You are on page 1of 18

EPP-elektroluno zavarivanje taljivom elektrodom pod zatitom praka

SAW-submerged arc welding

Razvoj EPP zavarivanja


Institut Paton-primjena kod zavarivanja tenka T34
1934/35.g.

intenzivan razvoj u brodogradnji USA tijekom 2. svjetskog rata

Prednosti
Mali gubici, visoka iskoristivost Zavarivanje u radionici i na terenu Mogunost primjene razliitih praaka Elektrini luk nije vidljiv Velika uinkovitost i proizvodnost Automatski postupak (moe biti i poluautomatski) Visoka uinkovitost Nema trcanja Nije potrebno odsisavanje Uinkovito navarivanje (reparaturno!)

Nedostaci
Nije mogue zavarivanje u prisilnim poloajima Mogunost sistemske pogreke Potrebni posebni uvjeti skladitenja praka Zbog velikih dimenzija traktora potrebno produenje za ulaz/izlaz Sloeniji ureaji (dovoenje ice, automatska regulacija duljine luka, CC/CV karakteristika) Primjenjiv za deblje materijale

veinom DC ureaji sloena izvedba: IZVOR DODAVA ICE TRAKTOR operater-kontrola parametara

senzor za voenje
potrebne struje i preko 1000A koriste se i ravna i padajua karakteristika

Uin taljenja i preko 20kg/sat

Varijante EPP zavarivanja


Zavarivanje jednom icom Zavarivanje dvjema paralelnim icama Zavarivanje dvjema ili veim brojem ica jedna iza druge Zavarivanje jednom icom pod strujom, a druga predgrijana el. otporom se dodaje u el. luk Navarivanje dvjema icama izmeu kojih je uspostavljen el. luk, talina pada na radni komad Navarivanje elektrodom u obliku trake

Varijante EPP zavarivanja

Parametri zavarivanja
struja zavarivanja-optimalne struje 600-800A

napon elektrinog luka-25 V duina luka 2mm, 30V duina luka oko 4mm

brzina zavarivanja-16-40 m/h , sa posebnim pracima i do 1m/min

Dodatni materijali
ica-1,6; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10mm

traka-irina 60,90,120 i 200mm, debljina 0,5mm zatitni praak-zatita taline, stabilizacija el. luka, metalurki utjecaj, postizanje boljih mehanikih svojstava itd.

Primjena EPP zavarivanja

Primjena EPP zavarivanja

Podloke backing
Zbog velike koliine nataljenog metala Netaljive podloke-bakar, keramika Podloka od praka Zavar kao podloka Taljiva metalna podloka

Priprema spoja

Priprema spoja

Priprema spoja

Greke kod EPP zavarivanja


Porozitet- neistoe, vlaga, kontaminirani praak, korodirana ica, nedovoljna koliina praka, neistoe u praku Ukljuci praka-loa priprema spoja, loi parametri Nepravilna geometrija-loi parametri, velika koliina taline, problem kod dovoenja praka, loe voenje traktora