ෙමෙහ පළවන ලිපිය ආචාර්ය නලින ද සිල්වාෙග මෙ සංස්කාරකත්වයකින

පළව

ෙකාළඹ

විශ්ව

''යථාර්ථ"

විද‍යාලයෙය

1982

සඟරාෙව

ජනවාර/ෙපබරවාර කලයාපෙය පළවවකි.
රාවය පුවත්පත 1994 ජනවාර 09 වන ඉරදා

ඊළාම අයිතිය
උතුරෙර්

ෙදමෙළ

ජනතාව

ෙවනව තමෙනෙග

මෙ රාජ්‍යයක

ෙගාඩනගා

ගැනීමෙ

සඳහා

කැමෙැත්ත, 1977 මෙැතිවරණයෙය ද ද්‍රවිඩ එකසත් විමුකති ෙපරමුණයට ජනදය දෙමෙන
පළකර ඇත. අද ද්‍ර:එ:වි:ෙප ක්‍රියා කරනෙන

එමෙ කැමෙැත්තට පටහැණීව ය. එෙහත්

එපමෙණින

ඇති

මෙ

ෙවනවමෙට

ෙනාහැකිය. ලයනඩනෙය

ෙදමෙළ
ද්‍රවිඩ

ජනතාවට
එකසත්

විමුකති

උවමෙනාව
කමිටුව

නැති

වැන

යැයි

සංවිධාන

කිව
ද්‍ර:එ:වි

ෙපරමුණයට බාහරව මෙතුර වනෙන එමෙ අවශ්‍යතාවය ෙදමෙළ ජනතාවට තිෙබන බැවින.
ෙදමෙළ

ජනතාවට

එෙස්

ෙවනවමෙට

කැමෙැත්තක

තිබ

පමෙණින

මෙ

ඔවුනට

එවැන

අයිතියක තිෙබේද? ෙවනවෙමෙන ප්‍රශ්නයට විසඳුමෙක ලයැෙබේද? ෙවනවිය යුත්ෙත් කිනම
පනතියක නායකත්වය යටෙත්ද? ධනපති පනතිෙය නායකත්වය යටෙත් ෙවන ෙව නම
එෙස් ෙවන වමෙ කරණයෙකාටෙගන ෙදමෙළ ජනතාවට යහපතකෙවද? අයහපතක ෙව
නම ෙවනවමෙට විරුදධ විය යුතුරද? යනාද ප්‍රශ්න අද ධනපති විෙරාෝධ ෙදශපාලයන
තලයෙයහ සාකච්ජා ෙවමින පවත.
ෙම රෙට ෙදමෙළ කථා කරන ජනතාව සිංහලය ජනතාවත් සමෙග මෙ ධනපති ක්‍රමෙය
යටෙත්

සූරාකෑමෙට

ලයකව

සිට. එයට

අමෙතරව

ඔවුන

ජාතික

වශෙයනද

පීඩනයට

පත්ෙව. රැකියාවන ලයබාගැනීෙම ද, විශ්ව විද්‍යාලයවලයට සිසුන ෙතාෝරා ගැනීෙම ද ෙදමෙළ
ජනතාවට අවාසි වන අනදමෙට කරුණ සිද ෙව. වතුරකරෙය ෙදමෙළ ජනතාව ජීවත්
වනෙන මෙනුෂ්‍යයනට ඔබින ආකාරයකට ෙනාෙව.
ෙදමෙළ ජනතාවට විෙශ්ෂ වරප්‍රසාද ලයැබ ඇතැයි යනන සිංහලය ජනතාව අතර ප්‍රචලිත
කිරීමෙ සඳහා ධනපති සනනෙවදන මොධ්‍යයන විශාලය උත්සාහයක දරා ඇත. මිෂනාර
අධ්‍යාපන ක්‍රමෙය යටෙත් යාපන අර්ධදවපෙය උසස් පාඨශාලයා ඇතිවමෙත්; එමෙගින උසස්

