You are on page 1of 7

I grupa.

1. Objasnite posebne mere tur politike


Posebne mere tur politike donose se uglavnom zbog turizma, one mogu biti mere tur zakonodavstva, administrativne mere i postupci. Dele se na: - mere tur zakonodavstva (razni pravni popisi poput zakona i odluka, i upravni akt, poput uredbi,naredbi,pravilnika i obaveznih uputstava,koji cine takozvanu tur legislativu), takve mere su nprm medjunarodni sporazumi o granicnim formalnostima,vizama,pasosima.. - administrativne mere ( njima se uredjuju pitanja od znacaja za turizam, poput popisa koji se odnose na tur putovanja i njihovih stvari i vozila. - ekonomske mjere(finansijski podsticaji,fond za turizam,program razvoja turizma),instrumenti monetrno kreditne politike kamatna stopa na dugorocne kredite,grejs period,benificirane kamate..),mjere spoljnotrgvinskog i deviznog rezima,system ipolitike cijena,dohotka,instrumenti kontrole

2.Objasnite cenu tur proizvoda, kao instrument marketinga.


POLITIKA CENA-Dohodak turista odredjuje koji nivo cijena turista moze da prihvati.Da bi preduzece rentabilno poslovalo cijena mora pokrivati troskove poslovanja i osigurati minimalni profit i imati u vidu kupovnu moc turista i cijene konkurencije.Moraju se imati u vidu faze zivotnog ciklusa proizvoda.Cjenovna politika mora biti fleksibilna.Turisti traze vrijednost za novac.U ovoj oblasti se mora biti veoma elastican i da se moraju stalno pratiti kretanja na t.trzistu. Sustina vodjenja politike cena u tur je da se u toj oblasti mora biti veoma elastican i da se moraju stalno pratiti kretanja na tur trzistu.

3.Objasnite nacin rasta i sirenja multinacionalnih i hotelskih kompanija.


NACINI RASTA I SIRENJA MULTIPLIKACIONALNIH I HOT KOMPANIJA -ostvaruje se putem horizontalnih i vertikalnih integracija i putem poslovnog povezivanja u obliku direktnih stranih ulaganja,ug o fransizingu i ug o menadzmentu. Direktno strano ulaganje je oblik direktnog invistiranja koji se cesto koristi u sirenju i rastu medjunarodnih hot lanaca. Direktno invistiranje se sprovodi putem zajednickih ulaganja u izgradnju novih objekata ili rekonstrukciju starih. Fransizing je veoma rasprostranjen oblik medjunarodne poslovne saradnje u hot, davalac fransize po ugovoru ustupa primaocu fransize pravo na koriscenje svojih standarda poslovanja, pravo na koriscenje njegovog imena. Hotel koji preuzima fransizu preuzima i standarde i tehnologiju uz odredjenu naknadu. Ug o menadzmentu kompanije za menadzment se osnivaju radi pruzanja prof usluga strucnog upravljanja drugim kompanijama. Za svoj rad primaju nadoknadu. Medju hotelskim korporacijama je veliki br njih koji su svoje poslovanje prepustile ovim kompanijama za upravljanje hot markama.

4.Objasnite satelitski bilans turima, kao metod obracuna efekata od turizma. 5.Def i objasnite javne sluzbe i drzavne organe koji cine sistem.
Javne sluzbe se osnivaju radi ostvarivanja interesa u turisticke destinacije .one se osnivaju za teritoriju turisticke destinacijeopstine ,regiona, ili cele nacionalne teritorije. Zadaci javne sluzbe su da zadovoljavaju odredjene potrebe to jest pruzaju javne usluge sirokom krugu korisnika ,koje se ne mogu nabaviti putemtrzisnog procesa a koje su za zivot zajednice i clanove iste znacajne. Tipicni primjer javnih sluzbi su jana preduzeca na komunalnom i ili republickom nivou za djelatnosti vodovoda, kanalizacije,gradskog saobracaja,elektro distribucije. Javnesluzbe treba da opsluzuju svo stanovnistvo da daju odgovarajuce usluge , po umjerenoj cijeni, da ne primjenjuje nikakvu diskriminaciju u pruzanju svojih usluga . Kako ce biti organizovane javne sluzbe zavisi od mjesta i vremena,ekonomskog , tehnickog razvitka, drustvenih obicaja ,nasledjene prakse. Treba napomenuti da u turizmu postoje inicijativne organizacije-planinarskadrustva, ferijalna drustva,drustvalovaca i ribolovaca,auto moto drustva,drustvo kampera, i sl organizacije koje imaju za cilj da stvore povoljne uslove svojim clanovima za putovanje i turizam. One su jos i receptivne tur organizacije koje djeluju u turistickom mjestu na turistickoj destinaciji i imaju zadatak stvaranja boljih uslova za razvoj turizma u turistickom mjestu.

DRZAVNI ORGANI.-su organi vlasti. Oni mogu biti na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Nanacionalnom nivou organi vlasti su :parlament, vlada , ministarstva za pojedine oblasti. U ovim organima se osnivaju pojedina nadlezna tijela nadlezna za turizam i to kako smo ranije utvrdili kao Kolektivni organi vlasti su komitet , komisija, koordinacioni odbor,odbor,savet za turizam, kao upravno resorni organi- ministarstvo za turizam, sekretarijat za turizam,ili posebna odjeljenja nadlezna za turizam. Postoje posredni ili paradrzavni organi koji su institucionalno van izvrsnih organa drzavne uprave to su specijalizovane organizacije, agencije na koje drzava prenosi dio svoje nadleznosti. Organizacije drzavnih organa su razlicite od zemlje do zemlje na najvecem nivou je ministarstvo koje je organizovano za poslove turizma , zajednicko ministarstvo i jos neke oblasti na pr ministarstvo za informacije,kulturu i turizam ili ministarstvo za trgovinu i turizam i ministarstvo za saobracaj i turizam. Funkcije i zadaci koje imaju drzavni organi u razvijenim zemljama suizrada strategija i planova razvoja turizma u okviru drustveno-ekonomskog razvoja zemlje, koordinacija razvoja turizma izmedju razlicitih resora drzavne uprave, predlaganje zakona o turizmu i donosenje raznih podzakonskih akata koji se odnose na turizam, saradnja sa nadleznim ministarstvima za obrazovanje kadrova u turizmu, medjunarodna saradnja u turizmu, istrazivanje tur trzista , marketinske aktivnosti u inostranom turizmu,organizovanje tur informativnog predstavnistva u inostranstvu, organizovanje promotivnih turistickih aktivnosti u inostranstvu putem medjunarodnih turistickih sajmova.

II grupa.
Navedite koji su sinteticki pokazatelji predmet statistike turizma i objasnite primarnu metodu posmatranja.
1.

2. .Objasnite promociju kao instrument marketinga.


PROMOCIJA-proces masovne komunikacije i aktivnosti koje preuzima jedna organizacija da bi ciljne grupe ucinila svesnim svoga postojanja i stvorila pozitivan stav o svojim proizvodima i uslugama i tako navela potrosaceda kupuju njene proizvode i usluge. Njena osnovna svrha je podsticanje prodaje proizvoda i usluga preduzeca. Elementi: - privredno oglasavanje(placen oblik promocije preko sredstava masovnog komuniciranja-reklama.Elementi reklame su:proizvod,publika,poruka i mediji oglasavanja.U t.propagandi se koriste mediji i sredstva:prospekti,vodici,tv radio i emisije,plakati,tv filmovi), - odnosi sa javnoscu(neplaceni oblik komunikacije,sastoji se od sistematskog obuhvatanja i razvoja odnosa preduzeca i drugih organizacija sa javnoscu.Obuhvataju odrzavanje poslovnih veza sa propagandnim medijima,konferencije za stampu,manifestaije za saradnike,potrosace.. Cilj su stvaranje i odrzavanje povjerenja,naklonosti i pozitivne slike o sebi.U realizaciji se koriste masovni mediji i razni dogadjaji.Najbolji i besplatni oblik promocije je preporuka prijatelja). - licna prodaja-najprilagodljiviji fleksibilni oblik prodaje.Ima veliki znacaj u turizmu.Vazno je ponasanje,stav i kultura zaposlenih. - Unapredjenje prodaje-koriscenje promotivnih instrumenata ciji je cilj neposredna reakcija turista.Postoje 3 grupe aktivnosti i sredstva usmjerena prema:porosacima (uzorci,kuponi,premije,nagradne igre),posrednicima iu prodaji-subagentima(studijska putovanja,stimulacije,seminari) ,svojim radnicima u prodaji(novcano stimulisanje,incentive putovanja)

3.Objasnite razvoje istrazivanja u turizmu.


ISTRAZIVANJE I RAZVOJ Istrazivanja predstavljaju sistematizovana i intenzivna proucavanja usmerena prema potpunijem naucnom saznanju odredjenih predmeta, objekata i pojava koje se proucavaju. Istrazivanja su jedna od najvaznijih funkcija u drustvu. Ona moraju biti planska i sistemayska istrazivanja i kriticka proucavanja s ciljem otkrivanja novih znanja koja ce se iskoristiti za resavanja brojnih pitanja. Prvi aspekt je iztrazivanje u ravoj na globalnom nivou : -fundamentalna istrazivanja( su bazna istrazivanja,, to su eksperimentalna istrazivanja koja imaju za cilj unapredjenje znanja o pojedinim predmetima istrazivanja.) -primjena istrazivanja( predstavljaju istrazivanja koja se obavljaju s ciljem dobivanja novih znanja usmerenih prioritetno prema specificnom prakticnom cilju ili temi) -razvojna istrazivanja(pretvaraju rezultate primenjenih istrazivanja u korisne komercijalne aplikacije,to istrazivanje je usmereno prema proizvodnji novih materijala,proizvoda ili sredstava)

4.Def tur politiku i navedite nosioce/posredne, neposredne.


TURISTICKA POLITIKA -ukupnost smisljenih akcija organizovanih grupa usmjerenih na postizanje odredjenih ciljeva od sirih interesa.Akcije moraju biti koordinirane,njihovi izvrsioci predstavljaju organizovane snageciljevi i sredstva definisani. Elementi:nosioci(unutar drzave su organi i organizacije kojima je zakon dao pravo da utvrdjuje tu politiku-drzavni organi:parlament,vlada,nadlezna ministarstva.Neposreni su kolektivni(komitet,savjet za turizam) i posebni(ministarstvo).Posredni van izvrsnih organa drzavne uprave-javne t.organizacije. - Izvrsioci(svi ucesnici u turizmu,turisti,t.preduzeca), - ciljevi(aktiviranje svih ekonomskih i neekonomskih f-ja turizma), - sredstva(zakonodavni propisi,t.propaganda,planiranje..) T.politika moze biti: - opsta(skup mjera i aktivnosti kojima se usmjeravaju svi cinioci koji su ukljuceni u turizam jedne zemlje radi formiran ja t.ponude) ; - posebna(odredjeni faktori i posebni oblici turizma). -Ona je dio ekonomske politike(skup instrumenaa,mjera i mehanizama koje preuzima vlada da bi ostvarili odedjene ekonomske ciljeve). Ekserni ogranicavajuci cinioci:globalno,opste,ekonomsko stanje u emitivnim zemljama kao rezultat kretanja dohotka turista,cijene nafte i pogonskog goriva-troskovi putovanja. Interni organ. cinoci:kvalitet t.estinacije i t.proizvoda .potrosaci preferiraju vrijednost za novac.

5.Objasnite tipove vertikalnih integracija u hotelijerstvu.


Vertikalan tip poslovne saradnje u hotelijerstvu je takodje siroko zastupljen, ovaj tip povezivanja znaci poslovnu saradnju izmedju preduzeca i poslovnih jedinica iz razlicitih delatnosti. U okviru ovog povezivanja postoje proizvodni, prodajni i kombinovani oblik povezivanja. Proizvodni tip: je oblik povezivanja izmedju hot preduzeca poljoprivrednih, trgovinskih i dr preduzeca. Motivi za povezivanje su bolji plasman poljoprivrednih i dr proizvoda. Prodajni tip: je preuzimanje hot kompanija od strane velikih tuoperatera,ili medjusobno povezivanje hot preduzeca u turoperatora. U praksi cesto dolazi do kombinovanog oblika poslovne saradnje.

III grupa.

1.Objasnite sta obuhvata planiranje razvoja turizma na nacionalnom nivou


Nivoi planiranja: -nacionalni nivo planiranja,regionalni nivo planiranja,medjunarodni nivo ili planiranje na medjunarodnom nivou,lokalni nivo planiranja ili planiranje na nivou tur destinacije. Planiranje razvoja turizma na nacionalnom nivou vrsi se prema kriterijumu velicine doprinosa turizma kao sistema ,ciljevima,drustvenog I ekonomskog razvoja kao visih sistema. Sto istice da na nacionalnom planu mogu postojati sledeci planovi koji neposredno ili posredno ukljucuju turizam:1, generalni nacionalni plan-to je nacionalni razvoj ,2, plan koji osim turizma ukljucuje isve ostale djelatnosti I sektore,3, nacionalni infrastrukturni plan-plan koji utvrdjuje smjernice razvoja infrastructure na nacionalnom nivou , ukljucujuci I turizam, 4,nacionalni turisticki razvojni plan-specificni plan razvoja turizma na nacionalnom nivou,5, turisticki infrastrukturni plan plan koji odredjuje smjernice razvoja turisticke infrastructure na nacionalnom nivou,6. Nacionalni promotivni I marketinski plan program promocije I marketinga turistickog proizvoda na nacionalnom nivou. Imamo 2 vrste planova koje uticu ili direktno ili indirektno na turizam:1,prostorni planovi kojima se definise nacin iskoristavanje prostora. 2,planovi zastite prirode I zivotne sredine.

2.Objasnite sektorske organizacije u turizmu.


sektorske organizacije-udruzenja formirana od strane t. i dr preduzeca.To su privredne komore(oblik privrednog udruzivanja tur. i neturisticke privrede.Zadaci komora:unapredjenje poslovanja clanova komore,promocija ciljeva preduzeca,povezivane preduzeca sa poslovnih partnerima.U okviru komora postoje esnafska,strukovna,udruzenja:udruzenje t.privrede,udruzenje saobracajnih preduzeca,udruzenje indus. preduzeca,

3.Objasnite osnovne karakteristike tur proizvoda,kao instrumenta marketinga.


PROIZVOD -ukupnost materijalnih i nematerijalnih elemenata t.ponude jedne t.destinacije namjenjene t.trzistu.On za turistu predstavlja predmet zadovoljenja njegovih potreba.T.prozvod moze biti parcijalni(hotelski,restoranski,muzejski.Njegovi elementi su sustinski,formalin i uvecani) i totalni,integrisani(amalgam,miks razlicith elemenata na nivou t.destinacije. Njegovi su elementi atraktivnosti,pristupacnosti i receptivni ).Da bi se plasirao na trziste mora posjedovati odlike kvaliteta,raznovrsnosti,jedinstvenosti,posebnostiSvaka t.destinacija treba da isprofilira vise t.proizvoda po kojima ce biti prepoznatljiva na t.trzistu. Faze zivotnog ciklusa proizvoda :faza uvodjenja na trziste(cijene niske),faza rasta(cijene rastu),faza zrelosti i stagnacije,(cijene padaju)faza pada ili revitalizacije).

4.Navedite instrumente tur politike,i objasnite koja je razlika izmedju opstih i posebnih mera tur politike

SREDSTVA(INSTRUMENTI) T.POLITIKE -drzavni organi i organizacije.U realizaciji t.politike korise mjere i sredstva tj instrumente t.politike(ins. rektne kontrole-zakonodavni):ins monetarno-kreditne politike,in. direktne kontrole,in. javnih finansija,in. sistema i politike cijena,in.spoljno trgovinskog i deviznog sistema,in. sistema i politike dohotka

Mere t.politike(drzavne): - opste(ne donose se samo zbog turizma npr strategija privrednog razvoja zemlje) - posebne(donose se samo zbog turizma : mjere t.zakonovodstva (pravni propisi,zakoni,odluket.legislativa),administrativne mjere(propisi koji se odnose na t.putovanja,granicni promet,o pasosima), U opste mere ubrajaju se razni akti i propisi zakonodavnih tela, pocev od ustavnih i zakonskih do provodbenih, koje def drustveno-ekonomski polozaj zemlje. Posebne mere tur politike donose se uglavnom zbog turizma, one mogu biti mere tur zakonodavstva, administrativne mere i postupci. Dele se na: - mere tur zakonodavstva (razni pravni popisi poput zakona i odluka, i upravni akt, poput uredbi,naredbi,pravilnika i obaveznih uputstava,koji cine takozvanu tur legislativu), takve mere su nprm medjunarodni sporazumi o granicnim formalnostima,vizama,pasosima.. - administrativne mere ( njima se uredjuju pitanja od znacaja za turizam, poput popisa koji se odnose na tur putovanja i njihovih stvari i vozila. - ekonomske mjere(finansijski podsticaji,fond za turizam,program razvoja turizma),instrumenti monetrno kreditne politike kamatna stopa na dugorocne kredite,grejs period,benificirane kamate..),mjere spoljnotrgvinskog i deviznog rezima,system ipolitike cijena,dohotka,instrumenti kontrole

5.Objasnite metodu posmatranja koja se koristi u statistici turizma.


Metoda posmatranja je proces uocavanja cinjenica i dogadjaja uz pomoc odgovarajucih tehnickih sredstava i svojih sposobnosti posmatranja i uocavanja.

IV grupa.
1.Objasnite faze proces integralnog planiranja u turizmu. 2Objasnite segmentaciju trzista i kriterijume po kojima je moguce izvrsiti
SEGMENTACIJA TUR TRAZNJE I IZBOR CILJNIH TRZISNIH SEGMENATA. Segmentacija trzista je podela trzista na podtrzista koja imaju zajednicke potrebe i reaguju na slican nacin na odredjene marketing stimule. Geografska segmentacija trzista znaci podelu tur trzista na drzave,regije,gradove.. Demografska segmentacija se zasniva na demografskim kriterijumima,kao sto su starost, pol, velicina porodice.. Psihografska segmentacija se bazira na zivotnom stilu, nacinu zivota, aktivnostima.. Bihevioristicka segmentacija se zasniva na ponasanju potrosaca. ( narocito je pogodna za marketing u turizmu i koristi se u istrazivanjima tur traznje.

3.Def proces globalizacije.


GLOBALIZACIJA -to je savremeni fenomen, koji se moze analizirati s razlicitih stanovista, zavisno od cilja istrazivanja, sustina tog fenomena je da je to drustveno-ekonomski i politicki proces koji prevazilazi okvire nacionalnih granica i time dobija planetarni karakter . To je proces sve cvrsce saradnje i povezivanja pojedinih delova svetske privrede i nacionalnih ekonomija, i neposrednih privrednih subjekata. -u uzem smislu globalizacija je proces uspostavljanja takvog ekonomskog sistema u kojem organizacija proizvodnje i usluga bez vecih prepreka prelazi granice nac ekonomije.

4.Objasnite savremene procese poslovnog povezivanja preduzeca u turizmu, koji nastaju kao posledica globalizacije.
UTICAJ PROCESA GLOBALIZACIJE NA SEKTOR TURIZMA Kada se analiziraju interakcije izmedju globalizacije i turizma, onda se moze zakljuciti da uz tradicionalne tur resurse i atraktivne elemente tur ponude,globalizacija predstavlja najvazniji institucionalni i poiticki uticajan faktor sirenja i rasta tur ponude i razvoja tur destinacija i tur na globalnom nivou. Osnovne tendencije turizma u savremenim uslovima globalizacije,su rast tur traznje u svetskim razmerama,slicnost tur traznje,koncentracija tur ponude.. U okviru osnovnih tendencija u razvoju turizma pod uticajem globalizacije je takodje i stalni porast tur traznje koja dovodi do stalne konkurencije medju tur destinacijama i hotelskim i turoperatorskim kompanijama, i do povecanja potreba za dodatnim kapitalom. U procesu globalizacije nastaju savremene karakteristike tur traznje: -visi nivo prihoda stanovnistva,a time i povecanje tur traznje i br tur putovanja -nastaju nove tur destinacije uz podrsku informaticke i komunikacione tehnologije -novi motivi putovanja -fleksibilniji i spontaniji turisti -novi tur proizvodi i specijalni interesi -demografske promene -poboljsanje zdravlja penzionera. Na strani ponude dolazi do koncentracije ekonomskih subjekata,smestajnih kapaciteta i celokupne ponude na tur destinaciji,a istovremeno informaticke tehnologije stvaraju nove mogucnosti u komunikaciji sa potencijalnim turistima i marketingom. Narocito su znacajni savremeni trendovi u saobracaju,gde brzina,komfor prevoza i niske cene omogucavaju vecu mobilnost turista. Drugim recima nastaju promene u ekonomskom ,politickom, demografskom, socioloskom, tehnickom okruzenju,koje uticu na globalizacijske procese na globalizovanom trzistu.

5.Def i objasni turisticka preduzeca drzavne organe u turizmu,koje cine tur sistem.
ORGANIZACIJA TURIZMA -povezivaje djelova u cjelinu radi svrsishodnog funkcionisanja cjeline.to je kombinacija prirodnih i drustvenih elemenata koja funkcionise radi ostvarivanja ciljeva. Prema ciljevima 2 grupe:organizacije koje ostvruju materijalne ciljeve(preduzeca) i org. koje ostvaruju duhovne,humanitarne i sl ciljeve(naucne,vjerske,kulturne org.). -sistem koji obezbjedjuje koordinaciju snaga i odnosa nosilaca i izvrsilaca zadataka t.politike radi ostvarivanja ciljeve t.politike. -radi vece efikasnosti svi ucesnici u turizmu se na razlicite nacine udruzuj u organizacije turizma: t.preduzeca-ugostiteljska pred. i t.agencije.Ona su nosioci ponude u t.mjestima jer raspolazu receptivnim kapacitetima.To su i privredni subjekti koji se ne nalaze u t.mjestima. sektorske organizacije-udruzenja formirana od strane t. i dr preduzeca.To su privredne komore(oblik privrednog udruzivanja tur. i neturisticke privrede.Zadaci komora:unapredjenje poslovanja clanova komore,promocija ciljeva preduzeca,povezivane preduzeca sa poslovnih partnerima.U okviru komora postoje esnafska,strukovna,udruzenja:udruzenje t.privrede,udruzenje saobracajnih preduzeca,udruzenje indus. preduzeca, Poslovna udruzenja su pravna lica koja osnivaju preduzecaili preduzetnici radi radi unapredjivanja poslovanja.