You are on page 1of 7

Lokalizacja Elektrowni

Elektrowni Jądrowej

Jądrowej w Gminie

Gminie Choczewo

Choczewo

1

EEnvironment PProtection PProgram

ADAM SZYMAŃSKI

ADAM

SZYMAŃSKI

Kierzkowo 22A, 84-210 Choczewo

Poland

Poland

Lokalizacja Elektrowni Jądrowej w Gminie Choczewo 1 E E nvironment P P rotection P P rogramadi_epp@wp.pl Nasze środowisko WYDMA WYDMA LUBIATOWSKA LUBIATOWSKA – NATURA NATURA 2000 2000 jest kapitałem WSZYSTKICH POLAKÓW i EUROPEJCZYKÓW. __________________________________________________________________________ Lokalizacja Lokalizacja Elektrowni Jądrowej Elektrowni Jądrowej W W Gminie Choczewo O O Ochronie Obszarów 2000 NATURA W W Lubiatowie mówią Andrzej Dziura z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i prof. Andrzej Strupczewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych 2013 2013 " id="pdf-obj-0-47" src="pdf-obj-0-47.jpg">
Nasze środowisko WYDMA WYDMA LUBIATOWSKA LUBIATOWSKA – NATURA NATURA 2000 2000
Nasze środowisko
WYDMA
WYDMA LUBIATOWSKA
LUBIATOWSKA – NATURA
NATURA 2000
2000

jest kapitałem WSZYSTKICH

POLAKÓW i EUROPEJCZYKÓW.

__________________________________________________________________________

Lokalizacja

Lokalizacja

Elektrowni Jądrowej

Elektrowni

Jądrowej

WW Gminie

Gminie Choczewo

Choczewo

OO Ochronie

Ochronie Obszarów

Obszarów

NATURA 2000

NATURA

2000 WW Lubiatowie

Lubiatowie

mówią

Andrzej Dziura

z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

i

prof. Andrzej Strupczewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych

2013

2013

Lokalizacja Elektrowni

Elektrowni Jądrowej

Jądrowej w Gminie

Gminie Choczewo

Choczewo

2

  • 1. 1.

Wprowadzenie

Od dwóch lat toczy się spór mieszkańców wsi Lubiatowo, Kopalino, Osieki Lęborskie i

Kierzkowo (Gmina

Gmina Choczewo

Choczewo) z Polską

Polską Grupą

Grupą Energetyczną

Energetyczną EJ1

EJ1 sp.

sp. zz o.o.

o.o. (PGE

PGE), dotyczący

lokalizacji „pierwszej” polskiej elektrowni

elektrowni jądrowej

jądrowej o mocy 3000 MW.

Należy zadać sobie następujące pytanie: Co jest powodem tego sporu ?

Odpowiedź na to pytanie jest niesłychanie prosta! PGE

PGE przyjmuje, w procesie wyboru lokalizacji

inwestycji, całkowicie błędne założenie, a mianowicie: antycypuje, że w POLSCE

ochrona

ochrona

środowiska

środowiska nic

nic nie

nie kosztuje

kosztuje, a to automatycznie implikuje całkowitą wolność wyboru i działania.

A więc można wskazać również obszary Natura

Natura 2000

2000. Absurd tego założenia jest dla wielu

Polaków ewidentny.

Polaków

W

tym

kontekście

warto

tutaj

przytoczyć

wypowiedź

Departamentu

Informacji

o

Środowisku z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie:

Natura 2000

Natura

2000 jest najmłodszą z form ochrony przyrody, wprowadzoną w 2004 roku w Polsce jako jeden z

obowiązków związanych z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Obszary Natura

Natura 2000

2000

powstają we wszystkich państwach członkowskich tworząc Europejską Sieć Ekologiczną obszarów ochrony

Natura 2000

Natura

2000.

Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura

Natura 2000

2000 jest zachowanie określonych

typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

Drugim jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej.

Powstanie sieci Natura

Natura 2000

2000, która jest światowym ewenementem w zakresie międzynarodowej, obszarowej

ochrony przyrody potwierdza, że ochrona zagrożonej różnorodności biologicznej Europy jest jednym z

priorytetów działalności Unii Europejskiej.

Rozwijając dalej wątek kosztów ochrony

ochrony środowiska

środowiska należy przytoczyć również oświadczenie

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie:

„W ramach działania 5.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Generalna

Dyrekcja Ochrony Środowiska wraz z 16 regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska realizuje projekt

POIS.05.03.00-00-186/09 pn. "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura

Natura 2000

2000 na

obszarze Polski Polski". Projekt dofinansowany jest w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego. Jest to kwota ponad 23 mln zł. Instytucją wdrażającą, która nadzoruje realizację projektu,

jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.”

Reasumując można jednoznacznie stwierdzić, że wbrew temu co zakłada PGE

PGE,

Polska jest członkiem Unii Europejskiej, a więc ochrona sieci Natura

Natura 2000

2000 należy do

obowiązków władz rządowych

i

ochrony

ochrony

środowiska

środowiska

kosztuje

podatnika

niebagatelne

pieniądze

(ponad

9%

kwoty

wydatkowanej na „bezsensowne” badania lokalizacyjno-środowiskowe. 1 Jedyny, jak

dotychczas, ogólny opis wspomnianych badań można znaleźć w publikacji:

2.

2.

Inwestycje

Inwestycje nana obszarach

obszarach Natura

Natura 2000

2000

NNa temat realizacji inwestycji na obszarach Natura

Natura 2000

2000 wypowiedział się dla

  • 1 Opis pojęcia „bezsensowne” przedstawia portal branżowy Defense24 pt. ”Rosjanie, bułgarska mafia energetyczna i

polska elektrownia atomowa

...”,

29 września 2013r.

Lokalizacja Elektrowni

Elektrowni Jądrowej

Jądrowej w Gminie

Gminie Choczewo

Choczewo

3

czytelników Forbesa (08.12.2011r) p. Andrzej Dziura - dyrektor Departamentu Ocen

Oddziaływania na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, radca prawny i ekspert w

zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Cytujemy poniżej skrót wywiadu przeprowadzonego

przez redaktorów Forbesa z dyrektorem Andrzejem Dziurą.

Forbes: Czym różni się realizacja inwestycji na obszarze Natura

Natura 2000

2000 od realizacji inwestycji poza takim obszarem?

Andrzej Dziura:

Realizacja inwestycji na obszarze Natura

Natura 2000

2000 nie musi różnić się od realizacji inwestycji poza

takim obszarem. Lokalizacja przedsięwzięcia na obszarze objętym tą formą ochrony przyrody czy poza nim nie

oznacza, że planowana inwestycja będzie powodowała znaczące negatywne skutki środowiskowe i wystąpią w

związku z tym jakiekolwiek ograniczenia inwestycyjne.

Jednak, realizacja przedsięwzięcia jest poprzedzona postępowaniem, którego celem jest ustalenie wpływu

planowanego zamierzenia na obszar Natura Natura 2000 2000, a jedynie w skrajnych przypadkach brakiem zgody na realizację

inwestycji.

Forbes: Co oznacza termin „znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura

Natura 2000

2000?

Andrzej Dziura:

Zgodnie z ustawową definicją, znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura

Natura 2000

2000

rozumiane jest jako wpływ na cele ochrony obszaru Natura

Natura 2000

2000. Dotyczy to m. in. działań mogących pogorszy lub

negatywnie wpłynąć na stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt dla których ochrony

został wyznaczony obszar Natura

Natura 2000

2000. Przy analizie wpływu na obszar Natura

Natura 2000

2000 niezmiernie ważne jest

niepogorszenie integralności obszaru i spójności sieci.

Program Natura

Natura 2000

2000 to europejska sieć obszarów mających na celu ochron najcenniejszych przyrodniczo siedlisk i

gatunków. Obszar Natura

Natura 2000

2000 może łączy się funkcjonalnie z innymi obszarami, np. poprzez układ lasów, dolin

rzek, zadrzewienia, które stanowi spójny korytarz ekologiczny. Negatywne oddziaływanie na obszar Natura

Natura 2000

2000

określają odpowiednie władze, po analizie skutków dla danego terenu z punktu widzenia celów jego ochrony.

Forbes: Jakie działania nie wymagaj decyzji środowiskowej,

ale mogą znacząco oddziaływa na obszar Natura 2000?

Andrzej Dziura:

Decyzji środowiskowej nie wymagaj

jedynie przedsięwzięcia spoza rozporządzenia Rady

Ministrów z 9 listopada 2004 roku w sprawie

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływa na

środowisko. Są to przedsięwzięcia z tzw. III grupy. Dla

nich rozpoznanie potencjalnego wpływu odbywa się na

etapie analizy poprzedzającej wydanie postanowienia o

konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia

oceny oddziaływania na obszar Natura

Natura 2000

2000, na etapie

której odbywa się ocena właściwa.

Forbes: W jaki sposób można się upewnić , że realizacja

Natura Natura 2000 2000 „Białogóra” „Białogóra” 2013 2013
Natura
Natura 2000
2000 „Białogóra”
„Białogóra” 2013
2013

inwestycji nie będzie miała znaczącego oddziaływania na obszar Natura

Natura 2000

2000?

Andrzej Dziura:

Pewność tę można uzyskać wyłącznie po poprawnym przeprowadzeniu oceny oddziaływania na

obszar Natura

Natura 2000

2000 . Ocena oparta jest na raporcie o oddziaływaniu przygotowanym przez

inwestora, który podlega weryfikacji przez odpowiednie władze, przy udziale społeczeństwa i

organizacji ekologicznych.

Forbes: Czy zawsze konieczne jest sporządzanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?

Andrzej Dziura: Nie. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku realizacji inwestycji z tzw. II i III grupy,

raport o oddziaływaniu na środowisko należy przygotować tylko wówczas, gdy podczas wstępnej analizy zostanie

3.

3.

stwierdzona konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura

Natura 2000

2000.

Czy badania

Czy

badania lokalizacyjne

lokalizacyjne ii środowiskowe

środowiskowe planowane

planowane przez

przez PGE

PGE należą

należą

dodo

kategorii

kategorii

tzw.

tzw.

pprzedsięwzięć

rzedsięwzięć

mogących

mogących

zawsze

zawsze

znacząco

znacząco

oddziaływać

oddziaływać

na

środowisko ?

Lokalizacja Elektrowni

Elektrowni Jądrowej

Jądrowej w Gminie

Gminie Choczewo

Choczewo

4

RRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) określa zadania tego

typu. Jest rzeczą oczywistą, że badania lokalizacyjne i środowiskowe związane z przygotowaniem

terenu pod budowę elektrowni jądrowej nie zostały tam uwzględnione. Również Rozporządzenie

Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko nic nie mówi na ten temat. Dlaczego tak jest?

Odpowiedź jest bardzo prosta. Dotychczas w Polsce nie planowano i nie wykonywano tego typu

badań, ani na terenach Natura

Natura 2000

2000, ani w ich pobliżu, a więc brak jest specjalistów, którzy

mogliby opracować tego typu zagadnienia. Oczywiście, że taka sytuacja jest bardzo pozytywnie

odbierana jedynie przez lobby atomowe, a urzędnicy państwowi nie potrafią w takiej sytuacji

podjąć prawidłowych decyzji, ponieważ „jakoby” brak jest stosownej wykładni prawnej. Aby

ułatwić urzędnikom podejmowanie właściwych decyzji Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

wydała specjalne opracowanie pt. „Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko –

przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów” (Warszawa 2011), w którym czytamy rzecz

następującą:

„Ustawa Prawo geologiczne i górnicze zalicza rudy pierwiastków promieniotwórczych do kopalin

podstawowych. Wspominana ustawa określa też znaczenie poszukiwania (art. 6 pkt 4), którym jest

wykonywanie prac geologicznych w celu odkrycia i wstępnego udokumentowania zasobów złóż kopalin lub

wód podziemnych oraz rozpoznawania (art. 6 pkt 5), czyli wykonywania prac geologicznych na obszarze

wstępnie udokumentowanego złoża kopaliny lub wód podziemnych. Przy czym praca geologiczna (art. 6 pkt

2) to projektowanie i wykonywanie badań w celu ustalenia budowy geologicznej kraju, a zwłaszcza

poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wód podziemnych, określania warunków geologiczno-

inżynierskich, a także sporządzanie map i dokumentacji geologicznych oraz projektowanie i wykonywanie

badań na potrzeby wykorzystania ciepła Ziemi lub ujmowania wód podziemnych.”

Jest rzeczą bezdyskusyjną, iż badania lokalizacyjne związane z budową elektrowni jądrowej należy

zaliczyć do prac geologicznych prowadzonych w celu ustalenia budowy geologicznej obszaru

wskazanego pod lokalizację. Stąd wynika stosowanie w tym przypadku Ustawy Prawo geologiczne

i górnicze (9 czerwca 2011 r., Dz. U. Nr 163, art. 2 ust. 1 pkt 3). W ustawie tej nakłada się na

prowadzącego badania lokalizacyjne następujący obowiązek:

Art. 79. 1. Prace geologiczne z zastosowaniem robót geologicznych mogą być wykonywane tylko na podstawie

projektu robót geologicznych.

Art. 79. 3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania

dotyczące projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, kierując się

potrzebami ochrony środowiska, zapewnienia należytego rozpoznania geologicznego oraz wymagań w zakresie

bezpieczeństwa.

Art. 80. 1. Projekt robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ

administracji geologicznej, w drodze decyzji.

Art. 80. 5. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Art. 80. 7. Organ administracji geologicznej odmawia zatwierdzenia projektu robót geologicznych, jeżeli:

1) projektowane roboty geologiczne naruszałyby wymagania

ochrony środowiska.”

Zgodnie z prezentowaną wyżej wykładnią prawną projekt prac geologicznych związanych z

badaniami lokalizacyjnymi powinien zostać przedłożony Ministrowi Środowiska, a z jego

upoważnienia dalszą procedurę administracyjną będzie prowadził Główny Geolog Kraju, który w

oparciu o sugestie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ) wyda

stosowne postanowienie. Zatem na pytanie postawione w tytule rozdziału, a więc „Czy badania

lokalizacyjne będą miały wpływ na obszary

Natura 2000

Natura

2000 ww Lubiatowie

Lubiatowie?

można

będzie

Lokalizacja Elektrowni

Elektrowni Jądrowej

Jądrowej w Gminie

Gminie Choczewo

Choczewo

5

odpowiedzieć, po poprawnym przeprowadzeniu oceny wpływu tych badań na środowisko. Raport

oceniający ten wpływ, przygotowany przez PGE PGE, będzie podlegał weryfikacji poprzez RDOŚ przy

udziale społeczeństwa i organizacji ekologicznych.

A co PGE

PGE mówi na ten temat:

Lokalizacja Elektrowni Jądrowej w Gminie Choczewo 5 odpowiedzieć, po poprawnym przeprowadzeniu oceny wpływu tych badań nahttp://pl.scribd.com/doc/153134807/Recenzja-PGE w sposób krytyczny opisuje przygotowanie formalne wykonawców badań lokalizacyjnych. Niestety, jeżeli wyżej wspomniani wykonawcy prezentują tego typu przygotowanie i zaangażowanie to należy jednoznacznie powiedzieć i to głośno: tym „ekspertom” to my, z najwyższym szacunkiem, " id="pdf-obj-4-38" src="pdf-obj-4-38.jpg">

Jak zwykle, jeśli chodzi o stronę merytoryczną zagadnienia, PGE

PGE składa ogólnikowe zapewnienia,

aby nie stwarzać precedensu, że w ogólnych zarysach wiedzą o co interlokutor pyta. Czy PGE

PGE w

ogóle wie, że na działce wskazanej pod lokalizację elektrowni jądrowej znajdują się obszary

Natura 2000

Natura

2000 ? Jeżeli prof. Strupczewski

o

tym wie,

to

PGE też zostało poinformowane. W

PGE

wywiadzie udzielonym dla portalu ekorynek.com profesor powiedział:

„Żarnowiec jako miejsce lokalizacji elektrowni było gruntownie badane 20 lat temu i efekty były pozytywne,

więc może uzyskać wskazanie także teraz. Natomiast dla Choczewa, choć analizowano taką możliwość także

w przeszłości, wyniki analiz nie były tak pozytywne. Gdy chodzi o badania środowiskowe, trzeba będzie teraz

jeszcze brać pod uwagę fakt sąsiedztwa terenów Natura

Natura 2000

2000 . I to może być źródłem potencjalnych

problemów oraz niechęci społecznej.”

Szanowny Profesorze społeczność lokalna Gminy

Gminy Choczewo

Choczewo nie widzi żadnych problemów.

Wystarczy tylko, aby PGE

PGE przedłożyło do wglądu raport opisujący wpływ badań lokalizacyjnych

na

obszary Natura

Natura 2000

2000, znajdujące

się na wskazanej

przez

PGE działce, który zostanie

PGE

natychmiast przekazany niezależnym ekspertom. Wspomniany raport zostanie merytorycznie

zweryfikowany. Przykładowo, publikacja http://pl.scribd.com/doc/153134807/Recenzja-PGE w

sposób krytyczny opisuje przygotowanie formalne wykonawców badań lokalizacyjnych. Niestety,

jeżeli wyżej wspomniani wykonawcy prezentują tego typu przygotowanie i zaangażowanie to

należy jednoznacznie powiedzieć i to głośno: tym „ekspertom” to my, z najwyższym szacunkiem,

Lokalizacja Elektrowni

Elektrowni Jądrowej

Jądrowej w Gminie

Gminie Choczewo

Choczewo

6

już dziękujemy.

Przykładowo rys. 1 przedstawia mapę wstępnej lokalizacji dla elektrowni jądrowej, opracowaną

przez ekspertów PGE

PGE i prezentowaną na spotkaniu w USA.

Rys. 1 Lokalizacja Lubiatowo Lubiatowo (opracowanie PGE PGE dla USA)
Rys. 1 Lokalizacja Lubiatowo
Lubiatowo
(opracowanie PGE
PGE dla USA)

Ta sama mapa zaprezentowana mieszkańcom Gminy

wygląda następująco (patrz rys. 2).

Gminy Choczewo

Choczewo

Rys 2. Lokalizacja Lubiatowo (opracowanie dla mieszkańców Gminy PGE Choczewo

Rys 2. Lokalizacja Lubiatowo

Lubiatowo (opracowanie

PGE dla mieszkańców Gminy

PGE

Gminy Choczewo

Choczewo)

Natomiast mapę wspomnianej lokalizacji

opracowaną przez niezależnych ekspertów wraz z

zaznaczonymi terenami

Natura 2000

Natura

2000 prezentuje

rys.3. Natura

Natura 2000

2000 została oznaczona kolorem niebieskim.

Czyż nie jest zadziwiająca różnica jakości w tych trzech

rozpatrywanych przypadkach ? Aby unaocznić wszystkim

charakter środowiska, o którym mówimy, prezentujemy

rys.4.

Rys. 4 Lokalizacja Lubiatowo

Rys. 4 Lokalizacja Lubiatowo

Lubiatowo

Rys. 3 Lokalizacja Lubiatowo (kolor niebieski Natura 2000

Rys. 3 Lokalizacja Lubiatowo

Lubiatowo (kolor

niebieski Natura

Natura 2000

2000)

Teren przedstawiony na rys. 4 będzie „badany”

badany przy pomocy sprzętu prezentowanego na rys. 5.

Rys. 5 Sprzęt "badawczy" stosowany przez firmę WorleyPearsons (źródło: WorleyPearsons ) WorleyPearsons

Rys. 5 Sprzęt "badawczy"

"badawczy" stosowany przez firmę WorleyPearsons

WorleyPearsons (źródło:

WorleyPearsons)

WorleyPearsons

Lokalizacja Elektrowni

Elektrowni Jądrowej

Jądrowej w Gminie

Gminie Choczewo

Choczewo

7

Mieszkańcy Gminy

Gminy Choczewo

Choczewo zapytali konsorcjum przygotowujące badania lokalizacyjne:

Lokalizacja Elektrowni Jądrowej w Gminie Choczewo 7 Mieszkańcy Gminy Choczewo zapytali konsorcjum przygotowujące badania lokalizacyjne: Whttp://pl.scribd.com/doc/153134807/Recenzja-PGE opisano odpowiedzi konsorcjum, planującego badania lokalizacyjne w Lubiatowie na szereg pytań czysto technicznych. Jeżeli taki jest poziom przygotowania ekspertów konsorcjum, to musi Pan przyznać, że coś tutaj jest wysoce zadziwiające i niestety nie jest to postawa kontestująca. Dlatego nikogo nie dziwi fakt, że wykonawcy badań lokalizacyjnych w Lubiatowie nie są skłonni pokazać efekty swoich wielomiesięcznych dociekań. Być może znajdzie się ktoś, kto przeglądając dokumentację natrafi na tzw. efekt „chłodzenia motopompą strażacką” (patrz: http://pl.scribd.com/doc/146817600/PGE-Choczewo-2 ) , bądź swoistego rodzaju procedurę „certyfikacji” (patrz: http://pl.scribd.com/doc/153134807/Recenzja-PGE ) . 4. 4. Podsumowanie Podsumowanie Dziękujemy prof. Andrzejowi Strupczewskiemu za obiektywne przedstawienie problemów związanych z ochroną środowiska i oczekujemy od konsorcjum WorleyParsons&PGE przedłożenia opinii publicznej ( akcjonariuszom ) raportu opisującego wpływ badań lokalizacyjnych na obszary Natura 2000 dla lokalizacji Lubiatowo " id="pdf-obj-6-30" src="pdf-obj-6-30.jpg">

W świetle rysunków 4 i 5 odpowiedź udzieloną przez PGE

PGE pozostawiamy bez komentarza.

W swoim wywiadzie prof. Strupczewski powiedział również, że

WorleyParsons WorleyParsons to renomowana firma, która wcześniej wykonywała podobne badania dla projektów

elektrowni w Turcji, Egipcie, Jordanii i Armenii. I nie sądzę, by w Polsce pojawili się rzeczoznawcy, którzy

byliby w stanie takie badania zakwestionować. Choć oczywiście zawsze mogą pojawić się osoby, chcące

kontestować wyniki.”

W przedstawionej wyżej publikacji http://pl.scribd.com/doc/153134807/Recenzja-PGE opisano

odpowiedzi konsorcjum, planującego badania lokalizacyjne w Lubiatowie Lubiatowie, na szereg pytań czysto

technicznych. Jeżeli taki jest poziom przygotowania ekspertów konsorcjum, to musi Pan przyznać,

że coś tutaj jest wysoce zadziwiające i niestety nie jest to postawa kontestująca. Dlatego nikogo nie

dziwi fakt, że wykonawcy badań lokalizacyjnych w Lubiatowie Lubiatowie nie są skłonni pokazać efekty

swoich wielomiesięcznych dociekań. Być może znajdzie się ktoś, kto przeglądając dokumentację

natrafi na tzw. efekt „chłodzenia motopompą strażacką” (patrz:

http://pl.scribd.com/doc/146817600/PGE-Choczewo-2), bądź swoistego rodzaju procedurę

4.

4.

Podsumowanie

Podsumowanie

Dziękujemy prof. Andrzejowi Strupczewskiemu za obiektywne przedstawienie problemów

związanych z ochroną środowiska i oczekujemy od konsorcjum WorleyParsons&PGE WorleyParsons&PGE,

przedłożenia opinii publicznej (akcjonariuszom) raportu opisującego wpływ badań

lokalizacyjnych na obszary Natura

Natura 2000

2000 dla lokalizacji Lubiatowo

Lubiatowo.