You are on page 1of 22

Metodologijanaunoistraivakog rada saosnovamastatistike

- predstavljanje programa

mr.ZoranLalovi

Metodologijanaunoistraivakograda saosnovamastatistike
2012 P 1 8 15 22 29 2012 P U S U 2 9 16 23 30 S 3 10 17 24 31 Novembar 1 5 12 19 26 2012 P U S 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 Decembar P S 1 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 N 2 9 16 23 30 XIPisanje izvjetaja IIKOLOKVIJ Popravnikolokvijumi ZAVRNIISPITI P 2 9 16 23 30 S 3 10 17 24 N 4 11 18 25 IKOLOKVIJ VIPopulacijaiuzorak VIITehnike istraivanjaiVIIIIzradaupitnika IXMjerenje iXStatistikaobradapodataka Oktobar 4 11 18 25 P 5 12 19 26 S 6 13 20 27 N 7 14 21 28 uvodnopredavanje UVOD IOsnovnipojmovimetodologije IIFaze istraivkogpostupkaiIIIprojektistraivanja IVVrste istraivakihnacrtaiVMetode istraivanja

Metodologijanaunoistraivakograda saosnovamastatistike
Uslovi polaganja ispita

Seminarskirad Podrazumijevaobraduiprezemtaciju odreenogsadrajaizoblastimetodologije.

seminarski010bodova prisutvo010bodova Ikolokvij020bodova IIkolokvij020bodova popravni020bodova

TemevezanezaIkolokvij TemevezanezaIIkolokvij Opteteme(uputstva,citiranje,navoenje...)

max50bodova Prijedlogocjene Zavrniusmeni050

Metodologijanaunoistraivakograda saosnovamastatistike

I dioOsnovnipojmovimetodologije II dioFazeistraivakogpostupka III dioProjektistraivanja IV dioVrsteistraivakihnacrta V dioMetodeistraivanja VI VII VIII IX X XI dio Populacijaiuzorak dioTehnikeistraivanja dio Izradaupitnika dioMjerenje dioStatistikaobradapodataka dioPisanjeizvjetaja

IdioOsnovnipojmovimetodologije
ta je metodologija, a ta je metod?

ta je nauka?
Koji su najvaniji principi naune spoznaje?
ta sve moe biti predmet istraivanja u drutvenim i poslovnim naukama?

Koje su osnovne vrste istraivanja?


Koje su faze istraivakog postupka?

tasuindikatori?

predmet

indikatori

tehnike

Indikatorisupojavnastrananekogpredmetaistraivanja,onotojedostupno naimulimaitojemogueregistrovatiimjeriti!

Starost
Izgled, datum roenja

Stavovi
Postupci,iskazipisani/usmeni...

Pol
izgled

Analizasadrajadokumenata

posmatranje

Osjeanja
gestovi,mimika,postupci,iskazi

Namjere
postupci,iskazi...

Intervju,upitnik....

II dioFazeistraivakogpostupka
Istraivanje kao proces komunikacije!
Koje uloje postoje u istraivanjima, i kakv mogu biti odnosi meu njima? Istraiva
Naruilac Ispitiva

Ispitanik

Istraivanje kao proces rjeavanja problema!


Kroz koje faze istraivanje prolazi?

Faze istraivakog postupka


Definisanje teme (okvirno odreenje problema istr.)

Pripremna faza (pregled literature i upoznavanje sa postojeiim Istraivanjima istog problema)

Ko je istraivao? Kako je istraivao? Do kakvih rezultata je doao?

Izrada prijekta istraivanja (frmulisanje hipoteza, izbor metoda i tehnika istraivanja; odreivanje uzorka istraivanja) Izrada i testiranje instrumenata istraivanje Sprovoenje istraivanja (sakupljanje relevantnih podataka) Statistika i logika analiza podataka (izvoenje zakljuaka) Pisanje izvjetaja
Upitnika, protokola, skala procjene itd..

IIIdio

Projekt istraivanja
1. Teorijski dio projekta 1.1. Formulacija problema 1.2. Postavljanje ciljeva istraivanja 1.3. Formulacija optih i posebnih hipoteza istraivanja 1.4. Operacionalizacija promjenjivih (varijabli) 2. Metodoloki dio projekta 2.1. Izbor opteg metoda istraivanja 2.2. Izbor tehnika za prikupljanje podataka 2.3. Nacrt uzorka 2.4. Plan obrade podataka 2.5. Plan realizacije istraivanja 3. Materijalni (finansijski) dio projekta

IV dio

Vrsteistraivakihnacrta
Frekvencijski nacrt istraivanja Korelacioni nacrt istraivanja Eksperimentalni nacrt istraivanja Longitudinalna i transferzalna istraivanja

Kako izgleda nacrt istraivanja kada elimo samo

opisati neku pojavu?


Kako izgeda nacrt istraivanja kada elimo utvrditi da li postoji povezanost meu pojavama? Kako izgeda nacrt istraivanja kada elimo utvrditi da li su pojave uzrono

povezane?

Kakva su longitudinalna, a kakva transverzalna istraivanja?

V dioMetodeistraivanja
Kojim metodama se istraiva koristi u istraivanju?

1. Teorijske metode 2. Empirijske (iskustvene) metode


2.1. Eksperimentalna istraivanja eksperiment sa jednom grupom eksperiment sa paralelnim grupama. ex-post-facto eksperiment 2.2. Neeksperimentalna (tzv. servey) istraivanja

VI dio Populacijaiuzorak

Populacija!

pol uzrast socijalni poloaj

Uzorak!

Sluajni uzorak

Stratificirani uzorak

VII dioTehnikeistraivanja
Kojim tehnikama se istraiva koristi u istraivanju?
1. Neposredno posmatranje 2. Analiza sadraja 3. Tehnike zasnovane na verbalnoj komunikaciji 3.1. Upitnik i inervju 3.2. Skale procjene 3.3. Test

VIIIdio

Izradaupitnika

Kako se izrauje upitnik?


Faze izrade upitnika
1. Raslanjivanje problema istraivanja i odreivanje sadraja pitanja 2. Izbor indikatora 3. Formulisanje pitanja 4. Oblikovanje upitnika 5. Provjera upitnika 6. Revizija i formiranje konane verzije upitnika

Kada elimi saznati miljenje

Upitnik!
Veina nastavnika uvaavaju uenike!

veine?

da ne 25% 75%

ne znam

(10)

U koli se deava da nastavnici omalovaavaju i vrijeaju uenike!

da

ne

ne znam

(10)

U koli postoji dovoljan broj sekcija, i svaki uenik moe da izabere ono to njega interesuje!

da

ne

ne znam

(12)

U koli se redovno dre asovi dodatne i dopunske nastave!

da

ne

ne znam

(13)

U koli se povremeno organizuje predavanje o nekom vanim drutvenom problemu, npr. o zloupotrebi druga!

da

ne

ne znam

(13)

U koli se uvijek mogu obratiti nekome za pomo!

da

ne

ne znam

(13)

IX dioMjerenje

Kako se mjere drutvene pojave?


Mjerne skale
Nominalna skala Ordinarna skala Intervalna skala Omjerna skala
Broj u funkciji imena Broj u funkciji poretka (ranga) Broj u funkciji jednakih razlika (intervala) Broj u funkciji koliine (omjera)

X dioStatistikaobradapodataka

Kako se statistii obrauju podaci?


Analiza podataka 1. Deskriptivna analiza podataka 2. Relacijska analiza podataka 3. Vremenska analiza podataka (trendovi)

Deskriptivna analiza podataka


1. Mjere prebrojavanja (frekvencija i procenat) 2. Mjere centralne tendencije (mod, medijana, aritmetika sredina) 3. Mjere varijabilnosti (raspon i standardna devijacija) 4. Normalna distribucija i neke druge distribucije 5. Poloaj pojedinih rezultata u distribuciji (z vrijednost)

Statistika zakljuivanja (relacijska analiza podataka)


1. 2. 3. 4. T test Analiza varijanse Koeficijent korelacije Hi kvadrat test

XI dioPisanjeizvjetaja
1. Osnovni dijelovi izvjetaja 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. Naslovna strana Rezime Sadraj izvjetaja Uvod Teorijski dio definisanje predmeta i problema istraivanja Istraivaki dio prikaz metodolokog postupka istraivanja Rezultati istraivanja prikaz rezultata Zakljuci istraivanja Literatura Prilozi Ilustracije

2. Citiranje i navoenje referenci 2.1. Citiranje 2.2. Navoenje referenci 3. Tehnika obrada teksta

Citiranje i Navoenje referenci

Metodologijanaunoistraivakograda saosnovamastatistike
I II III IV V VI VII VIII IX X XI dioOsnovnipojmovimetodologije dioFazeistraivakogpostupka dioProjektistraivanja dioVrsteistraivakihnacrta dioMetodeistraivanja dio Populacijaiuzorak dioTehnikeistraivanja dio Izradaupitnika dioMjerenje dioStatistikaobradapodataka dioPisanjeizvjetaja