P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Oct 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

סב " ד חכ הרומת חבזמ ירוסיא

www.swdaf.com
חכ הרומת הנשמ . הנשמ ע םיחבז : הנשמ דע הרז הדובע .
םישדקב האנה ירוסיא
םיחבזה לכ וברעתנש תואטחב
לקסנה רושב וא תותמה , וליפא
אובירב תחא - ןלוכ ותומי ...

סיא םישדקב חבזמ ירו
... וב הדבענש רושב וברעתנ
הריבע , םדאה תא תימהש וא
ע " א דע פ ' ע וא " םילעבה פ ,
עברנו עבורב , דבענו הצקומב ,
ריחמו ןנתאב , הפירטבו םיאלכב ,
ןפוד אצויב - ובאתסיש דע וערי
ורכמיו , הפיה ימדב איביו
ןימה ותואמ ןהבש .

םימימת ןילוחב וברעתנ
רוצל ןילוחה ורכמי ןימה ותוא יכ .
ונימב ןימ םישדקב םישדק
אוהש ימ םשל ברקי הז ,
אוהש ימ םשל ברקי הזו ;
ונימ וניאשב ןימ םישדקב םישדק
- ובאתסיש דע וערי ) ורכמיו ( ,
הז ןיממ ןהבש הפי ימדב איביו
הז ןיממ ןהבש הפיה ימדבו ,
ותיבמ רתומה דיספיו .
רשעמבו רוכבב וברעתנ - וערי
כ ולכאיו ובאתסיש דע רוכב
רשעמכו . ברעתהל ןילוכי לכה ,
םשאהו תאטחה ןמ ץוח .
מג ' חכ הרומת . אע םיחבזו :

יפא יאמ ?' ה " ק : םיחבזה לכ
וא תותמה תואטח ןהב וברעתנש
לקסנה רוש , אובירב דחא וליפא
- ןלוכ ותומי

ךירטציא , ס " אנימא ד :
אוה םתה - האנה ירוסיאד * ,
אכה לבא , האנה ירוסיא ואלד
רב לטביל אמיא אבו , מק " ל

אכהמ יאו , אנימא הוה
ילימ ינה הובגל סיאמ ,
לבא סיאמ ימנ טוידהל
אכירצ אבורב ילטביל אמיא

אנינת ימנ עברנו עבורו !

אנהכ בר רמא , אתעמשל התירמא
ישא רב ימיש ברד הימק , יל רמא :
ןילוחב אדח **
םישדקב אדחו
יכירצו ,
םישדק יבג ןניעומשא יאד -
יסיאמד םושמ ,
ןילוח יבג לבא - ילטביל אמיא

אה ינתינו
אה יעב אלו !
היל אכירטציא אתנקת
םישדקב חבזמ ירוסיא
חבזמ יבגל ןירוסאה לכ
ןהש לכב ןירסוא ...

ןילוח ויה םהשכ וברעתנש
... עבורה , עברנהו , הצקומהו ,
דבענהו , ןנתאהו , ריחמו ,
םיאלכהו , הפרטהו , ןפוד אצויו .

הצקומ והזיא
םיבכוכ תדובעל הצקומה
רתומ וילעש המו רוסא אוה .
דבענה והזיאו
ותוא ןידבועש לכ
רוסא וילעש המו אוה
הליכאב רתומ הזו הזו .

ע " יג פ ' שרה " מגו ק ' םיחבז :
* אנינת ימנ ןילוחבו :

יכירצ
םתהמ יאד
אנימא הוה ןילוחל
לבא םישדקל
והלוכל והנידספנ אל אמיא
אכהמ יאו , אנימא הוה
מ ינה ילי סיאמד םישדק
לבא סיאמ אלד ןילוח
האנה ירוסיא אמיא
אבורב ילטביל , אכירצ .


יג ' שר " רגהו י " מגו א ' הרומת :
** אנינת ימנ ןילוחבו :
יכירצ
םתה ןניעמשא יאד
האנה ירוסיאד ילטב אלד
אכה לבא - ילטביל

אכה ןניעומשא יאו
סיאמד הובגלד
לבא טוידהל אמיא האנה ירוסיא
ולטביל אבורב , מק " ל
ןילוחב האנה ירוסיא
והש לכב ןירסואו ןירוסא ולא :
ךסנ ןיי , םיבכוכ תדובעו , תורועו
ןיבובל , לקסנה רושו , הלגעו
הפורע , ערוצמ ירופיצו , רעשו
ריזנ , רומח רטפו , בלחב רשבו ,
חלתשמה ריעשו , וטחשנש ןילוחו
הרזעב - ןירסואו ןירוסא ולא ירה
אוהש לכב .


ירוסיא ןילוחב האנה
והש לכב ןירסואו ןירוסא ולא :
ךסנ ןיי , םיבכוכ תדובעו , תורועו
ןיבובל , לקסנה רושו , הלגעו
הפורע , ערוצמ ירופיצו , רעשו
ריזנ , רומח רטפו , בלחב רשבו ,
חלתשמה ריעשו , וטחשנש ןילוחו
הרזעב - ןירסואו ןירוסא ולא ירה
אוהש לכב .


סב " ד חכ הרומת חבזמ ירוסיא
www.swdaf.com

ומע חכ ףד הרומת תכסמ ילבב דומלת א ד
/ ינתמ ' ./ עבורה ןהש לכב ןירסוא חבזמ יבגל ןירוסאה לכ , עברנהו , הצקומהו , דבענהו , ןנתאהו , ריחמו , םיאלכהו , הפרטהו , ןפוד אצויו . הצקומ והזיא - םיבכוכ תדובעל הצקומה ,
רתומ וילעש המו רוסא אוה . דבענה והזיאו - ותוא ןידבועש לכ , רוסא וילעש המו אוה , יכאב רתומ הזו הזו הל .

מג ' . ןהש לכב ןירסוא רמ רמא - אבורב ילטב אלד . אנינת : לקסנה רושב וא תותמ תואטחב וברעתנש םישדקה לכ , יפא ' אוברב דחא - ינתק יכה רמאק יאמ ןל אישקו ותומי
אוברב וליפא לקסנה רוש וא תותמ תואטחמ ןהב וברעתנ - ותומי ; ךירטציא , ס " אנימא ד : אוה םתה - האנה ירוסיאד , בא אכה ל , האנה ירוסיא ואלד - אבורב לטביל אמיא , מק " ל .
אנינת ימנ עברנו עבורו ! עברנו עבור וברעתנ - ובאתסיש דע וערי , ורכמיו , ןימה ותואמ ןהבש הפי ימדב איביו , אנהכ בר רמא , ישא רב ימיש ברד הימק אתעמשל התירמא , רמא
יל : םישדקב אדחו ןילוחב אדח ; יכירצו , יבג ןניעומשא יאד םישדק - יסיאמד םושמ , ןילוח יבג לבא - ילטביל אמיא . אנינת ימנ ןילוחבו , ןהש לכב ןירסואו ןירוסא ולאו : ךסנ ןיי ,
םיבכוכ תדובעו , ערוצמ ירפיצו , ןיבובל תורועו , ריזנ רעישו , רומח רטפו , בלחב רשבו , לקסנה רושו , הפורע הלגעו , הרזעב וטחשנש ןילוחו , ] חלתשמה ריעשו [ - ולא ירה ןירוסא
ןהש לכב ןירסואו ! יכירצ , םתה ןניעמשא יאד - ) ילטב אלד האנה ירוסיאד , אכה לבא - ילטביל , ( אכה ןניעומשא יאו - סיאמד הובגלד , טוידהל לבא - אמיא - ולטביל האנה ירוסיא
אבורב , מק " ל .

א דומע דע ףד הרז הדובע תכסמ ילבב דומלת
ינתמ ' . והש לכב ןירסואו ןירוסא ולא : יי ךסנ ן , םיבכוכ תדובעו , ןיבובל תורועו , לקסנה רושו , הפורע הלגעו , ערוצמ ירופיצו , ריזנ רעשו , רומח רטפו , בלחב רשבו , חלתשמה ריעשו ,
הרזעב וטחשנש ןילוחו - אוהש לכב ןירסואו ןירוסא ולא ירה .


ב דומע ע ףד םיחבז תכסמ ילבב דומלת
/ ינתמ ' ./ תותמה תואטחב וברעתנש םיחבזה לכ לקסנה רושב וא , אובירב תחא וליפא - ןלוכ ותומי . הריבע וב הדבענש רושב וברעתנ , ע םדאה תא תימהש וא " א דע פ ' ע וא " פ
ילעבה ,' עברנו עבורב , דבענו הצקומב , ריחמו ןנתאב , הפירטבו םיאלכב , ןפוד אצויב - ורכמיו ובאתסיש דע וערי , ןימה ותואמ ןהבש הפיה ימדב איביו . ילוחב וברעתנ םימימת ן -
ןימה ותוא יכרוצל ןילוחה ורכמי . ונימב ןימ םישדקב םישדק - ] אוהש ימ םשל ברקי הז , הזו [ אוהש ימ םשל ברקי ; ונימ וניאשב ןימ םישדקב םישדק - ובאתסיש דע וערי ) ורכמיו ( ,
הז ןיממ ןהבש הפיה ימדבו הז ןיממ ןהבש הפי ימדב איביו , ותיבמ רתומה דיספיו . ו רוכבב וברעתנ רשעמב - רשעמכו רוכבכ ולכאיו ובאתסיש דע וערי . ברעתהל ןילוכי לכה , ץוח
םשאהו תאטחה ןמ .

מג ' . יפא יאמ ?' ה " ק : לקסנה רוש וא תותמה תואטח ןהב וברעתנש םיחבזה לכ , אובירב דחא וליפא - ןלוכ ותומי . אנמיז אדח אנינת : ןהש לכב ןירסוא חבזמ יבגל ןירוסאה לכ ,
עברנהו עבורה ! רמא ישא בר : ןכירצאו ימיש ברד הימק היתעמשל התירמא , םתהמ יאד , הובגל ילימ ינה אנימא הוה , אל אמיא טוידהל לבא ; אכהמ יאו , ה " ירוסיאד אוה ינה א
והנינ האנה , אל אמיא ינה לבא , יכירצ . היל אנת אה והנינ האנה ירוסיא ואלד ! ינתק ימ ) המכב ? ינתק םתה ןהש לכ .( ה יעב אלו אה ינתינו א ! היל אכירטציא אתנקת . ימנ טוידהד
היל אנת : ןהש לכב ןירסואו ןירוסא ולאו , םיבכוכ תדובעו ךסנ ןיי ! יכירצ , םתהמ יאד , טוידהל אנימא הוה , הובגל לבא - והלוכל והנידספנ אל אמיא ; אכהמ יאו , ילימ ינה אנימא הוה
סיאמד םישדק , סיאמ אלד ןילוח לבא - רב ילטביל האנה ירוסיא אמיא אבו , אכירצ .You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->