You are on page 1of 4

Έτος 1ον

278η ημέρα,

Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013
Αριθμός Φύλλου 18
40η εβδομάδα,
Ανατολή Ηλίου 6:24,
Δύση 18:02

« Θεού Λόγος », ενημερωτικό εβδομαδιαίο φύλλο με σκοπό την πνευματική και ψυχική ωφέλεια των ενοριτών του Ιερού
Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.
Έκδοση: Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αχαρνών - Κατσανδρή 8 - Αχαρνές - πλατεία Αγίου Γεωργίου
τηλ.: 210-2469823 - e-mail: agiosgeorgiosaxarnes@gmail.com
Web: https://sites.google.com/site/agiosgeorgiosaxarnes
Επιμέλεια: Παπαδόπουλος Ν. Δαυΐδ – Πρωτοψάλτης, Κατηχητής, Υπεύθυνος Διαδυκτιακής Επικοινωνίας Ιερού Ναού
Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.

Διανέμεται δωρεάν εκ του Ιερού Ναού.

Κυριακή 6η Οκτωβρίου 2013.
Συναξάριον: Τῇ ΣΤ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ. Τῇ αὐτῇ
ἡμέρα, Μνήμη τῆς ἁγίας μάρτυρος Ἐρωτηΐδος. Ὁ ἅγιος νέος Ὁσιομάρτυς Μακάριος, ὁ
ἐκ Κίου μὲν τῆς Βιθυνίας καταγόμενος, ἐν Προύσῃ δὲ μαρτυρήσας, λιθοβοληθεὶς
πρότερον, ὕστερον ξίφει τελειοῦται κατὰ τὸ ἔτος 1590. Οσίων Κενδέα του
θαυματουργού, [Ίλαρίωνος του νέου, Ιωάννου, Ιωσήφ, Καλαντίου (ή Καλλαντίωνος),
Κασσιανού (της Γλυφάς) και Κασσιανού ( της Αξύλου ), των εν Κύπρω. Οσίος Γρηγορίος
του Χαντζτέλι Όσίου Ιννοκεντίου Βενιάμινωφ Μητροπολίτου Μόσχας και Ιεραποστόλου
Αλάσκας, Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Βουρλιώτισσας, Σύναξη των εν Κύπρω
Αγίων. Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας τιμάει τη μνήμη
του Αγίου Θωμά του Αποστόλου.
Ο Άγιος Θωμάς ο Απόστολος ήταν μεταξύ των δώδεκα μαθητών του
Κυρίου και ανήκε σε οικογένεια αλιέων. Ο Θωμάς, λοιπόν, μετά την
Ανάσταση του Χριστού και την πρώτη εμφάνισή Του στους μαθητές,
δυσπιστούσε σ' αυτά που του έλεγαν αυτοί. Αλλά ο Κύριος
επανεμφανίστηκε στους μαθητές μέσα στο υπερώον, όταν μεταξύ
τους βρισκόταν και ο Θωμάς. Τότε ο Κύριος προέτρεψε το Θωμά να
ψηλαφήσει τις πληγές από τα καρφιά που Τον σταύρωσαν, και να μη
γίνεται άπιστος, αλλά πιστός. Εκθαμβωμένος ο Θωμάς, προσκύνησε και ανεβόησε: «Ο
Κύριός μου και ο Θεός μου». Η δε απάντηση του Κυρίου ήταν τέτοια, που θα διδάσκει
όλους όσους θέλουν να δυσπιστούν στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Είπε, λοιπόν, ο
Κύριος: «ότι εώρακάς με, πεπίστευκας, μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες».

Δηλαδή, λέει ο Κύριος στο Θωμά, πίστεψες επειδή με είδες. Μακαριότεροι και
περισσότερο καλότυχοι είναι εκείνοι, που αν και δεν με είδαν, πίστεψαν.
Η παράδοση αναφέρει ότι ο Θωμάς μετά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος πήγε
και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πέρσες, Μήδους και τους Ινδούς. Στην Ινδία,
συνελήφθηκε από τον Βασιλία Mισδαίο, γιατί κατήχησε και βάπτισε τον γιό του Aζάνη,
την γυναίκα του Tερτία και της κόρες του Mυγδονία και Nάρκα. Αφού τον φυλάκισε τον
παρέδοσε σε πέντε στρατιώτες, οι οποίοι αφού τον ανέβασαν σε κάποιο βουνό τον
θανάτωσαν δια λογχισμού. Έτσι, τον αξίωσε ο Θεός όχι μόνο να κηρύξει το Ευαγγέλιό
Του, αλλά και να δώσει τη ζωή του γι' Αυτόν.
Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’.
Ἀπόστολε Ἅγιε Θωμᾶ, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ
ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακῆς 6 Οκτωβρίου 2013 (Γ´ Λουκά ζ´ 11-16)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπορεύετο ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς πόλιν
καλουμένην Ναΐν· καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ ἱκανοὶ καὶ ὄχλος πολύς. ῾Ως δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς
πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς μονογενὴς τῇ
μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως
ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. Καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος
ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ· Μὴ κλαῖε· καὶ
προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν,
καὶ εἶπε· Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. Καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ
ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. ῎Ελαβε δὲ φόβος πάντας καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν,
λέγοντες ὅτι προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν
αὐτοῦ.

Ερμηνευτική απόδοση.
Ἐκεῖνο τὸν καιρό, πῆγε ὁ ᾿Ιησοῦς σὲ μιὰ πόλη ποὺ λεγόταν Ναΐν. Μαζί του ἦταν ἀρκετοὶ
μαθητές του καὶ πολὺ πλῆθος. Τὴν ὥρα ποὺ πλησίαζαν στὴν πύλη τῆς πόλης, ἔβγαζαν
ἕναν νεκρό, τὸν μονάκριβο γιὸ μιᾶς μάνας, ποὺ μάλιστα ἦταν χήρα. Κόσμος πολὺς ἀπὸ
τὴν πόλη τὴ συνόδευε. ῞Οταν εἶδε τὴ χήρα ὁ Κύριος, τὴ σπλαχνίστηκε καὶ τῆς
εἶπε· «Μὴν κλαῖς». ῎Επειτα προχώρησε, ἀκούμπησε τὴ σορό, καὶ ἀφοῦ στὸ μεταξὺ αὐτοὶ
ποὺ βαστοῦσαν τὸ φέρετρο σταμάτησαν, εἶπε· «Νεαρέ, σὲ διατάζω νὰ σηκωθεῖς». ῾Ο
νεκρὸς ἀνακάθισε κι ἄρχισε νὰ μιλάει. ῾Ο ᾿Ιησοῦς τότε τὸν παρέδωσε στὴ μητέρα του.
῞Ολους τοὺς κυρίεψε δέος καὶ δόξαζαν τὸν Θεό· «Μεγάλος προφήτης», ἔλεγαν,
«ἐμφανίστηκε ἀνάμεσά μας!» καί· «῾Ο Θεὸς ἦρθε νὰ σώσει τὸν λαό του!»

Αφιέρωμα.
Πώς μπαίνουμε στον Ιερό Ναό και πώς συμπεριφερόμαστε κατά τις Ιερές Ακολουθίες της
Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

στ. Η θέση που θα σταθούμε. Μετά την προσκύνηση των Αγίων εικόνων, αθόρυβα, χωρίς να
ομιλούμε, χωρίς να χαιρετούμε ή πολύ χειρότερα, χωρίς ν' ασπαζόμαστε τους γνωστούς που
βλέπουμε μέσα στο Ναό, πηγαίνουμε και καταλαμβάνουμε μία θέση.

Εάν έχουμε ορθό εκκλησιαστικό φρόνημα, που είναι φρόνημα ταπεινό, με
συναίσθηση της αναξιότητας και αμαρτωλότητας μας, δεν ψάχνουμε να
βρούμε μια θέση στην πρωτοκαθεδρία. Το ταπεινό φρόνημα μας κάνει να
θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από τους άλλους και όχι να πιάσουμε μία θέση
μπροστά, από τις πρώτες. Εάν την ώρα αυτή που μπαίνουμε στον Ναό
συμπέσει να διαβάζεται ο Εξάψαλμος του Όρθρου ή το ευαγγέλιο,
σταματάμε την κίνησή μας στην είσοδο του κυρίως Ναού. Από τη θέση
αυτή παρακολουθούμε την ανάγνωση και μετά το πέρας συνεχίζουμε την
κίνησή μας. Έτσι πρέπει, από σεβασμό προς τις ιερές αυτές αναγνώσεις.
Αργότερα στη Μεγάλη Είσοδο, δεν γονατίζουμε, διότι τα Τίμια Δώρα δεν
έχουν ακόμη καθαγιαστεί, γονατίζουμε μόνο στα προηγιασμένα. (Ακολουθίες προηγιασμένων, την
Μ. Τεσσαρακοστή) Στη Θ. Κοινωνία από το «Μετά φόβου...» μέχρι το «Πάντοτε νυν και αεί και
εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν», επειδή ο Χριστός ευρίσκεται μπροστά μας, στην Ωραία Πύλη
και κοινωνούν οι πιστοί, δεν είναι σωστό να καθόμαστε. Στεκόμαστε όρθιοι, όσοι και αν είναι οι
μεταλαμβάνοντες. Ας κουραστούμε λίγο. Για τον σεβασμό μας αυτό, ο Θεός θα μας ευλογήσει
περισσότερο.
Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο.
Την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου η εκκλησία μας τιμάει τον
Άγιο Ιερομάρτυρα Πολυχρόνιο.
Ο Άγιος Πολυχρόνιος ο Ιερομάρτυρας ήταν ένας δυναμικός κληρικός του
4ου μ.Χ. αιώνα (εκ της επαρχίας Γαμφανήτιδος), που θυσιάστηκε για τα
ορθόδοξα δόγματα της Εκκλησίας μας. Ο πατέρας του Βαρδάνιος ήταν
γεωργός στο επάγγελμα, και φρόντισε ο γιος του να ανατραφεί όχι μόνο με τα
διδάγματα της πίστης, αλλά του παρείχε αρκετή και από την άλλη μόρφωση.
Έτσι ενώ ο πατέρας καλλιεργούσε τις αμπελοφυτείες του, ο γιος με ζήλο και
θέρμη καλλιεργούσε τον αμπελώνα του Κυρίου, διδάσκοντας τα θεία λόγια
και αγωνιζόμενος στον πολλαπλασιασμό της καρποφορίας του θείου σπόρου.
Ήταν μάλιστα ικανότατος συζητητής και πολλές φορές είχε καταντροπιάσει σοφούς των
ειδωλολατρών σε συζητήσεις φιλοσοφικές για την αλήθεια και τη θρησκεία. Κατόπιν ο
Πολυχρόνιος πήγε στην έδρα της σοφίας και των γραμμάτων, την Κωνσταντινούπολη. Εκεί έγινε
διάκονος και έπειτα πρεσβύτερος. Από το αξίωμα αυτό δεν έπαψε να διδάσκει και με πολλούς
τρόπους μοχθούσε για τη χριστιανική ανατροφή των ενοριτών του. Όταν όμως έγινε
αυτοκράτορας ο αρειανόφιλος γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Κωνστάντιος, ο Πολυχρόνιος
έμεινε στη μερίδα των κληρικών εκείνων, που για το ορθό δόγμα έμειναν απτόητοι μπροστά στους
διωγμούς και τις εξορίες που επέβαλε ο αιρετικός αυτοκράτορας. Έτσι οι Αρειανοί, ανέλαβαν
αυτοί οι ίδιοι να απαλλαγούν μια κι έξω από αυτόν. Κάποια μέρα λοιπόν που ο Πολυχρόνιος
Ιερουργούσε, μια ομάδα από Αρειανούς εισέβαλε στον ναό και τον έσφαξαν πάνω στη Αγία
Τράπεζα, και έτσι έγινε τίμιο ολοκαύτωμα για την πίστη του Χριστού, που με τη δική Του θυσία
σήκωσε τη δική μας σωτηρία..
Και των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου.
Οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος υπηρετούσαν στις στρατιωτικές τάξεις του
αυτοκράτορα Μαξιμιανού. Τους διέκρινε μεγάλη ανδρεία στα πεδία των
μαχών, αλλά και σωφροσύνη στην καθημερινή τους ζωή. Γι' αυτό και ο
αυτοκράτορας τους απένειμε τα αξιώματα του πριμικηρίου της σχολής των
Kεντηλίων και του σεκουνδουκηρίου, αντίστοιχα. Όταν έμαθε ότι οι δύο
επίλεκτοι στρατιώτες του ήταν χριστιανοί, δεν ήθελε με κανένα τρόπο να το
πιστέψει. Για να πεισθεί λοιπόν χειροπιαστά, οργάνωσε τελετές με θυσίες σε

ειδωλολατρικό ναό και κάλεσε να παραστούν σ' αυτές οι Σέργιος και Βάκχος. Οι δύο χριστιανοί
στρατιώτες αρνήθηκαν και ομολόγησαν το Χριστό με θαρραλέο φρόνημα. Εξοργισμένος τότε ο
αυτοκράτορας, διέταξε και τους αφαίρεσαν τα διάσημα των αξιωμάτων τους. Έπειτα, αφού τους
ενέπαιξαν και τους διαπόμπευσαν με διάφορους τρόπους, τους έστειλαν σε ένα σκληρό δούκα της
Ανατολής, τον Αντίοχο. Αυτός με πρωτοφανή ωμότητα μαστίγωσε μέχρι θανάτου το Βάκχο. Στο
δε Σέργιο, επειδή κάποτε τον είχε ευεργετήσει, πρότεινε, αφού αρνηθεί το Χριστό, να του χαρίσει
τη ζωή. Η γενναία απάντηση του Σεργίου ήταν τα λόγια του Απ. Παύλου «Ἐμοὶ τὸ ζῆν Χριστὸς
καὶ τὸ ἀποθανεὶν κέρδος» (προς Φιλιππησίους, α' 21). Σε μένα, είπε ο Σέργιος, ζωή είναι ο
Χριστός. Αλλά και το να πεθάνω είναι κέρδος, διότι έτσι θα ενωθώ πλήρως με το Χριστό. Τότε, ο
Αντίοχος αμέσως έδωσε διαταγή και τον αποκεφάλισαν.
Γέροντας Πορφύριος: Τίποτα στη ζωή μας δεν είναι τυχαίο.

Ο Γέροντας, καθισμένος κάτω από ένα πεύκο, ένα καλοκαιρινό
απόγευμα, μας μιλούσε για την απεριόριστη εμπιστοσύνη που πρέπει
να έχουμε στην πρόνοια του Θεού: «Ξέρετε, αυτό που λέει η Γραφή
“και αι τρίχες της κεφαλής υμών ηριθμημέναι εισί”, είναι
πραγματικότητα. Έτσι είναι. Τίποτε στη ζωή μας δεν είναι τυχαίο. Ο
Θεός φροντίζει ακόμη και για τις πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Δεν αδιαφορεί
για μας, δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο. Μας αγαπά πολύ, μας έχει στο νού του κάθε
στιγμή και μας προστατεύει. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να μη φοβόμαστε
τίποτε». Ρωτούσαμε τον Γέροντα Πορφύριο, μετά την εισβολή, τι θα γίνει με την Κύπρο
κι έλεγε: «Ας κάνει ο Θεός τη δουλειά Του». Το ίδιο έλεγε, όταν γίνονταν οι μεγάλοι
σεισμοί στην Ελλάδα κι έμενε ανεπηρέαστος από την κατάσταση. Έλεγε: «Εμείς να
γίνουμε καλοί κι ο Θεός ας κάνει ο,τι θέλει». «Σού έρχονται φοβίες μερικές φορές, όπως
μου λες, γιατί δεν αγαπάς πολύ τον Χριστό. Αυτό είναι όλο.
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ
Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013 και μετά το πέρας της
Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί εντός του Ιερού Ναού ο
Αγιασμός για την έναρξη του νέου Κατηχητικού έτους
της Ενορίας μας. Προσκαλούνται οι γονείς και τα
παιδιά όλων των τάξεων, καθώς και όλοι οι αγαπητοί
μας ενορίτες.
Καλή Κατηχητική χρονιά.

εκ του Ιερού Ναού.

Δραστηριότητες ενορίας μας.
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, Σχολή Αγιογραφίας, Τμήματα όλων των βαθμίδων Κατηχητικών
Συνάξεων ( κάθε Κυριακή 16 - 18 μ.μ.), Σχολή Παραδοσιακού Δημοτικού Τραγουδιού,
Οικονομική ενίσχυση σε απόρους, Διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες της Ενορίας,
Ιατρική περίθαλψη σε ανασφάλιστους ενορίτες από 2 ( δύο) εθελοντές Γιατρούς, Η ενορία μας
διαθέτει ποδοσφαιρική ομάδα επ ονόματι "Τροπαιοφόροι" Συμμετέχοντας στα τουρνουά
ποδοσφαίρου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως.
Καλή και ευλογημένη εβδομάδα.