ෙමෙහ අසාධාරණයයක ව නම 'නදහස' ගැනීෙමෙන පසුව සිංහලය කථා කරන පළාත්වලය ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයක ෙදන පාසල් වඩ වඩා ඇති කිරීමෙට පාලයකයනට අවස්ථාව තිබුණි. විශ්ව විද්‍යාලය හා තෘතය අධ්‍යාපනය වැඩ ෙකාටසකට ලයබාදමෙ. එක සංස්කෘතියකට හමිකම කියන. සිංහලයෙයන උසස් අධ්‍යාපනය ලයැබුෙවාෝ ඉංග්‍රීසි උගතුරනෙග ගැරහුමෙට ලයකෙවති. එෙස් නම ඇත්තටමෙ සිදවෙය සිංහලය ජනතාවට වඩා ෙදමෙළ ජනතාවට ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයක ලයබා ගැනීමෙට ඉඩකඩ සපයා තිබමෙ ය. එක භාෂාවක කථාකරන ජනතාවක ෙලයස ෙදමෙළ ජනතාව ඔවුන 'ෙදමෙළ' නසා මෙ අමෙතර පීඩනයකට ද ලයකව සිටිති. ඒ ෙහේතුරෙකාටෙගන ඉංග්‍රීසි පාලයන සමෙෙයහ රැකියාවක ලයබා ගැනීෙම ද ෙදමෙළ ජනතාවට යම වාසිගත තත්ත්වයක ඇතිවිය.අධ්‍යාපනයක ලයැබෙම පහසුකමෙත්ෙදමෙළ ජනතාවට අත්ව බවත් සැබෑ ය. එමෙ ෙනාහැකියාව වසා ගැනීමෙ සඳහා සෑමෙ ධනපති පකෂයක මෙ විටින විට සිංහලය ජනතාව අතර ජාතිවාදය අවුස්සා ඇත. එදත් අදත් කවදත් ඉංග්‍රීසි ඉෙගනීමෙට ලයැබුෙණ. එෙහත් ෙමෙහ ද අප විෙශ්ෂෙයන මෙතක තබාගත යුත්තක නම එමෙ වාසිය අත්වෙය ඉංග්‍රීසි උගත් ෙදමෙළ ජනතාවට බවය. එෙස් නම ඔවුනව පීඩනයට පත් කරන රාජ්‍යෙයන ෙවනවමෙට ඔවුනට අයිතියක නැත්ද? . අෙනක පැත්ෙතන. ලයැෙබනෙන ටික ෙදනකුට පමෙණය ය. සිංහලයය රාජ්‍ය භාෂාව කිරීෙම මුවාෙවන ඉංග්‍රීසි ඉගැනවමෙ තවත් සීමො කරනු ලයැබ ය. අධ්‍යාපනය පළල් කිරීමෙ. එක භූගෙගාෝලීය ප්‍රෙදශයක ජීවත් වන. ෙදමෙළ ජනතාවට හමිව තිබ යැයි කිය වරප්‍රසාදය සිංහලය ජනතාවට ලයබා දෙම මුවාෙවන සිද ව ඇත්ෙත් කුමෙකද? එක පැත්තකින ෙදමෙළ උගත් තරුණයයන පීඩනයට ලයක කිරීමෙ ය. නැත්නම ඉංග්‍රීසිය ෙදවන භාෂාවක ෙලයස මෙනාව ප්‍රගුණය කරවමින සිංහෙලයන හා ෙදමෙෙළන ජනතාවට තමෙ තමෙනෙග වැඩ කටයුතුර කර ගැනීමෙ සඳහා පහසුකම ඇති කරලීමෙට තිබුණි. උපරමෙ වශෙයන සිංහලයෙයන පමෙණයක උගත් තරැණයයන මෙධ්‍යමෙ හා පහළ ෙශ්‍රේණිවලය රැකියාවනට සීමො කිරීමෙ ය. ඒ අතර සෑමෙ ජන ෙකාටසකමෙ පීඩනයට ලයක ෙකෙර්. රැකියාවන ලයබාදමෙ ආදිය ඉටු කිරීෙම හැකියාවක කිසිමෙ ධනපති ආණඩුවකට නැත. සිංහලය මොධ්‍යෙයන උපාධියක ලයදෙදකුට වඩා ඉංග්‍රීසිෙයන කථා කිරීමෙට හැකි සාමොන්‍ය ෙපළ ෙපාද අධ්‍යන සහතිකය ලයදෙදකුට රැකියාවක ලයබාගැනීෙම ඉඩකඩක ඇත. රජෙය සියල කටයුතුර සිංහෙලයන කරන බවට සිංහලය ජනතාවට ප්‍රතිඥ දන නමුත් අද වනතුරරුත් එය ඉටු ව ෙනාමෙැත. එෙහත් ඔවහ එෙස් ෙනාකළහ.

ෙමෙමෙ ප්‍රශ්නයට විසඳුමෙක ඉතිහාසඥයිනෙගන බලයාෙපාෙරාත්තුර විය ෙනාහැක. ෙදමෙළ ජනතාවට ෙවනවමෙට අයිතියක ඇතැයි පිළිගනමින එමෙ අයිතිය ක්‍රියාත්මෙකව පිළිෙනාගනනා බවක ඉන අදහස් ෙව. බාහර සූරාකෑමෙකින නදහස්වමෙ ෙමෙන මෙ අභ්‍යනතර සූරාකෑමෙකට ඉඩ සලයසා දමෙ ද එමෙ උවමෙනාවන අතර ෙව. ෙමෙමෙ ඓතිහාසික සාධකය ෙකතරම දරට සත්‍යයකදැයි ෙනාදනමි. එබැවින ෙදමෙළ ජනතාව කළ යුත්ෙත් දකුෙණ පෑෙගන සිංහලය ජනතාව සමෙග එක ව සටන කිරීමෙ ය. ෙදමෙළ ජනතාව අද පීඩනයකට විරුදධව සටන වැද ඇත. ධනපති පකෂයක ෙලයස එමෙ නායකත්වෙයහ එකතරා ප්‍රමොණයයකට තවමෙත් රැඳ ඇත. ෙමෙය උගුරට ෙහාරා ෙබේත් කෑමෙට තැත් කිරීමෙකි. ඒකපාකෂිකව ඊළාම රාජ්‍යයක ප්‍රකාශ කිරීමෙට සැරෙසන ලයනඩන කමිටුවට ජනතා පදනමෙක තිෙබේදැයි දැන ගැනීමෙට සැරසීමෙ ෙමෙමෙ පකෂවලය තවත් ලයකෂණයයක බවට . එහ පසුබිමෙ මූලික වශෙයන ආර්ථික උවමෙනාවන ය. රාජ්‍ය බිහවනෙන යම යම අවශ්‍යතාවයන යටෙත් ය. ෙදමෙළ ජනතාවට අවශ්‍ය නම ෙවනවෙම අයිතිය ද ඔවුනට ඇති බව ෙමෙමෙ පකෂ ෙනාෙයක විට කියා ඇත. එෙහත් ෙදමෙළ ජනතාවෙග ධනපති පනතියට අද ෙවනවමෙක අවශ්‍යද? ෙවනවමෙ අවශ්‍ය කිනම ෙකාටසකටද? කිනම පංතියකට ද? ඔවුනට නායකත්වය සපයනෙන කවුරුනද? ෙබාෙහාෝ මොකස්වාද පකෂ ෙදමෙළ ජනතාවෙග ස්වයං නීර්ණයයන අයිතිය පිළිගනයි. එෙහත් ෙදමෙළ ජනතාව සිංහලයයනට කලින උතුරෙර් පදිංචිව සිටි බැව ෙපනවමෙට ද සාධක ඇති බව තවත් අය කියති. එෙහත් එකසත් සටනක කරනෙන ෙකෙස්ද යනන ගැන අදහසක පවා නැති විෙටක එවැන ප්‍රකාශන හුද ප්‍රකාශන බවට පත් ෙව.' බැල බැල්මෙට ෙමෙවැන ප්‍රකාශන සාධාරණය ය.එ. 'ධනපති පනතිෙය නායකත්වය යටෙත් ෙහාෝ සුළ ධෙනෂ්වර නැගිටමෙක ෙලයස ඇතිවන සටනකින ෙදමෙළ ජනතාවට විමුකතියක ෙනාලයැෙබේ. ද්‍ර.ෙප. එහ ද නායකත්වයෙගන ඇත්ෙත් කිනම පනතියක ද යන ප්‍රශ්නය ෙමෙහද පැන නග. එහ ද එක පීඩනයකට එෙරහව සටන වදින අතර තවත් පීඩනයකට මුලය පිරීමෙ ද සිදෙව.වි. එෙහත් ෙබාෙහාෝ විට අපට ෙමෙවැන තර්කයක ද ෙමෙමෙ පකෂ මෙගින ඉදිරපත් කරනු දකනට ලයැබ ඇත. උතුරෙර් කවද කවුරුන පදිංචි වද යනන දැන ගැනීමෙ තුරළින අපට කුමෙක ලයබාගත හැකිද? රටක ෙහාෝ ප්‍රෙදශයක මුල් පදිංචි කරුවනට එමෙ රට ෙහාෝ ප්‍රෙදශය අයිති විය යුතුරය යන තර්කය ඔස්ෙස් රාජ්‍ය බිහ කිරීමෙට හැකි යයි සිතමෙ ඉතාමෙත් හාස්‍යජනක ය.අවුරුද දහස් ගණයනකට උඩද සිංහලයයන එමෙ පළාත්වලය පදිංචිව සිටමෙ නසා ඓතිහාසික වශෙයන ෙම ෙපෙදස්වලය උරුමෙය සිංහලයයනට අයත් විය යුතුර බව සමෙහරු කියති.

ෙදමෙළ ජනතාවෙග විෙරාෝධය. ඊළාම ප්‍රකාශ කිරීමෙට විරුදධ බැවින අප ද එය සුළෙකාට තැකිය යුතුර ය යනන ප්‍රශ්නෙයන පැන යාෙම තවත් මෙගකි.පත්ව තිෙබේ.වි. ෙදමෙළ ජනතාව ෙවනවමෙට අදහස් කර ඇත්නම ඒ අයිතිය ඔවුනට තිෙබන බව ප්‍රකාශ කිරීමෙට ධනපති ෙකානෙදසියක අවධානයක විෙරාෝධ පැනවිය පකෂ බිය වනෙන ඇයි? ඒ ෙනාහැකිය.වි. ජනතා පදනමෙක තිෙබේද නැදද යනන මෙැන ගනෙන ෙකෙස්ද? ද්‍ර. සිංහලය ජනතාවටත් ෙදමෙළ ජනතාවටත් එකට නවහල් විය හැකි ය. සිංහලය ජාතිෙය නාමෙෙයන තමෙන පීඩනයට ලයක කරන ආණඩුවට මිස. ආණඩුව සමෙග සමමුති ගසාගත් ද්‍ර.එ. . ෙවනවෙමෙන ෙයදමෙ. එෙහත් එයට පළමුව ෙදමෙළ ජනතාවට ෙවනවමෙට ඇති අයිතිය ෙකානෙදසි වරහතව පිළිගත යුතුරය.වි.ෙපරමුෙණයන පකෂපාත සහතිකයක ලයබා ගත හැකි විමුකතිකාම සංවිධානයක තිබිය හැකිද? ෙම සියල්ලය ෙනාෙකෙරන ෙවදකමෙට ෙකාෝඳුරු ෙතල් හත් පටටයක ෙසවමෙට සමොනය. ජනතා පදනමෙ ගැන කරුණ වන අයිතිය ෙවනුෙවන ආදනව ගැන ෙසවමෙ.ෙප. ද්‍ර.ෙපරමුෙණ කිසිමෙ අනවශ්‍ය අදහස පසුපස යාමෙ අවසාන වශෙයන සිංහලය ජාතිවාදයට යටවමෙකි.එ.එ. නලින ද සිල්වා. සිංහලය ජනතාවට ෙනාෙව.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful