Úřad městské části města Brna

Brno-Královo Pole
Odbor územního a stavebního řízení
Palackého tř. 59, 612 39 Brno
___________________________________________________________________________
Č.j. 09/377/US/47/To
Brno 15.7.2009
Vyřizuje: Bc. J.Tošovský, tel.č.: 541588253

METALLOR BAU s.r.o.
Vídeňská 246/120b
619 00 BRNO

Tř. Gen.Píky 9 - změna stavby před jejím dokončením

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Odbor územního a stavebního řízení ÚMČ Brno-Královo Pole jako věcně příslušný dle
ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu
(stavební zákon) a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, obdržel dne 25.4.2009 od společnosti METALLOR BAU s.r.o.,
IČ : 26976528, Vídeňská 246/120b, Brno 619 00 o žádost změnu stavby „Nástavba 8. a 9.
N.P. na objektu bytového domu Tř. Generála Píky 9. Brno, původně Hotel Lesnická, na
pozemcích p.č. 465/8, 465/18, 465/24, 465/25 k.ú.Černá Pole, kterou má být v nově
budovaném 8. a 9. N.P. vybudováno 13 nových bytových mezonetových jednotek“ povolené
rozhodnutím č.j.OÚSŘ: 05/7788/US/1324/PH/To ze dne 23.9.2005, před dokončením a to
bytových jednotek 3, 10, 12, 13.
Změna stavby před jejím dokončením spočívá ve :
- změně dispozice bytových jednotek spočívající především ve změně umístění vnitřních příček,
změně umístění vstupu do jednotlivých místností, zřízení úložného prostoru, vytvoření nového
dveřního a okenního otvoru na terasu, zřízení terasy. Uvedené stavební změny bytových
jednotek nemají vliv na statiku stavby.
Zpracovatel PD změny stavby před jejím dokončením:
IKA Brno, s.r.o.- Ing. arch. Roman Klimpr, Antonínská 2, 602 00 Brno
Stavba byla povolena rozhodnutím pod č.j.OÚSŘ : 05/7788/US/1324/PH/To dne 23.9.2005
zdejším stavebním odborem.

Č.j. 09/377/US/47/To

-2-

Stavební úřad projednal uvedenou žádost v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem
chráněných zájmů nebo povinností účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných
dotčenými orgány, a rozhodl takto:
Změna stavby „Nástavba 8. a 9. N.P. na objektu bytového domu Tř. Generála Píky 9. Brno,
původně Hotel Lesnická, na pozemcích p.č. 465/8, 465/18, 465/24, 465/25 k.ú.Černá Pole,
kterou má být v nově budovaném 8. a 9. N.P. vybudováno 13 nových bytových mezonetových
jednotek“ povolené rozhodnutím č.j.OÚSŘ: 05/7788/US/1324/PH/To ze dne 23.9.2005, před
dokončením, spočívající ve změně dispozice bytových jednotek č. 3, 10, 12, 13 spočívající
především ve změně umístění vnitřních příček, změně umístění vstupu do jednotlivých
místností, zřízení úložného prostoru, vytvoření nového dveřního a okenního otvoru na
terasu, zřízení terasy nemající vliv na statiku stavby
se podle § 118 stavebního zákona
povoluje.

Účastníkem řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písmene a) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění, je v řízení o žádosti – žadatel společnost METALLOR BAU s.r.o., IČ :
26976528, Vídeňská 246/120b, Brno 619 00.

Pro provedení stavby se stanoví tyto další závazné podmínky:
1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této
změně, jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebním
úřadem.
2. Ostatní podmínky původního stavebního povolení zůstávají v platnosti.

Odůvodnění
Odbor územního a stavebního řízení ÚMČ Brno–Královo Pole vydal dne 23.9.2005
č.j.OÚSŘ : 05/7788/US/1324/PH/To stavební povolení na změnu stavby – nástavbu bytového
domu Tř. Generála Píky 9. Brno, původně Hotel Lesnická, na pozemcích p.č. 465/8, 465/18,
465/24, 465/25 k.ú.Černá Pole, kterou má být v nově budovaném 8. a 9. N.P. vybudováno 13
nových bytových mezonetových jednotek stavebníkovi společnosti METALLOR BAU s.r.o.,
IČ : 26976528, Vídeňská 246/120b, Brno 619 00.
Dne 12.1.2009 obdržel OÚSŘ ÚMČ Brno Královo-Pole žádost společnosti
METALLOR BAU s.r.o.o změnu stavby před jejím dokončením povolené stavby spočívající
ve výše uvedených stavebních úpravách
Stavební úřad oznámil dopisem ze dne 28.4.2009 zahájení řízení o povolení změny
stavby před dokončením všem účastníkům řízení. Žádost spolu s přílohami poskytovala
dostatečný podklad pro posouzení navrhovaných změn, a proto stavební úřad upustil od
místního šetření a ústního jednání.

Č.j. 09/377/US/47/To

-3-

Dne 10.6.2009 podal Společenství vlastníků bytových jednotek domu třída Generála
Píky 1993/9, Brno (dále jen „SVJ“) námitky a písemné stanovisko ve kterém vyslovilo
nesouhlas s realizací stavebních úprav ve velké bytové jednotce, kdy má dle jejich informací
dojít k rozdělení této bytové jednotky na několik jednotek menších. Stavební úřad přezkoumal
podané námitky a stanovisko, dále přezkoumal opětovně předloženou žádost o povolení
změny stavby před dokončením včetně projektové dokumentace a identifikoval „velkou“
bytovou jednotku jako mezonetovou bytovou jednotku č. 9, které se ovšem navrhované
stavební úpravy (změny stavby před dokončením) netýkají. Stavební úřad za účelem vyjasnění
dané záležitosti pozval pozvánkou zástupce SVJ k projednání předmětných námitek a
stanoviska a k nahlédnutí do projektové dokumentace navrhované změny před dokončením.
Po vyjasnění rozsahu projednávaných stavebních úprav v rámci změny stavby před
dokončením, které se týkají pouze bytových jednotek č. č. 3,10,12,13 podalo SVJ dne
2.7.2009 vyjádření, ve kterém uvádí, že již nemá námitky k výše uvedenému řízení.
V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal uvedenou žádost o povolení změny stavby
ve smyslu § 118 odst. 2 stavebního zákona, posoudil ji a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou
ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy
účastníků řízení.
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 59 stavebního zákona. Při
vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto
právní postavení přísluší vedle stavebníka společnosti METALLOR BAU s.r.o., který je
současně spoluvlastníkem objektu rozestavěných bytových jednotek 12 a 10, dále ostatním
spoluvlastníkům objektu bytového domu Tř. Gen. Píky 9 v Brně – vlastníkům bytových
jednotek v objektu bytového domu, tj. Marie Adamcová, Fryčajova 538/143, Brno 614
00,Čestmír Adamec, Sady 721/12, Brno 614 00,Ondřej Adamec, Bieblova 158/10, Brno 613
00, Aleš Adámek, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00, Simona Adámková, Absolonova
640/22, Brno 624 00, Kateřina Adamová, Lužova 842/22, Brno, 613 00, Ing. Eva Bojdová,
Bystré 1617, Frenštát pod Radhoštěm 744 01, Dagmar Burianová, třída Generála Píky 1993/9,
Brno 613 00, Šárka Chovančíková, Talichova 443/46, Brno 623 00, Ing. Petr Chovanec,
Lidická 1965, Vsetín 755 01, Michal Christ, Sladkého 499/7, Brno 617 00, Markéta Čadová,
třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00, Soňa Čečmanová, nám. Padlých hrdinů 2590/3,
Prostějov 796 01, Veronika Čenkovičová, Novotného 1814/25, Brno 613 00, Danuše Divácká,
Kozinova 337/14, Brno, 627 00, Michal Drábek, 31, Rudice, 687 32, Dušan Dvořáček,
Okružní 956, Bystřice nad Pernštejnem 593 01, Aleš Dvořák 79, Hartmanice, 569 92, Tomáš
Dvořák, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00, Michaela Dvořáková, Zámecká 210,
Bystré, 569 92, Markéta Fialová, Konradova 2203/8, Brno 628 00, JUDr. Jaromír Harašta,
třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00, Petr Helán, Haškova 145/8, Brno 638 00, Ing. Pavla
Heringová, Slatina nad Zdobnicí 50, 517 56, Ing. Jiří Hlavica CSc., 145, Kanice, 664 01, Ing.
Zuzana Hojná, Dolní Loučky 148, Dolní Loučky, 594 55, Ing. Martina Holubová, Krnov, Pod
Cvilínem, 794 01, Jaroslav Horákovský, Velkopavlovická 4067/1, Brno 628 00, MUDr. Pavel
Horký, Fügnerova 449/23, Brno, 613 00, Ing. Michal Hostinský, Březinova 1612/46, Brno
616 00, Michal Hulán, třída Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00, Ilona Jakubová, Okrajová
489, Stařeč, Stařeč, 675 22, Vendula Jakubovová, 121, Damnice, 671 78, Dagmar Jandeková,
Čeňka Růžičky 209/25, Brno, 625 00, Mgr. Václav Jandík, třída Generála Píky 1993/9, Brno
613 00, Michal Jansa, K sídlišti 788/12, Brno, 643 00, Mgr. Eva Jansová, Třída generála Píky
1993/9, Brno 613 00, Kateřina Jičínská, Kukýrna 60, Tišnov, 666 01, Mgr. Roman Juránek,
Foerstrova 2409/3, Brno 616 00, Hana Jurigová, Na Láně 2002, Uherský Brod 688 01, Mgr.
Lenka Kantorová, Údolní 391/14, Brno, 602 00, Ing. Miroslav Kašpar Ph.D., Mánesova 269,
Čeperka 533 45, Richard Klimeš, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00, Jiří Kolářík,

Č.j. 09/377/US/47/To

-4-

Rostislavovo náměstí 213/6, Brno 612 00, Eva Kolíbalová, Vohančice 55, Vohančice, 666 01,
Mária Kollátorová, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00, Pavel Koloděj, Jabloňová 884,
Valtice, 691 42, Iraklis Kontoes, Grohova 113/17, Brno, 602 00, Markéta Kořenková,
Vlachova Lhota 75, 766 01, Michal Kovařík, třída Generála Píky 1993/9 Brno, 613 00, Tomáš
Kovařík, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00, Dušan Kroka, třída Generála Píky 1993/9,
Brno 613 00, Ivona Kubíčková, Kroměřížská 990/12, Brno 627 00, Petra Kubínová, Strnadova
2393/8, Brno 628 00, Zdeněk Kučerík, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00, Jaroslav
Kundera, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00, Jitka Lačňáková, třída Generála Píky
1993/9, Brno, 613 00, Petr Langer, Nad Zámkem 1475/2 664 51, Richard Lukes, Hoppova
876/10, Brno 602 00, Ing. Tomáš Máca, Otín 18, Otín 588 33, Ing. Jaroslav Machač,
Jabloňany 26, Jabloňany 679 01, Jaroslava Macháčková, 43, Babice, 687 03, Tomáš Machala,
Hovězí 643, Hovězí, 756 01, Kateřina Maňasová, Strnadova 2391/6, Brno 628 00, Marie
Marková, třída Generála Píky 1993/9 Brno, 613 00, Jan Martinec, Vrchlického 656,
Otrokovice 765 02, Lenka Martinková, Bratří Hlaviců 104, Vsetín, 755 01, Ing. Zbyšek
Martoch, Krymská 372/9, Brno 625 00, Jana Matějková, Stupava 126, Stupava, 686 01, Lenka
Mátlová, třída Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00, Mgr. Petr Mazáč, Konečného nám. 542/3,
Brno, 602 00, Mgr. Michala Müllerová, Fričova 2513/6, Brno, 616 00, Kamil Novák, třída
Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00, Ing. Tomáš Novák, Sokolovská 1343, Rychnov nad
Kněžnou, 516 01, Jaroslav Novotný, třída Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00, MUDr.
Lubomír Novotný, Hořice 10, Blansko, 678 01, Ivana Nyitrayová, Ledárenská 397/52, Brno,
620 00, František Opletal, Ječná 1229/30, Brno, 621 00, Mgr. Miroslava Pavelková, třída
Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00, Libor Pek, Chládkova 1062/14, Brno, 616 00, Mgr.
Tomáš Pelíšek, Ulrychova 842/2, Brno 624 00, Kateřina Pěnčíkovi, Hoblíkova 554/12, Brno
613 00, Martina Pěnčíkovi, Hoblíkova 554/12, Brno 613 00, Blanka Petříková, 60, Kuželov,
696 73, Ing. Petr Pichal, Rousínovská 1048/22, Brno, 627 00, Veronika Poláková, Erbenova
379/11, Brno, 602 00, Jiří Polanský, Fügnerova 469/44, Brno, 613 00, Dagmar Prokešová,
Pod Hájkem 158/80, Ivančice, Alexovice, 664 91, Aleš Queisner, třída Generála Píky 1993/9,
Brno, 613 00, Simona Queisnerová, třída Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00, Tomáš Richter,
Matalova 360/4, Brno, 621 00, Pavlína Rosová, Gen.Jaroše 1613/25, Velké Meziříčí, 594 01,
Ing. Veronika Řezáčová, Borodinova 294/1, Brno, 623 00, Monika Sládková, Komenského
84/13, Zábřeh, 789 01, Otakar Slanař, Žižkova 813, Havlíčkův Brod, 580 01, Mgr. Pavel
Slezák, Maršovská 2244, Uherský Brod, 688 01, Ing. Milan Sopoušek, Pokorova 130/14,
Brno, 621 00, Vendula Sopoušková, Pavlovice 30, Bohdalice-Pavlovice, 683 41, Klára
Součková, Lesného 917, Jemnice, 675 31, Monika Soukupová, třída Generála Píky 1993/9,
Brno, 613 00, Vilém Spílka, Jánská 453/9, Brno, 602 00, Kamila Strnadová, Rousínovská
1028/2, Brno, 627 00, Ing. Karel Szturc, Růžová 606, Třinec, Lyžbice, 739 61, Helena
Šajtarová, třída Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00, Jan Šárník, Cvrčovice 136, Cvrčovice,
691 23, Jaroslav Ševčík, Merhautova 985/110, Brno, 613 00, Jan Šimek BA, Štefáčkova
2370/5, Brno, 628 00, Michaela Šmédková, Kubíčkova 877/19, Brno 635 00, Petr Šmerda,
třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00, Karel Tkoč, 22, Boršice u Blatnice, 687 63, Lenka
Trnková, Kohoutova 1515/10, Brno 614 00, Pavel Troják, Nerudova 1341/74, Moravská
Třebová, Předměstí, 571 01, Tomáš Tužička, třída Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00,
Taťána Uhrová, Štolcova 855/77, Brno, 618 00, Ing. Michal Vajdák, Dřevařská 870/31, Brno,
602 00, Ing. Jana Valíčková, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00, Doc.MUDr. Jan Válka
CSc., Luční 795/7, Brno 616 00, Helena Vejchodová, Nerudova 5, Brno 602 00, Daniela
Velíšková, třída Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00, Kateřina Velíšková, Bořetická 4088/12,
Brno, 628 00, Ing. Ivona Vojtková, Maškova 867/13, Brno 613 00, Petr Vokurka, třída
Generála Píky 1993/9, Brno 613 00, Petr Vršek, třída Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00,

Č.j. 09/377/US/47/To

-5-

Marie Vyhnálková, Brožíkova 43/5, Brno 638 00, František Vymazal, třída Generála Píky
1993/9, Brno, 613 00, Diana Weinbrennerová, Žebětínská 419/80, Brno 623 00, Ing. Pavel
Zavoral, Lubná 146, Lubná u Poličky 569 63, Ing. Iveta Zárubová, třída Generála Píky
1993/9, Brno, 613 00, Ing. Michal Zíma Rašelinová, 2284/7, Brno 628 00, Ondřej Žiška,
Příčná I 761, Uherské Hradiště, Mařatice, 686 05, Vilém Bayer, U Hrubé Lípy 611, Jedovnice,
679 06, Mgr. Anna Bayerová, U Hrubé Lípy 611, Jedovnice, 679 06, Jarmila Brdičková,
Sazenice 183/4, Brno 617 00, Pavel Brdička, Sazenice 183/4, Brno, 617 00, MUDr. Ivana
Čadková, Klatovská 424/22, Brno 602 00, Martin Čadek, Klatovská 424/22, Brno 602 00, Jiří
Černošek, Družební 1178/16, Kopřivnice 742 21, Barbora Černošková, Hoštická 218/1, Brno
642 00, DORG trubní systémy, spol. s r.o. U Zahradnictví 123, Česká Ves 790 81, Irena
Dozbabová, Příční 175, Blučina 664 56, Josef Dozbaba, Příční 175, Blučina 664 56, Petra
Dvořáková, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00, Pavel Dvořák, třída Generála Píky
1993/9, Brno 613 00, Ing. Josef Frank, Zemědělská 1672/12, Brno 613 00, Eva Franková,
Zemědělská 1672/12, Brno 613 00, Ing. Radek Házy, Závist 874/58, Brno 624 00, Radka
Házová, Závist 874/58, Brno 624 00, Hotel International Brno, a.s. Husova 200/16, Brno, 659
21, Arnošt Hrůza, Sídl. E. Beneše 3909/14, Prostějov, 796 01, Dagmar Hrůzová, Sídl. E.
Beneše 3909/14, Prostějov, 796 01, Ing. Aleš Julínek, Mutěnická 4128/2, Brno, 628 00, Ing.
Markéta Julínková, Hochmanova 2172/4, Brno, 628 00, Ing. Petr Kachlík, Rysova 39, Brno
621 00, Ing. Lenka Kachlíková, Rysova 39, Brno 621 00,Ing. Roman Kleska, Příkrá 2889/6,
Brno, 616 00, Ing. Hana Klesková, Příkrá 2889/6, Brno, 616 00, JUDr. Romana Kloudová,
Krokova 612/48, Brno 615 00, Ing. Ivan Klouda, Krokova 612/48, Brno, 615 00, Stanislav
Kovařík, Jindřichova 2394/21, Brno 616 00, Eva Kovaříková, třída Generála Píky 1993/9,
Brno 613 00, Josef Kozina, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00, Milada Kozinová, Orlí
521/28, Brno 602 00, Jiří Lhoták, Řezáčova 940/68, Brno, 624 00, Jaroslava Lhotáková,
Řezáčova 940/68, Brno 624 00, METALLOR BAU s.r.o., Vídeňská 246/120b, Brno 619 00,
Barbora Mořkovská, DiS., Andělčina 137/13, Liberec 460 01, Dana Mráčková, Bezejmená
141, Dub nad Moravou 783 75, Ing. Emil Mráček, Bezejmená 141, Dub nad Moravou 783 75,
Klára Nováková, Drnovice 193, Drnovice 683 04, Ing. René Novák, Drnovice 193, Drnovice
683 04, Jaroslav Ostrý, Veselská 43/34, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 591 01,
Dagmar Ostrá, Veselská 43/34, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 591 01,Romana
Pazourková, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00, David Pazourek, Kosmákova 3956/30,
Brno 615 00, PROMONT INVEST s.r.o., Provazníkova 1985/47a, Brno 613 00, Michaela
Půčková, Chaloupky 259, Šaratice 683 52, Pavel Půček, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613
00, Vlastimil Pytela, Jinačovice 153 664 34, Irma Pytelová, Jinačovice 153 664 34, Mgr. Ivo
Sedláček, Vrázova 2751/19a, Brno 616 00, MUDr. Marcela Sedláčková, Vrázova 2751/19a,
Brno, 616 00, Ing. Vladimír Silnica, Brněnská 1324/95, Šlapanice, 664 51, Hana Silnicová,
Brněnská 1324/95, Šlapanice, 664 51, Ing. arch. Jiří Skála, Václavkova 1055/14, Brno 615 00,
Mgr. Marcela Skálová, Václavkova 1055/14, Brno 615 00, Slavomír Sklenář, Čápkova 40/37,
Brno 602 00, Radmila Sklenářová, Čápkova 40/37, Brno 602 00, JUDr. Jiří Spousta, Příkrá
2893/14, Brno 616 00, Blanka Spoustová, Příkrá 2893/14, Brno 616 00, Jaroslav Staněk, třída
Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00, Bc. Mária Staňková, třída Generála Píky 1993/9, Brno,
613 00, Olga Šildová, Měšťanská 314/17, Brno, 620 00, Ing. Vladimír Šild, Měšťanská
314/17, Brno, 620 00, Miroslav Šustr, Absolonova 631/4, Brno, 624 00, Ing. Petra Šustrová,
Lelekovice 20, 664 31, Treaslewort, a.s., Revoluční 1003/3, Praha, Staré Město, 110 00, Patrik
Vacovský, Ovocná 339/8, Brno, 621 00, Lenka Vacovská, Ovocná 339/8, Brno, 621 00, Ing.
Stanislav Vybíhal, U Hájku 115/3, Šlapanice, Bedřichovice, 664 51, Mgr. Martina
Vybíhalová, U Hájku 115/3, Šlapanice, Bedřichovice, 664 51.

Č.j. 09/377/US/47/To

-6-

Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím
dotčena.
Stavební úřad posoudil tuto předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků
řízení, a proto v souladu s § 144 odst. 2. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění,
vyrozuměl účastníky řízení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením a vydání
rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením veřejnou vyhláškou.
Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení změny
stavby, rozhodl tak, jak výše uvedeno.

Poučení

Povolená změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní
moci. Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, Malinovského
nám.3, Brno, podáním učiněným u odboru územního a stavebního řízení ÚMČ Brno-Královo
Pole, Palackého tř. 59, Brno. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Otisk úředního razítka
Bc. Jaroslav Tošovský
referent OÚSŘ ÚMČ Brno-Královo Pole
Správní poplatek podle zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, pol.17, bod 2.) ve výši
300 Kč (slovy třista korun) byl zaplacen.

Příloha: 1 x ověřená PD změny stavby pro stavebníka

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu.
15. den vyvěšení je dne doručení tohoto rozhodnutí.

Vyvěšeno dne :................................

Razítko a podpis oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení

Sejmuto dne :....................................

Razítko a podpis oprávněné osoby,
potvrzující sejmutí

Písemnost musí být zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup - na elektronické
úřední desce.

Č.j. 09/377/US/47/To
Vyvěšeno dne :................................

Razítko a podpis oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení

-7Sejmuto dne :....................................

Razítko a podpis oprávněné osoby,
potvrzující sejmutí

Obdrží:
Účastníci řízení – do vlastních rukou:
Stavebník - společnosti METALLOR BAU s.r.o., Vídeňská 246/120b, Brno 619 00
Ostatní účastníci – vlastníci bytových jednotek BD Tř.Gen.Píky 9 - jsou vyrozuměni veřejnou
vyhláškou
Marie Adamcová, Fryčajova 538/143, Brno 614 00
Čestmír Adamec, Sady 721/12, Brno 614 00
Ondřej Adamec, Bieblova 158/10, Brno 613 00
Aleš Adámek, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00
Simona Adámková, Absolonova 640/22, Brno 624 00
Kateřina Adamová, Lužova 842/22, Brno, 613 00
Ing. Eva Bojdová, Bystré 1617, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Dagmar Burianová, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00
Šárka Chovančíková, Talichova 443/46, Brno 623 00
Ing. Petr Chovanec, Lidická 1965, Vsetín 755 01
Michal Christ, Sladkého 499/7, Brno 617 00
Markéta Čadová, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00
Soňa Čečmanová, nám. Padlých hrdinů 2590/3, Prostějov 796 01
Veronika Čenkovičová, Novotného 1814/25, Brno 613 00
Danuše Divácká, Kozinova 337/14, Brno, 627 00
Michal Drábek, 31, Rudice, 687 32
Dušan Dvořáček, Okružní 956, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Aleš Dvořák 79, Hartmanice, 569 92
Tomáš Dvořák, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00
Michaela Dvořáková, Zámecká 210, Bystré, 569 92
Markéta Fialová, Konradova 2203/8, Brno 628 00
JUDr. Jaromír Harašta, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00
Petr Helán, Haškova 145/8, Brno 638 00
Ing. Pavla Heringová, Slatina nad Zdobnicí 50, 517 56
Ing. Jiří Hlavica CSc., 145, Kanice, 664 01
Ing. Zuzana Hojná, Dolní Loučky 148, Dolní Loučky, 594 55
Ing. Martina Holubová, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01
Jaroslav Horákovský, Velkopavlovická 4067/1, Brno 628 00
MUDr. Pavel Horký, Fügnerova 449/23, Brno, 613 00
Ing. Michal Hostinský, Březinova 1612/46, Brno 616 00
Michal Hulán, třída Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00
Ilona Jakubová, Okrajová 489, Stařeč, Stařeč, 675 22
Vendula Jakubovová, 121, Damnice, 671 78
Dagmar Jandeková, Čeňka Růžičky 209/25, Brno, 625 00
Mgr. Václav Jandík, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00

Č.j. 09/377/US/47/To
Michal Jansa, K sídlišti 788/12, Brno, 643 00
Mgr. Eva Jansová, Třída generála Píky 1993/9, Brno 613 00
Kateřina Jičínská, Kukýrna 60, Tišnov, 666 01
Mgr. Roman Juránek, Foerstrova 2409/3, Brno 616 00
Hana Jurigová, Na Láně 2002, Uherský Brod 688 01
Ing. Petr Kachlík, Rysova 39, Brno 621 00
Ing. Lenka Kachlíková, Rysova 39, Brno 621 00
Mgr. Lenka Kantorová, Údolní 391/14, Brno, 602 00
Ing. Miroslav Kašpar Ph.D., Mánesova 269, Čeperka 533 45
Richard Klimeš, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00
Jiří Kolářík, Rostislavovo náměstí 213/6, Brno 612 00
Eva Kolíbalová, Vohančice 55, Vohančice, 666 01
Mária Kollátorová, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00
Pavel Koloděj, Jabloňová 884, Valtice, 691 42
Iraklis Kontoes, Grohova 113/17, Brno, 602 00
Markéta Kořenková, Vlachova Lhota 75, 766 01
Michal Kovařík, třída Generála Píky 1993/9 Brno, 613 00
Tomáš Kovařík, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00
Dušan Kroka, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00
Ivona Kubíčková, Kroměřížská 990/12, Brno 627 00
Petra Kubínová, Strnadova 2393/8, Brno 628 00
Zdeněk Kučerík, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00
Jaroslav Kundera, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00
Jitka Lačňáková, třída Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00
Petr Langer, Nad Zámkem 1475/2 664 51
Richard Lukes, Hoppova 876/10, Brno 602 00
Ing. Tomáš Máca, Otín 18, Otín 588 33
Ing. Jaroslav Machač, Jabloňany 26, Jabloňany 679 01
Jaroslava Macháčková, 43, Babice, 687 03
Tomáš Machala, Hovězí 643, Hovězí, 756 01
Kateřina Maňasová, Strnadova 2391/6, Brno 628 00
Marie Marková, třída Generála Píky 1993/9 Brno, 613 00
Jan Martinec, Vrchlického 656, Otrokovice 765 02
Lenka Martinková, Bratří Hlaviců 104, Vsetín, 755 01
Ing. Zbyšek Martoch, Krymská 372/9, Brno 625 00
Jana Matějková, Stupava 126, Stupava, 686 01
Lenka Mátlová, třída Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00
Mgr. Petr Mazáč, Konečného nám. 542/3, Brno, 602 00
Mgr. Michala Müllerová, Fričova 2513/6, Brno, 616 00
Kamil Novák, třída Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00
Ing. Tomáš Novák, Sokolovská 1343, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
Jaroslav Novotný, třída Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00
MUDr. Lubomír Novotný, Hořice 10, Blansko, 678 01
Ivana Nyitrayová, Ledárenská 397/52, Brno, 620 00
František Opletal, Ječná 1229/30, Brno, 621 00
Mgr. Miroslava Pavelková, třída Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00
Libor Pek, Chládkova 1062/14, Brno, 616 00
Mgr. Tomáš Pelíšek, Ulrychova 842/2, Brno 624 00

-8-

Č.j. 09/377/US/47/To
Kateřina Pěnčíkovi, Hoblíkova 554/12, Brno 613 00
Martina Pěnčíkovi, Hoblíkova 554/12, Brno 613 00
Blanka Petříková, 60, Kuželov, 696 73
Ing. Petr Pichal, Rousínovská 1048/22, Brno, 627 00
Veronika Poláková, Erbenova 379/11, Brno, 602 00
Jiří Polanský, Fügnerova 469/44, Brno, 613 00
Dagmar Prokešová, Pod Hájkem 158/80, Ivančice, Alexovice, 664 91
Aleš Queisner, třída Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00
Simona Queisnerová, třída Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00
Tomáš Richter, Matalova 360/4, Brno, 621 00
Pavlína Rosová, Gen.Jaroše 1613/25, Velké Meziříčí, 594 01
Ing. Veronika Řezáčová, Borodinova 294/1, Brno, 623 00
Monika Sládková, Komenského 84/13, Zábřeh, 789 01
Otakar Slanař, Žižkova 813, Havlíčkův Brod, 580 01
Mgr. Pavel Slezák, Maršovská 2244, Uherský Brod, 688 01
Ing. Milan Sopoušek, Pokorova 130/14, Brno, 621 00
Vendula Sopoušková, Pavlovice 30, Bohdalice-Pavlovice, 683 41
Klára Součková, Lesného 917, Jemnice, 675 31
Monika Soukupová, třída Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00
Vilém Spílka, Jánská 453/9, Brno, 602 00
Kamila Strnadová, Rousínovská 1028/2, Brno, 627 00
Ing. Karel Szturc, Růžová 606, Třinec, Lyžbice, 739 61
Helena Šajtarová, třída Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00
Jan Šárník, Cvrčovice 136, Cvrčovice, 691 23
Jaroslav Ševčík, Merhautova 985/110, Brno, 613 00
Jan Šimek BA, Štefáčkova 2370/5, Brno, 628 00
Michaela Šmédková, Kubíčkova 877/19, Brno 635 00
Petr Šmerda, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00
Karel Tkoč, 22, Boršice u Blatnice, 687 63
Lenka Trnková, Kohoutova 1515/10, Brno 614 00
Pavel Troják, Nerudova 1341/74, Moravská Třebová, Předměstí, 571 01
Tomáš Tužička, třída Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00
Taťána Uhrová, Štolcova 855/77, Brno, 618 00
Ing. Michal Vajdák, Dřevařská 870/31, Brno, 602 00
Ing. Jana Valíčková, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00
Doc.MUDr. Jan Válka CSc., Luční 795/7, Brno 616 00
Helena Vejchodová, Nerudova 5, Brno 602 00
Daniela Velíšková, třída Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00
Kateřina Velíšková, Bořetická 4088/12, Brno, 628 00
Ing. Ivona Vojtková, Maškova 867/13, Brno 613 00
Petr Vokurka, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00
Petr Vršek, třída Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00
Marie Vyhnálková, Brožíkova 43/5, Brno 638 00
František Vymazal, třída Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00
Diana Weinbrennerová, Žebětínská 419/80, Brno 623 00
Ing. Pavel Zavoral, Lubná 146, Lubná u Poličky 569 63
Ing. Iveta Zárubová, třída Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00
Ing. Michal Zíma Rašelinová, 2284/7, Brno 628 00

-9-

Č.j. 09/377/US/47/To
Ondřej Žiška, Příčná I 761, Uherské Hradiště, Mařatice, 686 05
Vilém Bayer, U Hrubé Lípy 611, Jedovnice, 679 06
Mgr. Anna Bayerová, U Hrubé Lípy 611, Jedovnice, 679 06
Jarmila Brdičková, Sazenice 183/4, Brno 617 00
Pavel Brdička, Sazenice 183/4, Brno, 617 00
MUDr. Ivana Čadková, Klatovská 424/22, Brno 602 00
Martin Čadek, Klatovská 424/22, Brno 602 00
Jiří Černošek, Družební 1178/16, Kopřivnice 742 21
Barbora Černošková, Hoštická 218/1, Brno 642 00
DORG trubní systémy, spol. s r.o. U Zahradnictví 123, Česká Ves 790 81
Irena Dozbabová, Příční 175, Blučina 664 56
Josef Dozbaba, Příční 175, Blučina 664 56
Petra Dvořáková, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00
Pavel Dvořák, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00
Ing. Josef Frank, Zemědělská 1672/12, Brno 613 00
Eva Franková, Zemědělská 1672/12, Brno 613 00
Ing. Radek Házy, Závist 874/58, Brno 624 00
Radka Házová, Závist 874/58, Brno 624 00
Hotel International Brno, a.s. Husova 200/16, Brno, 659 21
Arnošt Hrůza, Sídl. E. Beneše 3909/14, Prostějov, 796 01
Dagmar Hrůzová, Sídl. E. Beneše 3909/14, Prostějov, 796 01
Ing. Aleš Julínek, Mutěnická 4128/2, Brno, 628 00
Ing. Markéta Julínková, Hochmanova 2172/4, Brno, 628 00
Ing. Roman Kleska, Příkrá 2889/6, Brno, 616 00
Ing. Hana Klesková, Příkrá 2889/6, Brno, 616 00
JUDr. Romana Kloudová, Krokova 612/48, Brno 615 00
Ing. Ivan Klouda, Krokova 612/48, Brno, 615 00
Stanislav Kovařík, Jindřichova 2394/21, Brno 616 00
Eva Kovaříková, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00
Josef Kozina, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00
Milada Kozinová, Orlí 521/28, Brno 602 00
Jiří Lhoták, Řezáčova 940/68, Brno, 624 00
Jaroslava Lhotáková, Řezáčova 940/68, Brno 624 00
METALLOR BAU s.r.o., Vídeňská 246/120b, Brno 619 00
Barbora Mořkovská, DiS., Andělčina 137/13, Liberec 460 01
Dana Mráčková, Bezejmená 141, Dub nad Moravou 783 75
Ing. Emil Mráček, Bezejmená 141, Dub nad Moravou 783 75
Klára Nováková, Drnovice 193, Drnovice 683 04
Ing. René Novák, Drnovice 193, Drnovice 683 04
Jaroslav Ostrý, Veselská 43/34, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 591 01
Dagmar Ostrá, Veselská 43/34, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 591 01
Romana Pazourková, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00
David Pazourek, Kosmákova 3956/30, Brno 615 00
PROMONT INVEST s.r.o., Provazníkova 1985/47a, Brno 613 00
Michaela Půčková, Chaloupky 259, Šaratice 683 52
Pavel Půček, třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00
Vlastimil Pytela, Jinačovice 153 664 34
Irma Pytelová, Jinačovice 153 664 34

- 10 -

Č.j. 09/377/US/47/To

- 11 -

Mgr. Ivo Sedláček, Vrázova 2751/19a, Brno 616 00
MUDr. Marcela Sedláčková, Vrázova 2751/19a, Brno, 616 00
Ing. Vladimír Silnica, Brněnská 1324/95, Šlapanice, 664 51
Hana Silnicová, Brněnská 1324/95, Šlapanice, 664 51
Ing. arch. Jiří Skála, Václavkova 1055/14, Brno 615 00
Mgr. Marcela Skálová, Václavkova 1055/14, Brno 615 00
Slavomír Sklenář, Čápkova 40/37, Brno 602 00
Radmila Sklenářová, Čápkova 40/37, Brno 602 00
JUDr. Jiří Spousta, Příkrá 2893/14, Brno 616 00
Blanka Spoustová, Příkrá 2893/14, Brno 616 00
Jaroslav Staněk, třída Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00
Bc. Mária Staňková, třída Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00
Olga Šildová, Měšťanská 314/17, Brno, 620 00
Ing. Vladimír Šild, Měšťanská 314/17, Brno, 620 00
Miroslav Šustr, Absolonova 631/4, Brno, 624 00
Ing. Petra Šustrová, Lelekovice 20, 664 31
Treaslewort, a.s., Revoluční 1003/3, Praha, Staré Město, 110 00
Patrik Vacovský, Ovocná 339/8, Brno, 621 00
Lenka Vacovská, Ovocná 339/8, Brno, 621 00
Ing. Stanislav Vybíhal, U Hájku 115/3, Šlapanice, Bedřichovice, 664 51
Mgr. Martina Vybíhalová, U Hájku 115/3, Šlapanice, Bedřichovice, 664 51
Na vědomí:Společenství vlastníků jednotek domu třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno,
tř.Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Dále obdrží dotčené orgány:
HZS Jmk
KHS Jmk
MMB OŽP
spis 2 x

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful