nek helyes vagy helytelen válaszok. hogy szakemberek let­ tünk a tarot értelmezésében. hogy a kulcs­ szavak magukkal ragadjanak. Nyilvánvaló. hogy kapcsolatba kerüljünk az adott lap képével és üzeneté­ vel. ami az előre megha­ tározott jelentések alkalmazása során merül fel. Sok tanuló hajlamos feladni. ezért ne hagyjuk. hogy első lépésben a kártyák hagyományos jelentését ajánlatos megtanulni. Nehéz felidéznem saját tanulási periódu­ somat. Es éppen ez a lényeg. hogy koncentrálunk a lap jelenté­ sére. és bízzunk benne. amelynek esetében a 78 lapot véve kiindulásnak. annyiféle horoszkóp. akár egyenként. bolygókról. akkor ezt kell alkalmazni. lehetőleg úgy. Az asztrológia esetében ugyanez a nehéz­ ség merül fel. a je­ gyekről. vagyis a tanácsot kérőnek szól. KREATÍV TANULÁS Ezek után hogyan tovább? Nagy a kísértés. amíg nem személyesen a kérdező­ nek. Ne kategorizáljunk! Bármennyire elmé­ lyült már a tarot vilá­ gában. és ez valóban hasznos lehet a tanulás korai fázisában. Ezért aztán nem tanulhatunk meg előre minden lehetséges kombinációt. és igyekezzen elke­ rülni azt. Idézzük fel az álom-analógiát. hogy a cél a lapokkal való ben­ sőséges kapcsolat kialakítása. akár kette­ sével vagy csoportosan. Tartsa mozgásban képzelő­ erejét. inkább húzza elő a következőt. Még ha be is tudnánk magol­ ni több ezer lehetséges kombinációt. Na­ gyobb eséllyel nyernénk meg a lottón az öt találatost . a hagyományos tízlapos kirakással. soha ne feledje. és kezd­ jük azzal. juk a 78 lapot.egy a 14 millióhoz -. ám az egyéni születési képletek értelmezése már nem az. Rengeteget olvastam a tarot-ról. hogy folyamatosan bámultam a lapokat. márpedig azt csak a kérdező életének. aki csak megengedte. hogy a latens. jelentés nélküli információt. A horoszkóp elkészítéséhez szükséges számítások nem nehezek. Sem a tarot-. amikor elő­ M iután megtanultuk a lapok hagyo­ mányos jelentését. sem a horoszkópértelmezés nem jelent semmit.

amelynek jelentése rejtett.Az arkánum az árkán szóból ered. . a tarot-pakli legfontosabb lapjait tartalmazza. Ez foglalja magában a tarot első 22 lapját. A nagy arkánum. vagyis a Bolondtól a Világig. mint a neve is sejteti. amelyek 0-tól 22-ig vannak számozva. titkos csodaszer.

.

szerény batyujában hordja. Ezért a Bolond spontaneitást mutat. akik számára ez olyan. akár szimbolikus értelemben. De azt talán igen. hogy az egyén nyitottá váljon új élményekre és tapasztalatokra. és nem is a mai értelemben használt felelőtlen. Ez persze nem jelenti azt. amely a kérdezőt rá­ állítja egy új pályára. A lap jelentésének lényege a biztonsági zóna elhagyása. ami a változás szükségességét jelzi.aki persze nem elegáns hotelekben száll meg. Akárhogy is. azt sugallja. Ő a kereső. a Bolond lapja azt üzeni. A Bolond gyakran jelent utazást. hogy nem árt csökkenteni az anyagi javakhoz való ragaszkodás mértékét. szatérni az egyszerűséghez. az események előre nem várt fordulatát. hogy ideje visz- A Bolond esetében mindig felmerül a tervezés kérdése. A gyermek teljesen a jelenben él. hogy elodázhatatlanná vált az ug­ rás a mély vízbe. talán öt perccel előbbre tervez. hogy fel kel­ lene adnunk minden világi javunkat. de lehetőségeinket csak akkor tudjuk Hagyományos kezdet. de semmiképpen sem öt évvel vagy öt hónappal előre. mintha ejtőernyő nélkül kellene kiugraniuk egy repülőgépből. utazás jelentése: tudatosan mérlegelni. akár szó szerint. Akadnak. amije van. a gyermeki rácsodálkozáshoz. A Bolond nem statikus figu­ ra. A mikor a Bolond felbukkan egy kira­ kásban. Vajon van-e bátorságunk újrakezdeni? újrakezdés. A nagy arkánum első lapjaként a Bolond a spontán és eleven újrakezdést szimbolizálja. szórakozott személyt. Semmije sincs a ruháján kívül. Szükségessé válhat a vi­ lági értékektől való elszakadás. ideje mozdulni. hogy a képen érzékelhető a kockáztatás eleme is a változás küszöbén. Tágabb értelemben azt jelzi. Másokra éppen vérpezsdítő hatással vannak az új kilátások. vagy a múlt elengedése annak érdekében. . azt a kevés ingósá­ gát. az utazó . ha már elfogadtuk a változtatás szükségességét. hogy az ille­ tő befogadhassa az élet nagy változásait. és meghozni dönté­ sünket. és megtalálni a helyes utat.A Bolond A Bolond itt nem idiótát jelent. Kétségtelen.

elég bölcsek voltak ahhoz. amely . A tanácsadáson a Bolond a végső eredményt jelző helyen bukkant fel. a mellette ugrándozó kutya. mint a király tudós tanácsadói. aki ugyan eljátssza a bolond szerepét. mindenki látták. A Bolond se nem nő. hogy tudják. amikor menthetetlenül le kell zárnunk éle­ tünk egy fejezetét. amiben rendkívül sikeresnek bizonyult. aki azonban nem tudta teljesen elkötelezni magát a nő mellett. amit megerősítenek a lap egyéb részletei is: a vállán lazán tartott batyu. csodája. hogy új életet kezdjen. Ez nem volt könnyű számára. Olyan személy. hogy lenyűgözze a teremtés „Akár az udvari bolondot... hogy felfedezőútra induljon. mivel elvei szerint felesége nem származhatott másik népből vagy kultú­ rából. semmit sem tudnak. Száma a nulla. égre emelt tekintete.A Bolond értelmezése Ha kisebb jelentőséget tulajdonítunk az anyagi javaknak. ám pár hónappal később új hivatást választott. bölcs ahhoz. akár munkánkban. amely még tisztán érzékeli a különbséget igaz és hamis között. akkor lehetőségünk nyílik felfedezni. és ebben az esetben szó szerint utazást jelölt.."7 Asztrológiai analógiák A Bolond figuráját a Kos 0 fokkal. kik vagyunk valójában és mit akarunk. az egót jelképezi. közben gyermeki opti­ mizmussal tekint az élet dolgaira. Reménykedő. A Nyilas az állatöv nagy utazója. ami az új ciklus kezdetének szimbóluma. jelszava: „Én keresek". A Nyi­ las új tapasztalatok és tudások megszerzése érdekében kel útra. és közös életet próbált kezdeni egy ottani férfi­ val. NAIV BÖLCSESSÉG A Bolond lapja egy másik alakot is megi­ déz: az udvari bolondét. aki elindul az élet nagy kalandjára. akár párkapcsolatunkban. Rajongott a férfiért. valójában mégis böl­ csebb. se nem férfi. A tarot-ban a Bolond azt a részünket szimbolizálja. optimista hangulatot áraszt. Az olyan mint Szókratész. és a lába alatt elterülő tágas vidék. a cinizmus által még meg nem rongált naivitást jelképezi. vagyis a tavaszi napéjegyenlőséggel állíthatjuk párhuzamba. Karakterét tekintve a Bolond ana­ lógiában van a Nyilas tüzes jegyével is. mint egy tiszta lap. aki külföldön élt. kulcsmondata: „Én vagyok". vagyis olyan. A Kos a zodiákus első jegye. A cél a mélyebb önismeret és az önmegvalósítás. tette őt környezetében. Túllát a látszatok világán. a Bolond is ahhoz a belső énünkhöz szól. A B o l o n d mindig akkor bukkan fel. Gyermeki tapasztalatlansággal néz a világba. de ezt az utat csak egymagunkban járhatjuk be. őt is naiv bölcsesség birtokosának azonban bolondok. amely másnál bölcsebbé Ahogyan a gyermekek ámulatba tudnak ejteni váratlan megjegyzéseikkel. A konzultáció után pár héttel a hölgy összepakolt és visszatért Angliába.. és elég vakmerő ahhoz is. Ez történt azzal a fiatal nővel is. valamint a jelenlegi életmóddal való szakítást.

ezáltal megkapta a lelkesedést és a tanuláshoz szükséges nyitottságot. A lap se­ gítségével képesek voltunk feltárni. Teljesen világos volt. hogy fel kell térképeznie a pénzügyi piacot. amire szüksége volt. de az illető beismert némi kétséget is. amelyeket eddig valamiért nem vett észre. •í*"' . mint gondolnánk. saját bankját. hogy végül össze fogja szedni a szükséges tőkét. mi mindannyian varázslóvá vál­ hatunk saját életünkben. hogy felszabadítsuk. hogy eddig késlekedett a megvalósítással. mennyire szeretne olyasmivel foglalkozni. ezeket fejlesztenie kellene. előrelépést Hagyományos szakértelem.A Mágus Amikor ez a lap felbukkan egy kirakás alkalmával. gyakran azt üzeni. ha a saját maga főnöke lehetne. A Kelyhek lap arról beszélt. fejlődést. hogy végre ő maga is hinni tudjon a sikerben. és j o b b volna neki. hogy akaraterőnk végre szabadon szárnyalhasson. hogy olyan lehetőségek vannak a kérdező előtt. Éreztem. A Kardokban találtunk rá a vállalkozást elindító ötletére és a megvalósításhoz szükséges ambícióra. mennyire felemelő. A M á g u s lapja a közvetlen jövőt mutatta egy fiatal nő számára kirakott ábrá­ ban. de az is előfor­ dulhat. hogy az honnan fog összejönni. Ezzel a lappal rendszerint megké­ rem a pácienst. hogy valaki más bízzon benne és a tervében. tegye fel magának a követ­ kező kérdéseket: „Miben vagyok nagyon jó? Miben és hogyan becsülöm alá magam?" A kártya azt is jelentheti. részben ennek tulajdonítható. mik azok az erősségei. ügyességét nem vette észre eddig a kérdező. hogy saját erejét nem ismerte el ko­ rábban. lelkesítő lap ez. Mindig törekszem megértetni pácien­ seimmel. amiket fel kell majd használnia a vállalkozás sikere érdekében. vagy találnia kell egy olyan szervezetet. és csak arra vár. A kirakásban szereplő t ö b b i Érmék lap azt sugallta. Volt már egy Botok lapja . Az Érmék a tőkét jelképezte. kommunikáció jelentése: önbizalom. A dolog egyáltalán nem olyan nehéz. hiszen azt üzeni. hogy saját tehetségét. Rengeteg energia szunnyad bennünk. hogy belevágjon saját vállalkozásába. amit élve­ zettel csinál. hogy az élet igenis csodálatos. hogy csupán arra volt szüksége. pedig ban. amely új. semmiképp ne késlekedjen tovább. bár a tanácsadás idején még fogalma sem volt róla. Ami­ kor a Mágus feltűnik. hogy az illető elvesztette hitét az élet varázslatos mivoltá­ L ehet. induló vállalkozásoknak nyújt segítséget. A kérdező éppen azon volt. ezért azt javasoltam.

a Mágus minden­ képpen jó ómen. hogy fizikai egészségünk alap­ ja lelki-szellemi egészségünk. a lehetőségekkel teli szimbólummal. Sokkal fontosabb. Figyeljük meg. A Szűz az asztrológiai hatos házzal analóg. . A Mágus jelképezheti a kérdező életének másik fontos figuráját is. A Merkúr ugyanakkor a Szűz földies jegyének ura. mert azt mutatja.akár munkahelyet.ezen tulajdonságok jellemezik a Mágust is. a szükséges források mindegyike rendel­ kezésünkre áll. gyors észjárású. vagyis az Ikrek jegye fölött. hogy utazásunk során elsőként a Mágussal találkozunk. de származhat valamely külső for­ rásból is. valamint érzelmi szükségleteink és válaszreakcióink (víz). Ha egészségügyi kérdéssel fordulunk a tarot-hoz. A Mágus értelmezése Milyen izgalmas. precíz. csupán meg kell találnunk. láthatjuk. hogy a segítség már úton van. hogy ezúttal holisztikus megközelítésre lesz szükségünk. anyagi világunk és érzékeink (föld). fel kell ismernünk. Ez a jegy rugalmas. Energiánk és kezdeményezőképességünk (tűz). kelyhe. hogy új információk bukkan­ nak fel. így szintén asztrológiai analógia a Mágussal. a föld­ del. okos és találékony . alapos. A változás fakadhat belülről. hogy mind a négy szín kellékéből rendelkezik: van botja. Asztrológiai analógiák A Mágust leginkább a Merkúr írja le. ezért az alternatív gyógymódok felé fordulunk: vegyítjük a fizikait a metafizikaival. ezért a Mágus egyik célja. Lehet. keményen dolgozik. ügyes. ugyanúgy. mely uralkodik a beszélt és írott nyelvek világa fölött. vagyis a horoszkópnak azon területé­ vel. Ezért ez a lap azt mutatja. ami átrendezi a kialakult képet. és használni kell tudnunk őket. vágyainkból. Is­ tenszerű alakot jelképez. és hamarosan ránk talál. vagyis a végtelen szimbóluma. erőteljes és meggyőző. ahogy az udvari lapok közül a Lovagok. a tűzzel. hogy tudassa velünk. az a bolygó. a Kirá­ lyok és az Apródok. valamint annak lehetőségét. hogy a Mágus feje fölött egy fektetett nyolcas lebeg. Ezek mind szerepelnek itt. mert felismerjük. hogy a Mágus nem a halandók egyszerű világához tartozik. hogy a lap egy szemé­ lyiségtípust ír le: a Mágus által szimboli­ zált személy mindig ügyes. hogy va­ lamit jobbá tehetünk . amelyek megtalálják a kérdezőt. érméje és kardja is.ígér. Összefüggést fedezhetünk fel a Mágus és az asztrológiai Merkúr között. aki a legmélyebb titkok és az élet misztériumának ismerője. és az állatöv kommuni­ kátora. gyors. amely a munkánkról. akár párkapcsolatot. ezért feltűnhet orvos vagy terapeuta sze­ mélyében is. hi­ tünkből. vagyis életünk négy alapvető minőségével. A tarot négy színe a négy elemmel van analógiában. Ebből a szempontból a Mágus gyógyító. saját bensőnkből. a szakértelmünkről és az egészségünkről árulkodik. Ez is megerősíti az üzenetet. a levegővel és a vízzel. és az illető nő is lehet. Ha megnéz zük az asztalát. amely a görög mitológia Hermészeként az iste­ nek üzeneteit közvetítette. elemző'. intellektusunk és eszméink (levegő). értelmes.

amit a Főpapnőről tudni lehet. hogy a férfi számtalan okot felsorolt. hogy gyógyítson és vezes­ sen másokat. miért g o n d o l o m . aki sok mindent t u d . így fájdalmas háromszög j ö t t létre. ezért a kér­ désére adott válasz nemleges volt. . amit a páciensem nem. Páciensem elmondta. Nyilvánvaló volt.A Főpapnő A Főpapnő a Főpap társkártyája. A történelem során a vilá­ gon mindenhol a férfiuralom lett megha­ tározó. A páciens ezt megerősítette. hogy a férfi exbarátnőjét jelképezi a kirakásban: a pozíciójánál fogva olyan nagy hatalmú nő. A patriarchális világban a férfi főalak az. A kirakásban a F ő p a p ­ nő lapja a közeli jövőt jelképezte. hogy a férfinak már korábban lehetett egy fontos kapcsolata. és akit nem érdemes alábecsülni. következésképp megbélyegezték és a boszorkányüldözések során máglyára is küldték őket. aki segít felvenni a kapcsolatot valódi belső önmagunkkal. E két lapon kívül az egész kártyacsomagban nincs több vallásos jelentésű lap. Jóindulatú figuraként a Főpapnő maga­ san fejlett intuícióval rendelkezik. hogy beleszeressen a férfiba. hogy a környezetében élő fiatalember súlyos fájdalmat és szomorúságot okoz neki. és aki meghall­ gatja a rászorulókat. aki az intézményesült vallásban vezető pozíciót tölt be. és azt is. Spirituális bölcsessége lehetővé teszi. ám később kiderült. aki támogat bennünket. kártyajós. ezért a Főpapnő vi­ tathatatlan jelentőségű helyet foglal el ab­ ban a világban. és hitek. ezért arra következtettem. spirituális bölcsesség A Kardok Hármas (a szívfájdalom) volt a Kelyhek Lovagja által keresztezett köz­ ponti lapja annak a kirakásnak. Elmondtam neki. van-e jövője a kapcsolatuknak. aki kezében tartja a hatalmat. Olyasvalakit jelképez. hogy a valódi ok hosszabb kapcsolata egy másik nővel. A tarot-ban azonban nincs efféle egyenlőtlenség. és most tudni akarta. amibó'l egy harmincas évei közepén járó fiatal nő pár helyzetét próbáltuk megfejteni. tenyérjós vagy terapeuta. amely elismeri a különféle Hagyományos jelentése: titkok és rejtett. miért ne házasodjanak össze. ezért a női spirituális erőktől félni kezdtek. beállítódások és különbségek meg­ nyilvánulásának jogát. Az eltelt idő elég volt a páciensemnek arra. A kirakás t ö b b i lapja is a meghiúsult vágyakat mutatta. Napjainkban nyilván asztrológus lenne. akihez tanácsért lehet fordulni. akiről elfelejtett említést tenni.

aki azon ármány kodik. vagyis Boáz és Jákim. hogy pozitív vagy negatív erőt képvisel-e. mert félelmetes elleniéi lehet. Nagyon figyeljünk oda az érzelmi zsarolás és a birtoklásra törő viselkedés legapróbb jeleire is. Ugyanakkor a Főpapnő jelképezheti a bennünk élő legmagasabb rendű nőies­ séget. mindig a kirakásban található pozíciójától és a körülötte levő lapoktól függ. Az. olyasmiről is tudomása van. a másik pedig fehér. Az élet misztériu­ mát jelképezi. vagy amennyit akár elhi­ szünk.és a negatív . azt a mind­ annyiunkban ott élő varázslónőt. Sokkal löbb van benne. a befogadókészséget. bog)' csöndesedjünk el. amelyek felfedésre várnak. A nevek eredete és jelentésük máig vitatott. azaz befelé. „Boszorkányosságát" a lábánál lévő nagy. és titkokat. nézzünk mélyebbre. Az áradó női energiák uraként a Holddal hozhatjuk összefüggésbe. hogy észrevehessük mindazt. . ami a láthatón túl van. mint amennyit szemünkkel érzékelhetünk. olyan erőre. akkor énünk legmélyén kell ke­ resgélnünk. így a férfi. legfontosabb számunk­ ra az. ezért ha igaz válaszokat akarunk. hatalommal való visszaélés pólus. hogy egy bizonyos információ lassan fel­ színre bukkan. A Főpapnő értelmezése A Főpapnő egy templom bejáratában ül. ám e könyvnek nem is célja a lapok történetének felkutatása. ő uralkodik a lát hálátlan valóság fölött. Boszorkányként hatalmát jóra. amiről nekünk nincs. Rosszindulatú figuraként is erőteljes. a yint és a yangot szimbolizálják.féltékenység. Legrosszabb esetben olyasvalakit jelezhet.Olyan dolgokat is tud. Bízni kell az idő múlásá­ ban. hogy az egyik oszlop fekete. Arra kér ben­ nünket. Bármi legyen a pontos szerepe. és a nagy arkánumban a kettes sorszámot képviseli. fiatalmát semmiképpen se becsüljük alá. és megváltoztatja az illető szemléletmódját. úgy tekinthetünk rá. amely elviseli a kettőséget. Néha ő) a „másik" férfi vagy nő egy szerelmi háromszögben a harmadik fél. meri egyesek számára akár a spiritu­ ális megvilágosodást is jelezheti. hogy átvegye a hatalmat és az irányí­ tást feleltünk. amiket mások nem. illetve női princípiumot. Ha meg akarjuk tanulni a lap üzenetét. és mint korábban említettem. Asztrológiai analógiák A Főpapnő a női elv végső megnyilvánulása. amint egy bizonyos élethelyzet kialakul. hiszen egyszerre van benne jelen a pozitív pszichikus látás. Karaktere ugyanakkor a Skorpióval is rokon. mint egyesítő elvre. Egy élethelyzetben ez a lap azt jelzi. akinek mágiái által megtanulunk egészen más szemmel nézni a világra. rosszra egyaránt használhatja. két oszlop között. gyógyító erők . magába fogadja a polaritást. sarló alakú Hold szimbolizálja. A két oszlopon két kezdőbetű olvasható: B és J. nem pedig kifelé. de teljesen kifürkészhetetlen. Mivel a képen a Főpapnő a két oszlop között ül.

akkor azt jelenti. és a kötelék alapja nem csupán a kéjvágy. amely­ nek célja a kirakás alapján választ kapni arra a kérdésre. hogy „Lesz-e valaha gyer­ mekem?". gyönyörű és termékeny. lágy. ezért legyünk mindig nagyon óvato- . Az Uralkodónő maga a női teljesség: melegség. vagy éppen teherbeeséssel próbálko­ zik. akkor biztosak lehetünk benne. sőt kétségbe ejtené. A legtöbb nőt a negatív válasz elkeserítené. hogy biztosak lehe­ tünk a sikerben és elismerésben. gondvise­ lés és állandóság. hogy a lap pozitív megerősítést jelent a közelgő terhességről vagy egészséges gyermek szüle­ téséről. Ugyanakkor mindig igyek­ szem elkerülni az olyan tanácsadást. szexualitás. ez kiváló lap. hogy a szülővé válás valódi esélyeit meghatározhassuk. tisztelt és dédelgetett nő. () a sze­ retett. Ha a kirakással eg)' bizonyos helyzetre kérdezünk rá. mivel megmutatja. az Uralkodónő pedig nagyon erős lap. amely hosszú idők óta egyetemes jele a nőnek. T apasztalataim szerint az anyasággal és gyermekekkel kapcsolatos kérdések sak ebben a témában. nőies. jelentése: anyaság nunk. és ahhoz. előbb még számtalan fontos kérdésre választ kell talál­ Hagyományos termékenység. gyakoriak a tanácsadáson. Jelképezheti az anyafigurát vagy a legkiválóbb nőt. Am ha a páciens már terhes. a szerelem és szépség istennőjével. hogy a páciens nincs feltétlenül lelkileg felkészül­ ve egy határozott elutasításra. de az érzékiség is része. hanem szerető is. hanem az igaz szerelem. Azt is vegyük figyelembe.Az Uralkodónő Az Uralkodónő maga a Földanya. Gazdagságának nemcsak az érzékenység. és a kirakásban felbukkan az Uralkodó­ nő. vagyis nem a szellemi. Az anyagot jelképezi. ha terhesség vagy gyermekszülés jelöléséről van szó. Az Uralkodónő analó­ giában van a Vénusszal. Nem alkalmi kapcsolatokban él. Az Uralkodónő persze nem csupán anya. Ha szerelemről vagy há­ zasságról kérdezősködünk a tarot segítsé­ gével. hogy valóban egészséges szerelemről és szexualitásról van szó. hanem a fizikai síkot. Leggyakrabban ez csupán sóvár­ gás. Az Uralkodónő terhességet vagy közelgő szülést is jelezhet. rögeszmés birtoklásról vagy tévedésről. akár a kérdező. Bujasága akár a természeté. akár valamelyik közeli hozzátar­ tozója esetében. Szív alakú pajzsára a Vénusz aszt­ rológiai jelét rajzolták. míg a Mars a férfi szimbóluma. azaz Aphroditéval. nem pedig puszta fellángolásról. és felbukkan az Uralkodó­ nő.

nyugodtan távozott. hogy a gyermek szüle­ tése óta nem szeretik eléggé. és a jövőbe vetett megújult reménnyel. és tele vannak álmokkal leendő családi boldogságukkal kapcsolatban. Az Uralkodónő értelmezése Míg a Főpapnő a női elv varázslatos. a kirakás t ö b b i lapja megerősítette. gránátalmával . Igyekezett megfelelni anyaként. láthatatlan vagy kockázatos. szeretik a szexualitást. házassággal vagy gyermekekkel kapcsolatos kérdésekre. akinek a közelmúltban született gyermeke. Rádöb­ bent. Megkérdeztem. A Főpapnő és az Uralkodónő a Skorpió-Bika tengely polaritását idézik. . és a szerelem még mindig él közöttük. érzéketlen oldalával . A négy emlí­ tett lehetőség közül bármelyiket túlzásba vihetik. hogyan válhat a kártyajóslásra épülő tanácsadás igazi terápiás foglalkozássá. amiből az következik. Szerencsére. megérinthető. Szerelmük során első ízben szembesült férje hűvös. A Bika Vénuszú emberek imád­ nak enni. hogy a pár mindkét tagja elkötelezte magát a kapcsolatban. Ízlelhe­ tő. vagyis a szerelem és a testi örömök bolygó­ jának analógiája. rejtett. de közben szerette volna visszanyerni régi.ez volt a Kardok Kirá­ lya. Ez igen gyakori jelenség. mire könnyekben tört ki. a termékenységet szimbo­ lizáló Démétér szent gyümölcse 8 - díszített bő ruhát visel. „ i m á d o t t nő" státuszát is. ami sötét. A szíve mélyén tudta. az Uralkodónő ugyanezen elvnek fizikai aspektusát szimbolizálja. A Bika ennek ellenkezőjét szimbolizálja: mindent. ez mégis jó példa volt rá. ami jól látható. a pénzt. kedvenc időtöltésük a vásárlás. kielégítő és magától értetődő dolgokat. titokzatos. Egyszer eljött hozzám tanácsadásra egy fiatal nő. nem érzi-e úgy. A Vénusz a földies Bika jegyének ura. Érdekes. egyszóval a biztonságos.Az U r a l k o d ó n ő rengetegszer jelenik meg azokban a kirakásokban. ha hiányzik életükből a szerelem. hogy mindez csupán átmeneti nehézség.a földanya. Dús növényzet veszi körül trónját. ezért meg tudtam győzni róla. Két ember őrülten egymásba szeret. amelyek célja választ kapni a szerelemmel. A páciensem esetében ez túl nagy feszültséget jelentett a kapcsolatuknak.metafizikai . Asztrológiai analógiák Az Uralkodónő' egyértelműen a Vénusz. hogy kijutnak a g ö d ö r b ő l . A Skorpió analó­ giája minden. Aztán a szülővé válás realitása visszahozza őket a földre. megtartják a pompás esküvőt.erőit jelképezi. megfogható. de a Főpapnő lapján is látunk gránátalmá­ kat. Nála a Kelta Kereszt közepén fekvő' Kardok Királyát keresztezte az Uralkodónő. misztikus . hogy a szel­ lemi és fizikai fejlődés egyaránt termé­ kenyítő hatású. A lapok értelme­ zése során megvigasztalódott. hogy feleségnek és anyának is lenni elég távol van korábbi álmaitól.

38 . Legrosszabb esetben a lap olyasvalakit je­ löl. Sokkal nagyobb szükség van a logikára. de túlságosan betartja Ha ez a lap felbukkan egy kirakásban. aki kitart a családi értékek mel­ lett. Hosszú. Az objektivitás lesz az. patriarchális figurát szimbolizál. különösen a családjával és szeretteivel kapcsolatban. Van valami katonás a külsejében. és a legki­ válóbb férfit. tekintély. Hagyományos méltóság. hogy a pillanatnyi helyzetben jobb volna. hiszen piros palástja páncélt takar. akire felnézhetünk. Ilyen témák különösen a nők esetében merülhetnek fel. gyakran azt sugallja. ha az ész vezetne a szív helyett. amire valójában szükségünk van. Ez a lap néha kemény döntéshelyzetet jelez. Drágakövekkel kirakott aranykoronája és a kezében tartott jogar azonban mindenképpen királyi külsőt kölcsönöz neki. ősz szakálla az idősek bölcsességéről és tapasztaltságáról árulkodik. mint pél­ dául apa-lánya kapcsolatban az apát. hiszen az Uralkodó erős. jelentése: I me az Uralkodónő társkártyája. átláthatóbb helyzetet teremthet számunkra. nőt jelképezi. előítéletektől mentes és meg­ fontolt. aki intelligens. mint az ösztönös reakciókra. Lehet. értelem Az Uralkodó jelezhet apafigurát. Ideális esetben előttünk áll valaki. ami tisztább. Valaki. hogy a tekintélyét kell meg­ őriznie egy kapcsolaton belül. aki igazságos. aki kitart elvei és értékei mellett. az Uralkodó az apát és a legkiválóbb férfit. ambíció. amikor az egyénnek merészen ki kell állnia saját ma­ gáért. vezető szerep. fel lehet rá nézni. Ahogy az Uralkodónő az anyát és a legkiválóbb hiszen nem feltétlenül azt akarjuk. hatalom. vagyis a férfias elvet.Az Uralkodó Szigorú tekintetű férfi ül kosfejekkel díszített trónusán.

Ah­ hoz. Az Uralkodó bizonyos értelemben összeköthető a Szaturnusszal. Végül be kellett vallania. akkor bizonyára jelentős üzenetet hordoz. hogyan működik két síkon is az Uralkodó lapja: a felszínen nyilvánvaló jelölője a lány apjának. akkor is. mint munkahelyi főnök. hogy ő majd túlságosan szimpatizálni f o g vele. hogy folya­ matos felbukkanása azt jelzi. Néha egy bizonyos lap gyak­ rabban feltűnik. az idős kor és a komorság bolygójával is. amíg képtelen szembenézni az apjával. és szilárd meggyőződése. ha ő esetleg nem hajlandó erre. az Uralkodó jelképezhet tekintélyfígurát is. hogy súlyos depresszió gyötörte. A Mars. apa vagy üzlet­ társ. de kemény. ahogy azt ő elvárta volna tőle. hogy a depresszió a neveltetésére adott válasz. Nehéz megfelelni az elvárásainak egy kap­ csolatban. de túlzott kényeztetésével észrevétlenül is irányította őt. önmagukat is remekül irányító személyek. pozitív vagy negatív irányultságáról a kirakásban lévő többi lap nyújthat felvilágosítást. ha ellentmondanak nekik. Egyáltalán nem meglepő tehát.a szabályokat. és ez hihetetlenül nagy erőt adhat. akik gyűlölik. mivel ő maga nem képes meg­ mutatni sebezhetőségét. míg a lány folyamatosan arról álmodott. szembe kellett fordulnia apja érvelésével. Az apja pedig mindig azt hajtogatta: „Szedd végre össze magad!" Többször is megbeszéltük az Uralkodót. A Kos jegyében születettek rendszerint kezdeményező. hogy az apja talán soha nem töltötte be úgy a szerepét. Ez a példa azt mutatja meg. de ha különböző alkalmakkor újra és újra megjelenik. Azonkívül. hogy a fent említett sztereo­ típiát képviseli a párkapcsolatban. ezért az asztrológiai Kos jegyével lehet összefüg­ gésbe hozni. amikor egy fiatal. () határozza meg a szabályokat. hogy a lány dolgozzon továbbra is a családi vállalkozásban. a hadjáratban részt vevő katonáé. de rugalmatlan. A Kos az egót és az önérvénye­ sítés vágyát szimbolizálja. Mindket­ ten tudtuk. Ha egy személyen vagy helyzeten nem áll módunk­ ban változtatni. ez a lap szimbolizálja élete legnagyobb akadályát és kihívását. Nem feltétlenül szándékosan barátságtalan. vagy ha valamiben csak másodikak. és nem kellett meggyőznöm arról. hogy tévedhetet­ len. aki szerette ugyan a lányát. hogy mindenki ugyanolyan önálló legyen. Az apa azt akarta. hajlamos a prédikálásra. amely az évekig tartó terápia ellenére árnyékot vetett életére. hatott arra. de közben nem számít­ Asztrológiai analógiák Az Uralkodó trónján kosfejeket látunk. . mint ő. ráadásul elvárja. húszas éveiben járó nőnek készítettem sorselemzést. a harcosé. elszánt és fegyelmezett. amin változtathatunk. Az illető személy hatalmáról. ám egy másik szinten a kapcsolatban szerepet játszó pszichés tényezőket jelképezi. mint amennyit a családi vállalkozás megkívánt tőle. Ebben az esetben az Uralkodó vitathatatlanul a nő apját szimbolizálta. hogy egy napon végre kiszabadul otthonról. parancsolgatásra. Mindennek eredményeként végül teljesen elvágja magát saját érzelmeitől. Meggyőződésem volt. vagyis a háború és a cselekvés bolygója által uralt jegy itt a riválisé. az a saját reakciónk. akkor az egyetlen. jövőjét jelentős mértékben befolyásolta. aki sokkal többre volt képes. és a kapcsolatuk is túlélje. hogy a fiatal lánynak sokkal erőteljesebben kellene érvényesítenie saját érdekeit. Azt meg­ mutatta. veze­ tő. hogy addig nem találhat rá önállóságára és lelki békéjére. elszánt. Rendkívül érzékeny és intelli­ gens nő volt. Az U r a l k o d ó lapja minden alkalommal felbukkant a kirakásban. s ezekhez mindenkinek tartania kell magát. feltártuk szim­ bolikáját. hogy ezt elérje.

aki a szellemi fejlődés útját járja. és ez erkölcsi elkötelezettséget jelent em­ bertársainkkal szemben. Gazdagon díszített ruházatú férfi ül aranytrónján. tudatos em­ berre utal. tanácsadót vagy terapeutát jelöl. akiben megbízunk. A Főpapot mindig az egyik legnehezeb­ ben értelmezhető lapnak tartottam. akire felnézünk. hogy legyünk valódi önmagunk. hogy mindannyian egyek vagyunk. és akinek a tanácsát biztosan megfogadjuk. Szimbolizálhatja legjobb éppen ezért jó példája annak.A Főpap Ezt a lapot időnként Pápának is hívják. a Főpap spirituálisan fejlett. Lehet egyszerűen másfajta vezető. az a meggyőződés. Jobb kezét áldásra emeli. ne essünk a lelki vagy erkölcsi restség csapdájába. össze van kötve a sorsunk. aki bölcsességével és tapasztala­ taival képes mások hasznára lenni. hogy vakon kövessük a hagyományos jelentést. Üzenetének lénye­ ge az. A Főpapot a tradíció spirituális vezetőnek tekinti. Ez különböztet meg ugyanis bennünket a többi élő és érző lénytől. általában tanárt. . Előfordulhat persze. Olyan embert jelez a kirakásban. miközben két egyházi személynek tart audienciát. Hagyományos spirituális guru jelentése: bölcs Ugyanakkor a spiritualitás nem feltét­ lenül Istent vagy az intézményesített val­ lást jelenti. A Főpap gyakran jelképez spirituális mestert vagy olyan személyt. Amikor ez a lap bukkan fel egy kirakás­ ban. Ha aktuális személyt szimbolizál. mennyire nem engedhetjük meg magunknak. A lelkiség főleg abban mutatkozik meg. Ebben az értelemben a Főpap kár­ tyája erőteljes figyelmeztetés számunkra: tartsunk ki spirituális értékeink mellett. hogy miféle értelmet tulajdonítunk éle­ tünknek. és a vallásos összefüggés egészen nyilvánvaló. míg baljában a három ágú pápai keresztet fogja. hogyan teszünk különbséget jó és rossz között. legyünk tisztességesek. más dimenziók tudatosítása. életszemlélet. hogy a páci­ ensnek valóban van szellemi vezetője vagy mentora. ám általában ezen a felvetésen a páciensek inkább nevetnek vagy meg­ döbbennek.

Jó barátokká váltak. hogy maga a páciens a Főpap. és fogadja el a veszteséget. vagy a Szűzben: elemző. és a főnök sok mindenben támogatta őt. tisztelte annak éleslátását. az üzenet az. A válást ő kezde­ ményezte. Asztrológiai analógiák Számomra a Főpap a Merkúr. Azzal a kérdéssel keresett fel. az istenek szár­ nyas követe. Bármilyen korú lehet. és kerülje az ezoterikus mellébe­ szélést. ahol hajlamossá válhat prédikálásra. akiben leginkább megbízunk. hogy óvakodjunk a tanácsadástól. vagyis az Ikrekben: szelle­ mes. ügyes társalgó. semmitmondásra és megfontolatlan cselekvésre. mint a Merkúr a saját jegyében. a páciensemre pedig nagy nyomás nehezedett. Később beszámolt róla. és bár a férjét nagyon megviselte a dolog. A F ő p a p nem feltétlenül öreg bölcs. Ne pré­ dikáljunk. aki éppen válófélben volt. akinek az a sorsa. de azok nem biztosí­ tották volna számára az őt megillető vagyonrészt. Előfordulhat. hogy aláírja-e a megállapodást. akinek segítségével számára sokkal kedvezőbb feltételek­ kel írták alá a vagyonmegosztási megállapodást. akár a Merkúr a saját jegyével szemközti jegyben. igyekezett barátsá­ gosan és kulturáltan viselkedni. és menjen bele a bonyolult jogi procedúrába. a személyisége vagy az általa betöltött szerep a fontos. Boldog és hálás volt. ezért azt javasoltam neki. hogy tanács­ adó vagy vezető legyen egy bizonyos hely­ zetben. jó ítélőké­ pességét. Ha a Főpapot nehéz lapok veszik körül a kirakásban. hogy igyekezzen minél érthe­ tőbben és egyszerűbben fogalmazni páci­ enseinek. A Főpap a tarot lapjaiból tanácsokat osztó szakembernek is hasznos figyelmez­ tetés lehet. aki a páciensnél tíz évvel fiatalabb volt. főleg a kéret­ len tanácsoktól. akkor olyan. feltétlenül forduljon az ügyben szakemberhez. mivel szívesen aláírta volna a papírokat. A férj gyorsan készített egy megállapodást az ügyvédjé­ vel. vagy szeretteink közül azt. A korkülönbség ellenére a férfi csodálta főnökét. amely nyilvánvalóan hosszadalmas. aki egyébként még a magánéletére is jótékony hatással volt. akár nő. hogy egy közeli barátja bemutatta egy kiváló válóperes ügyvédnek. hogy nekünk se prédikálhasson senki. vagy hallgasson rossz előérzetére. a Nyilasban vagy a Halakban. akár férfi. és ne ítélkezzünk. . amiért ilyen ember irányí­ totta a munkáját. keserű és fáradságos lesz. Aztán váratlanul mégis meggondolta magát.barátunkat. és azzal a követeléssel állt elő. Egy másik tanácsadáson kártyát raktam ki egy negyve­ nes nőnek. A közeljövőt jelentő helyen találtuk a Főpap kártyáját. pontos informátor. hogy a nő írja alá az általa készített pénzügyi megállapodást. Egy ötven év körüli férfi esetében a Főpap személyé­ ben könnyen beazonosítottuk a főnökét. a nyelv és a kommunikáció boly­ gója. olyan lehet. óvatos és intelligens. Ha rosszul áll. Ha jól áll. mégis aránylag gyorsan beletörődött.

és beval­ lom. nem ismeri a kártyát. ugyanúgy érez-e. ha a páci­ ens egy már foglalt személybe szeretett bele. Ez a lap választást sürget a plátói szere­ lem és a fizikai megismerés között. illetve a szenvedély közötti erős kapcsolatra. Időnként úgy tűnt. . A férfi még együtt volt ugyan a barát­ nőjével. A hétlapos kirakásból soha ilyen pozitív választ nem olvastam még ki. emlékeztetve a szerelem és a vágy. Egy idő után folyton azon rágódott. vagy ő maga állandó kapcsolatban él valakivel. hogy a Szeretők lapja kivétel nélkül mindig párkapcsolatra vagy fontos viszonyra utal. A lap akkor jelent problémát. kapcsolat. és egyáltalán jó barátjuk volt. hogy szíve vágya valóra f o g válni. Ellen kell-e állnia a kísértésnekr A választás motívuma ilyenkor sokkal erő­ sebben jelenik meg: álljon ellen a vágynak Hagyományos jelentése: szerelem. Egy héttel később telefonált az illető. egy évvel később pedig össze is házasodtak. mintha csupán baráti viszony volna köztük. Ez a kérdés leginkább azoknál merül fel." . vajon nem csupán képzelődik-e. és ebben a helyzetben érdemes alaposan mérlegelni a mellette és ellene szóló érveket. aki régóta H a a páciens azelőtt soha nem járt tarot-tanácsadáson. amennyiben látta azt a James Bond-filmet. akik éppen beleszeretnek valakibe. A kártyalap erős fizikai vonzalmat jelez. ami köztünk már kialakult. vajon a férfi. „Nem akarom kockáztatni azt. A végered­ mény helyén a Kelyhek Tízes volt . biztosak lehetünk benne.a legnagyobb öröm és boldogság -. csak Szeretők lapot tartalmazó tarot-kártyával csábította el J a n e Seymour-t. aki tudni szerette volna. így bátran megerősíthettem.ez a sztereotip válasz. a férfi ennél t ö b b e t akar. amelyben Roger Moore egy pakli. aki iránt annyira vonzódik. nincs annál kellemesebb feladata egy tanácsadónak. de ismerősei szerint a kapcsolat már kifulladt. és a vonzerő máris működik. hogy máris összejöttek. hog)' ezt az egyet ismerni fogja. mint amikor azt közöl­ heti a pácienssel.A Szeretők Saját praxisomban úgy találtam. választás A S z e r e t ő k lapja annak a húszas éveiben járó nó'nek a kirakásában is feltűnt. hogy a barátság való­ ban sokkal erősebb lesz majd közöttük. máskor viszont határozottan úgy érezte. de megkísértette egy külső viszony. A férfi jelölője a Szeretők lapja volt.

de egyelőre minden szépnek tűnik.férfi és nő . és azt. vagyis Aphroditéhez. amely erős és kölcsönös vonzalmon alapul. az eggyé válás. Ha összehasonlítjuk a Szeretőket az Ördöggel. de emellett a Mérlegé is. A Szeretők lapja gyakran jelez új kapcsolatot. láthatjuk.más paklikban Cupido . a számunkra fontos másik sze­ méllyel való egységünket szimbolizálja. például az Ördög. amely a kapcsolatot. hogy csodálatos új kap­ csolat alakulhat ki. A Vénusz a Bika jegyének ura. a frusztrá­ cióval vagy a bűntudattal viaskodjon-e? Tapasztalataim szerint a valóban elkerü­ lendő helyzeteket az erőteljesen negatív kártyák mutatják. azt nem tudjuk. egy-egy hatalmas erő jelenlétében.vagy inkább adja be a derekát. amelyek érvényteleníthetik. . A Mérlegben álló Vénusz a romantikát jelké­ pezi. Asztrológiai analógiák A bolygók szintjén a szerelem a Vénuszhoz tartozik. hogy ugyanaz a két alak . A Szeretők normális esetben a helyes dön­ tést jelzi. a szerelem és a szépség istennőjéhez. gyakran igazi lelki tár­ sak között.van a képen. A Szeretők értelmezése Hacsak nincsenek a környezetében negatív lapok. ahol igen erős a kölcsönös vonzalom. aminek kulcsszava az összetartozás. a Szeretők lapja általában kiváló ómen a kapcsolat számára. amikor még minden tökéletes. Egy széttárt karú angyal . Hogy mit hoz a távoli jövő. míg a Szeretők a szerelem és fény gyönyörű képe.meg­ áldja a két ember kapcsolatát. Az Ö r d ö g lapja a szerelem árnyol­ dala. amint láttuk az Uralkodonö esetében. különösen az éppen most kezdődő frigyek esetében.

esetleg egymás­ nak ellentmondó tényező is szerepet ját­ szik. aki férjével együtt úgy döntött. és már leszokott arról. és sikert érhetünk el. A nagy utazáshoz egy régi isko­ labuszt alakított át a férje mozgó otthonná. az összkép tehát nem volt szívderítő. rendszerint azt jelzi. hiszen a férfi. Egy kapcsolat kirakásban egy harmincas évei elején járó nőnél a Diadalszekér a hatodik lap. akár egész életünk. hozzáértő vezető.A Diadalszekér A Diadalszekér lapján látható személy nagy tudású. hogy úgy látom. hogy ő hívjon másokat. Kénytelen volt szembenézni a hely­ zettel. hogyan használjuk ambíci­ óinkat. hogy neki kell újra a sarkára állni ahhoz. amikor egy olyan nó' kiraká­ sában szerepelt a végeredmény lapjának helyén. és át kell vennünk az iránvítást. Barátai és barátnői mind eltűntek mellőle. amelyeket irányítás alá kellene vonni. akivel összejött. itt bonyolult szerelmi háromszög volt. Mint kiderült. utazás A D i a d a l s z e k é r szó szerint is jelenthet járművet. bizonyos helyzetben több. aki bármikor felhívhatta. Többször feltűnt a kirakások­ ban. Hagyományos jelentése: győzelem. hogy csupán annak módját kell megtalálnunk. Ha jól tájékozódunk és óvatosan H a a Diadalszekér feltűnik egy kirakás­ ban. továbbra is együtt élt még a barátnőjével. legyőzhetjük az úton felbukkanó akadályokat. vagyis a közeli jövő helyén tűnt fel. hogy semmi más nem kell hozzá. A Diadalszekér a mi saját autónk. hogy végre fel kell ismernünk saját hatalmun­ kat. ha változtatni akart. hogy visszanyerje az irányí­ tást saját élete fölött. A férfi erőssége az. akinek a szekere elé nem két ló. A lap persze utalhat arra is. . de az is lehet. Rádöbbent. csak új irányérzék. és ő mindig szabaddá tette magát. hanem egy fekete és egy fehér szfinx van befogva. dicsőség. Az azt megelőző lap a Botok Tízes volt (nehézség). Megmondtam neki. hogy maximálisan alkalmazkodott a férfi­ hoz. A Diadalszekér bátorító jel volt számára. Megértette. Felbukkanásának legjobb példája volt. elhagyják Angliát és elköltöznek Görögországba. Lehet. akár egy bizonyos szituáció értelmében. vagy amikor új autót vásárolt. hogy egy vezetünk. kelle­ metlen helyzetben van. Ennek a lapnak egyik legfontosabb üzene­ te pontosan a hatalom. a végeredmény kártya pedig a Botok Hetes (önvédelem). amikor egy páciens jogosítványának megszerzésére készült. a dolgok irányítá­ sának visszavétele. és ideje visszaülni a kormány mögé. hogy egyszerre több különböző erőt is képes uralma alá hajtani a haladás érdekében.

mintsem erőszakos és meggondolatlan. az egyik földies jegyben. ahogyan a Főpapnő esetében a fekete és fehér oszlopokban a férfi és női princípiumot. hogy a legnagyobb eredményt akkor érhetjük el. amely az ókori Egyiptomot és az eltűnt civilizációkat idézi meg. Lehetőségünk van meg­ ragadni a kezdeményezést. Mint az általa uralt két szfinx. mert bár a Diadalsze­ kér figurája bátor és diadalmas. nem a mi kezünkben van az irányítás. . A Diadalszekér értelmezése A Diadalszekér két szfinxét gyakran úgy emlegetik. mégsem agresszív jellem. hogy létezik kiút a reménytelennek látszó helyzetből is. A Mars emelt a Bakban. hogy passzívan várakoz­ nánk? A Diadalszekér rendszerint arra hívja fel figyelmünket. Van vala­ mi metafizikai üzenete a képnek. Ezt azért fontos megjegyezni. A szfinx mágikus. nem pedig egyszerű nyaralás. illet­ ve azok polaritását vélik felfedezni. Asztrológiai analógiák Számomra a Diadalszekér szimbolikája a Marshoz áll legközelebb. mint az emberi természetben rejlő két ellentétes erő. A Díadalszekér hajtója nem sportember. mint kifürkészhetetlen hatalomra. szelle­ mileg és lelkileg egyaránt rendkívül erős. A Diadalszekér hajtójának fejében mindig tisztán megjelenik a cél. a bátorság és a harc bolygója. A szfinx uraként a hajtó testileg. A Diadalszekér felbukkanása mindig stratégiát sürget. amiért lépni. ő maga is nyugodt. nem is egyszerű versenyző. a jó és a rossz szimbólumát. Ugyanakkor a sport jelképe is. hogy életünk valamely területén végre aktív szerepet kellene vál­ lalnunk ahelyett. Cselekvése inkább okos és jól kiszámított. saját karizmájá­ nak erejét is féken tudja tartani. amikor az energiát tudatosan irá­ nyitjük egy bizonyos cél elérése érdekében. Szó szerinti olvasatban a Diadalszekér jelezhet utazást is. titokzatos teremtmény. ez ugyanis a cselekvés. nincs szüksége vad erőszakra. a gondolkodás elsőbbségét a cselekvéssel szemben. A szfinxre úgy tekintünk. különösen az egyéni versenysportoké. cselekedni vagy utazni kell. bár­ mennyire úgy tűnik. ami azt mutatja. van-e elég bátorsá­ gunk érdekeink érvényesítésére. hiszen gyakran minden azon múlik. Körülbelül úgy. amennyiben megmutatja a befogásra váró erőt.Nem arról van szó. aminek azonban rend­ szerint valamilyen meghatározott célja van.

Egy problémán vagy nehéz helyzeten lehet úrrá. is lehet. a kiváló fizikai kondícié) vissza­ nyerésének képességét. de az. hogy olyasmi után sén'árognánk. de még az önsajnálat sem visz előbbre bennünket.nagy valószínűség­ gel éppen megzabolázhatatlannak tűnő érzelmeink visszafogásával. hog)' az üzenet valaminek az. A Botok Királynője esetében azon­ ban központi hatalomról van szó. amit csak aka­ runk. elen­ gedése. míg az Erőnél egy meghatározott szituáció megoldásához szükséges belső erőforrás­ ok bevetését látjuk. általában azt sugallja. hogy valaki más helyett kell erősnek lennünk. hogy be kell ismernünk egy kudarcot ahelyett. Talán a vágya­ Hagyományos jelentése: bátorság. türe­ lem kozást és frusztrációt kell legyűrnünk. de ehhez érzelmi érettségre van szükségünk. ez a lap nagyon bátorító. Az is lehet. bogy az illető­ Az Erő figurája karakterben nagyon hasonló a Botok Királynőjéhez. hogy eddigi önmagunknál . hogy semmi másunk nincs. és inkább a csöndes nyugalomból. mint a látványos melldöngetésből. Ez a lap tehát nem a bátortalanoké és a gyenge akaratúaké. hogy ki kell állnunk a próbát. ami nem telje­ sedhet be. fel kell tennünk a kérdést. nek türelemre és bátorságra van szüksége. . méltóságteljes nőalak könnyed kedvességgel szelídíti meg a vicsorgó fenevadat. amihez türelem kell. ami azt jelenti. Az erőt itt a finom női hatalom jelképezi. A próba gyakran jelenti az önmagunkért való kiállást. mivel csak ezáltal nyerhetjük viszsza az irányítást. ha elszántan kitart az iga­ za mellett. Nekünk ezúttal olyas­ mire van szükségünk. H a ez a lap felbukkan egy kirakásban. nem pedig a nyers erőszak. Sem fecsegés. a szelíd derűből születik meg. Ha az Erő nehéz. sem dühöngés.Az Erő A nyugodt. hiszen aktív gyógyító erőket jelképez. Fizikai síkon ez a lap a vitalitást szimbo­ lizálja. Lehet. amikor úgy kell besétálnunk az oroszlán barlangjába. csak a puszta bátorságunk és a magunkba vetett hitünk. Amennyiben egészségügyi kérdés­ sel fordulunk a kártyához. kitartás. Mindent elérhetünk. hogy az erőt vajon helyes célokra alkalmazzák-e. hiszen mindketten az oroszlán szimbolikájával élnek. Lehet. ha összeszedi bátorságát és szembenéz vele. negatív kártyák közé kerül.

és bár a kapcsolat már régen befejeződött. Az asszony nagyon megbánta a titkos viszonyt. A tarot-ban csak két figura feje fölött látható a végtelen jele. az élet és a teljesség szimbóluma. bátrak. hogy az üzenet igaz. hogy jóvátegye a vétkét. nagylelkűek és képesek megoldani a nehézségeket. hogy házassága mégsem éli túl a nagy megrázkódtatást. Az Erő lapjára összpontosítottam. Nem számíthattak kerülő utakra. Próbáltam eljuttatni a férfi­ nak az üzenetet: neki kell megszelídítenie a benne t o m b o l ó féltékeny szörnyeteget. Kedvesség és határozottság különös egyvelegé­ ből áll össze ez az erő. és mindent megtett. és sok mindent kell tennie a béke érdekében. amely nem hagyja éjszakánként aludni. de hiába. akik büszkék. mi az. de nem lehetett siettetni. Ez meg­ erősíti az Erő lapjának pszichológiai üzenetét: zabolázzuk meg primitív ösztöneinket. ez mutatta a szükséges erőfeszítést és türelmet. amely inkább az értelemé. hogy elengedje saját haragját. és valójában az élet titkának tudásából. Ugyanakkor a félelem hiányát is jelenti. hanem a leghatásosabb női erőt. küzdjünk meg árnyoldalainkkal. hogy elárulták. és végül elveszíti a feleségét. amit mindketten annyira szerettek volna elérni. Ez a lap gyakran bukkan fel Oroszlán jegyű emberek eseté­ ben. de még a legádázabb küzdelem közben is szem előtt kellett tartaniuk. Ugyanakkor figyelmeztettem. Szitkozódni és őrjöngeni nagyon könnyű. aki elkeseredetten próbálta megemészteni. amit mindkét félnek tanúsítania kellett a siker érdekében. az Erő női alakja az egyik. ezért közöltem vele. különösen abban az esetben. hogy kifejleszthessük a valódi belső erőnket. még mindig kínozta saját magát. senki sem használhatott varázspálcát. Sokkal nehezebb egy fájdalmas helyzetet megoldani belső erőnk segítségével. . hogy a megbocsátás útja hosszú. Az Erő értelmezése Elég egy pillantást vetnünk a lapra. A kirakás utolsó két lapja nagyon pozitív volt: a Kely­ hek Kilences (élvezet) és a végeredményt jelző kártyaként a Szerencsekerék. a Mágus férfi alakja a másik. mint a testé. Bizonyos tarot-paklikban ennek a lapnak Lelki­ erő a neve. A házasfelek újbóli egymásra találása szinte biztosnak látszott. ha el kell ismernünk saját felelősségünket. Asztrológiai analógiák Az Erő lapján egy oroszlánt látunk. főként a félelemmel. jóllehet még hosszú ideig viaskodott az érzéseivel. Az Oroszlán jegy uralkodó bolygója a Nap. hogy a felesége megcsalta őt. hogy az Erő alakjának női bátorsága mély bölcsességből ered.Az E r ő hetedik lapként bukkant fel a Kelta Keresztben egy olyan férfi kirakásában. Szerencsére a férfi felismerte. és neki kell megtalálnia magában az erőt ahhoz. és máris tudjuk. hogy elválnának. A kép nem az izmok brutális fizikai erejét jelképezi. hogy nem fizikai erő­ vel van dolgunk. kizártnak tartom. s ez önmagában is egyenes utalás az aszt­ rológiai Oroszlán jegyre. A férj szinte belebete­ g e d e t t a gondolatba. mivel úgy éreztem. Ez a tény megerősíti a feltéte­ lezést.

de ezzel annyira nehéz szembenézni. Amennyiben ez a helyzet. komor. A XXI. ez nem igaz. ami az idővel kapcsolatos . hogy belül. a lap üzenete az. meg kell találnunk Hagyományos jelentése: visszavonulás.mint például megtanulni kivárni valaminek az eljövetelét.A Remete Sok szempontból a Remete képviseli életünk utazásának első igazi kihívását. amit megvizsgáltunk. Ezért aztán az élet értelmének keresése és a szellem lecsendesítése soha nem volt még ennyire fontos. és azt mond­ juk. színes. hogyan tudunk kap- boldogságunkat egy másik emberben vagy ember által találhatjuk csak meg. Asztrológiai analógiák A bolygóanalógiák szintjén a Remete figurá­ jának megfelelője a Szaturnusz. szemlélő­ dés. sötétséget és magányosságot idéz. aki ki­ jelentette. szembenéz­ ni az elmúlással vagy saját halandóságunkkal. még akkor is. hősies vagy erőteljes karaktert ábrázolt. szomorú­ ságot. varázslatos. megállít bennünket utunkon. A Remete egyik . hogy az önmagára nem reflek­ táló élet semmit sem ér. ha nincs köztük számunkra külö­ nösebben kedves személy. A Szaturnusz ura a határoknak és korlátok­ nak. visszahozva a földre. mint éppen napjainkban. szürke. Alapigazság. belső bölcsesség a helyes ösvényt. gyászos lap. ha igaz válaszokra vágyunk. önmagunkban keresgéljünk. A szemlélődéshez csönd és nyugalom kell. Ó az ura minden­ nek. saját magunkhoz. hogy pusz­ tán léteznénk. hiszen enélkül nincs valódi spiritu­ ális előrelépés. Akárhogy van. és ahelyett. megbirkózni nehéz helyzetekkel. maradjunk kapcsolatban a körülöttünk lévőkkel. hogy próbálkozzunk tovább. ezért a Remete lapja akkor szokott felbukkanni. A Szaturnusz színe a fekete és a szürke. Szókratész volt az. hogy egzisztenciális értelem­ ben valóban egymagunk vagyunk a világ­ ban. akár egzisztenciális válságban vergődünk. amikor valakinek meg kell birkóznia a magánnyal. kori elgondolás. A Remete szürke. Ezekkel éles ellentétben a Remete öreg. hogy sokan inkább elvetjük. ne pedig másoktól várjuk azokat. amely elvezet a megér­ téshez. a hangsúlyt áthelyezzük a szerzésre. akár mély lélekbúvárkodást végzünk. Ez persze nem modern A Remete lapja arra figyelmeztet. arra figyelmeztet. vagy csupán sebein­ ket ápolgatjuk egy fájdalmas tapasztalat után. Legtöbben úgy hisszük. században azonban egyre többen kerülünk elviselhe­ tetlen nyomás alá. Minden eddigi lap.

Azért alakult így. ösztönöznek. és amikor ellenőriztem a nő asztrológiai tranzitjait. Amikor a Remete lapja felbukkan egy kirakásban. amire a Remete lapja felszólít. A Remete gyakran magányos időszakot jelez. Ám igazából be sem indult az üzlet. Biztattam. akik a gyász fájdalmával küszködnek. hogy közben egyedül legyünk. olvasha­ tunk és írhatunk is. hogy valami vagy valaki nem siettethető. a végeredmény helyén kiváló lap volt. máris összeomlott a vállalkozás. Ideje olyan tevékeny­ ségek után nézni. Ez a legsötétebb magány. hogy beszél­ getni is alig t u d vele. és már a válás gondolata is megfordult a fejében. A R e m e t e egy harmincas évei vége felé járó nő tanács­ adásán bukkant fel a kirakásban. aki túlsá­ gosan negatív vagy problematikus számunkra. mert szeretteik nem térhetnek vissza soha többé. és a nő beismerte. és kénytelenek voltak csődöt jelenteni. az egész valahogy ismerősnek tűnik neki. és végre felfedezhetjük. hogyan töltjük az időt egymagunkban. hogy nekünk kell nagyobb távolságot tartanunk valakitől. Csakhogy a házasság fenntartása nem olyan könnyű feladat. Úgy éreztem. azt mondta. az ő elszigetelődését. Az előtte lévő helyen az Érmék Ötös szerepelt (szegénység). A legtöbb ember nem képes arra a vissza­ vonulásra. de a nő biztosított. Az idő önmagában is gyógyító hatással lehet. hogy továbbra is mind­ ketten elkötelezettek a kapcsolatban. Végül kijöhet a lap azoknak is. vagy amelyek belső békével töltenek el bennünket. amelyek gondolkodásra késztetnek. ezért fontos megvizsgálni. különösen akkor. hogy mások még jobban eltávolodnak tőlünk. ha éppen mély depresszió sújt bennünket. Felépült köztük az a bizonyos fal. mert támogatni akarta férje első önálló üzleti vállalkozását. hogy végül újból együtt lesznek. Szerencsére. Mialatt a Remete természetéről beszéltem neki. és még csak az sem előírás. Ha azonban a magányt választjuk. Különféle módokon meditálhatunk vagy elmélked­ hetünk. De az is lehet. Ha továbbra is erőszakosan kitartunk saját akaratunk mellett. ha teljesen elvágjuk ma­ gunkat családtagjainktól. házasságon belüli magányosságát. amire csak az idő kínálhat gyógyírt. A Re­ mete lapja tehát minden oldalról jól megvilágította a nő helyzetét: a férj visszahúzódását. Ez iszonyatos teherként nehezedett a házasságukra. hogy anyagilag élete legnehezebb időszakát élte éppen. lehet. barátainktól és munkatársainktól. bölcsebb a visszavonulást választani a támadás helyett. . Igazából hat hónapot jelzett a kártya. sétálhatunk. ez az idő és tér lapja. időnként azt jelenti. jóllehet ez még o d é b b van. A Kelyhek Kettes (egység) azt sugallta. Bárhogy is van.veszélyes lehet. a válás talán túl drasztikus lenne. Azt üzeni. hiszen a férje annyira visszahúzódott tőle. hogy az egyedüllét nem azonos a magányossággal. de némi külön t ö l t ö t t idő jót tenne a kapcsolatuknak. hogy addig mindenképpen tartson ki. hogy súlyos Szaturnusz-tranzitja éppen hat hónap múlva ér véget. Fölösleges erőltetnünk a dolgokat ilyenkor. azonnal láttam.

Idáig kemény munka volt. Jönnek még nehezebb lapok is. ez az utazók és a bölcs tudósok jegye. A Szerencsekerék mágikus lap. új kezdetet ígér azon az úton. A kerék tele van szimbólumokkal: ciklu­ sok. A tudás megszerzésének folyamatában haladás figyelhető meg. hogy míg a Szaturnusz uralko­ dik a Bak jegyében és száműzetésben van a Rákban. egymással ellenté­ tes elveket képviselnek. Azzal kapcsol össze bennünket. jutalmát. amelyen sorsunk felé haladunk. és a Szerencsekerék ugyanezt a szimboli­ kát tartalmazza. teljesség. de ez most tényleg szerencsét hoz. azaz a régiek által a nagy szerencsétlenség bolygójának tartott plané­ tával. akár mentálisan. Minden.A Remetével való szomorú találkozás után a Szerencsekerék igazi megkönnyebbülés. Ilyen érte­ lemben a Szerencsekerék azt sugallja. A Jupiter a szerencse és áldás bolygója. addig a Jupiter éppen a Bak­ ban van esésben. A Szerencsekerék asztrológiai megfe­ lelője a Jupiter. amit az a tény is alátámaszt. bennünket mindig tanítani szándékozó univerzum­ mal. akár fizikailag. amivel a tudás hatalmára utalnak. Minden cselekedet elnyeri méltó Asztrológiai analógiák A szerencse kereke az asztrológiai Jupiterrel áll összefüggésben. A kerék minden forgása új kezdet tehát. életciklusok foglaló mitikus lények mindegyike könyvet olvas. hogy ta­ pasztalataim szerint ez a lap nem mindig a szerencséről szól. ami jóval A JUPITER ÉS A SZERENCSE ÖSVÉNYE A Szerencsekerék az asztrológiai Jupiterrel. Egy új ciklus indulását. és ennek eredmé­ nyeképpen a felhalmozott tudás múlt és jelen munkájának gyümölcse. hogy minden­ ben j ó r a számíthatunk. a jó pozitív. és uralkodik minden utazással. azt mutatja. Ez önmagában is kihangsú­ lyozza az éles ellentétet a Szerencsekerék és a Remete között. amit viszont a hagyomány a nagy szerencse bolygójaként tisztel. addig a Jupiter a kiterjedés bolygója. A Remete a Szaturnusszal rokon. A kerék körül helyet Hagyományos jelentése: változások. haladás és örökkévalóság. ami szélesítheti látókörünket. Jupiteri szerencsének nevezzük azt a nyilvánvalóan az utolsó pil- nagyobb nálunk: a jóindulatú. bölcselettel és igazsággal kapcsolatos téma fölött. . A Sze­ rencsekerék kicsit hasonlít a jó karmához. Ez pedig távolról sem pusztán jó szerencse. újabb fordulat a fejlődés és kiteljesedés felé. Míg a Szaturnusz határol és korlá­ toz. Ez a két bolygó egymást követi az aszt­ rológiai hierarchiában. végtelenség. A Nyilas szülötteket gyakran emlegetik a „szerencse fiának". ami nyerő helyzetbe hozhat ben­ nünket. az a Jupiterhez tartozik. és már jó úton haladunk. a rossz negatív következményeket von maga után. magasabb tanulmányokkal. A Szerencsekerék minden kirakásban pozitív jelzés. vagyis a jó lehetőségek és a szerencse boly­ gójával analóg. és a Rákban emelt pozí­ ciódban. Ugyanakkor be kell vallanom. A Jupiter a tüzes Nyilas jegyének ura. hogy szerencsésen keresgéltünk sok hasznos és értékes leckén keresztül. reinkarnáció. de most jöhet egy valóban „szerencsés" fordulat.

vagy a jó cselekedetek jutalmát. misztikus lényként ábrázolva. amely képes valóban meghozni a szerencsét. Bár kétségtelenül létezik ilyen szerencse is. a Világ. A Szerencsekerékben gyakran látják a jó karmát. egyesek úgy vélik. a központi alak a szfinx. akár kikezdhetetlen hitükkel. a Skorpiót a sas. és amint a nagy arkánum utolsó lapja.lanatban érkezett váratlan fordulatot is. amivel hirtelen megmenekülünk valami nyomasztó helyzetből. ahogyan a Diadal­ szekér esetében is. inkább maguk az emberek azok. a Bikát a bika. négy sarkában ez a lap is a négy szilárd elem szimbólumát tartalmazza: a Vízöntó't a nőalak. varázslatos. és kardot tart kezében. . Ugyanúgy. akik saját szerencséjük kovácsai. A Szerencsekerék értelmezése Itt elértünk az út feléhez. Itt mindegyikük szárnyas formában látható. amely ezúttal a kerék tetején foglal helyet. az Oroszlánt az oroszlán jelképezi. akár a múltban felhalmozott „jó" cselekedetekkel.

hogy kedvező vagy kedvezőtlen ítéletre számíthatunk-e. vizsgáljunk meg egv Hagyományos jelentése: döntések. és nem árt. illet­ ve azt. Ez persze nem mindig könnyű annak. hogy valamilyen jogi üggyel. ha előbb megpróbáljuk eltávolítani az ér­ zelmeket. illető. a jogban jártas szakember óriási segítségünkre lehet. hogyan mutatjuk ki . jobban Személyes vonatkozásban az Igazság­ szolgáltatás objektív megfigyelőt jelöl. vagy a szóban forgó kérdés fontos szemé­ lyes döntést igényel. Bárhogy legyen. akiben vakon megbí­ zunk. de lehel tanácsadó cég is. hogy csupán azt jelzi. legyen ügyvéd vagy ügyész az. Az Igazságszolgáltatás feltűnése rámu­ tathat egy harmadik személy értékeire is. Ha valóban bírósági ügy van kilátásban. mielőtt meggondolat­ lanul döntenénk.hogyan har­ colunk vagy érvényesülünk. Az Igazságszolgáltatás lapja azt is sugallhatja. Természete nyilvánvaló­ an konfliktusban van a passzívabb. nehe- tesszük. a lendület és a kez­ deményezés bolygója. míg másik­ ban az egyensúlyt és az igazságosságot jelképező mérleget. Azt is jelezheti. Gyakori jelenség. . A pszichológiai asztrológiában haragunkat jelképezi.Az Igazságszolgáltatás Királynői alak ül trónján. a lap üzenete az. próbáljuk helyzetünket telje­ sen más nézőpontból szemlélni. hogy meg kell ismernünk jogainkat. sze­ mély szerint nem érdekelt harmadik felet vagy olyasvalakit. MARS A MÉRLEGBEN A Mars az energia. és a lap üzenete szerint érdemes alaposan mérle­ gelnünk a dolgokat. aki érzelmileg érintett az ügyben. Gyakran különlegesen fontos döntés mérlegeljük az ügyünk mellett és ellene előtt bukkan fel a kártya. peres ügyek bizonyos kérdést más szempontból. A mikor az Igazságszolgáltatás lapja felbukkan egy kirakásban. A Mars az egó által vezérelt Kosban érzi otthon magát. lecsupaszítjuk a történteket a tényekre. és alaposan szóló érveket. Két oszlop között foglal helyet. hogy egy helyzet valódi értelmét csak akkor érthetjük meg. ha jogi tanácsot kérünk. ha visszahúzódunk. Még a kettősséget is inkább el kell tudnunk viselni. akkor a kira­ kás többi lapjából következtethetünk arra. akkor egy. Min­ dig mindennek két oldala van. de az is lehet. de egy kívülálló személy képes a higgadt tárgyalásra. hogy a méltányosnak és ésszerűnek le kell győznie a személyes érzelmeket és vágya­ kat. ahogyan a Főpapnő. Azt is jelezheti a lap. mintsem görcsösen ragaszkodni egy bizonyos megoldáshoz. Itt nincs helye szenvedélyeknek. Egyik kezében az igazságot érvényesítő kardot tartja. hogy nekünk kell betölteni a pártatlan bíró sze­ repét. bíborruháját aranypalást borítja. Ha bírósági ügy lesz belőle. ezért ugyanúgy. ő is egyesítő erőként szerepel. perrel kell számolnunk a közeljövőben. de kedvező számára a mindenre elszánt Skorpió jegye is.

hogy valódi igazságszolgáltatás csak bölcsességből. Ebből pedig arra következtethetünk. igazság­ szolgáltatási ügy a kilences házhoz tartozik. ami az önmagunkért való kiállás bátorságával párosul. a nagy szerencse bolygója ural. Az Igazságszolgáltatás értelmezése Míg a Főpapnő a metafizika titokzatos világába vezet bennünket. annak ellenére. Ami azonban az Igazságszolgáltatás lapját illeti. hogy az ész szív fölötti uralmának férfias jellegére utal. hogy az Igazságszolgáltatást nőalak jelképezi. ami az egyensúly és a méltányosság jelképe. amely jegy híres arról. ami nélkülözhetetlen bármely civilizált társada­ lomban. ellentétben a másik kezében lévő mérleggel. Érdekes. amelyek nem annyira agresszívak. lusta Mérleggel. A Mérleg típusú személyek legendás döntésképtelensége abból fakad. harcos és ítélkező. semmint az érzelmekét. A hagyományos asztrológiában a Mérlegben álló Mars nem túl szerencsés kombináció. és a gondolatébresztő vitákat. a legragyogóbb asztrológiai analógia a Mérlegben álló Mars. Ő az egyetlen figura a nagy arkánumban. hogy kialakuljon a vita! JUPITER ÉS A KILENCES HÁZ Az asztrológiában minden jogi. hogy egymásnak feszülhesse­ nek. és akár az ördög ügyvédjét is szívesen eljátssza. Egy tipikus Mérleg mindig szereti begyűjteni a különféle véle­ ményeket. vagyis a kapcsolatok terüle­ tét uralja. Inkább a logika szükségességét hirdeti. mivel ez tökéletesen kifejezi a lapban rejlő paszszív-aktív polaritást. egyszerre aktív és passzív. aki az igazságért folytatott harcot szimbolizáló kardot tartja egyik kezében. mint inkább magabiztosak.ezek tartoznak hagyományosan az elme számára legizgalmasabb témák közé ebben a házban. és arra szólít fel. A Mérleg az állatöv született bírája.zen döntő. együttérzésből és emberségből fakadhat. Ez a ház a Nyilas jegyében áll. egyetemi tanulmányok. tehát az utazók. hogy tárgyila­ gosan ítéljük meg érzelmeinket. az igazságot keresők és a bölcsek háza. amelyet a Jupiter. míg a másik kezében tartott mérleg a Mérleg levegős jegyét idézi. A figura nyilván­ valóan a nőiesség és a férfiasság kombinációja. hiszen a tüzes bolygó itt hanyatlásban van. hogy egyszerre számtalan szempontot vesznek figyelembe. Filozófia. aki a hetes házat. az Igazságszolgáltatás az emberek világában ható gondolkodás és ésszerűség intellektuális képességét szimbolizálja. . Itt megjelenik a dolgok végiggondolásának igénye. Asztrológiai analógiák Az egyik kezében tartott kard összefügg a levegő elemmel és a Mars bolygóval ő a háborúk istene -. hogy nem bírja kezelni a konf­ liktusokat. vallás .

Amikor ez a lap felbukkan. . aki már hoszszú évek óta élt egyedül Londonban. és ezt élvezte is. akár állásról. Lehet. valamint karját összekulcsolja a háta mögött. hogy csupán az elnevezése ijesztő. Minden alkalommal. hirtelen megláthatjuk.Az Akasztott ember Amint megismertük a kártya jelentését. Ilyenkor azonban rendszerint a szí­ vünk mélyén már tudjuk. amitől bevallottan ódzkodott kissé.jelenlegi társa -. hogy bizony új perspektívá­ ból kellene szemlélnie a dolgokat. Lehet. ami csak visszatart minket. Csöndesen és nyugodtan szemléli a világot . hogy az alak nem a nyakánál. amire vágytunk. hol van a hiba. egy kapcsolatról. egészen azt nyújtja számunkra. hogy folyton azt hisszük. hanem a visszavonulásban Hagyományos jelentése: áldozat. A megoldás nem a cselekvésben. és közben próbá­ lunk más szemszögből tekinteni a dologra. igyekszem rámutatni. A fejjel lefelé lógó. tüstént rájövünk. hiszen úgy tűnik. Ideje. nekünk úgysem sikerülhet.fejjel lefelé. dicsfénnyel övezett férfi valójában él. hogy kisöpörjük életünkből az összes hasznave­ hetetlen dolgot. amikor ez a lap felbukkan egy kirakásban. hogy éppen attól kell megszaba­ dulnunk. de még csak nem is sebesült. hogy leköltöznek vidékre. hogy mégis képe- Az A k a s z t o t t e m b e r lapja bukkant fel egy fiatal nő kirakásában. Kényelmetlenségnek nyoma sincs. de ehhez mindenekelőtt el kellett fogadnia egy új életmódot. Az Akasztott ember lapja tökéletesen kifejezte. Megismerkedett egy férfi­ val . mint hogy elfogadjuk. hanem a bokájánál fogva van felakasztva. úgy tűnhet. az élet nem Belép az (ön)feláldozás hagyományos jelentése. amikor felkere­ sett engem. hiszen az új látószög újfajta megértést eredményezhet. A következő lépés az lett volna. hogy a költözéssel egy nagy lépést tennének a minőségileg j o b b élet felé. és megszabaduljunk mindattól. ahogyan bal lábát a jobb mögé helyezi. legyen szó. mélyebb megértés és a szemlélődésben rejlik. életünk a feje tetejére állt. hogy tényleg remény­ telen helyzetben vagyunk. és egyáltalán nem igyekszik kiszabadulni. Mi nem tudjuk megcsi­ nálni. és első gyermekük már hat hónapos volt. mert nehezen mondott volna búcsút régi életstílusá­ nak. ráadásul nem halott. Ha azonban újragondolunk mindent. és pozitívan nézzen új élete és feladata elé. annak minden következményével együtt. mi mégsem tehetünk egyebet. életmódról vagy hitről. I tt bizony a megadás jelenségével talál­ kozunk. hogy elengedhesse korábbi laza életét. Erezte.

arra kapunk figyelmeztetést. amely elvezet a végső megváltáshoz. amikor tehát az ő kezében van az irányítás. Amint Liz Green. az Akasztott ember is legin­ kább a Szaturnusszal hozható összefüggésbe. főleg akkor. Ha le tudjuk csendesíteni magunkat. . az elevenség felfüggesztésének képe. Minden áldozatvállalás életünk hosszú távú jobbítása érdekében történik. ha rövid távon talán szenvednünk kell érte. Legtöb­ bünk számára nehéz elfogadni a mozgásképtelenséget. akár új helyzetet. az önfeláldozás és a szenvedés háza.. Az érettség és a felnőtté válás lapja. amikor nagyon elfoglaltak vagyunk. úgy tapasztaljuk.. amiből az egyén nagyon sokat meríthet a fent említettek által. hogy a nehéz leckékből nyerjük a mélyebb megértést. lom. Az Akasztott embert összefüggésbe hozhat­ juk a Neptunusszal is.. ha leállítanak minket. Az alkalmazkodás lapja is ugyanakkor. Arra emlékeztet. le kell lassulnunk. Ugyanakkor a Szaturnusz az idő ura is. akár egy személyt kell elfogadnunk.. Ugyanúgy. hogy az élet sokkal nehezebb. a pszichológi­ ai asztrológia képviselője írja: „A Szaturnusz. magasabb rendű spirituális fejlődése érdekében. sokkal könnyebb az elfogadás is. Az Akasztott ember a halál és az újjászü­ letés lapja. újra kell gondolnunk meggyőződésünket és hitünket. hogy a Szaturnusz nehéz bolygó. vagyis a munka. A Remete lapja a Szaturnusz által szimbolizált legroszszabb nyomorúságot és elszigetelődést jel­ képezi. Felismerjük. A lap üzenete éppen az. szimbóluma is. és arra sincs mód. a fegyelmezés és az akadályoztatás jelképe. amelyben valamennyire benne rejlik a vesz­ teség vagy az elveszettség motívuma is. hogy önmagunkba tekinthessünk. hogy me­ revségünk az ellenállás egy bizonyos fajtája. hogy gondolataink komoly szerepet játszanak a külvilág alakí­ tásában. hiszen olyan változást jelképez. hogy bármit megússzunk. hiszen a Neptunusz a Halak jegyének. és nem bírjuk elvi­ selni. mint máskor. az erőfeszítés. és amikor összekapcsoljuk az Akasztott ember szimbo­ likáját ezzel a bolygóval. és ilyenkor mindent lassabban „kapunk meg". a fáradozás és a korlátozás bolygójával. . mint előre haladni. " 9 .. Emiatt nevezték a Szaturnuszt az állatöv nagy ünneprontójának. míg az Akasztott ember figurája a szaturnuszi tapasztalás mélységeit juttatja kifejezésre. ahogyan a Főpapnő és a Remete esetében. vagyis a horoszkóp tizen­ kettes házának társuralkodója. hanem nem pusztán a fájda­ egy pszichés folyamat Az Akasztott ember értelmezése Ez a mozgás.. Ezen kor­ szakaink mégsem értéktelenek. SZATURNUSZ Nincs értelme tagadni. hogy a leállás nem feltétlenül jelent megpróbáltatást.sek vagyunk rá. és tranzitjai is rendszerint életünk kemény időszakait jelzik. még akkor is. és nincs más választásunk. A hagyomá­ nyos asztrológiában ez a ház az áldozat. mivel új körülményekhez kell igazodnunk. Asztrológiai analógiák Mint a Remete. itt is nyugalomra intenek bennünket.

én azonnal megjegyzem a páciensnek. de addig semmi új nem születhet meg életünkben. hogy valaki azt akarta megtudni a kirakásból. félnek a tarot-tól. A Halál lapja azt mondja nekünk. traumatikus eseményekre mutat rá. kétségbeesést vagy mély megbánást eredményeznek. hogy az élet valóban véget ért abban a formájában és minőségében. Ez az idő pedig még messze van. és elérkezett volna a vég. nem akarnak tudni róla. Ez az oka annak. A tényleges végeredmény ugyan a javu­ lást szolgáló nagy változás. de eddig mindössze három esetben jelzett a lap tényleges halált: egy esetben már megtörtént halálesetre utalt. Mit jelent számunkra ez a lap? Először is Hagyományos jelentése: változás. Amint a felfordítás során meglátom a Halál lapját. Mennyivel jobban hangzik. hogy valami „halott" vagy elmúlóban van. Amint az amerikai . újjászületés legritkább esetben utal tényleges halálra. Az igazság pedig az. az értelmező feladata gyorsan eloszlatni a páciens félelmét vagy pánikját. pedig ezek a kulcsszavak meg sem köze­ lítik a Plútó lényegét. A Halál lapja szimbolizálhatja valakinek a hiányát is. mintha a világ összedőlt volna. hogy ez az „átalakulás és transzformáció" lapja. mert táptalajt ad annak a téveszmének. Akár élethelyzet. mert szembesít bennünket saját halandóságunkkal. Mint mindig. hogy ez fájdalmas és nehéz átalakulás. A leg­ több társadalomban a halál a mai napig tabunak számít. a lényeg az. Am ebben az esetben hangsúlyozni kell. A Halál lapja ijesztő. hogy észrevegyük a távolban meg­ csillanó halvány reménysugarat. A PLÚTÓ ÉS A NYOLCAS HÁZ Mostanában mindenhol azt olvassuk. amelytől mindenki retteg. hogy nem foglalkozom a halál megjöven­ dölésével. rögtön megbeszéljük. ahogy addig ismertük. Nagyon fájdalmas lehet. Tizenöt éve gyakorlom a tarot-tanácsadást. mikor fog meghalni. állás vagy életstílus. amit a páncélba bújtatott csontváz látványa válthat ki. Az adott pillanatban úgy érezzük. amikor a másikat szinte halottnak hisszük. és olyan fokú elveszettség érzé­ sét. I me a lap. és egyelőre mindent nagyon sötéten látunk ahhoz. amelyek veszteséget. Természetesen közöltem vele. fájdalmas. hogy valójában ez okkult tudomány. akár azért. hogy egyesek A tarot értelmezője számára ez elég ne­ héz lap. Előfordult olyan is. akik már a halálos betegség végső stádiumában voltak. hogy ne ijedjen meg ennek látványától. akár kapcsolat. amíg a régi el nem tűnik. hogy valami az éle­ tünkben kitöltötte az idejét és a végéhez közeledik. kétszer pedig olyan személyek halálát jelezte.A Halál Amikor a tanácsadáson egy kirakásban felbukkan ez a lap. hogy a Plútó a változás és transzformáció bolygó­ ja. Legin­ kább a Halál lapja tehet róla. Egyszerű volna azt mondani. akár azért. mit is jelent. hogy a Halál lapja által szimbolizált változá­ sok általában mélyek és maradandóak. mint a halál. itt is gondolkodjunk szim­ bolikusan. ám ezt csak bizoi'nyos idő elteltével tudjuk észrevenni és mél­ tányolni.

hogy ez az utazás minden másnál több tudást nyújt az életről és önmagunkról. mi­ ért tüntetik fel mindig olyan rossz színben a Skorpiót. Általában ez az elmúlt tizenkét hónapot öleli fel. nek megismerése jótékonyan hat a lap értelmezésére is. A jó hír pedig az. és megtanuljuk a túlélés művészetét. hogy saját alvilá­ gunk utasaivá váltunk. de társura a Plútó. azt mondta."1 A Plútó a láthatatlanság és a semmi ura. Kahlil Gibran így írja ezt a Prófétában: „A halál titkát kutatod. és túlélünk olyan helyzete­ ket. Ez az eset mély nyomokat hagyott bennem. Egy ötve­ nes férfi keresett fel. A Halál lapja a kirakás legaljára került. és ez az út a pokolba vezet. amely­ nek során a madár újjáéled saját hamvaiból. de a bátorsága lenyűgözött. A hagyo­ mány szerint a Skor­ pió ura a Mars. „A Plútó térdre kényszerít bennünket. felismerjük. depresszióval vagy reményvesztettséggel való kegyetlen szembesülés jár. akkora mennyekbe szóló jegyünk mindig tartalmaz egy rövid kiruccanást a pokolba is. Azon kapjuk magunkat. Kilépett állásából. de a férfi rögtön megjegyezte. De megtalálhatod-e. mivel a reggel kilenctől ötig tartó robot már semmi örömöt nem jelentett számára. Szomorúsága még mindig érezhető volt. az alvilág mitológiai istene. akinél egy ko­ rábban elhunyt rokonra utalt. ami megmagyarázza. és tartozott a gyermekének azzal. széteséssel. amiből kényel­ münket vagy biztonságérzetünket nyerjük. hogy nem bírja tovább addigi életvitelét. hogy a jelentős Plútó tran­ zitot megélő pácien­ sek kirakásában való­ ban megjelenik a Halál lapja. De miután megjártuk a poklot és visszanéztünk. A lánya halálának utóhatásaként bizonyos értelemben ő is „meghalt". hogy a Plútó vagy a Halál lapja azt a változási fo­ lyamatot szimbolizálja. . Teljesen átértékelte addigi életfelfogását. hű az élet szívében keresed?" 12 Asztrológiai analógiák A horoszkópban a halál a nyolcas házhoz tartozik. hogy végre teljes életet éljen. így a múltra utalt. ez a ház pedig a Skorpió uralma alatt áll. hogy túlélhetjük. neki készítettem el a kirakást. újragondolta értékeit."'' Töb­ bé nem lubickolhatunk öntudatlan öröm­ mel a felszínen. Caroline W. A Halál lapja egy alkalommal olyan személy kirakásában bukkant fel. hogy t ö b b évvel ezeló'tt vesztette el az akkor tizennyolc éves lányát. és kiiktatja mindazt. Ebben a tevékenységben találta meg igazi elhiva­ tottságát. Rájött ugyanis. Csak ekkor leszünk képe­ sek az újjászületésre főnix módjára. hogy nem élt olyan életet. és értelmi fogyatékos gyere­ kekkel kezdett el foglalkozni.asztrológus. amikről soha nem hittünk volna. Gyakori. de ebből a pokolból van visszaút! Eddig tartott a rossz hír. Bár a lányát senki sem pótolhatta. ezt a munkát mintha a lánya hagyta volna rá örökségül. akkor válhatunk képessé magunk­ hoz ragadni az erőt. Eletünk addig biztonságosnak hitt alapjai pillanatok alatt futóhomokká válnak. amikről sohasem feltételeztük volna. Csak miután megtapasztaltuk a teljes erőt­ lenséget. fájdalommal. Casey olyan ponto­ san fogalmaz: „Amikor a Plútó az utazási ügy­ nökünk. hogy egé­ szen megadjuk magunkat érzéseinknek. és rádöbbent. hogy vala­ ha megtesszük. ezért a bolygó természeté­ Ezért aztán olyan dolgokat teszünk. amelynek során viszszatalálunk a szellemhez. amilyet szeretett volna. ezért megszünteti korábbi én-azonosságun­ kat. és nyomában a veszteséggel.

vagy a megszerezhetetlent hajszolni. amelyek közé tartozik még az igazságosság. a megfontoltság és az állhatatosság. Mielőtt észrevennénk. egészen a felke­ lő napig . amely jól illik a Bika szimbolikájához (földhözragadt). Később ismét felbukkan a Csillag lapján. alapos meg­ fontolás és a kiértékelés lapja. ezért szokták ábrázolni vala­ milyen tájban együtt a Halakkal. Dicsfény által övezett. közvetlenül a Torony sokkoló élménye után. ugyanúgy mint az Igaz­ ságszolgáltatás lapja. kezében két kelyhet tart. az életbe való visszatérést szimbo­ lizálja. A Kiegyenlítődés azonban nem a cselek­ vés vagy terjeszkedés kártyája. a legjobb döntést bármilyen helyzetben. Ebben az értelemben a Mér­ leg jegyéhez tartozik. elfogy az erőnk. A Halál sötét sivataga után szomjasan térünk vissza az életbe. vagyis „. a Remete nyomasztó lapját követően. Ez a nyugalom. Az angyalnak hatalmas szárnya van. Ugyanakkor föld és víz lap is. A Hagyományos jelentése: egyensúly. Egyik oldalán gyönyörű virá­ gok. az. egyikből a másik­ ba öntve a látszólag folyamatosan ömlő. de legalább ilyen gyakran utal arra. A Kiegyenlítődés először talán a józan­ ságot idézi fel bennünk. amely megszabadít a halálfélelemtől és fájdalomtól. " I : 1 Egyike ez a négy fő erénynek. és ez a fénytől szikrázó. Az utazásnak ezen a pontján a Kiegyenlítődés nyugalmat árasztó lapjánál járunk. és némi enyhülést nyújt az Ördöggel való találkozás előtt.ez pedig átmeneti leállás­ sal járhat: „Ez a lap a helyes cselekvést jelenti. a Jupiter­ hez. a béke és a kényelem képe köszönt kiapadhatatlan vizet. hanem inkább az egyensúlyé. amit a tó és a két kupa között áramló víz jelképez. A szenve­ dély túlságosan messzire űz bennünket. mértéktartás Kiegyenlítődés lapján a szépség. aranyhajú an­ gyal áll előttünk egyszerű fehér ruhában a tó partján. erőteljes kép jelen­ tős mérföldköve újjászületésünknek.amely egyébként a tudatosodás hajnalát. másik oldalán ösvény kígyózik felfelé a mocsárból a hegyek felé. me az elérhetetlen után vágyakozni. hogy az illetőnek .. hanem a mértékle­ tességet szimbolizálja. első számú követelmény a türelem. Amikor a Kiegyenlítőtlés lapja feltűnik egy kirakásban. és akkor hirtelen visszazuhanunk a földre. Asztrológiai analógiák Ez a kártya gyakran kapcsolódik a Nyilas tüzes jegyéhez vagy uralkodójához.A sötétség utáni megkönnyebbülés vagy jutalom első ízben a Szerencseke­ rékben bukkan fel. Nincs értel­ ránk. Meg kell állnunk.. szenvedélyeken és vágyakon való okos uralkodás gyakorlatát. Leggyakrabban azt jelenti. Pedig a lap nem az önmegtartóztatást. hogy számba vegyük le­ hetőségeinket . az indu­ latokon. hogy nem csinálunk semmit.

vagy ha a tökéletes­ séget hajszoljuk. Ez a kapcsolat persze nem rózsaszín lányregény. kapcsolat vagy személy saját ritmusára. ami érzelmi életünket szimbolizál­ ja. amit aka­ runk. tökéletlenek leszünk. hogy állandó kapcsolatban kell lennünk saját ér­ zéseinkkel. A Kiegyenlítődés remek lap. hogy a döntőbíró szerepét kell eljátszanunk. ígére­ tet és hatalmas lehetőségeket jelöl. Sohasem kapjuk meg. Ha egyiket feláldozzuk a másikért. HELYZETEK Egy bizonyos szituációval kapcsolatban a Kiegyenlítődés lapja azt javasolja. és a kép ismét az ellentétek harmonikus egységét jelképezi. kiváló lap minden párkapcsolati kérdés esetén. akkor reményt."'' A Kiegyenlítődés másik fontos üzenete a kompromisszumkészség fontossága. és maradjunk kö­ zépen. Erezzünk rá inkább min­ den helyzet. a víz folyamatos áramlása egyik kehelyből a másikba pedig azt jelképezi. Még az is megeshet. Minden résztve­ vő fél és körülmény ugyanolyan súllyal sze­ repeljen megfontolásainkban. míg a másikkal az érzelmeket szimbolizáló vízben. . a tudat és a tudattalan azonos súlyának elismerése. Egymás megis­ merésének kölcsönös vágya termékeny ta­ laja a szerelem és szeretet elmélyülésének. hogy ta­ láljuk meg a középutat.ki kell várnia az alkalmas pillanatot vagy cselekvést. KAPCSOLATOK Ha a Kiegyenlítődés lapja egy kapcsolat ki­ rakásban jelentkezik. vagyis az érzelmi érettség által elérhető egyensúly. Mivel a Kiegyenlítődés elsősorban az egyen­ súllyal áll kapcsolatban. fontos részün­ ket nyomjuk el. és így féloldalasak. itt is felmerül a személyes érdekek háttérbe szorítása a közjavára. A Kelyhek a víz elemével állnak összefüg­ gésben. A gyakorlatiasság és az érzelmesség tökéletes egyensúlya valósul meg ezáltal. és próbáljuk meg átvenni azt. ha elképzeléseinket vagy vágyainkat ráerőltetjük a másikra. alkotóerőnk elapad. mivel egyenlőséget és érzelmi érettséget jelez. Az angyal egyik lábával füvön áll (sziláid tala­ jon). ha bármilyen kérdésünk van a párkapcsolattal összefüggésben. A Kiegyenlítődés értelmezése A Kiegyenlítődés lapjának legfontosabb szimbolikus részlete az angyal lábában rejlik. Ahogyan az Igazságszolgáltatás esetében. kilengések nélkül. és együtt kell haladnunk áram­ lásukkal.

aki új éle­ tet akar kezdeni. alapösztö­ nök. hogyan tűnik pillanatok alatt semmivé a felszínen viselt jó modor álarca. ezért elmegy. hogy a dolog nem az. Állatfejével. Lehetünk akár az eldobott szerető. hogy a szóban forgó téma a fájdal­ mas kapcsolat. vagy az. hosszú évekig tartó kezelés várt rá. amikor az érintettek mindegyikéből képes előtörni a melyben rejtő­ ző ösztönlény. akit a/. legtöbben foggal-körömmel harcolunk.Az Ördög A tarot legijesztőbb lapjának általában a Halált tartják. Sokszor láttam felbukkanni a lapot olvanok esetében is. ám az Ördög is képes kisebb pánikot okozni. egészen biztos. mocskos válóperbe. a pokolról szőtt fantáziákat idéz fel bennünk. hogy paranoi­ ás. és miután megállapították. mindannyian megtapasztalták. akiket éppen megkí­ sértett egy kaland lehetősége. Láttam a kártyát függőségtől szenvedők kirakásában is. ható. annak súlyos ára lesz. akár bele is rok­ kanhatnak a szerelembe. Olyankor azonban. szarvával. amikor elbo­ rítanak bennünket fájdalmas. amikor még van választásunk. Bármi legyen a történet. például egy alkoholista esetében. Az Ördög arra figyelmeztet. akiket szintén szarvak „ékesítenek". hogy ellen kell állniuk a kísértésnek. hogy az Ördög lapjának felbukkanása mindenképpen komoly figyelmeztetés: valami rettenetesen rossz az illető életében. . akit elhagytak. amint ott kuporog az egymással összeláncolt meztelen férfi és nő között. és csak annyi az üzenet. Ilyen esetekben a baj már megtörtént. és persze a partner indítékaira is. és ennek következményeként nagy bajba kerülhetnek. vagy most szerettek bele valakibe őrülten. hogy szembe kell nézni a kegyetlen valósággal. ital agresszív szörnyeteg­ gé változtatott. az Ördög lapjának egyértelmű üzenete. Ha valaki konokul kitart valami mellett az Ördög figyelmeztetése ellenére. vissza se néz­ zünk. akit ká­ bítószerrel való visszaélés miatt elítéltek. A Hagyományos jelentése: leigázottság. Rémlátomásokat. rossz szokások nyomasztó érzések területére merészkedve elég hamar megállapít­ A féltett kérdésre a válasz: NEM. Számtalanszor láttam (eltűnni szörnyűséges szerelmi háromszö­ gek esetében. hogy azonnal szálljunk ki. és el kell fogadni. nyers indu­ lataink. Rá kell kérdezni a valódi motivációkra. denevérszárnyával és karmos lábával kétségtelenül félelmetes. Egy másik esetben az Ör­ dög lapja egy asszony fiát mutatta. ám az Ördög felbukkanása az ilyen emberek kirakásában valóban figyelmeztető jel. hogy a tűzzel játszanak. Akik például belekényszerültek egy elmérgesedett. aminek látszik.

Nem egy másik férfiról volt azonban szó. Az Ördög lapjának tartalmát még jobban kife­ jezik a Plútó-Vénusz kapcsolatok. uralkodást. és nem szükséges túlzottan fi­ gyelmesnek vagy megértőnek lennie. A tanácsadás abban segített neki. a magány és a megszállottság legrosszabb formájában okozhat. hogy még mindig nem késő meghúzni bizonyos határvonalakat. akinek minden kísérlete. Emlékeztettem rá. fájdalmak vagy félelmek jeleznek. hogy is­ merősöm arcán mosoly bujkál. ami rendszerint valamilyen egészségtelen. mire határozott igennel felelt. Ha ez a lap felbukkan. hogy valahogy lerázza magáról. amelyeket leginkább vesztesé­ gek. Végül elis­ merte. inkább úgy vélte. tényleg ismer-e valakit. Végül megkérdeztem. Ez a végze­ tes vonzódások konstellációja. de a helyzete sokat javult az­ óta. ami arra irá­ nyult. vagyis minden szenvedés benne foglaltatik.Az Ö r d ö g értelmezése Bár nem hiszek abban. mennyire egészségtelen és pusz­ tító helyzetbe keveredett. bántalmazást. természetesen különös figyelmet szentelek neki. Párhuzamot vonhatunk a Szeretők lapjával. Ismerősöm nem gondolta. kegyetlenséget vagy a másik manipulálását szimbolizálja. hogy b o l d o g házasságban él. hogy a kellemetlen képeket bagatelli­ Asztrológiai analógiák Az Ördög tökéletes mása a Skorpió társuralkodójának. A z Ö r d ö g lapja egyszer egy olyan n ő kiraká­ sában t ű n t fel. de őket mennyei angyal áldása kíséri. hogy felismerte. hanem egy vele egykorú nőről. zálni kellene. Ez a nő egyre jobban beavatkozott ismerősöm életébe. hiábavaló­ nak bizonyult. ezért a lap m e g ­ lehetősen sokkoló hatású volt. Kissé zaklatottan kezdtem hozzá az Ö r d ö g értelmezéséhez. Minden. . romboló vagy rögeszmés. aki mániásan ragaszkodik hozzá. Éle­ tünk mintha rémálommá válna. amit a viszonzat­ lan szerelem. rombo­ ló kapcsolatban mutatkozik meg. ám mialatt beszéltem. és egyetértően bólogat is hozzá. mert az illetőre szemet vetettek a gonosz sötét eró'i! Napjainkban az Ö r d ö g lapja leggyakrabban megszállott­ ságot jelez. hogy a kapcsolat még mindig nagyon problémás. ami sötét. és az élethely­ zetek fizikai-lelki teherbíró képességünk hatá­ rait feszegetik. hogy elhatározta. gyengének érezte magát a másik nő­ vel szemben. t ö b b é nem hagyja magát. hogy az illető mintha magára akarná húzni az ő személyiségét. mindig sietek lecsendesíteni a pánik vagy a féle­ lem heves érzéseit. hogy azért fajultak idáig a dolgok. akit jól ismertem. Ezzel a bolygóval óriási változásokat tapasztalunk. mert ő erőtlennek. hiszen ott is egymás mellett álló szerel­ mespárt látunk. a probléma abból adódik. a Plútónak. Az efféle érzések sem a páciensnek. d ö b b e n t e n láttam. a kielégítetlen vágy. de általában nem azért. sem a tanácsadónak nem válnak hasznára. mert a féltékeny­ séget. hogy a ragaszkodás mögött szexu­ ális vágyak lettek volna . Az Ör­ d ö g lapja ezzel szemben sötét és baljóslatú. az platóinak tekint­ hető.bár az Ördög erőteljes szexuális tartalma miatt ez kérdéses -. Egy későbbi találkozásunk alkalmá­ val beszámolt róla. Tudtam róla.

hogy a Torony nem fizikai pusztítást szimbolizál. mivel más választásuk nincs. mert teljesen irányt tévesztünk. és menthetetlenül kicsúszik kezünk­ ből az irányítás. Az első. Vilá­ gunk. Egy beígért állást mégis odaadnak a másik jelentkezőnek. hogy ránk is valamilyen zuhanás vár. mind be van falazva ebbe a struk­ túrába. kiszámíthatatlan dolgok birodalmába visz bennünket. amit rögtön el­ mondok a páciensnek. amihez addig ragaszkodtunk. hitünk. Ha a kirakás egy meghatározott kérdésre irányul . még a legnagyobb gonddal előkészített tervek is drámai módon felbo- Asztrológiai analógiák A felfordulás. Az erős uránuszi érdekeltségű emberek nem szeretik a szabályokat. A nagy felfordulásban elveszíthetjük tartá­ sunkat és összeomolhatunk. . hogy nem azok vagyunk. hogy a dolgok nem alakulnak valami fényesen. mint kiugrani az ismeretlen. és ez szabja nreg. lehet. az eredmény azonban ugyanaz lesz: abban a sokkoló felismerésben lesz részünk. és bármilyen nagy gonddal próbáljuk újból összerakni ezeket. a társunk figyelmeztetés nél­ kül lelép valaki mással. A Torony elsősorban az általunk eddig fel­ épített élet struktúrájának metaforája. de dönthe­ ijesztőbb lapja. Mint a képen látható alakok. akkor a legtöbb. ahonnan villám üt belé. a forradalom és a hirtelen vál­ tozások bolygója az Uránusz. és a szemétbe vetjük mindazt. Hagyományos jelentése: régi struktúrák felbomlása A sors iróniája. amelyre már kiadták a bontási engedélyt. Belső világunkkal kapcsolatban a Torony olyan időszakot jelez. de bármilyen sok­ koló hírt kaphatunk. hogyan éljünk. Minden bennünket alakító tapasztalat és élmény. 62 Nagy a r k á n u m tünk úgy is. és választásainkból lesznek fogvatartóink. Bármi kiválthatja a (el­ fordulást. Kontextus nélkül lehetetlen meghatá­ rozni. A Halál és az Ördög után ez a tarot leg­ rulnak. miközben pró­ báljuk elűzni a harag. mert a világ hirtelen felfor­ dult. Ezen a ponton választás elé állít a sors. ami eddig csak mások­ kal történt meg. meggyőződésünk és beállí­ tódásunk. két alak rémülten zuhan a mélybe. túltesszük magunkat a sok­ kon. Lángok csapnak ki az ablakokból. és mindaz. hogy a látszólagos biztonság könnyen börtönné válhat számunkra. mint régen. Éppen ellenkezőleg. életünk már soha nem lesz Ugyanolyan. Sebezhetőek va­ gyunk. különcök és briliáns elmével rendelkeznek. a pánik vagy a szo­ rongás démonait. ami elmondható).A Torony Egy sziklás hegy tetején magas torony mered az égen úszó felhők közé. Ugyanakkor hajlamosak a pszi­ chés és mentális zavarokra is. akiknek magunkat gondoltuk. mire utal a Torony.állás vagy párkapcsolat -. önmagunk és kapcsolataink szétes­ nek. a cég csődbe megy. sötét mélységbe. mivel ez a lap az előre nem látható. velünk is megeshet. amikor meg kell állnunk. de értelmetlen tovább­ ra is olvan élet romjaihoz ragaszkodni. hogy lesöpörjük magunkról a törmeléket. Ezt persze nem könnyű megtenni.

boldogságunk és spirituális érésünk érdekében mindannak mennie kell életünkből. most komoly karriert futhatnak be. és kezdünk rákérdezni életünk értelmére. Válójában az Uránusz és a Torony lapja ugyanazt az üzenetet hordozza. amikor hirtelen tudatosul ben­ nünk az idő múlása. A Szaturnusz léte szabályokra épül. ekkor biztosan elhagyják házastársukat. váratlanul terhesek lesznek. akik eddig csak úgy éltek a nagyvilágba. A külvilágban a Torony előre nem látható eseményt jelez. vagyis ekkor kerül éppen szembe szü­ letéskori önmagával. hogy a 38-42. hatalmas változások közeledtét jelzi. fárasztó) munkakörben dolgoztak. ugyanakkor életre kelnek az addig bensőnk mélyén szunnyadó képességek. ami többé nem szolgálja célja­ inkat. „most vagy soha". A Torony gyakran szimbolizál nagy jelentőségű változást vagy óriási lépést az ismeretlenbe. hirtelen felmondanak és nekivágnak. amely zűrzavart és felfordu­ lást eredményez. vagyis az Uránuszt a hierarchiában megelőző bolygó ellen. A Szaturnusz nagy moralista. akik évek óta unalmas. így 76-84 évenként tesz meg egv teljes kört. amiben korábban feltétlenül hittünk. akik még nem esküdtek örök hűséget. Akik rossz házasságban éltek. hir­ telen szerelembe esnek. amit addig még so­ hasem csináltunk.AZ URÁNUSZ ÉS AZ ÉLETKÖZEPI VÁLSÁG Cseppet sem meglepő ezután. hogy az Ura­ nusz meglehetősen szabálytalan pályán kering. születésnapunk körül éri el útjának felét. mert úgy érezzük. amelyek rendszerint villám­ csapásként érik az illetőt. azok pedig. A pszichológiai asztro­ lógiában ez az élet közepi válsággal leírható stádium. akik eddig nem tudtak áldott állapotba kerülni. A Torony értelmezése Amikor a Torony felbukkan egy kirakásban. Ekkor mindaz megkér­ dőjeleződik. Az Uránusz ciklus középidejében olyas­ mihez támad kedvünk. . Ez pedig azt jelenti. ésszerű és szervezett. Uránusz pedig imádja áthágni azo­ kat. azok a nők. Személyes fejlődésünk. míg az Uránusz megveti az óvatosságot és szétrobbantja a korlátokat. Fellázadunk a Szaturnusz. az. hogy megmásszak a Himaláját.

hogyan békült meg az öregedés gondolatával aromaterápia és testmasszázs segítségével. és azt keresztezte a Csillag. és a feleség nyomorultul érezte magát. amiért úgy döntött. jobb nemi életre utal. aki ötve­ nes évei végén járt. minden üdén. Nem tudta. mennyire fontos. tisztán ragyog előttünk. A Csillag azt az állapotot szimbolizálja. üzenete tökéletes ellentéte a Csillagénak. főként ha a kérdés szerelemre. hogy külső segítségre szorul. Óvatosan rákérdeztem az intim részletekre. A korsóból zubogó víz az élet szimbóluma. és testi létezésünk örömmel töltsön el minket.A Csillag A Csillag lapja ismét megkönnyebbülést és örömöt hoz. fíatalodás A Csillag nagyon erős. sok nehéz kártya kö­ zé kerülve. Szexualitásunk itt természetes tartozé­ ka emberi mivoltunknak. a Kelta Kereszt középponti lapja a Remete lett. Egy nőnek. magányt sugall. megújult. és visszanyer­ A Csillag emlékeztetni akar. ahol minden tudattalan. . A szeretkezés hiánya csak növelte az érzelmi távolságot a házastársak között. mire elmondta. amely végső soron az életerőkkel való még szorosabb összekapcsolódást jelzi fizikai és szellemi síkon egyaránt. Ha egészségügyi vagy termékenységi kérdésben kérjük ki a kártya tanácsát. Amint tovább haladtunk a kirakás értelmezésével. hiszen a Csillag által szimbolizált együttlét nélkül nem látszott kiút a Remete állapotból. és elmesélte. Emlékszem egy asszonyra. vag)' új szeretőre. aki érti a módját annak. hogy bármely lap súlyos krízisre utal. Csodáltam. akinek a házassága látszólag zátonyra futott. hogyan vezethet bennün­ ket valódi igényeinkhez. Amikor tehát a Csillag felbukkan eg)' kirakásban. E z csodálatos lap arra. ezért ez a lap jó egész­ séget és vitalitást jelez. amikor a vihar után kisüt a nap. hogy meglazult kötőszövetei ellenére sem mond le a szexről. ez a lap az egyik pozitív üzenet hordozója: teljes gyógyulást. Ne feledjük azonban. Mivel a Remete vissza­ vonulást. nyilvánvalóvá vált. és hozzátartozik teljességünkhöz. párkapcsolatra vagy szexualitásra vonatkozik. Az Ördög kín­ zó. hogy szexuális életük teljesen megszűnt. pozitív lap a kirakásban. az Ördög és a Torony olyan világba vitt minket. Hagyományos jelentése: megújulás. hogy kapcsolat­ ba kerüljünk testünkkel. kétségbeesett vágyakozása már a múl­ té. mivel számos rejtett problémát kellett felszínre hoznia a siker érdekében. illetve fogantatást ígér. irányíthatatlan vagy pusztító. hogyan vethetne véget ennek az állapotnak. hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Az előző két lap. jük egészséges libidónkat.

Békéje és derűje belülről fakad. a nőalak önfeledt­ sége is kiemelendő részlet. Ez.a Vénusz itt emelt pozícióban található. a természethez való visszatérés. megfiatalodást. hogy segítségével megmagyarázhatjuk azt. Azért. A Halak termékeny és ösztönös társural­ kodója a misztikus Neptunusz. és a Csillag lapjával visszakerülhetünk a gyermekkor ártatlanságá­ ba. ne gondoljuk. és ez igaz sok egyéb dolog­ ra is az életünkben. olyankor is. jé) szerencsét hoz. mert valamit nem látunk. amint kedvére játszadozik az elemekkel. ezért a Csillagot én inkább a Halakkal állítanám analógiába. A Csillag rendszerint pozitív kimenetelt ígér. Jó példa erre a Csillag. a Csillag felbukkanása a kirakásban azt is jelentheti. A fiatal nőből elégedettség sugárzik. Mint az újjászületés egyik erőteljes képe. arra figyel­ meztet minket. A Csillag nagyon emlé­ keztet a Halakban álló Vénuszra . amelyből vizet önt a földre. a tengerek mitológiai istene. hogy már terhes az illető. ami arra emlékeztet ben­ nünket. az asztrológiában pedig az álmok bolygója. hogy nem is létezik. hogy a csillagok mindig ott ragyognak az égbolton.Ha a páciens gyermekáldásra kérdez rá. . mivel a lap nappali jelenetet ábrázol. így talán a Vízöntővel hozhatnánk összefüggésbe. két kezében egy-egy korsót tart. A víz eleme az érzelmeket szimbolizálja. amely változó vizes jegy. Test és lélek harmóniájához van arra szükség. a nehézségek enyhülését és életörömöt! A Csillag értelmezése A Csillag gyönyörű lap. ám a csillagok mégis tisztán látszanak a kék égen. amikor nem látjuk őket. A Csillag lapján látható kiömlő víz az egészséget és a nagyfokú vitalitást szimbolizálja. ami fizikailag egyébként lehetetlen volna. Asztrológiai analógiák A Csillag központi szimbóluma a korsókból kiömlő víz. A szimbolizmusban az is élvezetes. csakhogy a Vízöntő levegős jegy. A meztelen nőalak egy tó partján térdel a fűben. ami a környezettel való harmóniát hangsúlyozza. hogy semmit se akarjunk elfojtani vagy elrejteni önmagunkból. Egy újratöltési aktus. ahol az érzelmek még gáttalanul és szégyenérzet nélkül áramolhattak. és vissza a tóba. és ezt leginkább egyszerűségének köszönheti. hogy a valódi boldogság nem anyagi javak vagy más személyek birtoklásából származik.

a női energia negatív olda­ la meglehetősen manipulatív. Démétér az anyát." Ha így fogalmazunk. az anya és a vénaszszony figuráját.Ahogyan újholdkor az égitest ezüstö­ sen ragyog. hogy. E zen a lapon a Hold mindhárom fázi­ sát jól láthatjuk egyazon ábrázolásban „Tudom. . mindig változásra. míg Hekaté a Hold sötét arcát . Keringési ideje irányítja a nők 28 napos menstruációs ciklusát. Jobban teszszük. szükségletek.. amely a logikára és az ésszerűségre épít. A Hold ura a tudattalan birodalmának érzelmek. ösztönök és ösztö­ nös válaszreakciók -. Amikor a Hold ural egy szituációt. A Hold azonban látszólag minden éjjel megváltoztatja alakját. álta­ lában láthatatlanul áramló ösztöneink és zsigeri reakcióink vezérelnek bennün­ ket. de valójában az egész bolygó­ nak ez csupán egy éppen látható szelete. miként alakulnak a dolgok. amiknek látszanak. és a Hold hagyomá­ nyos jelentése a tarot-ban az érzelmek árnyas. mint ahogyan a Nap sem változtatja soha a formáját. illetve fogyása a fogantatás. és ebben a női őselv három archetípusát ismerhet­ jük fel: a fiatal lány.az újhold feltűnését megelőző három sötét napot az okkultizmussal hozzák összefüggésbe. furfangos. telihold -. egy szerelmi háromszög másik női résztvevőjét jelölte. . úgy életünk dolgai sem feltétlenül mindig azok. megfoghatatlan és ravasz.újhold." . Amikor a Hold feltűnik egy kirakásban. Ezért mindig rá kell kérdeznünk a látható mögötti tarta­ lomra. terhesség és szülés szimbóluma. bizonytalanságra vagy illúziókra utal. márpedig ebben az esetben a Hold a megtévesztés és átverés hihetetlenül szövevényes és fájdalmas eseményeit jelképezte.. félhold. ha felvértezzük magunkat némi cinizmussal. Amikor egyik saját kérdésemre keres­ tem választ a kártya segítségével.mondja a magabiztos hang. az én kirakásomban is felbukkant a Hold. titokzatos világát tükrözi. A mitológiában Artemisz Hagyományos jelentése: változás. a női energiák és a termékenység egyik legerősebb szimbóluma. semmit sem szabad elsietni. . Sajnos. Ezzel ellentétben a férfi vagy szoláris erő szilárd és lineáris.A Hold A Hold a nőiesség. bizonytalanság jelképezi a fiatal lányt. és ehhez hasonlatos a női változékonyság és érzelmi ingadozás. A Hold ugyanezt így fejezné ki: „Valamiért tudom. míg növekedése. és önvédelemből kivárjuk.

Ezért úgy éreztem. akár nőről van szó. hogy egyetértőn bólogat. amikor rábukkant egy levélre. milyen jegyben áll a Holdjuk? Akár férfiról. kilenc hónapos kisfiáról. . Az óra­ horoszkópban. Miután magában összerakta a történetet. mint a páciens bizonytalanságának lehetséges forrására. ami körül minden más forog. hogy a férfi gyakran beszélt a házasságról. és én is úgy gondoltam. a nő mégis bizony­ talan volt a kapcsolat jövőjét illetően.az illú­ ziókról. a telihold idejére jel­ lemző bolondságot és boszorkányságot idézik fel bennünk. vetni és aratni. Meglepő módon a kirakás t ö b b i lapja. akit nagyon szeretett. mind ragyogóak voltak a Kelyhek Kettes (egység) és a Kelyhek Lovag (ké­ rő). amit egy kérdés elhangzására állítanak fel. de vajon hányan tudják. tehát ösztöneinket. ösztönös és szeszélyes női lelket szimbolizálva. Ugyanakkor a Hold az Éj Királynője is. hanem fénykép is volt benne. amely az otthont. Legroszszabb félelmei igazolódtak be. szükségleteinket és érzel­ mi reakcióinkat. a Hold mindenkinek a női oldalát jelképezi. amikor a másik nő teherbe esett. de bevallotta. Tizennyolc hónapja járt már a barátjával. hogy ő valószínűleg akkor találkozott a fér­ fival. így biztos lehetett abban. míg Hekaté állatai. Amint a lap szimbolikájáról beszéltem . befo­ gadó. és annak ellenére. a megtévesztésről -. amelyet egy fiatal nőnek készítet­ tem. A férfi so­ hasem említette. melyek a jövőt mutatták. a férfi valóban a páciense­ met szerette volna feleségül venni. mire igennel felelt. A vízből Asztrológiai analógiák A Holdnak számtalan jelentése van. azt láttam. tud-e eset­ leg egy másik nőről is. és kissé szégyenkezve ugyan. Mindannyian ismerjük napjegyünket. amíg meg nem vizsgálta a Hold helyzetét. árnyékos. ami nem csupán szerelmes levél volt egy másik nőtől. A Hold fázisai jelzik a tenger árapályával való szoros összefo­ nódását. hogy a másik nő sem volt tájékoz­ tatva.A Hold értelmezése Egyetemes értelemben a Hold egy hatalmas jelkép. s a gyermekről pláne nem beszélt. a tudattalan. A központi lap mindig a probléma lényegét mutatja meg. Egyetlen asztrológus és varázsló sem tenne egyetlen kijelen­ tést addig. a férfi és a levél írójának közös. és azt is kijelölik. ezért a Holdra kon­ centráltam. hogy ezért titokban átnézte a férfi postáját. a Holdat ugató kutya és farkas. Megkérdeztem. Ez a fájdalmas helyzet nagyon erősen emlé­ keztet a Hold sajátosságaira. kimászó tengeri rák a tudattalant szimbolizálja. rájött. a Hold utolsó és soron következő fényszögeiből következtet­ hetünk elsőként a kérdésre érkező válaszra. A H o l d volt a középponti lapja annak a kapcso­ lat kirakásnak. Már egy ideje érezte. a csalá­ dot és a biztonságot jelképezi. valami nincs rendben köztük. aki igazi Nyi­ lasként tisztázni akarta a helyzetet. mikor lehet szántani. hogy van másik kapcsolata. Ó uralja a Rák vizes jegyét. ez lesz a legjobb megoldás. A levélben nem esett szó a páciens létezéséről.

mire azt felelte. A múltat jelölő másik lapja a Kelyhek A p r ó d volt. vitalitásról és általá­ nos jólétről árulkodik. mint inkább a problémák megoldása tanácsadás formájában. A Nap ránk ragyog. Ennél a nőnél ilyen ábra bontakozott ki a lapokból. sohasem változik. harmonikus elmét jelöl.A Nap Hatalmas napkorong kel fel a napraforgókkal borított fal fölött. ezért a kor a kiváló mentális állapot jelölője. Ugyanak­ Hagyományos siker. és mint később megtudtam. ami azért sem véletlen. mire azt felelte. Megkérdeztem. akiknek élete a lehető legjobb úton halad. A Nap az élet legősibb szimbóluma minden teremtés forrása -. A Kelyhek Apródja és a Nap miatt szinte biztos voltam benne. A gyermek örömében kitárja karját. mint a múltat jelölő kártya. és fel is bukkant a Nap lapja. mert a hölgy Oroszlán jegyű volt. hogy nyilvánvalóan az erő és a siker pozíciójából érkezett hozzám. aminek őszintén örült. mert nehéz élethelyzetbe vagy éppen válságba került. mintha magához akarná ölelni az élet ajándékát és az aranyló jövő ígéretét. ami azt jelenti.valójában az egészség és vitalitás pozitív energiáit sugározta -. vagy bármikor az lehet. ám a Nap mindig ugyanazt mutatja. . A Holdnak több arca és fázisa is van. Fizikai síkon jó egészségről. minden egészség­ ügyi probléma esetén jó ómen. szeretnének-e gyereket a partnerével. két hónapja nem szedi már a fogamzásgátlót. pszichés értelemben tehát pozitív. hogy nemrég léptették elő a munkahelyén. akinek három évvel azelőtt adtam utoljára tanácsot a tarot segítségével. A kap­ csolat kirakásban a Nap ismét felbukkant a központi lap helyén. A jelennek élő. kék szemű lánynak ez bizony nagyon fontos esemény volt. két hétre rá valóban bekövetkezett a teherbe esés. jólét jelentése: A N a p annak a nőnek a kirakásában jelent meg. A fal előtt meztelen gyermek ül fehér lovon. lap minden kirakásban csodálatos. eseményre vagy célra mutat rá. Megjegyeztem. Ma a tarot nem annyira jóslás. rög­ tön észrevettem. Amikor megérkezett. ahol az élet egyértelmű és érthető. hogy máris terhes. Amennyiben egy szituációra. ez a lap vitathatatlan sikerről árulkodik. amely gyakran jelez foganta­ tást. Időnként azért sikerül olyanoknak is kártyát vetni. össze­ szedett. Itt tehát felemelkedünk az árnyas éjszakából a ragyogó nappali fénybe. milyen remekül néz ki . hogy az esetek többségében a páciens azért fordul hozzánk.

reflektorfényben állunk, elérkezett a dicső­ ség pillanata. Ilyenkor megkapjuk jutal­ munkat, amitől úgy érezzük, tényleg a helyünkön vagyunk, és minden a legna­ gyobb rendben van körülöttünk. A Nap által mutatott diadalmas pilla­ nat gyakran annak jelzése, hogy központi helyzetbe kerültünk. A N a p a naprend­ szer középpontja, amely körül a többi bolygó kering, ehhez hasonlóan tehát a lap jelzése szerint mi is saját univerzu­ munk középpontjában állunk. Ez a külvi­ lágban nemcsak egyedülálló teljesítmé­ nyekben mutatkozhat meg, hanem abban is, hogy például megtaláljuk valódi elhi­ vatottságunkat. A lélek belső világát tekintve a Nap a teljesen megfoghatatlan emberi boldogságot jelképezi. Remek lap párkapcsolati kirakásban, mivel azt jelzi, hogy fényben, szeretetben, melegségben élünk. Szeretnek és akarnak minket, nagyra becsülnek, ezért társunk világának közepén foglalhatunk helyet. OROSZLÁN Az asztrológiában az Oroszlán jegyét a Nap uralja. Gondoljunk csak Oroszlán jegyű ismerőseinkre, és magunk előtt lát­ juk, hogyan törekszenek folyton a közép­ ponti szerepre. Ha egy Oroszlánnak közönséget biztosítunk, és ezért különle­ gesnek érezheti magát, nincs nála boldo­ gabb ember a világon. Ennek megfelelően nincs szomorúbb látvány egy elhanyagolt Oroszlánnál - belerokkan a keserűségbe és depresszióba.
Asztrológiai A Nap analógiák természetünket jelképezi, tudatunkat. Egy év alatt lényegi

Fizikai síkon a Nap jó egészséget, vitalitást és általános jólétet jelez.

személyiségünket és járja körbe

az állatövet,

ezért születésnapunk

egyben szoláris

visszatérésünk is - „Legyen visszatérésed!".

még sok boldog szoláris

Mint személyiség, a Nap a tüzes Oroszlán jegy ura. Az igazi Oroszlán fordulhat archetípushoz mindenki és ösztönzé­

nyugodtan

bátorításért

sért. Lehet, hogy az Oroszlán kissé erőszakos és uralkodó hajlamú, de nagy szíve van és eléggé kreatív is. Szó szerint imádja a meleget, folyton szeretetre és megbecsülésre vágyik.

A Végítélet
A Végítélet lapja az újjászületés erőteljes képe, hiszen egy férfi, egy nő és egy gyerek kel ki koporsójából, karjukat a fölöttük lévő kerub trombitája felé emelve. További alakok emelkednek ki a háttérben a tengerből.

A

mikor valakinek a kirakásában meg­ mutatom e/t a lapot, felhívom

A Végítélet lapja örömteli és ünnepé­ lyes, hiszen az újjászületés, amit annyiszor megígértek nekünk, végre valósággá vált. Van benne ugyanakkor bizonyos megkönvnyebbülés is, amint az élet látványa meg­ nyílik előttünk. Ez a nagy arkánum utolsó előtti lapja, az utazás vége, mielőtt felis­ mernénk, hogy a világ mi magunk vagyunk. Benne van a felszabadulás érzése is, hiszen már majdnem elértük a teljessé­ get. Kinyílt előttünk a kapu, csak át kell lépnünk rajta. Amikor ez a lap felbukkan egy kirakás­ ban, tudhatjuk, hogy jó úton járunk, és szerencsésen átjutottunk egy sor nehéz akadályon. Az a legfontosabb, hogy ne tér­

a figyelmét sajátos szimbolikájára, hogy sét azonnal kiverjem a fejéből. Valójában

a Végítélet szigorú isteni büntetés jelenté­ ez pozitív kártya, az egység és feltámadás diadalmas bejelentése. Ébresztő is egyben, és ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, mert arra biztat, lépjünk ki végre a sötét­ Hagyományos jelentése: megújulás, átértékelés, új kezdet ségből, induljunk el az értelmes élet teljes­ sége felé.

Asztrológiai analógiák felhangjai, hiszen ez a felszabadulás, az új horizontok és a jutalmazás bolygója. Ugyan­ akkor a szimbolikus halál és újjászületés folya­ mata a Plútó területe, ezért a lap a plútói út pozitív eredményeit is magában foglalja. Ezen a ponton már fel vagyunk vértezve a bölcsesség, tudás és tapasztalat előnyeivel. Első látásra a Plútó a megsemmisítés és szét­ esés bolygója, de mi is fel tudunk támadni főnix módjára, átmentve mindazt, ami érde­ mes a megőrzésre.

jünk le az útról, amire oly nehezen talál­ tunk rá. Nincs helye habozásnak és ellen­ állásnak. Eljött az idő, hogy elnyerjük jutalmunkat - jogunkat a boldogsághoz, és ahhoz, hogy elégedettek legyünk önma­ gunkkal. A lap fontos üzenete, hogy készen kell állnunk a múlt lezárására, megszerzett tu­ dásunkkal új életet kell kezdeni, elfogadva a döntést, amelyre éppen a tudás birtoká­ ban juthattunk. Teljesen új világ vár ránk, ha elengedjük a múltat, meg tudunk bo­ csátani másoknak és önmagunknak, ké­ szen állunk a nagy változásokra, és nem halogatjuk tovább azt, amit ma is megte-

hetünk. Az, hog)' az átváltozás pillanata belső, személyes fejlődésünk vagy külső esemény eredménye, teljesen mindegy, hi­ szen a kettő gyakran tökéletesen tükrözi egymást: „Bármi történik körülötted, a hívás vagy lökés mindig belülről jön, hogy megtör­ ténjen a szükséges változás. Lehet, hogy a változás valami világi és közvetlen dologra vonatkozik, de az is előfordul­ hat, hogy az illető életszemlélete alakul át teljesen... Valójában ilyenkor a személyiség már régen megváltozott; a régi én, a régi élethelyzet meghalt, lejárt. A változás ebben a percben már csupán felismerés kérdése."'
5

A V é g í t é l e t lapja keresztezte a Kardok Királynőt (az özvegy) egy harmincéves, gyermekét egyedül nevelő anya kirakásában a Kelta Kereszt közepén. Reménytelenül egyedül érezte magát, hiszen a gyermek apja elhagyta, és hallani sem akart róla azután, hogy tudomást szerzett a terhességről. A tanácsadás idején a hatéves kislány neve­ lése hosszú, fáradságos és magányos harc volt páciensem számára. Nagyon fontos, hogy a Kardok Királynője saját anyjára is utalt, aki megözvegyült, amikor páciensem még kis­ gyermek volt. Az anya akaratlanul lerombolta páciensem önbecsülését azzal, hogy folyton azt emlegette, ha tudta volna, hogy megözvegyül, biztosan nem szült volna gyere­ ket. Anya és lánya között nem volt semmiféle érzelmi kapcsolat. Páciensem természetesen tudatában volt a sors ismét­ lődésének, hiszen ő is egyedüli nevelője lett gyermeké­ nek, aki iránt nem tudta kimutatni szeretetét. Voltak más férfiak is az életében, de saját bevallása szerint mindegyi­ ket ő maga üldözte el. Borzasztóan vágyott a szeretetre és arra, hogy elfogadják, de ez éles ellentétben állt a fér­ fiak iránti gyűlöletével, és azzal a titkos meggyőződésé­ vel, hogy őt úgyis mindenki el fogja hagyni. Nem megle­ pő, hogy az egyetlen férfi, akivel hosszabb ideig tartott a kapcsolata, rendszeresen verte őt. Mialatt a Végítélet lapjáról beszélgettünk, nagy elszántsággal állította, hogy végre ki akarja adni magából a problémáit. Eveken át ellenállt a terápiának, mert ahogy mondta, „nem akarta felnyitni a kígyókkal teli ládát". Klasszikus ellenállási stratégia. Azt feleltem, hogy a láda kinyílt, de ha továbbra is nemet mond saját személyes fejlődésére, azzal visszazárja. Már akkor készen állt rá, hogy megváljon az áldozat szerepétől, és amint elkötelezte magát a terápia mellett, felkészült a Végítélet üzenetének fogadására: végleg le­ zárta a múltat, lazított a sors ismétlésének kényszerén, ami már veszélyeztette a lánya életét is.

Bármi legyen a kontextus, a Végítélet lapja végső soron tisztelgés az emberi szel­ lem bátorsága, kitartása és állhatatossága előtt. Az újjászületés diadalmas pillanata a túlélés ünneplése.

A nagy arkánum utolsó lapján lila selyemlepelbe burkolt fiatal lány látható, amint mindkét kezében varázspálcával ünnepi táncot lejt. Babérkoszorú fonja körül, a siker jelképe, a Botok Hatos diadalát hangoztatva.

E

z a lap felidézi a Szerencsekerék szim­ bolikáját, hiszen itt megint a teljesség

lönböztetés. Amikor a Világ lapja feltűnik, mindig a megérkezés, a beérés pillanatára utal, arra a pszichológiai érettségre, amelyben felismerjük, hogy belső és külső világunk minden fontos leckéjét megta­ nultuk és elsajátítottuk. Világi síkon a Világ lapja az elért ered­ ményekről beszél, egy sikertörténetet mesél el, egy cél győzedelmes elérését, egy boldog befejezést jelez. Eletünk egyik fontos szakasza elérte célját, és ebben az értelemben a Világ lapja legalább anynyira valaminek a végére és lezárására utal, mint valami újnak a kezdetére. A siker nem jelent végső leállást, hanem inkább további lendületet, hogy megtaláljuk valódi helyün­ ket a világban, ami valójában a mi kagylónk, és amelyben minden adott hozzá, hogy teljes életet élhessünk.

és örökkévalóság képét látjuk: a világ saját ciklusának ritmusát követi. Végére értünk

a ciklusnak, és most ránk talál a megnyug­ vás és elégedettség érzése. í m e a Bolond célja, a végállomás, a tökéletes és teljes tudatosság eredménye, ahol nem létezik már semmiféle megkü­

A Világ lapja azt mutatja m e g , hogy a világ a mi kagylónk, és azért van, hogy teljes életet élhessünk benne.

az állatöv négy jegye foglalja keretbe: az aranyhajú férfi a Vízöntőt. bevallotta. Milyen lehetőségek nyíltak meg akkoriban számára? Miféle változások járultak hozzá ahhoz. tehát min­ den tizenkettedik évben tér vissza oda. merre indulhatna el. A Világ lapjára koncentráltam. nem panaszkodott anyagi gon­ dokra. érzések és ösztönök.ugyanakkor a léte­ zés négy módját szimbolizálják: Vízöntő: levegő. ami a tudat köz­ ponti szerepét jelképezi. intellektus és értelem. a központi magról. négy sarkában ezt a lapot is Asztrológiai analógiák Az asztrológiában a teljesség. Egy pillanatig eltűnődtem. Bika: f ö l d . hogy kiképez­ ze magát titkárnőnek. Azt javasoltam. de később sohasem haszno­ sította ezt a tudását. hányan cserél­ nének vele. Az én szempontomból nehéz tanácsadás volt. megérzés és inspiráció. milyen helyzetben volt tizenegy és fél évvel ezelőtt. míg az oroszlán az Oroszlánt jelképezi. közepén egy ponttal. Mindkét gyerek kirepült. mit kezdjen magával. ahol az egyén születéskor állt. Mivel a Jupiter ciklusa tizenkét éves. Skorpió: víz. ezért semmi joga ahhoz. a sors kegyeltje. Napunk jegye mond el legtöbbet valódi lényegünkről. Szó szerint nem tudta. hogy hat hónapon belül várható a Jupiter visszatérése születéskori helyére. hogy mindene megvan. és egy évvel koráb­ ban megszűnt részmunkaidős állása is. és örömmel láttam. hogy az élete bizonyos szinten betöltötte feladatát. A felszínen boldog életet élt. fogalma sincs. és természetesen ez volt a tényleges téma. ami valóban érdekli. így aztán megnyílhatna előtte egy teljesen új világ. Ezek négyen a zodiákus szilárd jegyei. érzékek és gyakorlatiasság. amely körül minden más forog. hogy élete még j o b b legyen? Abban az időben újra tanulásra adta a fejét. és most eljött egy új kezdet ideje. amelyek alapjellemzője a szilárdság.A Világ értelmezése Mint a Szerencsekerék lapját. bátorítón hatottak rá szavaim. hosszú ideje jó házasságban. m é g p e d i g abból a szempontból. . A közhelyszerű „üres fészek" tünettől szenve­ dett. Volt két felnőtt gyermeke. Oroszlán: tűz. Ekkor azonban eszem­ be j u t o t t az asztrológia. Bármi mást jelez ho­ roszkópunk többi eleme. biztonság és anyagelvűség. Mindegyik egy-egy elemet képvisel . éppen ezért megkértem. A V i l á g lapja az egyedüli nagy arkánum lapként bukkant fel egy negyvenes évei végén járó nő kirakásában. mert bár azt mondta. Tudta. kiteljesedett. a bika a Bikát. A Nap asztrológiai ikonja a kör. hogy b o l d o g ­ talannak érezze magát. próbálja meg felidézni. remekül nézett ki. belenéztem az efemerida-táblázatba. vagyis a bolygó leg­ utóbbi visszatérésekor. a sas a Skorpiót. a totalitás és az individualitás egyedüli és legerőteljesebb szimbóluma a Nap. kezdjen vala­ mi olyasmit tanulni. Az orvosi asztrológiában a szív és a gerincoszlop a Nap uralma alatt áll.

és közlök pár történetet is.való összefüggéseire is itt mutatok rá. Ez a fejezet tárgyalja a négy különböző szín ásszal kezdődő tíz lapját. A négy színnek a négy asztrológiai elemmel . tehát az első 40 lapot. víz . . Minden kártyához tartozik rövid leírás. amelyekkel bemutatom.tűz. hogyan működnek az adott lapok az értelmezés során.A kis arkánum 56 lapból áll. levegő. föld.

.

védelmet jelképeznek. mint a nagy arkánuméi. kapjuk. tői függően. . a színek itt is ásztól tízesig tartalmazzák a számozott lapokat. hogy ezek ke­ vésbé jelentős lapok. Érmék. Ez az ábrá­ zolás eleven erő jelenlétére és a növekedés lehetőségére utal. Fontos észben tartani. költjük és teszszük félre pénzünket. és azt mutatják meg. mint például a pénz. kárónak. ezek a hagyományos francia kártyában a treffnek. Ha egyetlen folyamatos vonalban ábrázol­ juk őket. a kis arkánumban 56 lap A Botok szimbolikus jelentése változó. A Botokat különfélekép­ pen értelmezhetjük a szimbolizált helyzet­ Az Érméket rend­ szerint gyakorlatias témákkal hozzák összefüggésbe. nem pedig a nagy változásokról. Az Érmék szimbolikája a mágiából szár­ mazik. én például mindig teljes paklit használok. hogy éppen melyik kirakást akarják használni. Lovag és Apród -. repe a Bolond megvilágosodás felé vezető útján. Királynő. pikknek és körnek felelnek meg. akik különválasztják a kis és nagy arkánumot aszerint. Meglóbálhatjuk harci fegyver­ ként. Mint a francia kártyában. amíg találnak nagy arkánum lapot. hogy minden egyes lapnak meghatározott a jelentése és a sze­ Próbák és megpró­ báltatások A kis arkánum „kis" jelzője azt az érzést kelti. amit lezáró lapnak tekintenek. A tarotban az Érmék inkább pénzügyi és gyakor­ lati témákra utalnak. mindegyiken ötágú csillag látható. leginkább életünk próbái­ ról vagy megpróbál­ tatásairól mesélnek. Kardok és Kelyhek -. Minden élettapasztalatnak helye van. A Rider-féle tarot-ban azonban va­ lóban hosszú botokként jelennek meg. Vannak. holott úgy tapasztaltam. amelyeket a következő fejezetben részletesen ismertetek. Mások csupán a végeredmény lapjának helyén nem „tűrnek" meg kis arkánumba tartozó lapot. Lefedik a szegény­ ségtől a gazdagságig terjedő egész skálát.A kis arkánum A kis arkánum négy színbó'l áll . de magasba is emelhetjük a győze­ lem jeleként. amelyekben ezt a színt nem Botoknak. és a kis arkánum lapjai is hihetetle­ nül erős képekkel közvetítik üzeneteiket. ÉRMÉK E llentétben a hagyományos kártyapakli 52 lapjával. és addig húznak a pakliból. de leggyakrabban új életet vagy növeke­ dést jelképeznek.Botok. pogány és misztikus keresztény vonatkozásai egyaránt megtalálhatók. Nincsenek azonban szigorú szabályok a két arkánum hierarchiájára vonatkozóan.Király. Az érmék kerek pénzérmékre emlékeztet­ nek. van. mivel itt minden színnek négy udvari lapja van . hanem Pálcáknak hívják. BOTOK Vannak olyan paklik. vé­ gükön még rügyek is láthatók. hogyan szerezzük.

A Kelyhek a bol­ dogságtól a fájdalo­ mig terjedő összes érzelmet kifejezik. A Kardokat. hogy a bolygók szimbolikáját Botok Tűz . a szerelem­ be eséstől az ünneplésig. Mérleg. de itt már bevonhat­ juk a gyorsabb járású planétákat is. Az erő. védekezést és érzel­ mi problémákat jelképeznek élet nagy próbatételei alatt.Bika. Oroszlán. Számta­ lan mítoszban és legendában felbukkan. vagy az. A boldogtalanságot néha az észrevétlenül maradt Kelyhek mutatják. használhatjuk támadásra és védekezésre is. a Torony az Uránuszt. hogy a nagy arkánum lapjai hogyan idézik fel a lassú bolygók szimboli­ káját . hogy a víz.veszteségeket. átélt érzelmi fájdalmakat .Kos. a négy szín az elemekkel is összefügg. amelyek bátorság vagy megfelelő cél hiányában leilépő cselekvésképtelenségből fakadnak. A kis arkánum lapjai is ugyanig)' működnek. Ugyanakkor az ASZTROLÓGIAI ANALÓGIÁK Láttuk. a férfias­ ság és a bátorság fallikus szimbóluma. Halak utánozzák. ezért jelképei az érzelmi sebeknek és a lelki fájdalomnak. Szűz. akár a Botokat. csalódásokat . a kelyhek egyértelműen érzelmeinkkel vannak tele. és mivel a víz csak a kancsó formáját veheti fel. A bevezetőkben minden elem leírása és jellemző minőségleik is megtalálhatók. A boldogság minden formáját megjelenítik. kicsordul belőlük a földre. Lehet vágni és sebet ejteni velük. a Marsot és a Vénuszt amint ez valamennyi rész elején látható. gondoljunk csak Artúr király Excaliburjára vagy Damoklesz kardjára. mégpedig a következő módon: . Bak Kardok Levegő . a Hol­ dat.Rák.A Kardok támadást.a Szerencsekerék a Jupitert. Vízöntő Kelyhek Víz . ha beleöntik. Nyilas Érmék Föld . a Merkúrt.is jelképezik. Olyan problémákra is utalhatnak.Ikrek. a Halál és az Ördög pedig a Plútót. Skorpió. Asztrológiai analógiák Amellett. KARDOK A kard hatalmas erejű szimbólum. KELYHEK A víz elem az érzelmeket szimbolizálja.

dinamikus. A tűz által szimboli­ zált főbb minőségek és jellemvonások a következő kulcsszavak alatt találha­ tók meg. önző. hajlamos a túlzásokra és a drámaiságra. Botok . de­ monstratív. türelmetlen. gondatlan. A növekedés lehetőségét a botokon látható rügyek jelzik. kezdeményező. kalandvágyó. a tudás és a jószerencse bolygója A Botok a tűz elemét jelképezik. intuitív. túlfűtött. összefügg Marssal . uralják kreatív energiánkat. merész. barátságos.BOTOK A más paklikban Pálcáknak nevezett Botok a kreativitást és a művészi képességeket jelképezik. azzal az elemmel. eleven. spontán. goromba. a pilla­ nat hevében cselekvő. heves vérmérsékletű. amely energiánkat.a kiterjedés. erős ágak nőnek. ASZTROLÓGIAI VONATKOZÁS A Botok a tűz elemével állnak össze­ Asztrológiai A Botok analógiák szimbolikája a: lelkes. meggondolatlan. amelyek serkentően hatnak személyes fejlődésünkre. művészi képességeinket és intuitív hajlamainkat. hiszen azokból később új. becsületes. lobbanékony. Pozitív Meleg. optimista. Energiánkat és ambíciónkat is megmutatjuk. szórakoztató. gyors. kiégett. függésben. büszke. bátor. nagyvo­ nalú. ihletett. valamint azt. vidám. kreativitásunkat és intuíciónkat irányítja. hirtelen haragú. gyors. nincs diplomáciai érzéke. szenvedélyes. semmit sem fejez be. Negatív Elhamarkodott. lojális. hogyan álljuk meg helyünket olyan helyzetekben.a cselekvés és a harc bolygója Jupiterrel . agresszív. fejlett igazságérzete van.

ame­ lyek teljesen új pályára állíthatták volna. Rettenetesen izgatták a kínálkozó lehetőségek. Ám mindkét személy kész volt elfogadni a helyzetet azért. amire régóta szerette volna. új tudásokkal gyarapít vagy segít előbbre lépni választott szakmánkban. A két említett példában a pénznek semmilyen szerepe nem volt. Ez gyakran kreatív. hogy megragadjuk-e a botot. kreatív vagy spirituális összefüggés. A B o t o k Á s z a gyakran mutat rá valamilyen elhivatottságra. mint például a bizalom és lelkese­ dés. a kezdetet szimbolizálja. tehát feladta teljes munkaidős állását. Mint minden Ász esetében. hiszen arca és neve attól fogva nem tűnt fel mindennap a tévében. de az is előfordulhat. a legfontosabb erősségeink közé tar­ toznak bármilyen új vállalkozás vagy ka­ land kezdetén. hog\' utazási lehetőség­ re utal. Ez az Ász például döntő fontosságú volt egy fiatalember eseté­ ben. azokra a dolgokra. A Botok Ásza arra emlékeztet. a botot itt is felhőből kinyúló kéz kínálja fel nekünk. hogy kilépjen-e egy ismert és népszerű szappanoperából.Botok Ásza A z Ász minden szín legerősebb lapja. hogy alkotó energiáját végre arra fordíthassa. hogy az idő valóban megérett a vállalkozásra. Ásza új tervekkel kapcsolatos lehetősége­ ket mutat. Valójában mindkét esetben inkább átmeneti pénzügyi nehézségre lehetett számítani a kaland kezdetén. amikkel szívünk mélyén már régóta foglalkozni szerettünk volna. A döntés elég kockázatos volt. . Ha nincs egyértelmű művészi. amely eddig ismeretlen utakra visz ben­ nünket. hogy megkapja a kellő biztatást és megerősítést. és részmunka­ időben helyezkedett el. aki azon tanakodott. A Botok vagyis a kínálkozó lehetőséget. hogy komolyabb sze­ repeket vállalhasson. hogy t ö b b szabad idó're volt szüksége. aki könyvet akart írni. Mindössze arra volt szüksége. Bizonytalanságát részben az okozta. mintha a segítség felülről jönne. hiszen ösztönző­ en hatnak ránk. hogy tágít­ suk szemléletünket. ezért isteni gondviselés jellegű. Ez a lap tűnt fel annak a színésznőnek a kirakásában is. hogy a tűz pozitív minő­ ségei. és bizonyos értelemben egész pályafu­ tását újra kellett kezdenie. akkor a Botok Ásza új munkát vagy állást jelez. Az már csak raj­ tunk múlik. lelkesedé­ sünket és bizonyos fokú eredetiségünket igénylő tevékenység. kezdeményezőképes­ ségünk mozgásba lendüljön.

Botok Kettes
Jól öltözött férfi áll a vár ormán, és a tájat kémleli. Bal kezében botot tart, jobbjában pedig egy kis földgömböt. A másik bot tőle jobbra, mögötte áll.

ran választásról, dilemmáról vagy egység­ ről szólnak. Új tényező lép be a képbe. Megjelenik itt némi nyugtalanság, kisebb elégedetlenség, amint tudatára ébredünk az új távlatoknak. Mintha bizo­ nyos értelemben útkereszteződéshez értünk volna, és el kell töprengenünk, merre induljunk tovább. Mérlegelni kell különböző késztetéseinket és érveinket. Saját kirakásaimban ez a lap gyakran felbukkant olyan személy jelölőjeként, aki

M

íg az Ászok általában meghatározott cselekvésre utalnak, a Kettesek gyak­

azon morfondírozik, földrajzi értelemben hol volna neki a legjobb. A Botok Kettes arra emlékeztet, hogy a világ sokkal tága­ sabb, mint a/, előttünk elterülő kert. Vágyat ébreszt bennünk, hogy válasszunk és döntsünk valami mellett. Felmerülhet az emigráció gondolata is, de mivel az egész világ a miénk, nagyon nehéz lesz választanunk. Bármi legyen az adott helyzet, az üze­ net az, hogy választhatunk maradás vagy elmozdulás között, akár szó szerint, akár átvitt értelemben.

Botok Hármas
A Botok Kettesen a férfi kezében a földgolyó volt. A Botok Hármason a férfialak hátat fordít nekünk, és a távoli messzeséget figyeli.

S

ok szempontból az üzenet nagyon hasonló a Botok Ketteséhez - odakint

ügyi, gyakorlati aspektus kerül előtérbe. A Botok Hármas inkább a személyes, spi­ rituális síkon keresi a boldogulást. Ez a lap gyakran arra utal, hogy előbbre aka­ runk lépni, és tudjuk ugyan, hogy a vála­ szok odakint a világban várnak ránk, de azt még nem tudjuk, hogyan találhatunk rájuk. Mintha erőt gyűjtenénk a lendületes elindulás előtt. A honvággyal és a céltalan vágyakozással kapcsolatban is láttam már felbukkanni ezt a lapot - szívünk valahol máshol van, egy távoli helyen valaki más­ sal, akivel egyelőre nem lehetünk együtt.

vár ránk a nagyvilág, és el kell dönte­ nünk, mihez kezdünk magunkkal, hová tartunk és hogyan akarunk elérni valaho­ vá. Ez a figura ugyanakkor már leereszke­ dett a vár ormáról, és egy dombtetőről tekint körül. Úgy érezhetjük, hogy megta­ láltuk saját utunkat. Itt is jelen van a megfontolás és a mér­ legelés, mert ez a lap egy ötlet vagy vállal­ kozás tervezési fázisát jelöli. Az Érmék Hármas is erre vonatkozik, de ott a pénz­

Botok Négyes
A Botok Négyes bejáratot formál egy kastély előtt, biztonságot és felvirágzást hirdetve. A botok végét virágfüzérek díszítik, és a két fő alak, a boldog pár virágcsokrokkal a kezében integet

A

négyes számot leginkább a stabilitás­ sal hozzák összefüggésbe, tehát

Megszívlelendő tanács a tarol híveinek, hogy minden egyes lapnak adjanak nevet. Nem hiszem, hogy én vagyok az első, aki a Botok Négyest a „Boldog hazatérés" lap­ j á n a k hívom. Gyakran megmutatja, hogy valamilyen újabb találkozásra készülünk régi társunkkal vagy családtagjainkkal. Jelképezhet új otthont is, az otthon falain belüli boldogságot, házasságot vagy a partnerrel való összeköltözést. De az is lehet, hogy csupán egy szép nyaralást vagy kikapcsolódást jelez.

mindazzal, ami szilárd és állandó, mint

például a ház négy sarka vagy az iránytű négy égtája; másik vonatkozása a mozdu­ latlanság, a megrekedés. A Botok Négyes azonban ennek a pozitív oldalát mutatja, leggyakrabban biztonságot és felvirágzást szimbolizálva.

A B o t o k N é g y e s volt a vég­ eredményt jelző lap egy fiatal nő kirakásában, az azt megelőző lapok pedig a Szeretők és a Botok Hatos, ami győzelemre utal. A nyár végére tervezték az eskü­ vőjüket, és rendkívül lefoglalták őket az előkészületek, mivel mind­ két családból rengeteg embert hívtak meg az eseményre. Az újra­ egyesülés témája nagyon erőteljes volt, hiszen a nagy család hosszú évek óta nem gyűlt össze. A fiatal nő a nászutat tervezgette, és az új, közös otthon berendezését is. Ez a kirakás arra volt példa, hogy az illetőnek valójában nincs külö­ nösebb problémája, csak látni akarja, hogy a lapok visszaigazol­ ják-e az eljövendő eseményeket és tendenciákat. Páciensem öröm­ mel látta, hogy igen! ~m—S A Botok Négyest gyakran emlegetik a „Boldog hazatérés" lapjaként, mivel általában újabb találkozást ígér.

Botok Ötös
Öt fiatal férfi küzd egymással, mindegyikük fegyvere egy-egy bot.

saját tapasztalatom szerint valójában sem­ mi játékosság nincs a Botok Ötösben. Éppen ellenkezőleg: azt mutatja meg, hogy az illető folyamatos résztvevője vagy szemtanúja súlyos vitáknak, veszekedések­ nek, áskálódásoknak. Ez a lap bomlasztó és ingerült, gyakran feszültségre, kicsinyességre és rosszindulatra utal. Nyilvánvalóan sok múlik a kontextu­ son, mégis úgy vélem, ezzel a lappal leggyakrabban lehangoló, bosszús dolgok járnak együtt. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy lehet konfliktus barátok vagy család­ tagok, főnök vagy beosztott között. A Botok Ötös általában nem súlyos ellen­

I

dőnként lehet olyan véleményt hallani, hogy itt játékos verekedést látunk, ám

tétekre utal. A probléma lehet bosszantó vagy fájdalmas, mégsem hagy bennünk maradandó nyomot. Az efféle konfliktu­ sok miatt megromlott kapcsolatokra való­ jában nincs is szükségünk.

A Botok Ötös

rendszerint azt jelenti, hogy a páciensnek határozót határ­

vonalat kell vonnia önmaga és a között a személy között, aki valamiféle problé­ mát okoz neki, nehogy továbbra is bevonja őt a másokkal vívott harcaiba. Ezt a tanácsot adtam annak a lánynak is, aki először utazott Görögországba nyári munkára egy csoporttal, és bizony nem egészen azt kapta, amiről álmodott. Állandó volt a civakodás, a furkálódás, az idegesség és a széthúzás, ami szinte elkerülhetetlen egy olyan fiatalokból álló csoportban, amelynek tagjai mindannyi­ an először dolgoznak távol az otthonuktól, nehéz körülmények között. Pácien­ semnek sikerült távol tartania magát a viszályoktól, máshol talált barátokat, és az idény végén úgy indult haza Angliába, hogy egyikük telefonszámát sem kérte el.

helyünket va­ lakivel szemben. ami arra utalt. Ebben a tekintetben a bátorság és a vitézség lap­ ja. Ez a lap gyakran utal arra. és a szóban forgó ügy dicsőséget hoz az illetőre. A Botok Hetes az önvédelem lapja. Ismét hangsúlyozom. aki éppen új üzleti vál­ Botok Hetes Egy férfi a kezében tartott bottal próbálja hárítani a többi botot. Utalhat arra is. ahogyan a Botok Ötös esetében. amikor például valamiből levizsgáztam. mert olyasvalakit kell megvédelmez­ nünk. ha Kardok lapok vagy a nagy arkánum valamelyik súlyos lapja mellett bukkan fel. A Botok Hatos a siker lapja. hogy egy szerettünket kell megvédenünk. maradjunk ki mások harcaiból. megszereztem a jogosítványt. jesítményre utal. A kirakás úgy tükrözte vissza a helyzetet. itt is azt tanácso­ lom. Arra emlékeztet. hogy meg kell védenünk területünket. aki diadalmasan lovagol végig az utcán. amelyek láthatatlan támadók kezében vannak. Az üzlet azóta fellendült. esküvő alkalmával. hogy a kontextus nagyon fontos. bár ezt a lehetőséget sem lehet kizárni. a végeredmény kár­ tyája azonban a Botok Hatos lett.Botok Hatos Ez a lap fiatal férfit mutat. ha­ csak nem azért kerülünk bele egy viszály­ ba. Saját kirakásaimban olyankor bukkant fel. aki összetű­ zésbe került a szomszédaival. akinek fizikailag kellett volna meg­ védenie magát. hogy a központi lap helyére a Botok Ötös került. vagy ha sikerült kikerülnöm egy nehéz helyzetből. aki titokban ármánykodik ellenünk. aki nem képes kiállni saját igazáért. Ez történt azzal a nővel is. amely elismerést és dicséretet vált ki. ám általánosságban igaz. A Botok Hetes feltűnése iga­ zolta önvédelmi ösztöneinek jogosságát. mivel minden pénzét befektette az üzletbe. Olyan tel­ lalkozásba akart kezdeni. Ez a lap jött ki egy olyan fiatal nőnek a kirakásában is. jobb kezében babérkoszorúval ékesített bottal. és azt sugallja. Egyre idegesebb lett. sában. hogy bát­ ran ki kell állnunk önmagunkért. hogy a jutalom megérdemelt. de még mindig nem tudott megszerezni fontos dokumentumokat. A többi bot az őt ünneplő emberek kezében van. mert attól kezdve egyre gorombább és durvább lett. amit ő a hatóságokkal folytatott harcként értelmezett. hogy legyünk határozot­ . ám sohasem láttam olyan ember kiraká­ tak. A fia gyakran játszott a szomszéd család gyerekeivel. ám az asszony szerint rossz hatással voltak rá. Ugyanúgy. hogy végül minden jóra fordul.

olyan emberek esetében.Botok Nyolcas Az Ászon kívül. A harcba való belefáradás lapja ez. Ez a lap gyakran jelez utazást is. sérült feje be van kötve. Mintha a botok átrepülnének a tájon. mégis talpon marad­ tunk. és itt az ideje a változásnak. az emberi erőfeszítés helyett az esemé­ nyek mozdítanak ki valamit a holtpontról. bármennyire a végére értünk erőtartalékainknak. és kétségtelenül azt mutatja meg. hogy egy hosszabb várakozási időszak véget ért. hogy a harcnak még nincs vége. amelyek borzasztóan rosszul alakultak. Bármi legyen a kontextus. vagy olyanoknál. . de nem esett össze. meg. Gyakran valamiféle felszabadultság érzés kíséri. A feltartóztatás végét jelzi. Botok Kilences A lapon harcmezőn védekező férfit látunk. és fel vagyunk készülve arra. amikor valakinek elege lesz abból. A képen látható alak megsebesült. az akadályok elhárulását. ezért ez a siker és megelégedettség lapja. különösen külföldi nyara­ lást vagy pihenést. ellenére is próbálják megtartani állásukat. amikor eg)' vizsga vagy állás­ interjú eredményére vártam. és gyakran olyan esetet jelez. nehéz és stresszes állapotot élünk Olyan kapcsolatokban láttam felbuk­ kanni ezt a lapot. A háttérben dombos táj és folyó látszik. amelyen a botot egy felhőkből kinyúló kéz kínálja fel. Ehelyett nyolc bot suhan a talaj felé. de kitörést is az addig fájdalmat vagy nehézséget okozó E z a mozgás és a haladás lapja. hogy tovább küzdjünk a végsőkig. amikor érzelmi állapotból. ami­ nek az az üzenete. és ez jelenthet fizikai kiszabadulást. A sebesült férfi fürkésző tekintete azt sugallja. míg a többi bot barikádként oltal- A mint a szín végéhez közeledünk. és előttünk érnének földet. a Botok Nyolcas a másik olyan lap. akik nehéz válásokon mentek keresztül. Belekapaszkodik az egyik botba. legfontosabb üzenete az. hogy továbbra is szükség van éberségre és önvédelemre. Saját kirakásaimban olyankor láttam felbukkanni. de általában is jelölhet stresszmentes időszakot. hogy kitartását és erejét próbára tegye. hogy bármilyen sebeket szereztünk. esetleg pozi­ tív változást hozó hírre. a régen várt események lassan kibontakoznak. akik az irtózatos stressz. amelyen nem jelenik meg ember­ alak. Általában azt jelenti.

A férj arra kér­ te főnökeit. lassan halad tovább a maga útján. hogy ez a lap sokkal inkább a férjére utalt. hiszen az önfeláldozásnak nincs semmi értelme. mivel úgy gondoljuk. Az egyetlen. Még a kisebb fizetést is elfogadta. Ha meglátom ezt a lapot. és ö maga sem látja. hogy nemrégiben nehéz fordulópontra érhetett. Ugyanakkor törté­ nete világosan mutatta. merre lépked. mások kötelessége észrevenni szenvedéseinket akkor is. Ilyen helyzetben nehéz eldönteni. hogy a helyzetet megbeszéljék ha az asszony odament hozzá. ha a nő levelet írt neki. hogy ez a lap akkor szokott felbukkanni. a férj elfordult tőle. képzelje el magát. kahelyi stressz. De az is lehet. de eléggé megtört a tíz bot súlya alatt. Ereztem. mi könnyíthetne a helyzeten. csakhogy t ö b b időt tölthessen feleségével és gyermekével. amint leteszi ezt a súlyos terhet. hogy valamiért meg van félemlítve. A férj első reakciója mindig a düh volt. mintsem őrá. ha felnéz. csapdában vergő­ dik. Súlyos stressz­ helyzetben hajlamosak vagyunk megfeled­ kezni róla. és akkora nyomás nehezedett rá a munkája miatt. vagy legalább erkölcsi támoga­ tást kérnénk. Arcát nem látjuk. A B o t o k T í z e s egy ötvenes nő középponti lapjaként bukkant fel az Uralkodóval együtt. mert soha nem látja a családját. . a felesége el fogja hagyni emiatt. hol kezdjünk neki a tanácsadásnak. és ezzel megerősítettem korábbi tapasztalatait. hogy szándékosan nem nézünk segítség után. egy különleges helyzet vagy a felelősség elviselhetetlen nyomással nehezedik valakire. minősítsék vissza. aki nemrég ment férjhez. hogy felpillantsunk és körül­ nézzünk magunk körül. mit lát. Felvetettem. a túlzott terhelés egyelőre elkerülhetetlen pedig semmi bajunk nem származna belő le. amit tehet. hogy attól félt. hogy egyik lábát a másik elé téve. amikor a mun­ megkaptunk volna. ami a patriarchális erő és hatalom lapja. és volt már egy hat hónapos kisbabája. amit ő megerősített. halálosan ki volt merülve lelkileg és •fizikailag egyaránt. és kitekint ebből a helyzetből. és mesélje el. amit egyébként N em meglepő. Az elmesélt történet legrosszabb sejtéseimet igazolta: annyira elnyomta a férje. megalázták. hogy szó szerint nem látott kiutat félelmében. ha nem szólunk.Botok Tízes A Kilencesen szereplő alakkal ellentétben ez a férfi nem sebesült meg. olvasatlanul kidob­ ta a szemétbe. amit az követett. ha próbálnánk megosztani a terhet másokkal. Akárhogy van. Felhívtam a figyelmét a lap jelentésére. Az asszony úgy érezte. hiszen fejét lehajtja. úgy tűnik. A férj meghiúsította a nő min­ den próbálkozását. ezért aztán elszalasztjuk azt a segítséget. aztán megkér­ tem. A B o t o k K i l e n c e s a közelmúl­ tat jelölő lapként állt a Kelta Keresztben egy olyan páciensnél. mindig próbálom kitalálni. hogy beszéljen vele. hogy megtagadott minden segítséget a feleségétől.

lassú. makacs. hűvös. Szaturnusszal . nem kockáztat. vagy embereket. A föld által szimbolizált főbb minősé­ gek és jellemvonások a következők lehetnek. túlzottan pedáns. türel­ mes. stabil. a munkánkat stb. mindent leegyszerűsítve lát. nincs fantáziája. a természetet és minden kézzel fogható dolgot uraló elemmel. nyu­ godt. lelkiismere­ tes. lusta. a testi élvezetek és a pénz bolygója Pozitív Gyakorlatias. földhözragadt. Ugyanakkor néha az önbecsüléssel kapcsolatos üzeneteket hordozzák. és arról szólnak. aggódó. meg­ bízható. megbízhatóak. komoly. szilárdak és biztonságot nyújtanak. . óvatos. kapzsi.a szerelem. ellenáll a változásnak. nehézkes. érzéki.vitathatatlanul a pénzzel és anyagi vilá­ gunkkal állnak összefüggésben.a munka. mennyire értékeljük önmagunkat vagy másokat. megnyugtató.néha Korongnak mondják . összefügg a Vénusszal . céltudatos. ASZTROLÓGIAI VONATKOZÁS Az Érmék a földdel áll analógiában. pragmatikus. jószívű. érzéketlen. pénzmániás. udvarias. akik kö­ zel állnak a természethez. a rend és a gyakorlati témák bolygója Az Érmék a f ö l d elemhez tartoznak. óvatos. vaskos humora van. szorgalmas. az érzékeket. pesszimista. mivel gyakor­ lati helyzeteket írnak le. magabiztos. állhatatos. sztoikus. gon­ doskodó. ügyes. Asztrológiai Az Érmék analógiák szimbolikája Negatív Merev.ÉRMÉK Az Érmék .

hogy társa gyermeket vár. mint például aranyékszer. Ez számtalan módon megnyil­ vánulhat. de a következő pár hónapban szép lassan elköltötte minden­ félére. Nem voltak há­ zasok. Amikor meg­ hallotta. ajándék vagy örökség formájában. detre utal. ezért az Érmék Ásza új pénzügyi kez­ Ez az Apród legjobb esetben is megbízha­ tatlan. Amint a lapról és jelentéséről beszéltem a páciensnek. és küldött neki egy csekket. megrázta a fejét. mely által nagyobb jövedelemre tehetünk szert. Ez a lap j ö t t elő például egy nő kirakásában. aki éppen az első gyermekét várta. akkor készüljünk fel némi anyagi visszaesésre. és azt mondta. hogy igazam lesz. azon­ nal letétbe helyezett egy bizonyos összeget a gyerek részére. többletbe­ vétel. de a legrosszabb esetben csaló. kizárt.Érmék Ásza A z Ászok mindig a kezdetet jelölik. de titokban azért remélte. hogy vegyen magának új autót. aki meg­ lehetősen ingatag társnak bizonyult addigi hosszú kapcsolatuk során. hogy rövid időn belül nagyobb összeghez jutna. hogy éppen akkor kapott a szüleitől 4500 dollárt. ANYAGI VISSZAESÉS Ha az Érmék Ásza nehéz lapok között bukkan fel. Egy fiatal nőnek értel­ meztem egyszer egy nehéz kirakást. Ebben az eset­ ben tehát az Érmék Ásza valóban különle­ ges célra félretett összeg volt. ami azonban sohasem lett a páciensé. Általában az Érmék Ásza munkával kapcsolatos dolgokra vagy különleges célokra fordítandó pénz­ összegekre utal. aki elmesélte. valami nagyobb kölcsön. akinek nem volt semmiféle határozott álláslehetősége. de a férfi össze akart költözni a nő­ vel. Hat héttel később elmondta. Az Érmék Ásza a közvetlen jövó't jelölő lapként buk­ kant fel egy negyvenes nő" kirakásában. hogy a nővére nyert a lottón. amit a Kardok Apródja keresztezett. például fizetésemelés. Jelezhet új állást vagy olyan üzleti lehetőséget is. és a tanácsadás idejére már nem maradt belőle semmi sem. Az Érmék Ásza a Kelta Kereszt középponti lapja volt. A nő esetében a partnerét mutatta. aki közben terhes lett. Utalhat olyan nagy értékű ajándékra. .

hogy zsonglőrködni kell az anyagi lehetőségekkel . hogy mindenre maradjon. vagy azért. Az Érmék Kettes gyakran jelzi azt. Ha a lapnak nincsenek nyilvánvaló pénzügyi vonatkozásai. hogy túléljen egy bizonyos helyzetet. mint például a gyakorlatiasság és a pragmatikus hozzáállás. Az Érmék Kettes arra emlékeztet. amelyeket nyolcast formáló A folyamatosan tengeren. lassan belesüllyedünk a káoszba. amikor tényleg zsonglőrködni kell a pénzzel. mint amilyennek látszik. A viharos tengeren hányódó hajók szintén azt sugallják. hogy amit az egyik zsebünkből kive­ szünk.nem feltétlenül pénzügyi . távolban hajókat látunk a ben. hogy észre sem vesszük. vagy mert nem akarunk szembesülni a valósággal. hogy tisztában vagyunk a veszélyekkel. Rettentően fontos az időzítés. A kártya legtöbbször E z a lap önmagáért beszél. azt áttesszük a másikba. De az is lehet. mégis hátat fordítunk a problémának.sokkal veszélyesebb lehet. valaki minden energiáját arra fordítja. hogy ne kelljen feleslegesen energi­ át fecsérelnünk egy negatív állapot fenn­ tartására. zsonglőrködne. segítenek megoldani egy prob­ lémát. azt jelezheti. kezében Mintha viharos érmét tart. vagy két állást vállalunk. Annyira el vagyunk foglalva a különféle labdák levegőijen tartásával. Gyakran bukkan fel nehéz pénzügyi helyzetek­ az anyagiak terén beálló változásokra utal. vagy pedig a megoldáshoz az egyensúlyozás művészetére van szüksé­ günk. ráadásul pontosan a saját tempójukban. Mindent alaposan meg kell fontolnunk. A zsonglőr azt jelképezi. hogy egy bizonyos helyzet . hogy a pozitív földies minőségek.Érmék Kettes Egy fiatalember kötél mindkét köt össze. ami kocká­ zatos lehet. hogy fontos mozgásban tartani a dolgokat. amelyek azonban egyáltalán nem könnyű­ ek. mert pillanatnyilag úgysem tehetünk mást. de lehet.

mégsem akarja másokkal megosztani vagyonát. Ez a fajta gátlás oda-vissza műkö­ dik: semmi nem áramlik kifelé. egy a fejére van téve. Amíg ebben a bénult állapotban vagyunk. ügyvéd vagy építész. amelyek gátolják a személyes. alapok lerakását. Ugyanez a téma tetlenül fontos. készüljünk fel a cselekvésre. miért fontos a nagy óvatosság? Legrosszabb eset­ ben a lap zsugoriságra utal. fia a lap új vállalkozást jelöl. hogy feltétlenül gondoskodjanak róla. hogy csak ez számít. de ezúttal olyan pénzügyekkel vagy speci­ ális fenékkel kapcsolatban. Bármiről legyen szó. és bármikor elveszíthető. Ez a lap az. van-e szakirányú segít­ ség kéznél. hogy megóvja a pillanatnyi álla­ potot. kettő pedig a lába alatt hever. aki ráadásul koronát visel. a kutatásnak szentelt időt. hogy egyszerű­ en megbénítja. Valakit annyira eltölthet a szorongás anyagi vagy más okokból. hogy a pénz­ szerzés . spirituális kiteljese­ dést.figyelmesen mérjük fel anyagi for­ kan. A Botok Hármas azt üzeni. majd fogjuk biztos kézzel azt. rásainkat. E z a lap legjobb esetben is óvatosságra int .Érmék Hármas Három alak áll egy dupla boltív alatt -jól öltözött pár tárgyal egy mesteremberrel.az anyagi biztonságtól való túlzott függést abban a hitben. Fé­ lelmet is jelezhet . nem számíthatunk változásra.új vállalkozás vagy előléptetés terén tárgyalások várhatók. a meg­ könnyebbülésre és az elmozdulásra: ener­ getikailag és anyagilag is mozgásba kell lendülnünk. de befelé sem j ö h e t semmi. Ebben a szakaszban rendkívül fontos a részletek­ re való odafigyelés.egyet a két kezével tart. akinek a szakértelme elengedhe­ Érmék Négyes Egy férfi ül előttünk négy érmével . igazgató. amikor valaki ugyan jó anyagi helyzetben van. ismétlődik meg az Érmek Hármason is. javaslom. mivel a végeredmény csak annyira lehet jó. és a tárgyalási fortélyok elsajátítását jelöli. mélyről fakadó aggodalom gyötörhet bennünket. ábrázol. amilyen az előkészí­ tő fázis volt. Jelentheti azt is. Képtelen vagy nem akar mozdulni. Ha ez a kép egy jól öltözött városi férfit amit eddig sikerült megszereznünk. Ez a lap azt mutatja. nagy szükség volna az elengedésre. rendsze­ rint megkérdezem. hogy az eddig felhalmozott pénzt elköltjük ingatlanra vagy más befektetésre. mert ha nem. Lehet ez banki szakember. ha ez a lap felbuk­ . Ez a lap kétségtelenül utal egy harma­ dik félre. Rengeteg. hiszen minden energiáját arra fordítja.

amikor az illető úgy érzi. és nincs rá módja. akik segítő kezet ajánlanak másoknak. hogy vissza kell fizetni az adósságot. tehát olyan hely­ zetben van. Ehhez pedig kedvesnek. ezért fontos látni.akár nekünk tartoznak. nagyvonalúnak kell lennie. hol fog szerepet játszani ez. Az öt érme bele van foglalva a két hajléktalan mögötti üvegablakba. mivel a pénzt osztó férfi láthatóan gazdag. .Érmék Ötös Két koldust látunk . hogy valamit vissza kell adni. Érmék Hatos Az Érmék Hatos jómódú férfit mutat. míg a másikkal aprópénzt szór az előtte térdelő koldus tenyerébe. Ha nincs egyetlen nyilvánvalóan pozitív lap sem a képben. de az is lehet. hogy az illetőnek kölcsön kell kérnie valakitől. Bármi a helyzet. hogy nyugodtan adakozhat vagyonából. hogy együtt legyen valakivel. egyensúlyra utal. akár mi vagy mi leszünk azok. A kontextustól függően vagy mi ka­ punk segítséget egy ilyen személytől. A két nyomorult nem juthat be az ablak mögötti világba. hogy alapos mérlegelés után akár anyagilag. ezért ez a lap min­ dig akkor bukkan fel. Az Érmék Ötös a nélkülözés lapja. hogy milyen. akkor arra is utalhat. A kártya valamennyire a jótékonyko­ dásra is vonatkozik.egyikük mankóval jár . vagy betegsége miatt képtelen eltartani magát. akár ér­ zelmileg jobbra fordulhassanak a dolgok. vagy hálás­ nak kell lennünk valamilyen támogatá­ sért. itt egyértelmű ko­ moly segítségre van szükség. az élete értelmetlenné vált. tehát ha segítséget kért. hogy nincs is tudomásuk a létezéséről. amikor valakinek nincs munkája. Az is lehet. akinek egyik kezében mérleg látható. a lényeg az. netesen magányos. Természetesen lehet lelki szegénység jelölője is. vagyunk az adósok. A mérleg jelenléte mindig az igazsá­ gosságra. Lehet. azt megtagadták tőle. hogy rette­ E z a lap nyilvánvalóan anyagi jellegű nyomorúságról szól. akit nagyon szeret. ami mintha templomé volna. E z a lap elsősorban a visszafizetésről szól . Jelzi. hogy az ember valahogy kikerült a biz­ tonságból.a hóesésben. megmutatja.

elmondhatatlanul nagy volt. ám még így is sok minden van előttünk. amiből rengeteget profitálhatunk. hogy munkahelyi ambícióinkkal kapcsolat­ ban tartalmaz üzenetet. hit és önbizalom kell. azzal kellően fel tudja tölteni magát energiával. de sokkal gyakoribb. hogy szinte minden diák átéli ezt a bizonytalanságot. rendszerint útelágazást jelez. amikor Az üzenet általában az. amit addig elért. amikor túl nagy a nyomás a nehéznek tűnő vizsgák miatt. mivel itt már lényeges haladás történt. Ez csupán rövid szünet a sok fáradozás közepette. mégis arra kértem. E z a lap felhívás az értékelésre és a mér­ legelésre. vajon erőfeszítéseink eredményesnek bizonyul­ nak-e. vagy letérünk másfelé. Ha emlékezteti magát. . el kell gondolkoznunk azon.Érmék Hetes Egy férfi a kapa nyelére támaszkodva szemléli az előtte felhalmozott érméket. hogy utunkat ugyanabban az irányba folytatjuk-e. Láttam már felbukkanni olyan összefüggésben is. Azt még nem lehet tudni. Gyakran utal elért eredményekre. összpontosítson inkább arra. amiért tovább kell küzdeni. ezért először siettem megnyugtatni. hogy kiugorjon és hagyjon mindent maga mögött. hogy folytassuk a megkezdett utat. meddig jutot­ tunk el egy bizonyos témában vagy tervben. Bár rengeteg tanulnivaló várt még rá. Az É r m é k H e t e s mutatta annak a fiatalembernek a lelkiállapotát. micsoda könnyelműség volna minderről lemondani. ha elég türelmesek vagyunk. ami­ kor egy kapcsolat érdekében tett erőfeszí­ tésekről volt szó. A kísértés. Ideje hasznosítani mindazt. Ha ez a lap felbukkan egy kirakásban. ahol válasz­ tanunk kell. gyakran arra utal. hogy megszerezze a diplomáját. hogy az adott helyzetben kitartás. aki már félúton járt ahhoz. amit eddig elértünk. Amikor ez a lap felbukkan. olyan időszakot jelöl. mert a túl hosszú leál­ lás hibás döntés volna.

az arisztokrácia sportja. hiszen majd valahogy gondos­ kodnak róla. azt jelezheti. kellemes környezetben. Tisztán . de vissza­ tartotta a gondolat. amit nem kapott meg. egy pedig még arra vár. és bizonyos fokú büszkeséget is a jól elvégzett munka kapcsán. ami nem feltétlenül Érmék Kilences Az Érmék Kilencesen gyönyörű ruhába öltözött. bár inkább arra vágyott. Amikor ez a lap felbukkan. A kártyából árad a bőség. Ha ez a lap feltűnik egy kirakásban. Hattal már elkészült. mégsem kell félnie. rajta pedig keresztben a Botok Nyolcas feküdt. azokat felrakta az előtte lévő falra. hogy „régi pénz". ami a haladás és előrelépés lapja. hiszen ugyanúgy. a Kilences és a Tízes a szín két legjobb lapja. a biztonság és a derű érzése. hogy utazhasson. hiszen a nő kezén kesz­ tyű van. így tehát volt egy másik vonzata is az Érmék Nyolcasnak a Botok Nyolcassal keresztezve: szeretett volna továbblépni. egyre nagyobb gazdagságot látható. gyakran tapasztaltam. hogy a pénz nem okoz problémát a nő számára. A mint elérjük az Érmék szín utolsó lapjait. A solymászat a gazdag. hogy muszáj állást vállalnia. feltehető­ en vadászsólyom. A lap gyakran jelez új munkalehetősé­ geket. hogy befejezze. Valójában inkább szakértelmet igénylő munkára utal. A nő egyetlen társasága a kezén tartott madár.Érmék Nyolcas Fiatal férfi ül a munkapadon. E z a lap szinte mindig a kemény mun­ ka időszakát jelzi. szemmel láthatóan jómódú nő látható saját otthonában. ahogyan a Kelyhek esetében. Ugyanakkor a lapból az egyedüllét érzetét is kiolvashatjuk. vagyis ideje megszerezni a továbblépéshez szükséges tudást és szakértelmet. jelent komoly megterhelést. hogy az illető társa átmenetileg és bőséget találunk. Nemrég jelentkezett egy állásra. éppen egyik érméjét vési. bár ez sokban különbözik a magányosságtól. hogy fizikai értelemben az egyedüllét időszakát jelzi a páciens számára. ezért itt tényleg bőség van. Az É r m é k Nyolcas jelent meg a Kelta Kereszt középponti lapja­ ként egy fiatal nő kirakásában. előkelő emberek kedvtelése. úgy is mondhatnánk. Ragadozó madár lehet.

kihasználva a függet­ lenség előnyeit. Ha ez a lap bukkan fel egy kirakásban. A nó'őgyan tudta. hogy ebben az időszakban képes lesz pozitívan értékel­ ni az egyedüllétet. a házaspár. egy gyermek és a család kedvenceként két kutya is. hogy anyagi téren jelentős javulás várha­ tó. hogy belső béke és elégedettség nem mástól. Pénz jöhet persze más forrásokból is. Több hónapig távol lesz. és férjével együtt mindketten kiváló lehetó'ségnek látják ezt a munkát. ez a lap azt sugallja. Ha ez munkában valósul meg. jómódú környezetben az Érmék Tízesen: a nagypapa. hogy a pénz nagyon fontos neki. de jelentheti azt is. Legyen életünkben olyan időszak. csakis önmagunktól várható. Nyíltan bevallotta. akinek férje éppen arra készült. hogy hosszú ideig egyedül kell ellátnia a családot. hogy elmegy a tengerre. ahol erre éppen szükség van - Az É r m é k K i l e n c e s egy olyan asszony kirakásában eltűnik. Utalhat örökségre. Lehet persze érzelmi támogatás is. akik már kialakítot­ ták saját biztonságukat. Jel­ képezhet olyan pénzt és javakat. nagysze­ rű üzleti lehetőségre vagy fantasztikus elő­ léptetésre. tűnt föl. hogy az egyik családtagnak minden esz­ köz rendelkezésére áll. és bár korábban is jól kerestek. Ez a lap arra is emlékeztet. hogy segítséget nyújtson. hog)' a családon belülről érkezik pénzügyi segítség. hogy megoszthassák valakivel. amikor megtanulunk kör­ nyezetünkkel harmóniában élni. Bármi legyen az adott kontextus. . A z Érmék Tízes a legnagyobb jólétet és anyagi biztonságot szimbolizálja. amiket hosszú évek munkájával gyűjtöttek össze. de annyi bizonyos. akkor számíthatunk sokkal jobb állásra. hiszen igazi gyakorlatias Bika volt. mielőtt másokkal próbálnánk megosztani saját világunkat. az jelzés arra. ezúttal nagyon sok pénzhez juthat. ez mégsem jelentett problémát számára. aminek révén még nagyobb anyagi biztonságot teremthetnek maguknak. és hajlandósága is van hozzá. és örömmel vár­ ják. Leggyakrabban olyanok esetében bukkan fel. gyakran a családon belüli nagyvonalúság vagy örökölt vagyon eredményeként. vagy a családtagok egymásnak adott ajándékaira.Érmék Tízes Három generáció tűnik fel gyönyörű. ám elsősorban jól szervezett és már régóta hasznot hozó) vállalkozásból.

valóságtól el­ távolodó. olyan elemmel. remek társalgó.KARDOK A kardok támadásra vagy védekezésre használható fegyverek. Pozitív Gyors. A Kardok a levegő elem­ hez tartoznak. harc vagy mene­ külés közben. túlságosan tárgyszerű. túlzó. mindenképpen konfliktushelyzetbe kerülünk. hitvány. ér­ deklődő. fa­ natikus. szabatos. szisztematikus. invenciózus. etikus. rugalmatlan. ezért ezek a lapok Asztrológiai analógiák A Kardok szimbolikája összefügg a Merkúrral . szemellenzős. friss. kötetlen. 94 Kardok . civakodó. kom­ munikatív. hogyan kezeljük életünk éles helyzeteit. eredeti. szenvedést. racionális. Ebből a szempontból a Kardok a négy szín leg­ nehezebb lapjai.az elme és a kommunikáció bolygója ASZTROLÓGIAI VONATKOZÁS Marssal . hogyan kezeljük az ellenséges hatásokat és belső küzdelmeinket. intelligens. a mi­ tológiában a háború is­ tene A Kardok a levegő elemével állnak anatógiában. Akármi történik. amely örömöt hirdet. könnyen kezelhető. excentrikus.a cselekvés és küzdés bolygója. objektív. túlszabályozott. fásult. hogyan bánunk ellenségeinkkel. rugalmas. fájdalmat. A Kardok arról mesélnek. elem­ ző. amely az intellektust és az elvonatkoztatási képességet uralja. beilleszkedésre képtelen. ez alól csak a Kardok Ásza kivétel. melyek ugyanakkor bonyolult érzelmeket is jelezhetnek. intellektuális. haragot és sok más ellenséges érzést jelölnek. A levegő által szim­ bolizált főbb minőségek és jellemvo­ nások a következők lehetnek. Negatív Didaktikus. A Kardokkal megsebesíthetjük önma­ gunkat vagy másokat. nem empatikus. tudatos. lenéző. Fegyverek. tudományos. határozatlan. cinikus.

ezért jelezhet olyan időket. bízhatott tehát az ötletben és saját kezdeményezőképességében. az Aszok a kezdetet jel­ képezik. amikor valaki más igazáért aka­ runk küzdeni.Kardok Ásza kezdéseket. M int tudjuk. Ragyogó ötlete volt. de időnként olyat is. Ez a lap gyakran mutat új vállalkozást. de itt felmerül valami kihívás. milyen tökéletesen illik a lap szimbolikája a nő terveihez. Bármi legyen a kontextus. ezzel máris a versenytársak előtt járt. de szerencsére rámutathattam a Kardok Ászán lévő koronára. Ezen a kardon korona látható. aki éppen el akarta kezdeni internetes vállalkozását. rendszerint olyat. hanem pusztán az a kívánság. A vállalkozás sikere vagy kudarca saját erőfeszítéseitől f ü g g ö t t . A K a r d o k Á s z a a közvetlen jövőt jelezte egy fiatal nó'nek. hogy meg­ valósítson valamit. hogy nagy bátorságra lesz szüksége. még csak nem is a pénz (Érmék) iránti sóvárgás. Nem kifejezetten a kaland motiválta. Minden erőnkre szükség lesz. a lehetőségeket és az. újra­ Ez a lap szimbolizálhatja ugyanakkor az igazság kardját is. és úgy véltem. hogy megragadjuke a Kardot. amit éppen most indítunk el. ami addig csupán elképzelés volt. ezért egy új internetes vállalkozást tökéletesen jelképezte a Kardok Ásza. . ezért a kihívással vak) megküzdés vagy az ambíciók érvényesítése szinte biz­ tosan sikerrel jár. ami mindenképpen sikert ígért. és csak rajtunk múlik. Az asztrológia analógiáit tekintve a számítógépes technológia szintén a levegő eleméhez tartozik. és minden erőnkkel és elszántságunkkal küzdünk-e vele. Figyeljük meg. találékonyságra és összpontosításra ösztönöz. A Kardok Ásza esetében sincs ez másként. ami még nagyon kezde­ ti stádiumban van. hogy elérjük célunkat. Felismerte. hiszen eleinte csak önmagára számíthat. nem is a kreativitás iránti vágy (Botok). ez a lap bátorságra.

hogy ki kell várnunk. csalódottság vagy harag időszakát kell élnünk. hogy meggyőzzük magunkat. hogy nem is léteznek. Észre sem vesszük. azt üzeni. hogy az egyetlen személy. hogy megadnánk magunkat a keserűségnek vagy a cinizmusnak. addig ugyanígy bele­ ragad különféle élethelyzeteibe. A közelmúltat jelké­ pező lap helyén állt.Kardok Kettes Bekötött szemű nő ül háttal a tengernek. akit a férje el­ hagyott egy másik nő miatt. hogy szembe­ nézzünk valamilyen kellemetlenséggel. hogy valamifele mentális bénulás Kardok Hármas Ez a lap a tarot egyik legdrámaibb képe. sem a pokol olyan mérhetetlen dühöngést. hogy amíg nem vesz részt aktívan a vál­ tozásokban. amíg újból ránk ragyog a nap. Bármit tett. hogy mindent nehezére esik befejezni. attól függ. hiszen három kard fúródik bele egy szívbe. Ha nem veszünk tudomást a problémák­ ról. L egszerencsésebb esetben is rosszkedvet. mellkasa előtt két hosszú kardot egyensúlyoz keresztbe tett kezében. ez. legrosszabb esetben súlyos szívfájdalomra és szenvedésre utalhat. Skorpió Nap­ ja volt. hogy szerelmi életében kissé határozatlan. nem vagyunk képesek dönteni és határozottan cselekedni. ám Ez a lap jelent meg egy."^ Már egy éve elváltak. hogy néhányszor már le akarta zárni kapcsolatát. E z a lap arra próbálja felhívni a figyel­ met. Rá kellett mutat­ nom. hogy milyen hamar tudunk felépülni sebeinkből. és ha felbukkan. aki ebben a játszmában biztosan szenved a boldogta­ lanságtól. előtte a Szeretőkkel. a harmincas éveiben járó nő esetében is. hogy a férje boldog legyen. majd hozzátette. Akár­ hogy is. miközben a jelenlegi helyzet hiábavaló fenntartását erőltetjük. mi történik körülöttünk. ugyanakkor tisztán látta. és ez a jegy felülmúlhatatlan az eszeveszett ragaszkodásban és kötődésben: „Az ég nem ismer akkora haragot. milyen gyorsan tudunk továbblépni ahelyett. . keserűséget vagy csalódást jelent. gyászos kép. mivel valaki vagy valami mélyen megsebez bennünket. talán elmúlnak maguktól. mint amilyen a megcsalt asszony gyűlölete. A Kardok Kettes egy húszas évei végén járó fiatal nő kirakásá­ ban is előjött. de lehet. le kell győznünk a félelmünket. A Kettes lapok gyakran utalnak választásra. Egyelőre a bánat. mialatt a háttérben a felhőkből zuhog az eső. Ez a párosítás azt sugallta. Az. ám az asszony még mindig bosszút forralt. nem akarta. az ő maga. szernbeszállva egy bizonyos személlyel vagy akár az egész világgal. és amikor ez a lap felbukkan. vett erőt rajtunk. a férfi mégis boldog volt. Beismerte. ami felváltja szerel­ mét. Ezt a tényt megerősítette.

három kard van felakasztva mögé a falra. egy pedig lefektetve mellé. szekulcsolt kezével a mennyezetre mutat. hogy olyan élet­ erőt tapasztalhat. Mégis. vitalitásra és sikerekre utalt. E lső ránézésre ez is halál-lapnak lát­ szik. a betegség akár életveszélves is lehet. amikor fekvésre kényszerülünk. ami arra utalt. vagyis olyan időszakot. . Páciensem elmondta. amit korábban még soha. esetleg műtétet. ami jó egészségre. ezért is nevezem a lábadozás lapjának.Kardok Négyes Egy férfi fekszik a sírjában. hogy a lap inkább komoly betegségeket jelez . Egy fiatal nő kirakásában a lap a Reme­ tével egvütt a múltat jelölő lapok helyén bukkant fel. A Kardok Négyes gyakran utal beteg­ ségre. mind érzelmileg eléggé megrázó volt. mintha imádkozna. hogy a múltban valamikor mélyponton volt egy betegség miatt. és ez bizony életveszélyes lehet. és hozzátettem. de \együk észre. hogy a férfi ösz- végeredményként pedig a Nap jött ki neki. Valójában azt hitte. Szerencsére a jelenle­ gi helyzetét szimboli­ záló lap a Csillag volt. Nem is haboztam teljes gyógyulást jó­ solni neki. hogy meg fog halni és az élmény mind fizikai lag. mindig megkérem a páeienst. különösen a gyógyulás időszakára.súlyos állapotokat. Ha a Kardok Négyes mellett felbukkan egy nehéz lap. ez az egyetlen jele az életnek ezen az egyébként ijesztően nyugodt képen. Ha jövőt jelző lapként jelenik meg. a gyógyulás és megújulás lapja. Általában úgy tapasztaltam. hogy nemrég jött ki a kórházból. ahová súlyos vakbél­ gyulladás miatt került. hogy fordítson nagyobb figyelmet az egészségé­ re. ami hashártya­ gyulladást okozott nála. A betegségből való felépülés mellett a kártya természetesen érzelmi trauma vagy valamilyen fájdalmas élmény utáni gyógyulást is jelképezhet. és vigyázzon magára.

hogy véget kellene vetni a veszeke­ désnek és a vádaskodásnak. megnyugtathattam. sokat civakodtak anyagi problémák miatt. a taktikázásnak. amit az érzelmi és fizikai eltávolodás időszaka követett. rendszerint azt javaslom. Amikor nem ez történt. hogy győzelme tiszavirág-életű volt. hogy haragjában cselekedett. . hogy az illető adjon magának időt a lehiggadásra. aki már második házasságában élt. feltétlenül kérdezzük meg magunktól. A K a r d o k O t Ö S jelent meg egy negyvenes évei végén járó férfi kirakásában. Kérdése úgy hangzott. és azt mutatja. amit szeret­ nénk. Saját tapasztalatom szerint a lap inkább súlyos bukást jelez. hogy győzel­ münk semmit sem ér. hiszen szinte biztos. vissza­ fogadja-e még a felesége. Megbeszéltük. E z a vereség lapja. hogy lépjünk ki a pusztító szituációból. páciensem rádöbbent. Ennek oka lehet két erős személyiség vagy két erős akarat közötti feszültség is.Kardok Ötös Egy férfi diadalmasan áll. Nem sok jóra számíthatunk. vajon mit nyerünk vagy remé­ lünk a harc révén. felesége első szóra visszafogadja őt. hogy ellenfelünk túl erős. Ezt a helyzetet tökéletesen illusztrálta az Érmék Ötös lapja (anyagi és/vagy érzelmi téren kilá­ tástalan helyzet). és titkon azt remélte. mint jelentéktelen perpatvart. Feltehetően a másik két. hogy még mindig lehetséges számukra a kapcsolat folytatása. tudja megadni nekünk azt. Amennyiben mi vagyunk a győztes sze­ repében. bár beismerte. és mivel a végeredmény lap a Kelyhek Kettes volt. legyőzött férfi meghátrált az erősebb elől. A férfi végül sértve távozott otthonról. a siker így hamar keserűvé válik. A lap legfőbb üzenete. hogy itt csak veszíthetünk. Ennek felismerése fájdalmas folya­ mat. Megeshet. Ha azonban valaki nagyon elszántan pró­ bálja begyógyítani az okozott sebeket. kezében három kardot tartva. és leginkább saját érdekei ellen hatott. és mindketten elhidegüléssel vádolták egymást. és otthagyták fegyvereiket. ami­ kor indulatok vezérelnek minket. két kard pedig a földön hever. vagy valaki nem vagy más lapok jelenléte a békülés lehető­ ségét erősíti. A mézeshetek régen elmúltak. és a lap helyzetétől függően utal a már lezajlott vagy leendő harcra.

mert otthonától távol kapott új munkát. . amennyit csak bírt. Ugyanakkor gyakran tapasztaltam a lap felbukkanását olyan személyek ese­ E lső ránézésre ez a lap nagyon emlé­ keztet a Kardok Ötösre. hogy benne maradunk egy reménytelen és egészségtelen helyzetben. hogy az átkelés lapja. mint a nehézségektől való szaba­ dulás módját. Gyakran szükséges az utazás. azonban másfájta kellemetlenségre utal: az érintett próbál kimenekülni egy hely­ zetből ahelyett. hiszen az alternatíva az. De megeshet az is. ezért rend­ szerint megkérem a pácienst.Kardok Hatos Egy nő és egy gyermek ül görnyedten egy csónakban. Ebben az értelemben a lap azt a helyzetet mutat­ ja. amikor inkább az eszünkre kell hallgat­ nunk. valakit esetleg becsaptak. Itt hi­ ányzik az önérvényesítés ereje. míg két kardot otthagy a földbe szúrva. mert úgy érzik. aki ladikján átviszi a halottakat a Styx folyón. és kerül bennünket valamiért. Ez a lap csalafintaságot és ravaszságot javasol. előttük állnak ledöfve. jelentheti azt. amely átviszi őket a folyón. és többször felbukkant olyan emberek ki­ rakásában. hogy megküzdene az ellenséggel. A Hetes tében. hogy a döntés előnyeire kell összpontosítania. hogy ez a személy nem vállalja a fele­ lősséget. gondolja vé­ gig. bármennyire fájt neki az elválás. nyílt harc helyett inkább elcsenjük a megoldást. hogy talán szomorú okból kell útra kelni. hogy bizonyos helyzetekben sokkal bölcsebb döntés a visszavonulás. A kép emlékeztet a mitológia révé­ szére. és az is igaz. úgy emlegetem. nem pedig a szívünkre. Tudta. akiknek temetésre kellett utaz­ niuk. aki annyit lopott. hogyan rendezhetné nyíltan az ügyet. hogy az illető bűntudatot érez velünk szemben. hogy tolvaj. ezért gyakran Az elválás fájdalma hamar begyógyul. A Kardok Hatos szó szerinti vagy szim­ bolikus utazást jelez. amint jobb állapotba kerülünk. A megütközés hasznos lehetne. Ha a lap valaki mást jelöl. vagy tart a reakciónktól. Ez nem feltétlenül negatív. A képből áradó fájdalom azt sugallja. talán azért. Egy nőnek például hosszú időre el kellett válni part­ nerétől. Lehet. Kardok Hetes Egy férfi kezében öt karddal menekül egy táborból. Hat kard van velük a csónakban. akiket bűntudat gyötör valamilyen ügyük elrendezése miatt.

ha ez a lap felbukkan. magunkra maradtunk egy súlyos nehézséggel. A kilenc kard vízszintesen van elhelyezve a falon. még mindig van választásuk. hogy felismernék. körülmény fogságában sínylődünk. pánikbetegségtől vagy E n a szorongás lapjának hívom ezt a kártyát. amiből nincs kiút. hogy elszigetelőd­ tünk. úgy érezzük. holott nem biztos. mitévő legyen. és nézzünk fel. ezért sohase becsüljük le azt a nyomorúságot és frusztrációt. hogy vegyük el arcunk elől a kezünket. ha felismerjük. hogy legrosszabb félelmeinkkel kínozzuk önmagunkat. Ez a lap a hata­ lomról szól . amit ez a lap szimbolizál! Kardok Kilences Egy alak ül az ágyában. kezét is gúzsba kötötték. A lap azt üzeni. amennyiben egy merev. A kézbe temetett arc azt jelképezi. és rajtunk már senki sem segíthet. hogy nemet mondtunk az életre . Amikor ez a lap felbukkan. Szorosan meg van kötözve. nagyban segít elfogadni. és itt felbukkan a Kardok Kettes üzenete is. A fájdalmas tudatosság azonban nagyon nehéz. hogy úgy érezzük. akkor a helyzet még súlyosabbra fordul. arcát kezébe temetve: ez a kétségbeesés képe. nem tehetem.vajon tényleg átadtuk-e a hatalmat valakinek. kapcsolat vagy megszállottság csapdájában anélkül. És mégis. hogy lát­ hassuk. lebé­ nult állapotra utal. súlyos szorongás vagy rettegés irányítha­ tatlanná válik. mit tehetünk saját helyzetünk javítása érdekében.a strucc is a homokba dugja a fejét -." Mire megkérdezzük: „Miért nem?" Annak felismerése. hogy uralkodjon fölöttünk? Mennyire be­ csüljük alá saját erőnket és tekintélyünket? Én rendszerint felvetem a választás lehetőségét a páciensnek. hogy a félelmek jogosak. mert rendszerint valami paranoiától szenved. sokan E z a lap azt jelenti. egy személy vagy érzik magukat egy helyzet. ha depresszió­ tól. hogy kikeveredjünk belőle. csapdába kerültünk. . mert azt tapasztaltam. A valódi problé­ ma sokkal inkább az. és mi tehetünk legtöbbet azért. ám lábával szabadon mozoghat. hogy ez lehetséges számunkra. azt üzeni. álmatlanságtól.Kardok Nyolcas Bekötött szemű nő áll nyolc. hogy a jelenlegi káoszt mi magunk okoztuk. mint a Tízes lapon. Ha valaki végképp nenr tudja. és megengedtük neki. tehát a kardok nem szúródnak a testbe. A Kardok Nyolcassal gyakran hallhatjuk ezt: „Nem megy. földbe szúrt kard között. a bekerítettség érzése ellenére bár­ mikor elmehetünk.

ha meg sem próbálunk újra belépni azon az ajtón. tagadhatatlanul halott. itt is arról van szó. és már semmit sem lehet tenni. A reménytelenség és fájdalom ellenére a lány biztos volt magában. amint felkel a nap. rendszerint fájdalmas módon. hogy nincs visszaút. ám mégis erőt és reményt meríthetünk belőle. akik két­ ségbeesve próbáltak visszaszerezni egy elveszett szerelmet. az érem másik oldala itt is E z a lap sok szempontból hasonlít a Halál lapjához. Nagyon gyakran láttam ezt a lapot felbuk­ kanni olvan személyek esetében. hogy valami végérvényesen véget ér. az üzenet az. Itt valami­ nek a végét látjuk jelenlegi formájában. A K a r d o k T í z e s a múlt jelölőjének lapjaként bukkant fel egy fiatal lány kiraká­ sában. ami visszahozhatná őt az életbe. őrizze meg nyitottságát. és csak arra kértem. és akkoriban költözött el otthonról. hogy új életet kezdjen. önálló életét. Másik városba utazott. hogy a leg­ sötétebb a hajnal előtti óra. hogy a kapcsolatnak örökre vége. Legyen akár egy kapcsolat. a családjával minden kapcsolatot fel kell számolnia. ezzel egyet kellett értenem. Az újjászüle­ tés folyamata sohasem lehetséges fájda­ lom és veszteség nélkül. . Ugyanakkor emlékeztettem rá. ám az a szomorú igaz­ ság. valamilyen szinten mégis rendeződhet viszonya a csa­ ládtagjaival. A Kardok Tízes képén a látóhatár aranysárga. tíz kard áll ki a hátából. de semmiképpen sem maga az élet ér véget számunkra. hogy amint megala­ pozza saját. hogy örökre vége. és az a legjobb. Rendezetlen viszonyok között élő családból jött. Ugyanakkor. aki a húszas évei elején járt. El kellett fogadnia. hogy a Kardok Tízes nem feltétlenül jelenti. hiszen ez az ember az újjászületés.Kardok Tízes Férfialak fekszik hason a földön. mint minden halál-szim­ bólumnál. arra emlékeztetve bennünket. hogy a családja sosem fogja azt jelenteni számá­ ra. Amint a Halál esetében. amit ő szeretett volna. állás vagy bár­ mi más. ám továbbra is kitarthat amellett. Úgy érezte. és bár­ milyen szomorú volt.

ösztönöket és hangulatokat uralja. romantikus. kedves. szélhámos. A könyvben található példákból és saját tapasztalataiból is mindenki rá fog jönni. nosztalgikus. hogyan vélekedünk életünk egyéb dolgairól. kifürkészhetetlen. mű­ vészi. titokzatos. együttérző. miről árulkodnak a lapok. nem őszinte. amely az érzelmeket. rabja a magánéletnek. akik egyébként nem fordulnának „jósnőhöz". segítő­ kész.KELYHEK A Kelyhek a szeretetet és érzelmi életünket szimbolizálják. önsajnáló. Kelyhek szimbolikája összefügg a Vénusszal . félénk. erotikus. munkában vagy döntésünkben. ünnep­ rontó. függőségre hajlamos. empatikus. szeszélyes. megbíz­ hatatlan. szerelmi életükkel kapcsolatban szívesen tudakolják. támogató. el­ bűvölő. szét­ szórt. a romantika és a kap­ csolat bolygója Holddal szokásaink - ösztöneink. nyitott a művészetekre. manipulatív. A modern időkben a kehely a rítusok el­ Asztrológiai A analógiák A Kelyhek színe magában foglalja az emberi érzelmek teljes skáláját a remény­ től a boldogságon át a veszteségig és reménytelenségig. Ugyanakkor arról is árulkodik. ha egy kapcsolatra szeretnénk rákérdezni. ingatag. mennyire érzünk örömöt vagy szomorúságot egy bizonyos helyzet­ ben. A boroskehely Jézus vérét szimbolizálja a keresz­ tény istentiszteleten. A Kelyhek különösen fontos lapok. A víz által szimbolizált főbb minő­ ségek és jellemvonások a következők. Ha azonban még messzebbre nézünk a hagyományokban. Még azok is. befogadó.a szerelem. és érzelme­ ink ura Pozitív Ösztönös. lágyszívű. de poharunkat emelhetjük egészségre. az érzésekhez és a ter­ mékenységhez. poétikus. kreatív. csábító. ezért ezek különösen fontos lapok. Negatív Befolyásolható. paranoi­ ás. hogy a kehely és a víz. kedveli az áldo­ zat szerepét. hangulatem­ ber. amikor egy kapcsolatról szeretnénk valamit kideríteni. elmélyült. szentimentá­ lis. . képzelőerővel bír. boldogságra és sikerre is. érzé­ keny. hogy a leggyakrabban felmerülő kérdések mindig a szív dolgaival függenek össze. neurotikus. elem között erős szimbolikus kapcsolat áll fenn: a női világhoz tartozik. ASZTROLÓGIAI VONATKOZÁS A Kelyhek a víz elemhez tartozik. azt találjuk. fogadott szimbólumává vált.

a felaján­ lást egy felhőből előrenyúló kéz vül erős pozitív üzenet arról. amit a későbbi kártyapaklikban a szív (kör) hasonlóan erős anyasági szimbolikája színe váltott fel. Egy galamb száll le a kehelyre. így ez a lap erőteljes azok számára is. a Kelyhek Ásza pedig érzelmi életünk új fejezetére utal. A víz elem erősen összefügg a gyógyítással és a megtisztulással. ez a lap kétségtelenül rendkí„A középkori pogányoknak. amelyből öt vékony sugárban folyik le a víz. állás. Ne feledjük. hogy szívünk vágya hamarosan teljesülni fog. hogy készen állunk az újrakezdésre.Kelyhek Ásza teszi. A tarot-ban a Kelyhek színe jelképezi ugyanazt a víz elemet. csőrében áldo­ zóostyát tartva. Ez a Kelyhek és a víz eleme közötti szim­ bolikus kapcsolatra emlékeztet. egy izgalmas és romanti­ kus kapcsolat kezdetét. -. A megbékélés új kezdethez vezet el bennünket. A béke. hogy a kehely felajánlása azt sugallja. anélkül hogy mi magunk túlzottan kutattunk vol­ na utána. Gyakran erőteljes vonza­ lom felbukkanásában jelentkezik. Itt a kéz díszes kelyhet tart elénk. ha megbocsátás vagy kibékülés előtt állunk. amely anyaként adott élelet a földnek és minden élőlényének. nyoknak és okkult alkimistáknak a kehely az anyaság egyetemes szimbó­ luma volt. a galambbal együtt ez nagyon pozitív lap. Ebben az esetben keresve sem találhatnánk ennél szívderítőbb lapot. ilyenkor ez az ász a szerelembe esés eufórikus álla­ potát jelképezi. az új szerelem magától fog felbukkanni. ezért hosszabb ideig egyedül éltünk. SZÍVÜNK VÁGYA A Kelyhek Ásza utalhat új vállalkozás vagy kaland lehetőségére is.párkapcsolat. NÖVEKEDÉS A Kelyhek víz elemmel való összefüggése utal a termékenységre. hogy ők már nem kellenek senkinek. vagyis a vízé. különösen a tengervízé. akik abban a hitben éltek. ÚJ KEZDETEK Az Aszok mindig kezdetet jeleznek. a megbocsá­ tás és a spirituális értékek egyetemes szim­ bólumával. izgalommal tölt el ben­ nünket vagy egyenesen szenvedélyünk tár­ gya. Hasonlóképpen az „ígért" kapcsolat vagy üzleti lehetőség is szépen fog alakulni. ami különösen vonzó számunkra. Azt is megmutathatja. ezért ez a lap tény­ leges terhességet vagy szülést is jelezhet. akár egy szökőkútból egy kis tóba. új ott­ hon stb."" . ha előzőleg lelki­ leg megsérültünk egy kapcsolatban. Bármilyen területen keressük a jó szerencsénket . boszorká­ A Kelyhek Ásza gyak­ ran jelzi egy új pár­ kapcsolat kezdetét. M int minden Asz esetében. A szerelem valahogy ránk talál.

valami egyszerűség és egyenesség ebben a képben. a Kelyhek Hár­ mas örömről. Ha ez. Közben magasba emelik kelyheiket. A Kelyhek Kettes bukkant fel egy ismerősöm kirakásában. ha kölcsönös az egymás iránti szeretet és szerelem. és még mindig együtt vannak. E z a barátság és a kellemes időszakok lapja. Kelyhek Hármas Fiatal nők összejövetelét látjuk. és vonatkozhat saját életünkre vagy valakire. hogy az érzelmek kölcsö­ nösek és a kapcsolatból erős kötelék lesz. akkor nincsenek bonyodalmak. Igen erős kapcsolatra ahol már az esküvő napját is kitűzték. ami két ember egybekelését. Van utal. Gyakran találkoztam ezzel a lappal különleges ü n n e p e k kapcsán. tehát nők egymás közötti kellemes. egységét mutatja. kellemes barátságot is. aki új kapcsolat elején tartott egy olyan emberrel. koccintanak egymás­ sal. de hosszabb ide­ ig tartó. de láttam eljegyzés. akivel törődünk. ha azt mondhatom valakinek. Mindket­ ten fiatalok és csinosak. szerelemre. olyan elkötelezettségre. szórakozásról. kapcsolatuk pedig azóta erősebb lett. és nin­ csenek nehéz lapok a közelében. amit hallani szeretne. Bármi legyen az alkalom. ahogy körben állva örömtáncot lejte­ nek. ami azt jelzi. A Kelyhek Kettes a végeredményt jelző lap volt a kirakásában. E z a lap egészen egyszerűen a házasság lapja. ünneplésről szól. biztosak lehetünk benne.Kelyhek Kettes Férfi és nő áll egymással szemben. felemelve kelyheiket. ami jelenthet egyetlen jó éjsza­ Ez a lap általában a női barátságokat jelöli. Azóta már hat év telt el. ami nagy örömére szolgált. mintha egymás egészségére vagy valami különleges alkalomra innának. kát egy szórakozóhelyen. a lap pár­ kapcsolati kirakásban jelenik meg. akihez már régóta szíve­ sen hozzáment volna feleségül. én pedig megkönnyebbültem. esküvő és keresztelő előtt is felbukkanni. különleges kapcsolatát. . Mindig jó érzéssel tölt el.

amit az Ászhoz hasonlóan egy felhőből kibukkanó kéz kínál. a lapnak az az üzenete. ugyanakkor hiányolta. mégis tele volt aggodalommal. Észre sem veszi a negyedik kelyhet. hog)' depressziót. minden összeesküdött ellene. amely már befejeződött vagy talán meg sem valósult. A kirakás egyéb pozitív lapjaiból mégis reményteli kép bontakozott ki. mert még azt sem vesszük észre. illető nem viszo­ noz -. a Kely­ hek Négyes a csüggedésről szól. hogy indokolt szo­ morúságról vagy kóros önsajnálatről van-e szó. maga előtt összefont karral. Bár gyermekei már felnőttek és elköltöztek. és bár a Kelyhek Négyes arra emlékeztet. és mindazt. és gyakran jelenik meg olyanoknál. vagy beletörődést.Kelyhek Négyes Fiatal férfi ül keresztbe tett lábbal. . mennyi új esély és lehetőség van körülöttünk. de már válófélben lévő férfival. ami ott van az orrunk előtt. házassá­ ga pedig régen tönkrement. hogy új kötelezettséget vállaljon. hogy a férfi nem értékeli kettőjük remek kapcsolatát. amit ő nyújtani tudna. A K e l y h e k N é g y e s bukkant fel annak a negyven év körüli nőnek a kirakásá­ ban. hogy valóban így történt. nézzünk fel és vegyük észre. amikor valaki csalódott. A kirakás egyéb lapjaiból látható. sugallja. még mindig megszállottjai egy kapcsolatnak. annyira el vagyunk foglalva egy bizonyos személy iránti érzéseinkkel melyeket leggyakrabban a/. hogy a szív ügyeiben nincs helye kapkodásnak. előző lappal éles ellentétben. hog)' minden lehetőséget elszalasztunk. Szemmel láthatóan magába fordulva. hogy végre el kell engedni a múl­ tat. akik ragaszkodnak a múlthoz. és kétségbeesve mered az előtte álló három kehelyre. biztos voltam benne. Azt A lap utalhat minden olyan helyzetre. A kép eléggé lehan­ goló. amikor az ember úgy érzi. Később megtudtam. aki együtt járt egy nős. aki még nem igazán állt készen arra. Az is lehet. csüggedt és nem képes továbblépni. Ebben az esetben a Négyes egyértelműen a férfira utalt. Páciensem megértő volt vele. A z. súlyos pesszimizmust jelez. Bármi legyen a szituáció. hogy az idő és a finom biztatás végül meghozza páciensem türelmének jutalmát.

de legalább jó pár éve ismerünk. hogy túlságosan idealisták vagy naivak lettünk. Érzelmi téren ez a lap a nagy vesztesé­ gek . hogyan szépítjük magunkban fiatalabb éveinket. Esetleg olyan személy. mert csak ezután tudjuk felhívni a figyelmei a mögötte álló két másik kehelyre. romantikus szerelmen kívül a Kelyhek Ötös valamiféle gyászos időszakot jelez. A két álló kehely azt is jelentheti. barát­ ság vagy szenvedély bukkan fel váratlanul az életben. amikor régi szerelem. Az elveszett. feketébe öltözött alak áll szomorúan a folyóparton. akit . főként a csüggedésről beszél. A két alak lehetne alacsony termetű felnőtt. de gyermek is. addig az Ötös rendszerint sokkal mélyebb és szívtépőbb fájdalmat jelez. és a háttérben álló öreg házak falusi hangulatot árasztanak. ha majd túl leszünk ezen a mostani gyászon. En a bánat lapjának hívom az Ötöst. ártatlanságot és egyszerűsé­ get hirdetve. hogy lógunk mi még szeretni másokat. és nyilvánvalóan fáj a szíve. A Kely­ hek Hatos gyakran mutat a múltra. Az is előfordulhat.mini például válás és a trauma ko­ rai időszakát jelzi. Azonban míg a Négyes pontosan felmérni az illető fájdalmát. A Kelyhek Négyeshez hasonlóan ez is szomorú lap. Nagyon fontos Kelyhek Hatos A két alak ruhái. Saját esetemben ez a lap gyakran tűnik fel olyankor. már önmagában eléggé árulkodó. ha ez a lap felbukkan egy kirakásban. amelynek erős gyökerei vannak a múltban. amelyek azt jelképezik. mivel legritkább esetben bukkan fel másoknál. a virágokkal beültetett kelyhek. hogy nem tűnt el végleg minden boldogság az életünkből. és ez a kétség gyerekkorunk óta.Kelyhek Ötös Lehajtott fejű. hogy olyan jelenlegi kapcsolatra utal. de azt is sugallhatja. amikor az illetőnek lel kell dolgoznia egy súlyos veszteséget. mint gyászoló. amikor az érzések még nagyon frissek. és ar­ ra. Jelezheti az egyszerű értékekhez való visszatérés szükségességét. amint a szomjas föld elnyeli az előtte heverő három kehelyből kifolyó vizet. és az élet újrakezdése tel­ jesen lehetetlennek tűnik. lelki gyötrelemtől szenvedő embereknél.

sosem lesz megfelelő pilla­ nat a döntésre. vagy csupán arról van szó. Nem tudhatunk mindent előre. azt mondta. sem intellektuálisan nem volt kielégítő' számára. nincsenek biztosítékok semmire sem. mert már rájött. középső kehelyben lepellel borított alak áll. hogy vállalja a kockázatot. a lap tökéletesen leírta őt. vállalnunk kell a kockázatot. ha nem határozzuk el magunkat a cse­ lekvésre. nem ismerhette volna meg a valódi elégedettséget. hogy nem várhatunk sokáig a döntéssel. míg a hetedik. mivel hosszú ideje habozott már. Amikor ez a lap feltűnik. és el kell köteleznünk magunkat egy kapcsolat vagy döntés mel­ lett. pedig az sem érzelmileg. . A fő üzenet az. jelképezi. hogy meg kell ten­ nünk a merész lépést. bármennyire is haboznánk.Kelyhek Hetes Árnyalak néz fel a felhőkben álló hét kehelyre. hogy vajon A Kelyhek Hetes lapja tűnt fel egy középkorú nő kirakásában. majdnem mindig a zava­ rodottságot jelzi . ilyen közel még sohasem járt ahhoz. Amikor átadtam neki a Kelyhek Hetes üzenetét.nem tudjuk. amely minden választásunkban benne van. Ha továbbra is fontosabbnak tartotta volna a biz­ tonságot. mivel a letakart kehely az elérhetetlen után sóvárgunk-e. és mindig előfordulhat némi kockázat. G yakran emlegetem ezt a választás lapjaként. A Kelyhek Hetes gyakran azt mutatja. és el kell köteleznünk azt az ismeretlen kockázatot. Soha­ sem tudjuk meg. Ez a lap azt sugallja. mi mindent érhetnénk el. aki ösztönös vonakodása ellenére benne maradt a házasságában. amelyek közül hat valamilyen kincset vagy félelmetes dolgot rejt magában. Azt is elárulta. hogy a szomszéd fűje mindig zöldebb.

Kelyhek Nyolcas Mind a nyolc kehely sértetlenül áll a földön. amit kívántunk. Figyeljünk ezért oda a rosszul sike­ rült szerelmi viszonyok történeteire. ami képte­ lenség. Valami elfogyott. Először azt hitte. hiszen a Halak jegyében született. és mégis valamilyen oknál fogva vissza kell utasítanunk. Gyak­ ran láttam a lapot felbukkanni olyanok esetében. vagyis a fájdalom és csalódás keresztezte. eltűnt. az időpont még­ sem alkalmas. és elmegy. hogy mégsem érzi jól magát benne. hogy inkább a tenger mellett keres házat magának. Az asztroló­ gusoknak feltűnik. mert szí­ vesebben élne ott. hogy a családjuk iránti elkötelezettségük erősebb. kivéve napfogyatkozáskor. ahogy szerette volna. lapja a tarot-nak.a napfo­ gyatkozás a három égitest különös kombi­ nációja: Nap. és árnyék borítja azt. A szív vágya nem mindig egy szerető'. ám amint beköl­ tözött. hogy a partner ugyan valóságos és szerencsés választás. A Kelyhek Nyolcas tűnt fel egy ötvenes nő kirakásában. a férfialak mégis hátat fordít nekik. és azt tervezte. Valami különlegesre találunk rá. de rájöttek. Nem csoda. majd megszereti. a fény kialudt. illetve egymáson. rájött. és a Kardok Hármas. Az üzenet szerint inkább a köteles­ ség mellett döntsünk a szív vágya helyett. M indig úgy véltem. hogy a Kelyhek Nyolcas az egyik legszomorúbb A napfogyatkozás szimbolikája gyakran utal egy harmadik személyre . de ez mégsem sikerült. . Ez a hölgy megvette álmai házát. Párkapcsolati viszonylatban a lap azt sugallja. Hold és Föld egy síkban ál­ lása. A ház fönt volt a hegyen. amire hosszú éveken át gyűjtött. akiknek volt házasságon kívüli szerelmi viszonyuk. A tanácsadás idején már meghirdette. hogy egyszerre látják az égen a Napot és a Holdat.

eredményt és ünneplést jelez. jómódú férfi ül elégedetten a kilenc kehely előtt. rájö­ vünk. Belekóstolt a Kelyhek Tízesbe. hogy képes élvezni az életet. és amikor végre megkapjuk. elkötele­ zettséget. Szerelmi ügyeken kívül a Kelyhek Kilences remek ómen szívünk min­ den vágyának teljesülésére. főleg olyankor. A nő nemrég vett részt szakmai kiküldetésen egyik kollégájával. hosszan tartó érzelmi biztonsá­ got ígér. Párkapcsolatról szólva a lap biztos házasságot. Nem meglepő. üzlet vagy bármi más siker az életben. rendsze­ . A Kelyhek Kilencest úgy is ismerik. Nem arról van szó. amely felé úgy emelik karjukat.Kelyhek Kilences Termetes. A kelyhek patkó alak­ ban vannak elrendezve egy kék drapérián. lenni szeretnénk. Kelyhek Tízes Egy házaspár áll boldogan otthonukkal szem­ ben. amikor és ahol Ha azonban a jelent vagy a közel­ múltat jelző lapként fordítjuk fel. míg a két gyermek mellettük játszik. Azt üzeni. amit akarunk. valószínű. mint a kívánságok lapját. ráadásul olyan minőségben. hogy az illetőt máris valami új boldogság tölti el. Mintegy megkoronázza őket a fejük fölötti szivárványban álló tíz kehely. és a java hátra van. akivel csodálatosan érezte magát. gyermekáldást. hogy leggyakrab­ ban párkapcsolati kirakásokban jelenik meg. hanem azt is érzékelni lehet. Mint az Érmék eseté­ ben. Rideg. hogy ez a férfi csupán katalizátor volt. közömbös férje rövid pórázon tartotta. hogy sóvárgunk valami után. Jóltápláltság látszik a férfin. a tízes pedig a legjobb lap. hogy már nem is kell. amilyenre vágyunk. ami­ kor a kapcsolat még éppen kibon­ takozik. Minden más vágyott cél esetén is sikert. a Tízes a Kelyheknél is a legerősebb pozitív lap. hűvös. A Kelyhek Tízes a közelmúltat jelölő lapként bukkant fel egy 12 éve házasságban élő nő eseté­ ben. de nem jelentett megoldást. mintha köszönetet akarnának mondani. rint először csak annyit mondok. legyen az állás. M inden alkalommal. mivel akkor és ott vagyunk. amikor ez a lap felbukkan egy kirakásban. és nem csupán fizikai értelemben. megszerezzük azt. E z a megelégedettség lapja. hogy a Kelyhek a szerelemről szólnak. és egyre nehezebb volt együtt élni vele. Bölcsen felismerte ugyanakkor.

egy Lovag és egy A p r ó d mind a négy színből. egy Királynő.egy Király. a saját praxisomból származó esetek mellett. . Ezek a lapok személyiség­ jegyeket írnak le. Mindkét lehetőség­ re kínálok értelmezést és asztrológiai összevetést is. Tizenhat udvari lap van .Ezek a lapok alkotják a kis arkánum második csoportját. esetenként egy-egy helyzet minőségét.

.

és ked­ vező előjel a párkapcsolatban. a párkapcsolat sok­ kal szilárdabb lehet.Udvari lapok. érzékenységet és türelmet. KIRÁLYNŐK Ha a páciens nő. Ettől a Királynő sebzett szíve majd' megszakad. ezért a páros két tagját külön-külön értelmez­ zük. Ha tehát ezek a lapok bukkannak fel egy kirakásban.. míg a Királynő mindig nőt jelöl. Az Udvari lapok kiegészítő információkkal szol­ gálnak arról. Az egész tarot legnehezebben értelmezhető lapjai az Udvari lapok. hogy mindig érdemes megvizsgálnunk az esetleges analógiákat T alán éppen annak a vágynak köszön­ hetjük. ezek a lapok rögtön egyértelművé válnak. a Lovag pedig türelmetlen és ingerült lesz. Ami­ kor az Udvari lapok más személyeket írnak le. Ha egy Királynő saját színének Apródjával. Reakciók és viselkedés A különféle helyze­ tek mindig magukon viselik azoknak a személyiségjegye­ it. mennyire szüksége volna együttérzésre és gyengédségre. Ha a Király­ nő egy másik szín valamelyik Lovag lapjá­ val jelenik meg a kirakásban. Három különféle olvasatuk létezik: jelképezhetik életünk fontos szereplőit. akikkel megtör­ ténnek. művészi hajlamú emberre utal. úgy tapasztaltam. Ez a Király tökéletes körülményeket biztosítana a Királynőnek: stabilitást. Ha azo A Kelyhek Apródja érzékeny. Ám amint megteremtjük a lapok összeolvasásának kontextusát. mivel kell szembenéznünk az adott helyzetben. akik már a kira­ kás értelmezése előtt kijelölik valamelyik Udvari lapot a páciensnek. hogy a Király. romanti­ kus. és még jobban oda kell figyelnünk a kontex­ tusra. ASZTROLÓGIAI ANALÓGIÁK Az asztrológia annyira gazdag pszichológi­ ai vonatkozásokban. hogyan érzékeljük őt a velünk való kapcsolatban. hogy e lapoknak sokkal határozottabb jelentést adjunk. Királyával kerül össze.a lap leírja az illető természetét és helyzetét. Saját tapasztalataim azon­ ban azt mutatják. és hogyan reagálunk mi magunk vagy má­ sok egy szituációra. Még az sem igaz. észre sem veszi. és azt. és nem választok előre. a Királynő gyakran őt magát jelöli . Lovagjával vagy Királyával együtt tűnik fel. hogy a lapok sohasem felelnek meg egyértelműen szőke nőnek vagy sötét hajú férfinak. hogy az Udvari lapokat a jöven­ dölés mindig fizikai jellemzőknek feleltette meg. lehetnek összeférhetetlenségi problémák. és végül saját természetünk egy-egy vonását is felfedhetik. az rendszerint párosításra utal. hogy segítsé­ gükkel könnyebben meghatározhatjuk az adott személyiségtípust. míg felfordítjuk az összes lapot. jelölhetnek különféle szituációkat. . nagyon nyitottnak kell lennünk. a lapok értéke abban rejlik. A Kelyhek Királynője például a Kar­ dok Lovagjával nem igazán könnyű párosí­ tás. és vannak szakemberek. a Lovag és az Apród mindig férfit. Én inkább megvárom. A Lovag kíméletlenül átgázol a Király­ nőn.

Ha a Lovag kedvezőtlenül áll. Az Érmék Lovagja például a föld elemhez tartozik. hogy a bolygó gyengén vagy erősen áll az adott jegyben. A kis arkánum négy' színe a négy elemmel áll összefüggésben. hogy a lap elkezdjen „beszél­ ni" hozzánk. energikus. tapasztalat és a fegyelem bolygója . a szerelem és a kap­ csolatok bolygója Hold . olyan személyt is. Engedjük. aki precíz és óvatos. de sokat segíthetnek az értel­ mezésben. a Mars A Botok Királya éber. és fokozza szimbolikus megértésün­ ket.az éjszaka asszonya. aki uralja az érzelmeket és a nőiességet Királyok Nap . olyan személyt mutat.a tudás és a kiterjedés bolygója Szaturnusz . jómódú személyt jelöl. akkor az illető Napja asztrológiai értelemben biztosan a tarot színnek megfelelő elem­ hez tartozé> jegyek egyikében áll. Nem általános szabály. hogy ha az Udvari lap egy személyt jelöl. valamint a jegyek és bolygók között. az ötletek és a kom­ munikáció bolygója • Lovagok Mars . Attól függően kaphatunk részletesebb képet. mint a Bikában (ez.a nappali fény.a háború. a férfiasság jelölője Jupiter . vagy utalhat olyan szituációira. Hajói helyezkedik el.a fiatalság. amelyhez ezek a tulajdonságok kellenek. Apródok Merkúr . a mozgás és az energia bolygója Királynők Vénusz .rangvesztett jegye) álló Mars. ahogyan a Bakban (tehát emelt pozícióban) álló Mars. amit eltervezett.az idős kor. az elemeken belül pedig három asztrológiai jeggyel. de analóg a Mars bolygóval is. makacs. de gyakori jelenség. és mindenáron véghezviszi azt. mindeneset­ re erősíthetik az értelmezésünket. mintha egy bizonyos jegyben az Udvari lapok. Ezek az összefüggések persze nincsenek kőbe vésve. méltóságteljes és született vezető. álló bolygó volna. ezért hozok rá példát később. De jelezhet Az Érmék Királynője az élet örömeire fogékony. Gyakran tapasztalhatjuk. mint pél­ dául a Szűzben álló Mars. mivel ez táplálja intuíci­ ónkat. merev személyt mutathat. aki kellően ambició­ zus.az öröm. Asztrológiai analógiák Az összefüggések nem kőbe vésett szabályok.

Arra is utalhat. Merkúr a Nyilasban. Ha rossz helyen áll. akkor valószínűleg a kérdezőnél fiatalabb az illető. hiszen szabad szellemű. és soha nem fejezi be azt. Csakhogy nyughatatlansága és az új tapasztalatok iránti csillapíthatatlan vágya miatt nem ő a leg­ biztosabb társ. az Apród olyan személy jelölője. Egy sivatagban álldogál. Ha egy másik személyt jelölnek a kirakásban. aki megismerkedett egy fiatal férfival az uta­ zása során. nyughatatlan. A Botok a tűz elemmel állnak analógiában. aki túl impulzív. de nem feltétlenül gyermek. aki tudja. akkor általában olyan ügyekre utal. hogyan kell másokat lelkesíteni.APRÓDOK A hagyomány szerint az Apródok a fiatalságot szimbolizálják. de hogy csalódását mérsékeljem. aki éretlen vagy infantilis. amelyek még csupán kezdeti szakaszban vannak. mint aki csak átsétál az életünkön. pozitív szemléletű. és a rügyeket szemléli. ez az Apród tipikusan tüzes személyiség . vagy olyan terveket. Az Apród jelezheti felnőtt fiunkat vagy lányunkat. talán felajánlanak egy tengerentúli állást. analógiák SZEMÉLYISÉG JELÖLŐJEKÉNT Magabiztos. spontán kezdeményező. Asztrológiai a Kosban vagy az Oroszlánban. hogy ez nem valószínű. esetleg külföldi és a ten­ gerentúlról érkezett. energikus személy. A tüzes típusok hajlamosak a lelkesedésre. amibe belekezdett. A B o t o k A p r ó d j a szinte mindig pozitív figura. hogy hamarosan híreket kapunk külföldről. Ugyanakkor jelölhet olyan idősebb személyt. esetleg külföldön élő ismerősünk üzen. nem szívesen állapodik meg. ezért a jelölt személy vélhetően elég népszerű. amelyek kreatív képessége­ ket igényelnek. A t ö b b i lap azt sugallta. a háttérben három piramis emelkedik. megtanít minket valamire. hogy kalandvágyó alkat. tele életerővel. Ha az Apród egy helyzet jelölője. olyan­ nak írtam le neki a Botok Apródját. jó barát. HELYZET JELÖLŐJEKÉNT A Botok Apródja nyaralást jelezhet. Egy fiatal nő kirakásában is feltűnt. hogy megta­ nítson minket valamire.kreatív. Olyasvalaki. . akinek már saját családja van. Lehet. aki azért lépett be az életünkbe. néha szerető jelölője. Botok Apródja A fiatal férfi maga elé tartja a botot. vagy egyszerűen jól érezzük magunkat vele. és tudni akarta. vajon találkoznak-e még valaha az életben.

megbízható. hogy a férfi csalódást okozott páciensemnek. Az Érmék Apródja jó ómen a remek pénzügyi ötletekhez. hogy barátjánál 46 éves korában májrákot állapítottak meg. Az A p r ó d ebben az esetben nem az illető fia volt. megbízható. Szűzben vagy Bakban álló Merkúr. megfontolt személy. és milyen jól kiegészíti jellemzését a Merkúr szimbolikája . és tisztában van a pénz értékével. amit nagyon nehe­ zen t u d o t t feldolgozni. aki sok fájdalmat és szoron­ gást okoz neki. ügyesen egyensúlyozva az ujjain. A Kardok Hármas által jelzett fájdalom és szorongás nem abból származott. Az Érmék a föld elemmel állnak kapcsolatban. Jelezheti pálya­ vagy munkahelyváltás szükségességét is. Asztrológiai analógiák Bikában. ráadásul a köztük lévő majdnem húsz év korkülönbség ellenére még jó barátja is volt. és minden szinten nagyra értékelte az ötleteit. Apródok 115 . Páciensem számára ez óriási tragédia volt. hanem abból. HELYZET JELÖLŐJEKÉNT Az Érmék Apródja új terv vagy vállalkozás kezdetét jelezheti. akit kedvelt és akiben megbízott. hanem a legjobb alkalmazottja. jó a viszonya az anyagvilággal. és sze­ retnének valódi elhivatottságuk szerinti új munkát találni. ügyes. keményen dolgozó férfit. A hozzá közel állók egyikeként tartotta számon.Érmék Apródja Egy fiatal férfi egyetlen érmét tart a kezében. SZEMÉLYISÉG JELÖLŐJEKÉNT Óvatos. tele van kiváló ötletekkel. de jó ómen a pénzte­ remtő ötletek megvalósításához is. akivel bármiről el t u d o t t beszélgetni. akik beleuntak már a régi rutinba. Az Érmék Apródját a Kardok Hármas keresztezte egy hatvanas férfi kirakásában. ez az Apród kiváltképp földies tulajdonságokkal b í r . Milyen találóan írta le az Érmék Apródja ezt a fiatal. ami olyasvalakire utalt.j ó kommu­ nikátor. Gyak­ ran jelenik meg olyanok kirakásában.

hogy találkozhat ilyen személlyel leendő kollégái között. furfangos személyt jelöl. mozgékony. és kíváncsi volt. mialatt mindkét kezével megragadja kardját. amelyeknél túlságosan kapkodtunk. és inkább másik munkát keresett.okos. éles eszű. A türelmetlenségnek. de a háborút könynyen elveszíthetjük. ezért legyen nagyon óvatos. és ez az apród különösen levegős vonásokkal rendelkezik . mielőtt beleugranánk vagy támadásba lendülnénk. gyanakvást ébreszt másokban. ezért gyakran ellenérzést vagy SZEMÉLYISÉG JELÖLOJEKENT Ez az Apród éber. ha tanulnak némi empátiát. Nem árt. hogy inkább az. annyira nem t u d o t t kijönni az egyik nővel. Mint később megtudtam. A Kardok Apródja mindig ravasz. akár meggondolatlanul. kivel barátkozik össze. Figyel­ meztettem. A levegős típusok ugyanakkor hajlamosak rá. . hogy egy hónap múlva felmondott. az elsietett döntésnek és az elvakultságnak most sokkal nagyobb a kockázata. aki szívesen pletykál vagy ellenté­ tet szít. Mérlegben vagy Vízöntőben álló Merkúr.Kardok Apródja A másik három Apród lapján nyugodt képet látunk. ezért néha érzéketlenek. aki nem kötó'dik embertársaihoz. akár szándékosan. Egy fiatal nő kirakásában tűnt fel. hogy tetteiknek minden esetben érzelmi következményei is vannak. Asztrológiai analógiák Ikrekben. HELYZET JELÖLŐJEKÉNT A Kardok Apródja olyan eseményeket jelez. agresszív pózban áll. és támadásra kész. A Kardok a levegő elemmel analóg. ám itt mozgást érzékelünk. mire számíthat ott. Olyasvalaki. Szél fújja a Kardok Apródjának haját. mint a szívükre. aki a következő héten kezdett új munkahelyén dolgozni. amit sokkal körültekintőbben kellene felmérnünk. eszükre hallgassanak. és azt. A csatát ugyan megnyerhetjük. kevésbé érző szívű személyt jelöl. eleven. Van valami. márpedig mindig szem előtt kell tartanunk végső célunkat.

hogy gyanúja igaz. A Kelyhek színe a víz elemével áll analógiában. és hogyan válthatja való­ ra álmait. . mivel az óceán és a hal szimboli­ kája közvetlenül utal a vízre. Skorpióban vagy Halakban álló Merkúr. hogyan birkózzon meg a világ dolgaival. művészi hajlamú személy. érző és befogadó. és megkértem. hogy válasszon egy lapot. amely ebben az esetben igent vagy nemet fog jelenteni. vajon valóban teherbe esett-e. Asztrológiai analógiák Rákban. ezért meg kell tanulnia. HELYZET JELÖLŐJEKÉNT A Kelyhek Apródja olyasmire utal. ha tényleg valóra vált­ juk. SZEMÉLYISÉG JELÖLŐJEKÉNT Érzékeny. jelképezheti olyan jő elgon­ dolás születését is. A K e l y h e k A p r ó d j a időnként ter­ hességre is utal. amely rendkívül hasz­ nosnak bizonyul. amit nagyon jól példáz ez a lap.nagy képzelőerővel bír. aki most kezd új kapcsolatot. vagyis a Halak asztrológiai jegyére. romantikus. Ez az Apród tipikusan vizes karakter . és a kehelybó'l előbukkanó halat figyeli. és húzok egy lapot. hogyan merészkedjen vissza az érzel­ mek világába. aki szerette volna tudni.Kelyhek Apródja Tarka ruhába öltözött fiatalember áll az óceán partján. Ezt tettem annak a fiatal nőnek az esetében is. vagyis most tanulgat ja. A követ­ kező héten végzett terhességi teszt igazolta a feltételezésemet. valóban gyermeket vár. Van hajlama a naivitásra és álmodozásra is. Kiborítottam elé az egész paklit lefordított lapokkal. A hal az újjászületést is szimbolizál­ hatja olyan személy számára. hogy felteszek egy nagyon pontosan meg­ fogalmazott kérdést. ami még csak kezdeti szakaszában van. Ebből a lapból rögtön tudtam. A kehelyből előbukkanó hal a születés szimbóluma. A vizes jegyek valamilyen formában összelüggnek a termékenység és szaporodás témájával. A Kelyhek Apródját húzta. Néha előfordul.

Akárcsak a Botok Apródja. de nem biztos. és már a választott szakkal kapcsolatban is többször meggondolta magát. hogy rendelkezik kellő elszántsággal ah­ hoz. akik lehetnek akár fiatalabbak akár idősebbek is nálunk. Úgy éreztem. Én magam úgy tapasztaltam. a Lovagok fiatal felnőtteket jelképeznek. tanulmányi lehetőségekre. a románc azonban nem lesz túl tartós. hagyjon inkább ki egy évet a tanulmányaiból. kalandvágyó. itt is jelez­ het külföldi kapcsolatokat. Hasonló az Apród­ hoz. mint a keményfejűség vagy a gyakorlatias­ ság hiánya.LOVAGOK Míg hagyományosan az Apródok a fiatalságot szimbolizálják. új kalan­ dokra vagy furcsa eseményekre. hogy főiskolára járjon. SZEMÉLYISÉG JELÖLŐJEKÉNT Nagyon energikus. bárkit könnyen levesz a lábáról. Ez persze azzal járt együtt. Az egyik fiú már elköltözött. és itt sem szűkíthetjük le az életkort. nagyon erős akarati tényező játszik szerepet. esetleg barátainkat. mint az Apródokat. Ugyanaz a rugalmasság jellemzi őket. hogy neki újabb három évig nem lehetett magánélete. A fiú korábban semmit sem fejezett be. a másik kollégiumba készült. Mint az Apród esetében. Ami HELYZET JELÖLŐJEKÉNT A Botok Lovagja utalhat valamilyen kihí­ vásra. az Oroszlánban vagy a Nyilasban. A végeredményt jelző lap a Botok Hármas volt. A B o t o k L o v a g j a bukkant fel egy fiait egyedül nevelő nő kirakásában. hogy a következő három évben továbbra is ő tartja el a fiút. Akármi legyen a motiváció. ő is a sivatagban van. a romantikát illeti. a páciens elszánta magát. hogy a Lovagok inkább velünk egykorú személyeket jelölnek. amit elkezdett. ezért azt javasoltam. amibe belekezdett. Mars a Kosban. a háttérben látjuk a három piramist. a fiú talán még nem elég érett rá. Ez a mozgás lapja. egyenes Asztrológiai analógiák és impulzív személy. hogy befejezze. Mivel ösztöndíjat nem tudtak szerezni neki. A Lovag viseli a legkevésbé kiszámítható tüzes jellemvonásokat. aki szintén tüzes jellemvonásokkal büszkélkedhet. . Ez a személy mások számára izgalmas társaság lehet. Botok Lovagja A Botok Lovagja lóháton ül.

szednie. Ő az egyetlen Lovag. Ám bármi volt a szerepe a múltban. de amikor mégis felbukkannak. ha az anyja nem „löki ki" a fészekből. állítása szerint. miközben nézi a jobb kezében tartott érmét. hogy rámenősebbnek kell lennünk ahhoz. hogy a kirakás üzenete nem más. aki mozdulatlanul ül lován.példá­ ul az Érmék Négyes vagy a Kardok Nyol­ cas -. mint hogy ő maga tartja fenn a fiú függő helyzetét. Az Érmék Lovagja egy ötvenes évei elején járó asszony kirakásá­ ban bukkant fel. hogy elköltözhetett volna anyjától. HELYZET JELÖLŐJEKÉNT Az Érmék Lovagja általában azt jelenti. lehet. hogy egy bizonyos. nehézkes. nem volt annyi pénze. Ha mozgás hiányá­ ra utaló lapok között jelenik meg . hiszen a fia Bika volt . ám hosszú tá­ von egyiküknek sem válik haszná­ ra. hogy mások ösztö­ nözzék cselekvésre. hogy a fiú soha­ sem fog dönteni. az rövid távon mindkettőjüknek jó. Rámutat­ tam. fekete ló hátán ül. Volt néhány lap. Ugyanakkor a Lovag jelezhet makacs. nyugodt. Mint az Érmék Apródja. és folyamatosan kölcsön­ kért tőle. hosszabb ideje fennál­ ló és időnként látszólag kudarcra ítélt helyzetből mégis jól jövünk ki. Rendszerint nem kezdeménye­ ző. SZEMÉLYISÉG JELÖLŐJEKÉNT Türelmes. és szüksége van rá. és a változtatásnak semmi jelét nem mutatta. amely nem éri meg a fáradságot. hogy ezt megtegye.szilárd földies jegy. Ez olyan példa. amely az anyagi értékek fontosságáról és a kényelem szeretetéről árulkodik. most a jelen­ nel kellett foglalkozniuk. hogy a helyzet elég egészségtelen. hogy olyan hely­ zettel kell szembenéznünk. aki még mindig a mamájához ragaszkodott. . Én úgy értelmeztem az üzenetet. ha újra és újra kisegíti kölcsöneivel a fiút. ahelyett hogy továbbra is tétlenül várakoznánk. ahol tökéletesen működik az asztrológi­ ai összefüggés. mint­ ha a gyerek tehetetlensége az ő hibája lett volna. ő is tipikusan földies karakter. Beismerte. ezért minden bátorságát és erejét össze kellett Asztrológiai analógiák Bikában. mivel a fiú­ nak. Ezzel a lap­ pal nem túl gyorsan jelentkeznek az ered­ mények. céljaira összpontosíta­ ni képes személyt látunk. túlságosan aggodalmaskodó személyt is. Páciensem ugyanakkor bűntudatot érzett a fiú miatt.Az Érmék Lovagja erős. a Lovag pedig egyértelműen a harmincéves fiát jelölte. ha bármit is tennénk. akkor nagyon stabilak. és azt is elfogadta. Szűzben vagy Bakban álló Mars. és a végén nagyon meg­ bánnánk. Az is megeshet persze. melyek együtt a csüggedésre utal­ tak. A pénznek fontos szerepe volt ebben a helyzetben. hogy a dolgokat mozgás­ ba hozzuk.

Legyünk óvatosak. A lónak csak az eleje látszik. hogy a helyzet kaotikussá váljon. mivel nem szívesen mondott volna le saját terveiről. a meg­ bízhatóság nem erénye. Súlyos erkölcsi dilemma elé állította barátnője halála. amint bevágtat a képbe. hogyan fogja megva­ lósítani régi álmát: mindent bepó­ tol. a forradalom és a váratlan fordulatok szimbóluma. éppen azt tervezte. Van esély rá. Mérlegben vagy Vízöntőben álló Mars. Jó szövetséges le­ het. Az öz­ SZEMÉLYISÉG JELÖLŐJEKÉNT Nagyon talpraesett. hacsak valaki nem veszi át az irányítást. a Vízöntő társuraként az Uránusz a változás. ezért arra kérte a pácienst és férjét. bátor személy. de néha vakmerő is tud lenni. A Kardok Lovagja is feltűnt egy ötvenes asszony kirakásában. mindent alaposan fontoljon meg. az eleven cselekvésre. ami eddig kimaradt az életé­ ből. sen váratlanul történnek. Ez a Lovag nagy port kavar maga körül. jobb kezével magasba tartva kardját. mielőtt feláldozza hátralévő éveit egy barát kedvéért A Kardok Lovagja képes bárkit levenni a lábáról. melyben az első lap a szorongásra utaló Kardok Kilences volt. vegy nem bírt megbirkózni az élet nehézségeivel.Kardok Lovagja A Kardok Lovagja még a Botok Lovagjánál is erőteljesebben utal a mozgásra. amíg érdekei ezt kíván­ ják. A Kar­ dok Lovagja a közelgő helyzetet jelölte. Azt javasol­ tam. mialatt a Lovag ráhajol. és a nemrég elhunyt barát­ nő férje miatti dilemmáját. Van némi uránuszi jellege is. ám a barátot sem akarta cserben hagyni. Mivel páciensem nemrég ment nyugdíjba. HELYZET J E L Ö L Ő J E K É N T A Kardok Lovagja olyan eseményeket jelöl. de csak addig. 120 . bárhová veti a sors. mert könnyen csalódás érhet bennünket. ha ilyen személyt akarunk megajándékozni a bizalmunkkal. hogy költöz­ zenek össze vele. amelyek nagyon gyorsan vagy telje­ Asztrológiai analógiák Ikrekben. és bár meglehetősen karizmatikus.

megkéri szíve hölgyének kezét. Ugyanakkor van neptunuszi hatás is: a Halak uralkodó bolygója alá tartozik a képzelet. aki képtelen azt nyújtani nekünk. Bevallotta. Skorpióban vagy Halakban álló Mars. az álmok. mennyire sürgető benne a férjhez menés utáni vágy. aki igazi. jószívű. én viszont tudni akartam. különösen a mézesheteket követő hétköznapi idő­ szakra. mialatt nyugodtan poroszkál engedelmes. amit páciensem azonnal megerősített. HELYZET JELÖLŐJEKÉNT A Kelyhek Lovagja mindenféle ajánlatot jelezhet. ezért úgy tűnt. A Kardok Kilences kétségbeesésre. de páciensem frusztrált vágya is. hogy a férfi valószínűleg sohasem lesz az ő Lovagja. milyen ékesen beszélt a Kardok Kilencessel konfliktusba kerülő Kelyhek Lovagja mindkét fél problémájáról! Elénk tárulnak a férfi múltbeli negatív tapasztalatai. SZEMÉLYISÉG JELÖLŐJEKÉNT Ez a lap kedves. hogy a férfi egy napon mégis meggondolja magát. A kirakás többi lapjából nem lehetett kiolvasni. üzleti és állásajánlatokat. Figyeljük meg. Ezek a tipikus „vizes" tulaj­ donságok. derűs és érzékeny személyt jelöl. páciensemet mégsem szerette szerelemmel. de miután testvérei és barátai már mind megtalálták a párjukat. mivel ez esetben lehet. Asztrológiai analógiák Rákban. KELYHEK LOVAGJA A K e l y h e k L o v a g j a keresztezte a Kardok Kilencest egy Kelta Kereszt kirakás­ ban. vagy láttam olyan személy helyén. A hagyomány szerint ez a házassági ajánlat lapja. már túl van egy váláson. itt viszonzatlan szerelemmel van dolgunk. . vagy bármilyen számunkra vonzó ötletet vagy tervet. aki mint a „fényes páncélú lovag". elkötelezett kapcsolatra vágyik. Ha a lap rosszul áll. bármennyire szeretjük is az illetőt. aki ugyan kedves természetű volt . Rajongott ezért a férfiért. és én magam is gyakran láttam felbukkanni a régi vágá­ sú kérő jelölőjeként. ezért közöltem vele. Azt is többször elmondta. amit egy harmincas éveiben járó nőnek készítettem. benne is egyre erősebb lett az elkötelezett kapcsolat utáni vágy. a mene­ külés és a teljes felol­ dódás iránti vágy. ám páciensem vakon bízott benne. ha a lapok gazdag szimbolikáját több módon is összeolvashatjuk. és talán még a kapcsolatra sincs felkészülve. Másrészt a jelzett személy nem mondható kifejezetten gyakorlatiasnak. akinél a szív ural­ kodik az ész fölött. olyasvalakit jelöl. márpedig a Kelyhek Lovagja olyan személyt ábrázol. szorongásra utal. hogy ez az igazság. amire vágyunk. az ajánlat elfoga­ dását alaposan fontoljuk meg. hogy olyan személy után ácsingózik.a Kelyhek Lovagja alapján ebben biztosak lehettünk -. aki nem alkalmas erre a szerepre. Mégis olyan férfival kötötte össze a sorsát. a megváltás. hogy a helyzet javulna később. hogy nem akar megnősülni.Kelyhek Lovagja A Kelyhek Lovagja békés lap. szürke lován. Ha ez a lap nehézséget jelölő lapok között bukkan fel. A legerősebb kirakások egyik biztos jele. A lovag maga elé tartja kelyhét.

Botok Királynője Magabiztos nőalak ül trónján. Holdja a Skorpióban volt. akinek átfogó rálá­ tása van mindenre. erős és méltóságteljes. Ez a nehéz asztrológiai konstelláció tükröződ ö t t a kirakásban is. kezében pedig napraforgót tart. mivel úgy véli. akinek jó képességei van­ nak. Ugyanakkor olyan tulaj­ donságok mutatkozhatnak. talpraesett. Ami az életkort illeti. Akit megjelenít. mint ő. bármilyen korú személyt jelölhet. Erőteljes pszi­ chikus tulajdonságokkal is rendelkezhet. kimagasló szervezői képességekkel. ahol a Királynőt a Botok Kilences és Tízes fogta közre. Jelképezheti az egyik szülőt. és képes irányítani. vagy a másik két tüzes jel egyikében: a Kosban vagy a Nyilasban. féktelen büszkeség. Csak ezután tudjuk meghatározni. SZEMÉLYISÉG JELÖLŐJEKÉNT Olyan személy. Ő áll saját univerzuma középpontjában. de azért ez nem kőbe vésett szabály. mely típusú személyt jelképez a Királynő. A nő legnagyobb problémája az volt. az született vezető. tízéves gyermekük miatt. amelyben nagyon jó kézben vannak a dol­ gok. ural­ kodási vágy mások fölött. hogy elnyomva érezte magát a férje követelései és elkényeztetett. hogy jól megnézzük. aki mindenkit összetart. hatalommánia. Talán nem arra vágyott. előtte fekete macska. senki sem végezheti el olyan jól a munkát. vagyis jelölheti egy család kulcsfiguráját. akár a szüle­ inket is. megkérdeztem. akinek Napja az Oroszlánban állt. Mielőtt meg­ beszéltük volna a lehetséges megoldást. és milyen szerepet tölt be. ami hagyományosan a hatalommal áll összefüggésben. Tele volt keserűséggel.KIRÁLYNŐK A Királynők rendszerint életünk fontos nőalakját szimbolizálják. amelyek a tüzes Oroszlán jegy negatív jellemzői: HELYZET JELÖLŐJEKÉNT A Botok Királynője olyan szituációra utal. hogy az ille­ tő férfi vagy nő. Asztrológiai analógiák Hold vagy Vénusz az Oroszlánban. és környezetét szemlél Trónjára oroszlánokat faragtak. hogy valakinek szüksége legyen rá? . Ez a Királynő nehezen ad át bármilyen felelősséget. A B o t o k K i r á l y n ő j e tűnt fel egy negyvenes évei elején járó nó' kirakásában. hogyan került ilyen helyzetbe. de ugyanúgy valamelyik üzleti partnerünket is. mert van valaki. Az a lényeg.

tele volt életerővel. ami a termékenység és bőség szim­ bóluma. Az Érmék Királynője tökéletesen leírta őt fizikailag is: majd' kicsattant az egészségtől. Ez a személy megbízható. A tanácsadás idején már méhészkedett is. SZEMÉLYISÉG JELÖLŐJEKÉNT Az Érmék Királynőjének trónja a termé­ szetben áll. sohasem hitte volna. kecses nőt látunk ma­ gunk előtt. Ez a lap akkor bukkan fel. a Szűzben vagy a Bakban. aki csodálatos házban élt egy d o m b t e t ő n gyönyörű kilátással a tengerre.Érmék Királynője Gazdagon faragott trónján díszes ruházatú királynő ül a rózsalugas alatt. közben ölében tartja az érmét. Csinos. Asztrológiai analógiák Hold vagy Vénusz a Bikában. aki szin­ tén a természethez közel álló. alko­ tó és megértő. Itt egészen egyértelmű az össze­ függés az Érmék és a föld asztrológiai ele­ me között. A férjé vei együtt szó szerint a semmiből épí­ tették fel ezt a házat. Sok hasonlóságot mutat a nagy arkánum Uralkodónőjével. esetleg nagyobb biztonságra és körülményeink javulására számíthatunk. amiért hálás lehet a sorsnak. buja növények és virágok között. ahol elmondha­ tatlanul csodálatos életet éltek. hogy ilyen fantasztikus helyen fog élni ennyi mindennel körülvéve. és azt mondta. hogy a kertben minden virágzik. HELYZET J E L Ö L Ő J E K É N T Az Érmék Királynője azt sugallja. Az É r m é k K i r á l y n ő j é t láttam fel­ bukkanni annak a harmincas évei végén járó nőnek a kirakásában. amikor stabilitást tapasztalunk anyagi vagy érzelmi téren. Hihe­ tetlenül szerencsésnek érezte magát. az anyagvi­ lágban is otthon lévő személyt jelképez. aki élvezi az élet örömeit. . így aztán szó szerint tejjel-mézzel folyó Kánaán­ ban érezte magát. amit gyöngéden fog két kezében. gondoskodó.

Az eredmé­ nyek nem jönnek könnyen. éles eszű. de életét megkeserítette a magány. Az ügyeket ugyan méltányosan rendezhetjük. és a konfliktusba keveredett Kardok Királynője éppen erről az elszige­ teltségről árulkodott. melyeken nehezen tudjuk átverekedni magunkat. szigorú logika vezérli és ragaszkodik a tényekhez. amint mereven előre néz. támogató. független személyiség. Nemrég vett magának külön lakást. hogy szembekerülünk a rideg szabályokkal. amit jól mutatott Bikában álló Napja és a prosperitást és családi bizton­ ságot jelképező Érmék Tízes lapja is. Jobb kezében tartja kardját. HELYZET JELÖLŐJEKÉNT A Kardok Királynője kemény ellenállást és nehéz alkudozásokat ígér. Arckifejezése zordnak és fenyege­ tőnek tűnik. és megküzdeni azért. A pozitív változások rendszerint belülről indulnak el. aki el­ vált vagy párjától külön él. hajlamos rengeteg energiát pazarolni arra. Igazságos. nincs más vá­ lasztása.Kardok Királynője Szigorú nőalak ül szürke trónján. amit el akar érni. Senkivel sem tudta megosztani javait és érzéseit. sebezhetőségének rejtegetése félelem vagy büszke­ ség miatt bizonyára csak tovább rontaná a helyzetet. talán hosszú ideje egyedül van. hogy kezében tartsa az irá­ nyítást. Hagyományosan özvegyet je­ löl. SZEMÉLYISÉG JELÖLŐJEKÉNT Kemény. aki úgy érzi. Le kellett küzdenie azt a hitét. Azért. de csak szigorúan az előírá­ Asztrológiai analógiák Hold vagy Vénusz az Ikrekben. mint a Kardok Királynője. amely kihívóan. mert nehezen teremt kapcsolatot másokkal. Arra összpontosítottam. a Mérlegben vagy a Vízöntőben. Ugyanakkor felhívtam a figyelmét arra is. aki kész elfogadni a nehéz sorsot. ám a Királynő színe ebben az esetben a páciens Hold jegyének elemével állt össz­ hangban: Holdja a párkapcsolatot uraló Mérleg jegyében állt. Bika Napja volt. hogy a megfelelő partner varázs­ ütésre megold majd mindent. szerető családdal ajándékozták meg. Érzéseknek vagy érzelmeknek itt végképp semmi helyük. Hatal­ mas lépésekkel haladt előre karri­ erjében. A Kardok Királynője az Érmék Tízest keresztezte a Kelta Kereszt középponti lapjaként egy harmin­ cas évei elején járó nő esetében. és elkerüljön minden kockázatot. mint segítség nélkül szembenézni a világgal. vajon hogyan. és lehet. A kemény külső el­ lenére ez a személy gyakran egyszerűen csak magá­ nyos és felénk. mitől vált olyanná. szülei j ó m ó d ú . de olyan személyre is utalhat. amit oldalról láthatunk. hogy magányosságát nem csupán az idealizált partnerrel enyhítheti. . hogy a világ biztonságo­ sabb legyen. füg­ gőlegesen áll. a keserűség. A cinizmus. rengeteg pénzt keresett. sok alapján.

. nehogy végül kudarcot valljunk. a Skorpióban vagy a Halakban. ezért meg kell tanulnia szétvá­ lasztani az álmokat a valóságtól. csillogó szemmel lesi a csodákat. amely nyolcvan év alatt teszi meg teljes körét. mielőtt végleges döntést hozott volna. hogy dédelge­ tett tervünket . Ha nehéz kártyák mellett bukkan fel. SZEMÉLYISÉG JELÖLŐJEKÉNT Romantikus természetű. akihez érzelmileg. kre­ atív. aki szerelmes lesz. Összehozott magának néhány üzleti lehetőséget.Kelyhek Királynője Fiatal. Az Uránusz a váratlan változá­ sok. mint a szívét. és olyasmit csinálnánk. Sok szempontból sikeres házasságban éltek. mint a szín összes többi kelyhe. idealista. két tinédzserkorú gyermek anyja volt. amit egy negy­ venedik születésnapja felé közeledő' nőnek készítettem. hogy valóban jól meggondolta-e a dolgokat.vagy az éppen induló) kapcsolatot . hogy a vonzalom kölcsönös-e. nag)' álmodozó és élénk fantáziájú személyre utal a lap. Ez a Királynő együttérző. Olyan személyt jelöl. amelyek azonban mégsem kivitelezhetőek. És tényleg ezt akarja ő is? Számtalan tisztázásra váró kérdésre kellett választ találnia. Létfontosságú. szőke hajú nő ül trónján. ám az asszony régóta panaszkodott. Páciensem egyre nehezebben viselte el a folyamatos csalódottsá­ got. Tizennyolc éve volt férj­ nél. De lehet olyan is. aki teljesen elszakadt a valóságtól. aki nyilvánvaló­ an többre tartja az eszét. Figyeljük meg. kerubok díszítik. ami rögtön felvetette a kérdést. hogy a férje nem t u d megfelelni ér­ zelmi elvárásainak. szexuálisan és in­ tellektuálisan is vonzódott. A Kelyhek Királynője inkább az érzelmek világában él. Sok szempontból tökéletes ellentéte a Kardok Királynőjének. Asztrológiai analógiák Hold vagy Vénusz a Rákban. A K e l y h e k K i r á l y n ő j e bukkant fel abban a nehéz kirakásban. az új férfi szabad-e.alaposan végiggondoljuk. HELYZET JELÖLŐJEKÉNT A Kelyhek Királynője megvalósítható) ötle­ teket jelöl. Az aszt­ rológusok gyakran hivatkoznak erre a tranzitra mint a középkorúak válságának egyik jelölőjére. és időközben megismerkedett valakivel. elmélyülten nézi a kelyhet. amikor ki akarunk törni. amit a kezében tart. lázadások bolygója. A kirakás értelmezése során felhívtam a figyelmét a Kelyhek Ki­ rálynőjére. Negyvenéves korunk körül tapasztaljuk az Uránusz önmagával (a horoszkó­ punkban lévő helyével) alkotott szembenállását. aki mindig csak légvára­ kat épít. olyan személy­ re utal. amit korábban sohasem tettünk. hogy biztosítsa anyagi függetlenségét. hogy ez a kehely mennyivel ékesebb. Trónja vízparton áll. A férj az érzelmek kimutatásának legapróbb megnyilvánulásá­ tól is rettegett. Választ kellett kapnia arra. kissé talán naiv.

itt is nyilvánvaló az asztrológiai Oroszlánnal való analógia. SZEMÉLYISÉG JELÖLŐJEKÉNT Éber. mert szeret uralkodni. Született vezető. mint például elhivatott tanárok vagy felvilágo­ sult főnökök. inspiráció vagy intelligencia pótolja. jobb kezében botot tartva. vagyis olyasva­ lakit. Botok Királya Magabiztos férfi ül oroszlános motívumokkal díszített trónján. vagyis a lap saját természetét vagy aktuális helyzetét fogja leírni. ez a Király mindenesetre kiváló intuícióval és megér­ ző képességgel rendelkezik. gyakran saját maga jelölőjeként szerepel. olyan emberek. A Botok Királya mellett apró. mennyi új tudással gazdagodott. ugyanakkor szeretetre méltó. Időnként talán nehéz elvisel­ ni. hogy megvonhatnánk egy bizonyos korhatárt. Alig tudta elhinni.KIRÁLYOK A hagyomány szerint a Királyok idősebb személyt jelölnek. Itt ismét varázs­ latos jelentésekről van szó. tiszteletet parancsol. de ugyanúgy lehetnek a szüleink. fekete gyík lapul a földön. a Botok Királynője esetében. ha mellettünk áll. Általában olyan személyeket szokott jelölni. akik koruknál vagy tudásuknál fogva számítanak tekintélynek. akik ko­ molyan motiválnak és ösztönöznek. mert jól járunk. aki folyamatosan ellátta tanáccsal és biztatással. HELYZET JELÖLŐJEKÉNT A Botok Királya olyan helyzetre utal. Utolsó évét végezte irodalom szakon. amelyben az irányító személy kellő lelki­ erővel. Mint társlapja. szakmai feletteseink. . ahogy a Botok Királynője mellett fekete macska ül. és érdemes meghallgat­ ni. tudással és intuícióval bír. A B o t o k Királya olyan nő kira­ kásában bukkant fel. Asztrológiai analógiák A Nap. aki harmincas évei elején visszatért az egyetem­ re. a Jupiter vagy a Szaturnusz az Orosz­ lánban vagy a két másik tüzes jegyben: a Kosban vagy a Nyilasban. Ha egy Király felbukkan egy férfi kirakásában. jó képességű és méltóság­ teljes személyt mutat a lap. de a szíve min­ dig a helyén van. Nyugodtan megbízhatunk a tanácsában. milyen nagyszerűen halad tanulmányaival. Gyakran jeleznek nálunk idősebb személyt. Habozás nélkül azonosította a Bo­ tok Királyát szakvezető tanárával. amivel nagyon jól boldo­ gult. Bizonyos esetekben a gyakorlati tapasztalat hiányát lelkesedés. de nem tapasztaltam azt. energikus. akit az asztrológiai Oroszlán jegyének pozitív tulajdonságaival jellemezhetünk.

akihez min­ dig szívesen fordulunk. gya­ korlatiasan közelíti meg az. mivel azt mutatja. és felépítette saját vállalkozását. és csak akkor cselekszik. mivel anyagi téren ugyan mindent meg t u d o t t adni a fele­ ségének. A páci­ ens szavaival „nagyon j ó m ó d ú és nagyvonalú férfi". az Érmék Királynője. ha baj van. hogy a dol­ gok hihetetlenül ígéretesen alakulnak. vagyis egyértelmű az asztrológiai Bika jegyével való analógia. Az É r m é k Királya és a Botok Királya egymás mellett tűnt fel egy ötvenes évei elején járó nő kirakásában. két fontos férfi van-e az életében. Jupiter vagy Szaturnusz a Bikában. másikban jogart tart. akivel renge­ teget utaztak. Szilárd és kemény. Rossz esetben ez a személy egyáltalán nem érez részvétet a nélkülözők iránt. aki a semmiből indult el. Megkérdeztem. már második házasságában él. Ez a lap jó ómen üzleti vállalkozások számára. A trón tetejét két ökörfej díszíti. Jelenlegi férjét kétségtelenül a Botok Királya jelölte. Megbízható. hogy az. Bárki legyen a kor­ mánynál. felelősségteljes. Ez a király biztos kézzel. adott ügy esetleg nagy hasznot is hozhat. amelyet szinte teljesen beborít szőlőlevelekkel és indákkal díszített palástja. minden jól szervezett. ügyeink jól haladnak. Nyilas Napú férfi volt. tele energiával és életszeretettel. egy bankigazgató vagy valamilyen jótevőnk. életet. aki mindent egyfajta kalandos szemlélettel és rend­ kívül jó humorral közelített meg. ezért lehet a biztonság és stabilitás meg­ testesítője. Általában j ó m ó d ú az illető. Házasságuk azonban elég hamar zátonyra futott. Asztrológiai analógiák Nap. ha jó oka van rá. az a fajta ember. mi­ re azt felelte. és továbbra is kész anyagi segítséget nyújtani exfeleségének. Tekin­ télyt sugárzó alak. ha az rászorul.a férfi. nem osztja meg javait másokkal. mit csinál. Magával tudta ragadni feleségét. Első férjét tökéletesen mutatta az Érmék Királya . Egyik kezét az érmén pihenteti. SZEMÉLYISÉG JELÖLŐJEKÉNT Amint társkártyája. HELYZET JELÖLŐJEKÉNT AZ Érmék Királya azt üzeni. élete biztos alapokon nyugszik. lehet akár egyik szü­ lőnk. a Szűzben vagy a Bakban. másokat tá­ mogató személyt jelez. ez is a termékenységet és a bőséget idézi. üzleti partnerünk. . az asszony érzelmi szükségletei azonban kielégítetlenek maradtak. Mindig tele van pénzzel. mert az illető pontosan tudja. nem mutat nagyvonalúságot.Érmék Királya Dúsgazdag férfi ül előkelő trónján. de első férjével is remek a viszonya.

mert mindenkiben csupán egy alkalmazottat lát. merev ellenállásba ütközött. Ha ez a lap ellenséget mutat. előírásokhoz ragaszkodó személyt. Minden kísérletem.borzalmas szenvedéseket él át a szeretet. akkor biztosak lehetünk benne. az intimitástól HELYZET JELÖLŐJEKÉNT A Kardok Királya azt üzeni. a Mérlegben vagy a Vízöntőben. hogy nem igazán hitt benne. mint a szívünkre. aki már tel­ jesen lemondott saját érzelmeiről. ritka növényzet a háttérben. akár nő . hogy férfi. cinikus és függetlenségét minden körülmények között megóvni akaró. hogy a kirakás alap­ ján a főnökével lehetnek problémái. akkor tudhatjuk.akár férfi. logikusan gondolkodó. Ebből a szempontból jó pártfogó. és ne hanyagoljuk el saját érdekeink megvédését sem. hogy ennek ellenére bevonjam őt a folyamatba. A megérzésem azt súgta. Ha egy kirakásban ez a lap a partner jelölőjeként tűnik lel. hogy pácien­ sünk . hogy az illető nagyon nehéz ellenfél lesz. Mint minden Kardok Udvari lap esetében. a Kardok Királynőjé­ hez. szinte betegesen rettegő személyiség. a kép itt is rideg: világoskék ég. itt inkább a személyiség fontos. szürkésfehér felhők. mire megkérdezte. hatékony. Elvárásaink legyenek reálisak. Kijelentettem. ám a végén a lány csak annyit mondott. Ebben az időszakban inkább az eszünkre kell hallgatni. hogy férfi vagy nő Asztrológiai analógiák Nap. SZEMÉLYISÉG JELÖLŐJEKÉNT Tisztességes. A K a r d o k Királya bukkant fel egy 21 éves lány kirakásában. Felfelé fordított kardját jobb kezében tartja. vagy túl messze volna. szeret másoknak tiltani. az átlagosnál jóval intelligensebb. Leg­ főbb erőssége borotvaéles esze.Kardok Királya Ez a merev férfialak úgy ül trónján. Jupiter vagy Szaturnusz az Ikrek­ ben. Aztán más témákról beszéltem. ítéletét nem homályosíthatják el érzelmei. a racionális megközelítés pillanata jött el. az együttér­ zés és az empátia hiánya miatt. és gyak­ ran valamilyen szakértőre utal a kirakás­ ban . A tanácsadásra úgy jött el. nemétől függetlenül. de elmagyaráztam neki. Úgy írtam le a figurát. aki sohasem hágná át a szabályokat. ám az élethez való racionális hozzáállása borzalmas következményekkel lehet a magánéletére. Ez a Király olyasvalakit jelöl. A Kardok Királya mintha nem reagálna. az illető. nem pedig az embert. hogy a főnöke leírása tökéletes volt. aki elemző. márpedig egy ilyen férfit vagy nőt nagyon nehéz bevonni az intim szféránkba. mint szigorú.ügyvéd vagy tanácsadó lehet. mintha nyársat nyelt volna. . aki a főiskola elvégzése után első állását töltötte be egy üdülőben. Érzelmi téren ez a Király nagyon hasonló társához. és akinek szinte lehetetlen megfelelni. vagyis olyasvalakit jelöl. fegyelmezett személyt látunk itt. aki azon­ ban kemény.

de kevésbé összpon­ tosító személy képe. Lehet. és ez vonatkozhat pillanatnyi helyzetére vagy párkapcso­ latára. aki elhatárolódott saját érzéseitől. hogy teljesen összeolvadjunk valaki mással. hogy a dolgok még nem merték el végső és megfelelő formájukat. de pusztán ezekből semmire sem jutunk. hogy inkább elmenekül az élet erő­ södő nyomása elől. Ennek a vizes személynek a leg­ nehezebb jellemvonása éppen az. Jupiter vagy Szaturnusz a Rákban. hogy a lap olyan embert jelölt. Az óceán az érzelmek tengerét jelképezi. nehéz volt elviselni a magányt és bűntudatot. a Kelta Kereszt központi lapját. kábítószeres ügyletei miatt jutott oda. A király egy tutajon lebeg. mivel egy tutajon áll. és még egy éve hátra volt büntetéséből. de akár életcéljára is. . kissé bizonytalan. Asztrológiai analógiák Nap. Legjobb eset­ ben ez a személy nagyon érzékeny és kifi­ nomult belső látású. ám a Király a távoli messzeséget kémleli. a Remetét keresztezve. ám a legrosszabb for­ májában önmagát áltató.volt. nagy képzelőerővel rendelkező.vagy kábítószer-füg­ gőségben is megnyilvánulhat. A Kelyhek Királya álmodozó. Az efféle megváltozott tudatállapotok iránti vágy alkohol. HELYZET JELÖLŐJEKÉNT A Kelyhek Királya azt jelzi. sodortatja magát az eseményekkel. teljesen tanácstalan. akár egy szerelem kezdetén. A Királynő a kelyhét szemléli. és akinek nehézséget okozott a másokkal való együttérzés. A valós élet talán túl kemény ennek a királynak. Gyakran tapasztaltam azt is. Mindkettőjüknek SZEMÉLYISÉG JELÖLŐJEKÉNT Álmodozó. A Kelyhek Királya tűnt fel egy negyvenes nő kirakásában. és ahhoz a vágyhoz. hogy álmaink és terveink nagyszerűek.Kelyhek Királya Míg a Kelyhek Királynőjének trónja a vízpar­ ton van. a Kelyhek Királyának trónját teljesen körbeveszi a víz. képzelődő. nem tud össz­ pontosítani. Ez pedig a ha­ tárok összeomlásához vezethet. az asszony végered­ ménylapja mégis a Kelyhek Hármas . így kedvező befejezést tudtam ígérni neki. és ez az ember a hullámoknak kiszolgáltatva sodródik végig az életén. A fia börtönben volt. és nagyon nehezére eshet megtalálnia saját helyét a világban.ünneplés . mivel a részleteket homály fedi. a Skorpióban vagy a Halakban.

hogy értel­ mezzük a lapok jelentését. Ebben a fejezet­ ben olyan témákkal foglalkozom. amint elkezdünk másoknak tanácsot adni a tarot segítségével.Feladatunk nem csak annyi. mennyire erőteljes hatása van az olyan értelmezésnek. Megmutatom azt is. hogy megtanuljuk a terapeuta szerepét. ennél sokkal többró'l van szó: a tanácsadó-páciens viszony megköveteli. . amely megfelel a páciens tényleges igényeinek. ame­ lyek önkéntelenül is felmerülnek.

.

Abból lesz a leg­ jobb tanár. hogy ne akadna elég kísérleti alany a közelünkben. ha fizetnie kell érte. mert nagyon fontos. Ennek ellenére minél előbb érdemes megszabni egy bizonyos díjat. baráti körünkön és kollégáinkon kívül ide­ gen embereknek is szeretnénk tanácsokat adni a tarot segítségével. Tíz páciensből kilenc jobban megbecsüli a tanácsadást. amikor éppen gördülékenyen halad a kérdések megvála­ szolása. Nem valószínű. ám éppen ezért kulcs­ fontosságú az intim beszélgetésekhez nélkülözhe­ tetlen. hogy családtagjainkon. hogy itt (is) a páciens a leg­ fontosabb. és semmi baj nem származik belőle. Ha mások is tartózkodnak a lakásban vagy az irodában. Ha ezt kockáztatjuk. ha tanácsadóvá akarunk válni. és hogyan bújjunk bele a terapeu­ ta szerepébe. mint ők tőlünk. saját maga szerezte meg tapasztalatait.HOBBI VAGY FOGLALKOZÁS Sokan kedvelik a tarot-t hobbiként. ELINDULÁS Amikor elkezdjük a tanácsadást. ami bizonyos értelemben kiváltságos helyzetet jelent számunkra. ha megzavarnak a lapok értelmezése közben. amiből azonban hivatást csinálni elég nehéz vállalkozás. ezért meg kell barátkoznunk azokkal a témákkal. az azt jelenti. Ugyanakkor nem szabad szem elől té­ vesztenünk. hogy a tanácskéréssel aktív részt vállalnak a mi tanulási folyamatunk­ ban. A tarot-olvasásban megszerezhető tudás szempontjá­ ból annál jobb. a szoba ajtajára fel­ tétlenül tegyük ki a „ N e zavarjanak!" táblát. Mindannyiunknak el kell kezdenünk valahol. H a tanácsadóként akarunk dolgozni. főként olyankor. aki első kézből.tanácsadó és páciens számára egyaránt -. míg másoknál tudatos döntés eredménye. hogy zavarta­ lanul lehessünk kettesben a pácienssel. Csökkentsük tehát minimálisra annak esé­ lyét. eleinte biztos. Az ideális környezet kialakításáról a következő fejezetben adok bővebb felvilágosítást. Ha van telefonkészülék a helyiségben. ez eleinte eléggé félelmetes perspektíva. Számára nincs ugyanis rosszabb annál a feltételezésnél. hogy ki legyen kapcsolva vagy legyen üzenetrögzítőre állítva. pedig ahhoz még nem kell szakembernek lennünk. győződjünk meg róla. főként ha ingyen vagy jelképes összegért ajánljuk fel szolgáltatásunkat. hogy megtegyük az első lépéseket. Ha megkérjük a szolgáltatás árát. akiknél szinte önmagától történik meg fokozatosan. . akár bérelt helyiségben dol­ gozunk. Akárhogy van. hogy bárki háborgathasson bennünket. azzal eleve kétséges­ sé tesszük a tanácsadás sikerét. Vannak. amelyek felmerülhet­ nek majd a konzultációk során. hogy mi többet tanulunk a pácien­ sektől. rendkívül fontos biztosítani. minél előbb kezdünk másokkal is foglalkozni. A MAGÁNSZFÉRA VÉDELME Akár otthonunkban. biztonságos környezet megteremtése. hogy esetleg idegenek is kihallgathatják a beszél­ getést. hogy mi magunk is értékeljük a munkánkat. hogyan építsük fel praxi­ sunkat. ha elmondjuk páci­ enseinknek. A tanácsadót a páciens legmélyebb titkaiba vagy aggodalmaiba avatja be. Ez a feje­ zet abban segít. Az is nagyon bosszantó .

és teljesen mindegy. a páciens mondanivalójára való odafigyelés. ha ez nem így lenne! Mindig emlékeztessük magunkat arra. hogy mégis van. aki számunkra elfogadhatatlan vagy sokkoló dolgokról számol be. más­ részt a páciens belénk vetett bizalmát is. mert olyan valakivel van dol­ gunk. ugyanazok a szabályok vonatkoznak mindegyikre. a négy fal között marad. hogy megoldja a páciens prob­ lémáját. hogy éppen azért jött el hozzánk.az tükrözi egyrészt az önbizalmunkat. Nem szabad szem elől téveszteni. márpedig nekünk ezekre is fel kell készülnünk. hogy a páciens a legfontosabb. de ennek semmiképp se adjunk hangot a tanácsadáson. valamint az. BIZALOM ÉS ETIKA A konzultáció során valószínűleg minden páciens örül neki. . Nincs varázspálcánk. hogy nem vállalunk felelősséget a munkánkért. Bizonyos ese­ tekben előfordul. Ha keveset kérünk. ha azt hinnénk. hogyan tudjuk a tanácsadást mindkettőnk számára értel­ mes és hasznos tapasztalattá tenni. mekko­ ra közösségben dolgozunk. bíróként ülünk vele szemben. mert mással nem meri megosztani súlyos lelki terhét. hogy saját elveinket félre kell tennünk. hanem válaszolnunk kell: a mi dolgunk az. és régen rossz volna. hogy mindaz. hogy véleményt mondjunk róla. A kudarctól és a csalódott pácienstől való félelem teljesen természetes jelenség. ezért érdemes alaposan megismer­ kednünk azokkal a témákkal. akkor egy szé)t sem tudunk kihúzni belőle. Volt már praxisom olyan nagyvárosokban. az értel­ mezés módja. az azt sugallja. Tarotolvasó tanácsadóként rengeteg dolgot hal­ lunk . mint London vagy Kairó. és bizony az volna a baj. nem reagálnunk. amelyek gyakran felmerülhetnek. Én a mai napig kissé ideges vagyok minden új páciens előtt. hogy a tanácsadónak nem az a dolga. amelyek­ ről a páciens más körülmények között való­ színűleg nem beszélne. és közös hitünket a lapok üzenetében. amit elmond.én magam fültanúja voltam már hűtlenségnek és incestusnak -. hogy megfejtsük a páciens tör­ ténetének szimbolikáját a lapokban. Személyesen lehet véleményünk mindenről és mindenkiről. Ha a páciens azt hiszi. Pedig könnyen előfordulhat. A bizalom kérdésével szorosan összefüg­ genek saját erkölcsi elveink. Itt a beszélgetés a fontos. de fogadtam pácienseket egy görög kisvárosban is. és ezek álta­ lában rendkívül érzékeny témák. Amikor terapeutaként beszélgetünk valakivel. nem pedig az.

hogy megnyernénk a bizalmát.és az sincs kizárva. Csak ennyit mondok: „Ez borzasztóan nehéz lehetett önnek". végül neki kellett engem vigasztalnia. Ha a válasz nyilvánvalóan tanácskérés. Ebben a fázisban a tanácsadónak elemeznie kell. amint különféle témák és érzelmek merülnek fel. ha feltesszük magunknak a kérdést: „Vajon mit akar a páciens?". amikor úgy látom. Az empátia a lényeg. és bár elég ritkán történik meg. azonosulni tudunk a prob­ lémájával. vagyis a „Mi ez?" kérdést felváltja a „Miért van ez?". Általában azonban elegendő a figyelmes hallgatás ahhoz. amit a páciens pontosan érez. hogy példát talál­ junk rá az idézett kirakásokból. Azóta tudom. hogy zokogásban törtem ki. hog)' érezze. mégis sokkal lényegesebb. egyre részletesebben. én magam mégis szívesen félreteszem a kártyát. Általában elmondható. és erre utaló megjegyzéseket is hallhatunk. ami különben zárva maradna. ha úgy kívánja meg a beszélge­ tés. akármilyen megrázó történetet hallok. hogy alig kell megszólalnom. akkor a kirakás vagy a horoszkóp ábrája kiinduló­ pontként szolgál a beszélgetés megkezdéséhez. az a legfontosabb. és elidegenítjük magunktól a pácienst ahe­ lyett. Az is gyakori. Hasznos lehet a következő sorrend a páciens problémá­ jára vagy egy bizonyos érzésére: megerősítés > feltárás > megoldás. Ebben rejlik a tanács­ adás terápiás ereje. hogy a páciens kibeszél­ hesse magát. külö­ nösen abban az esetben. hogy érezhető legyen az empátia. ami legin­ A megerősítésben nagyon fontos tényező. hogy a tanácsadás tele van terápiás pillanatokkal. lekeze­ lően vagy hitetlenkedve reagálunk. hogy ne akarjunk azonnal megoldásokkal előhozakodni. hogy elménk azonnal belekezdene az értelmezésbe . és elemzőkészségünk is mélyül. Ha negatívan. hogy elvisel­ j e m a páciens fájdalmait. hogy arról beszéljen. hanem figyelmünket rájuk irányítjuk. M eg kell adnunk az esélyt a páciens­ nek. de ezt sem szabad eltúlozni egyszer annyira megindított egy páciensem története. hogy a szimbólumok jobban érthetők lesznek. Lehet. ha az illető nagyon távol áll a szim­ bolizmustól. A páciensnek szüksége van rá. Kulcs egy olyan ajtóhoz. . Ez a fajta megerősítés rendszerint megkönnyebbüléssel tölti el a pácienst. Ha képesek vagyunk türelmesen meghallgatni valakit. és visszautalunk az egyes lapo­ kat bemutató fejezetekre. MEGERŐSÍTÉS Ez azt jelenti. Ne féljünk a nehéz szimbólumoktól. kább foglalkoztatja. mint amilyenek a Kardok vagy a külső bolygók tranzitjai. mi az. milyen fontos.A TANÁCSADÁS GYAKORLATA A tanácsadó legfontosabb képessége valószínűleg az. szinte biztos. Egy kirakás értelmezése azzal kez­ dődik. FELTÁRÁS Egy érzés vagy egy téma további ki (ejtése Mit akar a páciens? Gyakran segít. hogy jól tud hallgatni. Nem tesszük félre a lapokat vagy a horoszkópot. hogy felállítjuk a szimbolikát a páci­ ens részére. annak katasztrofális következményei lehetnek. a páciens élményeinek megerősítésével folytatódik. hogy beszélni hagyjuk a pácienst. hogy az tökéletes volna -. hogy meg kell erősítenünk.

hogy mi magunk kezdünk beszélni. mint „Nem gondolt még FONTOLVA HALADÁS Az ellenállás bármilyen formájával találkoz­ zunk is. A pszichoterápiában sokszor találkozik beteg és terapeuta. nem közlékeny emberekkel szemben az. itt is igaz. még akkor is. hogy csökkentsük. hogy valakit minden­ képpen szóra bírjunk. ezért nem árt megjegyezni. Az értelmezés sokban hasonlít a vé­ leményhez.. A tarot-olvasó tanácsadás éppen ellentétes ezzel: páciens és tanácsadója legtöbbször csupán egyetlen alkalommal találkoznak. Természetes reakciónk a hallgatag. amikor nincs más választásunk. Célunk. míg másokkal ne­ hezebben lehet boldogulni. bizonyára nyomós oka van rá. amit a lapokban látunk. és hogyan mond­ hatjuk el mindazt." viszonylag könnyen átadhatjuk a szót az illetó'nek. az veszélyes és káros lehet.. hanem sokkal inkább egy adott élethelyzet értelmezése és az útmutatás. és túlságo­ san sebezhetővé vál­ na." Szeretek választási lehetőségeket tárni a páciens elé. Olyan egyszerű kérdésekkel. akik feltárják problé­ májukat. ám ez nem jelenti azt. A lehetőségek felismerése hatalmas erejű katalizátor lehet a változtatás folyamatában. A páciens ellenállhat a személyiségünknek. Gyakran szinte maguktól merülnek lel jó ötletek vagy a nehézséget legyőzni segítő stratégiák. de mégsem vagyunk terapeuták. Ha valaki erősen ha­ bozik." vagy „És mit szólna. és szembeszegülhet az értelmezésünkkel vagy erőfeszítésünkkel. ha. Ha valaki képtelen lemondani a védeke­ zésről. MEGOLDÁS A legtöbb tanácsadás célja nem jövendő­ mondás. tehetünk ugyan javaslatokat. nincs más választása. Talán még nincs fel­ készülve. A tarot-olvasók rengeteget tanulhatnak a pszichoterápiá­ ból. ne veszszünk össze vele.. mindig érdemes megkérdeznünk magunktól: „Vajon mit mond ez nekem?". de nem biztos. VÁLASZTÁSOK A tarot-olvasó tükröt tart az emberi lélek és sors elé. hogy sohasem erőltetünk sem­ mit. minden kérdésre tudjuk a választ.. Általában azonban a beszélgetés felér egy terápiával. Ismerjük el az igazát. Gyakran teszek olyan célzásokat. Ne túlórázzunk azért. Önvédelem Az ellenállás terápiás célt is szolgálhat. Mit tegyünk? Alapszabály. Fogadjuk el. Vannak. hiszen emiatt bukik el sok tanácsadás vagy terápia.. hogy abban a pillanatban ez a rossz értel­ mezés. ami megkülönbözteti egymástól a két lelki gyógymódot. és szívesen merülnek bele a szimbólumok vilá­ gába. . amelyben úgy érzi. hogy egyes páciensekkel könnyebben. Ha mindenképpen le akarjuk gyűrni a páciens ellenállását. ha nyitottabb volna. Van­ nak azonban olyan helyzetek. de ezt sem szabad túlzásba vinni. és a páciens úgy távozhat. de nem irányíthatjuk közvetlenül. arra. amelynek során a páciens saját tempójában tárja a szakember elé lelki terheit. ne pe­ dig növeljük az ellenállását. hogy egyfajta igazságot képvisel. hogy bár­ ki problémáját meg tudjuk oldani. hogy az igazságot. amivel ki akarjuk őt mozdítani a depresszióból. mások ugyanakkor távolságot tartanak és semmit sem tudunk kiszedni belőlük. hogyan lehet felépíteni egy értelmezést. Bárcsak így vol­ na. mint felvállalni a terape­ uta szerepét. Az idő a legfontosabb tényező. hogy..Ellenállás Mint minden emberi kommunikáció esetében. ha nincs nyilvánvaló megoldás. hogy sok mindenen el kell majd gondol­ kodnia. mivel az egyikünknek sem használ. Ugyanakkor nem mindig adódik megoldás egyetlen alkalom során. A következő fejezetben részletesebb infor­ mációkkal szolgálok arról. mint a „Milyen érzés. hogyan ajánlhat­ juk fel azt a páciensnek. mivel ez is segít túllépni azon az állapoton.

azzal kiléphetünk a tagadás ördögi köréből. hogy összekötötte a pácienst saját tagadásával. amitől rögtön minden seb begyógyul­ na. Bizonyos esetekben a közbeszólás is csodát tehet. mi a felfogá­ som a tarotolvasásról és értel­ mezésről . hogyan vál­ lalunk magunkra háromféle szerepet a la- Az énkép átírása Egy fiatal nő elmondta. akinek fogal­ ma sincs." Ha ilyen megfogalmazást hallok. ha tényleg nem találkoznának t ö b b e t . Kissé habozott. ne tedd! Józan ész és intuíció segítségével igyekez­ zünk felmérni. mert így akarja elkerülni a fájdalmat. és arra buzdította. Az arany­ szabály ez: ha kétségeid vannak. mit akar. hogy visszavezetnek bennünket valódi önma­ gunkhoz. Észrevesszük. de félénk arckifejezéséből kiolvastam. hogy lesz ebből kapcsolat. hogy a tarot-tanácsadóknak nincs varázspálcájuk. hogy inkább ismerje el saját­ jaként valódi vágyát. Pél­ dául: „Én mindig kudarcot vallok ezzel". még akkor is. Különösen hatásos kisebb el­ lenállás esetén. ELVÁRÁSOK Említettem már. és elindulhatunk az önfejlesztés jóval tudatosabb útján. Ezért szeretem az elején leszögezni. A bevezetőben kifejtettem. Kérdésem a legjobb lélektani pillanatban hangzott el. hogy a páciens maga sem hiszi el azt. illetve készen áll-e a változásra. ezért tudja. mire számíthat. és örülne. azonnal lecsapok rá. hogy az illető mennyire képes és hajlandó meghallani az igazsá­ got. az jövendölés lett volna részemről. vagy „Nekem soha nem sikerül megfelelő társat találnom. Beszédünk ékesen árulkodik az énképről. hogy nem. hogy összefut-e még valaha a férfival. különösen az olyan kifejezések. KIHÍVÁSOK Az. hogy ideje lenne felfrissíteni. „ N e k e m úgy tűnik. ha ez a vágy feltehetően nem telje­ sülhet. sem varázsita­ luk. nem biztos. Ennek a fiatal nőnek az énképéhez a következő feltételezés társult: „Ha elkötelezed magad egy férfi mellett.Elvárások A páciensek kétféle elvárással jönnek tanácsadásra: egyik esetben a páciens már járt hasonló helyen. hogy munkámnak semmi köze a tisztánlá­ táshoz . hogy a páciens önmagát is becsapja.. ezért a szemébe néztem és meg­ kérdeztem: „Valóban nem érdekli?". ha mondanék valamit róla. Én mind­ két esetben elmon­ dom." Ha megtanuljuk átalakítani énké­ pünk meggyőződéseit. " Miért nem válaszoltam meg a kérdést a kártyala­ pokból? Látja-e még a férfit? A lapok azt felelték.erről az első fejezetben már bővebben volt szó. Ezután kijelentette.. . ha meg vagyunk győződve róla. min­ dig az adott tanácsadástól függ. nagyon is érdekli. minthogy elszakadjon tőle. mint a mindig és soha. a másik esetben olyan ügyfél állít be. Az efféle pillanatok igazi értéke abban rej­ lik. amit mond. ezért közvetlen módon szem­ besítjük vele. és rávilágítanak viselkedésünk vagy meg­ győződésünk valós okaira. Nyilvánvaló ellentmondás volt. és őt bizony nem érdekli.a követ­ kező fejezetben ezt részletesen kifejtem. hogy sikerült elejét vennem annak. mégis ezt mondogatja magának. hogy utazása során megis­ merkedett egy férfival. A lapokból kiol­ vasható üzenet lényege pedig éppen abban rejlett. hogy mennyire tehetjük próbára vala­ kinek a nézetét vagy meggyőződését. akkor biz­ tosan elhagy. azaz átírni. Ha csak ennyit m o n d t a m volna. csak néha megfeledkezünk róla.. amit az okozna. hogy továbbra is be akarjon csapni engem és önmagát. Analitikus szóhasználattal ezt lerohanásos technikának nevezzük. Mindannyiunknak van egy „megírt" képünk önmagunkról..

Gyakori jelenség. Hiszem. tüstént közöltem vele. A fájdalom egyszerű elismerésével . összefüggésben azzal. és még nem pillantotta meg a következő állomást. RÖVIDZÁRLAT Minden tanácsadó legnagyobb félelme az.Élénken emlékszem egy ötvenes nőre a praxisomból. holott a páciensek többsége rendszerint inkább maradna még. Azt is kiolvastam a lapokból. amikor a lapok nem mondanak semmit. mint az. Nagyon gyors tanácsadás volt.sikerült az elején bevonnom a pácienst. . hogy hiába nézi a tarot lapjait. hogy rögtön térjek a tárgy­ ra. hogy azelőtt sohasem járt efféle tanácsadáson. hiszen csak kevés időmet „rabolta e l " . mintha kicserélték volna. amit el kell mondanunk. Számára nagyon jelentős alkalom volt ez. hogy az az eset sem véletlen. milyen csodás új élet vár rá a válás után. és elsietett. azt akarja. hogy hosszasan leírnám a kártya jelentését . Semmit sem szólt. ám velem csupán háromszor történt meg az elmúlt tizenöt évben. és nem fogad­ tam el pénzt. hogy rettenetesen feszült. Legkevésbé azokat a tanácsadásokat kedvelem. ezért amint felbukkant a Kardok Hármas a közel­ múltat jelölő lapként. értelmezők és terapeuták. és annak a kísérletemnek is ellenállt. Minden egyes alkalomból rengeteget tanulhatunk. valamint abban. és persze nekem is bebizonyította. tartozik a tarot tanácsadó feladatai közé. Mivel időnként a terapeuta kockázatos szerepét is fel kell vállalnunk. Mindháromszor befejeztem a tanácsadást. hogy va­ laki nyílván összetörte a szívét. és sok tapasztalat­ ra tehetünk szert. kedve­ sen rám mosolygott. amikor nincs határozott témája a beszélgetésnek. hogy az egy­ előre vitás anyagiak az ő javára fognak rendeződni. Ez tökéletes példája volt annak. A gyakorlati tapasztalatokat azonban csak áldozatos munkával szerez­ hetjük meg. mire számít­ hat. amikor leült mellém. hogyan válhat terá­ piás erővé egy ember tapasztalatának megerősítése. Ezért nem tudta. hogy varázsoljon.ahelyett. amit a lapokban látunk. semmi sem jut eszébe. hogy a páciens és a tanácsadó egyaránt nyitott legyen a lapok üzenetére. mindenkép­ pen érdemes elvégeznünk egy tanácsadói tanfolyamot. pok elemzése közben: egyszerre vagyunk jósok. A következő lapok mind nagyon pozitív kifejletét ígértek. Nem ismeretlen jelenség. mielőtt még ő maga meg­ szólalna. Minden feszültsége elmúlt. mi hang­ zik el. hogy mennyi időt vesz igénybe. ezért színesen ecsetelhettem neki. valamint meg kell tanulnunk értelmezni azt. minden olyan bizonytalannak tűnik. Testbeszédéből láttam. mert semmi másra nem volt kíváncsi. Szerencsére a legtöbb tanácsadá­ somon akadt számos kellemes. és azt is kitaláltam. A hölgy mégis letette a teljes összeget az asztalomra. Éreztem. hiszen a legtöbb páciens szeretné hallani mindazt. Egy konzul­ táció valódi értéke az eszmecserében rejlik. Sokkal fontosabb. hogy felajánlottam neki némi kedvezményt. mennyire nem a ráfordított időtől függ egy tanácsadás hatékonysága. amit a páci­ enstől hallunk. hogy bevonjam őt egy tanácsadás előtti csevegésbe. Szak­ mánk műveléséhez meg kell értenünk a tarot szimbólumait. Mosolyogva bólintott. Amikor valakinek üresjá­ rat az élete. Valójában olyan hamar lezajlott. ezért fordul segítsé­ gért hozzánk. ösztönző pillanat is. Csak ismételni tudom: n e m .

könnyen megtanulhatók és használhatók. Példákat mutatok az egyszerű kirakásokból. hogyan vezes­ sünk le egy értelmezést elejétől a végéig. Tanácsot adok a felkészü­ lésre. amelyek gyorsan.Ebben a fejezetben a kirakások értel­ mezésének gyakorlati tudnivalóival foglalkozom. és elmondom. a pácienst fogadó belső tér kiala­ kítására. .

.

a jóleső érzést. amikor előveszem a lapjait és megkeverem egy újabb tanácsadás előtt. itt-ott gyűröttek. A paklit sohasem szabad elővenni más célra. mint az ő számára. én magam is végeztem tanácsadást kávézó­ asztal mellett. V an olyan iskola. Ne engedjük. És ne feledjük. hogy testbeszédünk milyen óriási hatással lehet a konzultáció sikerére. Én magam négyzet alakú. Kezeljük a kártyánkat szeretet­ tel. ezért amiről most írok. hogy a páciens velünk szemben üljön. Az alkalom. amekkora helyre szükségünk van egy kirakáshoz. Szeretem azt gondolni. amihez hozzásegítettek engem. és sose hagyjuk elől. Kerüljük. amikor éppen nem használjuk. hogy a paklit minél előbb eltehessem. Lapjai megfakultak már. és szeretem azt Fontos. amelyik azt állítja. hogy a hosszú évek során a lapok is átita­ tódtak mindazzal a tapasztalattal. Kedves ötlet. ten­ gerparton. mint egy közönséges pakli kártyát. hiszen ez a pakli egy életen át egyik legvarázslatosabb tárgyunk lesz.ELŐKÉSZÜLETI ÚTMUTATÓ Ami az előkészületeket illeti. Az általános berendezést illetően fontos tisztában lenni azzal. hogy a tarot-kártyát ajándékba kell szerint lehetőleg fekete vagy bíborszínű selyemkendőbe kell becsavarni a paklit A kendő kihajtva legyen akkora. hogy mások kíváncsiskodásból játszadozzanak vele. és azóta is azt használom. A kártya gondozása szakmánk egyik leglényegesebb rituáléja. de mégsem válnék meg tőlük semmi pénzért. mivel ez kifejezetten tekintélyt kapnunk valakitől. inkább leírom. mint kirakáshoz vagy tanuláshoz. a leglényegesebb az. hogy fizikailag és lelkileg egyaránt legyünk nyitottak önmagunk és a páciens felé. Én tizenöt évvel ezelőtt vettem magamnak a tarot-paklimat. A hagyomány Értelmezés . hogy a tarotpaklit mindig csoma­ goljuk be. Ha egy kirakást meg akarok jegyezni. ám a tarot kirakáshoz sima asztallapra és két egyenes támlájú székre van szükség. hogy így legyen. számunkra is legalább olyan fontos legyen. az inkább az ideális és vágyott állapot. hogy a kényelmes karos­ szék remek egy terápia alkalmával. hogy a páciens üdvözlése és fogadása a konzultáció egyik legfontosabb része. de sem­ miképp sem kulcsfontosságú. MUNKAHELYÜNK Mint napjaink számos tarot-olvasója. vonaton. amit zsinórral össze­ húzható vászonzacskóban tárolok. egy sarokba bújva. bordó selyemben tartom a paklimat. Lehet. ágyban fekve. tisztelettel és áhítattal. amikor fogadjuk őt.

félénkek voltunk? Bizonytalankodtunk. hogy páciensünk hasonlóan izgatott. rendezett. A tanácsadás mindig hatékonyabb. amely jól látható. csak arra. az érzelmek. Én mindig a páciens mellé ülök. Ismerek olyanokat. és persze az elmaradhatatlan papírzsebkendő. egy pohár víz. izgatottak. akik órákon át képe­ sek értelmezni mások számára a lapok üzenetét anélkül. hogy vajon mire számíthatunk? Értettük. Bármi történjen éppen életünkben. Kiválóan kell éreznünk magunkat. Nem számít. milyen hamar feltörnek a könnyek. feltehe­ tően bosszankodni fog. mindenképpen félre kell tenni. és próbáljuk ezekre az órákra korlátozni a fogadást. a páciensek 90 százaléka nő. hogy saját praxisomból ítélve parancsoló elhelyezkedés. ideje elárulnom. . és joggal teszi. mert a divináció világa a Hold. és át tudjuk adni magunkat az ő problémájának. és ebből arra következtethetünk. Azt kell inkább érzékelnie. hogy ép­ pen telefonálunk vagy pakolunk. Előttem van a pakli kártya. hogy az üdvözlés és a vendég beveze­ tése kellő súlyt kapjon a tanácsadás során. amikor legutóbb mi mentünk cl ilyen tanácsadásra. hogy ne le­ gyen egymás után túl sok tanácsadás. Idegesek. hogy nekünk ez hánya­ dik tanácsadásunk. és a nappali világhoz tartozik. Ha a páciens úgy érkezik meg. nyugtalan állapotban lesz. az ösztönök. A férfias karakter szoláris természetű. Erre persze már az előző fejezetek során bemutatott példákból is rá lehetett jönni. az ő számára talán ez az első alkalom. FELKÉSZÜLÉS Leglényegesebb fizikai és lelki felkészült­ ségünk. hogy egyikünknek se kelljen fordítva nézni a lapokat. amikor érzé­ keny témák merülnek fel. és mindig tág teret enged az értelmezésnek. Arra is odafigyelek. Hihetetlen. ezért mindig figyeljünk oda. amiben az asz­ tal határvonalat jelent a két ember között. vagyis a lunáris oldal sajátja. Sokkal jobban járunk. ha a környezet tiszta. hogy elfáradnának. hogy készen állunk fogadni őt. A lelki felkészüléshez nincs szükség másra. amelyeknek nincs közük a tarot-olvasáshoz. papír és tollak. hogyan éreztük magunkat. és nincse­ nek szem előtt olyan tárgyak. hogy teljes figyelmünket vendégünknek szentelhes­ sük. hogy kiüresítsük elmén­ ket. én azonban halálosan ki tudok merülni egy ilyen napon. ha ismerjük saját bioritmusunkat. Ez azért van. A tanácsadás időpontja legyen egyfor­ mán fontos a páciensnek és nekünk is. az árnyak és a befogadás éjszakai világához tartozik. Elevenítsük fel. mikor vagyunk leginkább éberek és nyitottak. én ezért sohasem jegyzek elő vendéget a nagy esti programokat követő délelőttre. vagy fogalmunk sem volt róla. de féltünk bármit is meg­ kérdezni? Ne feledjük. hogy a miénkhez hasonló tanácsadói szakterületeken ugyanez a helyzet.Nőies szakma Úgy tűnik. mi történik valójában. A szimbolizmus a legritkább esetben nyilvánvaló.

hogy önmagával is őszinte legyen. Ha igennel felel. azt kapta-e. szíveseb­ ben dolgozom olyan páciensekkel. milyen régen történt. Csak az a fon­ tos. pácienssel egyszerre azonban rendszerint alig egy órát tudunk tölteni. de be­ szélhetünk a falon lógó képről is. A páciens fogadása így rövid szerep lesz. Vagyis. Hogy tovább folytatód­ jon a kommunikációi.HOGYAN KEZDJÜNK HOZZÁ? Minden általam ismert tarot-olvasó másként dolgozik. a módszert elég hatékonynak. és legalább egyszer megkeverje. hogy rendszerint egy általános kirakással indítok. Mint más szakmák esetében. és így több lényeges információ nem jut tudomásunkra. hogy rákérdez a páciens különleges problémájára. Nem min­ denki jön hozzánk egy bizonyos problémá­ val. miről van szó. Ha még sohasem vett részt ilyen tanácsadáson. Amíg cseverészünk. hiszen a fő problé­ ma általában már ebben a kirakásban megjelenik. Az. amiket el akarok mondani. hogy milyen gyorsan alakul ki egy bizalmas kapcsolat . és ezt meg lehet érteni. hogy az emberek figyelnie 15-20 perc után lankadni kezd. Máskép­ pen fogalmazva: az értelmezés pontossá­ ga nagy mértékben függ a kontextustól. Egyetlen szabály a következetesség. Mint már korábban utaltam rá. így teremtjük meg saját rituáléinkat. hogy a páciens nagy kártyás legyen. amiket előbb ellenőriznem kell. akikről semmit sem tudok.kizárólag attól függ. hogy mielőbb rátérhessünk a pár­ beszédre. ha megtaláltuk a számunkra legjobb technikát. Éppen ezért próbálom gyorsan közölni a tudni­ valókat. megkérdezem a pá­ cienst. lehet az időjárás. Egy A pakli megkeverése Nem szükséges. itt is mindenki kidolgozza saját módszerét és rendszerét. A KIRAKÁS ÉRTELMEZÉSE A legtöbb tarot-olvasó tanácsadó azzal kez­ di. Elmagyarázom. A túl hosszú monológ másik kockázata. Ha az általános kirakásban nem látszik egyetlen speciális téma sem. ami pontosíthatná értelmezésünket. amire számított stb. hogy lesznek dolgok. mert kíváncsi vagyok. de lesznek olyanok is. ragaszkodjunk hozzá. . Hétköznapi témákkal indítunk. kiterítem a selymet az asz­ talra magunk elé. mi működik számára legjobban. de még azok is kelletlenül adják ki leg­ féltettebb titkukat. én hogyan dolgozom. részt vett-e már bármikor hasonló tanácsadáson. P ár percnyi könnyed csevegés csökkenti a feszültséget. miután tapasztalta. és ellazít mindkettőnket. általában sokkal eredményesebb a tanácsadás mindkettőnk számára.vagy akár új barát­ ság . hogy semmi se maradjon megválaszolatlanul. hogy kézbe vegye a lapokat. utána kivethetünk egy különleges kérdésre összpontosító kirakást. megkérde­ zem. ám én sohasem találtam ezt hogy a pácienst nem hagyjuk szóhoz jut­ ni. vagy hogy hogyan utazott a páciens. Mindegy. milyen hatéko­ nyan tudjuk lehántani a páciens védőbur­ kait. ezért válhat a tanácsadás olyan hihetetlenül intenzívvé. és ne változtassunk. érdekes volt-e. mivel ha „vakon" indu­ lok el. ez mit mutat. innen hato­ lunk egyre mélyebb és személyesebb szin­ tekre. Ne feledjük. rögtön rátérek arra. amit minden alkalommal előadhatunk. kiveszem a paklit a zacskójából. Rögtön az elején tudatom a pácienssel.

megfontoltan választják ki a lapokat. a t ö b b i lapot összeszedem és félreteszem. én ábrával lefelé kiterítem a la­ pokat a selyemkendőre. . A Kelta Kereszt kirakásában a legerősebb. ne beszéljen. mindig megmu­ tatkozik. a kulcsproblémát mutató lap rendszerint a középponti lapot keresztező lap. hogy egy lap szinte kiugrik a pakliból. A jövő feltárásával szemben ez a kis múltidézés segít a páci­ ensnek belépni a szimbólumok világába. hogy annyira belemélyed a válo­ gatásba. hogy még a pozitív lapok üzenete is negatívra fordulhat. hog)' amíg keveri a lapokat.KEVERÉS ÉS KÁRTYAVETÉS Mialatt a pácienshez beszélek. amint a páciens megke­ verte a paklit. hogy a fordított lapoknak más jelentése volna. múltat jelölő lappal kezdem. Ezután megkérem. hog)' emelje el. Egy fejjel lefelé álló Kelyhek Hármas például az öröm és ünneplés helyett boldogtalanságot. ábrával lefelé fordítva. hogy többet vagy kevesebbet húz. mindig a két. A földies. míg elkezdem lerakni a megfelelő sorrendben. amíg a páciens kiválasztja a lapokat. és csak azt kérik a pácienstől. Felveszem a kiválasztott lapokat. vagy félreteszem őket. hiszen az. hogy az elsőként kiválasztott lap lesz az utolsó. mások rögtön elkezdik a lapok kirakását a legfelső lappal. hogy ő is keverje meg a paklit. Miután a páciens végzett a keveréssel. míg a tüzes és levegős típusok szinte habo­ zás nélkül. hogy ő is hozzáérjen a lapokhoz. gyászos hangulatot jelezne. A z t azonban gyakran tapasztaltam. Arra is megkérem. Magamban mindig csendben számolok. vizes karakterű emberek las­ san. hi­ szen ez is információt jelent az értelmezés­ nél. hogy máris törje a fejét a kérdésein. Vannak. ha nehéz lapok közé kerülnek. mert segítsé­ gemre lesznek az értelmezés során. és ezután adja vissza nekem a paklit. Nem minden tarot-olvasó tulajdonít jelentőséget a fejjel lefelé álló lapoknak. akik megkeverik a paklit. a megfelelő sorrendben fordítva fel a lapokat. hog)' válasszon tíz lapot. közben elmagyará­ zom: az a lényeg. Azt is megfigyelem. Ha a Kelta Ke­ resztet rakjuk ki. megkeve­ rem a lapokat. hog)' melyik lapnál volt különösen határozott vagy bizonytalan. mert előfordul. és így szorosabb lesz a kapcsolat közöttünk. gyorsan kihúzzák a kártyákat. majd megkérem. Én magam sohasem fedeztem még fel. Kihullott lapok Mindig különös figyelmet fordítok azokra a lapokra. ezeket rakja egy­ más fölé. Ezzel bevonom a pácienst a folyamatba. Vagy megjegyzem. amelyek a hagyomány szerint fordított jelentést hordoznak. Ezután kirakom a hagyományos Kelta Keresztet. Ez egyben azt is jelenti. és a kezemben tartom. de arra azért nem szólítom fel. Megfordult lapok Amint a páciens végzett a tíz lap kiválasztásával. ami fon­ tos. vagyis a rend­ kívül fontos végeredményt jelentő lap. amelyek a páciens keverése közben kiesnek a pakliból. Előfordul.

Egy tarot-lap esetében tüstént hozzáláthatunk a kép leírásához. hogy ez a kérdés az illetőre tartozik. nyilvánvaló tehát. ha kihúzunk egy olyan lapot. Ha azonban félelem és aggódás merül fel a páciens egyik rokonával kapcsolatban. Ezután a középponti lapra koncentrá­ lok. ami segít helyére tenni az addig homályosnak látszó. amiről nekem nem akar beszél­ ni?" Rendszerint ilyenkor azt felelem. Úgy tapasztaltam. hogy a múltat jelölő lapokhoz majd visszatérünk. ^~\ . ami természetesen vezet el a jelentéséhez. A többi lap arról árulkodik. és persze arra. Amikor a különféle ki­ rakásokról lesz szó. én egyszerűen közlöm a pácienssel. neki kellene tanácsadásra jönnie ahhoz. V együk például a Végítélet lapját a koporsójukból kiemelkedő. kal felfelé integető alakokkal. vagy a legnagyobb problémájáról szól. hogy ezt kiderítsük. ami azt keresztezi. múltat jelölő lapot. vagyis a 13. amivel kapcsolatban semmilyen gondolatunk sin­ csen. és ezt a Halál. Ez annyira tisztán az újjászületést hirdeti. a jelenlévő páciensnek pedig a saját magára vonatkozó kérdéseket kellene feltennie. az életbe vak) visszatérést. mi várhaté).A LAPOK ÉRTELMEZÉSE A tarot-ban az a legélvezetesebb. ha nincs közvetlen kapcsolatuk páciensem aktuális aggodalmaival vagy szorongásaival. milyen helyzetben van a páciens jelenleg. Legnyilvánvalóbb a halál kérdése. Ha velem ez történik. nehogy elbátortalanít­ son. részletesen kifejtem az egyes lapok helyzetüktől függő jelentését. hogy az asztrológia fura jeleivel szemben itt vizuálisan közvetlenül érzékelhető és átélhető képekkel operálunk. akkor természetesen igyekszem én is választ találni a kérdésre. és előre­ vetíti az eseményeket. Ugyanak­ kor vigyázzunk. hogy minél több értelmet tulajdonítunk a múl­ tat jelölő lapoknak. hogy ebben az értelemben fogjuk figyelembe venni az értelmezés­ nél. testvérekkel vagy gyermekekkel kapcsolatban: „ M i történik a nővérem életében. amelyek elvezetnek a végeredményhez. amelyekkel sohasem foglalkozom. karjuk­ a páciens életéből. Ez a két lap vagy arra vonatkozik. lap esetében közvetlenül kifejtem. ELKERÜLENDŐ KÉRDÉSEK A nagy arkánum kirakásainál megemlítek néhány olyan témát. Gyakran felmerül menet közben egy történet Harmadik félre vonatkozó kérdések Mindig igyekszem elkerülni a harmadik félre vonatkozó kérdéseket. annál több értel­ me lesz az egész kirakásnak. miután átnéztük az egész kirakást. hogy kétségkívül új kez­ det jelölője. Ilyen kérdések gyakran merülnek fel rokonokkal.

hogy az efféle kér­ dések rendszerint valami mélyen vágyott dologra vonatkoznak.. hogy a halálra vonat­ kozó kérdésekre egyszerűen tilos válaszol­ nunk. és a negatív válasz csalódást keltene. vagyis a halálát .gyakorlati. A tarot és az asztrológia arra való.?". hogv szinte ömlik belőlem a szó. hogy a tarot mindig a pillanatnyi helyzetet segít felfedni. nem árt emlékeztet­ nünk rá. akkor befogadó. vagy mi okozza a problémánkat. közelgő vagy nemrég lezajlott szülés kap­ csán. amely így kezdődik: „Lesz-e nekem valaha. Néha a szavak mintha nem áll­ nának közvetlen összefüggésben a kirakás- Az alső lap mutatja a jelenlegi helyzetet. Szimbolikus értelemben jelzi vala­ minek a végét. A III. Az Uralkodónő gyakran bukkan fel az anyaság­ gal kapcsolatos kérdés­ körben. terhesség. erősen ráhangolódott állapotban leszünk. AMIT LÁTUNK A tanácsadás során előfordul. mi keresztez bennünket. hiszen minden kontextusból kiragadva nehéz jósolni. amelyben energiáink erőteljesen összpontosulnak egy bizonyos témára. Amennyiben hatéko­ nyan dolgozunk. lappal. Párkapcsolati téren azt jelzi.Őszintén hiszem. AZT MONDJUK. hogy kapcsolatuk egészsé­ ges. az Uralkodónővel kapcso­ latban szintén elkerülöm a „Lesz-e nekem valaha gyermekem?" kérdés megválaszolá­ sát. sőt kétségbeeséshez is vezethetne. nem pedig ar­ ra. akik pszichikus jelenségnek tartják. azt.lehet ez kapcsolat. mások intuíciónak. Vannak. A jelzett változások mélyek és véglegesek. hogy megmondja. Arról nem is beszélve. Ha a páciens ilyen módon faggat bennünket. és azt mu­ tatja meg. . meddig fogunk élni. aztán hirtelen egy kifejezés vagy akár egy mondat megragad­ ja a figyelmemet. Igazából minden olyan kérdés megvá­ laszolását kerülöm. amiben most va­ gyunk. A Halál lapja legritkább esetben jelez tényleges halált. nem birtoklási vágy vagy téves döntés eredménye. Szerintem ez részben köszönhető a rend­ kívül intenzív kapcsolatnak. és maximum pár hónapra előre „láthatunk" a lapokból. A fölötte lévő a kirakás egyik legfon­ tosabb lapja. mentá­ lis vagy spirituális módon -.. állás vagy életmód. hogy segítségünkre legyen életünk nehéz­ ségeinek legyőzésében . ami hozzásegít a magasabb szintű tudatosság eléréséhez.

.ból olvasható üzenettel. sőt kíván­ juk. mielőtt kihúzná az újabb lapokat. Ha valaki boldogtalan. Reméljük. valamire. mert sohasem könnyű ki­ mondani azt. illetve elismer­ jük. Ponto­ san emlékszem még. ezért figyelmen kívül hagytam min­ den nyilvánvaló problémát. A kirakás végkövetkeztetése az. hogy a pasas megőrül értem. Az egyik az. az előző kirakás lapjait belekeverem a pakliba. ha elhallgatjuk a nehézségeket. és minden csodálatosan ala­ kul majd. Ez a másik oka annak. Csupán az tör­ tént. akkor egysze­ rűen kérjük meg. AMIKOR A VÁLASZ: „NEM" A korábbiakban már utaltam rá. mert lehet. és mindenképpen ki kell mondani. esetleg nevetségesnek hatnak. negatív lapok jelentését. Hát nem így lett. hogy azt mondhassuk. jegyezze meg ezeket a szavakat. hogy minden a legna- Ismétlődő lapok Ha végeztem a Kelta Kereszt kirakásával. Ha mégsem. ami a felszínre akar törni. Én már megtanul­ tam. milyen nagy probléma lehet. hogy senkinek sem teszünk szívességet azzal. szükség esetén elkészítek még egy speciális kérdésre vonatkozó kirakást is. ha az ember min­ denképpen jó híreket akar mondani egy tarot-tanácsadáson. hogy ő is keverje meg. imádtam a fickót. mint az értelmezés megerősítése vagy bizonyítéka. ahogyan a véletlenül kizuhant lapoknál. mit jelente­ nek valójában. amikor még kezdőként saját ma­ gamnak vetettem lapot. hogy a problémájukat fel-. Rettenetesen ne­ héz kapcsolatban éltem éppen valakivel. hogy addigi vakhitem még mélyebb lett. hogy a kapcsolat jól működjön. Másodszor: az emberek azt akarják. hogy ezekre is oda kell figyelni. hogy a későbbiek során kiderül majd a jelentésük. amit nem szeretne hallani. volt. és kétségbeesetten vágy­ tam rá. ame­ lyek az előző kirakásban is szerepeltek. biztos nem azt akarja hallani. milyen gyakori a lapok ismétlődése. AMIT LÁTUNK. furcsának. bajban van vagy eladósodott. hogy valami fontosra akarják felhívni a figyelmünket. hiszen a páciens néha azonnal tudja. Két dolgot kell mindenképpen észben tartani. az ismétlődő lapok esetében is arról van szó. Mielőtt megkérném a pácienst az újabb lapok kihúzására. visszaigazoljuk. hogyan történt ez velem. hiszen az ő esetükben még erősebb a vágy. AKKOR IS AZT MONDJUK. Ugyanúgy. amit a páciens hallani szeretne. minket egymásnak teremtettek. Itt nagyon fontos felfigyelni azokra a lapokra. hogy a várt választ adhassam. hogy nem szívesen adok tanácsot olyanoknak. Az ismétlődő kártya úgy viselkedik. vagy ha felerősítjük a nehéz. akiket jól isme­ rek. El sem hinnénk. és felkérem a pácienst.

nem teljesen az fog történni. És így tovább. hogy válaszokat kapjanak. akkor előre jelzem: „Maradt még öt-tíz percünk. Én általában affélé­ ket mondok. amire számít". Ha elég korán megérzem. Vagy: „Bárcsak azt mond­ hatnám. Mindig ott van egy óra az asztalomon. akiket valósággal elbűvöl a tarot. hogy „Nos. hogy ez nem igaz. hogy könnyen kicsúszhatunk az időből. de a lapokból úgy tűnik. ötleteket adunk és megfelelő stratégiára ösztönzünk ahelyett. nem pedig azért. kemény harcra kell felkés/ülnie". attól függően. hogy állandóan a karórámra kelljen pillantani. Van valami különösen fontos. hogy üres szólamokat hallgas­ sanak. Ha maradnak olyan témák. Ha végül mégis nemet kell mondanunk egy páciens vágyának teljesülésére. hogy ítélkeznénk. . már­ pedig a kép nem túl biztató". Vagy: „Saj­ nos ki kell ábrándítanom. hogy bizony lejárt az idő. hogy tökéletesen alakulnak a dol­ gok. őket kedvesen figyelmeztetni kell. de sajnos nem ez az igazság". s ez attól is megóv. sét. amint közele­ dünk a tanácsadás végéhez. hogy a konzultáció 30-45 percig fog tartani. ha előre kö­ zöljük a tanácsadás időtartamát. BEFEJEZÉS Elkezdeni sem könnyű. amire esetleg rá akar kérdezni?" Ezt köve­ tően összefoglalom a kirakás értelmezésé­ nek főbb pontjait. tudom. hogy legtöbben szinte maguktól fejezik be a kérdezősködést. jóval hatá­ rozottabb vagvok: „Ha továbbra is elszán­ tan ragaszkodik ehhez. Ugyanakkor az sem jó. és talán nem ártana megkérdeznie magától. tegyük ezt minél kíméletesebben. és minden­ képpen ki kell rángatni onnan. de egy elfogadható végeredményig vinni a kirakás érteimezé-. Még a legnehezebb kirakások esetén is feltárható a kivezető út. mi volt a leghasznosabb vagy a legértékesebb információ. legalább olyan fontos és nehéz feladat. Különleges esetekben. hogy azt mondjam. hogy lesznek olyan pácien­ seink. Legtöbbször olya­ nokkal fordul elő. felajánlok egy újabb időpontot. és megkérdezem. amit látok. ha valaki bele­ süllyedt saját nyomorúságába. Amikor megbeszélem a találkozót az új pácienssel. ha búskomorrá tesszük a pácienst. Tapasztalataim azt mu­ tatják. akik nem érzékelik az idő múlását. akik mintha az elkövetkező három órára kibéreltek vol­ na bennünket. azért fordulnak hozzánk taná­ csért. Vagy: „Ez bizony nem a leg­ könnyebb helyzet. vajon tényleg ra­ gaszkodik-e a további bonyodalmakhoz?". Az időtényező Elkerülhetetlen. miközben tökéletesen tisztában van vele. ami nagyon zavaró lehet a páciens számára. és figyel­ meztet a rendelkezésünkre álló időre. nem törődnek az idővel. melyekre több időt kell szán­ nunk. hogy nem ezt szeretné hallani. Természetesen akadnak olyan páciensek is. mindig tudtára adom. Sokkal könnyebb a dolgunk. mennyit kell beszélnünk a témáról. de nekem az a dol­ gom. Ne feledjük.gyobb rendben van.

ám az első reakció hasznunk­ ra válhat. Ha viszont negatív. melyek működnek a legjobban. de ezt is tegyük egyszerűen. akkor a küzdelemnek van értelme. mire felfordít­ juk az utolsó lapot. és ezek milyen helyekre kerülnek. hogy van-e egy bizonyos kártyatípus­ nak dominanciája a kirakásban. Ha a múltat jelölő lapok helyén vannak. Ha a végeredmény lapja pozitív. például világos vagy sötét. Nehéz őket megtanulni. mint az egyes lapok jelenté­ se. Tapasztalataim szerint nem tanácsos túl sokáig töprengeni a megszólalás előtt. Megnézzük. hiszen a lapokon keresz­ tül építjük fel a páciens életének és prob­ lémájának kontextusát. hogy az első benyomás egyszerű is lehet. melyek a legnehezebb lapok a kirakásban. a legrosszab- Ha sokáig habozunk. Ezek az általános megállapítások alkot­ ják első ránézésre az értelmezés keretét. • én mégis a felsorolt és bemutatott kirakásokhoz ragaszkodom. és ha erre odafigyelünk. A legtöbb kirakás általában vegyes képet mutat. hogy az illető vesztesen kerül ki az ütközetből. A tarot annyira vizuális. bon már túl van az illető. . Nincsenek merev szabályok arra vonatkozóan. Az elhangzó információk és a reakciók sokat adnak hozzá a tanács­ adás keretéhez. akkor megoldandó problémák i várnak még rá. Több száz kirakás közül választhatunk. és bizonyos jelentéseik sokszor értelmetlennek tűnnek. megkísérlem megragadni az egész ábra lé­ nyegét. ám ha a jövőt jelképezik. AZ ELSŐ MEGFONTOLÁSOK Jóval tudatosabb szinten már megállapít­ juk. A mikor felfordítom egy kirakás lapjait. jó esély van rá. könnyű vagy nehéz. ezért én mindig rögtön elkezdek beszélni. de­ rűs vagy szomorú. az segíti értel­ mezésünket. úgy lett egyre többféle a kirakási modell.KÜLÖNFÉLE KIRAKÁSOK Amint a tarot egyre népszerűbbé vált. Csak egyszerűen! Úgy találtam. ám sok kísérletezéssel lassan kialakul. Ha elég sokat gyakorlunk. Az összkép legalább olyan fontos. mivel ezek tökéletesen megfelelnek bármilyen felmerülő kérdés vagy probléma megválaszolására. még mielőtt egyetlen szót szólnék. mégpedig a múltat jelölő lapok­ kal indítok. már minden összeállt a fejünkben. és egy percen belül el tudjuk kezdeni az értelmezést. a páciens ideges lesz. hogy a bonyolult kirakások nem annyira hatékonyak. melyik kirakást kell használnunk az egyes esetekben.

Amint felfordítottuk egy kirakás utolsó lapját is, fontos, hogy kialakítsunk magunkban egy általános képet. Ez az első benyomás rendkívül nagy segítségünkre lehet.

Ha három vagy t ö b b lap van a kirakásban a nagy arkánumból, ráadásul fontos helyeken állnak, akkor nagy jelentőségű eseményekre vagy változásokra számíthatunk.

Ha a kis arkánum valamelyik színéből t ö b b lap előfordul a kirakásban, az az adott szín által jelképezett témák elsődlegességére utal. Az Érmék túlsúlya például a pénzügyek fontosságát emeli ki.

Az Udvari lapok dominanciája gyakran a páciens életének fontosabb szereplőivel való kapcsolat fontosságát vagy annak erős befolyását jelzi,

KELTA KERESZT KIRAKÁS
A legismertebb és leggyakrabban használt kirakás, én magam is minden tanácsadást ezzel indítok. A szakkönyvek apró eltéréseket tartalmazhatnak az egyes lapok elhelyezkedését, illetve hozzárendelt jelentését illetően.

Juliet Sharman-Burke: The Complete Book ofTarot'* című könyvéből. A lapokat itt megszámozva mutatom, és a számok a lapok kihúzásának és lerakásának sor­ rendjétjelölik. A hagyományos jelentés mellett - például: „Az, ami már eltűnt az életedből" - röviden összefoglalom

E

lsőként a Kelta Keresztet mutatom be, mivel én is ezt tanultam meg először

a lapok jelentését, amint az a következő oldalon látható. Ezenkívül saját rendszert alakítottam ki a kártyák szerepére vonat­ kozóan: a jelenlegi hónapot az 1. és 2. lap jelöli, és a többi mind egy-egy hónappal többet, ami tehát azt jelenti, hogy a vég­ eredményt jelző lap sem lehet hat hónap­ nál több. Ez persze nem merev szabály, csupán irányelv.

A KELTA KERESZT KIRAKÁS Jelenlegi helyzeted Ami keresztez téged Ami fölötted van - közeljövő Ami alattad van - már eltűnt az életedből Ami mögötted van - a közelmúlt

Ami előtted van - a távolabbi jövő Amilyen helyzetben találod magad Ahogy a környezeted lát téged Reményeid vagy félelmeid Végeredmény

Az itt következő felsorolás sorrendjét az értelmezés sorrendje határozza meg. 4 Ami alattad van - már eltűnt az életedből Én mindig a múltat jelölő lapok értelmezésével kezdem, amelyek olyan eseményeket, helyzeteket mutatnak, amelyek általában egy évvel ezelőttig történtek. Időnként előfordul, hogy ennél távolibb múltba vezetnek vissza. A lap jelentőségét nem szabad alábecsülni, hiszen olyan régi dologra utal, amely nyomot hagyott bennünk, akár közvetve, akár közvetlenül, és ezzel nagymértékben hozzájá­ rult jelenünk formálásához. 5 Ami mögötted van - a közelmúlt Ez a lap rendszerint a közelmúlt eseményeire em­ lékeztet, vagyis az elmúlt hat hónap történéseire. Ez megint nem mereven alkalmazandó szabály, csupán irányelv. Gyakran tapasztalom, hogy a 4. és 5. lapok kombinációja f o r d u l ó p o n t o t ír le, események és döntések olyan sorozatát, amelyek erősen befolyásolták vagy megváltoztatták a kér­ dezőt, és komoly szerepük volt a jelenlegi helyzet kialakulásában. 1 Jelenlegi helyzeted Ez a lap azt mutatja m e g , hol, milyen helyzetben van most az illető. Lehet ez éppen zajló történés, de lehet belső állapot is, valamilyen érzelem vagy hangulat. Előfordulhat az is, hogy a kettő kombinációja. 2 Ami keresztez téged Ez a kirakás egyik legfontosabb lapja. Szinte mindig a probléma lényegére mutat rá - olyan személyre vagy dologra, aki vagy amely az illető útjában áll. Leggyakrabban az 1. és 2. lapok összeolvasott jelentése összegzi a jelenlegi előrejelzést.

3 A m i f ö l ö t t e d van - a közeljövő Ez a lap azokról a dolgokról árulkodik, amelyek a közeljövőben válnak ismertté és fontossá. Általá­ ban a következő hónapra vonatkozik. 6 Ami előtted van - a jövő Ez a lap is a közeli jövőt jelöli, és rendszerint nem mutat két hónapnál tovább. Gyakori, hogy a 3. és 6. lapok együtt jeleznek bizonyos fontos hatásokat vagy eseményeket. 7 Amilyen helyzetben találod magad Ez a lap leginkább az érzelmi állapotról szól, arról, hogy vajon pozitív vagy negatív érzést táplál-e az illető egy másik emberrel vagy fontos üggyel kapcsolatban. 8 Ahogy a környezeted lát téged Ez a lap a környezetünkre utal, vagyis arra, hogy mi zajlik körülöttünk. Azt a képet is tükrözheti, amit kisugárzunk magunkból a világba, akár tudatosan, akár tudattalanul. 9 Reményeid vagy félelmeid Ez a lap különleges vágyainkat mutatja meg, vagy azokat a dolgokat, amelyektől a legjobban rettegünk. 10 Végeredmény Minden kirakás legfontosabb lapja a végeredményt jelző lap. Hozzá kell tennem, hogy nem mindig használom ezeket a kategóriákat az utolsó négy lapra. Úgy tapasztalom, hogy a hagyományos jelentés mel­ lett a 7-10. lapok az előttünk álló események sorát is jelképezhetik, vagy érzelmeinket, vágyain­ kat és környezetünket. A hozzárendelt jelentések esetében fontos, hogy megőrizzük az értelmezés rugalmasságát.

A KAPCSOLAT KIRAKÁS Kérdező Partner Jelenlegi helyzet Felmerülő kérdések Az ügy lényege Rövid távú kilátások Hosszú távú kilátások . Ezt a kirakást családi. A maradék öt lap a jelenlegi helyzetet.A KAPCSOLAT KIRAKÁS Nem meglepő talán. A kirakás hét lapból áll. a felmerülő kérdéseket. a többi ötöt ív alakban helyezzük föléjük. a kapcsolat fő motívumát és a rövid. mégis rengeteg értékes informáci­ a 2. házassággal vagy titkos viszonyokkal kapcsolatban merül fel a legtöbb kérdés. vagy ha még csak reménykedünk egy új szerelem­ ben. A kapcsolat Kkirakás rendkívül egysze­ rű. ha már benne vagyunk egy kapcsolatban. Ezt a két lapot tesszük le először az asztalra. Kettő személyt jelöl: az 1.és üzleti ügyek­ nél is használhatjuk. pedig a partnerét. ót nyújthat számunkra akkor is. amivel a pácienseim felkeresnek. illetve a hosszú távú kilátásokat jelöli. hogy leggyakrabban ezt a kirakást használom. lap a kérdezőt. hiszen a szerelemmel.

Pozitív lap esetén a kapcsolat jó irányba tart. A jövő is biztató­ nak látszott. akkor nem igazán lesz szép a jövő. 7 Hosszú távú kilátások Ez a lap az előttünk álló év eseményeit jelöli. . akkor a kapcsolatnak jók a kilátásai. 3 Jelenlegi helyzet Ez a lap a kapcsolat jellegét mutatja meg aktuális formájában. Egy nehéz lap azonban azt jelzi. hogy az illető hogyan érez a kapcsolat. vagyis azt. míg a következő nagy arkánum lapok fejlődést és kiteljesedést ígértek. Ha a lap pozitív.a megelégedés jelöli. hiszen a Botok Királynője jelezte a jelenlegi helyzetet . 6 Rövid távú kilátások Ez a lap a következő hat-tizenkét hónapra utal. 2 Partner Ez a lap azt a személyt jelöli. illetve a partner iránt. és ha ez még nem volna elég. 4 Felmerülő kérdések Ez a lap a kapcsolat közvetlen jövőjét mutatja meg. míg a végeredményt jelző lap. Ez a lap azon személy jelölője. a Botok Hatos a biztos sikerre utalt. Megmutatja. az mindenképpen a siker és a boldogság jele. hogy nem érdemes új kapcsolatba belebonyolódni. ha nehézségeket kell leküzdeni. hogy a lánykérés meg fog történni. hiszen azt jelzi. Vajon meg kéri-e a kezemet? Ha pozitív Kelyhek lapok tűnnek fel egy párkapcsolati kirakás­ ban. partnerét a Kelyhek Kirá­ lya jelenti. Ha a végeredményt jelző lap is negatív. azt jelzi. hogy a kapcsolat küzdelmesen alakul. vagyis maga a kérő. Ebben a kirakásban a kérdezőt a Kelyhek Kilences .1 Kérdező 5 Az ügy lényege Ez a lap az értelmezés lelke. A közeljövőt jelző Botok Kettes a tervezésre. hogy az illető hogyan érez a kapcsolat. vagy nem állja ki az idő próbáját. és még ha a t ö b b i lap nehéz is.magabiztos és határozott -. A két fél között felme­ rülő kérdésekre is utal. Ha nehéz lap. akkor az biztosan jelzi a kapcsolat végét vagy azt. még akkor is. hogy merre tart. Ha a kapcsolat problémás. hogy a kapcsola­ tért érdemes tenni valamit. akkor ez a lap a fő problémát és az aktuális hangulatot mutatja. A pozitív lap viszont boldog fejleményeket ígér. akire a feltett kérdés vonatkozik. Ezek alapján biztosan mond­ hatjuk. aki felteszi a kérdést. illetve a kérdező iránt. Megmutatja. hogy problémák várhatók.

Felfedi a kulcskér­ dést. amennyiben öt lap­ ját ugyanabban az ívben helyezzük el. illetve cselekede­ tei és döntései nagy súllyal esnek latba. a kirakás szinte teljesen megegyezik a kapcsolat kirakással. ha bár­ Ez a lap a közvetlen jövőt mutatja. csak itt hiányzik a két alsó lap. Amennyiben viszont pozitív lap áll itt. amit szeretnénk. a fel­ merülő kérdéseket és a kérdező előtti első mérföldkövet. a kérdező' hozzáállását vagy lelki állapotát. amire vágyunk. azt jelzi. Ha ez a lap másik személy­ A PATKÓ ALAKÚ KIRAKÁS 1 Jelenlegi helyzet 2 Ami előtted van 3 Az ügy lényege 4 Rövid távú kilátások 5 Hosszú távú kilátások re utal. . Ha a kira­ kás t ö b b i lapja is pozitív. akkor is megszerez­ zük. B Ami előtted van mi olyan különleges kérdés merül fel. akkor feltehetően az ő kezében összpontosul a hatalom. hogy a kérdező jó úton halad. hogy az eredményt nehéz lesz elérni. bár a végső döntést a hosszú távú kilátásokat jelző lap mondja ki. D Jelenlegi helyzet Ez a lap a dolgok jelenlegi állását mutatja. ennek legnagyobb a súlya az összkép kialakításában. mint abban. ám csak komoly erőfeszítések árán. Pozitív lap esetén tudhatjuk. akkor elérjük azt. El Hosszú távú kilátások A végeredményt jelző lap rendkívül fontos. itt is ez a lap a legfontosabb. tehát az ügy valószínűleg rosszul végződik. Mint látha­ tó. ami nem párkapcsolati természetű. D Rövid távú kilátások Az első eredménykártya azt mutatja. R endszerint a Kelta Kereszt utáni má­ sodik kirakásnak használom.Ez nagyon könnyű és hasznos kirakás. El Az ügy lényege Mint a kapcsolat kirakás esetében. amely számtalan kérdésre kínál választ. esetleg mindkettó't egyszerre. Nehéz lap esetén kudarcra számíthatunk. egészen jó ered­ ményre számíthatunk. hogyan alakulnak az események az elkö­ vetkező hat hónapban. Ha többségében nehéz lapok jönnek ki. Ha nehéz lap kerül erre a helyre.

hajlamosak lehetünk leragadni egy-egy hagyo­ mányos kirakás mellett. A 117. hogy az a kirakás válik leginkább hasznunkra. Amint a Kelta Kereszt után említettem. hogy elsiklunk lényeges részletek fölött. hogy megtervezzük saját kirakásunkat. Legfontosabb megtanulni azokat a kirakáso­ kat. akkor ez a leggyorsabb és leghasznosabb. a jelenlegi állapotok és az. A HÁROM LAPOS KIRAKÁS 1 Közelmúlt 2 Jelen 3 Jövő Saját kirakásunk megtervezése Amint megtanuljuk használni a tarot bölcsessé­ gét. ám ha egyértelmű kérdést tudunk feltenni. semmi sem tarthat vissza attól. az eredmény csakis káosz lehet. Általános szabály. és a jövőt is mindig ugyanazok a lapok jelezzék. Olyankor használom. Ha már kellő szakérte­ lemmel és tapasztalattal rendelkezünk. amelyen a Kelyhek Apródja szerepel. ám igen hasznos kira­ kás. vagy egy bizonyos lapot a kérde­ ző jelölőjének. amelyiket a legjobban megszeretjük. . ám a keretekhez mindig ragaszkodjunk.EGYÉB KIRAKÁSOK EGYLAPOS KIRAKÁS Ezt nem használom túl gyakran. Az egyetlen követendő szabály a következetesség. és amelyek segítségével a legtöbb kér­ désre választ kaphatunk. akkor minden alkalommal le­ gyen így. és amelyi­ ket a legkönnyebbnek találjuk. és egyre ügyesebben olvasunk a lapokban. szüksé­ ges ugyan némi rugalmasság az értelmezésben. ám ezzel megkockáztatjuk. amelyek komoly szerepet játszanak az adott témában. hogy végül mivé fajulnak a dolgok. amikor ezt a kirakást alkalmazzuk. Termé­ szetesen a legtöbb kérdést vissza tudjuk vezetni egy végső igenre vagy nemre. és az egyik lap helyét kinevezzük a jelen helyzetet je­ lölő helynek. oldalon mutatok egylapos kirakást. kellemesek szá­ munkra. a múltbeli hatások. amire igennel vagy nemmel lehet felelni. Ha megtervezzük saját kirakásunkat. HÁROMLAPOS KIRAKÁS Nagyon egyszerű. A múl­ tat jelölő lapok helyei legyenek mindig azono­ sak. Ha szeszélyesen változtatjuk a lapok jelentését. amikor a kérdés elég egyértelmű: a hozzárendelt jelentések. amelyek kényelmesek.

Kelta Kereszt 151 etikai kérdések 133 E Kardok 99 Kelyhek 107 Hold asztrológiai jegye 22 ciklusa 24 efemeridák 20-21 szimbolikája 24 Hold lapja 66-67 horoszkópok 16 hosszú távú jövő A kapcsolat kirakás 153 A patkó alakú kirakás 154 I időmérés 147 Igazságosság lapja 52-53 Ikrek 22 intuíció 13. 77. 78 Hármas 80 Hatos 83 Hetes 83 Kettes 80 Kilences 81-85 Királya 126 Királynője 122 Lovagja 1 18 Négyes 81 Nyolcas 84 Ötös 82 Tízes 85 efemeridák 20-21 egylapos kirakás 155 elemek 8. 22-23 álmok szimbolikája 14-15.18 anyaság 36-37 apaság 38-39 Apródok 8. Casey 56-57 clairvoyance 13 Csillag lapja 64-65 c jelenlegi helyzet a kirakásban 153 jelentés .Hold 66 F fájdalom 49.tanácsadáson 147 Bika 22 Boáz 35 Bolond lapja 7. 30-31 bolygók asztrológiai jegyeik 16. 24-26 tranzitjaik 20-21 Udvari lapok 8 uralomban 26 Botok 8. 145-146 ismétlődő lapok 146 istennők . 22-23 ciklusaik 24-25 ef'emeridák 20-21 emelt pozícióban 26 esésben 26 száműzetésben 26 szimbolikájuk 19. Carl Gustav 14.a tarot-ban 27 jóslás 12-13 jószerencse 50-51 jövendölés 8. 114-117 Botok 114 Érmék 115 és asztrológia 113 Kardok 116 Kelyhek 117 archetípusok. 78-85 Apródja 114 Ásza 79 és az asztrológia 77.TÁRGYMUTATÓ A Állatöv bolygók 24-26 jegyek 16. 15. 23 Földanya 36 Főpap lapja 34. 144-147 érzelmek . 12-13 jövőt jelző lapok Háromlapos kirakás 155 A kapcsolat kirakás 152 A Kelta Kereszt kirakás 150 A patkó alakú kirakás 154 Jung. 56 H Halak 23 halál (a téma elkerülése) 144-145 Halál lapja 56-57 szimbolikája 17-18 harmadik félre irányuló kérdés 144 Hármasok Botok 85 Érmék 93 Kardok 101 Kelyhek 109 háromlapos kirakás 155 Flatosok Botok 83 "Érmék 90 Kardok 99 Kelyhek 106 Hekaté 66 Hermész 33 Hetesek Botok 83 Érmék 91 Caroline W. nagy arkánum 7 Artemis 66 Arthur király 77 Ászok Botok 79 Ennék 87 Kardok 79 Kelyhek 103 asztrológia 6 és az Akasztott ember 54-55 és a Bolond 30-31 és a bolygóállások 26 és a Botok 78 és a Csillag 64-65 és a Diadalszekér 44^45 és az efemeridák 20-21 és az elemek 8. 23 életközepi válság. 40-41 Főpapnő a Kapcsolat kirakás­ ban 153 Főpapnő lapja 34-35 J Gy gyász 49. 94-101 Apródja 114 Ásza 79 és az asztrológia 77-78 D Démétér 66 Diadalszekér lapja 44-45 Diana hercegnő 12 díjak 132 divináció 13 . és az Uránusz 63 ellenállás 135-136 elvárások a páciensek részéről 136-137 empátia 134 Erő lapja 46-47 értelmezések 8-9. 18 Jupiter asztrológiai jegye 23 ciklusa 25 efemerida 20-21 és a Nyilas 53 és a Szerencsekerék 50-51 szimbolikája 25 Jákim 35 K kapcsolatok és a Kiegyenlítődés lapja 59 és a Szeretők lapja 42-43 kapcsolat kirakások 152-153 Kardok 8. 56 fordított lapok 143 föld elem 8. 76. 23 és az Erő 46-47 és az Érmék 86 és a Főpap 40-41 és a Eőpapnő 34-35 és a Halál 56-57 és a Hold 66-67 és az Igazságszolgáltatás 52-53 és a jegyek 22-23 és a Kardok 94 és a Kelyhek 102 és a Kiegyenlítődés 58-59 és a kis arkánum 77 és a Mágus 32-33 és a Nap 68-69 és a nagy arkánum 7 és az Ördög 60-61 és a Remete 48-49 és a Szerencsekerék 50-51 és a Szeretők 42-43 és a szimbolikája 16 és a Torony 62-63 és az Udvari lapok 112-113 és az Uralkodó 38-39 és az Uralkodónő 36-37 és a Végítélet 70-71 és a Világ 72-73 az ügy lényege Kapcsolat kirakás 153 A patkó alakú kirakás 154 B Bak 23 befejezés .

77.Kelta Kereszt 151 központi lap.Kettes 80 Hármas 80 Négyes 81 Ötös 82 Hatos 83 Hetes 83 Nyolcas 84 Kilences 84-85 Tízes 85 Lovagja 118 Királynője 122 Királya 126 kártyapaklik 7-9. 102-109 Apródja 117 Ásza 103 és az asztrológia 77. 122-125 Botok 122 Érmék 123 és asztrológia 113 Kardok 124 Kelyhek 125 Királyok 8. 9. 102 Kettes HM' Hármas 104 Négyes 105 Ötös 106 Hatos 106 Hetes 107 Nyolcas 108 Kilences 109 Tízes 109 Lovagja 121 Királynője 125 Királya 129 szimbolikája 16 kérdések egylapos kirakás 155 elkerülendő kérdések 144-145 harmadik félről 144 kérdező a Kapcsolat Keresztjében 153 Kettesek Botok 80 Érmék 88 Kardok 96 Kelyhek 104 keverés 143 Khalil Gibran 57 Kiegyenlítődés lapja 58-59 kihullott lapok 143 Kilencesek Botok 84-85 Érmék 92-93 Kardok 100 Kelyhek 109 kirakások 148-155 egylapos 155 háromlapos 155 kapcsolat 152-153 Kelta Kereszt 150-151 patkó alakú 154 saját kirakás megtervezése 155 kirakások értelmezése 139-155 befejezés 147 értelmezés 144-1 17 felkészülés 140-141 időtartama 147 kezdés 142-134 kirakások 148-155 rossz hírek 146-147 tanácsadói szerep 8-9 Királynők 8. a tarot megtanulása 27 Liz Green 19. 28-73 Akasztott ember 54-55 Bolond 30-31 Csillag 64-65 Diadalszekér 44-45 Erő 46-47 Főpap 40-11 Főpapnő 34-35 Halál 56-57 Hold 66-67 Igazságszolgáltatás 52-53 Kiegyenlíiődés 58-59 kirakások 149 Mágus 32-33 Nap 68-09 oksági összefüggés Oroszlán 22 és a Nap 69 o 19 L lapok értelmezése 144-147 fordított lapok 143 ismétlődő lapok 146 kártyavetés 143 keverés 143 kihullott lapok 143 kirakások 148-155 paklik 7-9. 23 lezárás a tanácsadáson 147 Ördög lapja 60-61 Ötösök Botok 82 Érmék 90 Kardok 98 Kelyhek 106 ö P páciens bizalmasság és etikai kérdések 133 gyakorlati tanácsadás 143-137 . 27. 140 keverés és osztás 143 Kelta Kereszt 17. 140 lerohanás 136 levegő elem 8. 118-121 Botok 1 18 Érmék 1 19 és asztrológia 113 Kardok 120 kelyhek 121 M magánélet 132 magányosság 48-49 Maggie Hyde 16 Mágus . 55 Lovagok 8. 112. 150-151 Kelyhek 8. 126-129 Botok 126 Érmék 127 és asztrológia 113 Kardok 128 Kelyhek 129 kis arkánum 7. 75-109 Botok 87-85 Érmék 86-93 és az asztrológia 77 Kardok 94-101 Kelyhek 102-109 kirakások 149 szimbolikája 24 Kos 22 környezet . szimbolizmus 17 kreativitás.a végtelen szimbóluma 33 Mágus lapja 32-33 Mars a Mérlegben állva 52-53 asztrológiai jegye 22-23 ciklusa 24 efemeridák 21-21 szimbolikája 24-25 meditáció 27 megbízhatóság 133 meghallgatni 134 megtanulni a tarot-t 27 Merkúr asztrológiai jegye 22 ciklusa 24 efemeridák 20-21 és a Mágus 33 szimbolikája 24 Mérleg 23 Mars a Mérlegben 52-53 munkahely 110-111 múltat jelző lapok Kelta Keres/l 15 I háromlapos kirakás 155 múltfeltárás 143 Ördög 60-61 Remete 48-49 Szerencsekerék 50-51 Szeretők 42-43 szimbolikája 17 Torony (52-63 Uralkodó 38-39 Uralkodónő 36-37 Végítélet 70-71 Világ 72-73 Nap asztrológiai jegye 22 ciklusa 24 efemeridák 20-21 és az Oroszlán 69 szimbolikája 24 Nap lapja 68-69 Négyesek Botok 81 Érmék 89 Kardok 97 Kelyhek 105 Neptunusz asztrológiai jegye 23 ciklusa 25 efemeridák 20-21 szimbolikája 25 Nyilas 23 és a Jupiter 53 Nyolcasok Botok 84 Érmék 92 Kardok 100 Kelyhek 108 N nagy arkánum 7.

23 Kelyhek 77 Vízöntő 23 T tanácsadás 9. 72-73 visszaigazolás 134 víz elem elemek 8. 7 . 111-129 Apródok 114-117 az értelmezésben 149 és az asztrológia 112-113 Királyok 126-129 Királynők 122-125 Lovagok 118-121 Újhold 66 Universal Waite pakli 7 Uralkodó lapja 38-39 Uralkodónő lapja 36-37 kerülendő kérdés 145 Uránusz asztrológiai jegye 23 ciklusa 25 u w Waite. K. efemeridák 20-21 Szűz 22 sz telihold 66 terápia 135 terhesség 36. 18 színek a kis arkánumban 8 születés 36 születési adatok. Kelta Kereszt 151 Végítélet lapja 70-71 Végzet 18-19 Vénusz asztrológiai jegye 22-23 ciklusa 24 efemeridák 20-21 szimbolikája 21 Világ lapja 7. A. 23 efemeridák 20-21 és az életközepi válság 63 szimbolikája 25 visszatérése 63 V választások 135 végeredményt jelző lap.bolygók 20-21 tudattalan. 45-146 R Rák 22 reinkarnáció 19 Remete lapja 48-49 remények . 140 keverés és osztás 143 Pamela Colman Smith 7 patkó alakú kirakás 154 peres ügyek 52 Plútó 56-57 asztrológiai jegye 23 ciklusa 25 efemeridák 20-21 szimbolikája 25 pszichikus képességek 13. Juliet 150 Skorpió 23 sötét Hold 66 spiritualitás 40 s szabad akarat 18-19 Szaturnusz asztrológiai jegye 23 ciklusa 25 efemeridák 20—21 és az Akasztott ember 55 és a Remete 50 szimbolikája 25 szerelem. 8. 16-18 az álmok szimbolikája 14-15. 134 tanácsadók 131-137 l'dvari lapok 7. 64-65 lestbeszéd 140 tisztánlátás 8. párkapcsolai i kirakás 152-153 szerencse 50-51 Szeretők lapja 42-43 szexualitás 40-41 szimbolizmus 14-19 asztrológiai 16 a bolygók szimbolikája 24-26 a tarot értelmezésében 8-9. álmok 14-15. 18 tűz elem 8. 76.elvárások 136-137 paklik 7-9. 76 rövid távú jövő kapcsolat kirakás 153 patkó alakú kirakás 154 Sharman-Burke.Kelta Kereszt 151 Rider-Waite pakli 7. 12-13 Tízesek Botok 85 Ennék 93 Kardok 101 Kelyhek 109 Torony lapja 62-()3 tranzitok .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful