Pojam i suština nastave

odgojno-obrazovni proces zasnovan na društveno-određenim ciljevima i zadacima koji se ostvaruju na didaktički oblikovanim sadržajima .Nastava je društveno-historijski uslovljena . vještine i navike i da se razvijaju kao ličnosti .Planski organziran odgojno-obrazovni proces kojim rukovodi nastavnik. čiji je zadatak da pomaže učenicima da stiču znanja.

Faktori nastave  UČENIK  NASTAVNIK  SADRŢAJI .

vještine i navike stiču kroz namjeran i planski organiziran proces .Po načinu na koji se stiče obrazovanje moţe biti a) Obrazovanje koje se nesvjesno stiče samim ţivotom i komunikacijom u porodici. uţoj i široj sredini b) Svjesno obrazovanje u kome se znanja.

. Nasuprot ovom stanovištu je stanovište da je učenik subjekat nastave. ličnost koja se razvija na osnovu svojih prirodnih snaga.UČENIK Škola kao institucija i nastava kao najvaţnija aktivnost škole postoje zbog učenika. sposobnosti i mogućnosti. Kao objekat učenik predstavlja individualnost koja se razvija i mijenja u suglasnosti s odgojnim ciljevima i njihovim ostvarivanjem. objedinjavajući potrebe i motive koji se pojavljuju.

njegove sposobnosti se povećavaju.Učenik se u nastavi susreće sa druga dva činioca nastavnog procesa: sadrţajem i nastavnikom U kakvom je odnosu učenik sa sadrţajem? U toj vezi postoji obostrani utjecaj.savlaĎivanjem sadrţaja učenik se mijenja. . jer više zna nego što je ranije znao.Sadrţaj djeluje i na afektivnu stranu učenikove ličnosti koji nova znanja ne prima samo racionalno nego i emotivno. Sadrţaj bitno utječe na učenika. mentalni kapaciteti razvijaju. Usvojeni sadrţaj doprinosi da učenik izgradi ili prihvati odgovarajuće moralne norme i razvije osjećanje za lijepo. Kao ličnost on postaje bogatiji.

pristupa učeniku i postavlja mu zahtjeve u skladu s njegovom individualnošću. što je takoĎer neophodno. vrjednuje njegove rezultate. utiče na njegov razvoj. podstiče ga da uči i radi. ali utiče i učenik na nastavnika.Odnos izmeĎu nastavnika i učenika karakterizira se obostranim utjecajima  Nastavnik utječe na učenika jer je to suština njegove funkcije. izabira i didaktički oblikuje sadrţaje. . On planira nastavu.

aktivan je u nastavnom procesu.  On prima utjecaje i prema njima se aktivno odnosi. . ili će primijeniti prikladnije metode i postupke. na osnovi koje nastavnik usklaĎuje svoje ponašanje. pojednostavit će sadrţaj. morat će nešto da korigira: ili će smanjiti zahtjeve ako ih je visoko postavio.U odnosu prema nastavniku učenik nije samo u pasivnoj poziciji. Da bi postigao uspjeh on saraĎuje sa nastavnikom.Ako na osnovu nje zaključi da učenici nisu shvatili tumačeni sadrţaj.  Učenik utječe na nastavnika povratnom informacijom.

dubini.Tokom pripreme i realizacije nastavnog procesa on neminovno uspostavlja odnos sa nastavnim sadrţajem i učenikom.NASTAVNIK U didaktičkom trouglu nastavnik je veoma vaţan faktor. Nastavniku su ostavljene velike mogućnosti da odlučuje o izboru. . a pogotovo o rasporeĎivanju nastavnog sadrţaja. obimu.

ako je i kada potrebno. podstiče. jer će svoju izuzetno odgovornu ulogu uspješnije ostvariti ako sa njima dobro suraĎuje. Dobar nastavnik se ne odupire utjecaju učenika. . Nastavna praksa. odreĎene strategije kompenzacije. ima daleko više uspjeha u odgojno-obrazovnom radu. a i mnoga istraţivanja potvrĎuju da nastavnik.Nove funkcije škole zahtijevaju i drugu ulogu nastavnika. Nastavnik nije više osoba koja samo “drţi sate” već više ličnost koja organizira. primjenjuje različite procese i stilove učenja i koja umije da primijen. vrjednuje. koji se suradnički ponaša(demokratsko rukovoĎenje).

kako će organizirati sat. obrnuto. učenik sa nastavnikom preko sadrţaja. koja će nastavna sredstva upotrijebiti-sve to nastavnik odlučuje na osnovi sadrţaja. .Koliki obim i koliku sloţenost materijala će planirati da obradi na nekom satu.Istina. ali oni znatno odreĎuju suštinu nastave i stil rada i nastavnika i učenika.SA DR ŢA J I Nastavnik uspostavlja odnos sa učenikom i. koje će nastavne metode koristiti. do koje dubine će u toj obradi ići. sadrţaji su neţiva materija.

na njegove stavove i uvjerenja. sistema poučavanja i sistema učenja. . izmeĎu tri faktora u didaktičkom trouglu(učeniknastavnik-gradivo) postoji uzajamno-povratni utjecaj.Na ovaj način se glavni faktori u nastavi(nastavnik.učenik i gradivo) dovode u uzajamnu vezu i shvataju se kao kibernetički sistem. na ukupni razvoj. U novije vrijeme ima nastojanja da se prevaziĎu jednostranosti tradicionalnog didaktičkog trougla i da se nastava shvati kao kibernetički sistem koji se sastoji od tri velika parcijalna sistema-predmetnoga(nastavnih sadrţaja).Sadrţaji utječu na obogaćivanje učenikove ličnosti. Ukratko.

U čemu je suština jednog. Kako nastavni zadatak utiče na odnos nastavnika prema učeniku? 3. obrazovanje se može podijeliti na svjesno i nesvjesno. Kakav je odnos između tri faktora u didaktičkom trouglu? . a u čemu drugog? 2.Pitanja 1. Polazeći od načina na koji se stiče.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful