ݱ°§®·¹¸¬ wîððê б©»® ¾§ пª»´ô ײ½ò
ß´´ ®·¹¸¬- «²¼»® ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ¿²¼ п²óß³»®·½¿² ݱ°§®·¹¸¬ ½±²ª»²¬·±²-ò
Ы¾´·-¸»¼ ·² ¬¸» ˲·¬»¼ ͬ¿¬»- ¾§æ
Ü®¿¹±² ܱ±® Ы¾´·½¿¬·±²-ô ײ½
ÐòÑò Þ±¨ ìíèïô ͬò п«´ô ÓÒ ëëïðì
Ì»´æ øêëï÷ ìèéóîïèð { Ú¿¨æ øêëï÷ ìèéóíçëì
Ý®»¼·¬ ½¿®¼ ±®¼»®-æ ïóèððóèççóëïïï
Û³¿·´æ ¼®¿¹±²¼±±®à¿±´ò½±³ { É»¾-·¬»æ ©©©ò¼®¿¹±²¼±±®ò½±³
×ÍÞÒæ ðóçíèðìëóêçóë
̸·- »¼·¬·±² º·®-¬ °«¾´·-¸»¼ ·² ß°®·´ îððê
Ò± °¿®¬ ±º ¬¸·- ¾±±µ ³¿§ ¾» ®»°®±¼«½»¼ ·² ¿²§ º±®³ ±® ¾§ ¿²§ ³»¿²- ©·¬¸±«¬ ¬¸» °®·±® ©®·¬¬»² ½±²-»²¬ ±º ¬¸»
Ы¾´·-¸»®ô »¨½»°¬·²¹ ¾®·»º ¯«±¬»- «-»¼ ·² ®»ª·»©-ò
Ю·²¬»¼ ·² ¬¸» ˲·¬»¼ ͬ¿¬»- ±º ß³»®·½¿
Þ±±µ ¼»-·¹²ô ×´´«-¬®¿¬·±²-ô ´±¹±-ô °¸±¬± ³¿²·°«´¿¬·±² ¿²¼ ½±ª»® ¾§ Ü»®»µ Þ®·¹¸¿³
É»¾-·¬» ¸¬¬°ññ©©©ò¼¾®·¹¸¿³ò½±³{ Ì»´ñÚ¿¨æ øéêí÷ îðèóíðêç { Û³¿·´æ ¼¾®·¹¸¿³àª·-·ò½±³
豬±¹®¿°¸- ¾§ ܱ² з¬´·µæ øêïî÷ îëîóêéçé
Ü×ÍÝÔß×ÓÛÎ
̸» ¿«¬¸±® ¿²¼ °«¾´·-¸»® ±º ¬¸·- ³¿¬»®·¿´ ¿®» ²±¬ ®»-°±²-·¾´» ·² ¿²§ ³¿²²»® ©¸¿¬-±»ª»® º±® ¿²§ ·²¶«®§ ¬¸¿¬ ³¿§
±½½«® ¬¸®±«¹¸ º±´´±©·²¹ ¬¸» ·²-¬®«½¬·±²- ½±²¬¿·²»¼ ·² ¬¸·- ³¿¬»®·¿´ò ̸» ¿½¬·ª·¬·»-ô °¸§-·½¿´ ¿²¼ ±¬¸»®©·-»ô ¼»-½®·¾»¼
¸»®»·² º±® ·²º±®³¿¬·±²¿´ °«®°±-»- ±²´§ô ³¿§ ¾» ¬±± -¬®»²«±«- ±® ¼¿²¹»®±«- º±® -±³» °»±°´» ¿²¼ ¬¸» ®»¿¼»®ø-÷
-¸±«´¼ ½±²-«´¬ ¿ °¸§-·½·¿² ¾»º±®» »²¹¿¹·²¹ ·² ¬¸»³ò

ÌßÞÔÛ

ÑÚ

ÝÑÒÌÛÒÌÍ

OÌ¿¾´» ±º ݱ²¬»²¬- O
Ú±®»©±®¼ ¾§ Ü¿² Ö±¸²

×È

Ю»º¿½»æ ß Í¬»° ¬± ¬¸» Ô»º¬ ¿²¼ × Í¸±±¬

È×

Nܱ ·¬ ¬¸·- ©¿§ÿMW ¬¸» ²± ³±®» ¹«»--©±®µô º¿·´«®» ·- ²±¬ ¿² ±°¬·±² ¯«·½µ -¬¿®¬ ¹«·¼» ¬± µ»¬¬´»¾»´´
-«½½»--W б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ º±® µ»¬¬´»¾»´´-ò

ײ¬®±¼«½¬·±²æ ɸ»² É» Í¿§ Nͬ®»²¹¬¸ôM É» Ó»¿² NÕ»¬¬´»¾»´´òM
ɸ»² É» Í¿§ NÕ»¬¬´»¾»´´ôM É» Ó»¿² Nͬ®»²¹¬¸òM

È×××

ر© ¬¸» Õ»¬¬´»¾»´´ Ø¿- Þ®»¼
É»¿µ²»-- Ñ«¬ ±º ¬¸» Ϋ--·¿² Ù»²» б±´

È×××

̸» Ϋ--·¿² ®»½·°» º±® ¼±«¾´·²¹ ±® ¬®·°´·²¹ §±«® -¬®»²¹¬¸W Í»®¹»§ Ó·-¸·²Oº®±³ ïé󧻿® ±´¼
©»¿µ´·²¹ ¬± ¬¸» ²«³¾»®ó±²» µ»¬¬´»¾»´´ ´·º¬»® ·² ¬¸» ©±®´¼W ¹·®»ª·µ ¿- ¬¸» -§³¾±´ ±º -¬®»²¹¬¸W
Ч±¬® Õ®§´±ººô ¬¸» NÕ·²¹ ±º Õ»¬¬´»¾»´´-MW Ϋ--·¿² Ñ´§³°·½ ©»·¹¸¬´·º¬·²¹ ±® N¸»¿ª§ ¿¬¸´»¬·½-M
¿²¼ Ü®ò Ê´¿¼·-´¿ª Õ®¿§»ª-µ·§ô ¬¸» º¿¬¸»® ±º µ»¬¬´»¾»´´-W ¬¸» N½±«®¿¹» ½±®²»®MW ¬¸» ¬±«¹¸»-¬
¬®±±°-W µ»¬¬´»¾»´´- ¿- ¬¸» ¾¿½µ¾±²» ±º Ϋ--·¿² ³·´·¬¿®§ -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹W Ϋ--·¿² ´¿©
»²º±®½»³»²¬ ¿²¼ µ»¬¬´»¾»´´-W °®·-±² ·²³¿¬»- ¿²¼ µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹W ©¸§ ͱª·»¬ -½·»²¬·-¬- ¹¿ª»
¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¬©± ¬¸«³¾-ó«°W ¬¸» ʱ®±°¿§»ª -¬«¼§Oµ»¬¬´»¾»´´- ¾±±-¬ °«´´ó«°-ô ¶«³°·²¹ô ¿²¼
®«²²·²¹W ¬¸» Ê·²±¹®¿¼±ª ú Ô«µ§¿²±ª -¬«¼§Oµ»¬¬´»¾»´´- ·³°®±ª» º·¬²»-- ¿½®±-- ¬¸» ¾±¿®¼W ¬¸»
-¬«¼·»- ¾§ Ô«½¸µ·² ¿²¼ Ô¿°«¬·²Oµ»¬¬´»¾»´´- ·³°®±ª» ½±±®¼·²¿¬·±² ¿²¼ ¿¹·´·¬§W ¬¸» Ô±°¿¬·²
-¬«¼§O¬¸» -¬®±²¹»® ¿ -±´¼·»® ·- ©·¬¸ µ»¬¬´»¾»´´-ô ¬¸» º¿-¬»® ±² ¬¸» ±¾-¬¿½´» ½±«®-»W ¬¸» ͱª·»¬
¿®³»¼ º±®½»- -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ ³¿²«¿´Oµ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹ N±²» ±º ¬¸» ³±-¬ »ºº»½¬·ª» ³»¿²- ±º
-¬®»²¹¬¸ ¼»ª»´±°³»²¬W ²»© »®¿ ·² ¬¸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ¸«³¿² -¬®»²¹¬¸ó°±¬»²¬·¿´MW ¬¸»
͸»ª¬-±ª¿ -¬«¼§O´±©»®·²¹ ¬¸» ¸»¿®¬ ®¿¬» ¿²¼ ¾´±±¼ °®»--«®» ²¿¬«®¿´´§W ©¸§ ¬¸·- ¸¿®¼½±®» ¬±±´
·- -«®°®·-·²¹´§ -¿º»W ¬¸» Ù±³±²±ª -¬«¼§O½±²-·-¬»²¬´§ ´±© ¾±¼§ º¿¬ ·² µ»¬¬´»¾»´´ ´·º¬»®-W
ο--µ¿¦±ªO¾¿´¿²½»¼ ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ¿´´ ±®¹¿²- ¿²¼ ³«-½«´¿¬«®» ©·¬¸ -·¹²·º·½¿²¬ ¸§°»®¬®±°¸§ ±º
-¸±«´¼»® ¹·®¼´»ò

ݸ®±²·½´» ±º ¬¸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´ ײª¿-·±² ±º ß³»®·½¿

È×È

Õ»¬¬´»¾»´´- ¿²¼ ¬¸» ß³»®·½¿² ·®±² ³»² ±º ±´¼W Þ±¾ л±°´»- ¿²¼ Í·¹ Õ´»·²W ®·-» ±º ¬¸»
³¿½¸·²»-W Ó¿®¬§ Ù¿´´¿¹¸»®ô Ó×ÔÑ ¿²¼ ¬¸» -«¾ª»®-·ª» ʱ¼µ¿ô з½µ´» Ö«·½»ô Õ»¬¬´»¾»´´ Ô·º¬·²¹ô
¿²¼ Ѭ¸»® Ϋ--·¿² п-¬·³»-ô ïççèW Ö±¸² Ü« Ý¿²» ¿²¼ ¬¸» ³¿²«º¿½¬«®» ±º ¬¸» º·®-¬ Ϋ--·¿² µ»¬ó
¬´»¾»´´ ·² ß³»®·½¿ô °«¾´·½¿¬·±² ±º º·®-¬ ¾±±µ ¿²¼ ÜÊÜô ̸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´ ݸ¿´´»²¹»ô îððïW
²¿¬·±²¿´ ³»¼·¿ »¨°´±-·±²ô îððîW µ»¬¬´»¾»´´- ½¸¿²¹» ¬¸» º¿½» ±º »¨»®½·-» ·² ß³»®·½¿ò

×

××

ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ

ݸ¿°¬»® ïæ Û²¬»® ¬¸» Õ»¬¬´»¾»´´ÿ
ɸ·½¸ Õ»¬¬´»¾»´´- ͸±«´¼ × Í¬¿®¬ É·¬¸á

ï

ɸ¿¬ ·- ¿ µ»¬¬´»¾»´´á ò ò ò ³¿·² ¾»²»º·¬- ±º µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹W ¹«·¼»´·²»-O½¸±±-·²¹ ¬¸» ½±®®»½¬
-·¦» ±º µ»¬¬´»¾»´´ º±® ³»² ¿²¼ ©±³»² ±º ¼·ºº»®·²¹ ¾¿½µ¹®±«²¼-ô -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ -µ·´´-W ¼± §±« ²»»¼
¬©± µ»¬¬´»¾»´´- ±º ¬¸» -¿³» -·¦»á W «²¼»®-¬¿²¼·²¹ §±«® ¹±¿´- ©·¬¸ µ»¬¬´»¾»´´-O©¸§ ¸·¹¸»® ²«³ó
¾»®- ±® ¸»¿ª·»® ·- ²±¬ ²»½»--¿®·´§ ¾»¬¬»®ò

ر© ¬± Ó¿µ» DZ«® Ø·°-ô Þ¿½µô ¿²¼
͸±«´¼»®- Í°»¿µ Ϋ--·¿² Þ±¼§ Ô¿²¹«¿¹»

ë

ͬ±° ¼®·ª·²¹ ©·¬¸ §±«® °¿®µ·²¹ ¾®¿µ» ±²W ¼»ª»´±°·²¹ º´»¨·¾·´·¬§ ·² ¬¸» ¸·° º´»¨±®- º±® ¹®»¿¬»®
°±©»®W ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ °®»-½¸±±´ ¬»-¬W ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ Í«³± Ü»¿¼´·º¬ ½¸»½µ´·-¬W º´»¨·¾·´·¬§ ®»³»¼§æ
Ú¿½»ó¬¸»óÉ¿´´ ͯ«¿¬O¸±© ¬± ³¿µ» ¬¸» º¿-¬»-¬ ¹¿·²-W ¬¸» Ø¿´± º±® ´±±-»® -¸±«´¼»®-W ¬¸» Ы³°
ͬ®»¬½¸W ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ Í«³± Ü»¿¼´·º¬ Ô±½µ±«¬ ½¸»½µ´·-¬ò

N׬K- DZ«® Ú¿«´¬Mæ Õ»¬¬´»¾»´´ Í¿º»¬§ ïðï

ïç

Ì»² µ»§ ¬·°- ¬± ¸¿ª» §±«® -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ §±«® ¸»¿´¬¸ ¬±±W ½¸»½µ·²¹ ©·¬¸ ¬¸» ½±®®»½¬ ³»¼·½¿´ °®±ó
º»--·±²¿´W ³¿²¿¹·²¹ §±«® »²ª·®±²³»²¬W ﮬ§ ¿°°®±ª»¼ º±±¬©»¿® º±® ¬¸±-» ©¸± ½¸±±-» ¬± -¿§
²± ¬± °±±® °»®º±®³¿²½»ô °«²·-¸³»²¬ ±® ·²¶«®§W °´»¿¼·²¹ ²± ½±²¬»-¬ º±® -°¿½» ©·¬¸ ¬¸» µ»¬¬´»ó
¾»´´W °®¿½¬·½·²¹ -¿º»¬§ ¬± ³¿µ» -¿º»¬§ °»®³¿²»²¬W ©¸§ ½±±´ó¼±©²-ô ²±¬ ©¿®³ó«°- ¿®» »--»²¬·¿´
º±® §±«® ¸»¿´¬¸ ¿²¼ -¿º»¬§W ©¸¿¬ §±« ³«-¬ µ²±© ¿¾±«¬ §±«® ¸»¿®¬ ®¿¬» ¿²¼ µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹W
½±³³±² -»²-» ¿²¼ ¬®¿·²·²¹ ´±¿¼-ò

Í¿º»¬§ ¿- ¿ ﮬ ±ºô Ò±¬ ¬¸» Ñ°°±-·¬» ±ºô л®º±®³¿²½»

îí

Ò·²» -»½®»¬- º±® ¹«¿®¿²¬»»·²¹ ¹®»¿¬»® -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ®»¼«½»¼ ®·-µ ±º ·²¶«®§ ·² §±«® µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²ó
·²¹W ³±ª·²¹ º®±³ ¬¸» ¸·°-W ¬¸» -°»½·¿´ ¸·°óº±´¼W ©¸§ §±« ³«-¬ ¿ª±·¼ -´±«½¸·²¹ ¿º¬»® ©±®µó
±«¬-O¿²¼ ©¸¿¬ ¬± ¼± ·²-¬»¿¼W -¬¿§·²¹ ¬·¹¸¬ ·² ¬¸» ©¿·-¬ô ¬± °®±¬»½¬ ¬¸» ¾¿½µW ©¸»² ¿²¼ ©¸»®»
¬± -¬¿§ ´±±-» ·² §±«® ³±ª»³»²¬W ¬¿³·²¹ ¬¸» ¿®½W µ»»°·²¹ ¬¸» -¸±«´¼»®- ·² ¬¸»·® -±½µ»¬-W -¸±«´ó
¼»® ®»¬®¿½¬·±² ¼®·´´W °«´´ó«° ¾¿® ¼®·´´W ¸±© ¬± ¿ª±·¼ ¸§°»®»¨¬»²¼·²¹ §±«® ©®·-¬-W ´±½µ·²¹ ±«¬
¬¸» »´¾±©-O©¸§ ¿²¼ ©¸»²W ¬¸» -»½®»¬- ±º °®±°»® ¸¿²¼ ½¿®»Oº±® ´±²¹»ª·¬§ ·² §±«® µ»¬¬´»¾»´´
´·º¬·²¹W ´±¬·±²-ô °±¬·±²- ¿²¼ ±¬¸»® ²»½»--¿®§ »ª·´- º±® ¬¸» ¬¿-µ ·² ¸¿²¼W ³±®» »¨°»®¬ ¿¼ª·½» º®±³
¬¸» ¸¿²¼ó¿¾«-»ó¬®»²½¸»-ò

ݸ¿°¬»® îæ ̸» Ò»© ÎÕÝ Ð®±¹®¿³ Ó·²·³«³
Ю¿½¬·½» Þ»º±®» ɱ®µ±«¬æ ̸» Þ®»¿µó·² д¿²

íç

̸» ¬©± -¬¿°´»- ±º ¬¸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´ ݸ¿´´»²¹» °®±¹®¿³OÍ©·²¹ ¿²¼ Ù»¬ó«°W ¾«·´¼·²¹ -µ·´´
¾§ °®¿½¬·½·²¹ô ²±¬ ©±®µ·²¹ ±«¬ò

º±® ¿ °»®º»½¬ Í©·²¹ W Í©·²¹ ³¿-¬»®§ô ͬ»° ýïô ¬¸» Þ±¨ ͯ«¿¬W °±©»®´·º¬»®-K -»½®»¬ º±® ·³°®±ª·²¹ -¯«¿¬ ¼»°¬¸ô º´»¨·¾·´·¬§ô ¬»½¸²·¯«»ô ¿²¼ °±©»®W -°»½·¿´ ¬·°-ô ¬»½¸²·¯«».ÌßÞÔÛ Ì¸» Í©·²¹Oº±® Ô»¹.©·¬¸ µ»¬¬´»¾»´´-O©¸§ ¸·¹¸»® ²«³ó ¾»®.±º ¬¸» -¿³» -·¦»á W «²¼»®-¬¿²¼·²¹ §±«® ¹±¿´.½±²¼·¬·±²·²¹ô ®¿°·¼ º¿¬ ´±--ô ¿ -¬»»´ ¾¿½µô ³«-½«´¿®ô º´»¨·¾´»ô ¿²¼ ®»-·´·»²¬ -¸±«´¼»®-O¿²¼ ¿ -µ·´´ ¾¿-» º±® ¬¸» ®»-¬ ±º ¬¸» ÎÕÝ ¼®·´´-W N-·³°´» ¿²¼ -·²·-¬»®M ÍúÝ ®±«¬·²»ò ̸» Ò»¨¬ ͬ»° éí ɸ¿¬ ¬± ¼± ²»¨¬ô ±²½» §±« ¿®» ®±½µ·²¹ ±² ¬¸» ÎÕÝ Ð®±¹®¿³ Ó·²·³«³ò ݸ¿°¬»® íæ ̸» ÎÕÝ Î·¬» ±º п--¿¹» ̸» ÎÕÝ Ð®±ª»² Ú±®³«´¿æ Ô±©óλ° Ù®·²¼.±® ¸»¿ª·»® ·.õ Ø·¹¸óλ° Ï«·½µ Ô·º¬- éé ɸ¿¬ ·.-¸±«´¼»® ½±³»¾¿½µ-W ¼»ª»´±°·²¹ -¸±«´¼»® ³±¾·´·¬§ ¿²¼ -¬¿¾·´·¬§W °®»--·²¹ ¸»¿ªó ·»®W ¬¸» -·¨ »--»²¬·¿´ -¬¿²¼¿®¼.±º µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹W ¹«·¼»´·²»-O½¸±±-·²¹ ¬¸» ½±®®»½¬ -·¦» ±º µ»¬¬´»¾»´´ º±® ³»² ¿²¼ ©±³»² ±º ¼·ºº»®·²¹ ¾¿½µ¹®±«²¼-ô -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ -µ·´´-W ¼± §±« ²»»¼ ¬©± µ»¬¬´»¾»´´.º±® ¿ °»®º»½¬ Ù»¬ó«°W Ù»¬ó«° ³¿-¬»®§ô ͬ»° ýïô °·½µ §±« µ»¬¬´»ó ¾»´´ «° ¿²¼ °«¬ ·¬ ¼±©² -¿º»´§W ¸±© ¬± °·½µ «° ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ©·¬¸±«¬ -¬®¿·²·²¹ ¬¸» »´¾±©W ¬¸» ½±®®»½¬ ¹®·° ¿²¼ -¸±«´¼»® °´¿½»³»²¬W Ù»¬ó«° ³¿-¬»®§ô ͬ»° ýîô µ»»° §±«® »´¾±© -¬®¿·¹¸¬ ¿²¼ §±«® -¸±«´¼»® ·² ·¬.²±¬ ²»½»--¿®·´§ ¾»¬¬»®ò ××× .¿²¼ ݱ²¼·¬·±²·²¹ ̸¿¬ ɱ²K¬ Ï«·¬ ÑÚ ÝÑÒÌÛÒÌÍ ìí ̸» -·²¹´» ³±-¬ »ºº»½¬·ª» -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ½±²¼·¬·±²·²¹ »¨»®½·-» ·² ¬¸» ©±®´¼á W ³»½¸¿²·½.¸·¹¸ó §·»´¼ ¼®·´´W ¬¿µ·²¹ ¬¸» «°°»® ¾±¼§ ±«¬ ±º ¬¸» »¯«¿¬·±²W -»´ºó½±®®»½¬·±² ¿²¼ ¯«·½µ»® º»»¼¾¿½µ º±® º¿-¬»® °®±¹®»--W °®±°»® ¬·³·²¹ ¾»¬©»»² ¸·° ³±ª»³»²¬ ¿²¼ ¬¸» ¿®³-W Í©·²¹ ³¿-¬»®§ô ͬ»° ýìô ¬¸» Í©·²¹ °®±°»®W ½±®®»½¬ ¿²¼ ·²½±®®»½¬ ¾®»¿¬¸·²¹W ¬¸» ±²»ó¿®³ -©·²¹W ¬¸» ¸¿²¼ó¬±ó¸¿²¼ -©·²¹ò ̸» Ù»¬ó«°Oº±® ͸±«´¼»®.¿²¼ ©¿®²·²¹-W Í©·²¹ ³¿-¬»®§ô ͬ»° ýîô ¬¸» Þ±¨ ͯ«¿¬ ¬± ¿ ª»®¬·½¿´ ¶«³°W Í©·²¹ ³¿-¬»®§ô ͬ»° ýíô ¬¸» ̱©»´ Í©·²¹W º¿-¬óº±®©¿®¼ §±«® ¬»½¸²·¯«» ©·¬¸ ¬¸·.̸¿¬ Ý¿² Ì¿µ» Ы²·-¸³»²¬ ¿²¼ Ü·-¸ ׬ Ñ«¬ êï Ó·®¿½«´±«.¿ µ»¬¬´»¾»´´á ò ò ò ³¿·² ¾»²»º·¬.-±½µ»¬W ¿ ¹®»¿¬ ª·-«¿´·¦¿¬·±² º®±³ ק»²¹¿® DZ¹¿W Ù»¬ó«° ³¿-¬»®§ô ͬ»° ýíô ¬¸» Ø¿´º Ù»¬ó«°W ³¿¹·½¿´ º·¨ º±® ³¿²§ ¿ ®«·²»¼ -¸±«´¼»®W Ù»¬ó«° ³¿-¬»®§ô ͬ»° ýìô ¬¸» Ù»¬ó«° ¿´´ ¬¸» ©¿§W ¿ ©±®¼ ±º ½¿«¬·±²W ¿ ¬§°·½¿´ ³·-¬¿µ» ¿²¼ ¸±© ¬± ¿ª±·¼ ·¬ò ̸» Ò»© ÎÕÝ Ð®±¹®¿³ Ó·²·³«³ éï Ú±® ¬¸» ³±-¬ ·³°±®¬¿²¬ ¿²¼ ·³³»¼·¿¬» ½±²½»®²-æ ©±®´¼ó½´¿-.±º ¿ ¹±±¼ ¿²¼ ¿ ¾¿¼ Í©·²¹W ¬¸» ¬¸®»» »--»²¬·¿´ -¬¿²¼¿®¼.

³¿-¬»®§ô ͬ»° ýïô ¬¸» ´±¿¼»¼ Ý´»¿²W ¬¸» ½¸¿®¿½¬»®·-¬·½.º±® ¹®»¿¬ -¬®»²¹¬¸W ¸±© ¬± ¿ª±·¼ N´»¿µ¿¹»-MW Ю»-.Ю»--W ¸±© ¬± ©·»´¼ ¿©»-±³» °®»--·²¹ °±©»®W ¾®¿½·²¹ º±® ¬¸» ©»·¹¸¬W Ю±ºò Ê»®µ¸±-¸¿²-µ§K.º±® ©±³»²ò ̸» Ý´»¿²OÝ®·-° Ô·µ» ¿ Ы²½¸ èé Ü»º·²·²¹ ¬¸» ÎÕÝ Ý´»¿²W ¼·ºº»®»²½» º®±³ Ñ´§³°·½ Ý´»¿²W ¬¸» -·¨ »--»²¬·¿´ -¬¿²¼¿®¼.±º ¬¸» Ͳ¿¬½¸W ̸» -·¨ »--»²¬·¿´ -¬¿²¼¿®¼.-»½®»¬ º±® ·³°®±ª·²¹ §±«® °»®º±®³¿²½» ¾§ «° ¬± îð °»®½»²¬W Ю»-.±º ¿ µ»¬¬´»¾»´´ °®±K.¬± °®»-.º±® Ю»-.®«´»W ¸±© ¬± ¹± º®±³ ®»¹«´¿® ¹«§ ¬± ¸¿®¼ ¹«§O¿ -»¬ ±º ¹±¿´-W ¿²¼ ¿ -»¬ ±º ¹±¿´.³¿-¬»®§ô ͬ»° ýëô ´±©»® ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´W ³¿·²¬¿·²·²¹ ½±®®»½¬ ¬»²-·±²W ¬¸» ¬©± ©¿§.º±® ¿² ±°¬·³¿´ Ͳ¿¬½¸W Ͳ¿¬½¸ ³¿-¬»®§ô ͬ»° ýíô ¼±²K¬ ¾¿²¹ §±«® º±®»¿®³W ¬¿³·²¹ ¬¸» ¿®½ º±® ¬¸» -²¿¬½¸W ¬¸» °«²½¸ó«° -»½®»¬W Ͳ¿¬½¸ ³¿-¬»®§ô ͬ»° ýìô ¼±²K¬ -¬®¿·² §±«® -¸±«´¼»® ±® »´¾±©W ®»º·²»³»²¬-W Ͳ¿¬½¸ ³¿-¬»®§ô ͬ»° ýëô ¬¸» ¼®±°W Ͳ¿¬½¸ ³¿-¬»®§ô ͬ»° ýêô -©·¬½¸ ¸¿²¼-W ¬¸» ËÍÍÍ Ý±«²¬»® ß--¿«´¬ Ì»¿³ ïðóÓ·²«¬» Ͳ¿¬½¸ Ì»-¬W ¬¸» ¸·-¬±®§ ¿²¼ °¸·´±-±°¸§ ±º ¬¸» ïðó³·²«¬» -²¿¬½¸ ¬»-¬W »¨¸¿«-¬·±²ô ¸±®®±®ô ·²¬»-¬·²¿´ º±®¬·¬«¼»O¿²¼ ¾«½µ»¬-W ¬¸» ÎÕÝ ±°»®¿¬·²¹ -§-¬»³ º±® °«´´-ò .±²ô ©¸»²W ¬¸» ÎÕÝ ±°»®¿¬·²¹ -§-¬»³ º±® Ю»--»-ò ̸» Ͳ¿¬½¸Oº±® ß²¼®±·¼ ɱ®µ Ý¿°¿½·¬§ ¿²¼ ¬¸» п·² ̱´»®¿²½» ±º ¿² ׳³±®¬¿´ ïïë ̸» Ì-¿® ±º µ»¬¬´»¾»´´ ´·º¬-W -²¿¬½¸».º±® ¿ °»®º»½¬ Ю»--W Ю»-.¿²¼ ¬¸» Ó·´·¬¿®§ Ю»--O¿²¼ ©¸·½¸ ¬± º±½«.-«½½»--W ½±®®»½¬ ¸·° °´¿½»³»²¬ º±® ¿ -¿º» Ю»--W ¸±© ¬± ¿ª±·¼ ´»¿²·²¹ ¾¿½µ ·² ¬¸» Ю»--W ©¸»®» ¬± ´±±µ ©¸»² °®»--·²¹ô ¬± -¿ª» §±«® ²»½µ ¿²¼ ¾¿½µW Ю»-.¿ ¬¸®»»ó-¬¿¹» ®±½µ»¬W º·²»--·²¹ ¬¸» -¬¿¹».³¿-¬»®§ô ͬ»° ýìô «-» ¬¸» ¾®»¿¬¸ ¬± ³¿·²¬¿·² ¬»²-·±²W »³°´±§·²¹ N¾®»¿¬¸ó ·²¹ ¾»¸·²¼ ¬¸» -¸·»´¼M ¿²¼ ±¬¸»® °±©»® ¾®»¿¬¸·²¹ ¬»½¸²·¯«»-W Ю»-.º±® ³·´·¬¿®§ ¿²¼ ´¿© »²º±®½»³»²¬W °¸§-·½¿´ ¿²¼ ³»²¬¿´ ¾»²»º·¬.³¿-¬»®§ô ͬ»° ýíô ¬¸» ¹®±±ª»W ¬¸» ½±®®»½¬ ¬®¿¶»½¬±®§ º±® ¬¸» ¹®±±ª»W µ»§ ª·-«¿´·¦¿¬·±².º±® ®»°-W ¬¸» ¼·ºº»®»²¬ ¾»²»º·¬±º ¬¸» Ý´»¿² ú Ю»-.¿®» °®»º»®ó ¿¾´» ¬± -¯«¿¬-W °«´´.×Ê ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ß Ð«´´ ¿²¼ ¿ Ю»--Oͱ«²¼ Ú¿³·´·¿®á èï ß ÐÌÐ º±®³¿¬ º±® µ»¬¬´»¾»´´-W ¬¸» »--»²½» ±º ³·²·³¿´·-¬ ¬®¿·²·²¹W ©¸§ º±® ³±-¬ °«´´.³¿-¬»®§ô ͬ»° ýîô °«-¸ §±«®-»´º ¿©¿§ º®±³ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´W ½±®®»½¬ -¸±«´¼»® ¿²¼ »´¾±© °´¿½»³»²¬ º±® ¿ ³¿¨·³¿´ Ю»--W ¿ ½±±´ ¼±±®©¿§ ¼®·´´ ¬± ·²½®»¿-» §±«® °®»--·²¹ °±©»®W ¬©± °®»ó ®»¯«·-·¬».¬± ¾«·´¼ ¾¿½µ-W ¿ ¼®¿³¿¬·½ ©¿§ ¬± ®»¼«½» ¾¿½µ ·²¶«®·»-W ¾«·´¼·²¹ -¬®±²¹»® ¿¾-W º±®¹·²¹ ¿ ª·½» ¹®·°W ©¸§ µ»¬¬´»¾»´´ °®»--».º±® ¿ °»®º»½¬ Ͳ¿¬½¸W Ͳ¿¬½¸ ³¿-¬»®§ô ͬ»° ýïô ¬¸» Ø·¹¸ Ы´´W ¿ ³»¬¸±¼ º±® ¿½½»´»®¿¬·²¹ ¬¸» Ͳ¿¬½¸ ´»¿®²·²¹ ½«®ª»W -¬®»²¹¬¸»²·²¹ ¬¸» ¬®¿°-W Ͳ¿¬½¸ ³¿-¬»®§ô ͬ»° ýîô ¬¸» ´±½µ±«¬W ¬¸» Ͳ¿¬½¸ ¿.º±® ¿ °»®ó º»½¬ Ý´»¿²W Ý´»¿² ³¿-¬»®§ô ͬ»° ýïô ¬¸» ¹®·°W ¸±© ¬± ¿ª±·¼ ©»¿µ²»-.¿²¼ ·²¶«®§ ©·¬¸ §±«® ¹®·°W ¼·ºº»®»²½» ¾»¬©»»² ¹®·° º±® ¬¸» ¹»¬ó«° ¿²¼ ±¬¸»® -´±© ´·º¬-W º·²»ó¬«²·²¹ ¬¸» ¹®·°W Ý´»¿² ³¿-¬»®§ô ͬ»° ýîô ¬¸» ®¿½µW ¿ ³»¬¸±¼ º±® ¿½½»´»®¿¬·²¹ Ý´»¿² ³¿-¬»®§W ¬¸» °»®º»½¬ ¹·®»ª·µ °±-ó ¬«®»W ¸±© ¬± °®±°»®´§ °®±¬»½¬ §±«® ¾¿½µ ©¸»² §±« ½´»¿²W ½±®®»½¬ »´¾±© °´¿½»³»²¬W ¿ Nº±®½»¼ ®»´¿¨¿¬·±²M ¬»½¸²·¯«» ¬± ·³°®±ª» §±«® ®¿½µ·²¹W Ý´»¿² ³¿-¬»®§ô ͬ»° ýíô ¬¸» ¼®±°W ¸±© ¬± ¾«·´¼ ½±²º·¼»²½» ©·¬¸ ¬¸» ¼®±°W º·²»ó¬«²·²¹ ¬¸» ¼®±°W Ý´»¿² ³¿-¬»®§ô ͬ»° ýìô ¬¸» Ý´»¿² °®±°»®W ®»¬®¿½·²¹ ¬¸» ¼®±° ¬®¿¶»½¬±®§W ¿ ¸»´°º«´ ª·-«¿´·¦¿¬·±²W º·²»ó¬«²·²¹ ¬¸» ½´»¿²Wò «-·²¹ ¿ ©¿´´ ¬± ¸»´° §±«® Ý´»¿² ¬»½¸²·¯«»ò ̸» Ю»--Oº±® ¿ Ý´¿--·½ ̱®-± ïðí ̸» º·ª» »--»²¬·¿´ -¬¿²¼¿®¼.

¬±«¹¸»® ¬¸¿² §±«® ¸¿²¼-W ¾¿½µ »¨°»®¬K.º±® ¼·ºº»®»²¬ º·¬²»-.ÌßÞÔÛ ÑÚ ÝÑÒÌÛÒÌÍ Ý¸¿°¬»® ìæ ß Í¬»°ó¾§óͬ»° Ù«·¼» ¬± Þ»½±³·²¹ ¿ Ó¿² ß³±²¹ Ó»² Ø¿ª» DZ«® Þ±®-½¸ ¿²¼ Û¿¬ ׬ ̱±æ ̸» Ø¿¦¿®¼.³¿²W ¬¸» ½§½´·½¿´ ²¿¬«®» ±º ½±³°´»¨ °¸»²±³»²¿W ½±²-¬®«½ó ¬·ª» ½±®®»½¬·±².º±® ¬¸» ÎÕÝ Î·¹¸¬ ±º п--¿¹»ò ̸» ÎÕÝ Ô¿¼¼»® ¬± Ю»--·²¹ б©»® ïíí ̸» ·²¬»²-·¬§ ¿²¼ ª±´«³» »¯«¿¬·±²W ·²¬»²-·¬§ ¾»²½¸³¿®µ-W ¬¸» N´¿¼¼»®ôM º±® ¸·¹¸´§ »ºº»½¬·ª» -¬®»²¹¬¸ ¾«·´¼·²¹W -¿³°´» ´¿¼¼»®·²¹ °®±¹®¿³ º±® ¿ Ý´»¿² ¿²¼ Ю»--W ¬¸» °»®º»½¬ ®»-¬ ·²¬»®ª¿´ ¾»¬©»»² -»¬-W ¬¸» ®±´» ±º ¼»²-·¬§ ·² §±«® -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹W Ù»±®¹» Ø¿½µ»²-½¸³·¼¬K.Í»½®»¬ Í»®ª·½» µ»¬¬´»¾»´´ Ͳ¿¬½¸ ®«´»-W ¬¸®»» -¿³°´» ¬»-¬ ¼¿§-W ¬¸» ÎÕÝ Î·¬» ±º п--¿¹» ¬®¿·²·²¹ °´¿² -«³³¿®§W Ò·»¬¦-½¸»K.-½¸»¼«´»W ©¿®²·²¹ º±® -¸±«´¼»®.»¯«·°³»²¬á ïëë ̸» µ»¬¬´»¾»´´K.·² ¬¸» ÎÕÝ Î·¬» ±º п--¿¹»W ¸±© ¬± ¾»-¬ ¬»-¬ §±«® Ý´»¿² ¿²¼ Ю»--W ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ Ý´»¿² ¿²¼ Ю»-.¿²¼ º·¬²»-.¿²¼ ®»´¿¨¿¬·±² »¨»®½·-»-W ©¸¿¬ ¬± ¼± ·º §±« ¸¿ª» ¬©»¿µ»¼ §±«® ¾¿½µW º®±³ ¹´¿-.¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ -«°»®·±® ¬± ±¬¸»® ©»·¹¸¬.±²»ó-¬±°ó-¸±° »ºº·½·»²½§W ¬¸» ßÕóìé ±º °¸§-·½¿´ ¬®¿·²·²¹ ¸¿®¼©¿®»ò Ê .·² §±«® º·®-¬ §»¿® ±º µ»¬¬´»¾»´´·²¹W N°«³°·²¹ ¬¸» ·²¶«®§ ¬¸®±«¹¸MO¸¿²¼´·²¹ ¿ ¬©»¿µ ½±®®»½¬´§W Nµ»¬¬´»¾»´´ ®±«²¼-MW ¬·³»¼ -»¬-ô ²±¬ ®»°-W ¸±© ¬± ¹»¬ ¬¸» -¿³» ®»-«´¬.¿²¼ »´¾±©.º±®³«´¿ º±® -«½½»--W ¸±© ¬± ³»¿-«®» ¿ ³¿²K.±º Ê¿®·»¬§ ¿²¼ ر© ¬± ܱ¼¹» ̸»³ ïîç ß -§-¬»³ º±® ¬¸» ®»¿´´§ ¿³¾·¬·±«.®»¹·³»²W ½±³°®»--»¼ ®»-¬ °»®·±¼-W ¬¸» ÎÕÝ Î·¬» ±º п--¿¹» Ю»--».½¿´³ ¬± -¬±®³O ®±´´·²¹ ¬¸» ¼·½» ¿²¼ ¬¸» Ϋ--·¿² -½·»²½» ±º °»®·±¼·¦¿¬·±² ·² §±«® µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹W ¸·¹¸ó·²¬»²ó -·¬§ ·²¬»®ª¿´-O¬¸» ²»© Ψ º±® ¸»¿®¬ ¸»¿´¬¸ò Ú®±³ Þ±§ ¬± Ó¿² ïìë Ì»-¬·²¹ §±«®-»´º º±® °®±¹®»-.»¨»®½·-»W ¾¿½µ ¾»²¼.©¿®²·²¹ ¿¾±«¬ °±-¬«®» ¿º¬»® ª·¹±®±«.¬®«» ½¸¿®¿½¬»®ò ݸ¿°¬»® ëæ ÚßÏ ×.-½¸»¼«´» ¿²¼ °®±¹®»--·±²W Ы´´ó«°¿.µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹ ¿ º¿¼á ïëë ɸ¿¬ ³¿µ».®«´»-W ¸±© ¬± ¬»-¬ §±«® Ͳ¿¬½¸W ¬¸» ˲·¬»¼ ͬ¿¬».¿ ¹®»¿¬ ¿¼¼·¬·±² ¬± §±«® Ю»--»-ò λ-¬ Ô»--ô Ͳ¿¬½¸ Ó±®» ïíç ̸» µ»¬¬´»¾»´´ ®«´».º±® ½±²¼·¬·±²·²¹W ©¸»² ¬± ¼± §±«® ¸·¹¸ó®»° µ»¬¬´»¾»´´ °«´´-W ¬¸» ¸»¿ª§ó ´·¹¸¬ó³»¼·«³ ¬»³°´¿¬»W ¸±© ¬± ´±¹ §±«® ©±®µ±«¬-W ¬¸» ÎÕÝ Î·¬» ±º п--¿¹» Ы´´.´»ª»´.©·¬¸ ¬¸» -¿³» ©±®µ±«¬W ©¸»² §±«® -°·®·¬ ·.¿²¼ ©¿ª·²¹ ¬¸» ´±¿¼-W ¬¸» º«²½¬·±² ±º ª¿®·»¬§ ¼¿§-W ©±®µ·²¹ §±«® N·²ó¾»¬©»»² -¬®»²¹¬¸MW -½¸»¼«´».

¿²¼ ½±².±º -°±®¬-ó-°»½·º·½ ¬®¿·²·²¹W ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ N©¸¿¬ó¬¸»ó¸»´´ »ºº»½¬M º±® ·³°®±ª·²¹ ¿¬ ¬¸·²¹.¿®» ²±¬ ®±½µ»¬ -½·»²½»ÿ êï ̸» ¬©± ©¿§.¼±¹MO¿ ´»--±² º±® ¬¸» ©»´´óº»¼ò .±º ¿®¬¸®·¬·-ò ̸» °®±.·²¬± ³§ µ»¬¬´»¾»´´ ®»¹·³»²á ïëè × ¸¿ª» ¿ ¾¿¼ ¾¿½µò Ý¿² × ¬®¿·² ©·¬¸ µ»¬¬´»¾»´´-á ïëè ɸ¿¬ ¼·»¬ ¼± §±« ®»½±³³»²¼á ïêð É·´´ µ»¬¬´»¾»´´.±º ¸±³»ó¾®»©»¼ ½±¿½¸·²¹ò 못®-»ó»²¹·²»»®·²¹ ©¸¿¬ ¬¸» ¹®»¿¬.§±« ¸¿ª» ²±¬ °®¿½¬·½»¼W °®±º»--·±²¿´ °±©»®´·º¬·²¹ ¿²¼ ³¿®¿¬¸±² ®«²²·²¹ -«½½»-.¬± ½±³¾¿¬ ¹´«¬»¿´ ¿³²»-·¿ ¿²¼ ¿ ¼§-º«²½¬·±²¿´ ¾¿½µW °®±³±¬·²¹ ¸·° º´»¨±® º´»¨·¾·´·¬§W Ü®ò Ó½Ù·´´ ¿²¼ ¼»ª»´±°·²¹ ¾¿½µ »¨¬»²-±® »²¼«®¿²½»W ¾®¿½·²¹ º±® -°·²¿´ -¬¿¾·´·¬§W ¾¿´´·-¬·½ ´±¿¼·²¹ ¬± ®»¼«½» ¬¸» ±¼¼.-¬±ó ®·»-W ¸±© ¬± ¬®«´§ »¨½»´ ¿¬ ¿ ½»®¬¿·² »¨»®½·-»W ©¸»² ¬± ¼± N-°»½·¿´ -¬®»²¹¬¸M ¬®¿·²·²¹W ½«-ó ¬±³·¦»¼ º±® ©¸¿¬áòòò ¾»©¿®» ¬¸» ³±±²-¸·²»O¬¸» ¼¿²¹»®.ÎÕÝ µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹ ·.-± ¼»¬¿·´»¼á ݱ³» ±²ô µ»¬¬´»¾»´´.¸»´° ³§ -°±®¬ó-°»½·º·½ -¬®»²¹¬¸á ïêð ɸ§ ¿®» §±«® »¨»®½·-» ¼»-½®·°¬·±².¿ -¬¿²¼ó¿´±²» ¬±±´ ±® ³·¨ ·¬ «° ©·¬¸ ¿ ¾¿®¾»´´ ¿²¼ ¼«³¾¾»´´-á ïëê ر© ½¿² × ½±³¾·²» µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹ ©·¬¸ б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ ¿²¼ ̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±®á ïëé ر© ½¿² × ·²½±®°±®¿¬» Þ«´´»¬óЮ±±º ß¾»¨»®½·-».¬± ¬®¿·² ©·¬¸ ¬¸» Ϋ--·¿² µ»¬¬´»¾»´´ò ̸» ¬©± ²»© ±°¬·±²-ò ̸» ¬±° º·ª» ®»¿-±².Ê× ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ͸±«´¼ × ¬®¿·² ©·¬¸ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¿.¹®»¿¬ º±® §±«® ¾¿½µW -¬®»²¹¬¸»²·²¹ ¬¸» ¹´«¬».¼± ²¿¬«®¿´´§W ´»¿®²·²¹ ¸±© ¬± ³±ª» ´·µ» ¬¸» »´·¬»W ®»º·²·²¹ ¬¸» ¾¿-·½-ò Ý¿² × -«¾-¬·¬«¬» ¬¸» ò ò ò ©·¬¸ ¬¸» ò ò ò á ïêï Ѳ½» × ¸¿ª» °«¬ «° ¬¸» ÎÕÝ Î·¬» ±º п--¿¹» ²«³¾»®-ô ©¸»®» ¼± × ¹± ²»¨¬á ïêî ׺ Ϋ--·¿² -¬«ºº ·.-± ¬±«¹¸ô ©¸§ ¼·¼ ¬¸» ËÍÍÎ ´±-» ¬¸» ݱ´¼ É¿® ïêî NΫ--·¿² -¯«·®®»´ °¿½µ µ·´´.

ÌßÞÔÛ ÑÚ ÝÑÒÌÛÒÌÍ Ý¸¿°¬»® êæ ̸» Ó¿µ·²¹ ±º ¿ Õ»¬¬´»¾»´´ ̸» Ó¿µ·²¹ ±º ¿ Õ»¬¬´»¾»´´ ïêë ̸» µ»¬¬´»¾»´´ °¿¬¬»®²W °®»--·²¹ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ³±´¼W ³±´¼·²¹ ¬¸» ÞÛßÍÌW º±±¼ º±® ¬¸» º·»®§ º«®²¿½»W ½®«½·¾´» º±® ¿ ¸±¬ µ»¬¬´»¾»´´W °±«®·²¹ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ³±´¼-W ¾®»¿µ·²¹ ±°»² ¬¸» µ»¬¬´»ó ¾»´´ ³±´¼-W -¸¿µ·²¹ ±«¬ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´W ¸¿³³»® ¿²¼ µ»¬¬´»¾»´´W -¿²¼¾´¿-¬·²¹ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´W ¹®·²¼·²¹ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ò ß¾±«¬ ¬¸» ß«¬¸±® ïéî ײ¼»¨ ïéí Ê×× .

Ê××× ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ .

±º ³»»¬·²¹ пª»´ Ì-¿¬-±«´·²» º±® ¬¸» º·®-¬ ¬·³»ô × ©¿.¾±±µ.º·²» ¼±·²¹ ¿ б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ ©±®µ±«¬ ¾»½¿«-» × µ²»© »¨¿½¬´§ ©¸¿¬ ¬± ¼±ò ̸» ¾±±µ ¾®±µ» ·¬ ¼±©² ·¼·±¬ °®±±º º±® ³» ¿²¼ ·¬ ©±®µ»¼ò × ³¿¼» »²±®³±«.³±®» ½±®®»½¬÷ô ¿²¼ ©¿¬½¸»¼ ¸·.¹±·²¹ ¬± ¼± ¸·.±º µ»¬¬´»¾»´´ »²¬¸«-·¿-¬-æ þɸ¿¬ ¼± × ¼±á ×Kª» ¹±¬ ¬¸» ¾±±µñª·¼»±ñÜÊÜñ©±®µ-¸±°ñ-»³·²¿®ñ¿®¬·½´» ò ò ò ²±© ¸±© ¼± × ¼± L©¸¿¬K ©¸»²áþ ×È .©¿´µ·²¹ ¬¸» ²¿®®±© ¾¿´ó ¿²½» ¾»¿³ ¾»¬©»»² ¬±± ³«½¸ ª¿®·»¬§ ¿²¼ ²± ª¿®·»¬§ò DZ« µ²±©ô × ´±ª» ̸¿²µ-¹·ª·²¹ ¼·²²»®ô ¾«¬ ²±¬ »ª»®§ ¼¿§ò Ѳ» ¼¿§ô -±³»±²» ³·¹¸¬ º·²¼ ¬¸» °»®º»½¬ ¼·»¬ ©·¬¸ ±²» -«°»®º±±¼ô ¾«¬ × ¼±«¾¬ ³¿²§ °»±°´»O-¸±®¬ ±º ´·ª·²¹ ±² ¿ ¼»-»®¬ ·-´¿²¼O©±«´¼ º±´´±© ¬¸·.±º ½®¿¦»¼ ¸»¿´¬¸ »²¬¸«-·¿-¬.±² ¬¸» ײ¬»®²»¬ô ®»¿¼ ¿´´ ±º ¸·.¹¿·²-ò É»´´ô ²±© × ¸¿ª» ¿ µ»¬¬´»¾»´´ ¿²¼ × ©¿²¬ ¬± ³¿µ» ¿ -»¬ó·²ó-¬±²» °¿¬¸ ¬± º±´´±©òþ Ó¿®¬·² »½¸±».¾»-¬ ¬± º·¨ ·¬ò ß´´ × µ²±© ·.©±®µô ±²» ½±²½»°¬ ½±³».¿®» ½«®®»²¬´§ ¼±·²¹ ÖËÍÌ ¬¸¿¬ ©±®µ±«¬ò ͱô §±« ³¿§ ©»´´ ¿-µô ©¸§ ¼± ©» ²»»¼ ¿²±¬¸»® µ»¬¬´»¾»´´ ¾±±µá ɸ»®» ¿®» ¬¸» ³¿¼ ¬¸®±²¹.¾»·²¹ -°´·¬ º±®» ¿²¼ ¿º¬ ¿²¼ ¾»·²¹ ¬±´¼ ¬± ¬·¹¸¬»² ³§ ¸·° ¿.º±® º«®¬¸»® ª¿®·¿¬·±²ô ¾«¬ô ¸±²»-¬´§ô ±²» ½±«´¼ ¸¿ª» ¿ -«½½»--º«´ ½¿®»»® ©·¬¸ ¶«-¬ ¬¸±-» ¬©± ´·º¬-ò × ¸¿ª» ·¬ ±² ¹±±¼ ¿«¬¸±®·¬§O-»ª»®¿´ ¼®·²µ.·²¬± ³§ ¸»¿¼æ ܱ ̸·-ÿ ̸» ¹®»¿¬»-¬ ½¸¿´´»²¹» ·² º·¬²»--ô ¸»¿´¬¸ô ´·º» °»®º±®³¿²½»ô ¿²¼ -°±®¬.пª»´ -´¿°°»¼ ·¬ò × ©¿.±º ¸·.¾±±µ б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ ¸¿¼ ¿´´ ¬¸» »¿®³¿®µ.ø¿´¬¸±«¹¸ô ¬± ¬¸» ¬»¿½¸»® ·² ³»ô þ¬»¨¬¾±±µ-þ -»»³.¿²¼ô ©»´´ô пª»´ ©¿.ÚÑÎÛÉÑÎÜ ÚÑÎÛÉÑÎÜ ¾§ Ü¿² Ö±¸² NÜÑ ÌØ×ÍÿM É ·¬¸·² ³·²«¬».·.´·¾®¿®§ ±º ÜÊÜ-ò ɸ»²»ª»® × ®»ª·»© ¸·.©¸¿¬ × ¸¿ª» ¸»¿®¼ º®±³ ´»¹·±².¼»³¿²¼·²¹ Û²¬»® ¬¸» Õ»¬¬´»¾»´´ÿá DZ« µ²±© ©¸¿¬á ̸»§ ¿®» »ª»®§ó ©¸»®»ÿ Û¿®´§ ·² Û²¬»® ¬¸» Õ»¬¬´»¾»´´ÿ пª»´ ¯«±¬».¿¬ ¿ ¾¿® ©·¬¸ ¬¸»-» ¬¸®±©»®-O¬¸¿¬ ³¿²§ ©±®´¼ó®¿²µ»¼ ¬®¿½µ ¿²¼ º·»´¼ ¬¸®±©»®.¬¸¿¬ × ½¿³» ¿©¿§ º®±³ ±«® º·®-¬ ³»»¬·²¹ ©·¬¸ º´»¨·¾´» ¸·°-ô ¿ °´¿² º±® ´·º¬·²¹ º±® ¬¸» ²»¨¬ §»¿®ô ¿²¼ô ³±-¬ ·³°±®¬¿²¬ô ¿ ¹®»¿¬ ®»-°»½¬ º±® пª»´ Ì-¿¬-±«´·²»ò Í·²½» ³»»¬·²¹ пª»´ô × ¸¿ª» -»»² ´·¬»®¿´´§ ¸«²¼®»¼.°±-¬.ÖòÓò Ó¿®¬·²ô ©¸± ©®·¬»-ô þ× ©¿.-¬·ºº ·² ¬¸» ¸·° º´»¨ó ±®.¿²¼ -·¼» °®»--»-ò Ø» ±ºº»®»¼ -«¹¹»-¬·±².¼·»¬ º±® ª»®§ ´±²¹ò пª»´ Ì-¿¬-±«´·²» ¸·¬ ¬¸» ³¿®µ °»®º»½¬´§ ·² ¸·.±º ¿ °»®º»½¬ °®±¹®¿³æ ܱ ̸·-ò ß²¼ô þ¬¸·-þ ©¿¼»¿¼´·º¬.

¾»¬©»»² ̸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´ ݸ¿´´»²¹» ¿²¼ Û²¬»® ¬¸» Õ»¬¬´»¾»´´ÿ ̸» ´¿¬¬»® ¾±±µ ¬¿µ».¿ º«´´ó¬·³» -¬®»²¹¬¸ ½±¿½¸ ¿²¼ Ø»¿¼ Ì®¿½µ ¿²¼ Ú·»´¼ ½±¿½¸ ¿¬ Ö«¿² Ü·»¹± Ý¿¬¸±´·½ Ø·¹¸ ͽ¸±±´ ·² Ü®¿°»®ô ˬ¿¸ò Ü¿² ¸¿.¬¸» N©±®´¼ù.«.¯«·½µ´§ ¿²¼ ½±®®»½¬´§ô ¬¸» ±´¼ó-½¸±±´ ©¿§ò Þ±¬¸ ÜÊÜ.±º Ê¿®·»¬§ ¿²¼ ر© ¬± ܱ¼¹» ̸»³þ ·.©¸§ §±« ©·´´ º·²¼ -±³» ·²½±²-·-¬»²½·».©»·¹¸¬´·º¬·²¹ º«²¼¿³»²¬¿´.²±¬ ¬¸» »²¼ °±·²¬ò пª»´ ²±¬»-ô þ× ²»ª»® -¬±° °±´·-¸·²¹ ³§ ¬®¿·²·²¹ -§-¬»³ô ©¸·½¸ ·.§±«® ¬§°·½¿´ ½±¿½¸ò ß Ú«´¾®·¹¸¬ ͽ¸±´¿® ¬± Û¹§°¬ô Ü¿² ¸¿.º±® -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ½±²¼·¬·±²·²¹ô ¿²¼ Ú®±³ ¬¸» Ù®±«²¼ Ë°ô ¬¸¿¬ ¬»¿½¸».¿²¼ ¿ ¬»®®·¾´» ¿½½»²¬ ·² »ª»®§ ´¿²¹«¿¹» ¸» ¸¿.¿²¼ -»» ¬¸» ½´¿--·½ ¬®¿·²·²¹ ³»¬¸±¼º®±³ ¿ µ»¬¬´»¾»´´ °»®-°»½¬·ª»ò Ý´»¿®´§ô ¬¸·.-¬«¼·»-ô Ü¿² ·.¿ °®±º»--±® ±º ®»´·¹·±«.·² ¬¸» ¼·-½«-ô Ñ´§³°·½ ´·º¬·²¹ô Ø·¹¸´¿²¼ Ù¿³».¿ -¬»°ó¾§ó-¬»° ¿°°®±¿½¸ ¬± ´·¬»®¿´´§ ½´·³¾·²¹ ¬¸» ´¿¼¼»® ±º µ»¬¬´»¾»´´ »¨»®½·-»-ò Ó±®»±ª»®ô ¬¸» -»½¬·±² þ̸» Ø¿¦¿®¼.´»¿®²»¼òòò-± ³«½¸ -±ô ¬¸¿¬ ¾±¬¸ Ì«®µ·-¸ ¿²¼ Ø»¾®»© -°»¿µ»®.´¿®¹»-¬M º®»» ©»¾-·¬» ¼»¼·ó ½¿¬»¼ ¬± ´·º¬·²¹ ¿²¼ ¬¸®±©·²¹ -¬«ºº ¿¬ ©©©ò¼¿²¶±¸²ò±®¹ñ½±¿½¸ò .±ºº·½·¿´.¬¸» ¿«¬¸±® ±º ¬©± ·²-¬®«½¬·±²¿´ ÜÊÜ-ô Ý¿®®·»¼ ß©¿§ô ±² ½¿®®§·²¹ô ¼®¿¹¹·²¹ ¿²¼ °«´´·²¹ ±¾¶»½¬.¾±±µ ·.¿ ½»²¬«®§ ±º µ²±©´»¼¹» ½±³°®»--»¼ ·²¬± ¿ º»© °¿¹»-ò ׺ §±« ´·µ»¼ ¬¸» N±´¼ -½¸±±´þ ¿°°®±¿½¸ô ±°»² §±«® »§».È ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Û²¬»® ¬¸» Õ»¬¬´»¾»´´ÿ л®-±²¿´´§ô ¬¸» ÎÕÝ Ð®±¹®¿³ Ó·²·³«³ ©¿.·² ¸·-¬±®§ ¿²¼ ®»´·¹·±«»¼«½¿¬·±²ò Ø» ¸¿.¿¼ª¿²½»¼ ¼»¹®»».»²±«¹¸ º±® ³»ò þØ»®» §±« ¹± ò ò ò ÜÑ ÌØ×Íÿþ ½±«´¼ ¾» ¬¸» -«¾¬·¬´» º±® ¬¸» º·®-¬ º»© ½¸¿°¬»®-ò Ì©± »¨»®½·-»-ò Û¿½¸ »¨»®½·-» ¬©·½» ¿ ©»»µò ß °«-¸ ¿²¼ ¿ °«´´ ø¸±´§ б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿô Þ¿¬³¿²÷ò Ú±® ¬¸» ³¿¶±®·¬§ ±º µ»¬¬´»¾»´´ «-»®-ô ¸»®» §±« ¹± ò ò ò ¿ °´¿² ¬± º±´´±©ò пª»´ô ¸±©»ª»®ô ¼»´·ª»®.¿®» ¿ª¿·´¿¾´» ¿¬ ©©©ò ½®±--º·¬²±®½¿´ò½±³ñ½¿¬¿´±¹ñ·²¼»¨ò°¸°ò Ü¿² ¿´-± ³¿·²¬¿·².³±®»ò ̸» ½¸¿°¬»® ±² ¬¸» þ笻 ±º п--¿¹»þ ¹·ª».³«´¬·°´» ²¿¬·±²¿´ ¿²¼ -¬¿¬» ½¸¿³°·±²-¸·°.¸¿ª» ¿-µ»¼ ¸·³ ¬± -¬±° -°»¿µ·²¹ ¬¸»·® ´¿²¹«¿¹»ò ɸ»² ²±¬ ©±®µ·²¹ ¿.¿²¼ ¬¸» É»·¹¸¬ л²¬¿¬¸´±²ò Ü¿² Ö±¸² ·.¬®¿ª»´»¼ ¬¸» ©±®´¼ ¼»¿´·²¹ ©·¬¸ °¿®¿-·¬»-ô ½«-¬±³.°®»½»¼»²½»ò ߬ ¬¸» ÎÕÝô ©» ²»ª»® ®»-¬òþ × ¸¿ª» -±³» -·³°´» ¿¼ª·½» º±® §±«æ ܱ ¬¸·-ò Ü¿² Ö±¸² ·.

§±«® N-»¬ ·² -¬±²» °¿¬¸ôM ¬¸» ®«¬¸´»--´§ »ºº·½·»²¬ б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ º±® µ»¬¬´»¾»´´-ò ß -¬»° ¬± ¬¸» ´»º¬ ¿²¼ × -¸±±¬ò Ϋ--·¿² µ»¬¬´»¾»´´ °±©»® ¬± §±«ÿ пª»´ È× .·² ¬¸» ½±ºº»» ·-´» ±º ¿ Ò»© DZ®µ Ý·¬§ -«°»®³¿®µ»¬ô ¸» ²»¿®´§ ¸¿¼ ¿ ²»®ª±«.¬¸¿¬ ¸¿.ÐÎÛÚßÝÛ Ð®»º¿½» ß Í¬»° ¬± ¬¸» Ô»º¬ ¿²¼ × Í¸±±¬ Î »³»³¾»® α¾·² É·´´·¿³-K ͱª·»¬ ¼»º»½¬±® ½¸¿®¿½¬»® ·² Ó±-½±© ±² ¬¸» Ø«¼-±²á ̸» ®»½±ª»®·²¹ ݱ³³·» ¶«-¬ ©¿²¬»¼ ¬± ¾«§ -±³» ½±ºº»»ò ײ ¬¸» ËÍÍÎ ¸» ¸¿¼ ¸¿¼ ¬©± ½¸±·½»-æ LÉ» ¸¿ª» ½±ºº»»K ±®ô ³±®» ´·µ»´§ô NÉ» ¿®» ±«¬ ±º ½±ºº»»òM ɸ»² ¸» -¿© ¬¸» ª¿®·»¬§ ±º °®±¼ó «½¬.±² ³§ ÜÊÜ.¿²¼ ¿°°´·½¿¬·±².½±²¬·²«»¼ ©·¬¸ ¬¸» -³±®ó ¹¿-¾±®¼ ±º »¨»®½·-».¾®»¿µ¼±©²ò ̸» ³·²¼ó¾±¹¹´·²¹ ¼·ª»®-·¬§ ±º µ»¬¬´»¾»´´ »¨»®½·-».½¿² ³¿µ» ¬¸» ¿-°·®·²¹ µ»¬¬´»¾»´´»® º»»´ ´·µ» ¬¸» Ϋ--µ·» ¼»º»½¬±®ò ̸» º®»»-¬§´» ¬®¿·²·²¹ °®±¹®¿³ ·² ³§ ¾±±µ ̸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´ ݸ¿´´»²¹» µ·½µ»¼ ±ºº ¿ ¬§®¿²²§ ±º µ»¬¬´»¾»´´ ½¸±·½».¿²¼ ¬¸±-» ³¿¼» ¾§ ³§ -»²·±® ·²-¬®«½¬±®-ò NÓ¿§¾» -±³»±²» ½¿² ¸»´°ôM ¿-µ»¼ ݱ³®¿¼» ÖòÓò Ó¿®¬·² ·² ¿ ¬¸®»¿¼ ¬·¬´»¼ NÕ»¬¬´»¾»´´ ݱ²º«-»¼M ±² ±«® º±®«³ò N× ¸¿ª» ®»¿¼ ¿´´ × ½¿² º·²¼ ±² µ»¬¬´»¾»´´.¹¿·²-ò É»´´ ²±© × ¸¿ª» ¿ µ»¬¬´»¾»´´ ¿²¼ × ©¿²¬ ¬± ³¿µ» ¿ -»¬ ·² -¬±²» °¿¬¸ ¬± º±´´±©ò ò ò òM Û²¬»® ¬¸» Õ»¬¬´»¾»´´ÿ ·.º·²» ¼±·²¹ ¿ б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ ©±®µ±«¬ ¾»½¿«-» × µ²»© »¨¿½¬´§ ©¸¿¬ ¬± ¼±ò ̸» ¾±±µ ¾®±µ» ·¬ ¼±©² ·¼·±¬ °®±±º º±® ³» ¿²¼ ·¬ ©±®µ»¼ò × ³¿¼» »²±®³±«.¿¬± ³¿µ·²¹ ¿ °®±¹®¿³ò × ©¿.¿²¼ ¸¿ª» ¬± -¿§ × ¿³ ¿¬ ´±-.

È×× ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ .

©»®» Ϋ--·¿²ô ¸» ½±«´¼ ¸¿ª» ¬±´¼ ¿ ¼·ºº»®»²¬ -¬±®§ ò ò ò Í»®¹»§ Ó·-¸·² ©¿.¿ éð󰱫²¼»®ô ©¸·½¸ ¸» ¸¿¼ º±«²¼ ¿¾¿²¼±²»¼ ·² ¿ °¿®µ ¿º¬»® ¿ º»-¬·ª¿´ ¸»´¼ ±² ο·´®±¿¼ ɱ®µ»® Ü¿§ô íð ¬·³».¼·-½¸¿®¹»¼ ¸» ¾®¿¹¹»¼ ¬± ¿ º®·»²¼ ¬¸¿¬ ¸» ©±«´¼ ³¿µ» ¿ Ó¿-¬»® ±º Í°±®¬.©·¬¸ »¿½¸ ¿®³ò Ó·-¸·² µ»°¬ µ»¬¬´»¾»´´·²¹ ·² ¬¸» ¿®³§ô ¿²¼ ©¸»² ¸» ©¿.×ÒÌÎÑÜËÝÌ×ÑÒ ×²¬®±¼«½¬·±² ɸ»² É» Í¿§ Nͬ®»²¹¬¸ôM É» Ó»¿² NÕ»¬¬´»¾»´´òM ɸ»² É» Í¿§ NÕ»¬¬´»¾»´´ôM É» Ó»¿² Nͬ®»²¹¬¸òM × º ݸ¿®´».¼·-³¿§»¼ ©¸»² ¸» ½±«´¼ ²±¬ ´·º¬ ·¬ ©·¬¸ »·¬¸»® ¿®³ò ˲¼»¬»®®»¼ ¾§ ¸·©»¿µ²»--ô Ó·-¸·² º±«²¼ ¿ °´«³¾·²¹ °·°»ô ¸¿³³»®»¼ ·¬.߬´¿.´¿¬»®ô Ó·-¸·² ½±«´¼ °®»-.º·®-¬ µ»¬¬´»¾»´´ô ¿ ëí󰱫²¼»®ô ¿¬ ïé ¿²¼ ©¿.¿ ¸»¿ª§ô -´±©ô ¼»½·¼»¼´§ ²±²¿¬¸´»¬·½ µ·¼ò Ø» °·½µ»¼ «° ¸·.²¿¬·±²¿´ ®¿²µ·²¹ ·² ¬¸» º·®-¬ µ»¬¬´»¾»´´ ´·º¬·²¹ ½±³°»¬·¬·±² ¸» »²¬»®»¼ò ß²¼ ¸» ¼·¼ÿ È××× .³·¼¼´» º´¿¬ -± ·¬ ©±«´¼ ¸±´¼ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¸¿²¼´» ·² °´¿½»ô ¿²¼ -¬¿®¬»¼ ¶»®µ·²¹ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ©·¬¸ ¬©± ¸¿²¼-ô ´·µ» ¿ ¾¿®¾»´´ò ̸» §»¿® ©¿ïçéëò Ì©± §»¿®.

¸¿.-°±®¬ ´»¹»²¼ò ̸» °®»-·¼»²¬ ±º Ϋ--·¿ ¿©¿®¼»¼ Ó·-¸·² ¿ ³»¼¿´ NÚ±® ß½½±³°´·-¸³»²¬.µ»¬¬´»¾»´´ °±©»® ¬± ¿´´ -±®¬.±º º»¿¬-ò Ø» ¾®±µ» -¬±²»©·¬¸ ¸·.È×Ê ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Í»®¹»§ ´±-¬ ³±®» ¬¸¿² ïðð °±«²¼-å ¾»½¿³» º¿-¬ô ©·®§ò ß²¼ ©»²¬ ±² ¬± ¾»½±³» ¬¸» ²«³¾»®ó ±²» µ»¬¬´»¾»´´ ´·º¬»® ·² ¬¸» ©±®´¼Oïé𠶻®µ©·¬¸ ¿ °¿·® ±º éð󰱫²¼ µ»¬¬´»¾»´´.º±® ¬¸» Þ»²»º·¬ ±º ¬¸» Ó±¬¸»®´¿²¼òM ø×× ¼»¹®»»÷ò ײ Ϋ--·¿ µ»¬¬´»¾»´´.¿¬ ¿ ¾«¬½¸»®K-¸±°ò ׬ ©¿.êðò ̸» °«¾´·½ ½¿´´»¼ ¸·³ ̸» ½±ª»® ±º ¿ ïçïë ·--«» ±º Ø»®½«´»-ô Ì-¿®·-¬ Ϋ--·¿ù.´±ª» ¿¬ º·®-¬ -·¹¸¬ò Ч±¬® ²»ª»® °¿®¬»¼ ©·¬¸ ¸·.±º ·®±²ô ¾®±µ» ¸±®-»-¸±»-ô ¶»®µ»¼ ¿ ½®±-.¿ ¹·®»ª·µô ±® Nµ»¬¬´»¾»´´ ³¿²òM ͬ»»´»¼ ¾§ ¬¸»·® µ»¬¬´»¾»´´-ô ¹»²»®¿¬·±² ¿º¬»® ¹»²»®¿¬·±² ±º Ϋ--·¿² ¾±§.-¬®±²¹³¿² ¿²¼ °»®ó º±®³»¼ «²¬·´ ¸» ©¿.¸·³-»´º ·² ¬¸» N¾¿®¾»´´M ©·¬¸ ¬©± ¾»»º§ -±´¼·»®.¿®» ¿ ³¿¬¬»® ±º ²¿¬·±²¿´ °®·¼» ¿²¼ ¿ -§³¾±´ ±º -¬®»²¹¬¸ò ײ ¬¸» ±´¼»² ¼¿§-ô ¿²§ -¬®±²¹³¿² ±® ©»·¹¸¬´·º¬»® ©¿®»º»®®»¼ ¬± ¿.-·¬¬·²¹ ·²-·¼» ¬©± ¸±´´±© -°¸»®»-ô ¿²¼ -»¬ ¿ º»© Ϋ--·¿² Ñ®¬¸±¼±¨ ©±®´¼ ©»·¹¸¬´·º¬·²¹ ®»½±®¼-ò ³¿²²»® ©·¬¸ ¿ éðó °±«²¼ µ»¬¬´»¾»´´ô ³·´·¬¿®§ °®»--»¼ ¬¸» -¿³» µ»¬¬´»¾»´´ ©·¬¸ ±²» ¿®³ èè ¬·³»-ô ¿²¼ ¶«¹¹´»¼ ¬¸®»» ±º ¬¸»³ ¿¬ ±²½»ÿ .-¬®»²¹¬¸ ³¿¹¿¦·²»ò ¬¸» NÕ·²¹ ±º Õ»¬¬´»¾»´´-òM Õ®§´±ºº ½±«´¼ ½®±-¸·³-»´º ·² ¬¸» Ϋ--·¿² Ñ®¬¸±¼±¨ ³¿²²»® ©·¬¸ ¿ éð󰱫²¼ µ»¬¬´»¾»´´ô ³·´·¬¿®§ °®»--»¼ ¬¸» -¿³» µ»¬¬´»¾»´´ ©·¬¸ ±²» ¿®³ èè ¬·³»-ô ¿²¼ ¶«¹¹´»¼ ¬¸®»» ±º ¬¸»³ ¿¬ ±²½»ÿ Ч±¬® Ч±¬® Õ®§´±ººô N¬¸» Õ·²¹ ±º ¿°°´·»¼ ¸·.º·-¬ô ¾»²¬ ½±·²-ô ³¿¼» N¬·»-M ¿²¼ N¾®¿½»´»¬-M ±«¬ ±º Õ»¬¬´»¾»´´-ôM ½±«´¼ -¬®·°.·² ïð ³·²ó «¬»-ÿO¿²¼ Ϋ--·¿K.¬«®²»¼ ¬± ³»²ò ß ½»²¬«®§ ¾»º±®» Ó·-¸·²ô ¿²±¬¸»® §±«²¹ ¾±§ô Ч±¬® Õ®§´±ººô º±«²¼ µ»¬¬´»¾»´´.µ»¬¬´»¾»´´-ô ¿²¼ ©¸»² ¸» ¾»½¿³» ¿ ³»®½¸¿²¬ ³¿®·²» ¸» ¬±±µ ¬¸»³ ©·¬¸ ¸·³ ¿®±«²¼ ¬¸» ©±®´¼ò Ûª»²¬«¿´´§ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ º¿²¿¬·½ ¾»½¿³» ¿ ½·®½«.

¬¸»·® -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ ¬±±´ ±º ½¸±·½»ò ײ ¬¸» ´¿-¬ ¼¿§.×ÒÌÎÑÜËÝÌ×ÑÒ Û²¬»® NØ»¿ª§ ߬¸´»¬·½-M N׬ ½¿² ¾» -¿·¼ ©·¬¸ ¿ ¹±±¼ ¼»¿´ ±º ½»®¬¿·²¬§ ¬¸¿¬ Ϋ--·¿² ©»·¹¸¬´·º¬·²¹ ©¿.¬± ¬¸» ¼»ª±¬»».¾¿½µ ·² Ϋ--·¿ò ̸» Ϋ--·¿².±º ±¬¸»® »´·¬» -»®ª·½»-å »¿½¸ ±²» ¸¿¼ ¬± ½±³°»¬» ¿¹¿·²-¬ ²·²» ±® ³±®» ®·ª¿´ ¿°°´·½¿²¬.®±¬¿¬·²¹ ·² »ª»®§ ¬¸®»» ³·²«¬»-ò Ѳ½» ±² ¬¸» ¬»¿³ô ±°»®¿¬±®.·.¾±®² ¿²¼ ¹®»© ¬¸¿²µ.©·¬¸ °«-¸ó«°-ô Ϋ--·¿ ¬»-¬.¿¹¹®»--·ª»´§ ½±³°»¬» ¿¹¿·²-¬ ¬¸»·® ½±´´»¿¹«».©»®» ½¿´´»¼ ·² ¬± -«°°®»-.¬¸» ´¿© »²º±®½»³»²¬ ´·µ».©¸¿¬ ¬¸» ¬®±±°»® ¸¿.·² ¬¸» º®»¯«»²¬´§ ¸»´¼ ´¿© »²º±®½»³»²¬ -°±®¬.-·³·´¿® ¬± ¬¸¿¬ ±º ¬¸» ¿®³§ Í°»¬-²¿¦ò Ø»®» ·.¬¸¿² ©·¬¸ ½¿´½«´¿¬±®-O¿´-± ³¿µ» µ»¬¬´»¾»´´.»ª»²¬-ò ̸»·® -°»½·¿´¬·»-æ ¸¿²¼ó¬±ó¸¿²¼ ½±³¾¿¬ ¿²¼ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ -°±®¬ò ß ³¿¬¬»® ±º -°»½·ó º·½·¬§ ¿²¼ °®·¼»ò ׬ ·.¬± ¼± ¾¿½µó¬±ó¾¿½µæ ¿ ïðÕ º±®½»¼ ³¿®½¸ ·² º«´´ µ·¬ô ¿² ±¾-¬¿½´» ½±«®-» ¿²¼ ®¿°°»´´·²¹ô °´«.¿²¼ ·² ݸ»½¸²§¿ò Ϋ--·¿² º»¼»®¿´ °®·-±² ÍÉßÌ ¬»¿³.¿ ïîó³·²«¬» º«´´ó½±²ó ¬¿½¬ -°¿®®·²¹ -»--·±²O©·¬¸ º®»-¸ ±°°±²»²¬.¸¿ª» »¿®²»¼ ¬¸»·® µ»»° ±² ³¿²§ ±½½¿-·±²-ô ·² ¸¿®-¸ Ϋ--·¿² °®·-±².¿ ¹§³ ½¿´´»¼ N¬¸» ½±«®¿¹» ½±®²»®òM Ûª»®§ ½±«®¿¹» ½±®²»® ·º¿¬¸»® ±º µ»¬¬´»¾»´´-ò »¯«·°°»¼ ©·¬¸ µ»¬¬´»¾»´´-ò ɸ·´» ±¬¸»® ½±«²¬®·».±º ¬¸» ͱª·»¬ »³°·®»ô ¬¸» °®·-±² -§-¬»³ ©¿.©¿-¬» ¬·³» ¬»-¬·²¹ ¬¸»·® ¬®±±°»®.±º ®«¬¸´»--´§ -«°°®»--·²¹ ¬¸» ®·±¬ò ײ ïççï ¬¸» ·²¬»®·±® ³·²·-¬®§ º±®³»¼ -°»½·¿´ ¬¿½¬·½¿´ ¬»¿³.Ϋ--·¿ò Ü®ò Õ®¿§»ª-µ·§ô ¬¸» ̸» λ¼ ß®³§ ¿²¼ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¿®» ·²-»°¿®¿¾´»ò Ûª»®§ Ϋ--·¿² ³·´·ó ¬¿®§ «²·¬ ¸¿.¿ ½¸¿´´»²¹»ò ÈÊ .¿²¼ ¸±-¬¿¹» -·¬«¿¬·±²-ò ײ¬»®·±® ³·²·-¬®§ ¬®±±°.´·º¬ µ»¬¬´»¾»´´.-»»³ ½¿°¿¾´» ±º ½¿®®§·²¹ ¬¸»-» ¹®»¿¬ ´±¿¼-ò ̸»§ ¿®» »¨½»°¬·±²¿´´§ ¬±«¹¸òM Ô¿© »²º±®½»³»²¬ ¬¿½¬·½¿´ ¬»¿³-O»ª»² ¬¸» Ϋ--·¿² º»¼»®¿´ ¬¿¨ °±´·½»ô ©¸± ¿®» ¸¿²¼·»® ©·¬¸ º·®»¿®³.®»°»¬·¬·±² µ»¬¬´»¾»´´ -²¿¬½¸».°´¿¹«»¼ ©·¬¸ ®·±¬.¿²±¬¸»® ïðÕ ®«²ò ß ½¸»®®§ ±² ¬¸» ¬±° ©¸»² §±« ¿®» ¾»§±²¼ -³±µ»¼ ·.º±® »ª»®§ ¿¼³·²·-¬®¿¬·ª» °®·-±² ¼·-ó ¬®·½¬ò ̸»·® ³·--·±²æ ¸±-¬¿¹» ®»-½«»ô ®·±¬ -«°°®»--·±²ô -»¿®½¸ ¿²¼ ¿®®»-¬ ±º »-½¿°»¼ ½®·³·²¿´-ò Í·²½» ¬¸¿¬ ³»³±®¿¾´» §»¿® ©¸»² ¬¸» ËÍÍÎ º»´´ ¿°¿®¬ô ¬¸»-» ÌßÝ ¬»¿³.¿½½±³°¿²§·²¹ ¬¸» ·²º¿²¬®§ ·.»ª»² ¸±-¬ µ»¬¬´»ó ¾»´´ ½±³°»¬·¬·±².©»´´ò DZ« ³¿§ ¸¿ª» -»»² ¬¸» ¾´¿½µó ¿²¼ó©¸·¬» ¿®½¸·ª» º±±¬¿¹» ·² ¿ Ø·-¬±®§ ݸ¿²²»´ ¼±½«³»²¬¿®§ ¿¾±«¬ Ϋ--·¿² ±®¹¿²·¦»¼ ½®·³»O¿ ©·®§ °®·-±²»® ¼±·²¹ µ»¬¬´»¾»´´ -©·²¹-ô º´·°-ô ¿²¼ -·¼» °®»--»-ò ͱ³» Ϋ--·¿² °®·-±².¸¿®¼ ¬± «²¼»®-¬¿²¼ ¬¸» ´±¹·½ ±º ¹±ª»®²³»²¬-O¾±¬¸ Ϋ--·¿² ¿²¼ ß³»®·½¿²O¬¸¿¬ »²½±«®¿¹» ·²³¿¬».©·¬¸ ¿ ëí󰱫²¼ µ»¬¬´»¾»´´ò N̸» ®¿²µ ¿²¼ º·´» ±º ¬¸» λ¼ ß®³§ ©¿.-«®» ´¿½µ·²¹ò Ú±® ·²-¬¿²½»ô ·² ïçèê ¬¸»§ -¬±®³»¼ ¿ °®·-±² ½¿³° ¿²¼ ¾«®²»¼ ·¬ ¬± ¬¸» ¹®±«²¼ ·² ¬¸» °®±½»-.ɱ®´¼ ݸ¿³°·±² Ю±ºò Ôò ܪ±®µ·²ò ײ¼»»¼ô ·¬ ©¿¬¸» º¿¬¸»® ±º µ»¬¬´»¾»´´-ô Ü®ò Ê´¿¼·-´¿ª Õ®¿§»ª-µ·§ô ©¸± ½±·²»¼ ¬¸» ¬»®³ N¸»¿ª§ ¿¬¸´»¬·½-M ø¬§¿¦¸±´¿§¿ ¿¬´»¬·µ¿÷ô ¬¸» ²¿³» º±® ¬¸» -°±®¬ ±º Ñ´§³°·½ ©»·¹¸¬´·º¬·²¹ ·² ¬±¼¿§K.¬± ³¿µ» ¬¸» ¬»¿³ò ̸» -»´»½¬·±² °®±½»-.¬¸» ®·±¬-ò ̸»§ ¼·¼ ¬¸» ¶±¾ô ¾«¬ º·²»--» ©¿.¬± -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²ô ¾«¬ Ϋ--·¿² °®·-±²»®.¿.½¿®®·»¼ ±² ¬¸» ³¿²K.±º ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ -°±®¬ôM -¬¿¬»¼ É»·¹¸¬´·º¬·²¹ Ó¿-¬»®.¿®» ³¿²²»¼ ©·¬¸ º±®³»® ³·´·¬¿®§ -°»½·¿´ ±°»®¿¬±®-ô °¿®¿-ô ¿²¼ ª»¬.º±® ¬¸» ·²³¿¬»-ÿ Ù± º·¹«®»ò л®¸¿°.³¿¹²·º·½»²¬ º®±³ ¿ °¸§-·½¿´ °±·²¬ ±º ª·»©ôM ³¿®ª»´»¼ Ô¬ò Ù»²ò Ù·ºº¿®¼ Ó¿®¬»´ô ½¸·»º ±º ¬¸» Þ®·¬·-¸ ³·´·¬¿®§ ³·--·±² ¬± ¬¸» ËÍÍÎ ¼«®·²¹ ɱ®´¼ É¿® ××ò NÓ«½¸ ±º ¬¸» »¯«·°³»²¬ ©» ½¿®®§ ±² ª»¸·½´».

¿²¼ °¿®¿´´»´ ¾¿® ¼·°-å ¹»²»®¿´ »²¼«®¿²½»ô ¼»¬»®³·²»¼ ¾§ ¿ ïÕ ®«²å ¿²¼ ©±®µ ½¿°¿½·¬§ ¿²¼ ¾¿´¿²½»ô ³»¿-«®»¼ ©·¬¸ -°»½·¿´ ¬»-¬-ò Ô±°¿¬·² øîððð÷ º±«²¼ ¿ °±-·¬·ª» ½±®®»´¿¬·±² ¾»¬©»»² -±´¼·»®-K µ»¬¬´»¾»´´ -°±®¬ ®¿²µ·²¹ ¿²¼ ¬¸»·® ±¾-¬¿½´» ½±«®-» °»®º±®³¿²½»ò Õ»¬¬´»¾»´´.¿²¼ ¹»²»®¿´ °¸§-·½¿´ °®»°¿®»¼²»-.ÈÊ× ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ø Ø Ø × ² ¬¸» î𬸠½»²¬«®§ô ͱª·»¬ -½·»²½» ª¿´·¼¿¬»¼ ©¸¿¬ Ϋ--·¿² ¸¿®¼ ³»² ¸¿¼ µ²±©² º±® ½»²¬«®·»-æ µ»¬¬´»¾»´´ ´·º¬·²¹ ·±²» ±º ¬¸» ¾»-¬ ¬±±´.º±® ¿´´ó ¿®±«²¼ °¸§-·½¿´ ¼»ª»´±°³»²¬ò ʱ®±°¿§»ª øïçèí÷ ±¾-»®ªó »¼ ¬©± ¹®±«°.øÆ·µ±ªô ïçèêå Ù®·¾¿²ô ïççð÷ò Õ»¬¬´»¾»´´.°¸§-·½¿´ ¬®¿·²·²¹ øÐÌ÷ ¬»-¬-æ °«´´ó«°-ô ¿ -¬¿²¼·²¹ ¾®±¿¼ ¶«³°ô ¿ ïððó ³»¬»® -°®·²¬ô ¿²¼ ¿ ïÕ ®«²ò ̸» ½±²¬®±´ ¹®±«° º±´´±©»¼ ¬¸» ¬§°·½¿´ «²·ª»®-·¬§ ÐÌ °®±¹®¿³ô ©¸·½¸ ©¿.¿²¼ ¹®·° -¬®»²¹¬¸å -¬®»²¹¬¸ »²¼«®¿²½»ô ³»¿-«®»¼ ©·¬¸ °«´´ó«°.·³°®±ª» ½±±®¼·²¿¬·±² ¿²¼ ¿¹·´·¬§ øÔ«½¸µ·²ô ïçìéå Ô¿°«¬·²ô ïçéí÷ò Õ»¬¬´»¾»´´.±ª»® ¿ °»®·±¼ ±º ¿ º»© §»¿®-ò ̱ ¹¿«¹» ¬¸»·® °»®º±®ó ³¿²½»ô ¸» «-»¼ ¿ -¬¿²¼¿®¼ ¾¿¬¬»®§ ±º ¬¸» ¿®³»¼ º±®½».±º ½±´´»¹» -¬«ó ¼»²¬.¼»ª»´±° °®±º»--·±²¿´ ¿°°´·»¼ ¯«¿´·¬·».¿®» ¸·¹¸´§ »ºº»½¬·ª» º±® ¾«·´¼·²¹ -¬®»²¹¬¸ò ̸» ±ºº·½·¿´ ͱª·»¬ ¿®³»¼ º±®½».-¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ ³¿²«¿´ ¿°°®±ª»¼ ¾§ ¬¸» ³·²·-¬®§ ±º ¼»º»²-» øÞ«®µ±ª ú Ò·µ·¬§«µô ïçèë÷ ¼»½´¿®»¼ µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹ ¬± ¾» N±²» ±º ¬¸» ³±-¬ »ºº»½¬·ª» ³»¿².±º -¬®»²¹¬¸ ¼»ª»´ó ±°³»²¬ôM ®»°®»-»²¬·²¹ N¿ ²»© »®¿ ·² ¬¸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ¸«³¿² -¬®»²¹¬¸ó°±¬»²¬·¿´òM .°±-¬»¼ ·² ¿ µ»¬¬´»¾»´´ ´·º¬·²¹ ½±³°»¬·¬·±² ¿²¼ ·² ¿ ¹®»¿¬ ®¿²¹» ±º ¼·--·³·´¿® ¬»-¬-æ -¬®»²¹¬¸ô ³»¿-«®»¼ ©·¬¸ ¬¸» ¬¸®»» °±©»®´·º¬.³·´·¬¿®§ ±®·»²¬»¼ ¿²¼ »³°¸¿-·¦»¼ ¬¸» ¿¾±ª» »¨»®½·-»-ò ̸» »¨°»®·³»²¬¿´ ¹®±«° ¶«-¬ ´·º¬»¼ µ»¬¬´»¾»´´-ò ײ -°·¬» ±º ¬¸» ´¿½µ ±º °®¿½¬·½» ±² ¬¸» ¬»-¬»¼ ¼®·´´-ô ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¹®±«° -¸±©»¼ ¾»¬¬»® -½±®»·² »ª»®§ ±²» ±º ¬¸»³ÿ Ê·²±¹®¿¼±ª ¿²¼ Ô«µ§¿²±ª øïçèê÷ º±«²¼ ¿ ª»®§ ¸·¹¸ ½±®®»´¿¬·±² ¾»¬©»»² ¬¸» ®»-«´¬.

½¸¿®¿½¬»®·¦»¼ ¾§ ¿ ¾¿´¿²½»¼ ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ¿´´ ±®¹¿².×ÒÌÎÑÜËÝÌ×ÑÒ Õ»¬¬´»¾»´´ ´·º¬·²¹ ·¹®»¿¬ º±® §±«® ¸»¿®¬ò Í·¾»®·¿² -½·»²¬·-¬ ͸»ª¬-±ª¿ øïççí÷ ª»®·º·»¼ ©¸¿¬ ·.¾´±±¼ °®»--«®»Mæ ïïðñéð ·² ¬¸» -«³³»® ¿²¼ ïïìñéì ·² ¬¸» ©·²¬»®ò ̸»§ ½´±½µ»¼ ¿² ¿ª»®¿¹» ®»-¬·²¹ ¸»¿®¬ ®¿¬» ±º ëê ¾»¿¬.±º ¬¸» Ϋ--·¿² Ò¿¬·±²¿´ Ì»¿³ ¿²¼ ®»¹·±²¿´ ¬»¿³-ô ®»°±®¬»¼ ·²¶«®·».½¿´´ N¿ ½±-³±²¿«¬K.©¸± °«-¸ ¬¸»·® ¾±¼·».±º »¨°»®·»²½» ¿²¼ ®»½±®¼»¼ ¿ ´±²¹ó¬»®³ ¼»½®»¿-» ·² ¬¸» ¸»¿®¬ ®¿¬» ¿²¼ ¬¸» ¾´±±¼ °®»--«®»ò ̸» µ»¬¬´»¾»´´»®.¸¿¼ ¿´-± ¿¼¿°¬»¼ ¬± ¾» ¾»¬¬»® N°®·³»¼M ¿²¼ ®»¿¼§ º±® «°½±³·²¹ ¿½¬·±²ò Ю±°»®´§ «-»¼ô µ»¬¬´»¾»´´.¿²¼ ³«-½«´¿¬«®» ©·¬¸ -·¹²·º·½¿²¬ ¸§°»®¬®±°¸§ ±º ¬¸» ³«-½´».¸¿¼ ©¸¿¬ Ϋ--·¿².¬± ¿²§ ¹·®»ª·µò ͸» -¬«¼·»¼ éë ¹·®»ª·µ©·¬¸ ¬¸®»» ¬± º·ª» §»¿®.±¾ª·±«.°»® ³·²«¬»ò ̸» ¸»¿®¬ ®¿¬» ¬±±µ ¿ ¼·ª» ²±¬ ¶«-¬ ¿¬ ®»-¬ô ¾«¬ ¿´-± ¼«®·²¹ ¿²¼ ¿º¬»® »¨»®½·-»ò ß²¼ ¬¸» ¬·³» ·¬ ¬±±µ ¬¸» ¸»¿®¬ ¬± -´±© ¼±©² ¾¿½µ ¬± ²±®³¿´ô ¿º¬»® »¨»®½·-»ô ¿´-± ¼»½®»¿-»¼ò Þ»-·¼»-ô ¬¸» »¨°»®·»²½»¼ ¹·®»ª·µ-K -§-¬»³.¿®» -«®°®·-·²¹´§ -¿º»ò Ѳ´§ èòè °»®½»²¬ ±º ¬±° Ϋ--·¿² ¹·®»ª·µ-ô ³»³¾»®.±ª»® ¬¸» »¼¹»ò Õ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹ ·³°®±ª».±º ¬¸» -¸±«´¼»® ¹·®¼´»òM øο--µ¿¦±ªô ïççí÷ò Nß ¹·®»ª·µ ø´»¹»²¼¿®§ -¬®±²¹³¿² Û«¹»²» Í¿²¼±© °·½¬«®»¼÷ ·.±º ¬¸» -¸±«´¼»® ¹·®¼´»òMOøο--µ¿¦±ªô ïççí÷ ÈÊ×× .®»ª»¿´»¼ ¿ ½±²ó -·-¬»²¬´§ ´±© ¾±¼§ º¿¬ øÙ±³±²±ªô ïççè÷ò Nß ¹·®»ª·µ ·.¿²¼ ³«-½«´¿¬«®» ©·¬¸ -·¹²·º·½¿²¬ ¸§°»®¬®±°¸§ ±º ¬¸» ³«-½´».½¸¿®¿½¬»®·¦»¼ ¾§ ¿ ¾¿´¿²½»¼ ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ¿´´ ±®¹¿².¾±¼§ ½±³°±-·¬·±²ò ß½½±®¼·²¹ ¬± ʱ®±°¿§»ª øïççé÷ô ©¸± -¬«¼·»¼ ¬±° Ϋ--·¿² µ»¬¬´»¾»´´ ´·º¬»®-ô îïòî °»®½»²¬ ·²½®»¿-»¼ ¬¸»·® ¾±¼§©»·¹¸¬ -·²½» ¬¿µ·²¹ «° µ»¬¬´»¾»´´·²¹ô ¿²¼ îïòî °»®½»²¬ ø¬¸» »¨¿½¬ -¿³» °»®½»²¬¿¹»ô ²±¬ ¿ ¬§°±÷ô ³±-¬´§ ¸»¿ª§©»·¹¸¬-ô ¼»½®»¿-»¼ ·¬ò ß²±¬¸»® -¬«¼§ ±º »´·¬» ¹·®»ª·µ.·² ¬®¿·²·²¹ ±® ½±³°»¬·¬·±² øʱ®±°¿§»ªô ïççé÷ò ß ®»³¿®µ¿¾´§ ´±© ²«³¾»®ô »-°»½·¿´´§ ·º §±« ½±²-·¼»® ¬¸¿¬ ¬¸»-» ¿®» »´·¬» ¿¬¸´»¬».

ÈÊ××× ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ .

©»·¹¸·²¹ ¿ ¾«½µ »·¹¸¬§ ¾»º±®» -¬»®±·¼.-¬»¿µ ¿²¼ -«¹¹»-¬»¼ô Nɸ§ ¼±²K¬ §±« ©®·¬» ¿² ¿®¬·ó ½´» º±® Ó×ÔÑáM DZ« µ²±©ô ¬¸» ³¿¹¿¦·²» º±® ½®¿¦§ ¹«§.¸» ¸¿¼ ½±¿½¸»¼ò × ¬±´¼ ¸·³ ¿¾±«¬ µ»¬¬´»¾»´´-ò Ù¿´´¿¹¸»® ¬¸±«¹¸¬º«´´§ º·²·-¸»¼ ½¸»©·²¹ ¸·.±º ¿´´ ¬·³»ô Ì»²²»--»» º¿®³»® Þ±¾ л±°´»-ô ©¸± °«´´»¼ ³±®» ¬¸¿² éðð °±«²¼.¾¿½µ§¿®¼ ·² ¿² «²¼·-½´±-»¼ ´±½¿¬·±² ±² ¬¸» Û¿-¬ ݱ¿-¬ò É» ©»®» ¬®¿¼·²¹ ±´¼ ©¿® -¬±®·».±º ¬¸» Ñ´¼ É»-¬ò ̸» µ»¬¬´»¾»´´ ©±«´¼ ¸¿ª» ®»³¿·²»¼ ¾«¬ ¿ ½¸¿°¬»® ·² ³¿²´§ ß³»®·½¿² ¸·-¬±®§ ·º ²±¬ º±® ³§ º®·»²¼ Ó¿®¬§ Ù¿´´¿¹¸»®ô º±®³»® ݱ¿½¸ô б©»®´·º¬·²¹ Ì»¿³ ËÍßò Ó¿®¬§ ¿²¼ × ©»®» »²¶±§·²¹ -¬»¿µ.©·¬¸ ìðë °±«²¼-ò ̸»² ß³»®·½¿ ¹±¬ °®±-°»®±«.±ª»® ¿ ³±«¬¸º«´ ±º Ó»²²±²·¬»ó®¿·-»¼ ¾»»ºò Ó¿®¬§ ¬±´¼ ³» ¿¾±«¬ Û¼ ݱ¿²ô Õ·®µ Õ¿®©±-µ·ô ¿²¼ ±¬¸»® ½¸¿³°·±².¹±±¼ ³±®²·²¹.×ÒÌÎÑÜËÝÌ×ÑÒ ß ³»®·½¿² ·®±² ³»² ±º ±´¼ µ²»© ¬¸» ª¿´«» ±º µ»¬¬´»¾»´´-ò DZ« ½¿² -»» ¿ °¿·® ·² ¬¸» ¬®¿·²·²¹ N¼«²¹»±²M ±º ±²» ±º ¬¸» ¹®»¿¬»-¬ ¼»¿¼´·º¬»®.¿²¼ ´·º¬ ®±½µ-ò × -¿·¼ô NÓ¿®¬§ô §±« ¼±²K¬ ¹»¬ ·¬ô ¬¸·.·² ¸·.®«¹¹»¼ º®±²¬·»® °¿-¬ò Õ»¬¬´»¾»´´.¿²¼ -«°°±®¬·ª» ¹»¿®ò Í·¹ Õ´»·² ©¿.¿²¼ ¬¸» ¹«²-´·²¹»®.©¸± ¾»²¼ ²¿·´.¿²¼ º±®¹±¬ ·¬.¬¸» ³±-¬ °¿·²º«´ ©±®µ±«¬ §±« ½±«´¼ ·³¿¹·²»ô ©¸± ©±«´¼ ©¿²¬ ¬± ¼± ·¬ ±® »ª»² ®»¿¼ ¿¾±«¬ ·¬áM Û¿®´·»® × ¸¿¼ ³¿¼» ¬¸» ³·-¬¿µ» ±º »¨°´¿·²·²¹ ¿ Ϋ--·¿² -´«®ô ¬¸» N½±´´»½¬·ª» º¿®³»®ôM ¬± Ó¿®¬§ò Ø» «-»¼ ·¬ ±² ³» ¿²¼ ¬±´¼ ³» ¬¸¿¬ × ¼·¼ ²±¬ «²¼»®-¬¿²¼ ß³»®·½¿²-ò È×È .¿ ´·º¬»®M ©¸± -¬·´´ ¼±».¿ ¾·¹ °®±ó °±²»²¬ ±º µ»¬¬´»¾»´´-ò × ¾±«¹¸¬ ¿ °¿·® ±º ¿²¬·¯«» ïçïé ß³»®·½¿² µ»¬¬´»¾»´´.·.©»²¬ ¬¸» ©¿§ ±º ¬¸» Ý¿´·º±®²·¿ ¹±´¼ °®±-°»½¬±®.ø¬¸»§ ´±±µ ´·µ» ³·²·¿ó ¬«®» É»¾»® ¹®·´´-÷ º®±³ ¿ éð󧻿®ó±´¼ º®·»²¼ô ¿ N±²½» ¿ ´·º¬»®ô ¿´©¿§.

¿²¼ ±¬¸»® «²´·µ»´§ µ»¬¬´»ó ¾»´´»®-ò Ú»¼ «° ©·¬¸ ¬¸» -·--·º·»¼ ³¿·²-¬®»¿³ º·¬²»-¿¼ª·½»ô -³¿®¬ º±´µ.¬± ¿²§±²» ¬¸¿¬ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ·.ÈÈ ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ̸» -«¾ª»®-·ª» ʱ¼µ¿ô з½µ´» Ö«·½»ô Õ»¬¬´»¾»´´ Ô·º¬·²¹ô ¿²¼ Ѭ¸»® Ϋ--·¿² п-¬·³».½¸¿²¹»ò Ø¿®¼ ´·ª·²¹ ݱ³®¿¼».¸¿®-¸ ®»°«¬¿¬·±²ô ³±-¬ ±º ³§ »¿®´§ -¬«¼»²¬.¿²¼ §±« ¬»¿½¸ °»±°´» ¸±© ¬± «-» ¬¸»³òM Þ»¸·²¼ Ö±¸²K.¿.¿² »²¬®»°®»²»«® °«¾´·-¸»® ¿²¼ ¼»½·¼»¼ ¬± ·²ª»-¬ ·² ³¿²«ó º¿½¬«®·²¹ ¿²¼ °®±³±¬·²¹ Ϋ--·¿² µ»¬¬´»¾»´´-ò Ø·²¼-·¹¸¬ ·.©¿.¬¿¬¬±±-ò ײ½®»¼«´±«-ô × ¬±´¼ ³§ º®·»²¼ ¿²¼ »¼·¬±® Ö±¸² Ü« Ý¿²» ¿¾±«¬ ·¬ò Ø» ¬¸±«¹¸¬ º±® ¿ ³·²«¬» ¿²¼ -¿·¼æ NÔ»¬K.½®·¬·½.¿ ©·²²»®ò Þ«¬ ¬¸¿¬ ©¿.²±¬ ¬¸» ½¿-» ¾¿½µ ¬¸»²ò Nß ½¿²²±² ¾¿´´ ©·¬¸ ¿ ¸¿²¼´»á ß®» §±« ±«¬ ±º §±«® ³·²¼áÿM îððï ©¿.°«¾´·-¸·²¹ ½±³°¿²§ ·² ¬¸» ËòÍò ©¸·´» ¼®·ó ª·²¹ ¿ ´·³±«-·²» ¬± ³¿µ» »²¼.·² ¬¸» -¬®»²¹¬¸ ©±®´¼ò × -¬¿®¬»¼ ¹»¬¬·²¹ ³¿·´ º®±³ ¹«§.¹± ¸¿®¼½±®»ò ײ îððî ±«® Ϋ--·¿² µ»¬¬´»¾»´´ ³¿¼» ·¬ ·²¬± ¬¸» α´´·²¹ ͬ±²»ù.L¬¸» ر¬ É»·¹¸¬Kò ײ îððì Ü®ò ο²¼¿´´ ͬ®±--»²ô ±²» ±º ¬¸» ³±-¬ ®»-°»½¬»¼ ²¿³».-·²½» ·¬ ©¿.°«¾ó ´·-¸»¼ ·² ïççèò ̸» ¿®¬·½´» ©¿.¬¸» ¸»¿®¬ ±º ¿² ß³»®·½¿² °·±²»»®ò ß Þ®·¬ ©¸± ¹®»© «° ·² ߺ®·½¿ô Ö±¸² ¼®±ª» º®±³ Û²¹´¿²¼ ¬± ײ¼·¿O¬¸®±«¹¸ пµ·-¬¿² ¿²¼ ߺ¹¸¿²·-¬¿²O¿²¼ ´·ª»¼ º±® ¿ º»© §»¿®.©·¬¸ ¾«-¬»¼ ²±-»-ô ½¿«´·º´±©»® »¿®-ô -½¿®-ô ±® ¿¬ ´»¿-¬ Ø»´´ß²¹»´.®»¬·½»²¬ Ý¿³¾®·¼¹» ¼»³»¿²±® ·.¼»³¿²¼»¼ «²¼·ª·¼»¼ ¿¬¬»²¬·±² ¿²¼ Ö±¸² ½±«´¼ ²±¬ ¿ºº±®¼ N©¿-¬·²¹M ¸·.¼± ·¬ÿ ×K´´ ³¿µ» µ»¬¬´»¾»´´.±¾ª·±«.ß³»®·½¿² Ü®»¿³ò ɸ»² °®»-»²¬»¼ ©·¬¸ ¿ ²»© ±°°±®¬«²·¬§ ¬¸·.¿²¼ «-»¼ »ª»®§ -°¿®» ³·²«¬» ¬± ¾«·´¼ ¸·.¿ ½±³ó °´·³»²¬ º±® »·¬¸»® ±º «-ò Ì·³».®«¹¹»¼ô -»´ºó®»´·¿²¬ ·²¼·ª·¼«¿´ ®·-µ»¼ »ª»®§¬¸·²¹ ¸» ¸¿¼ ¿½½±³°´·-¸»¼ ·² ¸·.´±±µ»¼ ´·µ» ¬¸»§ ½¿³» º®±³ ¬¸» º»¼»®¿´ ©·¬²»-.¸¿®¼ §»¿®.¸» ©¸± °±°«´¿®·¦»¼ ¬¸»³ ¬± ¬¸» °±·²¬ ©¸»®» §±« ½±«´¼ ¿´³±-¬ º±«²¼ ¿ ½±«²¬®§ º·´´»¼ ©·¬¸ ¸·.îðñîð ¿²¼ ¬±¼¿§ ·¬ ·.¿´©¿§.»¨½´«-·ª» ر¬ Ô·-¬ ¿.¬¸» §»¿® ±º ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ò Ü®¿¹±² ܱ±® °«¾´·-¸»¼ ̸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´ ݸ¿´´»²¹» ¿²¼ º±®¹»¼ ¬¸» º·®-¬ ËÍ ³¿¼» Ϋ--·¿² -¬§´» ½¿-¬ ·®±² µ»¬¬´»¾»´´ò ÎÕÝô ¬¸» º·®-¬ µ»¬¬´»¾»´´ ·²-¬®«½¬±® ½±«®-» ±² ß³»®·½¿² -±·´ô ¿´-± µ·½µ»¼ ±ºº ·² îððïò Ù·ª»² ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´K.·² ¬¸» -¬®»²¹¬¸ ©±®´¼ô -¬¿¬»¼ô Nײ ±«® »§»-ô пª»´ Ì-¿¬-±«´·²» ©·´´ ¿´©¿§.·² ¬¸» ´·³± ©¸·´» ©¿·¬·²¹ º±® ¸·.¬¸» ³±¼»®² µ·²¹ ±º µ»¬¬´»¾»´´.®»³¿·² ¬¸» ´±§¿´ ½±®» ±º L¬¸» ﮬ§Kò Þ«¬ ²±© ¬¸»§ ¸¿ª» ¬± ¾»¹®«¼¹·²¹´§ -¸¿®» ¬¸» Ϋ--·¿² µ»¬¬´»¾»´´ ©·¬¸ ر´´§©±±¼ ³±ª·» -¬¿®.»¨¬®»³»´§ ©»´´ ®»½»·ª»¼ ¾§ ¬¸» ³±-¬ ®«¬¸´»-.°®±¬»½¬·±² °®±¹®¿³ò л±°´» ±º¬»² ¿-µ ·º ͬ»ª» Ó¿¨©»´´ ¿²¼ × ¿®» ¾®±¬¸»®-ò ͬ»ª»ô × ´±ª» §±«ô ³¿²ô ¾«¬ × ¼±²K¬ ¬¸·²µ ·¬K.·² ¿ DZ¹¿ ½±³³«²·¬§ò Ø» ¾«·´¬ ¸·.½«-¬±³»®.³»»¬ò Ú´»¼¹´·²¹ Ü®¿¹±² ܱ±® Ы¾´·½¿¬·±².®»·¹² ¿.½±²ª»®¬-WM .¬·³» ±² -´»»°ò Ü« Ý¿²» ¬±±µ ²¿°.

Ý ØßÐÌÛÎ × Û²¬»® ¬¸» Õ»¬¬´»¾»´´ ÿ .

ÈÈ×× ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ .

¿² »¨¬®»³» ¸¿²¼¸»´¼ ¹§³ò ׬K.¬¸» Ø¿®´»§óÜ¿ª·¼-±² ±º ©»·¹¸¬-ò ̸» µ»¬¬´»¾»´´ ¼»´·ª»®.²¿³» ¬¸»·® µ»¬¬´»¾»´´.±º ©»»µ´§ ¬®¿·²·²¹ò ß´´ ¼±²» ©·¬¸ ±²» ½±³°¿½¬ ¿²¼ ª·®¬«¿´´§ ·²¼»-¬®«½¬·¾´» ¬±±´ ¬¸¿¬ ½¿² ¾» «-»¼ ¿²§©¸»®»ò ï .±º ¿®³-ò ̸»§ ¹»¬ ¬¿¬¬±±.³»¼·»ª¿´ -©±®¼°´¿§ò ׬K.±º µ»¬¬´»¾»´´-ò ̸» Ϋ--·¿² µ»¬¬´»¾»´´ ·.´·µ» ¬¸»§ ²¿³» ¬¸»·® ¹«²-ò ̸»§ °¿·²¬ ¬¸»³ ©·¬¸ ¬¸»·® «²·¬-K ½±¿¬.´·¾»®¿¬·²¹ ¿²¼ ¿¿¹¹®»--·ª» ¿.¿ µ»¬¬´»¾»´´á ׬K.©·¬¸±«¬ ¬¸» ¼·-¸±²±® ±º ¿»®±¾·½-ò ß´´ ¿½½±³°´·-¸»¼ ·² ±²» ¬± ¬©± ¸±«®.ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ݸ¿°¬»® ïæ Û²¬»® ¬¸» Õ»¬¬´»¾»´´ÿ É ¸¿¬ ·.¿ ³¿²·º»-¬¿¬·±² ±º ©¸¿¬ Ñ®· رº³»µ´»® ¸¿.»¨¬®»³» ¿´´ó¿®±«²¼ º·¬²»--ò ß´´ó°«®°±-» -¬®»²¹¬¸ò ͬ¿§·²¹ °±©»®ò Ú´»¨·¾·´·¬§ò Ú¿¬ ´±-.¿ -¬¿¬»³»²¬æ N×K³ -·½µ ±º §±«® ³»¬®±-»¨«¿´ ¹§³-ÿ ×K³ ¿ ³¿²ô ¿²¼ ×K´´ ¬®¿·² ´·µ» ¿ ³¿²ÿM Ô·º¬·²¹ ¿ µ»¬¬´»¾»´´ ·.¿ ½¿²²±²¾¿´´ ©·¬¸ ¿ ¸¿²¼´»ò ׬K.½¿´´»¼ ¬¸» N©¿®ó ®·±® ·²-¬·²½¬òM Ù«§.

¹±¿´´·-¬»¼ ¬±©¿®¼ ¬¸» »²¼ ±º ¬¸·.«²¼»® îðð °±«²¼.¼± §±« ²»»¼á ͬ¿®¬ ©·¬¸ ±²» µ»¬¬´»¾»´´å ¬¸» ¬¿¾´» ±² ¬¸» ²»¨¬ °¿¹» ©·´´ ¸»´° §±« °·½µ ¬¸» ®·¹¸¬ ±²»ò ׺ §±« ¸¿ª» ¬¸» º«²¼-ô ¹»¬ ¿ -»¬ ±º ¬¸®»» ±® º±«® µ»¬¬´»¾»´´-ô ®»º»®®·²¹ ¬± ¬¸» ¬¿¾´» º±® -·¦»-ò ܱ §±« ²»»¼ ¬©± µ»¬¬´»¾»´´.¹±ô ¾«¬ ·¬ ¼±».¸»¿ª§ ¿.·.®¿²¹·²¹ º®±³ îê ¬± ïðê °±«²¼.-¬¿®¬·²¹ ©·¬¸ ¿ ëíò .¾±±µô ¬¸»² ©»K´´ ¬¿´µò ß² ¿ª»®¿¹» ³¿² -¸±«´¼ -¬¿®¬ ©·¬¸ ¿ íë󰱫²¼»®ò ɸ¿¬ ·N¿ª»®¿¹»Má OÙ·ª»² ¬¸» ¾»²½¸ °®»-.³«½¸ ¿.¿.¿.ïê µ·´±¹®¿³-ô ¿°°®±¨·³¿¬»´§ íë °±«²¼-ò ̸» ³±-¬ °±°«´¿® -·¦».¸»¿ª·»® ¬¸¿² íî µ·´±¹®¿³.±º ¬¸» -¿³» -·¦»á OÒ±¬ §»¬ò ܱ«¾´» µ»¬¬´»¾»´´ ¼®·´´.¬®¿¼·¬·±²¿´ µ»¬¬´»¾»´´.§±«® -¬®»²¹¬¸ ·³¾¿´¿²½»-ô ©±®µ «° ¬± ¬¸» -²¿¬½¸ ¿²¼ °®»-.§±« ¿®» ¿ °±©»®´·º¬»® ±® ¿ -¬®±²¹³¿²ô §±« ¸¿ª» ²± ¾«-·²»-.¿®» º±® ¿¼ª¿²½»¼ ¹·®»ª·µ-ò б±¼.½«-¬±³ó³¿¼» ëêóµ·´±¹®¿³ µ»¬¬´»¾»´´-ò Ü®¿¹±² ܱ±® ³¿µ».©»·¹¸¬ ìì ëí Ó±-¬ °±°«´¿® ·² ¬¸» ³·´·¬¿®§ êî éð ß¼ª¿²½»¼ ³»² èè ïðê Ø»¿ª§ µ»¬¬´»¾»´´.·² Ϋ--·¿ ¿®» ï °±±¼ô ¬¸» ®·¹¸¬ µ»¬¬´»¾»´´ º±® ¿ ¬§°·½¿´ ³¿´» ¾»¹·²²»®å ï ïñî °±±¼ô ±® ¿ ëí󰱫²¼»®ô ¬¸» -¬¿²¼¿®¼ ·--«» ·² ¬¸» ³·´·¬¿®§å ¿²¼ ¬¸» N¼±«¾´»ôM ¿.-¬®±²¹»-¬ º®±³ ¹±·²¹ ¸»¿ª·»®ò É»·¹¸¬´·º¬·²¹ ´»¹»²¼ Ç«®· Ê´¿-±ª ©¿.¿.¬±°ó¯«¿´·¬§ô ½´¿--·½ô Ϋ--·¿²ó-¬§´» ½¿-¬ó·®±² µ»¬¬´»¾»´´.·² ¬¸¿¬ ½¿¬»¹±®§ò ìè µ·´±ó ¹®¿³.¿®» ¬®¿¼·ó ¬·±²¿´´§ ½¿´´»¼ N¾«´´¼±¹-òM NØ»¿ª§M ·.¿²¼ Õ·´±¹®¿³.¬®¿¼·¬·±²ó ¿´´§ ½±³» ·² °±±¼-ò Ѳ» °±±¼ô ¿² ±´¼ Ϋ--·¿² «²·¬ ±º ³»¿-«®»ó ³»²¬ô »¯«¿´.·² Ϋ--·¿ ïí ¿®» -¸¿¼»¼ ·² ®»¼ò ïè îê íë Ó¿´» ¾»¹·²²»®ù.®¿²¹·²¹ º®±³ ç ¬± ïè °±«²¼-ò ɸ·½¸ ±²».¿ ¾·¹ ¾¿®¾»´´ °´¿¬» ©·´´ ¼± ¬¸» ¬®·½µò ˲´»-.·² ¬¸» »§» ±º ¬¸» ¾»¸±´¼»®å ©» «-«¿´´§ ¼«³° ¬¸» ¾»´´.¿®» ¹®»¿¬O´±±µ ©¸¿¬ ¬¸»§ ¸¿ª» ¼±²» º±® Í»²·±® ÎÕÝ Ó·µ» Ó¿¸´»®O¾«¬ ¬¸»§ ¿®» ²±¬ º±® ¾»¹·²²»®-ò Ù»¬ ¹±±¼ ©·¬¸ ±²» ¾»´´ô ¿¼¼®»-.-¸±«´¼ -¬¿®¬ ©·¬¸ ¿ íë󰱫²¼»®ò ׺ §±« ¾»²½¸ ³±®» ¬¸¿² îððô ¿ ìì ¬¸¿¬ ©»·¹¸.¿²¼ ®«¾¾»®ó½±¿¬»¼ ´¿¼·»-K µ»¬¬´»¾»´´.²±¬ -¬±° Ϋ--·¿K.¿ ¬§°·½¿´ô ¿´¾»·¬ ³·-ó ¹«·¼»¼ô -¬¿²¼¿®¼ ±º -¬®»²¹¬¸ô ³»² ©·¬¸ ¿ ¾»²½¸ °®»-.¬± б«²¼ß°°®±¨·³¿¬» ݱ²ª»®-·±² б±¼ðòîë ðòíéë ðòë ðòéë ï ïòîë ïòë ïòéë î îòë í µ¹-ò ì ê è ïî ïê îð îì îè íî ìð ìè ´¾-ò ç ̸» ³±-¬ °±°«´¿® -·¦».î ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ϋ--·¿² µ»¬¬´»¾»´´.¸»¿®¬¾®±µ»² ©¸»² -±³»±²» -¬±´» ¸·.¬¸» îó °±±¼ô ±® éð󰱫²¼ µ»¬¬´»¾»´´ô ·½¿´´»¼ò ܱ«¾´».

¿®» -·³°´»æ ¬¸» º·-¬ ³«-¬ ¾» ´±©»® ¬¸¿² ¬¸» ½¸·² ¿¬ ¬¸» -¬¿®¬ ±º ¬¸» °®»--ô ¿²¼ ¬¸» µ²»».©» ®¿² ¿² èè󰱫²¼ µ»¬¬´»¾»´´ ³·´·ó ¬¿®§ °®»-.²±¬ -±«²¼ ´·µ» ¿ ´±¬ô ¾«¬ ¿ µ»¬¬´»¾»´´ º»»´.Í»¬ ß² ¿ª»®¿¹» ´¿¼§ ïè ´¾-ò ïèô îêô íë ´¾-ò ß -¬®±²¹ ´¿¼§ îê ´¾-ò îêô íëô ìì ´¾-ò ß² ¿ª»®¿¹» ¹»²¬´»³¿² íë ´¾-ò íëô ììô ëíô éð ´¾-ò ß -¬®±²¹»®ó¬¸¿²ó ¿ª»®¿¹» ¹»²¬´»³¿² ìì ´¾-ò ììô ëíô éð ´¾-ò ß ª»®§ -¬®±²¹ ¹»²¬´»³¿² ëí ´¾-ò ëíô éðô èè ´¾-ò í .Û¨°±ò ̸» ®«´».º¿½» ·¬ô ±²»ó¿®³ °®»--·²¹ èè °±«²¼.׬ DZ«á Õ»¬¬´»¾»´´ ¬± ͬ¿®¬ ©·¬¸ ×¼»¿´´§ô Þ«§ ̸·.²± ¼·-ó ¸±²±®ò Ûª»² -«°»®°±©»®º«´ ³»² ´·µ» ïôððð󰱫²¼ -¯«¿¬¬»®.±ª»®¸»¿¼ ·.²±¬ ¿ º»¿¬ ±º -¬®»²¹¬¸ò Ü»º·²·¬»´§ ²±¬ º±® ¿ îëð󰱫²¼ ³¿² ©¸± ½¿² ¾»²½¸ ½´±-» ¬± ìðð °±«²¼-ò Ç»¬ ³±-¬ ½¿²K¬ ¼± ·¬ò Ô»¬ ¬¸·.¿²¼ ®«¾¾»®ó½±¿¬»¼ ´¿¼·»-K µ»¬¬´»¾»´´®¿²¹·²¹ º®±³ ç ¬± ïè °±«²¼-ò × µ²±©ô ·¬ ¼±».ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ü®¿¹±² ܱ±® ³¿µ».¿´´ ¬»½¸²·¯«»M ©¸·²·²¹ò É»K´´ ¸¿²¼ ·¬ ¬± §±« ·º §±« ·²-·-¬ò Ô»¬ «.¾» ¿ ´»--±²æ »®® ±² ¬¸» ´·¹¸¬»® -·¼» ©¸»² ±®¼»®·²¹ §±«® µ»¬¬´»¾»´´-ò ̸»®» ·.½¸¿´´»²¹» ¿¬ ±«® ¾±±¬¸ ¿¬ ¬¸» ß®²±´¼ Ú·¬²»-.©»·¹¸¬ -«¹¹»-¬-ÿ ̱ ¹·ª» §±« ¿² ·¼»¿ô º±® ¿ º»© §»¿®.¬± ¼± ©·¬¸ íëó ¿²¼ ëí󰱫²¼»®-ò ß² ¿ª»®¿¹» ©±³¿² -¸±«´¼ -¬¿®¬ ©·¬¸ ¿² ïè󰱫²¼»®ò ß -¬®±²¹ ©±³¿² ½¿² ¹± º±® ¿ îêó °±«²¼»®ò Ó±-¬ ©±³»² -¸±«´¼ ¿¼ª¿²½» ¬± ¿ íë󰱫²¼»®ò ß º»© ¸¿®¼ ©±³»² ©·´´ ¹± ¾»§±²¼ò Ý¿¬¸»®·²» Nͬ»»´ Õ¿¬»M ׳»-ô ÎÕÝô ½¿² °®»-¬¸» éð󰱫²¼»® º±® ¿ º»© ®»°-ô °«¬¬·²¹ ³¿²§ ³»² ¬± -¸¿³»ò ͬ¿®¬ ±«¬ ©·¬¸ ¬¸» η¹¸¬ Õ»¬¬´»¾»´´ÿ ×.³«-¬ ®»³¿·² ´±½µ»¼ò DZ« ¼±²K¬ »ª»² ¸¿ª» ¬± ½´»¿² ¬¸» ¾»´´ ¾»½¿«-» × ¼± ²±¬ ©¿²¬ ¿²§ ±º ¬¸» N¬¸·.·.ÎÕÝܱ²²·» ̸±³°-±² ¿²¼ Ó¿®½ Þ¿®¬´»§ º·²¼ °´»²¬§ ±º ¬¸·²¹.¬±°ó¯«¿´·¬§ô ½´¿--·½ô Ϋ--·¿²ó-¬§´» ½¿-¬ó·®±² µ»¬¬´»¾»´´®¿²¹·²¹ º®±³ îê ¬± ïðê °±«²¼.¿ ´±¬ ¸»¿ª·»® ¬¸¿² ·¬.

¶«-¬ º±® ¬¸» ¸»½µ ±º ·¬å µ»»° §±«® ¹±¿´.§±«® ¹±¿´ ·.¼±²K¬ ²»»¼ ¿ ¬±² ±º ©»·¹¸¬ ¬± °®±ª·¼» °®±¹®»--·ª» ®»-·-¬¿²½»ò ß²¼ §±« ¹»¬ ¬± -¿ª» ³±²»§ ¿²¼ -°¿½»ò Nпª»´ô ¬¸» ÎÕÝ ½±«®-» ³¿®µ»¼ -«½¸ ¿² ·²½®»¼·¾´» ¬·³» ·² ³§ ´·º»ò ̸» °¿·² ¿²¼ -«ºº»®·²¹ ©¿¿´´ ©±®¬¸ ·¬ò × ©·´´ ²»ª»® º±®¹»¬ ·¬ò ׬ ·.ì ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ DZ« ³«-¬ ¸¿ª» ²±¬·½»¼ ¬¸¿¬ô «²´·µ» ¼«³¾¾»´´-ô µ»¬¬´»ó ¾»´´ ©»·¹¸¬.°»® ¿®³ô -©·¬½¸ó ·²¹ ¸¿²¼.±²´§ ±²½»ô ©·¬¸ ¿ îìóµ·´±¹®¿³ µ»¬¬´»¾»´´ô ¸» ¸¿.·² ³·²¼ò ß²¿¬±´§ Ì¿®¿-ô ¿ -°»½·¿´ ±°»®ó ¿¬·±².®»¿½¸»¼ ¬¸» °±·²¬ ±º ¼·³·²·-¸·²¹ ®»¬«®²-ò Nл±°´» ±º ¿ ½»®¬¿·² °»®-±²¿´·¬§ ¬§°» ©·´´ ¿-µô ©¸§ ²±¬ Å®»¿´´§ ½®¿²µ «° ¬¸±-» ²«³¾»®-ÃáM -¿§.±º ¬¸» º±®³»® ͱª·»¬ ˲·±²ô ¾»´·»ª».±º ¬¸·µ·²¼ ©·´´ ²±¬ ³¿µ» §±« º·¹¸¬ ¿²§ ¾»¬¬»®òM .©·¬¸ ³» º±® ´·º»ÿÿÿM Oøܱ«¹ Ò»°±¼¿´ô ÎÕÝ÷ ܱ²K¬ ½¸¿-» »ª»® ¸»¿ª·»® µ»¬¬´»¾»´´.Ì¿®¿-ò NDZ« ½±«´¼ ·º §±« ¸¿ª» ¬¸» ¬·³» ¿²¼ ¬¸» ¼»-·®»ô ¾«¬ ·¬ ·.-»¬¬·²¹ ®»½±®¼-ò Ø¿ª·²¹ -»¬ ¿ º»© ®»½±®¼.¬¸¿¬ ±²½» ¿ º·¹¸¬·²¹ ³¿² ½¿² ¼± ëð -²¿¬½¸».ª»¬»®¿² ¿²¼ ¿ ´»¿¼·²¹ ¸¿²¼ó¬±ó¸¿²¼ ½±³¾¿¬ »¨°»®¬ ·² ¬¸» ½±«²¬®·».¼± ²±¬ ¹± «° ·² -³¿´´ ·²½®»³»²¬-ò ̸»®» ·-·³°´§ ²± ²»»¼ º±® »¨¬®¿ ·®±²ò ײª»²¬·ª» ¹·®»ª·µ.²±¬ ²»½»--¿®§ «²´»-.

¸¿ª» ¬·¹¸¬ ¸·° º´»¨±®.¿½¬ ´·µ» ¾®¿µ».¬¸» ©¿´µò Ó§ ©·º»ô Ö«´·»ô ©¸± ¸¿.¿²¼ Ϋ--·¿².°«¬ ·¬ ±² ±«® º±®«³ò ̸»² ¬¸»®» ·.§±« ©±«´¼ ·² ¿ ¸·¹¸ ½¸¿·®ô ¿²¼ °·½µ «° ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ©·¬¸ ¾±¬¸ ¸¿²¼.¿®» »¿-§ ¬± -°±¬ô »ª»² ·º §±« ¼®»-.ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Î «--·¿².¿²¼ µ²»»-ò Ø¿ª» -±³»±²» ©¿¬½¸ §±« ¿²¼ ³¿®µ ±ºº ¬¸» º±´´±©·²¹ ½¸»½µ´·-¬ò ܱ²K¬ «-» ¿ ³·®®±®ÿ ë .°±·²¬»¼ ±«¬ ¬¸» -¬®·µ·²¹ ¼·ºº»®»²½» ·² ¬¸» ©¿§.§±«® Nµ»¬¬´»¾»´´ °®»-½¸±±´òM × ©·´´ ¬»-¬ ¿²¼ º·¨ §±«® ´¿½µ ±º º´»¨·¾·´·¬§ò з½µ «° §±«® µ»¬¬´»¾»´´ô ¿²¼ ©» ©·´´ -»» ©¸»®» §±« ¿®» ¿¬ò Ì¿µ» ¿ ½±³º±®¬¿¾´» -¬¿²½»O-´·¹¸¬´§ ©·¼»® ¬¸¿² §±«® -¸±«´¼»®-ô §±«® º»»¬ -´·¹¸¬´§ ¬«®²»¼ ±«¬O ±ª»® §±«® -¸·²§ ²»© µ»¬¬´»¾»´´ò Í·¬ ¾¿½µ ¿.¬¸» ¼«¾·±«.©¿´µò ̸» º±®³»® º¿´´ º±®©¿®¼ ¿²¼ ½¿¬½¸ ¬¸»³-»´ª».¬¸»³ ´·µ» Þ«½µ·²¹¸¿³ п´¿½» ¹«¿®¼-ò ̸»§ ¿®» N¬¸» ©¸·¬» °»±°´» ©¸± ´±±µ -»®·±«-´§ ¬·½µ»¼ ±ººôM ¿.¼±²K¬ò ɸ»² ¬¸»-» ³«-½´».Ö±²»-ô ÎÕÝô ¸¿.¾§ »¨¬»²¼·²¹ §±«® ¸·°.ß®³§ ο²¹»® ª»¬ Û´´·.½¸¿°¬»® ·.¬·¹¸¬»² «°ô ¬¸»§ ³¿µ» §±«® ¾«¬¬ -¬·½µ ±«¬ ±®ô ¿¬ ¬¸» ª»®§ ´»¿-¬ô ¼·-¿¾´» §±« º®±³ ¼®·ª·²¹ §±«® ¸·°.¿²¼ Ϋ--·¿².©·¬¸ ¬¸»·® º»»¬ò ̸» ´¿¬¬»® ´»¿¼ °®±«¼´§ ©·¬¸ ¬¸»·® -¬±³ó ¿½¸-ô ©¸»¬¸»® ¬¸»§ ¸¿ª» ¬¸»³ ±® ²±¬ò Ú±® ©¸¿¬»ª»® ½«´¬«®¿´ ®»¿-±²-ô ß³»®·½¿².ß³»®·½¿².°®·ª·´»¹» ±º ¾»·²¹ ¿®±«²¼ ¿ ´±¬ ±º Ϋ--·¿²-ô ¸¿.¬¸¿¬ ¦¿° §±«® -¬®»²¹¬¸ò ̸·.¿´´ ¬¸» ©¿§ ¬¸®±«¹¸ ·² ¿ °±©»®º«´ °«´´ô ¬¸®±©ô µ·½µô °«²½¸ô ±® ¶«³°ò Ì·¹¸¬ ¸·° º´»¨±®.±² ¬¸» ¬±° ±º §±«® ¬¸·¹¸.

ê ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ï ̸» -«³± ¼»¿¼´·º¬ò í î .

·.²±¬ ¿ ¼»¿¼´·º¬ô ¬¸·.ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ̸·.¿ ¶±µ»ÿ ï í î é .·.

è ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ׺ §±« º¿·´»¼ ¿²§ ±º ¬¸» ¿¾±ª» ®»¯«·®»³»²¬-ô §±« ²»»¼ ¬± °®¿½¬·½» ¬¸» º±´´±©·²¹ ¼®·´´ ¼¿·´§ «²¬·´ §±« °¿--ò Ò± µ»¬¬´»¾»´´.«²¬·´ ¬¸»²ô ݱ³®¿¼»ò .

§±« ½¿²ò ï î ç .·² Ö±¸² Ü« Ý¿²»K.ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ̸» Ú¿½»ó¬¸»óÉ¿´´ ͯ«¿¬ Ѳ» ±º ¬¸» »¨»®½·-».±«¬©¿®¼ô -¯«¿¬ ¼±©² ¿.¸¿²¹·²¹ º®»»ò Õ»»°·²¹ §±«® º»»¬ °´¿²¬»¼O¬¸» ·²-·¼» »¼¹».»¨½»´´»²¬ °®±¹®¿³ ̸» Ï·¹±²¹ λ½¸¿®¹» ½¿«¹¸¬ ³§ ¿¬¬»²¬·±²æ ¬¸» ݸ·²»-» ©¿´´ -¯«¿¬ò Ó±¼·º·»¼ º±® ±«® ²»»¼-ô ·¬ ·.¿©¿§ º®±³ ¿ ©¿´´ô º¿½·²¹ ·¬ô §±«® º»»¬ ¿ ´·¬¬´» ©·¼»® ¬¸¿² §±«® -¸±«´¼»®¿²¼ -´·¹¸¬´§ ¬«®²»¼ ±«¬ô §±«® ¿®³.´±© ¿.³¿§ ²±¬ ½±³» «°ÿO¿²¼ ©·¬¸±«¬ Nº®±¹¹·²¹M §±«® µ²»».¿² ±«¬-¬¿²¼·²¹ ¼®·´´ º±® ¼»ª»´±°·²¹ ¬¸» ¾¿½µ ¿²¼ ¸·° º´»¨·¾·´·¬§ ²»»¼»¼ º±® °«´´·²¹ ¿²¼ -¯«¿¬¬·²¹ò ͬ¿²¼ ¿ ½±«°´» ±º ·²½¸».

ïð ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ DZ« ©·´´ ²±¬·½» ¬¸¿¬ §±« ½¿²²±¬ ¹»¬ °¿-¬ ¿ ½»®¬¿·² °±·²¬ ©·¬¸±«¬ °«-¸·²¹ §±«® ½¸»-¬ ±«¬ ¿²¼ ¿®½¸·²¹ §±«® ´±©»® ¾¿½µò ß²¼ ·º §±« ·²-·-¬ ±² °®±ª·²¹ ³» ©®±²¹ ¿²¼ ³·²¼´»--´§ ¹± ¼±©²ô §±« ©·´´ ¯«·½µ´§ ´»¿®² ¬¸¿¬ ²±¬ ±²´§ ©·´´ §±« º¿·´ ¬± ¼»-½»²¼ ´±©»® ¬¸¿² ¿ ½±«°´» ±º ·²½¸»-ô §±«® º±®»ó ¸»¿¼ ±® §±«® µ²»».©·´´ ¸·¬ ¬¸» ©¿´´ ¿²¼ ³¿µ» §±« º¿´´ ¾¿½µò ß² ײ-°»½¬»«® Ý´±«-»¿« ³±³»²¬ô §»-ô §»-ò ì í Ó±ª» -´±©´§ ¿²¼ ¼»´·¾»®¿¬»´§å «-» §±«® -¬®»²¹¬¸ò ɸ»² §±« ¹»¬ ¬·®»¼ô »·¬¸»® ·² §±«® ´»¹.¸»®» ¿²¼ ¬¸»®» ¬¸®±«¹¸±«¬ ¬¸» ¼¿§ô »ª»®§ ¼¿§ò .·º §±« ¼± ¿ º»© ®»°.±® ·² §±«® ¾¿½µô -¬±°ô -¸¿µ» ¬¸» ¬»²-·±² ±ººô ¿²¼ ½±³» ¾¿½µ º±® ³±®» ©¸»² §±« ¿®» ®»-¬»¼ò DZ« ©·´´ ³¿µ» ¬¸» º¿-¬»-¬ ¹¿·².

©¸»² §±« ¼±²K¬ ®»¿¼ ¬¸» ·²-¬®«½¬·±²-ò ïï .·.ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ̸·.©¸¿¬ ¸¿°°»².

¬± ®»¿½¸ ¬¸» °±·²¬ ©¸»®» §±« ½¿² -¯«¿¬ ´±© »²±«¹¸ ¬± °·½µ «° §±«® µ»¬¬´»¾»´´ ©·¬¸ §±«® ¬±».·.·.¬±«½¸·²¹ ¬¸» ©¿´´ò ̸·.ïî ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ̸·.Lº®±¹¹·²¹Kò ܱ²K¬ »ª»² ¬¸·²µ ¿¾±«¬ ·¬ÿ Õ»»° ©±®µ·²¹ §±«® ©¿§ ¼±©² ·²¬± ¿ ¸¿´º -¯«¿¬ò Ѳ½» §±« ¸¿ª»ô -¬»° ¿ ¸¿·® ½´±-»® ¬± ¬¸» ©¿´´ ¿²¼ ¹± ¾¿½µ ¬± ©±®µò ̸» ¹±¿´ ·.§±«® º¿½»ó¬¸»ó©¿´´ -¯«¿¬ ¹±¿´ô ݱ³®¿¼»ò .

ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ

̸» Ø¿´±
ß ¹®»¿¬ ³±ª» º®±³ ³±¾·´·¬§ ³¿-¬»® ͬ»ª» Ó¿¨©»´´ô Í»²·±® ÎÕÝô ¬¸» ¸¿´± ©·´´ ´±±-»² «° §±«®
-¸±«´¼»®-ò ر´¼ ¿ µ»¬¬´»¾»´´ «°-·¼» ¼±©² ¾§ ·¬- ¸±®²- ¿²¼ -´±©´§ ³±ª» ·¬ ¿®±«²¼ §±«® ¸»¿¼ò
ɱ®µ «° ¬± °®±¹®»--·ª»´§ ¬·¹¸¬»® ½·®½´»-ò Õ»»° §±«® ¹´«¬»- ¬·¹¸¬ON°·²½¸ ¿ ½±·²MO¬± °®±¬»½¬ §±«®
¾¿½µò

ï

î

̸» ¸¿´±ò

ïí

ïì

ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ

̸» ¸¿´±ò

ì

í
ë

Õ»»° §±«® ¹´«¬»- ¬·¹¸¬ON°·²½¸ ¿ ½±·²MO¬± °®±¬»½¬ §±«® ¾¿½µò

Ø

ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ

̸» Ы³° ͬ®»¬½¸
Ì»-¬ ¬¸» ¬±° ±º §±«® ¼»¿¼´·º¬ ¬± º·²¼ ±«¬ ¸±© ¬·¹¸¬ §±«® ¸·° º´»¨±®- ¿®»ò

ïë

ïê

ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ

׺ §±« ½¿´´ ¬¸·- ¿ L´±½µ±«¬K §±« ³¿§ ½¿´´ ³» LÞ±¾Kò

× µ²±© §±« ¸¿ª» º¿·´»¼ò Ø»®» ·- ¿ ¼®·´´ ¬± º·¨ §±«ò Ю¿½¬·½»
·¬ ¬¸®±«¹¸±«¬ ¬¸» ¼¿§ô »ª»®§ ¼¿§ò
ß--«³» ¿ ¸·°-ó¸·¹¸ °«-¸ó«° °±-·¬·±²ô §±«® ¸¿²¼- -¸±«´ó
¼»®ó©·¼¬¸ ¿°¿®¬ ¿²¼ §±«® º»»¬ ¿ ´·¬¬´» ©·¼»®ò ܱ²K¬ ´»¬ §±«®
º»»¬ ¾«½µ´» ·²ò
Õ»»°·²¹ §±«® »´¾±©- ´±½µ»¼ô -¸·º¬ §±«® ©»·¹¸¬ º±®©¿®¼
¿²¼ ¼®±° §±«® ¸·°-ò ͽ±±° «° «²¬·´ §±«® ¿®³- ¿®» -¬®¿·¹¸¬
¿²¼ ¾»¿® ³±-¬ ±º §±«® ©»·¹¸¬ò NÔ»²¹¬¸»²M §±«® -°·²» ¿²¼
´±±µ «°ò
Ì»²-» §±«® ¹´«¬»- ¿²¼ °«-¸ §±«® ¸·°- º±®©¿®¼ ¿- º¿® ¿§±« ½¿²ò
Ò±© -¸·º¬ §±«® ¸·°- -·¼» ¬± -·¼» ¿²¼ ¬«®² ¬¸»³ ¿ º»©
¬·³»-ò Ì®§ ¬± ´±±-»² «° ¬¸» ³«-½´»- ±² ¬¸» ¬±° ±º §±«®
¬¸·¹¸-ò NЮ§òM

ï

ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ̸» °«³°ò î NÔ»²¹¬¸»²M §±«® -°·²» ¿²¼ ´±±µ «°ò í ì Ø ïé .

¿.°±·²¬å ±¬¸»®©·-» §±« ½±«´¼ ¸«®¬ §±«® -¸±«´¼»®-ò ß²¼ ¹± º±®©¿®¼ ¿¹¿·²ò ݱ²¬®±´ ¬¸» ³±ª»³»²¬å º±½«.±º¬»² ½±³³»²¬ ¬± ¬¸» ·²-¬®«½¬±®-ô NDZ« ¹«§.º¿® ¾¿½µ ¿.°±--·¾´» ¿²¼ ¾®·²¹ §±«® ½¸»-¬ ¿.´±½µ»¼ô °«-¸ §±«®-»´º ¾¿½µ ·²¬± ¬¸» -¬¿®¬·²¹ °±-·¬·±²ò Ы-¸ §±«® ¸·°.³«-¬ ¾» ½±³°´»¬»´§ ´±½µ»¼ ¿¬ ¬¸·.¿´´ -¬¿²¼ ¬¸» -¿³» ©¿§ÿM Ô·µ» Ϋ--·¿²-ò DZ« ©·´´ ¬±±ò ɸ»¬¸»® §±« ©¿²¬ ¬± ±® ²±¬ò .±² ·²½®»¿-·²¹ ¬¸» ®¿²¹» ±º ³±¬·±² ·² §±«® ¿²µ´»-ô ¸·°-ô ¾¿½µô ¿²¼ -¸±«´¼»®-ô ®¿¬¸»® ¬¸¿² ±² ¬¸» -°»»¼ ¿²¼ ®»°-ò ߬ ÎÕÝ ½±«®-»-ô -¬«¼»²¬.ïè ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ò±© -¸·º¬ §±«® ¸·°.-·¼» ¬± -·¼» ¿²¼ ¬«®² ¬¸»³ ¿ º»© ¬·³»-ò Ì®§ ¬± ´±±-»² «° ¬¸» ³«-½´».±² ¬¸» ¬±° ±º §±«® ¬¸·¹¸-ò NЮ§òM Ю§ ¬¸» °«³°ò ̸» ²»¨¬ ³±ª» ©·´´ ¸»´° §±« -¬®»¬½¸ §±«® -¸±«´¼»®-ô ¿²±¬¸»® »--»²¬·¿´ º±® µ»¬¬´»¾»´´ ´·º¬·²¹ò Õ»»°·²¹ §±«® »´¾±©.§±« ½¿²ò ܱ²K¬ ´»¬ §±«® º»»¬ ¾«½µ´»ò Ó¿µ» ¿ ½±«°´» ±º -¸±®¬ô -°®·²¹§ ³±ª»³»²¬-ô ¬®§·²¹ ¬± ¾®·²¹ §±«® ½¸»-¬ ´±©»®ò ß ®»-°±²-·¾´» ¬®¿·²·²¹ °¿®¬²»® ³¿§ °«-¸ §±« ¾»¬©»»² §±«® -¸±«´¼»® ¾´¿¼»-ò Ò±¬» ¬¸¿¬ §±«® »´¾±©.´±© ¬± ¬¸» ¼»½µ ¿.

ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ × ¬ -¸±«´¼ ¾» ±¾ª·±«.¸¿¼ ¸·¬ ¬¸» ©¿ª».±²´§ ïçëô ¿²¼ ¸» ©¿.³·²¼ó²«³¾·²¹´§ ±¾ª·±«.¬±±ô ¾«¬ ·² ½¿-» §±« ¿®» ±²» ±º ¬¸±-» ¹«§.¿-°·®·²¹ ¬± ©·² ¿ Ü¿®©·² ß©¿®¼ô ¸»®» ·¬ ½±³»-ò ïò ݸ»½µ ©·¬¸ ¼±½¾»º±®» §±« -¬¿®¬ ¬®¿·²·²¹ò Û-°»½·¿´´§ ¿² ±®¬¸±°»¼·-¬ ¿²¼ ¿ ½¿®¼·±´±¹·-¬ò ̸» ´¿¬¬»® ·.¬± ¿²§±²» ¾«¬ ¿ ½±³°´»¬» ³±®±² ¬¸¿¬ -©·²¹·²¹ ¿ ½¿-¬ó ·®±² ¾¿´´ ¬¸» ©®±²¹ ©¿§ ½±«´¼ ´»¿¼ ¬± ©±®-» ¬¸¿² ¿ ¾¿¼ ¸»¿¼¿½¸»ò Nܱ²K¬ -«®º ¿ ¬-«²¿³·ÿM Ò± ¶±µ»ô ¬¸» ½·¬§ ±º Ó¿´·¾« ³¿·´»¼ ¿ ¾®±½¸«®» ©·¬¸ ¬¸·.¸»¿®¬ ®¿¬» ¬± îïï ÞÐÓ ©·¬¸·² ³·²«¬»-ô ¿´¬¸±«¹¸ ¬¸» N³¿¨·³«³ ¸»¿®¬ ®¿¬»M º±® ¸·.·² Ø¿©¿··ô ¿¬¬®¿½¬»¼ ¾§ ¿ ¬-«²¿³· ©¿®²·²¹ô ¿ º»© §»¿®.·² -¬»´´¿® ½±²¼·¬·±²ò ïç .©¿®²·²¹ ¬± ·¬®»-·¼»²¬-ò ر© -¬«°·¼ ¼± §±« ¸¿ª» ¬± ¾»ô × ©±²¼»®»¼á ׳¿¹·²» ³§ -«®°®·-» ©¸»² × ®»¿¼ ¬¸¿¬ ³±®» ¬¸¿² ìðð -«®º»®.¾¿½µÿ Ó±-¬ ±º ¬¸·.²± ¶±µ·²¹ ³¿¬¬»®ô -·²½» µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²ó ·²¹ ·.«²¾»´·»ª¿¾´§ ·²¬»²-»ò Û´-»©¸»®» ·² ¬¸» ¾±±µô §±«K´´ ®»¿¼ ¸±© ©®»-¬´»® Ó·½¸¿»´ Ý¿-¬®±¹·±ª¿²²· ¹±¬ ¸·.-¬«ºº ·² ¬¸·.½¸¿°¬»® ·.¿¹» ¹®±«° ·.

¾¿½µ ¿²¼ µ²»» °®±¾´»³-ò ß.îð ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ îò ß´©¿§.©»´´ò Ú±´´±©·²¹ ¿² ÎÕÝ ½»®¬ ©»»µ»²¼ô ¬¸» º±±¬¾¿´´ º·»´¼ ©» ¸¿ª» ¬®¿·²»¼ ±² ´±±µ.±® -²¿¬½¸»-ò ̸» ´·²» ·.Ü¿² Ö±¸²ò NDZ« ©·´´ ÒÛÊÛÎ ®»¿½¸ §±«® °±¬»²¬·¿´ ·º §±« -¬¿§ ·² ¬¸» ½±¦§ ½±²º·²».¬¸»®» ¿²§¬¸·²¹ ¬± ¬®·° ±ª»®á ײ½´«¼·²¹ ±¬¸»® µ»¬¬´»¾»´´-á OÝ´»¿® ±«¬ÿ ߬ ¬¸» ÎÕÝ ·²-¬®«½¬±® ½±«®-»-ô ©» ¼®·ª» ¬¸» °±·²¬ ¸±³» ¾§ °«²·-¸·²¹ ¬¸» -¬«¼»²¬.©¸± ¹»¬ ¬±± ½´±-» ¬± °¿®µ»¼ µ»¬¬´»¾»´´¼«®·²¹ ¬¸»·® -»¬-ò ر© ·.§±«® ¾±¼§ ©·´´ ¿´´±©òM Ó¿µ» -«®» ¬± ¬®¿·² ±² ¿ º´¿¬ -«®º¿½»å º¿½·²¹ ¼±©²¸·´´ ·²ª·¬».´»º¬ ·² ¬¸» ¹®±«²¼ ¾§ µ»¬¬´»¾»´´.±º §±«® ¹§³ò ò ò Ù®¿¾ ¿ ¼«³¾¾»´´ ±® µ»¬¬´»¾»´´ ò ò ò ¼®·ª» ±«¬ ¬± ¿ ²·½» -°±¬ô ¿²¼ -·³°´§ ·²ª»²¬ ¿ ©±®µ±«¬ò Ô·º¬ ¬¸» ¬¸·²¹ ¿.³¿²§ ©¿§.-´·°°»®§ ±® ²±¬ º´¿¬O³±ª»ÿ Ü»²¬.¾» ¿©¿®» ±º §±«® -«®®±«²¼·²¹-ò Ì®¿·² ·² ¿ °´¿½» ©¸»®» ¬¸»®» ¿®» ²± ½±²½»®².¿®» -±³»¬¸·²¹ ¬± ©¿¬½¸ ±«¬ º±® ¿.¹±±¼ò .¿.¸±¬ÿ ×.§±« ½¿² ·³¿¹·²» ¿²¼ ¼± ¿.³¿²§ ®»°.·² ¬¸» ´·²» ±º º·®» ±º §±«® -©·²¹.¿.©·¬¸ ¾¿-·½ ®¿²¹» -¿º»¬§ô ³¿µ» -«®» ¬¸»®» ¿®» ²± ½±³®¿¼».¬¸» -«®º¿½»á ׺ ·¬ ·.´·µ» ×®¿¯ ¿º¬»® ¿ ËòÍò ¿·® -¬®·µ»ò ׺ §±« ¿®» ¬®¿·²·²¹ ©·¬¸ ´¿¼·»-K ´·¹¸¬ô ®«¾¾»®·¦»¼ µ»¬¬´»¾»´´.¿´-± ³¿µ» -«®» ¬± ½¸±±-» ¿ -«®º¿½» ©¸»®» ¬¸»§ ©·´´ ²±¬ ¾±«²½»ò ß®» §±« ¿¾±«¬ ¬± º¿½» ¬¸» -«² ¿¬ ¬¸» ³±-¬ ½¸¿´´»²¹·²¹ °±·²¬ ±º ¬¸» ¹»¬ó«°O·º §±« ¿®» -¬¿®¬·²¹ ±«¬ º¿½·²¹ ¿ ½»®¬¿·² ©¿§á ß² ÎÕÝ µ»¬¬´»¾»´´ ·²-¬®«½¬±® ½±«®-»ò п·² ·.¿¾±«¬ °®±°»®¬§ ¼¿³¿¹» ±® ·²¶«®§ ¬± ¿²§±²»O·²½´«¼ó ·²¹ §±«®-»´ºò NÌ®¿·² ±«¬-·¼»ôM ·²-·-¬.

ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ íò É»¿® ¿«¬¸±®·¦»¼ -¸±»-ò Ûª»®§¬¸·²¹ ·² ¬¸·.©·¬¸ ¬¸» »¿-§ ®»°-á Nß.©·¬¸ ¬¸» ³±-¬ ¶«³°.²±¬ -«°°±-»¼ ¬± ¹± ·² ±«® -°»½·»-ô ¼±²K¬ º·¹¸¬ ·¬ò ß¾±®¬ÿ Ù«·¼» ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¬± º¿´´ ¸¿®³´»--´§ô ¿²¼ ³±ª» ±«¬ ±º ¬¸» ©¿§ ·º ²»½»--¿®§ò Ó±ª» ¬¸±-» º»»¬ò Þ»¬¬»® §»¬ô ¿²¬·½·°¿¬» ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´K.-µ¿¬»¾±¿®¼ Ê¿².´·µ» ¿ ´±¬ô ¾«¬ ·¬ ·-²K¬ô ¿²¼ × ¸¿ª» ²»ª»® ´±-¬ ³§ ¾¿´ó ¿²½» «²¼»® ¿ ÕÞ ±º ¿²§ -·¦»ò Ó§ ¾±¼§ ¿°°®»½·¿¬».©» ½±²¬·²«» ¬± °®±ª» ·² ¬¸» -µ§¼·ª·²¹ ½±³³«²·¬§ôM °±·²¬.¬¸·-ÿM ̸» ¼«³¾»-¬O¿²¼ ³±-¬ ½±³³±²O·²¶«®·».¬¸¿¬ ¿®» «-«¿´´§ ¬¸» ®»-«´¬ ±º ¾»·²¹ -± º¿³·´·¿® ©·¬¸ ¿ -µ·´´ -»¬ ¬¸¿¬ ¬¸»§ ¹± ·²¬± ¿«¬±³¿¬·½ °·´±¬ ³±¼» ò ò ò Ûª»®§ ¬·³» × ¶«³° ò ò ò × ®»´·¹·±«-´§ ½¸»½µ ³§ Ź»¿®Ãò Þ§ ¬¸» -¿³» ¬±µ»²ô »ª»®§ ¬·³» × ¼± ¿ µ»¬ó ¬´»¾»´´ ©·²¼³·´´ô × ¿´©¿§.¿¬ ¿´´ ¬·³»-ò Þ»½¿«-» N°®¿½¬·½» ³¿µ».¼§²¿³·½-O¬± °®»ª»²¬ °®±¾´»³.©·¬¸ ¿ ½¸»-.½±³°®±³·-» §±«® °»®º±®³¿²½»ô ¬¸»§ ³·¹¸¬ -»¬ §±« «° º±® ¿ ¾¿½µ ±® µ²»» ·²¶«®§ò × ¸¿ª» »¨°´¿·²»¼ ¬¸» ®»¿-±².°®±¹®¿³ ³«-¬ ¾» °®¿½¬·½»¼ ¾¿®»º±±¬ ±® ·² º´¿¬ -¸±».¬± ¬©·-¬ §±«® »´¾±©ô -¸±«´¼»®ô ±® ¿²§ ±¬¸»® ¶±·²¬ ·² ¿ ©¿§ ·¬ ·.°®·²¬ò ˲½±²ª»²¬·±²¿´ô ¾«¬ ¹±±¼ »²±«¹¸ ²±¬ ¬± ©¿®®¿²¬ ¿ -»¬ ±º °«-¸ó«°-ò ß²§ -²»¿µ»®.Ò¿¬» Ó±®®·-±²ò NDZ« ©·´´ ´±-»ò Ûª¿¼» ·¬ ¿²¼ ¼±²K¬ ¾» ©¸»®» ·¬ ©¿²¬.©±®² ¾§ ¿ ¹«§ ²¿³»¼ ݸ«½µ ©·´´ ¼±ò ݸ«½µ ýïô ÎÕÝô ©»¿®.©» ®»ª»®¬ ¬± ¬®¿·²·²¹òM ر© ½¿² §±« »¨°»½¬ ¬± ¼± ¬¸» ®·¹¸¬ ¬¸·²¹ ¼«®·²¹ ¬¸» -¬®»--º«´ ´¿-¬ ®»° ©·¬¸ ¿ ¸»¿ª§ µ»¬¬´»¾»´´ ·º §±« ¹®±±ª»¼ ©®±²¹ ¸¿¾·¬.±«¬ Íò͹¬ò Ò¿¬» Ó±®®·-±²ô ËÍßÚ Ð¿®¿®»-½«»ô N·¬K.©¸§ ·² б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ -± × ©·´´ ²±¬ ®»°»¿¬ ³§-»´ºò ìò Ò»ª»® ½±²¬»-¬ º±® -°¿½» ©·¬¸ ¿ µ»¬¬´»¾»´´ò NÒ»ª»® ½±²¬»-¬ º±® -°¿½» ©·¬¸ ¿ µ»¬¬´»¾»´´ÿM -¬®»--».¬¸» ¹«§.°»®³¿²»²¬ôM ¿²¼ N«²¼»® -¬®»-.½¿² ¾» ½±³°¿®»¼ ¬± -¿º»´§ ²¿ª·¹¿¬·²¹ ®«-¸ó¸±«® ¬®¿ºº·½ ¿²¼ ¬¸»² ¾¿½µ·²¹ «° ·²¬± §±«® ³¿·´¾±¨ò îï .º±´´±© ¿ ³»²¬¿´ ½¸»½µ´·-¬ô ¿®»¿ ·.½´»¿®ô -²¿¬½¸ ¬¸» ¾»´´ô -¸·º¬ º»»¬ô ´±±µ ¿¬ ¬¸» ¾»´´ô ·²¸¿´» ¿²¼ °®»--«®·¦» º±® -¬¿¾·´·¬§ô ¬¸» ®»¿® ´»¹ -¬®¿·¹¸¬ô ¬¸» ¸·° ½±½µ»¼ ¾¿½µô ¼»-½»²¼ «²¼»® ½±²¬®±´ô °¿«-»ô ®»¬«®²ô ´±½µ ±«¬ò ͱ«²¼.·²-¬»¿¼ ±º ¼»¿´·²¹ ©·¬¸ ¬¸»³ò ëò Ю¿½¬·½» ¿´´ -¿º»¬§ ³»¿-«®».¿ ¾¿-µ»¬¾¿´´ °´¿§»®ô ®«²²»®ô ±® ¿»®±¾·½ ·²-¬®«½¬±® ©±«´¼ ©»¿® ¿®» ²± ¹±±¼ÿ Ò±¬ ±²´§ ©·´´ ¬¸» º¿²½§ -¸±».¬± ¹±òM ׺ ¬¸» ¾»´´ ©¿²¬.-·¦» ïë ½¸·½µ»²ó§»´´±© ©¿¬»® -¸±»-ô ¿²¼ ݸ«½µ ýîô ÎÕÝô ¼·¹.¬¸¿¬ -»»³ ¬± ¼·» º±® -±³» ª»®§ -¬«°·¼ ®»¿-±².¿®» ¿«¬¸±®·¦»¼ò ß´³±-¬ ¿²§ -¸±».©·¬¸±«¬ ½«-¸§ -±´»-ò É®»-¬´·²¹ -¸±»-ô ©±®µ ¾±±¬-ô ¬¿½¬·½¿´ ¾±±¬-ô ¿²¼ ݱ²ª»®-» ݸ«½µ Ì¿§´±®.

¬±±´ô ¾«¬ ©¸»² Ó¿®¬§ -°»¿µ.½¸¿°¬»® ¿¹¿·²ò × º»»´ §±«® °¿·²ò .¿² ±´¼ ©·ª»-K ¬¿´»ô ¾«¬ §±« ¼± ²»»¼ ¿ ½±±´ó¼±©² ·º §±« ¿®» ½±«¹¸·²¹ «° ¿ ¸¿·®¾¿´´ò ׺ §±« -¬¿²¼ô -·¬ô ±® ´·» ¼±©² ¹¿-°·²¹ º±® ¿·® º±´´±©·²¹ ¿ ¸¿®¼ -»¬ô §±«® ¸»¿®¬ ¸¿.¿½½»°¬¿¾´» ®·¹¸¬ ¿º¬»® »¿½¸ -»--·±²ô ¾«¬ ¬¸» ¸»¿®¬ ®¿¬» ·.îî ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ß ¬§°·½¿´ ³·-¬¿µ» ·.²± -«¾-¬·¬«¬» º±® ¹±±¼ ¶«¼¹³»²¬ò ß²¼ ·º §±« ¼±²K¬ ¸¿ª» ¹±±¼ ¶«¼¹³»²¬ô º±®¹»¬ µ»¬¬´»¾»´´.¸·¹¸ò ̸» ²»»¼ ¬± ©¿®³ «° ¾»º±®» »¨»®½·-» ·.¬± ©±®µ «²®»¿-±²¿¾´§ ¸¿®¼ò DZ« ¿®» -¬·´´ ·² -»ª»®» ±¨§¹»² ¼»¾¬ô ¿²¼ ³±ª·²¹ §±«® ³«-ó ½´»-O»-°»½·¿´´§ ·² ¬¸» ´»¹-ô ¾§ ¶±¹¹·²¹ô -¸¿¼±© ¾±¨·²¹ô »ª»² ©¿´µ·²¹O°«-¸».¿ ¸»¿®¬ó®¿¬» ³±²·¬±® ¸·.-¬«°·¼ò N̸» ¬®¿·²·²¹ ´±¿¼M ®»º»®.-¿º»´§ °¿®µ»¼ò Ô±©»® ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ·² ¿ ©¿§ §±« ©±«´¼ ·º §±« ©»®» °´¿²²·²¹ ¬± ¼± ¿²±¬¸»® ®»°ò ̸»² ´»¬ ¹±ô ¿²¼ ±²´§ ¬¸»² ®»´¿¨ò êò Õ»»° ³±ª·²¹ ±²½» §±«® ¸»¿®¬ ®¿¬» ·.·.-«°°±-»¼ ¬± ²±®³¿´·¦» ©·¬¸·² ±²» ¬± ¬©± ¸±«®-ò éò Þ«·´¼ «° ¬¸» ¬®¿·²·²¹ ´±¿¼ ¹®¿¼«¿´´§ «-·²¹ ½±³³±² -»²-»ô ¿²¼ ´·-¬»² ¬± §±«® ¾±¼§ò ׺ §±« ¸¿ª» -±®» »´¾±©-ô ·¬ ·.N°«®°±-»º«´´§ °®·³·¬·ª»M ¿°°®±¿½¸ ¬± -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ º·¬²»--ò × ¸¿ª» ²± »¨°»®·»²½» ©·¬¸ ¬¸·.±²´§ ½±²½»--·±² ¬± ¸·ó¬»½¸ô ·² ¸·.¿²¼ ¹± ¬¿µ» ¿ з´¿¬».½´¿--ò Ò±© ¹± ¾¿½µ ¿²¼ ®»¿¼ ¬¸·.³¿²«¿´ô ¿ îëPëð °»®½»²¬ ·²½®»¿-» ±ª»® ¬¸» °®»©±®µ±«¬ ²«³¾»®.§±« ¿®» ²±¬ ®»¿¼§ º±®å ¼»ª»´±° §±«® º´»¨·¾·´·¬§ ¹®¿¼«¿´´§ò ׺ §±« ¾¿²¹ §±«® º±®»¿®³ ¼«®·²¹ ½´»¿²-ô ¼±²K¬ ¹± ½´»¿² ½®¿¦§ «²¬·´ §±« ¸¿ª» º·¨»¼ §±«® ¬»½¸²·¯«»ò Þ®«·-»¼ ¿²¼ -©±´´»² º±®»¿®³.±º ·³°¿¬·»²½»ô ²±¬ ¬±«¹¸²»--ò èò ײ-¬®«½¬·±² ½¿²²±¬ ½±ª»® ¿´´ ½±²¬·²¹»²½·»-ô ¿²¼ ¬¸»®» ·.× ´·-¬»²ò ׺ §±« ¼± ¹»¬ ¿² ØÎ ³±²·¬±®ô §±« ½¿² ¿´-± «-» ·¬ ¬± ©¿¬½¸ ±«¬ º±® ±ª»®¬®¿·²·²¹ò ß½½±®¼·²¹ ¬± ͱ´¼·»®ô Þ» ͬ®±²¹ÿô ¬¸» ͱª·»¬ ¿®³»¼ º±®½».¬¸» ¾´±±¼ ¾¿½µ ¬± ¬¸» ¸»¿®¬ò ͬ±° ³±ª·²¹ ¿²¼ §±«® ¬·½µ»® ¸¿.±® -²¿¬½¸»-ò ܱ²K¬ÿ Ó»²¬¿´´§ -¬¿§ ©·¬¸ ¬¸» -»¬ «²¬·´ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ·.¬¸» º·®-¬ ¼¿§ §±« ´»¿®²»¼ ¬¸»³ ©¿.-»¬¬·²¹ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¼±©² -´±°°·´§ô ©·¬¸ ¿ ®±«²¼»¼ ¾¿½µ ¿²¼ ¬¸» ©»·¹¸¬ ±² ¬¸» ¬±»-ô º±´´±©·²¹ ¿ ¸¿®¼ ø¿²¼ ±º¬»² °»®º»½¬÷ -»¬ ±º -©·²¹.§±«® ±©² º¿«´¬ô ¼«¼»ò ܱ·²¹ ëð ½´»¿².¬± ©±®µ »¨¬®¿ ¸¿®¼O¬±± ¸¿®¼ º±® -±³»ò ܱ²K¬ ½±³» ¬± ¿ ½±³°´»¬» -¬±° «²¬·´ §±«® ¸»¿®¬ ®¿¬» ¿²¼ ¾®»¿¬¸·²¹ ¿®» ¸¿´º©¿§ ¼±©² ¬± ²±®³¿´ò Ó¿®¬§ Ù¿´´¿¹¸»® ³¿µ».¿®» -·¹².²±¬ ±²´§ ¬± ¬¸» ©»·¹¸¬ô -»¬-ô ¿²¼ ®»°-ô ¾«¬ ¿´-± ¬± ¬¸» º´»¨·¾·´·¬§ ®»¯«·®»³»²¬-ò ܱ²K¬ º±®½» §±«®-»´º ·²¬± °±-·¬·±².

¸·°-ô ²»ª»® º®±³ ¸·¾¿½µ ±® µ²»»-ò Ø·°-óº·®-¬ ³±ª»³»²¬ ·.¿ °¿®¬ ±ºô ²±¬ ¬¸» ±°°±-·¬» ±ºô °»®º±®³¿²½»ò Ú±´´±© ¬¸» ·²-¬®«½¬·±².º·®-¬ÿ ß ²¿¬«®¿´ ¿¬¸´»¬» ³±ª».¸¿®¼ ·²¬± ¬¸·²¹ ±® ¬©± ¿¾±«¬ °¿§·²¹ ¿¬¬»²¬·±²ò îí .±² ¬±° ±º §±«® ¬¸·¹¸-ò Ю»-.·²¬± ¬¸» ½®»¿-».½¸¿°¬»®ô ¿²¼ ²±¬ ±²´§ ©·´´ §±« ¼®¿-¬·½¿´´§ ®»¼«½» §±«® ±¼¼.-¿º»-¬ º±® §±«® ¾¿½µ ¿²¼ µ²»»-O¿²¼ ³±-¬ °±©»®º«´ò и§-·½¿´ ½«´¬«®·-¬ Û«¹»²» Í¿²¼±© ½±«´¼ ¼± ¿ ¾¿½µ º´·° ¸±´¼·²¹ ¿ îìóµ·´±¹®¿³ µ»¬¬´»¾»´´ ·² »¿½¸ ¸¿²¼ô -± ¸» µ²»© ¿ ͬ¿²¼ «° ¿²¼ °´¿½» ¬¸» »¼¹».±º ¹»¬¬·²¹ ¸«®¬ô ©·¬¸ µ»¬¬´»¾»´´.º®±³ ¸·.¿¾±«¬ -¬®»²¹¬¸ò ߬ ±²» ±º ¬¸» ÎÕÝ ½±«®-»-ô -»²·±® ·²-¬®«½¬±® α¾ Ô¿©®»²½» °±·²¬»¼ ±«¬ ¬¸¿¬ ·² ±«® -§-¬»³ -¿º»¬§ ·ª·»©»¼ ¿.²±¬ ¶«-¬ ¿¾±«¬ -¿º»¬§å ·¬ ·.§±«® ¸¿²¼.ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ð ¸§-·½¿´ ½«´¬«®·-¬ Û«¹»²» Í¿²¼±© ½±«´¼ ¼± ¿ ¾¿½µ º´·° ¸±´¼·²¹ ¿ îìóµ·´±¹®¿³ µ»¬¬´»¾»´´ ·² »¿½¸ ¸¿²¼ô -± ¸» µ²»© ¿ ¬¸·²¹ ±® ¬©± ¿¾±«¬ °¿§·²¹ ¿¬¬»²¬·±²ò ׬ ·.±® ©·¬¸±«¬ô ¾«¬ §±« ©·´´ ¹»¬ -¬®±²¹»®O¹«¿®¿²ó ¬»»¼ò ïò Ø·°.±º §±«® ¸¿²¼.·² ¬¸·.

îì ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ §±«® N¸·²¹»-M ¿²¼ -¬·½µ §±«® ¾«¬¬ ±«¬ ©¸·´» µ»»°·²¹ §±«® ©»·¹¸¬ ±² §±«® ¸»»´-ò × ´»¿®²»¼ ¬¸·.©·¬¸ §±«® ¯«¿¼-ô ¿²¼ ²±¬ ¿¬ ¿´´ ©·¬¸ §±«® ¾¿½µò ï î í ̸» ¸·° ½®»¿-»ò Ü¿² Ö±¸² ©±«´¼ ¬»´´ §±« ¬± ©·¹¹´» §±«® ¬±».¾·¬ ±º ·²-¬®«½¬·±² ¸¿.¸» ¸¿.¸¿¼ ®»¸¿¾¾·²¹ ¸·.¬¸¿¬ ¬¸·.¬± ³¿µ» -«®» §±« ¿®» ±² §±«® ¸»»´-ò .º·®-¬ò Ü®·ª» ©·¬¸ §±«® ¹´«¬».®¿¬¸»® ¬¸¿² ¾»²¼·²¹ ¬¸®±«¹¸ §±«® ¾¿½µò Ù´»²² ا³¿²ô ÜÝô ÎÕÝô -¬®»--».Þ¿µµ«³ô ÎÕÝô Ù±¼ ®»-¬ ¸»® -¬®±²¹ ¿²¼ µ·²¼ -±«´ò ׬ ©·´´ ¬»¿½¸ §±« ¬± ¹± ¼±©² ¾§ º±´¼·²¹ ¿¬ §±«® ¸·° ¶±·²¬.²»¿¬ ¬®·½µ º®±³ Õ¿¬¸§ Ú±-.°¿¬·»²¬.¿²¼ ¸¿³ó -¬®·²¹-ô ´»-.©·¬¸ µ»¬¬´»¾»´´-ò Í¿³» ¬¸·²¹ ±² ¬¸» ©¿§ «°æ ¸·°.¾»»² ·²-¬®«³»²¬¿´ ¬± ¬¸» ¬»®®·º·½ -«½ó ½»-.

ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ DZ« ¸¿ª» ¹±¬ ¬± ¾» µ·¼¼·²¹ ³»ô ݱ³®¿¼»ò × -¿·¼ô º±´¼ ¿¬ ¬¸» ¸·°-ò Ò±¬ ¬¸» -°·²»ô ²±¬ ¬¸» µ²»»-O¬¸» ¸·°-ÿ îë .

·² ¬«®² ±º¬»² ½¿«-»¼ ¾§ ¾¿¼ °±-ó ¬«®»ô »-°»½·¿´´§ ¬¸» ´±-.¬¸¿¬ ³±-¬ ¾¿½µ °¿·² ·.¬¸»§ ¿°°»¿® ¬± ¾»å ³±-¬ ´·µ»´§ ·¬ ©¿§±«® -´±«½¸ò ͱ ¿ª±·¼ -´±«½¸·²¹ ¿º¬»® ª·¹±®±«.²± ¼·-¬±®¬·±² ¿´®»¿¼§ °®»-»²¬ ·² ¬¸» ¶±·²¬.¸¿²¼ó¬±ó¸¿²¼ ½´»¿²ò Ì®§ ·¬ ¿º¬»® §±« ¸¿ª» ´»¿®²»¼ ¬¸» -©·²¹ò .¿®» ²±¬ ½«®´-å ¬¸» ¿®³.îê ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ îò ܱ²K¬ -´±«½¸ò Þ»²¼ ¾¿½µô ²±¬ º±®©¿®¼ô ©¸»² -¬®»¬½¸·²¹ §±«® ¾¿½µò ß -»»³·²¹´§ ¸¿®³´»-.¾»-¬ ·´´«-¬®¿¬»¼ ©·¬¸ Ö»ºº Ó¿®¬±²»K.¬± -´«³° º±®©¿®¼ ¿º¬»® ¿ µ·½µó¾«¬¬ -»¬ ±® ©±®µ±«¬ò λ²±©²»¼ °¸§-·½¿´ ¬¸»®¿°·-¬ α¾·² Ó½Õ»²¦·» »¨°´¿·².¿²¼ ¬¸» -«®®±«²¼·²¹ ¬·--«»-ò ɸ·½¸ ·.¾®¿½·²¹ º±® ¿ °«²½¸ ø¬¸¿¬ ½¿² ¾» ¿®®¿²¹»¼÷ò ìò ͬ¿§ ´±±-» ¬¸®±«¹¸ §±«® ¿®³-ò Õ»¬¬´»¾»´´ ½´»¿².¼±©²©¿®¼ ¿²¼ µ»»° §±«® ´»¹.¾¿®»´§ °¿-.§±« ¾»¹·² ¬¸» ´·º¬ô ¬¸»®» ·.¿²¼ -²¿¬½¸».·² ¬¸» -³¿´´ ±º §±«® ¾¿½µ °±·²¬·²¹ §±«® º·²¹»®.±º ¬¸» -°·²» «²¼»®¹± ¿ ´±±-»²·²¹ °®±½»--ò ׺ô ¿º¬»® »¨»®½·-»ô ©» °´¿½» ¬¸» ¾¿½µ ·² ¿² «²-«°°±®¬»¼ °±-·¬·±² º±® ´±²¹ °»®·±¼-ô ¼·-¬±®¬·±² ©·¬¸·² ¬¸» ¶±·²¬ ®»¿¼·´§ ±½½«®-ò ̸·.±º ¬¸» ´±©»® ¾¿½µòM д¿½» §±«® ¸¿²¼.-¬®¿·¹¸¬ò Þ»²¼ ¾¿½µ -´±©´§ «-·²¹ §±«® ¸¿²¼.·.¬®·¹¹»®»¼ ¾§ ±ª»®ó -¬®»¬½¸·²¹ ±º ¬¸» ´·¹¿³»²¬.¬®«» ©¸»¬¸»® ©» -·¬ ·² ¿ -´±«½¸»¼ °±-·¬·±² ±® ©¸»¬¸»® ©» -¬¿²¼ô ¾»²¼·²¹ º±®©¿®¼ ©·¬¸ ±«® ¸¿²¼.±º ¬¸» ¿®½¸ ·² ¬¸» ´±©»® ¾¿½µò Nߺ¬»® ¿½¬·ª·¬§ô ¬¸» ¶±·²¬.»¨»®½·-»ô ¿²¼ ©®¿° «° ©·¬¸ ¬¸» -¿³» º·ª» ¾¿½µ ¾»²¼-ò ͱ³» Ϋ--·¿² ½±¿½¸».¸¿ª» ¬¸»·® ¿¬¸´»¬».¬¸·²¹ ¬± ¼± ·.¿.Ó½Õ»²¦·»ô N§±« »²-«®» ¬¸¿¬ô ¿.´·» ±² ¬¸»·® -¬±³¿½¸.¿²¼ ®»¿¼ ¿ ¾±±µ ¿º¬»® ¿ °®¿½¬·½»ò íò ͬ¿§ ¬·¹¸¬ ¬¸®±«¹¸ §±«® ©¿·-¬ò Nͬ¿§ ¬·¹¸¬MO³¿·²¬¿·² ¿ ¬·¹¸¬ ³«-½´» ½±®-»¬ ¿®±«²¼ §±«® ©¿·-¬ ¬± °®±¬»½¬ §±«® ¾¿½µò ̸» ¿¾¼±³»² -¸±«´¼ ²»·¬¸»® -«½µ ·² ²±® °®±¬®«¼»ò Ë-»º«´ ·³¿¹»®§ ·.¿.¿®» ²±¬ ¿´©¿§.¬¸» º«´½®«³ô °¿«-» º±® ¿ -»½±²¼ô ¿²¼ ®»¬«®² ¬± ¬¸» «°®·¹¸¬ °±-·¬·±²ò Ì®§ ¬± ¾»²¼ º«®¬¸»® ©·¬¸ »¿½¸ -«½½»--·ª» ®»°ò Ö«-¬ ¾»½¿«-» §±«® ¾¿½µ -¬¿®¬»¼ ¸«®¬·²¹ ·³³»¼·¿¬»´§ º±´´±©·²¹ ¿ ¹·ª»² ¿½¬·ª·¬§ô §±« -¸±«´¼ ²±¬ ¿«¬±³¿¬·½¿´´§ ¾´¿³» ¬¸» ¿½¬·ª·¬§ò ̸·²¹.¬¸» º±®½» ¹»²»®¿¬»¼ ¾§ ¬¸» ¸·°-ò ͸±«´¼ §±«® ¿®³.·³³»¼·¿¬»´§ ¾»º±®» ¿²¼ ¿º¬»® ´·º¬·²¹ò NÞ§ -¬¿²¼·²¹ «°®·¹¸¬ ¿²¼ ¾»²¼·²¹ ¾¿½µ ¾»º±®» ´·º¬·²¹ôM »¨°´¿·².±² ±«® µ²»»-òM ߪ±·¼ -´±«½¸·²¹ô ¿²¼ °»®º±®³ º·ª» ¾¿½µ ¾»²¼.¬»²-» «°ô »-°»½·¿´´§ ±² ¬¸» ¼±©²-©·²¹ô §±« ¿®» ¿-µ·²¹ ¬± ¬©»¿µ §±«® »´¾±©-ò ëò NÌ¿³» ¬¸» ¿®½òM É» ±©» ¬¸» N¬¿³» ¬¸» ¿®½M ¬»®³ ¬± Í»²·±® ÎÕÝ Î±¾ Ô¿©®»²½»ò ̸·.½±²½»°¬ ·.

¾«¬ ®¿¬¸»® §¿²µ·²¹ ¬¸» -¸±«´¼»® ¾¿½µô ´·µ» -¬¿®¬ó ·²¹ ¿ ´¿©² ³±©»®ò Ì¿³·²¹ ¬¸» ¿®½ ¿´-± ¿°°´·».§±« ·² ¬¸» ¹®±·²ò NØ·µ» °¿--òM Ѳ ¬¸» ©¿§ «°ô ¬¸» ¿²-©»® ·.¬¸» ½¿¬½¸ -±º¬ò ï î îé .¼±²» ¾§ ¬±--·²¹ ¬¸» µ»¬¬´»ó ¾»´´ ¾¿½µ ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¼±©²ô -± §±«® º±®»¿®³ ¿´³±-¬ ¸·¬.§±« °®±¾´»³-ò ̸» ¾»´´ »-½¿°».¿®» -±´ª»¼ò Ѳ ¬¸» ©¿§ ¼±©²ô ·¬ ·.ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ з½µ «° ¿ µ»¬¬´»¾»´´ ©·¬¸ ±²» ¸¿²¼ô ¿²¼ -©·²¹ ·¬ ¾»¬©»»² §±«® ´»¹-ò Ú´·° ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¿²¼ ½¿¬½¸ ·¬®±«²¼ -«®º¿½» ±² §±«® °¿´³ô ¬¸» ¸¿²¼´» º¿½·²¹ ¼±©²ò Õ»»° §±«® ©®·-¬ ¬·¹¸¬ò Ю»-.¬± ®¿½µ·²¹ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ±² §±«® ½¸»-¬ ¿º¬»® ¿ ½´»¿² ±® ½¿¬½¸·²¹ ·¬ ±ª»®¸»¿¼ ¿º¬»® ¿ -²¿¬½¸ò Ô»¬¬·²¹ ¬¸» µ»¬ó ¬´»¾»´´ ¬®¿ª»´ ·² ¿ ¾·¹ ¿®½ ³»¿².¾¿²¹·²¹ §±«®-»´º ±² ¬¸» º±®»¿®³ò Ì·¹¸¬»²·²¹ ¬¸» ¿®½ ¾§ ±«¬®«²²·²¹ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ©·¬¸ §±«® º·-¬ ³¿µ».²±¬ ¿´´±© §±« ¬± °¿´³ ·¬ò Í©·²¹·²¹ ¬¸» ¾»´´ ¬±± ¸·¹¸ ·.§±« º±®©¿®¼ ±® -·³°´§ ¼±».º±®©¿®¼ ¿©¿§ º®±³ §±« ¿²¼ »·¬¸»® °«´´.¶«-¬ ¿.¿²²±§·²¹ò Ì¿³» ¬¸» ¿®½ ¿²¼ §±«® °®±¾´»³.²±¬ °«´´·²¹ ©·¬¸ ¬¸» ¾·½»°.§±«® «°°»® ¿®³ ¿¹¿·²-¬ §±«® ¾±¼§ô µ»»° §±«® »´¾±© ´±©ò ܱ²K¬ ´»¿² ¾¿½µò Ü®±° ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¾»¬©»»² §±«® ´»¹-O©¿¬½¸ §±«® µ²»»-O½¿¬½¸ ¬¸» ¸¿²¼´»ô ¿²¼ ®»°»¿¬ò Ê»®§ ¯«·½µ´§ô §±« ©·´´ ®»¿´·¦» ¬¸¿¬ -©·²¹·²¹ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ·² ¿ ¾·¹ ¿®½ ¹·ª».

¾»»² ¬¿³»¼ò ì .îè ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ̸» ¸¿²¼ó¬±ó¸¿²¼ ½´»¿²ò í ë ̸» ¿®½ ¸¿.

®«²²·²¹ ©·´¼ò ì îç .ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ í ë ̸» ¿®½ ·.

§±« ´±½µ §±«® »´¾±© ¿²¼ -«½µ §±«® -¸±«´¼»® ·²¬± ·¬.¸±´¼·²¹ ¿ -»ª»²ó°±±¼ ¾¿®¾»´´ ±ª»®¸»¿¼ÿ ß°¿®¬ º®±³ ¹®»¿¬ ´»¹ °±©»®ô ¬¸·.·²¬± ¬¸»·® -±½µ»¬.´±½µ»¼ò .¸»¿¼ ©¸»² §±« ¿®» -«°°±®¬·²¹ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ±ª»®¸»¿¼ò Ы´´ §±«® -¸±«´¼»®.·² ¬¸»·® -±½µ»¬-ò Ñ´¼ó¬·³» ©±®´¼ ©®»-¬´·²¹ ½¸¿³°·±² ¿²¼ ¹·®»ª·µ »¨¬®¿±®¼·²¿·®» ת¿² ͸»³§¿µ·² ½±«´¼ ¼± ±²»ó ´»¹¹»¼ ¶«³°.¿¬ ¬¸» ·²-¬¿²¬ ±º »ª»®§ ·³°¿½¬ò Ы¬ «° ¿ ª»®§ ´·¹¸¬ µ»¬¬´»¾»´´ ±® ¼«³¾¾»´´ ±ª»®¸»¿¼ ¿²¼ ©¿´µ º¿-¬ ±® »ª»² ¶«³°ò DZ« ©·´´ ¯«·½µ´§ ´»¿®² ¬¸¿¬ §±«® -¸±«´¼»® ¿²¼ »´¾±© ¼± ²±¬ ½¿®» º±® ¬¸·-O«²´»-.ø®·¹¸¬ °¸±¬±÷ ¿²¼ µ»»° §±«® »´¾±©.·² ·¬.-±½µ»¬ »ª»®§ ¬·³» §±« ¹»¬ ¶¿®®»¼ò ̸» ´»--±²æ °«´´ §±«® -¸±«´¼»® ·²¬± §±«® ¾±¼§ ¬¸» ©¿§ ¿ ¬«®¬´» °«´´.íð ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ êò Õ»»° §±«® -¸±«´¼»®.º»¿¬ ®»¯«·®»¼ ¬¸» -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ -µ·´´ ¬± ´±½µ ±«¬ ¬¸» »´¾±©.¿²¼ ®»¬®¿½¬ ¬¸» -¸±«´¼»®.

¼»¬»®³·²»¼ ¬± ¾»²¼ §±«® ©®·-¬ ¾¿½µ©¿®¼ò ܱ²K¬ ´»¬ ·¬ ¸¿°°»²ÿ ͬ·½µ §±«® ¸¿²¼ º¿® ·²-·¼» ¬¸» ¸¿²¼´» -± ¬¸» ©»·¹¸¬ ®»-¬.¬¸¿¬ ¹±±-»ó ²»½µ §±«® ©®·-¬ò Õ»»° §±«® ©®·-¬ -¬®±²¹ò ɸ»² ¹±±¼ ©®·-¬.¸»¿¼ò ܱ²K¬ ¾»²¼ §±«® ¿®³-å ¶«-¬ °«´´ §±«® -¸±«´¼»®.·²¬± ¬¸»·® -±½µ»¬-ò ß²¼ °«´´ §±«® -¸±«´¼»® ¾´¿¼».¿²¼ °«´´ §±«®-»´º «° ¿² ·²½¸ ±® ¬©± ¾§ ®»¬®¿½¬·²¹ §±«® ¿®³.·²¬± §±«® ¾±¼§ ´·µ» ¿ ¬«®¬´»K.-¬¿§ ½´±-» ¬± §±«® »¿®-ò ̸·.¬±¹»¬¸»®ò Þ§ ¬¸» ©¿§ô ²±¬» ¸±© §±«® ¿®³.·.±ª»®¸»¿¼ò éò ܱ²K¬ ¸§°»®»¨¬»²¼ §±«® ©®·-¬-ò ̸» ¸»¿ª§ µ»¬¬´»¾»´´ ·.±² ¬¸» ¸»»´ ±º §±«® °¿´³ò ̸»² ½±«²¬»® ©·¬¸ ¬¸» ©®·-¬ º´»¨±®-ô ¬¸» ³«-½´».¬¸» ©¿§ ¬¸»§ -¸±«´¼ ¾» ©¸»² §±« ¸±´¼ µ»¬¬´»¾»´´.ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Í»²·±® ÎÕÝ Í¬»ª» ݱ¬¬»® ¬»¿½¸».¹± ¾¿¼ò íï .¬¸» º±´´±©·²¹ -¸±«´¼»® ®»¬®¿½¬·±² ¼®·´´æ Ô·» ±² §±«® ¾¿½µ ¿²¼ ®¿·-» §±«® -¬®¿·¹¸¬ ¿®³ò Ø¿ª» §±«® ¬®¿·²·²¹ °¿®¬²»® ½¿®»º«´´§ °«´´ «° ±² ¬¸» ¿®³ «²¬·´ ·¬ -¬¿®¬N-»°¿®¿¬·²¹M º®±³ §±«® ¾±¼§ò ̸» -»½±²¼ ¬·³»ô -«½µ ¬¸» ¿®³ ·²¬± ¬¸» -¸±«´¼»® -±½µ»¬ ¿²¼ ¸¿ª» ¸·³ °«´´ ¿¹¿·²ò ׺ §±« ¸¿ª» ®»¬®¿½¬»¼ ½±®®»½¬´§ô ¬¸» ¿®³ ©·´´ -¬¿§ N½±²²»½¬»¼M ¬± ¬¸» ¾±¼§ô ¿²¼ §±«® º®·»²¼ ©·´´ ´·º¬ §±«® ¾±¼§ ±ºº ¬¸» ¼»½µò ׺ §±« ¬®¿·² ¿´±²»ô ¼± ¬¸» °«´´ó«° ¾¿® ¼®·´´ ¾§ ß²¬¸±²§ Ü·´«¹´·±ô ÎÕÝò Ø¿²¹ ±² ¿ °«´´ó«° ¾¿®ò Ë-» ¿ ²¿®®±©ô ±ª»®¸¿²¼ ¹®·°ò Ú´»¨ §±«® ¬®·½»°.

®¿¬¸»® ¬¸¿² ¹®·°°·²¹ ·¬ò Ì®§ ¬± ´·º¬ ·² ¿ ©¿§ ¬¸¿¬ ³·²·³¿´´§ -¬®»¬½¸».ø¿-µ §±«® ½¸·®±°®¿½¬±®÷ô ¬¸» ·²¿¾·´·¬§ ¬± -¬®¿·¹¸¬»² ±«¬ ¬¸» »´¾±© ©¸»² ¸±´¼·²¹ ¿ ©»·¹¸¬ ±ª»®¸»¿¼ ±º¬»² ´»¿¼.°±--·¾´»å ´»¬ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¸¿²¼´» ¹´·¼» º®±³ ¬¸» N¸±±µM ±º ¬¸» º·²¹»®.¬¸» ¼±«¾´» ¿¾«-» ±º µ»¬¬´»¾»´´ ´·º¬·²¹ ¿²¼ »¨¬®»³» ¹®·°°·²¹ º»¿¬-æ .íî ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ èò Õ»»° §±«® »´¾±©.¬± ´»¬ §±«® -µ·² ¿¼¿°¬ò DZ« ³¿§ ©¿²¬ ¬± -¿²¼°¿°»® §±«® µ»¬¬´»¾»´´K.¼±ò λ³±ª» ¬¸» °¿·²¬ ¿²¼ -³±±¬¸ ±«¬ ¬¸» ·®±²ò ˲´·µ» °®»--».³«®¼»® ±² ¬¸» »´¾±©ò çò Ì¿µ» ½¿®» ±º §±«® ¸¿²¼-ò η°°»¼ ½¿´´«-».¸¿²¼.-¬®¿·¹¸¬ò ̸·.«°-¬®»¿³O·² ¬¸» -¸±«´¼»®ò ͱ -¬®¿·¹¸¬»² ·¬ ±«¬ô ݱ³®¿¼»ô ¼«¼»ô ¼«¼»¬¬»ÿ ß²¼ º¿·´·²¹ ¬± ´»¬ ¬¸» »´¾±© ¹± ½±³°´»¬»´§ -¬®¿·¹¸¬ ±²½» §±« ¸¿ª» ¼®±°°»¼ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¾»¬©»»² §±«® ´»¹.¬¸» -µ·² ±² §±«® °¿´³ò Ú·¹«®» ·¬ ±«¬ò Ô±¿¼ ¬¸» ½¿´´«-».»´»³»²¬¿®§ô É¿¬-±²O§±« ³«-¬ ¹®¿¼«¿´´§ ¾«·´¼ «° ¬¸» ª±´«³» ±º -©·²¹-ô ½´»¿²-ô ¿²¼ -²¿¬½¸».¹·ª·²¹ §±«® »´¾±©.²±¬ °·²½¸ ¬¸» -µ·² ¿¬ ¬¸» ¾¿-».¸·.µ»¬¬´»¾»´´ -°±®¬ ½±³°»¬·¬±®.®«´» ¿°°´·».®»¿-±²-ô ´±½µ·²¹ ±«¬ ¬¸» ¶±·²¬-O»¨¬»²¼·²¹ô ²±¬ ¸§°»®»¨¬»²¼·²¹O·.·.Þ®»¬¬ Ö±²»-ô Í»²·±® ÎÕÝô ©¸± ¹·ª».½¿´´ º±® ¿ ´±±-» ¹®·°ò Nر±µM ¬¸» ¸¿²¼´» ©·¬¸ §±«® º·²¹»®.¹»¬ ¬¸·½µ ¿²¼ ®±«¹¸ò Ϋ--·¿² ¹·®»ª·µ.¿²¼ ±¬¸»® ¹®·²¼ ´·º¬-ô -©·²¹-ô ½´»¿²-ô ¿²¼ -²¿¬½¸».º´·¹¸¬ °´¿²ô ±² ¬¸» ¾±¬¬±³ ±º ¬¸» ¼±©²-©·²¹ ¿²¼ ¿¬ ¬¸» ±ª»®¸»¿¼ ´±½µ±«¬ò ̸» °«®°±-» ·.´·¬¬´» ¿.¬± °®±¾´»³.¬± ¬©± °±·²¬.¬¸¿¬ ¬¸»§ ©·´´ N¸«®¬ ¬¸»·® ¶±·²¬-M ·º ¬¸»§ ´±½µ ¬¸»³ ±«¬ò ß ³«-½´»ó¾±«²¼ ·¼·±¬ò É·¬¸±«¬ ¹±·²¹ ·²¬± ¾±®·²¹ ¼»¬¿·´.©·¬¸ ¿ °«³·½» -¬±²»ô ¿²¼ º·²¿´´§ ¿°°´§ ¿² ±·´§ ½®»¿³ ±® ¿ ¬¸®»»ó¬±ó±²» ³·¨ ±º ¹´§½»®·² ¿²¼ ¿³³±²·¿ò × ¸¿²¹ ³§ ¸»¿¼ ·² -¸¿³» ¬± ¾» ¹·ª·²¹ §±« ³»¬®±-»¨«¿´ -µ·²ó½¿®» ¿¼ª·½»ò Í°»¿µ.±º §±«® º·²¹»®.¸·.½´·»²¬.¿.¿ ¬¿¾±± ·É»-¬»®² ¹§³-ò ß °»®-±²¿´ ¬®¿·²»® ©¸± ½¿²²±¬ »ª»² -¬®¿·¹¸¬»² ±«¬ ¸·.·² ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´K.¬± ¬¸» ¸»»´ ±º ¬¸» °¿´³ ¿²¼ ¾¿½µ ·² ¿ ³¿²²»® ¬¸¿¬ ¼±».¿®³.¿ ¾®»¿µò Ú±® ³§-¬»®·±«.¿®» ³¿²´§ô ¾«¬ -·²½» ¬¸»§ ³¿µ» §±« ´±-» ¬®¿·²·²¹ ¬·³»ô ¬®§ ¬± ¿ª±·¼ ¬¸»³ ©¸»² §±« ¼± §±«® ¯«·½µ ´·º¬-ò ׬ ·.-±¿µ ¬¸»·® ¸¿²¼.±º ¬¸» º·²¹»®-ò ܱ ²±¬ ´»¬ ¬¸» ½¿´´«-».¿¬ ¬¸» ¾¿-».¸¿²¼´»-ô ¿.·² ¸±¬ ©¿¬»® ¿¬ ²·¹¸¬ô ¬¸»² ¬¸·² ±«¬ ¿²¼ -³±±¬¸ ±«¬ ¬¸»·® ½¿´´«-».©·¬¸±«¬ ¿²§ ©»·¹¸¬ ©¿®².

¿²¼ ©¿·¬ íð -»½±²¼.¿²¼ ½±²¼·¬·±².¿²¼ ³±·-¬«®·¦».¿ª¿·´¿¾´» ¬¸¿¬ «-» ¿ ®¿¦±® ¾´¿¼» ©·¬¸ ¿ ¹«·¼» ¬± -¸¿ª» ±ºº ¬¸·½µ ½¿´ó ´«-»-ò Þ«¬ô ·º §±« º·´» ±º¬»² ¿²¼ ½±®®»½¬´§ §±« ³¿§ ²»ª»® ²»»¼ ¬¸»³ò DZ« ¼± ²±¬ ©¿²¬ ¬± º·´» ¿©¿§ ¬¸» »²¬·®» ½¿´´±«-ò ̸» ¬¸·½µ»²»¼ °¿®¬ ¬¸¿¬ ¾»½±³».½±ª»®·²¹ ¿´´±©.±® -°»½·¿´´§ ¼»-·¹²»¼ ¹´±ª».·.·² ¬¸» ½»²¬»®ò ɱ®µ.±® ÕÞ ©±®µ ·.±® ·¬ ©±²K¬ ©±®µ÷ ±ª»® ¬¸» ¬»¿® ¿²¼ ©±®µ ·¬ ·²¬± ¬¸» -µ·² «²¬·´ ·¬ ·.Ô±¬·±² ¿²¼ «-» ·¬ -»ª»®¿´ ¬·³».½¿´´±«.·¬ ¬± ¾» ¶«-¬ ³±·-¬ »²±«¹¸ -± §±« ¼±²K¬ ¹»¬ ½®¿½µ.º¿® °®»º»®¿¾´» ¬± ·¹²±®·²¹ ¬¸» ©¿®²ó ·²¹ ¿²¼ ¿´´±©·²¹ ¿ ¬»¿® ¬± ±½½«® ©¸·½¸ ½¿² ¼»®¿·´ §±«® ¬®¿·²·²¹òM Ó¿®µ λ·ºµ·²¼ô ÎÕÝô ¿ ³¿² ©¸± ¸¿.ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ NÙ± ±«¬ ¿²¼ ¹»¬ ݱ®²¸«-µ»®.-»¿³´»--ò Ô»¿ª» ·¬ ±² «²¬·´ ·¬ ¹»¬.¿ ¼¿§ò ̸·.¬± °«´´ô ¬·²¹´» ±® ¹·ª» ·²¼·½¿¬·±².½´±-» ¬± ¬¸» ®»³¿·²·²¹ ½¿´´±«.¬¸·½µ »²±«¹¸ ¬± ¬»¿® ±® ®·°ò ̸»®» ¿®» »ª»² ½¿´´±«.·² ¿ ¼·ºº»®»²¬ ©¿§ò Þ¿¹ Þ¿´³ ¿²¼ ±¬¸»® ¸»¿ª§ ø±·´§÷ ´±¬·±².¬¿µ» º±®»ª»®ò î÷ Ü®§ ¬¸» ¸¿²¼.¸¿²¼.±º ¿ ¾´·-¬»® ±® ¬»¿®ô ´·-¬»² ¬± ·¬ ¿²¼ -¬±°ò Ø¿´¬·²¹ ¿ -»¬ »¿®´§ ¬± -¿ª» §±«® ¸¿²¼.´±¬·±² ·.·² ¸±¬ ©¿¬»® º±® ¿¬ ´»¿-¬ º·ª» ³·²«¬»-ò ر¬ ¾¿¬¸.©¸¿¬ §±« -¸±«´¼ º·´» ±ººò DZ«® ½¿´´«-».¿ª¿·´¿¾´» ¿¬ -±³» ¸»¿´¬¸ ¿²¼ ¾»¿«¬§ -¬±®»-ò ÅÞ®»¬¬ô × ©·´´ ¬¿µ» §±«® ©±®¼ º±® ·¬òà NÚ·´» ±® -¸¿ª» ±ºº §±«® ½¿´´«-»-ò Þ§ «-·²¹ ¿² Û³»®§ ¾±¿®¼ô ¾«ºº·²¹ °¿¼ô ±® »ª»² ¸·¹¸ ¹®¿¼» -¿²¼ °¿°»® §±« ½¿² -·³°´§ º·´» ±ºº ¬¸» »¨½»-.¾»»² ¸¿®¼ ±² ¸·.¬»½¸²·¯«» ¿´´±©.©·¬¸ ¹§³²¿-¬·½-ô °±©»®´·º¬·²¹ô ¿²¼ ²±© µ»¬¬´»¾»´´-ô ®»½±³³»²¼.¬± ¼»¿´ ©·¬¸ ±ª»®´§ ¬¸·½µ ¿²¼ ¸¿®¼ ½¿´´«-»-ò ï÷ ͱ¿µ ¬¸» ¸¿²¼.N¿ ¬»½¸²·¯«» × «-»¼ ¾¿½µ ·² ¹§³²¿-¬·½.¿®» ¬¸»®» º±® ¿ ®»¿-±²ò Ö«-¬ µ»»° ¬¸»³ ·² ½¸»½µ ¬± ®»¼«½» ¬¸» °±--·¾·´·¬§ º±® ¬»¿®-ò NÔ·-¬»² ¬± §±«® ¸¿²¼-ò ׺ §±«® -µ·² ¾»¹·².©»¬ ±® ¼·®¬§ ¬¸»² ®»°´¿½»ò ׺ ¬¸» ¬¿°» ©±²K¬ -¬·½µ ·¬ ·.¬¸» ¬»¿® ¬± ¹»¬ ¿·® -± ·¬ ©·´´ ¼®§ ±«¬ ¾«¬ ¬¸» °±®±«.L½¿«¹¸¬K ±® °·²½¸»¼ ¼«®·²¹ ¬¸» -²¿¬½¸».®»³±ª»®ò ̸» -µ·² ¶«-¬ -´±«¹¸.§±«® -µ·²ò ߬ ²·¹¸¬ §±« ³¿§ ©¿²¬ ¬± «-» ¿ °®±¼«½¬ ¬¸¿¬ °»²»¬®¿¬».»ª»®§ ¬·³»ò DZ« ½¿² ©±®µ ±«¬ ©·¬¸ ¬¸» -¯«¿®» ±º ¬¿°» ½±ª»®·²¹ ¬¸» ¬»¿®òM íí .±® -± º±® ¬¸» ¾´±±¼ ¬± ½±³» ¾¿½µò í÷ Í¿²¼ ¬¸» ¸¿²¼ ©·¬¸ °«³·½» -¬±²» ±® -¿²¼°¿°»® ½¿´´±«.©»¬ ±® ¼·®¬§ò N̸·.½«¬ ¬¸» ¼»¿¼ -µ·² ¿©¿§ ¿²¼ ¿.½¿² ¾» «-»¼ ¿¬ ²·¹¸¬ ¿²¼ ½¿² ¾»-¬ ¾» ¿¾-±®¾»¼ ·º §±« °«¬ ¬¸»³ ±² ¾»º±®» ¾»¼ ¿²¼ ©»¿® ³·¬¬»²-ô -±½µ.°¿¼ ¿.°±--·¾´»ò Ý´»¿² ¿²¼ ¼®§ ¿²¼ ¬¸»² °´¿½» ¿ -¯«¿®» ±º ¿¬¸´»¬·½ ¬¿°» øÓËÍÌ ¾» °±®±«.©±®µ ©»´´ ¾«¬ -¸±©»®.²±¬ ¹®»¿-§ ¿²¼ ¿½¬«¿´´§ ¬±«¹¸»².-¸¿ª»®.±ºº ©·¬¸ ª»®§ ´·¬¬´» »ºº±®¬ ¿²¼ ¿´´ ¬¸» °¿¼.-± ¬¸¿¬ ·¬ ²»ª»® ¹»¬.¹»¬ ²·½» ¿²¼ º´¿¬ò Ö«-¬ »²±«¹¸ ¬± °®±¬»½¬ ¾«¬ ²±¬ ¬»¿®òM ηº ©·´´ ¿´-± ¬»´´ §±« ©¸¿¬ ¬± ¼± ·º §±« ¸¿ª» ¹±²» ¬±± º¿® ¿²¼ ¹±¬ ¾´·-¬»®-æ Nɸ¿¬ × ¼± ·.«²·¯«» ·² ¬¸¿¬ ·¬ ·.

íì ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ׺ §±«® ©±®µ±«¬ ½¿´´.¼®§ ¾«¬ §±«® ¸¿²¼.º±® -²¿¬½¸».º»»´ ´·µ» ¬¸»§ ¿®» ®»¿¼§ ¬± °±°ô ¼± ¬©±ó¸¿²¼»¼ -©·²¹.§±«® º®·»²¼ò DZ« ½¿² ¼± ³«´ó ¬·°´» -»¬.©·¬¸±«¬ ®·°°·²¹ §±«® ¸¿²¼-ò Ͳ¿¬½¸ ¬¸» ©»·¹¸¬ô ´±©»® ¬± -¸±«´¼»®ô ´±©»® ¬± ¹®±«²¼ô ®»°»¿¬òM ̸» ¾¿½µ-©·²¹ô ¿²¼ ¬¸«.¬¸» -²¿¬½¸ º®±³ Ñ´§³°·½ ©»·¹¸¬´·º¬·²¹ò Ø .»´·³·²¿¬»¼ò DZ« ½±«´¼ ¼± ¬¸» ¼»¿¼ -²¿¬½¸ »ª»² ·º ¬¸» ©»¿¬¸»® ·.¿®» ®¿©ò ï î ̸» ¼»¿¼ -²¿¬½¸ ®»-»³¾´».·²-¬»¿¼ ¬± ³·²·³·¦» ¬¸» -¬®»-.¾«¬ §±«® °¿©.±² ¬¸» -µ·² ±º ¬¸» ¸¿²¼-ò ß -°»½·¿´ ²±¬» ±² ¬®¿·²·²¹ ·² ¸·¹¸ ¸«³·¼·¬§ò α¾ Ô¿©®»²½»ô Í»²·±® ÎÕÝô ¿¼ª·-»-ô Nɸ»² §±« ¿®» ©±®µ·²¹ ±«¬ «²¼»® ¸«³·¼ ½±²¼·¬·±²-ô ¬¸» ¼»¿¼©»·¹¸¬ -²¿¬½¸ ·.³±-¬ ±º ¬¸» -µ·² -¬®»--ô ·.

ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ í ë ì íë .

íê ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ é ê Þ»º±®» §±« ¬±«½¸ ¿ µ»¬¬´»¾»´´ô ³¿µ» -«®» ¬± ®»®»¿¼ ¬¸·.¬¸» ¼·³»²-·±².±º ¬¸» ¹«¿®¼ ¬±©»® ±® ¬¸» ³¿¨·³«³ ¿´´±©»¼ ¸»·¹¸¬ ±º ¬¸» ¹®¿-¿®±«²¼ ·¬ô ·¬ ©·´´ ¿--«®» ¼»»°ô -±«²¼ -´»»° ©·¬¸·² ïë ³·²«¬»-ò .½¸¿°¬»® ³¿²§ ¬·³»-ò ×¼»¿´´§ ¾»º±®» ¾»¼¬·³»ò Ô·µ» ¬¸» Ϋ--·¿² ³·´·¬¿®§ ®»¹«´¿¬·±²-ô º«´´ ±º »¨½·¬·²¹ ¬®·ª·¿ -«½¸ ¿.

Ý ØßÐÌÛÎ ×× Ì¸» Ò»© ÎÕÝ Ð®±¹®¿³ Ó·²·³«³ .

íè ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ̸» -©·²¹ò .

¬± °±©»® ¬¸» ³±ª»³»²¬ô ¿.§±« ©±«´¼ ·º §±« ©»®» ¶«³°·²¹ò ̸» ¹»¬ó«°ô ·²¬®±¼«½»¼ ·²¬± ¬¸» -§-¬»³ ¾§ ͬ»ª» Ó¿¨©»´´ô Í»²·±® ÎÕÝô ·.·º §±« ¸¿ª» ¶«-¬ º·²·-¸»¼ ¿ ±²»ó¿®³ ¾»²½¸ °®»--ò .©¸¿¬ ·¬.±º ¬¸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´ ݸ¿´´»²¹»ô ¬¸» -©·²¹ ¿²¼ ¬¸» ¹»¬ó«°ò ̸» -©·²¹ ·.ݸ¿°¬»® îæ ̸» Ò»© ÎÕÝ Ð®±¹®¿³ Ó·²·³«³ Ì ·³» ¬± ¸·¬ ¬¸» ³»¬¿´ò DZ« ©·´´ -¬¿®¬ §±«® ¼»-·--·º·½¿ó ¬·±² ©·¬¸ °¿¬·»²¬ °®¿½¬·½» ±º ¬©± -¬¿°´».«° ¬± §±«® ½¸»-¬ ´»ª»´ ¿²¼ ¾¿½µô «-·²¹ §±«® ¸·°.²¿³» ·³°´·»-O§±« ¿®» -©·²¹·²¹ ¿ µ»¬¬´»¾»´´ º®±³ ¾»¬©»»² §±«® ´»¹.¶«-¬ ¿.¿°¬´§ ²¿³»¼ò ͬ¿®¬ ±«¬ ´§·²¹ ±² §±«® ¾¿½µ ¸±´¼·²¹ ¿ µ»¬¬´»¾»´´ «° ©·¬¸ ¿ -¬®¿·¹¸¬ ¿®³ô ¿.

²±¬ ¾»²¼ ©¸¿¬ó -±»ª»® º±® ¬¸» ¼«®¿ó ¬·±² ±º ¬¸» -»¬ô ¬¸» ¹»¬ó«° ½¿² ¾» ©·¹¹´»¼ ·²¬± ¬¸» N°®»--M ½¿¬»ó ¹±®§ô ¾»½¿«-» ¬¸» -¬¿ó ¬·½ ±ª»®´±¿¼ ±º ¸±´¼ó ·²¹ ¿ ©»·¹¸¬ ±ª»®ó ¸»¿¼ô -«®°®·-·²¹´§ô ¾«·´¼.ìð ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ̸» ¹»¬ó«°ò É·¬¸±«¬ ¶»®µ·²¹ ±® «²´±½µ·²¹ ¬¸» »´¾±©ô -¬¿²¼ «° ¿²¼ ¬¸»² -´±©´§ ´·» ¾¿½µ ¼±©²ò ß´¬¸±«¹¸ ¬¸» »´¾±© ¼±».°®»--·²¹ -¬®»²¹¬¸ò í î ï .

ÌØÛ ÒÛÉ ÎÕÝ ÐÎÑÙÎßÓ Ó×Ò×ÓËÓ Í¬«¼§ ¬¸» -¿º»¬§ ½¸¿°¬»®.´±²¹ ¿.¬± °±¬ ¿²¼ ¬¸» ¬¿®¹»¬ ¾»½±³».¿²¼ ¬¸» ¼»-½®·°¬·±².¿´³±-¬ ¼¿·´§ô ¿²¼ ¿¬ ´»¿-¬ ¬¸®»» ¬·³».±º ¬¸» -©·²¹ ¿²¼ ¬¸» ¹»¬ó«°ò É¿¬½¸ ¬¸» Û²¬»® ¬¸» Õ»¬¬´»¾»´´ÿ ÜÊÜ ³¿²§ ¬·³»-ò ̸»² °®¿½¬·½» ¬¸»-» ¬©± »¨»®½·-».·¬ ¬¿µ»-ò Ø¿ª» °¿¬·»²½»O§±« ¿®» ¬¿µ·²¹ ±² ¿ ½¸¿´´»²¹·²¹ -µ·´´ -»¬ô ¿µ·² ¬± ¿ ³¿®¬·¿´ ¿®¬ò ìï .¿ ¾´«®ò ܱ ¿ ½±«ó °´» ±º ®»°.¿¾±«¬ ®·¹¸¬ò ɸ»² ¼±²»ô §±« -¸±«´¼ º»»´ »²»®¹·¦»¼ ®¿¬¸»® ¬¸¿² ©·°»¼ ±«¬ò DZ« -¸±«´¼ ¸¿®¼´§ ¾» -±®» ¬¸» ¼¿§ ¿º¬»®ò ͬ¿§ ±² ¬¸» ¿¾±ª» ¾®»¿µó·² °®±¹®¿³ º±® ¿.©·´´ ½±³» -±±² »²±«¹¸ò ß íðó³·²«¬» °®¿½¬·½» ·.¿²¼ ¬¸»·® ®»³»¼·¿´ ¼®·´´.±® ©¿¬½¸·²¹ ¬¸» ÜÊÜ ±ª»® ¿²¼ ±ª»® ©¸»² §±« ¿®» ®»-¬ó ·²¹ò Ô±±µ º±® -«¾¬´»¬·»-ô «-» §±«® ¸·¹¸´·¹¸¬»®ô ¬¿µ» ²±¬»-ò ܱ²K¬ ¬®§ ¬± ¹»¬ §±«®-»´º -³±µ»¼å ¬¸·.±º ¬¸» ±¬¸»®ô ®»-¬ -±³» ³±®»ô ¼± ¿ ®»³»¼·¿´ ¼®·´´ô ¿²¼ -± ±²ò Õ»»° ®»¿¼·²¹ ¬¸» »¨»®½·-» ¼»-½®·°¬·±².±º ±²» ¼®·´´ô ®»-¬ô ¼± ¿ º»© ®»°.¿ ©»»µò Ю¿½¬·½»å ¼±²K¬ ©±®µ ±«¬ÿ ̸» -¿³» ©¿§ §±« ©±«´¼ °®¿½¬·½» -¸±±¬·²¹ ¿ °·-¬±´ô -¬±° ¾»º±®» §±«® º®¿¹·´» -µ·´´ ¹±».

ìî ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ .

¿µ·² ¬± ¬¸» -¬¿²¼ó ·²¹ ª»®¬·½¿´ ¶«³°ô »¨½»°¬ ¬¸» »²»®¹§ ·.-¬¿§ -¬®¿·¹¸¬ ¾«¬ ´±±-»å ¬¸» °±©»® ·¹»²»®¿¬»¼ ¾§ ¬¸» ¸·°-ò ̸» ³±¬·±² ·.ÌØÛ ÒÛÉ ÎÕÝ ÐÎÑÙÎßÓ Ó×Ò×ÓËÓ × ¼¿®» §±« ¬± º·²¼ ¿ -·²¹´» »¨»®½·-»ô µ»¬¬´»¾»´´ ±® ²±¬ô ¬¸¿¬ ¼»´·ª»®.»¨¿½¬´§ ©¸¿¬ ·¬.-«°»®·±® ¬± çç °»®½»²¬ ±º ¬¸» -±°¸·-¬·½¿¬»¼ -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ½±²¼·ó ¬·±²·²¹ °®±¹®¿³.°®±¶»½¬»¼ ·²¬± ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¾»·²¹ «-»¼ ¬± ´·º¬ ¬¸» ¾±¼§ò ï ìí .º´¿¬ó±«¬ -¬¿¬»¼ ¬¸¿¬ ¼±·²¹ ¬¸» °»®º»½¬ µ»¬¬´»¾»´´ -©·²¹ ¿´±²» ·.¬¸¿² ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ -©·²¹ÿ Í»²·±® ÎÕÝ ·²-¬®«½¬±® ͬ»ª» Ó¿¨©»´´ô ¿ Þ®¿¦·´·¿² Ö·«ó¶·¬-« ɱ®´¼ ݸ¿³°·±²ô ¸¿.±«¬ ¬¸»®»ò ̸» -©·²¹ ·.³±®» ¾»²»º·¬.«° ¬± §±«® ½¸»-¬ ´»ª»´ò ̸» ¿®³.²¿³» ·³°´·»-æ ¿ -©·²¹ ±º ¿ µ»¬¬´»¾»´´ º®±³ ¾»¬©»»² §±«® ´»¹.

¿²¼ ¬¸»² ·² º®±²¬ ±º §±« «° ¬± ¬¸» ½¸»-¬ ´»ª»´ º±® ®»°»¬·¬·±²-ò ̸» -©·²¹ò î í .ìì ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ì¿-µæ Í©·²¹ ݱ²¼·¬·±²æ Í©·²¹ ¿ µ»¬¬´»¾»´´ ¾»¬©»»² §±«® ´»¹.

º«´´§ ±² ¬¸» ¬±°æ ¬¸» ¾±¼§ ³«-¬ º±®³ ¿ -¬®¿·¹¸¬ ´·²»ò íò ̸» µ»¬¬´»¾»´´ ³«-¬ º±®³ ¿² »¨¬»²-·±² ±º ¬¸» -¬®¿·¹¸¬ ¿²¼ ´±±-» ¿®³ø-÷ ±² ¬¸» ¬±° ±º ¬¸» -©·²¹ò ì ë ìë .¿²¼ ©¸»² °·½µ·²¹ «° ±® -»¬¬·²¹ ¼±©² ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´æ ¿÷ µ»»° §±«® ¸»¿¼ «°å ¾÷ µ»»° ¿ -¬®¿·¹¸¬O²±¬ ¬± ¾» ½±²º«-»¼ ©·¬¸ N«°®·¹¸¬MO¾¿½µå ½÷ -·¬ ¾¿½µ ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¼·° ¼±©²ò îò Û¨¬»²¼ ¬¸» ¸·°.¿²¼ µ²»».ÌØÛ ÒÛÉ ÎÕÝ ÐÎÑÙÎßÓ Ó×Ò×ÓËÓ Í¬¿²¼¿®¼æ ïò Ó¿·²¬¿·² ¬¸» ¾±¨ó-¯«¿¬ ¿´·¹²³»²¬ ¼«®·²¹ -©·²¹.

§±«® ¸¿²¼.®»ª·-·¬ ¬¸» ¸·°ó½®»¿-» ¼®·´´ò ͬ¿²¼ «° ¿²¼ °´¿½» ¬¸» »¼¹».¶«-¬ ´·µ» -·¬¬·²¹ ¼±©² ±² ¿ ½¸¿·® ±® ¿ ½«®¾ò б©»®´·º¬»®.¿²¼ -¬·½µ §±«® ¾«¬¬ ±«¬ ©¸·´» µ»»°·²¹ §±«® ©»·¹¸¬ ±² §±«® ¸»»´-ò DZ« -¸±«´¼ º»»´ ¬¸» ³«-½´».±² ¬±° ±º §±«® ¬¸·¹¸-ò Ю»-.·º §±« ¿®» ¼±·²¹ -·¬ó«°-ò .±º §±«® ¸¿²¼.·²ª»²¬»¼ ¬¸·.ìê ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Þ¿¼ -©·²¹ÿ Í©·²¹ Ó¿-¬»®§ ͬ»° ýïæ ¬¸» Þ±¨ ͯ«¿¬ ̸» ¾±¨ -¯«¿¬ ·.¼®·´´ ¬± ·³°®±ª» ¬¸»·® -¯«¿¬¬·²¹ ¼»°¬¸ô º´»¨·¾·´·¬§ô ¬»½¸²·¯«»ô ¿²¼ °±©»®ò ׬ ©·´´ -»®ª» §±« ©»´´ò Ú·®-¬ ´»¬ «.·² §±«® ¸·²¹»-ô ¬¸» ¸·° º´»¨ó ±®-ô ¬·¹¸¬»² «° ¿.·²¬± ¬¸» ½®»¿-».¸¿®¼ ·²¬± §±«® ¸·²¹».

§±«® ¸¿²¼.¸¿®¼ ·²¬± §±«® ¸·²¹».¿²¼ °«-¸ §±«® ¾«¬¬ ¾¿½µò ï î ̸» ¾±¨ -¯«¿¬ò ìé .¿²¼ -¬·½µ §±«® ¾«¬¬ ±«¬ ©¸·´» µ»»°·²¹ §±«® ©»·¹¸¬ ±² §±«® ¸»»´-ò DZ« ³¿§ ¸±´¼ ¿ µ»¬¬´»¾»´´ º±® ¾¿´¿²½»ò Ò±© °·½µ «° ¿ µ»¬¬´»¾»´´ ¿²¼ ¸±´¼ ·¬ ·² º®±²¬ ±º §±« ¾§ ·¬.¸±®²-ò DZ« ²»»¼ ·¬ º±® ¾¿´¿²½»ô ¿¬ ´»¿-¬ ·² ¬¸» ¾»¹·²²·²¹ò ͬ¿²¼ ¿ º±±¬ ±® -± ·² º®±²¬ ±º ¿ -¬«®¼§ ¾»²½¸ ±® ¾±¨ º¿½·²¹ ¿©¿§ º®±³ ·¬ò Ý®»¿-» ¿¬ §±«® ¸·°.ÌØÛ ÒÛÉ ÎÕÝ ÐÎÑÙÎßÓ Ó×Ò×ÓËÓ Ð®»-.

ìè ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ í ë ر© ²±¬ ¬± ¾±¨ -¯«¿¬ò Ü®±° ¿²¼ ¹·³³» ëðÿ ì ê .

±² ¬¸» ¬±° ±º §±«® ¬¸·¹¸.º±´¼»¼ º±®©¿®¼ ³±®»ò Ы-¸ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ º±®©¿®¼ ¬± ½±«²¬»®¾¿´¿²½»ô ¿²¼ µ»»° -·¬¬·²¹ ¾¿½µò Þ¿½µô ²±¬ ¼±©²ò Õ»»° -·¬¬·²¹ ¾¿½µ «²¬·´ §±«® ¾¿½µ-·¼» -±º¬´§ ¬±«½¸».©±®¬¸ ¼±·²¹ ®·¹¸¬ò Þ»-·¼»-ô ±²½» §±« ¹»¬ ¬¸» ¾±¨ -¯«¿¬ ¼±©² °¿¬ô ³±-¬ ±º ¬¸» ®»³¿·²·²¹ ¼®·´´.¿²¼ ¿ -¬®»¬½¸ ·² §±«® ¸¿³-¬®·²¹.©·´´ ¾»²¼ô ¾«¬ ±²´§ ¿.¬¸·-ô ±® ¿²§ ±¬¸»® »ºº»½¬·ª» °®±¹®¿³ô ©±®µò ß²§¬¸·²¹ ©±®¬¸ ¼±·²¹ ·.©·´´ ¾«·´¼ ±² ·¬.©·´´ -´·° º±®©¿®¼ ±²´§ ·º §±« ½±³°´»¬»´§ ¼·-®»¹¿®¼ ¬¸» ·²-¬®«½¬·±²-ò Ü®±° ¿²¼ ¹·ª» ³» ëðÿ ̸»² ¹»¬ -±³»±²» ¬± ®»-¬®¿·² §±«® -¸·².¾§ ½®¿³°·²¹ ¬¸» ¹´«¬»-ò ܱ ²±¬ »ª»² ¬¸·²µ ¿¾±«¬ -½±±°·²¹ º±®©¿®¼ÿ DZ«® µ²»».±® °«-¸ §±«® º»»¬ «²¼»®²»¿¬¸ §±«ò д¿²¬ §±«® º»»¬ ´·µ» §±« ³»¿² ·¬ô ©·¬¸ §±«® -¸·².¿² »¨»®½·-» ·² º«¬·´·¬§ô ¿ ½¸¿´´»²¹» ¬± ¬¸» º«²¼¿³»²¬¿´ ´¿©.¾§ °«´´·²¹ «° §±«® µ²»»½¿°-ò Ô±½µ ±«¬ §±«® ¸·°.´±¿¼»¼ §±«® º»»¬ô °«-¸ §±«® º»»¬ ¸¿®¼ -¬®¿·¹¸¬ ¼±©² ·²¬± ¬¸» ¹®±«²¼ò Ì»²-» §±«® ¹´«¬»-O°·²½¸ ¿ ½±·²O¿²¼ ¼®·ª» §±«® ¸·°.¾§ ¸¿²¼ò ׺ ¬¸» ¬»½¸²·¯«» ·²-¬®«½¬·±² º±® ¬¸» ¾±¨ -¯«¿¬ -»»³.¿² ¿º¬»®¬¸±«¹¸¬ò Ø·°.-·³·´¿® ¬± ¬¸» º¿½»ó¬¸»ó©¿´´ -¯«¿¬ô »¨½»°¬ §±«® ¾«¬¬ ·.½¿²²±¬ ¾»²¼ò ׺ §±« ±©² ¿ °¿·®ô ©¸§ ·³¿¹·²»á É»¿® ¬¸»³ò DZ« ½¿²²±¬ ¸»´° ¾«¬ ´»¿®² ¬± º±´¼ ·² §±«® ¸·° ¶±·²¬-ò Ò»ª»® ´»¬ §±«® µ²»».º·®-¬ÿ ܱ²K¬ ´»¬ §±«® µ²»».-¸±«´¼ ¾» ½´±-» ¬± ª»®¬·½¿´ò ׺ §±« ¼± ²±¬ º»»´ §±«® ¸¿³-¬®·²¹.»¨¸¿«-¬·ª»ô °´»¿-» ®»¿´·¦» ¬¸¿¬ ¿¬¬»²¬·±² ¬± ¼»¬¿·´.¹± º±®©¿®¼ò ×¼»¿´´§ô §±«® -¸·².-¸±«´¼ ¬®¿½µ ¬¸» º»»¬ô ¿²¼ ¬¸» º»»¬ -¸±«´¼ ¾» °±·²¬·²¹ -´·¹¸¬´§ ±«¬©¿®¼ò ̸» ³±ª»³»²¬ ·.-¬·½µ·²¹ ±«¬ ¿²¼ §±«® ¾±¼§ ·.º±®©¿®¼ «²¬·´ §±« -¬¿²¼ «°ò Ô±½µ ±«¬ §±«® µ²»».¬·¹¸¬»² «° ©¸»² §±« ¼»-½»²¼ô §±« ¿®» -¯«¿¬¬·²¹ ©®±²¹ò ׳¿¹·²» ¬¸¿¬ §±« ¿®» ©»¿®·²¹ -µ· ¾±±¬.¿´³±-¬ «°®·¹¸¬ò λ³»³¾»® ¬¸¿¬ §±« ¿®» -¬«½µ ·² ½»³»²¬ «° ¬± §±«® µ²»»-ò Í»½±²¼ô º±´¼ ±ª»® ¿²¼ ®»¿½¸ º±®©¿®¼ò ׺ §±« ¸¿ª» -»¬ §±«® º»»¬ º¿® »²±«¹¸ º±®©¿®¼ ¿·²-¬®«½¬»¼ô ¬®§·²¹ ¬± -¬¿²¼ «° ©¸·´» ®»³¿·²·²¹ «°®·¹¸¬ ·.¾±© ·²ò ̸» µ²»».©¸¿¬ ³¿µ».¼±©² ±² ¬¸» ¾±¨ò DZ« ³«-¬ ²±¬ º¿´´ »ª»² ¿² ·²½¸ÿ ݱ²¬®±´ §±«® ¼»-½»²¬ ¿´´ ¬¸» ©¿§ÿ DZ« ©·´´ º»»´ ¬·¹¸¬²»-.±º °¸§-·½-ò ̸» ³±³»²¬ §±« º»»´ ¬¸¿¬ §±«® ©»·¹¸¬ ¸¿.ÌØÛ ÒÛÉ ÎÕÝ ÐÎÑÙÎßÓ Ó×Ò×ÓËÓ Õ»»° °«-¸·²¹ §±«® ®»¿® »²¼ ¾¿½µò DZ«® µ²»».º±«²¼¿¬·±² ¿²¼ ©·´´ ¾» ¿ °·»½» ±º ½¿µ» ¬± ´»¿®² ¿²¼ ³¿-¬»®ò ìç .¿²¼ §±«® ¿²µ´».§±«® ¿²µ´».·º §±« ¼± ·¬ ®·¹¸¬ò Ì·³» ¬± ¹»¬ «°ò α½µ ¾¿½µò ײ-¬¿²¬´§ ®±½µ º±®©¿®¼ ¿²¼ -¬¿²¼ «° ©¸·´» ±¾-»®ª·²¹ ¬¸» º±´´±©·²¹ ®«´»-æ Ú·®-¬ô ¼± ²±¬ ½®±-.·.

¿®» ¿¹¹®»--·ª»´§ -¬®»¬½¸ó´±¿¼»¼ ¿¬ ¬¸» -¬¿®¬ ¿²¼ ¼®·ª» ¸¿®¼ ¿´´ ¬¸» ©¿§ ¬± ¬¸» ¬±°ò ܱ ¿ º»©ò Ú»»´ ¬¸» °±©»®ò ܱ²K¬ -¬¿®¬ -©·²¹.«²¬·´ §±«® ¶«³°.¼·¿´»¼ ·²ô ¬¸» -©·²¹ ©·´´ ¾» ¿ °·»½» ±º °·®±¹·ò ̸» ¾±¨ -¯«¿¬ ¬± ¿ ª»®¬·½¿´ ¶«³°ò ï î .ëð ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Í©·²¹ Ó¿-¬»®§ ͬ»° ýîæ ¬¸» Þ±¨ ͯ«¿¬ ¬± ¿ Ê»®¬·½¿´ Ö«³° Þ±¨ -¯«¿¬ ¾§ ¬¸» ¾±±µ ¬¸»² ®±½µ º±®©¿®¼ ¿²¼ ¶«³° -¬®¿·¹¸¬ «°ÿ ̸» »¨°»®¬ ª»®¬·½¿´ ¶«³° ·.¶«-¬ ´·µ» ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ -©·²¹ô ½´»¿²ô ±® -²¿¬½¸æ ¬¸» ¸·°.¿®» ½®·-° ¿²¼ ¿¹¹®»--·ª»ò Ѳ½» §±« ¸¿ª» §±«® ¶«³°.

¬¸®±«¹¸±«¬ ·¬.-¸±«´¼ ¶«-¬ ¾» ®±°».¿®½ò Ó¿²§ ¾»¹·²²·²¹ ´·º¬»®-ô ¿²¼ »-°»½·¿´´§ ¹«§.Ì®±§ò N̸¿¬ ³»¿².¿¾±«¬ -¬®»¿³´·²·²¹ ±«® ¬»¿½¸·²¹ò ß.±º ¬±¼¿§ô ¬¸» ¬±©»´ -©·²¹ ¼®·´´ º®±³ ͬ»°¸»² Ì®±§ô ÎÕÝô ¿ º«´´ó½±²¬¿½¬ µ¿®¿¬» º·¹¸¬»® º®±³ ݸ·½¿¹±ô ¬¿µ».¿ ®»-«´¬ ¬¸»§ -±³»¬·³».®»´§ ¬±± ³«½¸ ±² «°°»® ¾±¼§ -¬®»²¹¬¸ ¬± ¾®·²¹ «° ¬¸» ¾»´´ò Ṉ ³¿µ» -«®» §±«K®» -©·²¹·²¹ ©·¬¸±«¬ «-·²¹ §±«® ¿®³-ô ¿¬¬¿½¸ ¿ ´·º¬·²¹ -¬®¿° ±® ª»®§ -¸±®¬ ®±°» ű® ¿ ¬±©»´Ã ¬± ¿ µ»¬¬´»¾»´´òòò NÌ®§ ¿ º»© -©·²¹-ò ׺ §±«K®» ¼®·ª·²¹ ¬¸» ©»·¹¸¬ «° ©·¬¸ §±«® ¸·°-ô ¬¸» ¾»´´ô ®±°»ô ¿²¼ ¿®³ -¸±«´¼ ¿´´ ¾» ·² ±²» ´·²» ¬¸®±«¹¸±«¬ ¬¸» ®»°ò ׺ §±«K®» «-·²¹ §±«® ¿®³-ô §±«® ¸¿²¼.¬± ¼®·ª» «° ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ±² ¬¸» -©·²¹ô §±«® ¿®³.©·´´ ®·-» «° ¿¾±ª» ¬¸» -¬®¿° ¿²¼ ¾»´´òM ï î ëï .¬¸» ¾»´´ -¸±«´¼ °®±¶»½¬ ±«¬ -¬®¿·¹¸¬ º®±³ §±«® ¿®³.¬¸» ½¿µ» º±® ¹»¬¬·²¹ ¬¸» ³±-¬ ¬»½¸²·¯«» ±«¬ ±º ¬¸» ª·½¬·³ ©·¬¸ ¬¸» ´»¿-¬ ·²-¬®«½¬·±²ò Nɸ»² §±«K®» «-·²¹ §±«® ¸·°.ÌØÛ ÒÛÉ ÎÕÝ ÐÎÑÙÎßÓ Ó×Ò×ÓËÓ Í©·²¹ Ó¿-¬»®§ ͬ»° ýíæ ¬¸» ̱©»´ Í©·²¹ ߬ ¬¸» ÎÕÝ ¬¸·²µ ¬¿²µô ©» ¿®» ®»´»²¬´»-.©·¬¸ ¾·¹ ½¸»-¬-ô ¸¿ª» ¿ ¸¿®¼ ¬·³» ²±¬ º´»¨·²¹ ¬¸»³ ©¸»² -©·²¹·²¹ ¿ µ»¬¬´»¾»´´ô ¿²¼ ¿.¿¬¬¿½¸»¼ ¬± ¬¸» ¾»´´ôM »¨°´¿·².

¿²¼ -¸±«´¼»®.²± ²»»¼ ¬± ¾» -± °·½µ§ ¿¬ ¬¸·.¬¸» -¿³» ¿.·º §±« ¿®» ¼»-½»²¼·²¹ ·²¬± ¿² »¨°´±-·ª» ¾±¨ -¯«¿¬ò Ͳ¿° ¬¸» ¸·°.¬¸» ®»¹«´¿® -©·²¹ô »¨½»°¬ º±® ¬¸» º¿½¬ ¬¸¿¬ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¸¿²¹.ëî ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ̸» ¬±©»´ -©·²¹ ·.®»´¿¨»¼å ¼®·ª» ©·¬¸ ¬¸» ¸·°-ò Ûª»² ¼«®·²¹ ¬¸» ¸·µ» °¿--ô »³°¸¿-·¦» ¬¸» ¸·°-ô ²±¬ ¬¸» ¿®³-ò N̸®±©M ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¾§ ¸·²¹·²¹ ¿¹¹®»--·ª»´§ô ¿.¼±²» ¬± ¬¸» ½¸»-¬ ´»ª»´ô ¾«¬ ¬¸»®» ·.±² ¿ ¬±©»´ ¬¸¿¬ §±« ¿®» ¸±´¼·²¹ ©·¬¸ ¾±¬¸ ¸¿²¼-ò ̸» ¬±©»´ ©·´´ »¨¿¹¹»®¿¬» §±«® ³·-¬¿µ»-ô °®±ª·¼» §±« ©·¬¸ º»»¼¾¿½µô ¿²¼ ¬»¿½¸ §±« ¸±© ¬± -©·²¹ ®·¹¸¬O·² ³·²«¬»-ò ײ ¿ ²«¬-¸»´´ô -©·²¹ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¾¿½µ ¾»¬©»»² §±«® ´»¹-O¬¸·²µ N¸·µ» °¿--M º®±³ º±±¬¾¿´´O ¿²¼ ¬¸»² ·² º®±²¬ ±º §±«ò ̸» ½´¿--·½ -©·²¹ ·.¿²¼ -¬®¿·¹¸¬»² ±«¬O¾«¬ ¼±²K¬ ¸§°»®»¨¬»²¼O¬¸» µ²»»-ò ̸» ¬±©»´ -©·²¹ò í ì .°±·²¬ò Õ»»° §±«® ¿®³.

°«´´·²¹ §±« º±®©¿®¼ -± ¬¸¿¬ §±« ¿®» ¿¾±«¬ ¬± ´±-» ¾¿´¿²½»ô ¼®±° ·¬ÿ ܱ²K¬ ¸±´¼ §±«® ¾®»¿¬¸ò × ¿³ ²±¬ ¹±·²¹ ¬± ¬»´´ §±« ¸±© ¬± ¾®»¿¬¸» ¿¬ ¬¸·.³»¬¸±¼òM ë ëí .¹± «°ô ²±¬ ¾¿½µò Ы´´ «° §±«® µ²»»½¿°-ò ß´´ ±º ¬¸» -«³± ¼»¿¼´·º¬ ½¸»½µ°±·²¬.©»´´ ¿.«-·²¹ ¬¸·.°±·²¬ ±º ¬¸» ¹¿³»ô ¶«-¬ ¾®»¿¬¸»ò ×¼»¿´´§ô ·² -§²½ ©·¬¸ ¬¸» ³±ª»³»²¬ò ̸» ¾»¿«¬§ ±º ¬¸» ¬±©»´ -©·²¹ ·.§±« ¼·¼ ·² ¬¸» ¼»¿¼ ´·º¬ ¿²¼ ¬¸» ª»®¬·½¿´ ¶«³°ò ͬ¿¬».©¸± ¸¿ª» -©·²¹ °®±¾´»³½¿² -»´ºó½±®®»½¬ ©·¬¸·² ¿ ½±«°´» ³·²ó «¬».¬¸» ½´»¿® º»»¼¾¿½µ ·¬ °®±ª·¼»-ò Ûª»² ·º §±« ¼± ²±¬ µ²±© »¨¿½¬´§ ©¸¿¬ §±« -¸±«´¼ ½¸¿²¹»ô §±« ©·´´ º·¹«®» ·¬ ±«¬ ¬¸®±«¹¸ ¬®·¿´ ¿²¼ »®®±® ¾§ ¬®§·²¹ ¬± ³¿µ» §±«® ¿®³-ô ¬¸» ¬±©»´ô ¿²¼ ¬¸» µ»¬¬´»ó ¾»´´ ´·²» «°ò ܱ²K¬ º±®¹»¬ ¬± ´·²» «° §±«® ©¸±´» ¾±¼§ ¿.¿°°´§ ø-»» ݸ¿°¬»® ï÷ò ͬ¿®¬ -©·²¹·²¹ÿ ׺ §±« ¸¿ª» ³»--»¼ «° ¿ ®»° ¿²¼ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ·.ÌØÛ ÒÛÉ ÎÕÝ ÐÎÑÙÎßÓ Ó×Ò×ÓËÓ ß¹¿·²ô ¬¸» µ²»».Ì®±§ô NÓ±-¬ °»±°´» ¿¬ ³§ ©±®µ-¸±°.

ëì ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ É®±²¹ò É®±²¹ò .

ÌØÛ ÒÛÉ ÎÕÝ ÐÎÑÙÎßÓ Ó×Ò×ÓËÓ Ü± §±« ¸¿ª» ¬©± -¬®¿·¹¸¬ ´·²»±² ¬¸» ¬±° ±º §±«® -©·²¹á Ø Ø Ç±«® ¿®³-O¬¸» ¬±©»´ O¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ DZ«® ´»¹-O§±«® «°°»® ¾±¼§O§±«® ¸»¿¼ î ï Ѳ½» §±« ¸¿ª» -«½½»»¼»¼ ·² ³¿µ·²¹ ¬¸»-» ¬©± -¬®¿·¹¸¬ ´·²»-ô §±« ¿®» ®»¿¼§ º±® ¬¸» ®»¹«´¿® -©·²¹ò Þ«¬ ¾»¬¬»® º·²»--» §±«® ¬·³·²¹ º·®-¬ò DZ« ©·´´ -±±² ²±¬·½» ¬¸¿¬ ¬¸»®» ·.»¨°´±-·ª»´§ô ¾«¬ ¼±²K¬ ®«-¸ ¬¸» µ»¬ó ¬´»¾»´´ò Ô»¬ ·¬ ½¿¬½¸ «° ¿.¿²¼ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´K.·³°±®¬¿²¬ -«¾¬´»¬§ ±º ¬¸» -©·²¹ò Õ»»° -©·²¹·²¹ô ¿²¼ °¿§ ¿¬¬»²¬·±² ¬± ¬¸» ¬·³·²¹ ±º §±«® »ºº±®¬-ò Ì®§ ¬± ³¿µ» ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¸±ª»® ©»·¹¸¬´»-.º±® ¿ ³±³»²¬ ¿¬ ¬¸» ¿°»¨ò Ü®·ª» §±«® ¸·°.¿ ¬·³» ´¿¹ ¾»¬©»»² ¬¸» ¼®·ª·²¹ º±®½» ±º ¬¸» ¸·°.´·µ» °«²½¸ó ·²¹ ©·¬¸ ¬¸» ¿®³O·²»ºº»½¬·ª»ò ɱ®µ -±³» ³±®» ±² §±«® ¬·³·²¹ò Ì®§ ¬± ³¿µ» ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¹± ¿ ½»®¬¿·² ¸»·¹¸¬ ¾»¬©»»² §±«® ©¿·-¬ ¿²¼ §±«® ¸»¿¼ ©·¬¸±«¬ -½±±°·²¹ §±«® ¾±¼§ ±® °«´´·²¹ ©·¬¸ §±«® ¿®³-ò ëë .§±«® ¸·° ¼®·ª» ¹±».«° §±«® ¾±¼§ ´·µ» ¿ ©¿ª»ò Ø«®®§·²¹ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ·.º´·¹¸¬O´·µ» ·² ¿ °«²½¸ò ̸» ¬±©»´ ®»ª»¿´.¬¸·.

²±¬ »¿-§ ¬± -¿§ N±²» ¸«²¼®»¼ ¬©»²¬§ó-»ª»²M ¯«·½µ´§ »²±«¹¸ô ¾«¬ ¾§ ¬¸» ¬·³» §±«® ®»°.ëê ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Í©·²¹ Ó¿-¬»®§ ͬ»° ýìæ ̸» Í©·²¹ Ю±°»® Ѳ½» §±« ¸¿ª» ¬¸» ¬±©»´ -©·²¹ ´·½µ»¼ô §±« ¿®» ®»¿¼§ º±® ¬¸» ®»¹«´¿® -©·²¹ò ͬ¿²¼ ¿ º±±¬ ±® -± ¾»¸·²¼ §±«® µ»¬¬´»¾»´´ô -·¬ ¾¿½µô ¿²¼ ¬¿µ» ¿ ¸±´¼ ±º ¬¸» ¸¿²¼´» ©·¬¸ ¾±¬¸ ¸¿²¼-ò ɸ·´» µ»»°·²¹ §±«® ©»·¹¸¬ ±² §±«® ¸»»´-O·³°±®¬¿²¬ÿO¸·µ» °¿-.¹»¬ ¬¸¿¬ ¸·¹¸ §±« ©·´´ ¸¿ª» -§²½»¼ §±«® ¾®»¿¬¸·²¹ô -± §±« ³¿§ -¸«¬ «°ò × ·²-·-¬ò .¿ ¹±±¼ ¬·³» ¬± ¹»¬ §±«® ¾®»¿¬¸·²¹ ®·¹¸¬ò Ѳ ¬¸» ¬±° ±º »¿½¸ -©·²¹ô ´±«¼´§ ½¿´´ ±«¬ ¬¸» ²«³¾»® ±º »¿½¸ ®»°ò Ì®«»ô ·¬ ·.·.¬¸®±«¹¸ ¿²¼ -¬¿®¬ -©·²¹·²¹ò ̸» ¬©±ó¿®³ -©·²¹ò ï î ̸·.¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¾»¸·²¼ §±«ô º¿·®´§ ½´±-» ¬± §±«® ¹®±·²ò Ü®·ª» ¬¸» ¸·°.

¬¸» ©¿§ ³¿®¬·¿´ ¿®¬·-¬.·.¶«-¬ ®·¹¸¬ò ͸¿®°´§ ·²¸¿´» ¬¸®±«¹¸ §±«® ²±-» ©¸»² ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¸¿.±² ¬¸» ¬±°ò ɸ»² §±« ¿®» ¼±²» ©·¬¸ §±«® -»¬ô °¿§ ¿¬¬»²¬·±² ¬± ¸±© §±« °¿®µ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ò Ú±´´±©·²¹ ¬¸» ¾¿½µ-©·²¹ô ´»¬ ¬¸» ¾»´´ °¿--·ª»´§ -©·²¹ º±®©¿®¼ -´·¹¸¬´§ ¿²¼ -»¬ ·¬ ¼±©² ¾»¬©»»² §±«® º»»¬ò ܱ²K¬ ®±«²¼ §±«® ¾¿½µ ±® ®±´´ º±®©¿®¼ ±² §±«® ¬±»-ÿ ܱ²K¬ ®»´¿¨ «²¬·´ ¬¸» ¾»´´ ·.-¿º»´§ °¿®µ»¼ò ܱ²K¬ ®»´¿¨ «²¬·´ ¬¸» ¾»´´ ·.-§²½¸®±²·¦»¼ ©·¬¸ ¬¸» º·²·-¸ ±º »¿½¸ -©·²¹ò ̸·.±«¬ ©·¬¸ ¿ ¹®«²¬ ·.¿²¼ ¾±¨»®.§±« ©»¿µ ¿²¼ §±«® ¾¿½µ ª«´²»®¿¾´»ò ̸» ¿³±«²¬ ±º §±«® ¾®»¿¬¸ ¬¸¿¬ ½±³».¾®»¿¬¸» ©¸»² ¬¸»§ °«²½¸ò Ò±¬» ¬¸¿¬ §±« -¸±«´¼ ²»ª»® ¾´±© ±«¬ ¿´´ ±º §±«® ¿·®ô ¿.¿´³±-¬ ¾±¬¬±³»¼ ±«¬ ¾»¸·²¼ §±«® ´»¹-ò ׬ ©·´´ ²±¬ ¾» »¿-§ ·² ¬¸» ¾»¹·²²·²¹ô ¾«¬ ·¬ ©·´´ ½±³» ·º §±« ½¿´´ ±«¬ §±«® ®»° ²«³¾»®.³¿µ».ÌØÛ ÒÛÉ ÎÕÝ ÐÎÑÙÎßÓ Ó×Ò×ÓËÓ ëé ɸ¿¬ §±« ¿®» -¸±±¬·²¹ º±®ô »ª»²¬«¿´´§ô ¿®» -¸¿®° »¨¸¿´¿¬·±².¬¸·.-¿º»´§ °¿®µ»¼ò .

¸¿²¼´»ô ¾«¬ ®¿¬¸»® ¸±±µ ·¬ ©·¬¸ §±«® º·²¹»®-ò Ì®§ ¬± µ»»° §±«® ¿®³ ¿²¼ -¸±«´¼»® ¿.©¿¬½¸·²¹ò ï ̸» ±²»ó¿®³ -©·²¹ò î .°±--·¾´»O®»³»³¾»® ¬¸» ®±°» ¿²¿´±¹§ò Õ»»° §±«® ±¬¸»® ¸¿²¼ ½´»¿®å ¼±²K¬ ¹»¬ ½«¬» ¾§ °«-¸·²¹ ±ºº §±«® µ²»»ÿ Þ·¹ Þ®±¬¸»® ·.®»´¿¨»¼ ¿.ëè ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ɸ»² §±« º»»´ ®»¿¼§ô ³±ª» «° ¬± ¬¸» ±²»ó¿®³ -©·²¹ò ܱ²K¬ ¹®·° ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´K.

ÌØÛ ÒÛÉ ÎÕÝ ÐÎÑÙÎßÓ Ó×Ò×ÓËÓ Í±±² §±« ©·´´ °®±¹®»-.¬± ¬¸» ¸¿²¼ó¬±ó¸¿²¼ -©·²¹ò λ´»¿-» ¬¸» µ»¬ó ¬´»¾»´´ ±² ¬¸» ¬±° ±º ¬¸» -©·²¹ô ¿²¼ °´«½µ ·¬ ±«¬ ±º ¬¸» ¿·® ©·¬¸ §±«® ±¬¸»® ¸¿²¼ò ׺ §±« ¸¿ª» -©«²¹ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¬±± º¿® ¿²¼ §±« ¸¿ª» ¬± ®»¿½¸ º±®©¿®¼ ¬± ¹®¿¾ ·¬ô ¶«-¬ ´»¬ ·¬ ¹±ÿ DZ«® ¾¿½µ ©·´´ ¬¸¿²µ §±«ò Ó±ª» ½®·-°´§ô ´·µ» ¿ µ¿®¿¬» °«²½¸ò ï í î ̸» ¸¿²¼ó¬±ó¸¿²¼ -©·²¹ò ëç .

êð ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ .

·² ±«® ½±³ó ³«²·¬§ò Ó¿²§ ¸¿®¼ ³»² ©·¬¸ ¸·¹¸ ³·´»¿¹»O©¸± ©»®» ®»¿¼§ ¬± ¸¿²¹ «° ¬¸»·® -°«®.¹»¬ »ª»² ¾·¹¹»® ±²½» ¸» -¬¿®¬»¼ ¼±·²¹ ¸»¿ª§ ¹»¬ó«°-ò ß²¼ ©¸»² Þ®»¬¬ Ö±²»-ô Í»²·±® ÎÕÝô -¬¿®¬»¼ ¼±·²¹ ¹»¬ó«°.»¨°»®¬ô Í»²·±® ÎÕÝ Ó·µ» Ó¿¸´»®ô -¿© ¸·.¾·¹ °®»-.·³°®»--·ª» ³·´·¬¿®§ °®»--·²¹ -¬®»²¹¬¸ ·³³»¼·¿¬»´§ -¸±¬ «° ¿.®»-°±²-·¾´» º±® ³¿²§ ³·®¿½«´±«.¿²¼ ¬¿µ» «° ¹±´ºO¹±¬ ¬± -¬¿§ ·² ¬¸» º·¹¸¬ò ײ ¿¼¼·¬·±² ¬± ¼»ª»´±°·²¹ -°»½¬¿½«´¿® -¸±«´¼»® ³±¾·´·¬§ ¿²¼ -¬¿¾·´·¬§ô ¾±¬¸ »--»²¬·¿´ º±® ¬¿µ·²¹ ¬¸» °«²·-¸³»²¬ ±º º·¹¸¬·²¹ ¿²¼ -°±®¬-ô ¬¸» ¹»¬ó«° ³±´¼.ÌØÛ ÒÛÉ ÎÕÝ ÐÎÑÙÎßÓ Ó×Ò×ÓËÓ Ì ¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¹»¬ó«° ·.©·¬¸ N¬¸» Þ»¿-¬ôM ¬¸» ïðê󰱫²¼ µ»¬¬´»¾»´´ô ¸·.¬¸» -¬®»²¹¬¸ ¬± ¼·-¸ °«²·-¸³»²¬ ±«¬ò Ñ«® ®»-·¼»²¬ µ»¬¬´»¾»´´ °®»-.-¸±«´¼»® ½±³»¾¿½µ.©»´´ò êï .

êî ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ì¿-µæ Ù»¬ó«° ݱ²¼·¬·±²æ Ô·» ±² §±«® ¾¿½µô °·½µ «° ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ©·¬¸ ¾±¬¸ ¸¿²¼-ô ¿²¼ °®»-.·¬ ©·¬¸ ±²»ò Í´±©´§ -¬¿²¼ «° ©¸·´» µ»»°·²¹ §±«® ©±®µ·²¹ ¿®³ -¬®¿·¹¸¬ ¿²¼ ª»®¬·½¿´ò ß--·-¬ §±«®-»´º ¾§ °«-¸·²¹ ·²¬± ¬¸» ¹®±«²¼ ©·¬¸ ¬¸» º®»» ¿®³ò Í´±©´§ ®»ª»®-» ¬¸» ³±ª»³»²¬ò ̸» ¹»¬ó«°ò ï ̸» ¹»¬ó«° ½±²¬·²«»¼ò î .

¬± ´·º¬ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ º®±³ ¬¸» ¹®±«²¼ ¿¬ ¬¸» -¬¿®¬ ±º ¬¸» »¨»®½·-» ¿²¼ ¬± ®»¬«®² ·¬ ¬± ¬¸» ¹®±«²¼ ¿¬ ¬¸» º·²·-¸ ø¿² »´¾±© -¿º»¬§ ³»¿-«®»÷ò îò ߬ ²± °±·²¬ ¿´´±© ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¬± ¸§°»®»¨¬»²¼ ¿²¼ -¬®»-.µ»»°·²¹ §±«® ¿®³ ª»®ó ¬·½¿´ ¿²¼ ¬±¬¿´´§ ½±²¬®±´´·²¹ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¿²¼ §±«® ©¸±´» ¾±¼§ ¿¬ ¿´´ ¬·³»-ò í ì êí .ÌØÛ ÒÛÉ ÎÕÝ ÐÎÑÙÎßÓ Ó×Ò×ÓËÓ Í¬¿²¼¿®¼æ ïò Ë-» ¾±¬¸ ¸¿²¼.¬¸» ©®·-¬ò Õ»»° ¬¸» ¸¿²¼´» ¿¬ ¬¸» ¾¿-» ±º ¬¸» °¿´³ ¿²¼ µ»»° §±«® ©®·-¬ ¬·¹¸¬ò íò Ô±½µ §±«® »´¾±© ¿²¼ µ»»° ·¬ ´±½µ»¼ º±® ¬¸» ¼«®¿¬·±² ±º ¬¸» -»¬ò ìò Õ»»° §±«® -¸±«´¼»® ·² ·¬.-±½µ»¬ô »-°»½·¿´´§ ¼«®·²¹ ³±ª»³»²¬ ¬®¿²-·¬·±²-ò ëò Ù»¬ «° ¿²¼ ¼±©² -»¿³´»--´§ô ©·¬¸±«¬ ¶»®µ§ ¬®¿²-·¬·±²-ò êò ܱ²K¬ ¼± ¿²§¬¸·²¹ ¬¸¿¬ §±« ©±«´¼ ²±¬ ±® ½±«´¼ ²±¬ ¼± ©·¬¸ ¿ ª»®§ ¸»¿ª§ µ»¬¬´»¾»´´ò ̸¿¬ ·³°´·».

©¸§ ©» °·½µ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ «° ©·¬¸ ¾±¬¸ ¸¿²¼-ò DZ« ¿®» ¿¾±«¬ ¬± ¼± ¿ ®·¹¸¬ ¸¿²¼»¼ ¹»¬ó«°ò É·¬¸ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ -·¬¬·²¹ ±² §±«® ®·¹¸¬ ²»¨¬ ¬± §±«® ®·¾-ô ½«®´ ¹®·° ¬¸» ¸¿²¼´» ©·¬¸ §±«® ®·¹¸¬ ¸¿²¼ô ¬¸»² ±ª»®´¿° §±«® º·²¹»®.¹®·° ±º §±«® ´»º¬ò Õ»»°·²¹ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¿.§±« ¿®» º¿³·´·¿® ©·¬¸ ¬¸» ¿®³ó©®»-¬´·²¹ N°±-¬ó«°M ¬»½¸²·¯«»ô §±« ©·´´ -¬®¿·² ¬¸» ·²-·¼» ±º §±«® »´¾±©ò ɸ·½¸ ·.½´±-» ¬± §±«® ¾±¼§ ¿.¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¿¾±ª» §±«® ½¸»-¬ ©·¬¸ §±«® ®·¹¸¬ò Õ»»° §±«® -¸±«´¼»® ¼±©²ô ¬±©¿®¼ ¬¸» ¹®±«²¼ ¿²¼ ¬±©¿®¼ §±«® º»»¬ò Ó¿µ» -«®» ¬± ®»°»¿¬ ¬¸» -»¯«»²½» ·² ®»ª»®-» ±² ¬¸» ©¿§ ¼±©²ò Ѫ»®¹®·° ¬¸» ©±®µ·²¹ ¸¿²¼ ©·¬¸ §±«® º®»» ¸¿²¼ô ´±©»® ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¬± §±«® ½¸»-¬ô ¬¸»² ®±´´ ±²¬± §±«® -·¼» ¿²¼ ®»´»¿-» ¬¸» µ»¬¬´»ó ¾»´´ ±²½» ·¬ ·.©·¬¸ ¿ ¬¸«³¾´»-.êì ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ù»¬ó«° Ó¿-¬»®§ ͬ»° ýïæ з½µ DZ«® Õ»¬¬´»¾»´´ Ë° ¿²¼ Í»¬ ·¬ ܱ©² Í¿º»´§ Þ»º±®» -¬¿²¼·²¹ «° ©·¬¸ ¿ µ»¬¬´»¾»´´ô §±« ²»»¼ ¬± °·½µ ·¬ «° º®±³ ¬¸» ¹®±«²¼ò λ½¿´´ ±²» ±º ¬¸» Õ»¬¬´»¾»´´ Í¿º»¬§ ïðï ®«´»-æ Nܱ²K¬ ¼± ¿²§¬¸·²¹ §±« ½±«´¼²K¬ ±® ©±«´¼²K¬ ¼± ©·¬¸ ¿ ª»®§ ¸»¿ª§ µ»¬¬´»¾»´´òM ̸»² ½±²¼«½¬ ¿ ³»²¬¿´ »¨°»®·³»²¬æ ©¸¿¬ ©±«´¼ ¸¿°°»² ·º §±« ©»®» ¬± ´·» ¼±©² ±² §±«® ¾¿½µ ¿²¼ ¬®§ ¬± °·½µ «° ¿ ïðê󰱫²¼»® ´§·²¹ ¿¬ §±«® -·¼» ©·¬¸ ±²» ¸¿²¼á ˲´»-.°±--·¾´»ô ¾®·²¹ ·¬ ¬± §±«® ½¸»-¬ ©·¬¸ ¬¸·¬©±ó¸¿²¼»¼ °·-¬±´ ¹®·°ò Ô»¬ ¹± ©·¬¸ ¬¸» ´»º¬ò α´´ ±²¬± §±«® ®·¹¸¬ -·¼» ¿²¼ -°»¿® §±«® ®·¹¸¬ ¸¿²¼ ¼»»° ·²-·¼» ¬¸» ¸¿²¼´»ò Ù±±-»²»½µ §±«® ©®·-¬ -´·¹¸¬´§ ¬± ½±«²¬»® ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´K.¼»¬»®³·²¿¬·±² ¬± ¸§°»®»¨¬»²¼ §±«® ©®·-¬ò Ù®·° ¬¸» ¸¿²¼´» ³±¼»®¿¬»´§ò Õ»»° ·¬ ¬¸¿¬ ©¿§ º±® ¬¸» ¼«®¿¬·±²ò Ю»-.±² ¬¸» ¹®±«²¼ò Ò±¬ -±±²»®ÿ ر© ¬± °·½µ «° ¿²¼ °¿®µ §±«® µ»¬¬´»¾»´´ò ɱ«´¼ §±« ¾» ©·´´·²¹ ¬± ¼± ·¬ ©·¬¸ ¿ ïðê󰱫²¼»®á ï î .

º®±³ ק»²¹¿® DZ¹¿ò Ê·-«¿´·¦» N¿ °±©»® -±«®½»M ·² ¬¸» ´±½µ»¼ »´¾±©ò ׬ -»²¼.¹±±¼ »²±«¹¸ º±® ¬¸» º·®-¬ ®»°ò Í´±©´§ ®»ª»®-» ¬¸» -»¯«»²½»ò ܱ²K¬ ¸·¬ ¬¸» ¹®±«²¼ ¸¿®¼O§±« ½±«´¼ »²¼ «° ©·¬¸ ¿ µ»¬¬´»¾»´´ -¬«½µ ·² §±«® ¹®·´´ÿ ̸» ¸¿´º ¹»¬ó«°ò î ï êë .»²»®¹§ «° ¬¸» º±®»¿®³ ¿²¼ ¼±©² ·²¬± ¬¸» -¸±«´¼»®ò Í·³«´¬¿²»±«-´§ô ¬¸» ¿®³ ·N¹®±©·²¹ ´±²¹»®M ¬±©¿®¼ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¿²¼ N°®»--·²¹ ¸¿®¼ ·²¬± ¬¸» -¸±«´¼»® -±½µ»¬òM Õ»»° ¬¸¿¬ ·³¿¹» ¬¸®±«¹¸±«¬ ¬¸» ¹»¬ó«° ¿²¼ ¬¸» N¹»¬ó¼±©²òM Ù»¬ó«° Ó¿-¬»®§ ͬ»° ýíæ ̸» Ø¿´º Ù»¬ó«° Þ»²¼ §±«® ®·¹¸¬ µ²»» ¿²¼ °´¿²¬ §±«® º±±¬ò Ы-¸·²¹ ±ºº §±«® ®·¹¸¬ º±±¬ ¿²¼ °®±°°·²¹ §±«®-»´º ©·¬¸ §±«® ´»º¬ »´¾±© øÖ±-¸ Ø»²µ·²ô ÎÕÝô -¿§.ÌØÛ ÒÛÉ ÎÕÝ ÐÎÑÙÎßÓ Ó×Ò×ÓËÓ Ù»¬ó«° Ó¿-¬»®§ ͬ»° ýîæ Õ»»° DZ«® Û´¾±© ͬ®¿·¹¸¬ ¿²¼ DZ«® ͸±«´¼»® ·² ׬.§±« -¸±«´¼ N°·ª±¬M ±² §±«® »´¾±©÷ô -´±©´§ -·¬ «°ò Õ»»° §±«® ¿®³ -¬®¿·¹¸¬ ¿²¼ ª»®¬·½¿´ ¿²¼ §±«® »§».±² ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ò Õ»»° §±«® -¸±«´¼»® ·² ·¬-±½µ»¬ÿ Þ®»¿¬¸» -¸¿´´±©´§ ©¸·´» µ»»°·²¹ §±«® -¬±³¿½¸ ¬·¹¸¬ ¬¸®±«¹¸±«¬ ¬¸» ®»°ò ß -·¬ó«° ·.ͱ½µ»¬ ß ¹®»¿¬ ª·-«¿´·¦¿¬·±² ½±³».

¿² »¨»®½·-»ô ²±¬ ¿ ½±³°»¬·¬·ª» ´·º¬ò ׺ §±« ¿®» ±ª»®º´±©·²¹ ©·¬¸ ¬»-¬±-ó ¬»®±²»ô °«¬ ·¬ ¬± «-» ±² ¿ ¸¿®¼ -»¬ ±º -©·²¹-ò ̸» ¹»¬ó«° ½±²¬·²«»¼ò ì .êê ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ß º»© §»¿®.¿¹± ©» ¬¿«¹¸¬ ¿² ÎÕÝ ·²-¬®«½¬±® ½±«®-» ¬± ¿ ¼»¬¿·´ ±º ¾±¼§¹«¿®¼.§±« ½¿² ¿²¼ ¹®¿¼«¿´´§ ¾«·´¼ «°ò ܱ²K¬ ®«-¸ÿ λ³»³¾»® ¬¸¿¬ ¬¸» ¹»¬ó«° ·.©±®µ·²¹ «²¼»® ¿² »¨óÜ»´¬¿ Ú±®½» ±°»®¿¬±® º±® ±²» ±º Ó»¨·½±K.¸·¹¸»-¬ó®¿²µ»¼ µ·½µ¾±¨»®.¿²¼ ¿ °¸§-·½¿´ ¬¸»®¿°·-¬ò É» ¸»¿®¼ º®±³ ¸·³ -±³» ¬·³» ´¿¬»®ò Ó¿®·± ¸¿¼ º·¨»¼ ³¿²§ ®«·²»¼ -¸±«´¼»®.¬± µ»»° ¬¸» ³±ª»³»²¬ -³±±¬¸ ¿²¼ -»¿³´»--ò Ò± ¶»®µ·²¹ ¿.¹±·²¹ ¬± ¾» ¿ ¾»¿®ò Ò± °®±¾´»³ô ¶«-¬ ¹± ¿.«-·²¹ ¶«-¬ ¬¸» -¬¿®¬ ±º ¬¸» ¹»¬ó«°O¿ ¸¿´º -·¬ó«° ©·¬¸ ¿ °·ª±¬ ±² ¬¸» ±°°±-·¬» »´¾±©ò í ̸» ¸¿´º ¹»¬ó«°ò Ù»¬ó«° Ó¿-¬»®§ ͬ»° ýìæ ̸» Ù»¬ó«° ß´´ ¬¸» É¿§ Ѳ½» §±« ¸¿ª» -«½½»»¼»¼ ·² -·¬¬·²¹ «°ô -¬¿²¼ «°ò ܱ ·¬ ¿²§ -¿º» ©¿§ §±« ©¿²¬ ¬±å ¬¸» ·³°±®¬¿²¬ ¬¸·²¹ ·.¸·¹¸ ¿.´¿®¹»-¬ ½±³°¿²·»-ò Ѳ» ±º ±«® -¬«¼»²¬-ô Ó¿®·±ô ¼±«¾´»¼ ¿±²» ±º Ó»¨·½±K.§±« ¿®» ³¿µ·²¹ ¬®¿²-·¬·±²-ò ܱ·²¹ ¿ º«´´ ¹»¬ó«° ¾§ ¬¸» ¾±±µô ¬¸» ¿®³ ®¿³®±¼ -¬®¿·¹¸¬ ¿²¼ ª»®¬·ó ½¿´ô ·.

ÌØÛ ÒÛÉ ÎÕÝ ÐÎÑÙÎßÓ Ó×Ò×ÓËÓ Ô»¿² ·²¬± ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ±² ¬¸» ¬±° º±® »¨¬®¿ -¬®»¬½¸ò Þ®·²¹ §±«® ¿®³ ½´±-» ¬± §±«® »¿® ø²±¬ §±«® »¿® ½´±-» ¬± §±«® ¿®³÷ò ̸·.³¿§ ¾» ¿ ¹±±¼ ¬·³» ¬± ®»ª·-·¬ ¬¸» °«´´ó«° ¾¿® ¼®·´´ ¾§ ß²¬¸±²§ Ü·´«¹´·±ô ÎÕÝò ë ̸» ®»-¬ ±º ¬¸» ¹»¬ó«°ò é ê êé .

´»¬¬·²¹ ¬¸» »´¾±© ¾»²¼ ©¸»² -¬¿®¬·²¹ ¬¸» ¼»-½»²¬ò NЫ-¸ §±«®-»´º ¿©¿§M º®±³ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ±² ¬¸» ©¿§ ¼±©² ¬± ¿ª±·¼ ·¬ò DZ« ©·´´ ²±¬ ¾»´·»ª» ¸±© ¹®»¿¬ §±«® -¸±«´¼»®.êè ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ú·²¿´´§ô ®»ª»®-» ¬¸» ³±ª»³»²¬ò ܱ²K¬ ´»¬ §±«® ¿¬¬»²¬·±² ©¿²¼»®å ¿ ¬§°·½¿´ ³·-¬¿µ» ·.©·´´ º»»´ÿ è ç ïð .

©·´´ º»»´ÿ ïï ïî ïí êç .ÌØÛ ÒÛÉ ÎÕÝ ÐÎÑÙÎßÓ Ó×Ò×ÓËÓ Ç±« ©·´´ ²±¬ ¾»´·»ª» ¸±© ¹®»¿¬ §±«® -¸±«´¼»®.

éð ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ .

½´·½¸’ ¿¾±«¬ èð °»®½»²¬ ±º ¬¸» ¾«-·²»--O±® ³±®»O½±³·²¹ º®±³ îð °»®½»²¬ ±º ¬¸» ½´·»²¬.¿°°´·».¿²¼ -°±®¬.ÌØÛ ÒÛÉ ÎÕÝ ÐÎÑÙÎßÓ Ó×Ò×ÓËÓ É ¸»² ¬¸» ݱ³³«²·-¬.©·´´ ¹·ª» §±« ¬¸» ¾·¹¹»-¬ ¾¿²¹ º±® §±«® µ»¬¬´»¾»´´ ¾«½µò ̸» -©·²¹ ©·´´ ¬¿µ» ½¿®» ±º §±«® ¾¿½µô ´»¹-ô ¸»¿®¬ô ¿²¼ ´«²¹-ò ̸» ¹»¬ó«° ©·´´ ¬»³°»® º´»¨·¾´» ¿²¼ ®»-·´·»²¬ -¸±«´¼»®-ô ®»¿¼§ º±® »¨»®½·-».º·¹¸¬»®å ο°·¼ º¿¬ ´±-.-µ·´´.³¿µ».¿²¼ ¹»¬ó«°.¬¸¿¬ ¬®¿¼·¬·±²¿´´§ ¬®¿-¸ ¬¸»³æ °«²½¸·²¹ ¿ ¸»¿ª§ ¾¿¹ô ¹®¿°°´·²¹ô ¸»¿ª§ °®»--·²¹ ¿²¼ ¶»®µ·²¹ô ¿²¼ -± ±²ò éï .¿ °±©»®º«´ ·²¬®±¼«½¬·±² ¬± ÎÕÝ ¬®¿·²·²¹ò ̸» -¿´».©»®» °´±¬¬·²¹ ¬¸»·® ½±«° ±² ¬¸» ª»®¹» ±º ¬¸» ÈÈ ½»²¬«®§ô ¬¸»§ ¸¿¼ ¿ °®±¹®¿³ ³¿¨·³«³ô º±® ¬±¬¿´ ¼±³·²¿¬·±²O ¿²¼ ¿ °®±¹®¿³ ³·²·³«³ô º±® ¬¸» ³±-¬ ·³°±®¬¿²¬ ¿²¼ ·³³»¼·¿¬» ½±²½»®²-ò ̸» Ò»© ÎÕÝ Ð®±¹®¿³ Ó·²·³«³ ©·´´ ¼»´·ª»® Ø Ø Ø Ø Ø Ì¸» ½±²¼·¬·±²·²¹ ±º ¿ ©±®´¼ó½´¿-.±º §±«® ¹±¿´-ô ¿ -·³°´» ®±«¬·²» ±º -©·²¹.©·¬¸±«¬ ¬¸» ¼·-¸±²±® ±º ¿»®±¾·½-å ß ¾¿½µ ±º -¬»»´å Ó«-½«´¿®ô º´»¨·¾´»ô ¿²¼ ®»-·´·»²¬ -¸±«´¼»®-å ß -µ·´´ ¾¿-» º±® ¬¸» ®»-¬ ±º ¬¸» ÎÕÝ ¼®·´´-ò λ¹¿®¼´»-.¬± µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹æ ¬¸»-» ¬©± ³±ª».

»ª»®§ ®»°ò ͬ»ª»K.éî ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ × ¸¿ª» »¨°»®·³»²¬»¼ ©·¬¸ ¼·ºº»®»²¬ ©¿§.¬»³°´¿¬» ·.±º ¸·¹¸ó®»° µ»¬¬´»¾»´´ ¼®·´´-O-©·²¹.¼»ª·-»¼ ¿²¼ ·³°´»³»²¬»¼ ¿¬ ¿ º»¼ó »®¿´ ¿¹»²½§K.¿ °¿·²º«´´§ -·³°´» ©±®µ±«¬ ¬¸¿¬ ©¿.¿ ¾¿¼ ·¼»¿ ¬± ½±«²¬ §±«® ¹»¬ó«° ®»°.¸» ¸¿.¿½¿¼»³§ ¾§ Ù®»»² Þ»®»¬ ª»¬ Þ·´´ Ý«´´»²ô ÎÕÝò ׬.·² ±«® ½¿-»O©·¬¸ ¿ º»© ¸«²¼®»¼ §¿®¼.¹»¬ó«°-ô -©·¬½¸·²¹ ¸¿²¼.±º ½±²¬·²«±«.º·²»--»ô ²±¬ -°»»¼ò Ûª»² ·º §±«® ®»°.ͬ»ª»ò Nß.±º ¬¸» ËòÍò Ü»°¿®¬³»²¬ ±º Û²»®¹§ NÓ¿² Ó¿µ»®òM ̸» Ó¿² Ó¿µ»® ·.¾»»² ¬®¿·²·²¹ ©·¬¸ò Ø Ì©·½» ¿ ©»»µô ¿ ¸¿®¼ ïî ³·²«¬».¾»»² °«¬¬·²¹ ¬¸®±«¹¸ ¬¸·.¸¿¼ ¿¾±«¬ ¿ ïð ³·² ¬¸®»-¸±´¼ ò ò ò -± × ¶«-¬ ¾«³°»¼ ·¬ «° ¿ -¬»°ò Ó±-¬ ±º ¬¸»³ ¿®» ²±© ¼±·²¹ ¿¾±«¬ ïë ³·²òM .³«-ó ½´» ¿²¼ µ»»°.¬± °«¬ -©·²¹.¬¸» -¸±«´¼»®.¿®» ³±¼»-¬ô ¬¸» -¸±«´¼»® ³«-½´».¼»-·¹²»¼ ¬¸» º±´´±©·²¹ N-·³°´» ¿²¼ -·²·-¬»®M ÍúÝ ®±«¬·²» º±® ¬¸» ¹®¿°°´»®.¬¸»³ ´¿¬»®ò N× °·½µ»¼ ë ³·² ¾»½¿«-» ¬¸¿¬ ·.¿ º±®³ ±º ¿½¬·ª» ®»½±ª»®§ò Í»²·±® ÎÕÝ Ó·µ» Ó¿¸´»® °®»º»®.¬¸» ´»²¹¬¸ ±º ¿ ®±«²¼ ·² ¾±¬¸ -°¿®ó ·²¹ ¿²¼ ½±³°»¬·¬·±²ôM »¨°´¿·².±º ¶±¹¹·²¹ò ܱ §±«® -©·²¹.¬¸» ¶«³° ®±°» ¬± ¶±¹¹·²¹ô ¿²±¬¸»® ¹®»¿¬ ±°¬·±²ò Ø Ì©·½» ¿ ©»»µô ë ³·²«¬».·²¬± ¿ ®±«¬·²»ô ¾«¬ × ½±«´¼ ²±¬ ¼± ¾»¬¬»® ¬¸¿² ͬ»ª» Þ¿½½¿®·ô ÎÕÝò ͬ»ª» ¸¿.²±¬¸·²¹ ³¿¹·½¿´ ¿¾±«¬ ë ±® ïî ³·²«¬»-ò ͬ¿®¬ ©·¬¸ ¬¸»-» ²«³¾»®-å §±« ½¿² »¨°¿²¼ ±® ½±³°®»-.¿²¼ ¾¿½µ-ÿ Ò±¬» ¬¸¿¬ ¬¸»®» ·.¬± ®»½±ª»® ¿º¬»® »¿½¸ ®»°ò д»¿-» ²±¬» ¬¸¿¬ ·¬ ·.¹»¬ó«° ®±«¬·²» ¹·ª».©·´´ ®»³¿·² «²¼»® -¬¿¬·½ ¬»²-·±² º±® ¿ ´±²¹ °»®·±¼ ±º ¬·³»ô »¨¿½¬´§ ©¸¿¬ ¬¸»§ ²»»¼ ¬± ¹»¬ ¾·¹¹»® ¿²¼ -¬®±²¹»®ò ̸» Þ®¿¦·´·¿² ¹®¿°°´»®.»²±«¹¸ ¬·³» «²¼»® ¬»²-·±² ¬± ¾«·´¼ -»®·±«.¿²¼ »-°»½·¿´´§ ¬± ¬®§ ¬± ¬±° ¬¸»³ÿ ̸·»¨»®½·-» ®»¯«·®».¿²¼ ¹»¬ó«°.®±«¬·²» ¸¿ª» ¼»ª»´±°»¼ ®»³¿®µ¿¾´» -¸±«´¼»®.Þ¿½½¿®· ¸¿.¬¸»³ -¿º» ¾§ ¿´´±©·²¹ ¬¸» -¬¿¾·´·¦»®.º±® ¬¸» ïî ³·² Ó¿² Ó¿µ»®-ô ³±-¬ ±º ¬¸» ¹«§.N¬± ¿ ½±³º±®¬¿¾´» -¬±°M ³±-¬ ±º ¬¸» ¬·³» ¿²¼ ¿´´ó±«¬ ±½½¿-·±²¿´´§ò ܱ²K¬ ®«² ¸¿®¼å ¶±¹¹·²¹ ·.-·³°´»æ ¿´¬»®²¿¬» -»¬.

ÌØÛ ÒÛÉ ÎÕÝ ÐÎÑÙÎßÓ Ó×Ò×ÓËÓ Ì¸» -©·²¹ò ̸» ¹»¬ó«°ò éí .

¿®» ª»®§ ¼»³¿²¼·²¹ ·² ¬»®³.¾»º±®» »¿½¸ ±º §±«® º±«® ©»»µ´§ ÎÕÝ Ð®±¹®¿³ Ó·²·³«³ ©±®µ±«¬-ô ®·¹¸¬ ¿º¬»® §±«® º¿½»ó¬¸» ©¿´´ -¯«¿¬-ô ¸¿´±-ô ¿²¼ °«³°-ò ܱ ¿ º»© ®»°-ô ®»-¬ô ¬¸»² ¼± ¿ º»© ³±®»ò Ù± ²±©¸»®» ½´±-» ¬± §±«® ´·³·¬ô ²±¬ »ª»² ¬± ëð °»®½»²¬ò Õ»¬¬´»¾»´´ ½´»¿²-ô °®»--»-ô ¿²¼ -²¿¬½¸».¿²¼ ³±²¬¸.¿®» °»®º»½¬ ³¿§ §±« -¬¿®¬ ¬¸» ÎÕÝ Î·¬» ±º п--¿¹» °®±¹®¿³ º®±³ ¬¸» ²»¨¬ ½¸¿°¬»®ò ̸» Ϋ--·¿² µ»¬¬´»¾»´´ ¼±»²±¬ º±®¹·ª» ²±¬ °¿§·²¹ ¿¬¬»²¬·±²ò Ϋ--·¿² µ»¬¬´»¾»´´ °±©»® ¬± §±«ÿ .²± ®«-¸å §±« ¿®» -¬·´´ ¹»¬¬·²¹ §±«® -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ½±²¼·¬·±²·²¹ º®±³ ¬¸» ÎÕÝ Ð®±¹®¿³ Ó·²·³«³ò Ѳ´§ ©¸»² §±«® ½´»¿²-ô °®»--»-ô ¿²¼ -²¿¬½¸».º®±³ ¬¸» ²»¨¬ ½¸¿°¬»®O¬¸» ½´»¿²ô ¬¸» °®»--ô ¬¸» -²¿¬½¸O¾»º±®» »¿½¸ ©±®µ±«¬ò NЮ¿½¬·½»M ¬¸» ½´»¿²ô ¬¸» °®»--ô ¿²¼ ¬¸» -²¿¬½¸å ¼±²K¬ N©±®µ ±«¬Mÿ Í»¬ ¿-·¼» ïë ³·²«¬».±º ¾±¬¸ ¬»½¸²·¯«» ¿²¼ º´»¨·¾·´·¬§ô -± ¬¿µ» §±«® ¬·³»ò É»»µ.·º ²»½»--¿®§ò ̸»®» ·.éì ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ̸» Ò»¨¬ ͬ»° ݱ³®¿¼»ô ±²½» §±« ¿®» ®±½µ·²¹ ±² ¬¸» ÎÕÝ Ð®±¹®¿³ Ó·²·³«³ô -¬¿®¬ °®¿½¬·½ó ·²¹ ¬¸» ¸¿®¼ó½±®» »¨»®½·-».

Ý ØßÐÌÛÎ ××× Ì¸» ÎÕÝ Î·¬» ±º п--¿¹» .

éê ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ .

¿´©¿§.¬®¿·²»¼ ¿²¼ ¬»-¬»¼ ©·¬¸ ´±© ®»°»¬·¬·±²-ô ±²» ¬± º·ª»ò éé .®»³¿·².¬¸» ÎÕÝ -§-¬»³ò Ó±-¬ ÍúÝ ³»¬¸±¼±´±¹·».¹»¬ ¬¸»·® -¸¿®» ±º ½±²¼·¬·±²·²¹ô ¾«¬ -¬®»²¹¬¸ ¿´©¿§.±º -´±© -¬®»²¹¬¸ò Í´±© -¬®»²¹¬¸ ·.¿·³»¼ ¿¬ ¬¸» ³·´·¬¿®§ ¿²¼ º·¹¸¬»®.ÌØÛ ÎÕÝ Î×ÌÛ ÑÚ ÐßÍÍßÙÛ Ý¸¿°¬»® íæ ̸» ÎÕÝ Î·¬» ±º п--¿¹» Ì ¸» »³°¸¿-·.¸»¿ª·´§ ´»¿² ·²¬± ½±²¼·¬·±²·²¹ ©¸·´» ¼»ó »³°¸¿-·¦·²¹ -¬®»²¹¬¸ò Ю±¾¿¾´§ ¾»½¿«-» ·¬ ·.±²»K.¬¸» ½±²¼·¬·±²·²¹áÿ É®±²¹ò NÍ´±© -¬®»²¹¬¸M ¸¿°°»².¿ °®·±®·¬§ò Û²¬»® NÍ´±© ͬ®»²¹¬¸M Ô±©ó®»° ¬®¿·²·²¹ô -± ¸»¿ª§ ¬¸¿¬ ¬¸» ©»·¹¸¬ ¾¿®»´§ ³±ª»-ô ·.¼»º·²»¼ ¿.±º ¬¸» ¬·³» ·¬ ¬¿µ»-ò ̸» ¹«¬.¬± ¹®·²¼ ·¬ ¬¸®±«¹¸ò ̸» °±©»®´·º¬·²¹ ¼»¿¼´·º¬ ¿²¼ ¬¸» ³·´·¬¿®§ °®»-.±² ¾®«¬»ô ´±©ó®»° -¬®»²¹¬¸ ¼·ºº»®»²¬·¿¬».©·¬¸ ¿ ¸»¿ª§ µ»¬¬´»¾»´´ ¿®» ½´¿--·½ ¼·-°´¿§.¿²¼ ¿³¿¬»«®.¬¸» -¬»°½¸·´¼ ±º ¬¸» -¬®»²¹¬¸ó¿²¼ó ½±²¼·¬·±²·²¹ ©±®´¼ò Ю±.¬± ¾» ±²» ±º ¬¸» ½±«²¬»®·²¬«·¬·ª» ¿²¼ ®¿®»´§ ®»ª»¿´»¼ -»½®»¬.¿ ´±¬ »¿-·»® ¬± -³±µ» -±³»¾±¼§ ¬¸¿² ¬± ³¿µ» ¸·³ -¬®±²¹ò ÎÕÝ °®¿½¬·¬·±²»®.¿¾·´·¬§ ¬± »¨»®¬ ¬¸» ¹®»¿¬»-¬ º±®½» ®»¹¿®¼´»-.±º Ϋ--·¿² ¿¬¸´»¬·½ ³·¹¸¬ò ׬ ·.¿´·µ» ¿®» ¿º®¿·¼ ±º ´±©ó®»° N-´±© -¬®»²¹¬¸M ¬®¿·²·²¹ò ߺ¬»® ¿´´ô ¼±»-²K¬ ·¬ -´±© §±« ¼±©²á ß²¼ ©¸»®» ·.

¿²¼ ½±¿½¸».-°»»¼ò Ó±-¬ ½±¿½¸».¿®» «²¾»¿¬¿¾´» º±® ¼»ª»´±°·²¹ ½¸¿³°·±²-¸·° ½±²¼·¬·±²·²¹ò ݱ«²¬´»-.½±³³±²´§ ±ª»®´±±µ»¼ô ¿²¼ °±--·¾´§ ¬¸» ³±-¬ ·³°±®¬¿²¬ °·»½» ±º ¬¸» -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ½±²¼·¬·±²·²¹ °«¦¦´»O·.±º °±©»®´·º¬·²¹ ¿²¼ ¬®§ ¬± ¾®·²¹ ¸·³ ¾¿½µ ¬± ®»¿´·¬§ò ͱô ©·¬¸ ¬¸» ·²¬»²¬·±² ±º °®±ª·²¹ ³§ ±´¼ ¬»¿½¸»® ©®±²¹ ¿²¼ -¸±©·²¹ ¸·³ ©¸¿¬ ¿ -¬«¼ × ¸¿¼ ¾»½±³»ô × ©»²¬ ¬± ¸·.·²¬± ³±®» °±©»® ·² ¸·.¼±©² ¿²¼ ¬¿µ» ²±¬»-ò Ø» -¿·¼ô NÔ±±µô ³¿²ô ·º × ¬±´¼ §±« × ¸¿¼ ¿ -¬®»²¹¬¸ ¬±±´ ¬¸¿¬ ©·´´ ®¿·-» §±«® ¸»¿®¬ ®¿¬» ±ª»® îððÞÐÓ §±« ©±«´¼ ©¿²¬ ¬± -»» ·¬ô ®·¹¸¬áM Ò±©ô ×Kª» µ²±©² ηº º±® ¯«·¬» ¿ ©¸·´» ¿²¼ º±® ¸·³ ¬± ³¿µ» ¿ -¬¿¬»³»²¬ ´·µ» ¬¸¿¬ ©¿°®»¬¬§ ¿¾-«®¼ô »-°»½·¿´´§ -·²½» ¿´´ ³§ µ·²»-·±´±¹§ ¬»¿½¸»®.½¸¿²½» ±º ·²¶«®·»-ò Í»½±²¼ô ·¬ ³¿µ»¸·³ ³±®» ®»-·´·»²¬ ·² ¬¸» ®·²¹ò Ú·²¿´´§ô -¬®»²¹¬¸ ¬®¿²-´¿¬».º·®-¬ »²½±«²¬»® ©·¬¸ ¬¸» Ϋ--·¿² µ»¬¬´»¾»´´æ × ©¿.éè ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Nß´´ º·¹¸¬»®.½¿´´»¼ NÕ»¬¬´»¾»´´-òM ׺ Ó¿®µ ·.-´±© -¬®»²¹¬¸ ¼± º±® ¿ ¾±¨»®á Ú·®-¬ ¿²¼ º±®»³±-¬ô ©¸»² ¿ º·¹¸¬»® ¸¿.¿®» ±²» -·¼» ±º ¬¸» ÎÕÝ ½±·²ò Ø·¹¸ó®»°ô ¯«·½µ ´·º¬.ª·-·¬·²¹ ©·¬¸ ¿ º®·»²¼ô -¬®»²¹¬¸ ½±¿½¸ Ó¿®µ λ·ºµ·²¼ò Ø» µ»°¬ ±² ®¿²¬·²¹ ¿²¼ ®¿ª·²¹ ¿¾±«¬ ¬¸»-» ¬¸·²¹.¿ ¹±±¼ -¬®»²¹¬¸ ¾¿-»ô ·¬ ®»¼«½».º®±³ ¿´´ ¬¸±-» §»¿®.±® N¹®·²¼-ôM ¼±²» º±® ±²» ¬± º·ª» ®»°.¿²¼ ¬»¨¬¾±±µ.¸¿¼ ¾»»² ¬»´´·²¹ ³» ¬¸¿¬ ¿ ³¿² ±º ³§ ¿¹» -¸±«´¼ ²±¬ ¾» ¿¾´» ¬± ¼± -± °¸§-·±´±¹·½¿´´§ò ߺ¬»® ¸»¿®·²¹ Ó¿®µK±«¬´¿²¼·-¸ ½´¿·³ × ¼»½·¼»¼ ¬± °¿§ ¸·³ ¿ ª·-·¬ ¬± ³¿µ» -«®» ¸» ¸¿¼²K¬ µ·´´»¼ ¬±± ³¿²§ ¾®¿·² ½»´´.Þ±-¬±² ¾±¨·²¹ ½±¿½¸ »¨¬®¿±®¼·²¿·®» ͬ»ª» Þ¿½½¿®·ô ÎÕÝ N̸»§ «²¼»®ó -¬¿²¼ ¬¸» ·³°±®¬¿²½» ±º ©±®µ·²¹ ¬¸» ¸»¿ª§ ¾¿¹ô ¬¸» ¸¿²¼ó°¿¼-ô ¿²¼ ±º ½±«®-»ô -°¿®®·²¹ò Þ«¬ ©¸¿¬ ·.±ª»®ó»³°¸¿-·¦» -¬®»²¹¬¸ »²¼«®¿²½»ò Ù®¿²¬»¼ô ¬¸·.¿²¼ -²¿¬½¸»¼±²» º±® ïðô ïððô ¿²¼ »ª»² ³±®» ®»°.®¿²¬·²¹ ¿¾±«¬ -±³»¬¸·²¹ô §±« ¾»-¬ -·¬ §±«® ¿-.¿®» ¯«·½µ ¿²¼ ¬¸» ®»°.¸·.«²¼»®-¬¿²¼ ¬¸» ·³°±®ó ¬¿²½» ±º ®±¿¼©±®µôM -¿§.¸·.¬±«¹¸ ¸±³¾®».¸¿ª» ¿¼³·¬¬»¼ ¬¸¿¬ ¬¸»§ ©»®» -¸±½µ»¼ ¬± ¼·-½±ª»® ¬¸»§ ¸¿¼ ³»¬ ¬¸» ¸¿®¼»-¬ ©±®µ±«¬ ±º ¬¸»·® ´·ª»-ò Ø»®»K.¬± ¿.ª»®§ ·³°±®¬¿²¬ô ¾«¬ ¾»º±®» §±« ½¿² »²¼«®» -¬®»²¹¬¸ô §±« ³«-¬ º·®-¬ ¼»ª»´±° ·¬òM Í´±©ô ¸»¿ª§ ´·º¬.°«²½¸»-ò ߺ¬»® ¿´´ô °±©»® ·.-´±© -¬®»²¹¬¸ò ɸ¿¬ ¼±».¸¿ª» ¾»»² ¸«³¾´»¼ ¾§ ¬¸»-» ¼®·´´-ò Ú·¹¸¬»®-ô ¿¬¸´»¬»-ô ¿²¼ -°»½·¿´ ±°»®¿ó ¬±®.-¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ò Ñ® ©¸¿¬ пª»´ ®»º»®.¿®» ¬¸» º´·° -·¼»ò ɸ»² ©» ¬®¿·² ¬± N»²¼«®» -¬®»²¹¬¸ôM ©» ¬«®² »ª»®§¬¸·²¹ ¿®±«²¼æ ¬¸» ´·º¬.¿®» ¸·¹¸ò Õ»¬¬´»¾»´´ -©·²¹.·.©®»-¬´»®ô ¼»-½®·¾».-¬®»²¹¬¸ ¬·³».¸±© Ó·µ» Ý¿-¬®±¹·±ª¿²²·ô ÎÕÝô ¿ -¬®±²¹ô ¬±«¹¸ó¿-󲿷´.¸±«-»ò .

¿²¼ ©¸»² × ¼·¼ ¬¸» ®»°¬¸»§ ½»®¬¿·²´§ ©»®» ²±¬ º´«·¼ ¿²¼ ½±²¬·²«±«-ò ߬ ¬¸·.³¿®¾´»-òM Ü»-°·¬» ³§ ·²·¬·¿´ ®»-·-ó ¬¿²½» × ¾»½¿³» ª»®§ ·²¬»®»-¬»¼ ¿.¾»¸·²¼ ¬¸» °«²½¸ ¿²¼ ¬¸»² ®»½±·´ ©·¬¸ ®»´¿¨»¼ ¯«·½µ²»-.´·µ» ¿ -²¿µ»K.¬»¿½¸·²¹ ³» -©·²¹ ¬»½¸²·¯«»-ô ¾±¬¸ ¬©± ¿²¼ ±²» ¸¿²¼ ª¿®·ó »¬·»-ò ߺ¬»® ηº º»´¬ ½±²º·¼»²¬ ·² ³§ ¿¾·´·¬§ ¬± °»®º±®³ ¿ -¿º» -©·²¹ô ¸» ·²¬®±¼«½»¼ ¬¸» ½´»¿² ¿²¼ ¬¸» -²¿¬½¸ò ׬ ¬±±µ ¿ ´·¬¬´» ©¸·´» º±® ³» ¬± ¹»¬ ¬¸» ³±ª»³»²¬.N¬¸» ³¿¨·³«³ ¸»¿®¬ ®¿¬»M º±® ¿ îëó §»¿®ó±´¼òà ̸» ¬¸·²¹ ¬¸¿¬ -¬¿²¼.©¸·½¸ × ®¿®»´§ °»®º±®³»¼ º±® ®»°.¬± ¿½¬ ¿.½±²-·-¬»¼ ±º ¬¸» Ñó´·º¬.¿´±²» »´»ª¿¬»¼ ³§ ¸»¿®¬ ®¿¬» ¿²¼ ¾®»¿¬¸·²¹ò × ¸¿¼ ¾»¹«² ¬± ¬¸·²µ ¬¸¿¬ ¸» ³·¹¸¬ ¾» ®·¹¸¬ ¿²¼ -½·»²½» ³·¹¸¬ ¾» ©®±²¹ò Ú±® ¬¸» ´±ª» ±º Ù±¼ô ©¸¿¬ ©¿.º±® ¿ -°´·¬ -»½±²¼ ¬± °«¬ ¿´´ ±º ¸·.®»-¬·²¹ ±² ¬¸» º´±±®ò × ¬¸±«¹¸¬ ¬± ³§-»´ºô NÝ¿²²±²¾¿´´-ÿ ̸·.©·¬¸ ¸¿²¼´».ÌØÛ ÎÕÝ Î×ÌÛ ÑÚ ÐßÍÍßÙÛ É» ©»²¬ ¬± ¬¸» ¹¿®¿¹» ©¸»®» × ª·»©»¼ ¬¸®»» ½¿²²±² ¾¿´´.´±-¬ ¸·.¿¾±«¬ ¬± ½±´´¿°-» ¾»º±®» ³»ô ·² ¿ ¹¿®¿¹»ô ±º ¿´´ °´¿½»-ô ¿¬ ¬¸» ¸¿²¼±º ³§ ±´¼ -¬®»²¹¬¸ ½±¿½¸ô ±º ¿´´ °»±°´»ô ¿²¼ ¾»½¿«-» ±º ¿ ½¿²²±² ¾¿´´ô ±º ¿´´ ¬¸·²¹-ò × ¿½½»°¬»¼ ¬¸» ·²»ª·¬¿¾´»ô -¬±±¼ ³§ ¹®±«²¼ ¿²¼ ¿¬¬¿½µ»¼ ¬¸» ¾»´´.±º ¬¸» °»®º±®³¿²½» ½±·²ò ß² ¿´©¿§-ó¬·¹¸¬ °±©»®´·º¬»® ½¿² ¸¿®¼´§ ³±ª»ò ß² ¿´©¿§-ó´±±-» §±¹¿ °®¿½¬·¬·±²»® ·.·.¹¿®¿¹» ¿²¼ ³§ º»»¾´» ¿¬¬»³°¬.©»¿µò ß µ¿®¿¬» ³¿-¬»®ô ©¸± ³±ª».-±±² ¿.¬¸±«¹¸ × ©¿.N®»´¿¨»¼ ¬»²-·±²òM éç .¼±©²ô ¾«¬ »ª»²¬«¿´´§ × ¼·¼ò ̸» ´»¿®²·²¹ °®±½»-.±º ®»¿¼·²¹ò ߺ¬»® ¿´´ô × ©¿.±«¬ ³±-¬ ·² ³§ ³·²¼ ©¿.¹»¬ò Ì»²-·±² ¿²¼ ®»´¿¨¿¬·±² ¿®» ¬¸» ¬©± -·¼».´·µ» ´·¹¸¬²·²¹ ¿²¼ ¬¸»² º®»»¦».±² ³§ ©¿§ ¬± ¾»½±³·²¹ ¿ NÕ·²»-·±´±¹·-¬Mÿ Ûª»²¬«¿´´§ô ³§ ²¿¬«®¿´ ½¸·´¼ó´·µ» ½«®·±-·¬§ º±®½»¼ ³§ ±ª»®¹®±©² »¹± ¬± -¬»° ¼±©² ¿²¼ ¾»º±®» × µ²»© ·¬ô Ó¿®µ ©¿.¿²¼ ´¿¬» ²·¹¸¬.¹«§ ¸¿.-¸±© ïçë ¿.¿®» -± ª¿´«¿¾´»æ ¬¸»§ ¬»¿½¸ ¬¸» ²¿¬«®¿´ ¿¬¸´»¬·½ ®¸§¬¸³ ±º ¬»²-·±² ¿²¼ ®»´¿¨¿¬·±²ò ß º±®³»® °±©»®´·º¬»® ¿²¼ °±©»®´·º¬·²¹ ½±¿½¸ô ηº ½±«´¼ ²±¬ ¸»´° ²±¬·½·²¹ ¸±© -¬·ºº ¿²¼ ¬·¹¸¬ ݱ³®¿¼».«²¿ºó º»½¬»¼ ¾§ ¬¸» ©±®µ±«¬ò Ó¿®µ λ·ºµ·²¼ô ÎÕÝô °±·²¬.±«¬ ¿²±¬¸»® ®»¿-±² µ»¬¬´»¾»´´ ¯«·½µ ´·º¬.¾±¬¸ò ײ ¬¸» ©±®¼.³§ °®·¼»º«´ ¿¬¬»³°¬.·º ·¬ ©»®» ³§ ´¿-¬ ¼¿²½» ±² »¿®¬¸ò × ®»³»³¾»® ª»®§ ´·¬¬´» ±º ¬¸» ©±®µ±«¬ ·¬-»´ºò × µ²±© ©» ¼·¼ -©·²¹-ô ½´»¿²-ô ¿²¼ -²¿¬½¸»-ô ¿²¼ ¬¸¿¬ ¬¸» ©±®µ±«¬ ´¿-¬»¼ ²± ³±®» ¬¸¿² -»ª»² ³·²«¬»-ò × ®»³»³¾»® ³§ ¸»¿®¬ ¾»¿¬·²¹ -± ¸¿®¼ ¬¸¿¬ × ½±«´¼ º»»´ ·¬ ·² ³§ °»´ª·½ º´±±®ô ¿²¼ ³§ ¸»¿®¬ ®¿¬» »´»ª¿¬»¼ ¬± îîïõÞÐÓò ÅÕ¿®ª±²»² º±®³«´¿ ¬¿¾´».¿.ηº ¾»¹¿² ¬± ¼»³±²-¬®¿¬» -±³» ±º ¬¸» ¾¿-·½ ³±ª»³»²¬-ò ׬ ´·¬»®¿´´§ º±®½»¼ ³§ ³·²¼ ¬± ±°»²å × ¸¿¼ ²»ª»® -»»² ¿²§¬¸·²¹ ´·µ» ·¬ ²±® ¸¿¼ × »ª»® ¾»»² ¿¾´» ¬± ½±²½»°¬«¿´·¦» -«½¸ ¿ °±--·¾·´·¬§ò Ó§ »¨°»®·»²½» ©·¬¸ »¨°´±-·ª» ³±ª»ó ³»²¬.¬± ®»º®¿·² º®±³ ª±³·¬·²¹ ¿´´ ±ª»® ηºK.°±·²¬ô ³§ ·²¬»®»-¬ °»¿µ»¼å ¾«¬ × -¬·´´ º»´¬ ¬¸» -µ»°¬·½·-³ ¬¸¿¬ ¸¿¼ ¾»»² ·³°´¿²¬»¼ ·² ³§ ³·²¼ ¾§ ¬¸» ³¿²§ ´»½¬«®».±º ¬¸» ´¿¬» ѵ·²¿©¿² µ¿®¿¬» ³¿-¬»® ݸ±¦± Ò¿µ¿³¿ô ¬¸·.³¿-.¬±²¹«»ô ¸¿.©¸± ¼± ²±¬¸·²¹ ¾«¬ -´±©ô ¸»¿ª§ ¹®·²¼.× ¬± ¼±á Ó§ ©¸±´» ©±®´¼ ©¿.

¿²¼ -²¿¬½¸».®»´§ ±² ¿ ®¿°·¼óº·®» -»¯«»²½» ±º ¸·¹¸ ¬»²-·±² ¿²¼ ®»´¿¨¿¬·±²ò NÌ»²-»ó´±±-»ó¬»²-»ó´±±-»òM ß µ·´´»® ±²»ó¬©± ½±³¾·²¿¬·±² º±® ¬¸» ¹§³ ¿²¼ ¬¸» ®·²¹ò .èð ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ô·µ» ¸¿®¼ó-¬§´» µ¿®¿¬» °«²½¸»-ô ÎÕÝ µ»¬¬´»¾»´´ -©·²¹.

°±©»®´·º¬»® и·´ ɱ®µ³¿²ô ÎÕÝò N× ¸¿ª» ¾»»² ¬®¿·²·²¹ ¿ º®·»²¼ ±º ³·²» «-·²¹ ¬¸» ÐÌРŬ¸» «´¬®¿ó¿¾¾®»ª·¿¬»¼ ®±«¬·²» º®±³ б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ à º±® ¬¸» ¼»¿¼´·º¬ ¿²¼ ¸» ¸¿.¬¸¿¬ ©±«´¼ ¾» ½´±-» ¬± ¬¸» ÐÌÐáM Û²¬»® ¬¸» Õ»¬¬´»¾»´´ º±½«-».Ø¿´´ ±º Ú¿³» ײ-¬®«½¬±® ±º ¬¸» Ç»¿®ò èï .¿ -¬¿¬·½ °®»--ò ß² «´¬®¿ó¿¾¾®»ª·¿¬»¼ °®±¹®¿³ ½±²-·-¬·²¹ ±º ¿ °«´´ ¿²¼ ¿ °®»-¸¿.¬¸»®» ¿²§ ©±®µ±«¬ º±® ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´.¾«¬ ©±«´¼ ´·µ» ¬± «-» ¿ ÐÌÐ º±®³¿¬ò ×.³¿¼» «° ±ºò ̸» -©·²¹ ·¿ N¾·¹M °«´´ô ¿²¼ ¬¸» ¹»¬ó«° ½¿² ¾» ½´¿--·º·»¼ ¿.¿ ËÍÓÝ ¿²¼ ÍÉßÌ ª»¬»®¿²ô ¿ ¼»º»²-·ª» ¬¿½¬·½·²-¬®«½¬±®ô ¿²¼ ¿ ɱ®´¼ Ó¿®¬·¿´ ß®¬.× ¸¿ª» ¾»»² º±´´±©·²¹ ¬¸» °±-¬.¬¸» °±©»® ¬± -°»½¬¿½«´¿®´§ º·´´ ³±-¬ ݱ³®¿¼»-K -¬®»²¹¬¸ ²»»¼-ò Ú±® ¿ ½±«°´» ±º §»¿®.¾»¬¬»®ò × ¸¿ª» ®«¬¸´»--´§ ®»¼«½»¼ ¬¸» ²«³¾»® ±º »¨»®½·-»-ô »ª»² ·º ¬¸»§ ©»®» º¿ª±®·¬».ÌØÛ ÎÕÝ Î×ÌÛ ÑÚ ÐßÍÍßÙÛ NÐ ¿ª»´ôM ©®±¬» Ì»¨¿.±º ³·²»ò øÍ»» §±« ´¿¬»®ô ©·²¼³·´´ÿ÷ DZ« ©·´´ -¬®«½¬«®» §±«® ¬®¿·²·²¹ ¿®±«²¼ ¬¸» º¿³·´·¿® б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ º±«²¼¿ó ¬·±² ±º ±²» ±ª»®¸»¿¼ °®»-.©¸¿¬ ¬¸» ÎÕÝ Ð®±¹®¿³ Ó·²·³«³ ·.¬± ¼± µ»¬¬´»¾»´´.³¿¼» ¹®»¿¬ °®±¹®»-.øíïë ¼»¿¼ ¬± ìëð ·² ¿¾±«¬ ¿ §»¿®÷ò Ò±© ¸» ©¿²¬.±² ¼±·²¹ º»©»® ¬¸·²¹.±º Û¼¼·» N¬¸» Ù®»»² Ù¸±-¬M Õ±©¿½¦ ±² ¬¸» Ϋ--·¿²Õ»¬¬´»¾»´´ò½±³ º±®«³ò Û¼¼·» ·.¿²¼ ±²» º«´´ó¾±¼§ °«´´ò Ò±¬» ¬¸¿¬ ¬¸··.

©·¬¸ ¬©± µ»¬¬´»¾»´´.¿®» N°´¿-¬·½ôM ¿.±º ݸ®·.´·-¬»¼ ·² ¬¸» ÚßÏ ½¸¿°¬»®ô µ»¬¬´»¾»´´ °«´´.©·¬¸±«¬ ±ª»®¼»ª»´±°·²¹ ¬¸»³ò ݸ¿º·²¹ ·.±º ¿ ¾¿½µ ·²¶«®§ò NÕ»¬¬´»¾»´´ -©·²¹.¿²¼ ·²º¿²¬®§³»²ô ¾´±±¼§ ¬¸·¹¸.¿²¼ -²¿¬½¸».-¬®»²¹¬¸»² ¬¸» ´»¹.·¬ò ˲´·µ» -¯«¿¬-ô »ª»² ª»®§ ¸»¿ª§ °«´´.¿²¼ ¸·°.ª¿®§Oº±® ·²-¬¿²½»ô Û¼¼·» ³·¹¸¬ ¼± ¸¿²¹ -²¿¬½¸».®¿¬¸»® ¬¸¿² -¯«¿¬.¹±·²¹ ¬± ¾» °«´´·²¹ ¿¬ ¸»¿ª§ ©»·¹¸¬.èî ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Nɸ»² ³§ º¿¬¸»® -¿© ³§ º«´´ -»¬ ±º ÕÞ-ôM Û¼¼·» ©®±¬» ³»ô N¸» µ²»© ©¸¿¬ ¬¸»§ ©»®» ®·¹¸¬ ¿©¿§ò Ø» -°»²¬ ¬·³» ·² Ϋ--·¿ ¼«®·²¹ ÉÉî ¿²¼ ®»³»³¾»®.Ѿ·-°±ò λ°»¬·¬·±² µ»¬¬´»¾»´´ -©·²¹.µ²»».·.²± ²»»¼ º±® ¸»¿ª·»® ´»¹-ò Ы´´.¿²¼ ª¿®·¿¬·±².¿²¼ -²¿¬½¸»-ò Ü»¬¿·´.¾»»² ²¿®®±©´§ º±½«-»¼ ±² ³·´·¬¿®§ °®»--».¸» °«¬.¿®» ¿´©¿§.·º §±« ¿®» ¿º¬»® ¸«¹» ´»¹.±º ¿ N¾·¹ °«´´Mæ ¼»¿¼ ´·º¬.®¿®»´§ ·®®·¬¿¬» ¬¸» µ²»»-ò Õ»² ͸¿³®±½µ ±º ËÚÝ º¿³» °«´´.ر´¼»®ô ÎÕÝô -¬®»²¹¬¸ ½±¿½¸ º±® ¬¸» ¬»¿³.³«-·½ ¬± ¬¸» »¿®.¿¬¬¿½¸»¼ ¬± ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´-ô ¾«¬ ¬¸» »--»²½» ±º ¬¸» Ù®»»² Ù¸±-¬K.±²ò ß °¿--·²¹ó¾§ ¶¿®¸»¿¼ ¾«¼¼§ ±º ¸·.¾¿´´·-¬·½¿´´§òM Õ»¬¬´»¾»´´ °«´´.ο²¼¿´´ ͬ®±--»²ô иÜô °«¬ ·¬ô ¬± ¿ ³¿² ±º -¬®»²¹¬¸ ¿ ³«-½«´¿® ¾¿½µ ·.©»´´ôM ±¾-»®ª»¼ º¿³±«.¶±µ»¼ô Nß®» ¬¸±-» §±«® ´»¹-ô ±® ¿®» §±« ®·¼·²¹ ¿ ½¸·½µ»²áÿM Ú·¹¸¬·²¹ ³»² ®·¼» ½¸·½µ»².©·¬¸ ®«¾¾»® ¾¿²¼.¿¬ Ý¿´ б´§ Í¿² Ô«·.°±©»®´·º¬·²¹ ½±¿½¸ Ô±«·» Í·³³±²-ò ߬ ´»¿-¬ ·² »¨°»®·»²½»¼ ´·º¬»®-O©¸± »³°´±§ ¿ ¸»¿ª§ µ»¬¬´»¾»´´ô ½®·-° ¬»½¸²·¯«»ô ¿²¼ º±®½»º«´ ¾®»¿¬¸ó ·²¹ò Ü®ò Ú®»¼ Nͯ«¿¬M Ø¿¬º·»´¼ -¬¿¬»¼ô N̸» ¾»-¬ ¹®·° »¨»®½·-».º±®¹» ¿ ª·½» ¹®·°ò Nݱ¿½¸ô × ¶«-¬ ¼±²K¬ ¹»¬ ¬·®»¼ÿM ̸·.¿² ±ª»®¸»¿¼ °®»--ò Ò±© ©¸§ ¿ °«´´ ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¿ -¯«¿¬á Þ·¹ °«´´-Oµ»¬¬´»¾»´´ -©·²¹.¼»ª»´±° ½¸¿³°·±²-¸·° ½±²¼·¬·±²·²¹ ¿²¼ ¾«®² º¿¬ ©·¬¸±«¬ ¬¸» ¼·-¸±²±® ±º ¿»®±¾·½-ò .¬®¿·²·²¹ ¸¿.¬®¿·²·²¹ ¸¿.¿®» -·³°´§ «²¿½ó ½»°¬¿¾´»ò × ©¿.®¿¬¸»® ¬¸¿² -¯«¿¬.¾»½¿«-» ¸·.ø¬¸»§ ¼±²K¬ »¿¬ ¬¸»³÷ò Ù±¬ ¿ °®±¾´»³ ©·¬¸ ¬¸¿¬á ß.©·¬¸ ¿ Ó¿®·²» º®·»²¼ ©¸± ¸¿¼ ¶«-¬ ®»¬«®²»¼ º®±³ ¿ ¬±«® ·² Ú¿´´«¶¿¸ò É» ¸¿¼ ¶«-¬ ©±®µ»¼ ±«¬ ¿²¼ ¸¿¼ ±«® -¸±®¬.-©·²¹·²¹ ¬¸»³ ·² ¬¸» -«¾ó¦»®± ½±´¼ ±º Õ±´§³¿ò Ø» -¿© ³» ¼± -±³» ¿²¼ ©¿.©¸¿¬ ¾·¹ ¿®³.¿²¼ -²¿¬½¸»-ô ¾¿®¾»´´ ¼»¿¼ ´·º¬-ô Ñ´§³°·½ °«´´-O©·´´ ²±¬ ®»°´¿½» -¯«¿¬.±® §±« ½±³°»¬» ·² ÐÔ ±® ÉÔò Þ«¬ ·º §±« ¿®» ²±¬ô ¬¸»§ ®«´»ò Û¼¼·» N¬¸» Ù®»»² Ù¸±-¬M °«´´.©±®µ ¬¸» ¿¾.©¿´µ·²¹ ·² ¬¸» ±ºº·½»®-K ¯«¿®¬»®.¼®¿³¿¬·½¿´´§ ®»¼«½» §±«® ½¸¿²½».¾»½¿«-» ¿ º·¹¸¬»® ¸¿.²± º«²ò ß²¼ º±® -±³» ½±³®¿¼»-ô º±® ·²-¬¿²½» -°»½·¿´ ±°»®¿¬±®.°´»¿-»¼ ¾§ ©¸¿¬ ¸» -¿© ¿²¼ -³·´»¼ -± × ³«-¬ ¬¸¿²µ §±« º±® ¬¸¿¬òM ̸·.¬¸» Ϋ--·¿² -±´¼·»®.¾«·´¼ ¾¿½µ-ò Ú±® ®»¿-±².¿²¼ µ»¬¬´»¾»´´ -©·²¹.®»³¿·²»¼ ¬¸» -¿³»æ ¿ ¾·¹ °«´´ °´«.¸¿®¼ ³¿²K.¿®» ¬± ¿ ¾±¼§¾«·´¼»®ò Ы´´.¿²¼ -©·²¹.

¿²¼ ±¬¸»® ±ª»®¸»¿¼-ô ¬¸»§ º·´´ ·² ¬¸» -³¿´´ ¹¿°.¿®¬·½´» º±® Ϋ--·¿²Õ»¬¬´»¾»´´ò½±³ò NDZ« ½¿² ¾»¬ ¬¸¿¬ × «-»¼ »ª»®§ ¬»²-·±² ¬»½¸²·¯«» ¬¸¿¬ пª»´K.¬¸» ÎÕÝ ©¿§ò Ѳ» ±º ³§ -¬«¼»²¬-ô Ö«-¬·² Ï«¿´´»®ô ÎÕÝô ¿½½·¼»²¬¿´´§ ©±®µ»¼ «° ¬± ¿ ±²»ó¿®³ ½¸·² ¾§ º±½«-·²¹ ±² °«´´·²¹ ¸·.¬± ¿²§±²» ©¸± ½±«´¼ ¼± ¿ ±²»ó¿®³ °«´´ó«°O¿²¼ ®»´¿¬·ª»´§ ´·¬¬´» ¼±·²¹ô × -¬«³¾´»¼ «°±²ô ¯«·¬» ¿½½·¼»²¬¿´´§ô ¬¸» -·¼» ®±¿¼ ¬± ¬¸» ±²»ó¿®³ °«´´«°ôM ©®±¬» Ö«-¬·² ·² ¸·.´¿¬ÿ Nߺ¬»® §»¿®.¬¸·.¬¸» ³·´·¬¿®§ °®»--ò ò ò ò × ©¿.°«´´·²¹ ¸¿®¼ ©·¬¸ ³§ ´¿¬ ±² ¬¸» ²»¹¿¬·ª» ±º »ª»®§ ®»°ò ß½¬·ª»´§ °«´´·²¹ ¼±©² ©·¬¸ §±«® ´¿¬ ©·´´ ¹®±±ª» ¿ ³±¬·±² -¬®·µ·²¹´§ -·³·´¿® ¬± ¬¸» ÑßÐò ò ò ò λ³»³¾»®æ §±« ³«-¬ °«´´ ´·µ» ¸»´´ ©·¬¸ §±«® ´¿¬ ©¸»² ¬¸» ©»·¹¸¬ ·.¾±±µ.¼»-½»²¼·²¹ÿ èí .¬¸»·® »ºº»½¬ ±² ¬¸» ´¿¬-O©¸»² §±« °®»-.²±¬ ¸«®¬ §±«® µ²»»-ô ¬¸» ©¿§ ÇÑË -¯«¿¬ ¸«®¬.´»-.¾» ¬¸» Þ·¹ Ы´´ò ß.²¿·´»¼ ¬¸» ¬®«¬¸ ¿¾±«¬ -¯«¿¬¬·²¹æ Nͯ«¿¬¬·²¹ ¼±».±¾ª·±«.ÌØÛ ÎÕÝ Î×ÌÛ ÑÚ ÐßÍÍßÙÛ Ü± ²±¬ ·²¬»®°®»¬ ¬¸» ¿¾±ª» ¿.¸»® ¸«-¾¿²¼ò NÒ±ô ¸±²»§ô §±«® ¾«¬¬ ³¿µ».±¾ª·±«.µ»¬¬´»¾»´´ ³·´·¬¿®§ °®»-.§±«® ¾«¬¬ ´±±µ ¾·¹òM Ѳ ¬¸» -¿³» ²±¬»ô Ü¿² Ö±¸² ¸¿.©»´´ò ò ò ò ̸» «²»¨°»½¬»¼ »¨»®½·-» ¬¸¿¬ ¸»´°»¼ ³» ±² ¬¸» ÑßÐ -·¼» ®±¿¼ ©¿.³¿µ» ³§ ¾«¬¬ ´±±µ ¾·¹áM ¿ ©±³¿² ¿-µ.º±® °®»--»-ô ³·´·¬¿®·».¬¿´µ ¿¾±«¬ô ·²½´«¼·²¹ ¬¸» ¿²¿´ ´±½µô °±©»® ¾®»¿¬¸·²¹ô ¿¾ ¿²¼ ¹´«¬» º´»¨·±²ô ¿²¼ ¬¸» ½®«-¸ ¹®·°ò Ô»¿®² ¬¸» ¬»½¸²·¯«».§±«® µ²»»-òM ͯ«¿¬O·º §±« ¿®» ¬¿«¹¸¬ ¸±© ¬± ¼± ·¬ °®±°»®´§ ¿²¼ ·º ·¬ ·.¿®» ¹®»¿¬ º±® ¬¸» µ²»»-ò Nܱ».½±²-·-¬»²¬ ©·¬¸ §±«® ¹±¿´-ò É» ¬»¿½¸ ¬¸» º®±²¬ -¯«¿¬ ¿¬ ¬¸» ÎÕÝ ·²-¬®«½¬±® ½»®¬·º·½¿¬·±² ½±«®-»ò Þ«¬ ¬¸» º±«²¼¿¬·±² ±º ¬¸» ÎÕÝ -§-¬»³ ©·´´ ¿´©¿§.¼®»-.-¬®»²¹¬¸»² ¬¸» -¸±«´¼»®-ô ¬¸» «°°»® ¾¿½µô ¿²¼ ¬¸» ¿®³-ò ɸ¿¬ ·.¬¸¿¬ ±ª»®¸»¿¼ °®»--».©·¬¸ ¸·.·² §±«® ¿®³±® ´»º¬ ¾§ ¬¸» °«´´-K ¾´¿²µ»¬ ¾±³¾·²¹ò ׬ ·.±º ¼®»¿³·²¹O³§ »·¹¸¬¸ ¹®¿¼» ¹§³ ¬»¿½¸»® -¿·¼ ¸»K¼ °¿§ ïð𠾫½µ.²»¹¿¬·ª».·.¿ -¬¿¬»³»²¬ ¬¸¿¬ -¯«¿¬¸«®¬ §±«® µ²»»-ò ݱ²¬®¿®§ ¬± ¬¸» ½±²ª»²¬·±²¿´ ©·-¼±³ô °®±°»®´§ ¼±²» -¯«¿¬.

¿² ¿³¾·¬·±«.-±±² ¿.¿²¼ ±¾´·¯«»-ò NÌ®«-¬ ³»ô ¿ º±®¬§óº·ª» ³·²«¬» ©±®µ±«¬ ±º Ó·´·¬¿®§ Ю»--».º±® ¿ ®»¹«´¿® ¹«§ ¿-°·®·²¹ ¬± ¾» ¿ ¸¿®¼ ¹«§æ Ø Ì¸» ËòÍò Í»½®»¬ Í»®ª·½» ïðó³·²«¬» -²¿¬½¸ ©·¬¸ ¿ îìóµ·´±¹®¿³ µ»¬¬´»¾»´´Oîðð ®»°-ò Ø Ì¸» ½´»¿²ó¿²¼ó°®»-.¬·³»òM ß -¸±®¬ -¬®»¬½¸ ±º °«´´ó«° °®¿½¬·½» ¿²¼ Ö«-¬·² ¾¿¹¹»¼ ¸·.·º §±« °®»-.©»´´ ¿.º»¿¬ô ¾«¬ §±« ©·´´ ¼»º·²·¬»´§ ¾«·´¼ -¬®±²¹ ´¿¬.©·´´ ©±®µ ¬¸» ¿¾¼±³·²¿´ ³«-½´».²± ³¿¹·½ º±®³«´¿ô ¾«¬ ¿¬ -±³» °±·²¬ §±«K´´ º»»´ ª»®§ ½±³º±®¬¿¾´» ¿²¼ -¬®±²¹ ©¸»² §±« ¿®» °«´´·²¹ ¬¸» ©»·¹¸¬ ¼±©²ò ò ò ò ׬ ¬±±µ ³» ¿ º»© ³±²¬¸-ò ̸»² ±²» ¼¿§ × ¬®·»¼ ¿² ÑßÐ ¿²¼ ©¿-«®°®·-»¼ ¬¸¿¬ × ½±«´¼ ¿½¬«¿´´§ °«´´ ³§-»´º «°O¾«¬ × ½±«´¼²K¬ ¼± ¿ ½±³°´»¬» ®»°ò λ³»³¾»®ô × ¸¿¼ ²±¬ ¾»»² ¬®¿·²·²¹ °«´´«°.©·¬¸ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ½´±-»-¬ ¬± ¸¿´º §±«® ¾±¼§©»·¹¸¬O ï ®»° ©·¬¸ »¿½¸ ¿®³ò .¿²§ ³¿½¸·²» ¿¼ª»®¬·-»¼ ±² ´¿¬» ²·¹¸¬ ¬»´»ª·-·±²ôM ¿--«®»Ü¿² Ö±¸²ô ¿ ¬¸®±©»® ¿²¼ ©»·¹¸¬´·º¬»® ©·¬¸ ¿ ½«´¬ó´·µ» º±´´±©·²¹ò Ú±´´±©·²¹ ·.§±« -¬¿®¬ °®»--·²¹ ¸»¿ª§ô §±« ©·´´ ¾» °´»¿-¿²¬´§ -«®°®·-»¼ ¿¬ ¬¸» °±©»®º«´ »ºº»½¬ ¬¸·¼®·´´ ¸¿.¬¸» ﮬ§ ©¿§ò ß.èì ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ̸»®»K.§»¬ ®»¿´·-¬·½ -»¬ ±º ¹±¿´.±² §±«® ¿¾.¿.¿¬ ¿´´ ¼«®·²¹ ¬¸·.ÑßÐò ܱ²K¬ ¸±´¼ §±«® ¾®»¿¬¸ ¸±°·²¹ ¬± ®»°»¿¬ Ö«-¬·²K.

ÌØÛ ÎÕÝ Î×ÌÛ

ÑÚ

ÐßÍÍßÙÛ

̸» Í»½®»¬ Í»®ª·½» -²¿¬½¸ô »¨°´¿·²»¼ º«®¬¸»® ±² ·² ¬¸» ¾±±µô ©·´´ ¾«·´¼ ¿ º·¹¸¬·²¹ ³¿²K- -°·®·¬
¿²¼ ½±²¼·¬·±²·²¹ô ³»´¬ ¬¸» º¿¬ ©·¬¸±«¬ ¬¸» ¼·-¸±²±® ±º ¿»®±¾·½-ô ¼»ª»´±° ¸¿®¼ó¼®·ª·²¹ ¸·° °±©»®
º±® «²-¬±°°¿¾´» ¬¿½µ´»- ¿²¼ ¸¿®¼ ¸·¬-ô ¿²¼ ³¿µ» ±¬¸»® ³»² ¬¿µ» ²±¬·½» ©¸»² §±« -¸¿µ» ¸¿²¼-ò
̸» ¸»¿ª§ µ»¬¬´»¾»´´ °®»-- ¾«·´¼- ¿² «°°»® ¾±¼§ ®»¿¼§ ¬± ¬¿µ» ¿²¼ ¼·-¸ ±«¬ °«²·-¸³»²¬ò ײ -±³»
°¿®¬- ±º Ϋ--·¿ô °®»--·²¹ ¿ ¬©±ó°±±¼ ·- ¿ ®·¬» ±º °¿--¿¹» º®±³ ¾±§ ¬± ³¿²ò ß- ·¬ -¸±«´¼ ¾»ò
Ø»®» ·- ©¸¿¬ ݱ³®¿¼»- ´¿¼·»- -¸±«´¼ -¸±±¬ º±®æ

Ø
Ø

̸» ËÍÍÍ ïðó³·²«¬» -²¿¬½¸ ©·¬¸ ¿ ïîóµ·´±¹®¿³ µ»¬¬´»¾»´´Oîðð ®»°-ò
̸» ÝúÐ ©·¬¸ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ½´±-»-¬ ¬± ¿ ¯«¿®¬»® ±º §±«® ¾±¼§©»·¹¸¬O
ï ®»° ©·¬¸ »¿½¸ ¿®³ò

׬ ³¿§ ¬¿µ» §±« ¿ §»¿®ô ¬©±ô ±® ³±®» ¬± ¾®·²¹ §±«® -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ½±²¼·¬·±²·²¹ «° ¬± ¬¸·- ´»ª»´å
¬¿µ» §±«® ¬·³»ò ɸ»² §±« ³¿µ» ¬¸»-» ¹±¿´-ô §±«® ¾®«¬» -¬®»²¹¬¸ô »¨°´±-·ª» °±©»®ô ¿²¼ ½±²¼·¬·±²ó
·²¹ ©·´´ ·³°®»--ô §±« ©·´´ ¸¿ª» ³«-½´»- ·² ¿´´ ¬¸» ®·¹¸¬ °´¿½»- ¿²¼ ²± ¾±¼§ º¿¬ ¬± -°»¿µ ±ºò DZ« ©·´´
¾» -¬®±²¹ »²±«¹¸ ¬± ¾» ¿½½»°¬»¼ ¿- ¿ ³¿² ¿³±²¹ ³»²ò

èë

èê

ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ

ÌØÛ ÎÕÝ Î×ÌÛ

ÑÚ

ÐßÍÍßÙÛ

Ì

¸» ½´»¿² ¼®¿©- ·¬- ²¿³» º®±³ ¬¸» ®»¯«·®»³»²¬ ¬± ¾®·²¹
¬¸» ©»·¹¸¬ º®±³ ¬¸» ¹®±«²¼ ¬± §±«® -¸±«´¼»®- ·² ±²»
N½´»¿²M ³±ª»³»²¬ò ײ ¬¸» ÎÕÝ -§-¬»³ ±º ¬®¿·²·²¹ô -·²¹´» µ»¬¬´»ó
¾»´´ ½´»¿²- ¿®» ²±¬ «-»¼ ±² ¬¸»·® ±©²O¬±± »¿-§O¾«¬ ·² ¿ °¿·®
©·¬¸ °®»--»-ò Û¨½»°¬ ©¸»² §±« ¿®» ´»¿®²·²¹ ¬± ½´»¿²ò
̸» µ»¬¬´»¾»´´ ½´»¿² ¬»½¸²·¯«» ·- ª»®§ ¼·ºº»®»²¬ º®±³ ¬¸» ±²»
»³°´±§»¼ ¾§ Ñ´§³°·½ ´·º¬»®-ò ̸» ¾·¹¹»-¬ ¼·ºº»®»²½»- ¿®» ²±¬
-¸®«¹¹·²¹ ¬¸» -¸±«´¼»®-ô µ»»°·²¹ ¬¸» »´¾±©- ·²ô ¿²¼ ²±¬ °«ººó
·²¹ ±«¬ ¬¸» ½¸»-¬ò
Ò±¬» ¬¸¿¬ ©¸·´» ¬¸» ½´»¿² ·- ±²» ±º ¬¸» »¿-·»-¬ »¨»®½·-»- ±²»
½¿² ¼± ©·¬¸ ¿ ¹·ª»² -·¦» ±º µ»¬¬´»¾»´´ô ·¬ ·- ±²» ±º ¬¸» ³±®» ¼·ºó
º·½«´¬ ±²»- ¬± ¼± ®·¹¸¬O©·¬¸±«¬ ¾¿²¹·²¹ §±«® º±®»¿®³ ±®
§¿²µ·²¹ §±«® »´¾±©ò ͱ ¬¿µ» §±«® ¬·³» °®¿½¬·½·²¹ô ¶«-¬ ¿ º»©
®»°- »ª»®§ ¼¿§ ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¿ ´±¬ ·² ±²» -¸±¬ò ̸» ½´»¿²»® §±«®
½´»¿²ô ¬¸» ¾·¹¹»® §±«® °®»--ò

Ù»±®¹» N¬¸» Ϋ--·¿²
Ô·±²M Ø¿½µ»²-½¸³·¼¬

èé

èè

ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ

Ì¿-µæ Ý´»¿²
ݱ²¼·¬·±²æ
з½µ «° ¿ µ»¬¬´»¾»´´ô -©·²¹ ·¬ ¾¿½µ ¾»¬©»»² §±«® ´»¹- ¿- ·º º±® ¿ -©·²¹ô ¿²¼ ¾®·²¹ ·¬ ¬± ¬¸» ®¿½µ ·² ±²»
-³±±¬¸ ³±ª»³»²¬ò ̸»² ¼®±° ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¾¿½µ ¾»¬©»»² §±«® ´»¹- ¿²¼ ®»°»¿¬ ¬¸» ¼®·´´ º±® ®»°-ò

̸» ½´»¿²ò

ï

î

©·¬¸ ¬¸»·® ¿®³.³«-¬ ¼± ¿´´ ¬¸» ©±®µò ëò ̸» µ»¬¬´»¾»´´ ³«-¬ ¬®¿ª»´ ¬¸» -¸±®¬»-¬ ¼·-¬¿²½» °±--·¾´»ò êò ˲¿½½»°¬¿¾´»æ -½±±°·²¹å ¾¿²¹·²¹ ¬¸» º±®»¿®³-å -¬®»--·²¹ ¬¸» ¾¿½µô »´¾±©-ô ©®·-¬-ô ±® -¸±«´¼»®-ò Ô¿¼·».±® ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´.ÌØÛ ÎÕÝ Î×ÌÛ ÑÚ ÐßÍÍßÙÛ Í¬¿²¼¿®¼æ ïò ß´´ ±º ¬¸» °±·²¬.³«-¬ -¬¿§ ´±±-»ô ¿²¼ ¬¸» ¸·°.-¸±«´¼ ²±¬ ¸·¬ ¬¸»·® ¾®»¿-¬.¬¸¿¬ ¿°°´§ ¬± ¬¸» -©·²¹ô ³·²«.¬¸» -¬®¿·¹¸¬ó¿®³ ®»¯«·®»³»²¬ ±² ¬¸» ¬±°ò îò ܱ²K¬ ¼·° §±«® µ²»».©¸»² ®¿½µ·²¹ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ò íò ̸» µ»¬¬´»¾»´´ô ¬¸» »´¾±©ô ¿²¼ ¬¸» ¬±®-± ³«-¬ N¾»½±³» ±²»M ±² ¬¸» ¬±° ±º ¬¸» ½´»¿²ò ̸» -¸±«´¼»®.º±® ¸»¿´¬¸ ®»¿-±²-ò í ì èç .³«-¬ ¾» °®»--»¼ ¼±©²ò ìò ̸» ¿®³.

¼± ²±¬ ®»¯«·®» §±« ¬± ½®«-¸ ¬¸» ¸¿²¼´»å §±« ½¿² »ª»² µ»»° §±«® ¸¿²¼ ±°»² ¿²¼ ©·¹¹´» ¬¸» º·²¹»®-ò Ö«-¬ ¼±²K¬ ´»¬ §±«® ©®·-¬ ½¿ª» ·²ò з½µ §±«® µ»¬¬´»¾»´´ «° ©·¬¸ ¬©± ¸¿²¼-ò Í°»¿® ±²» ¸¿²¼ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ¸¿²¼´» ©¸·´» ¸±´¼·²¹ «° ¬¸» ¾¿´´ ©·¬¸ ¬¸» ±¬¸»®ò Ы-¸ ¼»»°»®ò É·¹¹´» §±«® ¸¿²¼ ¿®±«²¼ ¬± º·²¼ ¿ ½±³º±®¬¿¾´» -°±¬ò Õ»»° ¿¼¶«-¬ó ·²¹ «²¬·´ ¬¸» ¸¿²¼´» ®»-¬.-±³» ³±®» ¬± ®»´·»ª» ¬¸» °®»--«®» ±² ¬¸» º±®»ó ¿®³ ¿²¼ ¬± ¾»½±³» N±²» ©·¬¸ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´òM DZ« -¸±«´¼ º»»´ ³±®» ©»·¹¸¬ ±² §±«® º±®»¿®³ ¬¸¿² ±² §±«® °¿´³ò ɸ»² ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ·.·² ¾±¨·²¹ò ò ò ò ̸» º±®»¿®³ ¿²¼ ¬¸» º·-¬ -¸±«´¼ ¾» «-»¼ ¿.·² ³±¬·±² ¼±²K¬ ¹®·° ·¬ô ¶«-¬ ¸±±µ ¬¸» ¸¿²¼´» ©·¬¸ §±«® º·²¹»®-ò з½µ «° ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ©·¬¸ ¬©± ¸¿²¼-ô ¬¸»² ´»¬ ¹± ©·¬¸ ±²»ò ï î .±® N¹®·²¼-MO¿²¼ ¬¸» ¹®·° º±® ¬¸» ½´»¿² ¿²¼ ¬¸» ¯«·½µ ´·º¬-ò ̸» ¾¿´´·-¬·½.¿ ¹«¿®¿²¬»» ±º ©»¿µ²»-.¿²¼ ·²¶«®·»-ò ̸»®» ·.¿ ¼·ºº»®»²½» ¾»¬©»»² ¬¸» ¹®·° º±® ¬¸» ¹»¬ó«° ¿²¼ ±¬¸»® -´±© ´·º¬.±²» -±´·¼ °·»½»ô ´·µ» ¿ ½´«¾ ©·¬¸ ¿ µ²±¬ ±² ¬¸» »²¼ ±º ·¬ò ̸» º·-¬ -¸±«´¼ ¾» µ»°¬ ±² ¿ -¬®¿·¹¸¬ ´·²» ©·¬¸ ¬¸» º±®»¿®³ ¿²¼ ¬¸»®» -¸±«´¼ ¾» ²± ¾»²¼·²¹ ±º ¬¸» ©®·-¬ ·² ¿²§ ¼·®»½¬·±²òM Ü·¬¬± ©·¬¸ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ´·º¬-ò ß ´·³° ©®·-¬ ¾»²¬ ¾¿½µ ·.çð ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ý´»¿² Ó¿-¬»®§ ͬ»° ýïæ ¬¸» Ù®·° Ø¿ª·²¹ -¬«¼·»¼ ¾±¨·²¹ ¹®»¿¬-ô Þ®«½» Ô»» ±²½» ½±³³»²¬»¼ô N̸»®» ¿®» ²± ©®·-¬.±² ¬¸» ª»®§ ¸»»´ ±º §±«® °¿´³ô ¿´³±-¬ -´·¼·²¹ ¼±©² ±²¬± §±«® º±®»¿®³ò Ô»¬ ¹± ©·¬¸ ¬¸» -«°°±®¬·²¹ ¸¿²¼ ¿²¼ ´»¬ ¬¸» ¾¿´´ ®»-¬ ±² ¬¸» ±«¬-·¼» ±º §±«® º±®»ó ¿®³ò É·¹¹´» §±«® º·²¹»®.

¿®» -´·¹¸¬´§ °«-¸»¼ º±®©¿®¼ò Ñ®· رº³»µ´»®ô ×-®¿»´· -°»½ ±°.°±-¬«®» ·.¬¸» ±°°±-·¬» ±º ¿ -¬®«¬¬·²¹ ¾±¼§¾«·´¼»®K-ò ̸» -¸±«´¼»®.¬¸·¿´·¹²³»²¬ N¬¸» ©¿®®·±® °±-¬«®»òM ̸» ®¿½µò çï .ÌØÛ ÎÕÝ Î×ÌÛ ÑÚ ÐßÍÍßÙÛ Ý´»¿² Ó¿-¬»®§ ͬ»° ýîæ ¬¸» ο½µ Í»²·±® ÎÕÝ Î±¾ Ô¿©®»²½» ¸¿.ª»¬ ¿²¼ ¬¸» ¿«¬¸±® ±º ̸» É¿®®·±® Ü·»¬ô ½¿´´.¿®» -°®»¿¼ ±«¬ ´·µ» ¿ º·¹¸¬»®K-ô ¬¸» »´¾±©¿®» ¬·¹¸¬´§ °®»--»¼ ¿¹¿·²-¬ ¬¸» ¾±¼§ ø²± ·³¿¹·²¿®§ ´¿¬-ô ݱ³®¿¼»ÿ÷ô ¿²¼ ¬¸» ¸·°.²±¬ «° ¬± -²«ººô N¬¸» ®¿½µM ®»º»®.¼®¿³¿¬·½¿´´§ ¿½½»´»®¿¬»¼ ±«® -¬«¼»²¬-K ½´»¿² ³¿-¬»®§ ¾§ °®±°±-ó ·²¹ ¬± -¬«¼§ ¬¸» ½´»¿² ·² ®»ª»®-»æ ¬¸» ®¿½µô ¬¸» ¼®±°ô ¬¸» ½´»¿² °®±°»®ò ׺ §±«® ©»·¹¸¬´·º¬·²¹ ·.¿®» -¬®»¬½¸»¼ ¼±©²ô ¬¸» ½¸»-¬ ·.²±¬ °«ºº»¼ ±«¬ô ¬¸» -¸±«´¼»® ¾´¿¼».¬± ¸±´¼·²¹ ¿ ©»·¹¸¬ ±² §±«® ½¸»-¬ò ݸ»¿¬ ½«®´ ¿ µ»¬¬´»¾»´´ ©·¬¸ ¬©± ¸¿²¼-ò ß¼¶«-¬ §±«® ¹®·° ¿²¼ ´»¬ ¹± ©·¬¸ ¬¸» ¿--·-¬·²¹ ¸¿²¼ò Ó±ª» ¿®±«²¼ ¬± º·²¼ ¬¸» -©»»¬ -°±¬ ©¸»®» §±« ¾»½±³» N±²» ©·¬¸ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´òM ß ¹·®»ª·µK.

çî ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ܱ ²±¬ -«°°±®¬ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¾§ -¸®«¹¹·²¹ §±«® -¸±«´¼»® ±® °«-¸·²¹ «° ©·¬¸ §±«® ¿®³ò λ´¿¨ §±«® -¸±«´¼»® ¹·®¼´» ¿²¼ ´»¬ ¬¸» ©»·¹¸¬ ±º ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ °¿-.·³°±®¬¿²¬ ¬± µ»»° -±³» ¬»²ó -·±² ·² §±«® ¹´«¬»-O°·²½¸ ¿ ½±·²O ¬± °®±¬»½¬ §±«® ¾¿½µò ß´-± µ»»° -±³» ¾®¿½»¼ ¬»²-·±² ·² §±«® ¿¾-ò ر© ²±¬ ¬± ®¿½µ §±«® ½´»¿²-ò É®±²¹ò ˲´·µ» ¿ ¼«³¾¾»´´ô ¿ µ»¬¬´»¾»´´ ³«-¬ ¾» ®¿½µ»¼ ½´±-» ¬± §±«® ½»²ó ¬»®´·²»ò ׳¿¹·²» ¬¸¿¬ §±« ¿®» «-·²¹ §±«® »´¾±© ¬± °®±¬»½¬ §±«® ´·ª»® ±® -°´»»² º®±³ ¿ °«²½¸ò Ю»-.§±«® ¿®³ ¿¹¿·²-¬ §±«® ®·¾-ò ß² ¿®³ N¼·-½±²²»½¬»¼M º®±³ ¬¸» ¾±¼§ °«²·-¸».¼·®»½¬´§ ¬± §±«® ®·¾ ½¿¹»ô -¬±³¿½¸ô ¿²¼ ¸·°-ò DZ«® »´¾±© ³«-¬ ¹± ¿.¬¸» -¸±«´¼»®ò É®±²¹ò .°±--·¾´»ò ׬ ·.´±© ¿.

ÌØÛ ÎÕÝ Î×ÌÛ ÑÚ ÐßÍÍßÙÛ Ì¸» ´¿-¬ °±·²¬ ¼±».½¿´´ N¬¸» ¾®±µ»²ó¿®³ °±-·¬·±²MO¬¸» º·-¬ ¸»¿¼·²¹ -·¼»ó ©¿§.-¬¿§·²¹ ·²ò ß ³»²¬¿´ »¨°»®·³»²¬ -¸±«´¼ ½±²ª·²½» §±« ¬¸¿¬ ¬¸·.´¿¼·».©·¬¸ µ»¬¬´»¾»´´-ô «°°»® ¿®³-ô ±® º±®»¿®³-ò ɸ·½¸ ·.-´·¹¸¬´§ ¬»²-»¼ô ¿²¼ ¼±²K¬ º±®¹»¬ ¬± ¾®»¿¬¸»ò ͬ¿²¼·²¹ ±® ©¿´µ·²¹ ©·¬¸ ¿ µ»¬¬´»¾»´´ ®¿½µ»¼ ©·´´ º±®½» §±«® ¬®¿°.±º §±«® ¹»²¼»®ô ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ -¸±«´¼ º·¬ ½±³º±®¬¿¾´§ ·²¬± ¬¸» N¬®·¿²¹´»M ±º §±«® »´¾±©ò ׺ ·¬ ¼±».³±®» ¬± ¬¸» -·¼»ò λ¹¿®¼´»-.©·´´ ¼± ¬¸» ·²-·¼» ±º §±«® »´¾±© ²± ¹±±¼ò ݱ³®¿¼».¬± ®»´¿¨O·¬ ·.²±¬ ¿°°´§ ¬± ´¿¼·»-ò Ú±® ¸»¿´¬¸ ®»¿-±²-ô ·¬ ·.Nº±®½»¼ ®»´¿¨¿¬·±²MO¿²¼ ¸»´° §±« º·²¼ ¿ ½±³º±®¬¿¾´» ®¿½µò ܱ²K¬ °®±½»»¼ ¬± ¬¸» ²»¨¬ -¬»° «²¬·´ §±«® ®¿½µ ·.³«-¬ º·²·-¸ ¬¸»·® ½´»¿².²±¬ô ¬¸» ¬±° ±º §±«® º±®»¿®³ ©·´´ »¨°»®·»²½» ¿ ´±¬ ±º °®»--«®» º®±³ ¬¸» ¾¿´´ò Ѳ½» §±« ¸¿ª» ¾»½±³» ±²» ©·¬¸ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ô ¸±´¼ ¬¸» ®¿½µ «²¬·´ º¿¬·¹«» º±®½».°»®º»½¬ÿ çí .©¸§ ¬¸»§ ³«-¬ ®»-±®¬ ¬± ¿ ³±®» ¿©µ©¿®¼ô ©·¼»® °±-·¬·±² ©·¬¸ ¬¸» º±®»¿®³ ¿²¼ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ±«¬-·¼» ¬¸»·® ¾®»¿-¬-ò Þ» ½¿®»º«´ ²±¬ ¬± »²¼ «° ·² ©¸¿¬ ¿®³ó©®»-¬´»®.±® ¾¿½µ©¿®¼ ©¸·´» ¬¸» »´¾±© ·.§±« ¬± °«¬ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¼±©²O©·¬¸ ¬©± ¸¿²¼-ô °´»¿-»ò Õ»»° §±«® ¹´«¬».²±¬ ¿¼ª·-¿¾´» ¬¸¿¬ ©±³»² ¿°°´§ °®»--«®» ¬± ¬¸»·® ¾®»¿-¬.

¬¸» ½¿-»ô º»¿® ·.¼®±°°»¼ º®±³ ¬¸» ®¿½µ ¾¿½µ ¾»¬©»»² ¬¸» ´»¹-ô ·¬ ³«-¬ ¾» ´·¬»®¿´´§ ¼®±°°»¼ ©·¬¸ ¿ ¬±¬¿´´§ ´±±-» ¿®³ò ̸» ¿®³ ³«-¬ -¬¿§ ®»´¿¨»¼ ¿²¼ -¬®¿·¹¸¬»² ±«¬ ½±³°´»¬»´§ ±² ¬¸» ¾±¬¬±³ ±º ¬¸» ¼®±°ò ̸» -¸±½µ ·.»´¾±© °®±¾´»³-ò ß®³ ¬»²-·±² ·.çì ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ý´»¿² Ó¿-¬»®§ ͬ»° ýíæ ¬¸» Ü®±° ɸ»² ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ·.¿ -·¹² ±º º»¿®ò DZ« ¿®» ¿º®¿·¼ ±º ¹»¬¬·²¹ ·²¶«®»¼ ¾§ ¬¸» ³±³»²¬«³ ±º ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ò Þ«¬ô ¿.·º §±« ¿®» °±«®ó ·²¹ ª±¼µ¿ò ̸» µ»¬¬´»¾»´´ ©·´´ ®±´´ ±ºº §±«® º±®»¿®³ò ̸» ¼®±°ò ï î .±º¬»² ·.¿ -»´ºóº«´º·´´·²¹ °®±°¸»½§ò Ø»®» ·.¬¸»² ¿¾-±®¾»¼ ¾§ ¬¸» ¸·°-ò Ò»¹¿¬·ª» ½«®´·²¹ ¬¸» ¾»´´ ·²ª·¬».¸±© ¬± ¾«·´¼ §±«® ½±²º·¼»²½» ¿²¼ ¿ ®»´¿¨»¼ ¼®±°æ Ю¿½¬·½» ±² ¿ -«®º¿½» ©¸»®» §±« ½¿² -¿º»´§ ¬¸®±© ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ò ͬ¿®¬ ©·¬¸ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ·² ¬¸» ®¿½µò Ы-¸ §±«® ¾«¬¬ ¾¿½µô ®»´¿¨ §±«® ¿®³ô ¿²¼ ¬«®² §±«® ¬¸«³¾ -´·¹¸¬´§ ¼±©² ¿.

²±¬ ©»´½±³»¼ ¾§ §±«® »´¾±©ò DZ«® ¿®³ -¸±«´¼ ½±³°´»¬»´§O¿²¼ ´±±-»´§ÿO-¬®¿·¹¸¬»² ±«¬ ¿¬ ¬¸» ¬·³» ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ·.¬¸» ³±³»²¬ ¬± ®»´»¿-» §±«® µ»¬¬´»¾»´´ò Ç»-ô ¶«-¬ ´»¬ ·¬ ®·° ¾»¸·²¼ §±«ò í ì çë .ÌØÛ ÎÕÝ Î×ÌÛ ÑÚ ÐßÍÍßÙÛ Ü±²K¬ ¬¸®±© ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ º±®©¿®¼å µ»»° ·¬ ¿.·.¿ ª»®§ ·³°±®¬¿²¬ ½±²½»°¬ ·² µ»¬¬´»¾»´´ ¯«·½µ ´·º¬-ò DZ«® º·-¬ µ»»°.¬± §±«® ¹®±·²ô ¬¸» ¾»¬¬»®ò ̸» ¬·¹¸¬»® ¬¸» ¿®½ô ¬¸» ¾»¬¬»®ò Ì¿³·²¹ ¬¸» ¿®½ ·.½´±-» ¬± §±«® ¾±¼§ ¿.´±¿¼·²¹ ¾«¬ ²±¬ §±«® ¾¿½µò ̸·.°±·²¬·²¹ ¿´³±-¬ -¬®¿·¹¸¬ ¼±©² ¿¬ ¬¸» ª»®§ ¾±¬¬±³ò Ò±¬» ¬¸¿¬ ¬¸» ¬«®² ±º ¬¸» º·-¬ ³«-¬ ¾» -»¿³´»--ô ´·µ» ¿ µ«²¹ º« ¾´±½µò ß ¶»®µ§ ¬®¿²-·ó ¬·±² ·.¬«®²·²¹ ³±®» ¿²¼ ³±®» «²¬·´ §±«® ¬¸«³¾ ·.°±--·¾´»ÿ ܱ²K¬ ¹®·° ¬¸» ¸¿²¼´»å ¸±±µ ·¬ ´±±-»´§ ©·¬¸ §±«® º·²¹»®-ò ܱ²K¬ ´»¬ §±«® »´¾±© º´¿®»å ·¬ ³«-¬ ³±ª» ¬±©¿®¼ ¬¸» ½»²¬»®´·²»ò ̸®±© ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¾»¸·²¼ §±« ¾»¬©»»² §±«® ´»¹-O²±¬ -¬®¿·¹¸¬ ¼±©²ò Ö«-¬ ´·µ» ¬¸» ¸·µ» °¿-º®±³ º±±¬¾¿´´ò ̸» ½´±-»® §±«® º±®»¿®³ ·.¾»¸·²¼ §±«ò Ò±© §±« -¸±«´¼ ´±±µ ´·µ» ¿ ©·¬½¸ ®·¼·²¹ ¿ ¾®±±³-¬·½µO§±«® º±®»¿®³ò DZ«® ©»·¹¸¬ ³«-¬ ¾» ±² §±«® ¸»»´-ô ¿²¼ §±« ³«-¬ ´±±µ -¬®¿·¹¸¬ ¿¸»¿¼ò DZ« -¸±«´¼ º»»´ §±«® ¸·°.

´±±-» ¿.¿ ©¸·°ò ܱ²K¬ ¼®±° ¬¸·.©¿§ò .çê ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Õ»»° °®¿½¬·½·²¹ô ¿²¼ ¼±²K¬ ¿¬¬»³°¬ ½´»¿².«²¬·´ §±«® ¼®±° ·.

¬¸» ¾»´´ ·.½±³·²¹ ¸±³»ô ¬± ³¿µ» -«®» ¬¸» ©»·¹¸¬ ©·´´ ®»-¬ ¿.-·³°´» ¿.¼®±° ¬®¿¶»½¬±®§ò ß.±º ³·-¬¿µ»-æ °«´´·²¹ ©·¬¸ ¬¸» ¿®³ ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¬¸» ¸·°-ô ¾¿²¹·²¹ §±«® º±®»¿®³ô ¿²¼ -± ±²ò Ö«-¬ ®»¬®¿½» ¬¸» ¼®±°ò Í°»¿® §±«® ¸¿²¼ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ¸¿²¼´» ¿.ÌØÛ ÎÕÝ Î×ÌÛ ÑÚ ÐßÍÍßÙÛ Ý´»¿² Ó¿-¬»®§ ͬ»° ýìæ ¬¸» Ý´»¿² Ю±°»® ɸ»² §±« ¸¿ª» ¿½¸·»ª»¼ ¿ ®»´¿¨»¼ ¼®±°ô ¼±²K¬ ®»´»¿-» ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ±² ¬¸» ¾±¬¬±³ ±º ¬¸» ¼®±°ô ¾«¬ -²¿° §±«® ¸·°.°±--·¾´»ò Ô»¬ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ®±´´ ¿®±«²¼ §±«® º±®»¿®³ ®¿¬¸»® ¬¸¿² º´·° ±ª»® §±«® º·-¬ò ï î çé .¬¸¿¬ò ׺ §±« ¹·ª» ·¬ ¿²§ ³±®» ¬¸±«¹¸¬ô §±« ¿®» ´·µ»´§ ¬± ³¿µ» ¿ -»®·».´±© ±² §±«® °¿´³ ¿.¿²¼ ´»¬ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ½±³» «°ô ®»¬®¿½·²¹ ·¬.

±² ¹»¬ó ¬·²¹ §±«® ¸¿²¼ ¿®±«²¼ ¬¸» ¾»´´ ®¿¬¸»® ¬¸¿² ´»¬¬·²¹ ¬¸» ¾»´´ º´·° ±ª»® ¿²¼ -³¿½µ §±«ò ß.°±--·¾´»å ·¬ ¸»´°.¬± ª·-«¿´·¦» ¬¸¿¬ §±« ¿®» ½´»¿²·²¹ ¬± §±«® ©¿·-¬ ®¿¬¸»® ¬¸¿² §±«® -¸±«´¼»®ò Ì»²-» §±«® ¹´«¬».¬¸» º·²¿´ -¬¿¹» ±º ¬¸» ½´»¿² ¬± ¿² «°°»®½«¬æ NÚ±½«.§±« ©±«´¼ º±® ¿ °«²½¸O¬± ¿¾-±®¾ ¬¸» ·³°¿½¬ò ܱ²K¬ ®»¾»²¼ §±«® µ²»»-ò ̸» ½´»¿²ò í ì .¿²¼ ¾®¿½» §±«® ¿¾-O¼±²K¬ -«½µ ¬¸»³ ·²ô ¾«¬ ©¿´´ ¬¸»³ «° ¿.´±© ¿.©¿·-¬ ´»ª»´ô ·³¿¹·²» ¬¸¿¬ §±« ¿®» ¼±·²¹ ¿² «°°»®½«¬ ¿²¼ ¹»¬ §±«® ¸¿²¼ ¿®±«²¼ ¬¸» ¾»´´ò Ó¿µ» ¿ º·-¬ ¿¬ ¬¸» ¬±° ¬± ¹»¬ ¬¸» ¾»´´ ·² ´·²» ©·¬¸ §±«òM Ý¿¬½¸ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¿.çè ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Í»²·±® ÎÕÝ Ó·µ» Ó¿¸´»® ½±³°¿®».¬¸» ¾»´´ °¿--».

ÌØÛ ÎÕÝ Î×ÌÛ ÑÚ ÐßÍÍßÙÛ ï í NÚ±½«.¬¸» ¾»´´ °¿--».±² ¹»¬¬·²¹ §±«® ¸¿²¼ ¿®±«²¼ ¬¸» ¾»´´ ®¿¬¸»® ¬¸¿² ´»¬¬·²¹ ¬¸» ¾»´´ º´·° ±ª»® ¿²¼ -³¿½µ §±«ò ß.©¿·-¬ ´»ª»´ô ·³¿¹·²» ¬¸¿¬ §±« ¿®» ¼±·²¹ ¿² «°°»®½«¬ ¿²¼ ¹»¬ §±«® ¸¿²¼ ¿®±«²¼ ¬¸» ¾»´´ò Ó¿µ» ¿ º·-¬ ¿¬ ¬¸» ¬±° ¬± î ¹»¬ ¬¸» ¾»´´ ·² ´·²» ©·¬¸ §±«òM çç .

ïðð ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ò±¬ ½´»¿²ò Ò±¬ ½´»¿²ò .

©·´´ º±®½» §±« ²±¬ ¬± ½´»¿² ¬± ¬¸» N¾®±µ»²ó¿®³ °±-·¬·±²òM Õ»»° §±«® ±¬¸»® ¸¿²¼ «° ¬± ¾´±½µ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ -¸±«´¼ ·¬ ¾±«²½» ±ºº ¬¸» ©¿´´ÿ Ô·µ»©·-»ô º¿½·²¹ ¬¸» ©¿´´ ¿²¼ ½´»¿²·²¹ ©·´´ ¬»¿½¸ §±« ¬± ¬¿³» ¬¸» ¿®½ò Õ»»° §±«® ¹«¿®¼ «°ÿ DZ« ³«-¬ ®»¿´·¦» ²±© ¬¸¿¬ ¬¸» ½´»¿²ô ¿´¬¸±«¹¸ ¿ ¾¿-·½ ³±ª»ô ·.©·¬¸ ¬¸» -¯«¿¬ô ¬¸» ©¿´´ ©·´´ ¸»´° §±« ©·¬¸ §±«® ½´»¿² ¬»½¸²·¯«»ò ܱ ¿ º»© ½´»¿².¾±®·²¹ô ¾«¬ ¬»´´ -±³»±²» ©¸± ½¿®»-ò ̸» ©¿´´ ©·´´ º±®½» §±« ¬± ¬¿³» ¬¸» ¿®½ò ïðï .©·¬¸ ¬¸» -·¼» ±º §±«® º±±¬ô ±² ¬¸» ©±®µ·²¹ -·¼»ô ¬±«½¸·²¹ ±® ¿´³±-¬ ¬±«½¸·²¹ ¿ ©¿´´ò ̸·.ÌØÛ ÎÕÝ Î×ÌÛ ÑÚ ÐßÍÍßÙÛ ß.°»® -»--·±²ò ׬ ·.²±¬ -± -·³°´» ¬± ³¿-¬»®ò × ©·´´ -¿§ ·¬ ¿¹¿·²æ ¬¿µ» §±«® ¬·³» ©·¬¸ ·¬ ¿²¼ ²»ª»® ³¿µ» ³¿²§ ¿¬¬»³°¬.

ïðî ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ .

¸¿ª» ¹·ª»² ©¿§ ¬± -³¿´´ô º»³·ó ²·²» ©¿·-¬.¬±®-±.¸¿ª» º¿´´»² ±«¬ ±º º¿ª±®ô ³¿²´§ Ú¿®²»-» Ø»®½«´».©·¬¸ °±©»®ó º«´ -¸±«´¼»®.¸¿®¼ô §±« ©·´´ ¸¿®¼´§ ²»»¼ ¬± ¼± ¿²§¬¸·²¹ »´-» º±® §±«® «°°»® ¾±¼§ò Û«¹»²» Í¿²¼±© ¼·-°´¿§¬¸» ¼»º·²·¬·ª» ½´¿--·½ ¬±®-±ò ïðí .¿²¼ ´¿®¹» °»½-ò ɸ¿¬ ¿ -¸¿³»ô ¾»½¿«-» ·º §±« ©±®µ §±«® ±ª»®¸»¿¼ °®»--».²± ½±·²½·¼»²½» ¬¸¿¬ -·²½» ±ª»®¸»¿¼ °®»--».ÌØÛ ÎÕÝ Î×ÌÛ × ÑÚ ÐßÍÍßÙÛ ¬ ·.¿²¼ ³·¼-»½¬·±².

Ó¿-¬»®§ ͬ»° ýïæ ¬¸» Ô±¿¼»¼ Ý´»¿² DZ«® °®»-.¹±±¼ ¿.¿ µ»¬¬´»¾»´´ò ̸» ½´»¿² ©·´´ ®±½µ ¸·³ ±ºº ¾¿´¿²½»ô ¿´³±-¬ ³¿µ·²¹ ¸·³ -¬¿¹¹»® ¾¿½µ©¿®¼ò Ø» ©·´´ ¬¸»² °«¬ «° ¿ -¸¿µ§ °®»--ô ¸·.´±½µ»¼ ¿²¼ ©·¬¸ ¿ ³·²·³¿´ ¾¿½µ ¿²¼ñ±® -·¼» ¾»²¼ò íò Õ»»° §±«® ©¸±´» ¾±¼§ ¬·¹¸¬ô »-°»½·¿´´§ ¬¸» ³·¼-»½¬·±²ô ¹´«¬»-ô ¿²¼ ¯«¿¼-ò ìò Õ»»° §±«® °®»--·²¹ -¸±«´¼»® ¼±©²ò ëò Ô±½µ ±«¬ §±«® »´¾±© ½±³°´»¬»´§ ¿²¼ °¿«-» ³±¬·±²´»--ò Ý¿«¬·±²æ ̸» º±´´±©·²¹ ¸·¹¸ó¬»²-·±² ¿²¼ °±©»®ó¾®»¿¬¸·²¹ ¬»½¸²·¯«».ïðì ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ì¿-µæ Ý´»¿² ¿²¼ Ó·´·¬¿®§ Ю»-ݱ²¼·¬·±²æ Ý´»¿² ¿ µ»¬¬´»¾»´´ ¿²¼ °®»-.·.±²´§ ¿.©·¬¸ ¸»¿®¬ °®±¾´»³.°´¿§·²¹ ¿ ¹¿³» ±º Nº±®½» °±±´ôM »¨°»®¬´§ ®»¾±«²¼·²¹ ¬¸» º±®½» ¹»²»®¿¬»¼ ¾§ ¬¸» ½´»¿² º®±³ ¬¸» ¹®±«²¼ò ɸ»²O±® ·ºO§±« ³¿-¬»® ¬¸·.¾±¼§ ·²¬± ¸·.¸» °®»--».º»»¬ ¿²¼ ©¿·-¬ ©·¹¹´·²¹ ¿´´ ±ª»® ¬¸» °´¿½»ò Ò±© ©¿¬½¸ ¿² »¨°»®¬ ¼± ¬¸» -¿³» ¬¸·²¹ò ̸» µ»¬¬´»¾»´´ °®± ·¬¸» ·²¼·-°«¬¿¾´» ³¿-¬»® ±º ¬¸» º±®½».¸» ¹»²»®¿¬»-ò ̸» ¸»¿ª§ µ»¬ó ¬´»¾»´´ ©·´´ ²±¬ °«-¸ ¸·³ ¿®±«²¼ò ײ-¬»¿¼ô ¬¸» µ·²»¬·½ »²»®¹§ ©·´´ ¼± -±³»¬¸·²¹ ª»®§ ½±±´ò ׬ ©·´´ ²±¬ ¼·--·°¿¬» ¾¿½µ ±ª»® ¸·.·¬ -¬®·½¬´§ ±ª»®¸»¿¼ ¬± ´±½µ±«¬ò ͬ¿²¼¿®¼æ ïò п«-» ³±¬·±²´»--ô ©·¬¸ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ®¿½µ»¼ ´±²¹ »²±«¹¸ ¬± ³¿µ» -«®» §±« ©·´´ ²±¬ ¾» «-·²¹ ¬¸» ³±³»²¬«³ ¹»²»®¿¬»¼ ¾§ ¬¸» ½´»¿²ô º±® ¬¸» °®»--ò îò Ю»-.§±«® ½´»¿²ò É¿¬½¸ ¿ ²»©¾·» ½´»¿² ¿²¼ °®»-.-¸±«´¼»® ¾«¬ ®¿¬¸»® ¹± -¬®¿·¹¸¬ ¼±©² ¸·.´·µ» ¿ -°®·²¹ò ߺ¬»® ¿ ´»¹¿´ °¿«-»ô ¬¸» -¬±®»¼ »²»®¹§ ©·´´ ®»¾±«²¼ »¨°´±-·ª»´§ º®±³ ¬¸» º»»¬ ·² ¿ ½®·-° ¼·-°´¿§ ±º -¬®»²¹¬¸ ¿.º»»¬ò Ûª»®§ ³«-½´» ©·´´ ¬»²-»ô ¿²¼ ¸·.±® ¸·¹¸ ¾´±±¼ °®»--«®»ÿ Ю»-.©·¬¸ §±«® µ²»».¿®» ²±¬ ¿°°®±°®·¿¬» º±® ݱ³®¿¼».©¸±´» ¾±¼§ ©·´´ ½±³°®»-.-µ·´´ §±« ©·´´ ©·»´¼ ¿©»ó -±³» °®»--·²¹ °±©»®ò .¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ò ̸» ´±¿¼»¼ ½´»¿²ò ß² »¨°»®·»²½»¼ ¹·®»ª·µ ·.

«° ©·¬¸ ¸·.©¸·´» °«¬¬·²¹ ¬¸» ´»¿-¬ ¿³±«²¬ ±º -¬®»-.²±¬ ¿² »¿-§ -µ·´´ ¬± ¼»ª»´±°ò Ø»®» ·.©·´´ ¾» °±©»®º«´´§ ´±¿¼»¼ º±® ¿½¬·±²ò ß½½±®¼·²¹ ¬± Ϋ--·¿² -°±®¬.§±«ò ر«¼·²· ½±«´¼ ¬¿µ» ¿²§±²»K.±ª»®¸»¿¼ô ¿²¼ °´¿½» §±«® ¸¿²¼.º·²¼.©¸± ¼·° ´±-» ¬¸» ¬·¹¸¬²»-.©¸§ §±« ©·´´ º·²¼ ¿ º»© ·²½±²-·-¬»²½·».°®»°¿®»¼ º±® ·¬ò Ø» ¼·»¼ ¿º¬»® ¸» ¹±¬ -¬®«½µ ©·¬¸±«¬ ©¿®²·²¹ò ܱ²K¬ ¼·° §±«® µ²»».©»´´ò Ю»-.½±±´ ¼®·´´ ¬¸¿¬ ©·´´ ¸»´° §±« ³¿-¬»® ·¬ ¿²¼ ¬»¿½¸ §±« ¬± -¬¿§ ¬·¹¸¬ ¬±±ò ͬ¿²¼ ·²-·¼» ¿ ¼±±®©¿§ô ®¿·-» ¾±¬¸ ¿®³.§±« ®¿½µ §±«® ½´»¿²ô ³¿¨·³¿´´§ ¬·¹¸¬»² §±«® ©¸±´» ¾±¼§ ±² ·³°¿½¬æ §±«® º»»¬ô §±«® ¯«¿¼-ô §±«® ¹´«¬»-ô §±«® ¿¾-ô §±«® ´¿¬-ò ׬ ·.§±« °´¿§ º±® ¬¸» ÒÞßô §±« ©·´´ ²»»¼ ¿ -¬«®¼§ ¾±¨ ¬± -¬¿²¼ ±²ò ïðë .NÙ±ÿM ß ¹®»¿¬ ¿®³ó©®»-¬´»® ©·´´ ´±¿¼ »ª»² ¾»º±®» ¸» ¹®·°.°®»½»¼»²½»ò ߬ ¬¸» ÎÕÝ ©» ²»ª»® ®»-¬ò Ò±¬» ¬¸¿¬ ¿´¬¸±«¹¸ §±«® °®»--».-¸±«´¼ ¾» -´·¹¸¬´§ ¿¾±ª» §±«® ¸»¿¼ò ˲´»-.¸·³-»´º °·²²»¼ ©·¬¸±«¬ µ²±©·²¹ ©¸¿¬ ¸¿.¾»º±®» ¬±¬¿´ ½´»¿² ³¿-¬»®§ò Ý´»¿² ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ©·¬¸ ¬¸» ¬©±ó¸¿²¼»¼ °·-¬±´ ¹®·°ô ¬¸»² ®»´»¿-» ±²» ¸¿²¼ º±® ¬¸» °®»--ò Ú±´´±©·²¹ ¬¸» °®»--ô §±« ³¿§ ¼®±° ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ º®±³ ¬¸» ½¸»-¬ ©·¬¸ ¬©± ¸¿²¼.¿´´ ¸·.²±¬ ¶«-¬ ¿¾±«¬ -¸±½µ ¿¾-±®°¬·±²å ¾®¿½·²¹ º±® ¬¸» ©»·¹¸¬ ©·´´ ³¿µ» ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ º»»´ ´·µ» ¿ ¬±§ ·² §±«® ¸¿²¼ô ¿²¼ §±«® ³«-½´».©·´´ ²±¬ ¾» ¿¬ ¬¸»·® -¬®±²¹»-¬ ©·¬¸±«¬ ¿ -¬®±²¹ ½´»¿²ô §±« ½¿² -¬¿®¬ °®¿½¬·½·²¹ °®»--».ÌØÛ ÎÕÝ Î×ÌÛ ÑÚ ÐßÍÍßÙÛ ß.©·´´ ³¿µ» ¬¸» °®»-.±² §±«® -¸±«´¼»®ô §±« ³«-¬ -¬¿®¬ ¬¸» ´·º¬ ©·¬¸ §±«® -¸±«´¼»® ³¿¨·³¿´´§ °®»--»¼ ¼±©²O¬¸» ±°°±-·¬» ±º ¿ -¸®«¹O¿²¼ §±«® »´¾±© °«-¸»¼ ¿.½±³³¿²¼ ¬± °«´´ ¾»º±®» ¬«®²·²¹ ±² ¸·.¾»¬©»»² ̸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´ ݸ¿´´»²¹» ¿²¼ Û²¬»® ¬¸» Õ»¬¬´»¾»´´ÿ ̸» ´¿¬¬»® ¾±±µ ¬¿µ».-½·»²¬·-¬ Ю±º»--±® Ç«®· Ê»®µ¸±-¸¿²-µ§ô ·-±³»¬®·½¿´´§ ¬»²-·²¹ §±«® ³«-½´».¾·½»°.±°°±²»²¬ò ß²¼ ¿² ¿³¿¬»«® ©¸± ©¿·¬.¾»º±®» ¿ ¼§²¿³·½ ½±²¬®¿½¬·±² ½¿² ·³°®±ª» §±«® °»®º±®³¿²½» ¾§ «° ¬± îð °»®½»²¬ÿ ß ¹±±¼ ¿®³ó©®»-¬´»® ´±¿¼.³«-½´».¸·¬ ¸·³ò ͱ ¾®¿½» §±«®-»´º ©¸·´» ¬¸» ¾»´´ ·.·º §±« ¿®» ³·´·¬¿®§ °®»--·²¹ ·¬ò ×¼»¿´´§ô §±«® ¸¿²¼.°«²½¸ ·º ¸» ©¿.¿.®»¯«·®»¼ º±® ¿ ¸»¿ª§ °®»--ò × ²»ª»® -¬±° °±´ó ·-¸·²¹ ³§ ¬®¿·²·²¹ -§-¬»³ô ©¸·½¸ ·.·¬ ½¿² ¹±ò ߬ ¬¸» -¿³» ¬·³»ô °«´´ ¬¸» »´¾±© -´·¹¸¬´§ ·²©¿®¼ ¬±©¿®¼ §±«® ¾»´´§ ¾«¬¬±²ò ׬ ©·´´ º»»´ ´·µ» §±« ¿®» -¬®»¬½¸·²¹ ¬¸» N¾±©M ±º §±«® ¼»´¬±·¼ò Õ»»°·²¹ ¬¸¿¬ -¸±«´¼»® ¼±©² ¬¸®±«¹¸±«¬ ¬¸» °®»-.-¬®±²¹»® ¿²¼ -¿º»®ô ¾«¬ ·¬ ·.±² ¬¸» -«°°±®¬·²¹ ¾»¿³ ¿.´±© ¿.©¸»² ®¿½µ·²¹ §±«® ½´»¿²ÿ ׺ §±« ¸¿ª» ®»¿¼ ̸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´ ݸ¿´´»²¹»ô §±« ³«-¬ ®»³»³¾»® ¬¸¿¬ × «-»¼ ¬± ®»½±³³»²¼ ¼·°°·²¹ §±«® µ²»»-ò Ò±¬ ¿²§ ³±®»ò × ¸¿ª» º±«²¼ ¬¸¿¬ ¹·®»ª·µ.©·¬¸ ¸·¹¸ó-¬®«²¹ ¬»²-·±² ¾»º±®» ¬¸» ®»º §»´´.º±® ¬¸» ®»º»®»»K.Ó¿-¬»®§ ͬ»° ýîæ Ы-¸ DZ«®-»´º ß©¿§ º®±³ ¬¸» Õ»¬¬´»¾»´´ ̱ ¹»¬ ¬¸» ³±-¬ ±«¬ ±º §±«® °®»-.-¬·´´ ·² ¬¸» ¿·®ô ²±¬ ©¸»² ·¬ ¸·¬.

¿²¼ º»»´ ¹®»¿¬ò ß²¼ §±«® °®»--·²¹ °±©»® ¸¿.±² °«-¸·²¹ §±«®-»´º ¿©¿§ º®±³ ¬¸» ¼±±®©¿§ ¼±©² ·²¬± ¬¸» ¹®±«²¼ò Ì®§ ¬± ´»¿ª» º±±¬ ·³°®·²¬.-±³» µ¿®¿¬»µ¿.½±³°¿½¬»¼ ¿²¼ ¹±¬¬»² -¸±®¬»®ò DZ«® -¸±«´¼»®.º±® ¿ °«²½¸ ø¼±²K¬ -«½µ ¬¸»³ ·²÷ò Þ®»¿¬¸» -¸¿´´±©´§ ¬¸®±«¹¸±«¬ ¬¸» »¨»®ó ½·-»ô ¾«¬ ©·¬¸±«¬ ®»´¿¨·²¹ §±«® ¿¾-ò ß.-¿§ô MÞ®»¿¬¸» ¾»¸·²¼ ¬¸» -¸·»´¼òM Ò±© °«-¸ «° ¿¹¿·²-¬ ¬¸» ¬±° ±º ¬¸» ¼±±®©¿§ ©·¬¸ ³±¼»®¿¬» »ºº±®¬ò Ò±¬» ©¸¿¬ ·¬ º»»´.ïðê ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ù®·° ¬¸» ¹®±«²¼ ©·¬¸ §±«® ¬±»-ò Ú´»¨ §±«® ¯«¿¼.¬·³»ô ·²-¬»¿¼ ±º °«-¸·²¹ «°ô º±½«.·² ¬¸» ½¿®°»¬ò Ò±¬» ¬¸¿¬ §±«® µ²»».¸¿ª» ¾»»² -«½µ»¼ ·²¬± ¬¸»·® -±½µ»¬.¿²¼ °«´´ «° §±«® µ²»»½¿°-ò Ý®¿³° §±«® ¹´«¬»-ò Þ®¿½» §±«® ¿¾.¹±²» ©¿§ «°ÿ .©·´´ ¸¿°°»²æ DZ« ©·´´ º»»´ ¬¸¿¬ §±«® ¬»²-» ¾±¼§ ¸¿.³«-¬ ®»³¿·² ´±½µ»¼ô ¿²¼ §±«® ¾¿½µ ³«-¬ ¾» ¾®¿½»¼ ©·¬¸ ¿ ³«-½«´¿® ½±®-»¬ò Ы-¸·²¹ «° ·.©»¿µò ͱ³»¬¸·²¹ ½«®·±«.´·µ»ò λ´¿¨ò ߺ¬»® ¿ ¾®·»º ®»-¬ô ¹¿¬¸»® ¬¸» ¬»²-·±² ·² §±«® ¾±¼§ º®±³ §±«® º»»¬ «°ô ¿²¼ ¬¸·.

º»»´·²¹ ±º ¬·¹¸¬²»-.-¬®±²¹ò ïðé .N´»¿µ¿¹»-òM д«¹ ¬¸»³ ©·¬¸ ¬»²-·±²ò É»¼¹» §±«®-»´º ¾»¬©»»² ¬¸» ¬±° ±º ¬¸» ¼±±®©¿§ ¿²¼ ¬¸» º´±±®ò Ô±½µ»¼ò ᱬ»¼ò λ³»³¾»® ¬¸¿¬ º»»´·²¹ º±® §±«® µ»¬¬´»¾»´´ °®»--ò Ы-¸·²¹ §±«®-»´º ¿©¿§ ·.¿²¼ °«-¸·²¹ §±«®-»´º ¿©¿§ ©¸»² §±« ¿®» °®»--·²¹ ¿ ´·ª» ©»·¹¸¬ò Ù®»¿¬»® -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ -¸±«´¼»® ®»-·´·»²½» ©·´´ ¾» §±«® ®»©¿®¼-ò Ò±¬» ¬¸¿¬ §±« ³«-¬ -¬¿§ ½±±´ º±® ¬¸·.³±®»ò DZ« ©·´´ ¿´-± ±¾-»®ª» ¬¸¿¬ §±« ©·´´ ¸¿ª» ¬± °´¿§ ©·¬¸ §±«® ¾±¼§ °±-·¬·±² ¬± º·²¼ ¿ -¬®±²¹ ½±²²»½¬·±² ¾»¬©»»² §±«® ¸¿²¼ ¿²¼ §±«® º»»¬ò ͽ¿² §±«® ¾±¼§ º±® ¿²§ -´¿½µ ¿®»¿.¬± ¹®»¿¬ -¬®»²¹¬¸ò Ò±© ¬®§ ¬¸» -¿³» ·-±³»¬®·½ °®»-.¬¸¿¬ ͬ»ª» Þ¿½½¿®·ô ÎÕÝô ¿°°®±°®·¿¬»´§ ½¿´´.ÌØÛ ÎÕÝ Î×ÌÛ ÑÚ ÐßÍÍßÙÛ Î»³»³¾»® ¬¸·.©·¬¸ ±²» ¿®³ò DZ« ©·´´ ²±¬·½» ¬¸¿¬ §±« ²»»¼ ¬± ¬»²-» §±«® ±¾´·¯«».¬± ©±®µò ɸ»² §±« ¼±«¾¬ §±«® -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ °¿²·½ô §±« ½¿²K¬ ¸»´° ¬¸·²µ·²¹ ±º ´·º¬·²¹ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ·²-¬»¿¼ ±º °«-¸·²¹ §±«®-»´º ¿©¿§ º®±³ ·¬ò DZ«® -¸±«´¼»® ©·´´ ½±³» «°ô ¿²¼ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ©·¬¸ ·¬ò Þ«¬ ±²´§ º±® ¿ ½±«°´» ±º ·²½¸»-ò ß²¼ ¬¸»² ·¬ ©·´´ ¼·»ò п¬·»²½» ¿²¼ ½±²º·¼»²½» ¿®» °®»®»¯«·-·¬».

-·³·´¿® ¬± ¬¸¿¬ ±º ¬¸» ß®²±´¼ °®»--æ ͬ¿®¬ ©·¬¸ §±«® °¿´³ ·² ¬¸» -»³·½«®´ °±-·¬·±²ô ¿²¼ ¬«®² ·¬ º±®©¿®¼ ¿.¬¸¿¬ §±« ´±½µ §±«® »´¾±© ¿¬ ¬¸» ¬±°ò Ê·-«¿´·¦» °«-¸·²¹ ±«¬©¿®¼ ©·¬¸ §±«® »´¾±©O-±®¬ ±º ¿ N´¿¬»®¿´ ®¿·-» ³»»¬.©·´´ ¸¿ª» ²± ´»ª»®¿¹»ò ̸» ¹®±±ª» ±º ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ³·´·¬¿®§ °®»-.¬¸» ¾»´´ -¬®¿·¹¸¬ «°å §±«® ¼»´¬.·² ¬¸» »ºº±®¬O»ª»² §±«® ¾·½»°-ò ̸» µ»¬¬´»¾»´´K.§±« µ»»° ¬¸» º±®»ó ¿®³ ª»®¬·½¿´ò ݱ²-·¼»® ¿´³±-¬ ±ª»®¼±·²¹ ·¬ ¬¸» ±¬¸»® ©¿§æ °«-¸ ¬¸» ©»·¹¸¬ ¿©¿§ º®±³ §±«® ¾±¼§ ¿´³±-¬ ¬± ¬¸» °±·²¬ ©¸»®» ·¬ º¿´´.·.«²·¯«» ¼»-·¹² »²¿¾´».»´»³»²ó ¬¿®§ ³»½¸¿²·½-ô É¿¬-±²æ §±« ©·´´ ²»ª»® °®»-.»ºº»½¬·ª»´§ N-¸±®¬»²-M §±«® º±®»¿®³ô ·³°®±ª·²¹ §±«® ´»ª»®¿¹»ò ̸» °®»-.Ó¿-¬»®§ ͬ»° ýíæ ¬¸» Ù®±±ª» ܱ ²±¬ °®»-.§±« ¬± °«-¸ ±«¬ ©·¬¸ §±«® º±®»¿®³ ¿¹¿·²-¬ ¬¸» N¾¿´´M ±º ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ò ̸·.§±« °®»--ò Ю»-.¬¸» ®»ª»®-» °»½ ¼»½µMO©¸·´» µ»»°·²¹ §±«® º±®»¿®³ ª»®¬·½¿´ ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¿²¹´»¼ ¬±©¿®¼ §±«® ¸»¿¼ò ׬ ·.¿ ¸»¿ª§ ©»·¹¸¬ ±ª»®¸»¿¼ «²´»-.-·¼»©¿§-ò DZ« ©·´´ ®»½®«·¬ ³±®» ³«-½´».¹®±±ª»ò ï î .ïðè ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ю»-.¬¸» ¾»´´ -±³»©¸¿¬ ±«¬©¿®¼ ®¿¬¸»® ¬¸¿² -¬®¿·¹¸¬ «°ô ¿²¼ ¾» -«®» ¬± µ»»° §±«® º±®»¿®³ ª»®¬·½¿´ ¿¬ ¿´´ ¬·³»-ò ˲´·µ» ¬¸» ß®²±´¼ °®»--ô ¬¸» Ϋ--·¿² ³·´·¬¿®§ °®»-¼»³¿²¼.

³«½¸ ¿.ÌØÛ ÎÕÝ Î×ÌÛ ÑÚ ÐßÍÍßÙÛ ïðç ͯ«»»¦» ¬¸» ¹·®§¿ ¿.§±« °®»-.²»»¼ -¬®»²¹¬¸»²·²¹ ¿.¿²±¬¸»® ·--«»ò Ô±±µ ¿¬ ¬¸» °¸±¬±¿²¼ ±¾-»®ª» ¬¸¿¬ ¬¸» ¸·° ·.±² ¬¸» ³»¿¬§ -°±¬ ¿¬ ¬¸» ª»®§ ¾¿-» ±º §±«® °¿´³ ±² ¬¸» ´·¬¬´» º·²¹»® -·¼»ò Õ»»° §±«® -¸±«´¼»® °®»--»¼ ¼±©² ¿.°´«³¾ ´·²» ³«-¬ ¾» °®±¶»½¬»¼ ±ª»® §±«® º»»¬ ·º §±« ¼± ²±¬ º»»´ ´·µ» ¬±°°´·²¹ ±ª»®ò Ы-¸ §±«® º±®»¿®³ ¿¹¿·²-¬ ¬¸» ¾¿´´ º±® ¾»¬¬»® ´»ª»®¿¹»ò í ì .©¸± ¬»´´ §±« ²»ª»® ¬± ´±½µ §±«® ¶±·²¬-ò ̸» ¶±·²¬.¿´´ ¿¾±«¬ °¸§-·½-ò ß ¸»¿ª§ µ»¬¬´»¾»´´K.µ·½µ»¼ ±ª»® ¬± ¬¸» -·¼» -´·¹¸¬´§ ·² ±®¼»® ¬± ¹»¬ °±-·¬·±²»¼ -¬®¿·¹¸¬ «²¼»® ¬¸» ¾»´´ò ׬ ·.¼±ô ¿²¼ ´±½µ·²¹ ±«¬ ·.¬¸» ³«-½´».³«½¸ ¿.¸¿²¼´» ®»-¬.°±--·¾´» ¬¸®±«¹¸±«¬ ¬¸» °®»--ò λ³»³¾»® ¬± ª·-«ó ¿´·¦» ¬¸¿¬ §±« ¿®» °«-¸·²¹ §±«®-»´º ¿©¿§ º®±³ ¬¸» ©»·¹¸¬ ®¿¬¸»® ¬¸¿² °®»--·²¹ ·¬ «°ò Ú·²·-¸ ¬¸» ´·º¬ -´±© ¿²¼ ¬·¹¸¬ô ¿²¼ ´±½µ ±«¬ ¬¸» »´¾±© º·®³´§ò ܱ ²±¬ »ª»² ¾±¬¸»® ´·-¬»²·²¹ ¬± ¬¸» ¾·¹ -·--·».·¬ô ¿²¼ ®»³»³¾»® ¬± µ»»° §±«® ©®·-¬ ¬·¹¸¬ò Ó¿µ» -«®» ¬¸¿¬ ¬¸» ¾»´´K.¬¸» ©¿§ ¬± ¼± ·¬ò Ú´»¨·¾·´·¬§ ·.

º±® -±³» ¾¿½µ-ò ß² ·²¬»²-» ¿¾ ¿²¼ ¹´«¬» ½±²¬®¿½¬·±² ©·´´ ¸»´° §±« ¬± ¿ª±·¼ ´»¿²·²¹ ¾¿½µô ²± ³¿¬¬»® ¸±© ¸»¿ª§ ¬¸» ©»·¹¸¬ ·-ò Ô±±µ -¬®¿·¹¸¬ ¿¸»¿¼ ©¸»² °®»--·²¹ò Ô±±µ·²¹ «°ô ©¸·´» ³¿µ·²¹ §±«® ¬®·½»°.¿²¼ ½¸»-¬ -¬®±²¹»®ô ¬»³°¬.¬± ¿¾-±®¾ ¬¸» -¸±½µò DZ« ²»»¼ ¬± -¿ª» §±«® »²»®¹§ º±® ³±®» °®»--»-ò Í¿ª» §±«® »²»®¹§ ©¸»² ¬»-¬·²¹ §±«® ÝúÐò λ´¿¨ ¬¸» ¿®³ ¿²¼ ¼·° ¬¸» µ²»».¬¸» Þ»¿-¬ô ¾«¬ ²±¬ »²±«¹¸ ¾±¼§ ³¿-.¼±».Ë»½¸·ó®§« µ¿®¿¬» °®¿½ó ¬·¬·±²»®.-·¼»©¿§.Ó¿-¬»®§ ͬ»° ýëæ Ô±©»® ¬¸» Õ»¬¬´»¾»´´ ɸ»² §±« ¬»-¬ §±«® °®»-.²±¬ ¹·ª» §±« ¿² »¨½«-» ¬± ´»¿² ¾¿½µô ©¸·½¸ ½±«´¼ ¾» ¾¿¼ ²»©.©¸»² ´±©»®·²¹ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¬± §±«® ½¸»-¬ò .º¿«´¬ò λ¿´·¦» ¬¸¿¬ ¼·-°´¿½·²¹ ¬¸» ¸·°.N°±©»® ¾®»¿¬¸·²¹M ¬»½¸²·¯«»-ò ̸» ·³°±®ó ¬¿²¬ ¬¸·²¹ ¿¾±«¬ §±«® ¾®»¿¬¸·²¹ ·.°´»²¬§ ±º -¬®»²¹¬¸ ¬± -¬®·½¬´§ °®»-.Ó¿-¬»®§ ͬ»° ýìæ Ë-» ¬¸» Þ®»¿¬¸ ¬± Ó¿·²¬¿·² Ì»²-·±² DZ« -¸±«´¼ ¸¿ª» ¬¿µ»² ¿ ²±®³¿´ ¾®»¿¬¸ ¾»º±®» §±« »ª»² ½´»¿²»¼ ¬¸» ©»·¹¸¬ò ɸ»² §±« ¿®» °®»--ó ·²¹ô ¸±´¼ §±«® ¾®»¿¬¸ ±® ¾®»¿¬¸» -¸¿´´±©´§ ©¸·´» µ»»°·²¹ §±«® ¿¾.ïïð ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ NØ»¿ª§M ·.»ª»®§ ³±²¬¸ ±® ¬©±ô §±« ¼±²K¬ ¸¿ª» ¬± º·¹¸¬ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ±² ¬¸» ©¿§ ¼±©² ¿¬ ¿´´ò Ô±©»® ·¬ ¬± §±«® ½¸»-¬ ©·¬¸ ¿ ®»´¿¨»¼ ¿®³ô ¾®¿½» §±«® ¿¾-ô ¬»²-» §±«® ¹´«¬»-ô ¿²¼ ¼·° §±«® µ²»».¬§°» ±º ¾®»¿¬¸·²¹ò ׺ §±« ¿®» ¿ -¬«¼»²¬ ±º б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ ±® ̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±®ô §±« ³¿§ »³°´±§ ª¿®·±«.Ϋ--·¿² ©»·¹¸¬ ´·º¬»®.¬¸¿¬ ·¬ ¼±».§±« ¬± ´»¿² ¾¿½µò ß´-±ô ¿.¿²¼ ܱ²²·» ̸±³°-±²ô ©¸± ©»·¹¸ ¿ ¹±±¼ ¼»¿´ ±ª»® íððô ¸¿ª» ²± °®±¾´»³ °®»--·²¹ ¬¸» ïðê󰱫²¼ Þ»¿-¬ -¬¿²¼·²¹ ¿¬ ¿¬¬»²¬·±²ò Ѳ ¬¸» ±¬¸»® ¸¿²¼ô ïéð󰱫²¼ Í»²·±® ÎÕÝ Í¬»ª» ݱ¬¬»® ¸¿.¬± ¿²½¸±® ¸·³ó -»´º ¬± ¼± ·¬ -¬¿²¼·²¹ ®¿³®±¼ -¬®¿·¹¸¬ò Ò»©¬±²K.¬®·½µ «²¬·´ §±« ¿®» ±²» ¾¿¼ ¸±³¾®»ò Ю»-.«-»¼ ¬± -¿§ô °®»--·²¹ ±ª»®¸»¿¼ ©¸·´» ´±±µ·²¹ «° ³¿§ N¾·¬» ¬¸» ²»½µôM ·² ±¬¸»® ©±®¼-ô µ·²µ ·¬ò ͱ -¿ª» ¬¸·.¸¿®¼ò ß.-¿§ô NÞ®»¿¬¸» ¾»¸·²¼ ¬¸» -¸·»´¼MO¿ ¹®»¿¬ »¨°®»--·±² ¬± ¼»-½®·¾» ¬¸·.²±¬ ³¿µ» §±« ´±-» ¬»²ó -·±²ÿ ɸ»² §±« ´±-» ¬»²-·±² §±« ¿®» ©»¿µ ¿²¼ ª«´²»®¿¾´»ò Ю»-.®»´¿¬·ª»ô ±º ½±«®-»O®»´¿¬·ª» ¬± §±«® ¾±¼§ ©»·¹¸¬ ®¿¬¸»® ¬¸¿² §±«® -¬®»²¹¬¸ò ÎÕÝÞ«¼ Ö»ºº®·».

ÌØÛ ÎÕÝ Î×ÌÛ

ÑÚ

ÐßÍÍßÙÛ

ײ ¬®¿·²·²¹ §±« ©·´´ ¾» ¼±·²¹ ·¬ ¼·ºº»®»²¬´§æ Ô±©»® ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ «²¼»® ½±²¬®±´ô ¿²¼ º±½«- ±²
°«´´·²¹ §±«® »´¾±© ¼±©² ¿²¼ ¿½®±-- §±«® ¾±¼§ «-·²¹ §±«® ´¿¬- ¿²¼ ±¾´·¯«»-ô ¿- ·² ¿ ¼±©²©¿®¼
»´¾±© -¬®·µ» ±® ¿ ±²»ó¿®³ ½¸·²ò øÛª»²¬«¿´´§ô ±²½» §±« ¾»½±³» ¿©¿®» ±º §±«® ´¿¬ô ¬®§ «-·²¹ ·¬ ©¸»²
°®»--·²¹ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ô ¿ -«¾¬´» ¿¼ª¿²½»¼ ¬»½¸²·¯«»ò÷
Ѳ½» ¬¸» ¹·®§¿ ·- ·² ¬¸» ®¿½µô ¼®±° ·¬ ¿²¼ ½´»¿² ¿²¼ °®»-- ·¬ ¿¹¿·²ò

ײ ¬®¿·²·²¹ ´±©»® ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¬± §±«® ½¸»-¬ ©·¬¸ -¬®»²¹¬¸
¿²¼ ¬»²-·±²ò Ю»¬»²¼ ¬¸¿¬ §±« ¿®» ¼±·²¹ ¿ ±²»ó¿®³ ½¸·²ò

ï

î

ïïï

ïïî

ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ

̸»®» ¿®» ¬©± ©¿§- ¬± °®»-- º±® ®»°-ò Ѳ» ·- ®»½´»¿²·²¹ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¾»º±®» »¿½¸ °®»--ò É» ½¿´´
¬¸·- ¬¸» N½´»¿²ó¿²¼ó°®»--M øÝúÐ÷ò ̸» ±¬¸»® ·- ½´»¿²·²¹ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ±²½» ¿²¼ ¬¸»² °®»--·²¹ ·¬
³«´¬·°´» ¬·³»- º®±³ ¬¸» -¸±«´¼»®ò É» ½¿´´ ¬¸·- ¬¸» N³·´·¬¿®§ °®»--M øÓÐ÷ò
̸» º±®³»® ´±¿¼- ³±®» -°®·²¹ ·²¬± §±«® °®»--·²¹ ³«-½´»-ô ¸»´°- §±« -¬¿§ ¬·¹¸¬ô ¿²¼ »²¿¾´»- §±«
¬± «-» ³±®» ©»·¹¸¬ò ̸» ´¿¬¬»® µ»»°- ¬¸» ³«-½´» «²¼»® ¬»²-·±² ´±²¹»® ¿²¼ ¾«·´¼- ³±®» ³¿--ò ײ ¬¸»
º«¬«®»ô ±²½» §±« ¸¿ª» ¹®»¿¬ ¬»½¸²·¯«»ô §±« ³¿§ ®»°´¿½» ÝúÐ- ©·¬¸ ÓÐ- ±² §±«® ´·¹¸¬ ¼¿§ò Ú±®
²±©ô ½´»¿² ¾»º±®» »¿½¸ °®»--ò
×®±² ´»¹»²¼ Ü¿ª» Ü®¿°»® ¸¿- °®¿·-»¼ ¬¸» ½´»¿²ó¿²¼ó°®»-- ©·¬¸ ¿ ¼«³¾¾»´´ ¿- N¿ ³±-¬ -·¹²·º·½¿²¬
¿²¼ °®±¼«½¬·ª» »¨»®½·-»ôM ¿²¼ ¸·- ½±³³»²¬- ¿°°´§ ¼±«¾´§ º±® ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´æ N̸·- ¹«¬-§ ±®·¹·²¿´
»¨»®½·-» ·- ®»¹¿·²·²¹ ·¬- °±°«´¿®·¬§ ø¬®»²¼§ ´·º¬»®- º·²¼ ·¬ ¬±«¹¸÷ ¼«» ¬± ·¬- -§-¬»³·½ ¿½¬·±²å ¬¸» »²¬·®»
¾±¼§ ·- ·²ª±´ª»¼ ·² ·¬- »¨»½«¬·±² ®»-«´¬·²¹ ·² ¬¸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ¿ ²»¬©±®µ ±º ³«-½´»ô °®¿½¬·½¿´
-¬®»²¹¬¸ô ½¿®¼·±ó®»-°·®¿¬±®§ »ºº·½·»²½§ ¿²¼ º«²½¬·±²¿´ -µ·´´ò ß ¹±´¼»² »¨»®½·-» ©±®¬¸ °®¿½¬·½·²¹ô
°»®º»½¬·²¹ô ¿²¼ º®¿³·²¹ò ̱«¹¸ ·- ¹±±¼òM

Nß ¹±´¼»² »¨»®½·-» ©±®¬¸ °®¿½¬·½·²¹ô °»®º»½¬·²¹ô ¿²¼ º®¿³·²¹òM

í

ì

ÌØÛ ÎÕÝ Î×ÌÛ

ÑÚ

ÐßÍÍßÙÛ

ïïí

ïïì

ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ

¿³¿²§ ¬·³».¬¸» ¬±¬¿´ò îðð ¹»¬.¿.¸» ©¿²¬-å ¬¸» -«³ ±º ¾±¬¸ ¿®³.±«¬-¬¿²¼·²¹ ½¿®¼·±ó®»-°·®¿¬±®§ »²¼«®¿²½»å ¿²¼ ¸¿.-«¹¹»-¬»¼ ¬¸¿¬ ©·¬¸·² ¿ ½±«°´» ±º §»¿®.·² ¬¸» ¸·¹¸ îðð-ò ̸» -²¿¬½¸ º±®¹».©·¬¸ ¿ îì µ¹ µ»¬¬´»¾»´´ ·² ïð ³·²«¬»-ò ̸» ÝßÌ ±°»®¿¬±® ³¿§ -©·¬½¸ ¸¿²¼.¬»-¬ ©·´´ º·²¼ ·¬©¿§ ·²¬± ¬¸» ÒÚÔò ß ©¸±´» ´±¬ ³±®» ¬»´´·²¹ ¬¸¿² ®»°°·²¹ ±«¬ ±² ¬¸» ¾»²½¸ °®»--ò ïïë .¬»-¬ ¬¸» -²¿¬½¸ ·²-¬»¿¼ ±º °«-¸ó«°-ô ¿²¼ ·¬ ·.¬¸·.©·´´°±©»® ¿²¼ °¿·² ¬±´»®¿²½»ò Þ·´´ Ú±¨ô ÎÕÝô ¸¿.¬¸» Ì-¿® ±º µ»¬¬´»¾»´´ ´·º¬-ò ̸» Ϋ--·¿² ¿®³»¼ º±®½».¯«·½µ´§ ½¿¬½¸·²¹ ±² ·² »´·¬» ËòÍò «²·¬-ò DZ« ½¿² º·²¼ µ»¬¬´»¾»´´.®»-°»½¬ ¿²¼ ¬¸» ®»½±®¼ ·.·.½¿®®§±ª»® ¬± ®«²²·²¹ô ¶«³°·²¹ô ®«½µ·²¹ô º·¹¸¬·²¹ô ¿²¼ ³§®·¿¼ ±¬¸»® °¸§-·½¿´ »²¼»¿ª±®-ò Ô¿-¬ ¾«¬ ²±¬ ´»¿-¬ô ¬¸» ¸·¹¸ó®»° µ»¬¬´»¾»´´ -²¿¬½¸ ¾«·´¼.·² ×®¿¯ ¿²¼ ߺ¹¸¿²·-¬¿²ô ©¸»®» ¬¸»§ ¸¿ª» ¼»°´±§»¼ ©·¬¸ λ½±² Ó¿®·²»-ô ÐÖ-ô ÍÛßÔ-ô ¿²¼ ±¬¸»® ÍÑÚ ¹«§-ò ̸» ËòÍò Í»½®»¬ Í»®ª·½» ݱ«²¬»® ß--¿«´¬ Ì»¿³ ¬»-¬¬±¬¿´ -²¿¬½¸».·®±² ¾¿½µ-ô ¸·°-ô ¿²¼ º·²¹»®-å ¼»ª»´±°.¿ ¬®»³»²¼±«.ÌØÛ ÎÕÝ Î×ÌÛ ÑÚ ÐßÍÍßÙÛ Ú ¿-¬ ¿²¼ ª·½·±«-ô ¬¸» ±²»ó¿®³ -²¿¬½¸ ·.

¬¸¿¬ ¿°°´§ ¬± ¬¸» -©·²¹ô ø-»» °¿¹».¬¸» ®»¯«·®»³»²¬ ¬± µ»»° ¿ -¬®¿·¹¸¬ ¿®³ò îò з½µ «° ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ô -©·²¹ ·¬ ¾¿½µ ¾»¬©»»² §±«® ´»¹-ô ¿²¼ -²¿¬½¸ ·¬ ±ª»®¸»¿¼ ·² ±²» «²·²¬»®ó ®«°¬»¼ ³±¬·±² ¬± ¿ -¬®¿·¹¸¬ó¿®³ ´±½µ±«¬ò ̸» -²¿¬½¸ò ï î .©·¬¸ ±²» ¿®³ ¿²¼ ¬¸»² ¬¸» ±¬¸»®ò ͬ¿²¼¿®¼æ ïò ß´´ ±º ¬¸» °±·²¬.ïïê ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ì¿-µæ Õ»¬¬´»¾»´´ Ͳ¿¬½¸ ݱ²¼·¬·±²æ Ͳ¿¬½¸ ¿ µ»¬¬´»¾»´´ º±® ®»°»¬·¬·±².ììóìë÷ ³·²«.

ÌØÛ ÎÕÝ Î×ÌÛ ÑÚ ÐßÍÍßÙÛ ïïé íò Ý¿¬½¸ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ -±º¬´§ ©·¬¸±«¬ ¾¿²¹·²¹ §±«® º±®»¿®³ ±® ¶¿®®·²¹ §±«® »´¾±© ¿²¼ -¸±«´¼»®ò ìò ߬ ¬¸» ´±½µ±«¬ô ¬¸» ¿®³ ³«-¬ ¾» ´»ª»´ ©·¬¸ ¬¸» ¸»¿¼ ±® ¾»¸·²¼ ¬¸» ¸»¿¼ò ëò Ó¿·²¬¿·² ¬¸» º·¨¿¬·±² º±® ¿ -»½±²¼ ©·¬¸ ¬¸» ¿®³ ¿²¼ ´»¹.·² ±²» ´±±-»ô «²·²¬»®®«°¬»¼ ³±¬·±² ©·¬¸±«¬ ¬±«½¸·²¹ ¬¸» ½¸»-¬ ±® ¬¸» -¸±«´¼»®ô ¿²¼ -²¿¬½¸ ¿¹¿·²ò ߬ ¬¸» ´±½µ±«¬ô ¬¸» ¿®³ ³«-¬ ¾» ´»ª»´ ©·¬¸ ¬¸» ¸»¿¼ ±® ¾»¸·²¼ ¬¸» ¸»¿¼ò í ì .-¬®¿·¹¸¬ ¿²¼ ¬¸» º»»¬ ¿²¼ ¾±¼§ -¬¿¬·±²¿®§ò êò Ô±©»® ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¾»¬©»»² §±«® ´»¹.

¬± ¬»¿½¸ ¿ ª·½¬·³ ¬¸» µ»¬ó ¬´»¾»´´ -²¿¬½¸ ¾§ ·²¬®±¼«½·²¹ ¬¸» ¸·¹¸ °«´´ ¿.ïïè ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ͳ¿¬½¸ Ó¿-¬»®§ ͬ»° ýïæ ¬¸» Ø·¹¸ Ы´´ ß²¬¸±²§ Ü·´«¹´·±ô ÎÕÝô ¸¿.¿² ·²¬»®³»¼·¿¬» ¼®·´´ò Í©·²¹ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¾¿½µ ¾»¬©»»² §±«® ´»¹.¿®» °¿®¿´´»´ ¬± ¬¸» ¼»½µò ̸» ¸·¹¸ °«´´ò ï î .·º §±« ¿®» ¿¾±«¬ -©·²¹ ±® ½´»¿² ·¬ò Ü®·ª» ¬¸» ¸·°¬¸®±«¹¸ô ¿²¼ §¿²µ §±«® »´¾±© ¾¿½µ ¿¾±ª» §±«® -¸±«´¼»®ò Ë-» §±«® «°°»® ¾¿½µ ®¿¬¸»® ¬¸¿² §±«® ¾·½»°-ò Ê·-«¿´·¦» ¿² »´¾±© -¬®·µ»ô ²±¬ ¿ ½«®´ò б©»®º«´´§ -§²½¸®±²·¦» ¬¸» ¸·° ¿²¼ ¾¿½µ ¿½¬·±²ò Ѳ ¬¸» ¬±° ±º ¬¸» °«´´ô ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ -¸±«´¼ º±®³ ¿² »¨¬»²-·±² ±º §±«® º±®»¿®³ ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¼®±±° ±® º´·° «°ò ̸» ©¸±´» ©±®µ.-·¹²·º·½¿²¬´§ ¿½½»´»®¿¬»¼ ¬¸» ¬·³» ·¬ ¬¿µ».¿.

²±¬ ¶«-¬ ¿ ®»³»¼·¿´ ¼®·´´ ¾«¬ ¿ °±©»®º«´ »¨»®½·-» ·² ·¬.±©² ®·¹¸¬ò DZ«® ¬®¿°.¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¾¿½µ ¾»¬©»»² §±«® ´»¹.¬¸» ¼¿§ ¿º¬»®ò É®±²¹ÿ í ïïç .©·´´ ¾» ¸«®¬·²¹ «²·¬.¿²¼ ½¿®®§ ±²ò ̸» ¸·¹¸ °«´´ ·.³±³»²¬¿®·´§å ·º §±« ©¿²¬»¼ ¬±ô §±« ½±«´¼ ®»´»¿-» ¬¸» ¸¿²¼´» ¿²¼ ¹®¿¾ ·¬ ¿¹¿·² ©·¬¸±«¬ ³·--·²¹ ¿ ¾»¿¬ò Ø·µ» °¿-.ÌØÛ ÎÕÝ Î×ÌÛ ÑÚ ÐßÍÍßÙÛ ß¹¹®»--·ª»´§ ´»¿² ·²¬± ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¬¸» ³±³»²¬ §±« ¿®» º·²·-¸·²¹ ¬¸» °«´´ô ¼®·ª» §±«® ¸·°¬¸®±«¹¸ô ³»»¬ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¸¿´º©¿§ò DZ« ©·´´ ¹»¬ ¿ ³±®» °±©»®º«´ «°°»® ¾¿½µ ½±²¬®¿½¬·±²ô §±« ©·´´ ¾» ¾»¬¬»® ¾¿´¿²½»¼ô ¿²¼ §±« ©·´´ ´»¿®² ¿²±¬¸»® ·³°±®¬¿²¬ -²¿¬½¸ -«¾¬´»¬§ò ß·³ º±® ³¿µ·²¹ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ©»·¹¸¬´»-.

§±«® ½¸»-¬ ´»ª»´ò ̸» -»½±²¼ -¬¿¹» ·.©·¬¸ ´¿«²½¸ó ·²¹ ¿ -°¿½»½®¿º¬ô ¬¸» ´¿-¬ -¬¿¹» ·.¬¸» ¸·°-ò ̸»§ ¼®·ª» «²¬·´ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ®»¿½¸».º±® ¼»½¿¼»-ò ɱ«´¼ §±« ¾»´·»ª» ¬¸»§ -¸±©»¼ ·¬ ¬± ³§ «²·¬ ·² ¬¸» ïçèð-á ݱ²-·¼»® ¬¸¿¬ ±²» ³±ª·» ¿ ©»»µ ©¿.¿´´ ©» ¹±¬ º±® »²¬»®¬¿·²³»²¬ò Þ«¬ × ¼·¹®»--ò ɸ»² ±²» ±º ¬¸» Ó»¨·½¿² °»¿-¿²¬.°±·²¬»¼´§ -³¿½µ ¬¸»·® º±®»¿®³.¬± -¸±© ±ºº ¸±© ¬±«¹¸ ¬¸»§ ¿®»ò ɸ·½¸ ®»³·²¼.¿²¼ ¾®«·-».°±©»®»¼ ¾§ ¬¸» ¸·°-å ¬¸» ¿®³ ¶«-¬ ¹«·¼».¿¾±«¬ -»»·²¹ ·¬ ©¸»² ¸» ©¿.¬¸» ³«-½´».©·¬¸ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¿²¼ -°±®¬ ¾«³°.¬± ¸·®» ¿ -½¿®®»¼ ³¿² ¬± °®±¬»½¬ ¬¸» ª·´´¿¹»ô ¿²±¬¸»® ½±³³»²¬.±² ¬¸»·® º±®»¿®³.³» ±º ¿ -½»²» º®±³ ±²» ±º ³§ º¿ª±®·¬» ³±ª·»-ô ̸» Ó¿¹²·º·½»²¬ Í»ª»²ò ׬ ©¿.¿ ¸·¬ ·² ¬¸» ËÍÍÎ ©¸»² ·¬ ½¿³» ±«¬ ±² ¬¸» ¾·¹ -½®»»² ·² ïçêðå ³§ º¿¬¸»® -¬·´´ ¬¿´µ.©¿²¬.©·¬¸ ¿ ¸»¿ª§ µ»¬¬´»¾»´´ ·.¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¸±³»ò DZ« ½¿² ¬¸·²µ ±º ¬¸» -²¿¬½¸ ¿.-¬¿¹» ·.·² ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ³«-¬ ¾» ©»·¹¸¬´»--ò ß.·º §±« ¿®» -¬¿®¬·²¹ ¿ ´¿©² ³±©»®ò λ³»³¾»® ¬¸» ¸·¹¸ °«´´á ̸·.¿ ¾¿¼¹» ±º ¬±«¹¸²»--ò Þ®«·-»¼ º±®»¿®³¿®» ²±¬ò ݱ²¼«½¬ ¿ ³»²¬¿´ »¨°»®·³»²¬ò Í©·²¹ ¿ µ»¬¬´»¾»´´ ¿´´ ¬¸» ©¿§ ±ª»®¸»¿¼ ´·µ» ¿ ¬±®½¸ô «²¬·´ ·¬ ·«°-·¼» ¼±©²ò ׺ §±« µ»»° ¿ ´±±-» ¹®·° ±² ¬¸» ¸¿²¼´»O¿.ª»®§ º¿-¬ ¾«¬ ²±¬ ¿¬ ¿´´ °±©»®º«´ò ß ¶¿¾ô ²±¬ ¿ ½®±--ò DZ«® ¿®³ ·²±¬ -«°°±-»¼ ¬± ´·º¬ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¾«¬ ¶«-¬ -¬»»® ·¬ ·²¬± ±®¾·¬ò Ï«·½µ´§ °«²½¸ «° ©·¬¸ §±«® º·-¬ô ¿²¼ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ©·´´ ½±³» ¸±³»ò λ³»³¾»® ¬± ´»¿² ·²¬± ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ò ˲¬·´ §±« ¿®» º´»¨·¾´» »²±«¹¸ ¬± ½±³º±®¬¿¾´§ ´»¿² ¿¹¿·²-¬ ¬¸» ´±½µ»¼ó±«¬ µ»¬¬´»¾»´´ô §±« ©·´´ ²±¬ ¾» ¹±±¼ ¿¬ -²¿¬½¸»-ò ɱ®µ ¬¸±-» ¹»¬ó«°-ò Ͳ¿¬½¸ Ó¿-¬»®§ ͬ»° ýíæ ܱ²K¬ Þ¿²¹ DZ«® Ú±®»¿®³ ͱ³» ¹«§.¬¸¿¬ ¸» ©±«´¼ ®¿¬¸»® ¸·®» ¬¸» ³¿² ©¸± ¸¿¼ ´»º¬ ¸·³ ¬¸±-» -½¿®-ò Þ»·²¹ ¿¾´» ¬± ¹«¬ ±«¬ ¿ ´±¬ ±º ½´»¿² -²¿¬½¸».±º §±«® «°°»® ¾¿½µ ¬¸¿¬ §¿²µ §±«® -¸±«´¼»® ¾¿½µ ¿.§±« -¸±«´¼O¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ©·´´ º¿´´ ±² ¬±° ±º ¬¸» º±®»¿®³ò DZ« ¼±²K¬ ©¿²¬ ¬¸¿¬ò .ïîð ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ͳ¿¬½¸ Ó¿-¬»®§ ͬ»° ýîæ ̸» Ô±½µ±«¬ ̸» -²¿¬½¸ ·.¿¬ ¬¸» ³·´·¬¿®§ ¿½¿¼»³§ò Ý«®·±«-´§ô ·¬ µ»°¬ -¸±©·²¹ ·² ͱª·»¬ ³±ª·» ¬¸»¿¬®».¿ ¬¸®»»ó-¬¿¹» ®±½µ»¬ò ̸» ³±-¬ °±©»®º«´ -¬¿¹»ô ¬¸» º·®-¬ô ·.º¿-¬»® ¬¸¿² ¬¸» º·®-¬ ¾«¬ ´»-°±©»®º«´ò Þ§ ¬¸» ¬·³» ¬¸» ¬¸·®¼ -¬¿¹»ô §±«® ¿®³ô µ·½µ.

¿®±«²¼ §±«® º±®»¿®³ò Û·¬¸»® ©¿§ ·º·²»ô ¿.¿²§¬¸·²¹ ·² ¾»¬©»»²ò Ü»ª»´±° §±«® ±©² -¬§´»ò ܱ²K¬ ¼± ³¿²§ -²¿¬½¸».N¬¿³·²¹ ¬¸» ¿®½M ±® ½´±-·²¹ ¬¸» ¼·-¬¿²½» ¾»¬©»»² §±«® º±®»¿®³ ¿²¼ ¬¸» µ»¬ó ¬´»¾»´´ ¿.¿ ¸·¹¸ °«´´ º±´´±©»¼ ¾§ ¿ -²¿°°§ °«²½¸ó«°ò ɸ»² ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ·.¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¿²¼ §±« ½¿¬½¸ ¬¸» ´¿¬¬»® -±º¬´§ ©·¬¸ §±«® º±®»¿®³ ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¿´´±©·²¹ ·¬ ¬± ¸·¬ §±«ò Ы²½¸ «° -±±²»® ¬¸¿² §±« ¬¸·²µ §±« -¸±«´¼O¿¬ ¸»¿¼ ´»ª»´ò Í°»¿® §±«® ¸¿²¼ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ¸¿²¼´» ¿.¯«·½µ´§ ¿.¿²¼ ±¬¸»® ¼®·´´-ò Ы´´ ¾¿½µ ¿²¼ °«²½¸ «°ò Þ¿¼ ²»©-ô ݱ³®¿¼»ÿ Ô·µ» ½®¿½µ·²¹ ¿ ©¸·°ÿ ï î .·.·º °«¬¬·²¹ ±² ¿ ¹´±ª»ò Í°·² §±«® ¸¿²¼ ¿®±«²¼ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¬¸» ±¬¸»® ©¿§ ¿®±«²¼ò DZ« ³·¹¸¬ º·²¼ ¬¸¿¬ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¼±»²±¬ ¹± -¬®¿·¹¸¬ ±ª»® §±«® º·-¬ ¾«¬ ®±´´.ÌØÛ ÎÕÝ Î×ÌÛ ÑÚ ÐßÍÍßÙÛ ïîï ß¹¿·²ô ¬¸» -»½®»¬ ·.®»¿½¸·²¹ ¬¸» ´±½µ±«¬ô ¼±²K¬ ¿´´±© ·¬ ¬± -°·² ¿®±«²¼ ¬¸» ¸¿²ó ¼´» ¿²¼ ¬®¿ª»´ ¿ ´±²¹ ©¿§ ¬± ¸·¬ §±«® º±®»¿®³ ¸¿®¼ò ײ-¬»¿¼ô ¯«·½µ´§ °«²½¸ «° ©·¬¸ ¬¸» ¸»»´ ±º §±«® °¿´³ -± ¬¸» ¸¿²¼´» ±«¬®«².«²¬·´ §±« ¸¿ª» ³¿-¬»®»¼ ¬¸» -±º¬ ½¿¬½¸ò Ю¿½¬·½» ¿ º»© »ª»®§ ¼¿§ô ¿²¼ ¹»¬ §±«® ½±²¼·¬·±²·²¹ º®±³ -©·²¹.°±--·¾´»ò ̸·²µ ±º ¬¸» -²¿¬½¸ ¿.

¿²¼ »ª»² ©·¹¹´» ¬¸»³ ¬± ¹»¬ -±³» ¾´±±¼ º´±©·²¹ô ¿²¼ ¼±©² §±« ¹±ò Ö«-¬ ¼±²K¬ ´»¬ §±«® ©®·-¬ ½¿ª» ·²ò Ͳ¿¬½¸ Ó¿-¬»®§ ͬ»° ýëæ ̸» Ü®±° ̸» ¼®±° ·.·.¿¾±«¬ ¬± ½±³» ·² º±® ¿ -±º¬ ´¿²¼·²¹ ·² ¬¸» -²¿¬½¸ò λ´¿¨ §±«® ¿®³ ±²½» ·¬ ¸¿.©·´´ ¹± ¿ ´±²¹ ©¿§ò ͱ ©·´´ -«½µ·²¹ §±«® -¸±«´¼»® ·²¬± ·¬.-±½µ»¬ ¿²¼ ´±½µ·²¹ ¬¸» »´¾±© ¬¸» ·²-¬¿²¬ ¾»º±®» ¬¸» ´±½µ±«¬ò Ѭ¸»®©·-» §±«® »´¾±© ¿²¼ -¸±«´¼»® ©·´´ ¹»¬ ¶¿®®»¼ »ª»®§ ®»°ò λª·-·¬ ¬¸·.N»²»®¹§M «° ¬¸» º±®»¿®³ ¿²¼ ¼±©² ·²¬± ¬¸» -¸±«´¼»®ò Í·³«´¬¿²»±«-´§ô ¬¸» ¿®³ ·.N¹®±©·²¹ ´±²¹»®M ¬±©¿®¼ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¿²¼ °®»--·²¹ ¸¿®¼ ·²¬± ¬¸» -¸±«´¼»® -±½µ»¬ò ̸·.»¨¿½¬´§ ©¸¿¬ §±« -¸±«´¼ ¼± ¿¬ ¬¸» ³±³»²¬ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ·.ïîî ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ͳ¿¬½¸ Ó¿-¬»®§ ͬ»° ýìæ ܱ²K¬ ͬ®¿·² DZ«® ͸±«´¼»® ±® Û´¾±© Ò±¬ °«´´·²¹ ©·¬¸ §±«® ¾·½»°.·³¿¹»®§ º®±³ ¬¸» ¹»¬ó«°æ ¿ N°±©»® -±«®½»M ·² ¬¸» ´±½µ»¼ »´¾±©ò ׬ -»²¼.²± ¶±µ·²¹ ³¿¬¬»®ò ܱ·²¹ ·¬ ®·¹¸¬ -»¬§±« «° º±® ¿²±¬¸»® ¹®»¿¬ ®»°å ¼±·²¹ ·¬ ©®±²¹ ½¿² ¹»¬ «¹´§ º±® ¬¸» »´¾±© ±® ¬¸» ¾¿½µò ̸» ¼®±°ò ï .-«²µ ·²¬± ¬¸» -¸±«´ó ¼»®ò Ñ°»² §±«® º·²¹»®.

ÌØÛ ÎÕÝ Î×ÌÛ ÑÚ ÐßÍÍßÙÛ Ì¸»®» ·.¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¾»¸·²¼ §±« ©·¬¸ ¿ -¬®¿·¹¸¬ ¿®³ò Ü®±° ·¬ ½´±-» ¬± §±«® ¾±¼§ò ׬ ·.²±¬¸·²¹ ²»© º±® §±« ¸»®»ò Ø·°.¬±± ®·-µ§ ¬± °®¿½¬·½» ¬¸·.·² º®±²¬ ±º ¿ ©¿´´ô ¾«¬ ·³¿¹·²·²¹ ¿ ©¿´´ ©·´´ ¼± §±« ¹±±¼ò Ú·²·-¸ ±² §±«® ¸»»´-ò DZ« ³¿§ -©·²¹ §±«® º®»» ¸¿²¼ ¾¿½µ -¸¿®°´§ ·² -§²½ ©·¬¸ ¬¸» º¿´´·²¹ µ»¬¬´»¾»´´ò ׺ §±« ¼±ô -©·²¹ ¬¸» ¿®³ «° ·²¬± ¬¸» N¹«¿®¼M °±-·¬·±² ±² ¬¸» ©¿§ «°ò ø̸» -¿³» ¬»½¸²·¯«» ³¿§ ¾» «-»¼ ·² ±²»ó¿®³ -©·²¹-ò÷ λ³»³¾»® ¬± ¬¿³» ¬¸» ¿®½ò î í ïîí .º·®-¬ò Ø·²¹» ¿²¼ ¸·µ» °¿-.

©¿-²K¬ ¹±·²¹ ¬± ¾» »²±«¹¸ò ɸ»² ¿² ±°»®ó ¿¬±® °»®º±®³.²± ´±²¹»® ¿¾±«¬ ©¸±K.±º ¹»¿® ±® »´¿¾±®¿¬» ª»²«»-ô ¶«-¬ ±²» ¾»´´ô ±²» ³¿² ¿²¼ ¿ ´±¬ ±º ¹®»»² ¹®¿--ò ɸ»² ©» ¼»ª»´±°»¼ ¬¸» ¬»-¬ô ©» ©»®» ¿½¬«¿´´§ ´±±µ·²¹ º±® -±³»¬¸·²¹ ¬¸¿¬ ©±«´¼ °«-¸ ¬¸» ±°»®ó ¿¬±®.ïîì ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ÌØÛ ËÍÍÍ ÝÑËÒÌÛÎ ßÍÍßËÔÌ ÌÛßÓ ïðóÓ×ÒËÌÛ ÍÒßÌÝØ ÌÛÍÌ ß´¾»®¬ Û·²-¬»·² ±²½» -¿·¼ ¬¸¿¬ N»ª»®§¬¸·²¹ -¸±«´¼ ¾» ³¿¼» ¿.¬©±÷ ¿²¼ ¿ º·»´¼ ±º ¹®»»² ¹®¿--ò ر©»ª»®ô ©¸·´» -·³°´»ô × ¿´-± º»»´ ¬¸¿¬ ¬¸» ¬®¿·²·²¹ ½¿² ¾» ·²½®»¼·¾´§ ¼·ºº·½«´¬ô ·² º¿½¬ô -·²·-¬»® ©±«´¼ ¾» ¿ ¾»¬¬»® ¼»-½®·°ó ¬·±²ò ̸» ¸·-¬±®§ ±º ±«® ¬»²ó³·²«¬» -²¿¬½¸ ¬»-¬ ½±³».ø·ò»ò -·²µ ¬¸» ¸·°-ô ¾®»¿¬¸» ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ²±-»ô °±©»®º«´´§ ¬¸®«-¬ ¬¸» ¸·°-ô -¬¿¾·´·¦» ¬¸» -°·²»ô -¬¿¾·´·¦» ¬¸» -¸±«´¼»®÷ ©¸·´» ©» ¿®» °»®º±®³ó ·²¹ ¬¸·.¬¸» ³±-¬ ¹«¬-ò ߬ ¬»² ³·²«¬»-ô ©» ¸¿ª» ¬¸» ¾«½µ»¬.¬¸»§ ©·´´ ¯«·½µ´§ ¹»¬ ±ª»® ·¬ò ߬ ¿°°®±¨·³¿¬»´§ -»ª»² ³·²«¬»-ô ¬¸» ´±±µ.©»®» ¬¸» °»®º»½¬ º·¬ô ¿.®»¹¿®¼´»-.-·³°´» ¿.®»¿¼§ÿ ̸» ¬»-¬ ¸¿.°±--·¾´»ô ¾«¬ ²±¬ -·³ó °´»®òM É» ¸¿ª» ½±³» ¬± ª·»© µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹ ·² ¬¸·.°±·²¬ ¬¸¿¬ ©» ¬»´´ ¬¸»³ ²±¬ ¬± ©±®®§ô ¿.¬¸»§ ¬»-¬»¼ ¬¸» -¬®»²¹¬¸ô ¿²¿»®±¾·½ ½±²¼·¬·±²·²¹ ¿²¼ ·²¬»-¬·²¿´ º±®¬·¬«¼» ¬¸¿¬ »ª»®§ -°»½·¿´ ±°»®¿¬±® ³«-¬ °±--»--ò ׬K.±º ¬¸»·® -·¦» «-·²¹ ¬¸» -¿³» îì µ¹ µ»¬¬´»¾»´´ô ¿´´ ¬¸¿¬ ·.¬»-¬ ±® ¬¸» ®»-«´¬.¿¬ ¬¸·.°¸·´±-±°¸§ò É» ¼± ²±¬ ²»»¼ ·²½®»¼·¾´» ¿³±«²¬.¿ ©»´´óµ²±©² º¿½¬ ¬¸¿¬ ·¬K.°¿-¬ ¬¸»·® °¸§-·½¿´ °¿·² ¬¸®»-¸±´¼ ©¸·´» º±®½·²¹ ¬¸»³ ¬± ³¿·²¬¿·² ¬¸»·® -·¬«¿¬·±²¿´ ¿©¿®»ó ²»--ò ײ ±«® ±°·²·±²ô µ»¬¬´»¾»´´ -²¿¬½¸».¬»-¬ô ©» º·²¼ ¬¸¿¬ ³¿²§ ´±±µ º¿·®´§ ½±³º±®¬¿¾´» ¿¬ ¬¸» º·ª»ó³·²«¬» ³¿®µò ׬ ·.´±ª»¼ ¬¸» -·³°´·½·¬§ ±º ¬¸» ¬®¿·²·²¹ ò ò ò ±²» ³¿²ô ±²» ¾»´´ ø-±³»¬·³».Í»½®»¬ Í»®ª·½» ݱ«²¬»® ß--¿«´¬ Ì»¿³ ײ-¬®«½¬±® .º±® º·ª» ³·²ó «¬».½±«´¼ ¾» ½¿¬¿-¬®±°¸·½ò É» ±®·¹·²¿´´§ ¾»´·»ª»¼ ¬¸¿¬ -²¿¬½¸».¿²¼ ©» ´»¬ ¬¸»³ µ²±© ¬¸¿¬ ·¬ ©·´´ ±²´§ ¸«®¬ «° «²¬·´ ¬¸·.±º »¨¬®»³» ¸±®®±® ¾»¹·² ¬± ½±³» ±ª»® ¬¸»·® º¿½».¾·¹¹»® ±® -¬®±²¹»®ô ¾«¬ ®¿¬¸»® ¿¾±«¬ ©¸± ¸¿.©±«´¼ ¼± ¬¸» ¬®·½µô ¾«¬ ¯«·½µ´§ ®»¿´·¦»¼ ¬¸¿¬ ¬¸·.¬¸·.º®±³ ¬¸·.®»¯«·®»¼ ¿®» ¾±±¬-ô ÞÜËK¿²¼ ¿ -¬±°©¿¬½¸ò Ѹô ¿²¼ × ¿´³±-¬ º±®¹±¬ô ®»³»³¾»® ¬± ¾®·²¹ ¬¸» ¾«½µ»¬ÿ Ò¿³» ©·¬¸¸»´¼ ˲·¬»¼ ͬ¿¬».°±·²¬ô ¿²¼ ¬¸»² ·¬ ®»¿´´§ ¼±»-²K¬ ¹»¬ ¿²§ ©±®-»ò ߬ ²·²» ³·²«¬»-ô ·¬ ·.¾»»² ¿ ®»¿´ -«½½»-.³±-¬ ¼·ºº·½«´¬ ¬± ½±²½»²¬®¿¬» ©¸»² ©» ¿®» »¨¬®»³»´§ »¨¸¿«-¬»¼ò ̸»®»º±®»ô ·¬ ¾»½±³»ª·¬¿´´§ ·³°±®¬¿²¬ ¬± ®»³¿·² º±½«-»¼ ±² ¬¸» -³¿´´ ¼»¬¿·´.¿²¼ ©» ¸¿ª» ²±¬ ¸¿¼ ¿² ·²¶«®§ ¬± ¼¿¬»ò ײ ¿¼¼·¬·±² ¬± ¿´´ ±°»®ó ¿¬±®.©¿§ò ×Kª» ¿´©¿§.

ÌØÛ ÎÕÝ Î×ÌÛ ÑÚ ÐßÍÍßÙÛ ïîë .

ïîê ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ .

Ý ØßÐÌÛÎ ×Ê ß Í¬»°ó¾§óͬ»° Ù«·¼» ¬± Þ»½±³·²¹ ¿ Ó¿² ß³±²¹ Ó»² .

ïîè ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ .

¿² »²¼ ·² ·¬-»´º ¿²¼ ´±-» º±½«.®»¿´·-¬·½ ¿.¿²¼ °®»--»-ò ر© ½¿² ±²» -¬¿§ ±² ¿ -¬»¿¼§ ©±®µ·²¹ó½´¿-.ïçíç ¾±±µ É»·¹¸¬ Ô·º¬·²¹ô Þ±¾ رºº³¿² ©®±¬»ô NÚ±® ¬¸» ³¿² ©¸± ·.¿¾±«¬ ·.³¿¼» ·² ¬¸» ËÍßò ײ ¸·.±®¼»®·²¹ ¿ µ·¼ ¬± ·¹²±®» ¿ ½¿²¼§ -¬±®»ô ¸»®» ·.ß ÍÌÛÐóÞÇóÍÌÛÐ ÙË×ÜÛ ÌÑ ÞÛÝÑÓ×ÒÙ ß ÓßÒ ßÓÑÒÙ ÓÛÒ Ý¸¿°¬»® ìæ ß Í¬»°ó¾§óͬ»° Ù«·¼» ¬± Þ»½±³·²¹ ¿ Ó¿² ß³±²¹ Ó»² Ñ ²» ±º ¬¸·.²±¬ ·²¼«´¹» ·² ¸¿®¼ °¸§-·½¿´ ©±®µò ò ò ¿ ¬®¿·²·²¹ -§-¬»³ ±º º·ª» ¼¿§.»¿-§ ¬± -¬¿®¬ -»»·²¹ ¬¸» ª¿®·»¬§ ¿.®»¿´´§ ¿³¾·¬·±«¿²¼ ¼±».·² §±«® ¬®¿·²·²¹ò Í·²½» ¬»´´·²¹ ¿² ß³»®·½¿² ¬± -¬·½µ ¬± °´¿·² ª¿²·´´¿ »¨»®½·-».¹»¬¬·²¹ ¿ ݱ³®¿¼» ¬± ¼± »²±«¹¸ ©±®µ ±² ¬¸» ¾¿-·½-O °«´´.¾±±µK.¿ °´¿² ¬¸¿¬ ©·´´ µ»»° §±«® ¬®¿·²·²¹ ¬¿®¹»¬»¼ ©¸·´» »²¿¾´·²¹ §±« ¬± ¸¿ª» º«² ©·¬¸ ²»© »¨»®½·-»-ò Ò±¬ -«®°®·-·²¹´§ô ·¬ ©¿.¿ª¿·´¿¾´»á ׬ ·.¿ ©»»µ ©·´´ ¾®·²¹ ¾»-¬ ®»-«´¬-òM ïîç .¼·»¬ ±º ¾±®-½¸ ©¸»² ¿ ݱ³³«²·-¬ ﮬ§ ½¿º»¬»®·¿ ¾«ºº»¬ ·.©¿.·.½¸¿´´»²¹».

·.øº±® §±«ô ¬¸» °«´´ ¿²¼ ¬¸» °®»--÷ò DZ« ³·¹¸¬ ¿-µô Nɸ§ ¾±¬¸»® ©·¬¸ »¿-§ ¿²¼ ³±¼»®¿¬» ©±®µ±«¬-O©¸§ ²±¬ ¹± ¾¿´´-ó¬±ó¬¸» ©¿´´ »ª»®§ ¬·³»áM Ó±-¬ ½±³°´»¨ °¸»²±³»²¿ ¿®» ½§½´·½¿´ò ß´³±-¬ ¿ ½»²¬«®§ ¿¹±ô ¾»¼®·¼¼»² ¿½½±«²¬¿²¬ ο´°¸ Ò»´-±² Û´´·±¬ -°»²¬ §»¿®.¬¸» ³¿®µ»¬ ¬± ®»¿½¸ ¿ ²»© ¸·¹¸ò ̸» ´±© °±·²¬ ±º ¿ ½±²-¬®«½¬·ª» ½±®®»½¬·±² ©·´´ ¾» º±´´±©»¼ ¾§ N¿² ¿¼ª¿²½ó ·²¹ ©¿ª»òM ̸·.½±²-¬¿²¬´§ N©¿ª»M ¬¸»·® ¬®¿·²·²¹ ´±¿¼-ò λº»® ¬± ³§ ¾±±µ Þ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹ ·º §±« ©¿²¬ ¬± ´»¿®² ³±®»ò Ú±® ²±©ô ¿´´ §±« ²»»¼ ¬± µ²±© ·.§±« -¬¿§ ±² ¬¸» ¾¿´´ ©·¬¸ ¬¸» -½¸»¼«´»¼ °«´´.¬¸» ½´¿--·½ ¸»¿ª§ó´·¹¸¬ó³»¼·«³ -§-¬»³ ¿°°´·»¼ ¬± ¬¸» °®·³¿®§ ´·º¬.±º ´·º¬»®.²±¬ ¿ °®±¾´»³ ¾«¬ ¿ N½±²-¬®«½¬·ª» ½±®®»½¬·±²M ¬¸¿¬ ¿´´±©.©¸§ Þ±¾ رºº³¿² °´¿²²»¼ ¬¸» ¸»¿ª§ ©±®µ±«¬ º±® ¬¸·.¬»²¼ ¬± ¾» º±´´±©»¼ ¾§ ¸·¹¸»® °»¿µ.±º ³±¬·±² ²±¬ ¿¼¼®»--»¼ ¾§ ¬®¿¼·¬·±²¿´ °«´´¿²¼ °®»--»-ò ܱ ¹»¬ó«°-ô ©·²¼³·´´-ô ¿²¼ ¾»²¬ °®»--»-å ¶«¹¹´» µ»¬¬´»¾»´´-O½¸¿´´»²¹» §±«®-»´º ©·¬¸ ¿²§ ±º ¬¸» ³¿²§ ³±ª».´±²¹ ¿.º®±³ ¬¸» ÜÊÜ.±º ¬¸» -¬±½µ ³¿®µ»¬ò Ø» ´»¿®²»¼ ¬¸¿¬ ¬¸» ¼±©²-·¦·²¹ ±º ¬¸» ³¿®µ»¬ ·.´·¬¬»®»¼ ©·¬¸ ¬¸» ¾±²».¿®» °»®º»½¬ º±® ©±®µ·²¹ ±² ©¸¿¬ Ó¿®¬§ Ù¿´´¿¹¸»® ½¿´´»¼ N·²ó¾»¬©»»² -¬®»²¹¬¸ôM ¬¸» ¿²¹´».§±« µ»»° ¬¸» ª¿®·»¬§ ¼¿§»¿-§ò Ò±¬ ´·¹¸¬ô ¶«-¬ »¿-§ò Ѿª·±«-´§ô §±« ½¿² °«-¸ ¬¸» -½¸»¼«´» º±®©¿®¼ ¿.¿²¼ ª·½» ª»®-¿ò ̸¿¬ ·.§±« ¬± °®¿½¬·½»O´·¬»®¿´´§ °®¿½¬·½»å ¸¿ª» º«² ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¹»¬ -³±µ»¼O¿²§¬¸·²¹ §±« ´·µ»ò ̸» ª¿®·»¬§ ¼¿§.©¸§ Ϋ--·¿² ´·º¬»®.¿²¿´§¦·²¹ ¬¸» º´«½¬«¿¬·±².¸±© »ª»®§ ½±³°´»¨ -§-¬»³ô º®±³ É¿´´ ͬ®»»¬ ¬± §±«® ¾±¼§ô ±°»®¿¬»-ò Ô±©»® ª¿´ó ´»§.¿²¼ ®¿²¹».©¸± ¬®·»¼ ¬± °®±ª» ¬¸» ´¿© ±º ½§½´·²¹ ©®±²¹ò Ѳ Ì«»-¼¿§ ¿²¼ ̸«®-¼¿§ô ·²-¬®«½¬»¼ رºº³¿²ô N¿ ¹®»¿¬»® ª¿®·»¬§ ±º »¨»®½·-».¼¿§ò DZ®µ Þ¿®¾»´´ ¹®¿¼ Þ·´´ ͬ¿®® ¸¿¼ ¸·.¿.ïíð ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ø Ø Ø Ó±²¼¿§ O NÓ±¼»®¿¬»M Ì«»-¼¿§ O NÊ¿®·»¬§M É»¼²»-¼¿§ O NÓ±®» ª·¹±®±«¬¸¿² Ó±²¼¿§M Ø Ø Ø Ø Ì¸«®-¼¿§ O NÊ¿®·»¬§M Ú®·¼¿§ O Ѻº Í¿¬«®¼¿§ O Ṉ ´·³·¬M Í«²¼¿§ O Ѻº ̸» ¿¾±ª» -½¸»¼«´» º±® Í¿¬«®¼¿§ô Ó±²¼¿§ô ¿²¼ É»¼²»-¼¿§ ·.¬¸¿¬ ¬¸» ¶«²µ °·´» ±º ·®±² ¸·-¬±®§ ·.§±« ©¿²¬ò É»·¹¸¬´·º¬·²¹ ³»»¬¿®» ¸»´¼ ±² Í¿¬«®¼¿§-ô ©¸·½¸ ·.¿®» °®¿½¬·½»¼O ¬¸±-» ¬¸¿¬ ¸¿ª» ¾»»² ±³·¬¬»¼ ±² ¬¸» ®»¿´ ©»·¹¸¬ ´·º¬·²¹ ¼¿§-òM Õ»»° ¬¸» ·²¬»²-·¬§ ´±© ±² ¬¸» ª¿®·ó »¬§ ¼¿§-ò ß ª¿®·»¬§ ¼¿§ ¿´´±©.º±±¬¾¿´´ °´¿§»®.º±´´±©-æ .¿²¼ °®»--»-ò ß²¼ ¿.¹± ¸»¿ª§ô ´·¹¸¬ô ¿²¼ ³»¼·«³ ±² Ó±²¼¿§-ô É»¼²»-¼¿§-ô ¿²¼ Ú®·¼¿§-ô ®»-°»½¬·ª»´§ò ß°°´·»¼ ¬± ¬¸» ÎÕÝ Î·¬» ±º п--¿¹» °®±¹®¿³ô ¬¸·.³¿²§ ¼¿§.°®±¼«½»¼ ¾§ ³» ¿²¼ ³§ -»²·±® ·²-¬®«½¬±®-ò ß.©±®µ¿.´±²¹ ¿.

º±®½» §±« ¬±ô ¾«¬ ¼±²K¬ ³·-.©·¬¸ ¬¸»³ ¬± ©¿®ô -± ©¸¿¬»ª»® »¨½«-» §±« ³¿§ ¸¿ª» ·.·¬ò ׺ §±« ¿®» ¬·®»¼ô -«½µ ·¬ «°ò ׺ §±« ¸¿ª» ²± ¬·³»ô -µ·° ¿ ³»¿´ ¬± ³¿µ» ¬·³»ò ׺ §±« ¿®» ¬®¿ª»´·²¹ô ¾®·²¹ §±«® µ»¬¬´»¾»´´ ©·¬¸ §±«ò × µ²±© ³¿²§ -»®ª·½»³»² ©¸± ¸¿ª» ¬¿µ»² ¬¸»·® µ»¬¬´»¾»´´.§±« ¿®» ¿¬ §±«® -¬®±²¹»-¬ ¿½½±®¼·²¹ ¬± Ϋ--·¿² ®»-»¿®½¸æ Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ó±²¼¿§ O Ó»¼·«³ °®»--»-ô °«´´- Ì«»-¼¿§ O Ê¿®·»¬§ É»¼²»-¼¿§ O Ѻº ̸«®-¼¿§ O Ø»¿ª§ °®»--»-ô °«´´- Ú®·¼¿§ O Ô·¹¸¬ °®»--»-ô °«´´- Í¿¬«®¼¿§ O Ѻº Í«²¼¿§ O Ê¿®·»¬§ Ú»»´ º®»» ¬± -µ·° §±«® ª¿®·»¬§ ¼¿§-ô ¾«¬ ²»ª»® -µ·° ¿ ¸»¿ª§ô ´·¹¸¬ô ±® ³»¼·«³ °®»--ñ°«´´ ¼¿§ò Ы-¸ ·¬ º±®©¿®¼ ¿ ¼¿§ ·º ½·®½«³-¬¿²½».ß ÍÌÛÐóÞÇóÍÌÛÐ ÙË×ÜÛ Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ó±²¼¿§ O Ø»¿ª§ °®»--»-ô °«´´- Ì«»-¼¿§ O Ѻº É»¼²»-¼¿§ O Ô·¹¸¬ °®»--»-ô °«´´- ̸«®-¼¿§ O Ê¿®·»¬§ Ú®·¼¿§ O Ó»¼·«³ °®»--»-ô °«´´- Í¿¬«®¼¿§ O Ê¿®·»¬§ Í«²¼¿§ O Ѻº ÌÑ ÞÛÝÑÓ×ÒÙ ß ÓßÒ ßÓÑÒÙ ÓÛÒ Ç±« ½¿² ¿´-± ®»¿®®¿²¹» ¬¸» -½¸»¼«´» ¬± ³¿µ» ¬¸» ¸»¿ª§ ¼¿§ º¿´´ ±² É»¼²»-¼¿§ ±® ̸«®-¼¿§ô ¬¸» ¼¿§.´¿³»ò ïíï .

ïíî ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ .

¬¸» ¬±¬¿´ ©»·¹¸¬ §±« ´·º¬ ·² ¿ ©±®µ±«¬ò ײ¬»²-·¬§ô ¼»°»²¼·²¹ ±² ¬¸» »ª»²¬ô ¸¿.³»¿-«®»¼ ·² µ·´±.ß ÍÌÛÐóÞÇóÍÌÛÐ ÙË×ÜÛ Ì ÌÑ ÞÛÝÑÓ×ÒÙ ß ÓßÒ ßÓÑÒÙ ÓÛÒ ¸» ¸±-¬»-.¿²-©»®ò ̸» ¾±¼§¾«·´¼·²¹ N·²¬»²-·¬§M ¿²¼ Nª±´«³»M ½¿³°.±²´§ ±²» ¼»º·²·¬·±²æ ·²¬»²-·¬§ô ¯«·¬» -·³°´§ô ·.´·º¬»¼ °»® ³·²«¬» ¬± ¬¸» ¿¬¸´»¬»K.¬± ³»»¬ ¬¸·.°»® ©±®µ±«¬ ©·¬¸ ¿ ¸»¿ª§ ©»·¹¸¬ò Ѳ» ±º ¬¸» -·³°´»-¬ ©¿§.¸»¿ª§ò Ûºº»½¬·ª» -¬®»²¹¬¸ ¾«·´¼·²¹ ¼»³¿²¼.´±²¹ ¿.°¿®¿¼±¨·½¿´ ®»¯«·®»³»²¬ ·.¿ Ϋ--·¿² ©¸»¬¸»® ¸» ©·´´ ¾» ¼®·²µ·²¹ ª±¼µ¿ ±® ©¸·-µ»§ò Nß²¼ ¬»¯«·´¿ÿM ·.¿¾±«¬ ¾®«¬» -¬®»²¹¬¸ô ¬¸»®» ·.³±®» ·³°±®¬¿²¬ò ɸ»² §±« ¿®» -»»µ·²¹ -¬®»²¹¬¸ô ¬¸» ¿²-©»®ô ±º ½±«®-»ô ·.¸»¿®¬ ®¿¬»ò ɸ»² ¬¸» »ª»²¬ ·.·¬ ·.¿¬ ¿ °¿®¬§ ¿-µ.¬¸» ¿ª»®¿¹» ©»·¹¸¬ ´·º¬»¼ ·² ¬¸» ©±®µ±«¬ò DZ«® ½¿´´ ©¸»¬¸»® ¬± ³»¿-«®» ·¬ ·² µ·´±-ô °±«²¼-ô °±±¼-ô ±® °»®½»²¬¿¹».»²¹¿¹» ·² ¿ -·´´§ô ²¿ª»´ó½±²¬»³°´¿¬·²¹ ¿®¹«ó ³»²¬ ±ª»® ©¸»¬¸»® ©±®µ·²¹ ¸¿®¼»® ±® ¼±·²¹ ³±®» ©±®µ ·.±º §±«® ±²»ó®»° ³¿¨ò ß.¼±·²¹ ¿ ´±¬ ±º ®»°.¾±¬¸ò ʱ´«³» ·.±® °±«²¼-å ·¬ ·.¬¸» ¬»½¸²·¯«» Ϋ--·¿².³¿²§ ¾»²½¸³¿®µ-ô º®±³ °±«²¼.½¿´´ N¬¸» ´¿¼¼»®òM ïíí .¸·.

¿²¼ °«¬ ·¬ «° ©·¬¸ §±«® -¬®±²¹»® ¿®³ò λ-¬ò Ì©± ®»°-ò ß²±¬¸»® -¸±®¬ ¾®»¿µò ̸®»» ®»°-ò ̸»² -¬¿®¬ ±ª»® ¿¬ ±²»ò ܱ ¬¸®»» ´¿¼¼»®-ô º±® ¿ ¬±¬¿´ ±º ïè ®»°»¬·¬·±²-ô ¬¸» º·®-¬ ©»»µå ¿¼¼ ¿ ´¿¼¼»® ¬¸» ²»¨¬ ©»»µ ¿²¼ ¿ ´¿¼¼»® ¬¸» ©»»µ ¿º¬»®ò Ú·ª» ´¿¼¼»®-ô ¬±¬¿´ íð ®»°-ò DZ« ©·´´ -¬¿§ ©·¬¸ º·ª» ´¿¼¼»®.·² »ª»®§ ±²» ±º ¬¸»³ò Ì¿µ» ¿ ½±«°´» ±º ¼¿§.º·²»ò ܱ²K¬ -¬®«¹¹´» ©·¬¸ ¬¸» ¬±°ó»²¼ -»¬-å ·³°®±ª» ©·¬¸±«¬ ³¿¨·²¹ ±«¬ò ͬ¿§ ©·¬¸ ·¬ «²¬·´ §±« ¹»¬ ë ¨ øïô îô íô ì÷Oë𠯫¿´·¬§ ®»°»¬·¬·±².¿¬ º·ª»ô ¾«¬ ²±© ¬®§ ¬± ©±®µ «° ¬± ì ®»°-ò ײ ¬¸» ¾»¹·²²·²¹ §±« ³·¹¸¬ ±²´§ ¼± ±²» øïô îô íô ì÷ ´¿¼¼»® ¿²¼ º±«® øïô îô í÷ ´¿¼¼»®-ò ׬ ·.±ª»® ©·¬¸ ¬¸» ¸»¿ª·»® ±²»ò .±ºº ¿²¼ ¬»-¬ §±«®-»´º ©·¬¸ ¿ ¸»¿ª·»® µ»¬¬´»¾»´´ò DZ« ©·´´ ¾» ·³°®»--»¼ ©·¬¸ §±«® -¬®»²¹¬¸ò ̸»² -¬¿®¬ ¬¸» °®±½»-.ïíì ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ з½µ ¿ µ»¬¬´»¾»´´ §±« ½¿² ½´»¿² ¿²¼ °®»--O¿ ½´»¿² ¾»º±®» »¿½¸ °®»--ô ¬¸¿¬ ·-O®±«¹¸´§ º·ª» ¬± »·¹¸¬ ¬·³»-ò ÝúÐ ·¬ ±²½» ©·¬¸ §±«® ©»¿µ»® ¿®³ô -©·¬½¸ ¸¿²¼.¿´©¿§®·¹¸¬ò ̸» º±«®¬¸ ©»»µ µ»»° ¬¸» ²«³¾»® ±º ´¿¼¼»®.¿²¼ °¿¬·»²¬´§ ©±®µ «° ¬± º·ª» ®«²¹.¾»º±®»ô ¼± º·ª» ´¿¼¼»®.©·¬¸ ¿ ¸»¿ª§ µ»¬¬´»¾»´´ÿ ß.º®±³ ²±© ±²ò ß´¬¸±«¹¸ ¬¸» ¬±° N®«²¹M ±º »¿½¸ ´¿¼¼»®ô »-°»½·¿´´§ ¬¸» ´¿-¬ô -¸±«´¼ ¾» ¬±«¹¸ô §±« ³«-¬ ²±¬ º¿·´ÿ Ò»ª»® ¬®¿·² ¬± º¿·´«®»ÿ ׺ §±« ©¿²¬ ¬± µ²±© ©¸§ô ®»¿¼ б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ ̸» ﮬ§ ·.¿²¼ ¿´³±-¬ ²± -©»¿¬ÿ DZ« ³¿§ ¸¿ª» ¹«»--»¼ ©¸¿¬ §±« ¿®» -«°°±-»¼ ¬± ¼± ²»¨¬ ©¸»² §±« ¿®» ®»¿¼§æ ë ¨ øïô îô íô ìô ë÷ô ±® ¿² ¿©»-±³» éë ®»°»¬·¬·±².

ß ÍÌÛÐóÞÇóÍÌÛÐ ÙË×ÜÛ ÌÑ ÞÛÝÑÓ×Ò٠׺ ª±¼µ¿ ·.ͬ¿´»§K.¬¸¿² ¿ ³·²«¬» ±² ±²» »²¼ô ¿²¼ ïð ³·²«¬».¬¸» ·²¬»²-·¬§ ¿²¼ ©¸·-µ»§ ·.¬¸» ª±´«³»ô ¬¸»² ¬»¯«·´¿ ·.©·´´ ³¿µ» §±« -¬®±²¹»® ¾§ ·³°®±ª·²¹ §±«® -µ·´´ ±º -¬®»²¹¬¸ ·² ¬¸» ¬®¿¼·¬·±² ±º ³§ ÙÌÙ °®±ó ¹®¿³ º®±³ ̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±®ò Ó»¼·«³ ¾®»¿µ.·² ¬¸·.¿ ¼·ºº»®»²¬ ¾¿´´ ¹¿³»ò ̸» ½±³°´»¨ -½·»²½» ±º ³«-½´» ¾«·´¼·²¹ ½¿² ¾» -«³³»¼ «° ©·¬¸ ¿ -·³°´» ·²-¬®«½¬·±²æ ¹»¬ ¿ °«³° ©·¬¸ ¿ ¸»¿ª§ ©»·¹¸¬ò ß²¼ ¬¸¿¬ ½¿² ±²´§ ¾» ¼±²» ©·¬¸ ½±³°®»--»¼ ®»-¬ °»®·±¼-ò Û·¬¸»® »¨¬®»³» ±º ®»-¬ ¾»¬©»»² -»¬-O´»-.¬¸» ¼»²-·¬§ò Ü»²-·¬§ ·.©·´´ ³¿µ» §±« -¬®±²¹»® ¾§ ¾«·´¼·²¹ ³«-½´» ·² ¬¸» ¬®¿¼·ó ¬·±² ±º ݸ¿®´».³¿¹¿¦·²» ®»°±®¬»¼ ¸±© Ü®ò Õ®¿§»ª-µ·§ ¬®¿·²»¼ Ù»±®¹» N¬¸» Ϋ--·¿² Ô·±²M Ø¿½µ»²-½¸³·¼¬æ NÔ·º¬ ©»·¹¸¬-ô ³»¼·«³ -·¦» ±²»-ô º±® -·²¹´».¬©·½» ¿ ¼¿§ô ·² ¬¸» ³±®²·²¹ ¿²¼ »ª»²·²¹ô »ª»®§ ¼¿§òM Ô·º¬ ¸»¿ª§ ¿²¼ -¬¿§ º®»-¸ò NÙ®»¿-» ¬¸» ¹®±±ª»ôM ¬± «-» ̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±® ¬»®³·²±´±¹§ò Þ«·´¼·²¹ ³«-½´» ·.¿¾±«¬ ¹»¬¬·²¹ ³±®» ©±®µ ¼±²» ·² ´»-.©¸§ × ¸¿ª» ²±¬ -°»½·º·»¼ ¸±© ´±²¹ §±« -¸±«´¼ ®»-¬ ¾»¬©»»² §±«® -»¬.´·¬¬´» ¼·ºó º»®»²½» ©¸»¬¸»® §±« ¸¿ª» ¬¿µ»² ïë ³·²«¬»-ô ¿² ¸±«®ô ±® ¿ ©¸±´» ¼¿§ ¬± ¼± §±«® º·ª» ´¿¼¼»®-ò ײ ïçïëô Ø»®½«´».¿²¼ ³±®» ±² ¬¸» ±¬¸»®O©·´´ ³¿µ» §±« -¬®±²¹ º±® ¼·ºº»®»²¬ ®»¿-±²-ò Û¨¬®»³»´§ -¸±®¬ ¾®»¿µ.¾±±µò ɸ§ ½±³°´·½¿¬»á ß ÓßÒ ßÓÑÒÙ ÓÛÒ ïíë .ÛÜÌ ø»¼¬-»½®»¬-ò½±³÷ò Û¨¬®»³»´§ ´±²¹ ¾®»¿µ.©·´´ ¹·ª» §±« ¿ ³·¨ ±º ³«-½«´¿® ¿²¼ ²»«®¿´ ¿¼¿°¬¿¬·±²-ò ̸·.º±® îóí ¸±«®.·.¬·³»ò ׬ ½¿² ¾» ³»¿-«®»¼ ·² -¸±¬-O× ³»¿² °±«²¼-O°»® ³·²«¬»ò Ú±® ±«® -¬®»²¹¬¸ó¾«·´¼·²¹ °«®°±-»-ô ·¬ ³¿µ».

¬± ´·³·¬ O .êð ®»°-ô ¿²¼ §±« ¼±²K¬ ¸¿ª» ¬± ©±®µ ¿¸¿®¼ ¾»½¿«-» §±« -¬±° ¿¬ ¬¸®»» ®»°.ï ®«²¹ ´±©»® ¬¸¿² Í¿¬«®¼¿§ Ú®·¼¿§ Ø¿®¼ °®»--»-æ ´¿¼¼»®.¬¸¿² Ó±²¼¿§M ±® ³»¼·«³ ¼¿§ô -¬±° ±²» ®«²¹ ¾»´±© ¬¸» ¸»¿ª§ ¼¿§ò ײ ±«® »¨¿³°´» ¬¸¿¬ ©±«´¼ ¾» ë ¨ øïô îô íô ì÷ò DZ« ¹»¬ ¿ ³±¼»®¿¬» ïðó®»°ô ±® ®±«¹¸´§ ïë °»®½»²¬ô ®»¼«½¬·±² ·² ¬¸» ª±´«³»ô ¿²¼ ©¸·´» ·¬ ·.³¿¼» ¿² ±¾-»®ª¿¬·±² ¬¸¿¬ ´¿©§»®.²±¬ ¿ ©¿´µ ·² ¬¸» °¿®µ ´·µ» ¬¸» ´·¹¸¬ ¼¿§ô ·¬ ·.¿.¬¸¿² ¿®¬·-¬-ò Þ»½¿«-» ¬¸» º±®³»® ½¿² ¼»¿´ ©·¬¸ ¬¸» ¾±®»¼±³ ±º ®»°»¬·¬·ª» ¾«¬ ²»½»--¿®§ ¬¿-µ-ò ̸·²µ ¿¾±«¬ ·¬ò ɸ¿¬ ¿®» §±« ´±±µ·²¹ º±® ·² §±«® -¬®»²¹¬¸ °®±¹®¿³O-¬®»²¹¬¸ ±® »²¬»®¬¿·²³»²¬á ̸» ÎÕÝ Î·¬» ±º п--¿¹» Ю»--».¬± ¿ ¸¿®¼ ´¿¼¼»® ©±®µ±«¬ô ©¸»² §±« ¬®§ ¬± ¬±° §±«® ´¿-¬ ¸»¿ª§ ¼¿§ò ײ ¬¸» N³±¼»®¿¬»M ±® ´·¹¸¬ ©±®µ±«¬ ±² É»¼²»-¼¿§ ¼± ¬¸» -¿³» ²«³¾»® ±º ´¿¼¼»®-Oº·ª»ô ¾«¬ º·²·-¸ ¬©± ®«²¹.±² ¬¸» ´·¹¸¬ ¼¿§ ¿²¼ ë ¨ øïô î÷ ±² ¬¸» ³»¼·«³ ¼¿§ò ̸·.©»»µò ɸ»² ·¬ ½±³».´±©»® ¬¸¿² Í¿¬«®¼¿§ É»¼²»-¼¿§ O Ó±¼»®¿¬» °®»--»-æ ´¿¼¼»®.-·³°´» ¿²¼ ®»´·¿¾´» ¿.-¿§ ±² §±«® ¸»¿ª§ ¼¿§ §±« ¼·¼ î ¨ øïô îô íô ìô ë÷å í ¨ øïô îô íô ì÷ò ͱ ±² §±«® ´·¹¸¬ ¼¿§ô Ó±²¼¿§ô ¼± ë ¨ øïô îô í÷ò DZ« ¸¿ª» ¿½½±³°´·-¸»¼ ¿ ëð °»®½»²¬ ®»¼«½¬·±² ·² ª±´«³»ô í𠪻®-«.·²-¬»¿¼ ±º º±«® ±® º·ª»ò Ѳ ¬¸» N³±®» ª·¹±®±«.§±«® °®±¾´»³å ¼»¿´ ©·¬¸ ·¬ò ͱ³»±²» ¸¿.¬¸» Õ¿´¿-¸²·µ±ª ¿--¿«´¬ ®·º´»ò ͱ³»©¸¿¬ ¾±®·²¹ô ¾«¬ ¬¸¿¬ ·.¬»²¼ ¬± ¾» ¿ ´±¬ ³±®» -«½½»--º«´ ·² -¬®»²¹¬¸ -°±®¬.¬± §±«® ¸»¿ª§ ¼¿§OÍ¿¬«®¼¿§ ·² رºº³¿²K.î ®«²¹.¬± °®»--»-ô N¬± ´·³·¬M ®»º»®.¾»´±© §±«® N¬¿´´»-¬M ´¿¼¼»® ±º ¬¸» ¸»¿ª§ ¼¿§ò Ô»¬K.¸»¿ª§ó´·¹¸¬ó³»¼·«³ ´¿¼¼»® °´¿² ·.°®»¼·½¬¿¾´§ ·² ¾»¬©»»²ò ß²±¬¸»® »¨¿³°´»æ ׺ §±« ¿®» ½´·³¾·²¹ øïô îô í÷ ´¿¼¼»®.±² ¬¸» ¸»¿ª§ ¼¿§ô ¼± ë -·²¹´».ͽ¸»¼«´» ¿²¼ Ю±¹®»--·±² Ø Ø Ø Ó±²¼¿§ O Û¿-§ °®»--»-æ ´¿¼¼»®.ïíê ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ̸» ¿¾±ª» °®±¹®»--·±² ¿°°´·».²±¬ ¿ µ·´´»® ´·µ» ¬¸» ¸»¿ª§ ¼¿§ò Ó»¼·«³ ·.

î ®«²¹.¿²¼ ´¿¼¼»®-ò ìò ͬ¿®¬ ©·¬¸ í ´¿¼¼»®.º®±³ ¬¸» -¸±«´¼»®ò îò ܱ ë ´¿¼¼»®.¿¬ ë ¿²¼ ©±®µ «° ¬± ì ®»°-ò êò ɸ»² §±« ½¿² ¼± ë ¨ øïô îô íô ì÷ô µ»»° ¬¸» ²«³¾»® ±º ´¿¼¼»®.ëPè ¬·³»-ô ®»½´»¿²·²¹ ¾»º±®» »¿½¸ °®»--ò íò ܱ²K¬ ®«-¸ ¾»¬©»»² -»¬.·² ¬¸» ¾»¹·²²·²¹ò ɸ»² §±« ¸¿ª» ¼»ª»´±°»¼ -±´·¼ ¬»½¸²·¯«»ô ¼± ±²» ½´»¿² ¿²¼ ³«´¬·°´» ³·´·¬¿®§ °®»--».-¸±®¬»® ¬¸¿² ±² Í¿¬«®¼¿§ò É»¼²»-¼¿§ ø³»¼·«³ ¼¿§÷ ïò λ½´»¿² ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¾»º±®» »¿½¸ °®»--ò îò ܱ ë ´¿¼¼»®.¿¬ ë ¿²¼ ©±®µ «° ¬± ë ®»°-ò éò ɸ»² §±« ½¿² ¼± ë ¨ øïô îô íô ìô ë÷ô ¿¼ª¿²½» ¬± ¿ ¸»¿ª·»® µ»¬¬´»¾»´´ò Ó±²¼¿§ ø´·¹¸¬ ¼¿§÷ ïò λ½´»¿² ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¾»º±®» »¿½¸ °®»-.±º øïô îô í÷ ®»°-ò ̸» -»½±²¼ ©»»µ ¼± ì ´¿¼¼»®-å ¬¸» ¬¸·®¼ ©»»µ ¼± ëò ͬ¿§ ©·¬¸ ë ´¿¼¼»®.ß ÍÌÛÐóÞÇóÍÌÛÐ ÙË×ÜÛ ÌÑ ÞÛÝÑÓ×ÒÙ ß ÓßÒ ßÓÑÒÙ ÓÛÒ Í¿¬«®¼¿§ ø¸»¿ª§ ¼¿§÷ ïò λ½´»¿² ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¾»º±®» »¿½¸ °®»--ò îò ͬ¿®¬ ¬®¿·²·²¹ ©·¬¸ ¿ µ»¬¬´»¾»´´ §±« ½¿² °®»-.ï ®«²¹ -¸±®¬»® ¬¸¿² ±² Í¿¬«®¼¿§ò ïíé .º®±³ ²±© ±²ò ëò ɸ»² §±« ½¿² ¼± ë ¨ øïô îô í÷ô µ»»° ¬¸» ²«³¾»® ±º ´¿¼¼»®.

ïíè ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ .

¹±±¼ »²±«¹¸ò ̸» µ»§ ©±®¼ º±® ¬¸·.§±«ô ´«½µ§ ¼±¹ô ©·´´ ¾» ¼±·²¹ §±«® -²¿¬½¸».¿²¼ -²¿¬½¸»-O©±®µ±«¬ò ܱ §±«® ¸·¹¸ó®»° µ»¬¬´»¾»´´ °«´´.º»© ®»°.°®»-½®·¾»¼ ·² ³·²«¬»-ô ´·µ» ¬¸» ËÍÍÍ -²¿¬½¸ ¬»-¬ô ²±¬ ·² ®»°-ò Ì¿µ» ¿ °¿¹» º®±³ Ü¿² Ö±¸²K¾±±µO°·½µ «° ¿ °¿·® ±º ¼·½» ¿²¼ ¬»-¬ §±«® ´«½µò NͲ¿µ» »§»-M ³»¿² î ³·²«¬»-å ¿ °¿·® ±º -·¨»³»¿².§±« ©·-¸ô -»¬ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¼±©² ©¸»²»ª»® §±« ³«-¬ô ¶«-¬ ¼®·ª» ¸¿®¼ò DZ« ¿®» ¾»½±³·²¹ ¿ ¾»¬¬»® ³¿²ò Ó±²¼¿§ ·.¿¹¿·²ò ߬ éðPèð °»®½»²¬ ±º ¿² ¿´´ó±«¬ »ºº±®¬ò ܱ²K¬ ¾» °»¼¿²¬·½ ¿¾±«¬ ¬¸» ²«³¾»®-ò Ý´±-» »²±«¹¸ ·.¬¸» °®»--»-ô ¿º¬»® ¬¸» °®»--»-ò DZ«® ©±®µó ±«¬ ·.°«¬ ·¬ô N¬± ¿ ½±³º±®¬¿¾´» -¬±°òM ïíç .±²» ±º ³§ -¬«¼»²¬.ß ÍÌÛÐóÞÇóÍÌÛÐ ÙË×ÜÛ Í ÌÑ ÞÛÝÑÓ×ÒÙ ß ÓßÒ ßÓÑÒÙ ÓÛÒ ¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ½±²¼·¬·±²·²¹ ¼±²K¬ °´¿§ ¾§ ¬¸» -¿³» ®«´»-ò Ø»®» ·.¬¸» -²¿¬½¸ ¼¿§ò α´´ ¬¸» ¼·½» ¿¹¿·²ô ¿²¼ ¼± ¿°°®±¨·³¿¬»´§ ëðPêð °»®½»²¬ ±º ¬¸» ®»°.§±« ½±«´¼ ¼± ·º §±« ©»²¬ ¿´´ó±«¬ò É»¼²»-¼¿§ ·.¬¸» ´·¹¸¬ ¼¿§ò ̸·.¬¸» ³»¼·«³ ¼¿§ò Í©·²¹.·.©±®µ±«¬ ·N³±¼»®¿¬»MO¿.º±® ïî ³·²«¬»-ò DZ« ¹»¬ ¬¸» ·¼»¿ò Ú±´´±© ¬¸» -¿³» ¬·³»ó¬»-¬»¼ ¸»¿ª§ó´·¹¸¬ó³»¼·«³ ¬»³°´¿¬»ò Ѳ Í¿¬«®¼¿§ô §±«® ¸»¿ª§ ¼¿§ô ¹± ¿´´ó ±«¬ ©·¬¸ -©·²¹-ò Í»» ¸±© ³¿²§ °»®º»½¬ ®»°.³¿²§ ±® ¿.§±« ½¿² ½®¿²µ ±«¬ ·² ¬¸» ¬·³» º®¿³» §±«® °¿·® ±º ¼·½» ¸¿.°»® -»¬ ¿.§±«® ½±²ó ¼·¬·±²·²¹O-©·²¹.¿.¼»¿´¬ §±«ò ܱ ¿.±² ¬¸» -¿³» ¼¿§.

¬¸» ³»¼·«³ -©·²¹ ¼¿§ò DZ« ®±´´»¼ ë ³·²«¬».·² §±«® º·®-¬ §»¿® ±º µ»¬¬´»¾»´´·²¹ò ܱ²K¬ ©±®®§ô »¿-§ -²¿¬½¸».-± §±«® -¸±«´¼»®.±² §±«® ¬»-¬ ¼¿§-ò ß²¼ -»½±²¼ô ¬¸» 笻 ±º п--¿¹» °®±¹®¿³ ¸¿.©·´´ »¯«¿´ ¹®»¿¬ -²¿¬½¸ ²«³¾»®.¿ ´±¬ ±º °®»--».©·´´ ¾» -³±µ»¼ ¾§ ¬¸» ¬·³» §±« ¹»¬ ¬± §±«® °«´´-ò ß²¼ -²¿¬½¸»-ô ¿.ïìð ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ô»¬K.¿ ¹®»¿¬ ¼»¿´ò ͱ ²±¬ ±²´§ ©·´´ §±« ¾» ¼±·²¹ -²¿¬½¸».¼±²» º±® ¬©± ®»¿-±²-ò Ú·®-¬ô §±«® -¸±«´¼»®.³¿²§ ¿.¸¿®¼ -©·²¹.¿¹¿·² ¿²¼ ¼·¼ éð -©·²¹-ò Õ»»° ¿ ¹±±¼ ®»½±®¼ò Ø»®» ·.¼»¬»®·±®¿¬·²¹ô º·²·-¸ ¬¸» ©±®µ±«¬ ©·¬¸ ¸·¹¸ °«´´-ò .§±« ³¿§ ¸¿ª» ²±¬·½»¼ô ·²ª±´ª» ¬¸» -¸±«´¼»®.¿¬ ¸¿´º »ºº±®¬ô §±« ©·´´ ¼± ¬¸»³ ¿º¬»® ¬¸» »¿-·»-¬ °®»-.°®¿½¬·½»¼ ±²´§ ±²½»ô ¿²¼ ±² ¬¸» »¿-§ ¼¿§ ¬± ¬±° ·¬ ¿´´ ±ººò ̸·.§±«® ½¿´´ ©¸»² ¬± ³±ª» «° ¬± ¿ ¸»¿ª·»® µ»¬¬´»¾»´´ò Ù·ª»² ¬¸¿¬ ¬¸» -²¿¬½¸ ·.-¿§ ±² Í¿¬«®¼¿§ §±« ¼®»© ë ³·²«¬»-ô ©»²¬ ¿´´ó±«¬ ©·¬¸ -©·²¹-ô ¿²¼ ¼·¼ ïððò Ѳ Ó±²¼¿§ §±«® ¼·½» ®±´´»¼ ïðò DZ« ¼·¼ -²¿¬½¸».±²» ±º §±«® ¹±¿´-ô §±« ³·¹¸¬ º·²¼ ·¬ -¬®¿²¹» ¬¸¿¬ ·¬ ·.·.¸±© §±« -¸±«´¼ ´±¹ ¬¸»-» ©±®µ±«¬-æ Í© îì µ¹ ¨ ïððñë ³·² Ø Í² îì µ¹ ¨ éëñïð ³·² Ô Í© îì µ¹ ¨ éðñë ³·² Ó Ì¸» ÎÕÝ Î·¬» ±º п--¿¹» Ы´´.§±« ½¿² ¼± ·² ¬¸» ¿´´±¬¬»¼ ¬·³»ò ׬ ·.ͽ¸»¼«´» Û¿½¸ °«´´ ¼¿§ô ®±´´ ¿ °¿·® ±º ¼·½» ¬± ¼»¬»®³·²» ¬¸» ´»²¹¬¸ ±º §±«® ®±«²¼ô îPïî ³·²«¬»- Ø Ó±²¼¿§ O Û¿-§ -²¿¬½¸»-æ ëðPêðû ±º ©¸¿¬ §±« ½±«´¼ ¼± ·² ¬¸» ¿´´±¬¬»¼ ¬·³» ·º §±« ©»²¬ ¿´´ó±«¬ò Ø É»¼²»-¼¿§ O ³±¼»®¿¬» -©·²¹-æ éðPèðû ±º ©¸¿¬ §±« ½±«´¼ ¼± ·² ¬¸» ¿´´±¬¬»¼ ¬·³» ·º §±« ©»²¬ ¿´´ó±«¬ò Ø Ú®·¼¿§ O Ø¿®¼ -©·²¹-æ ¿.©·¬¸ §±«® °»¼¿´ ±²´§ ¸¿´º©¿§ ¬± ¬¸» ³»¬¿´ô éë ®»°-ò É»¼²»-¼¿§ ·.°´«.¿®» ²±¬ ½±²¼·¬·±²»¼ ¬± ¸¿²¼´» ¿ ´±¬ ±º -²¿¬½¸».¿²¼ °®»--».©±®µ±«¬ ±º ¬¸» ©»»µò ß²¼ ·º §±« º·²¼ ¬¸¿¬ »ª»² ±² ¬¸» »¿-§ ¼¿§ §±«® -²¿¬½¸ º±®³ ·.¿²¼ »´¾±©.

¾§ íæíðóíæìëô × µ²±© × ½¿² -«®°¿-.§±«® º¿«´¬ò ̱± ³«½¸ô ¬±± -±±²ô ±® ¬±± -´±°°§ò Ë-» §±«® ¶«¼¹³»²¬ ®»¹¿®¼·²¹ ¿ -¸±«´¼»® ±® »´¾±© ¬©»¿µò ׺ ·¬ ·.¿²¼ ®»°.±²» ©±®µ±«¬ ¼±».ø¹·ª·²¹ ³» èè ¬±¬¿´ ¾§ îæðð÷ô ¿²¼ ¬¸»² -¬·½µ ©·¬¸ ëóïð.±²´§ ¿¾±«¬ ïë -»½å »¿½¸ -«¾-»¯«»²¬ -»¬ ¿ ´·¬¬´» ´±²¹»®ò Ó§ -¬®¿¬»¹§ ·.º·¬ ¿´´ò Þ»-·¼»-ô ¿ ¬·³»¼ ©±®µ±«¬ ¹»¬.·.©·¬¸ º·ª» ³·²«¬».ïðð ®»°-ô ©¸·½¸ × ½±²-·¼»® ¿ ¾¿-»´·²» º±® ³§ ½«®®»²¬ ½±²¼·¬·±²·²¹ ´»ª»´ò Ú±® °®±¹®»--·ª» -»--·±²-ô × ©·´´ ¬®§ ¬± «° ¬¸» ®»°.-¿§ò Ò±© º±® ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ N®±«²¼-ôM ¿ ¾±¨·²¹ ¬»®³ ¿°°®±°®·¿¬»´§ ¿°°´·»¼ ¬± µ»¬¬´»¾»´´.±º ¹»¬ó«°-ô ÎÕÝ Ð®±¹®¿³ Ó·²·³«³ -¬§´»ô «²¬·´ §±« ¸¿ª» N°«³°»¼ ¬¸» ·²¶«®§ ¬¸®±«¹¸ôM ¿.±² ¬¸» º·®-¬ -»¬ô ¾«¬ × -°®·²¬»¼ ¬¸®±«¹¸ ·¬ò ò ò ò × ¬¸·²µ × º·²·-¸»¼ ¬¸» º·®-¬ -»¬ ·² ¶«-¬ ¿¾±«¬ ¿ ³·²«¬»ò × ¬±±µ ¬±± ³«½¸ ®»-¬ ¾»¬©»»² ¬¸» ïðñïð ¿²¼ ëñë -»¬ò Ѭ¸»®©·-»ô × ©±«´¼ ¸¿ª» ¾®±µ»² ïððò ò ò ò Ò»¨¬ ¬·³» × ©·´´ ¾®»¿µ ïððòM ïìï .-³±µ»¼æ NÊ»®§ ·²¬»²-»ô × ¹±¬ ¶»´´± ´»¹.·²-¬»¿¼ ±º -²¿¬½¸».±º ¼·ºó º»®»²¬ º·¬²»-.®¿¬¸»® ¬¸¿² -»¬.´»ª»´-ò ̸·.ß ÍÌÛÐóÞÇóÍÌÛÐ ÙË×ÜÛ ÌÑ ÞÛÝÑÓ×ÒÙ ß ÓßÒ ßÓÑÒÙ ÓÛÒ ×º DZ« Ø¿ª» Ì©»¿µ»¼ DZ«® ͸±«´¼»® ±® Û´¾±© ß.¿ ³·²±® ¼·²¹ ¬¸¿¬ ¼±»²±¬ ®»¯«·®» ³»¼·½¿´ ¿¬¬»²¬·±²ô ¼± -©·²¹.º±® ¬¸» ®»³¿·²¼»®òM DZ« ©·´´ º·²¼ §±«® °¿½» ¬¸®±«¹¸ ¬®·¿´ ¿²¼ »®®±®ò ܱ²K¬ ©±®®§ ¿¾±«¬ ¸·¬¬·²¹ ¬¸» °»®º»½¬ ®¸§¬¸³ ±º ©±®µ ¿²¼ ®»-¬ò ׬ ¸¿®¼´§ »¨·-¬-ô ¿²¼ »ª»² ¬¸» ¾»-¬ ¼±²K¬ ¸·¬ ¬¸»·® -©»»¬ -°±¬ »ª»®§ ¬·³»ò Ý¿¬¸»®·²» ׳»-ô ÎÕÝô °«¬ «° çì ®»°.©¸¿¬ ͬ»ª» Ó¿¨©»´´ô Í»²·±® ÎÕÝô ¿²¼ ß²¬¸±²§ Ü·´«¹´·±ô ÎÕÝô ¼± ·² ¬¸»·® µ»¬¬´»¾»´´ ½´¿--»-ò Ê·½¬·³.¶«-¬ ¿.²±¬ ¸¿°°§ ©·¬¸ ¸»®-»´ºæ Nîðñîðô ïîñïîô ïðñïðô ëñë ò ò ò × °®±¾¿¾´§ ½±«´¼ ¸¿ª» -¯«»»¦»¼ ±«¬ ³±®» ®»°.¬®¿·² ¾§ ³·²«¬».¼±²»æ Níðñíðó®»-¬ô ïðñïðó®»-¬ô ïðñïðó®»-¬ô êñìó¬·³» «°ò ̱¬¿´ ïïð ®»°.¾§ ß²¬¸±²§ Ü·´«¹´·±ô ÎÕÝò Û´·¬» Ϋ--·¿² ¹·®»ª·µ.§±« µ²±©ô ·¬K.¿²¼ ¿ ½¸»-¬ó¾»¿¬·²¹ ¸»¿®¬ ®¿¬»òM ͱ³»¬·³».¿²¼ ®»°-ò øܱ²K¬ µ·¼ §±«®-»´º ¬¸¿¬ §±« ¿®» »´·¬»å §±« ©·´´ ¾» ¼±·²¹ ¬¸» -¿³» º±® ¿ ¼·ºº»®»²¬ ®»¿-±²ò÷ Ô·µ» ´¿¼¼»®-ô ¬·³»¼ -»¬.¿¬ ¬¸» îæð𠳿®µ ¿²¼ ¬¸»² ¹± ¾§ º»»´ñº±½«.¬± -¸±±¬ º±®O¿®» ²¿¬«®¿´´§ ¿¼¿°¬¿¾´» ¬± ¼·ºº»®»²¬ º·¬²»-.©·¬¸ ¿ íîóµ·´±¹®¿³ µ»¬¬´»¾»´´ ·² ¬¸» -¿³» ¬·³» º®¿³» ¿²¼ ©¿.îæðð ·²¬± ¬¸» ¬»-¬ò ׺ × ¹»¬ ¬± è𠬱¬¿´ ®»°.¿²¼ ®»°-ò Ø»®» ·.·² ëæððò ò ò ò × °«¬ ¬¸» ¾»´´ ¼±©² º±® ¬¸» ®»-¬ò ߺ¬»® ¬¸» º·®-¬ -»¬ô ¬¸» ®»-¬ ©¿.¿²¼ ¾» -³±µ»¼ò Í»²·±® ÎÕÝ Í¬»ª» ݱ¬¬»®ô ¿ ³«¬¿²¬ô ¼·¼ ïïð ®»°.´»ª»´.©·¬¸ ¿ îìóµ·´±¹®¿³ µ»¬¬´»¾»´´ ·² ¬¸» -¿³» º·ª» ³·²«¬»-ô ¿ °»®º±®³¿²½» ³±-¬ ³»² -¸±«´¼ »²ª§ò ͬ·´´ô ×®±² Õ¿¬» ©¿.³» ±ºº ¬¸» ¸±±µ º±® -°»½·º§ó ·²¹ §±«® -»¬.¬¸¿¬ °®»-½®·¾» ¿ -¬®»¬½¸ ±º ¬·³» ¬± °¿½µ ©·¬¸ ©±®µO®¿¬¸»® ¬¸¿² ¿ ²«³¾»® ±º -»¬.±² ¬¸» ´·¹¸¬ ¼¿§ ¿²¼ ®»°´¿½» ¬¸» °®»--».º®±³ ¬¸»®»ò Ò»¨¬ ¬·³»ô × ³¿§ ¹± íîñíî ¿²¼ ïîñïî º±® ¬¸» º·®-¬ î -»¬.©·¬¸ ¿ ïêóµ·´±¹®¿³ µ»¬¬´»¾»´´ ·² º·ª» ³·²«¬».Ϋ--·¿² ´·º¬»®.¬± ¬®§ ¬± ¹»¬ ¿¬ ´»¿-¬ êðû ±º ¬¸» ¬±¬¿´ ®»°.¿®» º±±´°®±±º ¿²¼ º´»¨·¾´»ò ᫬·²».©¸¿¬ ͬ»ª» ݱ¬¬»® ¸¿.½¿² º±´´±© ¬¸» -¿³» ©±®µ±«¬ô ²± °®±¾´»³ò ß ¾»¹·²²»® ³·¹¸¬ ¼± ëð -²¿¬½¸».

-± »¨¸¿«-¬»¼ ¾§ ®«²²·²¹ ¸¿®¼ ¿¬ ¸·¹¸ ¿´¬·¬«¼» ¬¸¿¬ô ®·¹¸¬ ¿º¬»® ¬¸» ®¿½»ô ¸» ¾»²¬ ±ª»® º±® ¿¾±«¬ ¬©± ³·²«¬»-ô ¸·.±º ¬»²ó¬©»²¬§ ¬¸»² ®»-¬ »ª»®§ -± ±º¬»² ©¸»² ²»»¼»¼òM ׺ DZ«® Í°·®·¬ ×.¬¸¿² ±°¬·³¿´ ¬®¿·²·²¹ôM »¨°´¿·².¿´´±© ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¸¿²¼´» ¬± ®±¬¿¬» ¿²¼ ²±¬ ¬»¿® «° §±«® °¿´³ ½¿´´«-».±² ¬¸» ³¿®µ»¬ ¸¿ª» ¬¸» ´·¬¬´» ®«¾¾»® ¬®¿½¬·±² ¼±¬-ò Ò± °®±¾´»³ô ¿.¿² »¨¿³°´» ±º ¸±© ¶«-¬ ¸±© ª«´²»®¿¾´» ¿² ¿¬¸´»¬»K.-¿ª»¼ ½±«²¬´»-.-«®®±«²¼·²¹ ¬¸» ¶±·²¬-ò ײ ¿¼¼·¬·±²ô ¬¸» º´«·¼ ¹»´ ½±²¬¿·²»¼ ·² ¬¸» -°·²¿´ ¼·-½.¿®» ±² ¬¸» ¾¿½µòM ܱ²K¬ -«½µ ©·²¼ ¾»¬©»»² -»¬.¬± ½¿¬½¸ ¬¸» ¸¿²¼´» º±® ¿ ³±®» -»½«®» ¿²¼ -¿º» -²¿¬½¸ò ̸»§ ¿´-± °¿¼ ¬¸» ©®·-¬ ¶«-¬ ¿ ¾·¬ò ׺ §±« ©¿²¬ ¬± ©±®µ §±«® ¹®·° -±³» ³±®»ô ¾«¬ ¼±²ù¬ ´·µ» ±ª»² ³·¬¬.¬¸¿¬ -²¿¬½¸».·¬ -·³°´»æ N¶«-¬ ¼± ¯«·½µ -»¬.ïìî ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ú»¼»®¿´ ±ºº·½»® Ö¿®»¼ Í¿ª·µô ÎÕÝô ©¸± ¸¿.¿ ¬¸±®±«¹¸ -¬®»¬½¸·²¹ ·² ¿´´ ¼·®»½¬·±².¬± -´±«½¸·²¹ò ß ¼·-¬¿²½» ®«²²»® N©¿.±² ¸·.µ²»»-ò ɸ·´» ¼±·²¹ ¬¸·-ô ¸» -«¼¼»²´§ ¸¿¼ -»ª»®» °¿·² ·² ¬¸» ³·¼¼´» ±º ¬¸» ´±©»® ¾¿½µô °¿·² ¬¸¿¬ ¼·¼ ²±¬ ¹± ¿©¿§ »ª»² ©¸»² ¸» ®»-«³»¼ ¿ ²±®³¿´ -¬¿²¼·²¹ °±-¬«®»òM ̸» ®«²²»® N½±«´¼ ²±¬ ©¿´µ ¿ -¬»° ©·¬¸±«¬ -¸¿®° °¿·² ¿²¼ ò ò ò ²¿¬«®¿´´§ ¿--«³»¼ ¬¸¿¬ ®«²²·²¹ ¸¿¼ ½¿«-»¼ ¬¸» °¿·²òM ß.±º ¬¸» -±º¬ ¬·--«».©¿®³ ¿²¼ ´±±-» ¾¿½µ ·.·.±² µ²»»-ÿ Ò»© Æ»¿´¿²¼»® α¾·² Ó½Õ»²¦·»ô ¬¸» °¸§-·½¿´ ¬¸»®¿°·-¬ ©¸± ¸¿.º±® èðóçðû ³¿¨ ®»° ®¿²¹»ò Ú·²¹»®´»-.¿²¼ ¬±®² ¸¿²¼»¯«¿´ ´»-.±º ¬¸» -°·²» ¿®» ³±ª»¼ ®¿°·¼´§ ·² ³¿²§ ¼·®»½ó ¬·±²-ò ò ò ò ̸·.´±±-»²»¼ô ¿²¼ ·¬ -»»³.¾§ »³°¸¿-·¦·²¹ ¾¿½µ »¨¬»²-·±² ¿²¼ ©¿®²·²¹ ¿¾±«¬ º´»¨·±²ô »¨°´¿·²-æ NW¿º¬»® ª·¹±®±«-´§ »¨»®½·-·²¹ô ©» ½±´´¿°-» N·² ¿ ¸»¿°M ¿²¼ -´±«½¸ ¾¿¼´§ò Ü«®·²¹ ª·¹±®±«.µ²±©.½¿«-».°«¬ «° ¿² ¿©»-±³» îéë ®»°-ô µ»»°.¸·.¸¿²¼.¾§ -´«³°·²¹ º±®©¿®¼ô ¸¿²¼.¹®»»² ©±±´ ¹´±ª» ´·²»®©·¬¸ º«´´ º·²¹»®-ò ß²±¬¸»® »¨½»´´»²¬ ¿²¼ ·²»¨°»²-·ª» ¬±±´ò NÓ¿²§ ±º ¬¸» ½´±¬¸ ¹´±ª».¾¿½µ.α¾ Ô¿©®»²½»ô Í»²·±® ÎÕÝô ©±«´¼ -¿§ô N׬K.̱«¹¸»® ̸¿² DZ«® Ø¿²¼Nß²§±²» ·²ª±´ª»¼ ·² µ»¬¬´»¾»´´.µ»¬¬´»¾»´´ -°±®¬ ²¿¬·±²¿´ ½¸¿³°·±² Ö¿®»¼ Í¿ª·µô ÎÕÝô ±² ±«® º±®«³ò N×ùª» º±«²¼ ¿ -±´«¬·±² ¬¸¿¬ º±®½».°´¿½»¼ ·² ¿² »¨¬®»³» °±-ó ¬«®»òM Ó½Õ»²¦·» ¹·ª».-± ¬¸» ¼±¬.º¿«´¬òM .¿²¼ ¿´´±© §±«® º·²¹»®.¬»¿® «° ¬¸» ¸¿²¼.±® -±¿°ô ¬®§ ¬¸» Ù× -«®°´«.¬¸»§ ¿®» ¹»²»®¿´´§ ²±¬ ®·¹¸¬ñ´»º¬ -°»½·º·½ò × ©»¿® ³·²» ±² ¬¸» ©®±²¹ ¸¿²¼.°¿·²óº®»» ¼«®·²¹ ¬¸» »ª»²¬ô ¾«¬ ©¿.¬¸¿¬ ¼·-ó ¬±®¬·±² ±® ¼·-°´¿½»³»²¬ ½¿² ±½½«® ·ºô ¿º¬»® »¨»®½·-»ô ¿² »¨»®½·-»¼ ¶±·²¬ ·.»¨»®½·-» ¬¸» ¶±·²¬.½´±¬¸ ¹´±ª»-ÿ ̸»-» ¼¿²¼§ ´·¬¬´» ¾«¹¹»®.¿ ´·¬¬´» »¨¬®¿ ¹®·° ©±®µô ¾«¬ -¬·´´ ¿´´±©.°®±½»-.

±²´§ º±«® ³·²«¬».¬¸¿¬ ©¸·´» ¬¸» ¿¬¸´»¬» -¸±«´¼ -¬¿§ ©·¬¸ ¿² »¨»®½·-» º±® ¿ ©¸·´» ©·¬¸ó ±«¬ ½¸¿²¹·²¹ ·¬ô ¬¸» ©±®µ´±¿¼ô ·²¬»²-·¬§ô ¿²¼ ª±´«³» ³«-¬ ¾» ª¿®·»¼ º®±³ ©±®µ±«¬ ¬± ©±®µ±«¬ò Ûºº»½¬·ª» ¬®¿·²·²¹ ·.Ö¿®»¼ Nîéë ®»°-M Í¿ª·µô ÎÕÝ -¿§-ô NÍ«½µ ·¬ «°ÿM ïìí .²±¬ -±«²¼ ´·µ» ¿ ´±¬O«²¬·´ §±« ¬®§ ·¬ò Ò±¬» ¬¸¿¬ ¬¸» º¿³±«.½¿´³M ±º ¬¸» -²¿µ» »§»-ô ¬± ¬¸» N-¬±®³M ±º ¿ °¿·® ±º -·¨»-ò Ì©± ¬± ¬©»´ª» ³·²«¬».±º -©·²¹.N-¿³» ¾«¬ ¼·ºº»®»²¬òM ̸» »¨»®½·-».¿.ø»ò¹òô Ó±²¼¿§O´·¹¸¬ô É»¼²»-¼¿§O³»¼·«³ô Í¿¬«®¼¿§O´·¹¸¬ô Ó±²¼¿§O³»¼·«³ô »¬½ò÷ «²¬·´ §±« º»»´ ½±²º·¼»²¬ ¬± ¹± ¿´´ó±«¬ò ß²¼ ©¿¬½¸ §±«® º±®³ô ݱ³®¿¼»ÿ Ò±© ©¸¿¬ ¿¾±«¬ ¬¸» ¼·½»ô ®¿²¼±³·¦·²¹ ¬¸» Nº·¹¸¬M ¾»¬©»»² î ¿²¼ ïî ³·²«¬»-á ̸» Ϋ--·¿² -½·ó »²½» ±º °»®·±¼·¦¿¬·±² ¬»¿½¸».±® -²¿¬½¸»-ò Ö«-¬ ¼±²K¬ ¶«-¬ -¬¿²¼ ¿®±«²¼ÿ Í´¿½µ»®ò ׺ DZ« Ø¿ª» Ì©»¿µ»¼ DZ«® Þ¿½µ ɸ»² §±« ¿®» -·¬¬·²¹ ·² ¬¸» ½¸·®±°®¿½¬±®K.ß ÍÌÛÐóÞÇóÍÌÛÐ ÙË×ÜÛ ÌÑ ÞÛÝÑÓ×ÒÙ ß ÓßÒ ßÓÑÒÙ ÓÛÒ ßº¬»® §±«® °«´´-ô ¼± ¿ º»© ¾¿½µ ¾»²¼.·² ݸ¿°¬»® ï ¿²¼ ¬¸» -©·²¹ -»½¬·±² ±º ݸ¿°¬»® îò Ѳ½» §±« ¿®» ½´»¿®»¼ ¬± ¬®¿·²ô ©¸·½¸ ½±«´¼ ¾» ¬¸» ²»¨¬ ¼¿§ô ¿´¬»®²¿¬» ´·¹¸¬ ¿²¼ ³»¼·«³ ¼¿§.¿®» ¿´-± ¹±±¼ ¬± ¼± ¼«®·²¹ §±«® ¾®·»º ¾®»¿µ.©¿·¬·²¹ ®±±³ô ®»ª·»© ¬¸» -¿º»¬§ ¬·°.½¿´³ ¬± ¿ -¬±®³ôM -¬®»--».Ñ´»¹ ݸ»´·-½¸»ªô ¿ µ»¬¬´»¾»´´ ´·º¬·²¹ ½±¿½¸ ¿¬ ¿ Ϋ--·¿² ³·´·¬¿®§ ½±´ó ´»¹»ò ̸» ¼·½» ©·´´ ¬¿µ» ½¿®» ±º ¬¸¿¬ô º®±³ ¬¸» N¹´¿-.¬¸» º«´½®«³ô °¿«-» º±® ¿ -»½±²¼ô ¿²¼ ®»¬«®² ¬± ¬¸» «°®·¹¸¬ °±-·¬·±²ò Ì®§ ¬± ¾»²¼ º«®ó ¬¸»® ©·¬¸ »¿½¸ -«½½»--·ª» ®»°ò ͱ³» -¸¿¼±© ¾±¨·²¹ ±® Ú¿-¬ ú Ô±±-» ®»´¿¨¿¬·±² »¨»®½·-».®»³¿·² ¬¸» -¿³»ô ¾«¬ ¬¸»·® ·²¬»²-·¬§ ¿²¼ ª±´«³» ¿®» ¿´©¿§.Ì¿¾¿¬¿ ½±²¼·¬·±²·²¹ °®±¬±½±´O¬©»²¬§ -»½±²¼.¼±».-¬®¿·¹¸¬ò Þ»²¼ ¾¿½µ -´±©´§ «-·²¹ §±«® ¸¿²¼.¾»¬©»»² -»¬.±º ®»-¬ »·¹¸¬ ¬·³»-O·.·²-¬»¿¼ ±º -´±«½¸·²¹ò д¿½» §±«® ¸¿²¼.¼·ºº»®»²¬ò N̸» ©±®µ´±¿¼ ³«-¬ º´«½¬«¿¬» ´·µ» ¿ -»¿ ©¿ª»æ «° ¿²¼ ¼±©²ô º®±³ ¹´¿-.¼±©²©¿®¼ô ¿²¼ µ»»° §±«® ´»¹.´±²¹ò Ó·²¼ §±«ô ݱ³®¿¼».´±²¹ò NѲ´§M º±«® ³·²«¬».·² ¬¸» -³¿´´ ±º §±«® ¾¿½µô °±·²¬·²¹ §±«® º·²¹»®.©¸± ¸¿ª» ¼±²» ·¬ ²»ª»® -¿§ N±²´§M ¿¹¿·²ò Û²±«¹¸ ®»-¬·²¹ ²±©ò ß.±º ·²¬»²-» »ºº±®¬ ¿´¬»®²¿¬»¼ ©·¬¸ ¬»² -»½±²¼.±²´§ º±® ¬¸» ²»¨¬ º»© ©»»µ.

ïìì ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ .

©·¬¸ §±«® N´¿¼¼»® µ»¬¬´»¾»´´òM λ-¬ º±® ë ³·²«¬»-ô ¿²¼ °®»-.©·¬¸ò DZ« ¿®» ¬®¿·²·²¹ º±® ¾®«¬» -¬®»²¹¬¸ô ¿²¼ ¼±·²¹ ³±®» ¬¸¿² º·ª» ®»°.·º §±« ©·-¸ò Ì»-¬ §±«® °®»-.¬·³» ¬± ³±ª» «° ¬± ¬¸·.´±²¹ ¿.©·¬¸ ·¬ º±® ½±²º·¼»²½»ô ®»-¬ º±® º·ª» ³·²«¬»-ô ¿²¼ ¹± º±® ·¬ÿ ïìë .µ»¬¬´»¾»´´ ·² §±«® ©»»µ´§ ´¿¼¼»®-ò ׺ §±« ¸¿ª» ²»ª»® °®»--»¼ ¬¸» ²»¨¬ ±²» «° ¿²¼ ¸¿ª» ¼±«¾¬.¿²¼ ¹»¬ó«°.¬¸¿¬ §±« ½¿² ¼± ·¬ ¬±¼¿§ô -¿ª» ·¬ º±® ¿²±¬¸»® ¼¿§ò ׺ §±« º»»´ ¬¸¿¬ §±« ½¿² ¿¾-±´«¬»´§ô °±-·¬·ª»´§ °®»-.²± °±·²¬ ·² ®»°°·²¹ ±«¬ ©·¬¸ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ §±« ¸¿ª» ¾»»² ¼±·²¹ ´¿¼¼»®.ß ÍÌÛÐóÞÇóÍÌÛÐ ÙË×ÜÛ Û ÌÑ ÞÛÝÑÓ×ÒÙ ß ÓßÒ ßÓÑÒÙ ÓÛÒ ª»®§ ³±²¬¸ ±® ¬©± ±² ¿ Í¿¬«®¼¿§ ©¸»² §±« º»»´ ¹®»¿¬ô ¬»-¬ §±«®-»´º ©·¬¸ ¬¸» ÎÕÝ Î·¬» ±º п--¿¹» ¼®·´´-ò ÝúÐ Ô±±-»² «° ©·¬¸ ¿ º»© -©·²¹.§±« -¬¿§ ·² ¬¸» ïPë ®»° ®¿²¹»ò ͬ¿®¬ ©·¬¸ ¿ º»© »¿-§ -·²¹´».·¬ º±® ïô îô íô ìô ±® ë ®»°-å ¬¸»²ô ©·¬¸±«¬ -»¬¬·²¹ ¬¸» ¾»´´ ¼±©²ô ®»°»¿¬ ¬¸» ¬»-¬ ©·¬¸ §±«® ±¬¸»® ¿®³ò ɸ»² §±« ¬±° º·ª» ®»°»¬·¬·±².°»® ¿®³ô ·¬ ·.º·®-¬ò ̸»®» ·.¬¸» ¸»¿ª§ ±²»ô ¼± îPí ´±¿¼»¼ ½´»¿².©·¬¸ ¿ ´·¹¸¬»® µ»¬¬´»¾»´´ ·.²±¬ ¹±·²¹ ¬± ¸»´° §±«® °±©»®ó º«´ ½¿«-»ò Ì»-¬ ©·¬¸ ¬¸» ²»¨¬ -·¦» «° µ»¬¬´»¾»´´ô ¬¸» N¸»¿ª§M ±²»ò ׺ §±« ¸¿ª» °®»--»¼ ·¬ ·² ¬¸» °¿-¬ô ¹± º±® ¿ ÝúÐ ®»° ®»½±®¼ô ¿.

¸»¿ª§ô ¹·ª» §±«®-»´º ¿ ½±±µ·»ò Ú·ª» ³·²«¬».´¿¬»®ô ¹± º®±³ ¸»¿ª§ ¬± ¸¿®¼æ ¬¸» ËÍÍÍ -²¿¬½¸ ¬»-¬ò .ïìê ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ׺ §±« ¸¿ª» °®»--»¼ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ º±®³»®´§ µ²±©² ¿.

ß ÍÌÛÐóÞÇóÍÌÛÐ ÙË×ÜÛ ÌÑ ÞÛÝÑÓ×ÒÙ ß ÓßÒ ßÓÑÒÙ ÓÛÒ Í²¿¬½¸ Ë-» §±«® -»²-»ò ׺ §±« ¿®» ²±¬ ®»¿¼§ ¬± ¹± ¬¸» º«´´ ïð ³·²«¬».´»¿ª·²¹ §±«® ¾±¼§ò Ûª»®§ ®»° ³«-¬ ¾» °»®º»½¬ÿ ͬ±° ·º §±« ¿®» ¹»¬¬·²¹ -´±°°§ÿ Ñ® »´-»ò ïìé .©·¬¸ °»®º»½¬ º±®³ô °·½µ ¿²±¬¸»® ¬·³»´·²»ô -¿§ ë ±® íò ß²¼ ·º §±« ¸¿ª» ¾»»² -©·²¹·²¹ ¿²¼ -²¿¬½¸·²¹ ¿ ïêóµ·´±¹®¿³ µ»¬¬´»¾»´´ô ¬»-¬ ©·¬¸ ¿ ïêô ²±¬ ¿ îìò ͬ¿®¬ §±«® µ·¬½¸»² ¬·³»® ¿²¼ ©¿¬½¸ ©»¿µ²»-.

ïìè ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ .

¿´®»¿¼§ ÝúÐK¼ ¿ íî º±® ë ¿²¼ ¸¿.»´·¬»ò ïìç .©±®µ·²¹ ±² °®»--·²¹ ¿ ì𠾫¬ ¼±».¼±²» ïçð -²¿¬½¸».-¸±«´¼»®.²±¬ ¾±¬¸»® °®»--·²¹ ¿¬ ¿´´ ±² ¬¸·¬»-¬ ¼¿§å ¸» ¸¿.¿®» ²±¬ §»¬ -¬¿¾´» »²±«¹¸ ¬± ¹± ¬¸» º«´´ ïð ³·²«¬»-ò Ø·.²±¬ ¬¸·²µ ¸» ½¿² ¼± ·¬ §»¬ò ͱ ¸» ¼±».¬®¿·²·²¹ ©·¬¸ ¿ îì ¿²¼ ¸¿.´¿¼¼»®.îððò ËÍÍÍ -²¿¬½¸ îì µ¹ ¨ îðí øÐÎ÷ É» ¸¿ª» ¿ ³¿² ¸»®»ÿ Ù·®»ª·µ Ý ©·´´ ½±²¬·²«» ¸·.±® NÐÎ-M÷ ËÍÍÍ -²¿¬½¸ ïê µ¹ ¨ ïîîñë ³·² øÐÎ÷ Ù·®»ª·µ Þ ·.¿²¼ ¸» ©¿²¬.°®»--»¼ ¿ íî º±® ¿ -·²¹´»ò Ø» ¸¿.©·¬¸ ·¬ò Ø» ·.ß ÍÌÛÐóÞÇóÍÌÛÐ ÙË×ÜÛ ÌÑ ÞÛÝÑÓ×ÒÙ ß ÓßÒ ßÓÑÒÙ ÓÛÒ Ú±´´±©·²¹ ¿®» ¬¸®»» -¿³°´» ¬»-¬ ¼¿§Ù·®»ª·µ ß ·.¿ ìð ¿²¼ -»¬ ¿ ²»© ¹±¿´ ·² ¬¸» Í»½®»¬ Í»®ª·½» -²¿¬½¸ô îîë ®»°-O¿ ²«³¾»® ¬¸¿¬ ©·´´ °´¿½» ¸·³ ¿³±²¹ ¬¸» -°»½·¿´ ±°»®¿¬·±².¹±±¼ -¸±«´¼»® º´»¨·¾·´ó ·¬§ô -¬¿¾·´·¬§ô ¿²¼ »²¼«®¿²½»ò ÝúÐ îì µ¹ ¨ ïô îô î °»® ¿®³ Ô±¿¼»¼ ½´»¿² íî µ¹ ¨ î °»® ¿®³ ÝúÐ íî µ¹ ¨ ï ´»º¬ô í ®·¹¸¬ øÐÎ÷ ËÍÍÍ -²¿¬½¸ îì µ¹ ¨ ïëð øÐÎ÷ Ù·®»ª·µ Ý ¸¿.°®»--».¯«»-¬ ¬± °®»-.¾»»² ¼±·²¹ ¸·.©·¬¸ ¿ ïêóµ·´±¹®¿³ µ»¬¬´»¾»´´ò Ø·.¿²¼ -©·²¹.¼±·²¹ ¸·.¬»-¬ ¼¿§ ³·¹¸¬ ´±±µ ´·µ» ¬¸·-æ Í©·²¹ ïê µ¹ ¨ ïð °»® ¿®³ Ù»¬ó«° ïê µ¹ ¨ ïô ïô ï °»® ¿®³ ÝúÐ ïê µ¹ ¨ ïô ïô ï °»® ¿®³ Ô±¿¼»¼ ½´»¿² îì µ¹ ¨ í °»® ¿®³ ÝúÐ îì µ¹ ¨ ï ´»º¬ô î ®·¹¸¬ ø°»®-±²¿´ ®»½±®¼.

ïëð ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ̸» ÎÕÝ Î·¬» ±º п--¿¹» Ì®¿·²·²¹ д¿² Í«³³¿®§ .

ÝØßÐÌÛÎ ØÛßÜ×ÒÙ ØÛÎÛ ïëï .

ïëî ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ .

Ý ØßÐÌÛÎ Ê ÚßÏæ ɸ§ ¬¸» Õ»¬¬´»¾»´´ Ϋ´»- .

ïëì ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ .

½¿² ¾» ®»°®±¼«½»¼ò Þ«¬ ²±¬¸·²¹ ½¿² ¾»¿¬ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´K.ÚßÏæ ÉØÇ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÎËÔÛÍ Ý¸¿°¬»® ëæ ÚßÏæ ɸ§ ¬¸» Õ»¬¬´»¾»´´ Ϋ´»- Ïò ×.¿ º¿¼ò × »¨°»½¬ ·¬ ¬± ¹± ¿©¿§ ·² ¬¸» ²»¨¬ íð𠧻¿®-ò Ïò ɸ¿¬ ³¿µ».±²»ó-¬±°ó-¸±° »ºº·½·»²½§ò ïëë .¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ -«°»®·±® ¬± ±¬¸»® ©»·¹¸¬.¿®» «²·¯«»å ±¬¸»®.¿²¼ º·¬²»-.»¯«·°³»²¬á ͱ³» ±º ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ »¨»®½·-».µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹ ¿ º¿¼á ̸» ¹·®§¿ º·®-¬ ¿°°»¿®»¼ ·² ¿ Ϋ--·¿² ¼·½¬·±²¿®§ ·² ïéðì øݸ»®µ·µ¸ô ïççì÷ò Ç»-ô ·¬ ·.¿²¼ ¬¸»·® »ºº»½¬.

¿°°®±°®·¿¬» º±® ¿¬¸´»¬».ïëê ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ò± ±¬¸»® °·»½» ±º ¸¿®¼©¿®» ½±³».¿ ¹®»¿¬ ¼»¿´ ±º ¬®«¬¸ ¬± ¬¸» ¿¨·±³ ¬¸¿¬ ¿´´ ¬®¿·²·²¹ ·.Í»²·±® ÎÕÝ Î±¾ Ô¿©®»²½»ò N̸» ©±®µ±«¬.±²» ½±³°¿½¬ ¿²¼ ª·®¬«¿´´§ ·²¼»-¬®«½¬·¾´» ¬±±´ ¬¸¿¬ ½¿² ¾» «-»¼ ¿²§©¸»®»ò N̸» ³±®» × ¼± ©·¬¸ µ»¬¬´»¾»´´-ô ¬¸» ³±®» × ¬¸·²µ ±º ¿¾¿²¼±²·²¹ »ª»®§ ±¬¸»® º±®³ ±º ¬®¿·²·²¹ôM ©®·¬».¿ -¬¿²¼ó¿´±²» ¬±±´ò ̸» µ»¬¬´»¾»´´ ½¿² ¼± ¿²§¬¸·²¹ ¿ ¼«³¾¾»´´ ½¿² ¼± ¿¬ ´»¿-¬ ¿©»´´ô ¿²¼ «-«¿´´§ ¾»¬¬»®ò Ú±® »¨¿³°´»ô ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ °®±ª·¼».¬± ¬®¿·² ©·¬¸ ¬¸» Ϋ--·¿² µ»¬¬´»¾»´´ò Ѳ» ·.¿² «²-«®°¿--»¼ ³·´·¬¿®§ °®»-.°®»º»® ¬± «-» ¬¸» µ»¬¬´»ó ¾»´´ ¿.¬»³°±®¿®§ ò ò ò ¼±²K¬ ®»´§ ±² ¿²§ó ¬¸·²¹ §±« ½¿²K¬ ½¿®®§òM ת¿² L¬¸» ݸ¿³°·±² ±º ݸ¿³°·±²-K б¼¼«¾²§ò .²±¬ ®»-¬®·½¬ §±«® -¸±«´¼»® ±² ¬¸» ¾±¬¬±³ô ¿²¼ ·¬ -¬®»¬½¸».¿ -¬¿²¼ó¿´±²» ¬±±´ ±® ³·¨ ·¬ «° ©·¬¸ ¿ ¾¿®¾»´´ ¿²¼ ¼«³¾¾»´´-á ̸»®» ¿®» ¬©± ©¿§.¿²¼ ½±¿½¸».¿ ¹®»¿¬ »¨¿³°´» ±º ¬¸·.½®»¼± ¹±»-ô NÉ» ¬®¿·² ©·¬¸ µ»¬¬´»¾»´´.-·³«´¬¿²»±«-´§ ¬®¿·² ö»ª»®§¬¸·²¹öò ͬ®»²¹¬¸ô -°»»¼ô »²¼«®¿²½»ò ò ò ò ̸» ¬¸·²¹ ¬¸¿¬K.½´±-» ¬± ¬¸» ¿³±«²¬ ±º ®¿© °±©»®ô ®»-·´·»²½»ô ¿²¼ ½¸¿³°·ó ±²-¸·° ½±²¼·¬·±²·²¹ ±²» ½¿² ¹¿·² º®±³ ±²» ¬± ¬©± ¸±«®.±® °«´´ó«°-ò ß.¬± ¼± ·¬ ·² ¬¸» ½±²¬»¨¬ ±º ¿ -±°¸·-¬·½¿¬»¼ °®±¹®¿³ ¬¸¿¬ ·³°´»³»²¬.º·®·²¹ò ̸» µ»¬¬´»¾»´´ ·.¿ ³¿¬¬»® ±º ¬®¿¼»ó ±ºº-ô ¾«¬ ·º ¿²§¬¸·²¹ ±«¬ ¬¸»®» ¬¸®»¿¬»².¬¸» «´¬·³¿¬» ·² ®»´·¿¾·´·¬§ ¿²¼ ¼»¿¼´§ »ºº·½·»²½§ô ¬¸» ßÕóìé ±º °¸§-·½¿´ ¬®¿·²·²¹ ¸¿®¼©¿®»ò Ïò ͸±«´¼ × ¬®¿·² ©·¬¸ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¿.¿°°®±¿½¸ò Í°»½·¿´ ±°»®¿¬±®-ô ³¿®¬·¿´ ¿®¬·-¬-ô ¿²¼ ±¬¸»® ³·²·³¿´·-¬.¸¿³-¬®·²¹ º´»¨·¾·´·¬§ º®±³ ¼±·²¹ ±²»ó ¿®³»¼ -²¿¬½¸»-ò ̸»®» ·.¬¸» и·´¿¼»´°¸·¿ Õ»¬¬´»¾»´´ Ý´«¾K.·² ½¿-» ½·ª·ó ´·¦¿¬·±² ·.¬¸¿¬ ©·-¼±³ ·¬K.³«´¬·°´» -¬®»²¹¬¸ ¬±±´-ò ׬ ·.-«®°®·-»¼ ³» ³±-¬ ·.±º ©»»µ´§ ¬®¿·²·²¹ ©·¬¸ ¬¸·.©¸± ¸¿ª» ¬¸» »¼«½¿¬·±²ô ¬¸» »¨°»®·»²½»ô ¿²¼ ¬¸» ¸¿®¼©¿®»ò ̸» -¬®»²¹¬¸ °®±¹®¿³ ¼»ª»´ó ±°»¼ ¿²¼ ·³°´»³»²¬»¼ ¾§ Û¬¸¿² 뻪»ô ÎÕÝô ¿¬ É¿µ» Ú±®»-¬ ˲·ª»®-·¬§ ·.·¬ ±² ¬¸» ¬±°ò Ø¿²¹ ¿ µ»¬¬´»¾»´´ ±² §±«® º±±¬ô Í°»¬-²¿¦ -¬§´»ô ¿²¼ §±« ¼±²K¬ ²»»¼ ¿ ¾»´¬ º±® ©»·¹¸¬»¼ ¼·°.¹±¬ ¬± ¾» ÕÞ-òM ß²§ ¹«² ©·´´ -¸±±¬ ·² ¿ ¹®»»²¸±«-»ô ¾«¬ ¼®±°°»¼ ·² ¬¸» ©¿¬»® ±® ³«¼ ±® -«¾¶»½¬»¼ ¬± Í·¾»®·¿² ¬»³°»®¿¬«®»-ô ³±-¬ ©·´´ º¿·´ §±«ò ̸» Õ¿´¿-¸²·µ±ª µ»»°.®¿²¹» ±º ³±¬·±²æ ·¬ ¼±».

«²¬·´ ¬¸» ½´±½µ -¿§.ø¬¸» ³»»¬ º¿´´.ÚßÏæ ÉØÇ Ïò ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÎËÔÛÍ Ø±© ½¿² × ½±³¾·²» µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹ ©·¬¸ б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ ¿²¼ ̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±®á ײ ̸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´ ݸ¿´´»²¹» × ®»½±³³»²¼»¼ ¿´¬»®²¿¬·²¹ ¬©±ó©»»µ ½§½´»-ò Ô¿¬»® × ¼·-ó ½±ª»®»¼ ¬¸¿¬ ©¸·´» ¹®·¦¦´»¼ -¬®»²¹¬¸ ½±¿½¸».¿®» ¶»´´± ¿²¼ × º»»´ ´·µ» °«µ·²¹ò Þ«¬ ¾»´·»ª» ·¬ ±® ²±¬ô ³§ -²¿¬½¸».¿ ©»»µ ·º §±« ¿®» ²±¬ ¼±·²¹ §±«® -©·²¹¿²¼ -²¿¬½¸».ïæëç × ¶«³° ±ºº ¿²¼ ©¿´µ ¿®±«²¼ ¬¸» ®±±³ ¬± ½¿¬½¸ ³§ ¾®»¿¬¸ò ߺ¬»® ¿¾±«¬ íð -»½±²¼.±² ©»»µ ïí÷ ¿²¼ ¬©± ïîó©»»µ ±ººó-»¿-±².»·¹¸¬ ¬·³»-ò ׬ ¬¿µ».-§-¬»³ °±°«´¿® ·² Ϋ--·¿ô ¿´¬»®²¿¬».¿®» °®¿½¬·½»¼ò ß´»¨»§ Ú¿´»»ªô Ó¿-¬»® ±º Í°±®¬.¿ -°®·²¬ ·²¬»®ª¿´ -³±µ»® º®±³ ¬¸» ®»½±®¼ ¸±´¼»® ±º ¬¸» ËÍÍÍ -²¿¬½¸ ¬»-¬æ NѲ½» °»® ©»»µ × ¼± ¿ ³·²«¬» ±²ô ³·²«¬» ±ºº ©±®µ±«¬ò × ©·´´ ½®¿²µ ¬¸» ¬®»¿¼³·´´ «° ¬± èòð ³°¸ ¿²¼ °«¬ ¬¸» ·²½´·²» ±² ïîò × ¶«³° ±² ¬¸» -·¼» ®¿·´.îæëç ¿²¼ ¶«³° ¾¿½µ ±² ¿²¼ ®»°»¿¬ ¬¸·.´·µ» ͬ»ª» Þ¿½½¿®·ô ÎÕÝô ©»®» ª»®§ -«½½»--º«´ ©·¬¸ ¬¸·.·² »·¬¸»® ±® ¾±¬¸ ½§½´»-ô ÎÕÝ ¿²¼ ÐÌÐò { DZ« ³¿§ ÙÌÙ ±²»ó¿®³ °«-¸ó«°.·º §±« ¼±ò ɸ»² §±« ¿®» ·² ¬¸» ÐÌÐ °¸¿-»ô ¶«³° ®±°» ¿²¼ñ±® ¼± ·²¬»®ª¿´ -°®·²¬.¿¬ ´»¿-¬ ¬¸®»» ¬·³».¿®» ¹»¬¬·²¹ »¿-·»®ò × ¬®«´§ º»»´ ·² ±®¼»® ¬± ¹»¬ ·² ¬¸» îë𠬱 îèð ®¿²¹» º±® ¬»² ³·²«¬»-ô °»±°´» ©·´´ ²»»¼ ¿ ¹®»¿¬ ½¿®¼·± ¾¿-»ò Ò±¬ -·--§ ½¿®¼·±ô ¾«¬ ¸¿®¼½±®» ·² §±«® º¿½» ½¿®¼·± ¬± ½±³°´»³»²¬ ¬¸» ÕÞ ©±®µ±«¬-ò Í·³°´§ °«¬ô × ®«² ±²½» °»® ©»»µ º±® ¿ ¬±¬¿´ ±º è ³·²«¬»¿²¼ ·¬ ¸¿.ìPë ³±²¬¸.¿¾±«¬ ïé ³·²«¬».°®±½»-.»¨°»®·»²½»¼ ݱ³®¿¼».¬± ½±³°´»¬» ¿²¼ ×ù³ -³±µ»¼ò Ó§ ´»¹.¸¿¼ °®±¾´»³-ò Ø»²½» ¬©± ²»© ±°¬·±²-ò Ñ°¬·±² ýï Ó¿®¬§ Ù¿´´¿¹¸»® ¬±´¼ ³» ¬¸¿¬ ¿ °»®º»½¬ -¬®»²¹¬¸ §»¿® ·.±º -¬®»²¹¬¸ ©·¬¸ ìPë ³±²¬¸.©¸»² ¿ ª¿®·»¬§ ±º »¨»®½·-».º±® §±«® ½±²¼·¬·±²·²¹ò Ø»®» ·.±º ¼§²¿³·½ ©±®µò { Ú±´´±© ¬¸» ÎÕÝ Î·¬» ±º п--¿¹» °®±¹®¿³ º±® ïî ©»»µ-ô ¬¸»² ¼± ÐÌÐ ¿²¼ñ±® Þ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹ º±® ïîô ¿²¼ µ»»° ®±¬¿¬·²¹ò DZ« ³¿§ ÙÌÙ °·-¬±´.¸»´°»¼òM Ò¿¬«®¿´´§ô §±« ©·´´ ¸¿ª» ¬± ¼± ¬¸·.¿¬ ¬¸» ³±³»²¬ò ïëé .¿²¼ ©¿·¬ º±® ¬¸» ½´±½µ ¬± ¾» ¿®±«²¼ ðæëç ¿²¼ ¬¸»² × ¸±° ±² ¿²¼ ®«² ³§ ¾«¬¬ ±ºº º±® »¨¿½¬´§ ±²» ³·²«¬»ò ɸ»² ¬¸» ½´±½µ -¿§.¿°°®±¿½¸ô ´»-.³¿¼» «° ±º ¬©± ïîó©»»µ ½±³°»¬·¬·±² °±©»®´·º¬·²¹ ½§½´».× ³¿µ» ³§ ©¿§ ¾¿½µ ¬± ¬¸» ¬®»¿¼³·´´ ¿²¼ -¬¿²¼ ±² ¬¸» -·¼» ®¿·´.¿²¼ ¬¸» ¿«¬¸±® ±º ¿ °±©»®´·º¬·²¹ó¾¿-»¼ º·¬²»-.±²´§ ·² ¬¸» ÐÌÐ ½§½´»ò ͵·° -·¼» ¿²¼ º´±±® °®»--».

·º §±« ¼± ¬¸»³ò Ïò × ¸¿ª» ¿ ¾¿¼ ¾¿½µò Ý¿² × ¬®¿·² ©·¬¸ µ»¬¬´»¾»´´-á Ç»-ô ©·¬¸ §±«® ¼±½¬±®K.¼®·´´ º±® íPë ¨ íPë ±² ¬¸» -»½±²¼ ª¿®·»¬§ ¼¿§ô ̸«®-¼¿§ò ߺ¬»® ¼»¿¼´·º¬.¿°°®±ª¿´ò Ý´»³»²½» Þ«´ô ¿ Ô¿¬ª·¿² °®± ©®»-¬´»® ¿²¼ ¹·®»ª·µò .ïëè ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ñ°¬·±² ýî { ܱ ÐÌÐ ¼»¿¼ ´·º¬.±² §±«® ª¿®·»¬§ ¼¿§-ô Ì«»-¼¿§.¼®·´´ º±® íPë ¨ íPë ±² ¬¸» º·®-¬ ª¿®·»¬§ ¼¿§ô Ì«»-¼¿§ò ß² ¿¾óº±½«.¿²¼ ̸«®-¼¿§-ò ܱ ¬¸» -¬®¿·¹¸¬ ÐÌÐô ²±¬ ¬¸» NÞ»¿®òM ͵·° -·¼» ¿²¼ º´±±® °®»--»-ò { ÙÌÙ °·-¬±´-ò ͵·° ÑßÐ-ò Ïò ر© ½¿² × ·²½±®°±®¿¬» Þ«´´»¬óЮ±±º ß¾»¨»®½·-».·²¬± ³§ µ»¬¬´»¾»´´ ®»¹·³»²á ß² ±¾´·¯«»ó»³°¸¿-·.

ÚßÏæ ÉØÇ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÎËÔÛÍ ïëç .

ïêð ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ïò ɸ¿¬ ¼·»¬ ¼± §±« ®»½±³³»²¼á л®-±²¿´´§ô × ¸¿ª» ¾»»² ±² Ñ®· رº³»µ´»®K.¿´´ ±º §±«® -¬®»²¹¬¸ ·² ¿ °«²½¸ ·º §±« ¼± ²±¬ ©±®µ ©·¬¸ ¿ ¸»¿ª§ ¾¿¹ò ͱ µ»»° °®¿½¬·½·²¹ ¬¸» -µ·´´ ±º §±«® -°±®¬ô ¾» ·¬ ¼»¿¼´·º¬·²¹ô º·¹¸¬·²¹ô ®«²²·²¹ô ±® ¿²§¬¸·²¹ »´-»ô ¿²¼ µ»»° º±´´±©·²¹ ¬¸» ÎÕÝ Î·¬» ±º п--¿¹» °®±¹®¿³ò Ѳ½» §±« ¿®» ½±³°»¬·²¹ ±² ¬¸» -¬¿¬» ´»ª»´ô -°±®¬ó-°»½·º·½ -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹O±® N-°»½·¿´ -¬®»²¹¬¸M ¬®¿·²·²¹ô ¿.¿®» ³»¿²¬ ¬± ¾» ½±²-«³»¼ô ²±¬ ½±«²¬»¼òM Ïò É·´´ µ»¬¬´»¾»´´.¸»´° ³§ -°±®¬ó-°»½·º·½ -¬®»²¹¬¸á Û¨°»®·»²½» -¸±©.¬¸¿¬ ¿ °®±º»--·±²¿´´§ ¼»ª»´±°»¼ ¹»²»®¿´·¦»¼ °¸§-·½¿´ ¬®¿·²·²¹ °®±¹®¿³ -«½¸ ¿¬¸» ÎÕÝ Î·¬» ±º п--¿¹» ¾®·²¹.·.¸¿°°»²ò Þ«¬ ·² ±«® ÎÕÝ ¾®±¬¸»®¸±±¼ ©» ¼±²K¬ ©¿·¬ º±® »¨°´¿²¿¬·±².²±¬ º±® ¿³¿¬»«®-ò ̸»®» ·.½¿´´ ·¬O·.Ϋ--·¿².¿²¿´±¹§ô §±« ©·´´ ²»ª»® ¾» ¿¾´» ¬± »¨°®»-.É¿®®·±® Ü·»¬ ø¬¸» ¾±±µ ·.¿¬ N-°±®¬ó-°»½·º·½M ¬®¿·²·²¹ò Þ»½¿«-» -°»½·¿´·¦»¼ ¬®¿·²·²¹ ·.-±°¸·-¬·½¿¬»¼ ÍúÝ -§-¬»³ ¿¬ É¿µ» Ú±®»-¬ò ß²¼ × ¼·¼ ²±¬ ¬»´´ ¸·³ ¸±©ò Ü·¬¬± º±® Ó·µ» .¬¸¿² ¿ §»¿®ò ͬ»ª» Õ²¿°-¬»·²ô ÎÕÝô ®¿² ¿ ³¿®¿¬¸±² ©·¬¸±«¬ °®¿½¬·½·²¹ ®«²²·²¹ò Ò±ô × ½¿²K¬ »¨°´¿·² ¸±© -«½¸ -»»³ó ·²¹´§ ²±²-°»½·º·½ ¬®¿·²·²¹ ³¿¼» ¬¸·.·² ¿¬¸´»¬·½ °»®º±®³¿²½» ¬¸¿¬ ¿®» º¿® -«°»®·±® ¬± ¿³¿ó ¬»«® ¿¬¬»³°¬.·.¼«®·²¹ ¬¸» ¬»-¬ÿ б©»®´·º¬»® ܱ²²·» ̸±³°-±² -¬±°°»¼ ¼»¿¼´·º¬·²¹ ¿´¬±ó ¹»¬¸»®ô -¬¿®¬»¼ µ»¬¬´»¾»´´·²¹ ¿²¼ ¬±±µ ¸·.¬¸» ¼±³¿·² ±º °®±º»-ó -·±²¿´ ½±¿½¸»-ò Û¬¸¿² 뻪»ô ÎÕÝô ¸¿¼ ²± °®±¾´»³ ·²½±®°±®¿¬·²¹ ÎÕÝ »¨»®½·-».¶«-¬·º·»¼ò ˲¼»® ¿² »¨°»®¬ ½±¿½¸K.¿ª¿·´¿¾´» º®±³ Ü®¿¹±²Ü±±®ò½±³÷ º±® ½´±-» ¬± ¬©± §»¿®-ò × ¿³ ª»®§ ¸¿°°§ ©·¬¸ ·¬ò Õ»»° ·² ³·²¼ ¬¸¿¬ ¬¸·.-«°»®ª·-·±²ò ̸·.¬± ½±³» ·²ò ׺ ·¬ ©±®µ-ô ©» ¼± ·¬ò ׺ N¬¸» ÉÌØ »ºº»½¬M ·.²±¬ »ºº»½¬·ª» ©·¬¸±«¬ ¿ ¾¿-» ±º ¹»²»®¿´ °¸§-·½¿´ °®»°¿®»¼²»--ò ß²¼ ¾»½¿«-» -°±®¬ó-°»½·º·½ -¬®»²¹¬¸ °®±¹®¿³ ¼»-·¹² ·.¬¸» ¾»-¬ »¨°´¿²¿¬·±² ¬¸»®» ·-ô -± ¾» ·¬ò ̸» ¿³¿¦·²¹ Ϋ--·¿² µ»¬¬´»¾»´´ ÉÌØ »ºº»½¬ ²±¬©·¬¸-¬¿²¼·²¹ô ·º §±« ©¿²¬ ¬± »¨½»´ ¿¬ ¿ ½»®¬¿·² »¨»®½·-»ô ¾» ·¬ ¬¸» ¼»¿¼´·º¬ ±® ¿ ¸»¿ª§ó¼«¬§ ¹®·°°»®ô §±« -¸±«´¼ °®¿½¬·½» ·¬ -°»½·º·½¿´´§ ·² ¿¼¼·¬·±² ¬± §±«® µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹ò ̱ «-» ¿ ³¿®¬·¿´ ¿®¬.§±« ¸¿ª» ²±¬ °®¿½¬·½»¼ò Ó§ -¬«¼»²¬.¿¾±«¬ ¹¿·².¿¾±«¬ ¹»¬ó ¬·²¹ ¾»¬¬»® ¿¬ ¬¸·²¹.¿ °»®ó -±²¿´ ½¸±·½»ô ²±¬ ¿ °®±º»--·±²¿´ ®»½±³³»²¼¿¬·±²O× ¿³ ²±¬ ¿ ²«¬®·¬·±² °®±º»--·±²¿´ò ß²¼ ®»³»³¾»® ©¸¿¬ Ù¿®º·»´¼ ¬¸» ½¿¬ -¿·¼æ NÝ¿´±®·».°±©»®´·º¬ ¸»¿ª·»®ô ¸·¬ ¸¿®¼»®ô ®«² º¿-¬»®ô ¾»²¼ ²¿·´-ô ¿²¼ -± ±²O¶«-¬ º®±³ ´·º¬·²¹ µ»¬¬´»¾»´´-ò ̸» ±²´§ ¬·³» ¬¸»§ -»» ¿ ¾¿®¾»´´ô ¿ ²¿·´ô ±® ®«²²·²¹ -¸±».¿²¼ °®·²½·°´»·²¬± ¸·.¿²¼ ®»¿¼»®.¿ ª»®§ ·³°±®¬¿²¬ °±·²¬ò Í°±®¬ó-°»½·º·½ ¬®¿·²·²¹ °®±¹®¿³ ¼»-·¹² ·.·.¿² »¨°®»--·±² ¿³±²¹ ¹·®»ª·µ-æ N¬¸» ©¸¿¬ó¬¸»ó¸»´´ »ºº»½¬òM ̸» ÉÌØ »ºº»½¬ ·.¼»¿¼´·º¬ º®±³ éêê ¬± èíî ·² ´»-.

±º ©¸»² §±« ½¿² ®»°´¿½» ¬¸» ¾¿-·½ -©·²¹ ©·¬¸ô -¿§ô ¬¸» ©¿´µ·²¹ -©·²¹ò Ñ® ¿¼¼·²¹ ¬¸» ©·²¼³·´´ò Ñ® ©¸¿¬»ª»®ò ß -§-¬»³ ·.¿º¬»® ¼»½¿¼».N½«-¬±³ ³¿¼»M º®±³ ´¿©² ³±©»® °¿®¬-á Ïò ɸ§ ¿®» §±«® »¨»®½·-» ¼»-½®·°¬·±².·² ¬¸» ¹¿³»ò Ѳ½» §±« ¾»½±³» ¿ ¹±±¼ ¿¬¸´»¬»ô §±« ²»»¼ ¿ ½±¿½¸ -«½¸ ¿.¿ ´±¬ ³±®» ·²-¬®«½¬·±² ¬¸¿² N°·½µ «° ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¿²¼ -©·²¹ ·¬M ¬± ¬»¿½¸ ±²» ¬± -©·²¹ ´·µ» ¿ °®±ò ß²§±²» ©¸± ¬»´´.¿ -§-¬»³ò Ì¿µ» ·¬ ±® ´»¿ª» ·¬ô ¾«¬ ¼±²K¬ ³»-.ÚßÏæ ÉØÇ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÎËÔÛÍ Þ«®¹»²»®ô ÎÕÝô ©¸± ¼»ª»´±°»¼ ¿ -±°¸·-¬·½¿¬»¼ ³»¬¸±¼±´±¹§ º±® ·²½±®°±®¿¬·²¹ µ»¬¬´»¾»´´.§±« ±¬¸»®ó ©·-» ·.¼± -«¾½±²-½·±«-´§ò ߬ ¬¸» ÎÕÝ ©» ¬»¿½¸ »ª»®§¼¿§ ¸¿®¼ ݱ³®¿¼».¾»»² ¬¸®±©·²¹ ÐÎ.±º ¹®»¿¬²»--ò ß²¼ ·º §±« ¼±²K¬ ¿-°·®» ¬± ²¿¬·±²¿´ ¿²¼ ©±®´¼ó´»ª»´ ½±³°»¬·¬·±² ¿²¼ ¼±²K¬ ¸¿ª» ¿ ¹±±¼ ½±¿½¸ô ¶«-¬ -¬¿§ ©·¬¸ ¹»²»®¿´·¦»¼ ÎÕÝ ¬®¿·²·²¹ ¿²¼ ¸¿ª» ¿ ¹±±¼ ¬·³»ò Ö«-¬ °´»¿-» ¼±²K¬ ¬®§ ¬± ½±²½±½¬ ¿ ¸±³»ó¾®»©»¼ N½«-¬±³·¦»¼ô -°±®¬ó-°»½·º·½ ©±®µ±«¬Mÿ ß³»®·½¿ ·.¿ ´±¬ ³±®» ·²-¬®«½¬·±² ¬¸¿² N¾®·²¹ §±«® º·-¬ º®±³ §±«® -¸±«´¼»® ¬± ¬¸» ¾¿¼ ¹«§K.¿®» ²±¬ ®±½µ»¬ -½·»²½»ÿ б©»®´·º¬·²¹ ½±¿½¸ Ô±«·» Í·³³±².»·¬¸»® ´§·²¹ ±® ¼±».¿®» -«°»®·±®ò ̸»§ ¿®»O©¸»² ¬¸»§ ¿®» ³¿¼» ¾§ ¿ °®±ò Þ«¬ × ©·´´ ¬¿µ» ¿ °®±º»--·±²¿´´§ ³¿¼» ³¿--󳿮µ»¬ °®±¼«½¬ ±ª»® ¿² ¿³¿¬»«® ½«-¬±³·¦¿¬·±² »ª»®§ ¬·³»ò ɱ«´¼ §±« °·½µ ¿ º¿½¬±®§ó°®±ó ¼«½»¼ Ø¿®´»§ ±® ¬¸» Þ¿½µ ¬± ¬¸» Ú«¬«®» ®·¼» §±«® µ·¼ ¸¿.½±³³»²¬»¼ ¬¸¿¬ × ¸¿ª» ®»ª»®-»ó»²¹·²»»®»¼ ©¸¿¬ ¬±° ¿¬¸ó ´»¬».·²¬± ©»·¹¸¬ ´·º¬»®-K ®»¹·³»²-ò Ñ® Ü¿² Ö±¸²ô ©¸± ¸¿.-± ¼»¬¿·´»¼á ݱ³» ±²ô µ»¬¬´»¾»´´.¯«»-¬·±²ò ׺ §±« ¸¿ª» ¬± ¿-µ ¸±© ³«½¸ ·¬ ½±-¬-ô §±« ½¿²K¬ ¿ºº±®¼ ·¬ò Ѳ½» §±« ¸¿ª» »²±«¹¸ »¨°»®·»²½» ·² ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¹¿³»ô §±« ©·´´ ¸¿ª» ²± °®±¾´»³ «²¼»®-¬¿²¼·²¹ ¬¸» ½·®½«³-¬¿²½».±²» ±º ¬¸»-» ¹»²¬´»³»² ·º §±« ¿®» »²¬»®¬¿·²·²¹ ¬¸±«¹¸¬.º¿½»M ¬± ¬»¿½¸ ±²» ¬± °«²½¸ ´·µ» ¿ °®±ò ׬ ¬¿µ».±² ¬¸» ½«-¬±³·¦¿¬·±² µ·½µ ¬¸»-» ¼¿§-ò л±°´» ¿®» ³¿¼» ¬± ¾»´·»ª» ¬¸¿¬ °»®-±²¿´·¦»¼ °®±¼«½¬.¸¿.¬¿´µ·²¹ ¿¾±«¬ò ׺ §±« ¸¿ª» ²± °¿¬·»²½» º±® ®»º·²·²¹ ¬¸» -¬®»²¹¬¸ ¾¿-·½-ô ³¿§ × -«¹¹»-¬ ¿ Í°·²²·²¹ ½´¿--á Ïò ת¿² Æ¿§·µ·² Ý¿² × -«¾-¬·¬«¬» ¬¸» ò ò ò ©·¬¸ ¬¸» ò ò òá Ò±ò Þ§ ª·®¬«» ±º §±«® ¿-µ·²¹ ¬¸·.-»´ºó½±²¬¿·²»¼ ¾§ ¼»º·²·¬·±²ò ÎÕÝ ·.©·¬¸ ·¬ «²¬·´ §±« ¿®» ¿ N¾´¿½µ ¾»´¬M ·² µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹ò ïêï .²±¬ µ²±© ©¸¿¬ ¸» ·.¸±© ¬± ³±ª» ´·µ» ¬¸» »´·¬»ò ׬ ¬¿µ».

¿ ¹®»¿¬ ©»¿´¬¸ ±º µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹ ·²º±®³¿¬·±²ô ·²½´«¼·²¹ ³§ ¾±±µ.-± ¬±«¹¸ô ©¸§ ¼·¼ ¬¸» ËÍÍÎ ´±-» ¬¸» ݱ´¼ É¿®á ß.¿¬¸´»¬»-ò .º·²·-¸·²¹ ¬¸·.¿ ¾®«¬¿´ ½±«®-» ©·¬¸ ¿ ¬§°·½¿´ îðPíð °»®½»²¬ º¿·´«®» ®¿¬»ò ο¬¸»® ¬¸¿² ¬±±¬ ³§ ±©² ¸±®²ô × ©·´´ -»²¼ §±« ¬± ¬¸» ©»¾-·¬»ò λ¿¼ ©¸¿¬ ±¬¸»® °»±°´» ¸¿ª» ¬± -¿§ ¿¬ Ü®¿¹±²Ü±±®ò½±³ò Ïò ׺ Ϋ--·¿² -¬«ºº ·.-¬±®§ô N»ª»² -¯«·®®»´¿®» ¾¿¼ ¿--».¾±¬¸ ¯«»-¬·±²-O©¸§ Ϋ--·¿ ¸¿.³±ª» ·²-¬»¿¼ ±º §±«® ³±ª»áM ̱²§ Þ´¿«»® ¹»¬.³¿²«-½®·°¬ô ÞÞÝ ®»°±®¬»¼ô NΫ--·¿² -¯«·®®»´ °¿½µ µ·´´.·² ¿ °¿®µò ̸» ®±¼»²¬.±º ¿®¬·½´»-ô ¿²¼ ¬¸» º±®«³ò ׺ §±« ¿®» ²±¬ -«®» ©¸¿¬ §±«® ²»¨¬ -¬»° -¸±«´¼ ¾»ô ¼®±° ¾§ ¬¸» Ϋ--·¿²Õ»¬¬´»¾»´´ò½±³ º±®«³ ¿²¼ ¿-µò ß²¼ ·º §±« ¿®» ²±¬ ¿º®¿·¼ ±º °¿·²ô -·¹² «° º±® ±«® ¬¸®»»ó¼¿§ ÎÕÝ µ»¬¬´»¾»´´ ·²-¬®«½¬±® ½±«®-»ò ׬ ·.½´±-»ó¯«¿®¬»® ½±³¾¿¬ ½±«®-»-ò NDZ« ½¿² ¼± ©¸¿¬»ª»® ¬¸» ¸»´´ §±« ©¿²¬ôþ -¿§Ì±²§ô N©¸»² §±« ¹»¬ ¾¿½µ ¬± §±«® «²·¬ò η¹¸¬ ²±© ·¬ ·.¿.¿®» ¿¹·¬¿¬»¼ ¾»½¿«-» ¬¸»§ ¸¿ª» ²±¬¸·²¹ ¬± »¿¬òM ̸¿¬ ¿²-©»®.±ª»® ¬¸»®»ò Û¨°´¿·² ¬± ³» ¿¹¿·² ¸±© ¬¸» ݱ³³«²·-¬.³§ -§-¬»³ §±« ¿®» °®¿½¬·½·²¹òM Ïò Ѳ½» × ¸¿ª» °«¬ «° ¬¸» ÎÕÝ Î·¬» ±º п--¿¹» ²«³¾»®-ô ©¸»®» ¼± × ¹± ²»¨¬á Ù»¬ ®»¹·-¬»®»¼ ¬± ª±¬» ¿²¼ ¶±·² ¬¸» Ó¿®·²»-å §±« ¿®» ¿ ³¿² ²±©ò Ϋ--·¿²Õ»¬¬´»¾»´´ò½±³ ±ºº»®.¬¸¿² ¿ ³·²«¬»ò NÓ¿²ôM »¨½´¿·³»¼ и·´ ɱ®µ³¿²ô ÎÕÝô ©¸± ¸¿¼ -»²¬ ³» ¬¸» ´·²µ ¬± ¬¸·.¬§°» ±º ¯«»-¬·±² ·² ¸·.©»®» ±«¬ ±º °·²»½±²»-ò N̸» ´·¬¬´» ¾»¿-¬.¬±±µ ²± ¹®·»º º®±³ ¬¸» ³«½¸ ´¿®¹»® °®»¼¿¬±®ò N̸»§ ´·¬»®¿´´§ ¹«¬¬»¼ ¬¸» ¼±¹M ·² ´»-.©»´´æ ³§ ©»»µ´§ ÎÕÝ ¾´±¹ô ³§ ²»©-´»¬¬»®ô ¼±¦»².¬¸» -¬±®§ ©»²¬ô ¿ ¾·¹ -¬®¿§ ¼±¹ -¬¿®¬»¼ ¾¿®µ·²¹ ¿¬ -¯«·®®»´.¬±«¹¸ó¿-ó ²¿·´.·®¿¬» ©¸»² ¸» ¹»¬.× ©¿.¬¸·.ïêî ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ NÝ¿² × ¼± ¬¸·.¼±¹òM ß.̸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´ ݸ¿´´»²¹» ¿²¼ Ú®±³ Ϋ--·¿ ©·¬¸ ̱«¹¸ Ô±ª» ¿²¼ ¿ ²«³¾»® ±º ÜÊÜ-ô ³·²» ¿²¼ ³§ ÎÕÝ ·²-¬®«½¬±®-Kò ̸»®» ¿®» ³¿²§ º®»» ®»-±«®½».º¿·´»¼áM Õ»»° ®»¿¼·²¹ ¬¸» ¿®¬·½´»ò ß ´±½¿´ ³¿² °±·²¬»¼ ±«¬ ¬¸¿¬ ¬¸» º±®»-¬.´±-¬ ¬¸» ݱ´¼ É¿® ¿²¼ ¸±© ·¬ °®±¼«½».

Ý ØßÐÌÛÎ Ê× Ì¸» Ó¿µ·²¹ ±º ¿ Õ»¬¬´»¾»´´ .

ïêì ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ .

¿²¼ -¬·´´ ¼»°»²¼.-¸¿°»¼ ±«¬ ±º ³»¬¿´ ¬± ´±±µ ´·µ» ¿ µ»¬¬´»¾»´´ò Ó¿µ·²¹ ¿ °¿¬¬»®² ·.¬©± ©»»µ-ò ïêë .³±®» ±² ³«-½´» ¬¸¿² ±² ¬»½¸²±´±¹§ò ̸» µ»¬¬´»¾»´´ -¬¿®¬©·¬¸ ¿ N°¿¬¬»®²M ¬¸¿¬ ·.¿ °®·³¿´ô ³¿²´§ °®±½»-.ÝØßÐÌÛÎ ØÛßÜ×ÒÙ ØÛÎÛ Ý¸¿°¬»® êæ ̸» Ó¿µ·²¹ ±º ¿ Õ»¬¬´»¾»´´æ N×®±²Oݱ´¼ ×®±²O×.¬¸¿¬ ¬¿µ».Ó¿-¬»® ±º Ó»² ß´´ÿM Þ ´¿½µ -¿²¼ ½®«³¾´»- ¿²¼ ®»ª»¿´.¿³±²¹ ¬¸» ³¿§¸»³ò Õ»¬¬´»¾»´´ ³¿µ·²¹ ·.¬¸¿¬ ¸¿²±¬ ½¸¿²¹»¼ ³«½¸ ·² ½»²¬«®·».¿ ½±³°´»¨ ¿²¼ ´¿¾±®ó ·²¬»²-·ª» °®±½»-.¸±¬ µ»¬¬´»¾»´´-ò ײ ¿² ¿°±½¿´§°¬·½ô Ì»®³·²¿¬±®ó´·µ» -½»²»ô ¬¸»§ ¹´±© ®»¼ ¿³±²¹ -³±µ»ô ¿-¸ô ¿²¼ ¼»¿º»²·²¹ ²±·-»ò DZ« ½¿²²±¬ ¸»´° ´±±µ·²¹ º±® -µ«´´.

®»³±ª»¼ ´»¿ª·²¹ ¾»¸·²¼ ¿ µ»¬¬´»¾»´´ N½®¿¬»®MO-¬»»´ ©±®µ»®.¬¸» -¿²¼ ¬± °¿½µ ·¬ ¿²¼ ¬¸» °¿¬¬»®² ·.·.½¿´´ ·¬ ¿² N·³°®»--·±²Mò ̸» °®±½»-.ïêê ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Û ¿½¸ µ»¬¬´»¾»´´ ·.¬¸»² ®»°»¿¬»¼ ©·¬¸ ¬¸» ±¬¸»® ¸¿´º ±º ¬¸» ¾±¨ò ̸» ¬±° ¿²¼ ¬¸» ¾±¬¬±³ ±º ¬¸» ³±´¼ ¿®» °«¬ ¬±¹»¬¸»® ´·µ» ¿ -¿²¼©·½¸ò ̸» µ»¬¬´»¾»´´ó-¸¿°»¼ ½¿ª·¬§ ·²-·¼» ¬¸» ½±³°®»--»¼ -¿²¼ ·.½¿-¬ ·² ¿ ³±´¼ ±º ·¬- ±©²ò ß ³»¬¿´ ¾±¨ ½¿´´»¼ ¬¸» Nº´¿-µM ±°»²ª»®¬·½¿´´§ ¬± ®»½»·ª» ¬¸» °¿¬¬»®²ò ̸»² ·¬ ·º·´´»¼ ©·¬¸ -°»½·¿´´§ º±®³«´¿¬»¼ -¿²¼ò ß ³¿½¸·²» ®¿³.®»¿¼§ ¬± ®»½»·ª» ³±´¬»² ³»¬¿´ò .

¸±¬ô îêððóîèðð ¼»¹®»»Ú¿¸®»²¸»·¬ò ر¬ »²±«¹¸ ¬± ¾» ¿ µ»¬¬´»¾»´´ò Ѳ½» ³»´¬»¼ô ¬¸» ·®±² ·.¿®» ¬¸»² ¿¼¼»¼ ¬± ¬¸» N¾¿¬¸Mô ¿.¬¸¿¬ ¸¿ª» º¿·´»¼ ±«® -¬®·½¬ ¯«¿´·¬§ ½±²¬®±´O¿²¼ ¼®±°.°±«®»¼ ·²¬± ¿ °·¬½¸»®ó´·µ» N½®«½·¾´»Mò Ú±«²¼®§³»² °±«® ¹´±©·²¹ ·®±² º®±³ ¬¸·.«° ·®±² -½®¿°O¿³±²¹ ¬¸» ¶«²µ ¿®» µ»¬¬´»¾»´´.·¬ ·²¬± ¬¸» º«®²¿½»ò ׬ ·.ÌØÛ ÓßÕ×ÒÙ ß ³±²-¬»® ³¿¹²»¬ °·½µ.-¬»»´ ©±®µ»®.´¿®¹» ½®«½·¾´» ·²¬± ¿ -³¿´´»® ±²»ò Í°»½·¿´ ¿´´±§.½¿´´ ³±´¬»² ³»¬¿´ò ÑÚ ß ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ïêé .¿²¼ ·²±½«´¿²¬.

¬¸» ½®«½·¾´» ¬± ¬¸» ½±²ª»§±® ©¸»®» ³±´¼.¸»´¼ ¬±¹»¬¸»® ©·¬¸ -°»½·¿´ N¶¿½µ»¬-M ¿®» ©¿·¬·²¹ò Ø» º·´´.¿¾±ª» ·¬ò ׬ ·.½¿´´»¼ ¬¸» N®·-»®M ¾»½¿«-» ³»¬¿´ N®·-»-M ·² ·¬ô ¹»¬ ·¬á .ïêè ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ß ¸¿®¼ ³¿² °«´´.°±«®»¼ ¬¸®±«¹¸ ¿ ¸±´» ·² ¬¸» -¿²¼ ½¿´´»¼ ¬¸» N¹¿¬»M ·²¬± ¬¸» ³±´¼ ¿²¼ ·²¬± ¿ ½§´·²¼»® -¸¿°»¼ N®·-»®Mò ̸» ®·-»® ·¿¬¬¿½¸»¼ ¬± ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ -¸¿°» ¿²¼ -·¬.¿ ®»-»®ª±·® º±® ¼·-°´¿½»¼ ¿·® ¿²¼ »¨½»-³±´¬»² ³»¬¿´å ·¬ ·.»¿½¸ ³±´¼ ©·¬¸ ³±´¬»² ³»¬¿´ò ̸» ³»¬¿´ ·.

±ºº ¬¸» ®·-»® ¾´±¾ ¬¸» ±´¼óº¿-¸·±²»¼ ©¿§O©·¬¸ ¿ -´»¼¹»¸¿³³»®ò Ú±«²¼®§ ©±®µ ·.ª»®§ ¯«·½µò ̸» ½¿-¬ ·®±² ©·´´ -±´·¼·º§ ©·¬¸·² ³·²«¬»-ò ̸» »²¼ °®±¼«½¬ô ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ô ·.²±¬ »²±«¹¸ ³»¬¿´ ¬± ½´·³¾ ¬¸¿¬ ¸·¹¸ò ̸» -»½±²¼ °®±¾´»³ ¬¸» ®·-»® ¬¿½µ´».±º -¸®·²µ¿¹» ¿²¼ ½±³°»²-¿¬·±² ·.³»¬¿´ -¸®·²µ¿¹»ò ×®±² -¸®·²µ.±º ¬¸» ¹¿¬» ¿²¼ ¬¸» ®·-»® ¸¿¼ ¬± ¾» ¿¬¬¿½¸»¼ ¬± ¬¸» °¿¬¬»®² ©¸»² ·¬ ©¿.ÌØÛ ÓßÕ×ÒÙ ÑÚ ß ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ Ì ¸» ¿´·»² ¹®±©¬¸.·² §±«® µ»¬¬´»¾»´´-á × ¼·¼²K¬ ¬¸·²µ -±ò Ô»¬ ¬¸» ®·-»® ¬¿µ» ¿ -·--§ ¾«¾¾´» ¾¿¬¸ ©·¬¸ ¬¸» ¼·-°´¿½»¼ ¹¿-ò ̸» «²©¿²¬»¼ ¿·® »-½¿°».º±® ®»¿´ ³»²ò ïêç .©±«´¼ ¸¿ª» ¹±²» ©®±²¹ò Ú·®-¬ô -±³» ±º ¬¸» ¿·® ¬®¿°°»¼ ·²-·¼» ¬¸» ½¿ª·¬§ ©±«´¼ ¾» «²¿¾´» ¬± »-½¿°» º®±³ ¬¸» º¿-¬ °±«®·²¹ ³»¬¿´ò ܱ §±« ©¿²¬ ¾«¾¾´».³¿¼»ò ׺ §±« ¼·¼ ²±¬ ¸¿ª» ¬¸» ®·-»®ô ¬©± ¬¸·²¹.º®±³ ¿² ±°»²·²¹ ¿¬ ¬¸» ¬±° ±º ¬¸» ®·-»®ò ر© ½±³» ¬¸» ´·¯«·¼ ³»¬¿´ ¼±»-²K¬ ¿´-± »-½¿°»á Þ»½¿«-» ¬¸» ®·-»® ·.±º ®»³±ª·²¹ ¬¸»³ º®±³ ¬¸»·® ³±´¼-ò ̸» ³±´¼.-»¬ ¸·¹¸»® ¬¸¿² ¬¸» ³±´¼ô ݱ³®¿¼»ô ¿²¼ ¬¸»®» ·.¿²¼ ¬¸» °®±½»-.¬¸» µ»¬¬´»¾»´´-O©·¬¸ ®·-»®ó -¸¿°»¼ ¹®±©¬¸.¿®» ¿´´±©»¼ ¬± ½±±´ -±³» ¾»º±®» ¬¸» N-¸¿µ»±«¬Mô ¬¸» °®±½»-.·² -»½±²¼.±²» ½¿-¬·²¹ ¿¬ ¿ ¬·³» ¿²¼ ½¸±°.§±« ¿®» ¿ ¾·¹ -·--§ô ²±ô §±« ¼±²K¬ò Ù®¿ª·¬§O²±© §±« µ²±© ¿²±¬¸»® -¬®¿¬»¹·½ ®»¿-±² ¬± °±-·¬·±² ¬¸» ®·-»® ¿¾±ª» ¬¸» ³±´¼O©·´´ º±®½» »¨¬®¿ ³±´¬»² ³»¬¿´ º®±³ ¬¸» ®·-»® ¾¿½µ ¼±©² ·²¬± ¬¸» ³±´¼ò Ó»¬¿´ ¸¿®¼»².¿®» ¼«³°»¼ ±²¬± ¿ ª·¾®¿¬·²¹ ½±²ª»§±®ò Þ´¿½µ -¿²¼ º¿´´.±ºº ¬± ®»ª»¿´ -·²·-¬»®ô ®»¼ó¸±¬ µ»¬¬´»¾»´´-ò Ì ¸» ½±²ª»§±® ¬¿µ».-¬·´´ ¿¬¬¿½¸»¼O¬± ¿ ³¿² ©¸±-» ¶±¾ ¸¿.½¿´´»¼ ¬¸» N½¿-¬·²¹Mò ̸» ½¿-¬·²¹.©¸»² ·¬ ½±±´-ò DZ« ¼±²K¬ ©¿²¬ ¿ ´·¹¸¬»® µ»¬¬´»¾»´´ô ¼± §±«á ˲´»-.·.¾»»² ¼±²» ¬¸» -¿³» ©¿§ º±® ½»²¬«®·»-ò Ø» ¹®¿¾.

°±©»®º«´ ³¿½¸·²» ¬«³¾´»¿²¼ -¿²¼¾´¿-¬.¸¿ª» ¾«®®-óó-³¿´´ ®·¼¹».¿²¼ ®±«¹¸ »¼¹».¾«¬ ´±-¬ ¬®¿·²·²¹ ¬·³» ¼±»-ò Û²¬»® ¬¸» ɸ»»´¿¾®¿¬±®ò ̸·.¬¸¿¬ ½¿² ®·° ¿²¼ -¸®»¼ ¬¸» -µ·² ·º ´»º¬ «²¬»²¼»¼ò Þ´±±¼ ¼±»²±¬ °¸¿-» «.¿®» ®»¿¼§ º±® ¬¸»·® º·²¿´ ¹®·²¼·²¹ò .ïéð ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ Ì ¸» ®¿© µ»¬¬´»¾»´´.¬¸» -µ·²ó®·°°·²¹ ¾«®®-ô «²¬·´ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´.

ÌØÛ ÓßÕ×ÒÙ Ì ¸» ©¸»»´¿¾®¿¬±®»¼ µ»¬¬´»¾»´´.©·´´ -¸¿®°»² ¿§±«® ©¿®®·±® ¿²½»-¬±®-ù ¸¿ª» ¾»º±®» §±«ò ß ³¿² ½¿²²±¬ ¸»´° ·¬ò Ϋ¼§¿®¼ Õ·°´·²¹ ©¿®·¹¸¬æ N×®±²óݱ´¼ ×®±²ó·.³¿-¬»® ±º ³»² ¿´´ÿM ÑÚ ß ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ïéï .°®·³¿´ò Ø»º¬ ¿ º·²» ¾´¿¼»ô ¿ ͳ·¬¸ ú É»--±²ô ¿² ßÕóìéô ¿ µ»¬¬´»¾»´´ò DZ«® ¾´±±¼ ©·´´ -°»»¼ «° ¿²¼ §±«® -»²-».¸±®²-ô ·²-°»½¬ ¬¸» ¾±¬¬±³ô ¬¸»² ¹®·²¼ ±ºº ¬¸» »¨½»-.®·-»® ¾´±¾ò ׺ ²»½»--¿®§ ¬¸» ©±®µ»® ©·´´ ¹®·²¼ ¿©¿§ ¿²§ -¸¿®° -»¿³.¾»¬©»»² ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ N¸¿´ª»-Mò ׬ù.¼»³¿²¼ ³±®» ¸¿®¼ ³¿²«¿´ ´¿¾±®ò ̸» ¾±¬¬±³.¼±²»ò Û²¬»® ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ÿ × ×®±² ·.±º ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ©·´´ -¬·´´ ¸¿ª» -±³» ®·-»® ¹®±©¬¸ ¿º¬»® ¬¸» -´»¼¹»¸¿³³»® ¬®»¿¬³»²¬ò Ì·³» º±® ¿ ¸«-µ§ -¬»»´ ©±®µ»® ¬± ¹®¿¾ »¿½¸ µ»¬¬´»¾»´´ ¾§ ·¬.

ïéî

ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ

ß ¾ ± « ¬ пª » ´
пª»´ Ì-¿¬-±«´·²»ô Ó¿-¬»® ±º Í°±®¬-ô ·- ¿ º±®³»®
ͱª·»¬ Í°»½·¿´ Ú±®½»- °¸§-·½¿´ ¬®¿·²·²¹ ·²-¬®«½¬±®
©¸± ¸¿- ¾»»² ¸¿·´»¼ ¿- N¬¸» ³±¼»®² µ·²¹ ±º µ»¬¬´»ó
¾»´´-M º±® ¸·- ®±´» ·² º±³»²¬·²¹ ¬¸» Ϋ--·¿² µ»¬¬´»ó
¾»´´ ®»ª±´«¬·±² ·² ¬¸» É»-¬ò
ײ ïççè пª»´ ·²¬®±¼«½»¼ ¬¸» ¿²½·»²¬ Ϋ--·¿²
-¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ½±²¼·¬·±²·²¹ ¬±±´ ¬± ¿² «²-«-°»½¬·²¹
ß³»®·½¿² °«¾´·½ ·² ¸·- -«¾ª»®-·ª» ¿®¬·½´»ô ʱ¼µ¿ô
з½µ´» Ö«·½»ô Õ»¬¬´»¾»´´ Ô·º¬·²¹ô ¿²¼ Ѭ¸»® Ϋ--·¿²
п-¬·³»-ò ̸» ¿®¬·½´» ©¿- °«¾´·-¸»¼ ¾§ Ó×ÔÑô ¿
³¿¹¿¦·²» º±® ¬±«¹¸ ¸±³¾®»- ©¸± ¾»²¼ -¬»»´ ¿²¼
´·º¬ ®±½µ-ò ɸ»² пª»´ -¬¿®¬»¼ ¹»¬¬·²¹ ³¿·´ º®±³
¹«§- ©·¬¸ ¾«-¬»¼ ²±-»-ô ½¿«´·º´±©»® »¿®-ô -½¿®-ô ±®
¿¬ ´»¿-¬ Ø»´´- ß²¹»´- ¬¿¬¬±±-ô ¸·- °«¾´·-¸»® ¬±±µ
²±¬·½»ò
ײ îððï Ü®¿¹±² ܱ±® °«¾´·-¸»¼ пª»´ù- ¾®»¿µó
¬¸®±«¹¸ ¾»-¬-»´´»® ̸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´ ݸ¿´´»²¹» ¿²¼ º±®¹»¼ ¬¸» º·®-¬ ËÍ󳿼» Ϋ--·¿²ó-¬§´»
½¿-¬ ·®±² µ»¬¬´»¾»´´ò ÎÕÝvô ¬¸» º·®-¬ µ»¬¬´»¾»´´ ·²-¬®«½¬±® ½±«®-» ±² ß³»®·½¿² -±·´ô µ·½µ»¼ ±ºº
-¸±®¬´§ ¬¸»®»¿º¬»®ò
Ú·²¿´´§ пª»´ô µ»¬¬´»¾»´´ ·² ¸·- º·-¬ô ©¿- ª±¬»¼ ùر¬ Ì®¿·²»® ±º ¬¸» Ç»¿®ù ¾§ α´´·²¹ ͬ±²»ò ß- ¬¸»
µ»¬¬´»¾»´´ ·²ª¿-·±² ¹¿·²»¼ ³±³»²¬«³ пª»´ ¿°°»¿®»¼ ·² ³»¼·¿ ®¿²¹·²¹ º®±³ Ю¿ª¼¿ ¬± Ú±¨
Ò»©-ò
Ù·ª»² ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´K- ¸¿®-¸ ®»°«¬¿¬·±²ô пª»´K- »¿®´§ -¬«¼»²¬- ´±±µ»¼ ´·µ» ¬¸»§ ½¿³» º®±³ ¬¸»
º»¼»®¿´ ©·¬²»-- °®±¬»½¬·±² °®±¹®¿³ò ̱¼¿§ ¬¸»-» ¸¿®¼ ´·ª·²¹ ³»² ¸¿ª» ¸¿¼ ¬± ¾»¹®«¼¹·²¹´§ -¸¿®»
¬¸» Ϋ--·¿² µ»¬¬´»¾»´´ ©·¬¸ ر´´§©±±¼ ³±ª·» -¬¿®- ¿²¼ ±¬¸»® «²´·µ»´§ µ»¬¬´»¾»´´»®-ò
Ú»¼ «° ©·¬¸ ¬¸» ¬±«½¸§óº»»´§ ¼®·ª»´ ¬¸¿¬ ©¿- °¿--»¼ ¿- º·¬²»-- ¿¼ª·½»ô -³¿®¬ º±´µ- ¸¿ª» ¹±²»
¸¿®¼½±®»ò ײ îððì Ü®ò ο²¼¿´´ ͬ®±--»²ô ±²» ±º ¬¸» ³±-¬ ®»-°»½¬»¼ ²¿³»- ·² ¬¸» -¬®»²¹¬¸ ©±®´¼ô
-¬¿¬»¼ô þײ ±«® »§»-ô пª»´ Ì-¿¬-±«´·²» ©·´´ ¿´©¿§- ®»·¹² ¿- ¬¸» ³±¼»®² µ·²¹ ±º µ»¬¬´»¾»´´- -·²½» ·¬
©¿- ¸» ©¸± °±°«´¿®·¦»¼ ¬¸»³ ¬± ¬¸» °±·²¬ ©¸»®» §±« ½±«´¼ ¿´³±-¬ º±«²¼ ¿ ½±«²¬®§ º·´´»¼ ©·¬¸ ¸·½±²ª»®¬-WM
пª»´ ·- ¬¸» ¿«¬¸±® ±º ²«³»®±«- ±¬¸»® ¾»-¬-»´´·²¹ ¬·¬´»- ¬¸¿¬ ¸¿ª» ¸»´°»¼ ½¸¿²¹» ¬¸» º¿½» ±º »¨»®ó
½·-» ·² ß³»®·½¿ô ·²½´«¼·²¹ ¸·- -»³·²¿´ -¬®»²¹¬¸ ½´¿--·½- б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿô Þ»§±²¼
Þ±¼§¾«·´¼·²¹ ¿²¼ ̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±®ò
̱ º«®¬¸»® ¼»ª»´±° §±«® µ»¬¬´»¾»´´ µ²±©´»¼¹» ¿²¼ -µ·´´- ¾¿-» ¿²¼ ¬± °±--·¾´§ ®»½»·ª» ¼·®»½¬ º»»¼ó
¾¿½µ º®±³ пª»´ô ª·-·¬ Ü®¿¹±² ܱ±®K- º±®«³ ¿¬ Ϋ--·¿²Õ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ò

×ÒÜÛÈ

ײ¼»¨
ß
ß®³ »¨»®½·-»-ñ¬®¿·²·²¹ò Í»» ¿´-± Û´¾±©
»¨»®½·-»-ñ¬®¿·²·²¹å ͸±«´¼»® »¨»®½·-»-ñ¬®¿·²·²¹
¹»¬ó«° ¿²¼ô êëô êç
·²¶«®§ °®»ª»²¬·±² ¿²¼ô îê

Þ
Þ¿½½¿®·ô ͬ»ª»ô éîô éèô ïðéô ïëé
Þ¿½µ »¨»®½·-»-ñ¬®¿·²·²¹
º´»¨·¾·´·¬§ ¿²¼ô çPïî
·²¶«®§ °®»ª»²¬·±² ¿²¼ô îìô îêô èîô ïìîPïìíô
ïëèPïëç
°«´´ ¿²¼ô èîPèì
Þ¿½µ«³ô Õ¿¬¸§ Ú±--ô îì
Þ¿®¾»´´- ø«-» ©·¬¸ µ»¬¬´»¾»´´-÷ô ïëêò Í»» ¿´-±
Ü«³¾¾»´´Þ¿®¬´»§ô Ó¿®½ô í
Þ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹ô ïíð
Þ´¿«»®ô ̱²§ô ïêî
Þ±¨ -¯«¿¬
¾¿-·½- ±ºô ìêPìçô ëð
º¿½»ó¬¸»ó©¿´´ -¯«¿¬ ¿²¼ô ìçò Í»» ¿´-± Ú¿½»ó¬¸»ó©¿´´
-¯«¿¬
°®¿½¬·½·²¹ ±ºô ìç
ª»®¬·½¿´ ¶«³° º®±³ô ëð
Þ®»¿µó·² °´¿²ô íçPìîò Í»» ¿´-± ÎÕÝ Ð®±¹®¿³
Ó·²·³«³
Þ®»¿¬¸·²¹
°®»-- ¿²¼ô ïïð
°«´´ ¿²¼ô ïîë
-©·²¹ ¿²¼ô ëíô ëêPëé
Þ«´´»¬óЮ±±º ß¾-ô ïëè
Þ«®¹»²»®ô Ó·µ»ô ïêðPïêï

Ý
ÝúÐò Í»» Ý´»¿²ó¿²¼ó°®»-Ý¿´´«-»- ø±² ¸¿²¼-÷ô íîPííò Í»» ¿´-± Ø¿²¼
»¨»®½·-»-ñ¬®¿·²·²¹ô ·²¶«®§ °®»ª»²¬·±² ¿²¼
Ý¿-¬®±¹·±ª¿²²·ô Ó·½¸¿»´ô ïçô éèPéç
ݸ¿´µ ø«-» ©·¬¸ µ»¬¬´»¾»´´-÷ô ïìêô ïìé
ݸ»´·-½¸»ªô Ñ´»¹ô ïìí

ݸ·²»-» ©¿´´ -¯«¿¬ô çò Í»» ¿´-± Ú¿½»ó¬¸»ó©¿´´ -¯«¿¬
Ý´¿-±²ô Ù»±®¹» Íòô ïîç
Ý´»¿²ô èéPïðï
¾¿-·½- ±ºô èèPèçô ïîë
¼»º·²·¬·±² ±ºô èé
¹®·° º±®ô çð
³¿-¬»®§ ±ºô çðPïðï
°®¿½¬·½·²¹ ±ºô éìô èé
°®»-- ¿²¼ô ïðìPïðëò Í»» ¿´-± Ю»-Ý´»¿²ó¿²¼ó°®»-- øÝúÐ÷ô ïðìPïðëô ïïîô ïìëPïìêò
Í»» ¿´-± Ý´»¿²å Ю»-Ý´±¬¸·²¹ øº±® µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹÷ô ïìé
ݱ²¼·¬·±²·²¹ ©±®µ±«¬ô ïíçPïìì
ݱ¬¬»®ô ͬ»ª»ô íïô ïìï
Ý«´´»²ô Þ·´´ô éî

Ü
Ü»¿¼´·º¬ øº´»¨·¾·´·¬§ ¿²¼÷ô êPèô ïëPïè
Ü·»¬ ø¿²¼ µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹÷ô ïêð
Ü·´«¹´·±ô ß²¬¸±²§ô íïô êéô ïïèô ïìï
ܱ½¬±®K- Ø»¿®¬ Ý«®»ô ̸»ô ïìì
Ü®¿°»®ô Ü¿ª»ô ïïî
Ü®±°ô çìPçêô ïîîPïîí
Ü« Ý¿²»ô Ö±¸²ô ç
Ü«³¾¾»´´- øª-ò µ»¬¬´»¾»´´-÷ô ìô çîô ïëê

Û
Û·²-¬»²ô ß´¾»®¬ô ïîì
Û´¾±© »¨»®½·-»-ñ¬®¿·²·²¹ò Í»» ¿´-± ß®³
»¨»®½·-»-ñ¬®¿·²·²¹
¹»¬ó«° ¿²¼ô êëô êç
·²¶«®§ °®»ª»²¬·±² ¿²¼ô íîô çìô ïîîô ïìï
Û´´·±¬ô ο´°¸ Ò»´-±²ô ïíð
Û¯«·°³»²¬ ø«-»ñ-»´»½¬·±² ±º÷
¿--·-¬¿²½» ¬§°»- ±ºô ïìê
½¸¿´µô ïìêô ïìé
½´±¬¸·²¹ô ïìé
µ»¬¬´»¾»´´-ô îPì
-¿º»¬§ ±ºô îï
-¸±»-ñ¾±±¬-ô îïô ïìé

ïéí

ïéì

ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ

Ú
Ú¿½»ó¬¸»ó©¿´´ -¯«¿¬
¾±¨ -¯«¿¬ ¿²¼ô ìçò Í»» ¿´-± Þ±¨ -¯«¿¬
º´»¨·¾·´·¬§ ¿²¼ô çPïî
Ú¿´»»ªô ß´»¨»§ô ïëé
Ú´»¨·¾·´·¬§ô ëPïèò Í»» ¿´-± -°»½·º·½ °¿®¬- ±º ¾±¼§
¬»-¬·²¹ ±ºô ëPè
¬»½¸²·¯«»-ñ³»¬¸±¼- º±®ô çPïèô êï
Ú±±¬©»¿® øº±® µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹÷ô îïô ïìé
Ú±¨ô Þ·´´ô ïïë
Ú®±³ Ϋ--·¿ ©·¬¸ ̱«¹¸ Ô±ª»ô ïêî

Ù
Ù¿´´¿¹¸»®ô Ó¿®¬§ô îîô ïëé
Ù»¬ó«°ô êïPêç
¾¿-·½- ±ºô êîPêí
¼»º·²·¬·±² ±ºô íçPìð
»ºº»½¬·ª»²»-- ±ºô êïô éï
³¿-¬»®§ ±ºô êìPêç
NÙ®·²¼-ôM éèò Í»» ¿´-± NÍ´±© -¬®»²¹¬¸M ¬®¿·²·²¹
Ù®·°ñÙ®·°°·²¹ ø±º µ»¬¬´»¾»´´÷
½´»¿² ¿²¼ô çð
»ºº»½¬·ª»²»-- ¿²¼ô ïìî
·²¶«®§ °®»ª»²¬·±² ¿²¼ô íîPííô ïìî
¬§°»- ±ºô íîô çð
Ù®±±ª»ô ïðèPïïðô ïíëò Í»» ¿´-± Ю»--

Ø
Ø¿½µ»²-½¸³·¼¬ô Ù»±®¹»ô èéô ïíë
Ø¿´± øº´»¨·¾·´·¬§ ¿²¼÷ô ïíPïì
Ø¿²¼ »¨»®½·-»-ñ¬®¿·²·²¹ò Í»» ¿´-± É®·-¬
»¨»®½·-»-ñ¬®¿·²·²¹
½¿´´«-»- ¿²¼ô íîPíí
¹®·° ¿²¼ô íîPííô ïìî
·²¶«®§ °®»ª»²¬·±² ¿²¼ô íîPíêô ïìî
Ø¿²¼ó¬±ó¸¿²¼ ½´»¿²ô îêPîçò Í»» ¿´-± Ý´»¿²
Ø¿²¼ó¬±ó¸¿²¼ -©·²¹ô ëçò Í»» ¿´-± Í©·²¹
Ø¿¬º·»´¼ô Ú®»¼ô èî
Ø»¿®¬ ®¿¬»
½±±´·²¹ ¼±©² ¿²¼ô îî
±ª»®¬®¿·²·²¹ ¿²¼ô îî
°¸§-·½¿´ ½±²¼·¬·±² ¿²¼ô ïçô îî
Ø»²µ·²ô Ö±-¸ô êë
Ø·¹¸ °«´´ô ïïèPïïçô ïîëò Í»» ¿´-± Ы´´å Ͳ¿¬½¸
Ø·° »¨»®½·-»-ñ¬®¿·²·²¹
º´»¨·¾·´·¬§ ¿²¼ô çPïîô ïëPïè
·²¶«®§ °®»ª»²¬·±² ¿²¼ô îíPîë

-²¿¬½¸ ¿²¼ô ïîðô ïîë
-©·²¹ ¿²¼ô ìêPëç
رºº³¿²ô Þ±¾ô ééô ïîçPïíðô ïíê
رº³»µ´»®ô Ñ®·ô ïô çïô ïíçô ïêð
ر´¼»®ô ݸ®·-ô èî
ا³¿²ô Ù´»²²ô îì

×
׳»-ô Ý¿¬¸»®·²»ô íô ïìï
ײ¶«®§ °®»ª»²¬·±²ô îíPíêò Í»» ¿´-± Í¿º»¬§
º±® ¿®³-ô îê
º±® ¾¿½µô îìô îêô èîô ïìîPïìíô ïëèPïëç
½±²¬®±´ ¿²¼ô îïô îîô îêPîçô ëéô êìô ïïðPïïïô ïîí
º±® »´¾±©-ô íîô çìô ïîîô ïìï
¹®·° ¿²¼ô íîPííô ïìî
º±® ¸¿²¼-ô íîPíêô ïìî
º±® ¸·°-ô îíPîë
º±® µ²»»-ô èîPèí
º±® -¸±«´¼»®-ô íðPíïô ïðëô ïîîô ïìï
º±® ©¿·-¬ô îê
º±® ©±³»²ô çí
º±® ©®·-¬-ô íïô çð
ײ¬»²-·¬§ ø±º ¬®¿·²·²¹÷
¿°°®±¿½¸»- ¬±ô ééPèðô ïìì
¼»º·²·¬·±² ±ºô ïíí
¼«®¿¬·±² ¿²¼ô ïìì
º·¬²»-- ´»ª»´ ¿²¼ô ïìì
°¿½» ¿²¼ô ïìïPïìî
-½¸»¼«´·²¹ ¿²¼ô ìïô éîô éíô ïííPïíèô ïíçô ïìðô
ïìïPïìîô ïìíô ïìì
¬®¿·²·²¹ ´±¿¼ ¿²¼ô îî

Ö
Ö»ºº®·»-ô Þ«¼ô ïïð
Ö±¹¹·²¹ ø·² ÎÕÝ Ð®±¹®¿³ Ó·²·³«³÷ô éîô éí
Ö±¸²ô Ü¿²ô îðô èíô èìô ïíçô ïêï
Ö±²»-ô Þ®»¬¬ô íîô êï
Ö±²»-ô Û´´·-ô ë

Õ
Õ»¬¬´»¾»´´¾¿®¾»´´ «-» ©·¬¸ô ïëê
½±²¬®±´ ±ºô îïô îîô îêPîçô ëéô êìô ïïðPïïïô ïîí
¼«³¾¾»´´- ª-òô ìô çîô ïëê
»ºº»½¬·ª»²»-- ±ºô ïô ìíô éïô èïô ïëëPïëêô ïêðPïêï
»¯«·°³»²¬ «-»¼ ©·¬¸ô îPìô îðô ïìêô ïìéô ïëê

×ÒÜÛÈ

»¨»®½·-»-ñ¬®¿·²·²¹ «-·²¹ò Í»» Ì®¿·²·²¹
¬»½¸²·¯«»-ñ³»¬¸±¼-å -°»½·º·½ °¿®¬- ±º ¾±¼§
º´»¨·¾·´·¬§ ¿²¼ô ëPïèò Í»» ¿´-± Ú´»¨·¾·´·¬§
·²¶«®§ º®±³ «-» ±ºò Í»» ײ¶«®§ °®»ª»²¬·±²
´±²¹»ª·¬§ ±ºô ïëë
³¿µ·²¹ ±ºô ïêëPïéï
²¿¬«®» ±ºô ï
®»-±«®½»- º±®ô ïêî
-¿º»¬§ ¿²¼ò Í»» Í¿º»¬§
-»´»½¬·±² ±ºô îPì
-»¬¬·²¹ º±® «-» ±ºô îð
-¬®»²¹¬¸ ¿²¼ô ééPèðô ïííPïíìô ïêðPïêï
¬»½¸²·¯«»-ñ³»¬¸±¼- º±®ò Í»» Ì®¿·²·²¹
¬»½¸²·¯«»-ñ³»¬¸±¼©»·¹¸¬ ±ºô îPìô ïïð
©±³»²K- «-» ±ºò Í»» ɱ³»²
Õ·°´·²¹ô Ϋ¼§¿®¼ô ïéï
Õ´»·²ô Í·»¹³«²¼ô êï
Õ²»» »¨»®½·-»-ñ¬®¿·²·²¹ô èîPèí
Õ±©¿½¦ô Û¼¼·»ô èïPèî

Ô
NÔ¿¼¼»®M ¬»½¸²·¯«» øº±® ¬®¿·²·²¹÷ô ïííPïíèô ïìïô
ïìë
Ô¿©®»²½»ô α¾ô ïçô íìô çïô ïìîô ïëê
Ô»»ô Þ®«½»ô çð
Ô±½µ±«¬ô ïîðò Í»» ¿´-± Ͳ¿¬½¸

Ó
Ó¿¸´»®ô Ó·µ»ô îô êïô çè
Ó¿² Ó¿µ»® ©±®µ±«¬ô éî
Ó¿®¬±²»ô Ö»ººô îê
Ó¿¨©»´´ô ͬ»ª»ô ïíô íçô ìíô ïìï
Ó½Õ»²¦·»ô α¾·²ô îêô ïìî
Ó·´·¬¿®§ °®»-- øÓÐ÷ô èìô ïðìô ïðèô ïïîò Í»» ¿´-±
Ю»-Ó±®®·-±²ô Ò¿¬»ô îï
ÓÐò Í»» Ó·´·¬¿®§ °®»--

Ò
Ò¿µ¿³¿ô ݸ±¦±ô éç
Ò¿µ»¼ É¿®®·±®ô ̸»ô ïïðô ïëéPïëèô ïêð

Ñ
Ѳ»ó¿®³ -²¿¬½¸ô ïïëô ïìéPïìèò Í»» ¿´-± Ͳ¿¬½¸
Ѫ»®¬®¿·²·²¹ ø¸»¿®¬ ®¿¬» ¿²¼÷ô îî

Ð
л®·±¼·¦¿¬·±² ¬»½¸²·¯«» øº±® ¬®¿·²·²¹÷ô ïìí
б±¼-ô îò Í»» ¿´-± É»·¹¸¬
б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ îïô èïô ïïðô ïíìô ïëéPïëè
Ю¿½¬·½·²¹ ø±º µ»¬¬´»¾»´´ ¬»½¸²·¯«»-ñ³»¬¸±¼-÷
»ºº»½¬·ª»²»-- ±ºô ìçô éî
-¿º»¬§ ¿²¼ô îïPîîô ìïò Í»» ¿´-± Í¿º»¬§
-½¸»¼«´·²¹ ¿²¼ô éîô éíò Í»» ¿´-± ͽ¸»¼«´·²¹
©±®µ·²¹ ±«¬ ª-òô ìïô éì
Ю»--ô èìPèëô ïðíPïïí
¾¿-·½- ±ºô èìPèëô ïïí
¾®»¿¬¸·²¹ ¿²¼ô ïïð
½´»¿² ¿²¼ô ïðìPïðëò Í»» ¿´-± Ý´»¿²
³¿-¬»®§ ±ºô ïðìPïïî
°®¿½¬·½·²¹ ±ºô ïðíô ïïî
®»°»¬·¬·±²- º±®ô ïïî
-½¸»¼«´·²¹ ¿²¼ô ïîçô ïíêPïíéô ïíç
¬§°»- ±ºô ïïî
Ы´´ô èîPèì
¾¿-·½- ±ºô èíô ïîë
»ºº»½¬·ª»²»-- ±ºô èîPèì
-½¸»¼«´·²¹ ¿²¼ô ïîçô ïíçô ïìðPïìì
-¯«¿¬ ª-òô èîPèí
Ы´´ó«°ô ïíè
Ы´´ó«° ¾¿® ¼®·´´ô êé
Ы³° -¬®»¬½¸ øº´»¨·¾·´·¬§ ¿²¼÷ô ïëPïè

Ï
Ï·¹±²¹ λ½¸¿®¹»ô ̸»ô ç
Ï«¿´´»®ô Ö«-¬·²ô èíô èì
Ï«·½µ ´·º¬-ô éèPèð

Î
ο½µô çïPçí
뻪»ô Û¬¸¿²ô ïëêô ïêð
λ·ºµ·²¼ô Ó¿®µô ííô éèPéç
λ°»¬·¬·±²°®»--»- ¿²¼ô ïïî
-½¸»¼«´·²¹ ¿²¼ô ïíìPïíèô ïìðô ïìîPïìì
-¬®»²¹¬¸ ¿²¼ô ééPèðô ïííPïíì

ïéë

·²ô ïíë ÎÕÝ Ð®±¹®¿³ Ó·²·³«³ ¿²¼ô ìïô éîô éíô ïìï ÎÕÝ Î·¬» ±º п--¿¹» ¿²¼ô ïíðPïíïô ïíêPïíéô ïíçô ïìðPïììô ïìçPïëï ª¿®·»¬§ ¿²¼ô ïîçPïíïô ïìí ª±´«³» ¿²¼ô ïííô ïìí Í»¿®-ô ß´ô ïìì Í»½®»¬ Í»®ª·½» -²¿¬½¸ô èìPèëô ïïëô ïîìô ïìêô ïìéPïìèô ïëé ͸¿³®±½µô Ú®¿²µô ïëë ͸¿³®±½µô Õ»²ô èî ͸»³§¿µ·²ô ת¿²ô íð ͸±»-ñ¾±±¬.±ºô éï ¹»¬ó«° ·²ô íçPìðô êïPêçò Í»» ¿´-± Ù»¬ó«° ¶±¹¹·²¹ ·²ô éîô éí ±ª»®ª·»© ±ºô íçPìîô éïPéìô èï °®¿½¬·½·²¹ ¿²¼ô éîô éíô éì -½¸»¼«´·²¹ ±ºô ìïô éîô éíô ïìï -©·²¹ ·²ô íçô ìíPêðò Í»» ¿´-± Í©·²¹ ÎÕÝ Î·¬» ±º п--¿¹»ô éìô ééPïîë ½´»¿² ·²ô èéPïðïô ïìëPïìêò Í»» ¿´-± Ý´»¿² ¼®·´´.±º÷ô ëô ïè Í Í¿º»¬§ô ïçPíê ½±²¬®±´ ¿²¼ô îïô îîô îêPîçô ëéô êìô ïïðPïïïô ïîí »¯«·°³»²¬ ¿²¼ô îïò Í»» ¿´-± Û¯«·°³»²¬ ¹«·¼»´·²».º±®ô ïçPîî ·²¶«®§ °®»ª»²¬·±² ¿²¼ô îíPíêò Í»» ¿´-± ײ¶«®§ °®»ª»²¬·±² ¶«¼¹³»²¬ ¿²¼ô îî °¸§-·½¿´ ½±²¼·¬·±² ¿²¼ô ïçô îîô ïðì °®¿½¬·½·²¹ ¿²¼ô îïPîîô ìï -»¬¬·²¹ ¿²¼ô î𠬮¿·²·²¹ ´±¿¼ ¿²¼ô îî Í¿ª·µô Ö¿®»¼ô ïìîô ïìí ͽ¸»¼«´·²¹ ø±º ¬®¿·²·²¹ ¬»½¸²·¯«»-ñ³»¬¸±¼-÷ô ïîçPïíïô ïííPïíè ¿°°®±¿½¸».º±®ô ïìëPïëï »ºº»½¬·ª»²»-.¿²¼ô ïðëô ïïí -²¿¬½¸ ¿²¼ô ïîîô ïîë -¬¿¾·´·¬§ ¿²¼ô êï Í·³³±²-ô Ô±«·»ô ïô ïêï NÍ´±© -¬®»²¹¬¸M ¬®¿·²·²¹ô ééPéèò Í»» ¿´-± Ì®¿·²·²¹ ¬»½¸²·¯«»-ñ³»¬¸±¼-ô ¿°°®±¿½¸».±ºò Í»» -°»½·º·½ ¬§°»Í¬¿´»§ô ݸ¿®´»-ô ïíë ͬ¿®®ô Þ·´´ô ïíð ͬ®»²¹¬¸ ¾«·´¼·²¹ñ¬®¿·²·²¹ô ééPéèô ïííPïíìô ïêðPïêï ͬ®±--»-²ô ο²¼¿´´ô èî Í«³± ¼»¿¼´·º¬ ½¸»½µ´·-¬.±ºô ïêðPïêî ±ª»®ª·»© ±ºô ééPèð °®»-.±ºô ììPìêô ëëô ëêPëçô ïîë ¾®»¿¬¸·²¹ ¿²¼ô ëíô ëêPëé ¼»º·²·¬·±² ±ºô íçô ìí »ºº»½¬·ª»²»-.·²ô èìPèëô ïðíPïïíò Í»» ¿´-± Ю»-°«´´ ·²ô èîPèìô ïîëò Í»» ¿´-± Ы´´ ®»°»¬·¬·±².øº±® µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹÷ô îïô ïìé ͸±«´¼»® »¨»®½·-»-ñ¬®¿·²·²¹ò Í»» ¿´-± ß®³ »¨»®½·-»-ñ¬®¿·²·²¹ º´»¨·¾·´·¬§ ¿²¼ô ïíPïìô êï ¹»¬ó«° ¿²¼ô êïPêçô éïô éî ·²¶«®§ °®»ª»²¬·±² ¿²¼ô íðPíïô ïðëô ïîîô ïìï °®»-.ïéê ÛÒÌÛÎ ÌØÛ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÿ ÎÕÝ Ð®±¹®¿³ Ó·²·³«³ô íçPéì »ºº»½¬·ª»²»-.±ºô ìíô éï ·²¶«®§ °®»ª»²¬·±² ¿²¼ô îêPîç ³¿-¬»®§ ±ºô ìêPëç -½¸»¼«´·²¹ ¿²¼ô ïíçPïìð -²¿¬½¸ ¿²¼ô ïîðPïîï .¬± Ͳ¿¬½¸ô ïïëPïîë ¾¿-·½.ø½¸¿®¿½¬»®·-¬·½.±ºô ïïë ³¿-¬»®§ ±ºô ïïèPïîí °®¿½¬·½·²¹ ±ºô éì -½¸»¼«´·²¹ ¿²¼ô ïíçPïìðô ïìï -©·²¹ ¿²¼ô ïîðPïîð ËòÍò Í»½®»¬ Í»®ª·½» ¬»-¬ «-·²¹ô èìPèëô ïïëô ïîìô ïìêô ïìéPïìèô ïëé Í°±®¬ó-°»½·º·½ -¬®»²¹¬¸ô ïêðPïêï ͯ«¿¬ñͯ«¿¬¬·²¹ º´»¨·¾·´·¬§ ¿²¼ô ç ·²¶«®§ °®»ª»²¬·±² ¿²¼ô èîPèí °«´´ ª-òô èîPèí ¬§°».¬±ô ïîçPïíïô ïííPïíèô ïìïô ïìí ½±²¼·¬·±²·²¹ ¿²¼ô ïíçPïìì ¼«®¿¬·±² ¿²¼ô ïíëô ïìì ·²¬»²-·¬§ ¿²¼ô ìïô éîô éíô ïííPïíèô ïíçô ïìðô ïìïPïìîô ïìíô ïìì °¿½» ¿²¼ô ïìïPïìî ®»-¬ ·²¬»®ª¿´.¬± Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´ ݸ¿´´»²¹»ô ̸»ô ïðëô ïêî Ϋ--·¿².±ºô ïïêPïïéô ïîë ¼®·´´ «-·²¹ô ïìéPïìè »ºº»½¬·ª»²»-.¿²¼ô ééPèð -½¸»¼«´·²¹ ±ºô ïíðPïíïô ïíêPïíéô ïíçô ïìðPïììô ïìçPïëï -²¿¬½¸ ·²ô ïïëPïîëò Í»» ¿´-± Ͳ¿¬½¸ Nα«²¼-M ¬»½¸²·¯«» øº±® ¬®¿·²·²¹÷ô ïìïò Í»» ¿´-± ͽ¸»¼«´·²¹ô ¿°°®±¿½¸».º±®ô èô ïë º´»¨·¾·´·¬§ ¿²¼ô êPèô ïëPïè Í©·²¹ô ìíPê𠾿-·½.

¬±ô ééPèðô ïííPïíèô ïëêô ïëéPïëèô ïêî ¾¿-·½.ÝØßÐÌÛÎ ØÛßÜ×ÒÙ ØÛÎÛ Ì Ë Ì¿¾¿¬¿ ½±²¼·¬·±²·²¹ °®±¬±½±´ô ïìíò Í»» ¿´-± ݱ²¼·¬·±²·²¹ NÌ¿³·²¹ ¬¸» ¿®½ôM îêPîçô ïîïô ïîë Ì¿®¿-ô ß²¿¬±´§ô ì ̸±³°-±²ô ܱ²²·»ô íô ïïðô ïêð Ì·³»¼ -»¬-ô ïìïò Í»» ¿´-± ͽ¸»¼«´·²¹ô ¿°°®±¿½¸».±ºô ëïPëìô ëëò Í»» ¿´-± Í©·²¹ Ì®¿·²·²¹ ¬»½¸²·¯«»-ñ³»¬¸±¼.¬± ̱®-± »¨»®½·-»-ñ¬®¿·²·²¹ º±®ô ïðíô ïíè ̱©»´ -©·²¹ ¾¿-·½.º±®ô ïêî -¿º»¬§ ¿²¼ô ïçPíê -½¸»¼«´·²¹ ±ºò Í»» ͽ¸»¼«´·²¹ -»¬¬·²¹ º±®ô îð -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ô ééPèðô ïííPïíìô ïêðPïêï ª¿®·»¬§ ¿²¼ô ïëê Ì®¿·²·²¹ ´±¿¼ô îî Ì®±§ô ͬ»°¸»²ô ëïô ëí Ë°°»® ¾±¼§ô ïðíô ïíè ËòÍò Í»½®»¬ Í»®ª·½» øËÍÍÍ÷ -²¿¬½¸ô èìPèëô ïïëô ïîìô ïìêô ïìéPïìèô ïëé Ê Ê»®µ¸±-¸¿²-µ§ô Ç«®·ô ïðë Ê»®¬·½¿´ ¶«³° øº®±³ ¾±¨ -¯«¿¬÷ô ëðò Í»» ¿´-± Þ±¨ -¯«¿¬ Ê´¿-±ªô Ç«®·ô î ʱ´«³» ø±º ¬®¿·²·²¹÷ô ïííô ïìí É É¿·-¬ »¨»®½·-»-ñ¬®¿·²·²¹ô îê É¿®®·±® Ü·»¬ô ̸»ô çï É»·¹¸¬ ø±º µ»¬¬´»¾»´´-÷ô îPíô ïïð É»·¹¸¬ Ô·º¬·²¹ô ïîç ɱ³»² ½´»¿² º±®ô çí ·²¶«®§ °®»ª»²¬·±² º±®ô çí ¬®¿·²·²¹ ¹±¿´.º±®ô èë ©»·¹¸¬ ±º µ»¬¬´»¾»´´.º±®ô îPí ɱ®µ³¿²ô и·´ô èïô ïêî É®·-¬ »¨»®½·-»-ñ¬®¿·²·²¹ô íïô çðò Í»» ¿´-± ß®³ »¨»®½·-»-ñ¬®¿·²·²¹ Æ Æ¸¿¾±¬·²-µ¶§ô Ô»±²·¼ô ïðí ïéé .ò Í»» ¿´-± -°»½·º·½ ¬»½¸²·¯«»-ñ³»¬¸±¼¿°°®±¿½¸».±ºô íçPìîô éïPéìô ééPèðò Í»» ¿´-± ÎÕÝ Ð®±¹®¿³ Ó·²·³«³å ÎÕÝ Î·¬» ±º п--¿¹» ¾®»¿¬¸·²¹ ¿²¼ô ëíô ëêPëé ½±²¼·¬·±²·²¹ ¿²¼ô ïíçPïìì ¼·»¬ ¿²¼ô ïê𠻯«·°³»²¬ ²»»¼»¼ º±®ô îPìô îî ·²¬»²-·¬§ ±ºò Í»» ײ¬»²-·¬§ ´±¿¼ ¿²¼ô îî °¿½» ¿²¼ô ïìïPïìîò Í»» ¿´-± ͽ¸»¼«´·²¹ °®¿½¬·½·²¹ ¿²¼ô îïPîîô ìïô ìçô éîô éíô éìò Í»» ¿´-± Ю¿½¬·½·²¹ ®»°»¬·¬·±²-ò Í»» λ°»¬·¬·±²®»-±«®½».

¿ ¼¿§ º¿¨ §±«® ±®¼»® øèêê÷óîèðóéêïç ¾»º±®»ò ß´´ ±º ¬¸»³ ¿®» N³«-¬ ¸¿ª»-M ·² §±«® ÕÞ ´·º¬·²¹ ®»°»®ó ¬±·®»ò ß´´ ±º ¬¸»³ ¿®» ¬±«¹¸ò ̸»®» ¿®» ²± ²¿³¾§ó°¿³¾§ »¨»®½·-».±º ¬®¿·²·²¹ò ̸·.³»¬¸±¼.º±® ο¼·½¿´ ͬ®»²¹¬¸ ¿²¼ Ñ´¼ ͽ¸±±´ ̱«¹¸²»-É·¬¸ пª»´ Ì-¿¬-±«´·²» Ê×ÜÛÑ ýÊïïï üëçòçë ÜÊÜ ýÜÊððë üëçòçë Ϋ²²·²¹ Ì·³»æ ìð ³·²«¬»Nпª»´ ¸¿.¬¸» ¼®·´´.Nпª»´K.¿² »¨¿³°´» ¬¸¿¬ ¬¸·.»ª»® °®»-»²¬ô ¿²¼ ¸·.©·¬¸ ¬¸» »¿-» ¿²¼ ¹®¿½» ²±®³¿´´§ ®»-»®ª»¼ º±® ¿² Ñ´§³°·½ º·¹«®» -µ¿¬»®ô ±²´§ ¬¸·¹«§ô ©¸± ´±±µ.©±®¬¸ »ª»®§ °»²²§òMOÖ±¸² Ï«·¹´»§ô Ø¿¦´»¬±²ô Ðß Ó±®» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´ ݸ¿´´»²¹»îë Ûª·´ Ü®·´´.·² §±«® ¿®-»ó ²¿´ ±º ÕÞ »¨»®½·-»-ò ÕÞK.ª·¼»±ò Ì-¿¬-±«´·²» ¼»³±²ó -¬®¿¬».-¬«ºº ©±®µ.±º ¬¸» ¼®·´´-ò пª»´K.¿³±«²¬ ±º ª¿´«¿¾´» ·²º±®³¿¬·±² °¿½µ»¼ ·²¬± ¬¸·.¬¸¿¬ ¿®» ³§ °®·¦»¼ °±--»--·±².¿®» ±²».¿´®»¿¼§ ·³°®±ª»¼ º®±³ ·¬ò Ó±®» ÎÕÝ ¼»ºó ·²·¬»´§ ©·´´ ·³°®±ª» ³§ ÕÞ ´·º¬·²¹ º±® ¿ ´±²¹ ¬·³» ¬± ½±³»òMO ݸ®·-¬·¿² Ϋ¾·±ô ÎÕÝô Ô¿µ» Ó¿®§ô ÚÔ .¬¿°» ©·´´ ¹·ª» §±« ³¿²§ ³±®» ©»¿°±².¸»¿ª·²¹ ¿²¼ ¸±·-¬ó ·²¹ µ»¬¬´»¾»´´-ò × ¿³ ª»®§ -¿¬·-º·»¼ ©·¬¸ ¬¸» °«®½¸¿-» ±º ¬¸» ª·¼»±ò Ó§ µ»¬¬´»¾»´´ ´·º¬·²¹ ¸¿.¬¸¿¬ ©·´´ ¬¿µ» §±«® µ»¬¬´»¾»´´ °®¿½¬·½» ¿²¼ º·¬²»-.-¬«ºº ©±®µ-ò îë ¼®·´´.O ¿²¼ ¸·.ìðó³·²«¬» ¬¿°»ò É¿¬½¸ ¿²¼ ´·-¬»² ½´±-»´§ô º±´´±© пª»´K¿¼ª·½»ô ¿²¼ §±«K´´ º·²¼ -±³»¬¸·²¹ ®»³¿®µ¿¾´» ·² ¬¸» º·¬²»-.¿´©¿§-ô ©»´´ ¼±²»ò Ó«´¬·°´» ½¿³»®¿ ¿²¹´»¿®» «-»¼ô ¿²¼ ¿®» ª»®§ ¸»´°º«´ ·² ¹®¿-°·²¹ ¬¸» º·²» °±·²¬.±ºº»® ª¿®·»¬§ ±º »¨»®½·-».O °»®·±¼ò Ø·.¬®¿¼»³¿®µ ¸«³±® ·.¿ ¬®»³»²¼±«.¿²¼ ¹®»¿¬ º´»¨ó ·¾·´·¬§ ·² °®±¹®¿³ ¼»-·¹² ¿²¼ ¬¸·ª·¼»± ©·´´ ¹·ª» §±« ³±®» ¬± ©±®µ ©·¬¸ò Ø·¹¸´§ ®»½±³ó ³»²¼»¼ÿMOÜ¿ª» ο²¼±´°¸ô ÎÕÝô Ô±«·-ª·´´»ô ÕÇ Nпª»´ Ì-¿¬-±«´·²» ¼»´·ª»®-±³» ±«¬-¬¿²¼·²¹ ·²-¬®«½¬·±² ¬¸¿¬ ¸¿.§±«Kª» ²»ª»® -»»² ïièððièççiëïïï îì ¸±«®.·²-¬®«½¬·±² ·.´·µ» ¸» ©¿.°®»ª·±«-´§ ¼»³±²ó -¬®¿¬»¼ ·² ¬¸» NΫ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´ ݸ¿´´»²¹»Mô ¿²¼ ³¿µ» ¬¸»³ ³±®» ½¸¿´´»²¹·²¹ò Ѭ¸»®.¬± ²»© ¸»·¹¸¬-ò пª»´K.©¸¿¬ §±« ©±«´¼ »¨°»½¬ ±º ¿ Ì-¿¬-±«´·²» ª·¼»±ò ̸» ¼®·´´.¼±²» ¿²±¬¸»® »¨½»´ó ´»²¬ ¶±¾ ·² °®»-»²¬·²¹ ½¸¿´´»²¹·²¹ ¼®·´´.¿®» ¼»³±²-¬®¿¬»¼ ©·¬¸ ¿¼»°¬ -µ·´´ ¿²¼ °»®º»½¬ »¨»½«ó ¬·±²ò Ø» ·.²±ó²±²-»²-» ¿²¼ô ¿.©·¬¸ ¹®»¿¬ ¼»¬¿·´ ¿²¼ ¿´-± ®»ª·-·¬.·² ¬¸·.§±« ¬¸®±«¹¸ -±³» ²»© ³±ª».O ¿®» -·³°´§ ¬¸» ³±-¬ »ºº»½¬·ª» ½±³¾·²¿¬·±² O ¾§ º¿® O ¬¸¿¬ ×Kª» »ª»® »²½±«²¬»®»¼ ·² í𠧻¿®.-±³» ±´¼»® ±²»©·¬¸ ³±®» ¿¬¬»²¬·±² ¬± ¬¸» º·²»® °±·²¬-ò ̸·.·²¼«-¬®§ O -±³»±²» ¿½¬«¿´´§ ¼»´·ª»®·²¹ ±² ©¸¿¬ ³·¹¸¬ ¿°°»¿® ¬± ¾» ¬¸» «-«¿´ ³¿®µ»¬·²¹ ¸§°»®¾±´»òMOÖ±¸² Ï«·¹´»§ô Ø¿¦´»¬±²ô Ðß N̸» ª·¼»± ¬¿µ».°«®» ¹±´¼ O ¼»¬¿·´»¼ ¿²¼ ³»¬·½«´±«-ò ̸»®» ·.µ»¬¬´»¾»´´.·²-¬®«½¬·±² ·.¬± ¾» -»»² ¬± ¾» ¿°°®»½·¿¬»¼ò ܱ §±«® -»´º ¿ º¿ª±® ¿²¼ ¹»¬ ¬¸·ª·¼»±ò ̸» ¯«¿´·¬§ ·.ª·¼»±ò ͱ³» ±º ¬¸»³ »¨°¿²¼ ±² ¬¸» ±²».½¿®ª»¼ ±«¬ ±º -¬±²»ô ·.·² ¬¸·.¬¿°»ô ´·µ» ¿´´ ±º пª»´K°®±¼«½¬-ô ·.

º±® ¼®¿³¿¬·½ ®»-«´¬.½¸±·½» º±® ¬¸» ¬±«¹¸»-¬ô ³±-¬ ¼»³¿²¼·²¹ô ¸·¹¸ó »-¬ó§·»´¼ »¨»®½·-» ¬±±´ ±² ¬¸» °´¿²»¬ò Ù«¿®¿²¬»»¼ ¬± º±®¹» ¿ ®«¹¹»¼ô ®»-·´·»²¬ô ¼»²-»´§ó³«-½´»¼ º®¿³»O¾«·´¬ ¬± ©·¬¸ó -¬¿²¼ ¬¸» ¸¿®¼»-¬ ¾»¿¬·²¹ ¿²¼ ¼·-¸ ·¬ ®·¹¸¬ ¾¿½µ ±«¬ô îìñéò Ѳ½» ¬¸» °®·¦»¼ ¿²¼ ¶»¿´±«-´§ó¹«¿®¼»¼ ¬®¿·²·²¹ -»½®»¬ ±º »´·¬» Ϋ--·¿² ¿¬¸´»¬»-ô ±´¼ó-½¸±±´ -¬®±²¹³»² ¿²¼ ¬¸» ³·´·¬¿®§ô ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¸¿.±º »¨½»´´»²½»ò É·¬¸ Û²¬»® ¬¸» Õ»¬¬´»¾»´´ÿ пª»´ ¼»´·ªó »®.¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ô ©¸»² §±«K®» ´±±µ·²¹ º±® ¿ -·²¹´» ¬±±´ ¬± ¼®¿³¿¬·½¿´´§ ·³°¿½¬ §±«® -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ½±²¼·¬·±²·²¹ò ß -¬±®³ ±º -«½½»-.³¿²K.¿ -·¹²·º·½¿²¬ «°¹®¿¼» ¬± ¸·.°¸§-·¯«»O ¾»½¿«-» ¬¸» º±®³ ³«-¬ º±´´±© ¬¸» º«²½¬·±² ɸ»² §±« ®·-» ¬± ¬¸» ½¸¿´´»²¹»O¿²¼ Û²¬»® ¬¸» Õ»¬¬´»¾»´´ÿO¬¸»®» ©·´´ ¾» ²± ³±®» ½±²º«-·±²ô ²± ³±®» «²½»®¬¿·²¬§ ¿²¼ ²± ³±®» »¨½«-»-O±²´§ ®¿© °±©»®ô ²»ª»®ó¯«·¬ ½±²¼·¬·±²·²¹ ¿²¼ »¿®²»¼ ®»-°»½¬ò Û²¬»® ¬¸» Õ»¬¬´»¾»´´ÿ ͬ®»²¹¬¸ Í»½®»¬ ±º ̸» ͱª·»¬ Í«°»®³»² ©·¬¸ пª»´ ýÜÊðíê üîçòçë ÜÊÜ Î«²²·²¹ ¬·³»æ ìê ³·²«¬»- © ©©ò ® « .°¸§-·½¿´ ¬®¿·²·²¹ ·²-¬®«½¬±® ¿²¼ -¬®»²¹¬¸ ¿«¬¸±®ô пª»´ Ì-¿¬-±«´·²»K.µ»¬¬´»¾»´´ Nݱ³®¿¼»-M ¸¿ª» ¾«-¬»¼ ¬¸®±«¹¸ ¬± ²»© ÐÎ-ô ¾®±µ»² ®»½±®¼-ô ¬¸®¿-¸»¼ ¬¸»·® ±°°±²»²¬.¿²§±²»O º®±³ ¬¸» ®¿©»-¬ ²»©¾·» ¬± ³±-¬ ¹®·¦¦´»¼ ±º ª»¬-O½¿² «-» ¬± ®¿°·¼´§ ¼»ª»´±° »¨½»°ó ¬·±²¿´ °±©»®ô -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ »²¼«®¿²½»ò пª»´ ´¿§.-©»°¬ ¬¸» ß³»®·½¿² Í ú Ý ´¿²¼-½¿°»ô ¿.¿²¼ »´»ª¿¬»¼ ¬¸»·® ¹¿³» ¬± ²»© ¸»·¹¸¬.¬± º±®³»® ͱª·»¬ Í°»½·¿´ Ú±®½».¸¿¼ ´±²¹ µ²±©²O²±¬¸·²¹ô ²±¬¸·²¹ ¾»¿¬.¸¿.º·®-¬ ¿²¼ °®»³·»®» µ»¬¬´»¾»´´ ·²-¬®«½¬±® ½»®¬·º·ó ½¿¬·±² °®±¹®¿³ô ¿²¼ ¿º¬»® -°»²¼·²¹ º·ª» §»¿®.±º ¿¼¼·¬·±²¿´ ®»-»¿®½¸ ·²¬± ©¸¿¬ ®»¿´´§ ©±®µ..§±« -«½½»--O·º §±« -·³°´§ º±´´±© ¬¸» ½±³³¿²¼-ÿ { Ü»ª»´±° ¿´´ó°«®°±-» -¬®»²¹¬¸O¬± »¿-·´§ ¸¿²¼´» ¬¸» ¬±«¹¸»-¬ ¿²¼ ³±-¬ «²»¨°»½¬»¼ ¼»³¿²¼ { Ó¿¨·³·¦» -¬¿§·²¹ °±©»®O ¾»½¿«-» ¬¸» ´¿-¬ ®±«²¼ ¼»½·¼».Ü×ÍÝÑÊÛÎ ÌØÛ ÐßÊÛÔ ÍÇÍÌÛÓ Oß²¼ Ó¿-¬»® ̸» Õ»§ Õ»¬¬´»¾»´´ Í»½®»¬Ú±® ο°·¼ Ü»ª»´±°³»²¬ ±º Û¨½»°¬·±²¿´ б©»®ô ͬ®»²¹¬¸ ¿²¼ Û²¼«®¿²½» ̸» Õ»¬¬´»¾»´´ò Õóìé ±º °¸§-·½¿´ ¬®¿·²ó ·²¹ ¸¿®¼©¿®»ò Ø«²µ ±º ·®±² ±² ¿ ¸¿²¼´»ò Í·³°´»ô -·²·-¬»®ô ¾®«¬¿´O¿²¼ º»®±½·±«-´§ »ºº»½¬·ª» º±® ¼»ª»´±°·²¹ »¨°´±-·ª» -¬®»²¹¬¸ô ¼®¿³¿¬·½ °±©»® ¿²¼ ²»ª»®ó-¿§ó ¼·» ½±²¼·¬·±²·²¹ò ̸» ³¿²K.¿´´ { Ú±®¹» ¿ º·¹¸¬»®K.îððï °«¾´·½¿¬·±² ±º ̸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´ ݸ¿´´»²¹» ¿²¼ ¸·³¿²«º¿½¬«®» ±º ¬¸» º·®-¬ ¬®¿¼·¬·±²¿´ Ϋ--·¿² µ»¬¬´»¾»´´ ·² ³±¼»®² ß³»®·½¿ò ß³»®·½¿² ¸¿®¼³»² ±º ¿´´ -¬®·°».±«¬ ¿ º±±´°®±±º ³¿-¬»® -§-ó ¬»³ ¬¸¿¬ ¹«¿®¿²¬»».©·¬¸ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´O©» ¸¿ª» Û²¬»® ¬¸» Õ»¬¬´»¾»´´ÿ ײ-·¼»ô ¼·-½±ª»® ¬¸» ¿¾-±´«¬»´§ »--»²¬·¿´ µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹ -»½®»¬.±º ¼»ª»´±°·²¹ ¿²¼ ´»¿¼·²¹ ¬¸» ©±®´¼K.ò ½ ± ³ Ê·-·¬ ¬¸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ©»¾-·¬» ¬±¼¿§ ¬± ¬¿µ» ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º º®»» ¿«¬¸±® »ó²»©-´»¬¬»®-ô °®±¼«½¬ «°¼¿¬»-ô ½«¬¬·²¹ »¼¹» º·¬²»-.·²ª¿¼»¼ ¬¸» É»-¬ò ß²¼ ¬¿µ»² ²± °®·-±²»®-O¬¸¿²µ.±®·¹·²¿´ ´¿²¼³¿®µ ©±®µô ̸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´ ݸ¿´´»²¹»ò Ü®¿©·²¹ ±² º·ª» §»¿®.©»®» ¯«·½µ ¬± ®»½±¹²·¦» ©¸¿¬ ¬¸»·® Ϋ--·¿² ½±«²¬»®°¿®¬.· ¿ ² µ » ¬ ¬ ´ » ¾ » ´ ´ .¿²¼ ¿ ¸·¹¸´§ó¿½¬·ª» Ü·-½«--·±² Í·¬»ò ß ¹±´¼³·²» ±º ¿¼ª·½» º®±³ ´»¿¼·²¹ »¨°»®¬-ô ½±²-¬¿²¬´§ «°¼¿¬»¼ÿ ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ .¿®¬·½´».

¿²¼ ¬»²¬ º´¿°.®»¿½¸ §±«® ¬¿®¹»¬ { Ú±®¹» ¿ º·¹¸¬»®K.·.¿²¼ °¿®ó ¿´´»´ ¾¿® ¼·°-å ¹»²»®¿´ »²¼«®¿²½»ô ¼»¬»®³·²»¼ ¾§ ¿ ïððð ³»¬»® ®«²å ©±®µ ½¿°¿½·¬§ ¿²¼ ¾¿´¿²½»ô ³»¿-«®»¼ ©·¬¸ -°»½·¿´ ¬»-¬-ò ʱ®±°¿§»ª øïçèí÷ ¬»-¬»¼ ¬©± ¹®±«°.¸·¹¸´§ ¿¼¼·½¬·ª»ò ɸ¿¬ ±¬¸»® °·»½» ±º »¨»®½·-» »¯«·°³»²¬ ½¿² ¾±¿-¬ ¬¸¿¬ ·¬.Ú´§ ß·® Ú±®½» Ѳ»ÿ N̸»®»K.®»º»®®»¼ ¬± ¿.©»´´ ¿.²¿³» ·¬á п·²¬ ·¬á Ù»¬ ¬¿¬¬±±.§±« ¿.¿²¼ ¿ -»¬ -±³»¬·³».©¿§ ¾¿½µ P ·¬ º·®-¬ ¿°°»¿®»¼ ·² ¿ Ϋ--·¿² ¼·½¬·±²ó ¿®§ ·² ïéðì øݸ»®µ·µ¸ô ïççì÷ò ͱ °±°«´¿® ©»®» µ»¬¬´»¾»´´.¿ -¸±®¬ ´·-¬ ±º ¸¿®¼©¿®» ¬¸» Ϋ--·¿² µ»¬¬´»ó ¾»´´ ®»°´¿½»-æ ¾¿®¾»´´-ô ¼«³¾¾»´´-ô ¾»´¬.¿ ¼¿§ º¿¨ §±«® ±®¼»® øèêê÷óîèðóéêïç .±©²»®.½¸¿º·²¹ò Ô·¾»®¿¬·²¹ ¿²¼ ¿¹¹®»--·ª» ¿.±«® ³«-½«´¿® -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ¾±¼·».±º ¿²¬·¯«» -¬¿¬«»-æ ¾®±¿¼ -¸±«´¼»®.©¸¿¬ ©» ½¿´´ N¬¸» ©¸¿¬ ¬¸» ¸»´´ »ºº»½¬Mò Õ»¬¬´»¾»´´.Õ»¬¬´»¾»´´ ÚßÏ É¸¿¬ ·.§±« ©¿²¬ ¬± ¾»ô ¿²§ó ©¸»®»ô ¿²§¬·³» Õ»¬¬´»¾»´´.¼»¬¿·´ ±² ß·® Ú±®½» Ѳ»òMOݸ®·-¬·¿² ͽ·»²½» Ó±²·¬±® пª»´K.¿ Lµ»¬¬´»¾»´´Ká ß Lµ»¬¬´»¾»´´K ±® ¹·®§¿ øΫ--ò÷ ·.ò ½ ± ³ ïièððièççiëïïï îì ¸±«®.¬¸» Ø¿®´»§óÜ¿ª·¼-±² ±º -¬®»²¹¬¸ ¸¿®¼©¿®»ò NÕ»¬¬´»¾»´´-Oß É±®µ±«¬ ©·¬¸ Þ¿´´-MOÓ»²K.°¸§-·¯«»O-± º±®³ ³¿¬½¸»º«²½¬·±² { Þ» ·²¼»°»²¼»²¬O©±®´¼K.-¬®±²¹ ¿.±º ³·´·¬¿®§ °»®-±²²»´ò ɸ»² Ϋ--·¿² ¿²¼ ËÍ Í°»½·¿´ Ú±®½».º·¨·²¹ò Õ»¬¬´»¾»´´.¿¬ ¬¸» ¾¿½µ ¼±±®.´·µ» ¿ ½¿²²±²¾¿´´ ©·¬¸ ¿ ¸¿²¼´»ò ̸» «´¬·³¿¬» ¬±±´ º±® »¨¬®»³» ¿´´ó®±«²¼ º·¬²»--ò ̸» µ»¬¬´»¾»´´ ¹±».±º -«¾¶»½¬..·² Ì-¿®·-¬ Ϋ--·¿ ¬¸¿¬ ¿²§ -¬®±²¹³¿² ±® ©»·¹¸¬´·º¬»® ©¿.̸» ɱ®´¼K.-¬¿®¬»¼ ½±³°»¬·²¹ ¿¹¿·²-¬ »¿½¸ ±¬¸»® ¿º¬»® ¬¸» ͱª·»¬ ˲·±² ¾®±µ» «°ô ¬¸» ß³»®·½¿².°±-¬»¼ ·² ¿ µ»¬¬´»¾»´´ ´·º¬·²¹ ½±³°»¬·¬·±² ¿²¼ ¿ ¹®»¿¬ ®¿²¹» ±º ¼·--·³·´¿® ¬»-¬-æ -¬®»²¹¬¸ô ³»¿-«®»¼ ©·¬¸ ¬¸» ¬¸®»» °±©»®´·º¬¿²¼ ¹®·° -¬®»²¹¬¸å -¬®»²¹¬¸ »²¼«®¿²½»ô ³»¿-«®»¼ ©·¬¸ °«´´«°.·² ïçïíò NÕ»¬¬´»¾»´´-Oر¬ É»·¹¸¬ ±º ¬¸» Ç»¿®MOα´´·²¹ ͬ±²» ɸ§ ¬®¿·² ©·¬¸ µ»¬¬´»¾»´´-á Þ»½¿«-» ¬¸»§ ¼»´·ª»® »¨¬®»³» ¿´´ó®±«²¼ º·¬²»--ò ß²¼ ²± -·²¹´» ±¬¸»® ¬±±´ ¼±».¬±æ { ß½½»´»®¿¬» §±«® ¿´´ó°«®°±-» -¬®»²¹¬¸O-± §±« ½¿² ®»¿¼·´§ ¸¿²¼´» ¬¸» ¬±«¹¸»-¬ ¼»³¿²¼{ Ø¿½µ ¿©¿§ §±«® º¿¬O©·¬¸±«¬ ¬¸» ¼·-¸±²±® ±º ¼·»¬·²¹ ¿²¼ ¿»®±¾·½{ Þ±±-¬ §±«® °¸§-·½¿´ ®»-·´·»²½»O¬± ®»°»´ ¬¸» ¸¿®¼»-¬ ¸·¬{ Þ«·´¼ §±«® -¬¿§·²¹ °±©»®O¬± »²¼«®» ¿²¼ ½±²¯«»®ô ©¸¿¬»ª»® ¬¸» ¼·-¬¿²½» { Ý®»¿¬» ¿ °±¬»²¬ ³·¨ ±º -¬®»²¹¬¸ó©·¬¸óº´»¨·ó ¾·´·¬§O¬± ¿´©¿§.¿ °±©»®º«´ ¬±±´ º±® º·¨·²¹ §±«® ¾±¼§ ½±³°ô ©¸·½¸»ª»® ©¿§ ·¬ ²»»¼.±º ·¬á Ñ«® Ϋ--·¿² µ»¬¬´»ó ¾»´´ ·.-¬¿²¼·²¹ ±«¬ ·² ¾±´¼ ®»´·»ºô ©·®§ ¿®³-ô ®«¹¹»¼ º±®»¿®³-ô ¿ ½«¬ó«° ³·¼-»½¬·±²ô ¿²¼ -¬®±²¹ ´»¹.Ö±«®²¿´ © ©©ò ® « .º±® ©»·¹¸¬»¼ °«´´«°.-²¿¬½¸·²¹ µ»¬¬´»ó ¾»´´.¿ ½±³°»¬·¬·ª» ®»¿-±² ¾»¸·²¼ ¬¸» ¿°°»¿®ó ¿²½» ±º µ»¬¬´»¾»´´.¿²¼ ¼·°-ô ¬¸·½µ ¾¿®-ô ´»ª»® ¾¿®-ô ³»¼·½·²» ¾¿´´-ô ¹®·° ¼»ª·½»-ô ¿²¼ ½¿®¼·± »¯«·°ó ³»²¬ò Ê·²±¹®¿¼±ª ú Ô«µ§¿²±ª øïçèê÷ º±«²¼ ¿ ª»®§ ¸·¹¸ ½±®®»´¿¬·±² ¾»¬©»»² ¬¸» ®»-«´¬.· ¿ ² µ » ¬ ¬ ´ » ¾ » ´ ´ .©·¬¸ ¶«-¬ ¿ ¸·²¬ ±º °»½-ô ¾¿½µ ³«-½´».·¬ ¾»¬¬»®ò Ø»®» ·.ýï Ø¿²¼¸»´¼ Ù§³ Ú±® Û¨¬®»³» Ú·¬²»-Ë-» Õ»¬¬´»¾»´´.µ»¬¬´»¾»´´ ¿¬¸´»¬·½-ôM ®»°±®¬»¼ Ϋ--·¿² ³¿¹¿¦·²» Ø»®½«´».³»´¬ º¿¬ ©·¬¸±«¬ ¬¸» ¼·-¸±²±® ±º ¼·»¬·²¹ ±® ¿»®±¾·½-ò ׺ §±« ¿®» ±ª»®©»·¹¸¬ô §±« ©·´´ ´»¿² ±«¬ò ׺ §±« ¿®» -µ·²²§ô §±« ©·´´ ¹»¬ ¾«·´¬ «°ò ß½½±®¼·²¹ ¬± ʱ®±°¿§»ª øïççé÷ ©¸± -¬«¼·»¼ ¬±° Ϋ--·¿² ¹·®»ª·µ-ô îïòîû ·²½®»¿-»¼ ¬¸»·® ¾±¼§©»·¹¸¬ -·²½» ¬¿µ·²¹ «° µ»¬¬´»¾»´´·²¹ ¿²¼ îïòîû ø¬¸» »¨¿½¬ -¿³» °»®½»²¬¿¹»ô ²±¬ ¿ ¬§°±÷ô ³±-¬´§ ¸»¿ª§©»·¹¸¬-ô ¼»½®»¿-»¼ ·¬ò ̸» Ϋ--·¿² µ»¬¬´»¾»´´ ·.³¿¼» ¿ ¼·-¬«®¾·²¹ ¼·-½±ª»®§ò NÉ»K¼ ¾» ¬±¬¿´´§ »¨¸¿«-¬»¼ ¿²¼ ¬¸» Ϋ--·¿².©·¬¸ ¬¸» Ю»-·¼»²¬K.¿´±²¹ ¬¸» ´·²».¬®¿ª»´.·² °«´´«°-ô ¿ -¬¿²¼·²¹ ¾®±¿¼ ¶«³°ô ¿ ïðð³ -°®·²¬ô ¿²¼ ¿ ïµ ®«²ò Ø» °«¬ ¬¸» ½±²¬®±´ ¹®±«° ±² ¿ °®±¹®¿³ ¬¸¿¬ »³°¸¿-·¦»¼ ¬¸» ¿¾±ª» ¬»-¬-å ¬¸» »¨°»®·³»²¬¿´ ¹®±«° ´·º¬ó »¼ µ»¬¬´»¾»´´-ò ײ -°·¬» ±º ¬¸» ´¿½µ ±º °®¿½¬·½» ±² ¬¸» ¬»-¬»¼ »¨»®½·-»-ô ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ ¹®±«° -½±®»¼ ¾»¬¬»® ·² »ª»®§ ±²» ±º ¬¸»³ÿ ̸·.¿ ¬®¿¼·¬·±²¿´ Ϋ--·¿² ½¿-¬ ·®±² ©»·¹¸¬ ¬¸¿¬ ´±±µ.¿ ¹·®»ª·µô ±® L¿ µ»¬¬´»¾»´´ ³¿²Kò NÒ±¬ ¿ -·²¹´» -°±®¬ ¼»ª»´±°.¿.ýï °±®¬¿¾´» ¹§³ ³¿µ».©·¬¸±«¬ ¿ ¸·²¬ ±º -¯«¿¬¬»®K.©±«´¼²K¬ »ª»² ¾» ½¿¬½¸·²¹ ¬¸»·® ¾®»¿¬¸ôM -¿§-W Å¿Ã Í»½®»¬ Í»®ª·½» ¿¹»²¬W N׬ ¬«®²»¼ ±«¬ ¬¸»§ ©»®» ¿´´ ©±®µ·²¹ ©·¬¸ µ»¬¬´»¾»´´-òM Ò±©ô ¸¿´º ¬¸» Í»½®»¬ Í»®ª·½» ·.º±®¹» ¼±»®-K °¸§-·¯«».³»¼·»ª¿´ -©±®¼°´¿§ô µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹ ·.

·² ¬®¿·²·²¹ ±® ½±³°»¬·¬·±² øʱ®±°¿§»ªô ïççé÷ò ß ®»³¿®µ¿¾´§ ´±© ²«³¾»®ô »-°»½·¿´´§ ·º §±« ½±²-·¼»® ¬¸¿¬ ¬¸»-» ¿®» »´·¬» ¿¬¸´»¬».¿² ±´¼ Ϋ--·¿² ³»¿-«®» ±º ©»·¹¸¬ô ©¸·½¸ »¯«¿´.©·¬¸ ±´¼óº¿-¸·±²»¼ µ»¬¬´»¾»´´-ò Ç«®· Ê´¿-±ª ±²½» ·²¬»®®«°¬»¼ ¿² ·²¬»®ª·»© ¸» ©¿.½±³» ·² L°±±¼-ùò ß °±±¼ ·.©·¬¸ µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹ ø¹»¬ §±«® ¼±½¬±®K.¬± ¿ ëí󰱫²¼»®ô ¬¸» -¬¿²¼¿®¼ ·--«» -·¦» ·² ¬¸» Ϋ--·¿² ³·´·¬¿®§ò ß´¬¸±«¹¸ ¿ª¿·´¿¾´» ·² ³±-¬ «²·¬-ô éðó °±«²¼»®.·² ¿´´ ±º Ý¿²¿¼¿K.¬»²òM NÕ»¬¬´»¾»´´.¿ -¬»»´ ¸¿²¼´» ¿²¼ ½±®» ©·¬¸ ®«¾¾»® ½¿-·²¹ò Ù®»¿¬ º±® ©»·¹¸¬»¼ ¶±·²¬ ³±¾·´·¬§ ¼®·´´-ÿ ß²¼ ¬¸»²ô ©»Kª» «²½¿¹»¼ NÌØÛ ÞÛßÍÌMô ¿ ³±²-¬®±«.±º ¿´´ °»®-«¿-·±²-ò ͱª·»¬ ©»·¹¸¬´·º¬·²¹ ´»¹»²¼.-·-¬»®¸¿.¾¿½µ ¿¬ -»ª»²ó ¬»»²ò ̱¼¿§ô ·² ¸·.¿®¬·½´».¬± Ý¿²¿¼¿ô «-·²¹ ËÐÍ Í¬¿²¼¿®¼ -»®ª·½»ò ËÐÍ Í¬¿²¼¿®¼ ¬± Ý¿²¿¼¿ -»®ª·½» ·.ïêµ¹ô ±® ®±«¹¸´§ íë ´¾-ò ß² ¿ª»®¿¹» ³¿² -¸±«´¼ -¬¿®¬ ©·¬¸ ¿ íëó °±«²¼»®ò ׬ ¼±».¿ °¿·® ±º µ»¬¬´»¾»´´-ò Nß ©±²¼»®º«´ »¨»®½·-»ôM ½±³³»²¬»¼ ¬¸» ©±®´¼ ½¸¿³°·±²ò NW׬ ·.-¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ ³¿²«¿´ °®±²±«²½»¼ µ»¬¬´»¾»´´ ¼®·´´.´¿¼·»-ò Ú®±³ ¿² ÎÕÝ ½»®¬·º·»¼ ·²-¬®«½ó ¬±®å º·²¼ ±²» ·² §±«® ¿®»¿ ±² Ϋ--·¿²Õ»¬¬´»¾»´´ò½±³ò Õ»¬¬´»¾»´´ ¬»½¸²·¯«» ½¿² ¾» ´»¿®²»¼ ·² ±²» ±® ¬©± -»--·±².¬¸» »¨»®½·-».ر-¬¿¹» λ-½«» Ì»¿³ô ¬¸» Í»½®»¬ Í»®ª·½» ݱ«²¬»® ß--¿«´¬ Ì»¿³ô »¬½ò Ѳ½» ¬¸» Ϋ--·¿² µ»¬¬´»¾»´´ ¾»½¿³» ¿ ¸·¬ ¿³±²¹ ¬¸±-» ©¸±-» ´·º» ¼»°»²¼±² ¬¸»·® -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ½±²¼·¬·±²·²¹ô ·¬ ¬±±µ ±ºº ¿³±²¹ ¸¿®¼ °»±°´» º®±³ ¿´´ ©¿´µ.»¨¬®»³»´§ -µ»°¬·½¿´ ¿¾±«¬ µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹ ¿²¼ ²±© ©·-¸ ¬¸¿¬ × ¸¿¼ µ²±©² ¿¾±«¬ ·¬ º·º¬»»² §»¿®.¿²¼ °®»--»-ÿ ß®» §±« ³¿² ø±® ©±³¿²÷ »²±«¹¸ ¬± ¬¿³» ÌØÛ ÞÛßÍÌ O ±® ©·´´ ÌØÛ ÞÛßÍÌ ¬¿³» §±«á Óß×Ò ËÍß ÍñØ üïïòðð ÍñØ üïìòðð ÍñØ üïéòðð ßÕúØ× üìçòðð üëêòðð üêëòðð ÝßÒ üîéòðð üíîòðð üíèòðð ÍñØ üîïòðð ÍñØ üîéòðð ÍñØ üíîòðð ÍñØ üíêòðð ÍñØ üíèòðð ÍñØ üìíòðð ÍñØ üëéòðð ÍñØ üêéòðð üéçòðð üçìòðð üïðçòðð üïîëòðð üïìîòðð üïëèòðð üïçðòðð üîîíòðð üìéòðð üëèòðð üéðòðð üèïòðð üçðòðð üççòðð üïîìòðð üïëèòðð ÝÔßÍÍ×Ý ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔÍ øÍÑÔ×Ü ÝßÍÌ ×ÎÑÒ÷ Ý ÔßÍÍ×Ý ÍÌÇÔÛ ýÐïðÙ ýÐïðß ýÐïðØ ýÐïðÞ ýÐïðÖ ýÐïðÝ ýÐïðÚ ýÐïðÔ ïîµ¹ ø¿°°®±¨ò îê´¾÷ O òéë °±±¼ïêµ¹ ø¿°°®±¨ò íë´¾÷ O ï °±±¼ îðµ¹ ø¿°°®±¨ò ìì´¾÷ O ïòîë °±±¼îìµ¹ ø¿°°®±¨ò ëí´¾÷ O ïòë °±±¼îèµ¹ ø¿°°®±¨ò êî´¾÷ O ïòéë °±±¼íîµ¹ ø¿°°®±¨ò éð´¾÷ O î °±±¼ìðµ¹ ø¿°°®±¨ò èè´¾÷ O îòë °±±¼ìèµ¹ ø¿°°®±¨ò ïðê´¾÷ O í °±±¼- üèîòçë üèçòçë üççòçë üïðçòçë üïîçòçë üïíçòçë üïéçòçë üîìéòçë ÍßÊÛÿ ÑÎÜÛÎ ß ÍÛÌ ÑÚ ÝÔßÍÍ×Ý ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔÍ ú ÍßÊÛ üïéòðð ýÍÐïð Ý´¿--·½ Í»¬ ø±²» »¿½¸ ±º ïêô îì ú íîµ¹÷ üíîîòèë ÍñØ üïðêòðð üíééòðð üîíèòðð ßÔßÍÕßñØßÉß×× ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÑÎÜÛÎ×ÒÙ Ü®¿¹±² ܱ±® ²±© -¸·°.±² -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ¾±¼§©»·¹¸¬ »¨»®½·-»-W ×K³ ¸¿ª·²¹ ¿ ¾´¿-¬ ¬®¿·²·²¹ ©·¬¸ ¬¸»³ ¿²¼ × ¬¸·²µ §±« ©·´´ ¿.¹«¿®¿²¬»»¼ô º«´´§ ¬®¿½µ»¼ ¹®±«²¼ ¼»´·ª»®§ô ¿ª¿·´¿¾´» ¬± »ª»®§ ¿¼¼®»-.¹·ª·²¹ ¬± ¿ É»-¬»®² ¶±«®²¿´·-¬ ¿²¼ °®±½»»¼»¼ ¬± °®»-.¾®±µ»®¿¹» ½¸¿®¹»-ô ©¸·½¸ ¿®» ¬¸» ®»-°±²-·¾·´·¬§ ±º ¬¸» ½«-ó ¬±³»®ò ÝßÒßÜ×ßÒ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔ ÑÎÜÛÎ×ÒÙ Ü®¿¹±² ܱ±® ²±© ¿½½»°¬.ɸ± ¬®¿·².¾±±µ.¬»² °®±ª·²½»-ò Ü»´·ª»®§ ¬·³» ½¿² ª¿®§ ¾»¬©»»² í ¬± ï𠼿§-ò { ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔÍ ßÎÛ ÍØ×ÐÐÛÜ Ê×ß ËÐÍ ÙÎÑËÒÜ ÍÛÎÊ×ÝÛô ËÒÔÛÍÍ ÑÌØÛÎÉ×ÍÛ ÎÛÏËÛÍÌÛÜò { ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔÍ ÎßÒÙ×ÒÙ ×Ò Í×ÆÛ ÚÎÑÓ ìÕÙ ÌÑ îìÕÙ ÝßÒ ÞÛ ÍØ×ÐÐÛÜ ÌÑ ÐòÑò ÞÑÈÛÍ ÑÎ Ó×Ô×ÌßÎÇ ßÜÜÜÎÛÍÍÛÍ Ê×ß ÌØÛ ËòÍò ÐÑÍÌßÔ ÍÛÎÊ×ÝÛô ÞËÌ ÉÛ ÎÛÏË×ÎÛ ÐØÇÍ×ÝßÔ ßÜÜÜÎÛÍÍó ÛÍ ÚÑÎ ËÐÍ ÜÛÔ×ÊÛÎ×ÛÍ ÚÑÎ ÌØÛ íîÕÙ ßÒÜ ìðÕÙ ÕÛÌÌÔÛó ÞÛÔÔÍò { ÒÑ ÎËÍØ ÑÎÜÛÎÍ ÑÒ ÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔÍÿ ×ÓÐÑÎÌßÒÌ O ײ¬»®²¿¬·±²¿´ -¸·°°·²¹ ¯«±¬».¸¿®¼ ¬± º·²¼ ¿² »¨»®½·-» ¾»¬¬»® -«·¬»¼ º±® ¼»ª»´±°·²¹ -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ º´»¨·¾·´·¬§ -·³«´¬¿²»±«-´§òM ̸» Ϋ--·¿² Í°»½·¿´ Ú±®½».¿³±²¹ Ú±®½» λ½±² Ó¿®·²»-ô Ü»°¿®¬³»²¬ ±º Û²»®¹§ ²«½´»¿® -»½«®·¬§ ¬»¿³-ô ¬¸» ÚÞ×K.ò ½ ± ³ ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ .±® ±¬¸»® ²±²ó®±«¬·²» ½«-ó ¬±³.º±® Õ»¬¬´»¾»´´.¿ ´±¬ ¸»¿ª·»® ¬¸¿² ·¬ -¸±«´¼ÿ Ó±-¬ ³»² ©·´´ »ª»²¬«¿´´§ °®±¹®»-.´¿¬»® ¸» ©¿-¿·¼ ¬± ´±±µ º®»-¸»® ¿²¼ ¸»¿´¬¸·»® ¬¸¿² ¿¬ º±®¬§ò Ѳ´§ èòèû ±º ¬±° Ϋ--·¿² ¹·®»ª·µ-ô ³»³¾»®.²±¬ -±«²¼ ´·µ» ¿ ´±¬ ¾«¬ ¾»´·»ª» ·¬å ·¬ º»»´.©»®» º«² ¿²¼ ½¸¿´´»²¹·²¹ô ¿²¼ ¼»³¿²¼»¼ ½±±®¼·²¿¬·±²ô »¨°´±-·±²ô ¾¿´¿²½»ô ¿²¼ °±©»®W × ¿³ ²±© ±² ³§ ©¿§ ¬± ¾»·²¹ ¿ ¾»¬¬»®ô º·¬¬»®ô ¿²¼ ³±®» »¨°´±-·ª» ¹®¿°ó °´»®ô ¿²¼ ¼±·²¹ ¬¸·²¹.»¨¬®»³» ¾«¬ ²±¬ »´·¬·-¬ò ߬ ¬¸» ïççë Ϋ--·¿² ݸ¿³°·±²-¸·° ¬¸» §±«²¹»-¬ ½±²¬»-¬¿²¬ ©¿.¿²¼ ·² »´·¬» ½±³°»¬·¬·±²-ò èèó °±«²¼»®.· ¿ ² µ » ¬ ¬ ´ » ¾ » ´ ´ .ìèµ¹ øïðê´¾÷ ±º -±´·¼ ·®±²ô º±® ¬¸» «´¬·³¿¬» ·² ¸¿®¼½±®» ¬®¿·²·²¹ò Í©·²¹ ·¬ô ½´»¿² ·¬ô -²¿¬½¸ ·¬ O¿²¼ô ·º §±« ¼¿®»ô ¬®§ °·-¬±´-ô °«´´«°.¿®» ¿ «²·¯«» ½±²¼·¬·±²·²¹ ¬±±´ ¿²¼ ¿ °±©»®º«´ ±²» ¿©»´´ ¬¸¿¬ §±« -¸±«´¼ ¿¼¼ ¬± §±«® ¿®-»²¿´ ±º -¬®»²¹¬¸òòò ³§ »¨°»®·»²½» ©·¬¸ ¬¸»³ ¸¿.ú ±®¼»®..-±´¼ ±² ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´-ô ¿.½»®¬·º·»¼ ÎÕÝ ·²-¬®«½¬±®.¿®» ´·µ» ©»·¹¸¬´·º¬·²¹ ¬·³».¿²¼ ¾®»¿µ.¿²¼ ¿ ¸·¹¸´§ó¿½¬·ª» Ü·-½«--·±² Í·¬»ò ß ¹±´¼³·²» ±º ¿¼ª·½» º®±³ ´»¿¼·²¹ »¨°»®¬-ô ½±²-¬¿²¬´§ «°¼¿¬»¼ÿ © ©©ò ® « .ïèð󰱫²¼ ¾¿´´.¿²¼ §±« ½¿² -¬¿®¬ ·²¬»²-» ¬®¿·²·²¹ ¼«®·²¹ ¬¸» -»½±²¼ ±® »ª»² º·®-¬ ©»»µ øܪ±®µ·²ô îððï÷ò NW× º»´¬ ®»¶«ª»²¿¬»¼ ¿²¼ ®»¿¼§ ¬± ½±²¯«»® ¬¸» ©±®´¼ò × ©¿.Õ±-´±©-µ·ô ÜòÝòô ÎÕÝô Ñ´§³°·½ Í·´ª»® Ó»¼¿´·-¬ ·² Ù®»½±óα³¿² É®»-¬´·²¹ ÍÌÛÛÔ ØßÒÜÔÛ ú ÝÑÎÛñÎËÞÞÛÎ ÝßÍ×ÒÙ ýÐïðÜ ìµ¹ ø¿°°®±¨ò ç´¾÷ Oòîë °±±¼ýÐïðÕ êµ¹ ø¿°°®±¨ò ïí´¾÷ O òëð °±±¼ýÐïðÛ èµ¹ ø¿°°®±¨ò ïè´¾÷ O òëð °±±¼- Ю·½» üèçòçë üçéòçë üççòçë Ó¿²§ ±º §±« ¸¿ª» ¿-µ»¼ º±® ¿² ·²¬»®³»¼·¿¬» µ»¬ó ¬´»¾»´´ ¾»¬©»»² ¬¸» ìµ¹ ¿²¼ èµ¹ò ͱ ¸»®» ·¬ ·-W ¬¸» êµ¹ øïí´¾÷ô ©¸·½¸ ´·µ» ·¬.±º ¬¸» Ϋ--·¿² Ò¿¬·±²¿´ Ì»¿³ ¿²¼ ®»¹·±²¿´ ¬»¿³-ô ®»°±®¬»¼ ·²¶«®·».¿²¼ ª·¼»±-æ ̸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´ ݸ¿´´»²¹» ±® Ú®±³ Ϋ--·¿ ©·¬¸ ̱«¹¸ Ô±ª» º±® ½±³®¿¼».¿² ßÕóìéò DZ« ½¿² º·²¼ пª»´K.ïêô ¬¸» ±´¼»-¬ ëíÿ ß²¼ ©» ¿®» ¬¿´µ·²¹ »´·¬» ½±³°»¬·¬·±² ¸»®»å ¬¸» ®¿²¹» ·.¬± ¾» N±²» ±º ¬¸» ³±-¬ »ºº»½¬·ª» ³»¿².´»¼ ³» ¬± ¿ ³±¼·º·½¿¬·±² ·² ³§ ¬¸±«¹¸¬.±º ´·º»æ ³¿®¬·¿´ ¿®¬·-¬-ô ¿¬¸´»¬»-ô ®»¹«´¿® ¸¿®¼ ½±³®¿¼»-ò N× ½¿²K¬ ¬¸·²µ ±º ¿ ³±®» °®¿½¬·½¿´ ©¿§ ±º -°»½·¿´ ±°»®¿¬·±².©¸± °«-¸ ¬¸»·® ¾±¼·».¬± ¿´´ ëð -¬¿¬»-ô ·²½´«¼·²¹ ß´¿-µ¿ ¿²¼ Ø¿©¿··ô ª·¿ ËÐÍ Ù®±«²¼ò ·²½´«¼» ½«-¬±³.¿®» ´·µ» ©»·¹¸¬´·º¬·²¹ ¬·³».¿®» º±® ³«¬¿²¬-ò ß² ¿ª»®¿¹» ©±³¿² -¸±«´¼ -¬¿®¬ ©·¬¸ ¿² ïè󰱫²¼»®ò ß -¬®±²¹ ©±³¿² ½¿² ¹± º±® ¿ îê󰱫²¼»®ò ͱ³» ©±³»² ©·´´ ¿¼ª¿²½» ¬± ¿ íë󰱫²¼»®ò ß º»© ¸¿®¼ ©±³»² ©·´´ ¹± ¾»§±²¼ò NÕ»¬¬´»¾»´´.°±©»®ó ´·º¬·²¹ ®»½±®¼-ÿ ÎËÞÞÛÎ ÝßÍÛÜ ß²²±«²½·²¹æ NW µ»¬¬´»¾»´´.¿¹±WM OÒ¿³» ©·¬¸¸»´¼ô Í°»½·¿´ ß¹»²¬ô ËòÍò Í»½®»¬ Í»®ª·½» ݱ«²¬»® ß--¿«´¬ Ì»¿³ ß³ × µ»¬¬´»¾»´´ ³¿¬»®·¿´á Õ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹ ·.Ê´¿-±ªô Ƹ¿¾±¬·²-µ·§ô ¿²¼ ß´»¨»§»ª -¬¿®¬»¼ ¬¸»·® Ñ´§³°·½ ½¿®»»®.¼± ²±¬ Ê·-·¬ ¬¸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ©»¾-·¬» ¬±¼¿§ ¬± ¬¿µ» ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º º®»» ¿«¬¸±® »ó²»©-´»¬¬»®-ô °®±¼«½¬ «°¼¿¬»-ô ½«¬¬·²¹ »¼¹» º·¬²»-.±²´·²»ô °¸±²» ¿²¼ ³¿·´ ±®¼»®.³·¼ó-·¨¬·»-ô ¸» ¶«¹¹´».-«½¸ ¿.¿®» «-»¼ ±²´§ ¾§ ¿ º»© ¿¼ª¿²½»¼ ¹«§.¬»²ò W׺ × ½±«´¼Kª» ³»¬ пª»´ ·² ¬¸» »¿®´§ Lèð-ô × ³·¹¸¬Kª» ©±² ¬©± ¹±´¼ ³»¼¿´-ò ×K³ -»®·±«-òM OÜ»²²·.°»®-±²²»´ ±©» ³«½¸ ±º ¬¸»·® ©·®§ -¬®»²¹¬¸ô »¨°´±-·ª» ¿¹·´·¬§ô ¿²¼ ²»ª»®ó¯«·¬¬·²¹ -¬¿³·²¿ ¬± µ»¬¬´»¾»´´-ò ͱ´¼·»®ô Þ» ͬ®±²¹ÿô ¬¸» ±ºº·½·¿´ ͱª·»¬ ¿®³»¼ º±®½».±ª»® ¬¸» »¼¹»ò Ó¿²§ ¸¿®¼ ³»² ©·¬¸ ¸·¹¸ ³·´»¿¹» ¸¿ª» ±ª»®½±³» ¼»¾·´·¬¿¬·²¹ ·²¶«®·».× ¸¿ª»²K¬ ¼±²» ·² §»¿®-ÿM OÕ·¼ л´·¹®±ô Ù®¿°°´·²¹ ³¿¹¿¦·²» ɸ¿¬ ·.½´»¿®¿²½»ô ¼«¬·»-ô ¬¿¨».©·¬¸ µ»¬¬´»¾»´´-á Ø¿®¼ ½±³®¿¼».¿°°®±ª¿´÷ò ß½®±¾¿¬ Ê¿´»²¬·² Ü·µ«´ º»´´ ¿²¼ ¾®±µ» ¸·.±º -¬®»²¹¬¸ ¼»ª»´±°ó ³»²¬M ®»°®»-»²¬·²¹ N¿ ²»© »®¿ ·² ¬¸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ¸«³¿² -¬®»²¹¬¸ó°±¬»²ó ¬·¿´Mò ̸» »´·¬» ±º ¬¸» ËÍ ³·´·¬¿®§ ¿²¼ ´¿© »²º±®½»³»²¬ ·²-¬¿²¬´§ ®»½±¹²·¦»¼ ¬¸» °±©»® ±º ¬¸» Ϋ--·¿² µ»¬¬´»¾»´´ô ®«¹¹»¼´§ -·³°´» ¿²¼ ¼»¿¼´§ »ºº»½¬·ª» ¿.©»´´òM ÌÉÑ ÒÛÉ Í×ÆÛÍÿ OÞ«¼ Ö»ºº®·»-ô ¬¸» ¿«¬¸±® ±º ر© ¬± ͯ«¿¬ çðð´¾-ò ©·¬¸±«¬ Ü®«¹-ô б©»®-«·¬-ô ±® Õ²»»©®¿°- ر© ¼± × ´»¿®² ¬± «-» ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´á Ú®±³ пª»´K.»ª»² ©·¼»® ·º §±« ¿®» ¬®¿·²·²¹ º±® §±«®-»´º ®¿¬¸»® ¬¸¿² º±® ¬¸» ¹±´¼ò Ü®ò Õ®¿§»ª-µ·§ô ¬¸» º¿¬¸»® ±º ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´ -°±®¬ô ¬±±µ «° ¬®¿·²·²¹ ¿¬ ¬¸» ¿¹» ±º º±®¬§ó±²» ¿²¼ ¬©»²¬§ §»¿®.¬¸» ®·¹¸¬ µ»¬¬´»¾»´´ -·¦» º±® ³»á Õ»¬¬´»¾»´´.¾»»² °¿®¬ ±º ©¸¿¬K.¬®¿·²ó ·²¹W × ©¿.

¿²¼ ¼®·´´.®«² ¼±©² ¿²¼ ¸«®¬·²¹ò Ö«-¬ ´±¬±º ¸¿®¼ ¬®¿·²·²¹ô °´«.º±® ¬¸» -¸±«´¼»®.¿.ÜÊÜ ·.©·¬¸ ³§ îê ´¾ µ»¬¬´»¾»´´ô Í«°»® Ö±·²¬-ô ¿²¼ ¿ ´·¬¬´» ¶«¹¹´·²¹ ©·¬¸ ³§ îê ´¾ µ»¬¬´»¾»´´ò ß´´ ³§ ¶±·²¬º»»´ ÍÑÑÑÑÑ ÙÑÑÜò ݱ³·²¹ ¾¿½µ × º»»´ -¬®±²¹»® ¿²¼ ³±®» -±´·¼ »ª»®§©¸»®»ò Ò±© ×ù³ -¬·´´ ¼±·²¹ ¬¸» ïièððièççiëïïï îì ¸±«®.©»¾-·¬» Nɱ®¬¸ »ª»®§ °»²²§ÿ ̸·.¾¿½µ ©·¬¸ пª»´ { Ô±±-»².¬¸» ¸¿½µ -¸±«´¼»® -¬®»¬½¸ ©¿.°®±¼«½¬ô пª»´ -¸±©-ô §»¬ ¿¹¿·² ¬¸» ·²º±®³¿¬·±² §±« ²»»¼ ¬± þ®»ó·²-¬¿´´ ú ®»°¿·®þ §±«® ¶±·²¬-ò Ò±¬¸·²¹ù.±º ¬¸» ËòÍò ³·´·¬¿®§ô пª»´ µ²±©.¿ ¸¿¾·¬ ±º ¾±¼§ó-´¿³³·²¹ «.°»®º±®³¿²½» ·² ¿²§ ½±²¼·¬·±²ò пª»´ù.§±«® -°·²»Oº±® »¨¬®¿ N¿½¬·ª·¬§ó ³·´»¿¹»M ýÜÊðïé { λ©¿®¼.§±«® µ²»».°®»ª»²¬·ª» ³»¼·½·²»ò ̸» ²»½µ -¬«ºº ·.¿¬ ˲· ©·¬¸ ¿ ¼±«¾´» ³¿¶±® ·² и§-·½¿´ Û¼«½¿¬·±²ô §»¬ ¬¸··²º±®³¿¬·±² ©¿.º±® ®»-¬±®·²¹ ¿²¼ ®»·²º±®½·²¹ §±«® ¾±¼§K.¹»¬¬·²¹ ¾±«²½»¼ ±ºº ¬¸» ³¿¬ ïðð ¬·³».¿ ½«®®»²¬ -«¾¶»½¬ó³¿¬¬»® »¨°»®¬ ¬± »´·¬» ³»³¾»®.ÎÛßÔÔÇ ¹±±¼ º±® ³§ Þ®¿¦·´·¿² Ö·« Ö·¬-«òM OÖ±-¸«¿ Ø·´´·.º¿ª±®·¬» ¼®·´´.¿ ¼¿§ º¿¨ §±«® ±®¼»® øèêê÷óîèðóéêïç λ-·´·»²¬ »¨»®½·-».× º»´¬ ´·µ» »ª»®§¬¸·²¹ ¸«®¬ò ͱ × ¬±±µ ¿ ³±²¬¸ô ¿²¼ ¿´´ × ¼·¼ ©¿.°®±¾¿¾´§ ¬¸» ¾»-¬ × ¸¿ª» »ª»® ª·»©»¼ò ̸» ³±ª».-°»½¬¿½«´¿® -¸±«´¼»® ¹·®¼´» ¿²¼ «°°»® ¾¿½µ º´»¨·¾·´·¬§ { Þ±±-¬.¿ ³¿´»ô §±« ¬¸±«¹¸¬ èµ¹ ±® ïîµ¹ ÕÞ ©»®» º±® ©±³»² ±²´§á × -¬®±²¹´§ -«¹¹»-¬ §±« ¬¸·²µ ¿¹¿·²ò É·¬¸ ¬¸·.NÜ·-½±ª»® ر© ¬± λ·²º±®½» DZ«® Þ±¼§O¿²¼ Ͳ¿° Þ¿½µ º®±³ ¬¸» ̱«¹¸»-¬ ݸ¿´´»²¹» ©·¬¸ Ü»½»°¬·ª» Û¿-» ¿²¼ ͬ®»²¹¬¸M Ô ·º» ¸¿.·.¿²¼ ±ºº»®·²¹ ª·-«¿´·¦¿¬·±².¿´´ ·¬ ¬¿µ».§±« ©·¬¸ ¬¸» «´¬·³¿¬» ·² -¯«¿¬¬·²¹ º´»¨·¾·´·¬§O¿ ³«-¬ º±® ³·´·¬¿®§ ¿²¼ ´¿© »²º±®½»³»²¬ { ײ¶«®§ó°®±±º.¿®» »¨½»´´»²¬ô ¬¸» ÎÕÝ ¿®³ ¾¿®ô ¬¸» ¬®·½»°.-°»½·¿´·¦»¼ °®±¹®¿³ô пª»´K.¾¿½µô ·º ¬¸»§ù¼ ¿¹®»»ò × -°»²¬ º±«® §»¿®.©¸»² ©» ´»¿-¬ »¨°»½¬ ·¬ò ß²¼ ¬¸» ³±®» ¿½¬·ª» ©» ¿®»ô ¬¸» ³±®» ´·µ»´§ ©»K®» ¹±²²¿ ¾» ©®»²½¸»¼ô ¬±--»¼ô ¬±®²ô ¬±®¯«»¼ô ¬©·-¬»¼ô -½®«²½¸»¼ô ¸¿³³»®»¼ ¿²¼ ¹»²»®¿´´§ ©¸¿½µ»¼ ¿®±«²¼ò Ø·¬ §±«® º±®¬·»-O´»¬ ¿´±²» º·º¬·»-O¿²¼ §±« ½¿² ¾» ®»¼«½»¼ ¬± ¿ ¬¿²¹´»¼ ³»-.»¨¬»²-·±²ô ¿²¼ ¬¸» ±²» ¬¸¿¬ ®»¿´´§ -«®°®·-»¼ ³» ¬¸» ³±-¬ ©¿.¿²¼ ײ-·¼»® Í»½®»¬.©¸¿¬ ·¬ ¬¿µ»-O°»®-±²¿´´§ ¿²¼ °®±º»--·±²¿´´§O¬± ®»³±ª» º´¿©.±º ©·®§ô ¬»²-·´»ô °´·¿²¬ -¬®»²¹¬¸ ¾¿½µ ·²¬± §±«® ´·º»O¿²¼ ¸«®¬ ¿ ©¸±´» ´±¬ ´»-.±º ·²¶«®·».²±¬ °®±ª·¼»¼ÿM O묻 α¹»®-ô ر¾¿®¬ô Ì¿-³¿²·¿ .¿ ¼¿§ ·² ³§ ¬¿µ»¼±©² ½´¿-.ÎÕÝô ÒßÍÓóÝÐÌ ó Ü»²ª»®ô ÝÑ N׺ ¿.®»´»¿-» §±«® ¬·¹¸¬ ¸·° º´»¨±®-O©¸·½¸ ¿½¬ ´·µ» °¿®µ·²¹ ¾®¿µ».N®»¾±«²¼ -¬®»²¹¬¸òM пª»´K½±²½»²¬®¿¬»¼ ±² ¬¸» ©»¿µ ´·²µ-O¬¸» µ²»»-ô ¬¸» »´¾±©-ô ¬¸» -¸±«´¼»®-ô ¬¸» -°·²»ô ¬¸» ²»½µO¿²¼ -¸±©.¿ º±®³»® Í°»¬-²¿¦ °¸§-·½¿´ ¬®¿·²·²¹ ·²-¬®«½¬±® ¿²¼ ¿.¿ °¿¬½¸ ±² пª»´ò ײ º¿½¬ô × ©±²¼»® ·º × ©»²¬ ¬± ¬¸» ß«-¬®¿´·¿² Ù±ª»®²³»²¬ ú ¿-µ»¼ º±® ³§ ØÛÝÍ º»».·² ¿ ´·¬¬´»óµ²±©² °´¿²» ¬¸¿¬ ½¿² -°»´´ ¬¸» ¼·ºº»®»²½» ¾»¬©»»² ¬®«» ®»-·´·»²½» ¿²¼ ¼¿²¹»®±«©»¿µ²»-- { Ü»ª»´±°.°®±¼«½¬.º¿½» ·¬W©¿-¸»¼ «°ô ¿.°«¬ ¬±¹»¬¸»® ïç ±º ¸·.°»®º±®³¿²½» º±® ¹·®»ª±§ -°±®¬ô ©»·¹¸¬´·º¬·²¹ô °±©»®´·º¬·²¹ô -¬®±²¹³¿² »ª»²¬-ô ¹§³²¿-¬·½-ô §±¹¿ { Ø»´°.¿ ³±®» º´»¨·¾´»ô §»¬ -¬®±²¹»® ²»½µ { λ-¬±®».º®±³ §±«® ¾±¼§ ¿®³±®O-± §±« ½¿² ¾±«²½» ¾¿½µô ¬·³» ¿²¼ ¬·³» ¿¹¿·²ô º®±³ ¬¸» ¬±«¹¸»-¬ ½¸¿´´»²¹»ò ͱô ·² ¬¸·.¿²¼ ©»¿µ²»--».λ-·´·»²¬ °®±¹®¿³æ { Ü»ª»´±°.±²» -«¼¼»² ·²¶«®§ ¬± ¬¸¿¬ ±²» ©»¿µ -°±¬ §±« ²»¹´»½¬»¼ ¬± -¬®»²¹¬¸»² ¿²¼ ¼»º»²¼Wò¿²¼ §±«K®» ¸·-¬±®§ò ß.¬± ½®·°°´» §±«® µ·½µ·²¹ô °«²½¸·²¹ô ®«²²·²¹ ¿²¼ ´·º¬·²¹ ß¼ª¿²½»¼ Õ»¬¬´»¾»´´ Ü®·´´.§±«® ¾¿½µ ©·¬¸ ¿ ´·¬¬´»ó µ²±©²´ ¼®·´´ º®±³ Ϋ--·¿² ½±²¬¿½¬ -°±®¬- üëçòçë ÜÊÜ Î«²²·²¹ ¬·³»æ íê ³·²«¬»- Ý«-¬±³»® ®»ª·»©.©¸·´» §±«K®» ¼±·²¹ ·¬ò пª»´K.¿ -¬®±²¹»®ô ³±®» -·²«±«.«° §±«® -°·²» ©¸·´» ¬»¿½¸·²¹ §±« °±©»®º«´ ¾±¼§ ³»½¸¿²·½- { ͬ®»¬½¸».§±« ³±ª» ´·µ» ´·¯«·¼ ³»¬¿´ λ-·´·»²¬ { Ø»´°.¿ ½¿®¼ó½¿®®§·²¹ ³»³¾»® ±º ¬¸» ¿½¬·ª» »´·¬»ò ͱ³»¬·³».§±« ¸±© ¬± ½¸¿²¹» ¿ ´·¿¾·´·¬§ó©¿·¬·²¹ó¬±ó ¸¿°°»² ·²¬± ¿ -¬®»²¹¬¸ó©»¿°±²ó±ºó½¸±·½»ò Ü·-½±ª»® ©¸¿¬ ·¬ ®»¿´´§ ³»¿².¬± ¾» ÎÛÍ×Ô×ÛÒÌò ß¼¼ §»¿®.¿²¼ ¬¸» Ö«²» îððì ÎÕÝô × ©¿.º±® -¿º»¬§ô °±©»®ô ¿²¼ µ»»°·²¹ º±®³ò ß.º±® д¿§·²¹ Ø¿®¼»® ú Ø«®¬·²¹ Ô»-- { ݱ²¼·¬·±².º®±³ Ü®¿¹±² ܱ±®K.¬¸» ¾»-¬ ¿²¼ ³¿¼» ¿² ·³³»¼·¿¬» ·³°¿½¬ ±² ³§ -¸±«´¼»®-ò Õ»»° «° ¬¸» ¹±±¼ ©±®µòM Oܱ²²·»ô É»-¬ Ø¿³´·²ô ÉÊ Nݱ²½·-» ¿²¼ ¬®«´§ ¾»²»º·½·¿´ò пª»´ ¾®»¿µ.¿²¼ °»®º±®³¿²½»ó½®·³°·²¹ ¬»²-·±²-ò DZ« ¹»¬ -·¼»´·²»¼ÿ DZ« ½¿²K¬ ¼± ©¸¿¬ §±« ©¿²¬ ¬± ¼± ¿²§³±®»ò л±°´» ¼±²K¬ ©¿²¬ §±« ±² ¬¸»·® ¬»¿³ ¿²§³±®»ò DZ« ½¿²K¬ ½±³°»¬» ¿²§³±®»ò DZ«K®»òòò ´»¬K.¬¸»-» ¼®·´´¼±©² ©±²¼»®º«´´§æ º·®-¬ ¼»³±²-¬®¿¬·²¹ô ¬¸»² º±½«-·²¹ ±² º·²»® °±·²¬.½®«½·¿´ »´¾±© -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ³±¾·´·¬§ { Ü»ª»´±°.λ-·´·»²¬ »¨»®½·-».¿ ³»³¾»® ±º ¿ -°»½·¿´ ®»¿½¬·±² ¬»¿³ô ±«® ¬®¿·²·²¹ ®»¯«·®».´·µ» ¬¸»-» ¸»´° µ»»° ³» ³±¾·´» ¿²¼ ®»¿¼§ò ß ¹®»¿¬ ÜÊÜÿM OÓ·½¸¿»´ Ѭ¬¿©¿§ô ÚÛ É¿®®»² ßÚÞô ÉÇ NÛª»® ¹»¬ ¾»¿¬ «°á × ¸¿¼ ±²» ±º ¬¸±-» ³±²¬¸-ò Þ»¬©»»² ©®»-¬´·²¹ô ¾®¿¦·´·¿² ¶·«ó¶·¬-«ô ¬®¿·²·²¹ º±® ¬¸» É¿-¸·²¹¬±² ͬ¿¬» Õ»¬¬´»¾»´´ ݸ¿³°·±²-¸·°.

-¬®±²¹ ¿.¿²¼ ³¿®¬·¿´ ¿®¬·-¬-ò ̸» µ»¬¬´»¾»´´K.¸¿ª» ´±²¹ ¾»»² ®»ª»®»¼ ¿.¬¸» º·¬²»--󬱱´ ±º ½¸±·½» º±® Ñ´§³°·½ ¿¬¸´»¬»-ô »´·¬» -°»½·¿´ º±®½».¿®¬·½´».Ó¿¹¿¦·²»ô Í»°¬»³¾»®ô îððì ß²¼ ±²» ¸¿²¼§ô -«°»®ó-·³°´» ¬±±´Oº·²¿´´§ ¿ª¿·´¿¾´» ·² ©±³¿²óº®·»²¼´§ -·¦»-O¼±».§±«® ¸·°.§±« -«°»® º´»¨·¾´» { ß² ·²½®»¼·¾´» »¨»®½·-» ¬± ¬±²» §±«® ¿®³.§±«® ¾«¬¬ô ¿²¼ ¹·ª».§±« ¬¸» ½¿®¼·±ó®·¼» ±º ¿ ´·º»¬·³» { ر© ¬± ¹»¬ ¿.§±« ©¿²¬ô ©·¬¸±«¬ ¾«´µ·²¹ «° { ر© ¬¸» Í©·²¹ ³»´¬.L² ¬¸·¹¸{ ر© ¬± -«°»®½¸¿®¹» §±«® ¸»¿®¬ ¿²¼ ´«²¹.½»´´«´·¬»ô º·®³.¬¸¿¬ ¼»´·ª»® ¿² «²¾»´·»ª¿¾´» ³«-½«´¿® ¿²¼ ½¿®¼·±ª¿-½«´¿® ©±®µ±«¬ ·² ¦»®± ¬·³» Ê·-·¬ ¬¸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ©»¾-·¬» ¬±¼¿§ ¬± ¬¿µ» ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º º®»» ¿«¬¸±® »ó²»©-´»¬¬»®-ô °®±¼«½¬ «°¼¿¬»-ô ½«¬¬·²¹ »¼¹» º·¬²»-.¿²¼ -¸±«´¼»®{ ̸» Ý´»¿²ó¿²¼óЮ»--Oº±® ¿ ³¿¹²·º·½»²¬ «°°»® ¾±¼§ { ̸» Ѫ»®¸»¿¼ ͯ«¿¬ º±® »¨°´±-·ª» ´»¹ -¬®»²¹¬¸ { ݱ±´ ½±³¾·²¿¬·±² »¨»®½·-».Õ»¬¬´»¾»´´ ɱ®µ±«¬ º±® ¿ Ú»³³» Ú¿¬¿´» Þ±±µ Þ§ пª»´ Ì-¿¬-±«´·²» п°»®¾¿½µ ïèì °¿¹».»¨°»®¬ ¿²¼ ¾»-¬ -»´´·²¹ ¿«¬¸±® ÐßÊÛÔô ¼»´·ª»®.¬± ¾» ·² ¬¸» ¾»-¬ó-¸¿°»ó»ª»® ±º ¸»® ´·º»ò л²’´±°» Ý®«¦ Ì®¿·²©·¬¸ Õ»¬¬´»¾»´´N ̱ ¾«·´¼ ½±®» -¬®»²¹¬¸ô л²’´±°» «-».§±« ´±©»® ·²¬± ¬¸» -¯«¿¬å ´·º¬ ¿.±º ¬¸» Ϋ--·¿² µ»¬¬´»¾»´´ ¸¿ª» ¾»»² «²¿ª¿·´¿¾´» ¬± ¿´´ ¾«¬ ¿ º»© ©±³»²ò Õ»¬¬´»¾»´´.¼»´·ª»® ¿²§ ¿²¼ »ª»®§¬¸·²¹ ¿ ©±³¿² ½±«´¼ ©¿²¬O·º -¸» ©¿²¬.·² ¸¿´º ¬¸» ¬·³»ò ο¼·¿¬» ½±²º·¼»²½»ò Õ²±½µ L»³ ¼»¿¼ ©·¬¸ §±«® »²»®¹§ ¿²¼ »²¬¸«-·¿-³ò Ö«-¬ -±³» ±º ©¸¿¬ Ú®±³ Ϋ--·¿ ©·¬¸ ̱«¹¸ Ô±ª» ®»ª»¿´-æ { ر© ¬¸» Ͳ¿¬½¸ »´·³·²¿¬».©·´¼ô ¾«¬ ©±³»² ®»¿´´§ ÝßÒ ¸¿ª» ·¬ ¿´´ ©¸»² ¬¸»§ ¿½½»-.µ»¬¬´»¾»´´-W Ú±® ¿ ¬±¬¿´ ¾±¼§ ©±®µ±«¬ ¸»® ¬®¿·²»® Ù«²²¿® 묻®-±² -«¹¹»-¬.¿¾±«¬ ¬± ½¸¿²¹»ô ¿Î«--·¿² º·¬²»-.·¬ ¿´´ò Ò± ¾«´µ§ô »¨°»²-·ª» ³¿½¸·²»-ò Ò± ½±³°´·½¿¬»¼ ¹·¦³±-ò Ò± ¬·³»ó¼»ª±«®·²¹ ¬®·°.¹·ª» ¿½®±--󬸻󾱿®¼ô -·³«´¬¿²»±«-ô -°»½¬¿½«´¿® ¿²¼ ·³³»¼·¿¬» ®»-«´¬.¬¸» º·®-¬ó»ª»® µ»¬¬´»¾»´´ °®±¹®¿³ º±® ©±³»²ò ׬K.º±® ¿´´ ¿-°»½¬.¬¸» ³¿¹·½¿´ °±©»® ±º Ϋ--·¿² µ»¬¬´»¾»´´-ò пª»´K.«²½±³°®±³·-·²¹ ©±®µ±«¬.¸¿ª» ³±-¬´§ ¾»»² ¬¸» -¿½®»¼ °®»-»®ª» ±º ¬¸» ³¿´» °®±º»--·±²¿´ ¿¬¸´»¬»ô ¬¸» ³·´·¬¿®§ ¿²¼ ±¬¸»® ¸¿®¼½±®» ¬§°»-ò ̸¿¬K.»¿-»ò Þ´¿¦» ¬¸®« ¬¿-µ.¿²¼ ¿ ¸·¹¸´§ó¿½¬·ª» Ü·-½«--·±² Í·¬»ò ß ¹±´¼³·²» ±º ¿¼ª·½» º®±³ ´»¿¼·²¹ »¨°»®¬-ô ½±²-¬¿²¬´§ «°¼¿¬»¼ÿ Ú®±³ Ϋ--·¿ ©·¬¸ ̱«¹¸ Ô±ª» пª»´K.-©·²¹·²¹ ±²» ´·µ» ¿ °»²¼«´«³W Í©·²¹ ¬¸» ¾»´´ ¼±©² ´±© ¿.èòëM ¨ ïïM ýÞîî üíìòçë ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ .¾¿´´·-¬·½ ³±ª»³»²¬ ½¸¿´´»²¹».©·¬¸ ®·¼·½«´±«.¬± ¬¸» ¹§³ò ײ¬± -°±®¬-á Ö«³° ¸·¹¸»®ò Ô»¿° º«®¬¸»®ò Õ·½µ º¿-¬»®ò Ø·¬ ¸¿®¼»®ò ̸®±© ¸¿®¼»®ò Ϋ² ©·¬¸ ²»©º±«²¼ -°»»¼ò Í©·³ ©·¬¸ ¹®»¿¬»® °±©»®ò Û²¼«®» ´±²¹»®ò ɱ©ÿ ɱ®µ·²¹ ¸¿®¼á Ø¿²¼´» -¬®»-.¬¸» ¾±¼§ ¬± ¿½¸·»ª» ¿² «²°¿®¿´´»´»¼ ´»ª»´ ±º °¸§-·½¿´ ½±²¼·¬·±²·²¹ ¿²¼ ±ª»®¿´´ -¬®»²¹¬¸ò Þ«¬ «²¬·´ ²±©ô ¬¸» ¿-¬±²·-¸·²¹ ¾»²»º·¬.Ô±±µ ÉßÇ ÇÑËÒÙÛÎ ¬¸¿² DZ«® ß¹» Ø¿ª» ¿ ÔÛßÒô ÙÎßÝÛÚËÔô ߬¸´»¬·½óÔ±±µ·²¹ Þ±¼§ Ú»»´ ßÓßÆ×ÒÙô Ú»»´ Ê×ÙÑÎÑËÍô Ú»»´ ÞÛßËÌ×ÚËÔ Ø¿ª» ÓÑÎÛ Û²»®¹§ ¿²¼ ÓÑÎÛ Í¬®»²¹¬¸ ¬± Ù»¬ ÓÑÎÛ Ü±²» ·² DZ«® Ü¿§ ײ Ϋ--·¿ô µ»¬¬´»¾»´´.±º °¸§-·½¿´ º·¬²»--æ -¬®»²¹¬¸ô -°»»¼ô »²¼«®¿²½»ô º¿¬ó¾«®²·²¹ô §±« ²¿³» ·¬ò Õ»¬¬´»¾»´´.§±« ®·-» «°òM OÚ·¬²»-.§±«® º¿¬ ¿²¼ ¾´¿-¬.©·¬¸±«¬ ¿»®±¾·½{ ر© ¬± -¸®·²µ §±«® ©¿·-¬ ©·¬¸ ¬¸» б©»® Þ®»¿¬¸·²¹ Ý®«²½¸ { ̸» ®»¿´ -»½®»¬ ¬± ¹®»¿¬ ³«-½´» ¬±²» { ر© ¬¸» Ü»½µ ͯ«¿¬ ³¿µ».

©·¬¸ ¬¸» ÚÎÑÒÌ ÍÏËßÌò { ͬ®»²¹¬¸»² ¿²¼ º·®³ §±«® ¿®³.±«¬ ¬±¬¿´ ®»½±ª»®§ ¬®¿·²·²¹ò { Þ«·´¼·²¹ «° §±«® ¿¼¿°¬¿¬·±² ®»-»®ª»º±® ¹®»¿¬»® ¹¿·²-ò { Ô·¬¬´»óµ²±©² -»½®»¬.¿²¼ ¾«®² ½¿´±®·».-»¬ §±«® º¿¬ ±² º·®» ´·µ» ²± ±¬¸»® º±®³ ±º »¨»®½·-»ò { Û¨¬®¿ ¾»²»º·¬-æ ½¸»¿°ô ·²¼»-¬®«½¬·¾´» ¿²¼ »¿-§ ¬± -¬±®»ò { ر© ±²´§ Õó¾»´´.-¬±®·»-æ ½«®·²¹ ¿ ¸±-¬ ±º ³¿´¿¼·».¾¿½µ ·²¶«®·»-Wº®±³ ©¸»»´½¸¿·® ¬± ²¿¬·±²¿´ ®¿²µ·²¹ò { ÕÞ.¼»´·ª»® -¬®»²¹¬¸ô »¨°´±-·ª»²»--ô º´»¨·¾·´·¬§ô »²¼«®¿²½»ô ¿²¼ º¿¬ ´±-.¬¸¿¬ ¸»´° §±« ¹®¿¼»ó±«¬ ¸·¹¸»® ±² ¬¸» °®»--ò { ر© ¬± ±°¬·³·¦» -¬®»²¹¬¸ ¾§ ³¿²·°«´¿¬·²¹ ¬¸» »¨¬»²-±® ®»º´»¨ò { ɸ§ ´±½µ·²¹ ±«¬ §±«® ¶±·²¬.©·¬¸ ÕÞ-ò { λ¸¿¾·´·¬¿¬·²¹ ¸±°»´»-.O¿²¼ »ª»² ¿¾-ÿ O©·¬¸ ¬¸» ÑÒÛ ÔÛÙÙÛÜ ÜÛßÜÔ×ÚÌò { ͬ®»²¹¬¸»² ¿²¼ ¸¿®¼»² §±«® ©¸±´» ¾±¼§O¿²¼ »-°»½·¿´´§ §±«® ±¾´·¯«»-O ©·¬¸ ¬¸» ÑÒÛ ßÎÓ ÜÛßÜÔ×ÚÌò { Ú·®³ ¿²¼ -¸®·²µ §±«® ©¿·-¬ô ¾±±-¬ §±«® ±ª»®¿´´ -¬®»²¹¬¸ô ¿²¼ °®±¬»½¬ §±«® ¾¿½µ ©·¬¸ ¬¸» ÐÑÉÛÎ ÞÎÛßÌØ×ÒÙ ÝÎËÒÝØò { ɸ§ ¬¸» ½±²ª»²¬·±²¿´ ½®«²½¸ ·.¿®» ÒÑÌ º±® ¾®¿·²´»--ô -»²-»´»-.¿²¼ ·²²»® ¬¸·¹¸.¿²¼ -¸±«´¼»®.©·¬¸ ¬¸» ÍÉ×ÒÙò { Ù»¬ ½±±´ ¿²¼ -´·³ ©·¬¸ ¬¸» ÝÔÛßÒò { ß¼¼ °±©»® ¿²¼ ¼»º·²·¬·±² ¬± §±«® ¸·°-ô ¬¸·¹¸-ô ¿²¼ »ª»² ¿¾.¿²¼ ±°»² §±«® -¸±«´¼»®.èòëM ¨ ïïM ýÞîî üíìòçë { ̸» É×ÒÜÓ×ÔÔO¿² «²®»¿´ ¼®·´´ º±® ¿ °±©»®º«´ ¿²¼ º´»¨·¾´» ©¿·-¬ô ¾¿½µô ¿²¼ ¸·°ò { Ú±®¹» ·®±² ©®·-¬.±º -§²¿°¬·½ º¿½·´·¬¿¬·±²W¸±© ¬± ¹»¬ ³±®» ¶«·½» ±º §±«® ³«-½´»-ò { Í«½½»»¼·²¹ ©·¬¸ ¼¿·´§ -«¾³¿¨·³¿´ ¬®¿·²·²¹W¬¸» °±©»®º«´ Ϋ--·¿² ½±²½»°¬ ±º ½±²¬·²«·¬§ ±º ¬¸» ¬®¿·²·²¹ °®±½»--ò { DZ«® -°»»¼ ´¿²» ¬± º¿¬ ´±--ò { ر© ¬± ¹»¬ ®·¼ ±º «²©¿²¬»¼ -±®»²»--ò { ̸» ¼»´¿§»¼ ¬®¿·²·²¹ »ºº»½¬W¬¸» °±©»® ±º ¬¸» ¿¼¿°¬¿¬·±² ´¿¹ò { ײ¬»´´·¹»²¬ -¸±®¬ó¬»®³ ±ª»®¬®¿·²·²¹ò ر© ̱ Ù»¬ Ê»®§ ͬ®±²¹ Ç»¬ ͬ¿§ Í´»²¼»® { ɸ§ ¬¸» ³·²¼ó³«-½´» ´·²µ ·.¬¸¿¬ ¼»´·ª»® ¿² «²¾»´·»ª¿¾´» ³«-½«´¿® ¿²¼ ½¿®¼·±ª¿-½«´¿® ©±®µ±«¬ ·² ¿ ª»®§ -¸±®¬ °»®·±¼ò Ù»¬ DZ«²¹»® ß²¼ Ø»¿´¬¸·»® É·¬¸ Õ»¬¬´»¾»´´{ Í«½½»-.·¬ ¿´´ ïièððièççiëïïï îì ¸±«®.Ú®±³ Ϋ--·¿ ©·¬¸ ̱«¹¸ Ô±ª» Ø·¹¸´·¹¸¬{ ر© ¬± -¬®·° ¿©¿§ -¬«¾¾±®² º´¿¾ ¿²¼ ³±®°¸ ·²¬± ¹®¿½»º«´ -¬®»²¹¬¸ò { ر© Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´.¿²¼ ¸¿³-¬®·²¹.´»¬ §±« ¸¿ª» ·¬ ¿´´æ -¬®»²¹¬¸ô -°»»¼ô »²¼«®¿²½»ô ¿²¼ º´»¨·¾·´·¬§ò { ر© ͱª·»¬ -½·»²½» ¼·-½±ª»®»¼ µ»¬¬´»¾»´´ ´·º¬·²¹ ¬± ¾» ±²» ±º ¬¸» ¾»-¬ ¬±±´.·.©·¬¸ ¬¸» ÞÑÈ ÍÏËßÌò { ر© ¬± ·³°®±ª» -¯«¿¬¬·²¹ ¼»°¬¸ô º´»¨·¾·´·¬§ô ¬»½¸²·¯«»ô ¿²¼ °±©»®ò { ͬ®»¬½¸ ¿²¼ -¬®»²¹¬¸»² §±«® ¹´«¬».¿ ©¿-¬» ±º ¬·³» ¿²¼ »ºº±®¬W¸±© ¬± ¿ª±·¼ ²»½µ °®±¾´»³-ò { ̸» º±±´·-¸²»-.¿®» ¾»¬¬»® ¿¬ ¾«®²·²¹ ±ºº ¾±¼§ º¿¬ò { Ù·ª».¿ µ»§ ½¿«-» ±º ·²¶«®§ ·² ¬¸» ¹§³ò { ر© ¬± ¬¿µ» ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º ·®®¿¼·¿¬·±² º±® ¹®»¿¬»® -¬®»²¹¬¸ò { Ó¿¨·³·¦·²¹ ¬»²-·±² ©·¬¸ ¬¸» -»½®»¬ ±º ¾®¿½·²¹ò { Ë-·²¹ ͬ¿®´·²¹K.º±® -¸±«´¼»® ¿²¼ ¸·° º´»¨·¾·´·¬§O¿²¼ ¿.ª»®-¿¬·´·¬§ ±º ÕÞ-O º·¬¬·²¹ §±«® ·¼»¿´ °®¿½¬·½» -½¸»¼«´»ò { ɸ§ ÕÞK.-¬®»²¹¬¸»² ¿²¼ ®»½®«·¬ ¬¸» ¼»»°»®ô ¸¿®¼»®ó¬±ó©±®µô -¬¿¾·´·¦·²¹ ¿²¼ -«°°±®¬·²¹ ³«-½´»-ò { Ù¿·²·²¹ ¹®»¿¬»® ¼¿·´§ º«²½¬·±²¿´ -¬®»²¹¬¸ò { ɸ§ ÕÞ.¿²¼ °®¿½¬·½»ò { Ì®»¿¬·²¹ §±«® µ»¬¬´»¾»´´ °®¿½¬·½» ¿N·®±² §±¹¿òM { Ú±½«-·²¹ ±² ¬¸» ³·²¼ô ³«-½´»ô ¿²¼ ¾®»¿¬¸·²¹ ½±²²»½¬·±²ò ß¼ª¿²½»¼ É»·¹¸¬ Ô·º¬·²¹ Í»½®»¬- ɱ®µ±«¬.±º ¸·¹¸ó®»° ¿¾ ¬®¿·²·²¹ò { ر© ¬± °»®º±®³ б©»® Þ®»¿¬¸·²¹ º±® ¸¿®¼»® ¿¾.©·¬¸ ¬¸» ÜÎßÙÑÒ ÉßÔÕO¬¸» »ª·´ ¿´¬»®²¿¬·ª» ¬± ¬¸» ´«²¹»ò Ú®»»-¬§´» Õ»¬¬´»¾»´´ Ì®¿·²·²¹ { ̸» ¬®»³»²¼±«.º±® ¾»¬¬»® ¶±·²¬ ¸»¿´¬¸ò ß²¬·ó×-±´¿¬·±² Ú±® б©»® ß²¼ Í¿º»¬§ { ɸ§ ·-±´¿¬·±² ¿.±º Ê·®¬«¿´ б©»® Þ®»¿¬¸·²¹ò { Ó±´¼·²¹ ¸¿®¼ ±¾´·¯«»-W ¬¸» «²»¨°»½¬»¼ ¾»²»º·¬.±º ¬¸» ½´»¿²ó¿²¼ó°®»--ò { ͬ®»²¹¬¸»² §±«® ´»¹.¿²¼ ¿ -´·³³»® ©¿·-¬ò { ݱ²¬®±´´»¼ -¬®·µ·²¹ ¬± ¹»²»®¿¬» -¬®±²¹»® ¬»²-·±²ò { Ù»¬ -«°»® º´»¨·¾´» ¿²¼ ©±®µ §±«® ¸·°¿²¼ ¬¸·¹¸.º±® ¿´´ó¿®±«²¼ °¸§-·½¿´ ¼»ª»´±°³»²¬ò { Õ»¬¬´»¾»´´.·² ±²» ¬·¹¸¬ °¿½µ¿¹»ò ɸ¿¬ Ó¿µ».º±® ¬¸» л®º»½¬ Ú»³¿´» Ú±®³ { Û¨¬»®²¿´ ¿²¼ ·²¬»®²¿´ ®»-·-¬¿²½» ¬®¿·²·²¹ò { ̸» ·³°®¿½¬·½¿´·¬§ ±º ·-±´¿¬·±² »¨»®½·-»-ò { ر© ¬± ±°¬·³·¦» º«´´ó¾±¼§ ¬»²-·±² º±® §±«® °®·³¿®§ ³«-½´»-ò { ر© ¬± ³¿µ» ¸»¿ª§ ³»¬¿´ §±«® ¾»-¬ º®·»²¼ò { ر© ¬± ³¿-¬»® ¬¸» -»½®»¬ ±º ·²¬®¿ó ¿¾¼±³·²¿´ °®»--«®» º±® ¹®»¿¬»® ¿²¼ -¿º»® ´·º¬·²¹ °±©»®W¬¸» ³·®¿½«´±«»ºº»½¬.©·¬¸ ¬¸» ÑÊÛÎØÛßÜ ÍÏËßÌò { Ó±´¼ ¿ ¹®¿½»º«´ ¿²¼ ¿¬¸´»¬·½ ¾±¼§ ©·¬¸ ¬¸» ÌËÎÕ×ÍØ ÙÛÌËÐò { ͸»¼ ½»´´«´·¬»ô ¹»¬ ¿ ¸¿®¼ ¾«¬¬ô ¿²¼ »²¶±§ ¬¸» ½¿®¼·± ©±®µ±«¬ ±º ¿ ´·º»¬·³» ©·¬¸ ¬¸» ÍÒßÌÝØò { ر© ¬± ½±²½±½¬ ½±±´ ½±³¾·²¿¬·±² »¨»®½·-».¿ ¸·¹¸´§ »ºº»½¬·ª» ¬±±´ º±® -¬®»²¹¬¸»²·²¹ ¬¸» ½±²²»½¬·ª» ¬·--«»-ô »-°»½·¿´´§ ·² ¬¸» ¾¿½µò { ر© µ»¬¬´»¾»´´.»ª»² ¸¿®¼»® ©·¬¸ ¬¸» ÜÛÝÕÍÏËßÌò { Ó»´¬ º¿¬ ¿²¼ ¾´¿-¬ §±«® ¸·°.±º ´±© ®»°-ò { ɸ»² ½±²¬®±´´»¼ ±ª»®¬®¿·²·²¹ ±® ±ª»®®»¿½¸·²¹ ¾»¿¬.̸» Õ»¬¬´»¾»´´ ɱ®µ±«¬ ˲·¯«»á { ر© ÕÞ.¿²¼ ´·¹¿³»²¬-ò Ú¿-¬óÌ®¿½µ Ì®¿·²·²¹ Í»½®»¬{ ر© ¬± ¿ª±·¼ ·²¶«®·».´¿© ¿²¼ ¬¸» ±¾¬§¿¦¸µ¿ ³¿²»«ª»® ¬± ¹»¬ -¬®±²¹»® ·² §±«® °®»--ò ̸·²µ ß²¼ Þ» ͬ®±²¹ { ̸» °±©»® ±º ¬¸±«¹¸¬ ¬± ³¿µ» §±« º·®³»®ò { ̸» Ϋ--·¿² -°±®¬.ßóѵ¿§ò { ˲´±½µ ¬¸» °±©»® ±º §±«® ¸·°.°®¿½¬·½» ª-ò ¬¸» ³·²¼´»-©±®µ±«¬ò { ر© ¬± ®»ª «° ®»½®«·¬³»²¬ ¿²¼ º·®·²¹ ®¿¬» ¬± ¾«·´¼ -¬®»²¹¬¸ ©·¬¸±«¬ ¿¼¼·²¹ ³«-½´»ò { Ü»ª»´±°·²¹ ¬¸» -µ·´´ ±º -¬¿§·²¹ ¬·¹¸¬ º±® ¹®»¿¬»® -¿º»¬§ ¿²¼ °»®º±®³¿²½»ò { ̸» ®»¿´ -»½®»¬ ¬± ¹®»¿¬ ³«-½´» ¬±²»ò ¿¾±«¬ ´»--±².-·--·»-ò { ̸» º·®-¬ ½±³³¿²¼³»²¬ ±º µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹ò { Ú®¿¹³»²¬¿¬·±² ±º ¬®¿·²·²¹ ª±´«³» º±® ³±®» »ºº»½¬·ª» -¬®»²¹¬¸ ¿¼¿°¬¿¬·±²ò { ̸» -»½®»¬ °±©»® ±º ³«´¬·°´» ³·²·ó -»--·±²-ò { ɸ§ º®»-¸ ¿²¼ º®»¯«»²¬ ®«´»-ò { Ê¿®·¿¬·±² ½§½´·²¹ º±® ¯«·½µ»® °®±¹®»--ò { ɸ»² ¾»-¬ ¬± °®¿½¬·½» ©¸¿¬ò { Ý·®½«·¬ ¬®¿·²·²¹ ¿²¼ ¬¸» °¸»²±³»²±² ±º º¿¬·¹«» -°»½·º·½·¬§ò { Ì©± ¹®»¿¬ ¿´¬»®²¿¬·ª»¬± -¬®¿·¹¸¬ -»¬-æ ײ¬»®ª¿´ ¬®¿·²·²¹ ¿²¼ ¬¸» ´¿¼¼»®ô ¿ Ϋ--·¿² Í°»½·¿´ Ú±®½»º¿ª±®·¬»ò .¿²¼ ¹®·° ¿²¼ º·®³ «° §±«® ©¿·-¬ ©·¬¸ ¬¸» ÞÑÌÌÑÓÍóËÐ ÝÔÛßÒóßÒÜóÐÎÛÍÍò { Ù»¬ ¿² »ª»² ¸¿®¼»® -¬±³¿½¸ ¿²¼ ¬·» §±«® «°°»® ¿²¼ ´±©»® ¾±¼§ ·²¬± ¿ -¬®±²¹ «²·¬ ©·¬¸ ¬¸» ÎÑÔÔ×ÒÙ Í×ÌËÐò { Ý«¬ «° §±«® ´»¹.-½·»²½» ½±²½»°¬ ±º -µ·´´ -¬®»²¹¬¸ò { ̸» ¼¿¬·²¹ ¹¿³»ô ·®±²ó-¬§´»æ ©¸§K.§±«® ®»¿´ µ»§ ¬± -¬®»²¹¬¸ò { ̸» -¬®«½¬«®¿´ ¿°°®±¿½¸ ¬± -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ ª-ò ¬¸» º«²½¬·±²¿´ ¿°°®±¿½¸ò { ݱ²-½·±«.©¸·´» ¹¿·²·²¹ -¬®»²¹¬¸ º¿-¬»®ò { ̸» ª·¬¿´ °®±½»-.§±« ¾»¬¬»® ³«-½´» ¼»º·²·¬·±²W -¬®±²¹»® ¬»²¼±².©·¬¸ ¬¸» Ó×Ô×ÌßÎÇ ÐÎÛÍÍò { ɸ¿¬ ·º × ©¿²¬ ¬± ©±®µ ³§ °»½³±®»áO ̸» «²·¯«» µ»¬¬´»¾»´´ º´±±® °®»--ò { ̸» ½¿®¼·± ¿²¼ º¿¬ó¾«®²·²¹ °±©»®.¿ ¼¿§ º¿¨ §±«® ±®¼»® øèêê÷óîèðóéêïç Ú®±³ Ϋ--·¿ ©·¬¸ ̱«¹¸ Ô±ª» пª»´K.©·¬¸ ¬¸» ÙÑÑÜ ÓÑÎÒ×ÒÙ ÍÌÎÛÌÝØò { Þ´¿-¬ §±«® ¹´«¬»-ô ¸¿³-ô ·²²»® ¿²¼ ±«¬»® ¬¸·¹¸.Õ»¬¬´»¾»´´ ɱ®µ±«¬ º±® ¿ Ú»³³» Ú¿¬¿´» Þ±±µ Þ§ пª»´ Ì-¿¬-±«´·²» п°»®¾¿½µ ïèì °¿¹».

·.°»® ³·²«¬»ô ©¸·´» -¬¿§·²¹ ¬¸» -¿³» ©»·¹¸¬ò × ©¿.¿¾-±´«¬»´§ ¿³¿¦·²¹ ¸±© ³«½¸ ·²¼·ª·¼«¿´ ¿½½±³°´·-¸³»²¬ ½¿² ¾» ¿¬¬¿·²»¼ «-·²¹ ¿ µ»¬¬´»¾»´´ò Í·³°´§ º¿²¬¿-¬·½ò × ©±«´¼ ®»½±³³»²¼ ·¬ ¬± ¿²§±²» ¿¬ ¿²§ º·¬²»-.±º µ»¬¬´»¾»´´ ©±®µô × ´±-¬ ¿² ·²½¸ ±ºº ³§ ©¿·-¬ ¿²¼ ¼®±°°»¼ ³§ ¸»¿®¬ ®¿¬» ê ¾»¿¬.±°»²·²¹ô -³±±¬¸ó¿-ó-·´µ ½¿³»®¿ ©±®µô пª»´ ¿¬ ¸·¿¾-±´«¬» ¼§²¿³·½ ¾»-¬ô ¬©± ¿©»-±³» º»³³» º¿¬¿´»-ô ¿²¼ ¿ -´»© ±º º¿²¬¿-¬·½ ÕÞ »¨»®½·-»-ô ³¿²§ ±º ©¸·½¸ ©»®» ²±¬ ·²½´«¼»¼ ±² ¬¸» ±®·¹·²¿´ Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´ ݸ¿´´»²¹» ª·¼»±ò ߬ ±²» ¸±«® ¿²¼ ¬©»²¬§ ³·²«¬».ª·¼»± ·ª¿´«»ó¾»§±²¼ó¾»´·»ºò × ½¸¿´´»²¹» ¿²§ ©±³¿² ©±®¬¸ ¸»® -¿´¬ ²±¬ ¬± ¾» ¿¾´» ¬± ½±³°´»¬»´§ ¬®¿²-º±®³ ¸»®-»´º °¸§-·½¿´´§ ©·¬¸ ¬¸·.¿´®»¿¼§ ©±®µ·²¹ ±«¬ ©¸»² × -¬¿®¬»¼ «-·²¹ µ»¬¬´»¾»´´-ô -± ×K³ ²±¬ ¿ ²±ª·½»ò ̸»®» ¿®» º»© ©¿§.L² ¬¸·¹¸{ ̸» б©»® Þ®»¿¬¸·²¹ Ý®«²½¸O ¬± -¸®·²µ §±«® ©¿·-¬ { ̸» Ü»½µ ͯ«¿¬O º±® -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ -«°»®óº´»¨·¾´·¬§ { ß² ·²½®»¼·¾´» »¨»®½·-» ¬± ¬±²» §±«® ¿®³¿²¼ -¸±«´¼»®{ ̸» Ý´»¿²ó¿²¼óЮ»--O º±® ¿ ³¿¹²·º·½»²¬ «°°»® ¾±¼§ { ̸» Ѫ»®¸»¿¼ ͯ«¿¬O º±® »¨°´±-·ª» ´»¹ -¬®»²¹¬¸ { ̸» ¯«»»² ±º -·¬«°-O º±® ¿ º´¿¬ô º´¿¬ -¬±³¿½¸ { ݱ³¾·²¿¬·±² »¨»®½·-».±²» ¬¿°»ò Nײ -·¨ ©»»µ.¿²¼ ©¿¬½¸ ·² -¬«²²»¼ ¼·-¾»´·»º ¿.¿²¼ ¿ ¸·¹¸´§ó¿½¬·ª» Ü·-½«--·±² Í·¬»ò ß ¹±´¼³·²» ±º ¿¼ª·½» º®±³ ´»¿¼·²¹ »¨°»®¬-ô ½±²-¬¿²¬´§ «°¼¿¬»¼ÿ ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ .¿®¬·½´».Õ»¬¬´»¾»´´ ɱ®µ±«¬ º±® ¿ Ú»³³» Ú¿¬¿´» É·¬¸ пª»´ Ì-¿¬-±«´·²» Ϋ²²·²¹ Ì·³»æ ︮ ïî ³·²«¬»Ê×ÜÛÑ ýÊïïð üîçòçë ÜÊÜ ýÜÊððî üîçòçë ̸» Í«®»óÚ·®» Í»½®»¬ ¬± Ô±±µ·²¹ DZ«²¹»®ô Ô»¿²»® ¿²¼ ͬ®±²¹»® ßÒÜ Ø¿ª·²¹ Ó±®» Û²»®¹§ ¬± Ù»¬ ¿ ɸ±´» Ô±¬ Ó±®» ܱ²» ·² ¬¸» Ü¿§ ɸ¿¬ §±«K´´ ¼·-½±ª»® ©¸»² Ṉ«¹¸M »¨°´±¼».·¬-»´ºô ¿´³±-¬ ±ª»®²·¹¸¬M Ú®±³ Ϋ--·¿ ©·¬¸ ̱«¹¸ Ô±ª» пª»´K.¿®» ©·¬¸±«¬ ¿ ¼±«¾¬ ¬¸» ³±-¬ »ºº»½¬·ª» -¬®»²¹¬¸ñ»²¼«®¿²½» ½±²¼·¬·±²·²¹ ¬±±´ ±«¬ ¬¸»®»ò × ©·-¸ × ¸¿¼ µ²±©² ¿¾±«¬ ¬¸»³ ïë §»¿®.§±«® ¾±¼§ ®»½±²-¬·¬«¬».´»ª»´ô ·² ¿²§ -°±®¬ò OÉ·´´·¿³ Ø»ª»²»®ô Ò±®¬¸ Ý¿°» Ó¿§ô ÒÖ N׬ ·.¬¸¿¬ ©¿´´±° §±« ©·¬¸ ¿² «²¾»´·»ª¿¾´» ³«-½«´¿® ¿²¼ ½¿®¼·± ©±®µ±«¬ Í°¿²µ·²¹ ¹®¿°¸·½-ô ¿ µ·½µó¿-.²·½»ò ر©»ª»®ô ·²½®»¿-»¼ ¿¬¸´»¬·½ °»®º±®³¿²½» ©¿.¿¹±ÿM OÍ¿²¬·¿¹±ô Ñ®´¿²¼±ô ÚÔ N× µ²±© ²±© ¬¸¿¬ × ©·´´ ²»ª»® ©¿´µ ·²¬± ¿ ¹§³ ¿¹¿·² ó ©¸± ©±«´¼á ׬ ·.¬¿°» ·²¬± §±«® »¿¹»® ½»´´.¿´´ ¿¬ ¬¸» -¿³» ¬·³»å ×Kª» ²»ª»® -»»² ¿ ¾»¬¬»® ±²» ¬¸¿² ¬¸·-òM Oͬ»ª»² Ö«-¬«-ô É»-¬³·²-¬»®ô ÝÑ NÕ»¬¬´»¾»´´.¬± ´±-» º¿¬ô ¹¿·² ³«-½´»ô ¿²¼ ·³°®±ª» §±«® ½¿®¼·± º·¬²»-.©¸»®» ¬¸» °®±¹®¿³ ®»¿´´§ -¸·²»-òM O̧´»® Ø¿--ô É¿´´¿ É¿´´¿ô Éß N× ¸¿ª» °®¿½¬·½»¼ Õ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹ º±® ¿ §»¿® ¿²¼ ¿ ¸¿´ºò × ²±© ¸¿ª» ¿² ¿²¿¬±³§ ½¸¿®¬ ¾¿½µ ¿²¼ ¸¿ª» ¹±¬¬»² ÓËÝØ -¬®±²¹»®òM OÍ¿³¿²¬¸¿ Ó»²¼»´-±²ô ݱ®¿´ Ù¿¾´»-ô ÚÔ Ê·-·¬ ¬¸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ©»¾-·¬» ¬±¼¿§ ¬± ¬¿µ» ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º º®»» ¿«¬¸±® »ó²»©-´»¬¬»®-ô °®±¼«½¬ «°¼¿¬»-ô ½«¬¬·²¹ »¼¹» º·¬²»-.¬¸» ³±-¬ »ºº»½¬·ª» ¬®¿·²·²¹ ¬±±´ × ¸¿ª» »ª»® «-»¼ò × ¸¿ª» ·²½®»¿-»¼ ¾±¬¸ ³§ -°»»¼ ¿²¼ »²¼«®¿²½»ô ©·¬¸ »¨¬®¿ °±©»® ¬± ¾±±¬ò ׬ ©¿-²K¬ »ª»² ¿ °®·±®·¬§ô ¾«¬ × ´±-¬ -±³» ¾±¼§º¿¬ô ©¸·½¸ ©¿.Nܱ©²´±¿¼ ¬¸·.±º ®±½µó -±´·¼ô ½«¬¬·²¹ó»¼¹» ·²º±®³¿¬·±²ô ¬¸·.³§ ³¿·² ¹±¿´ô ¿²¼ ¬¸·.±² §±«® ³±²·¬±®æ { ̸» Ͳ¿¬½¸O¬± »´·³·²¿¬» ½»´´«´·¬»ô º·®³ §±«® ¾«¬¬ô ¿²¼ ¹·ª» §±« ¬¸» ½¿®¼·±ó ©±®µ±«¬ ±º ¿ ´·º»¬·³» { ̸» Í©·²¹O ¬± º®§ §±«® º¿¬ ¿²¼ -´»²¼»®·¦» ¸·°.

·²½´«¼·²¹ ¬¸» -»®®¿¬«-ô ±¾´·¯«».¬¸» ¾»-¬ ©±®µ±«¬ ª·¼»± × ¸¿ª» »ª»® ¾±«¹¸¬ò É»´´ ©±®¬¸ »ª»®§ ½»²¬òM O®µ¾ ¾»¹·²²»®ô Õ²±¨ª·´´»ô ÌÒ Nß´´ Ѻ пª»´ Ì-¿¬-±«´·²»KЮ±¼«½¬.Ý«-¬±³»® Ю¿·-» º±® ¬¸» Ú®±³ Ϋ--·¿ ©·¬¸ ̱«¹¸ Ô±ª» Õ»¬¬´»¾»´´ Ю±¹®¿³ NÞ»-¬ Ú·¬²»-.·²½´«¼·²¹ ¬¸» -©·²¹ô -²¿¬½¸ô ½´»¿²ô ©·²¼³·´´ô î ¬«®µ·-¸ ¹»¬«° ª¿®·¿¬·±²-ô ï ¿®³ ±ª»®¸»¿¼ -¯«¿¬ô ¼»½µ -¯«¿¬-ô î -·¦¦´·²¹ ¿¾ »¨»®½·-».¸±© ¬± ¬·¹¸¬»² ¬¸» ¹«¬ ©¸»² ´·º¬·²¹ ¿²¼ ©¿§.¬»´´ °»±°´» §±« ¾±«¹¸¬ ·¬ º±® §±«® ©·º»òòòMO ¶¿³ïèêèô ×Ôô ËÍß NÙ®»¿¬ Þ¿²¹ Ú±® ̸» Þ«½µÿ Þ»-¬ Õ»¬¬´»¾»´´ Ê·¼»±M ̸» Ú®±³ Ϋ--·¿ ©·¬¸ ̱«¹¸ Ô±ª» ª·¼»± ¹·ª».èòëM ¨ ïïM ýÞîî üíìòçë ïièððièççiëïïï îì ¸±«®.¿®» ¼»³±²-¬®¿¬»¼ ¾§ ´¿¼·».²±¬ ¬± ¾» ±«¬¼±²»ô ¸¿ª» ¬± ¼»³± ¬¸¿¬ ¬¸»§ ¬±± ½¿² ¼± ©¸¿¬ ¬¸» ´¿¼·».±º ¾®»¿¬¸·²¹ ¬± ³¿¨·³·¦» -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ »¨»®½·-» »ºº»½¬·ª»²»--ò ̸·ª·¼»± ·.«°°»® ¾±¼§ »¨»®½·-».¿¾±«¬ µ»¬¬´»¾»´´.Ú±® Ûª»®§¾±¼§ô Ò±¬ Ö«-¬ Ú±® ɱ³»²M Ú®±³ Ϋ--·¿ É·¬¸ ̱«¹¸ Ô±ª» ·.ª·¼»± ¬± ¾» ª»®§ «-»® º®·»²¼´§ ¬±©¿®¼.©±®µ±«¬ ¿¼ª·½» ·.¬¸¿¬ × ©·´´ ·²½´«¼» ·² ³§ »¨»®½·-» ®±«¬·²» º±® ´·º»ò ̸» -¬®»²¹¬¸ô -¬®»¬½¸·²¹ô ¶±·²¬ ³±¾·´·¬§ô ¿²¼ ¿¾¼±³·²¿´ ¾±±µ¿²¼ ª·¼»±.²»ª»® ¾»»² ¬¸·.¿®» ¼±·²¹ÿÿ Ù±±¼ ¶±¾ Ü®¿¹±² ܱ±®òòòµ»»° ·¬ «°ÿÿÿMOÓ·µ» Þ«®¹»²»®ô ¸·¹¸ -½¸±±´ ½±¿½¸ P Ê·-¬¿ô Ýß N̸·.©±®µ±«¬ ¿¬ ¬¸» »²¼ ±º ¬¸» ª·¼»±ò ̸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´ ݸ¿´´»²¹» ¾±±µ ¿²¼ ª·¼»± ¿¼¼®»-.·² ¬¸» ½´¿--ò ̸» º¿½¬ ¬¸¿¬ ¬¸» »¨»®½·-».Ú«²ÿM Ú®±³ Ϋ--·¿ ©·¬¸ ̱«¹¸ Ô±ª» пª»´K.¾±±µ ¿²¼ ¬¸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´ ݸ¿´´»²¹»ò Ò± ³¿¬¬»® ©¸¿¬ §±«® º·¬²»-¹±¿´.¿²¼ ¾¿½µô ¿²¼ Ó-ò Ü« Ý¿²» ¿²¼ Ó-ò Ó¿¨©»´´ -¸±© ¬¸»³-»´ª».º±® ¬¸» ´»¹.¿²¼ ¼®·´´.·² ¬¸» ½´¿-.¸¿ª» ³¿¼» ³§ ¾¿½µ -¬®±²¹»® ¿²¼ ¬·¹¸¬»²»¼ ¿´´ ³§ ¿¾¼±³·²¿´ ³«-½´».º®±³ Ö¿²» Ú±²¼¿ô Ì¿· ݸ·ô ¬¸» Ú×ÎÓô »¬½ò Ú®±³ Ϋ--·¿ ©·¬¸ ̱«¹¸ Ô±ª» ·.½¿² ¸»´° §±« ¿½¸·»ª» ¬¸»³ô ¿²¼ ¬¸·.ß®» Û¨½»´´»²¬M N× ¿³ ¬®«´§ °´»¿-»¼ ©·¬¸ »ª»®§ пª»´ Ì-¿¬-±«´·²» ¾±±µ ¿²¼ ª·¼»± ¬¸¿¬ × ¸¿ª» °«®½¸¿-»¼ ø¿²¼ × ¸¿ª» ¾±«¹¸¬ »ª»®§¬¸·²¹ ±¬¸»® ¬¸¿² ¬¸» ο°·¼ λ-°±²-» ª·¼»±.·² »ª»®§ ½±³®¿¼»K.¬± ¬®§ò ׺ §±« ¸¿ª»²K¬ -¬¿®¬»¼ µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹ §»¬ô ©¸¿¬ ¿®» §±« ©¿·¬·²¹ º±®á Ù»¬ ¬¸·.¿ ´±¬ ¬± ´»¿®² ¿²¼ ¬¸·.Ñ«¬-¬¿²¼·²¹ Ú±® Ûª»®§±²»M Nß.½«®·±«.¾±±µ ·.¿ ¼¿§ º¿¨ §±«® ±®¼»® øèêê÷óîèðóéêïç NDZ« Ý¿² ß´©¿§.©¸± ¿®» º·¬ ¿²¼ º»³·²·²» ·.¿.ª»®§ ¼»¬¿·´»¼ ¿²¼ ¼»³±.´·¾®¿®§ò ׺ §±« ¿´®»¿¼§ «-» µ»¬¬´»¾»´´-ô Ú®±³ Ϋ--·¿ ©·¬¸ ̱«¹¸ Ô±ª» ©·´´ ¹·ª» §±« ³±®» ·¼»¿.©·´´ ¬®·³ §±« «°ô -¬®»²¹¬¸»² §±«ô ¿²¼ ¿®» ¶«-¬ ¼¿³² º«²ò × ¸¿ª» ¿ ½®¿½µ»¼ -°·²» ¿²¼ ¬¸» -©·²¹.¾±±µ º±® ³§ ©·º» ¿²¼ ¼¿«¹¸¬»®ò Þ«¬ ¬¸·.Þ±±µ ·.°»®º±®³·²¹ ¬¸» »¨»®½·-»-ò Ѻ ½±«®-» ¬¸» ¬»»²¿¹» ¾±§.§±« ¿² ¸±«® ¿²¼ ïð ³·²«¬».»ºº»½¬·ª»ô »ºº·½·»²¬ô ¿²¼ º«²ò × ©¿.¾±¬¸ ¹»²¼»®-ò ̸±«¹¸ ¹»¿®»¼ º±® ©±³»² ¹«§.±º ¹®»¿¬ ·²-¬®«½¬·±² ¹·ª»² º®±³ ¼·ºº»®»²¬ ¿²¹´»-ò пª»´ -¸±©.¿´-± «-»º«´ º±® °«¬¬·²¹ ¿²§ µ·¼ ±² µ»¬¬´»¾»´´ ¬®¿·²·²¹òM OÝ®¿·¹ ó Ú¿§»¬¬»ª·´´»ô ßÎ NÊ·¼»± ×.¿ ¹±´¼³·²» ¿²¼ ¾»´±²¹.Ì»´´ л±°´» DZ« Þ±«¹¸¬ ·¬ º±® DZ«® É·º»WM N× «-»¼ ¬¸» »¨½«-» ¬¸¿¬ × ©¿.¿®» ¿©»-±³»ô ¬±±ò Ó®ò Ì-¿¬-±«´·²»K.¾±±µ ©±«´¼ ¾» ¿² »¨½»´´»²¬ ¿¼¼·¬·±² ¬± ¿²§±²»K.¬®«´§ ·²-°·®·²¹ ¿¬¸´»¬».ª·¼»±ò × ®»¿´´§ ´«½µ»¼ ±«¬ ©¸»² × ¹¿ª» ·¬ ¿ ½¸¿²½»òòòM Oα¾»®¬ Ý·-»µô Ò»© DZ®µô ÒÇ .¿ ¸·¹¸ -½¸±±´ ¬»¿½¸»® ¹»¬¬·²¹ ¬¸» Õ»¬¬´»¾»´´ ®±«¬·²».Õ»¬¬´»¾»´´ ɱ®µ±«¬ º±® ¿ Ú»³³» Ú¿¬¿´» Þ±±µ Þ§ пª»´ Ì-¿¬-±«´·²» Nпª»´ ¹·ª».¿ ³«-¬ ¸¿ª»ò DZ« ½¿² ¿´©¿§.Ê·¼»± × Ø¿ª» Ûª»® Þ±«¹¸¬M N× ¿³ ¿ ëê §»¿® ±´¼ ¹¿´ô ¸¿ª» ª·¼»±.·² ¹±±¼ -¸¿°» ¾»º±®» -¬¿®¬·²¹ ¬± ©±®µ ±«¬ ©·¬¸ Õ»¬¬´»¾»´´-ô ¾«¬ ²±© × ¿³ ·² ¬¸» ¾»-¬ -¸¿°» ±º ³§ ´·º» ¿²¼ ¸¿ª» ²»ª»® º»´¬ ¾»¬¬»®ò Ó§ ¸«-¾¿²¼ ²±¬·½»¼ ¬¸» ·³°®±ª»³»²¬®·¹¸¬ ¿©¿§ò ߺ¬»® ©±®µ·²¹ ±«¬ ¬¸» Ì-¿¬-±«´·²» ©¿§ô × ©±«´¼ ²»ª»® ½±²-·¼»® ±©²·²¹ ¿ ¹§³ ³»³¾»®-¸·° ¿¹¿·² ø¿²¼ × ¸¿¼ ¿ ¹§³ ³»³¾»®-¸·° º±® ï𠧻¿®-÷ò × ¿³ -± °´»¿-»¼ ©·¬¸ ¬¸»-» Ü®¿¹±²Ü±±® °®±¼«½¬-ò ̸»§ ¿®» ©±®¬¸ »ª»®§ °»²²§òM Oݱ³®¿¼» Ù·®§¿¹·®´ ó и·´¿¼»´°¸·¿ô Ðß N̸·.¿² ±«¬-¬¿²¼·²¹ ¿¬¬®·¾«¬»ò ̸» ¬»»²¿¹» ¹·®´.¿®» µ»¬¬´»¾»´´.«-·²¹ ¬¸» µ»¬¬´»¾»´´.¹»¬¬·²¹ ¬¸·.³¿²§ µ»¬¬´»¾»´´ »¨»®½·-».¶«-¬ ¬¸» ½¿¬K.°®±¹®¿³ ¬± -¬®»²¹¬¸»² ³§ ¾¿½µò × ¿³ -¬¿§·²¹ ©·¬¸ ·¬ ¾»½¿«-» ×Ì ×Í ÚËÒÿ ̱ ¯«±¬» пª»´ô ݱ³®¿¼» Ô¿¼·»-ô »²¶±§ÿþ Oݸ®·-¬·²» Ü»¿²» ó Õ²±¨ª·´´»ô ÌÒ Ð¿°»®¾¿½µ ïèì °¿¹».¿²¼ -¿º» ¬»½¸²·¯«»ò × -¬¿®¬»¼ ¬¸·.³»±©ò × °«®½¸¿-»¼ ·¬ ¾»½¿«-» × ©¿.·.¿ -·³°´» -¬®¿·¹¸¬º±®©¿®¼ ©±®µ±«¬ô ©·¬¸ »³°¸¿-·.ª·¼»± ·.·² ¬¸» ¾±²«.¿²¼ -±³» -¿³°´» ®±«¬·²»-ò × ¿³ ³¿´» ¿²¼ º±«²¼ ¬¸·.º·¬²»-.½¿² ¾»²»º·¬ ¬®»³»²¼±«-´§ò ̸»®» ·.´·¾®¿®§ò × ¾»´·»ª» ¬¸» ³¿¬»®·¿´ ·² ¬¸» ¾±±µ ·.-»» º·¬ ´¿¼§ ¿¬¸´»¬».¿²¼ ³·¼-»½¬·±² ¸¿.-¬¿®¬»¼ ¿¬ ³§ ¸·¹¸ -½¸±±´ × º±«²¼ ¬¸» Ú®±³ Ϋ--·¿ É·¬¸ ̱«¹¸ Ô±ª» ª·¼»± ¬± ¾» ·²º±®³¿¬·ª» º±® ¿´´ ·²¼·ª·¼«¿´.¿²¼ ²±© ×K³ ¸±±µ»¼ò Õ»¬¬´»¾»´´ ©±®µ±«¬.¿²¼ ·±²¬»®½±-¬¿´-ò Õ»¬¬´»¾»´´ ©±®µ±«¬©·´´ ¾«·´¼ ¿ ²·½» ¹·®¼´» ±º -¬®»²¹¬¸ ·² ¬¸» ©¿·-¬´·²» ¿²¼ ¬®·³ §±« «° ª»®§ ²·½»´§ò Ó§ ¿¾.©¸·½¸ × ©·´´ ¾» ¾«§·²¹ ¾»º±®» ݸ®·-¬³¿-÷ò ̸» Ú®±³ Ϋ--·¿ É·¬¸ ̱«¹¸ Ô±ª» ¾±±µ ¿²¼ ª·¼»± ·²½´«¼» »¨½»´´»²¬ Õ»¬¬´»¾»´´ ³±ª».±² -¬»¿¼§ °®±¹®»-.¬±²»¼ò DZ« ½¿²K¬ ¹± ©®±²¹ ©·¬¸ ¬¸·.

¬± ¾» -«°»®ó-¬®±²¹ ·² ³·²·³«³ ¬·³»O©¸»² §±«® ¾±¼§ ·.°´«.¸¿ª» ¾»»² -½¿¬¬»®»¼ º¿® ¿²¼ ©·¼»ô ¸»´¼ ½´±-»´§ -»½®»¬ô ±® ½±³³«²·½¿¬»¼ ·² ¿ °·»½»³»¿´ º¿-¸·±² ¬¸¿¬ ¸¿.®»-·´·»²¬ ¿.¯«¿´·¬§ ©±®µ±«¬O«-·²¹ §±«® ¾±¼§ ±²´§ { Ù»¬ ¿ ¸¿®¼»®ô º·®³»®ô º«²½¬·±²¿´´§óº·¬¬»® ¾±¼§O¿²¼ ¾» ¿.²± »¨½»°¬·±²ò Ú®±³ ¬¸» ¿²½·»²¬ ¼¿§.¿®¬·½´».©±®¬¸ ·¬.¿²¼ ¿´´·»¼ -¬®±²¹³»² ¸¿ª» ¼»ª»´±°»¼ ¿² ¿³¿¦·²¹ ¿®®¿§ ±º -µ·´´.§±«® ±²´§ ¬±±´ò { Ù¿·² ³±®» ¾®«¬» -¬®»²¹¬¸ ·² ¼¿§.©»·¹¸¬ ·² ¹±´¼ÿM N̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±® ÜÊÜ ·.±º ë ¿²¼ ±²» -»¬ ±º ì -±´·¼ò Ê»®§ ·³°®»--»¼ ©·¬¸ ÜÊÜ ó ¬¸¿²µ.Ѳ´§ ©·¬¸ пª»´ ÜÊÜ ýÜÊðïë üíìòçë Ê·¼»± ýÊïïì üíìòçë Ϋ²²·²¹ ¬·³» íé ³·²«¬»- Ê·-·¬ ¬¸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ©»¾-·¬» ¬±¼¿§ ¬± ¬¿µ» ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º º®»» ¿«¬¸±® »ó²»©-´»¬¬»®-ô °®±¼«½¬ «°¼¿¬»-ô ½«¬¬·²¹ »¼¹» º·¬²»-.©»·¹¸¬ ·² ¹±´¼ÿ × ¶«-¬ ½±³°´»¬»¼ -»ª»®¿´ ¸±²»-¬ ±²» ¿®³ °«-¸«°.º®«-¬®¿¬»¼ ¿²¼ º¿® º®±³ ®»¿½¸·²¹ ±«® ¬®«» -¬®»²¹¬¸ °±¬»²¬·¿´ò Ò±©ô º±® ¬¸» º·®-¬ ¬·³»ô Ϋ--·¿² -¬®»²¹¬¸ »¨°»®¬ ¿²¼ º±®³»® Í°»¬-²¿¦ ·²-¬®«½¬±® пª»´ ¸¿.¿¹± × ½±«´¼²K¬ ¼± ±²» ½±³°´»¬» ®»°òM N× ½±«´¼ ¼± ±²» ©±¾¾´§ ±²»ó´»¹¹»¼ -¯«¿¬W ÅÌ©± ©»»µ.¿²¼ ¿ ¸·¹¸´§ó¿½¬·ª» Ü·-½«--·±² Í·¬»ò ß ¹±´¼³·²» ±º ¿¼ª·½» º®±³ ´»¿¼·²¹ »¨°»®¬-ô ½±²-¬¿²¬´§ «°¼¿¬»¼ÿ ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ .±º ¿ -¬®·°°»¼ó¼±©² ®¿½»® { Ò± ¹§³ô ²± ©»·¹¸¬-ô ²± °®±¾´»³O¹»¬ ¿ ¼§²¿³·¬» -¬®»²¹¬¸ ©±®µ±«¬ ¿¬ ¿ ³±³»²¬K.·² ¿°°´·»¼ -¬®»²¹¬¸ { Ü·-½±ª»® ¸±© ¬± ¹»¬ ¿ ©±®´¼ó½´¿-°±©»®´·º¬»®K.»¨¿½¬´§ ©¸¿¬ ·¬ ¬¿µ».-»ª»®¿´ ·´´«-¬®¿¬·±²- Nпª»´K.Ò¿µ»¼ É¿®®·±® ÜÊÜ ·.±º ¬¸» Í«°»®óͬ®±²¹OË-·²¹ Þ±¼§©»·¹¸¬ Û¨»®½·-».º±® ¿ ©¸·´»ò ß ØËÙÛ ¸»´° ¬± -»» пª»´ ¼±·²¹ ¬¸» ³±ª»³»²¬-ò λ-«´¬-æ Þ»º±®» ©¿¬½¸·²¹ ÜÊÜ ó × ½±«´¼ ¼± î ÑßÐË.±º î ©·¬¸ ¹±±¼ º±®³ò Ú±® °·-¬±´.¬¸¿² §±« ¼·¼ ·² §»¿®.±º ¬¸» Í«°»®óͬ®±²¹OË-·²¹ Þ±¼§©»·¹¸¬ Û¨»®½·-».ø¿¬ ¿¾±«¬ ¿ º±±¬ ±ºº ¬¸» º´±±®÷ò Þ»º±®» × ©¿¬½¸»¼ ¬¸» ÜÊÜ ó î ®»°.¹¿¬¸»®»¼ ³¿²§ ±º ¬¸»-» ¼»ª¿-¬¿¬·²¹ ¬»½¸²·¯«».¿º¬»® ª·»©·²¹ ¬¸» ÒÉ ÜÊÜò Ü»-°·¬» ®»¿¼·²¹ ¬¸» ¾±±µ ¿²¼ °®¿½¬·½·²¹ô × ¶«-¬ ½±«´¼²K¬ ³¿µ» ·¬ ¸¿°°»²ò × ©¿¬½¸»¼ ¬¸» ÜÊÜ ¿²¼ º·²¿´´§ «²¼»®-¬±±¼ ¬¸¿¬ × ©¿´»¬¬·²¹ ³§ -¸±«´¼»® ¼®·º¬ò Ì·¹¸¬»²»¼ «° ¿²¼ -»ª»®¿´ ¸±²»-¬ -¯«¿®»ó¬±ó ¬¸»óº´±±® ±²» ¿®³ °«-¸«°.ݱ³ò пª»´òMO ¼µ¿´»®ô ¼®¿¹±²¼±±®ò½±³ º±®«³ô ëñïéñðì ̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±® Ó¿-¬»® ¬¸» Í»½®»¬.¸»´´ ©¸¿¬»ª»® §±« º¿½» { Ó¿-¬»® ¬¸» ±²»ó¿®³ñ±²»ó´»¹ °«-¸«° º±® ½®«-¸·²¹ «°°»® ¾±¼§ º±®½» { Ú±®¹» -«°»®ó°·-¬±²ô ²»ª»®ó¯«·¬ ´»¹©·¬¸ ¬¸» Í°»¬-²¿¦ º¿ª±®·¬» Nз-¬±´M { Ü·-½±ª»® ¬¸» ³¿¹·½ ±º NÙÌÙMO ¹«¿®¿²¬»»¼ ¬¸» ©±®´¼K.̸» Ù®¿¼«¿¬» ݱ«®-» ײ ײ-¬¿²¬ ͬ®»²¹¬¸ Ù¿·²N× ©»²¬ º®±³ ë ¬± ïð °«´´«°.©·¬¸ -¸¿µ§ º±®³ò Ú·®-¬ ©±®µ±«¬ ¿º¬»® ©¿¬½¸·²¹ ÜÊÜ ó î -»¬.©·¬¸ ´»--á ß²¼ ¬¸» -µ·´´ ±º -¬®»²¹¬¸ ·.¬¸» ®«¹¹»¼ ´±±µ.±º ¾±¼§¾«·´¼·²¹ ±® ½¿´·-¬¸»²·½{ Ü·-½±ª»® ¬¸» ³¿®¬·¿´ -»½®»¬.º¿²¬¿-¬·½ ÿ × ¸¿¼ ¬¸» ¾±±µ ú ¸¿ª» ¾»»² ©±®µ·²¹ ¬±©¿®¼ º«´´ ®¿²¹» °·-¬±´.-µ·´´ô ¬¸» ³±®» ¸» ¿½¸·»ª».·² ±²» ©»»µòM NÔ¿-¬ ²·¹¸¬ × ¼·¼ ïë ±²»ó¿®³ °«-¸«°.´»º¬ ³±-¬ ±º «.©·¬¸ »¿½¸ ¿®³ò Ì©± ³±²¬¸.±º ݸ·²»-» Õ«²¹ Ú« ³¿-¬»®-ô ¬± ¬¸» ¸¿®¼ ³»² ±º ³±¼»®² -°»½ ±°-ô ©¿®®·±®.±º ·²-¬¿²¬ °±©»® ¹»²»®¿¬·±²Oº±® ®¿°·¼ -«®¹».±º Ù®»»µ ©®»-¬´·²¹ô ¬± ¬¸» ¶»¿´±«-´§ ¹«¿®¼»¼ -»½®»¬.³±-¬ »ºº»½¬·ª» -¬®»²¹¬¸ ®±«¬·²» { Þ» ¬±©ó¬®«½µ -¬®±²¹O§»¬ °±--»-.²±¬·½»O©¸»®»ª»® §±« ¿®» ̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±® Ó¿-¬»® ¬¸» Í»½®»¬.·²¬± ±²» ¸·¹¸´§ ¬»¿½¸¿¾´» -µ·´´ -»¬ò ײ ̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±® пª»´ ®»ª»¿´.èòëM ¨ ïïM Ѫ»® ïçð ¾´¿½µ ú ©¸·¬» °¸±¬±.¿²¼ ÑßÐË.´¿¬»®Ã × ¼·¼ ë ½´»¿²ô ¾«¬¬ó¬±ó¹®±«²¼ °·-¬±´-òM Ø¿ª» §±« ²±¬·½»¼O¬¸» ¹®»¿¬»® ¿ ³¿²K.©±®¬¸ ·¬.©»®» ³·²»ÿÿMO-·¿³»»-»®ô ¼®¿¹±²¼±±®ò½±³ º±®«³ô ëñïíñðì NÒÉ ÜÊÜ ·.±² ¿ ¹±±¼ ¼¿§ ©·¬¸ -±ó-± º±®³ò Ú·®-¬ ©±®µ±«¬ ¿º¬»® ©¿¬½¸·²¹ ÜÊÜæ ï -»¬ ±º í ¿²¼ î -»¬.Ѳ´§ Þ§ пª»´ ýÞîè üíçòçë п°»®¾¿½µ îïè °¿¹».º±® ¹»²»®¿¬·²¹ ·²¸«³¿² -¬®»²¹¬¸ò Þ«¬ ¬¸»-» -µ·´´.

¾»¬¬»®MW¬¸» ´¿© ±º ¬¸» ¶«²¹´»WÜ®·ª·²¹ ÙÌÙ ¸±³»æ º´¿©´»--W¸±© ¬± ¿½¸·»ª» °»®º»½¬·±²O¬¸» ®»¿´ µ»§W¬¸» º·ª» ½±²¼·¬·±².¬¸»®» ¿ ©¿§ ¬± ©±®µ ¬¸» ´¿¬.±º µ»¬¬´»¾»´´-Wɸ§ ·.¹»¬ ¿ ¹±±¼ ©±®µ±«¬ ©·¬¸ ¬¸» -¿³» ©»·¹¸¬áWº·ª» -¬®¿¬»¹·».º±® ³¿¨·³¿´ °±©»® ¾®»¿¬¸·²¹Wб©»® «° º®±³ ¬¸» ½±®»ô ±® ¬¸» L°²»«³¿¬·½.¿²¼ ÙÌÙ -§-¬»³ ¾» ¿°°´·»¼ ¬± -¬®»²¹¬¸ »²¼«®¿²½» ¬®¿·²·²¹áW× ½¿²K¬ ¸»´° ±ª»®¬®¿·²·²¹ò ɸ¿¬ -¸±«´¼ × ¼±áWÝ¿² × º±´´±© ¬¸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±® °®±¹®¿³ ±² ¿² ±²¹±·²¹ ¾¿-·-áWÝ¿² × ¿¼¼ ³±®» »¨»®½·-».¬± ¼§²¿³·½ ´·º¬·²¹ ½¿² ·²½®»¿-» »ºº»½¬·ª»²»-.¬± ¿ ²»© ´»ª»´WÉ·²¼ «° º±® °±©»®W¬¸» ¿®¬ ±º -¬±®·²¹ »´¿-¬·½ »²»®¹§ º±® ¹®»¿¬»® °±©»®W¬¸» ®»ª»®-» -¯«¿¬ò ݸ¿°¬»® ì б©»® Þ®»¿¬¸·²¹æ ̸» Ó¿®¬·¿´ ß®¬.§±« ¸¿ª» ¶«-¬ ´»¿®²»¼W̸» N-¬¿¬·½ -¬±³°Mæ «-·²¹ ¹®±«²¼ °®»--«®» ¬± ³¿¨·³·¦» °±©»®W¿ -»½®»¬ ±º ¬±° µ¿®¿¬»µ¿.¬¸» ÙÌÙ -§-¬»³ ©±®µáW¬«®²·²¹ §±«® ²»®ª».-±«²¼ -§-¬»³O¸±© ¬± ³¿µ» ·¬ ¸¿°°»²W ¼»º·²·¬·±² ±º ¬®«» °±©»® ¾®»¿¬¸·²¹Wб©»® ·²¸¿´¿¬·±²W¬¸» ³§-¬»®§ ¾®»¿¬¸·²¹ ³«-½´» ¬¸¿¬Kª·¬¿´ ¬± §±«® -¬®»²¹¬¸W¿³°·²¹ «° ¬¸» ½±³°®»--·±²W©¸»² ¿²¼ ©¸§ ¬± ¸±´¼ §±«® ¾®»¿¬¸W못®-» °±©»® ¾®»¿¬¸·²¹æ »ª±´«¬·±² ±º ¬¸» ×®±² ͸·®¬ ¬»½¸²·¯«»W¬¸» °»´ª·½ ¼·¿°¸®¿¹³ ´±½µW¬©± ½®«½·¿´ ®«´».º±® ¹»²»®¿¬·²¹ ¸·¹¸ ¬»²-·±²W¬¸» -·¹²·º·½¿²½» ±º ´±© ®»° ©±®µWÜ®·ª·²¹ ÙÌÙ ¸±³»æ º®»¯«»²¬W¬¸» ±²» ¹®»¿¬ -»½®»¬ ±º °®»--«½½»--WÜ®·ª·²¹ ÙÌÙ ¸±³»æ º®»-¸W¬¸» ³¿²§ ¿-°»½¬.¾§ «° ¬± ïëûW°®±¬»½¬·²¹ §±«®-»´º ¿¹¿·²-¬ ·²¶«®§W×-±³»¬®·½ з-¬±´W¸±´¼·²¹ ¬»²-·±² ±ª»® ¬·³»W¬¸» ¿®¬ ±º N°±©»®»¼ó¼±©²M ¸·¹¸ó ¬»²-·±² ¬»½¸²·¯«»-WÉ»·¹¸¬»¼ з-¬±´W©±®µ·²¹ ¬¸» -°·²¿´ »®»½¬±®-ò ݸ¿°¬»® é Ú·»´¼óͬ®·°°·²¹ ¬¸» Ѳ»óß®³ Ы-¸«° ̸» Ѳ»óß®³ Ы-¸«°ô º´±±® ¿²¼ »´»ª¿¬»¼W¸±© ¬± -¸·²» ¿¬ ¸·¹¸ó·²¬»²-·¬§ »¨»®¬·±²W½¸¿²¹»ó«°º±® »¿-§ ¿²¼ ¼·ºº·½«´¬W¬¸» ¿«¬¸±®·¦»¼ ¬»½¸²·¯«»W¼»ª»´±°·²¹ ¿ ½±²¬®±´´»¼ ¼»-½»²¬W ×-±³»¬®·½ Ѳ»óß®³ Ы-¸«°W̸» Ѳ»óß®³ Ü·ª» Þ±³¾»® Ы-¸«°W̸» Ѳ»óß®³ Ы³°W̸» Ѳ»óß®³ Ø¿´º Þ±³¾»® Ы-¸«°WÚ±«® ³±®» ¼®·´´¬± ©±®µ «° ¬± ¬¸» Ѳ»óß®³ Ü·ª» Þ±³¾»®W̸» Ѳ»óß®³ñѲ»óÔ»¹ Ы-¸«°W¬¸» Ì-¿® ±º ¬¸» ±²»ó ¿®³ °«-¸«°-ò ݸ¿°¬»® è Ò¿µ»¼ É¿®®·±® Ïúß ß®» ¾±¼§©»·¹¸¬ »¨»®½·-».¬»²-·±² ¿²¼ ¾±¼§ -¬®»²¹¬¸W ¸» L¾¿½µó°®»--«®» ½®«²½¸KW¬¸» -±«®½» ±º ®»¿´ -¬®·µ·²¹ °±©»®Wß ¹§³²¿-¬ ·²-¬¿²¬´§ ¹¿·²ìð °±«²¼.±º -¬¿§·²¹ º®»-¸ º±® ±°¬·³¿´ -¬®»²¹¬¸ ¹¿·²-W-¬¿§·²¹ ¿©¿§ º®±³ º¿·´«®»W¬¸» ¾¿´¿²½·²¹ ¿½¬ ¾»¬©»»² º®»¯«»²½§ ¿²¼ º®»-¸²»--WÜ®·ª·²¹ ÙÌÙ ¸±³»æ º´«½¬«¿¬·²¹W¸±© ¬± ¿ª±·¼ ¬®¿·²·²¹ °´¿¬»¿«-WM-¿³» §»¬ ¼·ºº»®»²¬M -¬®¿¬»¹·»-W L©¿ª·²»-.±º °±©»® ¹»²»®¿¬·±²W¸±© ¬± ¿ª±·¼ ¿ °±©»® ´»¿µ¿¹»W¬¸» N¾¿´´±±²M ¬»½¸²·¯«» º±® ¹®»¿¬»® °±©»®ò ݸ¿°¬»® ë Ü®·ª·²¹ ÙÌ٠ر³» Ü®·ª·²¹ ÙÌÙ ¸±³»æ º±½«-»¼W-µ·´´ó¾«·´¼·²¹O ©¸§ Nº»©»® ·.º®±³ ¬¸» ¼®¿¹±²¼±±®ò½±³ º±®«³W¸±© ¼±».·² -±³» -±®¬ ±º »³»®¹»²½§áW×-²K¬ ¼»¼·½¿¬·²¹ ³±-¬ ±º ¬¸» ¾±±µ ¬± ¬»½¸²·¯«» ¬±± ³«½¸áW©¸§ ¬»½¸²·¯«» ·½®«½·¿´W³±ª·²¹ º®±³ ±®¼·²¿®§ ¬± »¨¬®¿±®¼·²¿®§ò .±º °±©»®´·º¬»®.±º ³·²¼´»-.º®±³ »¿-·»® ¬± »ª·´»®W¬¸» ®±½µ·²¹ °·-¬±´W¸±© ¬± ®»½®«·¬ §±«® ¸·° º´»¨±®-W¸±© ¬± ¿ª±·¼ ½®¿³°·²¹WѲ»ó Ô»¹¹»¼ ͯ«¿¬ô п«´ ß²¼»®-±² -¬§´»Wß·®¾±®²» Ô«²¹»Wз-¬±´ Ý´¿--·½W³¿-¬»®·²¹ ¬¸» ®»¿´ ¼»¿´WÒ»¹¿¬·ª»óÚ®»» з-¬±´W¬¸» ¬¸®»» ¿¼ª¿²¬¿¹»- ïièððièççiëïïï îì ¸±«®.¬®¿·²·²¹ ·.±º -¬®»²¹¬¸ ±² ¸·.±® °«´´«° ¾¿®.©·¬¸ ©»·¹¸¬-áW½±²º«-·±².±º Û²¹¿¹»³»²¬ L̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±®ùô ±® ©¸§ -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·² ©·¬¸ ¾±¼§©»·¹¸¬á ̸» ¼»º·²·¬·±² ±º -¬®»²¹¬¸W-¬®»²¹¬¸ ½´¿--·º·½¿¬·±²-W»¨¿³°´».·²¬± -«°»®½±²¼«½¬±®-W¿ª±·¼·²¹ ³«-½´» º¿·´«®»W -¬®»²¹¬¸ ¿.¿®» ¿½½»--·¾´»áW¼±±® °«´´«°-W¼±±® ®±©-Wɸ»®» ½¿² × ´»¿®² ³±®» ¿¾±«¬ ¾±¼§©»·¹¸¬ó±²´§ -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹áWÔ±© ®»°.¿ º·®-¬ó ½´¿-.¬¸»®» -«½¸ ¿² ·²¬»²-» ¿®¹«³»²¬ ·² ¬¸» ³¿®¬·¿´ ¿®¬.·² ³§ ¬®¿·²·²¹á Wر© ½¿² × ·²½±®°±®¿¬» ¾±¼§©»·¹¸¬ »¨»®½·-»©·¬¸ µ»¬¬´»¾»´´ ¿²¼ ¾¿®¾»´´ ¬®¿·²·²¹áWÝ¿² ¬¸» ¸·¹¸ó¬»²-·±² ¬»½¸²·¯«».·²¬± °¿§¼·®¬ º±® ±²»ó¿®³ °«-¸«°-ô °«²½¸»-ô ¿²¼ ¾»²½¸ °®»--»-WM̸» ½±®µ-½®»©Mæ ß²±¬¸»® -»½®»¬ ±º ¬¸» µ¿®¿¬» °«²½¸W¬¸» °±©»® ±º ®±¬¿¬·±² ¿²¼ -°·®¿´W¬¸» ·²ª·-·¾´» º±®½»WÞ®¿½·²¹æ ¾±±-¬ §±«® -¬®»²¹¬¸ «° ¬± îðû ©·¬¸ ¿² ¿®³©®»-¬´·²¹ ¬¿½¬·½W©¸»² ¬± ¾®¿½»W¬¸» ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º ¼»¿¼ó-¬¿®¬ »¨»®½·-»-WLÞ±¼§ ¸¿®¼»²·²¹KO¬±«¹¸ ´±ª» º±® ¬»¿½¸·²¹ ¬»²-·±²W¬¸» ¯«·½µ ¿²¼ ¸¿®¼ ©¿§ ¬± ¹®»¿¬»® ¬»²-·±² ½±²¬®±´WÞ»§±²¼ ¾®¿½·²¹æ N¦·°°·²¹ «°MW¬¿µ·²¹ §±«® °®»¬»²-·²¹ -µ·´´.¿½¸·»ª» -«°»® -¬®»²¹¬¸W¸±© ¬± ½«-¬±³·¦» ¬¸» ®»-·-¬¿²½» ©·¬¸±«¬ ½¸¿²¹·²¹ ¬¸» ©»·¹¸¬ò ݸ¿°¬»® î ̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±® ɱ®µ±«¬ NÙ®»¿-» ¬¸» ¹®±±ª»ôM ±® ¸±© ¬± ¹»¬ -«°»®-¬®±²¹ ©·¬¸±«¬ ¿ ®±«¬·²»W¬¸» -»½®»¬ -«½½»-º±®³«´¿Wͱ³» ÙÌÙ ¬»-¬·³±²·¿´.¿²¼ Ñ´§³°·½ ©»·¹¸¬´·º¬»®-Wر© ¼± ¹§³²¿-¬.±º ¼«³¾¾»´´-W¬¸» ¿¼ª¿²¬¿¹».L¬»½¸²·¯«»K W¬¸» °±©»® ±º ³»²¬¿´ º±½«-WÔ±© ¹»¿® º±® ¾®«¬» º±®½»W-°»»¼ ¿²¼ ¬»²-·±²W°«¬¬·²¹ »¨°´±-·ª»²»-·² ½±²¬»¨¬WMܱ»-²K¬ ¼§²¿³·½ ¬»²-·±² ¿½¬ ´·µ» ¿ ¾®¿µ»áMW ¿ ¼·®¬§ ´·¬¬´» -»½®»¬ ±º ¾±¼§¾«·´¼·²¹ W¬¸» ¼¿²¹»®.º±® ³¿µ·²¹ ëó®»° »¨»®½·-».±º -¬®»²¹¬¸W¬¸» ±²´§ ©¿§ ¬± ¾«·´¼ -¬®»²¹¬¸W¸·¹¸ ®»-·-¬¿²½» ¿²¼ ³»²¬¿´ º±½«.³¿¼» ±ºW¬¸» ®»´¿¬·±²-¸·° ¾»¬©»»² ¬»²-·±² ¿²¼ º±®½»W¸·¹¸ó¬»²-·±² ¬»½¸²·¯«»-Wùο© -¬®»²¹¬¸K ª»®-«.©·¬¸ ¬¸» ¬¸®»» ¬»½¸²·¯«».º±® ¿ ÐÎW¾¿½µ·²¹ ±ºº ¿²¼ ±ª»®¬®¿·²·²¹ò ݸ¿°¬»® ê Ú·»´¼óͬ®·°°·²¹ ¬¸» з-¬±´ Þ±¨ з-¬±´W¸±© ¬± ¹± º®±³ ¦»®± ¬± ¸»®±W¬¸» ¾±¨ -¯«¿¬O¿ ½¸¿³°·±²-K º¿ª±®·¬» º±® ³«´¬·ó ³«-½´» -¬®»²¹¬¸ ¹¿·²-W³¿µ·²¹ ¿ ¯«¿²¬«³ ´»¿° ·² §±«® -¯«¿¬-Wª¿®·±«.¿²¼ ¾»²½¸ °®»--»®-W¸±© ¬¸» -»½®»¬ ±º ¿®³°·¬ °±©»® ¬®¿²-´¿¬».¬±± »¿-§ÿWÉ·´´ × º±®¹»¬ ¿´´ ¬¸» -¬®»²¹¬¸ ¬»½¸²·¯«».¿²¼ ÙÌÙ -§-¬»³ ¾» ¿°°´·»¼ ¬± ©»·¹¸¬-áW Ý¿² ¬¸» ¸·¹¸ó¬»²-·±² ¬»½¸²·¯«».Ѻ Ѻ ɸ¿¬ ɸ¿¬ DZ« DZ« Ù»¬ Ù»¬ É·¬¸ É·¬¸ пª»´Kпª»´K.-«°»®·±® ¬± »¨»®½·-»©·¬¸ ©»·¹¸¬-áW¬¸» ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º ½¿´-W©¸¿¬ ½¿´»²º±®½»W¬¸» ¾·¹¹»-¬ ¼·-¿¼ª¿²¬¿¹» ±º ¾±¼§©»·¹¸¬ »¨»®½·-·²¹W¬¸» ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º ¾¿®¾»´´-W¬¸» ¿¼ª¿²¬¿¹».»¨°´¿·²»¼ W©¸¿¬ ¿ º·¹¸¬»® ²»»¼-WÝ¿² × ¹»¬ ª»®§ -¬®±²¹ «-·²¹ ±²´§ ¾±¼§©»·¹¸¬ »¨»®½·-»-áW͸±«´¼ × ³·¨ ¼·ºº»®»²¬ -¬®»²¹¬¸ó¬®¿·²·²¹ ¬±±´.©·¬¸ ¿ °«´´·²¹ »¨»®½·-» ©¸»² ²± ©»·¹¸¬.±º ݸ·KW¬©± ·³°±®¬¿²¬ °®·²½·°´».¿ -µ·´´O¬¸» ³¿¹·½ º±®³«´¿WM̸» з-¬±´Mæ ¬¸» Ϋ--·¿² Í°»½ Ñ°-K ´»¹ -¬®»²¹¬¸»²»® ±º ½¸±·½»W¸±© ¬± ¼± ·¬O¬¸» ¾¿-·½-W̸» ±²»ó ¿®³ñ±²»ó´»¹ °«-¸«°æ N¿² »¨»®½·-» ·² ¬±¬¿´ ¾±¼§ ¬»²-·±²MW©¸¿¬ ¹§³²¿-¬·½.̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±® Ø·¹¸´·¹¸¬Ý¸¿°¬»® ï ̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±® Ϋ´».¿ ¼¿§ º¿¨ §±«® ±®¼»® øèêê÷óîèðóéêïç ±º ½±²½»²¬®·½ó±²´§ ¬®¿·²·²¹Wλ²»¹¿¼» з-¬±´ WÚ·®»ó·²ó¬¸»óر´» з-¬±´ W ݱ--¿½µ з-¬±´ Wܧ²¿³·½ ×-±³»¬®·½ з-¬±´W½±³¾·²·²¹ ¼§²¿³·½ »¨»®½·-» ©·¬¸ ¸·¹¸ó¬»²-·±² -¬±°-W³«´¬·°´» -¬±°º±® ¹®»¿¬»® °¿·²W¬¿µ·²¹ ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º §±«® -¬·½µ·²¹ °±·²¬-W»¿-·»® ª¿®·¿¬·±²-W¬¸®»» ®»¿-±²©¸§ ¿¼¼·²¹ ·-±.±² ½±²¬®¿½¬·±² W¬»²-·±² ¹»²»®¿¬·±² -µ·´´W¿ °±©»®º«´ ·²-¬¿²¬ó -¬®»²¹¬¸ ³·¨W̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±® Ю·²½·°´»W¬¸» -·¨ µ»§.´·º¬·²¹W̸» °±©»® ±º ¿ º·-¬W¬¸» °®·²½·°´» ±º ·®®¿¼·¿¬·±²Wß½½·¼»²¬¿´ ¼·-½¸¿®¹» ±º -¬®»²¹¬¸æ ¿ ¬·° º®±³ º·®»¿®³·²-¬®«½¬±®-W·²¬»®´·³¾ ®»-°±²-» ¿²¼ §±«® ³«-½´» -±º¬©¿®»Wб©»® ¿¾.¿²¼ ¼·-¿¼ª¿²¬¿¹».¬± ¬»¿½¸ «-W¿²±¬¸»® ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º ¬¸» ±²»ó¿®³ °«-¸«°WÙÌÙô ¬¸» «´¬·³¿¬» -°»½·¿´·¦¿¬·±² °®±¹®¿³ò ݸ¿°¬»® í Ø·¹¸óÌ»²-·±² Ì»½¸²·¯«».¿®» -«°»®·±® ¬± »¨»®½·-».ã ¿ °±©»® ¾±¼§W¬¸» ®»´¿¬·±²-¸·° ¾»¬©»»² ¿¾.Ø·¹¸´·¹¸¬.¸¿®¼»®W¸±© ¹§³²¿-¬.Ó¿-¬»®-K Í»½®»¬ º±® Í«°»®-¬®»²¹¬¸ Þ®«½» Ô»» ½¿´´»¼ ·¬ N¾®»¿¬¸ -¬®»²¹¬¸MW½®¿²µ·²¹ «° §±«® ¾®»¿¬¸ -¬®»²¹¬¸W§±«® ¾±¼§ ¿.¬± ¬¸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±® °®±¹®¿³áWÉ·´´ ³§ ¼»ª»´±°³»²¬ ¾» «²¾¿´¿²½»¼ º®±³ ¼±·²¹ ±²´§ ¬©± »¨»®½·-»-áW×.¬± ¹®»¿¬»® -¬®»²¹¬¸Wر© ¼± ´·º¬»®®»¿´´§ ¬®¿·²áWL¾»-¬ °®¿½¬·½»K -»½®»¬.±°¬·±².º±® ײ-¬¿²¬ ͬ®»²¹¬¸ Ì»²-·±²ò ɸ¿¬ º±®½» ·.½±³³«²·¬§ ¿¬± ©¸»¬¸»® ¾±¼§©»·¹¸¬ »¨»®½·-».±º ´±¿¼KW½±«²¬»®·²¹ º¿¬·¹«»W¬®¿·²·²¹ ¹«·¼»´·²».±º ¬¸» ¬¸®»» ¬§°».¸¿.¿²¼ ²± º¿·´«®»á ̸·.·®±² ½®±-.

¼±²K¬ ±® ½¿²²±¬ò ̸»®» ·.¬± -½®«¬·²·¦» ±«® °»®º±®³¿²½» ¿²¼ ³¿µ» ¿¼¶«-¬³»²¬.´¿¬»-¬ ©±®µ -¬®»--».©·¬¸ §±« ¿²¼ §±« ¸¿ª» ¬± ®»´§ ±² ½¿´.«.¸» ¸¿.©·¬¸ ̸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´ ݸ¿´´»²¹»òòò ©·´´ ½¿¬½¸ ´·µ» º·®» ·² ¬¸» ¬¿½¬·½¿´ ½±³³«²·¬§òM OÒ¿³» ©·¬¸¸»´¼ô ײ-¬®«½¬±®ô ݱ«²¬»® ß--¿«´¬ Ì»¿³ô ËÍ Í»½®»¬ Í»®ª·½» N׺ × ©¿.º®±³ ¿²§ -¬®¿·² ±² ¬¸» «-«¿´ ¬·¹¸¬ ¾«¼¹»¬O²± ²»© »¯«·°³»²¬ô ¼»º·²·¬»´§ ²± ¿--»³¾´§ ®»¯«·®»¼ÿÿÿM OÖ±¸² Ó½Õ»¿²ô -·¨ ¬·³» ß´´óα«²¼ É»·¹¸¬´·º¬·²¹ ɱ®´¼ ݸ¿³°·±² Nпª»´òòò §±«® -»½¬·±².¬± ¿ ²»© ´»ª»´ò × ´·µ» ¾±¬¸ ¬¸» »¨»®½·-».½¿«-»¼ ³» ¬± ½±³°´»¬»´§ ®»ó »ª¿´«¿¬» ¬¸» ©¿§ × ´±±µ ¿¬ ½¿´·-¬¸»²·½-òòò Û¼«½¿¬·±² ·.× ±º¬»² ®»½»·ª» ¿ ¹®»¿¬ ¼»¿´ ±º »ó³¿·´ ¿-µ·²¹ º±® ³±®» ¼»¬¿·´ò Ûª»² ¬¸±-» ±º «.¿ ½±³°´»³»²¬ ¬± пª»´K.º±® ¬®¿·²·²¹ ±² ¬¸»³ò Ò±©ô ©¸»¬¸»® §±« ¸¿ª» ©»·¹¸¬.̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±® Nß.·² ̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±® ©·´´ ¸»´° ³§ Ñ´§³°·½ -¬§´» ©»·¹¸¬ ´·º¬»®.©»´´ò ̸» -»½¬·±² ±² б©»® Þ®»¿¬¸·²¹ »¨°´¿·².¬¸» °±¬»²¬·¿´ ¬± -¿ª» ¬»¿³.èòëM ¨ ïïM Ѫ»® ïçð ¾´¿½µ ú ©¸·¬» °¸±¬±N̸·.¼±²K¬ ®»¿´´§ µ²±© ©¸¿¬ ©» ¿®» ¼±·²¹ ¿¬ ¿ ³·½®± ´»ª»´ò ̸» ¼»¬¿·´ ¿´´±©.¿ ³«-¬ º±® ¿²§±²» ©¸± ¬®¿·².±® ²±¬ô ¬¸»®» ·.©·¬¸±«¬ ¬¸» ·²º±®³¿¬·±² ±ºº»®»¼ ·² ̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±®ô ¾«¬ §±« ®·-µ ²±¬ ±°»®¿¬·²¹ ¿¬ º«´´ °±¬»²¬·¿´òM OÙ»±®¹» Ü»³»¬®·±«ô Ó±¼»®² É¿®®·±® Ü»º»²-·ª» Ì¿½¬·½.¾»-¬ ©±®µ §»¬ÿÿÿ × º·²¼ ¬¸¿¬ пª»´K.¿²¼ °®¿½¬·¬·±²»®±º °±´·½» ¼»º»²-·ª» ¬¿½¬·½.²»© ´»¿®²·²¹ ±² ½¿´.±º Ñ®·»²¬¿´ ¿®¬.¾±±µ ·.§±« ©·´´ »¼«½¿¬» ¬¸±«-¿²¼-òòò ̸» ¹®»¿¬ ¼»¬¿·´ §±« ·²½´«¼» ©±®µ-ô ¿.±² ¬»²-·±² ¿²¼ ¾®»¿¬¸·²¹ ¼»ó³§-¬·º§ ¬¸» ½±²½»°¬ ±º L½»²¬»®·²¹Kò Ó¿²§ °®¿½¬·¬·±²»®.¿´´±©.©¸± ¸¿ª» ½®¿²µ»¼ ±«¬ ¸«²¼®»¼.¹®»¿¬ º±® §±«® ±©² «-»ô §±« ½¿² ¸»´° ±¬¸»®·³°®±ª» ¼®¿³¿¬·½¿´´§ ¾§ µ²±©·²¹ ©¸¿¬ ¬± ´±±µ º±® ¿²¼ ©¸¿¬ ¬± -«¹¹»-¬ ¬± ·³°®±ª» ¬¸»·® ¬»½¸²·¯«»ò OÍ͹¬ò Ò¿¬» Ó±®®·-±²ô ËÍßÚô п®¿®»-½«» ݱ³¾¿¬·ª».¿ ¬»½¸²·¯«»òK DZ« ½¿² °®¿½¬·½» ³¿®¬·¿´ -µ·´´.³±ª»¼ ¬¸» ¿®¬ ±º »¨»®½·-» ©·¬¸±«¬ ©»·¹¸¬.±²» ±º пª»´K.¿²¼ ¬¸¿¬K.·² °«¾´·½ »¼«½¿¬·±²ô × «-»¼ ¬± ¿¹±²·¦» ±ª»® ¬¸» ¿®½¸¿·½ ¿¬¸´»¬·½ ¬®¿·²·²¹ ©¸·½¸ ©¿.¾±±µ ©±®¬¸ ±©²·²¹ò Ú±® ³¿®¬·¿´ ¿®¬·-¬.©¿®®·±®ô ¬¸·.¬®¿·²·²¹ò Ì»²-·±²ô ·² ·¬K°®±°»® ¼»¹®»» ¿²¼ ¿°°´·½¿¬·±² ·.¿®¬·½´».¿²¼ ¬»½¸²·¯«».²± ®»¿-±² ²±¬ ¬± ¹»¬ ·²¬± ¬±° -¸¿°»ÿM Oß®¬¸«® Ü®»½¸-´»®ô ¿«¬¸±® N̸» É»·¹¸¬´·º¬·²¹ Û²½§½´±°»¼·¿M ̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±® Ó¿-¬»® ¬¸» Í»½®»¬.¹®»¿¬ ©¸·´» ¬·³»ô ½±-¬ ¿²¼ ½±²ª»²·»²½» ¿®» ²±²óº¿½¬±®-ò ̸» L¾§°®±¼«½¬K ±º ¬¸» ¸·¹¸ ¬»²-·±² ½±²½»°¬±«¬´·²»¼ ·² ¬¸·.±º ³«½¸ ²»»¼»¼ ¬·³»ô ©·´´ ²±¬ ¼®¿·² ¬¸»·® ¿¬¸´»¬»-K »²»®¹§ô ¿²¼ -¿ª».·² ̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±® ©·´´ ¹®»¿¬´§ »²¸¿²½» -¬®·µ·²¹ ¿²¼ µ·½µ·²¹ò ̸» Ѳ»óß®³ Ы-¸«° ¿²¼ ¬¸» Ѳ»óÔ»¹¹»¼ ͯ«¿¬ øз-¬±´÷ ¿®» ¬¸» ½´±-»-¬ ¬¸·²¹ ¬± ¿½¬«¿´´§ -¬®·µ·²¹ ¿²¼ µ·½µ·²¹ ¬¸¿¬ -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ ¸¿.¿²¼ × ©·´´ ³±-¬ ½»®¬¿·²´§ ¼± ̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±® ©±®µ±«¬ ©¸·´» × ¿³ ¹±²»ÿ × ½¿²K¬ ©¿·¬ ¬± ¹»¬ -¬¿®¬»¼ÿ ̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±® ·.«.®»¿´ ÍÌÎÛÒÙÌØ ÌÎß×Ò×ÒÙô »³°´±§³»²¬ ±º ¿ ´·³·¬»¼ ¿³±«²¬ ±º µ»§ ³¿¶±® ³«-½´» ¹®±«° ³±ª»³»²¬-ô ¿²¼ ¿ ¸·¹¸ ·²¬»²-·¬§ô ´±© ®»° º±®³¿¬ÿ ײ¼»»¼ô ¾§ ¼»®·ª·²¹ ¬¸» ¾»-¬ º»¿¬«®»±º °®±ª»² °±©»® ¾«·´¼·²¹ °®±¹®¿³.¸«¹» ¾´±½µ.°»±°´» ©·¬¸ ½¿´-ÿ ɸ·´» ·¬K.¬¸» ©¿§ ¬± ¹± ¬± »²¸¿²½» -¬®»²¹¬¸ò ̸±-» ©¸± ¼± ©»·¹¸¬ ¬®¿·² ©·´´ ©¿²¬ ¬± ·²½´«¼» ¬¸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±® °®±¹®¿³ ·²¬± ¬¸»·® ¬®¿·²·²¹ ¿.©»´´ -·²½» ¬¸» ¾»²»º·¬ ·.Ѳ´§ Þ§ пª»´ Ì-¿¬-±«´·²» ýÞîè üíçòçë п°»®¾¿½µ îïè °¿¹».¬¸·.±¬¸»® ¾±±µ.ݱ«®-» Ю±¶»½¬ Ó¿²¿¹»® N̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±® ·.Ю¿·-» º±® пª»´K.-¬¿¬»¼ ·² ¬¸» ¾±±µô L-¬®»²¹¬¸ ·.´·µ» ³±²»§ ·² ¬¸» ¾¿²µÿ Ú±® »¨¿³°´»ô × ¿³ ¹±·²¹ ±² ¿ ï𠼿§ ¬®·° ©·¬¸ ²± ©»·¹¸¬.¿²¼ ¿ ¸·¹¸´§ó¿½¬·ª» Ü·-½«--·±² Í·¬»ò ß ¹±´¼³·²» ±º ¿¼ª·½» º®±³ ´»¿¼·²¹ »¨°»®¬-ô ½±²-¬¿²¬´§ «°¼¿¬»¼ÿ N̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±® ·.·² ¬¸» º·»´¼ ¬± -¬·´´ ¬®¿·² º±® ¹®»¿¬ -¬®»²¹¬¸ ©·¬¸ ±²´§ ±«® ¾±¼·».пª»´ »¨°´¿·².¿ ¼·»¸¿®¼ ©»·¹¸¬´·º¬·²¹ ½±³°»¬·¬±® ¬¸®±«¹¸±«¬ ¬¸» °¿-¬ ì𠧻¿®-ô × ¿¬ º·®-¬ ª·»©»¼ ¬¸» ¾±¼§©»·¹¸¬ó±²´§ ¿°°®±¿½¸ ±º ̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±® ©·¬¸ -±³» ¬®»°·¼¿¬·±²ò ׳¿¹·²» ³§ -«®°®·-» ©¸»² ¼·-½±ª»®·²¹ пª»´ Ì-¿¬-±«´·²»K.¬¸» ³¿®¬·¿´ ¿®¬·-¬ ©·´´ ´»¿®² ³±®» ¿¾±«¬ ¬¸» «-» ±º ³«-½´» ¬»²-·±² ·² ³±¬·±² ¬¸¿² ¸» ©·´´ ¼«®·²¹ ¬¸» ³¿¶±®·¬§ ±º ³¿®¬·¿´ ¿®¬.©¸»² §±« ¿®» «²¿¾´» ¬± ¾®·²¹ ©»·¹¸¬.-¬«½µ ±² ¿ ¼»-»®¬ ·-´¿²¼ ø±® -±³»©¸»®» »´-» ©·¬¸ ²± ¿½½»-.¹®»¿¬ÿ ̸»®» ¿®» -± ³¿²§ ¬·³».¬¸¿¬ ¿¾±«²¼ò ß.º®±³ ¿´´ ©»·¹¸¬´·º¬·²¹ ¼·-½·°´·²»-ô ¹§³²¿-¬·½-ô ³¿®¬·¿´ ¿®¬-ô ¿²¼ ±¬¸»® N¸»¿ª§M »¨»®½·-» ³±¼»-ô Ó®ò Ì-¿¬-±«´·²» ¸¿.©·¬²»--»¼ ±² ¿ ¼¿·´§ ¾¿-·-å ½±¿½¸».пª»´ º±® -«½¸ ¿ ¹®»¿¬ ©±®µÿÿ N OÓ·µ» Þ«®¹»²»®ô Í® ·²¬»®²¿¬·±²¿´ ©»·¹¸¬´·º¬·²¹ ½±¿½¸ Ê·-·¬ ¬¸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ©»¾-·¬» ¬±¼¿§ ¬± ¬¿µ» ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º º®»» ¿«¬¸±® »ó²»©-´»¬¬»®-ô °®±¼«½¬ «°¼¿¬»-ô ½«¬¬·²¹ »¼¹» º·¬²»-.¾±±µô ¿.·.±º ®»°.-»´»½¬»¼ ¿²¼ ¬¸» ¿°°®±¿½¸ ¸» ¿¼ª±½¿¬».¬± ·³°®±ª» °»®º±®³¿²½»ò ß.¿ ©±²¼»®º«´ ¬¸·²¹ ¿²¼ ·² ¬¸·¾±±µ §±« ¸¿ª» ³±-¬ ½»®¬¿·²´§ »¼«½¿¬»¼ ³»ô ¿.¬± ±ºº»®ò Ú±® ³¿®¬·¿´ ¿®¬·-¬.±º °¿®¿³±«²¬ ·³°±®¬¿²½»ô ·¬ ·.ײ-¬·¬«¬»ô ÒÇÝ ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ .¾±±µ ¸¿.¹¿·² ¬¸» ½±®» -¬®»²¹¬¸ ¬¸»§ ²»»¼ ¬± °«¬ ¿¼¼·¬·±²¿´ µ¹ ±² ¬¸»·® ¬±¬¿´-ò ̸¿²µ.±º ³·²¼ó²«³¾·²¹ô ·²»ºº»½¬·ª» ½¿´·-¬¸»²·½-ô N¬®¿¼·¬·±²M -·²½» ½»²¬«®·»¾»º±®»ò Ò±©ô пª»´K.²±¬ ±²´§ ¿ º¿½¬±® ·² -¬®»²¹¬¸ô ¾«¬ ·² -°»»¼ ¿²¼ »²¼«®¿²½» ¿.±® -¬¿²¼·²¹ ¿´±²»ò ̸» LÙ®»¿-» ¬¸» Ù®±±ª»K -»½¬·±² ¿´±²» ³¿µ».»¿-§ ¬± «²¼»®-¬¿²¼ô ²± ²±²-»²-» ¿°°®±¿½¸ ·² ̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±® ©·´´ ¸»´° ±²» ¾»½±³» ¬¸» ¾»-¬ ¬¸»§ ½¿² ¾»ò ײ ¿¼¼·¬·±²ô ¬¸» ¬±±´.¬¸» ¬©± º»¿¬«®»¼ »¨»®½·-».©¸± ¼±²K¬ ©·-¸ ¬± ©»·¹¸¬ ¬®¿·² ±® ¶«-¬ ¼±²K¬ ¸¿ª» ¬¸» ¬·³» ̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±® °®±¹®¿³ ·.-·³°´§ ´»¼ ¬¸»·® ½¸¿®¹»¬¸®±«¹¸ ¸±«®.¬± ¹»¬ §±« ¬¸®±«¹¸ò ̸·.±º ¬¸» Í«°»®óͬ®±²¹OË-·²¹ Þ±¼§©»·¹¸¬ Û¨»®½·-».º±® ¬¸» -°»½ ±°.·.®»¼»º·²»¼ -¬®»²¹¬¸ó ½±²¼·¬·±²·²¹ º±® ¬¸» îï-¬ ½»²¬«®§ÿ λ½»²¬´§ ®»¬·®»¼ º®±³ íî §»¿®.º·²¿´´§ ¿ -½·»²¬·º·½ »¨°´¿²¿¬·±² ±² ³¿²§ ±º ¬¸» ¾®»¿¬¸·²¹ »¨»®½·-».±«¬-¬¿²¼·²¹ ¿.®»-»¿®½¸ ½¿² §·»´¼ ¿ ³«½¸ ³±®» ½±²¼»²-»¼ô ®»-«´¬ó °®±¼«½·²¹ °¿½µ¿¹»ò ̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±® ®±«¬·²» ¸¿.¬¸» ®»´¿¬·±² ¾»¬©»»² -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ¾®»¿¬¸·²¹ ´·µ» ³±-¬ ³¿®¬·¿´ ¿®¬ ·²-¬®«½¬±®.·² ª¿®·±«¼®·´´.¬± ©»·¹¸¬-÷ ×K¼ ¸±°» ¬¸¿¬ пª»´ Ì-¿¬-±«´·²» ©±«´¼ ¾» ¬¸»®» ¬± ¸»´° µ»»° ³» ·² -¸¿°»ò É·¬¸ ̸» Ò¿µ»¼ É¿®®·±®ô пª»´ ¸¿.»³°¸¿-·¦» ¬¸» ³»²¬¿´ °¿¬¸ ¬± °±©»® ¹»²»®¿¬·±²ò ̸» ³¿¶±®·¬§ ±º É»-¬»®²»®½¿²²±¬ ®»´¿¬» ¬± ¬¸¿¬ò DZ« ¸¿ª» ³¿¼» ·¬ ¿ °¸§-·½¿´ -µ·´´ ¿²¼ ¼»-½®·¾»¼ ·¬ ·² -«½¸ ¿ ©¿§ ¬¸¿¬ ¿²§±²» ½¿² °®¿½¬·½» ·¬ ¿²¼ ®»¿¼·´§ ·³°®±ª»òòò ̸·.±º ¬¸±«-¿²¼.

¿ ¼¿§ò ß ¹±±¼ -¬»¿µò ß ¼±¹ó»¿®»¼ ½±°§ ±º б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ ±© ±º¬»² ¼± §±« ¹®¿¾ ¿ ®»¿¼ ¿²¼ ¼·-½±ª»® §±«Kª» ¶«-¬ ´¿²¼»¼ ±²» ±º ¬¸±-» N×Úó×óÝÑËÔÜóÑÒÔÇóÌßÕÛóÚ×ÊÛóÞÑÑÕÍóÌÑóßóÜÛÍÛÎÌó×ÍÔßÒÜM ¾´±½µ¾«-¬»®-á ̸» µ·²¼ ±º ¾±±µ ¬¸¿¬ -¸¿µ».³±®» ±º ©¸¿¬ ¸» ¸¿¼ ¬± -¿§æ Nɸ»¬¸»® §±«K®» §±«²¹ ±® ±´¼ô ¿ ¾»¹·²²»® ±® ¿² »´·¬» ¿¬¸´»¬»ô ¬®¿·²·²¹ ·² §±«® ®±±³ ±® ·² ¬¸» ³±-¬ ¸·¹¸ ¬»½¸ º¿½·´·¬§ô ·º ¬¸»®» ©¿.§±« ´»¿°·²¹ ±«¬ ±º ¬¸» ¾¿¬¸ ¬«¾ô °«³°·²¹ §±«® º·-¬ ¿²¼ -½®»¿³·²¹ NÚ×ÒßÔÔÇÿK ¬± ¬¸» -¬¿®¬´»¼ ³¿--»-á Ñ® ¸±© ¿¾±«¬ ¿ ¾±±µ ¬¸¿¬ ¹»¬.-¬¿®¬ ®»¿½¸·²¹ º±® ¬¸» η¬¿´·²á ׺ §±«K®» ¿¾±«¬ ³¿¨·³·¦·²¹ §±«® °±¬»²¬·¿´ô ·º §±«K®» ¿¾±«¬ ½«¬¬·²¹ó¬±ó¬¸»ó ½¸¿-»ô ·º §±«K®» ¿¾±«¬ N¶«-¬ó¹·ª»ó³»ó©¸¿¬ó©±®µ-Mô ¬¸»² пª»´K.±º ¬¸» ·®±² »´·¬»ò ׬K.²± ´±²¹»® ¬¸» ½¿-»W§±« ¼±²K¬ ¸¿ª» ¬± ¾» ¿ íððó °±«²¼ -¬®±²¹³¿² ¬± ¾» ¿©»-±³»´§ -¬®±²¹W¿²¼ ¼·-½±ª»® ¬¸» º¿-¬ ®±¿¼ ¬± -«°»®·±® -¬®»²¹¬¸ò ß.ø±²´§ ¬©±ÿ÷ô ¸±© ¬± ¼± ¬¸»³ ø«²·¯«» ¼»¬¿·´»¼ ·²º±®³¿¬·±² §±«K´´ º·²¼ ²±©¸»®» »´-»÷ô ¿²¼ ©¸§ò Ú±´´±© ·¬.±² -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ò Ø»®»K.¬¸» ³±´»½«´».º·®·²¹ ´·µ» °±°½±®²á ̸» µ·²¼ ±º ¾±±µ ¬¸¿¬ ¸¿.Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Nб©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ ×Í ßÞÍÑÔËÌÛ ÜÇÒßÓ×ÌÛò ׺ ¬¸»®» ©¿.°®»³·»® ¿«¬¸±®·¬·».б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ ·.±²» ±º ¬¸» ©±®´¼K.»ª»®§¬¸·²¹ §±« »ª»® ¼®»¿³»¼ ¿¾±«¬O¿²¼ ¬¸»² -±³»ò б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ ·.§±« -± ©±®µ»¼ «°ô §±«® º®·»²¼.§±«® -§²¿°-».¿¼ª·½» ¿²¼ô ¾»´·»ª» ·¬ ±® ²±¬ô §±«K´´ ¾» -¬®±²¹»® ¿²¼ ³±®» ·²¶«®§ó ®»-·-¬¿²¬ ·³³»¼·¿¬»´§ò × ¹«¿®ó¿²¬»» ·¬ò × ±²´§ ©·-¸ ×K¼ ¸¿¼ ¿ ¾±±µ ´·µ» ¬¸·©¸»² × º·®-¬ ¾»¹¿² ¬®¿·²·²¹òM ïièððièççiëïïï îì ¸±«®.¬¸» ¸±¿®¼»¼ -»½®»¬.¬± Þ»·²¹ ͬ®±²¹»® ¬¸¿² ççû ±º Ñ«® Í°»½·»-æ ïò îò íò ìò ëò ß ¾¿®¾»´´ò ß² ¿¬¬·¬«¼»ò îð ³·²«¬».±²´§ ±²» ¾±±µ × ½±«´¼ ®»½±³³»²¼ ¬± ¸»´° §±« ®»¿½¸ §±«® «´¬·³¿¬» °¸§-·½¿´ °±¬»²¬·¿´ô ¬¸·©±«´¼ ¾» ·¬òM OÖ·³ É®·¹¸¬ô иòÜòô ͽ·»²½» Û¼·¬±®ô Ú´»¨ Ó¿¹¿¦·²»ô É»·¼»® Ù®±«° Ø Ì¸» Ú·ª» Õ»§.·² §±«® ¾®¿·² ¿²¼ ¸¿.¿ ¼¿§ º¿¨ §±«® ±®¼»® øèêê÷óîèðóéêïç .·¬ ¿´´O »ª»®§¬¸·²¹ §±« ²»»¼ ¬± µ²±©O©¸¿¬ »¨»®½·-».Ú´»¨ ³¿¹¿¦·²»ô Ö·³ É®·¹¸¬ ·®»½±¹²·¦»¼ ¿.±²´§ ±²» ¾±±µ × ½±«´¼ ®»½±³³»²¼ ¬± ¸»´° §±« ®»¿½¸ §±«® «´¬·³¿¬» °¸§-·½¿´ °±¬»²¬·¿´ô ¬¸·©±«´¼ ¾» ·¬ò Í·³°´»ô ½±²½·-» ¿²¼ ¬®«´§ ®»¿¼»® º®·»²¼´§ô ¬¸·.¿ -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ ½´¿--·½ ¬¸¿¬ ®»ª»¿´.Í»²·±® ͽ·»²½» Û¼·¬±® º±® Ö±» É»·¼»®K.¿³¿¦·²¹ ¾±±µ ½±²¬¿·².

»¯«¿´´§ Í°¿®¬¿²å °±-¬óͱª·»¬ -¬®»²¹¬¸ ¿¬¸´»¬».¿²¼ ·² ¬©»²¬§ ³·²«¬».ø¿²¼ ©¸§ »ª»®§¬¸·²¹ §±« µ²±© ¿¾±«¬ ¾®»¿¬¸·²¹ ©¸»² ´·º¬·²¹ ·.-«°°´»³»²¬»¼ ©·¬¸ -±§ ¿²·³¿´ º»»¼ º±® »¨¬®¿ °®±¬»·² ¿®» ²±¬ »¨¿½¬´§ L¬¸» ¾®»¿µº¿-¬ ±º ½¸¿³°·±²-Kò ̸» »¯«·°³»²¬ ·.-¿º»® ¬± «-» º®»» ©»·¹¸¬¬¸¿² ³¿½¸·²»{ ر© ¬± ¼»-·¹² ¿ ©±®´¼ ½´¿-.-¬¿²¼ ±«¬ ·² ¾±´¼ ®»´·»º Nпª»´ ¿²¼ ¸·.¿²¼ ¿ ¸·¹¸´§ó¿½¬·ª» Ü·-½«--·±² Í·¬»ò ß ¹±´¼³·²» ±º ¿¼ª·½» º®±³ ´»¿¼·²¹ »¨°»®¬-ô ½±²-¬¿²¬´§ «°¼¿¬»¼ÿ { ر© ¬± ·²-¬¿²¬´§ «° §±«® -¬®»²¹¬¸ ©·¬¸ пª»´K.èòëM ¨ ïïM ýÞïð üíìòçë ̸» б©»® б·²¬.¾±¼§ ·² §±«® ¾¿-»³»²¬ O ©·¬¸ üïëð ©±®¬¸ ±º ¾¿-·½ ©»·¹¸¬.P ®¿© °±©»®ò ß üïë𠾿®¾»´´ô ¿² ¿¬¬·¬«¼»ô ¿²¼ ¿ ½±°§ б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ ¿®» ¿´´ §±« ²»»¼ ¬± ¾»½±³» ÍÌÎÑÒÙò б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ Ϋ--·¿² ͬ®»²¹¬¸ Í»½®»¬º±® Ûª»®§ ß³»®·½¿² Þ§ пª»´ Ì-¿¬-±«´·²» п°»®¾¿½µ ïîì °¿¹».б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿæ { ر© ¬± ¹»¬ -«°»® -¬®±²¹ ©·¬¸±«¬ °«¬¬·²¹ ±² ¿² ±«²½» ±º ©»·¹¸¬ { ÑÎ ¸±© ¬± ¾«·´¼ ³¿--·ª» ³«-½´»©·¬¸ ¿ ½´¿--·º·»¼ ͱª·»¬ Í°»½·¿´ Ú±®½».»¨½»´ ·² ¬¸» -°±®¬ô ·² -°·¬» ±º ¸±®®·¾´» º±±¼ ¿²¼ -½¿®½·¬§ ±º ¬®¿·²·²¹ »¯«·°³»²¬ò б®®·¼¹» ¿²¼ °±¬¿¬±».¬¸¿¬ ¬¸» L°«®°±-»º«´´§ °®·³·¬·ª»K ¿°°®±¿½¸ ¬± ¬®¿·²·²¹ ·.®¿®»´§ ¸¿ª» ¿½½»-.¿² ¿--»¬ô ²±¬ ¿ ´·¿¾·´·¬§ò ׬ ¿ºº±®¼.¿ ¼¿§ OÚ¿·®º¿¨ Ø¿½µ´»§ô ß®²±´¼ ͽ¸©¿®¦»²»¹¹»® Ý´¿--·½ Ó¿®¬·¿´ ß®¬.©±®µ±«¬ { ɸ§ ¸·¹¸ ®»° ¬®¿·²·²¹ ¬± ¬¸» L¾«®²K ·.× Ü»½±¼·²¹ ¬¸» NΫ--·¿² Ó§-¬»®§M ² ¸·.¬± ³±®» ¬¸¿² ¶«-¬ ¿ ¾¿-·½ ¾¿®¾»´´ ¿²¼ ¿ ´±¬ ±º °´¿¬»-ò NDZ« ¿®» ²±¬ ¬®¿·²·²¹ ·º §±« ¿®» ²±¬ ¬®¿·²·²¹ ©·¬¸ пª»´ÿM OÜ®ò Ú®»¼ Ý´¿®§ô Ò¿¬·±²¿´ б©»®´·º¬·²¹ ݸ¿³°·±² ¿²¼ ɱ®´¼ λ½±®¼ ر´¼»®ò ̸» º±®³»® ݱ¿½¸ º±® б©»®´·º¬·²¹ Ì»¿³ ËÍß ½±²½´«¼».¬± ³¿µ» §±«® ³«-½´».O ©¸¿¬ §±«K´´ ¹»¬ ©·¬¸ пª»´K.Í»³·²¿® Ü·®»½¬±®æ Ê·-·¬ ¬¸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ©»¾-·¬» ¬±¼¿§ ¬± ¬¿µ» ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º º®»» ¿«¬¸±® »ó²»©-´»¬¬»®-ô °®±¼«½¬ «°¼¿¬»-ô ½«¬¬·²¹ »¼¹» º·¬²»-.O ¿²¼ ©¸¿¬ ·¬ ®»¿´´§ ¬¿µ».½´¿--·½ ¿®¬·½´» ·² б©»®´·º¬·²¹ ËÍß Ó¿®¬§ Ù¿´´¿¹¸»® °±²¼»®.´·µ» ¿ º±®³ ±º ®·¹±® ³±®¬·.¿®¬·½´».º®±³ ¬¸» ±²´§ ¬¸·²¹ ¬¸¿¬ ³¿¬¬»®.²± ¼·-¬®¿½¬·±².©¸§ ¬¸» Ϋ--·¿².¾±±µ ¿®» ¬¸» ¾»-¬ ·³°±®¬º®±³ Ϋ--·¿ -·²½» Í·¾»®·¿² Ù·²-»²¹ÿM { ɸ§ ·¬K.Ø·¹¸óÌ»²-·±² Ì»½¸²·¯«»-v { ر© ¬± ¾»½±³» -«°»® -¬®±²¹ ¿²¼ ´·ª» ¬± ¬»´´ ¿¾±«¬ ·¬ { ر© ¬± ¼®¿³¿¬·½¿´´§ ¿³°´·º§ §±«® °±©»® ©·¬¸ ¬¸» °®±°®·»¬¿®§ б©»® Þ®»¿¬¸·²¹ ÌÓ ¬»½¸²·¯«».©®±²¹ÿ÷ { ر© ¬± º»»´ »²»®¹·¦»¼ ¿²¼ º¿²¬¿-¬·½ ¿º¬»® §±«® -¬®»²¹¬¸ ©±®µ±«¬ O ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¼®¿¹¹·²¹ ¿²¼ º¿¬·¹«»¼ { ر© ¬± ¹»¬ ¾®«¬¿´´§ -¬®±²¹ ¿´´ ±ª»® O ©·¬¸ ±²´§ ¬©± ±´¼ó-½¸±±´ »¨»®½·-»- ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ .

·² ³§ îðK.¬¸» ÎÕÝ ·² ´»-.¿²¼ °´¿² ¬± «-» ³¿²§ ±º ¸·.ÐÎ ¾§ ¿¾±«¬ ëð´¾-ò ͱ ³«½¸ ¸»®» º®±³ ¼®¿¹±²¼±±® ¸¿.©·¬¸ ©»·¹¸¬ ¬®¿·²·²¹ô ¬¸»-» ¹¿·².©»®» º«²½¬·±²¿´ò × ²±© ®«² º¿-¬»®ô ¶«³° ¸·¹¸»®ô ¿²¼ ¸·¬ ¸¿®¼»®òM OÌÇÔÛÎ ØßÍÍô Ы´´³¿²ô Éß Ø Ø Ø N×Kª» ¾»»² ¿ -¬«¼»²¬ ±º ¬¸» ³¿®¬·¿´ ¿®¬.¿¾±«¬ ¬¸»·® Ó¿®¬·¿´ ß®¬.¿² »§»ó±°»²»®ò ׬ ©·´´ ¹·ª» §±« ²»©O ¿²¼ ª¿´«¿¾´»O°»®-°»½¬·ª».¬± ³§ ¼»¿¼´·º¬ º±´´±©·²¹ б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ °®·²½·°´».¬±±ò ß´´ ±º ¬¸·.©¸§ ³±-¬ °±°«´¿® ß³»®·½¿² ©±®µ±«¬¿®» «-»´»-.ó¹±·²¹ º®±³ íðð ´¾-ò ¬± ìîð ´¾-ò ·² ¿ ´·¬¬´» ±ª»® -·¨ ³±²¬¸ó¿¬ ¿ ¾±¼§©»·¹¸¬ ±º ïêð °±«²¼-ò ̸·.¿ º®»» ïièððièççiëïïï îì ¸±«®.¾±±µ ¬± ¿²§±²» ©¸± ·-»®·±«.©»·¹¸¬ ·² ¹±´¼òM OÖÑØÒ ÏË×ÙÔÛÇô Ø¿¦´»¬±²ô Ðß Ø Ø Ø N× ¸¿ª» ¾»»² º±´´±©·²¹ ¿ ®»¹·³»² × ¹±¬ º®±³ б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ º±® ¿¾±«¬ -»ª»² ©»»µ.¬± ³§ ¾»²½¸ °®»-©·¬¸ ±²´§ ê ¬®¿·²·²¹ -»--·±².°´¿½» ·.¹±²» º®±³ ¿ ³»¿¹»® ïè𴾬± îëë ´¾.»¨°»®·»²½».¿¹¿·²O¿²¼ ³§ ¶±·²¬.¸·¹¸»® ¬¸¿² ©¸»² × ¾»¹¿²ò ̸» ¬»½¸²·¯«».·² ï ³±²¬¸ò Ó§ ¼»¿¼´·º¬ ¸¿.¿ ¼¿§ º¿¨ §±«® ±®¼»® øèêê÷óîèðóéêïç ¿¹»²¬ ·² ïçèîô °±©»®´·º¬»¼ ¬¸®±«¹¸ ³§ îðK.¾±±µ ·©±®¬¸ ·¬.±® ¼¿²¹»®±«.±² -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ò DZ« ©·´´ º·²¼ °´»²¬§ ±º ·¼»¿.º±® ±ª»® ïë §»¿®-W ×Kª» ¿¼¼»¼ íð °±«²¼.·² ¬¸¿¬ -¸±®¬ ¬·³» ¿.¿ ¼¿§ ·² ¬¸» ©»·¹¸¬ ®±±³ ¿²¼ ²±¬ ±²» ¼¿§ ©¿.¿®» -·³°´» ¬± «²¼»®-¬¿²¼ ¿²¼ «²¼»²·¿¾´§ »ºº»½¬·ª»ò ÐÌÐ ·.ïðð´¾.Ý·¬§ô ÕÍ Ø Ø Ø Nß ¹±±¼ ¾±±µ º±® ¬¸» ¿¬¸´»¬» ´±±µ·²¹ º±® ¿ ®±«¬·²» ¬¸¿¬ ©·´´ ·²½®»¿-» -¬®»²¹¬¸ ©·¬¸±«¬ ¾«·´¼·²¹ ³«-½´» ³¿--ò Ù±±¼ -±«®½» ±º ª¿®·¿¬·±² º±® ¿²§±²» ©¸±K¬·®»¼ ±º ¼±·²¹ -¬¿²¼¿®¼ »¨»®½·-»-òM OÖÑÒßÌØßÒ ÔßÉÍÑÒô ×®±²Ó¿² Ó¿¹¿¦·²» Ø Ø Ø Ø Ø Ø N̸·.¿²¼ ¼± Ñ´§³°·½ ´·º¬·²¹ ²±© ¿¬ ìîò × ¸¿ª» ¿´-± ½±¿½¸»¼ -©·³³·²¹ ¿²¼ -¬®»²¹¬¸ ¿¬¸´»¬».¿¾±«¬ -¬®»²¹¬¸ô §±« ¿®» ²±¬ ¼±·²¹ »ª»®§¬¸·²¹ §±« ½¿² ·º §±« ¼±²K¬ °«®½¸¿-» ¬¸·¾±±µòMOßÔÛÈ ÎÑÜÎ×ÙËÛÆô λ¼±²¼± Þ»¿½¸ô Ý¿ Ø Ø Ø N×Kª» ¾»»² ´·º¬·²¹ º±® »·¹¸¬ §»¿®-ô ¿²¼ б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ ·.× »ª»® -±®»ò ׺ §±« ¿®» -»®·±«.¾»»² ·³³»²-»´§ ¸»´°º«´ô º®±³ ¬¸» ³¿¬»®·¿´ ¬± ¬¸» °»±°´» ¬¸·.èòëM ¨ ïïM ýÞïð üíìòçë N× ¸¿ª» ¹¿·²»¼ îë ´¾-ò ·² ³§ ¾»²½¸ ¿²¼ ìð ´¾-ò ·² ³§ ¼»¿¼´·º¬ ·² -·¨ ©»»µ-ò ß´´ ¬¸·.¾»»² ¿ ¬©±óº±´¼ ·²½®»¿-» ·² ³§ °«´´·²¹ -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ¿ éðû ·²½®»¿-» ·² ³§ °®»--»-ò ˲´·µ» ³§ °®»ª·±«.»¨°»®·»²½» ©·¬¸ ¼»¿¼´·º¬·²¹ ø±® ³«½¸ ±º ¿²§ ¬§°» ±º ´·º¬·²¹ º±® ¬¸¿¬ ³¿¬¬»®÷ ©¸»² × °«®½¸¿-»¼ б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿò × º±«²¼ ¬¸» ·²º±®³¿¬·±² ¬± ¾» ³±-¬ ·²¬»®»-¬·²¹ô ¿²¼ ©»´´ ©®·¬¬»²ò ̸» ¾±±µ ·.¬®¿·²·²¹òM O×ÝØ×ÞßÒô ݱ´«³¾«-ô ÑØ Ø Ø Ø N× ¸¿ª» ·²½®»¿-»¼ ³§ ¼»¿¼´·º¬ ¾§ ïëðû ¿²¼ ¸¿ª» ¼±«¾´»¼ ³§ -²¿¬½¸ ¿²¼ °±©»® ½´»¿²ò Ó§ ©±®µ±«¬²±© ¬¿µ» ´»-.²±© ¬¿¬¬»®»¼ô ½±ºº»»ó -¬¿·²»¼ô ¿²¼ ¾»¿¬ «° º®±³ «-¿¹» ¿ §»¿® ´¿¬»®ô ¿²¼ ³§ ¼»¿¼´·º¬ ³¿¨ ·.·² ³§ ±©² ©±®µ±«¬-ò б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ ·.·¼»¿.·² ³§ ©¿·-¬ò Ó§ ¼»¿¼´·º¬ ¸¿.¿ ³«-¬ó®»¿¼ º±® ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ´±±µ·²¹ ¬± ¬®«´§ ¹»¬ -¬®±²¹»®òM OÖ×Ó É×ÍÍ×ÒÙô ¼®¿¹±²¼±±®ò½±³ ®»ª·»© Ø Ø Ø N× º·²¿´´§ ¾®±µ» ¬¸» ¼±«¾´» ¾±¼§©»·¹¸¬ ÜÔ ¾¿®®·»®ô ï §»¿® ¿¹± × ¼¿³¿¹»¼ ³§ ¾¿½µ ¬± ¬¸» °±·²¬ ±º ²±¬ ¾»·²¹ ¿¾´» ¬± ³±ª» ´»¬ ¿´±²» ¾»²¼ ±ª»® ©·¬¸ ±«¬ ¾»·²¹ ·² ³¿¶±® °¿·² ¿²¼ ¬±¼¿§ × °«´´»¼ ±ª»® î¨ÞÉ ¼»-¬®±§·²¹ ³§ °®»ª·±«.¿´-± ¹±²» «° ïðð °±«²¼.¬¸» ¾»-¬ ±º ¬¸» ¾»-¬ô ¿²¼ §±« ±©» ·¬ §±«®-»´º ¬± ¬®§ ·¬ò DZ« ©·´´ »¨°»®·»²½» ¿ -«®¹» ±º -¬®»²¹¬¸ §±« ²»ª»® ¬¸±«¹¸¬ °±--·¾´»ò Ó§ °»®-±²¿´ »¨°»®·»²½» ¸¿.²±©ò × ¸¿ª» ´±-¬ ¿¾±«¬ ïé´¾.-§-¬»³ ³±®» »ºº»½¬·ª»ò ̸±«¹¸ô ¬± ¾» ¸±²»-¬òòò × -»»³ ¬± ¸¿ª» ®»°´¿½»¼ -±³» ±º ³§ º¿¬ ©·¬¸ ³«-½´»Wò Ó§ »¨ó¹·®´º®·»²¼ ¬±´¼ ³»æ NDZ«K®» -± ¾«ºº ²±©òòòò × ¸¿¬» §±«òM Ó§ ²»© ¹·®´º®·»²¼ ¬±´¼ ³»æ N̸»§ -¸±«´¼ ³¿µ» ¿ -¬¿¬«» ±«¬ ±º §±«òM ̸» ¼·ºº»®»²½»á пª»´òM OÜßÒ ÓÝÊ×ÝÕÛÎô Þ±«´¼»®ô ÝÑ Ø Ø Ø N× -¬¿®¬»¼ «-·²¹ ¬¸» ÐÌÐ °®±¹®¿³ ¿¾±«¬ ê ©»»µ¿¹±ô ¿²¼ ¬¸» ®»-«´¬.¬¸¿² ¸¿´º ¬¸» ¬·³» ¬¸»§ ¼·¼ ¾»º±®»ò ß²¼ ²±© ×K³ -¬®±²¹ÿ Þ»-¬ ±º ¿´´ô ×Kª» ®»¹¿·²»¼ ¬¸» -¬®»²¹¬¸ ·² ³§ ´»¹ ¬¸¿¬ × ¸¿¼ ´±-¬ ¿º¬»® ¿ ¾±¬½¸»¼ µ²»» -«®¹»®§ò б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ ©·´´ ¬»¿½¸ §±« ¸±© ¬± ¹¿·² ¬®«» ®»¿´ó©±®´¼ -¬®»²¹¬¸ ¬± ³±ª» §±«® ½±«½¸ô ¸»¿ª§ ¾±¨»-ô §±«® °·¿²±ô »¬½ò ·² ¿ ïëóîð ³·²«¬» ©±®µ±«¬ §±« ½¿² ¼± ¿¬ ¸±³»ò ׬ ¿´-± »¨°´¿·².¾±±µ.º®±³ º±® ±²» ©»»µ ¿²¼ ³§ ³¿¨ ¼»¿¼´·º¬ ©»²¬ «° ïèûòM OÔ¿®®§ ͽ±¬¬ô ï-¬ Ó®ò Ñ´§³°·¿ô ¿«¬¸±® ±º Ô±¿¼»¼ Ù«²- б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ Ϋ--·¿² ͬ®»²¹¬¸ Í»½®»¬.º±® ±ª»® î𠧻¿®-ò× ¸¿ª» ²»ª»® ®»¿¼ ¿ ¾±±µ ³±®» «-»º«´ ¬¸¿² б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ × ¸¿ª» -»»² ³§ -¬®»²¹¬¸ »¨°´±¼» ´·µ» × ©¿.±® ¾±¬¸ò × ½¿²K¬ ®»½±³³»²¼ ÐÌÐ »²±«¹¸òM OÜßÊ×Ü ÝÑÑÕÛô ߬´¿²¬¿ô Ùß Ø Ø Ø N× ¸¿ª» ¾»»² ¿ ¬®¿·²·²¹ ¿¬¸´»¬» º±® ±ª»® í𠧻¿®-ò × °´¿§»¼ ÒÝßß ¾¿-µ»¬¾¿´´ ·² ½±´´»¹»ô µ·½µ ¾±¨»¼ ¿¿ °®± º±® ¬©± §»¿®-ô ³¿¼» ·¬ ¬± ¬¸» ÒÚÔ ¿.¿²¼ ½§½´».¿®» ²± ´±²¹»® ¸«®¬·²¹òMOÝßÎÌÛÎ ÍÌßÓÓô Ò»© Ñ®´»¿²-ô Ôß Ø Ø Ø N× °»®-±²¿´´§ ¿¼¼»¼ ïîð °±«²¼.¬¸¿² ¿ ©»»µ ¿²¼ × ½¿²ù¬ ©¿·¬òM OÕÛÊ×Ò ÐÛÎÎÑÒÛô ¼®¿¹±²¼±±®ò½±³ .¿ ¸«¹» ®»-±«®½»ò Ò»¨¬ «° ·.º±® ³» ¸¿ª» ¾»»² °¸»²±³ó »²¿´Wòëð ´¾-ò ±² ¬¸» ¼»¿¼´·º¬ ¿²¼ íë ´¾-ò ±² ¬¸» ¾»²½¸ °®»--òM OÉÇÔÜÓßÒô Õ¿²-¿.¿²¼ ¸¿ª» ´±-¬ ¬¸®»» ·²½¸».·.·³°®±ª»³»²¬ ¿²¼ × ©±«´¼ -°»²¼ ±²´§ îð ³·²«¬».©·¬¸±«¬ ¹¿·²·²¹ ¿¼¼·¬·±²¿´ ¾±¼§©»·¹¸¬ò × ¼»º·²·¬»´§ ®»½±³³»²¼ ¬¸·.N× «-»¼ ¬¸» -¬®»²¹¬¸ ¾«·´¼·²¹ -»½®»¬.¬¸» ³±-¬ º«²½¬·±²¿´ -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ -§-¬»³ ¬¸¿¬ × ¸¿ª» »ª»® ¬®·»¼ò ײ º±«® -¸±®¬ ³±²¬¸-ô × ©»²¬ º®±³ ¾»·²¹ ¿¾´» ¬± ¼»¿¼´·º¬ ïêë º±® º·ª» ®»°¬± ¾»·²¹ ¿¾´» ¬± ¼»¿¼ ìðë º±® ¿ -·²¹´»ò ß´´ ©·¬¸±«¬ °«¬¬·²¹ ±² ¿ °±«²¼ ±º ©»·¹¸¬ô ¾«¬ ¾§ ³¿µ·²¹ ³§ ²»®ª±«.©»´´òM OÔßÉÎÛÒÝÛ Öò ÕÑÝØÛÎÌ Ø Ø Ø N× ¸¿¼ ª»®§ ´·¬¬´» °®»ª·±«.¸»®» ¬± ³¿µ» §±«® ¬®¿·²·²¹ ³±®» °®±¼«½¬·ª»òM OÝÔßÎÛÒÝÛ ÞßÍÍô ¿«¬¸±® ±º η°°»¼ ïô î úíò п°»®¾¿½µ ïîì °¿¹».º±® Ûª»®§ ß³»®·½¿² Þ±±µ Þ§ пª»´ Ì-¿¬-±«´·²» N× ´»¿®²»¼ ¿ ´±¬ º®±³ пª»´K.

²±¬ ²»»¼ ¸·.©¸»² ¾®±¿¼ -¸±«´¼»®.¾»-¬ ·² ¶«-¬ ¿² ¸±«®ò Í«½¸ ¹¿·².±º -¬®»²¹¬¸ º®±³ ¬¸» ©¿²²¿¾»-ò ß²§ ©»»²·» ½¿² ¿²-©»® ¬¸» ¯«»-¬·±²ô Nر© ³«½¸ ½¿² §±« ¾»²½¸áM ß-µ ¬¸» °±-»® ¸±© ³«½¸ ¸» ¼»¿¼´·º¬.³¿µ» ¿² ¿³¿¦·²¹ô ±º¬»² ·²-¬¿²¬ ¼·ºº»®»²½» ·² -¬®»²¹¬¸ò Ѳ½» пª»´ ¸¿¼ ¿ Ó¿®·²» ¼»¿¼´·º¬ éð °±«²¼.ر© ¬± Ü»ª»´±° ¿ NÐÑÉÛÎ ÐÎÛÍÛÒÝÛM Ì«®² ±² пª»´Kб©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ ÜÊÜ ¿²¼ ©¿¬½¸ ·² ¿³¿¦»³»²¬ ¿.¿¼ª»®¬·-»¼ô ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¸·¼¼»²ô ¾§ ¸·.¿²¼ ¸» ©·´´ ®«² º±® ½±ª»®ò Ò± ±¬¸»® »¨»®½·-» ©·´´ ©±®µ ³±®» ³«-½´».¬¸»³-»´ª».пª»´K.¿²¼ °»®º±®³·²¹ ©»·®¼ ½·®½«.²±¬ò ̸»-» »´·¬» -°»½·³»².Ϋ--·¿²-¿§ô L§±« ©±«´¼ ¹± ±² ¿ ®»½±² ³·--·±²Kò ̸» ¾»¿®·²¹ ±º ¿² ±´¼ ©¿®¸±®-» ©¸± ¼±».¿²¼ ¿ ¸·¹¸´§ó¿½¬·ª» Ü·-½«--·±² Í·¬»ò ß ¹±´¼³·²» ±º ¿¼ª·½» º®±³ ´»¿¼·²¹ »¨°»®¬-ô ½±²-¬¿²¬´§ «°¼¿¬»¼ÿ ɸ¿¬»ª»® §±«® ½«®®»²¬ ©±®µ±«¬ °®±¹®¿³ô ¶«-¬ ¼±©²´±¿¼ пª»´K.©·¬¸ °±©»® ¿²¼ ¹·ª» §±« ¬¸¿¬ ¿©»-±³» Êó´±±µò Ü«» ¬± ¬¸» «²·¯«» ²¿¬«®» ±º ¬¸·.-¬«¼»²¬.°«³°»¼ «° ©·¬¸ Þ¿®¾·» ©»·¹¸¬-ò ׬ ³«-¬ ¾» »¿®²»¼ò ̸» ´±±µ ½±³».²»ª»® ¾»»² -± ¯«·½µ ¬± ¿½¸·»ª»ò Ö«-¬ °±° ·² §±«® ½±°§ ±º б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿæ Ϋ--·¿² ͬ®»²¹¬¸ Ì®¿·²·²¹ Í»½®»¬.¾»»² ¿®±«²¼ò ̸¿¬ ´±±µ ±º ¿ ¸¿²¼ó¬±ó¸¿²¼ ½±³¾¿¬ »¨°»®¬ ©¸±-» »ºº·½·»²½§ ·² ª·±´»²½» ·.¾«¬ ¸±© §±« ¼± ¬¸»³ò б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ ¬»¿½¸».¬¸» ½¿«-» ±º ¬¸»·® ¹´¿¼·¿¬±® ³·¼-»½¬·±²-ò б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ Ϋ--·¿² ͬ®»²¹¬¸ Í»½®»¬º±® Ûª»®§ ß³»®·½¿² ÜÊÜ É·¬¸ пª»´ Ì-¿¬-±«´·²» Ϋ²²·²¹ Ì·³» ìé Ó·² Ê·¼»± ýÊïðî üîçòçë ÜÊÜ ýÜÊððì üîçòçë ɸ¿¬ »´-»á O Lײ-¬¿²¬ -¬®»²¹¬¸ ¬»½¸²·¯«»-òK ׬ ·.-¬®»²¹¬¸ ¬»½¸²·¯«».·² º·ª» ®»°±º ½±²½»²¬®¿¬»¼ ¿¹±²§ò DZ«® ¾¿½µ ©·´´ º·´´ ©·¬¸ -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ª·¬¿´·¬§ò DZ«® ´»¹.©·´´ ¾» -³±µ»¼ò Þ¿½µ ¬± ¬¸» ±´¼ó¬·³» -¬®±²¹³»²ò Ѳ»ó¿®³ ±ª»®¸»¿¼ ´·º¬.©·´´ ¸¿®¼»² ·²¬± °±©»®º«´ °·-¬±²-ò Ø¿ª» §±« -»»² °¸±¬±.±«¬ ¿º¬»® §»¿®.±º »¨°»®·»²½» ¬± ¬¿µ» ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º ¬¸»-» ·²½®»¼·¾´§ °±©»®º«´ ©¿§.°®»ª·±«.´·µ» ¬¸» Í·¼» Ю»-.²±¬ ¶«-¬ ¬¸» »¨»®½·-».¬± ¿ ©±®´¼ ½¸¿³°·±² °±©»®´·º¬»®ô ¬¸» ´¿¬¬»® ¬¸±«¹¸¬ º±® ¿ ³±³»²¬ ¿²¼ -¿·¼ô N× ¿´®»¿¼§ ¼± ¬¸¿¬òM Ò±©ô §±« ¼±²K¬ ¸¿ª» ¬± ¾» ¿² »´·¬» ´·º¬»® ©·¬¸ ¼»½¿¼».·.½¿³°¿·¹² ®·¾¾±².¿®¬·½´».¬¸» -»®·±«.§±« ®¿°·¼´§ ·²½®»¿-» §±«® -¬®»²¹¬¸ ¾§ îðô íðô »ª»² ëð °»®½»²¬ÿ ܱ §±« ¸¿ª» ¿ N°±©»® °®»-»²½»Má ̸» ¯«·»¬ -¬®»²¹¬¸ ±º ¿ ³¿² ©·¬¸ ©¸±³ô ¿.±º °®¿½¬·½»ò Þ«¬ º±® ±²» ®»¿-±² ±® ¿²±¬¸»® ¬¸»§ ¹»²»®¿´´§ ½¸±±-» ¬± µ»»° ·¬ ¬± ¬¸»³-»´ª»-ò ɸ»² пª»´ ³»²¬·±²»¼ ±²» ±º ¬¸»-» ±¾-½«®» ³±ª».L¿ º«²½¬·±²Kò ܱ».º·¹«®»¼ ¬¸»-» ¬¸·²¹.¬®·½µ-á × ¼·¼²K¬ ¬¸·²µ -±ò ܱ §±« ¸¿ª» ¬± ´·º¬ ¬¸·²¹-á × ®»-¬ ³§ ½¿-»ò ͬ¿®¬ -·¼» °®»--·²¹ÿ Ô»¿®² ¬¸» ¾¿®¾»´´ Í·¼» Ю»--ô ¿ ½´¿--·½ »¨»®½·-» º®±³ ¬¸» ¼¿§.-»®»²» ½±³°±-«®»ò DZ« ½¿²K¬ º¿µ» ·¬ÿ DZ« ½¿²K¬ º¿µ» ·¬ ©·¬¸ ¿ ¬±«¹¸ ¹®·³¿½» º®±³ ¿ ½¸»»-§ ¿½¬·±² º´·½µ ±® ª¿·² º´»¨·²¹ ±º ª·®¬«¿´ ³«-½´».º±® ¿² ·³³»¼·¿¬» ·³°®±ª»³»²¬ ·² §±«® ®»-«´¬-ò ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ .«-» ¬¸»³ô -±³» ½±²-½·±«-´§ô ±¬¸»®.°¿¬»²¬»¼ б©»® Þ®»¿¬¸·²¹v ¿²¼ Ø·¹¸óÌ»²-·±² Ì»½¸²·¯«»-vò ̸»-» -»½®»¬.¬± -¸±© ¬¸¿¬ ¸» ¸¿.º®±³ ½«´¬·ª¿¬»¼ °±©»® ͱ -¬±° ¾»·²¹ ¿ ³·®®±®ó¹¿¦·²¹ -·--§ ¿²¼ ¹»¬ -¬®±²¹ò ß²¼ -¬®»²¹¬¸ ¸¿.±º ¿´·¹²·²¹ §±«® ¾±¼§ º±® ³¿¨·³«³ °±©»®ò Ø·¬ Lд¿§Kÿ б©»® ¬± §±«ÿ Ê·-·¬ ¬¸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ©»¾-·¬» ¬±¼¿§ ¬± ¬¿µ» ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º º®»» ¿«¬¸±® »ó²»©-´»¬¬»®-ô °®±¼«½¬ «°¼¿¬»-ô ½«¬¬·²¹ »¼¹» º·¬²»-.±ª»® ¸·.±º -¬®±²¹³»² ·² ¬¸» °®»ó -¯«¿¬ ¼¿§-á Ò± ½¸¿º·²¹ô ¶«-¬ ©·®§ °±©»®ò DZ«® º±®»¿®³©·´´ ¼»³¿²¼ ¿² ±«¬´»¬ º±® ¬¸»·® ²»©ô ½´¿©ó´·µ» °±©»®ò Ò± ±¬¸»® »¨»®½·-» ©·´´ ¹·ª» §±« ³±®» º«²½¬·±²¿´ -¬®»²¹¬¸ò LÚ«²½¬·±²¿´K ·³°´·».»¨»®½·-»ô §±«® ±¾´·¯«».´·º¬ ©·´´ º·´´ §±«® ´¿¬-ô -¸±«´¼»®-ô ¿²¼ ¿®³.®¿¬¸»® ¬¸¿² ¾®»¿-¬ó´·µ» °»½©»®» ·¬ò ̸·.¿®»²K¬ »¨¿½¬´§ ¬§°·½¿´ô ¾«¬ §±« ¹»¬ ¬¸» ·¼»¿ò Ü·¼ пª»´ ·²ª»²¬ ¬¸» L·²-¬¿²¬ -¬®»²¹¬¸ ¬»½¸²·¯«»-Ká O Ò±ò ß´´ ¬±° -¬®»²¹¬¸ ¿¬¸´»¬».§±«® ´·º» ®»¯«·®» ¾¿´¿²½·²¹ ±² ®«¾¾»® ¾¿´´.º±® Ûª»®§ ß³»®·½¿² ¿²¼ ¸·¬ Lд¿§Kÿ ͬ¿®¬ ¼»¿¼´·º¬·²¹ÿ ̸» ¼»¿¼´·º¬ -»°¿®¿¬».

§±«® °®»--»-W ɸ§ ³·®®±®ó¹¿¦·²¹ ½¿² ¾» ¬¸» ¼·ºº»®»²½» ¾»¬©»»² ³»¼·±½®·¬§ ¿²¼ ¹®»¿¬²»--WòÞ´·²¼º±´¼»¼ ´·º¬·²¹ º±® ¼»ª»´±°·²¹ -«°»®·±® L³«-½´»ó¶±·²¬ -»²-»K ¿²¼ ¾»¬¬»® ¾±¼§ ¿©¿®»²»--ò б©»® -¬®»¬½¸·²¹ Þ»½±³·²¹ -«°»® -¬®±²¹ ¿²¼ ´·ª·²¹ ¬± ¬»´´ ¿¾±«¬ ·¬WòÍ°»»¼·²¹ ®»½±ª»®§ ¿²¼ ®»¼«½·²¹ ·²¶«®§ ©·¬¸ °±©»® -¬®»¬½¸·²¹Wòײ½®»¿-·²¹ ³«-½´» ¹®±©¬¸ ííìûO©·¬¸ °®±¹®»--·ª»´§ ³±®» ·²¬»²-» -¬®»¬½¸·²¹Wò çòìû -¬®»²¹¬¸ ·²½®»¿-».·² º±½«- ر© ¬¸» ®»¾±«²¼ °¸»²±³»²±² ¿ºº»½¬.±º ±ª»®ó°®±´±²¹»¼ ¬®¿·²·²¹WòÓ¿µ·²¹ ·³°®±ª»³»²¬.¬¸¿² ·-±´¿¬·±² ³±ª»-WÜ»-·¹²·²¹ ¿ -«°»®·±® »ºº·½·»²½§ -¬®»²¹¬¸ ©±®µ±«¬Wò ͬ¿®¬·²¹ ¿ ½¸¿·² ®»¿½¬·±² ¿²¼ ¾®·²¹·²¹ »ª»®§ ³«-½´» ·² §±«® ¾±¼§ ·²¬± °´¿§Wòò°±®¬®¿·¬ ±º ¬¸» ¼»¿¼´·º¬»® ¿.¹¿³»Wòͬ®¿·²·²¹ ¿²¼ ¹®·²¼·²¹ º±® ³¿¨·³«³ ´·º¬-Wòر© ¬¸» º·®·²¹ ®¿¬» ¾«®-¬ ½¿² ¬«®² §±« ·²¬± ¿ ´·º¬·²¹ ½®¿-¸ó¿²¼ó¾«®² ª·½¬·³Wòر© ¹«²²·²¹ ¬¸» ©»·¹¸¬ ½¿² µ·´´ §±«® ´·º¬WòÍ«°»® -´±© º±® ³¿--·ª» ¹±WòòÌ»¿½¸·²¹ §±«® ²»®ª±«.±º ¬¸» ¾·¹ ¾·½»°.-«°®»³» ³«-½´»³¿²Wɸ§ ¬¸» ¼»¿¼´·º¬ ·.½®»¿¬» ³·½®±ó¬®¿«³¿ô °¿¬¬»®² ±ª»®´±¿¼ ¿²¼ »ª»²¬«¿´ ·²¶«®§Wòɸ§ ¬¸» ͱª·»¬ Ñ´§³°·½ ¬»¿³.»´·¬» ¿¬¸´»¬».-§-¬»³ò η¹±® ³±®¬·-ô ±® ©¸§ ¸·¹¸ ®»°.¿³°´·º·».-¬®»²¹¬¸ô ³±®» ·²¶«®·»-O©¸§ ·¬K.¬¸» -¿³» ¬¸·²¹Wò©¸§ ¼»¿¼´·º¬.¿²¼ ¿©»-±³» -¬®»²¹¬¸Wòر© ¿ Ϋ--·¿² ¬®±±°»® ©¿.-§-¬»³Wɸ§ -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ¬±²» ¬®¿·²·²¹ ·.¾»¬©»»² -»¬-Wɸ§ Û¿-¬»®² Û«®±°»¿² -°±®¬.¿²¼ °®»--»±²´§Wòɸ¿¬ô ¸±© ¿²¼ ©¸»² ¬± »¿¬ º±® ³¿¨·³«³ ¹¿·²-Wò̸» ·³°±®¬¿²½» ±º ®»-¬Wòɸ§ §±« ²»»¼ ¬± ®»¼«½» -¬®»-.¿²¼ ¹®¿²·¬» ½¿´ª»-Wò ̸» Ü«½µ Ü»¿¼´·º¬ ±ºº ¿ д¿¬º±®³ º±® »§»ó°±°°·²¹ ¯«¿¼-Wò ̸» Ͳ¿¬½¸ Ы´´ º±® ®±½µ ¸¿®¼ ´¿¬.¬¸» ´±©»® ¾¿½µô ¬®¿°-ô -½¿°«´¿» ®»¬®¿½¬±®-ô ´¿¬-ô º±®»¿®³-ô ¿²¼ ¸¿³-¬®·²¹-Wò ɸ§ ¬¸» ¼»¿¼´·º¬ ³¿§ ¾» ¬¸» ¾»-¬ ¿¾¼±³·²¿´ »¨»®½·-»ô ¾¿® ²±²»Wòòر© ¬± ¼»ª»´±° §±«® °®»--·²¹ °®±©»--Wòر© ¬± ½±®®»½¬´§ °»®º±®³ ¬¸» -·¼» °®»--ò ر© ¬± »³°¸¿-·¦» §±«® °®±¾´»³ ¿®»¿©·¬¸±«¬ ¿¼¼·²¹ »¨»®½·-»- ر© ¬± -¸¿°» §±«® ¾±¼§ ©·¬¸ ±²´§ ¬©± »¨»®½·-»-Wòɸ§ §±« ½¿²²±¬ ®»-¸¿°» ¿² ·²¼·ª·¼«¿´ ³«-½´»Wòɸ§ ¹»²»¬·½.¿²¼ »ºº·½·»²½§Wò̸» ®»º´»¨ ¿®½ º±® »¿-·»®ô -¿º»® ¼»¿¼´·º¬-Wòر© ¬± ³·´µ ·®®¿¼·¿¬·±² º±® ¿´´ ·¬.½¿² ¸»´° §±« ®«² º¿-¬»® ¿²¼ ¶«³° ¸·¹¸»®ò ×®®¿¼·¿¬·±²æ ¬¸» -½·»²½» ±º ¹»¬¬·²¹ -¬®±²¹ ¿²¼ ¸¿®¼ ©·¬¸ ±²´§ ¬©± »¨»®½·-»- ̸» ͸»®®·²¹¬±² Ô¿© ±º ×®®¿¼·¿¬·±²WW̸» ²»«®¿´ L¬«®² ±²KWò ر© ¿ ¸¿®¼ó©±®µ·²¹ ³«-½´» ½¿² ½¸»»®´»¿¼ ·¬.¬± °®±¬»½¬ §±«® ¹¿·²-O¿²¼ ¸±© ¬± ¼± ·¬ ¾»-¬ò Ê·®¬«¿´ ³¿-½«´·²·¬§ô ±® NÝ¿² × ¹»¬ ¾«·´¬ «° ©·¬¸ ¿ ª»®§ ´·¹¸¬ ©»·¹¸¬ ¾§ °«³°·²¹ ³§ ³«-½´».·²¶«®·».±º ¸§°»®·®®¿¼·¿¬·±²ò Ø¿®¼ ¿¾.¿ ¼¿§ º¿¨ §±«® ±®¼»® øèêê÷óîèðóéêïç б©»® ¾®»¿¬¸·²¹æ ¬¸» µ¿®¿¬» -»½®»¬ ±º -«°»®-¬®»²¹¬¸ ر© ¬± »´»ª¿¬» ·²¬®¿ó¿¾¼±³·²¿´ ¿²¼ ·²¬®¿ó¬¸±®¿½·½ °®»--«®» º±® ¿¼¼·¬·±²¿´ °±©»®Wò̸» °²»«³±ó³«-½«´¿® ®»º´»¨WWر© ¬± °±¬»²¬·¿¬» L³«-½´» »¨½·¬¿¾·´·¬§K º±® º«®¬¸»® -¬®»²¹¬¸ ¹¿·²-Wòر© ¬± -¿º»´§ ¸±´¼ §±«® ¾®»¿¬¸ º±® ¹®»¿¬»® ´·º¬·²¹ °±©»®O¿²¼ ©¸»² ¬¸» Ê¿´-¿´ª¿ ³¿²»«ª»® ³¿§ ¾» ½±²¬®¿·²¼·½¿¬»¼Wòòɸ§ §±« -¸±«´¼²K¬ ©»¿® ¿ ´·º¬·²¹ ¾»´¬Wòò̸» ¾»-¬ó»ª»® ¿¾ »¨»®½·-»áWòòߪ±·¼·²¹ ¾¿½µ ·²¶«®·».-¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ³¿µ».¬± ¸·¹¸ ¬»²-·±² ¬®¿·²·²¹W̸» ·²ª»®-» ®»´¿¬·±²-¸·° ¾»¬©»»² ª»´±½·¬§ ¿²¼ -¬®»²¹¬¸WòÚ´»¨·²¹ ¬± ³¿¨·³·¦» ¬»²-·±²W̸» º«²½¬·±² ±º ¬¸» ³»½¸¿²±®»½»°¬±®.-«ºº»® º®±³ ³±®» °»½ ¬»¿®.©¸¿¬ §±«K´´ ¼·-½±ª»®ô ©¸»² §±« °±--»-.¬± ³¿µ» ·¬ ¬¸» °®»-.º±® ¸»¿ª·»® ´·º¬-Wɸ§ ©»¿®·²¹ ¹´±ª».¬¸¿² ³¿½¸·²»-Wòòß²¼ ©¸§ «-·²¹ ¬¸» -¬®»²¹¬¸ ¾«·´¬ ±² ¿² »¨»®½·-» ³¿½¸·²» ·.º±® ¿ ¾»¬¬»® ¯«¿´·¬§ ±º ´·º»Wɸ§ ¸»¿ª§ ´±© ®»°.¬»-¬±-¬»®±²»ò Ô¿-¬ ¬¸®»» °·»½».³±®» »ºº»½¬·ª» ¬¸¿² ¬¸» -¯«¿¬Wò ر© ¬¸» ¼»¿¼´·º¬ -¬®»²¹¬¸»².±º ½¸±·½»Wò ̸» Ú´±±® Ю»-.²»«®¿´ -±º¬©¿®» ¬± ³¿¨·³·¦» -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ »ºº»½¬·ª»²»-.§»¿® ¿º¬»® §»¿®Wòɸ§ L-±º¬»²·²¹ «°K ½¿² ®»©¿®¼ §±« ©·¬¸ ²»© -¬®»²¹¬¸ ¾®»¿µ¬¸®±«¹¸-W̸» «´¬·³¿¬» º±®³«´¿ º±® -¬®»²¹¬¸Wòòر© ¬± ¹¿·² ¾»§±²¼ §±«® ©·´¼»-¬ ¼®»¿³-O©·¬¸ ´»-½¸¿²½» ±º ·²¶«®§Wòر© ¬± ¿ª±·¼ ¾«®²±«¬Wòر© ¬± °»®º±®³ ¬¸» Ô·²»¿® ݧ½´» º±® ²»© °»®-±²¿´ ®»½±®¼-Wòò É¿ª» ½§½´·²¹ ¿²¼ ¼»¿´·²¹ ©·¬¸ ¹¿°.º±® °»½ »³°¸¿-·-Wò ̸» Ý«®´ Ù®·° Ú´±±® Ю»-.±º º¿¬·¹«» ¿²¼ ¹»¬ ¬¸» ³±-¬ ±«¬ ±º §±«® -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹Wر© ¬± »²-«®» ¸·¹¸ »²»®¹§ ¿º¬»® §±«® ©±®µ±«¬Wòɸ§ °»®º±®³·²¹ ³±®» ¬¸¿² º·ª» ®»°.º®±³ L¿´-±ó®¿²-ùò Í«½½»--·ª» ·²¼«½¬·±²æ ¸±© ¬± ¹»¬ ¿ -¬®±²¹ ¾·½»°.¬¸®±«¹¸ ®»¼«½¬·±²Wòл®·±¼·¦¿¬·±² ±® ½§½´·²¹O¿ ®»ª±´«¬·±²¿®§ ¿°°®±¿½¸ ¬± -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹Wòòر© ¬± ³¿µ» ¹¿·².©¸·´» ©±®µ·²¹ ¬¸» ®»-¬ ±º §±«® ³«-½´».¿²¼ ³·®®±®- Ô»-.±º ³«-½´» ¹®±©¬¸O©¸·½¸ ±²» ³¿¨·³·¦».º·²¿´ ©±®¼ò .¬¸» ®¿½» ر© ¬± -·³«´¬¿²»±«-´§ ³¿¨·³·¦» ¬®¿·²·²¹ »ºº»½¬ô -¿º»¬§ô ¿²¼ °»®º±®³¿²½»Wò̸» ¾»²»º·¬.§±«® ±©² ½±°§ ±º пª»´ Ì-¿¬-±«´·²»K.¿¾´» ¬± -°±®¬ -·¨¬»»² ·²½¸ ¿®³-ó±ºó-¬»»´ ·² ¶«-¬ ¬©± ³±²¬¸.¿ ¸¿®¼»® ³«-½´»ò NÓ¿½¸·²».°®±³±¬».-§-¬»³ ¸±© ²±¬ ¬± ¹·ª» «°ò Ú»»¼óº±®©¿®¼ ¬»²-·±²O¸±© ¬± ¿½¯«·®» ¬¸» -¬®»²¹¬¸ ±º ¬¸» ³»²¬¿´´§ ¼»®¿²¹»¼ Ú®¿²¬¦K.±º -·³°´·½·¬§ ±ª»® ½±³°´»¨·¬§ò ݧ½´·²¹æ ¬¸» Ϋ--·¿² ¾®»¿µ¬¸®±«¹¸ º±® ½±²¬·²«±«·³°®±ª»³»²¬ ø¿²¼ ¿² »¨½«-» ¬± ©±®µ ¸¿®¼ °¿®¬ ¬·³»÷ ̸» º¿´´¿½§ ±º ¬¸» Ó·´± ³§¬¸Wòò̸» °·¬º¿´´.¹®±©¬¸ ¸±®³±²» °®±¼«½¬·±² ¿²¼ ³¿¨·³·¦».¿¼»¯«¿¬»´§O©·¬¸±«¬ ¿¼¼·²¹ »¨»®½·-»-ò ر© ¬± ¾»½±³» ¿ ¾»¿®æ ¿ ͱª·»¬ ½±³³¿²¼±K³«-½´» ¾«·´¼·²¹ -»½®»¬ ׺ §±« ©¿²¬ ³¿--·ª» ³«-½´».¬¸» -·²¹´» ³±-¬ ·³°±®¬¿²¬ º¿½¬±® ·² -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹Wò̸» º¿´´¿½§ ±º L°«-¸·²¹ ¬± ¬¸» ´·³·¬KW̸» ±²´§ -½·»²¬·º·½ ¼»º·²·¬·±² ±º ©»·¹¸¬ ¬®¿·²·²¹ ·²¬»²-·¬§Wòò Ы-¸·²¹ ¬¸» ´·³·¬±º ©»·¹¸¬ñ¬»²-·±²ô ²±¬ ®»°-ñ»¨¸¿«-¬·±²Wòòɸ§ ¬®¿·²·²¹ ¬± ³«-½´» º¿·´«®» ·.¬± §±«® -¬®»²¹¬¸òòòÍ«½½»--·ª» ·²¼«½¬·±² º±® -«°»®·±® ¶±·²¬ -¬¿¾·´·¦¿¬·±² ¿²¼ ®»¼«½»¼ ¶±·²¬ -¬®»--ò Ѳ -¸±»-ô ¹´±ª».³¿¼» ±º ر© ¬»²-·±² ¹»²»®¿¬».½¿² ¿¼¼ °±©»® ¿²¼ -¬¿¾·´·¬§ ¬± §±«® ¬®¿·²·²¹Wò̸» ·³°±®¬¿²½» ±º º«´´ ¬»²-·±²Wòر© ¬± ¿ª±·¼ ¼·--·°¿¬·²¹ §±«® -¬®»²¹¬¸W̸» ¬¸®»» ¹®»¿¬»-¬ ¾»²»º·¬.¬§°».©¸»² §±« ´·º¬O¿²¼ ©¸¿¬ ¬± ©»¿® ·º §±« ¸¿ª» ¬±Wò ß½¸·»ª·²¹ ¿ °±©»® ¾±±-¬ ©·¬¸ ¬¸» °±-·¬·ª» -«°°±®¬ ®»¿½¬·±²WÍ»²-·¬·¦·²¹ ¬¸» »¨¬»²-±® ®»º´»¨ ®»½»°¬±®.¬¸» -¿º»-¬ ©¿§ ¬± ´·º¬Wò ɸ§ ¬¸» -¬¿¾·´·¦·²¹ ³«-½´».§±«® -¬®»²¹¬¸ °®±¹®¿³WòÓ¿-¬»®·²¹ ¬¸» ³¿¹·½ ±º »ºº»½¬·ª» »¨»®½·-» ª¿®·¿¬·±²Wò ̸» ¼¿²¹»® ±º -©·¬½¸·²¹ ®±«¬·²»-Wò̸» ·³°±®¬¿²½» ±º º±½«-»¼ -«°»®¸«³¿² »ºº±®¬Wòر© ¬± ®»³¿·² ®»´¿¬·ª»´§ º®»» ±º ³«-½´» -±®»²»--Wòò̸» ¾»²»º·¬.§±« ®±½µ ¸¿®¼ò Ѳ ª¿®·»¬§ô -±®»²»--ô ¿²¼ µ»»°·²¹ ¬¸·²¹.½¿² ¸¿ª» ¿ ¬±²·½ô »²»®¹·¦·²¹ »ºº»½¬ ±² ¬¸» ²»®ª±«.´¿-¬·²¹ ½¸¿²¹».¿®» ³±®» »ºº»½¬·ª» -¬®»²¹¬¸ ¾«·´¼»®.-¬®»²¹¬¸ ¿³°´·º§·²¹ ©±®¬¸òWòòا°»®·®®¿¼·¿¬·±²O¬¸» ¸·¹¸ ·²¬»²-·¬§ô ·³³»¼·¿¬» ¹®¿¬·º·½¿¬·±² ¬»½¸²·¯«» º±® ³¿--·ª» -¬®»²¹¬¸ ¹¿·²-Wر© ¬± ·²½®»¿-» §±«® ¾»²½¸ °®»-.°±©»® º±®³«´¿ º±® »ª»®§±²»WòѲ ¾®«¬¿´´§ »ºº»½¬·ª» »--»²¬·¿´-OÞ®«½» Ô»»K.¬± ¿² ·³°»½½¿¾´» ¼»¿¼´·º¬Wòò ̸» Í«³± Ü»¿¼´·º¬ º±® -¬»»´ ¹´«¬»-Wò̸» Ó±¼·º·»¼ α³¿²·¿² Ü»¿¼´·º¬ º±® -¬®±²¹»® ¸¿³-¬®·²¹.³¿µ».±º ½±²¬®¿½¬·±² ¿²¼ ©¸·½¸ ¹·ª».½±²-·¼»® -¬®»¬½¸·²¹ ¿ º±®³ ±º -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹W̸» ·³°±®¬¿²½» ±º ͸«¬¼±©² ̸®»-¸±´¼ ×-±³»¬®·½.±º ¬»²-·±²Wò̸» -»½®»¬ ¬¸¿¬ -»°¿®¿¬».¬¸» ¾»-¬ ©¿§ ¬± ¹»¬ ®·°°»¼ò NÞ«¬ × ¼±²K¬ ©¿²¬ ¬± ¾«´µ «°ÿM ɸ§ ´·º¬·²¹ ¸»¿ª§ ¼±»-²K¬ ¸¿ª» ¬± ¬®¿²-´¿¬» ·²¬± ¾«´µ·²¹ «°Wòɸ¿¬ ³¿µ».¿ ¾·½»°.±² ¿ °®±¹®¿³ ±º ¼»¿¼´·º¬.õ -¬®±²¹ ¸¿²¼.¿²¼ ¸»®²·¿-Wòòײ½®»¿-·²¹ §±«® ±ª»®¿´´ -¬®»²¹¬¸ ©·¬¸ ¬¸» °²»«³±ó³«-½«´¿® ®»º´»¨Wò뽬¿´ -°¸·²½¬»® ½±²¬®¿½¬·±² º±® ¿³°´·º§·²¹ -¬®»²¹¬¸Wò ̸» »·¹¸¬ ³±-¬ »ºº»½¬·ª» ¾®»¿¬¸·²¹ ¸¿¾·¬.º±® ¹®»¿¬»® -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ -¿º»¬§Wò ̸» ¬¸®»» ¬§°».-½·»²¬·-¬.»ª»®§ ©±®µ±«¬Wر© ½±³°®»--·±² ±º ®»-¬ ·²¬»®ª¿´.-¿º»® ¬± «-» º®»» ©»·¹¸¬.©±®µ ¾»-¬ º±® -¬»»´ ¹´«¬»-Wر© ¬± ¹»¬ ³¿¨·³«³ ¼»º·²·¬·±² ·² §±«® ¬®·½»°-Wɸ§ ¬®¿·²·²¹ ¸»¿ª§ ·.º±® ´·º¬·²¹ ©»·¹¸¬-ò Í´±© ¿²¼ -¬»¿¼§ ©·².ɸ§ ¿²¬¿¹±²·-¬ °®»ó¬»²-·²¹ô ±® -«½½»--·ª» ·²¼«½¬·±²ô ½±²¬®·¾«¬».º±®½»Wòòر© ¬± ³¿¨·³·¦» ³«-½«´¿® ¬»²-·±² º±® ¬®¿ºº·½ó-¬±°°·²¹ ³«-½«´¿® ¼»º·²·¬·±²W̸» º·ª» µ»§.¸¿ª» ¬¸» ³±-¬ -°»½¬¿½«´¿® ³«-½«´¿® ¼»º·²·¬·±²Wɸ§ ¾¿´´·-¬·½ ½¸»¿¬·²¹ ·.¾§ ½±²¬®¿½¬·²¹ §±«® ¬®·½»°.«-·²¹ Ô±¿¼»¼ п--·ª» ͬ®»¬½¸».±º º¿¬·¹«» ¿²¼ ¬»²-·±² ¿®» ³«¬«¿´´§ »¨½´«-·ª»ò Ì®¿·²·²¹ ¬± º¿·´«®»P±® ¬± -«½½»--á ɸ§ ¬¸» -¬®±²¹»-¬ ³»² ¿²¼ ©±³»² ·² ¬¸» ©±®´¼ ¸¿ª» ²»ª»® ¬®¿·²»¼ ¬± º¿·´«®»Wòɸ§ ·²¬»²-·¬§ ·.ã °±©»®º«´ ¾±¼§ ͬ·³«´¿¬·²¹ ¬¸» º±®»¿®³ ³«-½«´¿¬«®» º±® »²¸¿²½»¼ ´·º¬·²¹ ¿¾·´·¬§Wò̸» ·³°±®¬¿²½» ±º ¹®·° -¬®»²¹¬¸Wòò ߪ±·¼·²¹ ´·¹¿³»²¬ ¼¿³¿¹» ¿²¼ ½¿®°¿´ ¬«²²»´ -§²¼®±³»Wòòß¾-O¬¸» ©»¿µ ´·²µ ´·³·¬·²¹ »ª»®§±²»K.ÌØÛ »¨»®½·-» ±º ½¸±·½» º±® »ª»®§±²»ô º®±³ ½±³°«¬»® ¹»»µ ¬± Ñ´§³°·½ ¿¬¸´»¬»Wòòɸ§ ¬¸» ¼»¿¼´·º¬ ·.¬¸» °±©»® ±º §±«® ´·º¬ò ïièððièççiëïïï îì ¸±«®.¾»¬¬»® ²±¬ ¬± ©»¿® -¸±».´·µ» -¸±±¬·²¹ ¿ ½¿²²±² º®±³ ¿ ½¿²±»Wòر© ³¿½¸·²».°»® -»¬ ¸·²¼»®-¬®»²¹¬¸ ¼»ª»´±°³»²¬Wòɸ§ §±« ²»»¼ ¬± ·²½®»¿-» ¬¸» ®»-¬ ·²¬»®ª¿´¾»¬©»»² -»¬-Wòɸ§ ·¬K.¿ ¼·ºº»®»²½»Wò Ì©»¿µ·²¹ ¬¸» ¾¿-·½ ¼®·´´ ¬± -¸·º¬ ¿ ´·±²K.©¸§ ¸»¿ª§ ´±© ®»° ¬®¿·²·²¹ ·.«°áM LÓ«-½´» -°·²²·²¹Kô Lº¿µ»K ³«-½´» ¹®±©¬¸ ¿²¼ ¬¸» ᬻ³µ·² ª·´´¿¹» °¸»²±³»²±²Wò̸» ¬©± ¬§°».±ª»®²·¹¸¬W ̸®»» Lß²¬·ó·-±´¿¬·±²K ¬»½¸²·¯«».º±® ¾·½»°.±º ·-±´¿¬·±² »¨»®½·-»-Wòп§·²¹ ¿¬¬»²¬·±² ¬± ¬¸» µ·²»¬·½ ½¸¿·² º±® ±°¬·³¿´ °»®º±®³¿²½»W̸» ·³°±®¬¿²½» ±º ¾«·´¼·²¹ ·²¬»®ó ³«-½«´¿® ½±±®¼·²¿¬·±² º±® º«²½¬·±²¿´ -¬®»²¹¬¸Wòɸ§ ¼»¿¼´·º¬.¿ -»½®»¬ ©»¿°±² ·² -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ò Ю»ó¬»²-·±² º±® ³¿¨ °±©»® ¿²¼ -¿º»¬§ Ó¿¨·³¿´ º´»¨·²¹ ±º ¬¸» ³«-½´».¬¸»·® ¾»-¬ ½¸¿²½» º±® ©·²²·²¹ ¿ Ù±´¼ò ×-±´¿¬·±² »¨»®½·-»-ô Ú®¿²µ»²-¬»·²K.½±«²¬»®°®±¼«½¬·ª»W Ù®»¿-·²¹ ¬¸» ²»«®¿´ ¹®±±ª» «-·²¹ ¬¸» Ø»¾¾·¿² ®«´»ò ܱ²K¬ ©¿¬»® ¼±©² §±«® -¬®»²¹¬¸ ©·¬¸ ®»°.·²¬± ¿³°´·º§·²¹ ¬¸»·® -¬®»²¹¬¸Wòɸ§ ½±³°±«²¼ »¨»®½·-».¿²¼ ´¿¬»®¿´ ¬®·½»°»³°¸¿-·-O¿²¼ º±® º·¨·²¹ ©®»½µ»¼ -¸±«´¼»®-Wòò ̸» Þ¿®¾»´´ Ý«®´O º±® ¬¸±-» ©¸± ·²-·-¬ò ̸» б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿ Ó¿²·º»-¬± Ù»¬¬·²¹ ¾¿½µ ¬± ¬¸» ¾¿-·½-O¬¸» ر´§ Ù®¿·´ ±º ¬®«» °±©»® ¿²¼ -¬®»²¹¬¸Wòòб©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿô ¿ L-·³°´»¨K ¿°°®±¿½¸ ¬± -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹W̸» ²± º®·´´.º±® ¿¼¼»¼ -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ¹®»¿¬»® ©±®µ±«¬ -¿º»¬§Wòر© Ö¿°¿²»-» -¿²½¸·² ¬»½¸²·¯«».-¬®»²¹¬¸Wòòر© ¬± -«½½»--º«´´§ ·¹²±®» ®»¿´·¬§WòË-·²¹ ·²¬»®²¿´·¦¿¬·±² ¿.-·¦» °®·²½·°´» ¬± ³¿¨·³·¦» ³«-½«´¿® ®»½®«·¬³»²¬òòòòɸ§ ¸·¹¸ ª¿´«».½±²-·¼»®»¼ º®»» ©»·¹¸¬.±º ¬®¿·²·²¹O¿²¼ ¹± ±² ¬± ´·º¬ ìðóë𠬱².±º -´±©²»--òWɸ§ ¹§³²¿-¬.¿ ´±-»®K.±½½«® ¼«®·²¹ º¿¬·¹«»¼ -¬¿¬»-Wòɸ§ ¾±¼§¾«·´¼»®.²»·¹¸¾±®.¹®±©áWò ر© ¬± ¹»¬ -¬®±²¹»® ¿²¼ ¸¿®¼»® ©·¬¸±«¬ ¹»¬¬·²¹ ¾·¹¹»®W³·²·³·¦·²¹ ³«-½«´¿® ¬»¿®ó¼±©² ¿²¼ ®»½±²-¬®«½¬·±²Wò ײ½®»¿-·²¹ §±«® ³«-½´»-K °¿½µ·²¹ ¼»²-·¬§Wòɸ§ ¿ ¼»²-»® ³«-½´» ·.Ø»®»K.б©»® ¬± ¬¸» л±°´»ÿæ É·®»¼ º±® °±©»®æ -«°»®-¬®»²¹¬¸ ©·¬¸±«¬ ¾«´µ ر© ¬± ·²-¬¿´´ ¿ L³«-½´» -±º¬©¿®»K «°¹®¿¼» ·²¬± §±«® ²»®ª±«.·² ®»¹«´¿¬·²¹ -¬®»²¹¬¸WòË-·²¹ Ø»²²»³¿²K.-¸¿®» ±º ¬¸» ´±¿¼ ¬± §±«® °®±¾´»³ ¿®»¿WÍ°»½·¿´·¦·²¹ ±² §±«® ©»¿µ²»-.L®»¿´K ³«-½´» ¬±²» ¿²¼ ¸±© ¼± §±« ¹»¬ ·¬áWòò¾«·´¼·²¹ ³«-½«´¿® ¬»²-·±² º®±³ ²»«®±´±¹·½¿´ ¿½¬·ª·¬§ô ²±¬ »²»®¹§ »¨¸¿«-¬·±²Wòײ½®»¿-·²¹ ³«-½´» ¬±²» ¬¸®±«¹¸ ¿ ³±®» ¿´»®¬ ²»®ª±«.¬¸» ¸·¹¸»-¬ ª¿´«».¿²¼ º¿¬·¹«»ÿ ر© ¬± ³·²·³·¦» ª¿®·±«.̸·®¼ ݱ³³¿²¼³»²¬ ±º б©»®´·º¬·²¹Wر© ¬± ¬®·½µ §±«® º»»¼ó¾¿½µ ´±±° ¿²¼ -«®¹» ¬± ²»© -¬®»²¹¬¸ ¹¿·²-WòЫ´´·²¹ ¬¸» ¾®¿µ» º®±³ «²¼»® §±«® ¹¿.-§-¬»³ ¿²¼ ·³°®±ª» §±«® -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ³«-½´» ¬±²»Wòɸ§ ¬¸» º¿-½·²¿¬·±² ©·¬¸ ¾±¼§¾«·´¼·²¹ ¸¿.¿²¼ Ú¿-½·¿´ ͬ®»¬½¸·²¹ò ̸» ¼®·´´- Ú±®¹·²¹ §±«® ¾±¼§ ·²¬± ¿² ±ººó°´¿²»¬ ®±½µWò̸» ±²´§ »¯«·°³»²¬ §±« ²»»¼WòòÔ±¿¼·²¹ ½±®®»½¬´§Wòòл®º±®³·²¹ ¿ ¼»¿¼´·º¬ ½±®®»½¬´§WòÙ®·°ô °±-¬«®»ô ¾®»¿¬¸·²¹Wòر© ¬± ´±©»® ¬¸» ©»·¹¸¬Wò̸» º·ª» µ»§.´»¼ ¬± ¿ ¼»½´·²» ·² »ºº»½¬·ª» -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹Wò Ú«¬«®·-¬·½ ¬»½¸²·¯«».°«¦¦´» ر© ¬± ¾«·´¼ ¸«¹» ³«-½´».°»®º±®³¿²½»Wر© º´»¨·²¹ ¬¸» ¿¾.¬¸¿² °±©»®´·º¬»®-Wò¬¸» -·¹²·º·½¿²½» ±º ½±²½»²¬®¿¬·±² º±® ·²¶«®§ °®»ª»²¬·±²WÔ±© ®»°.¾§ ¬»² °±«²¼.¾»-¬ ¬± ¼± ±²´§ ¬©± -»¬-Wòɸ§ §±« ²»»¼ ¬± °¿«-» ¿²¼ ®»´¿¨ ¾»¬©»»² ®»°-Wر© ¬± ¾«·´¼ ¹®»¿¬»® ´·¹¿³»²¬ -¬®»²¹¬¸ ¾§ N´±½µ·²¹ ¿²¼ ´±¿¼·²¹MWòÍ«®°®·-·²¹ ¿¼ª·½» ±² ¸±© ±º¬»² ¬± °®¿½¬·½» ¿ ´·º¬ º±® ±°¬·³¿´ ¹¿·²-ò Ó±®» ´±© ®»° ¿¼ª¿²¬¿¹»- ̸®»» ®»¿-±².°»¼¿´W Ü·-·²¸·¾·¬·±² ¬®¿·²·²¹ô ¬¸» ¸±¬¬»-¬ ²»© ¼·®»½¬·±² ·² -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹WÛ³°´±§·²¹ º»»¼óº±®©¿®¼ ¬»²-·±² ¬± ³¿¨·³«³ ¿¼ª¿²¬¿¹»Wò ر© Lª·®¬«¿´ ´·º¬·²¹K ¾«·´¼.º¿·´»¼ ¬± ¬±²» §±« «° ɸ§ ¹±·²¹ º±® ¬¸» L¾«®²K ¼±»-²K¬ ©±®µWòɸ¿¬ ·.·² §±«® ¬®¿·²·²¹Wò̸» Ú´»¨·¾´» É¿ª» ݧ½´»Wòò ̸» ͬ®«½¬«®»¼ É¿ª» ݧ½´»Wò ̸» ͬ»° ݧ½´»ò ا°»®·®®¿¼·¿¬·±²æ ¸±© ¬± ¾±±-¬ §±«® -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ -¿º»¬§ ¿¬ ¬¸» -¿³» ¬·³» ر© ¬± ¸¿½µ ·²¬± ²¿¬«®»K.©»¿µ»².¿®» ¬¸» ©«--»-K ©¿§ ±«¬M ɸ§ ·¬K.¿²¼ «°°»® ¾¿½µWòò̸» Ý´»¿² Ы´´ º±® »¨½»°¬·±²¿´ ¸¿²¼ ¿²¼ º±®»¿®³ -¬®»²¹¬¸Wò̸» Ü»¿¼´·º¬ Ô±½µ±«¬ º±® ³·¼-»½¬·±²ô ¬®¿°-ô ¿²¼ ¹®·° »³°¸¿-·-Wò ̸» Í·¼» Ю»--O-»ª»² ®»¿-±².©¸·½¸ »²¿¾´» §±« ¬± -¯«»»¦» ³±®» ¸±®-»°±©»® ±«¬ ±º §±«® ¾±¼§ó»²¹·²»ò Ì»²-·±²ÿ ɸ¿¬ º±®½» ·.¿®» °®»³¿¬«®»´§ º¿¬·¹«»¼ ¼«®·²¹ ¸·¹¸ó®»° -»¬-Wò ɸ§ ³±-¬ -»®·±«.½¸±·½» ̸» ¼¿²¹»®.

±¬¸»® ©®·¬»®-ô ¬®¿·²·²¹ ³±¼¿´·¬§ ©·-»ÿ Þ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹ ¾«·´¼.²»»¼-ò × -¿´«¬» пª»´ ¿²¼ Þ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹òMOÔÑË×Û Í×ÓÓÑÒÍô É»-¬-·¼» Þ¿®¾»´´ N× ®»½»·ª»¼ ³§ ½±°§ ±º Þ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹ ¿ º»© ¼¿§.·.¿ ¾±±µ × ©·-¸ × ©±«´¼Kª» ¸¿¼ ©¸»² × -¬¿®¬»¼ ¬®¿·²·²¹ò пª»´ ·.¾§ ¹·ª·²¹ §±« ¬¸» µ²±©´»¼¹» ¬± ®»³±ª» ¬®¿·²·²¹ ±¾-¬¿½´».¾±±µò ̸·.Þ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹ º®±³ º´»¨·¾·´·¬§ ¬± ¿´´ ¬§°».º®±³ ³¿²§ ±º ¬¸» ¹®»¿¬»-¬ -¬®»²¹¬¸ »¨°»®¬.¬®»³»²¼±«-ò ̸» ³·¨ ¾»¬©»»² ¬»¨¬ ¿²¼ °¸±¬±.¾±±µòMOÞËÜ ÖÛÚÚÎ×ÛÍô ß«¬¸±® ±º ر© ¬± ͯ«¿¬ çðð´¾-ò N× ©¸±´»¸»¿®¬»¼´§ ®»½±³³»²¼ Þ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹æ × ª·»© ·¬ ¿.½±ª»®»¼ ·² пª»´K.º±® ̸» λ²¿·--¿²½» Ó¿² Þ§ пª»´ èòë ¨ ïï п°»®¾¿½µ íêë °¿¹».¹¿¬¸»®»¼ ¬± ¬¸·.¿®» ²»ª»® ¿ ®»¸¿-¸»¼òòò ¼¿-¸»¼ ±«¬òòò -»®ª·²¹ ±º ¬¸» -¿³» ±´¼ ¬¸·²¹ ±® »ª»² ½´±-» ¬± ·¬ò ׬ù.±²» ±º ¬¸±-» ¾±±µ.-°±¬ ±²å ¬¸» ½´¿®·¬§ ±º ¬¸» »¨»®½·-» ¼»-½®·°¬·±² ´»¿ª».ÚÎÑÓ ÐßÊÛÔÿ NÞ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹ ·.{ îëë 豬±¹®¿°¸íè ©±®µ±«¬ ½¸¿®¬- ýÞíï üìçòçë Ê·-·¬ ¬¸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ©»¾-·¬» ¬±¼¿§ ¬± ¬¿µ» ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º º®»» ¿«¬¸±® »ó²»©-´»¬¬»®-ô °®±¼«½¬ «°¼¿¬»-ô ½«¬¬·²¹ »¼¹» º·¬²»-.¬¸¿¬ ©·´´ -°»»¼ §±« ¬±©¿®¼ §±«® ¹±¿´.¿®±«²¼ ¬¸» ©±®´¼ô °´«.±²» ±º ¬¸±-» º»© °»±°´» ©¸± ½¿² ®»¿´´§ ¼»¿´ ·² ¬¸» -½·»²½»ó³»»¬-ó®»¿´ ©±®´¼ ¬®¿·²·²¹ ¿®»¿ò × ©±«´¼ ¶«³° ±² ·¬ ·º × ©»®» §±«ò DZ« ®»¿´´§ ²»»¼ ¬¸·.¿®¬·½´».·²½´«¼»æ Ü·²±-¿«® Ì®¿·²·²¹ ¾§ Þ®±±µÕ«¾·½µô Þ®¿©² ¾§ ͬ«¿®¬ ӽα¾»®¬ô ̸» б´·¯«·² Ю·²½·°´»-ô Í«°»® ͯ«¿¬-ô ¾§ ο²¼¿´´ ͬ®±--»² ¿²¼ ¿ ¬±² ±º ±¬¸»®-ò É·¬¸±«¬ ¿²§ ®»-»®ª¿¬·±²ô × -¬¿¬» »³°¸¿¬·½¿´´§ ¬¸¿¬ Þ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹ ·¬¸» ¾»-¬ ¾±±µ ¬¸¿¬ × ¸¿ª» »ª»® ®»¿¼ ±² ¬®¿·²·²¹ò Ò±¬ ¶«-¬ ¾±¼§ó ¾«·´¼·²¹ô ¾«¬ ¿²§ º±®³ ±º -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ò ɸ§á Ò± ±¬¸»® ¾±±µ ½±²¬¿·².º±® §±« ®»½»²¬ ½±²¬®·¾«¬·±² ¬± ¬¸» »³°·®» ±º ³«-½´» ¿²¼ ³·¹¸¬ò Ê»®§ ·²¬»®»-¬·²¹ ¿²¼ ª¿´«¿¾´»òMOÜßÊÛ ÜÎßÐÛÎô ß«¬¸±® Þ®±¬¸»® ×®±²ô Í·-¬»® ͬ»»´ô º±®³»® Ó®ò ß³»®·½¿ô Ó®ò ˲·ª»®-» ¿²¼ Ó®ò ɱ®´¼ ׺ §±« ¿®» -»®·±«.±º -¬®»²¹¬¸ ¼»ª»´±°³»²¬ô ËòÍòÓòÝò ¬®¿·²·²¹ô ÎòÕòÌò ¬®¿·²·²¹ ¬·°.¬¸¿¬ ·¬ ©±«´¼ ¬¿µ» §±« º±®»ª»® ¬± ´»¿®² ¸±© ¬± ¼± ±² §±«® ±©²ò ̸·.¿¾±«¬ °¸§-·½¿´ ®»²±ª¿¬·±² ¿²¼ ©¿²¬ ¿ ²»© ¿°°®±¿½¸ ¬± °®±¹®»--·ª» ®»-·-¬¿²½» ¬®¿·²·²¹ô ¬¸»² °«®½¸¿-» Þ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹òMO ÓßÎÌÇ ÙßÔÔßÙØÛÎô º±®³»® ©¿-¸·²¹¬±²°±-¬ò½±³ ½±´«³²·-¬ô º·ª»ó¬·³» ©±®´¼ ³¿-¬»® °±©»®´·º¬·²¹ ½¸¿³°·±²ô ËÍß ½±ó½±¿½¸ô ïççï ©±®´¼ °±©»®´·º¬·²¹ ¬»¿³ ½¸¿³°·±²- Þ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹ Ó«-½´» ¿²¼ ͬ®»²¹¬¸ Ì®¿·²·²¹ Í»½®»¬.·.¿²¼ ¿ ¸·¹¸´§ó¿½¬·ª» Ü·-½«--·±² Í·¬»ò ß ¹±´¼³·²» ±º ¿¼ª·½» º®±³ ´»¿¼·²¹ »¨°»®¬-ô ½±²-¬¿²¬´§ «°¼¿¬»¼ÿ þɸ»² × º·®-¬ ®»½»·ª»¼ Þ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹ô × ¾´±½µ»¼ ±«¬ ¿² »²¬·®» ¼¿§ -± ×ù¼ ¸¿ª» »²±«¹¸ ¬·³» ¿²¼ «²¼·ª·¼»¼ ¿¬¬»²¬·±² ¬± -¿ª±® ·¬.¿ ³«-½´» ©®·¬»®ò Ì¿´µ ¿¾±«¬ ¬¸·²µ·²¹ ³¿²§ ³±ª».¬± ±ºº»®ô ¬¸·.¿²±¬¸»® ½´»ª»® µ·½µó¿--ô ¿·® ¬·¹¸¬ô -«°»®ó·²¬»²-» ¬®¿·²·²¹ ³±¼¿´·¬§ ¬¸¿¬ × ¸¿¼²K¬ »ª»² ½±²-·¼»®»¼ ·² ³§ ±©² ·²ª»-¬·¹¿¬·ª» ®»-»¿®½¸ ¿.°±·²¬ ·² ¸·.-«½¸ ¿ ¼»²-» ½±³¾·²¿¬·±² ±º ¬®¿·²·²¹ ®»¹·³»²-ô »¨»®½·-»-ô ¬®¿·²·²¹ ¬¸»±®§ô ¿²¼ °»®º±®³¿²½» ¬·°-òMOÓ×ÕÛ ÓßØÔÛÎô ¿«¬¸±® ±º ̸» Õ»¬¬´»¾»´´ ͱ´«¬·±² º±® Í·¦» ¿²¼ ͬ®»²¹¬¸ ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ .½±ª»®»¼ ¿²¼ ¿ ¾´«»°®·²¬ °®±ª·¼»¼ º±® ¸±© ¬± ¾«·´¼ ¿²¼ -¬®»²¹¬¸»² »ª»®§ ½±²½»·ª¿¾´» ³«-½«´¿® ¬¿®¹»¬ò ̸» ¼»¬¿·´ ¿²¼ ¼»-½®·°¬·±² ·.¬¸» °¸§-·¯«» °¿¹» ¾§ °¿¹»òþOÜÛÒÒ×Í Þò ÉÛ×Íô ß«¬¸±® ±º Ó¿--ÿô ο© Ó«-½´»ÿ ¿²¼ ß²¿¾±´·½ Ó«-½´» Ó¿--ô Ó«-½´»Ó¿¹ ײ¬ù´ ݱ´«³²·-¬ N̸¿²µ.·.¿¹± ¿²¼ ¸¿ª» ²±¬ ¾»»² ¿¾´» ¬± °«¬ ·¬ ¼±©²ò × ¿³ -·³°´§ ±ª»®©¸»´³»¼ ©·¬¸ ¬¸» ¿³±«²¬ ±º ¹®»¿¬ ·²º±®³¿¬·±² ·² ¬¸·.¿ -«³³¿¬·±² ±º ¬¸» ¿½½«³«´¿¬»¼ µ²±©´»¼¹» пª»´ Ì-¿¬-±«´·²» ¸¿.¾±±µ ©·´´ °®±ª» §±« ©®±²¹ò ܱ²ù¬ ³¿µ» ³» ½±³» ±ª»® ¬¸»®» O ¹»¬ ±ª»® ¬± ¼®¿¹±²¼±±®ò½±³ ¿²¼ ¹»¬ §±«® ½±°§ ¬±¼¿§ÿþOÝØßÎÔÛÍ ÍÌßÔÛÇô ½®»¿¬±® ±º ¬¸» Û-½¿´¿¬·²¹ Ü»²-·¬§ Ì®¿·²·²¹ øÛÜÌ÷ -§-¬»³ò NÞ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹ ½±ª»®.¿ ¬®»¿-«®» ½¸»-¬ ±º -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ -»½®»¬-òM OÔ¿®®§ ͽ±¬¬ô º·®-¬ Ó®ò Ñ´§³°·¿ Nݱ²¹®¿¬«´¿¬·±².ÿ DZ« ¸¿ª» ¼±²» ·¬ ¿¹¿·² пª»´ò Þ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹ ·¿ ¬®»¿-«®» ½¸»-¬ ±º -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ -»½®»¬-ò × ´±ª» ®»¿¼·²¹ §±«® -¬«ººò DZ«® ¾±±µ.¬± º·¬ »ª»®§±²»K.¬®«´§ L¿®³ °·¬ -±¿µ·²¹Kô »¨½·¬·²¹ -¬«ººò DZ« ¿®» ¿ ½®»¼·¬ ¬± ¬¸» ¹¿³» пª»´ò × ¿³ ¾»¬¬»® º±® ¸¿ª·²¹ µ²±©² §±«òM OÔßÎÎÇ ÍÝÑÌÌô ß«¬¸±® ±º Ô±¿¼»¼ Ù«²-ô º±®³»® Ó®ò ß³»®·½¿ô Ó®ò ˲·ª»®-» ¿²¼ ¬¸» º·®-¬ Ó®ò Ñ´§³°·¿ þ× ¬¸±®±«¹¸´§ »²¶±§»¼ Þ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹ò Ûª»®§ º»© °¿¹»-ô ¿¬ ´»¿-¬ô §±«® ¾±±µ ®»ª»¿´.²±¬ ½±³·²¹ º®±³ -±³» ²±ª·½» ¬®¿·²»» »·¬¸»®ò × ¸¿ª» ¾»»² -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²ó ·²¹ º±® ¬¸·®¬»»² §»¿®.¶«-¬ ¿¾±«¬ ¿²§ °¸§-·½¿´ ¬±°·½ §±« ½±«´¼ ¬¸·²µ ±ºò ׬K.±² ¬®¿·²·²¹ò ͱ³» ±º ³§ º¿ª±®·¬».²±¬¸·²¹ ¬± ¬¸» ·³¿¹·²¿¬·±²ò NÛª»®§ ¿-°»½¬ ±º ¬®¿·²·²¹ ·.¿¸»¿¼ ±º «.½¿®»»®ò Ûª»®§ ¾±¼§ °¿®¬ ·.¿ ¹´±--¿®§ ±º »¨»®½·-».¿²¼ × ¸¿ª» ®»¿¼ ¿ ¬±² ±º ¾±±µ.½±²¬»²¬-òòò ׺ §±« ¬¸·²µ §±«ùª» ¿´®»¿¼§ -»»² »ª»®§¬¸·²¹ пª»´ ¸¿.

º±® L¬®¿·²·²¹ ¿¼ª·½»K ·² ¬¸» ³¿¹¿¦·²».±°»²»¼ º±® §±«W ̸» ¿´®»¿¼§ ¸·¹¸´§ -µ·´´»¼ ¿³±²¹-¬ §±« ©·´´ º·²¼ ¿ ¬®»¿-«®» ¬®±ª» ±º ²»© -¬®¿¬»¹·».±©² ¾±¼§ ¬± ¬¸» °¿·² ±º ·²º·²·¬» »¨°»®·³»²¬ò ß²¼ пª»´ ¸¿.¿ ¼¿§ º¿¨ §±«® ±®¼»® øèêê÷óîèðóéêïç Þ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹ Ó«-½´» ¿²¼ ͬ®»²¹¬¸ Ì®¿·²·²¹ Í»½®»¬.º±® ²±¬ »¨½»´´·²¹ ·² -¬®»²¹¬¸ô ½±²¬·²«·²¹ ¬± ¹¿·²ô ½±²¬·²«·²¹ ¬± ®»¿½¸ ²»© ¸»·¹¸¬.§±« »¨°»®·»²½» ±²» ¹®»¿¬ ¾®»¿µ¬¸®±«¹¸ ¿º¬»® ¿²±¬¸»®W ©·¬¸ §±«® ²»© «²¼»®-¬¿²¼·²¹ ±º ¬¸» -µ·´´ ±º -¬®»²¹¬¸ò Ú·¹¸¬ ¬¸»-» ½®·³».¬¸»§ ¸¿ª» ¿½¸·»ª»¼ ¾§ »³°´±§·²¹ пª»´K.¬¸» ·²-·¼·±«.¬± ±ºº»®W Þ»½¿«-» ¬± ¬®«´§ -«½½»»¼ ©·¬¸ §±«® -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ §±« ²»»¼ ¬± ¾»½±³» ¿ ³¿-¬»® ¿¬ ³¿µ·²¹ ¬¸»-» ¿¼¶«-¬³»²¬-W ׬K.¿ Ù±±¼ ݱ°ô Þ¿¼ ݱ° µ·²¼ ±º ¬¸·²¹æ DZ« ²»»¼ ¬± µ²±© ¸±© ¬± ½¿¶±´»ô ¬±®¬«®»ô -©»»¬ó¬¿´µô -»¼«½»ô ¾»¿¬ «° ¿²¼ ´·» ¬± §±«® ¾±¼§W ¬± ¾»²¼ ·¬ ¬± §±«® ©¿²¬-ÿ Þ«¬ §±« ¿´-± ²»»¼ ¬± µ²±© ¸±© ¬± º»»¼ ·¬ô ³¿·²¬¿·² ·¬ô ³¿µ» ·¬ ¸¿°°§ô ½¿®» º±® ·¬ô -»²-·¬·¦» ·¬ô °®±¬»½¬ ·¬W §»-ô ¿´´ ¬¸¿¬ ¹±±¼ ¹«§ ²·½» -¬«ºº ¬±±ò Ì®±«¾´» ·-ô ¬¸» ®«´».пª»´ ¸¿.¬¸» -¬±®§ ±º ¿ ½±²-¬¿²¬ -¬®«¹¹´» ¿¹¿·²-¬ ½±²º´·½¬·²¹ º±®½»-W Í·²½» ¿²½·»²¬ ¬·³».º¿½» ·¬W ±«® ¾±¼·».¾»-¬ ³¿¹¿¦·²» ¿®¬·½´».¬± ¿½¸·»ª» ¿²¼ ³¿·²¬¿·² ³¿¨·³«³ °»®º±®³¿²½»ò Þ»½¿«-» ±«® ¾±¼·».¾»»² ¿®±«²¼ ¬¸» ¾´±½µô µ²±©.¾»»² °»®°»¬®¿¬»¼ ·² ¬¸·.¼¿§ ¿²¼ ¿¹»ô ¬¸¿¬ ©» ¿´-± ¸¿ª» ¬± º·¹¸¬ ¬¸» ³§¬¸ó³±²¹»®·²¹ ³¿®µ»¬»®.¬¸·.º±® ¬¸»-» »´·¬» ³»² ¿²¼ ©±³»² ±º ¬¸» -¬®»²¹¬¸ ¹¿³»ò øÞ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹ ®»°®»-»²¬.µ»»° ½¸¿²¹·²¹ ±² §±«W ɸ»²K.¸·.¿²¼ º·²» °±·²¬.³±-¬´§ ¾»½¿«-» ©» ²»ª»® ¹±¬ ¬¸» »¼«½¿¬·±² ©» ²»»¼»¼ O ¬± µ²±© ¸±© ¬± ©·² O ¿²¼ µ»»° ©·²²·²¹ O ¬¸» ¹«»®®·´´¿ ©¿® ¿¹¿·²-¬ ±«® ±©² ¾±¼·»-ò Ѻ ½±«®-»ô ·¬ ¼±»-²K¬ ¸»´°ô ·² ¬¸·.±º ³±-¬ ±º ©¸¿¬ °¿--».¿²¼ -«½½»--ò DZ«K´´ ¾» º·®»¼ «° ¿´´ ±ª»® ¿¹¿·²ô ¿.¸»´´W ·¬K.¿®» ®»´«½¬¿²¬ °¿®¬²»®.{ îëë 豬±¹®¿°¸íè ©±®µ±«¬ ½¸¿®¬- ýÞíï üìçòçë ©¸»²K.¿ °¿¬¸ º±® §±« ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ³·²»º·»´¼W Ò±©ô §±« ½¿² -¬±° ¾«¬¬·²¹ §±«® ¸»¿¼ ¿¹¿·²-¬ ¬¸» ©¿´´ ¿²¼ -¬®·¼» ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ¼±±® пª»´ ¸¿.¬·°-W ¸«²¼®»¼.º±® ̸» λ²¿·--¿²½» Ó¿² Þ§ пª»´ èòë ¨ ïï Í°·®¿´ ¾±«²¼ ɱ®µ¾±±µ íêë °¿¹».±º ¿¼¶«-¬³»²¬ ¬± ¬¸» ¾±¼§K.-·³°´§ ²±¬ ±² ¬¸» ³»²«ò пª»´ ¸¿-ô º®¿²µ´§ô ¼±²» ¬¸» ®»-»¿®½¸ º±® §±«W °´«²¼»®·²¹ ¾±¬¸ ¬¸» ½´¿--·½ ¿²¼ ¬¸» ´·¬¬´»óµ²±©² -¬®»²¹¬¸ ¬»¨¬.¬¸» -¬±®§ ±º ½±²-¬¿²¬´§ ¿¼¶«-¬·²¹ô ½±²-¬¿²¬´§ »²¹¿¹·²¹ ·² ¿ ¹«»®®·´´¿ ½¿³°¿·¹² ±º ¬®·½µ»®§ ¿²¼ -µ«´´¼«¹¹»®§ ¿¹¿·²-¬ ±«® ±¾-¬·²¿¬» ¾±¼-ò ß -³¿´´ ª·½¬±®§ ¸»®»ô ¿ -»¬¾¿½µ ¬¸»®»ô ¿ -«¼¼»² ¾®»¿µ¬¸®±«¹¸ô ¿²±¬¸»® -»¬¾¿½µô ¿²±¬¸»® ¾®»¿µ¬¸®±«¹¸ô ¿ ´±²¹ -¬¿´»³¿¬»ô ¿²±¬¸»® ¾®»¿µ¬¸®±«¹¸ W ·¬ ²»ª»® »²¼-ÿ ß²¼ ³¿²§ ±º «.¿¬ ¬¸» ½±®®»½¬ ¬·³» ¿²¼ ¬¸»§ ½¿² -«®¹» º±®©¿®¼ ·² ¬¸»·® ¹¿·²-W ¹·ª» ¿ ½¸¿³°·±²-¸·° ½¿´·¾»® ¬»¿³ ¬¸» ®·¹¸¬ ½±¿½¸·²¹ ¬·°.-·³°´§ ¹·ª» «° º®±³ -¸»»® º®«-¬®¿¬·±²ò É» ¯«·¬ô ©¸»² °»®¸¿°.±º ¬¸» Ó±¼»®² Ü¿§ Ó¿-¬»®- Ì ¸» º·¹¸¬ º±® ¹®»¿¬»® -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ³«-½´» ·.³»²¬·±²»¼ô ·¬K.±²´§ ¬±± ©»´´æ ̸» -¬±®§ ±º -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ ·.º®±³ °¿-¬ ¿²¼ °®»-»²¬W ²»¬©±®µ·²¹ ¿²¼ ½±³°¿®·²¹ ²±¬».ͳ¿-¸ DZ«® Ì®¿·²·²¹ д¿¬»¿«-ô Ѫ»®½±³» ײ¶«®·»-ô Ó¿µ» ˲°®»½»¼»²¬»¼ ͬ®»²¹¬¸ Ù¿·².¿ ³¿-¬»®°´¿² ¬± »´·³·²¿¬» ¬¸±-» ½¸»¿°ô ½±-³»¬·½ô -µ·²ó¼»»° ´±±µ-W ¿²¼ ³±ª» ¬± -¬®»²¹¬¸óº®±³ó¬¸»ó·²-·¼»ó±«¬ò Û¨°»®·»²½» ¿ ²»© ´»ª»´ ±º ½±²º·¼»²½» ¿.¼»ª»´±°»¼ ±ª»® ³¿²§ô ³¿²§ §»¿®.¿²¼ ¹§³.º±® »´»ª¿¬·²¹ §±«® ¹¿³»ò ߺ¬»® ¿´´ô ¹·ª» ¿ ½±²-«³³¿¬» °®±º»--·±²¿´ ¬¸» ½±®®»½¬ ¿¼¶«-¬³»²¬.¸¿ª» ¹±²» ¬± ¬¸» ¼®¿¹±²¼±±®ò½±³ -¬®»²¹¬¸ º±®«³ ¬± -¸¿®» ¬¸» ¿-¬±²·-¸·²¹ ¹¿·².·² ¬¸» -¬®»²¹¬¸ ¹¿³»W ß²§±²» ©¸±K.±º ¿¬¸´»¬».¿²¼ ³¿®¬·¿´ ¿®¬·-¬.º®±³ ¬¸» ½¸«³°É¸¿¬ º·²¿´´§ ¼·-¬·²¹«·-¸».·.º¿·´»¼ §±«W пª»´ ¸¿.§±«K´´ ¯«·½µ´§ ¼·-½±ª»® ·² Þ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹ô ¿ ½´±-» ¿¼¸»®»²½» ¬± ½´¿--·½¿´ -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ °®·²½·°´».-°»²¬ ¸·.O ©¸»®» ®»-«´¬.±²» ¬¸·²¹ ¬¸¿¬ ³¿µ».±º ¬¸±«-¿²¼.¿²¼ ²«³»®±«.³¿¼ ¿.-·--·º·½¿¬·±² ±º ¬¸» ¾±¼§ ¬¸¿¬ ¸¿.пª»´ º®±³ ¿´³±-¬ ¿²§ -¬®»²¹¬¸ ¿«¬¸±® ±² ¬¸» °´¿²»¬W ·.¬¸» ¬®«» ®»½·°» º±® -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ³«-½´» ¾«·´¼·²¹ -«½½»--ò ɸ¿¬ ¿®» ¬¸»-» µ»§ °®·²½·°´»-á DZ«K´´ º·²¼ ¬¸»³ ¿´´ ·² Þ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹ò Þ«¬ ¿.§±«® °±©»® ¼±».·² ¬¸» ª»®§ ¸¿®¼ ¬»-¬·²¹ ¹®±«²¼ ±º ¾±¬¸ ß³»®·½¿² ¿²¼ ͱª·»¬ Í°»½ ±°-ô ±º ¬¸» ËÍ Ó¿®·²»-ô ÍÉßÌô °®±º»--·±²¿´ ¿¬¸´»¬»-ô ³¿®¬·¿´ ¿®¬·-¬-ô ¹§³²¿-¬-ô °±©»®´·º¬»®-ô ©»·¹¸¬´·º¬»®-ô Ñ´§³°·½ ½¸¿³°·±².¬®¿·²»¼ ¬¸±«-¿²¼.±º ±«® ½±«²¬®§ò Ú±®¬«²¿¬»´§ô ¬¸»®» ·.±¬¸»® ¬±«¹¸ô ¬±«¹¸ ½±³°»¬·¬±®.±º ¬»½¸²·¯«»W ¬¸¿¬ -»°¿®¿¬» ¬¸» ½¸¿³°.пª»´ ¸¿.½±«²¬®§ô ·² ¬¸» ²¿³» ±º ¾±¼§¾«·´¼·²¹ ¿²¼ º·¬²»--ò Þ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹ ·.±º -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ ¸¿´ºó¬®«¬¸-ô °®»§·²¹ ±² ±«® ·¹²±®¿²½» ¬± ³¿µ» ¿ ¯«·½µ ¾«½µ ±«¬ ±º ¬¸» ¹«´´·¾´»W É» ¸¿ª» ¬± º·¹¸¬ ¿¹¿·²-¬ ¬¸» ³¿½¸·²»-ô ¬¸» ¹·¦³±-ô ¬¸» ¯«·½µ º·¨»-ô ¬¸» ¿¾-«®¼ ½´¿·³.¼±²K¬ ©¿²¬ ¬± ½¸¿²¹»ÿ ß²¼ ·º ©» ³¿µ» ¬¸»³ô ¬¸»§K´´ ¼± ¬¸»·® ¾»-¬ ¬± -¿¾±¬¿¹» «-ÿ Ô»¬K.·¬ ¿°°´·».¿²¼ ®»-«´¬.¿®» »ª»®§¬¸·²¹ ¿²¼ º¿·´«®» ·.пª»´ ¿.¿¾·´·¬§ ¬± ¦»®± ·² ±² ¬¸» º·²»® °±·²¬.±º ¬®±±°¿²¼ °±´·½» ©¸±-» ´·º» ³·¹¸¬ ¼»°»²¼ ±² ¸·.¿²¼ °¸§-·½¿´ ³»¼·±½®·¬§W ß²¼ ¬¸¿¬K.·¬ ¬·³» ¬± ¹·ª» ¬¸» ¾±¼§ ¿ ¹±±¼ -³¿½µ·²¹ ¿²¼ ïièððièççiëïïï îì ¸±«®.§±« ¬¸» «´¬·³¿¬» ®±¿¼ ³¿° º±® °®±¹®»-.¬± -¬®»²¹¬¸ó-µ·´´ ³¿-¬»®§ O ¿²¼ ³¿µ» ¸·-¬±®§ ±º §±«® °¿-¬ º¿·´«®»-ò .O ¿²¼ ¬¸» ¼±©²®·¹¸¬ º±±´·-¸²»-.½±²¬·²«·²¹ »ºº±®¬ ¬± -¿¾±¬¿¹» §±«® °®±¹®»--ò ̸¿¬ O ¿²¼ ¬¸» -¸»»® ¾®»¿¼¬¸ ¿²¼ ©»¿´¬¸ ±º ¬¸» º·²» °±·²¬.§±«ô §±«K´´ º·²¼ §±«®-»´º ©·¬¸ ¬¸» °±©»®ó¾±¼§ ±º ¿ ©·´¼ ¿²·³¿´ O ¾«¬ ¬¸» ³·²¼-»¬ ±º ¿ -µ·´´»¼ -¬®»²¹¬¸ó-½·»²¬·-¬ò ߺ¬»® ¿´´ §±«Kª» °«¬ §±«®-»´º ¬¸®±«¹¸ ¿´®»¿¼§ô §±« ±©» ·¬ ¬± §±«®-»´º ¬± ¹»¬ пª»´K.¬± ¸·.¿¹¿·²-¬ ¬¸» ¾±¼§ ׺ ¬¸»®»K.·¬ ¬¸» ¬·³» ¬± ´·¹¸¬»² «°á пª»´ -¬»»®.¹®»¿¬ ³¿-¬»®-W -«¾³·¬¬·²¹ ¸·.²±¬ó¾§óº¿® »²±«¹¸ ¬± ¶«-¬ µ²±© ¿²¼ »³°´±§ ¬¸»-» µ»§ °®·²½·°´»-ò Þ»½¿«-» ©·¬¸±«¬ ¿² ¿¼¼·¬·±²¿´ ¾¿¹ ±º ¬®·½µ-ô §±«® ¾±¼§ ©·´´ ·²»ª·¬¿¾´§ º·²¼ ¿ ©¿§ ¬± »-½¿°»W Ü·-½±ª»® ¬¸» º·²»® °±·²¬.©·¬¸ ¬¸» ½¸¿²½» ¬± ¿½¸·»ª» ¬¸»·® ¼®»¿³.-¬®»²¹¬¸ ¿¼ª·½»W ײ Þ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹ô §±« ¹»¬ ¬¸» »--»²½» ±º ³±-¬ó ¿´´ ±º ¬¸» -¬®¿¬»¹·»-ô ¬·°-ô ®±«¬·²».¿ ½±³°·´¿¬·±² ±º ³¿²§ ±º пª»´K.¿²¼ Ù®±© Ó±®» Ó«-½´»W ©·¬¸ ¿ Ý´¿--·½¿´ Û¼«½¿¬·±² ·² ¬¸» É·-¼±³ ±º ¬¸» п-¬ O ¿²¼ ¬¸» ͽ·»²¬·º·½ Þ®»¿µ¬¸®±«¹¸.©» ½±«´¼ ¸¿ª» -¬¿§»¼ ¿¸»¿¼W É» ¾»½±³» ½±²¬»²¬ ¬± -´±«¹¸ ¾¿½µ ·²¬± -´¿½µ²»-.©·¬¸ ³¿²§ ±º ¬±¼¿§K.¿¼ª·½»ò ß²¼ ±º ½±«®-»ô ¬»².´·º» ·³³»®-»¼ ·² ¬¸» -¬«¼§ ¿²¼ °®¿½¬·½» ±º °®¿½¬·½¿´ -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ³«-½´» ¬®¿·²·²¹W ¿.¬¸¿²µ.O ©¸»² -¬®»²¹¬¸ ³»¿²¬ -«®ª·ª¿´ O ¬± ¬¸» ³±®» ³±¼»®² ¹±¿´.-¸±®¬ ½«¬.±ª»® ¬¸» ½±«®-» ±º ¬¸» ´¿-¬ º»© §»¿®-ò÷ Ò±©ô ©·¬¸ Þ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹ô ¬¸»®» ¿®» -·³°´§ ²± ³±®» »¨½«-».¿ -±´«¬·±² ¬± ¿´´ ¬¸» ½±²º«-·±²ô ·¹²±®¿²½» ¿²¼ «²½»®¬¿·²¬§W ɸ»² ¿´´ »´-» ¸¿.·² §±«® °»®º±®³¿²½»ò Ü»º»¿¬ ¬¸» »²»³·».¿²¼ ¬¸»§ ½¿² ©·² ·¬ ¿´´W Ú±® ¬¸» ®»¹«´¿® ¾±¼§¾«·´¼»® ±® -¬®»²¹¬¸ ¿¬¸´»¬»ô пª»´ ¹·ª».±º ½±³°»¬·¬·ª» »¨½»´´»²½» ¿²¼ °¸§-·½¿´ ½«´¬«®»ô ©»Kª» º±«¹¸¬ ¿ ²»ª»®ó»²¼·²¹ ¾¿¬¬´» ©·¬¸ ±«® ±©² ¾±¼·».¬¸» ¬¿´µ·²¹ º±® §±«Wò ß®³»¼ ©·¬¸ ¬¸» ²»© µ²±©´»¼¹» пª»´ ¹·ª».±º °®±¹®»-Ò±©ô ¿.

½®¿-¸ ½±«®-» ·² ¬¸» ²»«®±-½·»²½» ±º ½«´¬ -¬¿¬«-ò п¹» îï < Ü·-½±ª»® ¬¸» ¸¿®¼»-¬ô §»¬ ³±-¬ »ºº»½¬·ª» -¯«¿¬ °®±¹®¿³ »ª»® óó ¹«¿®¿²¬»»¼ ¬± ¾´¿-¬ §±« ©·¬¸ ·²½®»¼·¾´» ¹¿·²-ò < ر© »ª»² ¿² ¿¼ª¿²½»¼ ¿¬¸´»¬» ½¿² ¿¼¼ ïðð °±«²¼.-§-¬»³ ¼«®·²¹ §±«® -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ò < Þ«·´¼ ³·¹¸¬ ¿²¼ ³«-½´» ©·¬¸ ¬¸·.-·¦» °®·²½·°´»ò п¹» îè < Þ» ¿.ëìíîï ®±«¬·²»ò < é ½´¿--·½ -»¬ ¿²¼ ®»° -½¸»³».-¬®¿·¹¸¬º±®©¿®¼ °±©»® ½§½´»ò п¹» ìî < ر© ¬± ¬¿µ» ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º L¼»´¿§»¼ ¬®¿²-³«¬¿¬·±²K ¬± ¹¿·²ô ¿º¬»® ¹±·²¹ ²±©¸»®»ò п¹» ìì < Ú»»´·²¹ ¾«®²¬ ±«¬ º®±³ ¸»¿ª§ô ¸»¿ª§ ´·º¬·²¹á Ø»®»K¬¸» °»®º»½¬ ®»³»¼§ óó º®±³ Ϋ--·¿² ©±®´¼ ©»·¹¸¬´·º¬·²¹ ½¸¿³°·±²ô Õ«®»²¬-±ªò < ر© ¬± ¿ª±·¼ ¾«®²·²¹ ±«¬ §±«® ²»®ª±«.¸·.¬¸¿² ·²º®»¯«»²¬ ´±²¹ ±²»-ò < ر© ¬± º·²·-¸ ¿ ©±®µ±«¬ º»»´·²¹ -¬®±²¹»® ¬¸¿² ©¸»² §±« -¬¿®¬»¼ÿ п¹» î < д¿¬»¿«»¼á Þ«®²¬ ±«¬á Ì®§ ¬¸·.´·µ» ¬¸» -¯«¿¬ »¨°´±¼» ·² °±«²¼¿¹» óó ©¸»² §±« º·²»--» §±«® -¬®»²¹¬¸ -µ·´´ ©·¬¸ -»²-·¬·ª·¬§ ¬®¿·²·²¹ò < ̸» ´·¬¬´»óµ²±©² -»½®»¬ ±º »¨¬»²-±® ®»º´»¨ ¬®¿·²·²¹ ½¿² ¹·ª» §±« ¿ ½¸¿³°·±²-¸·° »¼¹»ò < ɸ§ §±« ½¿² ·²-¬¿²¬´§ ¿¼¼ ¬©± ®»°.¿² ±¨ÿ ر© ¬± «-» L¿º¬»®ó»ºº»½¬K ±ª»®´±¿¼.·² §±«® ·² §±«® ¬®¿·²·²¹ ©·¬¸ ¬¸·.¹±·²¹ ²±©¸»®» ©·¬¸ §±«® ³·´·¬¿®§ °®»--á ͸±½µ ¬¸»³ ·²¬± ´·º» ¿²¼ ¹®»¿¬ ²»© -¬®»²¹¬¸ñ-·¦» ¹¿·².¬± -©»´´ ©·¬¸ ¼»²-» ¿²¼ °±©»®º«´ < Ü·-½±ª»® ¬¸» ¾»²½¸ °®»-.±º ¬»²¼±² ¬®¿·²·²¹ ¿®» ¿ ³«-¬ º±® »¨°»®·»²½»¼ ·®±² ¿¬¸´»¬».¬± ¾«·´¼ ¿ ¼»²-»ô < ׬ ½¿² ½±-¬ ¬¸»³ ¿ ½¸¿³°·±²-¸·°ÿ ̸» ½®·¬·½¿´ »®®±® »ª»² »´·¬» ´·º¬»®.óó ©·¬¸±«¬ ½¸¿²¹·²¹ ¿²§ ±º §±«® º¿ª±®·¬» »¨»®½·-»-ò ¬¸·.±º ¬¸» Ϋ--·¿² ¾±¼§¾«·´¼·²¹ «²¼»®¹®±«²¼ < ر© ¬¸» ¬»½¸²·¯«» ±º Lº¿¬·¹«» ½§½´·²¹K ½®»¿¬»¼ ¿ ª»®·¬¿¾´» ¿®³§ ±º ¸»ó³»² ·² ïçèðK.¬± µ»»° ±² ¹¿·²·²¹ -¬®»²¹¬¸ò < ɸ§ °®¿½¬·½» ¿´±²» ©±²K¬ ¸»´° §±« ³¿µ» ³¿²·¿½¿´ -¬®»²¹¬¸ ¹¿·².·² ¶«-¬ ¬¸®»» ³±²¬¸-ÿ < ر© ¬± ¹»¬ -¬®±²¹»®ô º¿-¬»® ¾§ L©¿ª·²¹K §±«® ©»·¹¸¬-ò п¹» ëð < ß²±¬¸»® ¹®»¿¬ -¸±®¬½«¬ ¬± -¬®»²¹¬¸ó-µ·´´ ³¿-¬»®§ò < ͸±®¬ ±² ¬·³»ô ¾«¬ -¬·´´ ©¿²¬ ¬± ¹¿·²á ݱ³¾·²» ¬¸»-» ¬©± ³»¬¸±¼.Õ¿®¿°»¬§¿² -»¬ ¿ ¬»»²¿¹» ©±®´¼ ®»½±®¼ ¾§ ¼»¿¼´·º¬·²¹ íòïì ¬·³».¬¸¿² º±«® ³±²¬¸-ò < ̸» Ϋ--·¿² ͯ«¿¬ ß--¿«´¬ óó ¾®«¬¿´ ¾»§±²¼ ¾»´·»ºò < ß ³¿¼ ½±³³·»K.¬¸¿² ¬©± ©»»µ-ô «-·²¹ Ó½Õ»¿²K.¬¸¿² ¬©± ³±²¬¸-ò п¹» ïí < ß Í±ª·»¬ Í°»½·¿´ Ú±®½».©·¬¸ µ»¬¬´»¾»´´.ɱ®´¼K-ò п¹» íð < Ϋ--·¿² ½¸¿³°·±².¬± ¬¸» Í»¬½¸·²±ª °®·²½·°´»ò < Í¿®µ·.°®±¾´»³ ¿²¼ -«®¹» º±®©¿®¼ ©·¬¸ §±«® -¬®»²¹¬¸ ¹¿·²-ò < ׬K.º¿·´»¼ÿ óó ͸±½µ ¬®»¿¬³»²¬ º±® «²°®»½»¼»²¬»¼ ¹¿·²-ô º¿-¬ ¿²¼ ¹«¿®¿²¬»»¼ ·³°®±ª»³»²¬ò п¹» îì < ر© ¬± ³¿µ» §±«® ´»¹.-¯«¿¬ ·² ´»-.¾±¼§©»·¹¸¬ óó «-·²¹ ¬¸·-·³°´»ó¿-ó½¿²ó¾» ½§½´»ò п¹» ëî < ͸±«´¼»®.Í»½¬·±² Ѳ»æ б©»® Ì®¿·²·²¹ < ̸» ®»¿´ -»½®»¬ ¬± -°»½¬¿½«´¿® -¬®»²¹¬¸ ¹¿·²-ò < ̸» ¬©± -¬®»²¹¬¸ -µ·´´.¬± -¬·³«´¿¬» ³«-½´» ¹®±©¬¸ò < ɸ»² óó ¿²¼ ©¸»² ²±¬ óó ¬± «-» ¬¸» L¬±«½¸ ¿²¼ ¹±K ¬»½¸²·¯«» ·² §±«® ¼»¿¼´·º¬-ò п¹» ëê < ر© ¬± ³¿µ» §±«® ¼»¿¼´·º¬ º¿® ¸¿®¼»® óó ©·¬¸±«¬ ¿¼¼·²¹ ©»·¹¸¬ò < ̸·.¬¸¿²µ.¬± §±«® -¯«¿¬ -·³°´§ ¾§ ®»³±ª·²¹ §±«® -¸±»-ò < ̸» ¾»-¬ ¬·³» ¬± °»®º±®³ -«°®¿³¿¨·³¿´ ©¿´µ±«¬-ò < ر© ¬± ¬¿µ» º«´´ ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º Ø»²²»³¿²K.ͱª·»¬ Ù±´¼ Ó»¼¿´·-¬ -©±®» ¾§ ¬¸» ·³°±®¬¿²½» ±º ¼»ª»´±°·²¹ -°±®¬ -°»½·º·½ ¾±¼§ ¿©¿®»²»-.±²» ¬»½¸²·¯«» ©·´´ ¼± ¿ º·²» ¶±¾ ±º º·¨·²¹ ¿²µ´» -¬®»²¹¬¸ò < ɸ§ ¬¸» ´·¬¬´»óµ²±©² -»½®»¬.§±« ³«-¬ ¸¿ª» ¬± º±®¬·º§ §±«® °±©»®ò < ̸» ¾»-¬ ¾®»¿¬¸·²¹ ¬»½¸²·¯«» ¬± »²-«®» §±« ¹»¬ -¬®±²¹»® ·² »ª»®§ ´·º¬ò Ú·²¼ ·¬ ·² §±«® -±«²¼ -§-¬»³ÿ < ̸» ¾¿-·½ ´¿©.½¿´´»¼ ¸·³ L̸» ɱ²¼»® ±º Ò¿¬«®»K óó ´»¿®² ¸·.±º ¿´´ °»®-«¿-·±²-ò п¹» ëç ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ .¿½¸·»ª»¼ ¿ < Ï«·½µÿ ̸·.-©»´´ ©·¬¸ ³«-½´» ¿²¼ °±©»®ò < ̸»-» í °±©»®º«´ ¬»½¸²·¯«».³¿§ §·»´¼ ¹®»¿¬»® -¬®»²¹¬¸ ¹¿·².»ª·´ °®±³·-»æ -«®ª·ª» ¬¸·.¬± ³¿µ» §±« -¬®±²¹»®ò < ر© ¬± º±±´ §±«® ·²¬»®²¿´ L¹±ª»®²±®.½±²-·¼»® ¬¸·.³¿¨ ·² ´»-.»¨°´±¼»ò п¹» í < ̸» ³»¬¸±¼ ¬¸¿¬ ¼·¼ ³±®» º±® ¿ ÍÉßÌ ·²-¬®«½¬±®K-¬®»²¹¬¸ ·² ¿ ©»»µ óó ¬¸¿² ½±²ª»²¬·±²¿´ ¬®¿·²·²¹ ·² ¬»² °®»ª·±«.¸·¹¸ó¬±²²¿¹» °®±¹®¿³ ©·´´ »¿-·´§ °¿½µ ¬»² ¬± º·º¬»»² °±«²¼.óó ¿²¼ ©¸¿¬ ©·´´ÿ п¹» î < ̸» °»®º»½¬ ²«³¾»® ±º ®»°.-¬¿´´»¼á Ö«³° -¬¿®¬ §±«® ¾»²½¸ ©·¬¸ ¬¸» ©·²²»®.±º »·¹¸¬ ±«¬ ±º »´»ª»² ¹±´¼ ³»¼¿´.¾»²½¸ «° ¾§ ìë ´¾.-°»½·¿´ -»½®»¬ò п¹» ïðò < ͬ«½µ ±² §±«® ¾»²½¸ °®»--á ر© ¬¸» -«®°®·-·²¹ ¿¼¼·¬·±² ±º ¿ °·»½» ±º ©±±¼ ½¿² ¸»´° §±« ¾´±© ¬¸®±«¹¸ §±«® ½«®®»²¬ °´¿¬»¿«ò п¹» ïî < Ø¿®¼¹¿·²»®á óó Ò± ©¿§ô ²± ¸±©ô ²± ³±®» óó ©¸»² §±« ´»¿®² ¬¸» LÍ·¨ É»»µ ا°»®¬®±°¸§ ݧ½´»òK < ̸·.©·¬¸ ¬¸» LÎÕÝ ´¿¼¼»®òK п¹» ëì < Ò»© ©¿§.-¬®±²¹ ¿.³¿§ ¾» ¬¸» ³±-¬ »ºº»½¬·ª» ¹´«¬» »¨»®½·-» ·² »¨·-¬»²½»ò п¹» ëè < É»¿µ ¿²µ´».©·´´ ¸»´° §±« ¿½¸·»ª» -¯«¿¬¬·²¹ »¨½»´´»²½» ·² ¬¸» -¸±®¬»-¬ °±--·¾´» ¬·³»ò < ر© ¬± ½±²¼·¬·±² §±«® -§-¬»³ º±® °»¿µ °»®º±®³¿²½»ò < ̸·.º±® -«°»®-¬®»²¹¬¸ < Û¨½»´ ¿¬ §±«® -°±®¬ÿ óó Ï«·¬ ¬®¿¼·¬·±²¿´ ¾±¼§¾«·´¼·²¹ ¿²¼ ¬¿µ» «° -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ò Ø»®»K©¸§W п¹» ìð Ê·-·¬ ¬¸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ©»¾-·¬» ¬±¼¿§ ¬± ¬¿µ» ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º º®»» ¿«¬¸±® »ó²»©-´»¬¬»®-ô °®±¼«½¬ «°¼¿¬»-ô ½«¬¬·²¹ »¼¹» º·¬²»-.¿®¬·½´».©·¬¸ ¿ ¾«´¹·²¹ ²»© °¸§-·¯«» ·² ´»-.óó ´»¿®² ¸±© ¿²¼ ©¸§ò п¹» îê -¬®»²¹¬¸ ³¿§ ¿´±²» ¾» ©±®¬¸ ¬¸» °®·½» ±º ¬¸·¾±±µò п¹» ìï < ̸» ³±-¬ ®»´·¿¾´» ³«-½´» ¿²¼ -¬®»²¹¬¸ ¾«·´¼·²¹ ³»¬¸±¼W °»®·±¼ò < ɱ®®·»¼ §±« ¿®» ©¿-¬·²¹ §±«® ¬·³» ©·¬¸ ±¾-±´»¬» ®±«¬·²»-á Ú·²¼ ±«¬ ©¸·½¸ ±²».±º -¬®»²¹¬¸K ·²¬± ¿¹®»»·²¹ ¬± ´»¬ §±« ¾» -¬®±²¹»®ò º±® ¾»-¬ -¬®»²¹¬¸ ¹¿·²-ò п¹» ïêò < ر© ¬± -«®°®·-» §±«® º®·»²¼.¬± -¬·´´ ³¿µ» °®±¹®»--ò п¹» ëï < ر© »ª»² ¬¸» ¾«-·»-¬ °»®-±² ½¿² -¬·´´ ³¿µ» -«®°®·-·²¹ ¹¿·².¬¸¿¬ ·.¬®¿·²·²¹ °®±¹®¿³ «-»¼ ¾§ < Ø×Ì ²±¬ ©±®µ·²¹ º±® §±«á ̸» º±«® -·³°´» -¬»°- ´·º¬»®K.²±¬ ¶«-¬ º±® º·®·²¹ -¯«¿¼-ÿ ر© ¬¸» «-» ±º ¿ -·³°´» ¾´·²¼º±´¼ ½¿² ¬®·¹¹»® -«®°®·-·²¹ ¹¿·²-ò < É¿¬½¸ ¼·ºº·½«´¬ ´·º¬.©±®µ ¬¸» ¾»-¬ô ²±©ò < ر© ¬± ¿ª±·¼ °´¿¬»¿«.¾±¬¸»®·²¹ §±«á ̸·.͸»§µ±K¾»§±²¼ó¾®«¬¿´ ¬®¿·²·²¹ °´¿² º±® ¾«·´¼·²¹ ½¸¿³°·±²-ò < Þ«·´¼ ¹®»¿¬»® -¬®»²¹¬¸ ¾§ »³°´±§·²¹ ¬¸»-» ¬¸®»» º«²¼¿³»²¬¿´ °®·²½·°´».-·³°´» ®»³»¼§ ¿²¼ ©¿¬½¸ §±«® -¬®»²¹¬¸ ¹¿·².°¸§-·¯«»ò п¹» ìê < Þ»²½¸ °®»-.°®±¹®¿³ ¿²¼ §±«® ´»¹.½¸¿³°·±² ß´»¨»§ Ó±·-»»ª «-»¼ ¬¸·- ®±«¬·²» ¬± °«-¸ ¸·.½±±´ ¿²¼ »ºº»½¬·ª» ®±«¬·²»ò п¹» ìç < Þ»²½¸ °®»-.©·´´ ¬«®² ·²¬± ½¿® ¶¿½µ-ò п¹» îì < ɸ»² ¿´´ »´-» ¸¿.½¿² ³¿µ» óó ¿²¼ ¬¸» -°»½·¿´ ¬»½¸²·¯«» ¬± »²¼ ¬¸·.¬± ¸·.¿¬ ¬¸» ×ÐÚ Ó»²K.¿²¼ ¿ ´·³·¬»¼ °®±¬»·² ·²¬¿µ»ò п¹» ïíò < Ü·-½±ª»® ©¸§ ¬¸» ͳ±´±ª ®±«¬·²» ¸¿.¬¸» ½®·¬·½¿´ ½±³°±²»²¬ ±º ¿²§ -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ò п¹» íï < Ϋ--·¿ °±©»®´·º¬·²¹ ³¿-¬»®³·²¼ Þ±®·.³»¬¸±¼ ¬± °¿½µ ±² ¬¸» °±«²¼.Ϋ--·¿ò п¹» ïè < ر© ¬± ½¸»¿¬ ¬¸» L´¿© ±º ¿½½±³³±¼¿¬·±²K óó ¿²¼ ¹¿·² ¾»§±²¼ §±«® ©·´¼»-¬ ¼®»¿³-ò п¹» ïç < ̸» ±²´§ ¬®¿·²·²¹ -¬®«½¬«®» º±® ½±²-·-¬»²¬ °¸§-·½¿´ ¹¿·².§»¿®-ÿ п¹» ì < ß °±©»®´·º¬·²¹ ½¸¿³°·±²K.³¿¬¸»³¿¬·½¿´ º±®³«´¿ º±® ®»¿´ ·²¬»²-·¬§ ·² -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ò п¹» ê < Ù»¬ ¬¸» ßÕìé ±º -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ò < LÒ»«®±´±¹·½¿´ ½¿®®§ó±ª»® ¬®¿·²·²¹K óó ¬¸» -»½®»¬ ¬»½¸²·¯«» ¬¸¿¬ ®»-«´¬»¼ ·² ¿ ïôîðð °±«²¼ -¯«¿¬ò < ̸» Ϋ--·¿².±º -«½½»--º«´ °®¿½¬·½» óó º±´´±© ¬¸»-» ¿²¼ §±« ½¿²K¬ ¸»´° ¾«¬ ¹¿·² ¿²¼ ¹¿·² ¿²¼ ¹¿·²ò п¹» î < ̸» ¾¿-·½ ¬»²»¬ ±º ³±¬±® ´»¿®²·²¹ óó µ²±© ¬¸·.º±® §±«® -¬®»²¹¬¸ °®±¹®¿³ óó ¾«¬ ©¸»² ·¬ ³·¹¸¬ ·²½®»¿-» §±«® ³¿¨ ¾§ «° ¬± ïëûò п¹» ëë < ر© ¬± ½±®®»½¬´§ «-» »½½»²¬®·½ ½±²¬®¿½¬·±².º±® ¹®»¿¬»® -¬®»²¹¬¸ò < ɸ§ º®»¯«»²¬ô ¾®·»º °®¿½¬·½».½´¿--·½ L½±«²¬¼±©² ¬± °±©»®òK < NÏ«·½µô ¸¿®¼ ¿²¼ »¨¬®»³»´§ »ºº»½¬·ª»òM óó ر© ¬± ±ª»®-¸±±¬ §±«® °®»ª·±«.óó ¼»-°·¬» -´»»° ¼»°®·ª¿¬·±²ô »¨½»--·ª» »¨»®½·-»ô -¬®»-.±º ³±¬±® ´»¿®²·²¹ò < ر© ¬± ·²½®»¿-» º®»¯«»²½§ ©·¬¸±«¬ ·²½®»¿-·²¹ º¿¬·¹«» óó º±® ¹®»¿¬»® ¬®¿·²·²¹ -«½½»--ò п¹» íç < ̸» ½®·¬·½¿´ -»½®»¬.®»´·¿¾´» ·² ¬¸» ´±²¹ ¸¿«´ò п¹» ïç < ß²±¬¸»® ¼»°»²¼¿¾´» °´¿¬»¿« ¾«-¬»® º±® §±«® -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ³«-½´» ¾«·´¼·²¹ ¬±±´¾±¨ò < ر© ¬± ¶±´¬ §±«® -§-¬»³ ·²¬± º®»-¸ ¹¿·².¿²¼ ¿ ¸·¹¸´§ó¿½¬·ª» Ü·-½«--·±² Í·¬»ò ß ¹±´¼³·²» ±º ¿¼ª·½» º®±³ ´»¿¼·²¹ »¨°»®¬-ô ½±²-¬¿²¬´§ «°¼¿¬»¼ÿ ³«-½´»ò < ɸ§ »¨°´±-·ª» ´·º¬·²¹ ½¿² ¾» ¼·-¿-¬®±«.¬¸¿² ¬©± ³±²¬¸-ò < Í»½®»¬.±º ¾»»º ±² §±«® º®¿³» ·² ´»-.

¾»»º ¬± §±«® ¬®¿°.¬± ¹®±© º¿-¬»®á ̸»² -¬®»¬½¸ ¬¸»³ÿ ´·¹¿³»²¬ º¿¬·¹«» óó-»¬¬·²¹ §±« «° º±® ·²¶«®§ ¿²¼ º¿·´«®»á Õ²±© ¬¸» -±´«¬·±²ò < ر© ¬± ¬®¿·² §±«® ½±²²»½¬·ª» ¬·--«».º±® °«´´«° °±©»® ¿²¼ »¨½»°¬·±²¿´ ´¿¬ ¼»ª»´±°³»²¬ò п¹» ïíè < Û--»²¬·¿´ °«´´«° ¬»½¸²·¯«».·² ¿¹±²§ º®±³ -± ³«½¸ ¸»¿ª§ ´·º¬·²¹á Ю±¬»½¬ ¬¸»³ ¾»¬¬»®ô ®»¼«½» °¿·²ô ©·¬¸ Lª·®¬«¿´ ¬·--«» ´»ª»®¿¹»òK < ر© ¬± ·²¶«®§ó°®±±º §±«® -¸±«´¼»®.ª»®-«.¹·ª» §±« ³±®» ¾¿²¹ º±® ¬¸» ¾«½µ ¬¸¿² ¬¸» ¸·¹¸ó·²¬»²-·¬§ ¬»½¸²·¯«»-ò < ر© ¿²¼ ©¸§ ·²¬»¹®¿¬·±²ô ²±¬ ·-±´¿¬·±²ô ·.¬®»³»²¼±«.¿²¼ ¿¼¼ °±«²¼.¿°°®±¿½¸ ½±«´¼ ¾®»¿¬¸» ²»© ´·º»ô ª·¬¿´·¬§ ¿²¼ °®±¹®»-.³«®¼»®·²¹ §±«® -¸±«´¼»®-á Ì®§ ¬¸·.-°»½·¿´ ¾®»¿¬¸·²¹ ¬»½¸²·¯«» °®±¬»½¬.±µ¿§ ¬± ¬®¿·² ¬©·½» ¿ ¼¿§á п¹» ïïî < ×.±º ¿½¬·ª» ²»¹¿¬·ª»-ò < λ´§·²¹ ±² »¨½»-.-± ¹±±¼ÿ ر© ¬± ¿--¿«´¬ §±«® ¾±¼§ ©·¬¸ ¿ ³¿¨ ±º L½±²-¬®«½¬·ª» °¿·²K óó ©·¬¸ ¬¸·.°®±¹®¿³ò п¹» ïïé < ر© ¿ «-»¼ °¸±²» ¾±±µ ½±«´¼ ¸»´° §±« ¿¼¼ ïë ´¾.·² ¬± §±«® -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ³¿-.¬± ¾» ³¿¨·³¿´´§ ¬±«¹¸ò < ɸ§ ¬¸» ¸·¹¸ó¬»²-·±² ¬»½¸²·¯«».¬± §±«® ¾»²½¸ ·² ¶«-¬ ±²» ³±²¬¸ò Í»½¬·±² Ì©±æ Ì®¿·²·²¹ д¿²²·²¹ Í»½¬·±² ̸®»»æ Þ¿½µ < ß®» §±« ½±²º«-»¼ ¿¾±«¬ ©¸»² ¿²¼ ¸±© ±º¬»² ¬± < Ò±¬¸·²¹ ±² ¬¸» °´¿²»¬ ¾»¿¬.·¬ ®»¿´´§ ±µ¿§ ¬± ¬®¿·² §±«® ¿¾.¾®«¬·-¸´§ »ª·´ ±²»ó¿®³»¼ ¼®·´´ò < É¿²¬ ¬®«´§ ¿³¿¦·²¹ ´¿¬-á п¹» ïîç < ر© ¬± ¿¼¼ ®·¹¸¬»±«.¬¸» ±°¬·³¿´ ª±´«³»ñ·²¬»²-·¬§ ®¿¬·± º±® -¬®»²¹¬¸ ¹¿·²-á п¹» ïðì < ̸» ±²» ®·¹·¼ ®«´» ±º ´±¿¼ ª¿®·¿¬·±² óó ·¹²±®» ¬¸·.¿®» ²±¬¸·²¹ -¸±®¬ ±º ³·®¿½«´±«-ò п¹» éë < ̸» -»ª»² º«²¼¿³»²¬¿´.»ª»®§ ¼¿§á ³±®» °±¬»²¬ °«´´«°ò п¹» ïíé < Ü·-½±ª»® í Ϋ--·¿² L´±© ¬»½¸ñ¸·¹¸ ½±²½»°¬K °®±¹®¿³.¿º¬»® «-·²¹ ¬¸·.< ÍÌÑÐÿ ݱ«´¼ §±«® ³«-½´» º¿¬·¹«» ¿½¬«¿´´§ ¾» < Ú±®³»® Ó®ò Ñ´§³°·¿ô Ô»» Ø¿²»§ô «-»¼ ¬¸·- < É¿²¬ §±«® ´¿¬.¬¸» Õ·²¹ ±º ¾¿½µ »¨»®½·-»-ò ß®» §±« ¿¾±«¬ ¬± ¼·-¿¹®»»á < ر© ¬± -³±µ» §±«® ¾¿½µ º®±³ ¬±° ¬± ¾±¬¬±³ ©·¬¸ ±²» -·³°´» ¾«¬ ¾®«¬¿´´§ ·²¬»²-» ´·º¬ óó ©¸¿¬ §±« ²»»¼ ¬± µ²±© ¬± ³¿µ» ·¬ ©±®µ ´·µ» ¹¿²¹¾«-¬»®-ò < Ó¿®·²».-¿º»®ô ¸»¿´¬¸·»® ³»¬¸±¼ ±º Lª·®¬«¿´ -·¦» ´»ª»®¿¹»òK п¹» êë < ß®» §±«® ¶±·²¬.§±« ³«-¬ µ²±© ¬± -«½½»»¼ ·² ¬¸» ·®±² ¹¿³»ò п¹» éê < Ú´¿®» ¿²¼ ¾«·´¼ §±«® ´¿¬-ô ¼»ª»´±° -°»½¬¿½«´¿® -¸±«´¼»® º´»¨·¾·´·¬§ô ©±®µ ¿´´ §±«® ½±®» ³«-½´».º®±³ ¬¸»·® ¬®¿·²·²¹ÿ ر© ½¿² ¬¸·.-°´·¬ ®±«¬·²»-ò п¹» çç < ̸» ³±-¬ º±±´°®±±º ¬®¿·²·²¹ -½¸»¼«´» º±® ¸·¹¸ó §·»´¼ ®»-«´¬-ò < ̸» °»®º»½¬ ¬®¿·²·²¹ -½¸»¼«´»W ·º -¬®»²¹¬¸ ·.§±« ³«-¬ µ²±© ¬± »¨½»´ ¿²¼ ¹¿·²ò < ̸» -·²¹´» ¾»-¬ »¨»®½·-» º±® ¼»ª»´±°·²¹ ¸«¹» ´¿¬-ò < ß½½±®¼·²¹ ¬± Ó·µ» Ó»²¬¦»®ô ¬¸·.³¿²»«ª»® ©·¬¸ ¿ ¬®¿° ¾¿® óó ¿²¼ ·¬ ½±«´¼ -°»´´ ¼·-¿-¬»® º±® §±«® ¾¿½µò п¹» ïëè Í»½¬·±² Ú±«®æ Ô»¹- < ر© L½±²¬®±´´»¼ ±ª»®¬®¿·²·²¹K ½¿² ¾» ¹¿·²ó-«°»®·±® < ر© ¬± º±®¹» ¬®«´§ °±©»®º«´ô ¬®¿ºº·½ó-¬±°°·²¹ ´»¹-ò < ر© ¬± °»®º±®³ ¿ ¸»¿ª·»®ô ¼»»°»® -¯«¿¬ óó ³±®» ¾±¼§¾«·´¼·²¹ -»½®»¬.¬± °®»ª»²¬ ·²¶«®§ ¿²¼ ®¿·-» §±«® ¬±´»®¿²½» ´»ª»´-ò < ß®» §±« ¿º®¿·¼ ±º ·²¶«®·²¹ §±«® ¾¿½µ ©¸»² ´·º¬·²¹ ¸»¿ª§á п¹» ïëê < ܱ §±« -´±«½¸ ¿º¬»® »¨»®½·-»á ̸·.©¸»² §±« -¯«¿¬ò .óó °¿®¬·½«´¿®´§ º±® ¾»¹·²²»®-ò п¹» çï < í ¸·¹¸ó§·»´¼ô §»¬ ·²»¨°»²-·ª» L¸±³» ¹§³-M º±® ¬¸» ½¸¿³°·±² ±² ¿ ¾«¼¹»¬ò ¬± L¬±¬¿´ ®»½±ª»®§ ¬®¿·²·²¹òK п¹» ïïë < Ù±¬ ¿ ¸»¿¼ º±® º·¹«®»-á ̸·.º±® ¸·¹¸ó´»ª»´ ¿²¿¾±´·-³ ·² ¬¸» ¾±¼§ò < Ú¿·´·²¹ ¬± ¹¿·²á DZ« ³¿§ ¾» -«ºº»®·²¹ º®±³ ©¸¿¬ ܱ®·¿² Ç¿¬».©·¬¸ ¬¸·.¼®·´´ ½¿²²±¬ ¾» ¾»¿¬ º±® ¾«·´¼·²¹ ¿ °±©»®º«´ ½±®-»¬ ±º ´·¹¿³»²¬.¾±¼§º¿¬ ¬± °«-¸ «° ¹®»¿¬»® °±«²¼¿¹»á Ì®§ ¬¸·.§±« ³«-¬ µ²±© ¬± -¿º»´§ ³¿µ» ¸«¹» ¹¿·²-ò п¹» ïéë < ɸ§ °´§±³»¬®·½.§±« -¸±«´¼ ¿ª±·¼ ´·µ» ¬¸» °´¿¹«» óó ¿²¼ »¨»®½·-».ª·¬¿´ ¾¿½µó-¿ª·²¹ -µ·´´ ¾» ³¿¼» ³¿²¼¿¬±®§ ·² ±«® -½¸±±´-á п¹» ïíì < ر© ¬± -½«´°¬ ¿ ½´¿--·½¿´ °¸§-·¯«» ©·¬¸ L®»¬®±K ´·º¬-ò < ݱ«´¼ ¬¸»-» ¾» ¬¸» ³±-¬ ·³°±®¬¿²¬ L´±-¬K ïièððièççiëïïï îì ¸±«®.¿²¼ -¸±«´¼»®-á < ̸» ¯«·½µ»-¬ ©¿§ ¬± ³¿-¬»® °®±°»® -¯«¿¬ º±®³ò < ß®» ¸·¹¸ó°±«²¼¿¹» -¯«¿¬.§±« -¸±«´¼ ®«-¸ ¬± »³¾®¿½»ò < ɸ§ º®»» ©»·¹¸¬.¬± §±«® ±¬¸»® ´·º¬.©¸»² -¯«¿¬¬·²¹ ¼»»°ò п¹» ïçð < Ú®±²¬ -¯«¿¬ µ·´´·²¹ §±«® ©®·-¬.±º L°±·-±²±«-K »¨»®½·-».«²·¯«» °®±½»¼«®» ¬± ®»-½«» §±«® ¾»¿¬»²ó«° ¶±·²¬-ò < ر© ¬± ¿ª±·¼ ¾±©·²¹ óó ¿²¼ °±¬»²¬·¿´´§ ¼¿³¿¹·²¹ óó §±«® µ²»».½¿´´»¼ L»¨½»--·ª» ³«-½´» ½±²º«-·±²òK < ɸ¿¬ ·.óó ©·¬¸ -°»½·¿´ -¸®«¹-ÿ »¨½»´´»²¬ -°´·¬ ¬± -«½½»--º«´´§ ¾®»¿µ ¬¸®±«¹¸ ¸·¬®¿·²·²¹ °´¿¬»¿«ò п¹» ïðð < ر© ¿²¼ ©¸§ §±« ³«-¬ ½§½´» §±«® ´±¿¼.-¬®»²¹¬¸ ¿¼¿°¬¿¬·±²ò п¹» ïðê < ̸·.¿²¼ ³¿µ» §±«® ¾¿½µ ³±®» ·²¶«®§ ®»-·-¬¿²¬ ©·¬¸ ¬¸·¹®»¿¬ L®»¬®±K »¨»®½·-»ò п¹» éè < ر© ¬± ¬¿µ» ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º ¬¸» L¿¼¿°¬¿¬·±² ´¿¹K óó ¿²¼ ·¬.·² ¬®¿·²·²¹ ª±´«³» ¿²¼ ·²¬»²-·¬§ ¿®» ³±®» »ºº»½¬·ª» ¬¸¿² -³±±¬¸ ±²»-ò < ̸» ¾»-¬ ¬®¿·²·²¹ ½±²¼·¬·±².¿ ¼¿§ º¿¨ §±«® ±®¼»® øèêê÷óîèðóéêïç -¿º»´§ò < Ì®§ ¬¸·.¿¬ §±«® °»®·´ÿ п¹» ïðë < ß ¾»¬¬»® ©¿§ ¬± ±°¬·³·¦» §±«® ¾±¼§K.¿²¼ ²»½µW ©·¬¸ ¬¸» Ø·-» -¸®«¹ò п¹» ïíð < ̸·.¿®» -¿º»® ¬¸¿² ³¿½¸·²».¿°°¿®»²¬´§ ·²²±½«±«.¿®» ÒÑÌ ¬¸» ¿²-©»® º±® ¾«·´¼·²¹ «° §±«® ´»¹-ò < η° §±«® ½¿´ª».°¿®¬·½«´¿® ©±®µ±«¬ò п¹» ïðè < ̸» «°°»® ¾±¼§ -±´«¬·±² º±® Ø·¹¸ ײ¬»²-·¬§ ¾±¼§¾«·´¼»®.¿²¼ ³«-½´»-òM < ر© ¬± ¬¿µ» ½¿®»º«´´§ ³»¿-«®»¼ ¼±-».¸¿ª» ®»°±®¬»¼ -»²-¿¬·±²¿´ ¹¿·².±º ¿´´ ¬·³»á п¹» èï < Û¨»®½·-».·.¬¸·.§±«® -°·²» º®±³ ¸»¿ª§ °±«²¼¿¹» óó ¬¸» »ºº»½¬.°¿®¬²»®ó¿--·-¬»¼ ½¸±°°·²¹ ¬»½¸²·¯«» »²-«®».©±®µá ß²¼ ¸±© ½¿² §±« °»®-±²¿´´§ ¬¿µ» ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º ¬¸·.¬± µ»»° -«½½»»¼·²¹ ·² ¬¸» ·®±² ¹¿³»ò < ɸ§ -¸¿®° ½¸¿²¹».óó ¿²¼ ±¬¸»® L°«¬ó«°ó±®ó-¸«¬ó«°K °®±º»--·±²¿´.¬± ¹«¿®¿²¬»» ¿½·²¹ ¬¸»·® °«´´«° ¬»-¬-ò п¹» ïìé < ͱª·»¬ ·½» ¸±½µ»§ ³»¹¿-¬¿®ô Ñ´»¹ Ú»¬·-±ª -±´»³²´§ -©±®»æ N¬¸·.¾»¸¿ª·±® ½±«´¼ »²¼ «° ½±-¬·²¹ §±« §»¿®±º ¿ª±·¼¿¾´» ¾¿½µ °¿·²ò < л®º±®³ ¬¸·.³±®» ·³°±®¬¿²¬ ¬± §±« ¬¸¿² -·¦»ò ¿®±«²¼ ¾¿½µ ¼»ª»´±°³»²¬ÿ п¹» ïîë < ׬ ¸«®¬.º»© ¼±ÿ Ø»®» ¿®» ¬¸» º·²» °±·²¬.-«®°®·-·²¹ -¬®¿¬»¹§ º±® -«½½»--á п¹» ïïï < ݱ²º«-»¼ ¿¾±«¬ ©¸»¬¸»® ·¬K.¿ < Õ²»».³¿¬¸»³¿¬·½¿´ ¿°°®±¿½¸ ½±«´¼ ¸¿ª» §±« -«®¹·²¹ º±®©¿®¼ ©·¬¸ ²»©º±«²¼ ³«-½´» ¿²¼ -¬®»²¹¬¸ ¹¿·²-ò п¹» ïïê < ݸ¿²¹·²¹ §±«® »¨»®½·-» ¬»³°± ½¿² ®»-«´¬ ·² -«®°®·-·²¹ ¹¿·²-ò Ú·²¼ ±«¬ ¸±©ô ©¸»² ¿²¼ ©¸§ò < ß®» §±« ¿ ¼·--¿¬·-º·»¼ ¾±¼§¾«·´¼»®á ̸·.¾¿®¾»´´ ½¿´º ®¿·-»ò п¹» ïéé < ر© ¬± ¿ª±·¼ -»¬¾¿½µ ·²¶«®·».¬± -¸®»¼.·³°¿½¬ ±² §±«® -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ³«-½´» ¬®¿·²·²¹ò п¹» ïðé < É¿²¬ ¬¸·.®»°±®¬»¼ ¬¿µ·²¹ ïóì ³±²¬¸ ´¿§±ºº.µ·´´·²¹ §±«á Ý¿²K¬ -¯«¿¬ ®»¹«´¿®´§ ¾»½¿«-» ±º ¬¸» °¿·²W ¾«¬ -¬·´´ ©¿²¬ -¯«¿¬ó´·µ» ¾»²»º·¬-á Ø»®»K±²» ¹®»¿¬ -±´«¬·±²ò п¹» éð < Ì®§ ¬¸» L¼»¿¼ -¯«¿¬K °®±¹®¿³ óó ¬©± º±®¬§-±³»¬¸·²¹ ¹«§.·² -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ³«-½´»ò < ˲¼»®-¬¿²¼ ¬¸» °®±.¿ ©»»µ º±® ¿ §»¿® ©·¬¸ ¬¸·-ò < ̸·.«²·¯«» ¼®·´´ óó ¿² ·²½®»¼·¾´» ¾¿½µ ¼»ª»´±°»® óó ¸»´°»¼ Ó¿¬¬ Ü·³»´ -¯«¿¬ ïôðïðò п¹» ïíï < ͸±«´¼²K¬ ¬¸·.±º º«´´ ¾±¼§ ©±®µ±«¬.©¸± ¿®» º¿·´·²¹ ¬± ¹¿·²ò п¹» ïïð < ëçòíû ±º ¬±° Ϋ--·¿² µ»¬¬´»¾»´´»®.¬¸» µ»§ ¬± »´·¬» °»®º±®³¿²½»ò < ر© ¬± «-» L¿½¬·ª» ²»¹¿¬·ª»-K º±® °±©»®ô ³«-½´» ¿²¼ -¿º»¬§ò п¹» êìò < ̸» ¬¸®»» ³¿¶±® ¾»²»º·¬.¿-µ·²¹ º±® ¬®±«¾´» ¬± -¯«¿¬ ©·¬¸ ¿ ¬±©»´ò п¹» ïêè < ܱ §±« ®»¿´´§ µ²±© ¸±© ¬± -¯«¿¬ ½±®®»½¬´§á Ю»½·±«.¿¼¼»¼ ¿¬ ´»¿-¬ º·ª» °±«²¼.¿²¼ ½±².¬±±á Ó¿²§ ¾±¼§¾«·´¼»®.óó »³°´±§ ¬¸»-» »¨¬®¿ ¬©»¿µ.´·¬¬´»óµ²±©²ô µ·´´»® -¯«¿¬ó¼»¿¼´·º¬ ½±³¾± º±® ¹®»¿¬»® º´»¨·¾·´·¬§ô ¾»¬¬»® º±®³ ¿²¼ -«®°®·-·²¹ ¹¿·²-ò п¹» ïêë < Ö«-¬ -¿§ ÒÑÿ ɸ§ ·¬K.»¨»®½·-» º±® ¿´´ó ¸·¬ »¿½¸ ¾±¼§°¿®¬á Ü·-½±ª»® ¸±© ¬± ½«-¬±³·¦» §±«® ·®±² -½¸»¼«´» º±® ¹®»¿¬»® ¹¿·².

±º °®±°»® °«-¸«° º±®³ ¬± ¿³°´·º§ §±«® -¬®»²¹¬¸ ¹¿·²-ò п¹» îèìò Ê·-·¬ ¬¸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ©»¾-·¬» ¬±¼¿§ ¬± ¬¿µ» ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º º®»» ¿«¬¸±® »ó²»©-´»¬¬»®-ô °®±¼«½¬ «°¼¿¬»-ô ½«¬¬·²¹ »¼¹» º·¬²»-.¬± ¿¼¼ ³¿²§ ®»°-ô ·² -¸±®¬ ±®¼»®ô ¬± ¬¸»·® °«´´«° ³¿¨W < ̸» ½´¿--·½ ´¿¼¼»® º±® -¬®»²¹¬¸ »²¼«®¿²½» ¿²¼ ³«-½´» ¾«·´¼·²¹ò п¹» îèð < ر© ¬± ¼»ª»´±° §±«® ³«-½´»-K Lª¿-½«´¿® ²»¬©±®µK ó ó º±® ½±²-·-¬»²¬ô ´±²¹ó¬»®³ -¬®»²¹¬¸ ¹¿·²-ò п¹» îèî < Ù»¬ ¬¸»³ ¸»®»ÿ ̸» -»½®»¬.¾§ ¿¬ ´»¿-¬ ¿² »¨¬®¿ ·²½¸ò п¹» îíë < Þ´¿-¬ §±«® ©¿§ ¬± ¬¸·½µô ®·°°»¼ ¬®·.©¿§ ½±«´¼ ¾» ¬¸» ¿²-©»®ò < Ø»¿ª§ ½«®´.©¸»² §±« ¿´±²» ³·¹¸¬ -¿ª» §±« º®±³ ¿ º¿¬¿´ ¼¿¬» ©·¬¸ ¬¸» -«®¹»±²K.¬¸» ɱ²¼»® ±º Ò¿¬«®»K.¾§ ´·¹¸¬ §»¿®-ò п¹» îêï < ɸ§ ·²½´·²» ¼«³¾¾»´´ °®»--».³±-¬ ³»²K.·² °®»--·²¹ò < ر© ¬± ¾«·´¼ ³«-½«´¿® -¸±«´¼»®.»ª»² ¸¿®¼»®ò п¹» íðé < ر© ¬± ¿½» ¬¸» Ó¿®·²» °«´´«° ¬»-¬ ©·¬¸ ¬¸» LΫ--·¿² ®»-¬ °¿«-»òK < ͬ®»²¹¬¸»² §±«® ²»½µ º®±³ »ª»®§ ¼·®»½¬·±² ¿²¼ ®»¼«½» ¬¸» ½¸¿²½».ª»®§ ½±±´ µ»¬¬´»¾»´´ ¹®·°ó-¬®»²¹¬¸ ¼»ª»´±°»®ò п¹» îêéò < ر© ¬± ¿ª±·¼ ¼®±±°·²¹ô ¾®»¿-¬ó´·µ» °»½.¼± × ¸¿ª» ¬± ®»°»¿¬ ³§-»´ºá ÌØ×Í ·.¿²¼ ¿--±®¬»¼ ¾¿¼ ¾±§.º¿ª±®·¬» ±º ³¿²§ °±©»® ¿¬¸´»¬».´·¬¬´»óµ²±©² ²»«®±´±¹·½¿´ ´¿©ò п¹» îíí < ɸ§ ¿² »-±¬»®·½ ·²¬»®²¿´ ³¿®¬·¿´ ¿®¬.³¿²´§ ¬»½¸²·¯«» -¬®»²¹¬¸»².´¿¼¼»® ¬± °±©»® óó ·¬K.ª»®-·±² ±º ¬¸» ¾¿½µ ¾®·¼¹» ©·´´ ¹·ª» §±« ¿ ®»-·´·»²¬ô °±©»®º«´ ²»½µ óó ¿²¼ °»®¸¿°.¿²¼ ®»·²º±®½» §±«® º·²¹»® -¬®»²¹¬¸ô ¿²§©¸»®»ô ¿²§¸±© óó ¬¸¿²µ¬± ¬¸·.¬± ¬¸» »¨¬®»³» ¿²¼ «²«-«¿´ ±ª»®´±¿¼ ·¬ ¹»²»®¿¬»-ò < ݸ»¿¬»®.¿²¼ -¸±«´¼»®.¼·®¬§ ´·¬¬´» -»½®»¬ ±º ¾±¼§¾«·´¼·²¹ ²±¬ ±²´§ ¾´¿-¬.¬± º·¹¸¬ ¿²±¬¸»® ¼¿§ò п¹» íðï < ͬ®»²¹¬¸ ½±¿½¸ Ó·µ» Ó¿¸´»® ½®»¿¬»¼ ¿ ±²»ó©¿§ ¬·½µ»¬ ¬± °¿·² ©·¬¸ ¬¸·.±º ¾»»º ±² §±«® ½¸»-¬ óó ¬¸¿²µ.óó ©·¬¸ ¬¸·«²«-«¿´ L½±²¬®±´K ¬»½¸²·¯«»ò п¹» îíì < ɸ§ -¬®»¬½¸·²¹ §±«® ³«-½´».¾»¸·²¼ ¬¸» ²»½µò п¹» îïë < ̸» ¾»-¬ ©¿§ ¬± ¿ª±·¼ ®±¬¿¬±® ½«ºº ·²¶«®·»-ò Í»½¬·±² Í·¨æ ß®³- Í»½¬·±² Í»ª»²æ ݸ»-¬ < ر© ¬± ¹± º®±³ ¿ª»®¿¹» ¬± -«°»®·±® ·² §±«® ¾»²½¸ °®»-.§±«® ©®·-¬.©·¬¸ ¬¸·»¨½»´´»²¬ô °±©»®´·º¬»®-K º¿ª±®·¬»ò п¹» îíê < ر© ¬± ®»¼«½» ©®·-¬ °®±¾´»³.¿¹¹®¿ª¿¬·²¹ §±«® -¸±«´¼»®-á Ø»®»K.¬»½¸²·¯«» ½¿² ¬®¿²-´¿¬» ·²¬± -«®°®·-·²¹ -¬®»²¹¬¸ ¹¿·²-ÿ < Þ´¿-¬ §±«® ³«-½´».¼®·ª·²¹ ´»¹ °±©»® ¿²¼ ¿ ®·°°»¼ô ³»¿²ô «°°»® ¾±¼§ò п¹» îçè < ß -«°®»³»´§ ²¿-¬§ °«-¸«°ó©¿´µ º¿ª±®»¼ ¾§ ¬¸» ´·µ».»¨»®½·-» ½±³¾±W ß®» §±« ³¿² »²±«¹¸á < ɸ§ Ϋ--·¿² Í¿³¾± ©®»-¬´»®.¸» ²«¬-á ß ©·´¼ -±´«¬·±² ¬± ¾«·´¼·²¹ ¸«¹» ¾·½»°-ò Í»½¬·±² Ú·ª»æ Ò»½µ ¿²¼ ͸±«´¼»®< ɱ®®·»¼ ¿¾±«¬ §±«® ©»¿µ ²»½µá DZ« -¸±«´¼ ¾»ÿ ̸·.¿²¼ ËÍ Í»½®»¬ Í»®ª·½» ݱ«²¬»® ß--¿«´¬ Ì»¿³ ¿´·µ»ô ¾±¬¸ º¿ª±® ¬¸·.¾·¹¹»® °·°».·² ¬¸·.©·´´ ¯«·½µ´§ °¿½µ ±² -´¿¾.±º ³¿²§ ·² ¬¸» °±©»®´·º¬·²¹ ½±³³«²·¬§ ©·¬¸ ¬¸·¬»½¸²·¯«»ò п¹» îëí < ̸» »ºº»½¬ ±º ¬¸·.óó ²±¬ §±«® ¬»²¼±².óó ¬¸·.¬¸¿¬ -»°¿®¿¬» ¬¸» ½¸¿³°.¿®» º±® ¬¸» -«°®»³»´§ -¬®±²¹ ¿²¼ ½±²º·¼»²¬ ±²´§ò п¹» íðë < ͱ³» ´·¬¬´»óµ²±©² ³»¬¸±¼.< ܱ §±« ¸¿ª» ¿½¸·²¹ô ½®»¿µ§ µ²»»-á ̸»-» ¬©± ¬·°- < Û¨°»®·»²½» «²¾»´·»ª¿¾´» -¬®»²¹¬¸ ¹¿·².¬§°·½¿´ ¬± ·³³»¼·¿¬»´§ ¿¼¼ º·ª» ®»°.©·¬¸ ¬¸·.¬·° º®±³ -¬®»²¹¬¸ ·½±² Ü®ò Ú®»¼ Ø¿¬º·»´¼ ½±«´¼ ¿¼ª¿²½» ¬¸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º §±«® °»½.¬± §±«® -»ª»²ó®»° ³¿¨ÿ п¹» îëì < ̸·.º±® ³¿¨ ¾±¼§ -¬®»²¹¬¸ò < ر© ¬± ¹¿·² L´·²µ¿¹»Kô ¿ª±·¼ L´»¿µ¿¹»K ·² §±«® -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ò < Û¿®² ·²-¬¿²¬ ®»-°»½¬ÿ ̸» ¸»´´¿½·±«.µ²·º»ò п¹» ïçë < î ¹®»¿¬ ¬·°.¬¸¿¬ ©·´´ ¬®«´§ ½±³°´»³»²¬ §±«® -¬«¼´§ ´»¹-ò п¹» îðì < Ѳ ¬¸» ®±¿¼ ¿¹¿·²á ر© ¬± ¹·ª» §±«®-»´º ¿² »¨¬®»³» -¸±«´¼»® ©±®µ±«¬ ©·¬¸ »ª»² ¿ ®»´¿¬·ª»´§ ´·¹¸¬ ©»·¹¸¬ò п¹» îðë < ر© ¬± ¾» ¸¿®¼ ±² §±«® ³«-½´»-ô ¾«¬ »¿-§ ±² §±«® ¶±·²¬-ò < ׬K.·² ¶«-¬ ¬©± ³±²¬¸.п¹» îéð < ̸®»» ¹®»¿¬ ©¿§.¬± §±«® ¿®³.¿®» ¿ ©¸±´» ´±¬ ¾»¬¬»® ¾»¬ ¬¸¿² ·²½´·²» ¾¿®¾»´´-ò < ̸» ͱª·»¬ Í°»½·¿´ Ú±®½».©·¬¸ §±«® ½«®´-á óó í ·²-·¼»® ¬·°.½±³³±² º±® ª»¬»®¿² -±´¼·»®.º®±³ ¬¸» L·²¹»²·±«º¿²¿¬·½ ±º ¾±¼§©»·¹¸¬ -¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹Kô Þ®¿¼ Ö±¸²-±²ò п¹» îçï < ͬ»»´ ½´¿©-ô ¿²§±²»á ر© ¬± °®¿½¬·½» §±«® °·²½¸ ¹®·° ©·¬¸±«¬ °´¿¬»-ò п¹» îçî < ر© ¬± ¼»ª»´±° ½«¬ ¿²¼ ³«-½«´¿® ´»¹.·² ¿ ¸«®®§ò < Ú¿·´·²¹ ¬± ¼± ¬¸·.³·-¬¿µ».®»º«-» ¬± ´»¬ ¬¸»·® ©·ª».¾»¬¬»® ¬¸¿² ½«®´-ò п¹» îéê Í»½¬·±² Û·¹¸¬æ Ò¿µ»¼ É¿®®·±® < ر© ³¿²§ ¬·³».º±® ³¿¨ °±©»®ô ¹®»¿¬»-¬ °»½ ±ª»®´±¿¼ ¿²¼ -¸±«´¼»® -¿º»¬§ò < Ô±«·» Í·³³±².¬»½¸²·¯«» ±² §±«® ¾»²½¸ ·.³¿®¬·¿´ ¿®¬.¿ ½®·¬·½¿´ -¿º»¬§ñ°±©»® ¬»½¸²·¯«» ¬± -»¬ ¬¸·²¹.¿²¼ ³·¹¸¬ò п¹» îéç < Ü·-½±ª»® ¬¸» Ϋ--·¿² Í°»½·¿´ Ú±®½».©·¬¸ ¬¸» Ü®¿¹±² É¿´µò п¹» îçë < ̸» Ô·¦¿®¼ô ¿² »¨°´·½·¬´§ »ª·´ ͱª·»¬ Í°»½ Ñ°- ¼®·´´W ¼»´·ª»®.°»®-±²¿´ ®±«¬·²» º±® ¿ ¾«´´ó -·¦»¼ ²»½µò п¹» îðï < ̸» ÑÒÛ -»½®»¬ ¬± ®»¿´ -«½½»-.¬± ©±®µ §±«® °»½.¸¿.¬¸·¹¸-ò Ø»®» ·.¼®·´´ ¾«·´¼.½¿² ³¿µ» ¬¸»³ ¹®±©ò < Û²´¿®¹» ¿²¼ -¬®»²¹¬¸»² §±«® ¾·½»°.¿²¼ ½«¬¬·²¹ó»¼¹» ®»-»¿®½¸ò ̱ Ñ®¼»® Ý¿´´ ïóèððóèççóëïïï ÒÑÉæ ýÞíï üìçòçë < ̸·.¬¸·½µ ¿.©·¬¸ ¬¸·°±©»®º«´´§ -·³°´» ¹®±©¬¸ º±®³«´¿ óó ¹«¿®¿²¬»»¼ ¬± ¹®±© §±«® ¹«².¼«®·²¹ ¿² »²¼«®¿²½» º»¿¬ ½¿² ³»¿² ¬¸» µ·-.©¸»² §±« ½«®´ò < ×.-¿ª»¼ ¬¸» °»½.§±«® °»½.µ»»° §±« ±«¬ ±º ¬¸» ¸±-°·¬¿´ò п¹» ïçç < ̸» ´»¹»²¼¿®§ -¬®±²¹³¿² п«´ ß²¼»®-±² ¸¿¼ ¿ ²»½µ ¿.¹®¿¾ §±«® ¸¿²¼W ¿²¼ ¸»K´´ -¯«¿-¸ ·¬ ´·µ» ¿ ®±¬¬»² ¬±³¿¬±ò п¹» íðì < Ô»¿®² ¬¸» µ»§ ³»½¸¿²·½.¬¸» -«®»-¬ ¬·½µ»¬ ¬± ³«-½´».¬¸» ¸¿´´³¿®µ ±º ¿² »´·¬» ¿¬¸´»¬»ÿ óó ر© ¬± ±©² ¿ ³¿¹²·º·½»²¬ ²»½µ ¿²¼ ¬®¿°-ò < ̸» -¿º» -±´«¬·±² ¬± -±®» -¸±«´¼»®-ò п¹» îïí < ß -¿º»® ¿´¬»®²¿¬·ª» ¬± ¬¸» °®»-.±ºº º¿¬ ¿²¼ ¶«-¬ °´¿·² ¬±«¹¸»²¬¸» ¸»½µ ±«¬ ±º §±«ò п¹» íðð < ر© ¬± ¿--¿«´¬ §±«® ¾±¼§ ©·¬¸ ¿ ¾®«¬¿´ ©±®µ±«¬ óó §»¬ -¿ª» §±«® µ²»».±º ²»½µ ·²¶«®§ô ©·¬¸ ¬¸» α´´·²¹ Ò»½µ Þ®·¼¹»ò п¹» íïï < ̸» -»½®»¬ ¬± ¿½¸·»ª·²¹ îð °«´´«°-ô ½±³» ¸»´´ ±® ¸·¹¸ ©¿¬»®ò п¹» íïé ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ .º®±³ ¬¸» ½¸«³°-ò < ̸» °»®º»½¬ ¾»²½¸ óó ¬¸» »--»²¬·¿´.óó ¼·-½±ª»® ¬¸» º·²»® °±·²¬.óó ¬¸» ¬±° ¬»² Ϋ--·¿² ¿®³ ¬®¿·²·²¹ -»½®»¬.-§-¬»³ óó º±® ´±²¹»®ó´¿-¬·²¹ »²»®¹§ò < ر© ³·´·¬¿®§ °»®-±²²»´ ®±«¬·²»´§ ¿¼¼ ïðóïë ®»°¬± ¬¸»·® °«-¸«° ³¿¨ óó ©·¬¸ ØÌÌ ¬»½¸²·¯«»-ò < ر© ¬± ¿¼¼ ±²» ·²½¸ ¬± §±«® ½¸»-¬ ·² ¬»² ¼¿§.-¬®¿·¹¸¬ò п¹» îîç < ß®» §±« ³¿µ·²¹ ¬¸»-» -»®·±«.©·¬¸ °«-¸«°-ò < ̸» ÒßÍß Ð«-¸«° Ю±¹®¿³ óó -·³°´»ô »ºº»½¬·ª» ¿²¼ -±«²¼´§ ®±±¬»¼ ·² -½·»²½» óó ¹±±¼ º±® ¿²§ ¿²¼ »ª»®§±²»ÿ п¹» îèé < Ò±© §±« ½¿² -³±µ» §±«® º±®»¿®³.¬± ³¿µ» ¾±¼§©»·¹¸¬ ²»½µ ¾®·¼¹».©®·²¹ ±«¬ ¬¸» ´¿«²¼®§ óó ¶«-¬ ´»¬ ±²» ±º ¬¸»-» ¹«§.¿²¼ ¿ ¸·¹¸´§ó¿½¬·ª» Ü·-½«--·±² Í·¬»ò ß ¹±´¼³·²» ±º ¿¼ª·½» º®±³ ´»¿¼·²¹ »¨°»®¬-ô ½±²-¬¿²¬´§ «°¼¿¬»¼ÿ < ̸·.©·¬¸±«¬ ¿ ¾»²½¸ò п¹» îéï < ̸·.°±¬»²¬ ³·¨ ±º ±´¼ó¬·³»® ¼·-½±ª»®·».«²·¯«» ±´¼ó¬·³»®K.º±® ¿ ³±®» °±©»®º«´ Ø¿½µ -¯«¿¬ò »³°´±§ ¬¸·.¼®·´´ º®±³ Ϋ--·¿² ݱ¿½¸ Þ±¹¼¿®-±ªò < î «´¬·³¿¬» ¸¿²¼ -¬®»²¹¬¸»²»®.¿®¬·½´».´»¹ ¿²¼ ½¿®¼·± »²¼«®¿²½»ô ¬±®½¸».©·´´ ´±-»ÿ ر© ¬± -¬¿§ ¸±²»-¬ ¿²¼ ¾«·´¼ ¬®«´§ ¸«¹» ¾·½»°-ò п¹» îîë < ̸» »´·¬» ͱª·»¬ ½´·³¾»® -»½®»¬ ¬± ¾«´¹·²¹ º±®»¿®³- ¿²¼ «²½¿²²§ º·²¹»® -¬®»²¹¬¸ò п¹» îîê < Ù±¬ »´¾±© ¬»²¼±²·¬·-á Ü»ª»´±°·²¹ §±«® ©®·-¬ »¨¬»²-±®.¬·¹»® ¾»²¼ °«-¸ «° ¿²¼ ·¬.¸»´° §±« »-½¿°» »´¾±© °¿·²ò < Ô»¿®² º®±³ ¬¸» ³¿-¬»®.ª¿®·¿²¬.²±¬¸·²¹ -¸±®¬ ±º ¿³¿¦·²¹ óó ·¬K.±º ²¿¬·±²¿´ º«´´ ½±²¬¿½¬ Õ«²¹ Ú« ½¸¿³°·±² ͬ»ª» ݱ¬¬»®ò п¹» íðð < ß´´ ¬¸» ®¿¹» ¿³±²¹ Þ®¿¦·´·¿² Ö·«óÖ·¬-« °´¿§»®-ô ³·¨»¼ ³¿®¬·¿´ ¿®¬·-¬-ô λ½±² Ó¿®·²».±º ¼»¿¬¸ò < Ü·-½±ª»® ¸±© ¬± ¬¿µ» ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º ¬¸» L½»²¬®¿´ °¿¬¬»®² ¹»²»®¿¬±®-K ·² §±«® ²»®ª±«.¾«¬ ¾«·´¼.®»ª»¿´»¼ò < ß¼¼ «° ¬± ¬©± ·²½¸».

±²» ¾·¬ ±º ¿¼ª·½» × ½¿² ¹·ª»ô ·¬K.ª±´«³» ·.¿²§ ¬§°» ±º ®»-·-¬¿²½» ¬®¿·²·²¹ ©·´´ º·²¼ -±³»¬¸·²¹ ±º ª¿´«» ·² ¬¸·.и·´´·°-ô ¼®¿¹±²¼±±®ò½±³ ®»ª·»© ׺ §±« ¿®» -»®·±«.¾±±µô ´»¿®² º®±³ ·¬ô ¿²¼ ÐËÌ ×Ì ßÉßÇ øÞ«¬ ²»¿®¾§÷ÿ ׬K.ͬ®±²¹ ¿.©·¬¸±«¬ ¸«®¬·²¹ §±« ¾¿¼ -¸±«´¼»®á Ô±±µ ²± º«®¬¸»®ò É¿²¬ ¬± ©±®µ «° ¬± ïððõ °«-¸«°-á Ç»°ô ·¬ù.¿¼¼·½¬·ª»ÿ Ö«-¬ ¹± ±«¬ ¿²¼ ¼± ©¸¿¬ ¸» -¿§-ÿ DZ«ù´´ º·²¿´´§ ¾» ¾·¹¹»®ô º¿-¬»®ô ¿²¼ -¬®±²¹»®òM OÓ·½¸¿»´ Ý·±-»µô ÝÍÝÍô ÒÍÝßô ¼®¿¹±²¼±±®ò½±³ ®»ª·»© N×ùª» ®»¿¼ Þ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹ ½±ª»® ¬± ½±ª»®ò Ì©·½»ò ß²¼ × ½±²¬·²«» ¬± ¹± ¾¿½µ º±® ³±®» ·²ó¼»°¬¸ -¬«¼§ò ׺ §±«ù®» ¿ º¿² ±º °±©»® ¾±¼§¾«·´¼·²¹ô ¬¸·.-± ³¿²§ ¬±°·½.¿ ´±¬ ±º ·²º± ·² ¬¸·.¬®¿·²»®ô ¬¸·.¾«§ ¬¸·.·¿² ·²ª¿´«¿¾´» ®»-±«®½»ò Þ«¬ ·¬ù.ó ¿²¼ ©¸§ ·¬ ©±®µ-ò ×ô ´·µ» ³¿²§ ±º «-ô ¸¿ª» ¿ ½±³°®»¸»²-·ª» ´·¾®¿®§ò пª»´ô ·² ¬¸·.±² ¬¸» -¸»´ª»-ò ̸·.¿²¼ ·²¬± ¬¸» -½·»²½» ú °®¿½¬·½» ±º ¹»¬¬·²¹ ÍÌÎÑÒÙ ¿.Û²½§½´±°»¼·¿-á Þ«§ ¬¸·.·¬ ¿´´ò ܱ²ù¬ ´»¬ ¬¸» °®·½» ¼·-½±«®¿¹» §±« º®±³ ¬¸» °«®ó ½¸¿-»ò ̸» ·²º±®³¿¬·±² ½±ª»®.¾±±µ º®±³ ¬¸» ¸»®¼ô ¿²¼ §±« ²±© ¸¿ª» ¬¸» ¾»-¬ ±º ¿´´ ©±®´¼-󵻬¬´»ó ¾»´´-ô °±©»® ´·º¬·²¹ô ¾±¼§ ¾«·´¼·²¹ ¿²¼ ¾»§±²¼ò × ©±«´¼ ¸¿ª» ±®¼»®»¼ ¬¸·.-¬«½µá пª»´ ¸¿.¾»»² ¬¸» ½¿-» ©·¬¸ ¿´´ ±º пª»´ù.©»´´ ¿.× ¸¿ª» »ª»® ®»¿¼ò ̸·.¿²¼ ¬¸»·® ³»¬¸±¼.¾±±µ ó §±« ½¿² ¿½¬«¿´´§ «²¼»®-¬¿²¼ ¬¸» -°´·¬ °®±¬±½±´-ò Ô·µ» ß®²±´¼ ¿²¼ Þ·´´ л¿®´ù.¿ ¼¿§ º¿¨ §±«® ±®¼»® øèêê÷óîèðóéêïç Þ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹ Ó«-½´» ¿²¼ ͬ®»²¹¬¸ Ì®¿·²·²¹ Í»½®»¬.·² ¬¸» º·®-¬ ©»»µ -·²½» × ¸¿ª» ±©²»¼ ·¬ò ׺ §±« ®»¿´´§ ¿°°´§ ©¸¿¬ ·.¿ ÎÛßÜó ßÞÔÛô ßÐÐÔ×ÝßÞÔÛ ¬»¨¬ ¬¸¿¬ ½±«´¼ ½¸¿²¹» §±«® °¸§-·¯«» º±®»ª»®ò × º·®-¬ ¾¿´µ»¼ ¿¬ ¬¸» °®·½» ¾«¬ × ®»½¿²¬ò × º·²¼ ¬¸¿¬ × ¸¿ª» ®»®»¿¼ ¬¸·.¸¿.{ îëë 豬±¹®¿°¸íè ©±®µ±«¬ ½¸¿®¬- ýÞíï üìçòçë .·² ¸»®» ×ùª» ²»ª»® -»»² ¿²§©¸»®» »´-» ¿²¼ ¬¸»®» ¿®» ½±²½»°¬.λ¿¼»® Ю¿·-» º±® пª»´K.¹§³.®»º®»-¸·²¹ ©·¬ -»°¿®¿¬».§±« ¸±© ¬± ´±±µ ´·µ» §±« ½±«´¼ ©¿´µ ¬¸®±«¹¸ ©¿´´.¾»½±³» ³§ ²»© þ¸±´§ ¬®·²·¬§òþ ̸¿²µ.Þ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹ N× Ò ÌØÛ ÌÑÐ ë ÑÚ ÍÌÎÛÒÙÌØ ÌÎß×Ò×ÒÙ ÞÑÑÕÍ Nß.¿²¼ ·.¿ ¬®¿·²»® ±² ¬¸» ¯«¿´·¬§ ±º ¬¸» ¼¿¬¿ ¬¸·.×ù¼ º±®¹±¬¬»²ò Ú±® ¬¸» -»®·±«.¾±±µÿ Ô·µ» ͬ«¿®¬ ӽα¾»®¬-á Þ«§ ¬¸·.º±® ̸» λ²¿·--¿²½» Ó¿² Þ§ пª»´ èòë ¨ ïï п°»®¾¿½µ íêë °¿¹».¿²¼ ¸¿ª» ¬¸» -¬®»²¹¬¸ ¬± ¿½¬«¿´´§ ¼± ·¬ò Þ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹ ½±³¾·²»¼ ©·¬¸ ÎÕÝ ¿²¼ ÐÌÐ ¸¿.©±®µò Þ»§±²¼ Þ±¼§¾«·´¼·²¹ô ¿¬¸» ¬·¬´» ·³°´·»-ô ¬¿µ».¿² ·²ª¿´«¿¾´» ®»-±«®½»ò É¿²¬ ¬± µ²±© ¸±© ¬¸» ͳ±´±ª ͯ«¿¬ ½§½´» ©±®µ-á ׬ ·.¹¿®¾¿¹»ò ѽ½¿-·±²¿´´§ ·¬ ¸¿.·² ¸»®»ò Þ»²½¸ °®»-.½±²¬¿·²»¼ô -«½½»-.©¸¿¬ ©±®µ.º®±³ ©·¬¸±«¬ ³«½¸ «-» º±® ¬¸» ®»-¬ò ͱ³» ±º ·¬ ©¿.·.¾±±µ ¸¿.³§-»´ºô ·º ¬¸»®» ·.©»·¹¸¬ ¬®¿·²·²¹ °¿-¬ ¬¸» þ°«³° ú ¬±²»þ ¿¬¬·¬«¼» -± ½±³³±² ·² ¬±¼¿§K.¿¾±«¬ ¾»·²¹ -¬®±²¹ô ¹»¬ ¬¸·.¬± ¼± ¿ ïièððièççiëïïï îì ¸±«®.¿´-± ¿½½»--·¾´» º±® ¬¸» ²»±ó °¸§¬»ò λ¹¿®¼´»-.¾±±µòM OÜ¿ª·¼ ɸ·¬´»§ô ÎÕÝô ¼®¿¹±²¼±±®ò½±³ ®»ª·»© N× ¶«-¬ ®»¿¼ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ©¸±´» ¬¸·²¹ ¿ -»½±²¼ ¬·³»ò ÉÑÉÿ ̱ -¿§ ¬¸»®» ·.·² ¸»®»ò ̸·.±² ¬¸·²¹.¿² «²½¿²²§ µ²¿½µ º±® ¬»´´·²¹ «.¾±±µ ·»ª»®§±²»ù.-± ¼»²-» ©·¬¸ ¹®»¿¬ ³¿¬»®·¿´ ¬¸¿¬ × ©±«´¼ ¸¿ª» -°»²¬ ¿ ¸»½µ ±º ¿ ´±¬ ³±®»ò × ®¿² ±«¬ ±º ·²µ ·² ³§ ¸·¹¸´·¹¸¬»® îñí ±º ¬¸» ©¿§ ¬¸®±«¹¸ÿM O̸±³¿.¾»´±²¹.·.íîéó°¿¹» ³¿-¬»®°·»½» ½±ª»®.¾±±µ ¿¬ üïðð ¿²¼ ¾»»² ¼»´·¹¸¬»¼ÿ ̸¿²µ.¾«ººò ̸®±«¹¸±«¬ ¬¸» ¬»¨¬ ¬¸» ·¼»¿ ±º þÞ» ¿.¬¸¿¬ × ½±«´¼ ¹»¬ ±²» ±® ¬©± ¹±±¼ ¬·°.¿²¼ ¿ ³¿®¬·¿´ ¿®¬·-¬ ±º îì §»¿®-ô × ½¿² -¿§ ¬¸¿¬ × ¸¿ª» ®»¿¼ ³±-¬ ±º ©¸¿¬K.§±«® Þ·¾´»ò ׺ §±«ù®» ²±¬ ®»¿´´§ ·²¬»®»-¬»¼ ·² ¾»·²¹ -¬®±²¹ ßÒÜ ´±±µ·²¹ -¬®±²¹ô ¬¸»² ¬¸·.¬¸·.»¨¬»²-·±²ò пª»´ù.±«¬ ¬¸»®»ò É¿´µ ·² ¿²§ ¾±±µ-¬±®»ô ¹± ¬± ¬¸» ©»·¹¸¬´·º¬·²¹ -»½¬·±² ¿²¼ ®»¿´·¦» ¬¸¿¬ × ¸¿ª» ®»¿¼ çëû ±º ©¸¿¬ ·.¿ ¬®¿·²»® ±º ¿¬¸´»¬».¿²¼ ·²º± ±ª»® ¬¸» §»¿®-ò Ó±-¬ ±º ·¬ ©¿.½¸¿²½» ¬± ¬¿° ·²¬± пª»´ù.DZ« Ô±±µþ °»®ª¿¼»-ò Ú±® ¿ º¿² ±º ¬¸» ±´¼ó¬·³»®.¬»¨¬ °®»ó -»²¬-ÿ Í¿º»ô -³¿®¬ ¬®¿·²·²¹ ¬± ¿´´ÿM OÆ¿½¸¿®·¿¸ Í¿´¿¦¿®ô ¼®¿¹±²¼±±®ò½±³ ®»ª·»© N× ¸¿ª» -°»²¬ ¿ ´±¬ ±º ³±²»§ ±² ¬®¿·²·²¹ ¾±±µ.¾±±µ ó §±« ©±²ù¬ ¸¿ª» ¬± ©¿¼» ¬¸®±«¹¸ éë ©¿§.¾±±µ ¬»¿½¸».·.¿ ¬®¿·²»® ±º ïê §»¿®.¬¸» ¿²-©»®ò Ý«®·±«.¿¾±«¬ ¸±© ¬± ¼± ¼·°.©¸± ¿´-± ¬®¿·² ±¬¸»®-ô ¬¸» ¾±±µ ·.©·´´ ²±¬ »ª¿¼» §±«ò Ì®«-¬ ³§ »¨°»®·»²½»ò × ¿³ ²± -¸·´´ò × ¸¿ª» -°±µ»² ±«¬ ±² ¬¸» º±®«³ ©¸»² × ¼·-¿°°®±ª»¼ ±º ¿ °®±¼«½¬ò × ©·´´ -¬¿µ» ³§ ®»°«¬¿¬·±² ¿.±® ·¼»¿.±º §±«® ´»ª»´ô ¬¸·.±² §±«® ¾±±µó -¸»´ºÿM O Õ»ª·² ݱ±°»®ô ÜòÝòô ÝÍÝÍô ÎÕÝô ÝÍÌô ¼®¿¹±²¼±±®ò½±³ ®»ª·»© NѲ» ±º ¬¸» ¾»-¬ -¬®»²¹¬¸ ¾±±µ.¬»¨¬ ë ¬·³».·°®±¾¿¾´§ ²±¬ º±® §±«ò ̸»®» ¿®» »¨»®½·-».³«½¸ ¾»¬¬»®ò Ô·µ» Ú®»¼ Ø¿¬º·»´¼á Þ«§ ¬¸·.¾±±µò Ú±® ¬¸±-» ±º «.»²½§½´±°»¼·½ µ²±©´»¼¹» ±º ¸«³¿² °»®º±®³¿²½»ò ÑÚ ßÔÔ Ì×Ó Û M ¬®·½»°.¿² «²¼»®-¬¿¬»ó ³»²¬ò ̸·.пª»´ÿM OÞ·´´ Þ»¼»½µô ¼®¿¹±²¼±±®ò½±³ ®»ª·»© Nпª»´ ¸¿.¿ ´·º»¬·³» ±º ´»¿®²ó ·²¹ ¿²¼ ¬®¿·²·²¹ò ß.¬¸» °»®º»½¬ ³¿®®·¿¹» ±º ±´¼ ó-½¸±±´ ¬®¿·²·²¹ ¿²¼ ³±¼»®² -½·»²½»ò Ûª»®§ ±²» ©¸± ¼±».¾»»² ¹®»¿¬ò ̸·.ø´·µ» ³»÷ ¬¸·.¾±±µ P ׬ù.пª»´ô º±® ¬¸» ½±²¬·²«»¼ ±«¬-¬¿²¼ó ·²¹ ©±®µòM O×ÜÓÌô ¼®¿¹±²¼±±®ò½±³ ®»ª·»© NÒÑ ÑÒÛ -¸±«´¼ ¾» ©·¬¸±«¬ ¬¸·.

Í»°¬»³¾»® îððë ÎÕÝ É±®µ-¸±° ﮬ·½·°¿²¬.¿®¬·½´».Ù®±©·²¹ò É» ·²ª·¬» §±« ¬± ®·¼» ¬¸» ©¿ª»ò Ù± ¬± ©©©ò¸¿®¼ó-¬§´»ò½±³ ¬±¼¿§ ¿²¼ -·¹² ±²ÿ ﮬ·½·°¿²¬.Ö«²» îððë ÎÕÝ É±®µ-¸±° Ê·-·¬ ¬¸» Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ©»¾-·¬» ¬±¼¿§ ¬± ¬¿µ» ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º º®»» ¿«¬¸±® »ó²»©-´»¬¬»®-ô °®±¼«½¬ «°¼¿¬»-ô ½«¬¬·²¹ »¼¹» º·¬²»-.Ϋ--·¿² Õ»¬¬´»¾»´´ Ý»®¬·º·½¿¬·±².˲´»¿-¸·²¹ ¿ б©»®º«´ Ú±®½»æ Þ»½±³» ¿ Ô»¿¼»® ·² ̸» ɱ®´¼KÓ±-¬ ܧ²¿³·½ Û¨»®½·-» Ó»¬¸±¼ ﮬ·½·°¿²¬.±º -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ½±²¼·¬·±²·²¹ò ̸» ﮬ§ ·.¿¬ пª»´K.¿²¼ ¿ ¸·¹¸´§ó¿½¬·ª» Ü·-½«--·±² Í·¬»ò ß ¹±´¼³·²» ±º ¿¼ª·½» º®±³ ´»¿¼·²¹ »¨°»®¬-ô ½±²-¬¿²¬´§ «°¼¿¬»¼ÿ ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ .·²½´«¼»¼ ©±®´¼ ½¸¿³°·±²-ô »´·¬» ¿¬¸´»¬»-ô -°»½·¿´ º±®½»-ô ´¿© »²º±®½»³»²¬ô º·®»³»²ô ¼±½¬±®-ô °»®-±²¿´ ¬®¿·²»®-ô ³¿®¬·¿´ ¿®¬·-¬-òòò¿²¼ ®»¹«´¿® º±´µ ¶«-¬ ´±±µ·²¹ ¬± ¿½¸·»ª» ·®®»¹«´¿®´§ -°»½¬¿½«´¿® ´»ª»´.Ѳò ̸» ﮬ§ ·.¿¬ пª»´K.¿¬ пª»´K.

±² ¸±© ¬± -¬¿§ ¿¸»¿¼ ±º ¬¸» º·¬²»-.-¬·³«´¿¬·²¹ ¿²¼ ·²º±®³¿¬·ª» ͬ®»²¹¬¸ ¿²¼ ݱ²¼·¬·±²·²¹ Ú±®«³ò б-¬ §±«® º·¬²»-.·² -¬®»²¹¬¸ ¿²¼ ½±²¼·¬·±²·²¹ ª·-·¬ ÉÉÉòÎËÍÍ×ßÒÕÛÌÌÔÛÞÛÔÔÍòÝÑÓ Ê·-·¬ ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ¿²¼ -·¹² «° º±® пª»´ Ì-¿¬-±«´·²»K.¿²¼ °®±¼«½¬.¿²¼ ¬·°.-»½¬·±² ¿²¼ ±¬¸»® °¿¹».»¨°»®¬-ò Ê·-·¬ ©©©ò¼®¿¹±²¼±±®ò½±³ ¿²¼ ¾®±©-» ¬¸» ß®¬·½´».º±® ·³°®±ª·²¹ §±«® ¸»¿´¬¸ ¿²¼ ©»´´ ¾»·²¹ò ïièððièççiëïïï îì ¸±«®.¿ ¼¿§ º¿¨ §±«® ±®¼»® øèêê÷óîèðóéêïç .º®»» ³±²¬¸´§ »ó ²»©-´»¬¬»®ô ¹·ª·²¹ §±« ´¿¬»ó¾®»¿µ·²¹ ²»©.ر© ¬± -¬¿§ ·²º±®³»¼ ±º ¬¸» ´¿¬»-¬ ¿¼ª¿²½».¯«»-¬·±².º±® ¹®±«²¼ó ¾®»¿µ·²¹ ¬¸»±®·».±® ½±³³»²¬¿²¼ ¹»¬ ¯«·½µ º»»¼¾¿½µ º®±³ пª»´ Ì-¿¬-±«´·²» ¿²¼ ±¬¸»® ´»¿¼·²¹ º·¬²»-.°¿½µò Ê·-·¬ ©©©ò¼®¿¹±²¼±±®ò½±³ñ½¹·ó¾·²ñ¬°±-¬ò°´ ¿²¼ °¿®¬·½·°¿¬» ·² Ü®¿¹±² ܱ±®K.

¿²¼ ½«-¬±³»® -»®ª·½» ïððû Ѳ»óÇ»¿® η-µóÚ®»» Ù«¿®¿²¬»»ò ׺ §±« ¿®» ²±¬ ½±³°´»¬»´§ -¿¬·-º·»¼ ©·¬¸ ¿²§ °®±¼«½¬PP©»K´´ ¾» ¸¿°°§ ¬± ¹·ª» §±« ¿ °®±³°¬ »¨½¸¿²¹»ô ½®»¼·¬ô ±® ®»º«²¼ô ¿.»¨½»°¬»¼ò Ю·½».-«¾¶»½¬ ¬± ½¸¿²¹» ©·¬¸±«¬ ²±¬·½»ò É¿®²·²¹ ¬± º±®»·¹² ½«-ó ¬±³»®-æ ̸» Ý«-¬±³.¬± °®±ª·¼» ¾»¬¬»® °®±¼«½¬.µ²±© ©¸§ §±« ©»®» ¼·--¿¬·-º·»¼PP·¬ ©·´´ ¸»´° «.·² ²± ©¿§ ®»-°±²-·ó ¾´» º±® ¿²§ ¿¼¼·¬·±²¿´ º»».½¸¿®¹·²¹ §±« ±²´§ º±® ËòÍò ¸¿²¼´·²¹ ¿²¼ ·²¬»®²¿¬·±²¿´ -¸·°°·²¹ò Ü®¿¹±² ܱ±® Ы¾´·½¿¬·±².¿²¼ -»®ª·½».¾§ ½¿´´·²¹ ̱´´ Ú®»» îì ¸±«®.¿¼¼ êòëû -¿´».¬¿¨ ÌÑÌßÔ ÛÒÝÔÑÍÛÜ ÓÛÌØÑÜ ÑÚ ÐßÇÓÛÒÌ ° ÝØÛÝÕ ° ÓòÑò ° ÓßÍÌÛÎÝßÎÜ ° Ê×Íß ° Ü×ÍÝÑÊÛÎ ° ßÓÛÈ ß½½±«²¬ Ò±ò øд»¿-» ·²¼·½¿¬» ¿´´ ¬¸» ²«³¾»®.·² §±«® ½±«²¬®§ ³¿§ ±® ³¿§ ²±¬ ¬¿¨ ±® ±¬¸»®©·-» ½¸¿®¹» §±« ¿² ¿¼¼·¬·±²¿´ º»» º±® ¹±±¼.¿ ¼¿§ô é ¼¿§.¿¼¼ êòëû -¿´».±² §±«® ½®»¼·¬ ½¿®¼÷ ÛÈÐ×ÎßÌ×ÑÒ ÜßÌÛ Ü¿§ и±²»æ ø ÷ Í·¹²¿¬«®»æ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ü¿¬»æ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÒÑÌÛæ É» -¸·° ¾»-¬ ³»¬¸±¼ ¿ª¿·´¿¾´» º±® §±«® ¼»´·ª»®§ ¿¼¼®»--ò Ú±®»·¹² ±®¼»®.¿ ©»»µô íêë ¼¿§.½¿´´ ëïíóíìêóìïê𠺱® ±®¼»®.¿®» ²±²ó®»º«²¼¿¾´»ò ©©©ò® «-.·¿ ²µ»¬ ¬´ »¾»´ ´-ò ½±³ ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ©©©ò®«--·¿²µ»¬¬´»¾»´´-ò½±³ ï{èðð{èçç{ëïïï îì ØÑËÎÍ ß ÜßÇ ÚßÈ ÇÑËÎ ÑÎÜÛÎ øèêê÷ îèðóéêïç Ì»´»°¸±²» Ñ®¼»®.§±« ©·-¸ò Í·³°´§ ®»¬«®² §±«® °«®½¸¿-» ¬± «-ô ¿²¼ °´»¿-» ´»¬ «.·² ¬¸» º«¬«®»ò ͸·°°·²¹ ¿²¼ ¸¿²¼´·²¹ º»».¬¿¨ ÓÒ ®»-·¼»²¬.±²´§ò Û®®±®.§±« ®»½»·ª»ò Ü®¿¹±² ܱ±® Ы¾´·½¿¬·±².¬®·°´» ËòÍò ½¸¿®¹»-ò Í»» Õ»¬¬´»¾»´´ -»½¬·±² º±® Õ»¬¬´»¾»´´ ͸·°°·²¹ ¿²¼ ¸¿²¼´·²¹ ½¸¿®¹»-ò ×ÌÛÓ ÐÎ×ÝÛ ß ÑÎ Þ ÌÑÌßÔ Ì±¬¿´ ±º Ù±±¼Í¸·°°·²¹ ݸ¿®¹»Î«-¸ ݸ¿®¹»Õ»¬¬´»¾»´´ ͸·°°·²¹ ݸ¿®¹»ÑØ ®»-·¼»²¬.¿®» -»²¬ ¾§ ¿·®ò Ý®»¼·¬ ½¿®¼ ±® ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ÓòÑò ±²´§ò Ú±® ÎËÍØ °®±½»--·²¹ ±º §±«® ±®¼»®ô ¿¼¼ ¿² ¿¼¼·¬·±²¿´ üïðòðð °»® ¿¼¼®»--ò ߪ¿·´¿¾´» ±² ³±²»§ ±®¼»® ú ½¸¿®¹» ½¿®¼ ±®¼»®.º±® ¼»´·ª»®§÷ Þ Ò¿³»ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ò¿³»ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ͬ®»»¬ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ͬ®»»¬ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ý·¬§ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ý·¬§ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ͬ¿¬» ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Æ·° ÁÁÁÁÁÁÁÁ ͬ¿¬» ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Æ·° ÁÁÁÁÁÁÁÁ Ü¿§ °¸±²»öÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ö ׳°±®¬¿²¬ º±® ½´¿®·º§·²¹ ¯«»-¬·±².¾»¬©»»² çæðð¿³P ïïæðð°³ ÛÍÌ Ó±²¼¿§ ¬± Ú®·¼¿§ ¿¬ ïóèððóèççóëïïïò Ô±½¿´ ¿²¼ º±®»·¹² ½«-¬±³»®.°»® §»¿®ò ɸ»² §±« ½¿´´ô °´»¿-» ¸¿ª» §±«® ½®»¼·¬ ½¿®¼ ®»¿¼§ò ݱ³°´»¬» ¿²¼ ³¿·´ ©·¬¸ º«´´ °¿§³»²¬ ¬±æ Ü®¿¹±² ܱ±® Ы¾´·½¿¬·±²-ô ÐòÑò Þ±¨ ïðçéô É»-¬ ݸ»-¬»®ô ÑØ ìëðéï д»¿-» °®·²¬ ½´»¿®´§ ͱ´¼ ̱æ д»¿-» °®·²¬ ½´»¿®´§ ß ÍØ×Ð ÌÑæ øͬ®»»¬ ¿¼¼®»-.´»ª·»¼ ¾§ Ý«-¬±³-ô ¬¸» ½¿®®·»® ±® ¿²§ ±¬¸»® »²¬·¬§ò .·.·.¿²¼ ±³·--·±².Ý«-¬±³»® Í»®ª·½» Ï«»-¬·±²-á д»¿-» ½¿´´ «.±² ±®¼»®- Û³¿·´ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ×ÌÛÓ ý ÏÌÇò ×ÌÛÓ ÜÛÍÝÎ×ÐÌ×ÑÒ ØßÒÜÔ×ÒÙ ßÒÜ ÍØ×ÐÐ×ÒÙ ÝØßÎÙÛÍ { ÒÑ ÝÑÜKÍ Ì±¬¿´ ß³±«²¬ ±º Ñ®¼»® üððòð𠬱 üîìòçç ¿¼¼ üîëòð𠬱 üíçòçç ¿¼¼ üìðòð𠬱 üëçòçç ¿¼¼ üêðòð𠬱 üççòçç ¿¼¼ ß¼¼æ üëòðð üêòðð üéòðð üïðòðð üïððòð𠬱 üïîçòçç ¿¼¼ üïîòðð üïíðòð𠬱 üïêçòçç ¿¼¼ üïìòðð üïéðòð𠬱 üïççòçç ¿¼¼ üïêòðð üîððòð𠬱 üîççòçç ¿¼¼ üïèòðð üíððòðð ¿²¼ «° ¿¼¼ üîðòðð Ý¿²¿¼¿ ú Ó»¨·½± ¿¼¼ üèòððò ß´´ ±¬¸»® ½±«²¬®·».Ú±® º¿-¬»® -»®ª·½» §±« ³¿§ °´¿½» §±«® ±®¼»®.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful