You are on page 1of 3

LAMPIRAN A Borang Soal Selidik Tinjauan Awal untuk Murid Tahun 5 Merah di Sekolah Y, Kuching Borang soal selidik

tersebut bertujuan untuk mengumpul maklumat mengenai minat murid kelas 5 Merah terhadap pembelajaran Sains dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang mereka minati. Bahagian A: Maklumat asas Sila tandakan ( /) di petak yang berkenaan. 1. Jantina Lelaki Perempuan

2. Kaum Cina Melayu India Melanau Lain-lain

3. Jawatan dalam kelas Ketua kelas Penolong ketua kelas Pengawas Tiada

76

LAMPIRAN A Bahagian B: Minat murid terhadap sains Arahan: Silakan tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan. 1. Anda berminat untuk belajar Sains.

Ya Tidak

Jika tidak, mengapakah anda mempunyai perasaan sedemikian? Sains sangat susah. Sains adalah mata pelajaran yang tidak penting. Cara guru mengajar membosankan. Aktiviti sains sangat membosankan. Saya tidak suka guru sains saya. Saya tidak dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru. Keputusan sains saya terlalu lemah. Saya selalu diabaikan dalam kelas. Lain-lain (nyatakan): _________________________________________

77

LAMPIRAN A Bahagian C: Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang disukai oleh murid Arahan: Silakan tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan.

2. Aktiviti yang sering dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran sains ialah: menyanyi menonton video bercerita kuiz perbincangan kumpulan permainan Persembahan Powerpoint Lain-lain ____________________________________________ (nyatakan):

3. Aktiviti yang anda suka semasa kelas sains ialah menyanyi menonton video bercerita kuiz perbincangan kumpulan permainan Persembahan Powerpoint Lain-lain ____________________________________________ (nyatakan):

78