‫בס"ד‬

‫היינט‬

‫שקיעה‬
‫‪6:26 ............................................‬‬

‫‪68°- 50°‬‬

‫צאת‬
‫הכוכבים‬
‫‪7:38 ............................................‬‬

‫מארגן‬

‫פארוואלקענט‬

‫‪66°- 53°‬‬

‫(‪)72‬‬

‫פארוואלקענט‬

‫■ דינסטאג פר' לך • ד' חשון תשע"ד לפ"ק • ‪■ October 8, 2013‬‬
‫‪email: AkeresHabayis@GitMorgen.com‬‬

‫•‬

‫■‬

‫‪Inch $50‬‬

‫‪To advertise call: 718Ŕ388Ŕ7744‬‬

‫‪Small Box $25‬‬

‫■‬

‫‪Classified $10‬‬

‫•‬

‫קול ששון‬

‫שידוכים‬

‫הרב יוסף דוד לאנדא שליט"א (הורוויץ)‬
‫החתן כמר זלמן לייב ני"ו ‪ -‬ב"פ‬

‫מזל ךוב‬

‫הרב יונתן בנימין גאלדבערגער שליט"א (האלבערשטאם)‬
‫הכלה מרת רבקה מלכה תחי' ‪ -‬ב"פ‬

‫הרב דוב סטרולאוויטש שליט"א (טאגער)‬
‫החתן כמר נתן אלימלך ני"ו ‪ -‬לעיקוואוד‬

‫מזל ךוב‬

‫הרב אהרן קרויס שליט"א (פאלאטשעק)‬
‫הכלה מרת מרים תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' מרדכי שלמה גאלדבערגער הי"ו (ברוין)‬
‫החתן כמר אהרן אביגדור ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' אברהם דוד נוסענצווייג הי"ו (גוטמאן)‬
‫הכלה מרת בלומא תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' ישראל מרדכי לאוב הי"ו (וועבערמאן)‬
‫החתן כמר יודא לייב ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' משה זילבערשטיין הי"ו (יאקאבאוויטש)‬
‫הכלה מרת שרה מלכה תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' אברהם מענדלאוויטש הי"ו (ארגעל)‬
‫החתן כמר ארי' לייבוש ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' זרח פריעדמאן הי"ו (בוכינגער)‬
‫הכלה מרת שיינדל תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫צד החתן‬

‫צד החתן‬

‫קול חתן‬

‫ר' אהרן יונתן ראזענטאהל הי"ו‬
‫החתן כמר אברהם מרדכי ני"ו ‪( -‬פליישמאן)‬

‫צד החתן‬

‫קול חתן‬

‫ר' בערל שטיין הי"ו‬

‫החתן כמר יחזקאל שרגא ני"ו ‪( -‬פריינד)‬

‫ר' מרדכי פריעדמאן הי"ו‬

‫החתן כמר חיים הערש ני"ו ‪( -‬יאקאבאוויטש)‬

‫ר' יודא ברוך ווייסמאן הי"ו‬

‫החתן כמר ישראל אלימלך ני"ו ‪( -‬שטערן)‬

‫תנאים‬

‫וקול כלה‬

‫‪762 Wythe Ave.‬‬

‫חתונות‬

‫צד הכלה‬
‫ר' גרשון שלעזינגער הי"ו‬
‫הכלה מרת שרה רייזל תחי' ‪( -‬ווייס)‬

‫מנוחה ושמחה‬

‫וקול כלה‬

‫צד הכלה‬

‫ראוז קעסל‬
‫ר' מנחם זאב פייערשטיין הי"ו‬
‫קבלת פנים ‪ - 6‬חופה ‪7‬‬
‫הכלה מרת רחל תחי' ‪( -‬גאלדשטיין)‬
‫אזוי ווי מיר האבן נישט געשיקט קיין אינוועטעישנ'ס‪ ,‬ביטע דאס אננעמען פערזענליך‬
‫פאראדייס‪ ,‬ק"י‬

‫ר' חיים שלמה וויינשטאק הי"ו‬
‫הכלה מרת מלכה מרים תחי' ‪( -‬שווארטץ)‬

‫אולם עקשךיין‬

‫ר' בצלאל חיים באש הי"ו‬
‫הכלה מרת מליא רייזל תחי' ‪( -‬שווארטץ)‬

‫ק"י‬

‫‪FACIAL‬‬

‫‪Manicuret‬‬
‫‪Pedicuret‬‬
‫‪Acne Facial‬‬
‫‪Waxingt‬‬
‫‪famous Rina $69.99 Massaget‬‬
‫‪Tintingt‬‬
‫‪*limited time only Professional Acne Treatmentt‬‬
‫‪*Special‬‬

‫וקול שמחה‬

‫צד הכלה‬

‫‪by the‬‬
‫‪Professional Makeup Artist On Premises‬‬

‫‪SUDOKU‬‬

‫‪Hard Puzzle 8,791,609,039‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7‬‬
‫‪8‬‬

‫‪4‬‬

‫‪Easy Puzzle 112,620,383‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬
‫‪9‬‬

‫‪3‬‬
‫‪6‬‬

‫‪6‬‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬
‫‪6‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬‬
‫‪6‬‬

‫‪3‬‬

‫‪7‬‬
‫‪4‬‬

‫‪7‬‬
‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬‬
‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬
‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬
‫‪7‬‬

‫‪8‬‬
‫‪Print another...‬‬

‫‪5‬‬

‫‪Hard LevelBack to puzzle‬‬

‫‪© Web Sudoku 2013 - www.websudoku.com‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬
‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪Print another...‬‬

‫פארשידענס‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬‬
‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪Easy LevelBack to puzzle‬‬

‫‪© Web Sudoku 2013 - www.websudoku.com‬‬

‫‪Safe & Effective Electrolysis (Lee / Middelton) 718-782-7558 - 347-893-0779‬‬
‫‪w/mention of ad‬‬

‫‪second appointment‬‬

‫‪Special! 50% OFF‬‬

‫וומ"ס ‪ -‬געזוכט צו דינגען א ‪ 2-3‬בעדרום דירה פאר איין יאר‪ ,‬מיר האבן סעקשאן ‪ ,8‬ביטע רופט ‪347-528-7871‬‬
‫וומ"ס ‪ -‬הערליכע ‪ 3‬א האלבע רומיגע פורנישד דירה צו פארדינגען ביז אינמיטן חודש שבט‪ ,‬גוטע פרייז‪ ,‬ליע‪/‬וואלאבאוט ‪347-768-4320‬‬
‫געזוכט ‪ -‬אפצוקויפן א גרויסע פריזער אין א גוטע קאנדישן‪ ,‬ביטע רופט ‪347-300-6053‬‬
‫‪ - The Tichel Place‬האט די שענסטע אויסוואל פון טיכלעך פאר מחותנ'סטעס און כלות‪ ,‬רופט ביז ‪718-302-4905 10:00PM‬‬

‫היימישע עלעקטערישן ‪ -‬בעסטע סערוויס ‪ -‬ביליגסטע פרייזן ‪718-807-8170 -‬‬
‫געביידע מיט אסאך דירות צו פארדינגען אין א"י ‪ -‬פאר ספעציעל ביליגע פרייזן‪.‬‬
‫מיר האבן אויך שיינע דירות אין אלע געגענטער ‪011-972-52-715-6761‬‬
‫דארפט איר שיקן א פעקל? מיר דעליווערן טעגליך פון‪/‬צו וומ"ס‪/‬ב"פ ‪- $10‬צו מאנסי‪/‬סקווירא ‪845-608-7676 $12‬‬

‫טויזנטער צופרידענע קאסטומער'ס שפירן זיך ניי‪-‬געבוירן נאכן פארלירן ‪ 30‬פונט אין ‪ 30‬טעג מיט די ‪ diet spary‬בהכשר עדה החרדית ‪718-705-8008‬‬
‫‪—@b\fghþ\mX‬‬
‫‪fha Wþ\XWf^\a‬‬

‫‪Special Kallah Service‬‬

‫‪56 HARRISON AVE.‬‬

‫‪—EXYþXf[YTVX‬‬
‫‪YbþF\`V[Tf‬‬

‫‪718-599-3142‬‬
‫‪OPEN DAILY 10-7‬‬

‫‪Manicure • Pedicure • Waxing • Tinting • Facials‬‬

‫‪Manicure • Pedicure • Waxing • Tinting • Facials‬‬

‫‪—EX`biXTVaX‬‬
‫‪jþ\a^_Xf‬‬

‫‪Let us bring a fresh radiant‬‬

‫‪glow to your skin‬‬

‫‪Facial‬‬

‫‪Call or Text Matty‬‬
‫‪Accommodating Hours.‬‬
‫‪917.710.4950‬‬
‫‪Gentle & Professional. 56 Harrison Ave.‬‬

‫‪Come for a‬‬

‫‪ELECTROLYSIS‬‬

‫מיר טוען אלע ערליי ‪ 100% ,Construction & Carpeting Jobs‬צופרידנהייט גאראנטירט! רופט ‪347-512-1704‬‬

‫מיר קויפן אפ אייער גאלד ‪ -‬זילבער ‪ -‬דיימאנטן • בעסטע פרייזן • צופרידנהייט גאראנטירט‪ ,‬רופט ‪718-782-0285‬‬
‫‪HANDYMAN‬‬
‫‪Handyman • Carpentry • Plumbing • Electric • Best Prices, Free Estimate 917-586-3774‬‬

‫יעדע מאנטאג‪ ,‬דינסטאג‪ ,‬מיטוואך‪ ,‬וועט פארן א באס פאר פרויען צו מאנהעטן ‪ 10:40‬פון בעדפארד‪/‬פלאשינג‬
‫ביז בעדפארד‪/‬קליימער‪ .‬ס'וועט פארן אין מאנהעטן לענגאויס ‪'6‬טע עוו‪ .‬ביז ‪ 47‬סט‪ .‬און אהיים ‪,3:00‬‬
‫לענגאויס ‪5‬טע עוו‪ - .‬פאר מער אינפארמאציע רופט ‪or text to 40404: follow wlbus 718-218-3947‬‬
‫‪To receive the Akeres Habayis & Git Morgen by email, send request to subscribe@gitmorgen.com‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful