You are on page 1of 21

PERFEKCIONIZAM U RELIGIJI

Josip Kelava Matija Petranovi Vanja Matkovi

Sadraj: Popis slika..................................................................................................................................3 1. Uvod........................................................................................................................................4 2. Politeistike religije.................................................................................................................5 Religija u antikoj Grkoj......................................................................................................5 2.1.1. Pozitivan perfekcionizam ili tenja izvrsnosti?.........................................................6 Religija u drevnom Egiptu.....................................................................................................9 3. Monoteistike religije ...................................................................................................................................................10 4. Religije Istoka.......................................................................................................................13 4.2. Budizam.........................................................................................................................13 4.3. Hinduizam......................................................................................................................17 5. Literatura...............................................................................................................................21

Popis slika
Slika 1: Zeus................................................................................................................................5 Slika 2: Dioniz sa bavom piva...................................................................................................5 Slika 3: Afrodita..........................................................................................................................6 Slika 4: Partenon u Ateni............................................................................................................7 Slika 5: Detalj sa Partenona........................................................................................................7 Slika 6: Detalj sa Partenona........................................................................................................8 Slika 7: Tutankhamonova grobnica............................................................................................9 Slika 8: Tutankhamonova maska................................................................................................9 Slika 9: Michelangelova freska u Sistinskoj kapeli- Bog stvara Adama..................................10 Slika 10 : Ulaz u katedralu u Klnu..........................................................................................11 Slika 11: Taj Mahal...................................................................................................................12 Slika 12: Buda...........................................................................................................................13 Slika 13: Dalaj lama..................................................................................................................14 Slika 14: budistiki redovnici...................................................................................................15 Slika 15: Pagode........................................................................................................................15 Slika 16: Pagoda Shwedagon....................................................................................................16 Slika 17: Budistiki hram u Tajlandu.......................................................................................16 Slika 18: Prikaz reinkarnacije...................................................................................................17 Slika 19: Svastika - hinduistiki simbol mira i sklada..............................................................18 Slika 20: Brahma.......................................................................................................................18 Slika 21: iva............................................................................................................................19 Slika 22: Vinu..........................................................................................................................19 Slika 23: Hinduistiki hram Chamundeswari , Indija...............................................................20 Slika 24: Hinduistiki hram u Neasdenu, London....................................................................20

1. Uvod
Ono to smo mi pokuali jest pronai perfekcionizam u religijama ali da on nije samo vezan na samo vjerovanje, ve da se oituje i u prikazu likova, samim graevinama itd. Seminar smo podijelili na tri vea dijela politeistike religije antike Grke i Egipta, monoteistike religije (kranstvo, islam, judaizam), te religije Istoka budizam i hinduizam kao dvije dominantne religije Istoka.

2. Politeistike religije
Religija u antikoj Grkoj Postoje dvije glavne karakteristike kojima moemo opisati bogove u antikoj Grkoj oni su imali ljudske osobine, no isto tako su bili besmrtni. Takoer, mora se rei kako u antikoj Grkoj ljudi nisu poznavali rije vjera te se pitanje postojanja bogova nije dovodilo u pitanje oni jednostavno jesu. U Grkoj mitologiji, Olimp je dom dvanaest bogova, no Zeus, Hera, Posejdon, Ares, Hermes, Hefest, Afrodita, Atena, Apolon i Artemida su bili bogovi koji su uvijek bili na Olimpu. Slijedei bogovi su se izmjenjivali na Olimpu Heba, Helije, Hestija, Demetra, Dioniz, Had i Perzefona. U daljnjem tekstu e se obraditi samo neki od bogova.

Slika 1: Zeus

Ono to je perfekcionistiko u starogrkoj religiji je sam prikaz bogova. Zeus vrhovni starogrki bog, vladar Olimpa, bog neba i grmljavine je bio prikazivan kao bradat mukarac srednjih godina, no sa mlaahnom atletskom figurom.

Slika 2: Dioniz sa bavom piva

Dioniz je vjerojatno najpoznatiji kao bog vina, te je njegov kult bio zaduen za uzgajanje vinove loze, te dobivanje vina. I ovdje je vidljivo da - usprkos tome to mu je pod jednom rukom bava piva, u drugoj krigla piva, te mu pogled ba i nije najbistriji je njegovo tijelo i dalje graeno poput atlete.

Slika 3: Afrodita

Afrodita je poznata kao boica ljubavi, ljepote, poudnosti i spolnosti. Kao to je ve reeno, glavna stvar koja ovdje dominira je prikaz i opis Afrodite zahvaljujui svojoj ljepoti, niti bogovi niti ljudi joj nisu mogli odoljeti. Ono to je zanimljivo kod starogrkih vjerovanja jest to to su bogovi bili u mnogoemu ljudski. Oni nisu nepogreivi, a moda i najvanija njihova osobina je bila njihov gnjev. Bogove je mogue uvrijediti nepotenim prosudbama, odbijanjem ili zanemarivanjem pogrebnog odreda, bezobzirnim ponaanjem ili pak ubojstvom gosta. Ovdje se moe zakljuiti kako je religija davala nekakve norme, odnosno drutvene vrijednosti, kojih bi se ljudi trebali pridravati. 2.1.1. Pozitivan perfekcionizam ili tenja izvrsnosti?

Kao to je ve reeno, religija u staroj Grkoj je davala norme kojih se ljudi valjaju pridravati kako na sebe ne bi navukli gnjev bogova, te kako bi oni postali dobri graani. Ono to predstavlja dilemu jest da li je religija na ljude djelovala tako da su oni samo teili izvrsnosti, ili su pak eljeli u potpunosti biti kao bogovi. Na je zakljuak slijedei starogrka religija nije bila perfekcionistika sama po sebi - nije bilo obavezno initi nita to bi u oima bogova popravio dojam o ovjeku, no bilo je poeljno ukoliko se ne eli navui njihov gnjev na sebe. Ono to je bilo perfekcionistiko u starogrkim vjerovanjima jest prikaz bogova. Kao to je ve vie puta reeno, grki bogovi i heroji su odreda prikazivani kao atletski graeni mukarci, praktiki bez obzira na to da li su oni jo uvijek mladii ili srednjovjeni mukarci. Same karakteristike bogova takoer nisu imale nekakvu ulogu u prikazu. Ve je spomenut Dioniz (slika 2), koji bez obzira na svoju ljubav prema alkoholu i dalje zadrava svoje tijelo. Dakako, nije samo prikaz bogova ono to ima karakteristike perfekcionizma nuno je spomenuti i hramove. Kao primjer e posluiti Partenon, hram posveen boici Ateni, koji je prikazan na slici 4.

Slika 4: Partenon u Ateni

Pravokutnici koji su obiljeeni na ovoj slici su pravokutnici u zlatnom omjeru, odnosno u omjeru 1:1.618 (b:a). Zlatni rez je kompozicijski zakon u kojem se manji dio prema veem odnosi kao vei dio prema ukupnom. Ono to je zanimljivo jest to to se zlatni rez smatra najsavrenijim rezom u prirodi, koji je potpuno savren ljudskom oku. On predstavlja harmoniju izmeu linearne preciznosti i nepravilne, netone savrenosti (na savrenom ljudskom tijelu sve je u odnosu 1:1.618). No, nisu same proporcije ono to Partenon ini perfekcionistikim tu je i ogroman broj detalja koji je prisutan na reljefu hrama posveenost detaljima je zapravo fascinantna. Tu je i upotrebna materijala poput zlata te slonovae.

Slika 5: Detalj sa Partenona

Slika 6: Detalj sa Partenona

Religija u drevnom Egiptu Egipatska mitologija se zasniva na totemizmu, odnosno vjerovanju u svete ivotinje. Ono to su egipatski bogovi veinom predstavljali su prirodne sile naime, blagostanje Egipta je ovisilo o svakodnevnom pojavljivanju sunca i razlijevanju rijeke svake godine. Kao i u Grkoj, i ovdje je perfekcionizam mogue nai u graevinama. Keopsova piramida je najblia piramidi u zlatnom omjeru, no jo nekoliko piramida je veoma blizu 3:4:5 obliku. Zanimljiva je i orijentacija piramide, gdje je svaka stranica piramide orijentirana na jednu stranu svijeta. Kako su piramide bile grobnice vladara, potrebno je spomenuti i nain na koji su vladari pokapani. Dobro su poznati postupci balzamiranja mrtvih Egipani su vjerovali kako je osim due mrtvima potrebno i tijelo. Sarkofazi u kojima su se mrtvi vladari pokapali su prepuni bogatih ukrasa, pri emu se vidi posveenost detaljima. Same piramide su takoer bile prepune detalja, kao to je vidljivo na slikama.

Slika 7: Tutankhamonova grobnica

Slika 8: Tutankhamonova maska

3. Monoteistike religije
U dananje vrijeme je teko govoriti o monoteistikim religijama u perfekcionistikom smislu, jer se utjecaj religije na drutveni ivot ovjeka uvelike smanjio. No, kako bi to bolje shvatili ulogu perfekcionizma u monoteistikim religijama, morat emo gledati religiju sa vjernikog stajalita. Uzeli smo kao usporedbu 2 velike monoteistike religije dananjice: Kranstvo i Islam. U Kranskoj umjetnosti postoji prikaz Boga i doputeno je prikazivanje Boga, iako je On uzvieno bie. Biblija, kao veliki izvor informacija o religiji, kazuje da je Bog stvorio Adama na svoju sliku i priliku. Vjerojatno su iz toga proizale slike u kojima moemo vidjeti Boga kao mudrog starca sa bradom atletski graenog, kao to je prikazano na Michelangelovoj freski.

Slika 9: Michelangelova freska u Sistinskoj kapeli- Bog stvara Adama

Moe se primjetit da sakralna umjetnost, kao i u antikim religijama, i u Kranstvu tei perfekcionistikom izgledu Boga. U Islamu je strogo zabranjeno bilo kakvo prikazivanje Boga - Allaha, te prikazivanje Muhameda kao proroka. Nedavno su u Danskoj objavljene Muhamedove karikature i muslimani diljem svijeta su se bunili i izraavali svoje nezadovoljstvo nizom nasilja. Ono to je Biblija za Kranstvo, to je Kuran za Islam zbirka tekstova koje vjernici i jedne i druge vjere dre svetima, od Boga naduhnutima i glavnim izvorom svoje vjere. U Svetim knjigama mogu se pronai smjernice moralnog i vjerskog ivota. Svaki vjernik mora potivati i provoditi Boji nauk najbolje to moe i umije. 10 Bojih zapovijedi 1. Ja sam Gospodin, Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova uz mene! 2. Ne uzimaj imena Gospodina, Boga svoga, uzalud! 5 stupova Islama 1. Ispovijest vjere vjera u jednoga Boga Allaha i njegovog proroka Muhameda

3. Sjeti se da svetkuje dan Gospodnji! 4. Potuj oca i majku da dugo ivi i dobro ti bude na zemlji! 5. Ne ubij! 6. Ne sagrijei bludno! 7. Ne ukradi! 8. Ne reci lana svjedoanstva na blinjega svoga! 9. Ne poeli ene ni mua blinjega svoga! 10. Ne poeli nikakve stvari blinjega svoga!

2. Obredna molitva 5 puta dnevno 3. Ramazanski post jednom godinje 4. Obvezni vjerski prinos 5. Hodoae u Meku jednom u ivotu

Boji zakoni zagovaraju tenju izvrsnosti, skoro pa bi se moglo rei i perfekcionizmu. No, ne moe se rei da Boji zakoni progovaraju tenju za perfekcionizmom jer Biblija i Kuran izriu da je Bog samo jedan i nepogrijeiv. Niti jedan ovjek nije nepogreiv, u prirodi nam je da grijeimo, no potujui i drei se Bojih dunosti moemo se nadati vjenom ivotu. Vjeni ivot, raj ili ivot poslje ivota, Kraljevstvo Boje u kontekstu religije i duhovnosti oznaava stanje blaenstva u kojemu je ovjekova dua ujedinjena s Bogom. Mogli bi smo rei perfekcionistiko blaenstvo. Crkva i religija su oduvijek bili centar ljudskog drutva i naravno da se u sakralnoj arhitekturi pokuavalo postii najvie. Perfekcionizam u sakralnoj arhitekturi znai razraivanje do posljednje sitnice u smislu provoenja arhitektonskih elemenata. Arhitektonski elementi rijetko su kad proizali iz same funkcije, oni imaju estetsku teinu temeljenu na simbolici, filozofiji i religiji samoj. Katedrala u Klnu je savren primjer razraivanja do posljednje sitnice. Perfekcionistiko razraivanje detalja unutarnjeg i vanjskog ureenja. Uz to postoji i veza izmeu estetike i religije, katedrala u Klnu je graevina koja je doreena do posljednjeg detalja.

Slika 10 : Ulaz u katedralu u Klnu

Sistinska kapela u Rimu je poznata po svojim freskama. Jedna od najpoznatijih je Michelangelova freska (slika 9) koja predstavlja tenju perfekcionizmu u umjetnikom smislu.

Takoer i u islamskoj arhitekturi i umjetnosti moemo primjetiti perfekcionistiku opsjednutost detaljima. Primjer takvog velebnog zdanja islamske arhitekture je Taj Mahal.

Slika 11: Taj Mahal

Taj Mahal je arhitektonski spomenik u Agri u Indiji. Izgraen pod nadzorom aha Dahana kao mauzolej za njegovu omiljenu enu Mumtaz Mahal, Taj Mahal predstavlja sjajno zamiljenu cjelinu. Sastoji se od sredinje oktagonalne graevine, okrunjene lukoviastom kupolom, ija je ukupna visina oko 75 m i koja je skoro u potpunosti izgraena od bijelog mramora; uz nju stoje dva simetrina zdanja od crvenog pjeara - jedno na sjeverozapadu a drugo na jugoistoku. Na sjeverozapadu se nalazi damija, a na jugoistoku kua za odmor. Dimenzije itavog kompleksa pravokutnog tlocrta opasanim zidom iznose 300 m x 560 m. Ispred spomenuta tri zdanja nalazi se veliki vrt, podijeljen na etiri dijela simetrino rasporeenim kanalima.

4. Religije Istoka
4.2. Budizam Budisti ne oboavaju nikakva boanstva ili Boga. Ljudi koji ne poznaju budizam najee misle kako budisti oboavaju Budu. Meutim, Buda - prosvijetljeni (Siddhartha Gautama) nikada nije za sebe tvrdio da je boanskog porijekla. Budisti smatraju kako je on postigao ono emu i oni tee - duhovno prosvetljenje - i, sa njim, osloboenje od neprekidnog ciklusa ivota i smrti. Buda se rodio u sjevernoj Indiji prije 2560 godina. Nakon viegodinjeg traenja prepoznao je u meditaciji prirodu uma i dostigao prosvjetljenje. Narednih 45 godina prenosio je svoje uenje tadanjoj visoko razvijenoj kulturi. Budizam oslovljava nezavisne i samostalne ljude i glavnim je smjerom u veini istonoazijskih zemalja. Uenje budizma se nalazi u zbiru svetih pisma nazvanih 'tri koare' ili Tripitaka. Postoje dvije glavne grane budizma, theravada (himayana) i mahayana. Theravada je najstariji oblik budizma. Uenje se zasniva na zbirci doktrina, potvrenih na vanom skupu koji se odrao odamah nakon Gautamine smrti i prua spasenje jedino redovnicima. Mahayana pripada drugoj fazi budistike misli. Njezina se kristalizacija poklapa s poetkom kranskog razdoblja i njezino uenje otvara put spasenja svima.

Slika 12: Buda

Veliina mnogih Budinih kipova dolazi iz vjerovanja da je Budino slavno tijelo bilo visoko 6 metara. To je tijelo bilo zlatne boje. Izmeu obrva je imao vunastu kovricu koja se obino prikazuje jednom tokom ili draguljem, kasnije protumaeno kao 'oko mudrosti'.

Rani budizam (theravada) imao je uzor arhata - bie koje postaje savreno. Taj je uzor postupno zamijenjen u mahayana budizmu uzorom bodhisattve. To je bie koje se, kad dostigne potpuno prosvjetljenje, odrie ulaska u nirvanu - stanje blaenstva- iz suuti prema onima koji pate. Tenzin Gyatso, sadanji Dalaj lama, poglavar (14-sti po redu) Tenzin Gyatso je 1989. godine dobio Nobelovu nagradu za mir zbog njegovih napora za osloboenjem Tibeta mirnim putem. Perfekcionizam (savrenstvo) u budizmu Kada govorimo o savrenstvu u budizmu moramo obavezno spomenuti nirvanu. Nirvana je duhovno savrenstvo (prosvjetljenje) ,oslobaanje od karmikih okova materijalnog svijeta i sjedinjenje svijesti pojedinca i kozmike Svijesti. Postizanjem nirvane, osoba prekida krug reinkarnacije koji se naziva samsara.Ukratko, rije je o vjerovanju da je dua u svakom zemaljskom ivotu kanjena ili nagraena na temelju karme njenog djelovanja iz tog i prolih ivota Postizanjem nirvane, Slika 13: Dalaj lama prestaje se nakupljati loa karma jer je osoba nadilazi. Ostatak ivota provodi se u otplaivanju ve nakupljene loe karme. Budisti to savrenstvo pokuavaju postii meditacijom. Siddhartha Gautama je to prosvijetljenje opisao kao pogled na sve svoje prole ivote i prole ivote drugih ljudi. Dobio je svekoliko znanje o ovome svijetu i svijetu nakon njega. Konana nirvana - parinirvana postie se kada se posve izbjegne karmiki krug. Buda nikada nije pojasnio kakva je parinirvana. Budisti smatraju da je ona izvan granica ljudskog razumijevanja. Budistiki redovnici (perfekcionizam u poniznosti) Redovnika se uoava po njegovoj haljini ute ili afranove boje, koja se sastoji od tri dijela, zatim po obrijanoj glavi i bradi. Sve to posjeduje su njegove halje, zdjelica za milostinju, britva, igla i cjedilo za vodu. Hranu prosi. U budistikim zemljama Jugoistone Azije, svakog se jutra vide redovnici na svom prosjaenju ispruenih ruku s lakiranim zdjelicama za milostinju. Nisu, meutim, doivotno vezani za redovniki ivot , mogu ga napustiti kad god to zaele. U nekim zemljama svi djeaci provedu neko vrijeme u samostanu, barem tjedan dana, to je dio njihove vjerske naobrazbe. Drugi odlaze u samostan za vrijeme kinog razdoblja kako bi meditirali. Neke budistike smjernice: ...nemojte koristiti snagu da bi prevarili ljude... ...nemojte se uzdii iznad drugih ljudi... ...nemojte koristiti vjetinu za dominiranje nad ljudima... ...ako imate postignue odbacite ga, to odbacivanje nas vodi viem i veem postignuu... ...neophodno je podizati velianstvenost duha... ...savrenstvo se odraava jednostavnou...

Slika 14: budistiki redovnici

Redovnici i obini vjernici se redovito u svojim pobonostima susteu slijedeeg: - nanoenje ozljeda ivim biima, uzimanje neega to nije darovano, spolne nemoralnosti, plesa, pjevanja i zabavljanja, primanja zlata i srebra, laganja, upotrebe alkohola i droge, jer ta sredstva zatamnjuju um, koritenje vijenaca kao uresa, kozmetikih sredstava i osobnog kienja, koritenje raskona kreveta. Budistiki hramovi Jedinstveno obiljeje budistike arhitekture su visoke pagode ( kultne graevine od kamena ili drva). Ukraene su mnotvom detalja nerijetko pokrivene zlatom i dijamantima na nekim dijelovima.

Slika 15: Pagode

Pagoda Shwedagon u Rangoonu jedan je od najstarijih budistikih hramova, pokrivena je zlatom i natkrita kiobranom s vie od 4000 dijamanata. Zlatna je pagoda poznata jer se u njoj nalazi Budina kosa, sandale i obua, a smjetena je u dobro ouvanim podrumima.

Slika 16: Pagoda Shwedagon

Slika 17: Budistiki hram u Tajlandu

4.3.

Hinduizam

Hinduizam nema osnivaa ni temeljnog vjerovanja. Ipak posjeduje sveta pisma Rgvedu, koja prua klju za razumijevanje hinduizma kao cjeline. Rgvede su himne u ast bogovima koje su skladali sveenici iz plemena Arijaca, a pjevali su ih prilikom rtvovanja. Ta plemena su zaposjela Indiju negdje izmeu 1500. i 1200. godine prije Krista. Hindusima je Rgveda najsvetija knjiga. Cilj hinduista je da se oslobode zakona karme, tj. da prekinu ciklus reinkarnacija. Hinduizam nudi, openito govorei tri puta spasenja od ciklusa ponovnog raanja. To su filozofija ili spoznaja, vjerski obredi i pobonost. Osoba ima slobodu da odabere kako e napredovati ka duhovnom savrenstvu. Religija Hindusa se moe podijeliti na tri ogranka ili sekte, svaka sa svojim pogledom na svijet prirode i imenom za uzvienog boga: Brahma, Vishnu i Shiva (hinduistiko trojstvo). Obitelji se, po svojoj dugoj tradiciji, dre jedne odreene sekte. Obrazovani Hindus vjeruje da su tri boga samo razliiti naini gledanja na jednog te istog Uzvienog Boga ili Krajnju Stvarnost. Perfekcionizam (savrenstvo) u hinduizmu Isto kao i kod budizma u hinduistikoj tradiciji postoji Nirvana tj. duhovno savrenstvo. Samo se ona u hinduizmu gleda na drugaiji nain. Nirvana je ponovno sjedinjenje s Brahmanom, opim bitkom ili opim duhom. Tradicionalni hinduizam vjeruje da dua dosee to stanje nakon mnogo provedenih ivota u kojima se penje kroz sustav varni ili kasti. Ljudi akumuliraju dobru karmu izvoenjem dunosti kaste u kojoj su roeni. Ako je osoba roena u nioj kasti, njena je jedina nada da se ponaa prikladno za tu kastu kako bi u sljedeem ivotu mogla uznapredovati u onu viu. Brahman je via razina postojanja koja nadilazi patnje zemaljskog ivota. Konano, dua se ponovno zdruuje s nedodirljivom energijom stvarateljicom svemira. Kao i kod budizma ovo se postie meditacijom i yogom.

Slika 18: Prikaz reinkarnacije

Slika 19: Svastika - hinduistiki simbol mira i sklada

Perfekcionistiko ureenje drutva Temeljna jedinica drutva je obitelj. Pojedinca se podsjea da je dio obitelji. Takoer postaje svjestan da je obitelj dio kaste,a kasta dio drutvanog sloja. Postoje etiri velike klase ljudi: sveenici (brahmini), plemii (kshatriye), trgovci i seljaci(vaishyje) i obini radnici (shudre). Postoje i otpadnici od drutva i ljudi izvan klasa. Svi su podijeljeni u kaste ili potklase, svaka ima odreene dunosti. Po predaji, na etiri se klase gleda kao na potpuno odvojene vrste. lan jedne drutvene klase nee se vjenati s lanom druge - ak nee ni jesti s njim. Svi najvaniji obredi hinduizma obavljaju se kod kue, a najee tovanje boanstva. U veini kua nalazi se neki ugao ili soba gdje se nalazi obiteljski rtvenik. Na njemu je kip ili simbol boanstva. To su i jarko obojene slike koje prikazuju hinduistiku mitologiju ili oslikavaju junaka djela bogova. tovatelj najprije pomazuje boga dok izgovara tekst. Zatim sjeda ispred njega i meditira. Pali miriljave tapie ili tamjan, a ispred rtvanika polae hranu i cvijee. tovanje u hramu je slino. Prikaz bogova

Slika 20: Brahma

Bog Brahma ima ulogu stvoritelja. On je gospodar svih stvorenja. Prikazuju ga s etiri lica, kako obuhvaa etiri strane svijeta i s etiri ruke u kojima dri Vede. Njegova je dunost dovesti mnotvo u ivot na mjesto prvotnog jedinstva. Katkad je prikazan kako jae na labudu a katkad da sjedi na lopou, to je simbol injenice da dolazi od sebe i da nije stvoren.

Slika 21: iva

iva je razaratelj ivota, ali i njegov ponovni stvaratelj, grozan, ali i olienje blagosti. U njemu postoji spolno razlikovanje, ali je i simbol jedinstva koje nadilazi svaku podjelu. On je izvor i dobra i zla. Prikazuje se s mnogo ruku: jedan par izraava ravnoteu izmeu ivota i smrti, dok drugi upuuje na sukob izmeu dobra i zla. U umjetnikom prikazivanju od davnina esto se prikazuje kao kralj plesaa, to je zapravo simbol utjelovljenja kozmike energije.

Slika 22: Vinu

Bog Vinu tuje se kao veliki odravatelj, smatra se da upravlja ljudskom sudbinom. esto ga se prikazuje simboliki. On moe spavati na oceanu, koji predstavlja kaos, moe biti na elu nebeskog dvora, kao simbol Sunca, moe biti izdignut na nebeskom orlu. ovjeanstvu se pribliava u deset svojih inkarnacija ili avatara.

Hinduistiki hramovi

Slika 23: Hinduistiki hram Chamundeswari , Indija

Slika 24: Hinduistiki hram u Neasdenu, London

5. Literatura
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egyptian_religion [2] http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_religion [3] http://www.pantheon.org/areas/mythology/europe/greek/articles.html [4] http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity [5] http://en.wikipedia.org/wiki/Islam [6] http://www.sacred-destinations.com/germany/cologne-cathedral.htm [7] http://hr.wikipedia.org/wiki/Islamska_umjetnost_i_arhitektura [8] Religije svijeta [9] Walter F. Otto Bogovi Grke [10] http://bs.wikipedia.org/wiki/Budizam [11] http://www.step.hr/duhovnost/religije/budizam.shtml [12] http://www.camo.ch/budizam.htm [13] http://hr.wikipedia.org/wiki/Hinduizam [14] http://www.step.hr/duhovnost/religije/hinduizam.shtml