Comisia de Radiologie

T E H N I CI LE R A DI O-I MA G I S T I CE
P ro f . d r. { e rb a n G e o rg e sc u ( B u c u re [t i ) , Dr. Co sm i n A l e x a n d re sc u ( B u c u re [t i ) , D r. O a n a A m z a ( B u c u re [ t i ) , D r. R a d u B a z ( C o n s t a n ] a ) , Dr. F l o ri n B ` s\ [t e a n u ( T i m i [o a ra ) , P ro f . d r. A n d re i B o n d a ri ( Cra i o v a ) , C o n f . d r. I o n C o d o re a n ( B u c u re [ t i ) , D r. D a n a C o s t a c h e ( P i t e [ t i ) , Co n f . d r. Mi h a i Co v a l v i c ( Cl u j -N a p o c a ) , P ro f . d r. Ce z a r Da n i i l ( I a [i ) , P ro f . c o n su l t a n t E m a n o i l P o p e sc u ( B u c u re [t i ) , Dr. Vi o re l R o [u ( B u c u re [t i ) , Dr. I o a n Ga b ri el S a m o i l e sc u ( De v a ) , Dr. Co n st a n t i n S y l v est er ( S f . Gh e o rgh e ) Dr. Li a n a T o c ( Ora d e a ) , P ro f . d r. Mi rc e a Vl \ d \ re a n u ( B u c u re [t i )

Index de prescurtãri
BPOC CT ECG EEG HTA MRF IRM UIV bronhopneumopatie cronicã obstructivã computer tomografie electrocardiografie electroencefalografie hipertensiune arterialã microradiofotografie imagisticã prin rezonanþã magneticã urografie intravenoasã

I. INTRODUCERE
Prezentul document este rezultatul unei munci colective, rãspuns la sugestia Ministerului Sãnãtãþii ºi la cererea Colegiului Medicilor. Un Ghid al Practicilor Radiologice ºi Imagistice a devenit imperios în contextul actual determinat de: 1. reeºalonarea importanþei diferitelor tehnici de diagnostic imagistic; 2. introducerea sistemului de platã prin Asigurãri Sociale; 3. eforturile M.S. de reechipare a laboratoarelor de radiodiagnostic cu tehnologie modernã. 1. În diagnosticul imagistic modern Radiologia clasicã îºi pãstreazã rolul primordial în explorarea plãmânului ºi osului (aproape 90% din explorãrile uzuale), dar pierde din importanþã în rest. Ecografia a devenit explorarea de bazã pentru multe sisteme ºi organe ca de exemplu: cordul, cãile biliare, abdomenul copilului, etc. 437

Computer tomografia (CT) este o explorare obligatorie în bolile sistemului nervos, tumorile renale, limfoame abdominale, sau unicã ºi de primã intenþie în tumorile secretante suprarenale. Imagistica prin Rezonanþã Magneticã (IRM) a apãrut foarte târziu la noi, dar va deveni indispensabilã în studiul bolilor neurologice degenerative, al tumorilor hipofizare, al bolilor mãduvei spinãrii, articulaþiilor ºi cordului. Au dispãrut practic complet tehnici ca de exemplu: kimografia ºi retropneumoperitoneul, iar altele sunt pe cale de dispariþie: colecistografia oralã, tomografia planã, etc. 2. Costul examenelor trebuie bine cunoscut. Alegerea examenului celui mai corespunzãtor unui raport preþ-eficienþã cât mai bun devine obligatoriu. Rambursarea contravalorii acestor examene se va face numai în funcþie de acest raport. 3. Retehnologizarea laboratoarelor de radiodiagnostic trebuie gânditã în funcþie de noile necesitãþi. Ideea înlocuirii instalaþiilor radiologice învechite în raport de 1/1 este perimatã. Reducerea numãrului de instalaþii ºi creºterea numãrului de examene pe fiecare unitate, în program de minimum 12 ore, cu un service prompt ºi eficient, aceasta este linia urmãtorilor ani. Ecografia trebuie generalizatã. CT ºi IRM trebuie regândite ca explorãri de nivel superior, iar echipamentele judicios repartizate în toatã þara. Transformarea tehnicii de prelucrare a filmului radiografic prin developare automatã ºi utilizarea filmului sensibil verde sunt necesitãþile imperioase pentru scurtarea timpului necesar diagnosticului ºi reducerea iradierii. Indicarea corectã a examenelor iradiante, în special a examenelor radioscopice ale tractului digestiv trebuie cunoscutã în egalã mãsurã de clinicieni ºi radiologi. Radiologul nu este un executant al comenzii clinicianului, ci un partener cu drepturi egale, apt de a alege cea mai bunã tacticã de urmat pentru îndeplinirea dezideratelor clinicienilor. În acest sens Radiologia - Imagisticã medicalã devine o specialitate din ce în ce mai „clinicã“, iar radiologul din ce în ce mai „clinician“, având nevoie de cunoºtinþe cât mai ample ºi mai moderne de clinicã ºi patologie medico-chirurgicalã. Orice explorare imagisticã trebuie solicitatã de clinician pe baza unui document scris, semnat ºi parafat, conþinând informaþii pertinente cu privire la bolnav. Orice examen radio-imagistic trebuie sã se încheie cu un alt document, conþinând punctul de vedere al radiologului. Ambele documente trebuie sã fie obligatorii ºi creditate cu valoare medico-legalã. Accesul nelimitat reciproc al clinicianului ºi radiologului la toate informaþiile privitoare la fiecare bolnav sunt absolut obligatorii; orice refuz de examen din partea radiologului trebuie însoþit de o argumentaþie scrisã, serios documentatã. Practicarea metodelor imagistice nu este posibilã decât pentru cei abilitaþi printr-un certificat de competenþã sau atestare emis de organele abilitate (Ministerul Sãnãtãþii), în urma parcurgerii de cãtre cel atestat a unui proces de învãþãmânt sistematic într-o unitate de învãþãmânt superior ºi a unui examen. Practicarea acestor tehnici de diagnostic fãrã atestare atrage dupã sine sancþiuni. 438

Controlul calitãþii actului radio-imagistic trebuie realizat zilnic, în fiecare serviciu de cãtre personalul mediu ºi validat de cãtre medic. Defecþiunile tehnice, penuria de consumabile, cheltuielile prea mari nu pot fi o scuzã pentru un act medical radio-imagistic de slabã calitate. Prezentul document a încercat sã ia în consideraþie toate aceste principii de bazã. Pentru redactarea lui s-a folosit ca model un document asemãnãtor apãrut în Franþa în 1997: „Indications des Examens d'Imagerie - 1997“, redactat la solicitarea organului de stat însãrcinat cu sãnãtatea ºi a Securitãþii Sociale. Ghidul a fost redactat sub auspiciile CERF (College des Enseignants de Radiologie de France) ºi al GREF (Groupe de Radiologues Enseignants a Expression Française), al cãrui vicepreºedinte este Prof. dr. ª. A. Georgescu. Forma primarã a lucrãrii a fost supusã aprecierii membrilor Comisiei de Radiologie a M.S. ºi a Comisiei de Radiologie a Colegiului Medicilor. Dupã operarea modificãrilor sugerate de cei sus-menþionaþi, s-a ajuns la forma definitivã. Prezentul document are un caracter informativ. El nu reprezintã o lege rigidã ºi imuabilã. Conþinutul sãu trebuie adaptat, cu cât mai puþine modificãri, realitãþilor locale, în virtutea principiului Hipocratic de a nu face rãu ºi a principiilor O.M.S. privitoare la actul diagnostic medical de primã intenþie: - sã fie cât mai la îndemânã - sã poarte cea mai mare cantitate de informaþii - sã fie cât mai puþin iradiant - sã poatã fi urmat de un gest terapeutic.

La ce serveºte un îndreptar de practici imagistice
Un examen imagistic corect prescris ºi executat poate modifica soarta bolnavului, poate defini calea cea mai bunã pe care o are de urmat în vederea vindecãrii ºi poate determina preluarea lui în sarcinã de cãtre Asigurãrile Sociale. Orice radiografie inutilã sporeºte costurile actului medical ºi iradierea pacientului, ocupã timpul personalului din radiologie ºi în consecinþã este contra eticii medicale. Principalele explicaþii ale abuzului de explorãri sunt sintetizate în urmãtoarele întrebãri: „Are nevoie?“ O solicitare de examen radiologic poate sã nu modifice cu nimic soarta bolnavului. Un rezultat pozitiv în cãutarea unei leziuni poate sã nu aibã nici o consecinþã. Artroza vertebralã se poate diagnostica radiologic, dar ea este la fel de comunã sau „normal㓠ca ºi pãrul alb sau lipsa de acomodare a vederii cu distanþa, dincolo de o anumitã vârstã. În cazul examenelor radiologice mai mult ca sigur negative, ca de exemplu radiografia pulmonarã la un copil sãnãtos, de asemenea se practicã o risipã inutilã ºi o iradiere neraþionalã. „Are nevoie acum?“ Exagerãrile þin ºi de repetarea unor examene radiologice prea frecvent, mai înaintea trecerii intervalului care i-ar permite unei boli sã progreseze, sã se vindece sau mãcar ca tratamentul sã fi putut acþiona. 439

R. computer-tomografia. III. Repetarea este de evitat. ã NERECOMANDAT DE RUTINÃ: indicaþia nu este curentã. Toate aceste metode sunt evaluate în funcþie de semnele clinice. ã AVIZ SPECIALIZAT RECOMANDAT: cuprinde examene cu profil foarte þintit pe care le recomandã expres numai specialistul în domeniu (exemplu: un examen de ureche internã sau medie nu poate fi solicitat de un medic de medicinã generalã. Urgenþele medicale Datele sunt structurate pe trei coloane: ã stânga: cuprinde situaþia clinicã pentru care se face indicaþia de examen ã mijloc: cuprinde specificaþia dacã examenul este adecvat ã dreapta: cuprinde comentarii explicative.-ist). II. trebuie imputate celui care le-a realizat. iar rãsunetul lor asupra arterelor vertebrale este imposibil de precizat. Bineînþeles. imagistica prin rezonanþã magneticã ºi scintigrafia. ci numai de neurolog. ã AMÂNAT CU 2-6 SÃPTÃMÂNI: se adreseazã situaþiilor în care experienþa a demonstrat cã simptomele unei boli neimportante dispar în timp fãrã urmãri majore (exemplu: lombalgiile sau cervicalgiile acute). Executarea de filme inutile sau neexecutarea de filme necesare poate denatura diagnosticul. se pot obþine informaþii chiar în condiþiile unor examene slabe calitativ. examenele incomplete. Termenii utilizaþi în coloana din mijloc: ã RECOMANDAT: indicã investigaþia cea mai eficace. neutilizabile. neurochirurg sau O. Prezentul ghid poate constitui un argument care în condiþiile 440 .L. pe organe. Depinde de experienþa clinicianului de a aprecia oportunitatea unei asemenea indicaþii. MODUL DE UTILIZARE A GHIDULUI DE PRACTICI IMAGISTICE Lucrarea cuprinde douã capitole: 1. ã NERECOMANDAT: cuprinde examenele care nu sunt raþionale (exemplu: radiografie de coloanã cervicalã la un individ cu insuficienþã vertebro-bazilarã). Imagistica generalã: radiologia convenþionalã.„Nu cumva bolnavul a fost explorat deja?“ Din orice examen anterior. 2. dar clinicianul dispune de argumente suficiente pentru a presupune o situaþie specialã (exemplu: lombalgiile la care clinica sugereazã o etiologie diferitã de cea degenerativã). Ea poate fi diferitã de cea indicatã de clinician (exemplu: ecografie în loc de colecistografie). realizat în altã parte. RESPONSABILITATEA MEDICALà Recomandãrile de explorare se fac uneori de teama implicaþiilor medicolegale. „Am explicat exact ce aºtept de la acest examen?“ O solicitare neînsoþitã de explicaþii cuprinzãtoare expune oricând la adoptarea unei tehnici necorespunzãtoare. Toþi bolnavii de o anumitã vârstã au leziuni degenerative la nivelul coloanei vertebrale.

v.unui examen clinic ireproºabil ºi consemnat ca atare sã susþinã nonindicarea unor explorãri. Sistemul de explorare fãrã justificare. Dorinþele bolnavilor. fãrã suportul unei indicaþii scrise a medicului clinician specialist. V. Starea gestantã constituie obiectul declaraþiei pacientei. Nu se admit excepþii nici mãcar pentru leziunile traumatice osoase.15 1. Se pun în sarcina iradierii medicale: cataracte. Tranzit baritat gastro-intestinal Irigoscopie CT abdominalã CT toracicã Echivalent de Echivalent în Echivalent ca dozã efectivã cliºee duratã de medie (mSv) toracice iradiere naturalã 2. este o practicã reprobabilã.1 0. orice altã metodã înlocuitoare neiradiantã. FEMEIA ÎNSÃRCINATà Orice explorare cu radiaþii ionizante este de evitat: ã la femeia însãrcinatã ã în a doua perioadã a ciclului ã în afara indicaþiilor formale.6 4. Acesta este obligat de a cãuta. în limita posibilitãþilor. Dozele de radiaþie folosite pentru principalele explorãri radiologice Tipul de examen Iradiere naturalã anualã Radiografie toracicã Radiografie de craniu Radiografie abdominalã Urografie i. Se acceptã numai pentru radiografiile dentare. mutaþii „spontane“. Nu existã nici o metodã de investigaþie care sã demonstreze exact raportul de cauzalitate dintre acestea ºi iradiere. Responsabilitatea obþinerii acestei informaþii aparþine clinicianului. boli maligne sau malformaþii fetale. care este obligat sã o comunice radiologului. IV.5 3.0 3. Tabel I. Totuºi efectul radiobiologic este cert ºi demonstrat. REDUCEREA IRADIERII Nu se cunoaºte doza de radiaþii la care riscul sã fie nul. Este totalmente interzisã efectuarea de examene radiologice la care documentul radiografic sã nu fie însoþit de un protocol conþinând interpretarea imaginilor de cãtre radiolog. utilizat în special în privat.8 7.4 0.7 2.8 24 1 1 10 35 38 77 26 48 1 an 15 zile 15 zile 6 luni 18 luni 18 luni 3 ani 1 an 2 ani 441 . nu pot constitui un argument de efectuare a examenelor imagistice.

Acest interval de timp echivaleazã aproximativ cu: 7 tranzite baritate gastro-duodenale. VI. Radiologul are obligaþia de a utiliza o tehnicã cât mai economicã. SCURTà PREZENTARE A METODELOR DIAGNOSTICE RADIOLOGICE-IMAGISTICE 1.Cel mai sigur mijloc de reducere a iradierii. Orice depãºire a acestui numãr de examene. Ei sunt singurii care îºi cunosc potenþialul tehnologic ºi spectrul de activitãþi ºi vã pot indica soluþia optimalã de explorare în funcþie de ce ºtiu sã facã mai bine. atât ca numãr de expuneri cât ºi ca regim de raze folosit. cea realizatã cu amplificator de imagine ºi lanþ TV reduce iradierea de cca 10 ori. cu o atenþie particularã la copil. ce poate fi exprimatã ca dozã efectivã în milisievert ºi comparativ în numãrul de radiografii toracice echivalente (aceasta fiind consideratã ca cea mai uzualã ºi mai puþin iradiantã radiografie) ºi în timpul echivalent de iradiere naturalã. Radiologii din generaþiile mai vechi o preferã pentru rapiditate ºi ca efect al unei obiºnuinþe. Doza efectivã corespunde unei doze de iradiere uniformã a întregului corp care ar putea conduce la acelaºi risc genetic sau cancerigen ca ºi examenele enumerate care produc o iradiere localizatã. Are o serie de dezavantaje majore: ã este foarte iradiantã ã este purtãtoarea unei cantitãþi mici de informaþii. este acela al unei indicaþii corecte. Rezultã cã valoarea medicalã ºi în special medico-legalã a unui buletin de radioscopie este îndoielnicã ºi discutabilã. 15-20 examene radioscopice pulmonare. dacã au cu ce. în special cu verificarea atentã a existenþei unui examen similar în trecutul apropiat. Tabelul I apreciazã doza primitã de pacient pentru diferite examene radiologice. Acuitatea vizualã normalã a unui ochi obiºnuit este de maximum 50 de minute de scopie efectivã. deci implicit a perioadei de acuitate vizualã normalã. în special pe anumite organe (plãmân) ºi asupra unor leziuni fine ã este condiþionatã de o serie de factori subiectivi ã nu este metodã imediat repetitivã. duce la scãderea fiabilitãþii examenului. Metode radiologice clasice Radioscopia reprezintã o metodã suprautilizatã în acest moment peste tot în þarã din cauza dotãrii tehnice învechite. Conform reco442 . 3 irigoscopii. VII. Metoda este foarte iradiantã în special în scopie directã. ÎN ATENÞIA CLINICIENILOR CARE RECOMANDà EXAMENE IMAGISTICE Nu ezitaþi sã contactaþi radiologii înainte de a scrie o recomandare.

Metode radiologice derivate din cele clasice A. Lipsa unor informaþii pertinente la om nu permite stabilirea eficacitãþii unei medicaþii sistematice destinatã prevenirii reacþiilor anafilactoide. histerosalpingo-grafia. dar indicarea examenelor trebuie limitatã la maximum. un test la iod. mortalitatea este de 0. efectuat anterior examenului propriu-zis este neindicat. sub forma injectãrii a 1-2 ml substanþã ºi urmãrirea reacþiilor pacientului timp de câteva minute.v. Frecvenþa reacþiilor adverse severe este de 1-2/1000. Filmul radiografic sensibil verde este superior calitativ ºi permite utilizarea unor regimuri mai mici pentru obþinerea unei imagini de calitate. 2. Nici un studiu nu a reuºit sã demonstreze valoarea sa predictivã ºi în plus poate fi periculos. Este complet inutilã în studiul structurilor moi ale sistemului nervos ºi limitatã ca posibilitãþi în studiul cavitãþii abdominale. artrografii etc. pentru urografie. Colangiografia i. Nu existã nici un mijloc fiabil de a identifica pacienþii cu risc major. Substanþele de contrast iodate neresorbabile intestinal de tipul Gastografin se folosesc în unele examene gastro-intestinale sau în CT. Folosesc substanþe injectate i.9/100 000. Pentru unele categorii de bolnavi cu anumiþi factori de risc se recomandã utilizarea substanþelor de contrast iodate cu osmolaritate redusã. Slaba calitate a majoritãþii radiografiilor efectuate în þara noastrã se datoreºte aproximativ 50% proastei prelucrãri a filmului radiografic ºi a utilizãrii sistematice a unor filme de calitate medie. Prevederile legale în vigoare obligã la o testare a sensibilitãþii. Aceste categorii ar fi: ã insuficienþã cardiacã severã ã insuficienþã renalã sau orice condiþie susceptibilã de a o induce sau accentua ã astmul bronºic ã hipertiroidia 443 . efectuatã la începutul injectãrii. se practicã din ce în ce mai rar. în locul unei alte metode mai eficace. Injectarea directã în organe lumenale sau alte cavitãþi se foloseºte pentru: uretro ºi uretero-pielografie. Indivizii cu factori de risc necesitând o premedicaþie nu sunt corect cunoscuþi.v. Patogenia exactã a acestor reacþii (anafilacticã sau alt mecanism) este necunoscutã. CT ºi angiografie. Nu existã un acord unanim asupra tipului de medicaþie utilizatã. Contextul scopic al examenului cu bariu este inevitabil. Orice alte utilizãri sunt paliative. Radiografia este metoda imagisticã de bazã ºi indispensabilã pentru explorarea plãmânului ºi osului (cca 90% din totalul examenelor de rutinã). Metodele cu substanþe de contrast. În stadiul actual al cunoºtinþelor. Excreþia substanþelor de contrast din circulaþie se face pe cale urinarã. ionice sau nonionice.mandãrilor OMS radioscopia pulmonarã este interzisã sau nerecomandabilã ºi înlocuitã cu radiografia. colangiografia percutanã sau retrogradã.

Substanþele de contrast liposolubile sunt din ce în ce mai puþin folosite. dar mult mai rar. 444 3. Este abandonatã oriunde existã posibilitatea de acces la un computer tomograf. Este indicatã în mod cu totul particular la femeia însãrcinatã ºi copii. Injectarea se face numai în condiþiile unei temperaturi ambientale de confort maxim (min. Orice laborator de radiologie care manipuleazã substanþe de contrast iodate trebuie sã fie dotat cu sursã de oxigen ºi o trusã conþinând material pentru reanimare ºi tratament de urgenþã. Uretrografia: se practicã în cadrul cisto-uretrografiei micþionale. Alte metode Tomografia planã: este foarte iradiantã. Pot produce reacþii adverse ca orice substanþã iodatã. Bronhografia: a fost ºi ea înlocuitã prin CT. Utilizarea sistematicã a substanþelor cu osmolaritate micã nu este justificatã din cauza costului prea ridicat. Administrarea lui are urmãtoarele contraindicaþii: ã semne clinice ºi radiologice de ocluzie digestivã ã comunicãri patologice între tractul digestiv ºi alte cavitãþi sau spaþii anatomice închise ã incoordonãrile de deglutiþie cu risc de aspiraþie. Corticoterapia profilacticã nu are nici o justificare farmacodinamicã. neiradiantã. Sulfatul de bariu nu dã reacþii adverse. Accesul la un serviciu ATI este recomandabil. se mai foloseºte numai în diagnosticul refluxului ureteral. diureticele majore cu 2 zile înainte) ã aplicarea unei medicaþii antihistaminice. Orice accidente tardive. survenite dupã plecarea bolnavului din serviciul de radiologie sunt în responsabilitatea medicului curant. Ecografia . Este o tehnicã anodinã. fiind mai puþin iatrogene decât substanþele iodate. Pãstreazã indicaþiile în unele afecþiuni displazice sau malformative ale arborelui respirator. ieftinã ºi actualmente din ce în ce mai la îndemânã. dar urmãtoarele precauþii sunt recomandabile: ã hidratarea bunã a acestuia ã suprimarea unor medicamente (interleukina-2 cu 2 sãptãmâni înainte. Substanþele de contrast pe bazã de gadolinium se utilizeazã numai în IRM. Reacþiile adverse sunt mult mai rare ºi numai excepþional letale. Ca metodã de injectare retrogradã este practic abandonatã. Pregãtirea profilacticã a pacientului are un rol îndoielnic.ã antecedentele confirmate de reacþii anafilactoide la iod ã alergii diverse repetate. Cistografia retrogradã: practic abandonatã. Se recomandã ca orice bolnav injectat cu substanþã de contrast sã se deplaseze numai însoþit de personal medical calificat. B. 18 grade) ºi la bolnavi care nu acuzã senzaþia de frig.

Costul sãu este fãrã îndoialã de 2. dar pe de altã parte a cere un CT pentru a-l completa ulterior cu IRM este încã ºi mai costisitor. Este recomandat sã fie nemâncaþi în ideea utilizãrii de contrast iodat intravenos. în special cele neuro ºi cele feromagnetice ã corpii strãini metalici intraoculari ã protezele valvulare mecanice 445 . În ecografia abdomino-pelvinã sunt necesare urmãtoarele pregãtiri: ã bolnavul trebuie sã fie nemâncat de minim 6 ore ã pentru studiul vezicii urinare sau a pelvisului vezica urinarã trebuie sã fie în repleþie ã pentru studiul prostatei. 4. Imagistica prin rezonanþã magneticã Este o tehnicã neiradiantã care permite achiziþia directã de secþiuni în toate cele trei planuri ale spaþiului (axial. Doppler-ul (pulsat ºi continuu). completeazã analiza morfologicã a imaginii vasculare a ecografiei. care permite calcularea vitezei de circulaþie a sângelui în vase. vezica trebuie sã fie în semirepleþie. Rezoluþia de densitate a metodei este net superioarã radiologiei clasice. se fac posibile reconstrucþiile multiplanare (2D) sau spaþiale (3D) ºi se oferã imagini apropiate de angiografie fãrã cateterism selectiv. 5. Injectarea de substanþe de contrast iodate expune la aceleaºi riscuri ca pentru alte metode radiologice în cadrul cãrora se folosesc aceste substanþe. Doppler-ul color amelioreazã fiabilitatea ºi rapiditatea doppler-ului tradiþional. Instalaþiile moderne cu program de lucru în mod spiral sau helicoidal permit o achiziþie volumetricã a unei regiuni anatomice în cursul unei singure apnei. Ea poate percepe separat structuri cu o diferenþã foarte micã de densitate (de exemplu calculii urinari radiotransparenþi). În acest fel. localizarea ºi cuantificarea stenozelor arteriale. Computer tomografia Aceastã tehnicã permite realizarea de secþiuni axiale în grosime de 1 pânã la 10 mm. Este intens folositã ca tehnicã perioperatorie.Fasciculul de ultrasunete neputând penetra nici osul nici gazul. Aceastã analizã funcþionalã permite detectarea. utilizarea metodei este limitatã: ã în studiul encefalului se foloseºte transfontanelar la nou-nãscut ã nu se foloseºte în studiul plãmânului ã este perturbatã în studiul abdomenului între rebordul hepatic ºi pelvis din cauza prezenþei aerului. se evitã artefactele de respiraþie. Bolnavii pentru examenele CT nu necesitã nici o pregãtire specialã. se obþine o opacifiere vascularã optimã (reducând adesea dozele ºi concentraþia substanþelor). frontal ºi coronal).5 ori mai mare decât al unei CT. Contraindicaþiile formale ale acestui examen sunt: ã stimulatorii cardiaci implantaþi ã clipuri chirurgicale.

identificãri de acumulãri de sânge.ã unele proteze cohleare ã obezitatea majorã (diametrul gautry-ului nu depãºeºte 60 cm). Scintigrafia Aceastã tehnicã utilizeazã un agent radiofarmaceutic. puroi sau alte lichide patologice) sau terapeutice (angioplastie. 8. embolizare arterialã. trombozã ºi orice accident la substanþele de contrast iodate. Scintigrafia este formal contraindicatã la femeile însãrcinate. drenaj de abcese). bolnav nemâncat ºi premedicaþie sedativã. Nu se cunosc efecte secundare ºi nici nu s-au descris reacþii adverse. Nu necesitã precauþii suplimentare ºi nici bolnav nemâncat. Necesitã o explorare completã a coagulãrii. Angiografia (arteriografie. Distribuþia trasorului poate fi obiectivatã sub formã de imagini planare (statice sau whole body). Procedurile sunt numeroase ºi intereseazã toate organele ºi toate tipurile de patologie. Contraindicaþiile relative sunt: ã agitaþie psiho-motorie ã claustrofobia (premedicaþie posibilã) Nu este nevoie ca bolnavul sã fie nemâncat. Aspectele patologice sunt reprezentate de zone de hipofixare (zone reci) sau zone de hiperfixare (zone calde). Intervalul este necesar fixãrii trasorului. eliminarea lor se face pe cale urinarã. 7. flebografie) Aceastã tehnicã necesitã cel mai adesea un cateterism vascular. 6. embolie. cu excepþia celor folosiþi pentru cãile biliare. sub forma unei secvenþe de imagini (dinamic) sau de secþiuni tomo-scintigrafice. Complicaþiile sunt rare: hemoragie localã. Examenul se realizeazã imediat dupã injectarea trasorului (explorare dinamicã renalã) sau dupã un interval de minute sau ore (3 ore pentru o scintigramã osoasã). IRM este o tehnicã în expansiune ºi extinderea ei ar putea înlocui în viitor CT sau angiografia. 446 . Copii sub 8 ani trebuie sedaþi. Iradierea bolnavului este comparabilã cu cea folositã în radiologia standard. Imagistica intervenþionalã Este destinatã unor scopuri diagnostice (biopsii. Izotopii utilizaþi au un timp de înjumãtãþire scurt (6 ore pentru Technetium 99).

INDICAÞIILE EXAMENELOR IMAGISTICE Introducere ºi clasificare dupã tipul de examinare RADIOGRAFIE STANDARD Radiografia toracicã Context clinic BPOC. a intervenafecþiunilor þiilor de amploare. NU se impune o radiografie toracicã. Depistarea Radiografie Nerecomandatã Excepþie: înaintea chirurgiei preoperatorie a toracicã de rutinã cardio-pulmonare. de sãnãtate Examen MRF Film Recomandatã Numai pentru control ºi urmãde screening 10/10 cm rirea unei afecþiuni diagnosticate anterior. Depistarea Radiografie Nerecomandatã Nejustificatã. Radiografie Recomandatã Analiza inimii. a vaselor mari toracicã ºi a circulaþiei pulmonare. Nu ca metodã de screening în TBC. în urgenþã. În cazul intervenþiilor curente. bilanþ sional). 447 .VIII. Radiografie Recomandatã Examenul de screening este toracicã indicat pentru cercetarea unei patologii cardiace sau pulmonare. a factorilor de risc sau a anomaliilor la examenul clinic. De reþinut cã numeroºi pacienþi cu o patologie cardio-respiratorie posedã un cliºeu recent. cu excepþia unui afecþiunilor toracicã mic grup de persoane cu risc pulmonare: crescut (ex: în special profeangajare. în absenþa antecedentelor patologice precise. la pacienþi cu vârsta cuprinsã între 3 ºi 55 de ani. astm (control) Cardiopatii congenitale Cianozã Recomandãri Comentarii Radiografie Nerecomandatã Numai dacã semnele sau toracicã de rutinã simptomele s-au modificat. suspiciune pulmonare de neoplasm sau tuberculozã.

se practicã un singur cliºeu (vezi capitolul de urgenþe).Durere izolatã a peretelui toracic (în afara unei dureri pleurale) Dispnee acutã Dispnee cronicã Febrã cu semne de atingere parenchimatoasã. util deseori în toracicã 2-6 sãptãmâni investigarea unui pneumotorax sau a unei supape prin corp strãin. Pentru confirmarea dispariþiei opacitãþii. toracicã de rutinã urmãrirea HTA Pleurezie Radiografie Recomandatã toracicã Pneumonie la adult (control) Radiografie toracicã Recomandatã Urmatã eventual de o bronhofibroscopie ºi de CT. semne de edem pulmonar. toracicã valvulopatii Patologie Radiografie Nerecomandatã cardiacã. controlul nu trebuie realizat înainte de 10 zile. Se impune radiografie în decubit dorsal sau control scopic pentru colecþii închistate. alterare a stãrii generale. deoarece evoluþia poate fi lentã. Dimensiunile cordului. Numai la modificarea semnelor sau simptomelor. Radiografie Recomandatã toracicã Radiografie Recomandatã toracicã Radiografie Recomandatã toracicã Radiografie Recomandatã toracicã Infecþii ale cãilor Radiografie Nerecomandatã respiratorii toracicã superioare Insuficienþã Radiografie Recomandatã cardiacã. disfonie. Pneumotorax Tuse cronicã Traumatism toracic minor Radiografie Recomandatã toracicã Radiografie Recomandatã toracicã Grilaj costal Nerecomandatã O fracturã costalã nu modificã de rutinã tratamentul. disfagie. Deseori vizualizat mai bine pe un cliºeu expirator. 448 . sindrom de venã cavã superioarã Hemoptizie Radiografie Temporizare Cliºeu expirator.

sau internã incluzând vertijul Sinuzitã Radiografia Nerecomandatã O îngroºare a mucoasei nu este craniului de rutinã specificã ºi poate surveni la pacienþi asimptomatici. Incidenþe intracranian speciale pentru orbitã. Demenþã. Simptome de Radiografia Nerecomandatã CT sau IRM în funcþie de avizul ureche medie craniului specialistului.Nerecomandatã ortodontic grafie mai mult de (urmãrirea una pe an unui pacient înaintea începerii tratamentului) 449 . craniului specialistului panoramice.Radiografia capului ºi a feþei Context clinic Durere dentomaxilarã Cefalee Recomandãri Comentarii Radiografia La cererea Interes pentru cliºeele dentare. Radiografia Nerecomandatã Radiografiile capului. Corp strãin Radiografia Recomandatã În caz de antecedente de traumetalic intracraniului matism ocular sau intervenþie orbitar sau neurochirurgicalã. De completat deseori cu o sialografie. Radiografia Nerecomandatã O radiografie a capului nu este epilepsie craniului utilã spre deosebire de CT sau IRM în funcþie de caz. Urmãrirea unui TeleradioRecomandatã La sfârºitul tratamentului ºi la tratament grafie 3-5 ani dupã tratament. ortodontic Tratament Teleradio. sinusuricraniului lor sau coloanei cervicale sunt rareori utile în absenþa semnelor sau simptomelor neurologice localizate. Cele douã explorãri pot fi înlocuite de CT. Litiazã salivarã Radiografia Amânatã de la Tablou clinic de inflamaþie post(investigare) feþei 2 la 6 sãptãmâni prandialã a unei glande submandibulare sau parotide. cazurile rezistente necesitã avizul ORListului. La copil: CT de la început.

Examenul trebuie recomandat în caz de semne neurologice de suspiciune a unei patologii nedegenerative sau în caz de dureri rebele. sau IRM trebuie solicitate de nistagmus. patologie infecþioasã sau inflamatorie. 450 . osteonecrozã. urgenþã în cazul suspicionãrii midriazã unei patologii intraorbitare. IRM pentru studiul dinamicii discale. Se recomandã dacã torticolisul persistã. Bilanþ înaintea Radiografie Recomandatã kineziterapiei de coloanã cervicale cervicalã Nevralgie Radiografie Amânatã de la 2 cervicode coloanã la 6 sãptãmâni brahialã cervicalã Torticolis Radiografie Amânatã de la 2 Torticolisul se datoreazã unei nontraumatic de coloanã la 6 sãptãmâni contracturi: nu se observã nici cervicalã o anomalie osoasã în general. nedetectabile pe cliºeele standard. mecacervicalã nu existã paralelism anatomonicã. strative nu au nici o valoare. intracraniene sau cervicale. Radiografia Nerecomandatã Cliºeele standard sunt rareori de motricitate craniului patologice. Recomandãri Comentarii Radiografia craniului La cererea specialistului Radiografie de coloanã cervicalã Context clinic Cefalee Radiografie Nerecomandatã de coloanã cervicalã Durere Radiografie Amânatã de la 2 Durerea cervicalã este secuncervicalã de coloanã la 6 sãptãmâni darã anomaliilor discale sau nontraumaticã cervicalã ligamentare. leziuni degenerative. iar semnele negaocularã.Tulburãri ale articulaþiei temporomandibulare CT în caz de traumatism. izolatã clinic. Tulburãri vizuale. Durere Radiografie Amânatã de la 2 Anomaliile degenerative cervicalã de coloanã la 6 sãptãmâni debuteazã precoce la adult ºi cronicã. CT bism.

clinicã lipsind un paralelism radiode infecþie clinic.Tumorã. fracturã. Dorsalgie pe Radiografie Recomandatã Eficace pentru diagnosticul de teren osteode coloanã tasare vertebralã. cliºeele aduc rareori informaþii interesante în absenþa anomaliilor biologice. infecþie sau artritã cervicalã (suspiciune) Patologie vertebrobazilarã. Tumorã. Excepþii: durere persissau tumorã tentã ºi progresivã sau prezenþa de semne neurologice. 451 . fracturã. sau traumaticã toracicã Examinarea este rareori utilã în absenþa semnelor neurologice sau a suspiciunii de tumorã sau infecþie. vertij Radiografie de coloanã cervicalã Recomandatã Radiografie Nerecomandatã Patologia degenerativã este de coloanã frecventã la subiecþii în vârstã cervicalã ºi nu se poate preciza dacã ea afecteazã ºi arterele vertebrale. de coloanã de rutinã foarte frecvente ºi puþin specifãrã suspiciune lombarã fice în timpul vârstei adulte. Lombalgie Radiografie Nerecomandatã Modificãrile degenerative sunt cronicã comunã. Radiografie Recomandatã suspiciune de de coloanã infecþie sau toracicã artritã dorsalã (suspiciune) Radiografie de coloanã lombarã Context clinic Kineziterapie lombarã (bilanþ iniþial) Lombalgie acutã nontraumaticã Recomandãri Comentarii Radiografie Nerecomandatã de coloanã de rutinã lombarã Radiografie Amânatã de la 2 Majoritatea pacienþilor se vinde coloanã la 6 sãptãmâni decã rapid sub tratament lombarã medical. dar nu ºi porotic toracicã pentru cuantificarea demineralizãrii. Cãutarea lizei istmice la tânãr sau tasarea vertebralã la vârstnic. Radiografie de coloanã toracalã Context clinic Recomandãri Comentarii Dorsalgie Radiografie Amânatã de la 2 Patologia degenerativã este mecanicã de coloanã la 6 sãptãmâni caracteristicã vârstei mature.

fracturã. artritã de bazin a bazinului sau teren particular (corticoterapie) Radiografia de Incidenþe Recomandatã Numai în caz de simptomaarticulaþii specifice tologie acutã. Radiografie Recomandatã infecþie.Lombosciaticã. Context clinic Durere mecanicã a coapsei 452 . dar nu pentru lombarã cuantificarea demineralizãrii. Recomandatã Amânatã 2 sãptãmâni Radiografia de bazin ºi ºolduri Explorarea combinatã sistematicã a coloanei lombare ºi a bazinului nu sunt justificate: articulaþiile sacro-iliace ºi coxo-femurale sunt vizibile pe cliºeul de coloanã lombarã de faþã (de Seze). fracturã. Radiografie Recomandatã Fiabil pentru diagnosticul de coloanã tasãrilor vertebrale. Radiografie Nerecomandatã Aproximativ 10% din populaþie de coloanã prezintã anomalii lombosacrate lombarã minore. Radiografie infecþie sau de coloanã artritã lombarã lombarã (suspiciune) Nu se amânã în caz de anomalie neurologicã sau biologicã. Radiografie cruralgie de coloanã comune lombarã Osteoporozã Spina bifida ocultã fãrã simptome sau semne clinice (suspiciune) Tumorã. cliºeul dorso-lombo-pelvin postero-anterior ºi profilul de ansamblu sunt suficiente în prima fazã. sacroiliace Radiografie de coccis Context clinic Recomandãri Comentarii Durere netrauma. Recomandãri Comentarii Radiografie Amânatã de la 2 de bazin la 6 sãptãmâni ºi ºold Tumorã. ºi este necesarã o indicaþie specificã pentru solicitarea simultanã a celor douã examene.Radiografie Amânatã de la 2 ticã coccidianã de coccis la 6 sãptãmâni Traumatism Radiografie Nerecomandatã Rezultatul radiografiei nu coccidian de coccis de rutinã influenþeazã tratamentul.

Radiografie de genunchi Context clinic Bilanþ înainte de artrografie, CT sau IRM Durere mecanicã de genunchi Leziunea ligamentului încruciºat Boala OsgoodSchlatter Recomandãri Radiografie Recomandatã de genunchi Radiografie Amânatã de la 2 de genunchi la 6 sãptãmâni Radiografie La cererea de genunchi specialistului Radiografie de genunchi Nerecomandatã de rutinã Comentarii

Funcþie de durere.

Sindrom femuro-patelar

Radiografie de genunchi

Recomandatã

Neregularitatea apofizarã nu este specificã, cel mai bun semn radiologic fiind îngroºarea pãrþilor moi; cliºeele nu servesc decât pentru eliminarea altei patologii locale. Cliºeu comparativ de faþã în ortostatism, profil strict în flexie de 20-30° în incidenþã axialã de 30-45°, cu cvadricepsul decontractat; în absenþa subluxaþiei externe a rotulei se practicã aceeaºi incidenþã axialã în rotaþie externã (RMO, 1994-IV).

Tumorã, fracturã, Radiografie artritã sau de genunchi reumatism al genunchiului (suspiciune) Radiografie de gleznã ºi picior Context clinic Durere plantarã, aponevrozitã plantarã Gutã Hallux valgus

Recomandatã

Recomandãri Radiografie Recomandatã de picior Radiografie de picior Radiografie de picior Nerecomandatã de rutinã Aviz specializat

Comentarii Cliºeu de profil cu scopul cãutãrii tulburãrilor de staticã. Interes pentru ecografie. Numai în caz cu probleme de diagnostic diferenþial. Cliºeu cerut înainte de chirurgia ortopedicã. 453

Tumorã, fracturã, Radiografie infecþie, artritã de gleznã sau reumatism al ºi picior gleznei ºi piciorului (suspiciune) Radiografie de pumn Context clinic Instabilitate carpianã Sindrom de canal carpian

Recomandatã

Recomandãri Radiografie La cererea de mânã specialistului Radiografie La cererea de mânã specialistului Recomandatã

Comentarii

Analiza preoperatorie a structurilor osoase adiacente.

Tumorã, fracturã, Radiografie infecþie, artritã de mânã sau reumatism al mâinii (suspiciune) Context clinic Metastaze osoase (cãutare) Mielom

Radiografie de screening a scheletului Recomandãri Radiografie Nerecomandatã de schelet Radiografie de schelet Recomandatã Comentarii Scintigrafia recomandatã de primã intenþie. Cliºee centrate pe zonele de fixare. Radiografie a scheletului axial. Scintigrafia nu este recomandatã (frecvente rezultate negative). Comentarii Centrare pe articulaþiile simptomatice; interes pentru scintigrafie. Excepþie: bilanþul iniþial efectuat de specialist. Comentarii

Radiografie de screening articular Context clinic Patologie articularã inflamatorie Recomandãri Radiografie Nerecomandatã articularã de rutinã de ansamblu

Radiografie abdominalã pe gol Context clinic Apendicitã Recomandãri Abdomen pe gol Nerecomandatã Cu excepþia copilului mic.

454

Colicã nefreticã Constipaþie Diaree Durere abdominalã nespecificã, retenþie de urinã, cistitã acutã, hematemezã ºi melenã, suspiciune de ulcer Masã tumoralã abdominalã palpabilã Pancreatitã cronicã

Abdomen pe gol Abdomen pe gol Abdomen pe gol Abdomen pe gol

Recomandatã Nerecomandatã Nerecomandatã Nerecomandatã Nu aduce informaþii utile, cu excepþia cistitei recidivante sau rezistente la tratament în ideea unei litiaze asociate. Indicaþie pentru ecografie, urmatã în caz de dubiu de CT. Evidenþierea calcificãrilor. Radiografie de profil sau secþiune de tomografie planã. Indicaþie pentru ecografie ºi/sau CT. Radiografia abdominalã pe gol este utilã în caz de complicaþii digestive sau probleme de diagnostic diferenþial. Ca ºi ecografia. Ecografia este examenul mai simplu; radiografia abdominalã pe gol urmatã de CT este mai precisã: interes pentru urmãrire. Numeroºi adulþi normali sunt constipaþi, semnele radiologice fiind nespecifice.

Abdomen pe gol Abdomen pe gol

Nerecomandatã de rutinã Recomandatã Nerecomandatã

Patologie biliarã, Abdomen anevrism de aortã, pe gol pancreatitã acutã

Pielonefritã acutã

Abdomen pe gol Dimensiunea taliei Abdomen rinichilor pe gol

Recomandatã Nerecomandatã de rutinã

Mamografia Strategia cea mai performantã asociazã examenul clinic, mamografia, uneori ecografia (la decizia radiologului), eventual completate cu puncþie ghidatã. Chiar dacã mamografia constituie cea mai bunã tehnicã de depistare precoce a cancerului, totuºi nu are o sensibilitate de 100%: o mamografie negativã nu exclude diagnosticul de cancer. Context clinic Recomandãri Comentarii Cancer de sân Mamografie Recomandatã (semne evocatoare) 455

Sunt de risc crescut femeile cu 2 antecedente la rude de gradul I.histologici (în timpul unei intervenþii anterioare) -antecedente familiale (rude de gradul unu) Recomandatã Recomandatã Asociatã cu galactografia. iar mamografia este dificil de interpretat datoritã densitãþii sânilor. fãrã Mamografie Nerecomandatã semne clinice Nodul mamar la Mamografie Nerecomandatã Indicaþie de ecografie: cano femeie sub 25 ani de primã intenþie cerul este rar în aceastã grupã de vârstã.Scurgere mamarã Mamografie unipolarã Factori de risc Mamografie pentru cancer de sân: . Nodul mamar Mamografie Recomandatã palpabil Retracþie veche Mamografie Nerecomandatã a mamelonului Terapie hormoMamografie Recomandatã Numai dacã pacienta nalã substitutivã urmeazã un program de a menopauzei depistare în masã sau (examen sisteindividual. dintre care una a avut cancer de sân înainte de 40 ani. Prima mamografie trebuie efectuatã cu 5-10 ani înaintea vârstei la care a survenit primul cancer. matic înaintea ºi în timpul) Ginecomastie Mamografie Nerecomandatã Numai în caz de confuzie bilateralã de rutinã cu adipomastia. la cel mult 2 ani. Depistarea individualã a cancerului de sân la femeile asimptomatice fãrã factori de risc Context clinic Recomandãri Screening individual Mamografie Nerecomandatã pentru cancerul de de rutinã sân dupã 69 ani Screening individual Mamografie Nerecomandatã pentru cancerul de de rutinã sân înainte de 50 ani 456 Comentarii Începând cu 40 de ani. . Mastodinie. cu 3 antecedente de gradul I indiferent de vârstã.

absenþa sa neexcluzându-l. cu excepþia contraindicaþiei acesteia sau a orientãrii clinice cãtre o stenozã sau un diverticul. Refluxul este intermitent. tranzitul baritat esofagian fiind de interes minim. Radiografiile seriate sunt obligatorii. Context clinic Recomandãri Comentarii Durere toracicã. Hipertensiune Tranzit Nerecomandat Se indicã fibroscopia esoportalã esofagian gastricã pentru depistarea varicelor. 457 . Mamografia trebuie fãcutã la cel mult 3 ani. esofagian Pentru tulburãrile de motricitate se indicã manometria esofagianã. Endoscopia este recomandatã dacã simptomele de reflux sunt rezistente la tratament (suspiciune de esofagitã). chiar dacã prezintã factori de risc.Screening individual Mamografie pentru cancerul de sân între 50 ºi 69 ani Recomandatã Reducerea mortalitãþii a fost doveditã. esofagian mai bine susþinute prin reflux gastroclinicã. Disfagie Tranzit Recomandat Distincþia dintre disfagia esofagian numai în caz realã (cu blocarea tranzitude orientare lui alimentar la un anumit clinicã spre nivel) ºi un vag disconfort stenozã sau independent de deglutiþie diverticul sau de ingestia alimentelor. EXAMENE RADIOLOGICE CU SUBSTANÞE DE CONTRAST Tranzit baritat al esofagului Nu se examineazã tractul digestiv numai radioscopic. Nu se repetã o mamografie normalã mai des de un an la o pacientã asimptomaticã. Nu are sens practicarea unui tranzit baritat în primã intenþie înaintea unei endoscopii înalte. Refluxul ºi hernia hiatalã sunt frecvente ºi pot fi prezente chiar ºi atunci când durerea toracicã are altã cauzã. Tranzit Nerecomandat Refluxul ºi esofagita sunt hernie hiatalã.

Tranzitul baritat al stomacului ºi duodenului Indicaþiile din prezentul material se adreseazã condiþiei în care toate metodele imagistice stau la dispoziþia radiologului. Tranzit baritat Nerecomandatã Examenul poate fi periculos. Patologie Tranzit baritat Nerecomandat Indicaþie de ecografie pancreaticã gastroºi/sau endoscopie ºi/sau sau biliarã duodenal CT. În caz contrar indicaþiile vor fi restructurate local în funcþie de posibilitãþi. indicaþie de endoduodenal scopie cu biopsie. Hemoragie Tranzit baritat Nerecomandat Indicaþie de endoscopie. diaree cronicã Ocluzie acutã a intestinului subþire 458 Recomandãri Comentarii Tranzit baritat Nerecomandatã Recomandatã dacã endode rutinã scopia cu biopsie intestinalã este normalã sau îndoielnicã. Nu este indicat examenul baritat la bolnavi asimptomatici. Tranzit baritat al intestinului subþire Context clinic Malabsorbþie. Examenele radiologice sunt de evitat ca iradiante. Dispepsie Tranzit baritat Nerecomandat Indicaþie pentru fibroscopie gastroîn caz de îndoialã asupra duodenal unei leziuni organice. cu excepþia unei contraindicaþii pentru aceasta sau a unei orientãri clinice spre o stenozã sau un diverticul esofagian. Ulcer gastric Tranzit baritat Nerecomandat Unele ulcere gastrice sunt (control) gastromaligne. chirurgicalã pe duodenal Tranzitul baritat poate fi util tractul digestiv pentru verificarea golirii superior gastrice. Eventual endoscopie. Nu este cazul sã se efectueze de primã intenþie un tranzit baritat esogastro-duodenal înaintea unei endoscopii înalte. a anatomiei ºi motricitãþii intestinului subþire. gastrogastrointestinalã duodenal Ulcer duodenal Tranzit baritat Nerecomandat Cicatrizarea unui ulcer (control) gastroface dificilã aprecierea duodenal evoluþiei sale: supravegherea clinicã este suficientã. Context clinic Recomandãri Comentarii Controlul la Tranzit Nerecomandat Endoscopia este mai sendistanþã dupã o baritat de rutinã sibilã pentru detectarea intervenþie gastrounei eventuale anomalii. .

Dupã fibroscopie gastricã ºi colonoscopie. insuficienþã cardiacã sau respiratorie severã contraindicând anestezia).Tranzit baritat matorie a intestinului subþire (ex: boalã Crohn) Hemoragie Tranzit baritat intestinalã cronicã sau recidivantã Irigografie Recomandatã Recomandatã Tranzitul baritat al intestinului subþire este examenul de elecþie. incompletã sau contraindicatã (anevrism voluminos al aortei abdominale. rectoragie. este dimpotrivã indicatã în cazul în care colonoscopia este imposibilã.Ocluzie cronicã Tranzit baritat sau recidivantã a intestinului subþire Patologie infla. irigografia cu dublu contrast va fi realizatã dacã colonoscopia a fost imposibilã sau incompletã. sugerate prin durere abdominalã. Interes pentru ecografie ºi CT asociate. Recomandatã de a doua intenþie Irigografia nu este recomandatã înaintea unei colonoscopii. Irigografia cu dublu contrast este utilã numai dacã colonul este suficient pregãtit. Mai prezintã interes ecografia ºi CT. Nerecomandatã Indicaþie pentru coproculturã. Nerecomandatã De preferat CT-ul pelvin cu de rutinã opacifiere colicã (cu sub459 Diaree sugerând o gastro-enteritã Diverticulitã Irigografie Opacifiere colicã . Context clinic Colopatie inflamatorie sau tumorã. dacã pregãtirea colonului nu este posibilã irigografia nu trebuie realizatã. Irigografie Irigografie Nerecomandatã Nerecomandatã Indicaþie de colonoscopie de rutinã în primã intenþie la pacienþii cu risc crescut. anomalii de tranzit recente Colitã pseudomembranoasã dupã antibiotice Depistarea unei tumori de colon Recomandãri Comentarii Irigografie Nerecomandatã Indicaþie pentru colonoscopie.

analiza urinei) sau prima cistitã hematuricã la o femeie. UIV de urgenþã în colica nefreticã severã sau complicatã (rezistentã la tratament. UIV la distanþã este în general recomandatã în Comentarii Numai în caz de suspiciune a afectãrii aparatului reno-urinar superior. Comentarii Indicaþie pentru ecografie. Radiografia abdominalã pe gol ºi ecografia pot fi realizate. Opacifierea Nerecomandatã colecistitã. Nerecomandatã când hematuria este tipic nefrologicã (context.Melenã Irigografie Nerecomandatã Rectocolitã hemoragicã Irigografie Nerecomandatã stanþe hidrosolubile dacã se suspicioneazã o perforaþie). Indicaþie de endoscopie. febrilã) sau dubiu diagnostic. De preferat colangiografia intraoperatorie. Indicaþie de endoscopie care nu trebuie sã întârzie intervenþia în caz de hemoragie masivã. Radiografia cãilor biliare Context clinic Recomandãri Colicã biliarã. icter cãilor biliare Litiaza cãilor Colangiografie La cererea biliare principale intravenoasã specialistului înainte de colecistectomie sub celioscopie (suspiciune) Urografie intravenoasã . Colicã nefreticã UIV Nerecomandatã de rutinã 460 .UIV Context clinic Cancer de prostatã Cancer de vezicã urinarã Hematurie Recomandãri UIV Nerecomandatã de rutinã UIV UIV Recomandatã Recomandatã Dacã UIV este normalã se solicitã o ecografie + CT.

Recomandatã dacã ecogragrafia ºi clinica suspicioneazã un obstacol. Este superioarã în cazul asocierii cu debitmetria urinarã. Nerecomandatã UIV nu este sensibilã pentru diagnosticul stenozei de arterã renalã. Adenom de prostatã necomplicat UIV Nerecomandatã Infecþie urinarã la bãrbat Masã tumoralã renalã Pielonefritã acutã la femeie UIV UIV UIV Recomandatã Nerecomandatã Nerecomandatã de rutinã Indicaþie de ecografie + CT. sau ca primã intenþie în scop etiologic. Nerecomandatã Indicaþie de radiografie de primã intenþie abdominalã pe gol. Indicaþie pentru ecografie pentru studiul aparatului urinar superior ºi cãutarea cauzei în urma tratamentului retenþiei prin cateterism. cuplatã cu CT în caz de pielonefritã complicatã. în absenþa elementelor de orientare clinicã sau biologicã spre o HTA secundarã. Nu îºi are locul în cazul unei HTA uºoare (140-180 mm Hg/90-105 mm Hg) necomplicate. 461 Retenþie de urinã UIV Nerecomandatã .Cistitã recidivantã sau rezistentã la tratament la o femeie tânãrã Disurie nonprostaticã Hipertensiune în absenþa unei patologii urinare UIV UIV UIV funcþie de rezultatele ecografiei ºi terenului litiazic. Nu se face UIV de primã intenþie în cazul simptomelor de adenom necomplicat fãrã antecedente urologice. De preferat ecografia care permite evaluarea aparatului urinar superior ºi golirea vezicalã. ecografie reno-vezicalã + cistografie retrogradã. Recomandatã Cu cliºeu micþional. UIV dupã aceea.

Cliºeele standard sunt suficiente. Solicitã IRM.Artrografie patelar de genunchi Tumorã sinoArtrografie vialã.Artrografie Nerecomandatã articular. Urmatã de un artroscanner (dacã cliºeele standard nu aratã o pensare a interliniei articulare). Uretrografie retrogradã De înlocuit preferabil cu timpul micþional al unei UIV. Comentarii Se solicitã un artroscanner (aviz specializat). sinovitã de genunchi vilonodularã 462 Recomandatã Nerecomandatã Nerecomandatã . canal lombar îngust Sciaticã.Artrografie Nerecomandatã jului femurode genunchi izolat patelar Leziune Artrografie meniscalã de genunchi Sindrom femuro. de genunchi izolat condromatozã Leziunea Artrografie Nerecomandatã ligamentului de genunchi încruciºat Leziunea cartila. Artrografia genunchiului Context clinic Recomandãri Corp strãin intra.Adenom de prostatã complicat UIV Recomandatã În general preoperator. Saccoradiculografie Context clinic Claudicaþie radicularã. Context clinic Disurie Uretritã Recomandãri Uretrografie retrogradã Uretrografie retrogradã Nerecomandatã de rutinã Nerecomandatã de rutinã Comentarii Numai dacã UIV este neclarã. Localizarea preoperatorie a unei hernii discale atunci când CT ºi IRM sunt neconcludente. cruralgie comune Recomandãri Sacco-radicuLa cererea lografie specialistului Sacco-radiculografie La cererea specialistului Comentarii Examen preoperator. IRM poate fi indicatã preoperator. Alternativã pentru IRM (neagresivã dar scumpã).

Recomandãri DacryoRecomandatã cistografie Comentarii La cererea specialistului.Recomandatã de Studiul permeabilitãþii gografie a doua intenþie tubare (ºi cãutarea malformaþiilor uterine). Se solicitã artro-scanner (numai dacã cliºeele standard sunt normale). Artrografia Nerecomandatã articulaþiilor de primã intenþie posterioare Recomandãri HisteroNerecomandatã salpingografie de rutinã Histero-salpin. salpingitã (suspiciune) Sterilitate Histero-salpin.Contraindicatã gografie Comentarii Numai dacã ecografia este neconcludentã sau normalã. Histero-salpingografie Context clinic Hemoragie genitalã Inducþia ovulaþiei (bilanþ înainte de) Infecþie genitalã înaltã: endometritã. Artrografia articulaþiilor vertebrale posterioare Context clinic Lombalgie cronicã Lombosciaticã comunã Recomandãri Comentarii Artrografia La cererea Lombalgie rezistentã la articulaþiilor specialistului tratament ºi legatã de o posterioare artrozã posterioarã. Face parte din bilanþul etiologic care trebuie sã preceadã întotdeauna prima inducþie.Recomandatã gografie Histero-salpin.Artrografie de umãr Context clinic Corp strãin intra-articular Instabilitatea umãrului Ruptura capsulei rotatorilor Recomandãri Artrografie Nerecomandatã de umãr izolat Artrografie Nerecomandatã de umãr izolat Artrografie de umãr La cererea specialistului Comentarii Se solicitã artro-scanner. mai ieftinã dar mai agresivã decât IRM. Dacryo-cistografie Context clinic Lãcrimare 463 . Artrografia urmatã de artro-scanner este la fel de eficace.

Flebografia este indicatã dacã eco-doppler este neconcludent sau tehnic imposibil. Arteriografie Nerecomandatã Flebitã Flebografie La cererea specialistului 464 . Poate fi înlocuitã de CT. Sialografia poate fi utilã. În faþa tumefierii postprandiale a unei glande submandibulare sau parotide. multiple Ex: tranzit baritat gastro-duodenal. Nu are sens pentru orientare etiologicã în cazul unei HTA uºoare (140-180 mmHg/ 90-105 mmHg) necomplicatã. Arteriografia nu se justificã decât preoperator sau pentru tratament percutan. sindromul Gougerot-Sjögren Sialografie La cererea specialistului Examene cu contrast multiple Context clinic Recomandãri Cãutarea cancerului Examene Nerecomanprimitiv ca origine a cu contrast date metastazelor multiple. Eco-doppler este de primã intenþie.Sialografie Context clinic Litiazã salivarã Recomandãri Sialografie Amânatã de la 2 la 6 sãptãmâni Comentarii Precedatã de un cliºeu fãrã pregãtire. UIV etc Angiografia (arteriografie. Patologie infecþioasã sau inflamatorie salivarã. irigografie. Comentarii Descoperirea cancerului primitiv digestiv sau urinar modificã foarte rar tratamentul. în absenþa semnelor de orientare clinicã sau biologicã spre o HTA secundarã. flebografie) Context clinic Arteriopatia membrelor inferioare HTA uºoarã necomplicatã Recomandãri ArterioLa cererea grafie specialistului Comentarii Clinica ºi eco-doppler pun indicaþia.

CT cefalicã Nerecomandatã Maladie Horton (VSH cresfebrã. de câte ori este posibil. Prezintã nocturnã. În plus. COMPUTER TOMOGRAFIA CT abdominalã ºi pelvinã nu trebuie de principiu realizate la femeia gravidã. neurologice . cum ar fi ecografia sau IRM. a hidrocefaliei acute sau a unei mase tumorale intracraniene. CT reprezintã cel mai bun examen în numeroase situaþii clinice abdominale. în caz de contraindicaþie pentru IRM. are un rol important în traumatisme ºi este o unealtã fiabilã pentru ghidarea drenajelor ºi biopsiilor. postoperator are indicaþii numeroase pentru depistarea complicaþiilor. inclusiv a limfoamelor ºi pentru controlul rezultatelor chimioterapiei. Preoperator furnizeazã informaþii utile asupra maselor complexe. De asemenea.vârstã adultã.Embolismul pulmonar Flebografie perifericã în continuarea cavografiei La cererea specialistului Urmãreºte precizarea sursei de embolii ºi permite tratamentul profilactic (filtre cave). Este cea mai simplã metodã pentru realizarea bilanþului majoritãþii afecþiunilor maligne. interes fundul de ochi însoþitã de semne (edem papilar). dureri vasculare ale feþei) . Totuºi. atunci când IRM nu este disponibilã. mai ales la pacienþii ce necesitã CT repetate.neorganicã ºi funcþionalã (migrenã. similar în cazuri de urgenþã. intracraniene. Radiologul trebuie sã cunoascã posibilitãþile de diminuare a dozelor ºi de reducere la minim a iradierii cristalinului. Cefalee cronicã: CT cefalicã Nerecomandatã .organicã: cu CT cefalicã Recomandatã Preferabil IRM în cãutarea debut precis. CT cefalic IRM a înlocuit CT în numeroase indicaþii. tomografia este de ales. CT normalã nu exclude diagnosticul de hemoragie. îngroºarea cutã. leziunilor expansive progresivã. arterelor temporale 465 . toracice. trebuie sã se gândeascã la o alternativã neiradiantã. În ciuda iradierii. biopsie arterialã). cerebrale sau rahidiene. Context clinic Recomandãri Comentarii Cefalee acutã CT cefalicã Recomandatã Cãutarea unei hemoragii brutalã meningiene.

Imagistica nu trebuie sã întârzie tratamentul. Mult mai puþin sensibilã decât IRM. Eliminã un hematom care contraindicã anticoagulantele. AV tranzitoriu CT cefalicã Nerecomandatã Orientare etiologicã. traumatism sau SIDA. O singurã CT în faza iniþialã pentru eliminarea unei cauze organice: hidrocefalie.brutalã: AVC. hematom subdural cronic. masã tumoralã.progresivã Infecþie cerebralã Pierdere scurtã a cunoºtinþei Sclerozã în plãci NeuroSIDA CT cefalicã CT cefalicã Nerecomandatã Nerecomandatã de rutinã Nerecomandatã Nerecomandatã Nerecomandatã de rutinã CT cefalicã CT cefalicã CT cefalicã 466 . IRM este recomandatã în caz de diagnostic îndoielnic de hidrocefalie cu presiune normalã. în acest caz dacã CT rezolvã problema CT cefalicã Recomandatã . rezistenþã la tratament (IRM). IRM sau CT recomandate în urgenþã în caz de febrã. tumorã. Indicaþie de IRM dupã EEG. deficit neurologic. Întâi ECG sau EEG în funcþie de caz. Fãrã indicaþie de imagisticã . CT în urgenþã dacã IRM este imposibilã. cu excepþia modificãrilor simptomatologiei. hemoragie. comã. Asigurã un diagnostic etiologic: infarct. CT în urgenþã dacã IRM este imposibilã.Confuzie acutã Demenþã CT cefalicã CT cefalicã Recomandatã Recomandatã Epilepsie: prima crizã CT cefalicã Nerecomandatã de rutinã Epilepsie cunoscutã (control) Hemiparezã. hemiplegia: . IRM este mai sensibilã. IRM mai sensibilã. Indicaþie de IRM în cãutarea unei mase tumorale. Imagistica este de preferat în caz de epilepsie focalã.

Întotdeauna dupã otoscopie. . colesteatom. Comentarii Întotdeauna dupã otoscopie urmatã eventual de IRM. audiometrie + potenþiale evocate auditive. traumatism) . CT în ORL Context clinic Acufene izolate Recomandãri CT ORL La cererea specialistului CT ORL La cererea specialistului Anosmie Diminuare a acuitãþii senzitive CT ORL La cererea specialistului 467 . angio-IRM.CT pentru urechea medie (infecþie. Întotdeauna dupã endoscopie nazalã.IRM pentru neurinom de acustic (sau meningiom. hidrocefalie Vertij. eco-doppler sau CT al stâncii. tulburãri de echilibru CT cefalicã Nerecomandatã se eliminã IRM. CT-ul lamei ciuruite a etmoidului în cãutarea unei etiologii malformative sau tumorale. Imagistica nu trebuie sã întârzie tratamentul. Excepþie: formã atipicã sau rezistentã la tratament (cãutarea unei encefalopatii anoxice.Sindrom parkinsonian CT cefalicã Nerecomandatã Tumorã cerebralã primitivã sau secundarã. CT cefalicã Nerecomandatã IRM poate fi cerutã de un specialist dupã un examen clinic. Indicaþie pentru IRM. leziune. a unui AVC sau a unei tumori). IRM în caz de tumorã. patologie infecþioasã sau inflamatorie). neurologic ºi vestibular în cãutarea sclerozei în plãci. a unui neurinom de acustic sau a unei afecþiuni vasculare.

cronicã CT stomatologic CT ORL CT ORL CT ORL CT ORL CT ORL La cererea specialistului La cererea specialistului La cererea specialistului La cererea specialistului Nerecomandatã de rutinã Numai dupã laringoscopie. Neuropatie opticã cu FO normal: IRM. IRM pentru atingerea cãilor vizuale intracraniene. Dupã examenul foselor nazale. CT preoperator de ureche medie în caz de infecþii cronice recidivante. vului facial strucþie 3D Dinþi incluºi CT stomaNerecomandatã tologic CT neuro-oftalmologic Context clinic Recomandãri Scãdere bilateralã CT neuroLa cererea a acuitãþii vizuale oftalmologic specialistului Scãdere unilateCT neuroralã a acuitãþii oftalmologic vizuale: patologie a ochiului sau de conducere (nerv optic) La cererea specialistului Comentarii Examene oftalmologice complementare. CT ORL Nerecomandatã La cererea specialistului Context clinic Recomandãri Comentarii Anomalii congeni. Patologie ocularã (medii transparente.Disfonie Epistaxis Litiazã salivarã Otalgie cronicã Suspiciune de osteosclerozã Sinuzitã: . Eventual de la început la copilul mare.acutã . Numai dacã endoscopia nazalã aratã o tumorã (excepþional). ecografie orbitarã.CT exocraniu Recomandat În vederea stabilirii tale ale masicu reconsoluþiei terapeutice. retinã): examen oftalmoscopic (FO). Mai sensibilã decât cliºeele standard. dupã eºec chirurgical sau formã excepþionalã endocohlearã. Eventual completat cu CT toracicã. 468 . Excepþie: în caz de dubiu diagnostic. Patologie de nerv optic sau cãi vizuale: CT sau IRM.

IRM ºi arteriografie în funcþie de condiþiile locale. vascularã. Cu sau fãrã exoftalmie. intraorbitar. Alternativã pentru ecografia transesofagianã. 469 . necunoscut Diplopie ºi tulburãri oculo-motorii Orbitopatie (boli ale orbitei) CT neurooftalmologic Recomandatã CT neurooftalmologic La cererea specialistului CT neurooftalmologic La cererea specialistului Examen de practicat înaintea IRM dacã existã dubiu pe radiografia standard (corp strãin sau fir metalic inframilimetric).Corp strãin intraocular. IRM în caz de atingere intracranianã bãnuitã. Cãutarea bronºiectaziilor. CT sau IRM + ecografie pentru suspiciune de atingere orbitarã. cu sau fãrã diplopie: etiologie inflamatorie ºi infecþioasã. cefalic. malformativã. CT toracicã Recomandatã Disecþie cronicã. În toate cazurile: CT pentru conþinãtor (orbitã osoasã ºi sinus adiacent) ºi IRM cefalic pentru conþinutul normal sau patologic (ochi. alternativã la IRM sau angiografie preoperatorie. CT toracicã Numai cu examen standard complet în prealabil Context clinic Astm Cancer esofagian ºi bronºic (bilanþul extensiei) Disecþie acutã de aortã Recomandãri CT toracicã CT toracicã Nerecomandatã de rutinã Recomandatã Comentarii Asociatã cu endoscopia pentru cancerul esofagian sau bronºic. muºchi). tumoralã. anevrism Bronhoree cronicã CT toracicã Recomandatã CT toracicã Recomandatã Numai cu CT spiral. Numai CT spiral. nerv optic.

etiologia pneumotoraxului recidivant. Interes pentru probele funcþionale respiratorii . Recomandatã în exsudate (uneori). Examen de elecþie. alternativã pentru IRM. interes pentru CT în emfizemul bulos. Excepþie: absenþa regresiei dupã tratament sau suspiciune de abces. ecodoppler pentru examenul funcþional. a bronºiectaziilor sau a tuberculozei. bronºiectazii. CT toracicã Recomandatã CT toracicã La cererea specialistului La cererea specialistului Nerecomandatã Nerecomandatã Recomandatã Recomandatã CT toracicã CT toracicã CT toracicã Sindrom de venã CT toracicã cavã superioarã Tuse cronicã CT toracicã neexplicatã Numai CT spiral. Numai cu CT spiral. Scintigrafia (ventilaþieperfuzie) ºi angiografia sunt alternative posibile în funcþie de condiþiile locale. 470 . Dacã explorãrile funcþionale respiratorii sunt normale. nodul pulmonar solitar Pericarditã constrictivã Pleurezie Pneumonie Pneumotorax CT toracicã CT toracicã Evaluarea atingerii interstiþiale sau a unei leziuni mediastinale. Excepþie: diagnosticul diferenþial cu o bulã.bilanþul extensiei. Necesitã prelucrãri de imagini în ferestre multiple. Diagnostic etiologic. Cãutarea tumorii. cãutarea tumorii sau bronºiectaziilor.Dispnee cronicã Embolie pulmonarã CT toracicã CT toracicã Recomandatã Recomandatã Emfizem CT toracicã La cererea specialistului Recomandatã Recomandatã Hemoptizie Metastaze pulmonare (cãutare sistematicã) Patologie interstiþialã pulmonarã.

Comentarii Examen de ales în special postoperator ºi când ecografia este împiedicatã de gazele digestive. Extinderea leziunilor în straturile anatomice ale peretelui toracic. alternativã pentru IRM). mai performantã decât ecografia. Nerecomandatã în caz de ecografie clar pozitivã. Singura metodã sigurã de evidenþiere a timusului (resturi sau timus restant) netumoral.Opacitãþile toracice masive CT toracicã Recomandatã Diseminãri CT toracicã tumorale cu interesare parietalã Lãrgirea CT toracicã mediastinului pe radiografie Miastenia gravis CT toracicã cu radiografie toracicã normalã CT abdominalã Context clinic Abces abdominal Abces renal. Cuplatã cu UIV. Nerecomandatã Eventual asociatã cu ecoendoscopie preoperatorie în funcþie de tipul de cancer. pielonefritã severã. Nu trebuie sã întârzie intervenþia. Leziunile vertebrelor T1-T4. în urgenþã: suspiciune de fisurare sau disecþie. Localizarea corectã ºi structura oricãrei formaþiuni tumorale mediastinale. solid) ºi a punctului de plecare pulmonar sau pleural. recidivantã sau complicatã Adenopatie abdominalã (cãutare) Anevrism de aortã abdominalã Recomandatã Recomandatã Recomandatã În cãutarea componentelor de structurã (pleuralã. 471 Recomandatã . Nerecomandatã Excepþie: bilanþ de rutinã preoperator (interes pentru CT spiral. În cãutarea metastazelor ganglionare sau hepatice. Recomandãri CT Recomandatã abdominalã CT abdominalã Recomandatã CT abdominalã CT abdominalã Cancer digestiv (bilanþul extensiei) CT abdominalã Cu ecografie prealabilã.

Metastaze CT abdominalã Recomandatã Dacã ecografia furnizeazã hepatice date îndoielnice (obezitate. abdominalã de rutinã Masã renalã soli. Doppler carcinom pentru circulaþia portã. minalã: cãutarea etiologiei ºi bilanþul extensiei 472 Cancer vezical ºi de prostatã (bilanþul extensiei) CT abdominalã Recomandatã .CT abdominalã Recomandatã Bilanþul extensiei unui candã. Masã tumoralã CT abdominalã Nerecomandatã În completare la ecografie. la cererea specialistului. masã cer renal. supraveghere) Boala Crohn CT abdominalã Nerecomandatã Cãutarea abceselor. interes prognostic. (cãutare) explorare strict intercostalã). cronicã Pielonefritã CT abdominalã Nerecomandatã acutã simplã Tumorã abdoCT abdominalã Recomandatã Complementarã ecografiei. sau îndoielnicã între angiomiolipom ºi alte la ecografie tumori.Cãutarea adenopatiei. Obstacol urinar CT abdominalã Nerecomandatã Numai dacã este neeluci(etiologie) de rutinã dat prin ecografie ºi UIV. Recomandatã pentru cancerul de prostatã dacã exis tã o puternicã suspiciune clinicã ºi biologicã pentru adenopatie. de rutinã de primã intenþie. distincþie între complexã chist ºi cancer necrozat. Pancreatitã CT abdominalã Recomandatã Alternativã ecografia. Cirozã. hepatocelular Dirijarea puncþiei în caz de (cãutare sau insucces la ecografie. hepatitã CT abdominalã Nerecomandatã Ecografie abdominalã de cronicã activã. Pancreatitã CT abdominalã Recomandatã Bilanþ anatomic ºi control acutã al colecþiilor. de rutinã Diverticulitã CT abdominalã Recomandatã Cu opacifiere colicã (cu substanþe hidrosolubile în urgenþã ºi risc de perforaþie).

splenice. leziuni osoase. Comentarii În special în cãutarea adenopatiilor. Cushing.Tumorã CT abdominalã suprarenalianã primitivã sau secundarã (cãutare) Icter De preferat CT-ul pentru diagnosticul masei tumorale (hiperaldosteronism. malignitate). Cu ecografie prealabilã în urgenþã.tumori CT abdominalã . Examenul de ales pentru decelarea extensiei ganglionare. CT pelvinã Recomandatã cancer de endometru (bilanþ preoperator) Cancer testiCT abdominoRecomandatã cular (bilanþ pelvinã preoperator) Cancere pelvine CT abdominoRecomandatã tratate pelvin (urmãrire) Infecþie genitalã CT pelvinã Nerecomandatã înaltã (endomede rutinã trite. feocromocitom secretant) ºi IRM pentru diagnosticul etiologic (tumorã nesecretantã). salpingite) 473 . adenopatii. de rutinã Recomandatã Pentru analiza structurii în scop diagnostic (punct de plecare. Imediat ce apar semnele clinice evocatoare pentru continuarea evoluþiei. pancreatice. Alternativã: IRM sau uroscanner pentru vizualizarea ureterelor în cancerul de col uterin. abcese) Traumatismul abdominal închis CT abdominalã CT abdominalã Recomandatã Recomandatã ca examen complementar CT pelvinã Context clinic Recomandãri Cancer ovarian CT abdominoRecomandatã (bilanþ pelvin preoperator) Cancer de col.colecþii (hematoame. În cãutarea de leziuni intraparenchimatoase sau periviscerale hepatice. renale. Obligatoriu în cazul protocolului pentru cancer pulmonar. Recomandatã Patologie retroperitonealã: . Numai în absenþa diagnosticului definitiv ecografic. Extindere. CT abdominalã Nerecomandatã Dupã ecografie obligatoriu.

CT rahidian CT rahidian Nerecomandatã Indicaþie pentru IRM. de asemenea la orice bãnuialã de radiculalgie simptomaticã. cruralgie comunã.Masã tumoralã pelvinã (diagnostic) CT rahidian Context clinic Lombosciaticã. nevralgie cervicobrahialã (clinic de origine discalã) Metastaze vertebrale CT pelvinã Nerecomandatã Precizeazã datele de rutinã ecografice: caracterizare ºi extensie. Nerecomandatã Idem Nerecomandatã Idem CT rahidian Recomandatã Numai dacã cliºeele standard sunt normale sau îndoielnice. Nerecomandatã Numai pentru evaluarea în de rutinã scop preterapeutic a unei metastaze vertebrale deja diagnosticate pe cliºeul standard la scintigrafie sau IRM. Nerecomandatã Fãrã consecinþã terapeuticã. Nerecomandatã ca examen de screening (se indicã scintigrafia). În caz de pre- . lumbago de efort Sacroileitã infecþioasã sau inflamatorie (suspiciune) Spondilodiscitã Tasare vertebralã 474 CT rahidian CT rahidian Comentarii Excepþie: CT de urgenþã în cazul unei sciatice paralizante sau a unui sindrom de coadã de cal. Nerecomandatã Radiografia standard poate de rutinã fi suficientã. Excepþie: semne clinice. tumoralã sau extrarahidianã. o durere simptomaticã ce evocã o patologie infecþioasã. cervicalgie acutã. inflamatorie. biologice sau radiologice standard evocând o complicaþie. Recomandãri CT rahidian Amânatã 4-8 sãptãmâni CT rahidian Rahialgii comune cronice CT rahidian Artrozã rahidianã (supraveghere) Lombalgie.

CT rahidian Nerecomandatã Osteomielitã CT de membre La cererea specialistului Sindrom de canal carpian CT de mânã Nerecomandatã de rutinã IMAGISTICÃ PRIN REZONANÞÃ MAGNETICÃ (IRM) IRM este acum utilizabilã în din ce în ce mai numeroase situaþii clinice. care va fi indicat numai în cazul insuficienþei primei. Cãutarea sechestrului (rol în indicaþia operatorie). patologia 475 . Dacã cliºeele simple. CT poate fi solicitatã în numeroase rânduri. la nevoie repetate dupã 15 zile. sistemul osteo-articular. endocrinologia ºi ORL-ul. IRM cefalicã Context clinic Recomandãri Epilepsie. aplicaþiile radiologiei intervenþionale odatã cu posibilitatea prelucrãrii imaginilor în timp real. pentru centrarea secþiunilor dacã cliºeele standard sunt normale. mai puþin eficace decât IRM sau scintigrafia pentru diagnosticul precoce. imagistica mamarã. În caz de contraindicaþie pentru IRM. Recomandatã preoperator. Domeniile privilegiate rãmân sistemul nervos central. Indicaþiile IRM ca gest de primã intenþie sunt limitate. sistemul cardiovascular ºi pediatria. Vertij CT membre Context clinic Durere de ºold cu radiografie normalã Fractura membrelor invizibilã pe cliºeele standard Osteom osteoid Recomandãri CT de ºold Nerecomandatã CT de membre CT de membre Recomandatã La cererea specialistului Comentarii Indicaþie pentru IRM dacã cliºeele standard sunt insuficiente pentru diagnostic.zumþie a unui proces malign IRM este mai specificã decât CT. interes pentru scintigrafie. Progrese au fost fãcute recent în imagistica funcþionalã a creierului. oncologia. Diagnostic clinic ºi electromiografic. CT precede IRM în majoritatea indicaþiilor. semne IRM cefalicã Recomandatã de localizare cerebralã Comentarii IRM este mai sensibilã decât CT pentru leziunile demielinizante. Importanþa sa creºte ºi pentru alte specialitãþi cum ar fi oftalmologia. nu sunt suficiente.

IRM rahidianã Nerecomandatã cruralgie.de fosã posterioarã. nevralgia cervicobrahialã rebelã la tratament medical nu au fost elucidate de CT. Alternativã pentru artrografie care este mai agresivã dar mai ieftinã. Tasare vertebralã IRM rahidianã Nerecomandatã de rutinã IRM osteo-articularã Context clinic Durere neetichetatã de ºold Leziune meniscalã Leziune tendinoasã sau ligamentarã (genunchi. IRM poate fi recomandatã în caz de suspiciune de afectare malignã. Metastaze IRM rahidianã La cererea vertebrale specialistului Sciaticã. de rutinã nevralgie cervicobrahialã comunã Spondilodiscita IRM rahidianã Recomandatã Numai dacã sciatica. IRM de genunchi IRM osteoarticularã Recomandatã La cererea specialistului . cruralgia. dar la distanþã de episodul acut. IRM rahidianã Context clinic Compresie medularã Recomandãri IRM rahidianã Recomandatã Comentarii Trebuie sã fie prima examinare dupã radiografiile standard. Preterapeutic când clinica sau ecografia nu sunt concludente. gleznã) 476 Recomandãri IRM de ºold Recomandatã Comentarii Pentru investigarea în special a osteonecrozei sau a algodistrofiei invizibile iniþial pe cliºeele simple. patologia infecþioasã. Numai dacã cliºeele standard sunt normale sau existã semne de compresie medularã sau radicularã. Radiografia standard poate fi suficientã pentru diagnostic.

SCINTIGRAFIA Este important de înþeles cã cea mai mare parte a investigaþiilor sunt valorificate optimal confruntându-le cu alte tehnici imagistice. Recomandãri IRM de pelvis Recomandatã Comentarii Alternativã pentru CT. 477 Copii bãtuþi Scintigrafie osteoarticularã La cererea specialistului . IRM de pelvis Recomandatã IRM de pelvis Nerecomandatã de rutinã Recomandatã Patologie IRM de pelvis ginecologicã sau malformaþie fetalã la gravidã Împreunã cu ecografia. mai ales dacã aceasta este neconcludentã. acestea determinând radiotrasorul utilizat. Scintigrafia aparatului osteo-articular Context clinic Recomandãri Durere osoasã Scintigrafie Recomandatã neexplicatã osteo-articularã de a doua (algodistrofie. IRM este mai sensibilã ºi mai precisã în diagnosticul etiologic. Numai dacã ecografia nu aduce informaþii ºi histerografia este imposibilã. Problemele clinice trebuie definite clar. Scintigrafia permite ghidarea explorãrilor radiologice pe centrii de hiperfixare. de a doua intenþie ºi explorãri complementare“. IRM sau CT în tumorã) caz de tumorã) Comentarii Hiperfixarea osoasã este nespecificã dar în cazul unor radiografii negative permite asocierea durerii cu originea osoasã. Trebuie executatã înaintea biopsiei. În completarea ecografiei. IRM diferenþiazã fibroza de recidiva herniei. Aceasta explicã termenii utilizaþi în enumerarea „de primã intenþie. (alternativã intenþie osteonecrozã.Recidiva postoperatorie a unei sciatici Tumorã osoasã malignã IRM pelvinã Context clinic Cancer de col sau corp uterin (bilanþul extensiei) Endometriozã Patologia endometrului IRM de coloanã lombarã IRM osteoarticularã Recomandatã La cererea specialistului Începând cu 1 an dupã intervenþie.

Scintigrafia osoasã este negativã în aproximativ 50% din mieloamele cu localizare osoasã.Metastaze osoase Scintigrafie osteoarticularã Scintigrafie osteoarticularã Recomandatã de primã intenþie Nerecomandatã Mielom Osteomielitã Scintigrafie Recomandatã osteo-articularã de a doua (alternativã intenþie IRM sau CT în caz de osteomielitã cronicã) Protezã dureroasã Scintigrafie osteoarticularã Recomandatã de a doua intenþie la cererea specialistului Traumatism osos Scintigrafie Recomandatã osteode a doua articularã intenþie (alternativã CT) Permite descoperirea leziunilor traumatice multiple. Scintigrafia este utilã atunci când radiografiile standard sunt normale sau neconcludente. 478 . în special în caz de fracturã fãrã deplasare. Dacã durerea este foarte localizatã se solicitã CT de urgenþã. în timp ce radiografiile pot fi normale primele 2-3 sãptãmâni. Cuplajul scintigrafiei osoase cu scintigrafia cu leucocite marcate permite sã se facã distincþia între o leziune infecþioasã ºi alte etiologii. Se cer întâi radiografiile standard. de multe ori necunoscute. Scintigrafia permite explorarea scheletului în ansamblu fiind mai sensibilã decât radiografiile standard. IRM este mai sensibilã ºi mai precisã în diagnosticul etiologic. Scintigrafia osoasã este pozitivã precoce în investigarea osteomielitei. o scintigrafie normalã permite excluderea unei complicaþii semnificative. Poate fi utilã asocierea unei scintigrafii cu leucocite marcate pentru a distinge infecþia.

Scintigrafie de perfuzie miocardicã cu thaliu sau isonitrili. bronhopneumopatie cronicã Embolie pulmonarã Nerecomandatã Scintigrafia sistemului respirator (scintigrafie cuplatã ventilaþie ºi perfuzie) Recomandãri Scintigrafie respiratorie Scintigrafie respiratorie Nerecomandatã Comentarii Recomandatã Alternative: angiografia. Comentarii Tumorã primitivã Scintigrafie hepaticã sau gastrosplenicã intestinalã Context clinic Astm. dupã ecocardiografie La cererea specialistului de a doua intenþie. dobutaminã). Detecteazã. Interes prognostic dupã infarctul de miocard.1 ml/min. La pacienþii incapabili de a susþine proba de efort se pot indica testele farmacologice (dipiridamol. cuplatã cu proba de efort. Aceste explorãri sunt mai sensibile decât angiografia ºi pot detecta hemoragii cu debit foarte mic pânã la 0. Ecografia ºi/sau CT ºi/sau IRM sunt mai performante. 479 Scintigrafia cardiacã Context clinic Insuficienþã cardiacã Recomandãri Scintigrafie cardiacã La cererea specialistului de a doua intenþie. CT spiral. Interpretarea se face cu o radiografie toracicã. Supraveghere dupã chimioterapie.Scintigrafia aparatului gastro-intestinal Context clinic Diverticul Meckel Hemoragie gastro-intestinalã acutã Recomandãri Scintigrafie gastrointestinalã Scintigrafie gastrointestinalã La cererea specialistului Recomandatã de a doua intenþie dupã endoscopie Scintigrafie cu coloizi sau hematii marcate. Comentarii Evaluarea fracþiei de ejecþie ventricularã. Ischemie miocardicã Scintigrafie cardiacã . localizeazã ºi apreciazã reversibilitatea ischemiei miocardice.

la cererea specialistului Obstrucþie cronicã Scintigrafie Recomandatã Detecteazã prezenþa sau de cãi urinare nefro-urolo. la grafia convenþionalã pentru cererea urmãrire. HTA greu controlabilã prin triterapie sau asociatã unei IR progresive. Hipertiroidie Nodul tiroidian Scintigrafie endocrinianã Scintigrafie endocrinianã Diferenþiere între boala Basedow ºi nodulul toxic. Angiografia digitalizatã. gie renalã asocianefroComplementarã tã: cãutarea unei urologicã cu eco-doppler stenoze de arterã renalã. poate fi utilã. a calibrului arterelor renale ºi a rezistenþelor vasculare intrarenale. pe cale venoasã. Reflux vezicoScintigrafie Recomandatã Cistografia radio-izotopicã ureteral nefro-urolode a doua este o alternativã la cistogicã intenþie.Scintigrafie Recomandatã. Comentarii Scintigrafie nefro-urologicã Localizarea preoperatorie a adenoamelor paratiroidiene.Scintigrafie nefro-urologicã Context clinic Recomandãri HTA fãrã patolo. UIV nu este utilã (îndoielnic UIV minutatã). specialistului Scintigrafia sistemului endocrin Context clinic Hiperparatiroidie Recomandãri Scintigrafie endocrinianã La cererea specialistului. Comentarii Eco-doppler permite aprecierea taliei rinichilor. Aprecierea caracterului funcþional (cald sau rece) 480 . Renograma izotopicã detecteazã stenozele funcþionale ºi exclude o stenozã unilateralã semnificativã. Evaluarea rãsunetului renal în evoluþie sau preoperator.de a doua intenþie absenþa obstrucþiei ºi apregicã ciazã funcþia renalã separat. De primã intenþie împreunã cu ecografia + CT de a doua intenþie Recomandatã de primã intenþie La cererea specialistului. Infecþii urinare (pediatrie) Recomandatã de a doua intenþie.

Indicaþiile de explorare la copil trebuie fãcute cu mai mare largheþe. Apreciazã recuperarea funcþionalã. Pacientul trebuie spitalizat pentru supraveghere? 2. CT înlocuieºte radiografiile de craniu ºi trebuie realizatã de primã intenþie pentru întrebãrile 3 ºi posibil 2 . Existã o fracturã cranianã ºi mai ales de bazã de craniu? 4. Comentarii Localizarea focarului epileptic.Tiroiditã de a doua intenþie împreunã cu ecografia Scintigrafie La cererea endocrinianã specialistului Recomandãri Scintigrafie cu La cererea leucocite specialistului marcate sau cu galium al unui nodul solid. în timp ce radiografiile de craniu nu rãspund decât la întrebarea 3. Este necesar avizul unui neurochirurg? Rãspunsul la aceste întrebãri necesitã o strategie adecvatã ºi un consens între specialiºti. Existã semne în favoarea unei leziuni cerebrale? 2. Întrebãrile cheie pentru bilanþul pacientului sunt: 1. Alte organe sunt atinse? CT rãspunde la toate aceste întrebãri. Scintigrafia în patologia infecþioasã sau inflamatorie Context clinic Focar infecþios profund (cãutare) Scintigrafia în patologia neuro-psihiatricã Context clinic Epilepsie Recomandãri Scintigrafie La cererea neurospecialistului psihiatricã RECOMANDÃRI ÎN IMAGISTICA DE URGENÞÃ Radiografia capului în urgenþã Întrebãrile fundamentale în caz de traumatism cranian sunt: 1. Este nevoie de CT cefalic? 3. Recomandãrile aplicabile pentru pacienþii adulþi prezentând un traumatism cranian sunt aplicabile ºi pentru copii. Existã semne în favoarea unui hematom extracerebral? 3. Comentarii Scintigrafia cu leucocite marcate este mai performantã în caz de sepsis postoperator. în timp ce scintigrafia cu galium în afecþiunile infecþioase sau tumorale (limfom). Context clinic 1.Traumatism cranian asimptomatic Recomandãri Radiografie Nerecomandatã cranianã de urgenþã Comentarii Dacã nu locuieºte singur poate fi externat cu o foaie de supraveghere. Dacã 481 .

Cefalee locuieºte singur va fi interSenzaþii ebrioase nat pentru supraveghere. alterarea stãrii cranianã eventual radiografii de conºtienþã de urgenþã standard în scop (dupã excluderea preoperator (plagã unei cauze penetrantã). stãrii de conºtienþã în momentul accidentului sau imediat dupã Cefalee progresivã Intoxicaþii (droguri.Traumatism Radiografie Nerecomandatã În absenþa CT. contuzie sau abraziune a scalpului Absenþa semnelor din grupele 2 ºi 3 2. Hematom. radiografii cranian cu cranianã de rutinã de craniu ºi supraveghere modificarea de urgenþã clinicã. ranã. 482 . Traumatism cranian cu Radiografie Nerecomandatã CT de primã intenþie. alcool) Istoric neconcludent al circumstanþelor accidentului Crize comiþiale dupã accident Vomã Anemie posttraumaticã Politraumatisme Leziuni faciale severe Semne de fracturã de bazã de craniu Posibilitate de fracturã cu depresie sau leziuni penetrante Copil sub 2 ani sau suspiciune de maltratare 3.

Radiografie de Recomandatã Cliºeele de coloanã cervicalã sunt dificil de interpre483 . CT la cea mai micã suspiciune de penetraþie intracranianã sau în cazul problemelor de localizare. metabolice sau comiþiale) Semne neurologice de focar Scãderea progresivã a stãrii de conºtienþã Plagã penetrantã Radiografie facialã de urgenþã Context clinic Sinuzitã acutã Traumatism mandibular Traumatism facial al etajului mediu Traumatism nazal Traumatism ocular cu suspiciune de corp strãin Recomandãri Radiografie Nerecomandatã facialã de urgenþã Radiografie Nerecomandatã facialã de de rutinã urgenþã Radiografie Recomandatã facialã de urgenþã Radiografie Nerecomandatã facialã de urgenþã Radiografie Nerecomandatã facialã de rutinã de urgenþã Comentarii Ortopantomogramã. Nici o examinare fãrã avizul specialistului. dar durerea persistã Traumatism cervical cu Recomandãri Comentarii Radiografia Recomandatã Este dificil de diferenþiat un de urgenþã dacã corpul corp strãin de un cartilaj a pãrþilor strãin este calcificat.toxice. Examenul clinic este de multe ori superior cliºeelor. Radiografie de urgenþã a coloanei cervicale ºi a gâtului Context clinic Corp strãin faringian sau în treimea superioarã a esofagului Traumatism cervical: cliºeele sunt normale. CT complementar în caz de diplopie ºi preoperator. Poate fi necesamoi ale radioopac rã o endoscopie sau un gâtului tranzit esofagian. Cliºee Recomandatã în Se realizeazã la distanþã. dinamice urgenþã dupã câteva zile de imobiamânatã lizare cu minervã. filme intrabucale + CT sunt cele mai utile.

Radiografie de urgenþã de coloanã toracicã ºi lombarã Un traumatism de coloanã cervicalã poate masca un traumatism situat mai jos. Fracturile sacrului scapã deseori neobservate. Cliºeele de coloanã cervicalã sunt dificil de interpretat ºi necesitã o analizã riguroasã a C1 ºi T1. Incidenþele oblice se pot dovedi necesare.durere urgenþã de coloanã cervicalã Radiografie de coloanã cervicalã de urgenþã Recomandatã Traumatism cranian. Se asociazã cu radiografii de coloanã toracicã. Radiografie de urgenþã de bazin ºi sacru Context clinic Recomandãri Traumatism al Radiografie Recomandatã bazinului la un pa. Nu schimbã tratamentul. lombarã ºi de bazin. .de urgenþã cient inconºtient de bazin sau care nu se ºi sacru mai poate ridica dupã o cãdere Traumatism al Radiografie Nerecomandatã coccisului de urgenþã de bazin ºi sacru 484 Comentarii Examenul clinic poate sã nu fie fiabil. Incidenþele oblice se pot dovedi necesare. ca ºi CT. ca ºi CT. Context clinic Politraumatism (pacient inconºtient) Traumatism lombar sau dorsal cu durere Recomandãri Radiografie Recomandatã de urgenþã de coloanã toracicã ºi lombarã Radiografie Recomandatã de urgenþã de coloanã toracicã ºi lombarã Comentarii Asociatã cu radiografii cervicale ºi de bazin. politraumatism (pacient inconºtient) Traumatism cranian sau facial (pacient conºtient) Radiografie de coloanã cervicalã de urgenþã Nerecomandatã în absenþã durerii cervicale tat ºi necesitã o analizã riguroasã a C1 ºi T1.

la vârful maleolei interne sau externe. Pentru bazin examenul clinic nu este suficient. Numai dacã durerea este pe partea posterioarã. Ecografia ºi CT-ul sunt recomandate. sticlã. a scafoidului sau dacã pacientul nu poate face doi paºi pe fiecare picior fãrã ajutor în ora urmãtoare traumatismului (regulile de la Ottawa). toracicã ºi lombarã. dar în caz de tulburãri de conºtienþã trebuie realizatã în afarã de CT cefalicã: 1 .un cliºeu pulmonar. idem dacã pacientul nu poate face doi paºi pe fiecare picior fãrã ajutor în ora urmãtoare traumatismului (regulile de la Ottawa). În ceea ce priveºte aparatul urinar nu trebuie uitate leziunile arterelor renale în ºocurile 485 Traumatism al piciorului mediu Radiografie de urgenþã a piciorului Nerecomandatã de rutinã Radiografia de urgenþã a politraumatismelor Context clinic Recomandãri Politraumatism Toate punctele citate anterior major sunt valabile.metal. 3 . 2 . lemn vopsit .cliºeu de coloanã cervicalã. . cu excepþia plãgilor penetrante. ca ºi unele vopseluri sunt radioopace. lemn Traumatism al gleznei Recomandãri Comentarii Radiografie de Recomandatã de urgenþã a membrului Radiografie Nerecomandatã de urgenþã a membrului Radiografie Nerecomandatã de urgenþã de rutinã a gleznei Cea mai mare parte a sticlelor. Doar dacã durerea apare la baza metatarsianului V. Comentarii Pentru torace sã se evite capcanele cliºeelor în clinostatism. CT poate fi utilã. Pentru abdomen cliºeul standard nu este util. Nu sunt radioopace.plastic.Radiografia de urgenþã a membrelor Context clinic Corp strãin în pãrþile moi: .un cliºeu de bazin. De preferat o ecografie.

Comentarii Doar la copilul mic. Radiografie de urgenþã toracicã Context clinic Disecþie acutã de aortã Dispnee acutã Recomandãri Radiografie toracicã de urgenþã Radiografie toracicã de urgenþã Nerecomandatã Comentarii CT de primã intenþie. Profil sternal.de deceleraþie: CT cu substanþã de contrast ºi/sau eco-doppler sunt recomandate. O fracturã costalã nedeplasatã nu modificã tratamentul. Traumatism toracic moderat sau sever Radiografie toracicã de urgenþã Recomandatã Traumatism toracic prin arma albã Radiografie toracicã de urgenþã Recomandatã O fracturã costalã nu modificã tratamentul. o contuzie pulmonarã sau un revãrsat pleural. Cliºeele de faþã ºi/sau profil. Radiografia de urgenþã a abdomenului Context clinic Apendicitã acutã Recomandãri Radiografie abdominalã pe gol Nerecomandatã 486 . inclusiv oblice cautã un pneumotorax. a unei contuzii pulmonare sau a unui hemomediastin. O radiografie toracicã normalã nu eliminã o leziune aorticã. revãrsatului lichidian. Recomandatã Fracturã sternalã Traumatism toracic minor Radiografie Recomandatã toracicã de urgenþã Radiografie Nerecomandatã de grilaj costal de rutinã Cliºeul în expir poate fi util pentru cãutarea unui pneumotorax sau a unei supape în caz de corp strãin. este suficient un cliºeu toracic de faþã. Cliºeul de faþã are drept scop vizualizarea unui pneumotorax.

Indicaþie de ecografie ºi/sau CT. sindrom peritoneal Radiografie abdominalã pe gol ºi de torace de urgenþã Radiografie abdominalã pe gol Uneori recomandate Indicaþie în funcþie de simptome. se face în decubit lateral stâng cu raze orizontale. Dacã pacientul nu poate menþine ortostatismul. Dacã pacientul nu poate menþine ortostatismul. Indicaþii pentru ecografie ºi endoscopie digestivã. sindrom ocluziv. Asociatã ecografiei. Imagisticã convenþionalã de urgenþã a arborelui urinar Context clinic Colicã nefreticã Recomandãri Radiografie Recomandatã abdominalã pe gol Radiografie abdominalã pe gol Recomandatã Comentarii Asociatã ecografiei.Ingestie de corp strãin Durere abdominalã acutã. Radiografie anevrism aortic. se face în decubit lateral stâng cu raze orizontale. abdominalã pancreatitã acutã pe gol Perforaþie abdominalã prin armã albã Radiografie abdominalã pe gol în decubit dorsal ºi toracicã în ortostatism Radiografie abdominalã pe gol Nerecomandatã Recomandatã Retenþie acutã de urinã Nerecomandatã Cliºeu în decubit dorsal pentru aspectul gazelor ºi radiografie toracicã în ortostatism pentru pneumoperitoneu ºi patologie pulmonarã. Recomandatã Patologie biliarã. abdomen pe gol în ortostatism pentru sindromul ocluziv. febrile) sau dubiu diagnostic. UIV de urgenþã în colicile nefretice severe sau complicate (rezistente la tratament. Ecografia sau CT sistematice pentru bilanþul leziunilor traumatice. Pielonefritã acutã simplã 487 . Poate fi utilã dacã apar complicaþii sau probleme de diagnostic diferenþial.

Comentarii Examinarea poate fi periculoasã. Melenã Ocluzie colicã acutã Perforaþie. Opacifierea de urgenþã a intestinului subþire Context clinic Recomandãri Ocluzie acutã de Opacifierea Nerecomandatã intestin subþire de urgenþã a intestinului subþire Irigografie de urgenþã Context clinic Diverticulitã Recomandãri Irigografie Nerecomandatã de urgenþã de rutinã Irigografie de urgenþã Irigografie de urgenþã Irigografie de urgenþã Nerecomandatã Comentarii De preferat CT cu opacififiere colicã (cu substanþe hidrosolubile în caz de suspiciune de perforaþie). fistulã colicã Recomandatã la cererea specialistului La cererea specialistului Angiografia de urgenþã Context clinic Recomandãri Embolie Angiografie Recomandatã pulmonarã de urgenþã Hemoragie Angiografie La cererea digestivã.Traumatism pelvin. scintigrafie. genide urgenþã specialistului talã. Indicaþie de endoscopie. epistaxis grav. uretroragie Uretrocistografie de excreþie La cererea specialistului Deseori în urgenþã amânatã. CT de urgenþã + irigografie cu substanþe hidrosolubile pot fi utile dar nu trebuie sã întârzie intervenþia chirurgicalã. hemoptizie. hemoragie meningealã Ischemia acutã Arteriografie La cererea a membrelor de urgenþã specialistului inferioare 488 Nu trebuie sã întârzie tratamentul. fãrã cateterism retrograd al uretrei. Comentarii Alternativã: CT spiral. Irigografia cu substanþe hidrosolubile nu trebuie sã întârzie intervenþia chirurgicalã. Interes pentru embolizare. care nu trebuie sã întârzie intervenþia în caz de hemoragie masivã. .

Recomandatã Singurul scop este cãutarea calculilor biliari. angiocolitã Fisurã sau disecþie de aortã abdominalã Pancreatitã acutã Ecografie abdominalã de urgenþã Ecografie abdominalã de urgenþã Ecografie abdominalã de urgenþã Recomandatã Nerecomandatã Indicaþie pentru CT. de preferinþã pe cale endovaginalã. ca ºi pelvisul. Poate fi utilã când diagnosticul clinic este dificil sau îndoielnic ºi are rol în diagnosticul abceselor apendiculare. Dacã ecografia este negativã sau existã o suspiciune clinicã importantã se solicitã CT. Mai este utilizatã. controlul la distanþã a prezenþei sau absenþei pseudochistelor. Diagnosticul este esenþial clinic. O ecografie apendicularã normalã nu eliminã diagnosticul de apendicitã. Comentarii Evidenþiazã bine spaþiile subfrenice ºi subhepatice. Pancreasul poa489 . Ecografie abdominalã de urgenþã Context clinic Abces abdominal Recomandãri Ecografie Recomandatã abdominalã de urgenþã Apendicitã acutã Ecografie abdominalã de urgenþã Nerecomandatã de rutinã Colecistitã. mai puþin utilã în regiunea ombilicalã ºi flancuri. pentru cercetarea patologiei pelvine în diagnosticul diferenþial. Flebografia este indicatã când eco-doppler este îndoielnicã sau tehnic imposibilã.Flebite Flebografie de urgenþã La cererea specialistului Eco-doppler de primã intenþie. ecografic poate fi concludent la pacientul slab sau copil.

liza unui geamãn. CT este mai sensibilã pentru bilanþul anatomic al zonelor de necrozã. Spitalizare de urgenþã în caz de placentã praevia sau hematom retroplacentar. Ecografie pelvinã ºi obstetricalã de urgenþã Context clinic Durere pelvinã acutã. 490 . Alternativã: CT. iminenþa de avort. Spitalizare de urgenþã. sarcina extrauterinã asociatã. metroragie Recomandãri Ecografie Recomandatã pelvinã de urgenþã Comentarii Context chirurgical: sarcinã extrauterinã (cuplatã cu dozarea HGC). CT este mai performantã. Ca ºi radiografia abdominalã pe gol. Context medical: salpingite. Hemoragie genitalã în primul trimestru la o sarcinã normalã cunoscutã Hemoragie genitalã în trimestrul al III-lea Pierdere de lichid amniotic în trimestrul al III-lea Context clinic Colicã nefreticã Pielonefritã acutã simplã Pielonefritã severã sau Ecografie obstetricalã Recomandatã Ecografie pelvinã de urgenþã Ecografie pelvinã de urgenþã Recomandatã La cererea specialistului Ecografie urinarã de urgenþã Recomandãri Ecografie Recomandatã urinarã de urgenþã Ecografie urinarã de urgenþã Ecografie urinarã Recomandatã Nerecomandatã de rutinã Comentarii Eco-doppler este performantã în diagnosticul obstrucþiei. Se cautã în urgenþã: decolarea trofoblasticã. Absenþa dilataþiei nu exclude un obstacol la debut.Traumatism abdominal Ecografie abdominalã de urgenþã Recomandatã te fi greu explorat datoritã ileusului reflex. torsiune sau rupturã de chist ovarian. mola.

Înlocuieºte progresiv flebografia membrelor inferioare rezervatã numai cazurilor îndoielnice sau tehnic imposibile. hemoragie vitroasã).Eco-doppler Recomandatã mic tranzitor în de urgenþã teritoriul al trunchiurilor carotidian supraaortice Flebitã Eco-doppler Recomandatã venos de urgenþã Mai puþin sensibilã pentru tromboza venelor membrelor inferioare. Comentarii Numai dacã cliºeele standard sunt normale sau îndoielnice.complicatã. eco-doppler poate fi utilizatã în caz de dubiu. Comentarii În interval foarte scurt. În caz con- CT cefalic ºi facial de urgenþã Context clinic 1. abces renal Context clinic Torsiune de testicul de urgenþã Ecografie testicularã de urgenþã Recomandãri Ecografie Nerecomandatã testicularã de rutinã de urgenþã Comentarii Aviz chirurgical urgent. Torsiunea este un diagnostic clinic.. cãutarea revãrsatului articular. Comentarii Suspiciune de dezlipire de retinã cu FO invizibil (cataractã. Ecografie de urgenþã de ºold sau umãr Context clinic Artritã infecþioasã Recomandãri Ecografie Recomandatã de urgenþã de ºold sau umãr Recomandãri Ecografie La cererea ocularã specialistului de urgenþã Ecografie ocularã de urgenþã Context clinic Suspiciune de dezlipire de retinã Ecografie doppler de urgenþã Context clinic Recomandãri Accident ische. Comentarii Dacã nu locuieºte singur poate fi externat cu o foaie de observaþie.Traumatism cranian asimptomatic Recomandãri CT cefalic Nerecomandatã de urgenþã 491 .

CT cefalic Recomandatã CT de primã intenþie.Istoric neconcludent al circumstanþelor accidentului . radiografii de urgenþã de craniu ºi supraveghere clinicã. internare pentru supraveghere.Copil sub 2 ani cu suspiciune de maltratare 3. rãnire.Crize comiþiale dupã accident . evende urgenþã tual radiografii standard în scop preoperator.Semne de fracturã ale bazei craniului .Amnezie posttraumaticã .Vomã .Traumatism cranian cu modificarea stãrii de conºtienþã în momentul accidentului sau imediat dupã.Posibilitate de fracturã cu depresie sau leziune penetrantã .Absenþa semnelor de la grupele 2 ºi 3 2.Politraumatisme . abraziune a scalpului . contuzie..Cefalee progresivã . alcool) .Hematom.Leziuni faciale severe . . metabolice 492 trar.Intoxicaþie (droguri.-Traumatisme craniene cu alterarea stãrii de conºtienþã (dupã excluderea unor cauze toxice.Senzaþie ebrioasã . .Cefalee . CT cefalic Recomandatã În absenþa CT..

AVC Infecþie cerebralã + SIDA Pierdere de cunoºtinþã de scurtã duratã CT cefalic Nerecomandatã Indicaþie de IRM dupã de urgenþã de rutinã EEG. comã nontraumaticã Epilepsie prima crizã CT cefalic Recomandatã de urgenþã În cãutarea hemoragiei meningiene prin rupturã de anevrism (puncþia lombarã nu se justificã cu CT normal). comã. traumatism sau SIDA. Stare de rãu epileptic Hemiplegie. IRM sau CT de urgenþã în caz de febrã. 493 . tumorã. deficit neurologic. CT cefalic Nerecomandatã EEG sau ECG în funcþie de urgenþã de caracteristicile pierderii de cunoºtinþã.Semne neurologice de focar . Orientare etiologicã. hidrocefalie acutã sau proces înlocuitor de spaþiu. CT cefalic Recomandatã Poate asigura un diagnosde urgenþã tic etiologic: infarct. CT cefalic Recomandatã CT de urgenþã în caz de de urgenþã agitaþie sau probleme anestezice.Plagã penetrantã Cefalee acutã CT cefalic Recomandatã brutalã de urgenþã Confuzie acutã. CT cefalic Recomandatã Numai dacã IRM nu este de urgenþã disponibilã de urgenþã. La cererea specialistului pentru indicarea unei arteriografii în caz de hemoragie meningianã.Scãdere progresivã a stãrii de conºtienþã .sau stãri de comiþialitate) . Eliminã un hematom care contraindicã anticoagulantele. Imagistica nu trebuie sã întârzie tratamentul. hemoragie.

îndoielnice sau IRM nu este disponibilã de urgenþã. sindrom de coadã de cal sau la cea mai micã suspiciune de radiculalgie simptomaticã. CT rahidian Nerecomandatã lombalgie sau de urgenþã cervicalgie acutã Comentarii Aceste examene pot fi recomandate dacã datele clinice ºi paraclinice indicã o durere simptomaticã. Excepþie: CT de urgenþã în faþa unei lombosciatice paralizante. Comentarii Preferabil dacã existã CT spiral. cruralgie CT rahidian Nerecomandatã comunã. Sacro-ileitã infecþioasã CT rahidian de urgenþã Recomandatã Sciaticã. Numai dacã cliºeele standard sunt îndoielnice sau pentru bilanþ preterapeutic.Sinuzitã acutã Traumatism cranio-facial sever CT cefalic de urgenþã CT cefalic de urgenþã Nerecomandatã Recomandatã CT facial simultan cu CT cefalic. tumoralã sau extrarahidianã. IRM sau angiografie. Numai dacã cliºeele standard sunt normale. Numai CT spiral. Numai dacã cliºeele standard sunt normale sau îndoielnice. Alternative: ecografie transesofagianã. CT spiral înlocuieºte tomografia convenþionalã. nevralgie de urgenþã cervico-brahialã Spondilodiscitã Traumatism rahidian CT rahidian de urgenþã Recomandatã CT rahidian Nerecomandatã de urgenþã de rutinã CT toracicã de urgenþã Context clinic Disecþie acutã de aortã Embolie pulmonarã Recomandãri CT toracicã Recomandatã de urgenþã CT toracicã de urgenþã Recomandatã 494 . Scintigrafia (ventilaþie-perfuzie) ºi angiografia sunt alternative posibile. revelatoare pentru o patologie infecþioasã. CT rahidian de urgenþã Context clinic Recomandãri Lumbago de efort. inflamatorie.

inflamatorie. Ecode urgenþã doppler în urgenþã poate fi utilã. CT abdominalã Nerecomandatã Dacã radiografia abdomide urgenþã nalã pe gol ºi ecografia sunt normale. Nu trebuie sã întârzie intervenþia. Cu irigografie (cu substanþe hidrosolubile). mai performantã decât ecografia. lombalgie sau cervicalgie acutã Recomandãri Comentarii IRM de Recomandatã urgenþã IRM Nerecomandatã Aceste examinãri pot fi rahidian recomandate dacã datele de urgenþã clinice ºi paraclinice suspicioneazã o durere simptomaticã revelatoare pentru o patologie infecþioasã. Cuplatã cu UIV. Recomandatã Recomandatã La cererea specialistului Recomandatã Bilanþ anatomic ºi control al colecþiilor. pielonefritã severã sau complicatã Diverticulitã Fisurare. . 495 Recomandãri CT abdominalã Recomandatã de urgenþã CT abdominalã de urgenþã CT pelvinã de urgenþã CT abdominalã de urgenþã CT abdominalã de urgenþã CT abdominalã de urgenþã Recomandatã Comentarii Examen de ales mai ales postoperator ºi când ecografia este jenatã de meteorism. interes prognostic. disecþie de aortã Ocluzie.CT abdominalã ºi pelvin de urgenþã Context clinic Abces abdominal Abces renal. apendicitã Pancreatitã acutã Pielonefritã acutã simplã Traumatism abdominal Traumatism renal (suspiciune) IRM de urgenþã Context clinic Compresie medularã Lumbago de efort. de urgenþã CT abdominalã Recomandatã Cuplatã cu UIV. tumoralã sau extrarahidianã. CT abdominalã Recomandatã Alternativã ecografia.

MosbyYear Book ed. Radiology. cruralgie IRM rahidian Nerecomandatã Excepþie: CT sau IRM de comunã. 5. 1995.. 1990. London 1998. 6. 4th edition. Cost effective diagnostic imaging: the clinician's guide. 1992. Radiol 1995. Philadelphia Lippincott Raven ed. nevralgie de urgenþã urgenþã în caz de lombocervico-brahialã sciaticã paralizantã. et coll. 4. sindrom de coadã de cal sau la cea mai micã suspiciune de radiculalgie simptomaticã. Assurance maladie. Durieux P. Sécurité sociale 1996. 3. Pocket reference. Ravaud P. L'imagerie en pratique clinique: pour un choix rationnel des techniques de diagnostic. Recommandations et références médicales: les résumés de l'ANDEM. Genève. Royal College of Radiologists. 9.. 76:1009-1002. Margulis A. Sauramp médical éd.L. Kernen E... Montpellier. 7. Eisenberg R. RCR Working Party. 304:740-743. Influence of Royal College of Radiologists' guidelines on hospital practice: a multicenter study. Duvauferrier R.. Évaluation des practiques médicales en radiologie. 1996. 8. Inc. J. Making the best use of a department of clinical radiology: guidelines for doctors. Rapport d'un groupe scientifique de l'OMS. Appropriate criteria for imaging and treatment decisions.R. American College of Radiology. 2. BMJ 1992. Grossman Z. Stratégies radiologiques dans les situations cliniques usuelles.Sciaticã. Spondilodiscitã IRM rahidian Recomandatã Numai dacã cliºeele stande urgenþã dard sunt normale sau existã semne de compresiune medularã sau radicularã. Saint Louis 1995. RCR Working Party. What to order when. 496 . OMS. BIBLIOGRAFIE SELECTIVÃ 1..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful