Тест по географија за VIII одделение

А. За точен одговор на прашањето, заокружи ДА или НЕ
(секој точен одговор носи 1 поен)

1.
2.
3.
4.
5.

Бретања е полуостров во Англија ________________________ ДА
Најзападна точка во Европа е `ртот Мароки ________________ ДА
Фјордови се длабоки тесни морски заливи _________________ ДА
Голфската струја тече низ Средоземно Море _______________ ДА
Водата во Касписко Езеро е солена _______________________ ДА

НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ

Б. Заокружи ја буквата пред точниот одговор:
(секој точен одговор носи 2 поени)

1. Најголем залив во Атлантски Океан е:
а) Фински б) Ла Манш в) Балтички г) Бискајски
2. Планината Пинд се наоѓа во:
а) Франција
б) Шпанија
в) Грција
г) Италија
3. Касписко Езеро зафаќа површина од:
а) 244.000 км2
б) 370.000 км2
в) 2857 км2
г) 40.500 км2
4. Низ градот Париз тече реката:
а) Темза
б) Рона
в) Сена
г) Рајна
5. На островот Крит е застапена (клима):
а) Степска
б) Супполарна
в) Суптропска
г) Континентална

В. Дополни ги речениците на празните линии:
(секој точен одговор носи 1 поен)

1. Скандинавскиот Полуостров од континенталниот дел на Европа е одделен со
протоците ______________________ и ____________________ .
2. Највисокиот врв во западниот дел на Европа __________________ е висок _________
метри и се наоѓа на планините __________________ .
3. Најголеми острови во Атлантскиот Океан се ____________________,
____________________
и _________________________ .
4. Најпознати леднички езера на Алпите се:
____________________, ______________________ и ____________________ .
5. На кои сливни подрачја им припаѓаат следните реки:
Ебро . . . . . . ._________________
Рајна . . . . . . . _________________

Дунав . . . . . . . . ______________________
Печора . . . . . . . ______________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times