‫‪To advertise call: 718.388.7744 ■ Fax: 718.954.9788 ■ Email: mail@gitmorgen.

com‬‬

‫דינסטאג פר’ לך ד’ חשון תשע”ד לפ”ק ולמס’ ‪October 8 ‘13‬‬
‫עלות השחר‪5:47 :‬‬
‫‪6:59‬‬
‫נץ החמה‪:‬‬
‫סוף זמן קר”ש ‪9:15‬‬

‫סוזק"ש גר"א ‪9:51‬‬
‫סוף זמן תפלה‪10:24 :‬‬
‫סוז"ת גר"א‪10:48 :‬‬

‫יוסף דוד לאנדא‬

‫שליט"א ‪ -‬ב"פ‬

‫‪12:43‬‬
‫‪6:26‬‬

‫חצות‪:‬‬
‫שקיעה‪:‬‬

‫ל וויליאמסבורג • גוט מארגן‪718-388-7744 :‬‬
‫ל קרית יואל • היום יום‪845-662-6122 :‬‬
‫ל ירושלים • מבשר ואומר‪ 011-972-2-5810-342 :‬ך‬
‫ך‬

‫ך‬

‫‪1390‬‬

‫זמנים האטליין נומער‪718.331.8463 :‬‬

‫שידוכים‬
‫הרב‬

‫הרה"ג‬

‫הבה"ח כמר זלמן לייב‬

‫נ"י‬

‫הגה"צ‬

‫אבד"ק ביקאווסק‬

‫דוב סטרולאוויטש‬

‫הבה"ח כמר נתן אלימלך‬

‫שליט"א ‪ -‬לעיקוואוד‬

‫נ"י‬

‫הגה"צ‬

‫רב דקהל בוטשאטש‪-‬לעיקוואוד‬
‫מו"ה‬
‫מו"ה‬
‫מו"ה‬
‫מו"ה‬

‫יונתן בנימין גאלדבערגער‬

‫שליט"א ‪ -‬ב"פ‬

‫אהרן קרויס‬

‫שליט"א ‪ -‬וומ"ס‬

‫אבד"ק בית שמואל ור"י ישיבת שער התלמוד‬

‫מרדכי שלמה גאלדבערגער‬
‫ישראל מרדכי לאוב‬
‫בנציון לאנדא‬
‫אברהם בר"י מענדלאוויטש‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫הבה"ח כמר אהרן אביגדור‬
‫הבה"ח כמר יודא לייב נ"י‬
‫הבה"ח כמר יוסף נ"י‬
‫הבה"ח כמר ארי' לייבוש נ"י‬

‫נ"י‬

‫מו"ה‬

‫אברהם דוד נוסענצווייג‬
‫משה זילבערשטיין‬
‫דוד ירמי' ברייער‬
‫זרח פריעדמאן‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מו"ה‬

‫מו"ה‬

‫מו"ה‬

‫הי"ו ‪ -‬ק"י‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫וואך נאכט‬
‫מו"ה הערש אלימלך בריסק‬
‫מו"ה נפתלי שמואל לאקס‬

‫ב"ר אברהם יצחק הי"ו‬
‫הי"ו‬
‫חתן מו"ה רפאל אהרן קנאפפלער הי"ו הברי"מ למחרתו בביהמ"ד קלויזענבורג ב"פ אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א ‪1420-50st‬‬

‫הי"ו‬

‫בבית מו"ח ‪800 Bedford Ave. #4-A‬‬

‫ב"ר משה הי"ו‬
‫חתן מו"ה בנציון יוסף פריעדמאן הי"ו‬

‫בבית מו"ח ‪94 Spencer St. #1‬‬
‫הברי"מ למחרתו בביהמ"ד ברך משה דסאטמאר ‪ 164‬סקילמאן‪ ,‬שחרית ‪7:30‬‬

‫תנאים‬
‫מו"ה אהרן יונתן ראזענטאהל‬

‫החתן כמר אברהם מרדכי‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה גרשון שלעזינגער‬

‫ני“ו‬

‫באולם מנוחה ושמחה ‪762 Wythe Ave. -‬‬

‫הי"ו‬

‫חתונות‬
‫מו"ה בערל שטיין‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה יצחק נאקא‬

‫הי"ו‪ ,‬ק"י‬

‫החתן כמר יחזקאל שרגא‬
‫באולם ראוז קעסל‬

‫ני“ו‬

‫קבלת פנים ‪ - 6:00‬החופה ‪7:00‬‬

‫מו"ה מרדכי פריעדמאן‬

‫מו"ה מנחם זאב פייערשטיין‬

‫מו"ה יודא ברוך ווייסמאן‬

‫היות שלא שלחתי הזמנות‪ ,‬נא לקבל זאת כהזמנה פרטית‬

‫החתן כמר אלי' ני“ו‬
‫באולם אימפעריאל‬
‫החתן כמר חיים הערש ני“ו‬
‫באולם בית רחל פאראדייס‪ ,‬ק"י‬
‫החתן כמר ישראל אלימלך ני“ו‬
‫באולם עקשטיין‪ ,‬ק"י‬

‫הי"ו‬
‫הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה גבריאל אלי' ג'ברא‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה חיים שלמה וויינשטאק‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה בצלאל חיים באש‬

‫הי"ו‬

‫מחר‬

‫סוף זמן הרשמה‬
‫בס"ִד‬

‫ו‬

‫ה‬

‫ימי‬
‫הבחרות‬
‫ית‬

‫ות‬

‫כ‬

‫מיט�גרויס�פרייִד�וויֹלן�מיר�מוִדיע�זיין‬
‫אז�ִדי�בארימטע�סִדר�הֹלימוִד‬

‫ה כ נ ה ִד ר ב ה‬

‫ֹל ב ר‬

‫מצ‬

‫וועט�בעז"ה�נאכמאֹל�אנפאנגען�א�כתה�אין�וויֹליאמסבורג‬
‫ִדי�שיעורים�ווערן�פארגעֹלערנט�אויף�א�גרינגע�שפראך‬

‫מיט�פיֹל�חיות�און�געשמאֱק�ִדורך�ִדעם�באֱקאנטן�מגיִד�שיעור יעִדן�פרייטאג‬
‫הרב יעֱקב�ֹלייטנער שֹליט"א פון ‪ 12:30‬ביז ‪2:00‬‬
‫בביהמ"ִד�ֹלעמבערג‬
‫‪107 Rutledge St.‬‬

‫איינצושרייבן�אייער‬
‫ֱקינִד�אִדער‬
‫פאר�אינפארמאציע‬

‫ִדי�שיעורים�ווערן�געטייֹלט�אויף�ִדריי�חֹלֱקים‬

‫לכיתה ט'‬

‫אריינברענגען�בס"ִד‬
‫ערנסטֱקייט�ביים�ִדאווענען‪,‬‬
‫יראת�שמים‪ ,‬התמִדת‬
‫התורה�און�תיֱקון�המִדות‪.‬‬
‫הֹלכות�תפיֹלין‪ ,‬הנחת‬
‫תפיֹלין‪ֱ ,‬קִדושת�התפיֹלין‬
‫און�וויאזוי�תפיֹלין‬
‫ווערט�געמאכט‪.‬‬
‫וויכטיגע�הֹלכות�פון‬
‫ֱקרי"ש‪ ,‬תפֹלה‪ ,‬ציצית‪,‬‬
‫שֹליח�ציבור‪ ,‬זימון‪,‬‬
‫ֱקריאת�התורה‪ ,‬ועוִד‪.‬‬

‫���� ��� ���‬

‫‬
‫‬
‫וועטער אויסקוק‬

‫פאר די קומענדיגע וואך‬
‫‬

‫‪ĚĒĖĎ ĒĎ ħĒēĒēěĒ ĜĖęĖġħ ħĤĖĐĎ‬‬
‫<‬
‫‬
‫< ‪ĚĖħĎđ ĢĒġĖĦĒ ĜĒĤĖħ‬‬
‫‪ĥğĕĒĖġěčĤ Ė"ğ đĤĖĐĎ‬‬
‫<‬
‫‬
‫< ‪ĞĖĒĒĥğĞ ğĕĝĘĖĖģğďĞĖĒč‬‬

‫דינסטאג‬

‫‪°68 - °50‬‬

‫פארוואלקענט‬

‫מיטוואך‬

‫‪°66 - °53‬‬

‫דאנערשטאג‬

‫פרייטאג‬

‫רעגן‬

‫רעגן‬

‫‪°64 - °55‬‬

‫פארוואלקענט‬

‫שב"ק‬

‫‪°65 - °55‬‬

‫זונטאג‬

‫‪°66 - °53‬‬

‫‪°68 - °52‬‬

‫רעגן‬

‫רעגן‬

‫‪Ĝğěğĝġčĥč ĜğěĒĤ ĥĖě ! ! ! čĖ‬‬
‫‪ĥğĖĖč ĜďĖĖęġĖĒĥč ĤĖĥĒģ ĜĒč‬‬
‫‪ďčĕ ĜĎęğē ĚğĝĖč ħĒēĒēě‬‬
‫¾‪ó"³½ þõî½-þ¼×¼þë öí×í ñËîîËËõ êèþ‬‬

‫‪347-661-3766‬‬

‫‬

‫פיש סטאר זוכט איגערמאן‪ ,‬פול‪-‬טיים‪ ,‬פאר קאסטומער סערוויס א‪.‬ד‪.‬ג‪ 4,‬טעג א וואך‪ ,‬מוז וואוינען אין וומ"ס‪ 1530-431-8123 ,‬לאזט נאמען אדרעס‪ ,‬נומער‪ ,‬מיר וועלן צוריקרופן‬
‫‬

‫‪Established advertising firm looking for a f/t salesman. Sales skills & car a Must. Pls. call & lv. msg. 206-888-6640‬‬
‫וומ"ס ‪ -‬ברענד‪-‬ניו ‪ 2‬בעדרום אפט‪ .‬צו פארדינגען‪ ,‬סקילמאן געגנט‪ ,‬לאזט א קלארע מעסעדזש אויף ‪206-309-6923‬‬
‫וומ"ס ‪ -‬הערליכע ‪ 3‬א האלבע רומיגע פורנישד דירה צו פארדינגען ביז אינמיטן חודש שבט‪ ,‬גוטע פרייז‪ ,‬ליע‪/‬וואלאבאוט ‪347-768-4320‬‬
‫וומ"ס ‪ -‬געזוכט צו דינגען א ‪ 2-3‬בעדרום דירה פאר איין יאר‪ ,‬מיר האבן סעקשאן ‪ ,8‬ביטע רופט ‪347-528-7871‬‬
‫וומ"ס ‪ -‬צו פארקויפן א דירה ‪ 2,000‬ס‪.‬פ‪ + .‬פריוואטע בעק‪-‬יארד‪ ,‬פאר ‪ ,Down Payment 300K ,775K‬רופט ‪718-218-7093‬‬

‫געזוכט ‪ -‬אפצוקויפן א גרויסע פריזער אין א גוטע קאנדישן‪ ,‬ביטע רופט ‪347-300-6053‬‬
‫‪27 skillman st. 718-408-8747  ·Á¿ÇÁ·¿¸¯¾¯ÀÃÁÁ ÇȺ·¸½»¸Á½¸¯¾´¯Ã·Ç¯½ÀÁ ÇȺ¾Á½´Æ¯°´Å‬‬

‫יעדע מאנטאג‪ ,‬דינסטאג‪ ,‬מיטוואך‪ ,‬וועט פארן א באס פאר פרויען צו מאנהעטן ‪ 10:40‬פון בעדפארד‪/‬פלאשינג‬
‫ביז בעדפארד‪/‬קליימער‪ .‬ס'וועט פארן אין מאנהעטן לענגאויס ‪'6‬טע עוו‪ .‬ביז ‪ 47‬סט‪ .‬און אהיים ‪,3:00‬‬
‫לענגאויס ‪5‬טע עוו‪ - .‬פאר מער אינפארמאציע רופט ‪or text to 40404: follow wlbus 718-218-3947‬‬
‫ווערט גרינג אפראווד פאר א קרעדיט קארד! אין די זעלבע צייט קענט איר באקומען גרינגערהייט א טיקעט קיין א"י רופט אדער טעקסט ‪ 845-521-5377‬ל‪.‬מ‪.‬‬

‫אינגערמאן א ת"ח און מחנך‪ ,‬איז גרייט ארויפצוארבעטן אייער בחור‪ ,‬פאראינטרעסירטע ביטע רופט ‪347-852-9008‬‬
‫לאנגיעריגער מחנך גרייט ארויפצוארבעטן אייער קינד אין זיינע לימודים‪ ,‬ספעציעל אינעם געביט פון צמצום המוח‪ ,‬רופט ‪718-218-7093‬‬

‫קעכער געווארן עוועילעבל פאר א קליינע ישיבה‪ ,‬א‪.‬ד‪.‬ג‪ - .‬ביטע רופט ‪347-988-5570‬‬
‫געביידע מיט אסאך דירות צו פארדינגען אין א"י ‪ -‬פאר ספעציעל ביליגע פרייזן‪ .‬מיר האבן אויך שיינע דירות אין אלע געגענטער ‪011-972-52-715-6761‬‬

‫היימישע עלעקטערישן ‪ -‬בעסטע סערוויס ‪ -‬ביליגסטע פרייזן ‪718-807-8170 -‬‬
‫מיר קויפן אפ אייער גאלד ‪ -‬זילבער ‪ ,diamonds-platinum‬צופרידנהייט גאראנטירט! ‪718-782-0285‬‬
‫‪ELECTRIC Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service call 718-513-9896 HANDYMAN‬‬

‫האט איר א ‪ ?Bank Of America Home Equity‬סעטלט יעצט פאר סענט'ס אויפן דאללער אפילו איר צאלט צייטליך‪718-306-9314 .‬‬
‫‪We sell a huge variety of Inkjet Photo Paper and specialty paper. Call 718-438-9300‬‬

‫‪Carpentry • Plumbing • Electric • Best Prices, Free Estimate 917-586-3774‬‬

‫‪HANDYMAN‬‬

‫צו באקומען דעם "גוט מארגן" און "עקרת הבית" יעדן אינדערפרי אין אייער אימעיל‪ ,‬שיקט א פארלאנג צו‪subscribe@gitmorgen.com‬‬
‫בשורה טובה! מתחילים בלימוד ספה"ק "אוצרות חיים" למהרח"ו זיע"א‪ ,‬בוומסב"ג‪ 8-9:30PM .‬בכל ימי השבוע‪ .‬ואשרי הזוכה‪ .‬המעוניינים יתקשרו‪917-442-3064 :‬‬

‫‪ / New Service‬ווען איר פעינט אדער סקרעיפט‪,‬‬
‫קענט איר ביי אונז דינגען א ‪Commercial Exhaust Fan‬‬
‫די שכנים דארפן נישט ארויסגיין פון די דירה; דאס עסן קען בלייבן אין ‪...Freezer‬‬

‫‪Delivery‬‬
‫‪& Pick-up‬‬
‫‪Available‬‬

‫‪156 Hooper St. 718.522.1570‬‬