You are on page 1of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.

vn


"

1.1 Tng quan sn phm ------------------------------------------------------------------------------------------- 2


1.2 Gii thiu ti nguyn board ----------------------------------------------------------------------------------- 3
1.3 S nguyn l PICLAB-V2 ---------------------------------------------------------------------------------- 4


2.1 Ci t MPLAB---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
2.2 ng dng n gin trong MPLAB --------------------------------------------------------------------------- 4
2.2.1 To mt Project n gin ----------------------------------------------------------------------------------- 4
2.2.2 G li chng trnh ------------------------------------------------------------------------------------------- 6


&

'

3.1 Cng c Programmer/debugger ngh ------------------------------------------------------------------- 8


3.2 Kt ni tiu biu -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10


4.1 All I/O External Output Module ------------------------------------------------------------------------------- 11


4.2 Chip Socket and Dao ng ------------------------------------------------------------------------------------ 11
4.3 Ext programmer / Debugger v Reset Button ------------------------------------------------------------- 12
4.4 Module cp ngun (Power Module) ------------------------------------------------------------------------- 13
4.5 4*4 Matrix Keyboard Module ---------------------------------------------------------------------------------- 14
4.6 RS232 Module ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
4.7 DS18B2 Module cm bin nhit ------------------------------------------------------------------------- 16
4.8 Module giao tip SPI -------------------------------------------------------------------------------------------- 17
4.9 Module giao tip I2C -------------------------------------------------------------------------------------------- 18
4.10 LCD12864 and 1602 LCD Module ------------------------------------------------------------------------- 18
4.11A/D Converter Module ----------------------------------------------------------------------------------------- 20
4.12 Remote Control Receiver & Decoder Module ----------------------------------------------------------- 20
4.13 Module 6 LED s 7-on ------------------------------------------------------------------------------------- 21
4.14 Module 8 LED n --------------------------------------------------------------------------------------------- 22
4.15 DS1307 RTC Module ----------------------------------------------------------------------------------------- 23
4.16 Buzzer Module -------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
4.17 Module phm n v ngt ngoi (External Interrupt) -------------------------------------------------- 25


"

Page 1 of 34

27
34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn

"

PIC DEVELOPMENT BOARD (sau y s gi l PICLAB-V2) l board mch pht trin

PIC microcontroller a chc nng. Thit k bi Thin Minh Electronic Solutions Co., Ltd. Da trn
kinh nghim nhiu nm vi PICLAB-40 v EasyPIC development Board c nhiu ngi
dng nh gi cao.


tch hp nhiu thnh phn ngoi vi thng dng v cc giao din m phng. Lin kt vi

d liu v mt s lng ln cc v d v cc chng trnh m cng ty chng ti cung cp bao gm


ngn ng lp trnh ASM, C (HTPIC v CCS). Bo m tng thch cho nhiu i tng, gip bn
lm ch cng ngh lp trnh vi iu khin trong thi gian ngn nht. c bit thch hp cho vic hc
tp cho nhng ngi mi bt u hay ngi giu kinh nghim, k c nhng ngi yu thch in
t cng c th hng th vi thit b ny.


development board khng tch hp on-board programmer/debugger nh EasyPIC

hoc EasyPICPro, nguyn nhn l gip cho ngi dng tn dng cc cng c c sn hoc mua
ring cc cng c online programmer/debugger nh ICD2, PICKit2, PICKit3 sn xut bi cng ty
chng ti hoc Microchip, gip gim gi thnh em li li ch v tin li rt nhiu cho cng vic
khc


l s la chn khn ngoan cho ngi dng PIC MCU, S la chn khn ngoan ca

bn c th c th hin cc im sau.

Board giu ti nguyn, kh nng m rng kt ni v hn.

S dng ZIF socket cho PIC MCU 40 v 20 pin, d dng tho/gn chips m khng lm tn
hi n chip

Cng ngh sn xut tin tin

H tr nhiu v d mu ph hp vi nhiu i tng s dng trnh bin dch khc nhau nh


ASM, CSS, HI-TECH

Ti u ha thit k kiu modules, d dng kt ni hoc ngt khi MCU bng Coding Switch
hoc jumper, ngoi ra cn c thm cc socket giao tip gip ngi dng c th kt ni n
Port khc hoc MCU khc bng dupont wire c bn ti cng ty chng ti m khng nh
hng n hot ng bnh thng ca ton h thng

Gi bn hp l

Hng dn K thut ton din

Dch v sau bn hng hon ho, bo hnh chu o.

Page 2 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn
Hnh 1-1 l tng quan ca mt PICLAB-V2 cha bao gm cc thnh phn sau: PIC MCU,
LCD1602, Graphic LCD 128x64, DS18B20, Thch anh v cc Jumper

Tng quan cc thnh phn trn PICLAB-V2
1) I/O external output

11) Remote control receiver & decoder

2) 40P/28P chip ZIF socket

module

3) Ext programmer / Simulation interface

12) Reset button

4) Power module

13) 4*4 matrix keyboard module

5) RS232 communication module

14) Six-digital display module

6) DS18B20 thermometer module

15) 8 single LED module

7) SPI 93Cxx communication module

16) DS1707 with battery backup module

8) I2C 24Cxx communication module

17) Buzzer module

9) A/D converter module

18) External interrupt input and

10) LCD12864 and 1602 LCD module

Page 3 of 34

Independent button module

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn


Vui lng xem s km theo trong a CD

MPLAB IDE (sau y gi l MPLAB) l phn mm mnh m tch hp mi trng pht trin cung cp bi
Microchip cho cc PIC microcontroller ca h. n cho php ngi dng to mi, lu tr, son tho hoc
chnh sa v bin dch chng trnh cho PIC Microcontrollers trn h thng my tnh ca mnh, v thm
ch n cn c chc nng m phng nng ng, g li v chy nh cc bi tp o.


MPLAB l phn mm hon ton min ph cung cp bi Microchip. Bn c th c c file ci t mi


nht theo 2 cch sau.
1) Truy cp vo trang web ca chng ti: www.tme.com.vn
2) Truy cp vo trang web ca Microchips: www.microchip.com
Sau khi download files, bn ch cn s dng cc phn mm nn/gii nn v d nh WINZIP gii nn
trn my tnh ca bn, v chy SETUP.EXE (hoc Install.exe), v thc hin tng bc gi trong qu
trnh ci t (Bn cng c th khng cn thay i bt k ci t, ch cn nhp "Next") cho n khi hon
tt qu trnh.


Click vo icon MPLAB trn Windows Desktop ca bn, hoc chn Start All application Microchip 
MPLAB IDE V.xx MPLAB (Vx.x l phin bn ca MPLAB) bt u chy MPLAB integrated
environment. Trnh by nh hnh 2 .1.

ca s chnh MPLAB

Page 4 of 34

ca s son tho text

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn
Chn menu lnh File New, MPLAB s t ng gi MPLAB Editor (source editor), v khu vc lm vic
s c mt ca s son tho, v bn c th hon thnh m ngun ca mnh nh hnh 2-2.
Son tho hoc chnh sa m ngun trong " Text editor window ", v sau chn menu lnh File 
Save lu source file vo th mc ch nh ca mnh, nh trn hnh 2-3.

Save source codes

Project wizard welcome interface

S dng wizard to mt project


Bc 1, Chn menu Project Project Wizard n giao din welcome! Nh hnh 2-4.
Bc 2, Click "Next", v chn chip model, nh trn hnh 2-5.
Bc 3, click "Next", chn cng c bin dch thch hp cho ngn ng m ngun v chip c s dng
nh trnh by trn hnh 2-6.

Chn chip model

Chn trnh bin dch

Bc 4, click "Next", chn th mc ni m project c lu li v hon tt tn ca project, nh trnh by


trn hnh 2-7.

Page 5 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn
Bc 5, Click "Next", v thm (add) source codes vo project, nh trnh by trn hnh 2-8.

Chn th mc lu project

source codes a vo project

Bc 6: Click "Next", nh trnh by trn hnh 2-9 n bng tips interface.

Tip interface

Bc 7, click "Finish", v s thot wizard.


n y, ta hon thnh vic to mt project m ngun. hiu r hn vui lng c thm MPLAB
Operation Manual.


Da trn m ngun son tho trong Project to ra trn, phn ny gii thiu ngn gn v cc
bc bin dch v g li chng trnh.


Thc hin menu lnh Project Build All v MPLAB s t ng gi cc cng c c cp bc 3


bn c th bin dch m ngun ny. Khi bin dch hon tt s c giao din hin th nh Hnh 2-10.

Page 6 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Kt qu bin dch

Bin dch thnh cng

T ca s output ca hnh 2-10, chng ta c th thy nhng kt qu m chng trnh bin dch khng
thnh cng v mt li trong m ngun, kch p vo tin nhn li ny, con tr s t ng nhy n dng
c li, v ti l bn tri ca dng ny c mt "mi tn mu xanh". R rng, ng sau hm "werite_tel ()"
l thiu ";". By gi sa li v bin dch n mt ln na, cc kt qu c th hin trong hnh 2-11.
Nu c mt li trong chng trnh, n s khng to ra cc file HEX, c c file HEX bn cn sa tt
c cc sai st trong cc m ngun.


G li chng trnh l kim tra xem chng trnh bn thit k ang hot ng, liu n to ra kt qu
ng nh mong mun, liu c bt k khim khuyt trong thit k ca bn, liu thit k thut ton l hp
l, liu n chnh xc c th kim sot cc ngun ti nguyn phn cng khc nhau, v liu n c th t
c kt qu mong mun


"

"

Chn menu lnh Debugger Select Tool, chn simulator kt ni vi PC nh cng c g li, hoc
bn c th chn phn mm sa li i km vi phn mm MPLAB nh d li cho chng trnh ch. Sau
khi la chn, n s m thanh cng c tng ng


"

Cc khu vc lu tr bn trong vi iu khin PIC c th c chia thnh nhiu on: Program memory,
Hardware stack, File registers, cc thanh ghi c bit v EEPROM data memory. Trong qu trnh hot
ng ca chng trnh, n s lin tc c, ghi hoc thay i cc ni dung trong khu vc lu tr. V vy,
chng ta c th quan st nhng thay i ca ni dung trong khu vc lu tr tng ng vi cc hot
ng ca chng trnh hiu c hot ng ca chng trnh, v t c mc ch ca g li.
m khu vc lu tr chng ti c th chn cc menu lnh View, nh trong hnh 2-12.

Page 7 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn
Ngoi vic s dng cc khu vc lu tr ny quan st qu trnh g li, chng ta cng c th thm cc
module c th lin quan n ca s quan st theo di cc kt qu.Thc hin lnh menu View 
Watch v s m ra ca s quan st, nh trong hnh 2-13

Menu lnh m vng lu tr

Ca s quan st

Nh vy , chng ta c gii thiu mt cch n gin s dng MPLAB, v thng qua vic hc tp
trong chng ny, chng ta s c th hon thnh son tho, chnh sa m ngun, bin dch v g li.
Lu : thng tin chi tit trn MPLAB xin vui lng vo trang web ca Microchip v t!i "MPLAB
User Manual".

Chng ny gii thiu ngn gn cc cng c dng np v g li tng thch vi PICLAB-V2. Bn c


th xem chi tit cc cng c ny trn website ca chng ti www.tme.com.vn hoc ca Microchip
www.microchip.com
#

'

PICLAB-V2 khng tch hp on-board Programmer/debugger nh cc Board pht trin khc nh EasyPIC
hay EasyPIC-Pro. V vy lm vic vi PICLAB-V2 bn phi cn n cc cng c Programmer /
debugger bn ngoi c sn ng ICSP theo th t VPP, VDD, GND, PGD, PGC.
Hin chng ti c rt nhiu cng c hu ch tng thch vi PICLAB-V2 sau y l danh sch c
ngh, bn c th ty chn s dng cho PICLAB-V2 v cc cng vic khc ca mnh.
Lu : Tt c cc cng c di y u c ng ICSP ging nhau theo th t VPP, VDD, GND, PGD,
PGC v chn s 6 (PICKit 2 AUX; PICKit 3 LVP, ICD2-NC) khng s dng khi kt ni vi PICLABV2. Chn s 1 (VPP) c nh du hnh tam gic trn hp ca sn phm.
Di y l danh sch cc tools ngh cho PICLAB-V2 v m t ngn v chng, tm hiu thm chi
tit, vui lng truy cp vo trang web ca chng ti: www.tme.com.vn hoc website ca Microchip:
www.mcrochip.com

Page 8 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn

USB Full Speed khng cn driver


- Chc nng: Programmer, Debugger, UART Tool v
logic tool Analyzer
- T ng nhn dng v kt ni phn cng, c th s
dng nhiu PICKit 2 trn mt PC
- T ng nhn dng chip
- T ng cp nht Firmware khi c phin bn mi
- T ng nhn dng v s dng ngun ngoi
- Nhiu cu hnh, tnh nng phong ph d s dng v
tin nghi
- Tc cao, support nhiu chip


- USB Full Speed khng cn driver


- Chc nng: Programmer, Debugger, UART Tool v logic
tool Analyzer
- T ng nhn dng v kt ni phn cng, c th s dng
nhiu PICKit 2 trn mt PC
- T ng nhn dng chip
- T ng cp nht Firmware khi c phin bn mi
- T ng nhn dng v s dng ngun ngoi
- Nhiu cu hnh, tnh nng phong ph d s dng v tin
nghi
- Chc nng Program To Go cho php np chip khng cn
kt ni vi PC
- Tc cao, support nhiu chip, t ng iu chnh VCC
v VPP ng vi tng loi chip
- Support chip 3V3-5V


"

"

- Chc nng: Programmer, Debugger


- USB (Full speed 12 Mbits/s interface to host PC)
- Real-time execution
- MPLAB IDE compatible (free copy included)
- Built-in over-voltage/short circuit monitor
- Firmware upgradeable from PC/web download
- Totally enclosed
- Supports low voltage to 2.0 volts (2.0v to 6.0v range)
- Diagnostic LEDs (power, busy, error)
- Read/write program and data memory of
microcontroller
- Erase of program memory space with verification
- Freeze-peripherals at breakpoint

Page 9 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn


"

"

- Chc nng: Programmer/debugger


- USB (Full Speed 2 M bits/s) interface to host PC
- Real time background debugging
- MPLAB IDE GUI (free copy included)
- Built in over-voltage/short circuit monitor
- Firmware upgradeable from PC
- Totally enclosed
- Supports low voltage to 2.0 volts. (2.0 to 6.0 range)
- Diagnostic LEDs (Power, Busy, Error)
- Reading/Writing memory space and EEDATA areas of
target microcontroller
- Programs configuration bits
- Erase of program memory space with verification
- Peripheral freeze-on-halt stops timers at breakpoints

Hnh 3-1 l mt kt ni tiu biu PICLAB-V2 vi PICKit 2 (Full) chn s 6 (AUX) ca PICkit2 khng s
dng. cc cng c khc cng c kt ni tng t.

PICLAB-V2 connect to PICKIT 2

Page 10 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Chng ny s m t c th hn v chc nng cc module trn Board pht trin PICLAB-V2, bng cch
minh ha s nguyn l ca cc module v cc im cn ch trong qu trnh s dng v trong a
CD-ROM c cung cp cng vi sn phm. Chng ti a vo cc v d cho tng chc nng ca
cc module. Trong v d cng bao gm cc ch v cch b tr phn cng v phn mm. trong h
tr cho ngi dng, c bit l ngi mi bt u. Theo board th nghim l thit k kiu module, cu
hnh d n ca bn c th a dng vi s lng ln v cc Port u ra sn sng cho kt ni vi thit b
bn ngoi. Cc phn cng v phn mm s thuc v s hu ngi s dng. ngi dng c th thay i
theo nhu cu ca mnh v rt ra kt lun t cc trng hp khc t nhng v d.
)

'

&

&

Tt c cc I/O trn board pht trin PICLAB-V2 c thit k a ra bn ngoi. Ngi dng c th
xy dng cc mch ring ca mnh hoc mua thm cc board mch chc nng m rng khc ca chng
ti tn dng cc ti nguyn ca PICLAB-V2. Trnh by nh hnh 4-1.
Module ny bao gm cc phn chnh sau:
1) Tt c cc I/O ca chip 40-pin (PORTA/B/C/D/E) theo kiu 5x2 (Bao gm 8-bit port v 2 chn
ngun VDD v GND)
2) Serial programming voltage VPP.
3) Power supply VCC v GND

RA0
RA2
RA4
RA6
VCC

CN2
1
3
5
7
9

2
4
6
8
10

RA1
RA3
RA5
RA7

CN5

RD0
RD2
RD4
RD6

1
3
5
7
9

VCC

HEADER 5X2
RB0
RB2
RB4
RB6
VCC

CN3
1
3
5
7
9

2
4
6
8
10

HEADER 5X2
RB1
RB3
RB5
RB7

CN6

RE0
RE2

1
3
5
7
9

VCC

HEADER 5X2
RC0
RC2
RC4
RC6
VCC

CN4
1
3
5
7
9

2
4
6
8
10

RC1
RC3
RC5
RC7

S Tt c I/O a ra ngoi

Module ny bao gm cc phnh phn chnh sau y:


1) 40 pin chip ZIF socket.

Page 11 of 34

RE1

2
4
6
8
10

HEADER 5X2

HEADER 5X2


RD1
RD3
RD5
RD7

2
4
6
8
10

GND
hole

VCC
hole

VPP
hole

mRST
VCC

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn
2) 28 pin chip ZIF socket.
3) Dao ng cho h thng
PICLAB-V2 c th h tr tt c cc PIC 40 chn v 20 chn PIC16FXXX v PIC18FXXX chips c chn
tng thch vi PIC16F87X, c trnh by nh Hnh 4-3.

SKT1
mRST
RA0
RA1
RA2
RA3
RA4
RA5
RE0
RE1
RE2
VCC
GND
OSC1
OSC2
RC0
RC1
RC2
RC3
RD0
RD1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PIC40PIN

MCRL
RA0
RA1
RA2
RA3
RA4
RA5
RE0
RE1
RE2
Vdd
Vss
OSC1
OSC2
RC0
RC1
RC2
RC3
RD0
RD1

'

SKT2
RB7
RB6
RB5
RB4
RB3
RB2
RB1
RB0
VCC
GND
RD7
RD6
RD5
RD4
RC7
RC6
RC5
RC4
RD3
RD2

40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

RB7
RB6
RB5
RB4
RB3
RB2
RB1
RB0
VDD
VSS
RD7
RD6
RD5
RD4
RC7
RC6
RC5
RC4
RD3
RD2

mRST
RA0
RA1
RA2
VCC
RA3
RA4
RA5
C5
100nF GND
OSC1
OSC2
RC0
RC1
RC2
RC3
VCC
C1
100nF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PIC28PIN

MCRL
RA0
RA1
RA2
RA3
RA4
RA5
Vss
OSC1
OSC2
RC0
RC1
RC2
RC3

RB7
RB6
RB5
RB4
RB3
RB2
RB1
RB0
VDD
VSS
RC7
RC6
RC5
RC4

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

RB7
RB6
RB5
RB4
RB3
RB2
RB1
RB0
VCC
GND
RC7
RC6
RC5
RC4

OSC2
X1
8MHz
OSC1

C2 22pF
C3 22pF

system clock and socket schematic
"

Ext Programmer / Debugger l mt header c chun giao tip kiu ICSP kt ni vi cng c lp trnh
bn ngoi nh PICKit2, PICKit3 hoc ICD2... vv np hoc g li n c trnh by nh Hnh 4-6
Reset button c s dng reset MCU, nh trnh by trn Hnh 4-7
Ext, Programmer / Debugger v reset button c s nh trn hnh 4-8.

Page 12 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Ext Programmer/debug


Reset button

Schematics

Board pht trin thch hp vi mt ngun DC bn ngoi, Cn lu cung cp mt ngun DC c u cm


loi 2mm vi cc dng (+) bn trong, cc m (-) bn ngoi khong in p 7-12V dng ti thiu
200mA. Module ny trnh by nh Hnh 4-4.
Nhn contact power switch th ton b board mch c cp in, nhn ln na s ngt in cho boad
mch. Khi mch c cp in, LED ch bo ngun POWER s sng ln.

power modules

Module ny bao gm cc thnh phn sau:


1) Jack DC cp in vo board mch.
2) Diode Chnh lu / bo v ngc cc tnh, lc ngun v n p 5V.

Page 13 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn
3) Cng tc ngun.
4) LED ch bo ngun
S Power module trnh by nh Hnh 4-5.

schematic power modules

Module ny bao gm cc thnh phn:


1) 16 phm.
2) DIP Swich chn m (sau ny s gi l Coding SW hoc Coding switch)
3) Socket giao tip vi port khc
4) in tr ko ln (Up-pull resistance.)

4x4 matrix keyboard

M t module ny nh sau::
1) 16 phm kt ni ti 8 pins theo quy nh ca ch 4x4 PORTC.
2) Module ny c iu khin bi vic ON/OFF Coding SW. Khi khng s dng, nghi a
Coding SW v v tr OFF khng nh hng n cc module khc
3) Bn c th s dng module ny kt ni vi cc port khc bng cc s dng Header giao tip
(Cn phi OFF Coding SW khi kt ni vi PORT khc)

Page 14 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn
4) C mt in tr thanh 10K ko ln (up-pull) bo m mc in p c gi n nh.
5) Trong CD-ROM km theo sn phm c nhng v d v "4x4 keyboard matrix".
SW1
RC0 16
RC1 15
RC2 14
RC3 13
RC4 12
RC5 11
RC6 10
RC7 9

1
2
3
4
5
6
7
8

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

T15

T16

DIP-SW8
CN8PIN
8
7
6
5
4
3
2
1

VCC

9
8
7
6
5
4
3
2
1
CN7

RN1
10K


4x4 matrix keyboard schematic

M-un ny ch yu cho thy cch cho MCU giao tip vi cc thit b bn ngoi nh my tnh bng
cch s dng USART module, nh th hin trong Hnh 4-8.
module ny bao gm cc phn chnh sau:
1) RS232 chip chuyn i cp in p
2) cng giao tip RS232 (port ni tip 9-pin)
3) Hai Jumper JP22 v JP23

RS232 communication

Page 15 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn
Module ny c m t nh sau:
1) Cc module ni tip kt ni thng qua hai jumper vo module USART ca MCU bng cch giao
tip vi RC6 v RC7.
2) Hai jumper kim sot cc kt ni ca module ni tip v MCU. Khi module ny c s dng,
chng ta phi m bo rng jumper l trong trng thi kt ni, khi khng s dng, m bo rng
cc jumper l trong tnh trng ngt kt ni.
3) CD-ROM c cung cp cng km theo cc v d v m un ny tham kho.
S mch ca module ny c hin th trong Hnh 4-9.
VCC
U3 MAX232A
C7
1uF

CN8
SUB-D 9p

C12 1uF
2

1
6
2
7
3
8
4
9
5

6
C8
1uF

TX

C+
V+

C1-

C9 1uF

V-

C2+

RX
R6

330

R7

330

14
7
13
8
15

T1OUT
T2OUT
R1IN
R2IN
GND

5
11
10
12
9
16

C2T1IN
T2IN
R1OUT
R2OUT
VCC

JP22
JUMP2
R8

330

R9

330

RC6
JP23
JUMP2
RC7

VCC


S module giap tip RS232
Module ny ch yu cho thy cch giao tip cm bin nhit DS18B20 vi MCU, trnh by trn Hnh 410. v s nguyn l trnh by trn Hnh 4-11
VCC

VCC

JP24JUMP2
R11
10K
RE0

DS1820
3
2
1

C13
104p

VDD
DQ
GND
TS2

DS18B20 Module

DS18B20 schematic

Module ny bao gm cc thnh phn chnh sau:


1) Temperature sensor DS18B20 socket.
2) Jumper JP24 (S dng nh mt switch).
M t v Module ny:
1) DS18B20 l la chn ring, bn phi mua.
2) Thng tin v DS18B20 c km theo trong CD-ROM i cng sn phm.
3) Ng ra ca DS18B20 i vo jumper JP24 kt ni ti chn RE0 ca MCU.

Page 16 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn
4) Khi module ny c s dng, chng ta phi m bo rng jumper JP24 l trong trng thi kt
ni, khi khng s dng, chng ta phi m bo rng jumper JP24 l trong tnh trng ngt kt ni.
5) Cc v d v DS18B20 c km theo trong a CD-ROM tham kho
)

Module ny ch yu cho thy phng thc giao tip SPI thng qua vic truy cp vo cc thit b ngoi
EEPROM 93LCXXX, Hin th nh Hnh 4-12.

93LCXXX EEPROM

Module ny km theo cc thnh phn:


1) 93LCXXX EEPROM.
2) Coding switch.
3) ROM WORD SIZE la chn bng jumper.
M t v m un ny nh sau:
1) Thng tin 93LCXXX EEPROM c km theo trong CD-ROM.
2) Cc thng tin lin lc SPI cng 93LCXXX: SDI, SDO v SCL c kt ni vi RC5, RC4 v RC3
ca cng giao tip ca MCU thng qua Coding SW, v cc tn hiu chip-select kt ni vo pin
RC2 ca MCU, v do , n c th c iu khin bi phn cng.
3) Khi module ny c s dng, chng ta phi m bo rng vic Coding SW ang trong trng
thi kt ni, khi khng s dng, chng ta phi m bo rng n ang trong tnh trng ngt kt
ni khng lm nh hng n hot ng bnh thng ca cc module khc.
4) Khi s dng 93LCXXA (ROM SIZE l 8 bit), hoc 93LCXXB (l 16 bit), cc Jumper WORD SIZE
khng c tc dng. Khi s dng 93CXXC, jumper quyt nh chn WORD SIZE cho 8 hoc 16 bit.
5) V d chng trnh lin quan 93LC46B EEPROM c km theo trong a CD-ROM tham
kho.
Cc s mch ca module ny c hin th trong Hnh 4 -13.

Page 17 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn

schematic of SPI Communication

Module ny ch yu cho thy giap thc I2C thng qua vic truy cp thit b ngoi vi EEPROM 24CXX.
Module v s nguyn l ca n c trnh by nh Hnh 4-14 v Hnh 4-15

24CXX EEPROM

I2C communication schematic

Module c nhng thnh phn chnh nh sau:


1) 24CXX EEPROM
2) coding SW 2 Bit
M t v module ny nh sau:
1) Thng tin v 24CXX EEPROM c sn trong CD-ROM km theo sn phm.
2) Cc cng giao tip I2C SDA, SCLK ca 24XX c kt ni ti cng I2C RC4 v RC3 ca MCU
thng qua Coding SW v do , n c th c iu khin bi phn cng.
3) Khi module ny c s dng, chng ta phi m bo rng vic Coding SW ang trong trng
thi kt ni, khi khng s dng, chng ta phi m bo rng n ang trong tnh trng ngt kt
ni khng lm nh hng n hot ng bnh thng ca cc module khc..
4) Chng trnh v c v ghi ca EEPROM 24C01B c km theo trong a CD-ROM tham
kho
)

"

Module ny bao gm LCD 128x64 socket v LCD 1602 socket, nh trnh by Hnh 4-16.

Page 18 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn

LCD12864 and 1602 LCD sockets

1) M t ca module ny l nh sau:
1) LCD 12.864 LCD v 1602 ang s dng PortA l bit iu khin, PORTD l d liu bit. Ch c
MCU c PORTD mi c th thc thi mn hnh LCD.
2) Tt c cc chn ca module module c kt ni vi trc tip vi MCU, v khng c Coding
SW kim sot n. Khi mn hnh LCD l khng s dng, n c cho rng mn hnh LCD c
ly ra khi socket, trong khi nu n c s dng, chng ta nn tt cc module khc, hoc
ngc li mn hnh LCD s khng hin th.
3) Board pht trin c th iu chnh sng ca mn hnh LCD hoc tng phn 1602 ca
LCD12864.
4) Tt c cc mn hnh LCD 128x64 c s dng trong board pht trin l nhng sn phm
kiu "WG12864" (vi chip select CS1 v CS2). Nu bn s dng cc sn phm khc, xin vui lng
kim tra tng thch hay khng
5) Datasheet 1602 LCD v 12864 LCD c bao gm trong CD-ROM.
6) v d ng dng v 1602 LCD v 12864 LCD c km theo trong CD-ROM.
7) iu chnh cc bin tr P2 v P3 tng phn ca mn hnh LCD r rng nht
S mch ca hai m-un c hin th trong Hnh 4-18.

schematics of 12864LCD and LCD1602

Page 19 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn
)

'

Module ny chnh l s dng cho vic bin i tn hiu tng t (Analog signal) sang tn hiu s (digital
signal).
Phn cng v s nguyn l trnh by nh Hnh 4-19 and 4-20

A/D Converter Module

A/D converter schematic

module ny ch yu bao gm cc thnh phn sau:


1) Mt bin tr P1 iu chnh 1K.
2) Jumper JP15.
M t ca module ny l nh sau:
1) Bin tr iu chnh c kt ni vo cng RA0 qua jumper JP15.
2) Khi chuyn i A / D c s dng, hy chc chn rng jumper JP15 l ni, nu n khng c
s dng xin vui lng chc chn rng jumper JP15 l ngt khng lm nh hng n cc
module khc.
3) CD-ROM c cung cp cng vi sn phm km theo bao gm cc v d v chuyn i A/D/
tham kho.
)

y chnh module thc hin tip nhn v gii m v iu khin t xa hng ngoi, nh th hin trong
Hnh 4-21, v s th hin trong Hnh 4-22

Remote decoding module

Module ny bao gm cc thnh phn chnh sau y:


1) B nhn iu khin t xa hng ngoi TSOP1838
2) Socket giao tip vi port khc
M t v m-un ny l nh sau:

Page 20 of 34

Remote decoder schematic

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn
1) Thng tin v chip m ha hng ngoi t xa 6121 c km theo trong CD-ROM.
2) Cc u ra ca b thu iu khin t xa c kt ni vo cng RA1 ca MCU thng qua mt
Jumper JP2
3) Khi module ny c s dng, hy chc chn rng jumper JP2 c ni, nu n khng c s
dng xin vui lng v m bo jumper JP2 l ngt. khi nh hng ti cc module khc.
4) a CD-ROM cha cc v d v gii m t xa tham kho.
)

y chnh l module s dng Multi-digital Display, nh th hin trong Hnh 4-23

digital LED control module

Module ny bao gm cc thanh phn chnh nh sau:


1) 6 LED s 7 on.
2) coding switch cho bit iu khin v iu khin segment.
3) Mch li dng.
4) Socket giao tip vi port khc.
M t ca module ny l nh sau:
1) Vic kim sot segment ca LED s c kt ni vi PORTD ca MCU thng qua chuyn i
Coding SW.
2) Vic kim sot bit ca LED s c kt ni vi PortA ca MCU thng qua Coding SW.
3) Khi module ny c s dng, chng ta phi m bo rng Coding SW trong trng thi kt ni,
khi khng s dng, chng ta phi m bo rng n ang trong tnh trng ngt kt ni khng
lm nh hng n hot ng bnh thng ca cc module khc.
4) Bn cng c kt ni LED vi port khc bng vic s dng socket giao tip. (V lc ny, bn phi
m bo rng Coding SW l ngt kt ni.)
5) Su LED s 7 on s dng anode chung.

Page 21 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn
6) a CD-ROM cha cc v d tham kho. (rt nhiu ng dng cc module trn PICLAB-V2 s
dng module ny hin th kt qu).
S nguyn l ca module ny c hin th trong Hnh 4-24

Digital LED schematic

Module ny trnh by trn Hnh 4-25:


1) 8 LED n.
2) 8 coding switches.
3) Socket giao tip vi Port khc.

8 Play-in-turn Light Module

M t ca module ny l nh sau:
1) 8 LED l khi cc I / O in p u ra mc cao.
2) Mi LED c iu khin bi mt Coding SW ring bit kt ni vi cc bit ca PORTC. Khi
module ny khng s dng n c nghi ngt kt ni cc bt tng ng trnh gy ra s
gin on khng cn thit.
3) Bn c th th nghim cc I / O port khc ca MCU bng cch s dng socket giao tip.
4) Cc a CD-ROM bao gm mt s v d n gin ca m un ny, bao gm "mt LED sng" n
gin v "8 LED ln lt sng v tt dn", ch tham kho hoc kim tra mc logic ca cc
PORT cho ngi dng.
S mch ca module ny c hin th trong Hnh 4-26.

Page 22 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn
CN8PIN

1
2
3
4
5
6
7
8

CN10

SW6
RC0
RC1
RC2
RC3
RC4
RC5
RC6
RC7

8
7
6
5
4
3
2
1

9
10
11
12
13
14
15
16
DIP-SW8

R29

470

LD8

R30

470

LD7

R31

470

LD6

R32

470

LD5

R33

470

LD4

R34

470

LD3

R35

470

LD2

R36

470

LD1

Schematic of Single LED Module

Module ny ch yu th nghim giao tip vi IC ng h thi gian thc (Real Time Clock RTC) DS1307

DS1307 real time clock module

Module ny bao gm cc thnh phn chnh sau y:


1) IC thi gian thc DS1307
2) Ngun nui PIN 3V
3) Coding switch
4) Thch anh dao ng 32.768K
M t ca module ny l nh sau:
1) Datasheet ca IC DS1307 c km theo trong CD-ROM.
2) Cc Port giao tip SCL, SDA ca DS1307 ni ti RC3 v RC4 ca MCU thng qua coding switch
3) Khi module ny c s dng, chng ta phi m bo rng Coding SW trong trng thi kt ni,
khi khng s dng, chng ta phi m bo rng n ang trong tnh trng ngt kt ni khng

Page 23 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn
lm nh hng n hot ng bnh thng ca cc module khc. c bit l module I2C 24XXX
v cng s dng giao thc I2C.
4) Cc v d v truy cp vo DS1307 c km theo trong a CD-ROM tham kho.
S mch ca module ny c hin th trong Hnh 4-28.
VCC
VCC
X2

32768KHz
DS1307

U7
1
2
3
4

X1
X2
VBAT
GND

B1
3V

R49
4K7

VCC
SQW
SCL
SDA

R50
4K7

8
7
6
5

C16
104p
SW8
4
3

1
2

RC3
RC4

DIP-SW2

Schematic of DS1307 RTC module

Module ch yu trnh by lm th no kim sot mt Buzzer bng MCU, nh th hin trong Hnh 429. S mch ca module ny th hin trong hnh 4-30
Cc thnh phn chnh ca module nh sau:
1) Buzzer
2) Jumper JP25

Buzzer module

Schematic of buzerr module

M t v Module ny nh sau:
1) Buzzer kt ni ti pin RC2 ca MCU thng qua jumper JP25.
2) Khi module ny c s dng xin vui lng chc chn rng JP25 c kt ni, khi n khng s
dng hy chc chn rng JP25 l ngt kt ni

Page 24 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn
3) Khi Jumper JP25 trng thi kt ni, chng ta c th nghe thy ting bp yu ngay c khi khng
c chip trn board, l hin tng bnh thng.
4) Cc a CD-ROM bao gm cc chng trnh ca beeping tham kho
)

y l module phm n v ngt ngoi, nh trnh by trn Hnh 4-31.

Independent Key and External Interrupt Module

module ny bao gm cc phn chnh sau:


1) bn nt c lp.
2) Mt coding SW 4-bit.
3) Socket giao tip vi Port khc.
M t ca module ny l nh sau:
1) Tt c cc phm c mc in p thp chng c nhn xung, v tr khng cao khi chng
c nh ra (khi chng c s dng, chng ta nn Pull-up in tr ni ca MCU, khi cc
phm c nh chng s trng thi mc cao.)
2) K1 khng ch c th c s dng nh phm thng thng, nhng n cng c th c s dng
kch hot ngt ngoi (trigger external interrupt).
3) Tt c cc phm c kt ni vi Port B ca MCU, khi chng ang s dng hy chc chn rng
cc coding sw c kt ni, v khi chng khng s dng hy chc chn rng cc coding SW
khng c kt ni.
4) Khi s dng Port B nh mt phm, gi rng cc chc nng Pull-up bn trong ca Port B c
kch hot, trong khi cc PORT khc c s dng n cng gi rng in tr ko ln c thm
vo board.
5) Bn cng c th s dng cc phm ca MCU khc bng cch tn dng cc socket giao tip.
6) Cc a CD-ROM cha cc v d v vic s dng m-un ny.
Cc s mch ca module ny c hin th trong Hnh 4-32.

Page 25 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Keys and external interrupt module

Page 26 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Chng ny s dng "module bn phm ma trn 4x4" v "module 6 LED 7 on lm c s, v gii


thiu v vic s dng Board pht trin PICLAB-V2, bao gm c vic s dng MPLAB son tho, bin
dch m ngun v dng ICD2 g li kt qu.
B tr phn cng:
1) Coding SW SW1 cho Bn phm ma trn 4x4 tt c ON.
2) Cc bit 5 v 6 ca coding SW cho LED 7 v tr ON, trong khi cc bit khc l off (chng ta ch s
dng LED 5 v 6 hin th.)
3) Coding SW iu khin Segment ca Led 7 on v tr ON.


1) Trong phn mm ny chng ta b qua hin tng ny phm, khi phn mm pht hin mc in
p thp (mc 0), n s cho rng c mt phm c nhn.
2) Trong phn mm ny, chng ta khng xem xt tnh hung c nhiu phm c nhn cng lc.
Khi c mt s phm cng lc c nhn, chng ta xem nh l phm nh nht c nhn. v d,
khi T1 v T2 cng lc c nhn, chng ta ch xem rng T1 c nhn.
3) Khi khng c nt no c nhn, LED 7 on s hin th "FF", khi c mt phm c nhn, LED
7 on s hin th s ca phm c nhn . V d khi T1 c nhn LEDs 7 on s hin thi
"01", khi T16 c nhn, LEDs 7 on hin th "16."


Nhn p vo biu tng MPLAB trn Desktop chy mi trng lp trnh MPLAB.
1) Theo phng php c gii thiu trong 2.2.1, son tho m ngun mi, v lu n nh l
"KEY4x4.C".
2) Theo phng php c gii thiu trong 2.2.1, thit lp mt Project mi, v hon thnh vic ci
t nh di y: PIC16F877A chn trong bc th hai nh l chip ch; chn "HI-TECH PICC
Tool suite" l cng c bin dch trong bc th ba; chn KEY4x4 l tn ca Poroject (cc hu t
c th c b qua), v th mc lu project tng t nh ca m ngun. Sau khi chnh sa
hoc son tho m ngun v thit lp project, giao din MPLAB s c hin th nh Hnh 5-1.

Page 27 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Giao din MPLAB sau khi thi lp project v son tho m ngun

3) Thc hin cc menu lnh Project Build ALL hoc biu tng

trn thanh cng c bin

dch m ngun. kt qu bin dch s c hin th nh Hnh 5-2. chng ta c th nhn thy trn
hnh l "BUILD SUCCEEDED" ngha l bin dch thnh cng, v n to ra mt file
KEY4x4.HEX trong th mc ca Project (ch bin dch thnh cng th mi to ra file HEX).

Kt qu sau khi bin dch m ngun

C th trong mt s trng hp kt qu s nh sau:

Page 28 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Kt qu sau khi bin dch m ngun

C th mt vi trng hp cho thy nh Hnh 5-3 rng sau khi bin dch c mt vi tin nhn v d nh:
Message[302]D:\DESIGN\PIC\DESIGN_PIC\PICLAB-V2\MCD-DEMO2_EXAMPLE\ ASM \ KEY4X4 \ KEY4X4.ASM
49 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.

Cho thy registers s dng khng thuc BANK chnh xc, hy cn thn kim tra cc chng trnh
m bo rng tt c cc registers phi trong BANK (ngay c khi hon ton chnh xc, thng tin s vn
xut hin, nhng n khng nh hng n vic thc hin cc kt qu).
Nu c ERROR[num] hoc WARNING[num] trong kt qu bin dch (num l s m ca error hoc
warning), Bn c th cho con tr nhy n v tr li bng cch nhn p vo tin nhn ny v sa cha
m ngun v lp li thao tc trn tip tc sa cha cc li khc cho n khi khng cn li.
$

Tng t nh ICD2, bn c th s dng PICKit 2 hoc PICKit 3 cho vic debug. bit cc cng c
no h tr debug cho chip ca bn, bn c th kim tra trong MPLAB bng cch nhn vo menu lnh
Configure Select devicev chn chip ca bn trong Device. Bn s c kt qu nh Hnh 5-4

Page 29 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Minh ha cc cng c h tr Programmer v Debugger cho PIC16F877A

Trn hnh 5-4, ch cc nt trn trn hnh ta s bit c cc tools no c h tr cho PIC MCU ca
mnh bng cch phn bit cc mu nh sau

Mu xanh l (Green): c h tr

Mu (Red) : khng h tr

Mu vng (Yellow) : cha h tr ( ngha l s h tr trong tng lai)

Quay li vn , s dng ICD2 Debug cho m ngun, PICKit 2 v PICKit 3 cng theo phng php
tng t. y dng ICD2 lm in hnh
1) Theo phng php th hin trong Hnh 3-1, Kt ni ICD2 vi PC v PICLAB-V2 development
board.
2) Thc hin menu lnh Debugger Select Tool chn MPLAB ICD2 lm cng c debugging.
3) Thc hin menu Debugger Settings chn USB lm cng giao tip, v board s s dng
ngun ring ca mnh (ngha l khng chn vo "ICD2 power from the target board"). N th
hin nh Hnh 5-4.

Page 30 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Thit lp cng giao tip v cp ngun ngoi trong MPLAB cho ICD2

4) Thc hin menu Debugger 

Connect hoc nhn icon trn tool bar kt ni ICD2 v chp

ch trn PICLAB-V2 development board, v khi kt ni thnh cng s c kt qu hin th nh


trn hnh 5-5
5) Thc hin menu Debugger 

Program or nhn icon trn tool bar np /ghi objective codes

vo MCU chip ch (Lu : by gi MCU khng th chy ch offline nhng phi c chy
ch g li - debugging mode), sau khi np n s hin th thng tin qu trnh nh trn Hnh 56.

Thng tin kt ni

Thng tin Programming

6) Thc hin menu lnh Debugger Run hoc nhn icon trn tool bar, chng ta s thy LED 7
on hin th "FF" trn PICLAB-V2 development board, nh Hnh 5-7; by gi nu nhn mt
phm LED 7 on s hin th s ca phm y, v d nu T15 c nhn, LED s hin th 15,
trnh by nh hnh Hnh 5-8.
7) Sau khi debug mt s ln , chng ta c bn thc hin mt s kt qu mong mun v hon
thnh debug. Ngt cc kt ni .

Page 31 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn

kt qu khng c phm no nhn

kt qu khi T15 c nhn

Page 32 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn


"

Tng t nh trn, dng ICD2 lm cng c in hnh. PICKit2, PICKit 3 cch lm tng t
Cc m ngun chun b trn thng qua qu trnh debug bng cch s dng ICD2, v t c
mc tiu chng ta mong mun, by gi chng ta s s dng ICD2 np/ghi file KEY4x4.HEX vo chip
MCU ch n c th chy ch Offline (ngha l sau khi np, MCU s chy c lp)
1) Kt ni ICD2 v PICLAB-V2 development board theo phng php th hin trong Hnh 3-1.
2) Thc hin menu lnh Programmer 

Select Tools chn MPLAB ICD2 (or PICKit 2,

PICKit3) lm cng c np cho MCU


3) Thit lp cu hnh bits v cc thng s khc theo iu kin c th .
4) Thc hin menu lnh Programmer 

Program, np/ghi file KEY4x4.HEX vo MCU ch.

5) Ngt kt ni PICLAB-V2 v ICD2 xem kt qu chy ca MCU (Tng t nh hnh 5-7 v hnh
5-8).

Page 33 of 34

PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Khi bn nhn c sn phm, vui lng kim tra tt c cc ph kin km theo. Sn phm ny bao gm
cc thnh phn sau:

PICLAB-V2 development board, 1 n v

PIC16F877A-I/P MCU, 1 n v;

Serial cable, 1 n v;

CD-ROM cha cc thng tin lin quan PICLAB-V2: 1 bn sao tng ng

Cng ty TNHH Gii php in t Thin Minh - Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe)
Web: www.tme.com.vn www.tme.vn
Email: tminh@tme.com.vn
a ch: 173 Tn Phc , Phng 6, Qun 10, Thnh Ph H Ch Minh, Vit Nam
in thoi: 08.3957.3224

Page 34 of 34