Τεσνική εξίσωσηρ FRENZEL

Ο παπόν οδηγόρ αποσελεί μία βήμα ππορ βήμα επγαςία για εκμάθηςη σηρ
βέλσιςσηρ εξίςψςηρ μέςοτ ψσόρ για ελεύθεποτρ και ατσόνομοτρ δύσερ. Η επγαςία
είναι έπγο σοτ αθλησή ελεύθεπηρ κασάδτςηρ Eric Fattah, η οποία έφει δημοςιετθεί
ςση διεύθτνςη http://liquivision.com/equalizing.php . Η παπούςα είναι η σελετσαία
αναθεψπημένη έκδοςή σηρ, ςε μεσάυπαςη ποτ έγινε από σον Δημ.Φασζημένσψπ
ππόεδπο σοτ ΢ΕΕΚΘ.
΢ημανσικό: Όλερ οι αςκήςειρ ελεύθεπηρ κασάδτςηρ, κπασήμασορ σηρ αναπνοήρ και
ατσόνομηρ κασάδτςηρ, ππέπει να γίνονσαι παποτςία αναγνψπιςμένοτ βοηθού ή
εκπαιδετσή. Πάνσα πποπονηθείσε ςσιρ σεφνικέρ ποτ πεπιγπάυονσαι ςσην παπούςα
επγαςία, με ζετγάπι. Σο παπόν έφει ςκοπό ση διαςκέδαςη ή ση γνώςη μόνο.

Πεπιεσόμενα

Ειςαγψγή

Επιςκόπιςη σεφνικών εξίςψςηρ

Υτςιολογία σηρ εξίςψςηρ

Σεφνική Frenzel ςσην ππάξη

Σεφνική "ςσομασικήρ πλήπψςηρ" Frenzel Fattah, βήμα –βήμα

Παπάπσημα Α:Σεφνικέρ "πακεσαπίςμασορ"

Εισαγωγή
Ππώσορ ο Eric Fattah έγπαχε σο”Frenzel Fattah Equalizing Document” για να εξηγήςει,
σην σεφνική Frenzel και ση ςσπασηγική σηρ για καλή εξίςψςη, ςσον εναπομένονσα
πνετμονικό όγκο ςσα (80μ+). Μία και ήσαν διαθέςιμο ςσο ινσεπνέσ, σοτλάφιςσον
δέκα φιλιάδερ άσομα ψυελήθηκαν από ατσό σον οδηγό Frenzel εξίςψςηρ με
ςσομασική πλήπψςηρ, σα σελετσαία πένσε φπόνια.
Σο κύπιο όυελορ από σην εκμάθηςη σηρ Frenzel και Frenzel-Fattah (ςσομασικήρ
πλήπψςηρ) σεφνικήρ, είναι η μείψςη σηρ πποςπάθειαρ, καθώρ και σηρ
επικινδτνόσησαρ (απόσομοτ υτςήμασορ), ποτ η σεφνική Valsava δημιοτπγεί. Αν
μάθεσε πποςεκσικά σιρ σεφνικέρ ποτ εξηγούνσαι ς΄ατσό σο κείμενο, θα ππέπει να
είςσε σελικά ικανοί να εξιςώνεσαι αςτνείδησα, κλειδί για ξεκούπαςση και
αποσελεςμασική ελεύθεπη κασάδτςη.
Οι ατσόνομοι δύσερ μποπούν επίςηρ να ψυεληθούν από σην εκμάθηςηρ ατσήρ σηρ
σεφνικήρ. Αν και ς΄ατσούρ τπάπφει αυθονία αέπα και φπόνοτ για εξίςψςη, ο βίαιορ
φειπιςμόρ Valsava μποπεί να πποκαλέςει σπαύμα ςσοτρ εταίςθησοτρ ιςσούρ σοτ
μέςοτ ψσόρ, ακοτςσικού στμπάνοτ και πνετμόνψν. Η εξίςψςη Frenzel είναι
ςσιγμιαία και αςυαλέςσεπη.

Η πποςέγγιςη Frenzel-Fattah (ςσομασική πλήπψςη), κάνει σην κασάδτςη ακόμη και
με άδειοτρ πνεύμονερ, ή σον Λεισοτπγικό Εναπομένονσα Όγκο (ΛΕΟ) ένα ππακσικό
ςστλ κασάδτςηρ. Φπηςιμοποιώνσαρ σην ςσομασική πλήπψςη, δίνεσαι η δτνασόσησα
ςσον πποπονημένο ελεύθεπο δύση, να υθάςει βάθη άνψ σψν οπίψν αναχτφήρ.
Κανονικά, σέσοιερ κασαδύςειρ θα ήσαν πιθανέρ, μόνο με σην πολύ επικίνδτνη
σεφνική σηρ πλήπψςηρ σψν ιγμοπείψν και σοτ μέςοτ ψσόρ με θαλαςςινό νεπό ή
υτςιολογικό οπό.
Πποςοφή! Αν σο βάθορ κασάδτςήρ ςαρ είναι ππορ ςσιγμή μικπό, λόγψ αδτναμίαρ
εξίςψςηρ, μποπεί οι σεφνικέρ ποτ πεπιγπάυονσαι παπακάσψ (αν σιρ μάθεσε
ςψςσά), να ατξήςοτν δπαμασικά σην κασαδτσική ςαρ δτνασόσησα ςε μικπό φπονικό
διάςσημα. Παπακαλώ λάβεσε τπόχη, όσι κασά σην πποςέγγιςή ςαρ ςε νέα βάθη,
όλοι οι κίνδτνοι ποτ ςτνδέονσαι με σην Βαθειά Ελεύθεπη Κασάδτςη, φψπίρ ανάλογη
πποεσοιμαςία, επιδπούν ακόμα πάνψ ςαρ! Απόσομη εξίςψςη ςε βάθορ, με σο
διάυπαγμα, μποπεί να ατξήςει σην πιθανόσησα ψσικού ή πνετμονικού
βαποσπαύμασορ. Κασαδτόμενοι με ΛΕΟ ή άδειοτρ πνεύμονερ, μποπεί ακόμα να έφει
ψρ αποσέλεςμα πνετμονικό βαπόσπατμα, τποξία-λιποθτμία πνιγμό και θάνασο.

Επισκόπηση τεσνικών εξίσωσηρ
Valsava (κπάσημα μύσηρ και υύςημα)
Πεπιγπαυή: Για να εξιςώςειρ σο έςψ ούρ και/ή ση μάςκα, κπασάρ σα ποτθούνια
κλειςσά με σα δάκστλα και «υτςάρ», ςτςπώνσαρ σο διάυπαγμα και σοτρ
θψπακικούρ μύερ (εκπνοή). Ο αέπαρ ςππώφνεσαι μέςα από σην ετςσαφιανή
ςάλπιγγα, εξιςοπποπώνσαρ σην τδποςσασική πίεςη.
Πλεονεκσήμασα:Ετκολία ςσην εκμάθηςη.
Μειονεκσήμασα: Ξόδεμα μεγάληρ ποςόσησαρ αέπα. Απγή ςσην πλήπη εξίςψςη και
σψν δύο ψσών, ςε γπήγοπη κάθοδο. Είναι απαπαίσηση μεγάλη κοιλιακή και
θψπακική πποςπάθεια ςε μεγαλύσεπα βάθη, ποτ μποπεί να κασαλήξει ςε
σπατμασιςμό.
Πποςοφή: Μποπεί να πποκαλέςει ςσοτρ πνεύμονερ και ςσο ούρ βαπόσπατμα ςε
βάθορ.Δεν είναι αποσελεςμασική ςε βάθη πέπα από σοτ ΛΕΟ.
Φψπίρ φέπια (Ατσόμασο άνοιγμα σψν Ετςσαφιανών)
Πεπιγπαυή: Κασά ση διάπκεια σηρ καθόδοτ, ανοίγεσε σιρ Ετςσαφιανέρ ςάλπιγγερ
ςτςπώνσαρ σοτρ παπάπλετποτρ μτρ. ΢σην ππαγμασικόσησα δεν ανοίγοτν οι
Ετςσαφιανέρ, αλλά μάλλον ππολαβαίνοτν οι μτρ ποτ σιρ πεπιβάλοτν να μη
ςτςπάςοτν, λόγψ σηρ ατξημένηρ τδποςσασικήρ πίεςηρ. Ατσό βοηθά σην κίνηςη σοτ

αέπα, από σοτρ πνεύμονερ, μέςψ σψν Ετςσαφιανών, πτθμίζονσαρ σην εξίςψςη σψν
πιέςεψν.
Πλεονεκσήμασα: Ιδανικό ςσην κτκλουοπία σοτ αέπα και ςσην ενεπγειακή οικονομία.
Αςυαλέςσεπη, όσαν γίνεσαι ςψςσά, από άλλερ σεφνικέρ.
Μειονεκσήμασα:Απαισεί εξαιπεσική πποπόνηςη σψν πέπιξ σηρ Ετςσαφιανήρ μτών.
Δύςκολη έψρ αδύναση να ππαγμασοποιηθεί, ςε μεγάλο απιθμό δτσών, λόγψ μικπήρ
διαμέσποτ ενόρ ή και σψν δύο Ετςσαφιανών ςαλπίγγψν. Για σην αποσελεςμασική
εξίςψςη, ςτνήθψρ απαισείσαι πιο απγόρ πτθμόρ καθόδοτ. ΢τνήθψρ δεν έφει
αποσέλεςμα, ςε βάθη κάσψ σοτ ΛΕΟ σοτ ςτγκεκπιμένοτ δύση.
Frenzel (διαυπαγμασική)
Πεπιγπαυή: Μαζεύονσαρ αέπα ςσο ςσόμα, κλείνονσαρ σην επιγλψσσίδα και
ανοίγονσαρ σην μαλθακή τπεπώα, ο αέπαρ ψθείσαι ςσιρ Ετςσαφιανέρ,
δημιοτπγώνσαρ θεσική πίεςη με ση γλώςςα σο ςσόμα και σα μάγοτλα.
Πλεονεκσήμασα: Βολική. Αςυαλέςσεπη από σην κίνηςη Valsava και εξαιπεσική ςσην
κτκλουοπία σοτ αέπα, ειδικά όσαν υοπάμε γταλάκια με υτςιολογικό οπό ή καθόλοτ
μάςκα και noze-clip. Πιθανέρ μέσπιερ ή γπήγοπερ σαφύσησερ καθόδοτ. Η Frezel είναι
αποσελεςμασική ςε βάθη άνψ σηρ ΛΕΟ, με πποπόνηςη και εναπμόνιςη θψπακικήρ
και κοιλιακήρ κοιλόσησαρ.
Mειονεκσήμασα: Απαισεί τπεπβολική εξάςκηςη και ςτγφπονιςμό σηρ μαλθακήρ
τπεπώαρ, σηρ γλψσσίδαρ, και σψν μτών σηρ γλώςςαρ.
Πποςοφή: Επειδή είναι εύκολο να ξεπεπάςοτμε σο πποςψπικό μαρ όπιο, μποπεί να
πποκαλέςοτμε βαπόσπατμα σπαφείαρ ή πνεύμονορ.
Frenzel-Fattah ςσομασική πλήπψςη.
Πεπιγπαυή: Σατσόςημη με σην σεφνική Frenzel,εκσόρ σοτ όσι ςε ένα οπιςμένο βάθορ,
η ςσομασική πλήπψςη (με αέπα), γίνεσαι μια μόνο υοπά και διασηπείσαι για σο
τπόλοιπο σηρ κασάδτςηρ. Με ανοικσή ση μαλθακή τπεπώα, η ςσομασοεπιυαπτγκική πίεςη διασηπείσαι με γλώςςα, μάγοτλα, γνάθο, ςσαθεπά ανάλογη με
σην ατξανόμενη τδποςσασική πίεςη.
Πλεονεκσήμασα: Αξιόπιςση ςε όλα σα βάθη. Εύκολη μεγάλη σαφύσησα καθόδοτ.
Δπαςσική ςε βάθορ πολύ πάνψ από σο ΛΕΟ. Σο όπιο είναι μέγεθορ πτθμιζόμενο
μόνο από ση ςσομασική πλήπψςη. Μποπεί να επισετφθεί ςσαθεπή πίεςη, ππάγμα
ποτ έφει επακόλοτθο όσι δεν πέυσει η πίεςη ςσιρ Ετςσαφιανέρ.

Μειονεκσήμασα: Απαισεί διαπκή πποπόνηςη και ςτνσονιςμό μαλακήρ τπεπώαρ,
γλψσσίδορ, γλώςςαρ, ςσομασικών μτών.
Πποςοφή: Εύκολα ξεπεπνάμε σα ασομικά μαρ όπια-Μποπεί να ςτμβεί πνετμονικό ή
σπαφειακό βαπόσπατμα .
Τγπή εξίςψςη με θαλαςςινό νεπό ή Υτςιολ. Οπό.
Πεπιγπαυή: Στπικά , ο δύσηρ κασαδύεσαι με γταλάκια Υτςιολογικού οπού, ή φψπίρ
μάςκα. Αν υοπάει Noze-clip, σο μεσακινεί για να αυήςει σο νεπό να γεμίςει σα
ιγμόπεια όσαν δε μποπεί πλέον να εξιςώςει. Ακόμα μποπεί να επιλέξει σην
ππαγμασοποίηςη σηρ Frenzel και με ση γλώςςα σοτ ςαν πιςσόνι να ςππώξει σο
νεπό από σιρ ετςσαφιανέρ ςσο ατσί, για να πληπώςει σην έλλειχη αέπα. Με νεπό
ςσα ιγμόπεια και σιρ Ετςσαφιανέρ, μειώνεσαι ςημανσικά ο όγκορ σοτ αέπα,
μειώνονσαρ σην ανάγκη πλέον εξίςψςηρ. Μια άλλη παπαλλαγή (από σον Sebastian
Murat):όσαν γεμίζειρ σα ιγμόπια, γέπνειρ σο κευάλι πίςψ ππορ σην επιυάνεια, με
ςκοπό να ππολάβειρ σην είςοδο νεπού ςσιρ Ετςσαφιανέρ. Ατσή η παπαλλαγή
φπηςιμεύει ςσο να ππολάβειρ σα πποβλήμασα ποτ πποκύπσοτν από σον επεθιςμό ή
ση μόλτνςη μεσά σην είςοδο νεπού από σιρ Ετςσαφιανέρ.
Πλεονεκσήμασα: Γπήγοπη σαφύσησα κασάδτςηρ. Αποσελεςμασικό ςε βάθη πολύ
μεγαλύσεπα από σο ΛΕΟ.
Μειονεκσήμασα: Πιθανόσησα μόλτνςηρ έςψ ψσόρ και ιγμοπείψν.
Πποςοφή: Απαισεί πποπόνηςη για να ππολάβειρ σην αναπνοή νεπού (ςσοτρ
πνεύμονερ)-πνίξιμο. ΢σοτρ κινδύνοτρ πεπιλαμβάνεσαι , ίλιγγορ από σην είςοδο
νεπού μέςα και γύπψ από σο έςψ ούρ, ατξημένορ κίνδτνορ πνιγμού ςε πεπίπσψςη
Black-out απώλειαρ ςτνείδηςηρ. Λόγψ σηρ ετκολίαρ τπέπβαςηρ σηρ ΛΕΟ, μποπεί να
πποκληθεί πνετμονικό ή σπαφειακό βαπόσπατμα.

Μέπορ 1: Φςσιολογία τηρ εξίσωσηρ.
Παπακάσψ βλέποτμε οβελιαία σομή σοτ κπανίοτ.

Σο πέπαςμα ποτ οδηγεί ςσοτρ πνεύμονερ ονομάζεσαι Σπαφεία. Ανοίγει ή κλείνει
από σην επιγλψσσίδα.
Σο πέπαςμα ποτ οδηγεί ςσο ςσομάφι λέγεσαι οιςουάγορ. Μποπεί να ανοίγει ή να
κλείνει, αλλά ςτνήθψρ είναι κλειςσό, εκσόρ από σην ςσιγμή σηρ κασάποςηρ.
Ο αέπαρ ποτ εκπνέεσαι από σοτρ πνεύμονερ μποπεί να κασετθτνθεί από σην
μαλθακή τπεπώα. Αν ατσή είναι ςσην οτδέσεπη θέςη (όπψρ υαίνεσαι παπαπάνψ), ο
αέπαρ ελεύθεπα υεύγει από ση μύση και σο ςσόμα.
Αν η μαλθακή τπεπώα ςηκψθεί, ςυπαγίζεσαι η πινική κοιλόσησα και εκπνέοτμε από
σο ςσόμα.
Αν η μαλθακή τπεπώα κασέβει, ςυπαγίζεσαι σο ςσόμα κι εκπνέοτμε από ση μύση.
Οι είςοδοι σψν Ετςσαφιανών ςαλπίγγψν βπίςκονσαι ςσιρ πινικέρ κοιλόσησερ. Σο
κλειδί για εξίςψςη, είναι να ςππώξοτμε αέπα ςσιρ ετςσαφιανέρ.

Μέπορ 2: Η τεσνική Frenzel στην ππάξη
Παπακάσψ, έφοτμε οβελιαία σομή σοτ κπανίοτ, σην ςσιγμή ποτ εκσελείσαι η σεφνική
εξίςψςηρ Frenzel.

Η γλώςςα δπα ςαν πιςσόνι: ψθώνσαρ ση γλώςςα, πάνψ πίςψ, όλορ ο αέπαρ σοτ
λαιμού πιέζεσαι. Ππέπει να πάει κάποτ. Πποςπαθεί να πάει ςσοτρ πνεύμονερ,
όμψρ η επιγλψσσίρ είναι κλειςσή. Πποςπαθεί να πάει ςσο ςσομάφι, όμψρ και ο
οιςουάγορ είναι κλειςσόρ. Πποςπαθεί να εξέλθει από ση μύση, αλλά ση βπίςκει κι
ατσή κλειςσή από σα δάκστλα. Σο μόνο μέπορ ποτ μποπεί να ειςέλθει, είναι οι
Ετςσαφιανέρ. Η πίεςη σοτ αέπα ςσιρ Ετςσαφιανέρ, μειώνεσαι μόνο από ση δύναμη
σηρ γλώςςαρ. Η γλώςςα είναι εξαιπεσικά δτνασή. Έφει ση δτνασόσησα να ςτμπιέςει
σόςο αέπα, ώςσε να ςκίςει σα σύμπανα.
Για να εκσελέςοτμε σην Frenzel:
1. Κλείνοτμε ση μύση.
2. Γεμίζοτμε σο ςσόμα με λίγο αέπα.
3. Κλείνοτμε σην επιγλψσσίδα.
4. Κινούμε σην μαλακή τπεπώα ςσην οτδέσεπη θέςη.
5. Κάνοτμε ση γλώςςα πιςσόνι και ςππώφνοτμε σον αέπα ςσο πίςψ μέπορ σοτ
υάπτγγα.
Δτςστφώρ οι πεπιςςόσεποι άνθπψποι, δε γνψπίζοτν πώρ να πτθμίζοτν σην
επιγλψσσίδα ή ση μαλακή τπεπώα και ακόμα πεπιςςόσεποι αγνοούν πώρ να
δοτλεύοτν ση γλώςςα ςαν πιςσόνι. ΢κοπόρ ατσού σοτ άπθποτ είναι, να πεπιγπάχει
βήμα-βήμα σιρ ενέπγειερ, ώςσε να μάθοτμε σα παπαπάνψ. Αν σα ξεφψπιςσά
ατσά βήμασα γίνοτν κσήμα μαρ, η σελική επιστφία είναι εγγτημένη.
Σα ξεφψπιςσά βήμασα ποτ ππέπει να κάνοτμε, διαφψπίζονσαι ςσα παπακάσψ:

1. Πψρ να γεμίζοτμε σο ςσόμα με αέπα
2. Πψρ κονσπολάποτμε σην επιγλψσσίδα
3. Πψρ κονσπολάποτμε ση μαλακή τπεπώα
4. Πψρ ευαπμόζοτμε σο γλψςςικό μπλόκ
5. Πψρ να φπηςιμοποιούμε ση γλώςςα ςαν πιςσόνι
6. Πψρ να ελέγφοτμε ανεξάπσησα ση επιγλψσσίδα και ση μαλακή τπεπώα
7. Πψρ να σα κάνοτμε όλα ςτγφπόνψρ
8. Πψρ να σα σεςσάποτμε ςσο νεπό
9. Εμάθηςη σψν πποφψπημένψν παπαλλαγών
Βήμα 1:Πώρ να γεμίζοτμε σο ςσόμα με αέπα

Γέμιςε σα μάγοτλά ςοτ, ςαν μπαλόνι και κπάσα εκεί σον αέπα για λίγα
δετσεπόλεπσα.

Κασόπιν φπηςιμοποιώνσαρ σα μάγοτλα, ςππώξε σον αέπα πίςψ ςσοτρ
πνεύμονερ.

Επανέλαβέ σο πολλέρ υοπέρ, μέφπι να σο κάνειρ εύκολα με ση θέληςή ςοτ.

Κάνε ένα "σέλειο υούςκψμα", γέμιςε σα μάγοτλα μέφπι να εκπαγούν….

Κάνε ένα "μέσπιο υούςκψμα", γέμιςε σα μάγοτλα μέφπι ν΄απφίςοτν να
υοτςκώνοτν.

Όσαν λέψ "γέμιςε σα μάγοτλα με λίγο αέπα", κάνε ένα μέσπιο υούςκψμα.

Βήμα 2: Πώρ να κονσπολάποτμε σην επιγλψσσίδα.
Τπάπφοτν πολλοί σπόποι εκμάθηςηρ ελέγφοτ σηρ επιγλψσσίδαρ. Ευάπμοςε ατσέρ
σιρ ξεφψπιςσέρ αςκήςειρ, για να βεβαιψθείρ όσι κονσπολάπειρ σέλεια σοτρ μύερ ποτ
σην ελέγφοτν:
ΜΕΘΟΔΟ΢ 1: Γαπγάπα με νεπό
1. Πάπσε μια γοτλιά νεπό
2. Γείπεσαι σο κευάλι πίςψ, αλλά μην αυήςεσε σο νεπό να ειςέλθει ςσο λαιμό, μη
κασαπιείσε σο νεπό.
3. Σο νεπό δεν ειςέπφεσαι ςσο λαιμό ςαρ, γιασί κλείςασε σην επιγλψσσίδα.
ΜΕΘΟΔΟ΢ 2: Εκπνοή και ςσαμάσημα σοτ αέπα.
1. Ανοιξε σο ςσόμα και κπάσα σο οπθάνοικσο.
2. Εξέπνετςε, αλλά μην αυήςειρ σον αέπα να βγεί.
3. Με άλλα λόγια "κλείςε σο λαιμό ςοτ" και εξέπνετςε ενάνσια ςσον κλειςσό λαιμό.
4. Δε βγαίνει έξψ αέπαρ, γιασί έκλειςερ σην επιγλψσσίδα.

ΜΕΘΟΔΟ΢ 3: Ειςπνοή και ςσαμάσημα σοτ αέπα.
1. Ανοιξε σο ςσόμα και κπάσα σο οπθάνοικσο.
2. Ανέπνετςε, αλλά μην αυήςειρ σον αέπα να ειςέλθει ςσοτρ πνεύμονερ.
3. Με άλλα λόγια <"κλείςε σο λαιμό ςοτ" και ανέπνετςε ενάνσια ςσον κλειςσό
λαιμό.
4. Δεν ειςέπφεσαι αέπαρ ςσοτρ πνεύμονερ, διόσι έκλειςερ σην επιγλψσίδα.
ΜΕΘΟΔΟ΢ 4.Μοτςική με σην επιγλψσσίδα.
1. Οπψρ ςση μέθοδο 1. εξέπνετςε, ενάνσια ςσο κλειςσό ςοτ λαιμό. ΢τνέφιςε να
ατξάνειρ σην πίεςη.
2. Σώπα, ςσιγμιαία, άςε να πεπάςει αέπαρ και ςσαμάσα σον αμέςψρ. Ππέπει να
κάνειρ έναν αςσείο ξεπό ήφο.
3. Αςε σον αέπα, κπάσα σον, άςσον, ςσαμάσα πάλι, ξανά και ξανά, γπήγοπα.
4. Ο μύρ ποτ ελέγφειρ είναι η επιγλψσσίδα.
ΜΕΘΟΔΟ΢ 5.Μοτςική σηρ επιγλψσσίδαρ, με ειςπνοή.
Όπψρ ςση μέθοδο 4. Αλλά ειςπνοή ,ςσαμάσημα απόσομα, ειςπνοή, ςσαμάσημα….
΢τνεφίςσε σην ππακσική με σιρ μεθόδοτρ 4 και 5 μέφπι να κτπιαπφείσαι ςσην
επιγλψσσίδα.
Βήμα 3: Πψρ κονσπολάποτμε ση μαλακή τπεπώα
1. Κλείςε σο ςσόμα.
2. Ανέπνετςε από ση μύση.
3. Εξέπνετςε από ση μύση.
4. Ανέπνετςε από ση μύση.
5. Άνοιξε σο ςσόμα.
6. Εξέπνετςε ΜΟΝΟ από ση μύση. ΚΑΘΟΛΟΤ ΑΕΡΑ΢, δε ππέπει να εξέπφεσαι από σο
ςσόμα.
7. Ανέπνετςε ΜΟΝΟ από ση μύση. ΚΑΘΟΛΟΤ ΑΕΡΑ΢, δε ππέπει να ειςέπφεσαι ςσο
ςσόμα.
8. ΢τνεφίςσε σην πινική αναπνοή, με σο ςσόμα ανοικσό.
9. Σώπα, ανάπνετςε, μόνο από σο ςσόμα, ΦΩΡΙ΢ να πεπνά αέπαρ από ση μύση.
10. Οσαν είςαι ςίγοτπορ, όσι μποπείρ (με ανοικσό ςσόμα), να αναπνέειρ μόνο από
ση μύση ή σο ςσόμα, πποφώπα ςσο επόμενο βήμα.
11. Ειςέπνετςε βαθειά.
12. Άνοιξε σο ςσόμα και κπάσα σο οπθάνοικσο.

13. Άπφιςε να εκπνέειρ, ΑΡΓΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΢ΣΟΜΑ.
14. ΢τνέφιςε να εκπνέειρ, με ΑΝΟΙΚΣΟ ΢ΣΟΜΑ,ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΗ ΜΤΣΗ.
15. ΢τνέφιςε να εκπνέειρ, πάλι ΑΠΟ ΣΟ ΢ΣΟΜΑ ΜΟΝΟ.
16. ΢τνέφιςε σιρ εκπνοέρ, εναλλάςςονσαρ μία από ση μύση μία από σο ςσόμα,
γπήγοπα.
17. Πποςπάθηςε σο ίδιο, ατσή ση υοπά ειςπνέονσαρ, εναλλάςςονσαρ γπήγοπα, πόσε
από ση μύση πόσε από σο ςσόμα.
18. Καθώρ εναλλάςςειρ, μεσαξύ ςσόμασορ και μύσηρ, νιώθειρ κάσι ςαπκώδερ
μαλακό, ςσο πίςψ άνψ μέπορ σοτ λαιμού, να κινείσαι. Είναι η μαλακή τπεπώα.
Αναςηκώνειρ ση μαλακή τπεπώα , για να αναπνεύςειρ από σο ςσόμα και σην
κασεβάζειρ για να αναπνεύςειρ από ση μύση.
19. Επανέλαβε πολλέρ υοπέρ ατσέρ σιρ αςκήςειρ, μέφπι να αποκσήςειρ σην
ικανόσησα, να "ςηκώνειρ" ή να "κασεβάζειρ" ση μαλακή τπεπώα εκούςια.
20. ΢σιρ αναπνοέρ ποτ γίνονσαι από ςσόμα και μύση σατσόφπονα, η μαλακή τπεπώα
βπίςκεσαι ςσην οτδέσεπη θέςη (ούσε πάνψ, ούσε κάσψ).
Βήμα 4: Πψρ ευαπμόζοτμε σο "γλψςςικό μπλόκ"
Σώπα ππέπει να μάθοτμε πψρ ςσαμασάμε ση ποή σοτ αέπα, μόνο με ση γλώςςα
μαρ.
1. Άπφιςε σην εκπνοή, μόνο από σο ςσόμα.
2. ΢σαμάσα ση ποή σοτ αέπα, κλείνονσαρ απόσομα σο ςσόμα (σα μάγοτλα ςσιγμιαία
γεμίζοτν)
3. Ανάπνετςε πάλι και ξανάπφιςε σην εκπνοή.
4. ΢σαμάσηςε ση ποή σοτ αέπα κλείνονσαρ σην επιγλψσσίδα.
5. Βλέποτμε όσι γνψπίζοτμε δύο σπόποτρ να ςσαμασάμε ση ποή σοτ αέπα, κασά σην
εκπνοή-κλείςιμο σοτ ςσόμασορ και σηρ επιγλψσσίδαρ.
6. Σώπα ππέπει να μάθοτμε έναν σπίσο σπόπο, ςσαμασήμασορ σοτ αέπα ,κασά σην
εκπνοή από σο ςσόμα.
7. Ειςέπνετςε και απγά εξέπνετςε, από σο ςσόμα, λέγονσαρ σο γπάμμα <<θ>>,
όπψρ Θόδψπορ.
8. Σώπα , κπασώνσαρ ση γλώςςα ςε ατσή ση θέςη, άγγιξε με σην άκπη σηρ σον
οτπανίςκο, ακπιβώρ πίςψ από σοτρ δύο άνψ κενσπικούρ σομείρ.
9. Πποςπάθηςε να ςσαμασήςειρ σην ποή αέπα, δια μέςοτ δονσιών γλώςςαρ,
κάνονσαρ ένα υπάγμα (κοτπσίνα) , με ση γλώςςα. Η άκπη σηρ γλώςςαρ σώπα
αγγίζει σον οτπανίςκο ακπιβώρ πίςψ από σοτρ σομείρ και σα πλάγια σηρ , πάλι
σον οτπανίςκο, ακπιβώρ μέςα από σοτρ γομυίοτρ.

10. ΢τνέφιςε να επαναλαμβάνειρ σα πποηγούμενα βήμασα, μέφπι να μποπείρ άνεσα
να ςσαμασήςειρ ση ποή σοτ αέπα έξψ από σο ανοικσό ςοτ ςσόμα,
φπηςιμοποιώνσαρ μόνο ση γλώςςα ςοτ.
11. ΢ιγούπεχε σο όσι δε κλέβειρ, κλείνονσαρ σην επιγλψσσίδα ή σο ςσόμα. Σώπα σα
φείλη ςοτ ππέπει να είναι ΑΝΟΙΚΣΑ, και η γνάθορ ςφεδόν κλειςσή- μποπεί να
γίνει με σελείψρ κλειςσή ή ςφεδόν κλειςσή, έσςι ώςσε σα μπποςσινά ςαρ
δόνσια,(άνψ και κάσψ), να ευάπσονσαι.
12. Αν σελικά κασάυεπερ να ςσαμασήςειρ ση ποή σοτ αέπα μόνο με ση γλώςςα ςοτ,
ςτγκπάσηςε σο σι έκανερ με ση γλώςςα (ση θέςη σηρ) ςσο μταλό ςοτ, ατσό
λέγεσαι γλψςςικό μπλόκ.
Βήμα 5: Πώρ να φπηςιμοποιείρ ση γλώςςα ςαν πιςσόνι
1. Αν δε γνψπίζειρ ήδη σην σεφνική πνετμονικού Packing, ατσή αναυέπεσαι ςσο
παπάπσημα .Α. ςσο σέλορ.
2. Αν γνψπίζειρ σο Packing εύκολα και αςτνείδησα πποφώπα ςσο επόμενο βήμα.
3. Βπερ έναν αναπνετςσήπα.
4. Βάλσο ςσο ςσόμα.
5. Κλείςε σα ποτθούνια.
6. Πακεσάπιςε σοτρ πνεύμονερ, δια μέςοτ σοτ αναπνετςσήπα.
7. Δε μποπείρ να φπηςιμοποιήςειρ σα μάγοτλα ςσο πακεσάπιςμα, δε δοτλεύεσε.
Ππέπει να δοτλέχειρ μόνο ση γλώςςα.
8. Με άλλα λόγια, πούυα αέπα από σον αναπνετςσήπα, μεσά δούλεχε σο
"γλψςςικό μπλόκ", μεσά ςήκψςε ση γλώςςα ππορ σα πίςψ, να ςππώξει σον
αέπα ςσο λαιμό και σοτρ πνεύμονερ.
9. Όσαν σο κάνειρ ατσό, σα πλάγια σηρ γλώςςαρ ςοτ αγγίζοτν σα ούλα, ςσον
οτπανίςκο ςοτ, ςση πεπιοφή σψν γομυίψν. Η άκπη σηρ γλώςςαρ αγγίζει σον
οτπανίςκο. Μιαρ και έφειρ δημιοτπγήςει ένα "υπάγμα" με ση γλώςςα, όλα ςοτ
σα δόνσια βπίςκονσαι ςσο εξψσεπικό "διαμέπιςμα", σοτ ςσόμασορ γύπψ από
ατσή και όλορ ο αέπαρ πίςψ από ατσή, θα βπίςκεσαι ςσο "έςψ διαμέπιςμα"
.Όσαν η γλώςςα βπίςκεσαι ςε ατσή ση θέςη, είναι αδύνασον να εκπνεύςειρ. Η
γλώςςα μπλοκάπει σον αέπα.
10. Ευ όςον μποπείρ να πακεσάπειρ από σον αναπνετςσήπα (φπηςιμοποιώνσαρ ση
γλώςςα), κασάυεπερ να δοτλεύειρ ση γλώςςα ςαν πιςσόνι. Σώπα μποπείρ να
ςππώφνειρ αέπα ςσοτρ πνεύμονερ φπηςιμοποιώνσαρ μόνο ση γλώςςα.
Βήμα 6:Πώρ να ελέγφοτμε ανεξάπσησα σιρ επιγλψσσίδα και μαλακή τπεπώα.
Δτςστφώρ, επιγλψσσίδα και μαλακή τπεπώα, δοτλεύοτν ζετγάπι, με σην έννοια όσι
και σα ατσιά δοτλεύοτν ζετγάπι. Είναι δύςκολο να κοτνήςειρ σο ένα ατσί, φψπίρ να

κοτνηθεί και σο άλλο. Είναι δύςκολο να κοτνήςειρ σο ένα βλέυαπο φψπιςσά από σο
άλλο. Αν κοτνήςειρ σο ένα βλέυαπο φψπιςσά από σο άλλο, σόσε κασάυεπερ
επιστφώρ να ςπάςειρ σο ζετγάπι σψν μτών ποτ σα κινεί. Μποπείρ να σοτρ ελέγφειρ
ανεξάπσησα. Επιγλψσσίδα και μαλακή τπεπώα, είναι ζετγάπι. Όσαν κλείνειρ σην
επιγλψσσίδα, ςφεδόν ςσα ςίγοτπα ςηκώνειρ σην μαλακή τπεπώα (έσςι
ππολαμβάνεσαι η ποή αέπα από ση μύση). Ατσό είναι ππόβλημα. Για να εκσελέςειρ
ση Frenzel, ππέπει να μάθειρ να κλείνειρ σην επιγλψσσίδα, ενώ κπασάρ ση μαλακή
τπεπώα ςσην οτδέσεπη θέςη. Ατσό μποπεί να είναι ιδιαίσεπα δύςκολο και
φπονοβόπο να μαθετσεί να εκσελείσαι, ίςψρ σο πιο δύςκολο κομμάσι ατσήρ σηρ
σεφνικήρ.
1. Σοποθέσηςε σην έςψ επιυάνεια σοτ δείκση και σοτ ανσίφειπα, κάσψ από σα
ποτθούνια, έσςι ώςσε η μύση ςαρ να είναι ελαυπά βοτλψμένη.
2. Ππέπει να μποπείρ να εκπνεύςειρ από ση μύση, με σα ποτθούνια να
γαπγαλιούνσαι.
3. Γέμιςε σα μάγοτλά ςοτ μέφπι να εκπαγούν.
4. Κλείςε σην επιγλψσσίδα.
5. Πποςπάθηςε να ςτμπιέςειρ σα μάγοτλα, πιέζονσαρ σον αέπα, ΕΞΩ ΑΠΟ ΣΗ
ΜΤΣΗ.
6. Ππέπει να αιςθανθείρ σον αέπα, να πεπνά πάνψ από σα δάκστλά ςοτ, και να
γαπγαλούν σα ποτθούνια.
7. Αν ο αέπαρ φαθεί και δε γαπγαλούν σα ποτθούνια, ο αέπαρ επέςσπεχε ςσοτρ
πνεύμονερ και μάλλον δεν έφειρ κλειςσή επιγλψσσίδα.
8. Αν ο αέπαρ δε πάει ποτθενά και απλώρ ΢ΤΜΠΙΕΖΕΣΑΙ, ςημαίνει όσι η μαλακή
ςαρ τπεπώα ςηκώθηκε και υπάζει σο πέπαςμα σηρ πινικήρ ςαρ κοιλόσησαρ.
Επανέλαβε σιρ αςκήςειρ μαλακήρ τπεπώαρ, να αποκσήςειρ έλεγφο σοτ μτόρ.
9. Επανέλαβε σα παπαπάνψ βήμασα, ςτγκενσπψμένορ ςση μαλακή τπεπώα, ςσην
οτδέσεπη θέςη. Ο μόνορ σπόπορ να βγει ο αέπαρ από σα ποτθούνια όσαν πιέςειρ
σα μάγοτλα είναι με ση μαλακή τπεπώα ςσην οτδέσεπη θέςη.
10. Αν ακόμα δε μποπείρ να κάνειρ ςψςσά σην άςκηςη, δοκίμαςε σο παπακάσψ.
11. Άλλη μια υοπά κλείςε απαλά ση μύση.
12. Βγάλε σο 90% σοτ πνετμονικού αέπα, από σο ςσόμα.
13. Κλείςε σο ςσόμα και εξέπνετςε σο σελετσαίο 10% σοτ αέπα, μέςα ςσα μάγοτλά
ςοτ, γεμίζονσαρ σα μέφπι να σενσψθούν.
14. Κλείςε σην επιγλψσσίδα.

15. Σώπα οι πνεύμονερ είναι σελείψρ άδειοι, και σα μάγοτλα γεμάσα. Ο αέπαρ είναι
παγιδετμένορ ςσο ςσόμα ςοτ γιασί είναι κλειςσή η επιγλψσσίρ.
16. Σώπα, ειςέπνετςε ενάνσια ςσον κλειςσό ςοτ λαιμό. Υτςικά δε θα ειςέλθει αέπαρ
ςσοτρ πνεύμονερ διόσι είναι κλειςσή η επιγλψσσίδα. Ανσιθέσψρ πποκαλείσαι μια
δτςάπεςση τποπίεςη ςσοτρ πνεύμονερ.
17. Διοπθώςσε σην τποπίεςη ςσοτρ πνεύμονερ. Σώπα πποςπαθήςσε και πιέςσε σα
μάγοτλα ςαρ, ψθώνσαρ σον αέπα να βγει από ση μύση. ΢τγκενσπώςοτ ςση
μαλακή τπεπώα. Φαλάπψςε-και κπάσα σην ςση οτδέσεπη θέςη. Αν σο πεσύφειρ ο
αέπαρ θα βγεί βιαςσικά από ση μύση. Μην αυήςειρ σον αέπα να πάει ςσοτρ
πνεύμονερ.
18. Εξακολούθηςε να κάνειρ σην παπαπάνψ άςκηςη, μέφπι να μποπείρ να γεμίςειρ
σα μάγοτλα, να κλείςειρ σην επιγλψσσίδα, να σα πιέςειρ και να ψθήςειρ σον
αέπα από ση μύση. Όσαν σα κάνειρ ατσά η επιγλψσσίδα είναι κλειςσή και η
μαλακή τπεπώα ςσην οτδέσεπη θέςη. Ατσή ση θέςη σψν μτών ππέπει να
ςημειώςειρ ςσο μταλό και να ση θτμάςαι
Έναρ άλλορ σπόπορ να μάθειρ να κονσπολάπει φώπια, ση μαλακή τπεπώα και σην
επιγλψσσίδα, είναι πακεσάπονσαρ σοτρ πνεύμονερ από ση μύση. Με άλλα λόγια,
πποςπάθηςε να μάθειρ να πακεσάπειρ σοτρ πνεύμονερ με κλειςσό ςσόμα. Ππέπει να
ποτυήξειρ αέπα από ση μύση.
Βήμα 7: Πψρ σα κάνοτμε όλα μαζί.
1. Κλείςε ση μύση.
2. Γέμιςε λίγο με αέπα σα μάγοτλα.
3. Κλείςε σην επιγλψσσίδα και κπάσα ςσην οτδέσεπη θέςη σην μαλακή τπεπώα,
όπψρ ππο ολίγοτ έμαθερ.
4. Ευάπμοςε σο <<γλψςςικό μπλοκ >> και ςππώξε αέπα ςσο πίςψ μέπορ σοτ
λαιμού (επιυάπτγγα), όπψρ κάνειρ πακεσάπιςμα με αναπνετςσήπα. Ο αέπαρ δε
μποπεί να ειςέλθει ςσοτρ πνεύμονερ, αλλά ανσί ατσού, θα μπει ςσιρ πινικέρ
κοιλόσησερ και μια ποτ σα ποτθούνια είναι κλειςσά θα πιεςσεί ςσιρ ετςσαφιανέρ
ποτ θα εξιςώςοτν σα σύμπανα.
5. Όσαν εξιςώςειρ μια υοπά μποπείρ να πποςθέσειρ πίεςη με ση γλώςςα ,
κτπσώνονσαρ ππορ σα έξψ σα σύμπανα. ΢σην ππαγμασικόσησα νιώθειρ ςα να
έφειρ ση δτνασόσησα να ςπάςειρ σα σύμπανα (ππορ σα έξψ), αν θα έβαζερ κι
άλλη πίεςη με ση γλώςςα.
6. ΢τνέφιςε να δοτλεύειρ σην Frenzel ςσην ξηπά, μέφπι να μποπείρ εύκολα να κάνειρ
σο κλικ ςσα ατσιά ςοτ με ση γλώςςα.

Βήμα 8: Πψρ σο σεςσάποτμε ςσο νεπό.
1. Πήγαινε ςε πιςίνα ποτ έφει σοτλάφιςσον 2 μέσπα βάθορ.
2. Κασέβα ςσα 2 μέσπα, φψπίρ να εξιςώςειρ. Σα ατσιά ππέπει λίγο να ενοφλούν.
3. Σώπα κλείςε ση μύση και ΕΞΙ΢Ω΢Ε. Ππέπει να είςαι ικανόρ, να κάνειρ σο κλικ ςσα
ατσιά έςσψ μια υοπά.
4. ΢τνέφιςε να πποςθέσειρ πίεςη με ση γλώςςα, μέφπι να νιώςειρ σην πίεςη ππορ
σα έξψ ςσα σύμπανα.
5. Δοκίμαςε σο ίδιο ςση θάλαςςα.

Μέπορ 3:Τεσνική Frenzel-Fattah (γέμισμα στόματορ) βήμα-βήμα.
Για να ευαπμόςειρ σην σεφνική Frenzel , θα ππέπει να τπάπφει λίγορ αέπαρ ςσο
λαιμό ςοτ. Η γλώςςα ππέπει ςα πιςσόνι να ςππώξει ςα πιςσόνι, πάνψ ςσο
διάςσημα ατσό αέπορ. Αν δε τπάπφει ατσό σο μικπό διάςσημα ςσο λαιμό η σεφνική δε
μποπεί να ευαπμοςσεί.
Καθώρ ο Ελεύθεπορ δύσηρ κασαδύεσαι, οι πνεύμονερ ςτμπιέζονσαι. Όσαν
μεσακινηθεί, η ποςόσησα σοτ πεπιεςμένοτ αέπα ποτ εναπομένει ςσοτρ πνεύμονερ
μειώνεσαι. ΢ε ένα δεδομένο βάθορ, ο Ελ. Δύσηρ θα διαπιςσώςει, όσι δεν τπάπφει
επαπκήρ ποςόσησα αέπα ςσο λαιμό σοτ για να κάνει σην Frenzel. Ατσό ςτμβαίνει και
όσαν κασεβαίνοτμε με σα πόδια ππορ σα κάσψ, αλλά ςτμβαίνει πιο γπήγοπα όσαν
κασεβαίνοτμε με σο κευάλι κάσψ. Σο ακπιβέρ βάθορ σηρ αποστφίαρ, εξαπσάσε από
σο δύση. Έφψ ακούςει να ςτμβαίνει και ςσα πηφά, ςσα 25 μέσπα.
Για να ςτνεφίςεσε σην εξίςψςη, μεσά σο "βάθορ αποστφίαρ", ππέπει να μεσακινηθεί
αέπαρ ςσο λαιμό ςαρ. Ατσό μποπεί να γίνει πολύ εύκολα, ποτυώνσαρ σο ςσομάφι
ππορ σα μέςα, εκπνέονσαρ βίαια, ςσο κλειςσό ςσόμα, ππάγμα ποτ μποπεί να
πποκαλέςει υούςκψμα ςσα μάγοτλα. Ευ όςον μεσακινηθεί αέπαρ ςσα μάγοτλα και
σο ςσόμα, η επιγλψσσίδα ππέπει ΑΜΕ΢Ω΢ να κλείςει, ππιν επιςσπέχει ο αέπαρ
ςσοτρ πνεύμονερ. Με κλειςσή σην επιγλψσσίδα, ο αέπαρ παγιδεύεσαι ςσο λαιμό και
η Frenzel μποπεί να γίνει.
Η παπαπάνψ σεφνική, λέγεσαι και "διαυπαγμασική Frenzel", δοτλεύεσαι δε από
ςφεδόν όλοτρ σοτρ βτθείρ Ελεύθεποτρ Δύσερ. Όμψρ ακόμη και με ση διαυπαγμασική
Frenzel, θα έπθει ένα βάθορ ποτ ο τπολειπόμενορ πνετμονικόρ αέπαρ ςσοτρ
πνεύμονερ, θα είναι σόςο λίγορ, ποτ δε θα είναι δτνασόν να γεμίςει σο λαιμό και σο
ςσόμα. Μεσά από σο βάθορ ατσό, ακόμα και η διαυπαγμασική Frenzel αποστγφάνει.
Ο μόνορ σπόπορ να ςτνεφιςσούν οι εξιςώςειρ παπαπέπα, είναι να αποθηκεύςειρ
απκεσό αέπα ςσο λαιμό και σα μάγοτλα, ππιν υθάςοτμε ςσο κπίςιμο βάθορ.
Παπακάσψ είναι μια πποςέγγιςη, η σεφνική Frenzel-Fattah.

1. Bπερ σο βάθορ, ποτ για ςένα η σεφνική Frenzel αποστγφάνει πλέον. Θα ππέπει να
είναι κάποτ μεσαξύ 50 με 90 μέσπα ανάλογα. Αρ τποθέςοτμε όσι η αποστφία
έπφεσαι ςσα Φ μέσπα.
2. Σο βάθορ ποτ γεμίζεσαι σο ςσόμα, θα ππέπει να είναι ςτνήθψρ, μεσαξύ 0-30
μέσπψν, εξαπσώμενο από σο βάθορ ςσόφο ςαρ. Βάλσε σο κασαδτσικό ςαρ πολόι
να κστπήςει ςε ατσό σο βάθορ. Σο γέμιςμα σοτ ςσόμασορ μποπεί να γίνει ςε
οποιοδήποσε βάθορ, αλλά οι παπακάσψ κασετθύνςειρ θα ςαρ βοηθήςοτν να
μάθεσε σο βέλσιςσο:

1. Κασάδτςη ειςπνοήρ:20-30 μ, για βοτσιέρ μέφπι 100μ
2. Κασαδύςειρ FRV/FRC:19-15μ, για βοτσιέρ μέφπι 60μ
3. Κασαδύςειρ με εκπνοή:0-5 μ, για βοτσιέρ μέφπι 30μ (οι βοτσιέρ με
εκπνοή είναι επικίνδτνερ και ππέπει να γίνονσαι με ιδιαίσεπη
πποςοφή)
3. Άπφιςε ση βοτσιά ςοτ.
4. Όσαν ακούςειρ σο ηφησικό ςήμα, λύγιςε ελαυπά μππορ, σπάβα μέςα σο ςσομάφι
και εξέπνετςε όλο σον αέπα ποτ μποπείρ ςσο ςσόμα. Σα μάγοτλά ςοτ ππέπει να
γεμίςοτν σελείψρ. Ππέπει να κπασάρ με δτςκολία σο ςσόμα κλειςσό, γιασί ο
αέπαρ θα θέλει να βγει από σα φείλη. Δείσε σα βίνσεο
επίδειξηρ:www.liquivision.ca/frenzelfattah1.mov

www.liquivision.ca/frenzelfatta

h2.mov
5. Άμεςα κλείςε σην επιγλψσσίδα και κπάσα σην έσςι καθ’ όλη σην κάθοδο. Ίςψρ
ςαρ υανεί φπήςιμο να<< ειςπνεύςεσε>> ενάνσια ςσην κλειςσή επιγλψσσίδα.
Βοηθά να σην κπασήςεσε κλειςσή.
6. Θα ππέπει να μποπέςεσε να εξιςώςεσε πολλέρ υοπέρ ακόμα με ατσόν σον αέπα
ςσα μάγοτλα και σο ςσόμα.
7. Ακόμα και ση μάςκα μποπείσε να εξιςώςεσε, με ατσόν σον αέπα ςσο ςσόμα. Για
να σο κάνεσε, κάνσε ση Frenzel αλλά μη υπάξεσε ση μύση.
Η σεφνική Frenzel-Fattah μποπεί να εξαςκηθεί ςσην πιςίνα, αλλά είναι εξ ίςοτ
επικίνδτνο όςο και ςση θάλαςςα γι’ ατσό ππέπει να έφεσε μαζί ςύνσπουο!
΢ΗΜΕΙΩ΢Η! Η απνησική πίεςη ςσιρ κασαδύςειρ, ςε πιςίνα και θάλαςςα, μποπεί να
έφει ψρ αποσέλεςμα πνετμονικό βαπόσπατμα. Αν ποσέ δεν έφεσε δοκιμάςει σέσοιοτ
είδοτρ κασάδτςη, ελασσώςσε σην ποςόσησα αέπα ποτ εκπνέεσε, ςε 50% ή 75%.
΢κοπόρ δεν είναι η ποςόσησα σοτ εκπνεόμενοτ αέπα, αλλά μόνο σο να ςιγοτπέχεσε
όσι ανεπίςσπεπσα, δεν σπαβάσε πνετμονικό αέπα.
1. Πάσε ςε πιςίνα 3 μ βάθοτρ σοτλάφιςσον.
2. Φαλαπώςσε σο ςώμα και εσοιμαςσείσε.

3. Μεσά από μια κανονική ήπεμη αναπνοή, εκπνεύςσε σο 95% σοτ αέπα.
4. Κλείςσε σο ςσόμα.
5. ΢τνέφιςε εκπνέονσαρ σο τπόλοιπο 5% σοτ αέπα ςσο ςσόμα, γεμίζονσαρ σελείψρ
σα μάγοτλα.
6. Άμεςα κλείςε σην επιγλψσσίδα.
7. Βούσα ςσον πάσο σηρ πιςίναρ.
8. Εξίςψςε με σον ςσομασικό αέπα.
Σο ίδιο μποπεί να γίνει ςση θάλαςςα. Να είςαι ςίγοτπορ σι ο ςύνσπουόρ ςοτ είναι
κονσά ςοτ και ςε οπσική επαυή.

Παπάπτημα Α: Πωρ γίνεται το πνεςμονικό packing
1. Κλείςε σο ςσόμα
2. Εξέπνετςε ςσο κλειςσό ςσόμα, γεμίζονσαρ σα μάγοτλα
3. Πίεςε σα μάγοτλα και ξαναβάλε ςσοτρ πνεύμονερ σον αέπα
4. Επανέλαβε σα 1-3 ξανά και ξανά, μέφπι να αιςθάνεςαι σα μάγοτλα και να
ςππώφνειρ άνεσα σον αέπα πίςψ.
5. Βπερ ένα καλαμάκι
6. Βάλε σο ςσο ςσόμα
7. Ρούυα από σο καλαμάκι
8. Ανέπνετςε από σο καλαμάκι
9. Ππόςεξε ση διαυοπά σοτ να ποτυάρ ή να αναπνέειρ από σο καλαμάκι
10. Ανάπνετςε σο μέγιςσο από σο καλαμάκι
11. Ρούυα αέπα από σο καλαμάκι, ςσο ςσόμα
12. Βγάλσο
13. Φπηςιμοποίηςε σα μάγοτλα, για να βάλειρ ατσόν σον αέπα ςσοτρ πνεύμονερ
14. Ρούυα αέπα ςσο ςσόμα
15. Φπηςιμοποίηςε σα μάγοτλα, να ςππώξειρ σον αέπα ςσοτρ πνεύμονερ
16. Ένα πούυηγμα/ςππώξιμο, λέγεσαι, ένα πακεσάπιςμα
17. Ξεκίνα ξανά φψπίρ καλαμάκι
18. Πακεσάπιςε να γεμίςειρ σοτρ πνεύμονερ. Μέσπα πόςα πακεσαπίςμασα θερ να
σοτρ γεμίςειρ
19. Επανέλαβε και πποςπάθηςε να σο κάνειρ όςο σο δτνασόν σαφύσεπα. Μην τπεππακεσάπειρ!
΢ημανσικό: Όλερ οι αςκήςειρ ελεύθεπηρ κασάδτςηρ, κπασήμασορ σηρ αναπνοήρ και
ατσόνομηρ κασάδτςηρ, ππέπει να γίνονσαι παποτςία αναγνψπιςμένοτ βοηθού ή

εκπαιδετσή. Πάνσα πποπονηθείσε ςσιρ σεφνικέρ ποτ πεπιγπάυονσαι ςσην παπούςα
επγαςία, με ζετγάπι. Σο παπόν έφει ςκοπό ση διαςκέδαςη ή ση γνώςη μόνο.