ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

---------------------

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ
Ιδρύεται το σωματείο με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ - Κίνημα Τραπεζικής και
Οικονομικής Δικαιοσύνης» και, συντομογραφικά, με το διακριτικό τίτλο
«ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ».
Για τη χρήση στην αλλοδαπή, η επωνυμία του σωματείου θα μεταφράζεται
«ΥPERVASI - Movement for Banking and Financial Justice» και,
συντομογραφικά, με το διακριτικό τίτλο «YPERVASI MOVEMENT».
Το έμβλημα του Κινήματος, στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, είναι
δίχρωμο, με γαλάζιο και μαύρο χρώμα και απεικονίζει ένα λογότυπο του
γράμματος «Υ» στο αριστερό μέρος των λέξεων «Κίνημα» ή «Movement» και
«Υπέρβαση» ή «Ypervasi» .
Η επίσημη ιστοσελίδα του Κινήματος στο διαδίκτυο βρίσκεται στην διεύθυνση
«www.yperbasi.gr» και ο διαδικτυακός αυτός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία του.
Έδρα του Κινήματος ορίζεται o Δήμος Αθηναίων.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ
Η «ΥΠΕΡΒΑΣΗ» επιδιώκει τους σκοπούς που περιγράφονται στην Ιδρυτική της
Διακήρυξη, που προσαρτάται στο παρόν Καταστατικό και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτού.

[2.α] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Η «ΥΠΕΡΒΑΣΗ» είναι το αδέσμευτο, υπερκομματικό Κίνημα των Πολιτών που
εμπνεύστηκαν από το άρθρο 120 του Συντάγματος και ενώθηκαν στον αγώνα
της δημιουργικής ανατροπής του χρεοκοπημένου μοντέλου της μεταπολίτευσης.
Το Κίνημα σέβεται το Σύνταγμα της Ελλάδος και τους θεσμούς του
δημοκρατικού πολιτεύματος και πιστεύει στις αρχές της κινηματικής
οργάνωσης και αλληλεγγύης, των δράσεων κοινωνικού, οικονομικού,
τραπεζικού και καταναλωτικού ακτιβισμού, της διαφάνειας και της συλλογικής
διεκδίκησης, διακυβέρνησης, διαχείρισης και ελέγχου.
Το Κίνημα αγωνίζεται για τη μαζική κινητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας
κατά της αδικίας και της ανισότητας, για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και
της ευημερίας των Πολιτών, την αποκατάσταση του Αξιακού Συστήματος και τη
διασφάλιση Κοινωνικής, Οικονομικής, Τραπεζικής, Φορολογικής και
Επιχειρηματικής Ισονομίας, Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης.
Το Κίνημα οργανώνει και υποστηρίζει ακτιβιστικές δράσεις για την προστασία
των δικαιωμάτων και τη συλλογική διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων
Καταθετών, Αποταμιευτών, Ομολογιούχων, Δανειοληπτών, Φορολογουμένων,

Μικροοφειλετών του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων και των
Δικαιούχων Ασφαλιστικών Παροχών και Αποζημιώσεων από Ασφαλιστικές
Επιχειρήσεις.
Το Κίνημα διεκδικεί και επιδιώκει την προστασία όλων των καταθέσεων, την
αποζημίωση των ομολογιούχων, την αναδιάρθρωση και το κούρεμα των
δανείων, την αναγκαστική είσπραξη των θαλασσοδανείων των πολιτικών
κομμάτων, την απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, την
αποποινικοποίηση των μικροφειλών στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία,
τη δικαίωση των θυμάτων του «Ομίλου Ασπίς», τη φορολογική ελάφρυνση
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τη μεταρρύθμιση και αναδιάρθρωση του
τραπεζικού, φορολογικού και ασφαλιστικού συστήματος και τη διερεύνηση
όλων των οικονομικών σκανδάλων της μεταπολίτευσης, την τιμωρία των
ενόχων και τη δήμευση των περιουσιών τους.
Το Κίνημα υπερβαίνει την κλασσική, αριστοτελική έννοια της «κίνησης» ως της
ατελούς σχέσης μεταξύ δύναμης και πράξης, αφού αυτό προσδιορίζεται, ρητά
και κατηγορηματικά, ως η συγκροτημένη και ανατρεππτική κοινωνική δύναμη
που περνά εδώ και τώρα στην πράξη, επιδιώκοντας θετικούς σκοπούς, στη βάση
της παραγωγής συγκεκριμένου έργου με στοχευμένα αποτελέσματα.
Το Κϊνημα συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο για τη δημιουργική ανατροπή του
υφιστάμενου συσχετισμού των κοινωνικοοικονομικών δυνάμεων, στη βάση της
ιδεολογικής του πλατφόρμας και σε συνάρτηση με το όραμα των δράσεων που
αναλαμβάνει, τα δίκαια αιτήματα και τις ανάγκες των Πολιτών που εκπροσωπεί
και εκφράζει και την υφιστάμενη εσωτερική και εξωτερική ιστορική συγκυρία.
Το Κίνημα διαρθρώνεται στη βάση της εσωτερικής του δομής και οργάνωσης,
εκπροσωπείται από θεσμικά όργανα ατομικής και συλλογικής ευθύνης και
διαθέτει την απαραίτητη οικονομική αυτοτέλεια, προκειμένου να διασφαλίζεται
η ανεξαρτησία του από το τραπεζικό σύστημα και τα πάσης φύσης οικονομικά
συμφέροντα και συστήματα εξουσίας, κατά την επιδίωξη των σκοπών και την
πραγμάτωση των στόχων του.
[2.β] ΔΡΑΣΕΙΣ
Η «ΥΠΕΡΒΑΣΗ», ως αδέσμευτο, υπερκομματικό κίνημα δράσης και παραγωγής
στοχευμένου έργου, οργανώνει, υποστηρίζει και υλοποιεί υπέρ των μελών του
Κινήματος και των κοινωνικών ομάδων που εκπροσωπεί και εκφράζει, τις εξής
δράσεις :
1. Συνδρομή και Προστασία Καταθετών και Αποταμιευτών
2. Συνδρομή και Προστασία Ομολογιούχων
3. Συνδρομή και Προστασία Δανειοληπτών
4. Συνδρομή και Προστασία Μικροφειλετών του Δημοσίου και των
Ασφαλιστικών Ταμείων
5. Συνδρομή και Προστασία Ασφαλισμένων και
Δικαιούχων
Ασφαλιστικών Αποζημιώσεων και Παροχών από Ασφαλιστικές
Επιχειρήσεις
6. Συλλογική Διεκδίκηση του Αιτήματος της Αναδιάρθρωσης και
Μεταρρύθμισης του Τραπεζικού Συστήματος
6.1 Δημόσιος Έλεγχος της Τράπεζας της Ελλάδος
6.2 Ίδρυση Ελληνικής Επενδυτικής Τράπεζας
6.3 Ίδρυση Ελληνικής Τράπεζας Δεύτερης Ευκαιρίας
6.4 Συγχώνευση των 4 Συστημικών Τραπεζών

Καταστατικό | 02-10-2013

2

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

6.5 Ίδρυση Ελληνικής Ν.Α.Μ.Α.
6.6 Διάλυση της Τειρεσίας Α.Ε.
6.7 Κατάργηση των Εισπρακτικών Εταιρειών
Συλλογική Διεκδίκηση των Αιτήματων Αποποινικοποίησης της
Επιχειρηματικότητας και Συμψηφισμού Απαιτήσεων και Οφειλών με
το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία
Συλλογική Διεκδίκηση του Αιτήματος Πάταξης της Λαθρεμπορίας
Καυσίμων και του Παραεμπορίου
Συλλογική Διεκδίκηση των Αιτημάτων της Αναγκαστικής Είσπραξης
Αποζημίωσης 2 Δις από τη SIEMENS ΑΕ και των Κόκκινων Δανείων
των Πολιτικών Κομμάτων
Συλλογική Διεκδίκηση των Αιτημάτων Απαγόρευσης των
Πλειστηριασμών Πρώτης Κατοικίας και της Φορολογικής
Ελάφρυνσης Νοικοκυριών, Μισθωτών και Συνταξιούχων
Συλλογική Διεκδίκηση του Αιτήματος της Φορολογικής
Μεταρρύθμισης, Ελάφρυνσης και Ενίσχυσης των Μικρομεσαίων
Ελληνικών Επιχειρήσεων
Εκπόνηση Μελέτης για την Κυκλοφορία Ανταλλακτικού Νομίσματος
και για τη Λειτουργία Τράπεζας Χρόνου και Ηλεκτρονικής
Πλατφόρμας Ανταλλακτικού Εμπορίου
Συλλογική Διεκδίκηση του Αιτήματος της Διεξοδικής Δικαστικής και
Κοινοβουλευτικής Διερεύνησης όλων των Οικονομικών και
Δημοσιονομικών Εγκλημάτων και Σκανδάλων της Μεταπολίτευσης

[2.γ] ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
Το Κίνημα χρησιμοποιεί όλα τα παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα για την
υλοποίηση των δράσεων που αναλαμβάνει, στα πλαίσια του Συντάγματος, των
δημοκρατικών θεσμών, της κινηματικής οργάνωσης και αλληλεγγύης και του
κοινωνικού και οικονομικού ακτιβισμού.
Ειδικότερα, εντελώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Κίνημα :
1. Οργανώνει και συμμετέχει σε εθνικές και διεθνείς κινητοποιήσεις,
ακτιβιστικές δράσεις, διαμαρτυρίες, πορείες, εκδηλώσεις, διαλέξεις,
σεμινάρια, συνεντεύξεις τύπου και συνέδρια.
2. Δημιουργεί και λειτουργεί βιβλιοθήκες, ιστότοπους, ιστοσελίδες, ιστολόγια,
διαδραστικά portal, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ντοκιμαντέρ,
τηλεοπτικές παραγωγές και εκπομπές, συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις
που προάγουν την πραγμάτωση των σκοπών του Κινήματος και εκδίδει
ανακοινώσεις στον τύπο και τα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
3. Εκτυπώνει, εκδίδει και διανέμει πληροφοριακά και ενημερωτικά έντυπα,
βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες, εκπονεί και δημοσιεύει έρευνες,
δημοσκοπήσεις, μελέτες και προγράμματα, συντάσσει και επεξεργάζεται
σχέδια νόμων, τροπολογιών και πράξεων νομοθετικού περιεγχομένου και
συνδράμει επιστημονικά το έργο των βουλευτών και ευρωβουλευτών που
είναι επίτιμα μέλη του Κινήματος, με τη σύνταξη, επεξεργασία και
τεκμηρίωση ερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων, επερωτήσεων,
επίκαιρων ερωτήσεων και διακομματικών ερωτήσεων.
4. Συντονίζει συνεργασίες με άλλους φορείς, οργανώσεις, υπηρεσίες,
συνεταιρισμούς, επιστημονικούς, συνδικαλιστικούς, περιβαλλοντικούς και
κοινωνικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αρχές τοπικής

Καταστατικό | 02-10-2013

3

αυτοδιοίκησης, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, διεθνείς
κινηματικές και ακτιβιστικές οργανώσεις και με κάθε φορέα που επιδιώκει
παρόμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με συλλόγους, επαγγελματικές και
συνδικαλιστικές ενώσεις, σωματεία καταναλωτών, δανειοληπτών και
ομολογιούχων, πολιτικούς φορείς, κόμματα και κινήματα.
5. Προσφεύγει στην ελληνική, αλλοδαπή και διεθνή δικαιοσύνη και σε κάθε
βαθμό αυτής, με συλλογικές παραστάσεις σε δικαστικές, διοικητικές,
τραπεζικές, φορολογικές, ασφαλιστικές, νομοθετικές και εποπτικές αρχές
και διεθνείς οργανισμούς, με τη σύνταξη, επεξεργασία, υποβολή, κατάθεση,
κοινοποίηση και επίδοση εξωδίκων εγγράφων, αναφορών, υπομνημάτων,
προσφυγών, αγωγών, ανταγωγών, προτάσεων, αναστολών, εφέσεων και
αναιρέσεων, μηνύσεων και μηνυτηρίων αναφορών και, ειδικότερα, με την
άσκηση συλλογικών αγωγών του Ν. 2251/1994 και την προώθηση σε κάθε
αρμόδιο φορέα και αρχή των αιτημάτων, προτάσεων, παραπόνων,
οχλήσεων και διαμαρτυριών των μελών του Κινήματος και των κοινωνικών
ομάδων που εκπροσωπεί και εκφράζει.
6. Συνεργάζεται με εξειδικευμένους φορείς και συμβούλους, στην Ελλάδα και
το εξωτερικό, στους οποίους αναθέτει το έργο της παροχής στα θεσμικά
όργανα, τις γραμματείες, τα μέλη του Κινήματος και τις κοινωνικές ομάδες
που εκπροσωπεί και εκφράζει, κάθε απαραίτητης υπηρεσίας, συνδρομής,
υποστήριξης, τεχνογνωσίας, εξειδικευμένων νομικών, οικονομοτεχνικών,
λογιστικών,
αναλογιστικών,
ασφαλιστικών,
τραπεζικών
και
χρηματοοικονομικών συμβουλών και εργαλείων, κατά τη σύνταξη και
επεξεργασία
δικογράφων, συμβάσεων χρηματοδότησης, ταμειακής
διευκόλυνσης, αναχρηματοδότησης, προεξόφλησης, εγγύησης και
τιτλοποίησης, προτάσεων και συμφωνητικών συμβιβασμού και φιλικής
επίλυσης διαφορών.
[2.δ] ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Κίνημα εκπροσωπεί συλλογικά τα τακτικά και τα επίτιμα μέλη του ενώπιον
της «Προεδρίας της Δημοκρατίας», της «Βουλής των Ελλήνων», της
«Κυβέρνησης», των πολιτικών κομμάτων και κινημάτων, της «Τρόικα», της
«Ευρωπαϊκής Επιτροπής», του «Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου», του
ελληνικού και ευρωπαϊκού «Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας», της
«Τράπεζας της Ελλάδος»,
της «Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας», της
«Παγκόσμιας Τράπεζας» και του «Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», του
τραπεζικού και του εν γένει χρηματοπιστωτικού συστήματος και των
χρηματαγορών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, απέναντι στα τραπεζικά
ιδρύματα και τις επιχειρήσεις του ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου, τις
εισπρακτικές εταιρείες και την Τειρεσίας ΑΕ, ενώπιον κάθε ελληνικής,
αλλοδαπής και διεθνούς αρχής, δημόσιου και ιδιωτικού οργανισμού, θεσμικού
φορέα και οργάνου, ενώπιον της δικαιοσύνης, σε όλα τα δικαστήρια και σε κάθε
βαθμό δικαιοδοσίας, ενώπιον της διοίκησης, του ελληνικού δημοσίου, των
φορολογικών αρχών, τών εισπρακτικών και των ελεγκτικών μηχανισμών των
δημοσίων εσόδων, των ασφαλιστικών ταμείων και στα πάσης φύσης όργανα
και τους φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν τους καταθέτες, τους
αποταμιευτές, τους ομολογιούχους, τους δανειολήπτες, τους οφειλέτες του
δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων και τους ασφαλισμένους και

Καταστατικό | 02-10-2013

4

δικαιούχους ασφαλιστικών παροχών και αποζημιώσεων από ασφαλιστικές
επιχειρήσεις.
Το Κίνημα προωθεί και προστατεύει τα συλλογικά συμφέροντα των μελών και
των κοινωνικών ομάδων που εκπροσωπεί και εκφράζει, με τη διεκδίκηση,
προβολή και υποστήριξη των δικαίων αιτημάτων τους, τη μαζικοποίηση των
διεκδικήσεων, των ακτιβιστικών δράσεων και των αγώνων τους και με την
αλληλέγγυα συνδρομή στην επανεκκίνηση και την αποκατάσταση της
οικονομικής, επαγγελματικής και κοινωνικής τους ζωής και δραστηριότητας.
[2.ε] ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

1. Συνδρομή και Προστασία Καταθετών και Αποταμιευτών
Το Κίνημα οργανώνει και συνδράμει τη συλλογική διαχείριση, τη
διαπραγμάτευση και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων και των δίκαιων
αιτημάτων καταθετών και αποταμιευτών, σχετικά με τις τραπεζικές τους
καταθέσεις, τους πάσης φύσης τραπεζικούς λογαριασμούς και βιβλιάρια
καταθέσεων, τις χρεωστικές κάρτες, τις κάρτες ανάληψης μετρητών, τις
διεθνώς αποκαλούμενες «cash cards» και τις πάσης φύσης αποταμιεύσεις
τους, για την αυτοργάνωση, την προστασία και τη διασφάλιση των
συμφερόντων τους από ενδεχόμενη φορολόγηση ή κούρεμα των
καταθέσεων, ιδιαίτερα δε αφού το σύνολο των διαθεσίμων του «Ταμείου
Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων» (ΤΕΚΕ) και των περιουσιακών
στοιχείων του ελληνικού «Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας»
(ΤΧΣ) υπολοίπονται δυσανάλογα του συνολικού ποσού των εγγυημένων
καταθέσεων που ενδέχεται να κληθούν να διασφαλίσουν και δεν επαρκούν
σε καμία περίπτωση για την κάλυψή τους ενώ, υπό τις σημερινές συνθήκες,
η μοναδική δυνατότητα διασφάλισης και κάλυψης των ελληνικών
καταθέσεων, εγγυημένων και μη, παρέχεται από το ενδεχόμενο της
προσφυγής στο μηχανισμό έκτακτης παροχής ρευστότητας «Emergency
Liquidity Assistance» (ELA) της «Τράπεζας της Ελλάδος».
Το Κίνημα επιδιώκει να αναδείξει και να προωθήσει την προβολή του
ζητήματος της εγγύησης των καταθέσεων στις αρμόδιες ελληνικές και
διεθνείς αρχές και φορείς, με στόχο τη μαζική κινητοποίηση των μελών του
Κινήματος και της ελληνικής κοινωνίας στον αγώνα κατά της φορολόγησης
και του κουρέματος των καταθέσεων, για την αποκατάσταση της
σταθερότητας και της εμπιστοσύνης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και
τον επαναπατρισμό των καταθέσεων με καθεστώς νομοθετικά
κατοχυρωμένης φορολογικής αμνηστίας.
2. Συνδρομή και Προστασία Ομολογιούχων
Το Κίνημα συνδράμει τη συλλογική διεκδίκηση των δίκαιων οικονομικών
απαιτήσεων και των δικαιωμάτων των φορέων, σωματείων και συλλόγων
Ομολογιούχων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), ήτοι των φυσικών
προσώπων που τοποθέτησαν τις αποταμιεύσεις τους σε ελληνικά ομόλογα
και ζημιώθηκε η περιουσία τους λόγω της συμμετοχής τους στο «PSI+».
Το Κίνημα προωθεί και υποστηρίζει την επεξεργασία και υποβολή
προτάσεων για τη δίκαιη διαχείριση και αποκατάσταση των ζημιών που
υπέστησαν οι ομολογιούχοι, την εξεύρεση βιώσιμης λύσης που να
αιτιολογείται από το γεγονός ότι οι τιμές των νέων ομολόγων που

Καταστατικό | 02-10-2013

5

εκδόθηκαν για τις ανάγκες εφαρμογής του «PSI+» ήταν εξαιρετικά χαμηλές,
ότι τα φυσικά πρόσωπα, ομολογιούχοι κατέχουν λιγότερο από το 1% του
συνόλου του δημοσίου χρέους, ότι αυτά δεν διαθέτουν το προνόμιο των
τραπεζών να ανακεφαλαιοποιούνται με χρέωση των φορολογουμένων, ούτε
των θεσμικών επενδυτών, που με τη διασπορά των επενδύσεων
επιτυγχάνουν την ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου των
χαρτοφυλακίων τους, ότι δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά των «CDS» για
να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο επέλευσης πιστωτικού γεγονότος, ότι δεν
έχουν τη δυνατότητα να συμψηφίσουν τις ζημιές που υπέστησαν από το
«PSI+» με μελλοντικά κέρδη στον φόρο εισοδήματος, όπως τα νομικά
πρόσωπα, ότι τα χρήματα με τα οποία έχουν αγοράσει ομόλογα του
ελληνικού δημοσίου είναι οι αποταμιευσεις από το οικογενειακό τους
εισόδημα ενώ, τις περισσότερες φορές, οι ιδιώτες αποταμιευτές,
ομολογιούχοι, είναι άτομα μεγάλης ηλικίας, για τα οποία είναι αδιανόητη η
λύση της αντικατάστασης με κουρεμένα ομολόγα διάρκειας 30 ετών.
Το Κίνημα υποστηρίζει ότι είναι κατάφωρα άδικο να μπαίνουν τα φυσικά
αυτά πρόσωπα στην ίδια κατηγορία με τις τράπεζες, τους θεσμικούς
επενδυτές και τα λοιπά νομικά πρόσωπα, ότι για αξίες ομολόγων έως το
ποσό των 100.000 ευρώ ανα ΑΦΜ, αυτά είναι δίκαιο και εύλογο να
αποπληρωθούν στην καθορισμένη ημερομηνία ωρίμανσης και στην τιμή
κτήσης τους, αφού δεν είναι σε καμία περίπτωση δίκαιο και εύλογο, η
εγγύηση των αποταμιευτικών ομολόγων των φυσικών προσώπων να
υπολείπεται της αντίστοιχης εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων που
ανέρχεται επίσης στα 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ και ότι, για αξίες ομολόγων
μεγαλύτερες των 100.000 ευρώ ανα ΑΦΜ, πρέπει να είναι δυνατή η
ανταλλαγή των νέων ομολόγων, καθώς και των ομολόγων του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) που κατέχουν μετά το
PSI+ τα φυσικά πρόσωπα, ομολογιούχοι, με νέα ομόλογα του ελληνικού
δημοσίου, διάρκειας 5-10 ετών, ανάλογα με την ηλικία του ομολογιούχου.
Το Κίνημα επιδιώκει τη συνεργασία με τα συλλογικά όργανα εκπροσώπησης
των ομολογιούχων
για την υλοποίηση και εφαρμογή αυτών των
προτάσεων, την προβολή και υπεράσπιση της θέσης ότι τα φυσικά
πρόσωπα, ομολογιούχοι, είναι αποταμιευτές και όχι επενδυτές και
αναλαμβάνει την παροχή νομικών, τεχνικών και χρηματοοικονομικών
συμβουλών σχετικά με τα ζητήματα και τις επιπτώσεις του «PSI+» και της
ανταλλαγής και επαναγοράς ομολόγων.

3. Συνδρομή και Προστασία Δανειοληπτών
Το Κίνημα οργανώνει και συνδράμει τη συλλογική διαχείριση, τη
διαπραγμάτευση των τραπεζικών οφειλών και τη διεκδίκηση των
δικαιωμάτων και των δίκαιων αιτημάτων των πάσης φύσης δανειοληπτών,
εγγυητών και συνυπόχρεων προσώπων από ενήμερα, ρυθμισμένα,
ληξιπρόθεσμα ή επίδικα τραπεζικά δάνεια κάθε μορφής, σε ευρώ ή άλλο
νόμισμα, στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταλανωτικά δάνεια και πιστωτικές
κάρτες.
Το Κίνημα επιδιώκει, προωθεί και υποστηρίζει τη διοργάνωση δράσεων
κοινωνικού και οικονομικού ακτιβισμού για την προώθηση, προβολή και
υποστήριξη του δίκαιου αιτήματος 500.000 δανειοληπτών για τη θέσπιση
ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για την απαγόρευση των πλειστηριασμών της

Καταστατικό | 02-10-2013

6

πρώτης κατοικίας με αντικειμενική αξία μέχρι 350.000 ευρώ και για την
παράταση τουλάχιστον μέχρι την 31/12/2015 της αναστολής των
πλειστηριασμών σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις, τη συνδρομή στη
συλλογική αναδιαπραγμάτευση των γενικών και ειδικών όρων και των
επιτοκίων χορήγησης των δανείων τους, την αναδιάρθρωση και επιμήκυνση
του χρόνου αποπληρωμής τους και την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού
και επενδυτικού τους κινδύνου, στις περιπτώσεις που αυτά έχουν χορηγηθεί
σε άλλο νόμισμα, ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις των επονείδιστων δανείων
σε ελβετικό φράγκο, με στόχο την αυτοργάνωση των δανειοληπτών, τη
συλλογική προστασία και τη διασφάλιση των συμφερόντων τους και τη
συνδρομή στην αναζήτηση και εξεύρεση, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
κάθε μορφής νόμιμη χρηματοδότηση και ταμειακή διευκόλυνση για την
αναδιαπραγμάτευση,
επιμήκυνση,
ρύθμιση,
αναχρηματοδότηση,
αναδιάρθρωση, εκχώρηση, τιτλοποίηση, κούρεμα, ολική ή μερική διαγραφή
των ανωτέρω τραπεζικών οφειλών τους, κατά μέσο όρο τουλάχιστον κατά
50%, με την εφαρμογή δίκαιης, εύλογης, βιώσιμης και κοινωνικά αποδεκτής
λύσης.
Το Κίνημα καταγγέλει ότι συγκεκριμένες ελληνικές τράπεζες, μετά την
ανακεφαλαιοποίησή τους από το «Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας» (ΤΧΣ), εκχωρούν και μεταβιβάζουν δάνεια ελλήνων πολιτών
σε εξειδικευμένα κερδοσκοπικά κεφάλαια του εξωτερικού, τα διεθνώς
αποκαλούμενα «distress funds», σε εξευτελιστικές τιμές που κυμαίνονται
από το 10% έως το 30% του ανεξόφλητου υπολοίπου εκάστου δανείου και
ότι αυτή η εκχώρηση και μεταβίβαση των «κόκκινων δανείων» ισοδυναμεί
στην πράξη με πώληση τους, με κούρεμα της αξίας τους από 70% έως 90%.
Ότι, η κατά τα ανωτέρω εκχώρηση, μεταβίβαση και πώληση των «κόκκινων
δανείων», εγείρει σοβαρότατα ζητήματα δημοσίου συμφέροντος ως προς
την κεφαλαιακή επάρκεια, τη φερεγγυότητα και τη ρευστότητα του
ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ιδιαίτερα δε τη στιγμή που η
ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών από το «ΤΧΣ»
χρηματοδοτήθηκε εις βάρος του δημοσίου χρέους και με χρέωση των
φορολογουμένων στην Ελλάδα φυσικών και νομικών προσώπων, μεταξύ
των οποίων και οι ίδιοι οι δανειολήπτες των οποίων τα «κόκκινα δάνεια»
αποτελούν σήμερα αντικείμενο κερδοσκοπικών συναλλαγών.
Ότι ακόμη, η κατά τα ανωτέρω εκχώρηση, μεταβίβαση, πώληση και το
κούρεμα των «κόκκινων δανείων» λειτουργεί μόνο προς το συμφέρον των
αντισυμβαλλομένων κερδοσκοπικών κεφαλαίων, τα οποία διεκδικούν
εντελώς αυθαίρετα και παράνομα την είσπραξή τους από τους
δανειολήπτες ακόμη και στο ακέραιο, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν εξ’
αιτίας της δραστηριότητάς τους αυτής τεράστια κέρδη, τα οποία, επειδή
πραγματοποιούνται και λογιστικοποιούνται στο εξωτερικό, δεν
αποτυπώνονται στους ισολογισμούς του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος, δεν δηλώνονται και δεν φορολογούνται στην Ελλάδα, δεν
συνεισφέρουν στα έσοδα του ελληνικού προϋπολογισμού και, ως εκ τούτου,
δεν ενισχύουν το ελληνικό «ΑΕΠ» αλλά, αντιθέτως, συνιστούν αφορολόγητα
κέρδη που δηλώνονται στους εξωχώριους φορολογικούς παραδείσους όπου
εδρεύουν τα ανωτέρω κερδοσκοπικά κεφάλαια, τα οποία, υπό άγνωστες
μέχρι σήμερα συνθήκες και προϋποθέσεις, εξασφαλίζουν λεόντιες

Καταστατικό | 02-10-2013

7

συμβάσεις με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και στηρίζουν την
κερδοσκοπική τους αυτή δραστηριότητα στην ανοχή των διοικήσεων των
ελληνικών τραπεζών, της «Τράπεζας της Ελλάδος» και της κυβέρνησης.
Ότι επίσης, η κατά τα ανωτέρω εκχώρηση, μεταβίβαση, πώληση και το
κούρεμα των «κόκκινων δανείων» λειτουργεί εις βάρος των συμφερόντων
των ελλήνων δανειοληπτών, αφού οι ελληνικές τράπεζες και η Τράπεζα της
Ελλάδος αρνούνται ρητά και κατηγορηματικά να υϊοθετήσουν το πάγιο,
δίκαιο και εύλογο αίτημα των δανειοληπτών και της ελληνικής κοινωνίας
στο σύνολό της, για κούρεμα των δανείων σε ποσοστό κατά μέσο όρο της
τάξης τουλάχιστον του 50%, ιδιαίτερα δε αφού οι έλληνες φορολογούμενοι
και δανειολήπτες χρηματοδότησαν με τους φόρους, την περιουσία και τη
μείωση των εισοδημάτων τους, την ανακεφαλαιοποίηση, την ενίσχυση της
ρευστότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τη διασφάλιση των
καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες.
Ότι επιπλέον, η κατά τα ανωτέρω εκχώρηση, μεταβίβαση, πώληση και το
κερδοσκοπικό κούρεμα των «κόκκινων δανείων» εγείρει ζητήματα
νομιμότητας, που ενδέχεται να συνεπάγονται ακόμη και ποινικές ευθύνες
για τις διοικήσεις και τα στελέχη των ελληνικών τραπεζών που
συμβλήθηκαν κατά τον προδήλως αυθαίρετο, παράνομο, ζημιογόνο και εις
βάρος του δημοσίου συμφέροντος αυτό τρόπο, με συγκεκριμένα εξωχώρια
κερδοσκοπικά κεφάλαια, τα οποία, σε πολλές περιπτώσεις, αποδείχθηκε ότι
ανήκουν στις ίδιες ανωτέρω τράπεζες.
Και ότι, οι ελληνικές τράπεζες φέρονται να πωλούν μόνο τα «κόκκινα
δάνεια» που έχουν πρώτα διαγράψει, με αποτέλεσμα η αγοραπωλησία αυτή
να είναι εντελώς αυθαίρετη, παράνομη και καταχρησική, αφού η διαγραφή
των «κόκκινων δανείων» πραγματοποιήθηκε από τις ελληνικές τράπεζες ως
αποτέλεσμα της ανακεφαλαιοποίησης τους, για την κάλυψη των ζημών που
υπέστησαν από τα «κόκκινα δάνεια» και το «PSI+», η οποία
χρηματοδοτήθηκε από το «ΤΧΣ» εις βάρος του δημοσίου χρέους και είχε ως
άμεση συνέπεια την αναλογική χρέωση, μεταξύ άλλων, όλων των
φορολογουμένων δανειοληπτών, που χρηματοδότησαν με την αύξηση των
άμεσων και έμμεσων φόρων τους, με την περιουσία και με τη μείωση των
εισοδημάτων τους, την αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας των
ελληνικών τραπεζών και την έναντι αυτής διαγραφή των αντίστοιχων
υπολοίπων των «κόκκινων δανείων» από τους λογαριασμούς απαιτήσεων
του ενεργητικού τους, με αποτέλεσμα οι ελληνικές τράπεζες να μη
νομιμοποιούνται πλέον να απαιτούν ή να διεκδικούν την είσπραξη των
«κόκκινων δανείων», ούτε να προβαίνουν σε πράξεις κατασχέσων,
πλειστηριασμών, εκχωρήσεων, μεταβιβάσεων και πώλησής τους σε
τρίτους.
Το Κίνημα επιδιώκει την αναλυτική και διεξοδική ενημέρωση των
καταθετών, αποταμιευτών, ομολογιούχων, δανειοπληπτών και της κοινής
γνώμης, των αρμόδιων ελληνικών, αλλοδαπών και διεθνών οργανισμών,
των θεσμικών φορέων και οργάνων, της δικαιοσύνης και των πολιτικών
κομμάτων και κινημάτων,
για τα ειδικότερα ζητήματα της
ανακεφαλαιοποίησης και της παροχής εγγυήσεων του δημοσίου στο
ελληνικό τραπεζικό σύστημα, με ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι αυτό
χρηματοδοτήθηκε για την ενίσχυση της κεφαλαιακής του επάρκειας, της

Καταστατικό | 02-10-2013

8

ρευστότητας και για τη διασφάλιση των καταθέσεων, εις βάρος του
δημοσίου χρέους και με χρέωση των φορολογουμένων στην Ελλάδα
φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και για τις εν γένει επιπτώσεις του
γεγονότος αυτού στα ευαίσθητα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα της
εγγύησης των καταθέσεων και των «κόκινων δανείων».

4. Συνδρομή και Προστασία Μικροφειλετών του Δημοσίου
και των Ασφαλιστικών Ταμείων
Το Κίνημα
οργανώνει και συνδράμει τη συλλογική διαχείριση,
διαπραγμάτευση και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων και των δίκαιων
αιτημάτων φυσικών και νομικών προσώπων από βεβαιωμένες φορολογικές
και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, απαιτητές, ενήμερες, ληξιπρόθεσμες,
επίδικες, ρυθμισμένες, εξυπηρετούμενες ή μη, την αυτοργάνωση των
οφειλετών και τη συνδρομή, υποστήριξη, προβολή και προώθηση των
αντίστοιχων συλλογικών αιτημάτων αναδιάρθρωσης των ανωτέρω
οφειλών τους και των επ’ αυτών παρεχομένων ρυθμίσεων και
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, τακτικών και εκτάκτων, της
μείωσης των σχετικών προστίμων και προσαυξήσεων, της επιμήκυνσης των
χρόνων αποπληρωμής και εξόφλησής τους και της μείωσης του ποσού της
ελάχιστης μηνιαίας δόσης εξυπηρέτησής τους, με στόχο την προστασία και
τη διασφάλιση των συμφερόντων των οφειλετών στα πλαίσια του
γενικότερου δημοσίου συμφέροντος.
Το Κίνημα υποστηρίζει το δίκαιο αίτημα της θέσπισης ειδικής νομοθετικής
ρύθμισης για το διαχωρισμό της ποινικής μεταχείρισης του φοροφειλέτη και
του εισφοροφειλέτη από το φοροφυγά και τον εισφοροφυγά, την
αποποινικοποίηση των κατά τα ανωτέρω φορολογικών και ασφαλιστικών
οφειλών τους, τη δυνατότητα να τους χορηγηθεί, υπό συγκεκριμένους
όρους και προϋποθέσεις, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και τη
συνδρομή στην αναζήτηση και εξεύρεση, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
κάθε μορφής νόμιμη χρηματοδότηση και ταμειακή διευκόλυνση, για τη
μερική ή ολική καταβολή, ρύθμιση, τμηματική αποπληρωμή και εξόφληση
των ανωτέρω φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών τους.
5. Συνδρομή και Προστασία Ασφαλισμένων και
Δικαιούχων
Ασφαλιστικών Αποζημιώσεων και Παροχών από Ασφαλιστικές
Επιχειρήσεις
Το Κίνημα οργανώνει και συνδράμει τη διαπραγμάτευση και τη συλλογική
διεκδίκηση των πάσης φύσης δικαιωμάτων και δίκαιων αιτημάτων
διαμεσολαβούντων, ασφαλισμένων και δικαιούχων ασφαλισμάτων, από
ασφαλιστικές επιχειρήσεις που πτώχευσαν, ή ανακλήθηκε η άδεια
λειτουργίας τους και βρίσκονται σε ασφαλιστική εκκαθάριση, με ιδιαίτερη
έμφαση στο μείζον κοινωνικό ζήτημα του «Ομίλου ΑΣΠΙΣ», εφόσον έχει
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ευρέσεως αναδόχων ασφαλιστικών
επιχειρήσεων για τη μεταβίβαση των ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων.
Το Κίνημα προωθεί και υποστηρίζει την κάλυψή τους σε σύντομο χρονικό
ορίζοντα, προκειμένου να μην απομειώνεται η αξία τους και, ιδιαίτερα, η
αξία των ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων ζωής, τη μεταβίβαση και εκχώρηση
των οριστικών χαρτοφυλακίων ζωής, μετά των αντίστοιχων ασφαλιστικών
τοποθετήσεων, μαθηματικών και τεχνικών αποθεμάτων και των ελεύθερων

Καταστατικό | 02-10-2013

9

περιουσιακών τους στοιχείων, στο «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής
Ασφάλισης Ζωής», ώστε να μεγιστοποιείται η απόδοση της εκμετάλλευσής
τους και τα έσοδα αυτής για την τμηματική ικανοποίηση των εκκρεμών
υποχρεώσεων προς τους ασφαλισμένους.
Το Κίνημα διεκδικεί και απαιτεί την επαρκή χρηματοδότηση του
«Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής», προκειμένου αυτό να
ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε, ήτοι την ικανοποίηση
των απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής και αποζημιώσεις των
ασφαλισμένων και των δικαιούχων ασφαλισμάτων, με την υλοποίηση της
διαδικασίας των τακτικών και αναλογικών τμηματικών καταβολών των
οφειλομένων απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στο οριστικό
χαρτοφυλάκιο ζωής και κατά ποσοστό 70% ανάλογα με το χρόνο λήξεως
εκάστου ασφαλιστηρίου συμβολαίου, την τιτλοποίηση των απαιτήσεων για
συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλιστηρίων συμβολαίων και την ταυτόχρονη
παροχή φορολογικών κινήτρων στους ασφαλισμένους και τους δικαιούχους
ασφαλισμάτων, την επιτάχυνση των διαδικασιών εκκαθάρισης των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, προκειμένου οι ασφαλισμένοι να
ικανοποιούνται σε εύλογο χρονικό διάστημα, την αναδοχή των
ασφαλιστηρίων συμβολαίων από το «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής
Ασφάλισης Ζωής».
Το Κίνημα προωθεί και υποστηρίζει τη μετατροπή του «Εγγυητικού
Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής» σε οιονεί ασφαλιστική εταιρεία
ειδικού σκοπού, κατά το επιτυχημένο πρότυπο της Γερμανίας, για να
συνεχίζεται η ασφάλιση και η όποια κεφαλαιακή του ενίσχυση να
απαιτείται μόνο για την κάλυψη τυχόν ελλειμμάτων σε μαθηματικά και
τεχνικά αποθέματα, τη συμμόρφωση της πολιτείας και των αρμόδιων
αρχών με τη νομοθετική θέσπιση της χρηματοδότησης του «Εγγυητικού
Κεφαλίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής» μέχρι του ποσού των 200.000.000
ευρώ και τη χρηματοδότηση του με το υπόλοιπο της περιουσίας της
προηγούμενης εποπτικής αρχής «ΕΠΕΙΑ», που έχει ήδη εκκαθαριστεί και το
προϊόν της εκκαθάρισής της, που έχει ήδη διατεθεί για τον ανωτέρω σκοπό,
λιμνάζει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και, τέλος, την εκχώρηση της
είσπραξης των απαιτήσεων των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών
επιχειρήσεων στο «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής».

6. Συλλογική Διεκδίκηση του Αιτήματος
Μεταρρύθμισης του Τραπεζικού Συστήματος

Αναδιάρθρωσης

και

6.1 Δημόσιος Έλεγχος της Τράπεζας της Ελλάδος
Το Κίνημα οργανώνει, διεκδικεί και συνδράμει τη συλλογική προώθηση,
προβολή και υποστήριξη, στις αρμόδιες εθνικές αρχές και την «Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα», του δίκαιου και εθνικά συμφέροντος αιτήματος για τον
άμεσο ή έμμεσο δημόσιο έλεγχο της καταστατικής πλειοψηφίας της
«Τράπεζας της Ελλάδος», που μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την ανάγκη
τροποποίησης του καταστατικού της.
6.2 Ίδρυση Ελληνικής Επενδυτικής Τράπεζας
Το Κίνημα οργανώνει, διεκδικεί και συνδράμει τη συλλογική προώθηση,
προβολή και υποστήριξη στις αρμόδιες εθνικές αρχές, την «Τράπεζα της

Καταστατικό | 02-10-2013

10

Ελλάδος» και την «Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», του δίκαιου και εθνικά
συμφέροντος αιτήματος για την ίδρυση ελεγχόμενης από το ελληνικό
δημόσιο «Ελληνικής Επενδυτικής Τράπεζας», κατά το επιτυχημένο πρότυπο
της γερμανικής «KfW Bankengruppe», για τη χρηματοδότηση των μεγάλων
έργων, την υλοποίηση στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων εντός Ελλάδος
και την παροχή ρευστότητας στις εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις, με τα
απαραίτητα κεφάλαια να προέρχονται, μεταξύ άλλων, από την εισφορά του
συνόλου της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου που έχει ήδη μεταβιβαστεί
στο «Ταμείο Διαχείρισης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» (ΤΑΙΠΕΔ),
την εισφορά του συνόλου της ακίνητης περιουσίας και την εκχώρηση των
απαιτήσεων της «Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου» (ΚΕΔ), την εισφορά
της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων και των ΔΕΚΟ, που
αναλογεί στο ποσοστό συμμετοχής σε αυτές του ελληνικού δημοσίου, την
εκχώρηση και εισφορά των απαιτήσεων του ελληνικού δημοσίου από τις
εγγυήσεις που έχουν δοθεί στις ελληνικές τράπεζες, την εκχώρηση και
εισφορά ή την εισφορά του συνόλου των τίτλων, εφόσον τιτλοποιηθούν,
του συνόλου των απαιτήσεων του ελληνικού δημοσίου κατά του
αντίστοιχου γερμανικού, για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο και τις
πολεμικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις, την εισφορά των οικοπέδων
υδρογονανθράκων και των πάσης φύσης επ ‘αυτών δικαιωμάτων, των
εθνικών κοιτασμάτων και των ενεργειακών τους αποθεμάτων, ή την
εισφορά του συνόλου των τίτλων, εφόσον τιτλοποιηθούν τα μελλοντικά
τους έσοδα, καθώς και την εισφορά των μετοχών του «Ινστιτούτου
Γεωλογικών Μελετών» (ΙΓΜΕ) και του συνόλου των εθνικών κοιτασμάτων
σπανίων γαιών, έναντι ανταλλάγματος ανάληψης μετοχών της «Ελληνικής
Επενδυτικής Τράπεζας».
Το Κίνημα υποστηρίζει ότι η «Ελληνική Επενδυτική Τράπεζα» μπορεί κατά
τα ανωτέρω να διαθέτει πιστοληπτική αξιολόγηση «ΑΑΑ» και να δανείζεται
προνομιακά από την «ΕΚΤ» και τις διεθνείς αγορές, προκειμένου να
λειτουργεί ως κύριος χρηματοδοτικός βραχίονας του ελληνικού δημοσίου
και βασικός διαπραγματευτής στην πρωτογεννή αγορά, στις δημοπρασίες
του «Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους» (ΟΔΔΗΧ), του εγχώριου
τραπεζικού συστήματος και των εξαγωγικών ελληνικών επιχειρήσεων, ως η
τράπεζα προώθησης των ελληνικών επιχειρήσεων και εξαγωγών, κατά το
επιτυχημένο πρότυπο της αντίστοιχης εθνικής τράπεζας επενδύσεων της
Κίνας «China Development Bank», για την ενίσχυση της ρευστότητας και τη
χρηματοδότηση της ελληνικής εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και οι
λοιπές δραστηριότητές της μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη
χρηματοδότηση των επενδύσεων εντός Ελλάδος για τη δημιουργία
ενεργειακού πυλώνα ελληνικών συμφερόντων, της ελληνικής ναυτιλίας υπό
ελληνική σημαία, του ελληνικού τουρισμού, της αγροτικής οικονομίας,
κτηνοτροφίας και αγροτοβιομηχανίας, τις χρηματοδοτήσεις
νέων
επιχειρήσεων έρευνας, τεχνολογίας, ευρεσιτεχνιών και
καινοτόμων
τεχνολογιών, τη συμμετοχή σε κοινοπρακτικά δάνεια και σε διεθνείς
στρατηγικές επενδύσεις με τη μορφή της χρηματοδότησης και συμμετοχής
σε μετοχικά κεφάλαια εταιρειών ειδικού σκοπού, τις διεθνώς
αποκαλούμενες «Special Purpose Vehicles» (SPVs).
Καταστατικό | 02-10-2013

11

6.3 Ίδρυση Ελληνικής Τράπεζας Δεύτερης Ευκαιρίας
Το Κίνημα οργανώνει, διεκδικεί και συνδράμει τη συλλογική προώθηση,
προβολή και υποστήριξη στις αρμόδιες εθνικές αρχές και την «Τράπεζα της
Ελλάδος», την «Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», τον «ΟΗΕ» και την
«Παγκόσμια Τράπεζα», του κοινωνικά δίκαιου αιτήματος ίδρυσης και
λειτουργίας «Ελληνικής Τράπεζας Δεύτερης Ευκαιρίας», κατά το
βραβευμένο με Νόμπελ πρότυπο της «Grameen Bank»,
με την
τεχνικοοικονομική και υλικοτεχνική συνδρομή και τη συμμετοχή στο
μετοχικό κεφάλαιο κατά την ίδρυσή της, μεταξύ άλλων, του Κινήματος, των
μελών και των φίλων του, προκειμένου να καταστεί δυνατή η δανειοδότηση
για την επανεκκίνηση και την αποκατάσταση της οικονομικής και
επαγγελματικής
δραστηριότητας
των
δανειοληπτών
και
των
μικροοφειλετών του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων και η
χρηματοδότηση των αγορών των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με
τη μέθοδο του αλληλέγγυου μικροδανεισμού με ρήτρα αλληλοβοήθειας στην
αποληρωμή ανά ομάδες μικροδανειοληπτών – εγγυητών, μελών του
Κινήματος και άλλων αντίστοιχων συλλογικών φορέων, φυσικών μόνο
προσώπων,
που δεν πληρούν ατομικά τις τυπικές, συμβατικές
προϋποθέσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης, ικανότητας και φερεγγυότητας
του τραπεζικού συστήματος, δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό
και υποφέρουν από τη μάστιγα των λουκέτων, της ανεργίας, της διακοπής
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, του κοινωνικού και οικονομικού
αποκλεισμού και της επιχειρηματικής απομόνωσης και περιθωριοποίησης.
6.4 Συγχώνευση των 4 Συστημικών Τραπεζών
Το Κίνημα οργανώνει, διεκδικεί και συνδράμει τη συλλογική προώθηση,
προβολή και υποστήριξη στις αρμόδιες εθνικές αρχές, την «Τράπεζα της
Ελλάδος» και την «Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», της πρότασης για τη
συγχώνευση των 4 συστημικών ελληνικών τραπεζών σε μία νέα εμπορική
τράπεζα, αμιγώς ελληνικών συμφερόντων, η οποία, μετά την ανωτέρω
συγχώνευση θα σπάσει σε καλή και κακή τράπεζα, τη διεθνώς
αποκαλούμενη «good και bad bank», με την κακή τράπεζα είτε να τίθεται σε
εκκαθάριση από το ελληνικό δημόσιο, είτε να μετεξελίσσεται σε Ελληνική
Ν.Α.Μ.Α. (Δράση 6.5.), προκειμένου το εγχώριο τραπεζικό σύστημα να
αναδιαρθρωθεί, να μεταρρυθμιστεί και να απαλλαγεί από τις επισφάλειες,
τις υποχρεώσεις και τα συσσωρευμένα προβλήματα των τεσσάρων
συστημικών τραπεζών, των βασικών μετόχων και των διοικήσεών τους, που
θα υποχρεωθούν σε παραίτηση και θα κληθούν σε λογοδοσία για τα
πεπραγμένα τους, ιδιαίτερα δε για τη διαχείριση και τη διάθεση των
καταθέσεων, τη χορήγηση και την εν γένει διαχείριση των μεγάλων,
επισφαλών και ληξιπρόθεσμων δανείων τους, τα
λεγόμενα
«θαλασσοδάνεια», τη διαχείριση, κατανομή και χρήση των κονδυλίων και
των χρηματοοικονομικών εργαλείων που έλαβαν από το ελληνικό δημόσιο
και το «Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» για την
ανακεφαλαιοποίηση και την ενίσχυση της ρευστοτητάς τους από τον
μηχανισμό «ELA» της «Τράπεζας της Ελλάδος» και την «Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα» και για το ζήτημα των κερδοσκοπικών τους
συναλλαγών με επενδυτικά κεφάλαια του εξωτερικού, με τα οποία
συμβλήθηκαν σε συναλλαγές και πράξεις αγοραπωλησίας διαγραμμένων

Καταστατικό | 02-10-2013

12

«κόκκινων δανείων» ελλήνων δανειοληπτών ενώ, ταυτόχρονα, οι ανωτέρω
διοικήσεις θα αντικατασταθούν κατά την κοινή ημερομηνία λήψης των
αποφάσεων συγχώνευσης.
Το Κϊνημα πιστεύει ότι η «καλή τράπεζα», απαλλαγμένη από όλα τα
ανωτέρω προβλήματα, μπορεί να λειτουργήσει ως ο κύριος χρηματοδοτικός
βραχίονας της καταναλωτικής, στεγαστικής και επιχειρηματικής πίστης,
ιδιαίτερα δε των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων, αφού με τη
λειτουργία της ως «καλή τράπεζα» θα διασφαλίζει την εγγύηση των
ελληνικών καταθέσεων και την κεφαλαιακή της επάρκεια ενώ, ταυτόχρονα,
θα διαθέτει και θα μπορεί να αντλήσει από τις αγορές όλη την απαραίτητη
ρευστότητα για τη δίκαιη χρηματοδότηση της εσωτερικής αγοράς με όρους
καταναλωτικής και επιχειρηματικής ισονομίας και της ανάπτυξης και
επανεκκίνησης της πραγματικής οικονομίας, σε συνδυασμό με τη
δυνατότητα της προνομιακής άντλησης ρευστότητας από την «Ελληνική
Επενδυτική Τράπεζα».
Το Κίνημα υποστηρίζει ότι το «ΤΧΣ» ή, εναλλακτικά, το ελληνικό δημόσιο,
αφού διακρατήσει για 3 χρόνια τις μετοχές αναλογίας του στη νέα αυτή
εμπορική τράπεζα, που αντιστοιχούν στις μετοχές των 4 συστημικών
τραπεζών και εκδόθηκαν κατά τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησής τους
στις αντίστοιχες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου έναντι της συμμετοχής του
«ΤΧΣ», ήτοι των φορολογουμένων και, εφόσον εντός του ανωτέρω
διαστήματος των 3 ετών οι ιδιώτες μέτοχοι της νέας αυτής εμπορικής
τράπεζας δεν ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησης για την εξαγορά τους,
τότε οι μετοχές αυτές να μπορούν να διατεθούν ελεύθερα, με δημόσια
προσφορά, σε τρίτους ενδιαφερόμενους έλληνες επενδυτές και διεθνείς
τραπεζικούς, επενδυτικούς και χρηματοοικονομικούς ομίλους ή,
εναλλακτικά, αφού κεφαλαιοποιηθεί και το μέρος εκείνο των ανεξόφλητων
και άληκτων εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου που έλαβαν οι ανωτέρω
τέσσερεις συστημικές τράπεζες, οι οποίες θα μεταφερθούν κατά τη
διαδικασία της συγχώνευσης στη νέα εμπορική τράπεζα και θα
συμπεριεληφθούν στην «καλή τράπεζα» μετά το σπάσιμο και το διαχωρισμό
της, να εκδοθούν αντίστοιχες νέες μετοχές, επιπλέον αυτών της
ανακεφαλαιοποίησης από το «ΤΧΣ» και, το σύνολο όλων των ανωτέρω και
εισηγμένων στο «ΧΑΑ» μετοχών, ήτοι αυτών της ανακεφαλαιοποίησης και
εκείνων της κεφαλαιοποίησης των άληκτων και ανεξόφλητων εγγυήσεων
που ελληνικού δημοσίου που κατέπεσαν και ανανεώθηκαν, να διανεμηθούν
δίκαια στους έλληνες φορολογουμένους, φυσικά και νομικά πρόσωπα,
αναλογικά με τη χρέωσή τους από τη συνολική φορολογική επιβάρυνση, την
απώλεια του εισοδήματος και τη ζημία που υπέστησαν από τη συνολική
μείωση της περιουσίας, των εσόδων και των εισοδημάτων τους, για τη
χρηματοδότηση και την ανακεφαλαιοποίηση των ανωτέρω τεσσάρων
συστημικών τραπεζών εις βάρος του δημοσίου χρέους.
6.5 Ίδρυση Ελληνικής Ν.Α.Μ.Α.
Το Κίνημα οργανώνει, διεκδικεί και συνδράμει τη συλλογική προώθηση,
προβολή και υποστήριξη στις αρμόδιες εθνικές αρχές, την «Τράπεζα της
Ελλάδος» και την «Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», της πρότασης για την
ίδρυση εταιρείας ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση και διαχείριση όλων
των προβληματικών και των κόκκινων δανείων, κατά το επιτυχημένο

Καταστατικό | 02-10-2013

13

πρότυπο της N.A.M.A. Ιρλανδίας (National Asset Management Agency), η
οποία μπορεί να διαχειρίζεται, συνολικά, συγκεντρωτικά και
ομογενοποιημένα, όλα μαζί τα 500.000 κόκκινα δάνεια που ανέρχονται σε
66 δις ευρώ και τα περιουσιακά στοιχεία, κινητές αξίες και ακίνητα, που
αντιστοιχούν στις εξασφαλίσεις τους.
Το Κίνημα πιστεύει ότι η ίδρυση Ελληνικής Ν.Α.Μ.Α., παράλληλα με την
πρόταση συγχώνευσης των 4 ελληνικών συστημικών τραπεζών σε μία, το
σπάσιμο αυτής σε καλή και κακή τράπεζα και τη μετεξέλιξη της κακής
τράπεζας σε Ελληνική Ν.Α.Μ.Α., έχει συγκεκριμένη στρατηγική, τραπεζική
και επενδυτική λογική, αφού οι ελληνικές τράπεζες, κατά το Ιρλανδικό
πρότυπο, θα μεταβιβάσουν στο νέο αυτό φορέα όλα τα προβληματικά τους
δάνεια και, μαζί με αυτά, θα μεταφέρουν στην Ελληνική Ν.Α.Μ.Α. και τα
αντίστοιχα κεφάλαια που έλαβαν από το ΤΧΣ κατά τη διαδικασία της
ανακεφαλαιοποίησης, για την κάλυψη των προβληματικών και των
κόκκινων δανείων τους.
Το Κίνημα υποστηρίζει ότι η συγκεντρωτική, μαζική και ομογενοποιημένη
διαχείριση του συνόλου των προβληματικών δανείων του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος μέσα από μια Ελληνική Ν.Α.Μ.Α., θα κόψει το
γόρδιο δεσμό του τραπεζικού αδιεξόδου της ελληνικής οικονομίας αφού,
κατ’ αρχήν, θα εξοικονομηθούν τα κεφάλαια που προορίζονται για
περαιτέρω διασώσεις και ενισχύσεις ελληνικών τραπεζών, οι οποίες θα
πάψουν οριστικά να προκαλούν με την ευνοϊκή και προνομιακή τους
μεταχείριση σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους της εθνικής μας
οικονομίας και τους φορολογούμενους, θα εξυγιανθούν τα δανειακά
χαρτοφυλάκια και, έτσι, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα γίνει ρεαλιστικά
βιώσιμο και επενδύσιμο και θα προσελκύσει νέα, ιδιωτικά κεφάλαια, με
αποτέλεσμα το ΤΧΣ να μπορέσει να επανεισπράξει τα κεφάλαια του
Ελληνικού Λαού που επένδυσε στη διάσωση του τραπεζικού συστήματος, να
ωφεληθούν ταυτόχρονα μέτοχοι, επενδυτές και φορολογούμενοι και, η
Ελληνική Ν.Α.Μ.Α., να πραγματοποιήσει διαχειριστικά κέρδη από τη
διαφορά μεταξύ των προβλέψεων κατά τη μεταβίβαση και την αγοραία
αξία των προβληματικών και κόκκινων δανείων, όπως αυτή θα
διαμορφωθεί με το νέο μοντέλλο της συγκεντρωτικής και
ομογενοποιημένης διαχείρισης τους.

6.6 Διάλυση της Τειρεσίας Α.Ε.
Το Κίνημα οργανώνει και συνδράμει τη συλλογική προώθηση, προβολή,
διεκδίκηση και υποστήριξη στις αρμόδιες εθνικές αρχές, την «Τράπεζα της
Ελλάδος» και την «Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», της πρότασης για την
αναστολή λειτουργίας και διάλυση της «Τειρεσίας Α.Ε», επειδή μέχρι σήμερα
λειτούργησε πλημμελώς και μονομερώς, υπέρ των τραπεζών και των
θυγατρικών τους που την έχουν συστήσει, επιλεκτικά μόνον υπέρ
συγκεκριμένων, προνομιούχων δανειοληπτών, πολιτικών κομμάτων, ΜΜΕ
και διαπλεκόμενων επιχειρηματικών συμφερόντων, εις βάρος της
τραπεζικής πίστης και της προστασίας του θεσμού των συναλλαγών, της
υγιούς επιχειρηματικότητας, του ανταγωνισμού και της ανάπτυξης, με την
ταυτόχρονη ίδρυση νέας, κεντροποιημένης υπηρεσίας πιστοληπτικής
αξιολόγησης στην «Τράπεζα της Ελλάδος» ή σε τρίτη ανεξάρτητη από το
τραπεζικό σύστημα αρχή, για τον έλεγχο της πιστοληπτικής αξιολόγησης

Καταστατικό | 02-10-2013

14

και της φερεγγυότητας των δανειοληπτών, που θα λειτουργεί με βάση τις
αρχές της ισονομίας και της διασφάλισης ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην
τραπεζική πίστη και χρηματοδότηση σε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις, ιδιαίτερα δε τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, με
αποκλειστικό σκοπό την προαγωγή και προστασία του θεσμού της
τραπεζικής πίστης, την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών, την ομαλή
λειτουργία της αγοράς, τη συμβολή στη μείωση των επισφαλειών προς
όφελος του τραπεζικού συστήματος και των συναλλασσομένων και την
πρόληψη και αποτροπή της απάτης στις τραπεζικές συναλλαγές και θα
διασφαλίζει τη διαφάνεια των κανόνων λειτουργίας και την απαρέγκλιτη
εφαρμογή τους, την εξασφάλιση του αδιάβλητου του συστήματος, την
ασφάλεια της πρόσβασης στο ηλεκτρονικό αρχείο, τον σεβασμό και την
προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, καθώς και την υποχρεωτική
συμμόρφωση των εμπορικών τραπεζών με τα αποτελέσματα του
συστήματος βαθμολόγησης πιστοληπτικής συμπεριφοράς, του λεγόμενου
«scoring», ήτοι την υποχρέωσή τους να εκταμιεύουν όλα τα αιτούμενα
δάνεια που τυγχάνουν προέγκρισης και συνοδεύονται από θετική
βαθμολόγηση (scoring) πιστοληπτικής αξιολόγησης από τη νέα, ανεξάρτητη
υπηρεσία.

6.7 Κατάργηση των Εισπρακτικών Εταιρειών
Το Κίνημα οργανώνει και συνδράμει τη συλλογική προώθηση, προβολή,
διεκδίκηση και υποστήριξη στις αρμόδιες εθνικές αρχές, την «Τράπεζα της
Ελλάδος» και την «Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», της κοινωνικά εύλογης
και δίκαιης πρότασης, που αποτελεί πλέον πάγιο αίτημα του συνόλου της
ελληνικής κοινωνίας, για την άμεση κατάργηση, με ανάκληση της άδειας
λειτουργίας τους, όλων των «Εισπρακτικών Εταιρειών», που λειτουργούν
σύμφωνα με το Νόμο 3758/2009 (ΦΕΚ 68/Α/05-05-2009), καλυπτόμενες
υπό τον ψευδεπίγραφο τίτλο των δήθεν «Εταιρειών Ενημέρωσης
Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις» και η τηλεφωνική υπενθύμιση
και ενημέρωση των οφειλετών σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους,
να πραγματοποιείται, αποκλειστικά, από τις ίδιες τις εμπορικές τράπεζες
και τους παρόχους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που σήμερα αναθέτουν το
συγκεκριμένο έργο στις εισπρακτικές εταιρείες, μόνο από τα γραφεία τους
και με εξειδικευμένο προσωπικό που θα απασχολείται σε αυτές με σύμβαση
εξηρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης, υπό την
προϋπόθεση της καταγραφής όλων των κλήσεων και της κοινοποίησης
στους οφειλέτες του κωδικού ταυτοποίησης του εντεταλμένου για την
ενημέρωση υπαλλήλου, προκειμένου να διασφαλίζεται ο έλεγχος της
διακίνησης και το απόρρητο των ευαίσθητων προσωπικών και οικονομικών
δεδομένων των οφειλετών, τα οποία σήμερα κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα από
τη μία εισπρακτική εταιρεία στην άλλη, ακόμη και μεταξύ υπαλλήλων και
στελεχών που αυτές απασχολούν περιστασιακά, ενώ τα αντίστοιχα αρχεία,
τα λεγόμενα «databases», αποτελούν προϊόν παράνομων συναλλαγών και
αγοραπωλησιών, από συγκεκριμένα κερδοσκοπικά συμφέροντα και
τοκογλυφικούς κύκλους, που επενδύουν στην εκμετάλλευση της δυστυχίας
απελπισμένων οφειλετών και δανειολπητών.
Καταστατικό | 02-10-2013

15

7. Συλλογική Διεκδίκηση των Αιτημάτων Αποποινικοποίησης της
Επιχειρηματικότητας και Συμψηφισμού Απαιτήσεων και Οφειλών με
το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία
Το Κίνημα οργανώνει και συνδράμει τη συλλογική προώθηση, προβολή,
διεκδίκηση και υποστήριξη του κοινωνικά δίκαιου αιτήματος για την
αποποινικοποίηση της επιχειρηματικότητας και, ειδικότερα, της
επιχειρηματικής ατυχίας και αποτυχίας, με την προσαρμογή της ισχύουσας
ποινικής νομοθεσίας περί εργατικών διαφορών, μεταχρονολογημένων
επιταγών, ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών και ασφαλιστικών
εισφορών στα πλαίσια των αντίστοιχων νομοθεσιών των κρατών-μελών
της «ΕΕ», με στόχο την επενδυτική και παραγωγική επανακινητοποίηση της
ελληνικής επιχειρηματικότητας, την εισροή νέων επιχειρηματικών
κεφαλαίων στην αγορά και την πραγματική οικονομία, την ενίσχυση της
απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας και την αποσυμφόρηση των
ποινικών δικαστηρίων από αστικές στην ουσία υποθέσεις, η εκδίκαση των
οποίων, με τις εξοντωτικές ποινές που επιβάλλονται, δεν συνεισφέρει στην
ικανοποίηση των αστικών απαιτήσεων και την αύξηση των εσόδων του
ελληνικού δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, παρά μόνο λειτουργεί
ως αντικίνητρο για τη δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
και ως προς την απόφαση ανάπτυξης υγιούς επιχειρηματικής
δραστηριότητας.
Το Κίνημα οργανώνει και συνδράμει τη συλλογική προώθηση, προβολή,
διεκδίκηση και υποστήριξη του δίκαιου και δημοσιονομικά εύλογου
αιτήματος για τη θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης για την άμεση καθιέρωση
του μέτρου του συμψηφισμού απαιτήσεων και οφειλών κάθε μορφής
μεταξύ ελληνικού δημοσίου και φορολογουμένων, προκειμένου να
επιτευχθεί άμεσα, έστω και συμψηφιστικά, η επιστροφή των οφειλών του
δημοσίου στους δικαιούχους, συμπεριλαμβάνοντας στο συμψηφισμό και
απαιτήσεις προερχόμενες από διαφορετικές πηγές, όπως για παράδειγμα ο
συμψηφισμός φορολογικών επιστροφών με οφειλές ασφαλιστικών
εισφορών, η επέκταση του μέτρου σε επίπεδο ομίλων επιχειρήσεων,
συνδεδεμένων και ελεγχομένων, με το συμψηφισμό απαιτήσεων της
μητρικής επιχείρησης με υποχρεώσεις των θυγατρικών της και αντίστροφα,
με στόχο την οριστική τακτοποίηση του συνόλου των οφειλών και των
απαιτήσεων μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων με το δημόσιο και τα
ασφαλιστικά ταμεία, την πραγματική λογιστική απεικόνιση και
οριστικοποίηση των εσόδων του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων
και την εξυγίανση του πρωτογεννούς πλεονάσματος του προϋπολογισμού,
που σήμερα αποτελεί ένα πλασματικό μόνο προϊόν δημιουργικής
λογιστικής, αφού η υστέρηση των εσόδων που δεν μπορούν να
εισπραχθούν, ούτε να συμψηφιστούν, οδηγεί μόνιμα την οικονομική
πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης σε δημοσιονομικά χρηματοδοτικά κενά
που καλύπτονται μονίμως από οριζόντια μέτρα και νέα δάνεια, τη
σημαντική μείωση του άμεσου λειτουργικού κόστους των εισπρακτικών
μηχανισμών του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, ιδιαίτερα δε του
κόστους που αφορά στη συνεχή προσφυγή σε άνευ ουσιαστικού
αποτελέσματος ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών
οφειλών ιδιωτών και επιχειρήσεων, του κόστους διαχείρισης,

Καταστατικό | 02-10-2013

16

παρακολούθησης και των άνευ αποτελέσματος προσπαθειών είσπραξής
τους, του άμεσου λειτουργικού κόστους των δικαστικών τμημάτων των
φορολογικών αρχών, των ΔΟΥ και των ασφαλιστικών ταμείων και την
αποσυμφόρηση των αστικών, ποινικών και διοικητικών Δικαστηρίων.

8. Συλλογική Διεκδίκηση του Αιτήματος Πάταξης της Λαθρεμπορίας
Καυσίμων και του Παραεμπορίου
Το Κίνημα συνδράμει τη συλλογική προώθηση, προβολή, διεκδίκηση και
υποστήριξη του δίκαιου και εθνικά συμφέροντος αιτήματος για τη θέσπιση
αυστηρής νομοθετικής ρύθμισης για το χαρακτηρισμό της λαθρεμπορίας
καυσίμων και του παραεμπορίου ως ιδιώνυμων οικονομικών εγκλημάτων,
διωκόμενων με τη διαδικασία του αυτόφωρου, με τη διατήρηση της
διάταξης της κατάσχεσης των προϊόντων υπέρ του δημοσίου, την άμεση
δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών όλων των εμπλεκομένων φυσικών
και νομικών προσώπων, την άμεση απέλαση των εμπλεκόμενων αλλοδαπών
και την αυστηροποίηση των ποινών για τους εμπλεκόμενους Έλληνες και
τους πολίτες των κρατών-μελών της «ΕΕ» και του «ΕΟΧ», με τη ρητή
απαγόρευση της δυνατότητας εξαγοράς ή της μετατροπής των σχετικών
ποινών σε κοινωνική εργασία, με στόχο την αύξηση του τζίρου της νόμιμης,
πραγματικής οικονομίας, ήτοι της εμπορίας καυσίμων, του χονδρικού και
λιανικού εμπορίου, της νόμιμης απασχόλησης και των εσόδων από φόρους
και ασφαλιστικές εισφορές.

9. Συλλογική Διεκδίκηση των Αιτημάτων Αναγκαστικής Είσπραξης της
Αποζημίωσης των 2 Δις ευρώ από τη SIEMENS ΑΕ και των Κόκκινων
Δανείων των Πολιτικών Κομμάτων
Το Κίνημα οργανώνει και συνδράμει τη συλλογική προώθηση, προβολή,
διεκδίκηση και υποστήριξη των εθνικά και κοινωνικά δίκαιων αιτημάτων
για τον καταλογισμό και την αναγκαστική είσπραξη αποζημίωσης από τη
«SIEMENS», για το ποσό των 2 δις ευρώ, με κατάργηση του Νόμου
4072/2012 και ακύρωση της σχετικής σύμβασης συμβιβασμού και την
αναγκαστική είσπραξη των πάσης φύσης ληξιπρόθεσμων τραπεζικών
οφειλών και των «κόκκινων δανείων» των πολιτικών κομμάτων.
10. Συλλογική Διεκδίκηση των Αιτημάτων Απαγόρευσης των
Πλειστηριασμών Πρώτης Κατοικίας και της Φορολογικής
Ελάφρυνσης Νοικοκυριών, Μισθωτών και Συνταξιούχων
Το Κίνημα οργανώνει και συνδράμει τη συλλογική προώθηση, προβολή,
διεκδίκηση και υποστήριξη των κοινωνικά δίκαιων αιτημάτων των
νοικοκυριών, των ανέργων και των οικογενειών που ζουν κάτω από το
όριο της φτώχειας, για την άμεση θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης για την
απαγόρευση των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας με αντικειμενική
αξία μέχρι 350.000 ευρώ και για την παράταση μέχρι την 31/12/2015 της
αναστολής των πλειστηριασμών σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις, τη μείωση
κόστους διέλευσης των διοδίων, τη μείωση της φορολογίας εισοδήματος
φυσικών προσώπων, την αύξηση του αφορολόγητου στο ευρωπαϊκό όριο
φτώχειας, την κατάργηση του χαρατσιού και της φορολογικής επιδρομής
στην ακίνητη περιουσία, το πάγωμα και τη μείωση των αντικειμενικών
αξιών, την αύξηση του κατώτατου ορίου κατασχέσεων για χρέη στο

Καταστατικό | 02-10-2013

17

δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, τη μείωση του ΕΦΚ καυσίμων, την
εφαρμογή ειδικού μειωμένου ΦΠΑ 5% στα βασικά είδη διατροφής και τον
έλεγχο των τιμών, της αισχροκέρδειας και του κόστους προμηθειών και
συναλλαγών που χρεώνουν οι τράπεζες.

11. Συλλογική
Διεκδίκηση
του
Αιτήματος
της
Φορολογικής
Μεταρρύθμισης, Ελάφρυνσης και Ενίσχυσης των Μικρομεσαίων
Ελληνικών Επιχειρήσεων
Το Κίνημα οργανώνει και συνδράμει τη συλλογική προώθηση, προβολή,
διεκδίκηση και υποστήριξη των δίκαιων και εύλογων αιτημάτων των
μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων για θέσπιση απλοποιημένης,
ενιαίας, δίκαιης και αναπτυξιακής φορολογικής νομοθεσίας, δημιουργία
σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος με ορίζοντα τουλάχιστον 10ετίας,
κατάργηση του αναχρονιστικού «Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων» (ΚΒΣ),
μείωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και υϊοθέτηση ενός
ενιαίου, ανταγωνιστικού σε σχέση με τις γειτονικές χώρες, οριζόντιου
φορολογικού συντελεστή τύπου «flat tax», κατάργηση της φορολόγησης
της επιχειρηματικής αμοιβής, μείωση της φορολόγησης μερισμάτων και
της έκτακτης εισφοράς, του φόρου τόκων καταθέσεων και του φόρου
μισθωμάτων, θέσπιση αφορολόγητου μεγάλων επενδύσεων για 5 έτη,
κατάργηση περαιώσεων και επανελέγχων με τη θέσπιση ενός
υποχρεωτικού και μοναδικού φορολογικού ελέγχου ανά 3ετία, μείωση
των φορολογικών προστίμων και των τοκογλυφικών προσαυξήσεων και
καθορισμός τους, κατ’ ανώτατο όριο, μέχρι το 30% του συνολικού ποσού
της βεβαιωθείσας παράβασης, μείωση των συντελεστών ΦΠΑ και
υϊοθέτηση χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ 5% για τον τουρισμό, τη ναυτιλία,
τον πρωτογενή τομέα, τα βασικά είδη διατροφής και τα φάρμακα, θέσπιση
ειδικού φορολογικού καθεστώτος για τις εταιρείες με έδρα στα ακριτικά
νησιά του Αιγαίου, μείωση των φόρων υπέρ τρίτων και άμεση μείωση και
εκλογίκευση του κόστους των ασφαλιστικών εισφορών.
12. Εκπόνηση Μελέτης για την Κυκλοφορία Ανταλλακτικού Νομίσματος
και για τη Λειτουργία Τράπεζας Χρόνου και Ηλεκτρονικής
Πλατφόρμας Ανταλλακτικού Εμπορίου
Το Κίνημα αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και τη θέση
αυτής σε δημόσια διαβούλευση, σχετικά με την αξιολόγηση της πρότασης
έκδοσης παράλληλου, ανταλλακτικού νομίσματος εκπεφρασμένου σε
ευρώ, σύμφωνα με τα πρότυπα, τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης
και κυκλοφορίας των γερμανικών, ελβετικών και ιταλικών τοπικών
ανταλλακτικών νομισμάτων, που να κυκλοφορεί με τη μορφή
ευρωεπιταγών τύπου «Eurocheques» των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ, με
την κάλυψη των εκδοθεισών ευρωεπιταγών με ειδικό αποθεματικό
κεφάλαιο, το διεθνώς αποκαλούμενο «collateral», ισόποσο με την αξία
κεφαλαιοποίησης των ανενεργών περιουσιακών στοιχείων του ΤΑΙΠΕΔ
και της ΚΕΔ και τον καθορισμό της ανταλλακτικής ισοτιμίας
Ευρωεπιταγής/Ευρώ με σχέση 1/1, με στόχο την ικανοποίηση του
κοινωνικά δίκαιου και εύλογου αιτήματος της ελληνικής κοινωνίας για την
αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα και την άμεση κάλυψη των διαφορών αυτών με

Καταστατικό | 02-10-2013

18

ευρωεπιταγές, σε συνδυασμό με την πρόταση θέσπισης επίσημης και
αναγνωρισμένης «Τράπεζας Χρόνου», για την επιδότηση της ανάπτυξης
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με την εργασία και την
επαγγελματική φιλοδοξία των Ελλήνων και την πρόταση θέσπισης και
στην Ελλάδα, ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για τη λειτουργία διεθνούς,
αναγνωρισμένης «Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Συναλλαγών Ανταλλακτικού
Εμπορίου και Υπηρεσιών», κατά το επιτυχημένο πρότυπο της
«BarterCard» Αυστραλίας, ΗΠΑ και Μ. Βρετανίας, προκειμένου να δοθεί η
ευκαιρία, η δυνατότητα και το δικαίωμα σε χιλιάδες ιδιώτες, ελεύθερους
επαγγελματίες, επιτηδευματίες, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να
επιστρέψουν στην αγορά, να επανεκκινήσουν την οικονομική τους
δραστηριότητα, να πωλήσουν τα αδιάθετα προϊόντα τους, να μειώσουν
και να απαλείψουν τις εμπορικές οφειλές στους χρεώστες τους, να
αποκτήσουν ρευστότητα και πρόσβαση σε αχρήματο και άτοκο, μη
τραπεζικό δανεισμό, να αποκτήσουν ανακυκλούμενο, αχρήματο όριο
υπερανάληψης και να αναπτύξουν περεταίρω την επιχείρηση, το
πελατολόγιo και τον κύκλο εργασιών τους, επιτυγχάνοντας την βελτίωση
των εσόδων και τη μείωση των επισφαλών απαιτήσεών τους.
Το Κίνημα επιδιώκει, με την εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης
σκοπιμότητας και της θέσης αυτής σε δημόσια διαβούλευση, να
διερευνήσει τις δυνατότητες προσαρμογής και εφαρμογής στην ελληνική
πραγματικότητα, των δράσεων αυτοργάνωσης, κοινωνικής αλληλεγγύης
και οικονομικού ακτιβισμού, που στηρίζονται στις ιδεολογικές αρχές των
επιτυχημένων προτύπων διεθνών κινηματικών οργανώσεων που
υποστηρίζουν την υϊοθέτηση των αναπτυξιακών μοντέλλων της
αχρήματης ανταλλακτικής οικονομίας και της ανταποδοτικής
κατανάλωσης, για την επίτευξη της υγιούς αύξησης της ιδιωτικής
κατανάλωσης, της επιστροφής των νοικοκυριών στην αγορά, της
επανεκκίνησης της λειτουργίας των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
και, ειδικότερα, αυτών της παροχής υπηρεσιών, των επιτηδευματιών και
των ελεύθερων επαγγελματιών, όπου η συγκεκριμένη πλατφόρμα
λειτουργεί ως «Τράπεζα Χρόνου», τη μείωση των επισφαλών απαιτήσεων
στην αγορά, την επιστροφή της ρευστότητας, τη μείωση της ανεργίας και
την επιβίωση της μικρής και μικρομεσαίας ελληνικής επιχείρησης κατά τη
διάρκεια του πτωτικού κύκλου της κρίσης και της ύφεσης, ιδιαίτερα δε
καθ’ όσο διάστημα η χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της
επανεκκίνησης της πραγματικής οικονομίας από το τραπεζικό σύστημα θα
παραμένει περιορισμένη.

13. Συλλογική Διεκδίκηση του Αιτήματος της Διεξοδικής Δικαστικής και
Κοινοβουλευτικής Διερεύνησης όλων των Οικονομικών και
Δημοσιονομικών Εγκλημάτων και Σκανδάλων της Μεταπολίτευσης
Το Κίνημα οργανώνει και συνδράμει τη συλλογική προώθηση, προβολή,
διεκδίκηση και υποστήριξη του κοινωνικά και ηθικά δίκαιου αιτήματος της
διεξοδικής δικαστικής και κοινοβουλευτικής διερεύνησης όλων των
οικονομικών και δημοσιονομικών εγκλημάτων και σκανδάλων της
μεταπολίτευσης και, ειδικότερα, όσων αφορούν τις περιπτώσεις
διαπλοκής και χρηματισμού στις προμήθειες του ελληνικού δημοσίου και

Καταστατικό | 02-10-2013

19

τις αναθέσεις δημοσίων έργων, της διακριτικής μεταχείρισης της ελληνικής
πολιτείας, των φορολογικών αρχών και του τραπεζικού συστήματος υπέρ
συγκεκριμένων οικονομικών και μιντιακών συμφερόντων, του επαχθούς
και επονείδιστου δανεισμού και της διόγκωσης του δημόσιου χρέους και
των ελλειμμάτων, ιδιαίτερα δε τα λεγόμενα «Σκάνδαλα των Swaps», της
διαχρονικής αλλοίωσης των στατιστικών στοιχείων της ελληνικής
οικονομίας και, ιδιαίτερα, το γνωστό ως «Σκάνδαλο της ΕΛΣΤΑΤ», της
χειραγώγησης του δημοσίου χρέους με τα σκάνδαλα των εκπρόθεσμων
διακανονισμών των ανοικτών πωλήσεων ελληνικών ομολόγων (Τ+3) και
των κερδοσκοπικών συναλλαγών καλυμμένων και γυμνών «CDS» επί του
ελληνικού δημοσίου χρέους, του σκανδάλου του «Χρηματιστηρίου Αξιών
Αθηνών» (ΧΑΑ), της καταλήστευσης των ασφαλιστικών ταμείων και της
επαχθούς για την ελληνική κοινωνία ενίσχυσης της κεφαλαιακής
επάρκειας και της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος εις βάρος του
δημοσίου χρέους και των φορολογουμένων, ιδιαίτερα δε του ζητήματος
των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου υπέρ των ελληνικών τραπεζών
και της κατάπτωσης αυτών με την ισόποση επιβάρυνση του δημοσίου
χρέους, με στόχο την απόδοση δικαιοσύνης, την τιμωρία όλων των
υπαίτιων προσώπων, τη δήμευση των περιουσιών τους και την
αποκατάσταση, όπου αυτό είναι εφικτό, της ζημίας που υπέστη το
ελληνικό δημόσιο και, κατ΄επέκταση, οι φορολογούμενοι και η ελληνική
κοινωνία, από την τέλεση των ανωτέρω οικονομικών εγκλημάτων.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ
Το Κίνημα διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και χρηματοδοτείται
από τις συνδρομές και τις χορηγίες των μελών του, τις χορηγίες φίλων του, τις
εισπράξεις από διάθεση κουπονιών, τις συνδρομές και τις λοιπές εισπράξεις από
διάθεση εντύπων και εκδόσεων, τις εισπράξεις από δημόσιες εκδηλώσεις του, τα
έσοδα από μερίσματα, τόκους και από την εκμετάλλευση της κινητής και
ακίνητης περιουσίας του, τις επιχορηγήσεις από εθνικούς και διεθνείς πόρους,
οργανισμούς, φορείς και από την «Ευρωπαϊκή Ένωση» και τις δωρεές και
κληρονομιές από μέλη και φίλους του.
Το Κίνημα δύναται να συμμετέχει σε διοικητικές επιτροπές, συμβούλια ή
γνωμοδοτικά όργανα και, με απόφαση της «Διοικούσας Επιτροπής», μπορεί να
γίνει μέλος δευτεροβάθμιας οργάνωσης.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΜΕΛΗ
Μέλη του Κινήματος μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα που διαμένουν
προσωρινά ή μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο
(18ο) έτος της ηλικίας τους και νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα, τα
κεντρικά τους γραφεία ή διατηρούν υποκατάστημα ή γραφεία στην Ελλάδα.
Τα μέλη του Κινήματος διακρίνονται σε :
[Α] Τακτικά,
[Β] Ιδρυτικά και
[Γ] Επίτιμα.
Καταστατικό | 02-10-2013

20

Τα μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Κινήματος,
όπου έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους και να
διατυπώνουν και να αναπτύσσουν τις προτάσεις τους.
Τα μέλη υποχρεούνται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και τις επι μέρους
δράσεις του Κινήματος, ιδιαίτερα δε στις δράσεις κοινωνικού και οικονομικού
ακτιβισμού και αλληλεγγύης, τις οποίες υποχρεούνται να συνδράμουν με κάθε
μέσο.

[4.α] ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Τακτικό Μέλος του Κινήματος γίνεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
αποδέχεται την Ιδρυτική Διακήρυξη και το παρόν Καταστατικό, συμφωνεί με
τους σκοπούς, τις επιδιώξεις, τις κατευθύνσεις, τις δραστηριότητες και τις
ακτιβιστικές δράσεις αυτού, συμπράττει ενεργά στην υλοποίησή τους και είναι
τακτικά ενήμερο ως προς την ετήσια οικονομική συνδρομή του.
Η απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους γίνεται μετά από αίτηση του
ενδιαφερόμενου, που υποβάλλεται στη Διοικούσα Επιτροπή του Κινήματος, που
αποφασίζει με πλειοψηφία των τεσσάρων εβδόμων (4/7) των μελών του, το
αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής
αίτησης.
Στην περίπτωση που η αίτηση εγγραφής τακτικού μέλους απορριφθεί, ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει, προσφεύγοντας για μία μόνο φορά, εντός
τριών (3) μηνών από την ημερομηνία απόρριψης, καταθέτοντας νέα αίτηση στη
Διοικούσα Επιτροπή του Κινήματος.
Τα Τακτικά Μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης του
Κινήματος, στις οποίες έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις
τους, να διατυπώνουν και να αναπτύσσουν τις προτάσεις τους, να ψηφίζουν,
εκλέγουν και εκλέγονται, καθώς και να μετέχουν στα όργανα, γραμματείες,
επιτροπές, ομάδες εργασίας και στις πρακτικές δραστηριότητες και ακτιβιστικές
δράσεις του Κινήματος, όπως ορίζονται στην Ιδρυτική Διακήρυξη, το παρόν
Καταστατικό και τον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κινήματος, που
συντάσσεται και τροποποιείται με αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της
Διοικούσας Επιτροπής, σε εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης
του Κινήματος.
[4.β] ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ιδρυτικά Μέλη του Κινήματος είναι τα πρόσωπα που υπογράφουν την Ιδρυτική
Διακήρυξη και το παρόν Καταστατικό, τα οποία, αυτοδίκαια, χωρίς ουδεμία
άλλη διαδικασία, διατύπωση ή υποχρέωση, αποτελούν τα πρώτα Τακτικά Μέλη
του Κινήματος και διατηρούν την ιδιότητα του τακτικού μέλους ισόβια.
[4.γ] ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής, η Γενική Συνέλευση του
Κινήματος μπορεί να ανακηρύσσει ως Επίτιμα Μέλη αυτού, φυσικά μόνο
πρόσωπα τα οποία προσέφεραν αποδεδειγμένα σημαντικές υπηρεσίες στο
Κίνημα για την προώθηση των σκοπών, των επιδιώξεων, των ακτιβιστικών
δράσεων και των εν γένει δραστηριοτήτων του.
Τα Επίτιμα Μέλη έχουν το δικαίωμα της συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση του
Κινήματος, με δικαίωμα λόγου, αλλά όχι ψήφου.
Καταστατικό | 02-10-2013

21

Τα Επίτιμα Μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα
όργανα του Κινήματος.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Όλα τα μέλη του Κινήματος (Τακτικά, Ιδρυτικά και Επίτιμα) έχουν τα πιο κάτω
δικαιώματα και υποχρεώσεις:
1. Να τηρούν τις διατάξεις και τις αρχές της Ιδρυτικής Διακήρυξης, του
παρόντος Καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της
Διοικούσας Επιτροπής, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τη
διάδοσή τους.
2. Να μετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και στις
συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις, συνέδρια, δραστηριότητες και ακτιβιστικές
δράσεις του Κινήματος.
3. Να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς
του Κινήματος και να μην έχουν επαγγελματική ή άλλη δραστηριότητα, που
να αντίκειται στους σκοπούς, τις επιδιώξεις και τις αρχές του.
4. Να στελεχώνουν και οργανώνουν τα τοπικά παραρτήματα, τα
καταστήματα, τα κεντρικά και περιφερειακά γραφεία και τις επιτροπές του
Κινήματος και να παίρνουν μέρος στη συγκρότηση, οργάνωση και
λειτουργία των παρατηρητηρίων, εργαστηρίων ελέγχου και των άλλων
φορέων που ιδρύει το Κίνημα, να πλαισιώνουν τις επιστημονικές ομάδες
εργασίας που δημιουργεί το Κίνημα για την πραγμάτωση των σκοπών του,
τα παρατηρητήρια, τις ομάδες επιθεώρησης και τις δημοσιογραφικές
ομάδες.
5. Να καταβάλουν τακτικά και εμπρόθεσμα τις εισφορές και τις συνδρομές
τους και να εκπληρώνουν τις οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές τους
υποχρεώσεις στο Κίνημα, όπως αυτές αποφασίζονται από τη Γενική
Συνέλευση και τη Διοικούσα Επιτροπή.
6. Ειδικότερα, τα Τακτικά Μέλη έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να εκλέγουν
τα διοικητικά όργανα του Κινήματος και να εκλέγονται σε αυτά, να
μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και σε όλες τις
συγκεντρώσεις του Κινήματος, παίρνοντας μέρος στις σχετικές συζητήσεις
και ψηφοφορίες.
Τα δικαιώματα των Τακτικών Μελών αναστέλλονται, όταν αυτά δεν έχουν
τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Κίνημα και, στην
περίπτωση αυτή, δεν υπολογίζονται στον καθορισμό της απαρτίας που
ορίζεται από το νόμο και το παρόν Καταστατικό για τη σύγκληση και
διεξαγωγή των Γενικών Συνελέυσεων και τη λήψη των σχετικών
αποφάσεων.
7. Τα Επίτιμα μέλη του Κινήματος έχουν όλα τα δικαιώματα των Τακτικών
Μελών, εκτός από το δικαίωμα του να εκλέγουν και να εκλέγονται, του
δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και δεν υπολογίζονται στον
υπολογισμό της απαρτίας των Γενικών Συνελεύσεων.
8. Η τήρηση των υποχρεώσεων των μελών, καθώς και η άσκηση των
αντιστοίχων δικαιωμάτων τους, πραγματοποιούνται σύμφωνα με το νόμο
και με βάση τις αρχές της Δημοκρατίας, της Ιδρυτικής Διακήρυξης, του
Καταστατικού, της Αυτονομίας και του Σεβασμού της προσωπικότητάς

Καταστατικό | 02-10-2013

22

τους, χωρίς όμως να εμποδίζεται το έργο των νόμιμα και με δημοκρατικές
διαδικασίες εκλεγμένων οργάνων και γραματειών του Κινήματος, αλλά και
η εκτέλεση των αποφάσεών τους, που έχουν προηγουμένως ληφθεί με
νόμιμο τρόπο και διαδικασία, στα πλαίσια της Ιδρυτικής Διακήρυξης και
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος Καταστατικού.
9. Όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Κινήματος βρίσκονται σε διαρκή
ηλεκτρονική διαβούλευση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω ειδικής ψηφιακής
πλατφόρμας στο διαδικτυακό χώρο της ιστοσελίδας του Κινήματος, όπου
μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις και παρατηρήσεις, οι οποίες τίθενται
αυτομάτως σε δημόσια συζήτηση και διαβούλευση, σύμφωνα με τον
κανονισμό λειτουργίας του Κινήματος.
Τα αποτελέσματα της δημόσιας, διαδικτυακής αυτής διαβούλευσης
διαβιβάζονταιται σε ημερήσια βάση στο Γενικό Γραμματέα του Κινήματος.

ΑΡΘΡΟ 6ο
[6.α] ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Κάθε μέλος του Κινήματος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει οποτεδήποτε
αυτοβούλως από αυτό.
Υποχρεούται όμως να καταβάλει στο ταμείο του Κινήματος τις εισφορές του και
τις όποιες άλλες εκκρμείς οικονομικές υποχρεώσεις που του αναλογούν μέχρι
την ημερομηνία της αποχώρησής του.
Μέλος του Κινήματος διαγράφεται :
1. Αυτόματα, με το θάνατό του.
2. Με αίτησή του στη Διοικούσα Επιτροπή για εκούσια αποχώρησή του από το
Κίνημα και ταυτόχρονη διαγραφή του από το μητρώο μελών, η οποία
συζητείται στην πρώτη μετά την ανωτέρω αίτηση συνεδρίαση της
Διοικούσας Επιτροπής.
3. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, εφόσον μέχρι τη λήξη της ετήσιας
τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του
υποχρεώσεις.
Σε αυτή την περίπτωση το διαγραφέν μέλος μπορεί να ζητήσει με αίτησή
του στη Διοικούσα Επιτροπή την εκ νέου εγγραφή του στο Κίνημα, αφού
προηγουμένως τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμείς και τρέχουσες οικονομικές
του υποχρεώσεις, μέχρι την ημερομηνία της νέας εγγραφής του στο
Κίνημα.
4. Με ομόφωνη απόφαση προσωρινής ή οριστικής διαγραφής του από τη
Γραμματεία Διαφάνειας και Δεοντολογίας του Κινήματος, η οποία
συζητείται και επικυρώνεται κατά την πρώτη, μετά την ανωτέρω ομόφωνη
απόφαση, συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, άλλως δεν ισχύει, εφόσον το
μέλος επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη με τους σκοπούς και τα
συμφέροντα του Κινήματος και των μελών του, αναπτύσσει δραστηριότητα
που αντιστρατεύεται τις επιδιώξεις του Κινήματος και των μελών του,
εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του Κινήματος ή δεν
συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης, του
Καταστατικού και με τις αποφάσεις των οργάνων και των γραμματειών
του, όταν προκαλεί αποδεδειγμένα με τη συμπεριφορά και τις πράξεις ή τις
παραλείψεις του βλάβη στη λειτουργία του Κινήματος και όταν εκθέτει το
Καταστατικό | 02-10-2013

23

Κίνημα, τα μέλη, τα όργανα και τις γραμματείες αυτού με το ήθος και την εν
γένει συμπεριφορά του.
5. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του
παρόντος Καταστατικού, περί ανακλητότητας.
Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Κινήματος συνεπάγεται την
ταυτόχρονη απώλεια των δικαιωμάτων και των αξιωμάτων που πηγάζουν και
απορρέουν από αυτή.
[6.β] ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
Σε κάθε περίπτωση, πριν από την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της
προσωρινής ή οριστικής διαγραφής, το μέλος του Κινήματος πρέπει να καλείται
από τη Γραμματεία Διαφάνειας και Δεοντολογίας σε ακρόαση και απολογία, με
εξώδικη ή έγγραφη πρόκληση που του επιδίδεται με απόδειξη δέκα (10)
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του οργάνου, επί ποινή
αυτοδίκαιης ακυρότητας της σχετικής απόφασης διαγραφής.
Αν το μέλος δεν υποβάλλει γραπτή απολογία ή δεν εμφανισθεί για να
απολογηθεί προφορικά ενώπιον της Γραμματείας Διαφάνειας και Δεοντολογίας
του Κινήματος, αυτή αποφασίζει και κρίνει αυτοβούλως, ανευ ακροάσεως και
απολογίας.
Κατά της ομόφωνης απόφασης προσωρινής ή οριστικής διαγραφής της
Γραμματείας Διαφάνειας και Δεοντολογίας, το θιγόμενο μέλος έχει δικαίωμα να
προσφύγει στη Γενική Συνέλευση του Κινήματος, η οποία επικυρώνει και
καθιστά αμετάκλητες τις σχετικές αποφάσεις διαγραφής ή τις ακυρώνει και τις
ανακαλεί.
Το προσφεύγον μέλος υποχρεούται να απολογηθεί με έγγραφες εξηγήσεις ή
προφορικά ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Κινήματος, μετά από εξώδικη ή
έγγραφη πρόκληση που του επιδίδεται με απόδειξη, 10 τουλάχιστον εργάσιμες
ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Εφόσον το προσφεύγον μέλος δεν παρουσιαστεί ή, παρουσιαζόμενο, αρνείται να
απολογηθεί, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και κρίνει αυτοβούλως και
ανακαλεί, ακυρώνει ή επικυρώνει αμετάκλητα την ομόφωνη απόφαση της
Γραμματείας Διαφάνειας και Δεοντολογίας περί προσωρινής ή οριστικής
διαγραφής του από το Κίνημα.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
Τα καταστατικά όργανα του Κινήματος είναι :
[Α] Η Γενική Συνέλευση,
[Β] η Διοικούσα Επιτροπή
[Γ] ο Πρόεδρος και
[Γ] η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου.
Κάθε όργανο του Κινήματος κατά την συγκρότηση του σε σώμα, τη συνεδρίαση
και τη λήψη αποφάσεων, υποχρεούται να τηρεί επίσημα, αριθμημένα βιβλία
πρακτικών σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία μετά τη λήξη κάθε συνεδρίασης,
υπογράφονται πρωτότυπα από όλα τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη.

Καταστατικό | 02-10-2013

24

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του Κινήματος και
αποφασίζει για κάθε θέμα, ακόμη και αν αυτό έχει ανατεθεί, σύμφωνα με το
νόμο ή το παρόν Καταστατικό, σε άλλα όργανα του Κινήματος.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο
μέχρι την 20η Ιουλίου εκάστου έτους και λαμβάνει αποφάσεις που δεσμεύουν
όλα τα μέλη του Κινήματος, παρόντα ή απόντα.
Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία σε όλα τα όργανα και τα
μέλη του Κινήματος και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα προκειμένου :
1. Να εγκρίνει τον απολογισμό των πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής.
2. Να αποφασίζει σχετικά με τις περιπτώσεις των διατάξεων του άρθρου 16
του παρόντος Καταστατικού, περί ανακλητότητας.
3. Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού
του Κινήματος.
4. Να εκλέγει και να ανακαλεί τον Πρόεδρο του Κινήματος και τα μέλη της
Διοικούσας Επιτροπής, της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου και της
Γραμματείας Διαφάνειας και Δεοντολογίας του Κινήματος.
5. Να αποφασίζει για την αναβάθμιση, την επέκταση και τον περιορισμό του
σκοπού του Κινήματος, την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και
την αλλαγή της νομικής μορφής του Κινήματος.
6. Να αποφασίζει για τη διάλυση του Κινήματος.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων και ταμειακά ενήμερων μελών αυτού (1/2 +1), πλην των
περιπτώσεων που ρυθμίζονται από τα άρθρα 15 και 19 του παρόντος
Καταστατικού.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται νόμιμα σε αυτή
το εν τρίτο (1/3) των ταμειακά ενήμερων μελών του Κινήματος.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση
συνέρχεται επαναληπτικά την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς νέα
πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια μόνο θέματα ημερησίας
διάταξης.
Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχει απαρτία και μπορεί να συνέλθει και να
αποφασίσει νόμιμα επί όλων των θεμάτων ημερησίας διάταξης, εφόσον
παρίσταται νόμιμα σε αυτή αριθμός τριάντα (30) τουλάχιστον ταμειακά
ενήμερων μελών του Κινήματος.
Η πρόσκληση των μελών στη Γενική Συνέλευση του Κινήματος συντάσσεται και
δημοσιεύεται από τη Διοικούσα Επιτροπή, με γραπτή ανακοίνωση που
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Κινήματος δεκαπέντε (15) τουλάχστον πλήρεις
ημέρες πριν από την καθορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται μόνο για τις περιπτώσεις των
άρθρων 15 και 19 του παρόντος Καταστατικού, ή κατόπιν αιτιολογημένης
απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, ή κατόπιν έγγραφου αιτήματος του ενός
πέμπτου (1/5) των ταμειακά ενήμερων μελών του Κινήματος, που υποβάλλεται
αρμοδίως στη Διοικούσα Επιτροπή.

Καταστατικό | 02-10-2013

25

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Το Κίνημα διοικείται από μία Διοικούσα Επιτροπή που, μαζί με τον εκλεγμένο
Πρόεδρο του Κινήματος, απαρτίζεται από επτά (7) εκλεγμένα τακτικά μέλη και
τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια από την τακτική Γενική
Συνέλευση του Κινήματος, με μυστική ψηφοφορία.
Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να εκλεγούν μόνο ταμειακά ενήμερα
μέλη του Κινήματος και η θητεία τους είναι τριετής (3ετής).
Ο εκλεγμένος Πρόεδρος του Κινήματος και τα εκλεγμένα έξι (06) μέλη της
Διοικούσας Επιτροπής, αφού συνέλθουν και συνεδριάσουν επιμελεία του
Προέδρου, συγκροτούνται σε σώμα υπό τον Πρόεδρο του Κινήματος και ορίζουν
τους Αντιπρόεδρους, το Γενικό Διευθυντή, τον Ταμία, και τον Γενικό Γραμματέα
του Κινήματος και, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών μετά την
ημερομηνία κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Καταστατικού, συντρέχει οποιαδήποτε περίπτωση υποχρεωτικού διορισμού
Ειδικού Γραμματέα, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής υποχρεούνται να τον
διορίσουν άμεσα και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός της ανωτέρω
προθεσμίας.
Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Κινήματος, έχει
την αποκλειστική αρμοδιότητα να οργανώνει και διαμορφώνει την κεντρική
πολιτική του Κινήματος, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και
τις ειδικότερες κοινωνικοπολιτικές, οικονομικές, νομοθετικές και γεωπολιτικές
συνθήκες και εξελίξεις, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Στις αρμοδιότητες της εμπίπτουν όλα τα ζητήματα του Κινήματος και οι
αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη και τα όργανα αυτού.
Η Διοικούσα Επιτροπή διαθέτει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την
εφαρμογή των αρχών της Ιδρυτικής Διακήρυξης, των διατάξεων του παρόντος
Καταστατικού και για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης,
τη χάραξη της κεντρικής επιχειρησιακής πολιτικής, του στρατηγικού
σχεδιασμού, των ακτιβιστικών δράσεων του Κινήματος και για την τυχόν
ανάθεση ορισμένων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της στα μέλη της και στα
όργανα και τις γραμματείες του Κινήματος, στα πλαίσια των περιπτώσεων
ανάθεσης αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το νόμο, την Ιδρυτική
Διακήρυξη και το παρόν Καταστατικό.
Η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την
κεντρική και περιφερειακή οργάνωση, δομή, στελέχωση και λειτουργία, τις
δραστηριότητες και τις επί μέρους ειδικότερες δράσεις κοινωνικού και
οικονομικού ακτιβισμού του Κινήματος, τις πάσης φύσης κινητοποιήσεις και
συνεργασίες του Κινήματος με άλλους φορείς, καταρτίζει το οργανόγραμμα και
τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Κινήματος, ιδρύει και ορίζει τις
περιφερειακές και τοπικές κινηματικές επιτροπές και τα τοπικά και
περιφερειακά συμβούλια, τα υποκαταστήματα και τα γραφεία εξυπηρέτησης
των μελών του Κινήματος, προσλαμβάνει και απολύει το έμμισθο προσωπικό
του Κινήματος και τους εθελοντές, διορίζει τους συνεργαζόμενους με το Κίνημα
δικηγόρους, λογιστές, αναλογιστές, ορκωτούς ελεγκτές και πραγματογνώμονες,
ασκεί τη διοίκηση, τη λειτουργική διαχείριση και την εκπροσώπηση του
Κινήματος προς κάθε τρίτο φυσικό και νομικό πρόσπωπο, δημόσιες υπηρεσίες

Καταστατικό | 02-10-2013

26

και αρχές, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών, εκμισθωτές, εργολάβους,
τραπεζικά ιδρύματα, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και πάσης φύσης και νομικής μορφής
φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οργανώνει όλες τις διοικητικές υπηρεσίες
που αφορούν την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Κινήματος,
προσλαμβάνει και απολύει το λογιστή του Κινήματος, διοικεί το προσωπικό,
συντονίζει το έργο και την προσφορά των εθελοντών που τυχόν εργάζονται στα
γραφεία του Κινήματος, οργανώνει και διοικεί τις οικονομικές υπηρεσίες του
Κινήματος, διαχειρίζεται όλες τις οικονομικές δοσοληψίες και τα πάσης φύσεως
έσοδα, τις συνδρομές, τις εισφορές και τις χορηγίες των μελών και των φίλων
του Κινήματος, προβαίνει στη σύνταξη του ετήσιου και των μηνιαίων
προϋπολογισμών και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Κινήματος,
στη διενέργεια οικονομικών εξορμήσεων, στη διαχείριση τυχόν κουπονιών
οικονομικής ενίσχυσης του Κινήματος, στην κίνηση των τραπεζικών
λογαριασμών του Κινήματος, την ανάληψη, κατάθεση, είσπραξη και πληρωμή
μετρητών χρημάτων, την έκδοση, οπισθογράφηση, μεταβίβαση και είσπραξη
επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών και πάσης φύσεως αξιογράφων και
στην τήρηση των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία βιβλίων και
στοιχείων Κ.Β.Σ. του Κινήματος.
Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα, σε
ορισμένο τόπο, ημέρα και ώρα.
Η Διοικούσα Επιτροπή συγκαλείται έκτακτα όποτε το κρίνει απαραίτητο ο
Πρόεδρος του Κινήματος ή αριθμός τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της, που
υποχρεούνται να αιτιολογήσουν τους λόγους της έκτακτης σύγκλισης της.
Η Διοικούσα Επιτροπή έχει απαρτία μόνον εφόσον παρευρίσκονται κατά τη
συνεδρίαση αυτής τουλάχστον τα μισά και ένα (1/2 + 1) μέλη αυτής, ήτοι
τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του
Κινήματος, και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της.
Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3)
συνεχείς συνεδριάσεις ή σε συνολικά οκτώ (8) τακτικές συνεδριάσεις του
οργάνου, ανακαλείται και εκπίπτει από το αξίωμα και αντικαθίσταται από το
πρώτο αναπληρωματικό μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Κινήματος,
εφόσον αυτό είναι ταμειακά ενήμερο κατά την ανωτέρω ημερομηνία, άλλως από
το δεύτερο, αναπληρωματικό μέλος αυτής και ούτω καθ’ εξής.
Εφόσον κατά την ανωτέρω διαδικασία αντικατάστασης των τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Κινήματος, εξαντληθεί
ο προβλεπόμενος με το παρόν Καταστατικό αριθμός των εκλεγμένων μελών
αυτής, η Διοικούσα Επιτροπή διορίζει νέα μέλη για τη συγκρότησή της σε σώμα,
σε αντικατάσταση εκείνων που εκλείπουν, παραιτούνται. ανακαλούνται ή
εκπίπτουν, επιλέγοντας αυτά μόνο από τα μέλη του Κινήματος που είναι
ταμειακά ενήμερα κατά την ημερομηνία διορισμού τους.
Η επόμενη από την ημερομηνία της ανωτέρω αντικατάστασης Γενική Συνέλευση
του Κινήματος, επικυρώνει ή ακυρώνει την κατά τα ανωτέρω εκλογή των νέων
μελών της Διοικούσας Επιτροπής και, στην περίπτωση ακύρωσης, εκλέγει τα
νέα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής σε αντικατάσταση αυτών που εξέλειψαν,
παραιτήθηκαν, ανακλήθηκαν ή εξέπεσαν, από τα παρόντα στη Γενική Συνέλευση
μέλη του Κινήματος και σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις
εκλογής των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.
Καταστατικό | 02-10-2013

27

Ανάκληση ή εκπτωση ολόκληρης της Διοικούσας Επιτροπής πραγματοποιείται
στις περιπτώσεις περί ανακλητότητας του άρθρου 16 του παρόντος
Καταστατικού ή μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Κινήματος, που
συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 96 του Α.Κ..
Παραίτηση ολόκληρης της Διοικούσας Επιτροπής υποβάλλεται μόνον ενώπιον
της Γενικής Συνέλευσης του Κινήματος.
Οι συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής διακρίνονται σε ανοικτές και
κλειστές.
Ανοικτές συνεδριάσεις πραγματοποιούνται μόνο με αιτιολογημένη απόφαση της
Διοικούσας Επιτροπής.
Στις ανοικτές συνεδριάσεις μπορεί να παρευρίσκεται κάθε μέλος του Κινήματος,
χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Ο Πρόεδρος μπορεί να αποβάλει τους θορυβούντες, με τη σύμφωνη γνώμη της
πλειοψηφίας των μελών της Διοικούσας Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
Ο Πρόεδρος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Κινήματος και εκλέγεται
από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία.
Ο Πρόεδρος εκφράζει, εκπροσωπεί και δεσμεύει το Κίνημα σε όλες τις
εκδηλώσεις του, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προεδρεύει και εισηγείται στη
Διοικούσα Επιτροπή και στη Γενική Συνέλευση, τηρεί μία εκ των δύο
σφραγίδων του Κινήματος και ασκεί τις αρμοδιότητές του στα πλαίσια του
νόμου, της Ιδρυτικής Διακύρηξης,
του παρόντος Καταστατικού και των
αποφάσειων της Γενικής Συνέλευσης του Κινήματος.
Ο Πρόεδρος εκλέγεται άμεσα από τη Γενική Συνέλευση του Κινήματος και η
θητεία του είναι τριετής (3ετής).
Υποψήφιος Πρόεδρος αναδεικνύεται όποιος προταθεί από το εν πέμπτο (1/5)
τουλάχιστον των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης.
Κάθε μέλος δικαιούται να προτείνει έναν (1) μόνο υποψήφιο Πρόεδρο.
Για την εκλογή του Προέδρου κατά την πρώτη ψηφοφορία απαιτείται το ήμισυ
συν ένα (1/2 + 1) των έγκυρων ψηφοδελτίων. Στην περίπτωση μη εκλογής
Προέδρου κατά την πρώτη ψηφοφορία, επαναλαμβάνεται η διαδικασία μεταξύ
των δύο πρώτων υποψηφίων, με αποτέλεσμα την εκλογή εκείνου που
συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι δύο, εκλέγεται άμεσα εκείνος που έχει
συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους ενώ, στην περίπτωση που ο υποψήφιος
είναι μόνον ένας, αυτός εκλέγεται εφόσον συγκεντρώσει το ήμισυ συν ένα (1/2
+ 1) των έγκυρων ψηφοδελτίων.
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί και δεσμεύει το Κίνημα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
ενώπιον του τραπεζικού και του εν γένει χρηματοοικονομικού συστήματος και
των χρηματαγορών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα τραπεζικά ιδρύματα και
τις επιχειρήσεις του ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου, τις επιχειρήσεις
υπενθύμισης οφειλών, τις λεγόμενες εισπρακτικές εταιρείες, ενώπιον κάθε
ελληνικής, αλλοδαπής και διεθνούς αρχής, δημόσιου και ιδιωτικού οργανισμού,
θεσμικού φορέα και οργάνου, ενώπιον της Προεδρίας της Δημοκρατίας, της
Βουλής των Ελλήνων, της Κυβέρνησης, των πολιτικών κομμάτων και
κινημάτων, της Τρόικα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Νομισματικού

Καταστατικό | 02-10-2013

28

Ταμείου, του ελληνικού και ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας, της Τράπεζας της Ελλάδος,
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών,
ενώπιον της δικαιοσύνης, σε όλα τα δικαστήρια και σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας,
ενώπιον της διοίκησης, του ελληνικού δημόσιου, των φορολογικών αρχών, τών
εισπρακτικών και των ελεγκτικών μηχανισμών των δημοσίων εσόδων, των
ασφαλιστικών ταμείων και στα εν γένει, πάσης φύσης όργανα και τους φορείς
που λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν τους καταθέτες, τους αποταμιευτές,
τους ομολογιούχους, τους δανειολήπτες, τους οφειλέτες του δημοσίου και των
ασφαλιστικών ταμείων και τους ασφαλισμένους και δικαιούχους ασφαλιστικών
παροχών και αποζημιώσεων από ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με την
υπογραφή του τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα του Κινήματος.
Ειδικότερα, εντελώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Πρόεδρος του Κινήματος
διαθέτει την ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση σε όλες τις εξωδικαστικές
και ένδικες διαδικασίες και πράξεις του Κινήματος, εκπροσωπόντας αυτό σε όλα
τα πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
σε κάθε βαθμό δικαιοσύνης και στάδιο εκάστης δίκης, προσλαμβάνει και
απολύει το έμμισθο προσωπικό του Κινήματος και τους εθελοντές, τους
συνεργαζόμενους δικηγόρους, λογιστές, αναλογιστές, ορκωτούς ελεγκτές και
πραγματογνώμονες, ασκεί τη διοίκηση, τη λειτουργική διαχείριση και την
εκπροσώπηση του Κινήματος προς τρίτα φυσικά και νομικά πρόσπωπα,
δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών, εκμισθωτές,
εργολάβους, τραπεζικά ιδρύματα, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και πάσης φύσης και νομικής
μορφής φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οργανώνει όλες τις διοικητικές
υπηρεσίες που αφορούν την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Κινήματος,
διορίζει το λογιστή του Κινήματος, διοικεί το προσωπικό αυτού, αποφασίζει
και συντονίζει το έργο και την προσφορά των εθελοντών που τυχόν εργάζονται
στα γραφεία του Κινήματος, οργανώνει και διοικεί τις οικονομικές υπηρεσίες
του Κινήματος, διαχειρίζεται όλες τις οικονομικές δοσοληψίες, τις εισπραξεις, τα
έσοδα, τις συνδρομές, τις εισφορές και τις χορηγίες των μελών και των φίλων
του Κινήματος, προβαίνει στη σύνταξη του ετήσιου και των μηνιαίων
προϋπολογισμών και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Κινήματος,
στη διενέργεια οικονομικών εξορμήσεων, στη διαχείριση τυχόν κουπονιών
οικονομικής ενίσχυσης του Κινήματος, στην κίνηση των τραπεζικών
λογαριασμών του Κινήματος, την ανάληψη, κατάθεση, είσπραξη και πληρωμή
μετρητών χρημάτων, την έκδοση, οπισθογράφηση, μεταβίβαση και είσπραξη
επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών και πάσης φύσεως αξιογράφων και
στην τήρηση των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία βιβλίων και
στοιχείων Κ.Β.Σ. του Κινήματος.
Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής
και φροντίζει με πάσα επιμέλεια για την εκπλήρωση των σκοπών του Κινήματος
και τον συντονισμό των δράσεών του.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τουν Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Α’ ή,
εναλλακτικά, ο Β’ Αντιπρόεδρος.
Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κινήματος εκλείψει, παραιτηθεί, ανακληθεί ή
εκπέσει από το αξίωμά του, τότε ο Α’ ή, εναλλακτικά, ο Β’ Αντιπρόεδρος που τον
αναπληρώνουν προσωρινά, υποχρεούνται να συγκαλέσουν άμεσα, με ειδική για
το σκοπό αυτό απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, το αργότερο εντός τριάντα

Καταστατικό | 02-10-2013

29

(30) ημερών από την ημεροηνία που εξέλειψε, παραιτήθηκε, ανακλήθηκε ή
εξέπεσε του αξιώματός του ο Πρόεδρος του Κινήματος, έκτακτη Γενική
Συνέλευση των μελών του, με αποκλειστικό θέμα ημερησίας διάταξης την
εκλογή νέου Προέδρου του Κινήματος, που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις και τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.
Η θητεία του νέου Προέδρου του Κινήματος που εκλέγεται κατά τα ανωτέρω, σε
αντικατάσταση Προέδρου που εξέλειψε, παραιτήθηκε, ανακλήθηκε ή εξέπεσε
του αξιώματός του, διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής
που συγκάλεσε την έκτακτη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την εκλογή του.
Για την καλλίτερη, εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Κινήματος και για
τις ανάγκες της καθημερινής διαχείρισης και εκπροσώπησής του ενώπιον κάθε
φορέα, δημόσιου ή ιδιωτικού και ενώπιον κάθε αρχής και τραπεζικού ιδρύματος,
η Διοικούσα Επιτροπή, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κινήματος, μπορεί
να αναθέτει με ειδική για το σκοπό αυτό, έγγραφη εντολή και εξουσιοδότηση,
την εκπροσώπηση του Κινήματος για συγκεκριμένες μόνο πράξεις στον Γενικό
Διευθυντή ή, εναλλακτικά, στον Ταμία του Κινήματος οι οποίοι, δυνάμει του
πρακτικού συνεδρίασης από το οποίο προκύπτει η σχετική εντολή της
Διοικούσας Επιτροπής και η έκταση αυτής, μπορούν να εκπροσωπούν και να
δεσμεύουν το Κίνημα με την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα
αυτού, μόνο στα πλαίσια και υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις, τους
περιορισμούς και τα ασυμβίβαστα της εντολής που έλαβαν κατά τα ανωτέρω
από τη Διοικούσα Επιτροπή του Κινήματος.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, οποιαδήπτε στιγμή τα ετήσια έσοδα
του Κινήματος από συνδρομές και χορηγίες των μελών του, χορηγίες φίλων
του, εισπράξεις από διάθεση κουπονιών, συνδρομές και οι λοιπές εισπράξεις από
διάθεση εντύπων και εκδόσεων, εισπράξεις από δημόσιες εκδηλώσεις,
μερίσματα, τόκους και έσοδα από την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης
περιουσίας του, επιχορηγήσεις από εθνικούς και διεθνείς πόρους, οργανισμούς,
φορείς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση,και από δωρεές και κληρονομιές από
μέλη και φίλους του, ανέλθουν στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000)
ευρώ, συστήνεται υποχρεωτικά ανεξάρτητη, τριμελής (3μελής) «Επιτροπή
Οικονομικού Ελέγχου», με ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, για την άσκηση του
οικονομικού ελέγχου από ανεξάρτητο, καταστατικό όργανο του Κινήματος, του
οποίαυ ο διορισμός των μελών οριστικοποιείται από την επόμενη Γενική
Συνέλευση, η οποία επικυρώνει ή ακυρώνει τον κατά τα ανωτέρω διορισμό τους.
Στην περίπτωση ακύρωσης του διορισμού ενός ή περισσοτέρων μελών, η Γενική
Συνέλευση εκλέγει τα νέα μέλη της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου, σε
αντικατάσταση αυτών των οποίων ο διορισμός από τη Διοικούσα Επιτροπή
ακυρώθηκε, από τα παρόντα μόνο μέλη στη Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με
τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις εκλογής του παρόντος Καταστατικού.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου είναι τριετής (3ετής)
και δύναται κατά τη λήξη της να ανανεωθεί, για μία μόνο φορά, με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης του Κινήματος.
Τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου, τα οποία δεν επιτρέπεται να
συμμετέχουν σε άλλα όργανα του Κινήματος, ούτε να έχουν οποιαδήποτε

Καταστατικό | 02-10-2013

30

έμμισθη ή άλλη οικονομικής φύσης σχέση με αυτό, εκλέγουν με ανεξάρτητη
εσωτερική ψηφοφορία τον Ειδικό Γραμματέα της Επιτροπής Οικονομικού
Ελέγχου, οι δε αρμοδιότητες τους είναι η εποπτεία και ο έλεγχος της οικονομικής
διαχείρισης του Κινήματος, η εξεύρεση πόρων,
η επικύρωση των
προϋπολογισμών και ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που
συντάσσει η Διοικούσα Επιτροπή, καθώς και οι τακτικοί και έκτακτοι
διαχειριστικοί και ταμειακοί έλεγχοι όλων των οργάνων, των κεντρικών και
περιφερειακών γραφείων, των καταστημάτων και των τοπικών οργανώσεων
του Κινήματος.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου λαμβάνονται μόνον
ομόφωνα.
Τα ζητήματα που αφορούν την αρτίοτητα, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της
οικονομικής οργάνωσης και των οικονομικών υπηρεσιών του Κινήματος,
ρυθμίζονται από τον ειδικό Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου, που καταρτίζεται
με αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου και
επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση.
Η οικονομική διαχείριση του Κινήματος διέπεται από τις αρχές της χρηστής
διαχείρισης, του συλλογικού ελέγχου, της διαφάνειας και της λογοδοσίας.
Μοναδικό αρμόδιο όργανο για το διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο του
Κινήματος είναι η Επιτροπή Οικονομικού Έλέγχου και, μέχρι τη σύστασή της,
σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, η ανωτέρω αρμοδιότητα ανήκει κατ’
αποκλειστικότητα στη Γενική Συνέλευση του Κινήματος.
Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου υποχρεούται να διασφαλίζει την αυστηρή
εποπτεία των οικονομικών λειτουργιών του Κινήματος, τη διαφάνεια στην
οικονομική διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού εσωτερικού
ελέγχου και λειτουργίας της, ότι όλα τα έσοδα και οι δαπάνες σε κεντρικό και
περιφερειακό επίπεδο, αφού ελεγχθούν και εγκριθούν, δημοσιοποιούνται
τακτικά, αναρτώμενα στην ιστοσελίδα του Κινήματος, ότι οι οικονομικοί πόροι
του Κινήματος προέρχονται από τις συνδρομές και τις χορηγίες των μελών, τις
χορηγίες φίλων και τη διάθεση κουπονιών και ότι εξασφαλίζεται η οικονομική
αυτοτέλεια των περιφερειακών οργανώσεων του Κινήματος, με την αναλογική
και δίκαιη κατανομή των πόρων του ανά την επικράτεια.
Ο Ειδικός Γραμματέας της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου αναφέρεται κατά
την άσκηση των καθηκόντων του αποκλειστικά και μόνο στη Γενική Συνέλευση
του Κινήματος, μπορεί να είναι μέλος του Κινήματος και, εφόσον συντρέχουν
ειδικοί λόγοι, όπως, εντελώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το ασυμβίβαστο με
άλλη ιδιότητα που μπορεί να διαθέτει ή με αξίωμα που μπορεί να κατέχει σε
άλλο φορέα, με ειδική για το σκοπό αυτό και αιτιολογημένη απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να μην είναι μέλος του Κινήματος.
Ειδικός Γραμματέας της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου του Κινήματος
ορίζεται εξειδικευμένος λογιστής – φοροτέχνης ή ορκωτός ελεγκτής-λογιστής, εν
ενεργεία μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, με αποδεδειγμένη εμπειρία
στον έλεγχο μεγάλων επιχειρήσεων, σωματείων, πολιτικών κομμάτων,
κινημάτων και συλλογικών φορέων πάσης φύσης, που τηρούν βιβλία τρίτης
κατηγορίας και υπόκεινται σε ετήσιο τακτικό έλεγχο των οικονομικών τους
καταστάσεων.
Καταστατικό | 02-10-2013

31

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΛΟΙΠΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
[12.α] ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο Γενικός Διευθυντής του Κινήματος εκλέγεται κατά πλειοψηφία από τα μέλη
της Διοικούσας Επιτροπής και, δυνάμει απόφασης αυτής περί παροχής στο
Γενικό Διευθυντή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης να εκπροσωπεί και να
δεσμεύει μόνος, για συγκεκριμένες μόνο πράξεις το Κίνημα, τη Διοικούσα
Επιτροπή και τον Πρόεδρο του Κινήματος, στα πλαίσια των διατάξεων του
παρόντος Καταστατικού και της έκτασης της ανωτέρω εντολής, ο Γενικός
Διευθυντής μπορεί να αποτελεί το νόμιμο εκπρόσωπο του Κινήματος, να
εκπροσωπεί και να δεσμεύει το Κίνημα μόνος του, με την υπογραφή του
τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα του Κινήματος, περιοριστικά και μόνο για τις
εξής συγκεκριμένες πράξεις :
Να διαθέτει την ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση σε όλες τις
εξωδικαστικές και ένδικες διαδικασίες και πράξεις του Κινήματος,
εκπροσωπόντας αυτό σε όλα τα πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια,
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε κάθε βαθμό δικαιοσύνης και στάδιο εκάστης
δίκης, να προσλαμβάνει και να απολύει το έμμισθο προσωπικό του Κινήματος
και τους εθελοντές, τους συνεργαζόμενους δικηγόρους, λογιστές, αναλογιστές,
ορκωτούς ελεγκτές και πραγματογνώμονες, να ασκεί τη διοίκηση, τη
λειτουργική διαχείριση και την εκπροσώπηση του Κινήματος προς τρίτα φυσικά
και νομικά πρόσπωπα, δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, προμηθευτές, παρόχους
υπηρεσιών, εκμισθωτές, εργολάβους, τραπεζικά ιδρύματα, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και
φορείς κάθε μορφής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να οργανώνει όλες τις
διοικητικές υπηρεσίες που αφορούν την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του
Κινήματος, να διορίζει το λογιστή του Κινήματος, να διοικεί το προσωπικό
αυτού, να συντονίζει το έργο και την προσφορά των εθελοντών που τυχόν
εργάζονται στα γραφεία του Κινήματος, να οργανώνει και διοικεί τις
οικονομικές υπηρεσίες του Κινήματος, να διαχειρίζεται, σε συνεργασία με τον
Ταμία του Κινήματος, τις οικονομικές δοσοληψίες, τις συνδρομές, τις εισφορές
και τις χορηγίες των μελών και των φίλων του Κινήματος, να προβαίνει στη
σύνταξη του ετήσιου και των μηνιαίων προϋπολογισμών και των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων του Κινήματος, στη διενέργεια οικονομικών
εξορμήσεων, στη διαχείριση τυχόν κουπονιών οικονομικής ενίσχυσης του
Κινήματος, στην κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του Κινήματος, την
ανάληψη, κατάθεση, είσπραξη και πληρωμή μετρητών χρημάτων, την έκδοση,
οπισθογράφηση, μεταβίβαση και είσπραξη επιταγών, γραμματίων,
συναλλαγματικών και πάσης φύσεως αξιογράφων και στην τήρηση των
προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία βιβλίων και στοιχείων ΚΒΣ του
Κινήματος.
Τον Γενικό Διευθυντή κωλυόμενο ή απόντα, αναπληρώνει και αντικαθιστά
μόνον ο Γενικός Γραμματέας του Κινήματος.
Η ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή είναι ασυμβίβαστη με αυτή του Ταμία του
Κινήματος.
[12.β] ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας του Κινήματος εκλέγεται κατά πλειοψηφία από τα μέλη
της Διοικούσας Επιτροπής, διευθύνει και εποπτεύει τον στρατηγικό σχεδιασμό

Καταστατικό | 02-10-2013

32

και τις δράσεις κοινωνικού και οικονομικού ακτιβισμού του Κινήματος, δρα και
αποφασίζει στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και της
Διοικούσας Επιτροπής και συντονίζει τις δράσεις όλων των οργάνων του
Κινήματος, στα πλαίσια του νόμου, της Ιδρυτικής Διακύρηξης και των διατάξεων
του παρόντος Καταστατικού, ενημερώνει τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής για
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συντάσσει και δημοσιεύει τις προσκλήσεις
και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Δικοικούσας Επιτροπής και της Γενικής
Συνέλευσης, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα και την
αλληλογραφία του Κινήματος, τηρεί το μητρώο μελών και έχει την ευθύνη για τη
φύλαξη των αρχείων και της μίας εκ των δύο σφραγίδων του Κινήματος.
Τον Γενικό Γραμματέα κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει και αντικαθιστά ο
Γενικός Διευθυντής του Κινήματος.
Ο Γενικός Γραμματέας παρέχει γραπτές εισηγήσεις και προτάσεις στη Διοικουσα
Επιτροπή, την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, τη Γραμματεία Νομικής
Προστασίας και στις λοιπές γραμματείες και τα όργανα του Κινήματος, για την
διευκόλυνση και την υποστήριξη του έργου, των δραστηριοτήτων και των επί
μέρους δράσεων αυτού και συντονίζει το έργο και τις δράσεις όλων των Ειδικών
Γραματέων, για την καλλίτερη και αποδοτικότερη παραγωγή του έργου του
Κινήματος.
Λόγω του ασυμβίβαστου των ιδιοτήτων του Γενικού Διευθυτνή με αυτή του
Ταμία και αντίστροφα, στις περιπτώσεις που ο Γενικός Γραμματέας
αναπληρώνει ή αντικαθιστά έναν εκ των δύο, απαγορεύεται να διενεργεί
πράξεις που ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης και τις αρμοδιότητες του δεύτερου.

[12.γ] ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας του Κινήματος εκλέγεται κατά πλειοψηφία από τα μέλη της
Διοικούσας Επιτροπής και έχει την ευθύνη φύλαξης και διαχείρισης του ταμείου,
εισπράττει μετρητά χρήματα και παραλαμβάνει επιταγές, γραμμάτια,
συναλλαγματικές και πάσης φύσεως αξιόγραφα μόνο με διπλότυπες αποδείξεις
που φέρουν τη σφραγίδα του Κινήματος και την υπογραφή του, διενεργεί
πληρωμές με μετρητά χρήματα από το ταμείο του Κινήματος μόνο με διπλότυπο
ένταλμα που εκδίδεται με έγκριση της δαπάνης από τη Διοικούσα Επιτροπή και
υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή, εναλλακτικά, από το Γενικό Διευθυντή του
Κινήματος και φέρει τη σφραγίδα του Κινήματος και την υπογραφή του και
παραδίδει σε τρίτους επιταγές, γραμμάτια, συναλλαγματικές και πάσης φύσεως
αξιόγραφα μόνο με διπλότυπα εντάλματα που φέρουν τη σφραγίδα του
Κινήματος και την υπογραφή του.
Τον ταμία κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας και, σε
περίπτωση που απουσιάζουν ή κωλύονται και οι δύο, οποιοδήποτε άλλο μέλος
της Διοικούσας Επιτροπής, εκτός του Γενικού Διευθυντή, κατόπιν
εξουσιοδότησης αυτής.
Η ιδιότητα του Ταμία είναι ασυμβίβαστη με αυτή του Γενικού Διευθυντή.
[12.δ] ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τα υπόλοιπα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής έχουν τις αρμοδιότητες που τους
αναθέτει το όργανο κατά τη συγκρότησή του σε σώμα.
Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί επίσης με απόφασή της να ορίζει ειδικότερα
καθήκοντα και αρμοδιότητες στα μέλη της, καθώς και να αναθέτει σε

Καταστατικό | 02-10-2013

33

οποιοδήποτε μέλος της, ή άλλο μέλος του Κινήματος, ή τρίτο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, τη διενέργεια ορισμένων μόνο πράξεων της αρμοδιότητάς της.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, συστήνεται ειδική «Γραμματεία
Νομικής Προστασίας» του Κινήματος,
για την παροχή ενημέρωσης,
πληροφοριών, συμβουλών και για την προώθηση και εκπροσώπηση των
συλλογικών και ατομικών συμφερόντων των μελών του Κινήματος ενώπιον του
τραπεζικού και του εν γένει χρηματοοικονομικού συστήματος και των
χρηματαγορών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, των τραπεζικών ιδρυμάτων και
των επιχειρήσεων του ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου, των
επιχειρήσεων υπενθύμισης οφειλών, των λεγόμενων εισπρακτικών εταιρειών,
ενώπιον κάθε Ελληνικής, αλλοδαπής και διεθνούς αρχής, οργανισμού και
φορέα, της Τρόικα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου, του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, καθώς και στη δικαιοσύνη, σε όλα τα δικαστήρια και σε κάθε βαθμό
δικαιοδοσίας, στη διοίκηση, το δημόσιο, τις φορολογικές αρχές και τους
ελεγκτικούς μηχανισμούς των δημοσίων εσόδων, τα ασφαλιστικά ταμεία και
στα εν γένει όργανα και τους φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν
τους καταθέτες, αποταμιευτές, ομολογιούχους, δανειολήπτες, οφειλέτες του
δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων και τους ασφαλισμένους και
δικαιούχους ασφαλιστικών παροχών και αποζημιώσεων από ιδιωτικές
ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
Με την ίδια ως άνω απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, ορίζεται αρμόδιος
Ειδικός Γραμματέας Νομικής Προστασίας του Κινήματος, εξειδικευμένος
δικηγόρος, ενεργό μέλος Ελληνικού Δικηγορικού Συλλόγου, με αποδεδειγμένη
εμπειρία σε θέματα τραπεζών, καταναλωτικής, στεγαστικής, επιχειρηματικής
πίστης και δανειοληπτών, καθώς επίσης σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης,
εσόδων και οφειλών στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Ο Ειδικός Γραμματέας Νομικής Προστασίας αναφέρεται κατά την άσκηση των
καθηκόντων του αποκλειστικά και μόνο στη Διοικούσα Επιτροπή του
Κινήματος, μπορεί να είναι μέλος αυτής και, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι,
όπως, εντελώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το ασυμβίβαστο με άλλη
ιδιότητα που μπορεί να διαθέτει ή με αξίωμα που μπορεί να κατέχει σε άλλο
φορέα, με αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, μπορεί να μην
είναι μέλος του Κινήματος.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, που οριστικοποιείται από την πρώτη
Γενική Συνέλευση, συστήνεται ανεξάρτητη, ειδική τριμελής (3μελής)
«Γραμματεία Διαφάνειας και Δεοντολογίας» του Κινήματος, με ένα (1)
αναπληρωματικό μέλος, για την άσκηση του ελέγχου της διαφάνειας της
λειτουργίας του Κινήματος, των οργάνων και των γραμματειών αυτού και την
εποπτεία του σεβασμού και τήρησης της δεοντολογίας, σύμφωνα με την
Ιδρυτική Διακήρυξη και το παρόν Καταστατικό, προκειμένου να διασφαλίζεται

Καταστατικό | 02-10-2013

34

ότι το Κίνημα λειτουργεί με διαφανείς διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα της
οργάνωσης και της λειτουργίας του, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε όλες τις
πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις, την οργανωτική του λειτουργία και την
εμπιστευτικότητα συγκεκριμένων πληροφοριών και ευαίσθητων δεδομένων,
όπου αυτό απαιτείται, από ανεξάρτητη, ειδική γραμματεία του Κινήματος, της
οποίας ο διορισμός των μελών οριστικοποιείται από την επόμενη του διορισμού
τους Γενική Συνέλευση του Κινήματος, η οποία επικυρώνει ή ακυρώνει τον κατά
τα ανωτέρω διορισμό τους.
Στην περίπτωση ακύρωσης του διορισμού ενός ή περισσοτέρων μελών, η Γενική
Συνέλευση εκλέγει τα νέα μέλη της Γραμματείας Διαφάνειας και Δεοντολογίας,
σε αντικατάσταση αυτών των οποίων ο διορισμός από τη Διοικούσα Επιτροπή
ακυρώθηκε, από τα παρόντα μόνο μέλη στη Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με
τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις εκλογής του παρόντος Καταστατικού.
Η θητεία των μελών της Γραμματείας Διαφάνειας και Δεοντολογίας είναι
τριετής (3ετής) και δύναται κατά τη λήξη της να ανανεωθεί για τρεις (3) μόνο
φορές, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Κινήματος.
Τα μέλη της Γραμματείας Διαφάνειας και Δεοντολογίας δεν επιτρέπεται να
συμμετέχουν σε άλλα όργανα του Κινήματος, ούτε να έχουν οποιαδήποτε
έμμισθη ή άλλη οικονομικής φύσης σχέση με αυτό, εκλέγουν με ανεξάρτητη
εσωτερική ψηφοφορία τον Ειδικό Γραμματέα Διαφάνειας και Δεοντολογίας του
Κινήματος, που μπορεί να είναι μόνον συνταξιούχος Εισαγγελέας ή Δικαστής, ή
επιφανής Νομικός, εν ενεργεία ή συνταξιούχος Καθηγητής Πανεπιστημίου, ή εν
ενεργεία μόνο Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος Ελληνικού Δικηγορικού
Συλλόγου.
Οι αποφάσεις της Γραμματείας Διαφάνειας και Δεοντολογίας λαμβάνονται
μόνον ομόφωνα.
Η Γραμματεία Διαφάνειας και Δεοντολογίας εξειδικεύει με ειδικό κανονισμό όλες
τις διαδικασίες λογοδοσίας, αξιολόγησης, επίπληξης, διαγιραφής και ανάκλησης,
οι οποίες τίθενται προς κύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση του Κινήματος.
Η Γραμματεία Διαφάνειας και Δεοντολογίας υποχρεούται να διασφαλίζει ότι
κάθε απόφαση ή πράξη καταστατικού ή άλλου οργάνου, επιτροπής και
γραμματείας του Κινήματος, δημοσιοποιείται υποχρεωτικά, με ευθύνη του
οργάνου, στην ιστοσελίδα του Κινήματος αφού, μέσω του διαδικτύου και της
κατά τα ανωτέρω δημοσιοποίησης των δραστηριοτήτων των μελών και των
αποφάσεων των οργάνων, των επιτροπών και των γραμματειών του Κινήματος,
διασφαλίζεται η απόλυτη διαφάνεια της λειτουργίας του.
Η Γραμματεία Διαφάνειας και Δεοντολογίας υποχρεούται να διασφαλίζει την
ανεξαρτησία και την αυτονομία του Κινήματος απέναντι σε κάθε τρίτο πολιτικό,
ιδιωτικό και δημόσιο φορέα, τη δημόσια διοίκηση, το τραπεζικό σύστημα, τον
ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο και κάθε ελεγχόμενο ή συνεργαζόμενο με
αυτά φορέα και επιχείρηση, ιδιαίτερα δε τις εταιρείες υπενθύμισης οφειλών, τις
λεγόμενες εισπρακτικές εταιρείες, τις φορολογικές αρχές, τα ασφαλιστικά
ταμεία, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Η Γραμματεία Διαφάνειας και Δεοντολογίας υποχρεούται να διασφαλίζει ότι η
λειτουργία και οι δράσεις του Κινήματος αντλούν νομιμοποίηση μόνον από τη
βούληση των μελών του, την Ιδρυτική Διακήρυξη, το Καταστατικό και τη Γενική
του Συνέλευση και δεν επηρεάζεται ούτε στο ελάχιστο από οποιαδήποτε
Καταστατικό | 02-10-2013

35

συμφέροντα που μπορεί να εμποδίζουν, να καθυστερούν ή να αντιστρατεύονται
την εκπλήρωση των σκοπών του.
Η Γραμματεία Διαφάνειας και Δεοντολογίας υποχρεούται να διασφαλίζει ότι
θεμελιώδης υποχρέωση όλων των προσώπων που αναλαμβάνουν αρμοδιότητες
δυνάμει διορισμού ή εκλογής τους στο Κίνημα, είναι η υποχρεωτική λογοδοσία,
ήτοι η τακτική λογοδοσία των αιρετών οργάνων στα όργανα από τα οποία
εξελέγησαν και η έκτακτη λογοδοσία όλων στη Γενική Συνέλευση, όταν αυτό
ζητηθεί ομόφωνα από τα μέλη των οργάνων του Κινήματος, μέλος των οποίων
αφορά το αίτημα της έκτακτης λογοδοσίας.
Η λογοδοσία αφορά στην εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης,
στην τήρηση και εφαρμογή της Ιδρυτικής Διακύρηξης,
του παρόντος
Καταστατικού και στη δημοκρατική, συλλογική και διαφανή λειτουργία των
οργάνων και των γραμματειών του Κινήματος.
Η Γραμματεία Διαφάνειας και Δεοντολογίας υποχρεούται να διασφαλίζει ότι η
εσωκινηματική δημοκρατία, ο διάλογος και η παραγωγική αντιπαράθεση ιδεών,
απόψεων, τάσεων και συνιστωσών, αποτελούν καταστατικό δικαίωμα όλων
των μελών του Κινήματος.
Οι συλλογικές αποφάσεις του Κινήματος είναι δεσμευτικές για κάθε μέλος
αυτού και αποτελούν τον βασικό άξονα πέριξ του οποίου διαμορφώνονται και
διακινούνται όλες οι ιδέες, οι απόψεις και ο δημόσιος λόγος των μελών του
Κινήματος.
Ο δημοκρατικός διάλογος αποτελεί προαπαιτούμενο και μέσω αυτού
προωθείται η συνοχή των ιδεών, των δραστηριοτήτων και των ακτιβιστικών
δράσεων όλων των μελών του Κινήματος ενώ, καταστατική και απαράβατη
δέσμευση για όλα τα μέλη του Κινήματος, είναι οι αρχές της συλλογικότητας και
της πλειοψηφίας.
Κάθε έγγραφο ερώτημα ή αίτημα που υποβάλλεται στα αρμόδια όργανα και τις
γραμματείες του Κινήματος πρέπει να απαντάται το αργότερο εντός σαράντα
πέντε (45) ημερών, πλην των περιπτώσεων που συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οι
οποίοι πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς.
Η Γραμματεία Διαφάνειας και Δεοντολογίας υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τα
μέλη και τα όργανα του Κινήματος τηρούν τους κανόνες ορθής χρήσης του
διαδικτύου και των ηλεκτρονικών μέσων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης,
ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ορθής και δεοντολογικής τους
χρήσης, της ευπρέπειας, του αλληλοσεβασμού, της ηθικής και υπεύθυνης
συμπεριφοράς και της δημιουργικής μεταξύ τους αλληλεπίδρασης.
Η Γραμματεία Διαφάνειας και Δεοντολογίας επιβάλλει, μόνο με ομόφωνη και
επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση των μελών της, πειθαρχικές ποινές, ανάλογα
με το μέγεθος του παραπτώματος, της παράβασης ή του σφάλματος που
καλείται να εξετάσει.
Οι επιβαλλόμενες από τη Γραμματεία Διαφάνειας και Δεοντολογίας Πειθερχικές
Ποινές μπορεί να είναι, περιοριστικά, μόνον οι εξής :
1. Έγγραφη Επίπληξη
2. Προσωρινή Διαγραφή
3. Οριστική Διαγραφή
Η ομόφωνη απόφαση της Γραμματείας Διαφάνειας και Δεοντολογίας περί
επιβολής πειθαρχικών ποινών σε μέλος του Κινήματος, κοινοποιείται
Καταστατικό | 02-10-2013

36

υποχρεωτικά στον Πρόεδρο και τη Διοικούσα Επιτροπή του Κινήματος και
γνωστοποιείται εγγράφως στο θιγόμενο μέλος.
Σε κάθε όμως περίπτωση, το θιγόμενο μέλος πρέπει να καλείται από τη
Γραμματεία Διαφάνειας και Δεοντολογίας σε ακρόαση και απολογία, με εξώδικη
ή έγγραφη πρόκληση που του επιδίδεται με απόδειξη, δέκα (10) τουλάχιστον
εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του οργάνου, επί ποινή αυτοδίκαιης
ακυρότητας της απόφασης.
Αν το θιγόμενο μέλος δεν υποβάλλει γραπτή απολογία ή δεν εμφανισθεί για να
απολογηθεί προφορικά ενώπιον της Γραμματείας Διαφάνειας και Δεοντολογίας,
αυτή αποφασίζει και κρίνει αυτοβούλως ερήμην του, ανευ ακροάσεως και
απολογίας.
Κατά της ομόφωνης απόφασης της Γραμματείας Διαφάνειας και Δεοντολογίας,
το θιγόμενο μέλος έχει δικαίωμα να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση του
Κινήματος, η οποία επικυρώνει και καθιστά αμετάκλητες τις σχετικές
αποφάσεις της Γραμματείας Διαφάνειας και Δεοντολογίας, ή τις ακυρώνει και
τις ανακαλεί.
Το προσφεύγον μέλος υποχρεούται να απολογηθεί με έγγραφες εξηγήσεις ή
προφορικά ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Κινήματος, μετά από εξώδικη ή
έγγραφη πρόκληση που του επιδίδεται με απόδειξη, 10 τουλάχιστον εργάσιμες
ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Εφόσον το προσφεύγον μέλος δεν παρουσιαστεί ή, παρουσιαζόμενο, αρνείται να
απολογηθεί, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και κρίνει αυτοβούλως ερήμην του
και ανακαλεί, ακυρώνει ή επικυρώνει αμετάκλητα την προσβαλόμενη ομόφωνη
απόφαση της Γραμματείας Διαφάνειας και Δεοντολογίας.
Η Γραμματεία Διαφάνειας και Δεοντολογίας επιλαμβάνεται των υποθέσεων που
έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη λειτουργία του κινήματος, αυτεπαγγέλτως ή μετά
από αναφορά της Διοικούσας Επιτροπής ή του Προέδρου του Κινήματος, ή μετά
από έγγραφη καταγγελία που της κοινοποιείται από μέλος ή φίλο του
Κινήματος.
Η Γραμματεία Διαφάνειας και Δεοντολογίας υποχρεούται να εξετάζει κάθε κατά
τα ανωτέρω αναφορά και καταγγελία και να επιλαμβάνεται αρμοδίως, για τη
διασφάλιση των αρχών διαφάνειας και δεοντολογίας του Κινήματος και
δύναται να επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως, στα πλαίσια της ανεξαρτησίας που
της διασφαλίζει με το παρόν Καταστατικό, για κάθε ζήτημα διαφάνειας και
δεοντολογίας που έχει κατά την κρίση της ιδιαίτερη βαρύτητα στην λειτουργία
του Κινήματος.
Ο Ειδικός Γραμματέας Διαφάνειας και Δεοντολογίας, σε κάθε συνεδρίαση της
Διοικουσας Επιτροπής, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει έκθεση για την
εφαρμογή των κανόνων διαφάνειας και δεντολογίας, σύμφωνα με την Ιδρυτική
Διακήρυξη και το παρόν Καταστατικό, με ειδική αναφορά στην τήρηση και
διαχείριση του αρχείου και του μητρώου μελών του Κινήματος και των
μεταβολών του.
Ο Ειδικός Γραμματέας Διαφάνειας και Δεοντολογίας αναφέρεται κατά την
άσκηση των καθηκόντων του αποκλειστικά και μόνο στη Γενική Συνέλευση και
τη Διοικούσα Επιτροπή του Κινήματος, μπορεί να είναι μέλος αυτής και, εφόσον
συντρέχουν ειδικοί λόγοι, όπως, εντελώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το
ασυμβίβαστο με άλλη ιδιότητα που μπορεί να διαθέτει ή με αξίωμα που μπορεί
Καταστατικό | 02-10-2013

37

να κατέχει σε άλλο φορέα, με αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας
Επιτροπής, μπορεί να μην είναι μέλος του Κινήματος.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΝΑΚΛΗΤΟΤΗΤΑ
Στα πλαίσια της δημοκρατίας, της κινηματικής οργάνωσης, της διαφάνειας και
της συλλογικής διακυβέρνησης, διοίκησης, οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου
του Κινήματος, όλα τα μέλη, τα καταστατικά και τα λοιπά θεσμικά όργανα
αυτού μπορεί να ανακληθούν και να εκπέσουν από την ιδιότητα και τα
αξιώματά τους, με την εναντίον τους καταγγελία, υποβολή και κατάθεση
έγγραφης πρότασης μομφής, από ένα ή περισσότερα, ανάλογα με την
περίπτωση, ταμειακά ενήμερα μέλη του Κινήματος.
Η πρόταση μομφής, η οποία μπορεί να στρέφεται εναντίον ενός συγκεκριμένου
ή περισσότερων μελών του Κινήματος ή μελών συλλογικών οργάνων ή
γραμματειών αυτού, ή ακόμη εναντίον ολόκληρου συλλογικού οργάνου ή
γραμματείας του Κινήματος,
πρέπει να είναι ορισμένη, σαφής,
εμπεριστατωμένη και
επαρκώς αιτιολογημένη, άλλως απορρίπτεται ως
αβάσιμη, αόριστη και χωρίς επαρκή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, και
κατατίθεται αποκλειστικά στη Γραμματεία Διαφάνειας και Δεοντολογίας του
Κινήματος, στις εξής μόνο περιπτώσεις :
1. Όταν το καταγγελόμενο μέλος του Κινήματος ή οποιουδήποτε συλλογικού
οργάνου ή γραμματείας αυτού, κατηγορείται αιτιολογημένα ότι αδιαφορεί
για τις δραστηριότητες του Κινήματος και απουσιάζει αδικαιολόγητα σε
περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες Γενικές Συνελεύσεις, ή σε τρεις (3)
συνεχόμενες ή σε οκτώ (8) συνολικά τακτικές συνεδριάσεις συλλογικού
οργάνου ή γραμματείας του Κινήματος και, στην περίπτωση αυτή, το
αρμόδιο συλλογικό όργανο ή γραμματεία και η Γραμματεία Διαφάνειας και
Δεοντολογίας του Κινήματος δεν έχουν ακόμη κινήσει εναντίον του τη
διαδικασία έκπτωσης του και, εφόσον συντρέχει η περίπτωση, τη
διαδικασία επιβολής των προβλεπομένων από το παρόν Καταστατικό
πειθαρχικών κυρώσεων.
2. Όταν στο καταγγελόμενο μέλος του Κινήματος ή οποιουδήποτε συλλογικού
οργάνου ή γραμματείας αυτού, έχει επανηλειμμένα επιβληθεί η πειθαρχική
ποινή της έγγραφης επίπληξης από τη Γραμματεία Διαφάνειας και
Δεοντολογίας του Κινήματος για δύο (2) τουλάχιστον φορές και, παρά
ταύτα, συνεχίζει να μη συμμορφώνεται στις αποφάσεις της και, η
Γραμματεία Διαφάνειας και Δεοντολογίας του Κινήματος, δεν έχει ακόμη
κινήσει εναντίον του τη διαδικασία επιβολής των πειθαρχικών κυρώσεων
της προσωρινής ή της οριστικής διαγραφής του από το Κίνημα.
3. Όταν το καταγγελόμενο μέλος του Κινήματος ή οποιουδήποτε συλλογικού
οργάνου ή γραμματείας αυτού, ή οποιοδήποτε ολόκληρο συλλογικό όργανο
ή γραμματεία του Κινήματος, προβαίνει αποδεδειγμένα σε εκδηλώσεις,
πράξεις και παραλήψεις που αντιστρατεύονται ή παραβαίνουν τις αρχές της
Ιδρυτικής Διακήρυξης, της χρηστής διαχείρισης, της διαφάνειας και της
νομιμότητας των οικονομικών συναλλαγών και τις διατάξεις του παρόντος
Καταστατικού και, η Γραμματεία Διαφάνειας και Δεοντολογίας του
Κινήματος, δεν έχει ακόμη κινήσει εναντίον του τη διαδικασία έκπτωσης και
Καταστατικό | 02-10-2013

38

της επιβολής των προβλεπόμενων από το παρόν Καταστατικό πειθαρχικών
κυρώσεων.
4. Όταν το καταγγελόμενο μέλος του Κινήματος ή οποιουδήποτε συλλογικού
οργάνου ή γραμματείας αυτού, ή οποιοδήποτε ολόκληρο συλλογικό όργανο
ή γραμματεία του Κινήματος, δεν τηρεί το Καταστατικό του Κινήματος,
δεν συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Λειτουργίας της Διοικούσας
Επιτροπής, της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου, της Γραμματείας Νομικής
Προστασίας και της Γραμματείας Διαφάνειας και Δεοντολογίας του
Κινήματος και δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις των ανωτέρω συλλογικών
οργάνων και γραμματειών, εφόσον τα συλλογικά αυτά όργανα και
γραμματείες του Κινήματος δεν έχουν ακόμη προβεί στην καταγγελία του ή
δεν έχουν ακόμη κινήσει εναντίον του τη διαδικασία έκπτωσης και της
επιβολής των προβλεπόμενων από το παρόν Καταστατικό πειθαρχικών
κυρώσεων.
5. Όταν το καταγγελόμενο μέλος του Κινήματος ή οποιουδήποτε συλλογικού
οργάνου ή γραμματείας αυτού, ή οποιοδήποτε ολόκληρο συλλογικό όργανο
ή γραμματεία του Κινήματος, εκθέτει αποδεδειγμένα το Κίνημα με το ήθος
και την εν γένει οικογενειακή, επαγγελματική, κοινωνική και διαδικτυακή
συμπεριφορά του ή προκαλεί αποδεδειγμένα με τις πράξεις και τις
παραλήψεις του, ουσιαστική βλάβη στη δημόσια εικόνα και τη λειτουργία
του Κινήματος, των συλλογικών οργάνων και των γραμματειών αυτού και η
Γραμματεία Διαφάνειας και Δεοντολογίας δεν έχει ακόμη κινήσει εναντίον
του τη διαδικασία έκπτωσης και της επιβολής των προβλεπόμενων από το
παρόν Καταστατικό πειθαρχικών κυρώσεων.
6. Όταν το καταγγελόμενο μέλος του Κινήματος ή οποιουδήποτε συλλογικού
οργάνου ή γραμματείας αυτού, έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κακουργηματικής μορφής οικονομικά εγκλήματα
(νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροδιαφυγή,
απάτη, υπεξαίρεση, τοκογλυφία και πλαστογραφία) και για ατιμωτικά
ποινικά αδικήματα (ψευδορκία, συκοφαντική δυσφήμιση, κλοπή,
βιαιοπραγία, ένοπλη ληστεία, απαγωγή, βιασμό, παιδεραστία,
ανθρωποκτονία, κλπ.) και η Γραμματεία Διαφάνειας και Δεοντολογίας δεν
έχει ακόμη κινήσει εναντίον του τη διαδικασία έκπτωσης και επιβολής των
προβλεπόμενων από το παρόν Καταστατικό πειθαρχικών κυρώσεων.
Η Πρόταση Μομφής υποβάλλεται :
 Από ένα μόνο ταμειακά ενήμερο μέλος του Κινήματος, όταν αφορά άλλο
μέλος του Κινήματος ή μη εκτελεστικό τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος
της Διοικούσας Επιτροπής, της Επιτροπής Οικονομικού Ελέχου, της
Γραμματείας Νομικής Προστασίας και της Γραμματείας Διαφάνειας και
Δεοντολογίας του Κινήματος.
 Από το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των ταμειακά ενήμερων μελών
του Κινήματος, όταν αφορά το Γενικό Διευθυντή, το Γενικό Γραμματέα, τον
Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου, τον
Ειδικό Γραμματέα της Γραμματείας Νομικής Προστασίας και τον Ειδικό
Γραμματέα της Γραμματείας Διαφάνειας και Δεοντολογίας του Κινήματος.
 Από το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των ταμειακά ενήμερων μελών
του Κινήματος, όταν αφορά τον Α’ και τον Β’ Αντιπρόεδρο του Κινήματος.
Καταστατικό | 02-10-2013

39

Από το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των ταμειακά ενήμερων
μελών του Κινήματος, όταν αφορά ολόκληρη τη Διοικούσα Επιτροπή, την
Επιτροπή Οικονομικού Ελέχου, τη Γραμματεία Νομικής Προστασίας και τη
Γραμματεία Διαφάνειας και Δεοντολογίας του Κινήματος.
 Από το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνόλου των ταμειακά ενήμερων
μελών του Κινήματος, όταν αφορά τον Πρόεδρο του Κινήματος.
Η πρόταση μομφής υποβάλεται στη Γραμματεία Διαφάνειας και Δεοντολογίας
του Κινήματος, η οποία υποχρεούται να εξετάσει το τυπικό μόνο μέρος αυτής, το
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε αριθμό
πρωτοκόλλου κατάθεσης, και να αποφασίσει αν θα την κάνει τυπικά δεκτή ως
ορισμένη, σαφή, εμπεριστατωμένη και επαρκώς αιτιολογημένη.
Στην περίπτωση που η Γραμματεία Διαφάνειας και Δεοντολογίας του Κινήματος
κρίνει ότι η πρόταση μομφής πρέπει τυπικά να απορριφθεί, ως αβάσιμη ή
αόριστη ή χωρίς επαρκή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, υποχρεούται να τη
θέσει οριστικά στο αρχείο, να καλέσει άμεσα, το αργότερο εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αρχειοθέτησής της σε απολογία όλα τα
μέλη του Κινήματος που την συνυπέγραψαν και την κατέθεσαν και να επιβάλλει
εναντίον τους, με αυστηρότητα, κάθε προβλεπόμενη από το παρόν Καταστατικό
πειθαρχική κυρώση, ανάλογα με το μέγεθος, τη σοβαρότητα και το
περιεγχόμενο των καταγγελιών της υποβληθείσας πρότασης μομφής.
Εφόσον η πρόταση μομφής γίνει τυπικά δεκτή από την Επιτροπή Διαφάνειας
και Δεοντολογίας του Κινήματος, αυτή υποχρεούται το αργότερο εντός τριάντα
(30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης, να
συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση του Κινήματος, με αποκλειστικό θέμα
ημερησίας διάταξης τη συζήτηση επί της ουσίας και τη λήψη απόφασης επί της
συγκεκριμένης πρότασης μομφής.
Η κατά τα ανωτέρω απόφαση της Γραμματείας Διαφάνειας και Δεοντολογίας
του Κινήματος είναι αμετάκλητη, αφού είτε η πρόταση μομφής γίνει τυπικά
δεκτή, είτε απορριφθεί, δεν χωρεί εναντίον της προσφυγή ή ένσταση από τους
ενδιαφερόμενους σε κανένα άλλο όργανο του Κινήματος.
Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο του Κινήματος που μπορεί να
κρίνει κατ’ ουσία την πρόταση μοφής.
Για τη λήψη της απόφασης επί της πρότασης μομφής απαιτείται απαρτία των
μισών τουλάχιστον ταμειακά ενήμερων μελών του Κινήματος και η απόλυτη
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών που παρευρίσκονται στη
συνεδρίαση.
Εξαιρετικά, για την περίπτωση της συζήτησης και της λήψης απόφασης επί της
πρότασης μομφής, δεν προβλέπεται η δυνατότητα σύγκλησης επαναληπτικής
Γενικής Συνέλευσης και, εφόσον δεν υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία των μισών
τουλάχιστον ταμειακά ενήμερων μελών του Κινήματος, λύεται η συνεδρίαση και
η πρόταση μομφής τίθεται αυτομάτως, οριστικά στο αρχείο.
Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση συνεδριάσει κατά τα ανωτέρω και
αποφασίσει ότι η πρόταση μομφής πρέπει να απορριφθεί κατ’ ουσία και να
τεθεί οριστικά στο αρχείο, η Γραμματεία Διαφάνειας και Δεοντολογίας του
Κινήματος υποχρεούται να καλέσει άμεσα, το αργότερο εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της ανωτέρω απόφασης σε
απολογία όλα τα μέλη του Κινήματος που συνυπέγραψαν και κατέθεσαν την
πρόταση μομφής και να εξετάσει αν συντρέχουν λόγοι για την εναντίον τους

Καταστατικό | 02-10-2013

40

επιβολή των προβλεπόμενων από το παρόν Καταστατικό πειθαρχικών
κυρώσεων, ανάλογα με το μέγεθος, τη σοβαρότητα και το περιεγχόμενο των
καταγγελιών της υποβληθείσας πρότασης μομφής και τον αριθμό των ψήφων
υπέρ που αυτή έλαβε στη Γενική Συνέλευση, ανεξάρτητα από την απόφαση
απόρριψής της.
Σε κάθε όμως περίπτωση, τα μέλη του Κινήματος που συνυπέγραψαν και
κατέθεσαν την πρόταση μομφής, επιβαρύνονται αναλογικά, ευθυνόμενοι έναντι
του Κινήματος ο καθένας εις ολόκληρον, με τα πάσης φύσης έξοδα που αφορούν
τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης που απέρριψε κατ’ ουσία την πρόταση
μομφής και την έθεσε οριστικά στο αρχείο.
Εφόσον η Γενική Συνέλευση συνεδριάσει κατά τα ανωτέρω και αποφασίσει ότι
η πρόταση μομφής γίνεται κατ’ ουσία δεκτή, με την ίδια απόφαση ανακαλείται
αυτόματα κάθε ιδιότητα και αξίωμα εντός του Κινήματος, των οργάνων και των
γραμματειών αυτού, όλων εκείνων των προσώπων κατά των οποίων η πρόταση
μομφής έγινε κατ’ ουσία δεκτή και, ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης
υποχρεούται να διαβιβάσει στην Επιτροπή Διαφάνειας και Δεοντολογίας του
Κινήματος, το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
λήψης της ανωτέρω απόφασης, θεωρημένο αντίγραφο αυτής, με την πλήρη και
αναλυτική αιτιολογία της, συνοδευόμενο από τα πρακτικά της συνεδρίασης της
Γενικής Συνέλευσης του Κινήματος και το σύνολο των εγγράφων και των
λοιπών αποδεικτικών μέσων που ελήφθησαν υπ’ όψη για τη λήψη της ανωτέρω
απόφασης.
Η Επιτροπή Διαφάνειας και Δεοντολογίας υποχρεούται, το αργότερο εντός
τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων από το
Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης του Κινήματος, να συνεδριάσει και να
αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, για την
επιβολή των πειθαρικών κυρώσεων της προσωρινής ή της οριστικής διαγραφής
από το Κίνημα, των μελών εκέινων κατά των οποίων η πρόταση μομφής έγινε
κατ’ ουσία δεκτή και ανακλήθηκε αυτόματα κάθε ιδιότητα και αξίωμα τους
εντός του Κινήματος, των οργάνων και των γραμματειών αυτού, από όπου
εξέπεσαν.
Η κατά τα ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Κινήματος είναι
αμετάκλητη, αφού είτε η πρόταση μομφής γίνει κατ’ ουσία δεκτή, είτε
απορριφθεί, δεν χωρεί εναντίον της
προσφυγή ή ένσταση από τους
ενδιαφερόμενους σε κανένα άλλο όργανο του Κινήματος.
Εξαιρετικά, για την τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού του
Κινήματος, απαιτείται η συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης αυτού με απαρτία
των μισών τουλάχιστον ταμειακά ενήμερων μελών του Κινήματος και η λήψη
μόνον ομόφωνης απόφασης του συνόλου των μελών που παρευρίσκονται στη
συνεδρίαση, ενώ δεν παρέχεται η δυνατότητα της σύγκλησης επαναληπτικής
Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη απόφασης επί της πρότασης μομφής.
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Οι αρχαιρεσίες για τη ανάδειξη και την εκλογή του Προέδρου και των τακτικών
και αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής, πραγματοποιούνται
κάθε τρία (3) χρόνια, κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του Κινήματος.
Καταστατικό | 02-10-2013

41

Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του Κινήματος στην οποία θα
πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη και την εκλογή του Προέδρου
και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής του
Κινήματος, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την 8η Ιουλίου 2015, ημέρα της
εβδομάδας Σάββατο και σε τόπο και ώρα που θα ανακοινωθεί νομότυπα και
εμπρόθεσμα από την πρώτη Διοικούσα Επιτροπή του Κινήματος, που ορίζεται
με το παρόν Καταστατικό.
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχει κάθε τακτικό μέλος του Κινήματος
που είναι ταμειακά ενήμερο.
Τα τακτικά μέλη του Κινήματος αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία εγγραφής τους ως τακτικά μέλη
στο Κίνημα.
Οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή (3μελή) τουλάχιστον Εφορευτική Επιτροπή,
που μπορεί να αποτελείται μόνο από εν ενεργεία ή συνταξιούχους δικηγόρους
και συμβολαιογράφους και συνταξιούχους εισαγγελείς και δικαστές, μέλη του
Κινήματος που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με ονομαστική μόνο
ψηφοφορία.
Προεδρεύει της εφορευτικής επιτροπής το μέλος εκείνο που συγκεντρώνει το
μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.
Στις εκλογές κατέρχονται μόνο μεμονωμένοι υποψήφιοι σε ένα ενιαίο
ψηφοδέλτιο και όχι συνδυασμοί.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο Γενικό Γραμματέα του
Κινήματος, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία
διεξαγωγής των εκλογών.
Για τη Διοικούσα Επιτροπή εκλέγονται συνολικά έξι (6) τακτικά μέλη και τρία
(3) αναπληρωματικά.
Ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός των σταυρών προτίμησης δεν μπορεί σε κάθε
περίπτωση να υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των εκλεγμένων τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής, ήτοι δεν μπορεί συνολικά
να υπερβαίνει τους εννέα (9) σταυρούς προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΠΟΡΟΙ
Πόροι του Κινήματος είναι :
1. Οι συνδρομές και οι χορηγίες των μελών του.
2. Οι χορηγίες των φίλων του.
3. Οι εισπράξεις από τυχόν διάθεση κουπονιών.
4. Οι συνδρομές και οι λοιπές εισπράξεις από τυχόν διάθεση εντύπων και
εκδόσεών του.
5. Οι τυχόν εισπράξεις από δημόσιες εκδηλώσεις του, μερίσματα και τόκους,
και τα τυχόν έσοδα από την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης
περιουσίας του.
6. Οι τυχόν επιχορηγήσεις από εθνικούς και διεθνείς πόρους, οργανισμούς,
φορείς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
7. Οι τυχόν δωρεές και κληρονομιές από μέλη και φίλους του.

Καταστατικό | 02-10-2013

42

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η σφραγίδα του Κινήματος αναγράφει την επωνυμία του, με τα πλήρη στοιχεία
ταυτοποίησής του, μαζί με τον Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται, με το
σύμβολο και το σήμα του.
Το Κίνημα διαθέτει αριθμό δύο (2) μόνο σφραγίδων, οι οποίες φέρουν ειδικά
χαρακτηριστικά γνωρίσματα – ελαττώματα, προκειμένου να μπορεί να
πιστοποιείται με βεβαιότητα η γνησιότητά τους.
Τη μία σφραγίδα τηρεί ο Πρόεδρος και τη δεύτερη ο Γενικός Γραμματέας του
Κινήματος, καθόλη τη διάρκεια της θητείας τους και, μετά την ολοκλήρωση
αυτής, την παραίτηση, την ανάκληση ή την έκτπωση τους από το αξίωμα,
υποχρεούνται να την παραδώσουν αυθημερόν και με αποκλειστική τους
ατομική ευθύνη, ο καθένας για τη σφραγίδα του, στο νέο Πρόεδρο ή, άλλως, στο
νέο Γενικό Γραμματέα του Κινήματος, με τη σύνταξη ειδικού για το σκοπό αυτό
πρακτικού – πρωτοκόλου παράδοσης και παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΛΥΣΗ
Η τροποποίηση του καταστατικού και η διάλυση του Κινήματος αποφασίζεται
από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτού. Με εξαίρεση τις
περιπτώσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού περί
ανακλητότητας, για τη λήψη των αποφάσεων τροποποίησης αυτού, απαιτείται
απαρτία των μισών τουλάχιστον ταμειακά ενήμερων μελών του Κινήματος και η
απόλυτη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών που
παρευρίσκονται.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση
συνέρχεται επαναληπτικά την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς νέα
πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια μόνο θέματα ημερησίας
διάταξης.
Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση έχει απαρτία και μπορεί να συνέλθει
και να αποφασίσει νόμιμα επί όλων των θεμάτων ημερησίας διάταξης, εφόσον
παρίσταται νόμιμα σε αυτή αριθμός πενήντα (50) τουλάχιστον ταμειακά
ενήμερων μελών του Κινήματος.
Σε περίπτωση διάλυσης του Κινήματος, το σύνολο των καταλειπόμενων
περιουσιακών του στοιχείων, μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και της
ολοσχερούς εξόφλησης όλων ανεξαιρέτως των τυχόν οικονομικών
υποχρεώσεών του, θα μεταβιβασθεί στην Εκκλησία της Ελλάδος, επιμελεία του
εκκαθαριστή που θα διορίσει η Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει τη
διάλυση του Κινήματος, με αποκλειστικό σκοπό την οικονομική ενίσχυση
άπορων οικογενειών Ελλήνων δανειοληπτών, ομολογιούχων, μικροοφειλετών
του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων και μικρομεσαίων
επιχειρηματιών.
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Με το παρόν Καταστατικό, ορίζεται η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή του
Κινήματος, η οποία υποχρεούται να συγκροτηθεί σε σώμα το αργότερο εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισής του από την

Καταστατικό | 02-10-2013

43

αρμόδια δικαστική αρχή και αποτελείται από τα εξής επτά (7) τακτικά και τρία
(3) αναπληρωματικά μέλη :

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1. Βελόπουλος
Κυριάκος
Ιωσήφ
Δημοσιογράφος
κάτοικος Θεσσαλονίκης, κάτοχος ΔΑΤ με αριθ. Χ 306511/1991.
2. Καλδή
Ευαγγελία
Χρήστος
Δικηγόρος
κάτοικος Αθηνών, Α.Μ.Δ.Σ. Αθηνών 14346.
3. Κοντός
Γεώργιος
Φώτιος
Κατασκευαστής
κάτοικος Αθηνών, κάτοχος ΔΑΤ με αριθ. Π 011621/1990.
4. Κουλουμπής
Στέφανος
Γεώργιος
Ναυλομεσήτης
κάτοικος Πειραιά, κάτοχος ΔΑΤ με αριθ. Σ 600545/1998.
5. Λυρίτης
Δημήτριος
Βασίλειος
Βιομήχανος
κάτοικος Αφιδνών Αττικής, κάτοχος ΔΑΤ με αριθ. ΑΚ 108018/2011.
6. Νούλας
Γεώργιος
Ιωάννης
Δικηγόρος
κάτοικος Αθηνών, Α.Μ.Δ.Σ. Αθηνών 16900.
7. Σαρρής
Γεώργιος
Εμμανουήλ
Έμπορος
κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, κάτοχος ΔΑΤ με αριθ. Ν 067257/1984.
8. Στάμος
Λεωνίδας
Χρήστος
Δικηγόρος
κάτοικος Αθηνών, Α.Μ.Δ.Σ. Αθηνών 26001.
9. Τόμπρας
Κυριάκος
Χρήστος
Οικονομολόγος
κάτοικος Αθηνών, κάτοχος ΔΑΤ με αριθ. Ρ 006501/1993.
10. Χριστοφοράτος Γεράσιμος
Κωνσταντίνος Έμπορος
κάτοικος Αθηνών, κάτοχος ΔΑΤ με αριθ. ΑΙ 549169/2010.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Υπεύθυνα για την τήρηση του Καταστατικού είναι όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του
Κινήματος, που οφείλουν να το τηρούν, να το εφαρμόζουν και να το
διαφυλάττουν, με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο.
Τυχόν παραλείψεις ή λάθη που περιλήφθηκαν στο παρόν Καταστατικό,
μπορούν να αναθεωρηθούν και να συμπληρωθούν από τη Διοικούσα Επιτροπή
του Κινήματος, με ομόφωνη απόφασή της, μέχρι τη σύγκλιση της πρώτης
Γενικής Συνέλευσης των μελών του Κινήματος.
Κατά τα ανωτέρω, η Διοικούσα Επιτροπή εντέλλεται και εξουσιοδοτείται να
αποδεχθεί τις τροποποιήσεις και τις προσθήκες των διατάξεων του παρόντος
Καταστατικού, που θα υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή, ώστε να
εγκριθεί κατά νόμο η αναθεώρηση και συμπλήρωσή του.
Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή ορίζει ως Πρόεδρο αυτής, μέχρι την κατά το
άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού συγκρότησή της σε σώμα, το μέλος
αυτής κ.ο ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΜΠΡΑ του Χρήστου, κάτοικο Αθηνών, κάτοχο του ΔΑΤ με
αριθμό Ρ 006501/1993 και διορίζει δικηγόρο και αντίκλητο το μέλος αυτής κ.α
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΔΗ του Χρήστου, Δικηγόρο Αθηνών, Α.Μ.Δ.Σ. Αθηνών 14346,
προκειμένου αυτή να εκπροσωπήσει τα Ιδρυτικά Μέλη και τη Διοικούσα
Επιτροπή και να καταθέσει το παρόν Καταστατικό και τα πάσης φύσης
απαραίτητα έγγραφα στην αρμόδια Δικαστική Αρχή και να προβεί σε κάθε
απαραίτητη ενέργεια για την καταχώρηση στο δημόσιο βιβλίο σωματείων του
Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Καταστατικό | 02-10-2013

44

Το παρόν Καταστατικό, που περιέχει συνολικά είκοσι ένα (21) άρθρα, μετά από
τις αναθεωρήσεις και τις τροποποιήσεις που έγιναν από τη Διοικούσα Επιτροπή
κατά τα ανωτέρω, εγκρίθηκε σήμερα και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από
την ημερομηνία εγγραφής των τροποποιήσεων του στο τηρούμενο δημόσιο
βιβλίο σωματείων του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
Το παρόν Καταστατικό αποτελεί αποκλειστικό πνευματικό έργο του Κινήματος,
στο οποίο εκχωρήθηκε από τους συγγραφείς του, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων
και απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, χρήση ή αντιγραφή του
συνόλου του περιεγχομένου του ή μέρους αυτού, ή ακόμη μεμονομένων άρθρων
ή και παραγράφων αυτών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια και
εξουσιοδότηση του Κινήματος.
Το παρόν Καταστατικό διαβάστηκε από όλα τα είκοσι ένα (21) ιδρυτικά μέλη,
τα οποία βεβαίωσαν, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν ολόκληρο
το περιεχόμενό του και υπογράφηκε σήμερα, την δεύτερη ημέρα του μηνός
Οκτωβρίου, του έτους 2013 (02/10/2013) από αυτούς, όπως ο νόμος ορίζει, με
την ιδιόχειρη συμπλήρωση ειδικών για το σκοπό αυτό έντυπων δηλώσεων
ιδρυτικού μέλους, ως εξής :

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1. Αδάμ
Ηλίας
Δημήτριος
Έμπορος
κάτοικος Λαμίας, κάτοχος ΔΑΤ με αριθ. Χ 483837/2003.
2. Βασιλειάδης
Αντώνιος
Χουρμούζης
Δικηγόρος
κάτοικος Θεσσαλονίκης, Α.Μ.Δ.Σ. Θεσσαλονίκης 1728..
3. Βελόπουλος
Κυριάκος
Ιωσήφ
Δημοσιογράφος
κάτοικος Θεσσαλονίκης, κάτοχος ΔΑΤ με αριθ. Χ 306511/1991.
4. Βραχιολίδης
Γεράσιμος
Απόστολος
Δημοσιογράφος
κάτοικος Χολαργού Αττικής, κάτοχος ΔΑΤ με αριθ. Π 656133/1991.
5. Γεωργιάδου
Παναγιώτα
Γεώργιος
Ξενοδόχος
κάτοικος Χανίων, κάτοχος ΔΑΤ με αριθ. Σ 496969/1996.
6. Γκανέτσος
Γεώργιος
Κωνσταντίνος Οικονομολόγος
κάτοικος Αθηνών, κάτοχος ΔΑΤ με αριθ. Φ 338220/2001.
7. Ευαγγελάτου
Σταυρούλα
Χαράλαμπος
Ασφ. Σύμβουλος
κάτοικος Ιλίου Αττικής, κάτοχος ΔΑΤ με αριθ. ΑΒ 727010/2006.
8. Καλδή
Ευαγγελία
Χρήστος
Δικηγόρος
κάτοικος Αθηνών, Α.Μ.Δ.Σ. Αθηνών 14346.
9. Κοντός
Γεώργιος
Φώτιος
Κατασκευαστής
κάτοικος Αθηνών, κάτοχος ΔΑΤ με αριθ. Π 011621/1990.
10. Κουλουμπής
Στέφανος
Γεώργιος
Ναυλομεσήτης
κάτοικος Πειραιά, κάτοχος ΔΑΤ με αριθ. Σ 600545/1998.
11. Κουσουλός
Πέτρος
Γεώργιος
Δημοσιογράφος
κάτοικος Πικερμίου Αττικής, αριθ. Ελλ. Διαβατηρίου ΑΝ 2039682.
12. Κωστής
Χαράλαμπος Διονύσιος
Κατασκευαστής
κάτοικος Αθηνών, κάτοχος ΔΑΤ με αριθ. ΑΖ 594826/2008.
13. Λυρίτης
Δημήτριος
Βασίλειος
Βιομήχανος
κάτοικος Αφιδνών Αττικής, κάτοχος ΔΑΤ με αριθ. ΑΚ 108018/2011.
14. Μακρής
Θεόδωρος
Βασίλειος
Δικηγόρος
κάτοικος Αθηνών, Α.Μ.Δ.Σ. Αθηνών 26682.
15. Μπότσης
Νικόλαος
Μιχαήλ
Έμπορος

Καταστατικό | 02-10-2013

45

16.
17.
18.
19.
20.
21.

κάτοικος Αγ. Φωτεινής Θηβών, κάτοχος ΔΑΤ με αριθ. ΑΙ 993946/2012.
Νούλας
Γεώργιος
Ιωάννης
Δικηγόρος
κάτοικος Αθηνών, Α.Μ.Δ.Σ. Αθηνών 16900.
Σαρρής
Γεώργιος
Εμμανουήλ
Έμπορος
κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, κάτοχος ΔΑΤ με αριθ. Ν 067257/1984.
Στάμος
Λεωνίδας
Χρήστος
Δικηγόρος
κάτοικος Αθηνών, Α.Μ.Δ.Σ. Αθηνών 26001.
Στάμου
Ευγενία
Χρήστος
Δικηγόρος
κάτοικος Αθηνών, Α.Μ.Δ.Σ. Αθηνών 26003.
Τόμπρας
Κυριάκος
Χρήστος
Οικονομολόγος
κάτοικος Αθηνών, κάτοχος ΔΑΤ με αριθ. Ρ 006501/1993.
Χριστοφοράτος Γεράσιμος
Κωνσταντίνος Έμπορος
κάτοικος Αθηνών, κάτοχος ΔΑΤ με αριθ. ΑΙ 549169/2010.

Αθήνα, 02/10/2013
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Καταστατικό | 02-10-2013

46

Καταστατικό | 02-10-2013

47