!

thi ch$n '(i tuy)n HSG Qu+c gia THPT-Môn Hóa h$c-Trang 1/2
S GIÁO D#C VÀ &ÀO T'O K) THI CH,N &.I TUY/N HSG QU2C GIA
QU4NG TR5 Khoá ngày: 18 tháng 9 nm 2012
Môn thi: HOÁ H,C (Vòng 2)
Th#i gian: 180 phút (không k th$i gian giao '()

Câu 1. (3,0 'im)
So sánh và gi&i thích ng(n g*n:
1. Tính baz$ c-a N,N-/imetylanilin (1) và 2,4,6-trinitro-N,N-/imetylanilin (2).
2. Tính axit c-a dãy:

HO COOH COOH
HO
COOH
OH
COOH
M N
P
Q
, ,
,

3. Nhi0t 34 sôi c-a: cumen (A), ancol benzylic (B), anisol (C) (metylphenyl ete), benzan3ehit
(D) và axit benzoic (E).
Câu 2. (5,0 'im)
1. T5 3á vôi, than 3á, n67c và các ch9t vô c$ khác, hãy vi:t ph6$ng trình ph&n ;ng 3i<u ch:
các ch9t sau: phenol; axit oxalic; 2,4,6-tribromphenol; 2,4,6-tribromanilin.
2. So sánh kh& nng ph&n ;ng th: c-a các nguyên t= hi3ro > các nguyên t= cacbon b?c 1, b?c 2,
b?c 3 trong phân t= isopentan. Bi:t r@ng khi clo hóa isopentan thu 36Ac hBn hAp 3Dng phân dEn xu9t
m4t lFn th: nh6 sau:
1 – clo – 2 – metyl butan 30%; 1 – clo – 3 – metyl butan 15%;
2 – clo – 3 – metyl butan 33%; 2 – clo – 2 – metyl butan 22%.
3. Hi3rocacbon (A) có công th;c phân t= là C
9
H
10
. (A) có kh& nng tác dGng v7i Br
2
khan, xúc
tác b4t Fe, t
0
. Hi3ro hóa A v7i xúc tác Ni, t
0
thu 36Ac (B) có công th;c phân t= là C
9
H
12
. Oxi hoá (B)
b@ng O
2
trong H
2
SO
4
thu 36Ac axeton.
Xác 3Hnh công th;c c9u tJo, g*i tên A, B và vi:t các ph6$ng trình ph&n ;ng x&y ra.
Câu 3. (4,0 'im)
1. Xác 3Hnh công th;c c9u tJo c-a các ch9t t5 A 3:n J trong s$ 3D sau:
CH
3
-CH=CH
2
+ Cl
2
+ CH
3
OH
A
B
C
CO
2
Mg,ete
D
CO
2
PCl
5
F
Br
2
NH
3
H I
C
6
H
13
NO
3
Mg,ete
Kh«ng ph¶n øng
E G
(3 mol)
NaHCO
3
,t
0
CH
3
OH, HCl
(
)
J

2. A, B, C, D, E là nhKng axit xiclobutan3icacboxylic 3Dng phân c-a nhau. A dM dàng tJo
anhi3rit n4i phân t=. B chN tJo anhi3rit khi 3un nóng lâu. /un khan C sinh ra CO
2
, còn D và E không
thay 3Pi. Xác 3Hnh c9u trúc c-a 5 axit trên, bi:t r@ng có thR tách D thành 2 ch9t 3Si quang.
Câu 4. (4,0 'im)
1. HAp ch9t A (C
8
H
16
O) cho ph&n ;ng io3ofom nh6ng không cho ph&n ;ng c4ng H
2
. Khi 3un
nóng A v7i H
2
SO
4
3Tc > 170
0
C thì ngoài s&n phUm chính là B (C
8
H
14
) còn thu 36Ac 1,2 –
/imetylxiclohexen. Oxi hóa B rDi thVc hi0n ph&n ;ng 3< cacboxyl hóa thì thu 36Ac metylxyclopentan.
B không có 3Dng phân hình h*c. L?p lu?n 3R xác 3Hnh c9u tJo c-a A và gi&i thích sV tJo thành 1,2 –
/imetylxiclohexen b@ng c$ ch: ph&n ;ng.
2. Khi th-y phân hoàn toàn 1 mol tripeptit B thu 36Ac 2 mol Glu, 1 mol Ala và 1 mol NH
3
. X
không ph&n ;ng v7i 2,4-3initroflobenzen và X chN có m4t nhóm cacboxyl tV do. Th-y phân X nh#
enzim cacboxipepti3aza thu 36Ac alanin. Xác 3Hnh công th;c c9u tJo c-a B.
Câu 5. (4,0 'im)
1. M4t este E (không có nhóm ch;c khác) ch;a 3 nguyên tS C, H, O. L9y 1,22 gam E ph&n ;ng
v5a 3- v7i 200ml dung dHch KOH 0,1M. Cô cJn dung dHch sau ph&n ;ng thu 36Ac phFn h$i chN có
n67c và phFn r(n là 2,16 gam hBn hAp muSi. /St cháy hoàn toàn hBn hAp muSi này thu 36Ac 2,64 gam
CO
2
; 0,54 gam H
2
O và a gam K
2
CO
3
.
&7 CHÍNH TH8C

! thi ch$n '(i tuy)n HSG Qu+c gia THPT-Môn Hóa h$c-Trang 2/2
a) Tính a và xác 3Hnh công th;c phân t=.
b) Công th;c c9u tJo c-a E. Bi:t khSi l6Ang phân t= c-a E nhW h$n 140 3vC.
2. Hai hAp ch9t th$m A và B 3<u có công th;c phân t= C
n
H
2n-8
O
2
. H$i B có khSi l6Ang riêng
5,447 gam/lít (3ktc). A có kh& nng ph&n ;ng v7i kim loJi Na gi&i phóng H
2
và có ph&n ;ng tráng
g6$ng. B ph&n ;ng 36Ac v7i Na
2
CO
3
gi&i phóng khí CO
2
.
a) Vi:t công th;c c9u tJo c-a A, B.
b) A
1
là 3Dng phân c-a A và có nhi0t 34 sôi nhW nh9t. Xác 3Hnh công th;c c9u tJo c-a A
1

gi&i thích.
3. T5 m-bromtoluen, hãy vi:t s$ 3D tPng hAp:

O

GAi ý:

C
6
H
5
CH
2
Br
C
6
H
5
CH
3
RCOOH
Ca(OH)
2
R
C=O
R
, RBr
CuCN
RCN ,
NBS


………………………H;T…………………….

Thí sinh ')*c phép s, d.ng b0ng HTTH các nguyên t2 hóa h5c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful