ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ

y

U1

U2
Γ

A

Px2  Px1

Px2
Py

Px1
Py

xA

x

xC

y
U1

U2

A

xA
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

B

xB

Px2
Py

Γ

Px1

Py

xC

x

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΙΔΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ = ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful