SYCHRONA 94

26-10-06

14:42

™ÂÏ›‰·16

NIKO™ E. KAPA¶I¢AKH™
Gunnar Hering, ∆· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 1821-1936*
Mais il n’y pas seulement dans l’histoire des luttes de classes, il y a aussi
des luttes de partis. J’entends qu’en dehors des affinités ou des antagonismes
économiques, il se forme des groupements de passions, des intérêts d’orgueil,
de domination qui se disputent la surface de l’histoire et qui déterminent
de très vastes ébranlements
J. Jaurès

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÛÔ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο
ÙÔ˘ ÌÓËÌÂÈÒ‰Ô˘˜ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ G. H., Die politischen Parteien in
Griechenland 1821-1936, Ô˘ ›¯Â ÂΉÔı› ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô ÙÔ 1992.
∆Ô ‚È‚Ï›Ô Î·È ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› ›¯Â ıˆÚËı› ·fi ÙÔ˘˜
ÂȉÈÎÔ‡˜1 ˆ˜ ÌÓËÌÂÈÒ‰Â˜Ø ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ‚Ô‡ÏËÛË «ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ϤÍË» ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1936».
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ηٷگ¿˜ ÙËÓ ·ÚÙÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜
ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ Î·È Ù˘ ÂΉÔÙÈ΋˜ ÂÈ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ·Ó, ÂÎÙfi˜ ‚¤‚·È· ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹ £fi‰ˆÚÔ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ, Ë ŸÏÁ· ∫·ÙÛÈ·Ú‰‹-Hering, Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙÔ‡ÚÔ˜, Ô ∏Ï›·˜ ¡ÈÎÔÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ∞Á·ıÔÎÏ‹˜ ∞˙¤Ï˘, Ë ∞ÓÙÈÁfiÓË ºÈÏÈÔÔ‡ÏÔ˘, Ë ŒÊË ∂Í›ÛÔ˘, Ë °ÂˆÚÁ›· ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ô ¢ÈÔÓ‡Û˘ ∫·„¿Ï˘.
∞ÚÙÈfiÙËÙ· Î·È ÂÈ̤ÏÂÈ· ·ÓÙ¿ÍȘ, ·ÊÂÓfi˜, Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Gunnar Hering, Ô˘ ›¯Â Âȉ›ÍÂÈ Î·È Û ¿ÏÏ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚÂÙ‹ Î·È Ô˘, ¿ÓÙˆ˜,
·Á¿ËÛ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÎÚÈÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·
Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·: I would, in my present circumstances,
consider myself a Greek, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÓ Û ÌÈ· ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ Leicester Stanhope.
∞ÓÙ¿ÍȘ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó·
˘fi‰ÂÈÁÌ· ·˘ÛÙËÚ‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Î·È ÂÔÙ›·˜ ÙˆÓ ËÁÒÓ, ÏÂÙÔÌÂÚÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ,
Â·Ï‹ı¢Û˘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÊÚ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ηÈ, ΢ڛˆ˜, ÌÈ·˜
·Î·Ù·fiÓËÙ˘ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. ªÈ·˜
ÁÓÒÛ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ı˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì ¿ÏϘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ fiˆ˜ ·˘Ù‹Ó Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜, Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ·ÏÏ¿ ηÈ, Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›·, Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ªÈ·˜ ÁÓÒÛ˘ Ô˘ ÚÔηÏ› ÙÔÓ ı·˘Ì·ÛÌfi.
O Gunnar Hering ˘‹ÚÍÂ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ŸÏÁ· ∫·ÙÛÈ·Ú‰‹Hering, «‚·ıÈ¿ ÔÏÈÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔ˜, Ì ·‡ıÌÂÓË ›ÛÙË ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚ›· Î·È ÙȘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜
[…] ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÚÔ˜ οı ۇÛÙËÌ· Ô˘ ı· ¤ÙÂÈÓ ¤ÛÙˆ Î·È Â’
ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜»2.
∫·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÏË ÙËÓ
¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Ô Gunnar Hering ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi
ÙË Û˘Ì¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ‰È·ÎÚÈÙfi ıÂÛÌfi ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡: Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·. ∂È̤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi
ÚfiÏÔ Ô˘ ›¯·Ó ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·.
* Gunnar Hering, ∆· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 1821-1936,
ÌÙÊ. £fi‰ˆÚÔ˜ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜,
∞ı‹Ó·: ªÔÚʈÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∂ıÓÈ΋˜ ∆Ú·¤˙˘, ∞ı‹Ó·, 2006,
ÙfiÌÔ˜ ∞ã+Bã 1417 ÛÂÏ.
O N›ÎÔ˜ K·Ú·ȉ¿Î˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ IÛÙÔÚ›· ÛÙÔ IfiÓÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
™Y°XPONA

∂·ÓÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÌÂıÔ‰Èο Î·È ÎÚÈÙÈο ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·fi„ÂȘ Ô˘,
·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂¸Ó¿Ú‰Ô˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ 1832, ‹ıÂÏ·Ó
Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ó· ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ηÏfiØ ‹ Ù· ¤‚ÏÂ·Ó ˆ˜ ËÁ‹ ‰ÂÈÓÒÓ, ˆ˜ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ (Ë ÊÚ¿ÛË ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ∆ÈÚ˜ Î·È Â›Ó·È
ÙÔ˘ 1833). ™ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÎÚÈÙÈο ÙËÓ ÂͤÏÈÍË
Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ ÂÏ·ÙÂȷ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ (·ÙÚÔÓ›·) –Ô ›‰ÈÔ˜ ÙË
¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ıÂÒÚËÌ·— fiˆ˜ ·˘Ù‹ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÛً̘, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ù· fiÚÈ¿ Ù˘ fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÂÎÙfi˜ ÙÔÈÎÒÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ Î·È fiÙ·Ó Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ Ì·ÎÚÔÔÏÈÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. O Gunnar Hering Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È
Û˘¯Ó¿ Û ¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ «ıÂÒÚËÌ·»Ø ÂȉÈο Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ˆ˜
ÊÔÚ›˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·ıfiÛÔÓ, fiˆ˜ «·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÂÚÈÏÔÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ Û ÎÚ¿ÙË, Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·Á·ıÒÓ,
·ÍÈÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Á›ÓÂÙ·È Î·È ¤ÌÌÂÛ· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› È· Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› Ì ÙÔ ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ ‰˘·‰ÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û¯¤Ûˆӻ.3 ∏
ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹, ·ÏÏ¿ ηٿ fiÛÔ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, Ú·ÁÌ·ÙÈο,
Ó· ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘·‰ÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙË ‰ÔÌ‹
ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù¿, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÂÚÈÏÔÎfiÙÂÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Û ¤Ó· ‚·ıÌfi
Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ‰˘·‰ÈΤ˜ Î·È ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Û ‰È¿ÊÔÚ·, Ì¿ÏÈÛÙ·, Â›‰·. ∆fiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜
fiÛÔ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ Ù˘. ∫·È Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÎÔÛÌÔıˆڛ· ÙˆÓ
ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È, ¿Ú·, Ù· ›‰È· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, Û˘¯Ó¿ ̤¯ÚÈ ·ÏÏÔÈÒÛÂÒ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÎÙÈ΋;
™ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÛÎfiËÛË ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ıˆڛ˜ ÂÚ› ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·Ø ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙË ıˆڛ· «ÂÚ› ÂÁˆÈÛÙÈ΋˜ Âȉ›ˆÍ˘ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜»
ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˘ ª¿Ô˘ÂÚ Î·È Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ¤ˆ˜ ÙȘ ·Ó·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ «Í¤ÓË ÚÔÛÙ·Û›·» ‹ ÛÙË ıˆڛ· Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ «·ÏËıÈÓ‹˜ ı¤ÏËÛ˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡» Î·È ÙˆÓ «Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈӻ Ì ÙȘ «Í¤Ó˜», ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÏÈÙÈΤ˜
ȉ¤Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ «Í¤ÓÔ˘˜» ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜. ∂ÚÌËÓ›· Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¶··ÚÚËÁfiÔ˘ÏÔ, ÛÙÔÓ
¶·‡ÏÔ ∫·ÚÔÏ›‰Ë ·ÏÏ¿ ηÈ, Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜, Û ÓÂÒÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ fiˆ˜ ÛÙÔÓ ¡. ªÔ˘˙¤ÏË. ∫·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô,
fï˜, ·Ú¿ ÙËÓ ·Ô‰ÂÈÎÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘, ı˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î¿ˆ˜ ÙËÓ ÙÂÎÌËÚȈÙÈ΋ ·Í›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·fi„ˆÓ, ÂȉÈο
fiÙ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‚›ˆÓ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi
fi,ÙÈ ÂÌ›˜ Û‹ÌÂÚ· ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ∂›Ó·È, ÁÈ· ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÂÚ›
ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ›¯·Ó Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜,
fiˆ˜ Ô ¶··ÚÚËÁfiÔ˘ÏÔ˜ ‹ Ô ∫·ÚÔÏ›‰Ë˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ∆ÈÚ˜ ‹ Ô
ª¿Ô˘ÂÚ, ·Ú¿ Ó· ηٷ‰ÈοÛÂÈ ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ·
ÎfiÌÌ·Ù·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË Ô˘ ˘·ÎÔ‡ÂÈ, ‚¤‚·È·, Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜.

16

£EMATA

™‡Á¯ÚÔÓ· £¤Ì·Ù·, Ù‡¯Ô˜ 94, IÔ‡ÏÈÔ˜-™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2006, ÛÂÏ. 16-19

·˘Ùfi ÙÔ Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÈ·Îfi ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÔϤÌÔ˘ Î·È ÂͤÁÂÚÛ˘ — ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÏȤ˜ ÂÏ·Ù›˜— fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·Ù¿ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821Ø ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ù˘ 17 £EMATA . ¢È·‰ËÏÒÓÂÙ·È.5 ∏ ı¤ÛË Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ó·ÈÚ› Ô˘‰fiψ˜ ÙËÓ ‡·ÚÍË Î·È ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ‹ Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂Ô̤ӈ˜. ÿÛˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·. ·ÎÚÈ‚Ò˜.SYCHRONA 94 26-10-06 14:42 ™ÂÏ›‰·17 O Gunnar Hering ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÓÂÒÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ fiˆ˜ ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ ∞ÛÚ¤·. ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ÙˆÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ı¤ÛˆÓ. ·ÛÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ‹ Î·È ¿ÏϘ ÈÔ ·ÏÔ˘ÛÙ¢ÙÈΤ˜ fiˆ˜ «ÚÔԉ¢ÙÈÎfi». ˆÛÙfiÛÔ. ÛÂ Û˘Ì·ıÔ‡ÓÙ˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·. Ë ‰‡ÛÎÔÏË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ÔÈ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‡ÛÙԯ˜ Î·È ÙÔÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÌÈ· ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ: «π‰ÂÔÏÔÁ‹Ì·Ù· […] ·Ó¢ڛÛÎÔÓÙ·È Û ÔÏÏ¿ ›‰Ë ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ –ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·Î‹Ú˘ÍË Î·È ÛÙÔ ÓfiÌÔ. ∞ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ÈÔ ÎÔÈÓfiÙ˘˜ ¤ÓÓÔȘ fiˆ˜ Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ (ηٿ¯ÚËÛË ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ·ÍÈÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ›‰ÈÔÓ Û˘ÌʤÚÔÓ. ÙÔÓ John Anthony Petropoulos. ∞Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜. ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ì·˜ Ôχ ˆÚ·›Â˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙȘ ‰È·Ì¿¯Â˜ ÙÔ˘˜ ‹. ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÌÂÚ›‰ˆÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. °È· Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿6 ·˘Ùfi Ô˘ ›Ûˆ˜ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ : «∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ Ë ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ȉÂÔÏÔÁÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÛÙ· Û¿ÚÁ·Ó·». ∫·È Ì ÙËÓ ÂÈʇϷÍË fiÙÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÙÔ ÂϤÁ¯Ô˘Ó –ÌÂÚÈÎÒ˜ ‹ ÔÏÈÎÒ˜— ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘. fiˆ˜ ÙËÓ ÔÚ›˙ÂÈ) Î·È Ë ·ÙÚÔÓ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ·ÍȈ̿وÓ. ªÂٷ͇ ȉÂÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘ Î·È ˙ˆ‹˜. ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‚¿ıÔ˜. Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜. Ù¤ÏÔ˜. ∫·È ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È . ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔÛÂÎÙÈο Û ÌÈ· ÛÙÔ¯·ÛÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ÙËÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ —ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ Èı·Ó‹ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ì¤Û· Î·È ¿Óˆ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡Ԣӗ ÛÙ· ÂÍ‹˜ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·: ¶Ò˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ‹ ηÎÔÌÂÙ·¯ÂÈÚ›ÛÙËΠÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. O Gunnar Hering ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË Ì·ÎÚ¿ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ Á¤ÓÓËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. °È·Ù› Ù· ΢‚ÂÚÓÒÓÙ· ÎfiÌÌ·Ù· ¤¯·Û·Ó ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο. ÔÈ Î¿ÔÈ. OÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Gunnar Hering ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏË Û·Ê‹ÓÂÈ·: «[…] Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ·ÔÛ‡ÓıÂÛË ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ÎÚ¿ÙÔ˜-ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙˆÓ Î˘Ú›·Ú¯ˆÓ ٿ͈Ó. ‰È·Û¯›˙ÂÈ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÊÔ‡ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Âϛ٠¤¯Ô˘Ó ‹ οÓÔ˘Ó ÂÚÈÔ˘Û›·. ‹ fiÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· Ë ÔÏÈÙÈ΋ ηıfiÚÈÛ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤Ûˆӻ. ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙÚÈ¿ÛÔ˘ÌÂ. ªÂ ÔÈ· ̤۷. Ë ÔÔ›· ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÓfiÌËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Âϛ٠·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ¿ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÔÏÈÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ·fi fiÏ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·. ª¤ÓÂÈ fï˜ ·Û·Ê¤˜ Ò˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È. Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÌÂıfi‰ˆÓ»7. Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Ì·ÚÍÈÛÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔÓ ··Û¯ÔÏ› Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ fiÙ·Ó Í·Ó·Û˘˙ËÙ¿ ¤ÓÓÔȘ fiˆ˜ ÌÂÁ¿ÏË È‰ÈÔÎÙËÛ›· Á˘. ¿Ú·. ÚˆÙ·Ú¯È΋ ·ÈÙ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ‹ ٿ͈Ó. ÙÔÓ ªÔÚÈ¿ Î·È ÙËÓ ⁄‰Ú·. ™Y°XPONA ø˜ ÚÔ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌfiÚÂÛ·Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜. ÛÙËÓ ·˘ÛÙËÚ¿ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ (ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Î·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ª¤ÓÂÈ ÌÈ· ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ ÂͤٷÛË Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Û ÔÈÔ Â›Â‰Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÓÔÈÎÙ¿ (Î·È ÁÈ·Ù›) Î·È Û ÔÈÔ Â›Â‰Ô ÂÏ·ÙÂȷο. Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·. Û˘Óı‹Ì·Ù·. Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Â›Ó·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ. ȉ›ˆ˜ ÛÙË ƒÔ‡ÌÂÏË. ‰ËÏ·‰‹. Â›Û˘ —·ÏÏ¿ Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi. Ë ÌÂÚÈ΋ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡. Û ÔÌÈϛ˜ ÛÙË ‚Ô˘Ï‹ Î·È Û ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ— Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ΢‚ÂÚÓÒÓÙˆÓ fiÛÔ Î·È ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÔÌ¤ÓˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÚ›ÏÔÎÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ȉÂÔÏÔÁÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·». «·ÓÙȉڷÛÙÈÎfi». ͤÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜. ÔÈ ·ÚÌ·ÙÔÏÔ›. ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜. ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜.4 ∏ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Â›Ó·È ‰›Î·ÈË ·ÏÏ¿ Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi Ù¤ÙÔȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ‰ÂÓ ·ÏÏÔÈÒÓÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘ ϤÍÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ÛÂ Û˘ÓÔ‰ÔÈÔÚÔ‡ÓÙ˜ ÎÙÏ. ∞ÚÓÔ‡ÌÂÓÔ˜. Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÛÙÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ Eldersveld. ÙˆÓ ¿ÚÚËÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ.— ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ‹ ˘ÏÈÎfi ÏÂfiÓ·ÛÌ· Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ· Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ fiÙÈ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘˜. ¶ÔÈÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ Ë ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜. ·Ú¿ÁÔ˘Ó È‰ÂÔÏÔÁ›· Ô˘ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È. Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ËÁÂÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ˘ÏÈ΋ ‹ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋. ·ÓÔÈÎÙ¿ ÁÈ· Ô·‰Ô‡˜ ‹ Ù˘Èο ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ̤ÏË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· Â›‰· Î·È ÂÓÒÛÂȘ Ì ÂÙÂÚÔÁÂÓ›˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î˘ÚÈ·Ú¯ÈÒÓ. ÂÔ̤ӈ˜. ¶ÔȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó. ªÂ ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û·Ó ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜. Î·È ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ∂ıÓÔÛ˘ÓÂχÛÂȘ. ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∞˘Ù‹Ó ÙËÓ Ô˘ÛÈÒ‰Ë ·Ó·ÛÎfiËÛË Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÎÚÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ °ÚËÁfiÚÈÔ ¢·ÊÓ‹ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÓÂÒÙÂÚÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ fiˆ˜ ÛÙÔÓ Ã·Ú›ÙˆÓ· ∫ÔÚÈ˙‹. fiÙÈ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚË̤Ó˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.8 ªÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ‰È·ÊˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ô‡Ù ÔÈ ·ÓıÚˆÔÏfiÁÔÈ Ô‡Ù ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘˜ ÂÚ› ͤÓÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ‹ ÂÚ› ȉȿ˙Ô˘Û·˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ·. ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ª·˘ÚÔÁÔÚ‰¿ÙÔ. O Gunnar Hering ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÈ. ∞ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙȘ Û¯ËÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈʇϷÍË. ÙÔÓ ¡ÈÎfiÏ·Ô µÏ¿¯Ô.¯. ªÂ ÔȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Î·È Ì ÔÈ· ̤۷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË. ÙËÓ ˘fiıÂÛË fiÙÈ «·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‹ Û “ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿Ï˘ÛË”. ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Î·È ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÏ›Ù Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÓ›ÔÙ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÍÔ˘Û›·˜.

ªÂ ¿ÏÏÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ı· ϤÁ·Ì fiÙÈ ÔÈ ·ÏȤ˜ ËÁÂÌÔÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û·Ó Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ÂıÈÌÈ΋ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚÓ·Ó. ∏ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÌÔÓ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÚÔÔÔ›ËÛ ‚¤‚·È· ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ. ∆· ÎfiÌÌ·Ù· ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ó¤Ô Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÚÔÛˆÔÔÈË̤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÙÚÔÓ›·˜. ÔÈ ÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ (ÛÂÏ.11 ∏ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÂÓfi˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ ˘ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓË. ÁÈ· ÙË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹Î·Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÁ·Ú¯›· ÙˆÓ ÂÏ›Ù Î·È ÛÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰Èη›Ô˘». À‹Ú¯Â ÌÂÓ Ë ÚÔÛ‰ÔΛ· fiÙÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ı· ÚÔ¤‚ÏÂ ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹ ™Y°XPONA ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Á·ÈÒÓ. ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÈ·˜ ·ÊËÚË̤Ó˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ∞ÏÏ¿ Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÁÁÂÈ·˜ ȉȈÙÈ΋˜ ‹ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜». Ë ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ. ·ÏÏ¿ ı· ¿ÍÈ˙ ›Ûˆ˜ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÂÚÌËÓ¢ıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔÈ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ·˘Ù‹Ó ÙË ÂÚ›Ô‰Ô. ◊ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÌÔÚÊ‹ ÂÏ·ÙÂȷ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ (ÛÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ Î·È ·Ú¯·˚΋ ÌÔÚÊ‹ Ù˘) Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÔχÏÔÎË. ª‹ˆ˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó. fiˆ˜ ÛË- 18 £EMATA . ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‰È¿ÛÙ·ÛË. ÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰ÔÌÈÎfi ÛÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙÈ ˘fiÎÂÈÙ·È. Ô˘ ¿ÓÙˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Ù˘ «‚¿Û˘». η٤ÛÙËÛ ٷ ‰›ÎÙ˘· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÂÏ·Ù›·˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÚÔÛˆÈο.Ô. ∏ ·Ê‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÏËÚfiÙËÙ·. ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ˘ÂÚ‚Ô‡Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛË «ÚÔ˜ ÎÔÈÓfiÓ fiÊÂÏÔ˜». ÛÙ·‰È·Î¿. Â›Ó·È Î·È ÈÛÙÔÚ›· Ì·ÎÚ¿˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ·ÏÏ·Á¤˜. Ÿˆ˜ Î·È ÔÈ ÛÂÏ›‰Â˜ (539 ÎÂ. ªÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Ë ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ‰˘ÛÊÔÚ›· ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ Ì‹ˆ˜ ÎÚ‡‚ÂÈ ÌÈ·Ó ·ÓٛʷÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÎËÚ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜. ÙË ‚·ÛÈÏ›·. ∫·È ¿Ú· ÌÈ· ‰ÔÌÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙȘ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰È·ÌÔÚʈıÂ›Ø ÎÔÓÙÔÏÔÁ›˜ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÂÚ› ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. Î·È ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÈÔÈÎÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi Ù˘. ·ÏÏ¿ Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi ηٿÚÁËÛ·Ó ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ. ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ ÙÔ˘˜. ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ ÈÔ ‰˘Ó·ÙÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÔÚÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ «·Ú¯‹˜ Ù˘ ‰Â‰Ëψ̤Ó˘» ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ‰ÈÂÚˆÙËıԇ̠ηٿ fiÛÔ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘ ηٷÁˆÁ‹. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ –Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘— Ó· ‚ÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ. OÈ ÛÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ10 Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÏÔ‡ÛȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÒ‰˘ÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ÂȉÈο ÚÔ˜ ÙË ‚·ÛÈÏ›·. ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Ê·ÙÚȷ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ˘Ô¯ˆÚ› ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ. ¤ˆ˜ ÙÔ 1844. ÔÈ Ôϛ٘ Ù· ‚›ˆÓ·Ó Ê·ÙÚÈ·ÛÙÈο ‹ ÂÏ·ÙÂȷο (fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 633-672 Ô˘ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ). ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô. ·Ú·Ù¿ÍˆÓ.12 «∆· ÎfiÌÌ·Ù· Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡». £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÌÈ· ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì –ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈӗ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì Ò˜ ‚ÈÒÓÂÙ·È Ë ÂÍÔ˘Û›· ÙˆÓ ÔÌ·‰ÔÔÈ‹ÛˆÓ.Î. fiˆ˜ ÙȘ ÙÚÔÔÔ›ËÛÂ Î·È Ô ÂίÚËÌ·ÙÈÛÌfi˜. ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÍÔ˘Û›·˜. ¢Ô̤˜ Ô˘ ı· ›¯·Ó ·Í›· ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ÂÓfiÛˆ Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˜ ·Ú¤ÌÂÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ Î·È Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎfi˜. ÛÙÔ Ï·›ÛÈfi Ù˘.SYCHRONA 94 26-10-06 14:42 ™ÂÏ›‰·18 ÂÍÔ˘Û›·˜ Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË. Û ÈÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ÙÒÚ· ‰›Ô Î·È Ì ÈÔ ÔχÏÔÎÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ.9 ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·. ∆È ·ÏÏ¿˙ÂÈ fï˜ ÔÈÔÙÈο Ì ÙË Ì·˙ÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì·˙ÒÓ. Î. (·ÏÏ¿ fiÛ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ¿ÏÏˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ).) Â›Ó·È ··Ú¿ÌÈÏÏ˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·. ÿÓÔÓÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·˘Ù¿ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ÈÔ ‰È·ÌÔÚÊˆÌ¤ÓˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô ‹ ·ÔÎÙÔ‡Ó Ó¤Ô ¤Ó‰˘Ì·. OÈ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ·Ìʤ‚·ÏÏ·Ó ÙfiÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ —·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÍËÁ›ٷȗ Î·È Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ: «∫·Ó¤Ó· ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ï‡ÛË. Û˘Ó·ÛÈÛÌÒÓ ˘·ÎÔ‡ÂÈ Î·È ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÂÈÙÂÏ›˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÊÔÚ›˜ ÌÈ·˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ô˘ ‰È›ۉ˘Â Û˘¯Ó¿ ηٷ¯ÚËÛÙÈο Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯fi˜ ÙÔ˘ ‹ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. ·˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÈÔ ÔχÏÔΘ: ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì¿¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË. ÙÔÓ ÙfiÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1844 Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ıÂÛÌÔ› Ô˘ Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ «˘‹ÚÍ·Ó ıÂÌÂÏÈ҉˘ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ÔÈ ÔÌ·‰ÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ∫·Ù¿ fiÛÔ ÔÈ Ó¤Â˜ ÌÔÚʤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ËÁÂÌÔÓ›·˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·È Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¿ÚÌÔÛ·Ó ‹ ˘ÂÚ¤‚ËÛ·Ó ıÂÙÈο ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ηÓfiÓ˜. ¡¤Â˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈÔÙ¤ÚˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ËÁÂÌÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÏÔ‡ÙÔ˘. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÏ›Ù. fiˆ˜ ·Ôηı›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Gunnar Hering Î·È Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÁÈ’ ·˘Ù¿ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ë ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ÙÔ ÎfiÌÌ·. ∆· ·Ú·‰ÔÛȷο ‰›ÎÙ˘· ÚÔÛÙ·Û›·˜. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ê·ÙÚÈÒÓ. ∫·È ηӤӷ ÎfiÌÌ· Ô‡Ù οÔÈ· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ÔÌ¿‰· Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ‹ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ú‡̷ ‰ÂÓ ¤ıÂÙ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù·. ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ú¯·˚΋˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·˜.) ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÓÂÔÛ˘ÓÙËÚËÙÈÛÌÔ‡ fiÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ó¤· «Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·» Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù·˘ÙÈÛıÔ‡Ó Ì ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. ˘fi ·˘Ùfi ÙÔ Ú›ÛÌ·. ∂›Ó·È fï˜ Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ı· ¿ÍÈ˙ ӷ Û˘˙ËÙËı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ: Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ Ì ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· ‚›ˆÓ·Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ÙˆÓ ËÁÂÌÔÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. £‡Ì· Ù˘ ‹ Ù˘ÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Ù˘ Ô ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜. Ó· ·˘ÙÔÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó. ·Ó Î·È ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎ·Ó –fiÛÔ fï˜ Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ¤·„·Ó Ó· Â›Ó·È ‰Ô̤˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜— ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Î·È Ì ӤԢ˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÍÔ˘Û›·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ·ÍÈÒÌ·Ù· Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÚÔÛfi‰ˆÓ. ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ. ¿ÏÏ·Í·Ó ÌÂÓ ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡.13 ∞ÏÏ¿ Ì‹ˆ˜ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Ô˘ ·ÔÎÔÌ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∆Ô ÂÚÒÙËÌ· Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‹ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î¿ˆ˜ ·ÓÔÈÎÙfi ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ÁÈ· Ó· ··ÓÙËı› ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÈÔ ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎ·Ó ‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. Î·È Û ÔÈ·˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. 361 ÎÂ. ∫·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰Ô̤˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ. ¶·Ú·Ï›ÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ıÂÌÂÏ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ.

∫·ÙÂÚ›Ó· °·Ú‰›Î·. ª‹ˆ˜ Ì ÙÔÓ Ï‹ÚË ‹ ÌÂÚÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ¿ÏÏˆÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. Ÿ. Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ (Û˘¯Ó¿ Î·È ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÔ‡˜). ∆ÚÂȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·».. Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ÚÔÛˆÈο ËÌÂÚÔÏfiÁÈ·.. ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘. 52 6. ‰›ÓÔÓÙ·˜. fiÛÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ÛÂÏ. 699. 10 3. OÈ ÏÔ‡ÛȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ 1909 Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ 1936.. Ÿ. ÛÂÏ. ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. Ÿ. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Û˘ÓÂÓÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ΢ÚÈ·Ú¯È΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÂÚ› ÂÍÔ˘Û›·˜. ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ï‹„ˆ˜ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ (‰ÈÔÚÈÛÌÔ›. ÚÔÛˆÈ΋ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·. ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÎÎÔƯ̂΢ÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÌÈ·˜ ÎÔÛÌÈ΋˜ ËıÈ΋˜. 54-55 7. 1833-2002. . ∏ ¯Ú‹ÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ (ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù›ÓÔ˜. Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi˜ ÌÈ·˜ ȉÂÔÏÔÁ›·˜) ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ÛÂÏ. 684. . Û˘¯Ó¿. ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÂӉȿÌÂÛÔ˘ ÌÂٷ͇ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. Bã. ÛÂÏ. 167-197. Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¤ÎÊÚ·Û‹ ÙÔ˘˜. ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ËıÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Û˘Ó‰ËÏÒÛÂȘ. ∏ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ˘Ô‚¿ıÌÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜. Ÿ. ÛÂÏ. 2. OÈ ·Èٛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÙÂÏ‹ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔϤÌÔ˘ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ ·ÏÏ¿ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÈÌ›ÓÔ˘Ì ÛÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÎËÚ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú›¯Â. Ù. ÛÂÏ.. «™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ıÂÛÌÔ›». ÛËÌ. ÛÂÏ. ‰›ˆÍË ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. 273 Î·È È‰›ˆ˜ ÙËÓ ˘ÔÛËÌ›ˆÛË 29. 16 (1994). . Ÿ. À¶O™HMEIø™EI™ 1. Ù. ·ÏÒ˜. ¡›ÎÔ˜ ∞ÏÈ‚È˙¿ÙÔ˜. ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù· ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ηٷÎÙ‹ıËÎ·Ó Â‡ÎÔÏ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ÛÂÏ. . ∆· ÎfiÌÌ·Ù·. ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙˆÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. Ÿˆ˜. fiÔ˘ Ôχ ÂÈÙ˘¯Ò˜ ·ÓÙÈ·Ú¤Ú¯ÂÙ·È ÙËÓ fiψÛË ÌÂٷ͇ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È ÓˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜. Ÿ. 13.. OÈ Û¯¤ÛÂȘ ¿ÏψÛÙ «Î¤ÓÙÚÔ˘-ÂÚÈʤÚÂÈ·˜». 57 9. 710. Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÊÈÏÂχıÂÚ· ¤Ó˙˘Ì· Ô˘ ı· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈ˙·Ó ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ¶ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·…. ∞Ó ‚¤‚·È· ‰Â¯ıԇ̠fiÙÈ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÌÈ· ÓÔÌÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜. ¢ÂÚÁÂÙÈο ̤ÙÚ·) ÁÈ· Ó· ‰Ôı› ÌÈ· ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·Ó.). .. «¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ·Ú¿ ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘. ˘ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ∫·È ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Ë Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ ·Ó ‰ÂÓ Û˘ÓÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ fiˆ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ. ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹ ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó. 2004. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ı· ϤÁ·Ì fiÙÈ ÙÔ ıÂÌÂÏÈ҉˜ ·˘Ùfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Gunnar Hering ·ÔηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ÔÚ·Ù‹ Ù˘ ÏÂ˘Ú¿.SYCHRONA 94 26-10-06 14:42 ™ÂÏ›‰·19 ÌÂÈÒÓÂÈ Ô Gunnar Hering. ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. Â›Ó·È ¤Ó· ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ‰›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ηÈ. ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È. . ÈÛÙ‡ԢÌÂ.. ‰ËÌÔÙÈο ·Ú¯Â›·. ÏÔÁÔÙ¯ӛ·) ·ÊÔ‡ Ë ‚›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ¤Ú· ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ Î·È Î·ÓÔÓÈÛÙÈ΋˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. πÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜…. ̤ۈ ·˘Ù‹˜. Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ Î·È Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜Ø ÂÍ·ÈÚÒÓÙ·˜ Ê˘ÛÈο ÙÔ ÎÔÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤ıÂÙ·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Ô˘ Ë ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘˙ËÙËı› Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. . Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ÌÈ· ÈÔ ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. . πÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜…. Bã.. ∫ÚÈÙÈ΋ ÂÈÛÎfiËÛË ·fi ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ Ã·Ù˙ËȈۋÊ.¯. Ÿ. Ÿ. Ÿ. ÛÂÏ. ÛÂÏ. ÈÛÙ‡ԢÌÂ. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. «πÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›· Î·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜». ·˘Ù‹ Ù˘ ËÁÂÌÔÓ›·˜ ÙÔ˘˜ ‹ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ËÁÂÌÔÓ›· Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ·Ê·ÈÚ¤ıËÎÂ Î·È ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Û ·˘Ù¤˜ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ™Y°XPONA ·ÊÔÌÔ›ˆÛË (ÚÔÛÔ¯‹ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfi fiÚÔ. fiˆ˜ .. 56 8. . ª¤ÓÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ·fiÚ·ÙË ÏÂ˘Ú¿. Bã. Ÿ. . fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó·ÙÂı› ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ËÁÒÓ (ÂÎÙfi˜ Ù˘ ηÓÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÛÙ·Û˘) Î·È Ù˘ ‰È‡ڢÓÛ˘ ÙˆÓ ËÁÒÓ (·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. 48-49 5.. ∆ËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ô˘ fiÚÈÛ·Ó ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·È Ê·ÓÂÚ¿ ‰È·ÎËÚ˘Á̤ÓÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜. Ù. Ÿ. 19 £EMATA . 120-123 10. ÂÓ›ÔÙÂ Î·È ÓÔÌÈÎÈÛÙÈ΋. Î·È ‰ÂÓ ÂËÚ¤·˙ ÂȘ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ÛÂÏ. 44 4. «∫fiÌÌ·Ù· Î·È ·Ú·Ù¿ÍÂȘ». 264. 63-264 11. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·˘ÚÔÁÔÚ‰¿ÙÔ˜. ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰Ô̤˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ ÙÔ˘˜ Î·È ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌfiÓÔ ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ȉÂÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘˜. ªÓ‹ÌˆÓ. ÛÂÏ. ∫·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ȉÂÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∞ı‹Ó·: ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ∂ıÓÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∂Ú¢ÓÒÓ.. Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ¢‡ÛÎÔÏ· ı· ‚Úԇ̠ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜ ¤Ó·Ó ÛÙÔ¯·ÛÌfi Ô˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ·ÊÔÌÔ›ˆÛ˘ (Ù˘ ˘ÔÙ·Á‹˜ ‰ËÏ·‰‹) ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ÛÂÏ. ™ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙË Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. . Â›Ó·È ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘˜. 17. ªfiÚÂÛ·Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù·. ∞ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓÔÌÈ΋. O˘‰fiψ˜ ¿Û¯ÂÙË Ì ÙË Û˘ÓÂÓÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ΢ڛ·Ú¯· ȉÂÔÏÔÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜. 251 12. ÛÂÏ. ȉ›ˆ˜. πÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ÛÂÏ.