You are on page 1of 10

Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tenih ugljovodonika

ZAKON O CEVOVODNOM TRANSPORTU GASOVITIH I TENIH UGLJOVODONIKA ("Sl. list SRJ", br. 29/97)

I OSNOVNE ODREDBE lan 1 Ovim zakonom ureuju se uslovi za bezbedan i nesmetan cevovodni transport gasovitih i tenih ugljovodonika. lan 2 Cevovodnim transportom gasovitih i tenih ugljovodonika, u smislu ovog zakona, smatra se transport gasovitih i tenih ugljovodonika gasovodima, naftovodima i produktovodima. lan 3 Gasovitim i tenim ugljovodonicima, u smislu ovog zakona, smatraju se: prirodni gas, teni derivati prirodnog gasa, gas iz postrojenja za gasifikaciju, sirova nafta i gasoviti i teni derivati nafte propisanih tehnikih karakteristika, u skladu sa jugoslovenskim standardima. lan 4 Gasovodima, naftovodima i produktovodima, u smislu ovog zakona, smatraju se cevovodi sa ureajima, postrojenjima i objektima koji slue za transport gasovitih i tenih ugljovodonika. lan 5 Zatitni pojas gasovoda, naftovoda i produktovoda, u smislu ovog zakona, jeste propisani prostor irine po 200 m sa jedne i druge strane cevovoda, raunajui od ose cevovoda, u kome drugi objekti (gustina naseljenosti) utiu na njihovu sigurnost. Zatitni pojas naseljenih zgrada, objekata i infrastrukturnih objekata, u smislu ovog zakona, jeste propisani prostor u kome gasovodi, naftovodi ili produktovodi utiu na njihovu sigurnost. Radni pojas, u smislu ovog zakona, jeste propisani minimalni prostor du trase gasovoda, naftovoda ili produktovoda potreban za njihovu nesmetanu izgradnju i odravanje.

Vatroival d.o.o., ul. Gostivarska br. 15, Beograd, office@vatroival.com www.vatroival.com 1 tel/fax 011/3477-221; 011/3478-800; 011/3478-901

Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tenih ugljovodonika

Zone opasnosti, u smislu ovog zakona, jesu propisani delovi prostora u kojima se nalaze ili postoji mogunost da se nau zapaljive ili eksplozivne smee para, tenosti i vazduha, odnosno gasa i vazduha. lan 6 Gasovodi, naftovodi i produktovodi mogu biti za meunarodni transport, magistralni transport i lokalni transport. lan 7 Gasovodi, naftovodi i produktovodi za meunarodni transport su gasovodi, naftovodi i produktovodi iji se poetak i zavretak nalaze na teritoriji drugih drava, a jedan njihov deo prelazi preko teritorije Savezne Republike Jugoslavije, kao i gasovodi, naftovodi i produktovodi iji se poetak ili zavretak nalazi na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije. lan 8 Gasovodi, naftovodi i produktovodi za magistralni transport su: 1) gasovodi za transport prirodnog gasa i gasa iz postrojenja za gasifikaciju i produktovodi gasovitih derivata nafte od predajnih stanica na naftno-gasnim poljima, predajnih ili prikljunih mesta na gasovodima za meunarodni transport, proizvodnih postrojenja gasa ili gasovitih derivata nafte i terminala ili podzemnih skladita prirodnog gasa do prikljuaka na gasovod ili produktovod za lokalni transport u naseljenim mestima ili na industrijskim postrojenjima, ukljuujui i merno-regulacione stanice; 2) naftovodi i produktovodi za transport sirove nafte i tenih derivata nafte od terminala u luci, otpremnih stanica na naftnim poljima i rezervoarskog prostora preraivaa nafte do rezervoarskog prostora rafinerije ili potroaa; 3) gasovodi i naftovodi za transport prirodnog gasa ili sirove nafte od proizvodne platforme do terminala. lan 9 Gasovodi, naftovodi i produktovodi za lokalni transport su: 1) prikljuni gasovodi za transport prirodnog gasa na naftno-gasnim poljima od sabirnootpremnih stanica za gas do lokalnih potroaa; 2) spojni gasovodi za transport gasa na kompleksu gasifikacionog postrojenja; 3) spojni gasovodi za transport prirodnog gasa i gasovitih derivata nafte na kompleksu rafinerijskog, petrohemijskog ili drugog industrijskog postrojenja; 4) gasovodi za distribuciju prirodnog gasa, odnosno gasa iz postrojenja za gasifikaciju;

Vatroival d.o.o., ul. Gostivarska br. 15, Beograd, office@vatroival.com www.vatroival.com 2 tel/fax 011/3477-221; 011/3478-800; 011/3478-901

Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tenih ugljovodonika

5) sabirni i razvodni gasovodi, naftovodi i produktovodi izmeu proizvodnih objekata (buotina) naftno-gasnih polja i njihovih sabirnih stanica i prikljuni gasovodi, naftovodi i produktovodi izmeu sabirnih i sabirno otpremnih stanica; 6) prikljuni naftovodi na naftno-gasnim poljima od otpremnih stanica za naftu do prijemnih terminala; 7) spojni naftovodi i produktovodi za transport sirove nafte i tenih derivata nafte na kompleksu rafinerijskog, petrohemijskog ili drugog industrijskog postrojenja. lan 10 Bezbedan i nesmetan transport gasovitih i tenih ugljovodonika (projektovanje, izgradnja, ispitivanje i putanje u rad, korienje i odravanje i mere zatite gasovoda, naftovoda i produktovoda) vri se po propisanim tehnikim uslovima. II USLOVI ZA BEZBEDAN I NESMETAN CEVOVODNI TRANSPORT GASOVITIH I TENIH UGLJOVODONIKA 1. Projektovanje i izgradnja lan 11 Gasovodi, naftovodi i produktovodi mogu se graditi u koridoru utvrenom prostornim planom, na trasi za koju se utvrdi da se u pogledu prirodnih i vetakih (radom stvorenih) uslova i primenom tehnikih propisa obezbeuje sigurnost ivota i zdravlja ljudi, ivotne sredine i materijalnih dobara. lan 12 Gasovodi, naftovodi i produktovodi izgrauju se, po pravilu, izvan naseljenih mesta (osim lokalnih kojima se vri transport za potrebe industrijske i iroke potronje), ograenih kompleksa, preduzea, eleznikih stanica, morskih i renih pristanita, zatitnih podruja za pitke i lekovite vode i objekata za potrebe odbrane zemlje. Pri projektovanju gasovoda, naftovoda i produktovoda mora se uzeti u obzir propisana gustina naseljenosti po jedinici zatitnog pojasa cevovoda na kome e oni biti izgraeni. lan 13 Odreivanje lokacije, trasiranje i polaganje gasovoda, naftovoda i produktovoda, kao i lociranje, konstruisanje i izgradnja cevovoda, ureaja, postrojenja i objekata vre se na propisan nain. Zatitni pojas gasovoda, naftovoda i produktovoda, naseljenih zgrada, objekata i infrastrukturnih objekata, radni pojas, zone opasnosti, radni parametri gasovoda, naftovoda i produktovoda prema njihovoj podeli iz lana 5 ovog zakona i zatita od korozije gasovoda, naftovoda i produktovoda utvruju se na propisan nain.

Vatroival d.o.o., ul. Gostivarska br. 15, Beograd, office@vatroival.com www.vatroival.com 3 tel/fax 011/3477-221; 011/3478-800; 011/3478-901

Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tenih ugljovodonika

lan 14 Gasovodi, naftovodi i produktovodi za meunarodni i magistralni transport moraju biti opremljeni propisanim sistemom veza radi bezbednog i nesmetanog prenosa informacija koje se odnose na njihovo korienje i odravanje. lan 15 Trasa gasovoda, naftovoda i produktovoda obeleava se na propisan nain. lan 16 Poslove projektovanja i izgradnje gasovoda, naftovoda i produktovoda moe obavljati samo preduzee ili drugo pravno lice koje ispunjava propisane uslove. lan 17 Uz zahtev za izdavanje graevinske dozvole za izgradnju gasovoda, naftovoda ili produktovoda, pored dokumentacije utvrene propisima kojima se ureuje izgradnja objekata, podnosi se i zapisnik o tehnikom nadzoru projektne dokumentacije kojim se utvruje da su ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom za izradu te dokumentacije. 2. Ispitivanje i putanje u probni rad i upotrebu lan 18 U toku izgradnje, a pre putanja u probni rad gasovoda, naftovoda i produktovoda, vri se njihovo propisano ispitivanje. lan 19 Gasovod, naftovod ili produktovod putaju se u probni rad i u upotrebu po propisanim uslovima i na propisan nain. lan 20 Gasovod, naftovod ili produktovod za meunarodni ili magistralni transport ne moe se pustiti u probni rad i upotrebu bez prethodnog odobrenja saveznog organa nadlenog za poslove energetike. Odobrenje iz stava 1 ovog lana izdaje se kad se utvrdi da su ispunjeni propisani uslovi za bezbedan i nesmetan transport gasovitih i tenih ugljovodonika gasovodom, naftovodom ili produktovodom. 3. Korienje i odravanje lan 21 Korienje i rukovanje gasovodom, naftovodom ili produktovodom i njihovo odravanje u toku rada, remonta i vanrednih dogaaja; pregled i odravanje sigurnosnih ureaja;
Vatroival d.o.o., ul. Gostivarska br. 15, Beograd, office@vatroival.com www.vatroival.com 4 tel/fax 011/3477-221; 011/3478-800; 011/3478-901

Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tenih ugljovodonika

evidentiranje kvarova, korozije i proputanje cevovoda; ispitivanje zamenjenih delova i izvrenih popravki kvarova, kao i obavezna i povremena kontrola gasovoda, naftovoda ili produktovoda vri se po propisanom postupku i na propisan nain. lan 22 Preduzee koje obavlja delatnost transporta gasovodom, naftovodom ili produktovodom, duno je da optim aktima uredi postupak i nain korienja i odravanja gasovoda, naftovoda ili produktovoda u skladu sa ovim zakonom. lan 23 Delovi gasovoda, naftovoda ili produktovoda koji prestaju da se koriste moraju se na propisan nain fiziki odvojiti od cevovodne mree, ureaja ili postrojenja. Otvoreni delovi iskljuenih cevovoda, ureaja i postrojenja moraju se na propisan nain oistiti (osloboditi) od ugljovodonika i zapaljivih smea, zatititi i zatvoriti. lan 24 Delovi gasovoda, naftovoda ili produktovoda i njihovih ureaja i postrojenja koji su privremeno iskljueni iz upotrebe moraju se pre uvoenja u upotrebu ispitati, u skladu sa lanom 18 ovog zakona. Iskljuenjem iz stava 1 ovog lana ne smatra se iskljuenje koje je u funkciji odravanja gasovoda, naftovoda ili produktovoda. Delovi gasovoda, naftovoda ili produktovoda iz stava 1 ovog lana mogu se na propisan nain ponovo koristiti samo ako su bili zatieni. lan 25 Poslove rukovanja transportom gasovitih i tenih ugljovodonika i poslove odravanja gasovoda, naftovoda ili produktovoda moe obavljati samo lice koje ispunjava propisane uslove. lan 26 Preduzee koje obavlja delatnost transporta gasovodom, naftovodom ili produktovodom za meunarodni ili magistralni transport duno je da vodi propisanu evidenciju o transportovanim koliinama gasovitih ili tenih ugljovodonika i da podatke iz te evidencije dostavlja nadlenom saveznom organu u propisanom roku. 4. Mere zatite lan 27 Preduzee koje obavlja delatnost transporta gasovodom, naftovodom ili produktovodom duno je da sprovodi propisane mere zatite na radu, mere zatite ivotne sredine i mere zatite od poara i eksplozije.
Vatroival d.o.o., ul. Gostivarska br. 15, Beograd, office@vatroival.com www.vatroival.com 5 tel/fax 011/3477-221; 011/3478-800; 011/3478-901

Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tenih ugljovodonika

lan 28 Prilikom korienja i odravanja gasovoda, naftovoda ili produktovoda moraju biti ispunjeni sledei zahtevi: 1) iz sistema gasovoda, naftovoda ili produktovoda moe se povremeno na propisanim mestima u okolinu isputati samo neotrovni gas ili tenost koja pod atmosferskim uslovima postaje gasovita; 2) iz sistema gasovoda, naftovoda ili produktovoda moe se na propisan nain isputati samo tena faza i to u zatvoreni sistem obezbeen od isputanja u okolinu. lan 29 Preduzee koje obavlja delatnost transporta gasovodom, naftovodom ili produktovodom duno je da u zonama opasnosti preduzima propisane mere zatite od poara i eksplozije. lan 30 U zatitnom pojasu gasovoda, naftovoda ili produktovoda ne smeju se izvoditi radovi i druge aktivnosti pre nego to se o tome dobije pismeno odobrenje preduzea koje obavlja delatnost transporta tim gasovodom, naftovodom ili produktovodom. Preduzee i drugo pravno ili fiziko lice koje je dobilo odobrenje iz stava 1 ovog lana mora prilikom izvoenja radova, odnosno drugih aktivnosti u zatitnom pojasu gasovoda, naftovoda ili produktovoda sprovoditi mere zatite prema uputstvu preduzea koje obavlja delatnost transporta tim gasovodom, naftovodom ili produktovodom. lan 31 Preduzee koje obavlja delatnost transporta gasovodom, naftovodom ili produktovodom duno je da obezbedi propisanu zatitu gasovoda, naftovoda ili produktovoda, odnosno njegovih pripadajuih ureaja, postrojenja i objekata od neovlaene upotrebe ili oteenja. lan 32 Preduzee koje obavlja delatnost transporta gasovodom, naftovodom ili produktovodom duno je da postavljene oznake na trasi gasovoda, naftovoda ili produktovoda odrava i da oznake koje su oteene ili koje nedostaju, dovede u prvobitno stanje, odnosno da ih zameni. lan 33 Preduzee koje obavlja delatnost transporta gasovodom, naftovodom ili produktovodom duno je da trajno uva celokupnu dokumentaciju o projektovanju, izgradnji, ispitivanju, putanju u rad, korienju, odravanju i merama zatite gasovoda, naftovoda ili produktovoda.

Vatroival d.o.o., ul. Gostivarska br. 15, Beograd, office@vatroival.com www.vatroival.com 6 tel/fax 011/3477-221; 011/3478-800; 011/3478-901

Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tenih ugljovodonika

III INSPEKCIJSKI NADZOR lan 34 Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donesenih za izvravanje ovog zakona vri nadleni savezni inspektor. lan 35 U vrenju inspekcijskog nadzora, nadleni savezni inspektor ima pravo i dunost: 1) da naredi otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u vezi sa korienjem, odravanjem i merama zatite gasovoda, naftovoda ili produktovoda, odnosno u vezi sa bezbednim i nesmetanim transportom gasovitih i tenih ugljovodonika; 2) da obustavi transport gasovodom, naftovodom ili produktovodom ako utvrdi povredu ovog zakona i propisa za izvravanje ovog zakona, a utvrene nepravilnosti i nedostaci nisu otklonjeni u roku koji je odredio ili ako utvrdi da utvrene nepravilnosti i nedostaci predstavljaju neposrednu opasnost za sigurnost ivota i zdravlja ljudi, ivotnu sredinu i materijalna dobra; 3) da podnese prijavu nadlenom organu za uinjeno krivino delo ili privredni prestup i da podnese zahtev za pokretanje prekrajnog postupka. Mere iz stava 1 ta. 1 i 2 ovog lana odreuju se reenjem nadlenog saveznog inspektora. Protiv reenja iz stava 2 ovog lana moe se izjaviti alba saveznom organu nadlenom za poslove energetike. alba na reenje ne zadrava njegovo izvrenje. lan 36 Preduzee koje obavlja delatnost transporta gasovodom, naftovodom ili produktovodom duno je da nadlenom saveznom inspektoru omogui vrenje inspekcijskog nadzora, uvid u dokumentaciju i nesmetan rad. IV KAZNENE ODREDBE lan 37 Novanom kaznom od 45.000 do 450.000 dinara kaznie se za privredni prestup investitor koji ima svojstvo pravnog lica: 1) ako gasovod, naftovod ili produktovod za meunarodni ili magistralni transport ne opremi propisanim sistemom veza radi bezbednog i nesmetanog prenosa informacija koje se odnose na njihovo korienje i odravanje (lan 14); 2) ako trasu gasovoda, naftovoda ili produktovoda ne obeleava na propisan nain (lan 15); 3) ako u toku izgradnje, a pre putanja u probni rad, gasovoda, naftovoda ili produktovoda ne vri njegovo propisano ispitivanje (lan 18);
Vatroival d.o.o., ul. Gostivarska br. 15, Beograd, office@vatroival.com www.vatroival.com 7 tel/fax 011/3477-221; 011/3478-800; 011/3478-901

Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tenih ugljovodonika

4) ako putanje u probni rad i putanje u upotrebu gasovoda, naftovoda ili produktovoda ne izvri po propisanim uslovima i na propisani nain (lan 19): Za radnje iz stava 1 ovog lana kaznie se za privredni prestup i odgovorno lice investitora koji ima svojstvo pravnog lica novanom kaznom od 3.000 do 30.000 dinara. lan 38 Novanom kaznom od 45.000 do 450.000 dinara kaznie se za privredni prestup preduzee koje obavlja delatnost transporta gasovodom, naftovodom ili produktovodom; 1) ako gasovod, naftovod ili produktovod ne koristi, njime ne rukuje ili ga ne odrava u toku rada, remonta ili vanrednih dogaaja, ako ne pregleda ili ne odrava sigurnosne ureaje; ako ne evidentira kvarove, koroziju ili proputanje cevovoda; ako ne ispituje zamenjene delove i izvrene popravke kvarova, ili ako ne vri obaveznu ili povremenu kontrolu gasovoda, naftovoda ili produktovoda po propisanom postupku i na propisan nain (lan 21); 2) ako optim aktima ne uredi postupak i nain korienja i odravanja gasovoda, naftovoda ili produktovoda u skladu sa ovim zakonom (lan 22); 3) ako delove gasovoda, naftovoda ili produktovoda koji prestaju da se koriste, na propisan nain fiziki ne odvoji od cevovodne mree, ureaja ili postrojenja (lan 23 stav 1); 4) ako otvorene delove iskljuenih cevovoda, ureaja i postrojenja ne oisti (oslobodi) od ugljovodonika i zapaljivih smea, ne zatiti ili ne zatvori na propisan nain (lan 23 stav 2); 5) ako ne izvri ispitivanje pre uvoenja u upotrebu delova gasovoda, naftovoda ili produktovoda i njihovih ureaja i postrojenja koji su privremeno bili iskljueni iz upotrebe u skladu sa lanom 18 ovog zakona (lan 24 stav 1); 6) ako ne sprovodi propisane mere zatite na radu, mere zatite ivotne sredine i mere zatite od poara i eksplozije (lan 27). Za radnje iz stava 1 ovog lana kaznie se za privredni prestup i odgovorno lice u preduzeu koje obavlja delatnost transporta gasovodom, naftovodom ili produktovodom novanom kaznom od 3.000 do 30.000 dinara. lan 39 Novanom kaznom od 15.000 do 150.000 dinara kaznie se za prekraj preduzee koje obavlja delatnost transporta gasovodom, naftovodom ili produktovodom: 1) ako poslove projektovanja i izgradnje gasovoda, naftovoda ili produktovoda obavlja preduzee ili drugo pravno lice koje ne ispunjava propisane uslove (lan 16); 2) ako poslove rukovanja procesom transporta gasovitih i tenih ugljovodonika i poslove odravanja gasovoda, naftovoda ili produktovoda obavlja lice koje ne ispunjava propisane uslove (lan 25);

Vatroival d.o.o., ul. Gostivarska br. 15, Beograd, office@vatroival.com www.vatroival.com 8 tel/fax 011/3477-221; 011/3478-800; 011/3478-901

Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tenih ugljovodonika

3) ako ne vodi propisanu evidenciju o transportovanim koliinama gasovitih ili tenih ugljovodonika, gasovodom, naftovodom ili produktovodom za meunarodni ili magistralni transport, ili ako podatke iz te evidencije ne dostavlja ili ih ne dostavlja u propisanom roku nadlenom saveznom organu (lan 26); 4) ako se ne pridrava obaveza da iz sistema gasovoda, naftovoda ili produktovoda moe povremeno na propisanim mestima u okolinu da isputa samo neotrovan gas ili tenost koja pod atmosferskim uslovima postaje gasovita, ili obaveze da samo tenu fazu na propisan nain isputa samo u zatvoreni sistem obezbeen od isputanja u okolinu (lan 28); 5) ako u zonama opasnosti ne preduzima propisane mere zatite od poara i eksplozije (lan 29); 6) ako ne obezbedi propisanu zatitu gasovoda, naftovoda ili produktovoda, odnosno njegovih pripadajuih ureaja, postrojenja i objekata od neovlaene upotrebe ili oteenja (lan 31); 7) ako postavljene oznake na trasi gasovoda, naftovoda ili produktovoda ne odrava i ako oznake koje su oteene ili koje nedostaju ne dovede u prvobitno stanje, odnosno ako ih ne zameni (lan 32); 8) ako trajno ne uva celokupnu dokumentaciju o projektovanju, izgradnji, ispitivanju, putanju u rad, korienju, odravanju i merama zatite gasovoda, naftovoda ili produktovoda (lan 33). Za radnje iz stava 1 ovog lana kaznie se za prekraj i odgovorno lice u preduzeu koje obavlja delatnost transporta gasovodom, naftovodom ili produktovodom novanom kaznom od 900 do 9.000 dinara. lan 40 Novanom kaznom od 15.000 do 150.000 dinara kaznie se za prekraj preduzee ili drugo pravno lice: 1) ako u zatitnom pojasu gasovoda, naftovoda ili produktovoda izvodi radove ili druge aktivnosti pre nego to o tome dobije pismeno odobrenje preduzea koje obavlja delatnost transporta tim gasovodom, naftovodom ili produktovodom (lan 30 stav 1); 2) ako prilikom izvoenja radova, odnosno drugih aktivnosti u zatitnom pojasu gasovoda, naftovoda ili produktovoda ne preduzima mere zatite prema uputstvima preduzea koje obavlja transport tim gasovodom, naftovodom ili produktovodom (lan 30 stav 2). Za radnje iz stava 1 ovog lana kaznie se za prekraj i odgovorno lice u preduzeu ili drugom pravnom licu novanom kaznom od 900 do 9.000 dinara. lan 41 Novanom kaznom od 900 do 9.000 dinara kaznie se za prekraj fiziko lice ako izvri neku od radnji iz lana 40 stav 1 ovog zakona.

Vatroival d.o.o., ul. Gostivarska br. 15, Beograd, office@vatroival.com www.vatroival.com 9 tel/fax 011/3477-221; 011/3478-800; 011/3478-901

Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tenih ugljovodonika

V PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE lan 42 Propisi za izvravanje ovog zakona donee se u roku od est meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. lan 43 Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vai Zakon o osnovama bezbednosti transporta naftovodima i gasovodima ("Slubeni list SFRJ", br. 64/73). lan 44 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom listu SRJ".

Vatroival d.o.o., ul. Gostivarska br. 15, Beograd, office@vatroival.com www.vatroival.com 10 tel/fax 011/3477-221; 011/3478-800; 011/3478-901