You are on page 1of 4

ies dami huguet

MD020302

rev 0

EXAMEN DE RECUPERACI DE TECNOLOGIA 2N ESO adaptat

nom
grup

llinatges

data

1. Quines sn les passes del procs tecnolgic? Explica breument cadascuna.


Aplica-ho a la construcci d'un pont resistent.

2. Completa el diagrama sobre el maquinari. Escriu el nom de tots els


components en cada requadre.

MAQUINARI

3. Realitza les vistes de les segents peces.


Alat

Planta

Perfil

ies dami huguet

MD020302

Alat

Perfil

Planta
4. Acota les segents figures:

5. Observa les segents eines i escriu el seu nom i per a qu serveixen:

- La _________________ serveix per _____________________________________


- La _________________ serveix per _____________________________________

rev 0

ies dami huguet

MD020302

rev 0

- La _________________ serveix per _____________________________________


- La _________________ serveix per _____________________________________
- La _________________ serveix per _____________________________________
- La _________________ serveix per _____________________________________
- El ________________________ serveix per _______________________________
- Les _____________________ serveixen per ________________________________
6. Completa cada espai amb una paraula:
Els materials poden ser de dos tipus: materials ___________ (es troben a la
natura) i materials __________ (fets per les persones).
Els metalls sn ___________ perqu es poden estirar en fils, sn ___________
perqu se'n poden formar lmines, sn _____________ perqu suporten molt b
les forces i sn ___________ perqu aguanten els cops sense rompre's.
Les fases quatre fases del procs d'obtenci de la fusta sn ________,
__________, ________________ i _________________
7. Indica a quins esforos estan sotmesos els diferents components de
l'estructura.

8. Amb quin polispast te costar menys pujar el pes?

ies dami huguet


Amb quin haurs d'estirar ms corda?

MD020302

rev 0