PENYEDIAAN DOKUMEN KERTAS CADANGAN A. Rekabentuk Kulit Kertas Cadangan ialah seperti berikut: i. Kertas A4 berwarna kuning; ii.

Mempunyai Logo dan nama IPG; iii. Mempunyai nama program; dan iv. Mempunyai nama penganjur; B. Penulisan kandungan Kertas Cadangan hendaklah menggunakan spesifikasi berikut: i. Dokumen bersaiz A4; ii. Marjin tepi (kiri, kanan, atas dan bawah) 1 inci; dan iii. Font Arial bersaiz 12 dan line spacing 1.5 lines; C. Lampiran Dokumen Sokongan: i. Cabutan muka surat Proforma ATAU Sukatan Pelajaran ATAU lain-lain dokumen yang boleh membuktikan kewajaran penganjuran program. (Aktiviti di bawah anjuran JPP tidak memerlukan dokumen ini); ii. Senarai jawatankuasa induk penganjur sekiranya senarai melebihi satu muka surat; iii. Jadual Program/Aktiviti; iv. Jadual Anggaran Perbelanjaan/Kewangan; dan v. Helaian tandangan sokongan dan kelulusan D. Kaedah binding: i. Dokumen yang telah siap dicetak hendaklah di binding menggunakan dawai kokot dan dilekatkan binding tape pada tetulangnya. Penggunaan comb binding tidak dibenarkan.

3 A.2 4. peserta diharapkan akan dapat mencapai objektif berikut: 4. 3.0 OBJEKTIF Setelah tamat program ini.0 AHLI JAWATANKUASA Sekiranya ramai.0 RASIONAL Tuliskan justifikasi atau alasan yang konkrit yang menyebabkan program ini perlu dianjurkan (seperti perkaitannya dengan proforma atau lain-lain alasan yang kukuh).0 MATLAMAT Tuliskan apakah ekspektasi atau harapan pihak penganjur atas peserta setelah melalui program ini.0 PENGANGKUTAN JADUAL PROGRAM Rujuk Lampiran ___ .1 4.0 10.0 TARIKH TEMPAT Tuliskan nama tempat lengkap dengan alamat jika lokasinya di luar IPG. 4.FORMAT PENULISAN KANDUNGAN TAJUK KERTAS CADANGAN 1. sila gunakan Lampiran 8.0 6.0 PESERTA Rujuk Lampiran ___ 9. dan C. 5. 2.0 PENGENALAN Tuliskan overview atau ringkasan gambaran mengenai program yang hendak dianjurkan. 7. B.

0 ANGGARAN PERBELANJAAN Rujuk Lampiran __ 12.0 LAMPIRAN KELULUSAN Disediakan oleh tt (NAMA PENYEDIA) Pengerusi Nama Jawatankuasa/Organisasi Penganjur .0 PENUTUP Tuliskan apakah harapan penganjur atas program yang akan dianjurkan 13.11.

..... BAHAGIAN B : GURU BESAR ULASAN: ...................…………………………………………………………………………………………… DILULUSKAN Tarikh : …………………………………… Tandatangan & Cop ...........BAHAGIAN A: MENTOR Data dan maklumat yang diberikan adalah betul... Butiran kewangan yang diberikan adalah betul Telah disemak dengan teliti ULASAN:……………………………………………………………………………………………… Tarikh : Tandatangan & Cop .........

FORMAT REKA BENTUK KULIT INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN KERTAS CADANGAN NAMA PROGRAM/AKTIVITI Nama Penganjur .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful