You are on page 1of 0

1

Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru


Literatura
Kulii P.,Mehanikaitoplina,kolskaknjiga,Zagreb
Kulii P.iLopac V.,Elektromagnetskepojavei
strukturatvari,kolskaknjiga,Zagreb
HenBartoli V.idr.,Valoviioptika,kolskaknjiga,
Zagreb
Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
N.Cindro:FizikaI,kolskaknjiga,Zagreb
N.Cindro:FizikaII,kolskaknjiga,Zagreb
Kulii P.idr.,Rijeenizadaciizmehanikeitopline,
kolskaknjiga,Zagreb
Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru
Kulii P.idr.,Rijeenizadaciizelektromagnetskih
pojavaistrukturetvari,kolskaknjiga,Zagreb
HenBartoli V.idr.,Rijeenizadaciizvalovaioptike,
kolskaknjiga,Zagreb
Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
2
uloga fizike
1.UVOD
1.1.OFIZICI
Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru
definicijafizike
materija
ulogafizike
tvar
(fizis) priroda
Kretanjejebitnosvojstvomaterije.
fizikopolje
prostorivrijeme
Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
oblicimaterije
Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru
vezafizikeidrugihprirodnihznanosti
razvojfizikerazvojtehnike
podjelafizike:
klasinafizika(dimenzije>10
10
mi
brzine<c/10,c=310
8
m/s)
promatranjeprirodnihpojava,eksperiment,mjerenje
modernafizika
relativistikafizika(brzine>c/10,c=310
8
m/s)
kvantnamehanika(dimenzije<10
10
m)
Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
3
1.2.FIZIKALNEVELIINEIJEDINICE
fizikalnaveliina(put,vrijeme,brzinaitd.)
j fi ik l ih lii
Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru
oznaavanjefizikalnihveliina
latinica(npr.v brzina(velocity,velocitas),
F sila(force),t vrijeme(time,tempus),...)
grkialfabet (npr. kutnabrzina)
fizikalnizakoni
mjerenjefizikalnihveliina
mjernejedinice
Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
(npr.s = vt)
alfa jota ro
Grkialfabet
Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru
beta kapa sigma
gama lambda tau
delta mi ipsilon
epsilon ni fi
zeta ksi hi
eta
omikron
psi
theta pi omega
Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
4
{ } [ ] A A A =
{ } A brojanavrijednost
Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru
[ ] A mjernajedinica
1875. osnovanMeunarodniuredzamjereiutege
1960. Meunarodnisustavmjernihjedinica SI
1889. I.Generalnakonferencijazamjereiutege
sedamosnovnihmjernihjedinica
izvedenemjernejedinice
Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
Znak Definicija CGPM God.
m Metar je duljina puta koji svjetlost prijee u vakuumu za vrijeme
jednog 299 792 458-og dijela sekunde.
XVII. 1983.
kg Kilogram je masa meunarodne pramjere kilograma (koji se uva u
Sevresu kraj Pariza).
III. 1901.
Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru
j )
s Sekunda je trajanje 9 192 631 770 perioda zraenja koje nastaje pri
prijelazu elektrona izmeu dviju hiperfinih razina osnovnog stanja
133
Cs.
XIII. 1967.
K Kelvin je termodinamika temperatura koja je jednaka 273,16-om
dijelu termodinamike temperature trojne toke vode.
IX. 1948.
A Amper je jakost stalne elektrine struje koja, prolazei dvama
paralelnim pravocrtnim neizmjerno dugakim vodiima
XIII. 1967.
zanemarivo malog krunog presjeka, razmaknutim za 1 metar u
vakuumu, uzrokuje izmeu njih silu od 210
-7
N po metru duljine.
cd Kandela je jakost svjetlosti izvora monokromatskog zraenja
frekvencije 540 THz koji u danom smjeru izrai (1/683) W/sr.
XVI. 1979.
mol Mol je koliina tvari (mnoina) sustava koji sadri onoliko
elementarnih jedinki koliko ima atoma u 12 g izotopa ugljika
12
C.
XIV. 1971.
Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
5
Osnovnefizikalneveliineimjernejedinice
Fizikalnaveliina Znak Mjernajedinica Znak
duljina l metar m
masa m kilogram kg
Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru
vrijeme t sekunda s
termodinamikatemperatura T kelvin K
elektrinastruja I amper A
jakostsvjetlosti I kandela cd
mnoina(koliinatvari) n mol mol
s
[ ]
[ ] m s
Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
radijan
steradijan
Sveostalejedinicesuizvedene. Npr.zabrzinu
s
v
t
= [ ]
[ ]
[ ]
m
s
s
v
t
= = jedinicaje
Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru
Znak Definicija CGPM God.
rad
(ili1)
Radijan je ravninski kut, s vrhom u sreditu krunice, iji krakovi na njoj
omeuju luk duljine jednake polumjeru krunice.
XI. 1960.
sr
(ili1)
Steradijan je prostorni kut jednak prostornom kutu stoca, s vrhom u
sreditu kugle, koji na povrini te kugle omeuje povrinu jednaku kvadratu
polumjera.
XI. 1960.
NekejediniceizvanSIkojesuuupotrebi
morskamilja 1852m
vor 1852m/h
ar(a) 100m
2
hektar(ha) 10
4
m
2
litra(L) dm
3
stupanj() 1/360punogkuta
p j
minuta(min) 60s
sat(h) 3600s
dan(d) 86400s
elektronvolt(eV) 1,610
19
J
celzijevstupanj(C) K
bar 10
5
Pa
Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
6
Znak
predmetka
Naziv
predmetka
Vrijednost
predmetka
Znak
predmetka
Naziv
predmetka
Vrijednost
predmetka
E k 10
18
d d i 10
1
Predmetcizatvorbudecimalnihjedinica
Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru
E eksa 10
18
d deci 10
1
P peta 10
15
c centi 10
2
T tera 10
12
m mili 10
3
G giga 10
9
mikro 10
6
M mega 10
6
n nano 10
9
k kilo 10
3
p piko 10
12
h hekto 10
2
f femto 10
15
da deka 10
1
a ato 10
18
Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
1.3.SKALARNEIVEKTORSKEFIZIKALNEVELIINE
skalarnefizikalneveliine(volumen,gustoa,
temperatura masa itd )
Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru
temperatura,masaitd.)
vektorskefizikalneveliine(sila,brzina,
ubrzanje,koliinagibanjaitd.)
Vektori su odreeni s pravcem nositeljem Vektorisuodreenispravcemnositeljem,
smjeromvektoraiiznosom(modulom).
Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
7
v

vektorskafizikalnaveliina
v v

ili iznosvektora(modul,apsolutnavrijednost)
Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru
v

Bitnosvojstvovektorajekolinearnost.
Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
a
a

a
Zbrajanjevektora
b a c


+ =
Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru
1 nain
a

1.nain
2 2
2 cos c a b ab = +
odreujemopomoukosinusovapouka:
Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
c

Iznosvektora
8
b a c


+ =
Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru
2.nain(metodaparalelograma)
a

a
a
Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
b

Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru

c a b ab = +
2 2
2 cos
aodreujemopomoukosinusovapouka: c

Iznosvektora
Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
= 180
2 2
2 cos c a b ab = + +
9
c

Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru


odreenjekutom c

Smjerrezultante
b a c ac = +
2 2 2
2 cos
a

Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
a c b
ac

+
=
2 2 2
cos
2
Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru
d

Zbrajanjevievektora
b

d
R a b c d = + + +


a

Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
10
( ) b a b a c


+ = =
Oduzimanjevektora
Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru
a

b a c


=
a
a
( ) b a c


+ =
b

Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
Komponentevektora.Koordinatnisustav
a
a

=
Jedininivektor(ort)odreujesmjeruprostoru.
Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru
U smjeru vektora : a

a
a =
0
2
v

rastavljanjevektoranadvijekomponente
Usmjeruvektora : a
1
v

1
u

2
u

2 2 1 1 2 1
u v u v v v v

+ = + =
Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
11
Kartezijevkoordinatnisustav
Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru
z
y
i

k j i

i , sujedininivektori
Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
x
Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru
z
x y z x y z
v v v v v i v j v k = + + = + +


KomponentevektorauKartezijevusustavu
y
i

y
v

z
v

, i
x y z
v v v

suvektorskekomponentevektora v

, i
x y z
v v v
suskalarnekomponentevektora v

Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
y
x
j
x
v

IznosvektorauKartezijevusustavu: v

2 2 2
x y z
v v v v = + +
arccos
x
v
v
= arccos
y
v
v
= arccos
z
v
v
=
12
Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru
radijusvektor(vektorpoloaja)
z
y
i

0
r

( , , ) T x y z
z
Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
k z j y i x r

+ + =
2 2 2
z y x r + + =
y
x
j
y
x
cos ab b a =

Skalarniprodukt
Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru
b

cos b
a

cos a
ili

Skalarniproduktjekomutativan.
a b b a

=
Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
13
k a j a i a a
z y x

+ + =
Akosuvektoriizraeniukomponentama
Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru
k b j b i b b
z y x

+ + =
skalarniproduktje
z z y y x x
b a b a b a b a + + =

j j 1 i i

0 i j

i
Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
jerje 1 i i = 0 i j = i
Vektorskiprodukt
b a c


=
Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru

Kutizmeuiiizmeuije90. c

sin c c a b ab = = =


Vektorskiproduktjeantikomutativan.
a b b a

=
Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
a
Iznosvektorskogproduktaje
14
k a j a i a a
z y x

+ + =
Akosuvektoriizraeniukomponentama
k b j b i b b
z y x

+ + = i
Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru
vektorskiproduktje
( ) ( ) ( )k b a b a j b a b a i b a b a b a
x y y x z x x z y z z y

+ + =
i j k

Vektorskiproduktmoemozapisatiioblikudeterminante
Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
x y z
x y z
i j k
a b a a a
b b b
=

Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru


i j k

Sarrusovopravilozaizraunavanjedeterminantetreegreda:
i

x y z
x y z
i j k
a b a a a
b b b
=

x
x
i
a
b
y
y
j
a
b
=
y z z x x y z y x z y x
a b i a b j a b k a b i a b j a b k = + + =

Fizika http://www.gfmo.ba/fizika.htm
( )
( )
( )
y z z y z x x z x y y x
a b a b i a b a b j a b a b k = + +