You are on page 1of 1

Nivell D

QUADRE DEL PUNT I MODE DARTICULACI DELS SONS CONSONNTICS

PUNT DARTICULACI Bilabials sorda sonora [p] [b] (pare) (bala) [] (sab) Labiodentals sorda sonora Dentals sorda sonora [t] [d] (taula) (dona) [] (cada) Alveolars sorda sonora Palatals sorda sonora Velars sorda sonora [k] [g] (cama) (got) [] (paga)

Oclusius Aproximants MODE DARTICULACI Fricatius Africats Laterals Vibrant simple Vibrant mltiple Nasals

[f] (foc)

[v] (vaca)

[m] (mare)

[] (infant)

[s] [z] (cel) (zero) [ts] [dz] (potser) (setze) [l] (bola) [] (cara) [r] (ric) [n] (nena)

[] (xec) [t] (cotxe) [] (llum)

[] (joc) [d] (fetge)

[ ] (canya)

[] (tanca)

CNL de lHospitalet