Biserica, trupul tainic al Domnului în Duhul Sfânt. ( Pr. Stãniloae) a. Pogorârea Duhului Sfânt şi începutul Bisercii.

- prin Întruparea, viaţa de ascultare, Rãstignirea, Învierea şi Înãlţarea Fiului lui Dumnezeu ca om, s-a pus, în pârga firii noastre asumate de El, temelia mântuirii noastre. - Biserica este actul cinci al aceste opere de mântuire, dacã Întruparea, Rãstignirea, Învierea şi Înãlţarea Fiului lui Dumnezeu, sunt primele patru acte. În acest act toţi cei ce cred primesc pe Cuvântul ca ipostas fundamental, prin trupul sãu extins în noi, prin aceasta se sãdeşte şi in ei sfinţirea şi începutul învierii, aflate în trupul lui Hristos, sfinţire şi început de înviere care sunt dezvoltate prin colaborarea lor cu Hristos. - dupã teoria creştinismului apusean, dupã care mântuirea constã în rezolvarea juridicã exterioarã a diferendului dintre Dumnezeu şi oameni, Biserica nu mai are un rol absolut necesar. - în mod consecvent protestanţii au slãbit caracterul vãzut al Bisericii, catolicismul, nerupând în mod tranşant cu viaţa creştinã dinainte de scolasticã, a pãstrat Biserica, dar i-a dat mai mult un caracter instituţional, decât sfinţitor şi îndumnezeitor, un rost asemãnãtor cu al celorlalte instituţii lumeşti. - coborârea Duhului Sfânt e cea care dã existenţã realã Bisericii, punând începutul sãlãşluirii trupului îndumnezeit al lui Hristos în celelalte fiinţe umane şi cu aceasta începutul Bisericii. - Paul Evdokimov spunea : „ în timpul lucrãrii pãmânteşti a lui Hristos relaţia între oameni şi Duhul Sfânt nu se efectua decât prin şi în Hristos. Dimpotrivã dupã Cinccizecime, relaţia cu Hristos nu se efectueazã decât prin şi în Duhul Sfânt”,, apoi zice iarãşi : „alãturi de domnia lui Hristos se instaureazã domnia Duhului”. - Duhul Sfânt s-a coborât dând fiinţã Bisericii şi rãmâne în ea menţinându-o pentru cã firea noastrã a fost înãlţatã pe tronul dumnezeiesc, sau total penetratã şi fãcutã transparentã de Ipostasul Logosului. - faptul cã Duhul apare în chip de limbi de foc peste toţi apostolii aratã cã Duhul Sfânt nu se aflã cu adevãrat decât în comuniunea Bisericii, sau unde este Biserica. b. Constituţia teandricã a Bisericii. - Biserica este trupul tainic al lui Hristos, Hristos este capul ei. Biserica este un eu comunitar în Hristos, e imanentul care are în transcendentul, comunitatea trimicã de Persoane plinã de o nesfârşitã iubire faţã de lume. - Biserica are o constituţie teandricã, conţinutul ei constã din Hristos cel unit dupã firea dumnezeiascã cu Tatãl şi cu Duhul, iar dupã firea omeneascã, cu noi. - Hristos a devenit capul Bisericii prin faptul cã Ipostasul divin Şi-a asumat chipul uman, pârga firii noastre, luând ca om o poziţie centralã între oameni. Ap. Pavel spune cã „Hristos este capul trupului Bisericii” (Col. 1, 18), iar Biserica „trup al lui Hristos” (Rom. 12, 4-8). - fundamentul Bisericii este Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, încã prin Întrupare, Hristos luând „pârga umanitãţii” - spune Sf. Chiril al Alexandriei – a asumat trupul Bisericii, întrucât în firea omeneascã asumatã de EL a fost cuprinsã şi recapitulatã toatã omenirea. - Hristos e Pantocratorul Bisericii într-un sens special de cum este Pantocratorul creaţiei, Hristos menţine Biserica în Sine ca pe un trup unitar, ca pe o unitate, dar nu ca pe o unitate impersonalã, întru cât stã într-un dialog nemijlocit cu fiecare mãdular al ei şi ţinând prin aceasta pe fiecare în legãturã cu celelalte. - Biserica trãieşte dintr-o altã viaţã decât cea a omenirii naturale, deşi aceasta nu e desfiinţatã, ci imprimatã de Duhul trupului îndumnezeit ala lui Hristos, mai bine zis dechisã infinitãţii dumnezeieşti din acest trup şi pãraşã la ea.

împãrat în virtutea stãpânirii lui peste patimi. apoi ale episcopilor (Fapte 20. . moartea. .Biserica este pnevmatizatã prin Duhul lui Hristos cel înviat. propriu-zis Duhul lui Hristos cel jerfit e una cu Duhul lui Hristos cel înviat.preoţia slujitoare în Bisericã nu o are orice credincios. şi preot ca Hristos. . şi cel ce cãlãtoreşte cu ea şi în ea spre cer.. preot. iar efotul naturii umane în Hristos face posibil efortul nostru în Bisericã şi este exemplar pentru acesta. . Dar le-o comunicã prin rugãciunile celor dintâi apostoli. de aceea Duhul lui Hristos cel jerfit şi înviat conduce pe cei ce şi-l însuşesc la înviere.preoţia lui Hristos în Bisericã este temeiul pentru preoţia generalã şi preoţia splujitoare. .Biserica e pelerinã spre cer pentru cã Hristos e cale spre cer. . din cauza autojerfirii. cãci nu în noi se biruieşte. . pe preoţi şi pe diaconi din orice timp. 28). ca în pârga umanitãţii. prooroc. Pãrinţi omul este în acelaşi timp împãrat. . ca ieşiri din mãrginrea egoismului şi ca deschideri spre Dumnezeu se activeazã continuu voinţa noastrã de a nu mai trãi nouã. Paul Evdokimov spune cã „dupa Sf. ci i se adreseazã ca unei partenere libere. stare care este obţinutã prin Înviere. chematã la libertate şi la iubire netrecãtoare. e „laboratorul” învierii. dar odatã cu aceasta ne înfãţişeazã şi pe noi ca jerfe benevole de bunã miresmã. sau prin conformare cu ea şi prin suportarea morţii pe cruce. deci unei vieţi care ne duce la moarte ci lui Dumnezeu cel fãrã de moarte şi semenilor noştrii în Dumnezeu. .Hristos rânduieşte invizibil în mod direct şi vizibil prin episcopi. . . de Arhiereu şi de Împãrat.Hristos ca ipostas divin purtãtor al umanitãţii noastre jerfite şi înviate. preoţia generalã personala şi preoţia slujitoare a Bisericii.Biserica este imprimatã de jerfa lui Hristos.pnevmatizarea înseamnã în acelaşi timp eliberarea sau puterea eliberãrii de patimile înrobitoare şi de legea unei naturi care duce la coruperea definitvã a trupului. ci in lucrarea sa de Învãţãtor. . aşa nu şi-o pot lua de la ele nici persoanele rânduite la aceastã preoţie slujitoare. prin puterea trupului sãu jerfit de care noi ne împãrtãşim.fiecare episcop e urmaşul tuturor apostolilor. Ea are ca aspect principal pe cel eshatologic. Dar în faptele noastre de renunţare continuã la pãcate şi de sporire în virtuţî.Biserica este „locul” în care se înainteazã spre înviere.prin slujirea de Arhiereu în Bisericã Hristos îşi înfãţişeazã neîncetat trupul Sãu jerfit Tatãlui. ca martori ai lui Hristos cel înviat au rânduit episcopi care au o succesiune neîntreruptã. . nu rãmâne pasiv în Bisericã. şi moartea ca ultimã conseciţã a lor deschizându-se astfel vederii neîmpiedicate a orizontului infinit al Dumnezeirii şi participãrii la el şi vieţii înel.noi nu trebuie sã murim de moarte sângeroasã ca Hristos.natura umanã în Hristos trebuia sã învingã prin ascultarea desãvârşitã şi iubitoare de voia Lui dumnezeiascã una cu voia Tatãlui. Apostolii.respingând preoţia slujitoare a Bisericii concepţia protestantã a respins necesitatea împãrtãşirii noastre de jerfa lui Hristos şi deci necesitatea prezentãrii ei în continuare în Bisericã. Aceasta înseamnã cã membrii Bisericii înainteazã spre pnevmatizarea lor şi prin aceasta pe drumul spre învierea cu Hristos. Întreita slujire a lui Hristos în Bisericã. comunicându-le pe Duhul Sfânt. şi precum Hristos nu Şi-a luat preoţia de la Sine. deci şi pe Hristos în acestã stare de jerfã. prooroc. . ca un iniţiat în tainele împãrãteşti”. . în aceastã întreitã lucrare El nu are Biserica drept obiect.Cele trei trepte ale preoţiei. şi nu le-o poate da nici comunitatea (aşa cum fac protestanţii). cãci fiecare apostol sa afla în comuniune cu toţi ceilalţi apostoli. afectele înrobitoare intrate în firea noastrã prin pãcat ca tot atâtea slãbiciuni.

şi dupã ei comuniunea episcopilor. sfântã. adunând pe toţi membrii ei. episcopul menţine unitatea între preoţii unei Biserici locale reprezentând pe Hristos faţã de oameni. ci ca sã-şi dea sufletul Sãu ca jerfã pentru mulţi (Matei 20. . 25-28). diacon. de aceea una e şi Biserica. de aceea Hristos a lãsat la conducerea vãzutã a Bisericii comuniunea apostolilor. nu harul ca energie necreatã în care este Hristos însuşi.simbolul de credinţã niceo-constantinopolitan. spun cã temelia unitãţii Bisericii în Ortodoxie nu e de jos. care n-a venit sã i se slujeascã. înfãţişeazã Biserica drept una. preot.sinodalitatea episcopatului şi condiţionarea ei de sobornicitatea Bisericii.protestantismul nesatisfãcut cu o astfel de unitate neduhovniceascã şi mai mult exterioarã Bisericii.unde este Hristos este unitate.teologii ortodocşi precum Karmiris şi Meyendorff. Aceastã slãbire a dus la ridicarea papei ca vicar.nici un episcop nu se singularizeazã. cu rugãciunile lor în jurul jerfei Domnului. Însuşirile Bisericii .dacã preotul ţine în unitate o comunitate liturgicã.Biserica a rânduit de la început trei trepte ale slujiri preoţeşti: episcop. . Ascultarea de papã a devent astfel mijlocul de menţinere a unei unitãţi mai mult juridice sau instituţionale a Bisericii.Sfinţii Pãrinţi vãd temelia unitãţii Bisericii în prezenţa aceluiaşi trup jerfit şi înviat şi ca atare umplut de infinitatea iubirii dumnezeieşti. cel unul şi sfânt. . una şi pâinea îmbiatã tuturor şi unul paharul împãrţit tuturor. . ca trup extins al Cuvântului întrupat. dupã pilda Mântuitorului. supraontologicã.în catolicism acest fel de unitate interioarã a slãbit datoritã faptului cã prin taine se primeşte numai o graţie creatã. sã fie slujitorul vostru” (Matei 20. în toate mãdularele Bisericii. a redus legãtura cu Hristos la o simplã legãturã a credinciosului cu El prin credinţã. ca trup al lui Hristos.Biserica Ortodoxã are ca temelie a ei pe Însuşi Hristos aflat cu trupul Lui jerfit şi înviat în adâncul ei. sau mai bine zis. . din Hristos. Ignatie din Antiohia spne: „Unul este trupul Domnului Iisus şi unul sângele Lui vãrsat pentru noi. cãci unde este Hristos este iubirea care vrea sã-i îmbrãţişeze pe toţi în Sine şi sã-i înfãţişeze Tatãlui. . sau ca locţiitor al lui Hristos. . .. cãci e de la Duhul Sfânt.teologii catolici „progresişti” (Hans Küng) interpreteazã primatul papal. . unitatea ei este o unitate ontologicã. Unitatea de aceea nu se poate dobândi decât prin înrãdãcinarea in Hristos. conducerea ca pãstorire a sufletelor spre mântuire e totdeauna o slujire. soborniceascã şi apostoleascã. din acordul credincioşilor. . 26). Aceste însuşiri decurg din constituţia teandricã a Bisericii.Sf.unitatea ţine de constituţia Bisericii. a. unificarea aceasta a tuturor în Sine constituie însãşi esenţa mântuirii. nu devine substitut vãzut exclusiv al unicului cap Hristos. . . . ca „primat al slujirii” şi papei îi convine aceastã înfrumuseţare exterioarã a feţei primatului. Însã Hristos n-a hãrãzit vreun privilegiu nici unui dintre apostoli : „ Cine va vrea sã fie primul între voi. împreunã cu harul preoţiei. .unitatea în Bisericã se menţine şi se întãreşte continuu prin împãrtãşirea mãdularelor cu trupul şi sângele Domnului prin Euharistie.” .conducerea ca pãstorire nu urmãreşte altceva decât mântuirea credincioşilor.ea are caracter duhovnicesc. ci de Sus. Unitatea Bisericii.

Biserica este laboratorul în care Duhul lui Hristos ne face sfinţi. cu atât e mai sfântã în calitate de trup tainic al Lui. nu este o însuşire staticã. . .Hristos este sfânt pentru cã este Dumnezeu.. capul ei cel sfânt. . . 25-27) . . sfinţenia este o însuşire a lui Dumnezeu. şi propovãduitoare a aceleiaşi credinţe dogmatice.unitatea Bisericii se vede şi în unitatea de credinţã. . .sfinţenia are un caracter dinamic.întrucât dogmele sunt expresia experienţei puterii mântuitoare integrale a lui Hristos prezent în deplinãtatea lucrãrii Lui în Bisericã. unitatea Bisericii constã şi în unitatea ei în Taine şi în învestirea ei cu o ierarhie unitarã sãvârşitoare a tuturor tainelor. .despre sfinţirea lui Iisus se vorbeşte adeseori în Scripturã: „Sfânt Fiul Tãu Iisus” (Fapte 4.apostolul Pavel face o legãturã strânsã între iubirea lui Dumnezeuşi jerfa lui şi sfinţirea Bisericii prin ea: „Hristos a iubit Biserica Sa şi S-a dat pe Sine pentru ea ca s-o sfinţeascã pe ea. fãrã diferenţieri. ea trebuie sã tindã spre cea mai intimã prezenţã a lui Hristos întreg în sânul credincioşilor. . ci ca sã fie sfântã şi fãrã prihanã”. Bisericã în sensul deplin al cuvântului este numai cea Ortodoxã. curãţindu-o în baia apei prin cuvânt. (Efeseni 5. 24). dar şi mediul de comuniune între pãcãtoşi şi lucrurile sfinte”. . creatura nu are sfinţenia decât prin participare. c. . pentru cã prin Hristos Biserica este izvor nesfârşit de sfinţenie. şi nu trãieşte nici prezentului şi viitorului eshatologic desãvârşit. . Stãniloae considerã cã într-un fel Biserica cuprinde toate confesiunile despãrţite de ea.Paul Evdokimov zice cã Biserica nu este o societate de sfinţi desãvârşiţi. care a pãstrat vie tradiţia de viaţã a Bisericii primare. Sfinţenia Bisericii.Hristos cel jerfit este sursa sfinţeniei Bisericii.sfinţenia Bisericii. iar cu cât este Biserica mai unitã cu Hristos. taina este de a fi în acelaşi timp „Biserica celor care se pocãiesc.credinţa dogmaticã deplinã şi totalitatea Tainelor formeazã un tot. întrucât ele nu s-au putut despãrţi deplin de Tradiţia prezentã în ea. care este expresia curãţirii şi a iubirii. prezent în ea. însã. nu se afirmã nici sfinţenia creaturii (protestantism). 27) sau „Sfântul lui Dumnezeu” (Matei 1.chiar dacã unii membrii ai Bisericii sunt pãcãtoşi . de aceea putem vorbi de o unitate dogmaticã. ca s-a înfãţişeze Sieşi Bisericã slãvitã neavând patã sau zbârciturã sau altceva din acestea. el se îndrepteazã mereu înainte. De aceea unde nu se afirmã participarea la El. cum ar putea fi o crediţã socotitã simplã interpretare a lui Hristos aflat la distanţã. sau numai de aleşi şi de puri. aceste dogme nu pot fi fãcute obiect de tranzacţie . b. .dacã mişcarea Ecumenicã tinde sã restabileascã unitatea Bisericii.Dar gradul celei mai intime prezenţe lucrãtoare a lui Hristos în sânul ei îl mãrturiseşte şi îl experiazã Biserica Ortodoxã. Sobornicitatea generalã a Bisericii.Pr.sfinţenia devenitã prin participare însuşirea Bisericii şi a membrilor ei constã în primul rând in curãţirea de pãcate şi în puterea menţinerii în ea şi a înaintãrii într-o viaţã de virtuţi. . ca şi unitatea ei. asta nu înseamnã cã este cumva pãtatã sfinţenia Bisericii . îşi are izvorul ei în Hristos cel sfânt. . credinţa dogmaticã a Bisericii şi unitatea ei sunt expresia trãirii prezente deplin mântuitoare a lui Hristos. credinciosul în Hristos este mort trecutului.

d. a învãţãturii şi a faptelor Sale. aşa se vede şi prin apostolicitate. Biserica este un întreg organic.Biserica este apostolicã în toate timpurile pentru cã are aceaşi credinţã ca apostolii şi stã pe temeiul conţinutului şi formei înfãţişãrii date de ei lui Hristos. dar şi pentru cã sensul de „universalã” care se atribuia Bisericii nu reda fidel înţelesul termenului.Biserica este întregimea. . din resentiment faţã de Biserica Apuseanã. Apostolicitatea Bisericii. piatra cea din capul unghiului fiind Hristos” (Efeseni 2. un organism.apostolii au fost prima grupã de oameni care au crezut în Hristos.o redare directã a sensului termenului de „catolicitate” ne-ar oferi-o termenul de „întregime” (olon). şi o lucrare permanentãa tuturor membrilor ei. ei sunt confirmaţi în calitatea apostolatului netransmisibil. Doctrina catolicã despre Bisericã. 20). . .Duhul Sfânt care însufleţeşte rugãciunea Bisericii se roagã în mine şi odatã cu aceasta se roagã însãşi Biserica cu mine şi în mine e în Bisericã. Pavel spune cã Biserica este ziditã pe „temelia apostolilor şi a proorocilor. . . sau un corp spiritual. dar o temelie în funcţie de temelia ultimã care este Hristos. .totuşi generaţiile succesive de credincioşi ai Bisericii n-au moştenit şi calitatea de apostoli. .. o comuniune. Se roagã cu mine nu numai Biserica celor de pe pãmânt.un fapt care îi face pe apostoli sã stea la temelia Bisericii este cã ei au fost cei dintâi care au primit pe Sfântul Duh la Cincizecime şi l-au primit fãrã nici o mijlocire omeneascã.T.toatã Biserica este un Sinod permanent. ci şi sfinţii şi îngerii şi Maica Domnului.N. care înseamnã şi calitatea lor de primi propovãduitori. . şi au dat mãrturie despre Învierea Lui. Chiril al Ierusalimului – ea are toatã desãvârşirea în potenţã. 20).apostolicitatea înseamã legarea generaţiilor în tradiţia întreagã ce vine de la Apostoli. o plenitudine care are totul. . o convergenţã. este plenitudinea pentru cã are pe Hristos care e totul în toate. prezintã pe Apostoli ca fiind „temelia: Bisericii (Efeseni 2. pentru cã ea este Revelaţia întreagã. şi deci şi despre dumnezeirea Lui. . considerându-o în mod precumpãnitor o societate organizatã juridic. în vederea luptei pentru rãspândirea credinţei în lume.ap. din aceleaşi motive traducãtorii români au folosit termenii de „Bisericã soborniceascã”.traducãtorii slavi ai Crezului niceo-constantinopolitan au redat termenul grec „catholiki” prin „sobornuiu”. sau de „plenitudine”. . . .catolicismul vede în Bisericã mai puţin adâncimile ei tainice. . este totul.Biserica are plinãtatea şi pentru cã vindecã în mod deplin tot felul de pãcate – spune Sf. dar şi în harul şi spiritualitatea ce vin în mod neîntrerupt de la Duhul lui Hristos prin ei.primind cei dintâi pe Duhul Sfânt şi anume fãra mijlocirea omeneascã vizibilã. .de ce a avut Hristos mai mulţi ucenici ? Pentru cã un singur ucenic n-ar fi putut primi toatã profunzimea şi bogãţia Persoanei lui Hristos. e plenitudinea deocamdatã în oarecare stare virtualã.aşa precum prin toate celelalte trei însuşiri se vede Hristos ca ultimã temelie şi izvor al Bisericii. dar în mişcare spre actualizarea ei în eshatologie. . . pentru cã n-au moştenit şi poziţia lor de primii în credinţa în Hristos şi de primii tãlmãcitori ai învãţãturii şi faptelor Lui.

care a schimbat mult învãţãtura revelatã primitã prin apostoli şi degradeazã prestigiul celorlalţi apostoli. .. conform cu tendinţa Bisericii apusene de a duce lupta ca o împãrãţie omenescã pentru extinderea ei în spaţiu. . Ierarhia Bisericii în catolicism . Ceea ce se vede nu e Biserica adevãratã. . . e cã Biserica adevãratã e nevãzutã. aşa cum mai târziu au respins-o şi protestanţii. Doctrina protestantã despre Bisericã .Apostolicitatea e o însuşire care de abia se mai observã în fizionomia Bisericii catolice. începând în special cu papa Grigorie VII (1073) se poate observa o tendinţã de a ridica clerul deasupra mirenilor ca o clasã puternicã şi independentã. juridicã.papa e mai mult în Biserica Apuseanã decât întreg sinodul episcopilor în Biserica Ortodoxã. deci o laicizare a noţiunii. iar puterea se concentreazã în papã. ca o arãtare strãvezie a lui Hristos prin om.Sfinţenia e conceputã mai mult ca moralitate şi activism social şi mai puţin ca o participare la viaţa divinã. subordonându-i lui Petru.teza principalã a protestanţilor (luterani şi calvini) care-i deosebeşte de ortodocşi şi de catolici.în ceea ce priveşte celibatul clericilor. iar confirmarea acestui fapt face prin concordanţa experienţei sale cu mesajul Evangheliei. . . . traducându-se cu universalitate. Numai cei ce au suferit acţiunea eficace a cuvântului dumnezeiesc în suflet.unitatea e consideratã nu atât ca o unitate simfonicã în duh . Biserica adevãratã – spune Luther – nu are nimic de a face cu instituţia.teologia catolicã a început sã-şi dea seama de grozava sãrãcie a acestei concepţii despre Bisericã şi a cãutat sã o spiritualizeze.Catolicitatea se interpreteazã spaţial. cei ce cred cu adevãrat sunt membrii Bisericii.doctrina Bisericii Catolice despre ierarhie se deosebeşte în douã puncte de învãţãtura Bisericii Ortodoxe: primatul şi infaibilitatea papalã şi impunerea celibatului preoţesc. . ci ca o uniformitate extrerioarã. . impulsul l-a primit de la eclesiologia teologilor ortodocşi ruşi.doctrina catolicã despre fiinţa Bisericii se repercuteazã şi în felul dupã cum concepe însuşirile Bisericii : . în Biserica Ortodoxã a rãmas la libera alegere a fiecãrui cleric dacã vrea sã fie cãsãtorit sau necãsãtorit (cu excepţia episcopilor). ci e o unitate rigidã. o autoritate monarhicã centralistã fixeazã pânã în amãnunte aceleaşi legi pentru comportarea exterioarã a membrilor Bisericii din toate ţãrile.unitatea astfel conceputã nu se mai armonizeazã cu libertatea şi originalitatea mãdularelor şi a grupurilor de mãdulare. .de asemenea infaibilitatea papalã împreunã cu cea a vicariatului papal nu se pot susţine cu argumente scripturistice şi patristice serioase. . . fiind o putere impusã din afara.Biserica Ortodoxã a respins întotdeauna preteţia catolicã ca papa sã deţinã puterea supremã în Bisericã.Luther a afirmat de la început cã singurã credinţa produsã de Dumnezeu în suflet face pe cineva membru al Bisericii invizibile. cum se întâmplã cu unitatea susţinutã de iubire .încã sinodul de la Trident se acorda papei puterea supremã în Biserica Catolicã devenind „reprezentantul lui Hristos pe pãmânt” . contrarã libertãţii şi originalitãţii.

1. ci „cuvântul Evangheliei se predicã corect acolo unde e Biserica adevãratã”. prooroci. deci invizibilã. . . .Scriptura nu poate decide. presbiteri şi diaconi. . devine asemãnãtoare creştinilor care. ei adminstreazã tainele. . Ierarhia dupã protestanţi. era în spiritul ei sã refuze orice ierarhie în cadrul comunitãţilor ei. în anul 1543 el respinge noţiunea unei Biserici invizibile.protestantismul renunţând la preoţia specialã.la Calvin se produce o evoluţie mai accentuatã spre autoritarism. . nu se mai poate spune: „Biserica adevãratã e acolo unde se predicã corect cuvântul Evangheliei”. care este în tine prin punerea mâinilor mele” (Tit. iar lui Timotei : „Nu fi nepãsãtor de darul ce este întru tine. Preoţia aparţine tuturor celor credincioşi jure divino (pe baza preoţiei universale). şi odatã ce sfinţii sunt cunoscuţi numai de Dumnezeu ? . în cuprinsul lui nu s-a mai transmis prin succesiune apostolicã puterea sãvârşirii tainelor.Calvin a considerat şi el la început cã Biserica e totalitatea celor aleşi de Dumnezeu. . Totuşi pentru a împãca cuvintele Sf. ea a deposedat lumea protestantã de darurile Cincizecimii. atunci toatã e Bisericã. se pune întrebarea cine decide asupra acestei corectitudini din moment ce nu este recunoscutã o autoritate obiectivã şi tradiţia.S.articolul 7 al Confesiunii Augustane uneşte în chip contradictoriu Biserica invizibilã cu douã criterii vizibile : „Biserica este comunitatea sfinţilor în care se învaţã drept Evanghelia şi se administreazã corect Tainele”. care a primit puterile ei de la apostoli şi de la urmaşii lor. cu excepţia Botezului. preoţi sau pastori. jure humano. Dacã se recunoaşte întregii grupãri dreptul de a decide printr-o anumitã infaibilitate.mai târziu Melanchton elaboreazã o doctrinã a Bisericii vizibile. comunicate în Tainele şi cultul Bisericii prin ierarhie. prin punerea mâinilor preoţiei” (I Tomotei 4. însã mai târziu progresa spre o concepţie mai bunã în sensul cã va spune cã Biserica este un mijloc indispensabil : „Oricine se desparte de Bisericã. pãstori şi doctori. consideratã ca instituţie divinã. renunţã la Dumnezeu şi la Iisus Hristos”. pãstorii pot fi numiţi episcopi. susţinând cã Dumnezeu a instituit în Biserica Sa apostoli. Scriputuri care vorbeşte episcopi. şi va numi Biserica „paznica adevãrului” şi chiar „mireasa” lui Iisus Hristos.Luther rãmâne la teza sa cã Biserica invizibilã e altceva decât Biserica vizibilã şi cã prezenţa ei e indicatã de predica cuvântului evanghelic.ap. Mântuitorul dã special apostolilor şi deci urmaşilor lor puterea de a lega şi dezlega pãcatele. . . 6).reforma nãscându-se dintr-un protest împotriva ierarhiei Bisericii Catolice. jos. reformatorii au formulat deosebirea între sacerdoţium şi ministerium. 14).. Bulgakov spune cã „acesta este ţelesul siuprimãrii ierarhiei de succesiunea apostolicã în protestantism. şi pentru a nu se gãsi toţi sã voiascã sã predice. Lumea protestantã din aceastã cauzã. e contrazisã de Scripturã. Dar atunci lucrurile se inverseazã. . iar slujirea e încredinţatã de comunitate unor persoane anume. doctorii sunt savanţii care interpreteazã Biblia. consideratã pânã acum ca o realitate pentru cã se compune din oamenii care trãiesc aici. cãci Biserica e vãzutã. Acum nu mai sunt decât ultimele douã categorii. Pavel îi scria lui Tit: „Te îndemn sã ţii aprins darul lui Dumnezeu.trebuie constatatã o contradicţie interesantã la protestanţi: dacã membri ai Bisericii adevãrate sunt numai aceea care sãvârşesc corect tainele şi unde se predicã drept cuvântul Evangheliei. cãci ea e interpretatã în tot atâtea feluri câte confesiuni şi secte sunt. evanghelişti. . care ţi s-a dat prin proorocie.teoria protestantã dupã care treptele ierarhice nu se deosebesc printr-un har special. cunoscuţi numai de El.

(p. vol. Bizantinã. Surse: Pr. pe care mâinile apostolilor îl transmiteau de sus” (Fapte 19. Viziunea creatoare a Pr. 1996. Braşov. Meyendorff. 1996. Ion Bria. Bucureşti. Tudoran. . J. Buc. 1999. Chiţescu. II. Stãniloae . 185-202) I. N.deşi sunt botezaţi în numele Mântuitorului Iisus. Pr. n-au primit Sfântul Duh. Zizioulas. N. Stãniloae. Cluj Napoca. Tratat de Teologie dogmaticã şi ecumenicã. I. Taina prezenţei lui Dumnezeu în viaţa umanã. Teologia bizantinã. Moşoiu. 1). Fiinţa eclesialã. ed. Bucureşti. Pr. Is. Petreuţã. Teologia Dogmaticã ortodoxã. Teologia dogmaticã şi simbolicã. 2000.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful