Основно училиште „Кирил и Методиј“ Стојаково, Богданци

ОДДЕЛЕНИЕ
8-осмо одделение

НАСТАВНА TEMA
Модул1-Present and past-Unit1- Connections

БР НА ЧАС/ НАСТАВНА ЕДИНИЦА
12.Вежби за минато време и извинување.

ЦЕЛИ НА ЧАСОТ
Ученикот да може:
 да знае формите за извинување и правилно да ги употреби во дадена
конверзација
 Да ги знае формите за past simle tense и правилно да го употребува
Past simple tense (потврдна ,прашална,и одречна форма) во реченица
 да води едноставна комуникација во соодветни говорни ситуации и да
ги применува истите.

МЕТОДИ
комуникативен, аудио-лингвален, аудио-визуелен, дијалошки, физичко
одговоарање (TRP)

ФОРМИ
фронтална работа, работа во парови (затворен и отворен тип) и
индивидуална

СРЕДСТВА, МАТЕРИЈАЛИ, НАГЛЕДНИ ПОМАГАЛА
 учебник за осмо одделение – Messages 3, касетофон, ЦД, флеш карти,
слики, маркери,постер со просториите во домот, наставно ливче
и сл. компјутер.
ВОВЕДЕН ДЕЛ
Учениците заедно со наставикот ги повторуваат формите за минато просто
време од правилни гл./ и гл СУМ во минато време.Вежбаат конверзација за
извинување усмено.

ГЛАВЕН ДЕЛ
Наставникот им дава наставно ливче и учениците самостојно решаваат
задачи за past simple tense and Apology expressions.

ЗАВРШЕН ДЕЛ
Наставникот им дава домашна задача на учениците.

ФОРМИ, МЕТОДИ, ТЕХНИКИ И ИСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ
Наставно ливче, постојано следење на активноста на ученикот (меморирање
на лексичките единици, учество во игра), усни одговори на прашања од
наставникот,писмена повратна информација и сл.

СОГЛЕДУВАЊА ОД НАСТАВНАТА ЕДИНИЦА
Сите ученици беа активни за време на активностите на часот.Немаше промени во
предвидените активности во текот на часот.
За време на часот тие беа набљудувани од страна на наставникот.
АНГЛИСКИ ЈАЗИК
Предметен наставник: Велика Караџова