‫יוסף (ג'פרי) וולף‬

‫'וכל מסעיו הנגבה ללכת‪...‬לצד ירושלים'‪ :‬קדושת מקום וכריזמה דתית במשנתו‬
‫של הגרי"ד הלוי סולובייצ'יק זצ"ל‬

‫מן המפורסמות שמשנתו ההגותית של הרב ד"ר יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל (‪-3091‬‬
‫‪ )3001‬מתמקדת בניתוח אופיו הדיאלקטי‪-‬הדתי של האדם וזיקתו המגוונת לקונו‪ 1.‬התמקדותו של‬
‫הרב סולובייצ'יק (להלן‪ :‬הרב) בחייו הפנימיים‪-‬הרוחניים של האדם באה לידי ביטוי בהתייחסות‬
‫מסועפת לפן הרוחני‪-‬הפסיכולוגי שבקיום מצוות‪ ,‬ובמיוחד למצוות הקשורות בזמן כגון שבת‬
‫ומועד‪ 2.‬אולם‪ ,‬התמקדות זו הצלה על פנים אחרות של משנתו שלא זכו עד עתה לתשומת לב‬
‫ראויה‪ .‬אחת מהפנים האלו היא יחסו של הרב למושג 'קדושת מקום‪'.‬‬
‫כיאה לנציג השיטה הבריסקאית‪ ,‬שני היבטים יש ל'קדושת מקום' במשנת הרב‪ .‬מצד‬
‫אחד‪ ,‬התייחס הרב רבות לנושא זה במסגרת דיונים למדניים הקשורים לסוגיות כגון קדושת‬
‫הארץ‪ ,‬מצוות התלויות בארץ‪ ,‬קדושת המקדש‪ ,‬קדושת בית הכנסת ועוד‪ 3.‬בהזדמנויות אחרות‪,‬‬
‫הוא הרחיב את היריעה ופירש את הפן הסובייקטיבית‪-‬ערכית הטמונה במונחים הלכתיים אלה‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫כאמור‪ ,‬צד זה ביחסו לנושא 'קדושת מקום' ידוע‪.‬‬
‫אולם‪ ,‬יש צד נוסף שטרם זכה לליבון נאות‪ .‬כוונתי לשאלת הכריזמה של קדושה זו ויחסו‬
‫של היהודי אליה‪ .‬בין היתר‪ ,‬הרב דן בסוגיה זו בסדרת שיעורים שהעביר בבוסטון באמצע שנות‬

‫‪ 1‬ראה דב שוורץ‪ ,‬הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק‪ ,‬ב"כ‪ ,‬רמת גן‪ :‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן תשס'ח ו‪R. -‬‬
‫‪Ziegler, Majesty and Humility: The Thought of Rabbi Joseph B. Soloveitchik, Jerusalem: Urim‬‬
‫‪.2012‬‬
‫‪ 2‬קו אופי זה בא לידי ביטוי בכמעט כל כתבי הרב שראו אור בשנים האחרונות‪ ,‬במסגרת פעילות עמותת תורת הרב‬
‫שעל יד ישיבת הר עציון‪ .‬ראה גם ‪G. Blidstein, 'On the Halakhic Thought of Rabbi Joseph B.‬‬
‫‪ .Soloveitchik: The Norms and Nature of Mourning,' Tradition, 30(1996), 115-130‬ראה גם ג' וולף‪,‬‬
‫'היסטוריה ותודעה היסטורית במשנתו ההלכתית של הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק‪ ',‬מחקרים בהגותו של הרב‬
‫יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק‪ ,‬ע' א' רוזנק‪ ,‬ירושלים‪ :‬מאגנס ומכון ון ליר ‪ ,1933‬עמ' ‪.110-111‬‬
‫‪ 3‬ראה‪ ,‬לדוגמא‪ ,‬קובץ חידושי תורה ‪ :‬אסופת מאמרים ‪ /‬מאת מרן ר’ משה הלוי סולובייצ'יק ומאת בנו ותלמידו‪ ,‬מרן‬
‫ר’ יוסף דב הלוי סולובייצ'יק‪ ,‬ירושלים‪ :‬מכון ירושלים תשד"מ ו‪-‬שיעורי הרב ‪ :‬על מסכת חלה ועניני מצוות התלויות‬
‫בארץ ‪ :‬והוא ליקוט חידושים וביאורים שהועתקו מפי השמועה‪ ,‬ע' חיים אברהם שיוביץ‪ ,‬ירושלים‪ :‬מסורה תשס"ג‪.‬‬
‫‪ 4‬ראה י' שרלו‪' ,‬קדושת המקום במשנתו של הרב סולובייצ'יק‪.)http://www.ypt.co.il/show.asp?id=22886( ',‬‬
‫דוגמא מפורסמת‪ ,‬א"כ לדעתי הובנה שלא כהלכה‪ ,‬היא דברי הרב בנושא 'החזרת שטחים' שהושמעו בדרשת התשובה‬
‫שלו בתשרי תשכ"ח (‪.) http://tinyurl.com/qg6so2z‬‬

‫‪1‬‬

‫השבעים; שיעורים שעסקו בחייו‪ ,‬מסעיו ותלאותיו של אברהם אבינו‪ 5.‬נקודת המוצא שלו הייתה‬
‫פסוק בתחילת פרשתנו (בראשית יב‪ ,‬א ‪ +‬ו‪-‬ט)‪:‬‬
‫ָארץ אֲ ֶשר‬
‫ַאר ְצָך ּומּמ ֹּול ְַד ְתָך ּומבֵ ית ָאביָך אֶ ל־הָ ֶ‬
‫וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל־ַאבְ ָרם לְֶך־לְ ָך מֵ ְ‬
‫ָארץ‪:‬‬
‫ָארץ עַ ד ְמקוֹּם ְשכֶם עַ ד אֵ לוֹּן מו ֶֹּרה וְ הַ כְ ַנעֲני ָאז בָ ֶ‬
‫ַאראֶ ָך‪ .....‬וַ ַי ֲעבֹּר ַאבְ ָרם בָ ֶ‬
‫ְ‬
‫ָארץ הַ זֹּאת וַ יבֶ ן ָשם מזְ בֵ חַ ַלה' הַ נ ְר ֶאה‬
‫וַ י ֵָרא ה' אֶ ל־ַאבְ ָרם וַ יֹּאמֶ ר לְ זַ ְרעֲָך אֶ ֵתן אֶ ת־הָ ֶ‬
‫אֵ לָיו‪ :‬וַ יַעְ ֵתק משָ ם הָ הָ ָרה מ ֶק ֶדם לְ בֵ ית־אֵ ל וַ יֵט ָאהֳ ֹלה בֵ ית־אֵ ל מיָם וְ הָ עַ י מ ֶק ֶדם‬
‫וַ יבֶ ן־שָ ם מזְ בֵ חַ לַה' וַ י ְק ָרא בְ ֵשם ה'‪ :‬וַ יסַ ע ַאבְ ָרם הָ לוְֹּך וְ נָסוֹּעַ הַ נֶגְ בָ ה‪:‬‬
‫הרב הדגיש בהרחבה את התעלומה שבצו הבורא כאן‪ .‬אברהם הצטווה לעזוב את ארצו‬
‫ולנסוע ל'ארץ אשר אראך‪ '.‬לא הייתה לו מפה ולא יעד מוגדר‪ .‬הוא התבקש כאן לבטוח בד'‬
‫ולסמוך על האינטואיציה שלו כדי לקבוע את מסלול נסיעתו‪ .‬לשם בירור טיבה של האינטואיציה‬
‫הזאת‪ ,‬הוא ציין את הפסוק 'וַ יסַ ע ַאבְ ָרם הָ לוְֹּך וְ נָסוֹּעַ הַ נֶגְ בָ ה' עליו מאיר רש"י‪' :‬‬
‫לפרקים‪ ,‬יושב כאן חדש או יותר ונוסע משם ונוטה אוהלו במקום אחר‪ ,‬וכל‬
‫מסעיו הנגבה ללכת לדרומה של ארץ ישראל והוא לצד ירושלים שהיא בחלקו‬
‫של יהודה‪ ,‬שנטלו בדרומה של ארץ ישראל הר המוריה שהיא נחלתו‪.‬‬
‫למה‪ ,‬תהה הרב סולובייצ'יק‪ ,‬ראה רש"י צורך להדגיש שכל מסעיו של אברהם היו לכיוון‬
‫ירושלים‪ ,‬ולציין במיוחד שהר המוריה נמצא בחלקו של יהודה? התשובה‪ ,‬הוא אמר‪ ,‬נמצאת‬
‫בעובדה שהקדושה המהותית שבארץ ישראל משמשת נקודת משיכה עבור היהודי (וחשוב להדגיש‬
‫שמדובר מאות שנים לפני שהתקדשה ארץ ישראל מבחינה הלכתית‪ ,‬בימי יהושע)‪ .‬עבור רש"י‪,‬‬
‫אברהם נשען במסעיו על חוש מיוחד שבו ניחן היהודי; חוש המכוון אצלו אל הקדושה‪ .‬כך‪,‬‬
‫אברהם לא היה זקוק להוראה מפורשת אשר לארץ היעד שלו‪ .‬הוא נמשך באופן טבעי לארץ‬
‫ישראל‪ ,‬ואחר כך לכיוון ירושלים הכוללת בתוכה את המקום הקדוש ביותר‪ ,‬מקומו (לעתיד) של‬
‫המקדש‪.‬‬
‫המסקנה העולה מדבריו כאן‪ ,‬היא שלארץ ישראל יש קדושה מהותית‪ ,‬על זמנית‪ .‬קדושה‬
‫זו איננה רק מושג הלכתי בלבד‪ .‬היא מייצגת סוג של כריזמה דתית מובנית‪ ,‬היונקת בסופו של דבר‬

‫‪ 5‬לצורך הדיון כאן‪ ,‬אני מסתמך על רשימות סטנוגרפיות שרשמתי בשיעורים‪ .‬חלק מהדברים פורסם לאחרונה‬
‫‪Joseph B. Soloveitchik, Abraham's Journey: Reflections on the Life of the Founding Patriarch, ed. D.‬‬
‫‪.Shatz, New York: MeOtzar HaRav 2008‬‬

‫‪2‬‬

‫מהקדושה הקמאית של מקום המקדש‪ 6.‬המשיכה לקדושה והמפגש עם הקדושה‪ ,‬הרב הדגיש‪,‬‬
‫מהווים חוויות מכוננת וממשית‪ .‬להמחשת טענתו‪ ,‬הוא תיאר את החוויה כ'נומינוסית'‬
‫(‪ ,)numinous‬במובן שייחס לו התיאולוג הנוצרי‪ ,‬רודולף אוטו בספרו 'הקדושה‪'.‬‬

‫‪7‬‬

‫הרב סולובייצ'יק חזר לנושא כשניגש לעיין בפרשת העקידה‪ 8.‬התורה מספרת שהקב"ה‪,‬‬
‫שוב‪ ,‬לא ציין לאברהם את ההר הספציפי עליו היה אמור להקריב את יצחק‪ .‬הוא הסתפק בהוראה‬
‫הכללית‪' ,‬וְ הַ ֲעלֵהּו שָ ם לְ ֹּעלָה עַ ל ַאחַ ד הֶ הָ רים אֲ שֶ ר אֹּמַ ר אֵ לֶיָך' (בראשית כב‪,‬ב)‪ .‬אברהם יצא לדרכו‬
‫ואז התורה מספרת ש' בַ יוֹּם הַ ְשלישי וַ ישָ א ַאבְ ָרהָ ם אֶ ת־עֵ ינָיו וַ י ְַרא אֶ ת־הַ ּמָ קוֹּם מֵ ָרחֹּק‪ '.‬לפי רש"י‪,‬‬
‫ציין הרב‪ ,‬אברהם הבין מעצמו שהגיע למקום הנכון בגלל ש'ראה ענן קשור על ההר‪'.‬‬

‫‪9‬‬

‫שוב‪ ,‬המצפן הפנימי של אברהם שכיוון אותו כלפי הקדושה פעל נאמנה והתברר שפעל גם בלבו של‬
‫יצחק‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫לדברי הרב סולובייצ'יק ישנן השלכות רבות לכמה רבדים שונים של הגותו‪ ,‬כפי שפורשה‬
‫בעשורים האחרונים‪ ,‬ועוד חזון למועד‪ .‬אולם‪ ,‬דבר אחד ברור‪ .‬התפיסה החווייתית שראה במפגש‬
‫עם הקדושה והמשיכה אליה מהווה מרכיב חשוב בהגותו‪ .‬זו"ע‪ ,‬כל יהודי‪ ,‬סיכם הרב סולובייצ'יק‬
‫אז ובהזדמנויות אחרות‪ ,‬אמור להיות ניחן באותה רגישות המושכת אותו כלפי הקדושה וכלפי‬
‫מקורה‪ ,‬הקדוש ברוך הוא‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ 6‬באופן טבעי‪ ,‬הדברים מתחברים לתיאור של עשר הקדושות המופיע במשנה‪ ,‬כלים פ"א מ"ו‪-‬מ"ט ובספרי זוטא ה‪ ,‬ב‪.‬‬
‫הדירוג הזה צוין לא אחת ע"י הרב בשיעוריו (לעיל הערה ‪ .)1‬הניגוד הברור לדעתו של ישעיהו ליבוביץ' בנושא בולט‬
‫במיוחד‪ .‬השווה י' ליבוביץ'‪ ,‬אמונה‪ ,‬היסטוריה וערכים‪ ,‬ירושלים‪ :‬אקדמון תשמ"ב‪ ,‬עמ' ‪.311 – 311‬‬
‫‪ 7‬ר' אוטו‪ ,‬הקדושה ‪ :‬על הלא‪-‬רציונלי באידיאת האל ויחסו לרציונלי‪ ,‬ת' מ' רון‪ ,‬ירושלים‪ :‬כרמל תשנ"ט‪ .‬בכמה‬
‫הזדמנויות הרב עודד את באי השיעור בבוסטון לקרוא את הספר הזה‪ ,‬אותו תיאר 'ספר חשוב מאד‪'.‬‬
‫‪ 8‬השווה ‪ ,Abraham's Journey‬עמ' ‪ 369‬ואילך‪.‬‬
‫‪ 9‬רש"י‪ ,‬שם ד"ה וירא‪.‬‬
‫‪ 10‬בהמשך הדברים‪ ,‬הרחיב הרב סולובייצ'יק בהבדל שבין יצחק מחד גיסא ואליעזר וישמעאל‪ ,‬מאידך גיסא‪ .‬השווה‬
‫בראשית רבה‪ ,‬מהד' תיאודור‪-‬אלבק‪ ,‬פרשת וירא פרשה נו ד"ה וירא את המקום ואכמ"ל‪.‬‬
‫‪ 11‬חשוב לציין‪ ,‬שחומר רב דווקא בנושא זה‪ ,‬נמצא בהקלטות שיעוריו של הגרי"ד הלוי זצ"ל שטרם זכו לשיבוץ לא‬
‫בשיח המחקרי ולא בשיח הפנים דתי בהגותו‪.‬‬

‫‪3‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful