You are on page 1of 6
Ba | 1 ot nu fran egen fabrik pa den nordiska marknaden Pyle ad ec ola ee MALMO ‘ PHILLIPS NORDISK PHILBLACK AB 4&r on ny petrokemisk industri med svenska och amerikanska intressenter. Svensk deliigare air Rederiaktiebolaget Nordstjernan (Johnsonkon- cormen), medan de amerikanska intressena presenteras av Phillips Petroleum Company Fabriksanlaggningar ar under uppférande pA ut- fylid mark i nya oljehamnen i Malmé och berak- nas st& driftsfardiga under hdsten 1967. Vi kommer att tillverka den sarskilt for gummi- industrin viktiga produkten ugnskimrdk av olja (oil furnace carbon black), \ det foljande limnas en redogarelse for huvud- dragen i tillverkningsprocessen, Vidare ges data om de olika kvaliteternas fysikaliska och f8r- stirkande egenskaper samt informationer som i Ovrigt kan vara av intresse for marknaden. PHILBLACK®-produkterna av i dag air resultatet av den intensiva forskning som Phillips under manga ar bedrivit jamsides med sin tillverkning ay hdgkvalitativa kimrdkstyper. En solid organi: sation, betydande forskningsresurser, tekniskt skolad och praktiskt erfaren expertis samt en hogmodern maskinell utrustning, allt detta ar ti gangar som fért fram Phillips till framsta ledet inom kimrdkstekniken, Phillips samlade kapacitet stir bakom det nya svenska fOretaget, som darmed kan erbjuda marknaden den basta sakkunskap och erfaren- het som finns att f& pa detta omrade. hur tillverkas Philblack PHILBLACK-processen — utvecklad ay Phillips Petroleum Company — ar en meted varmed man fer farsta gangen i historien med vitskeformiga kolvaten som enda utgingsmate- lyckats framstalla kimrok sirskit limpad f8r gummiindu- Pris behov. Homligheten med PHILBLACK: procesten ligger ireaktorn. Ren, aromatisk olja sprutas efter fr virmning in i reaktortrummans fena anda. Under stark tillfOrsel ay Bverskotteluft f&rsiggar sam: tidigt oljeférbramning i en till our reaktorn ansluten tunnelugn. Forbranningsgasorna leds fran tunnolugnen in i reaktorn och liggor sig dar som ett halie kring den olja, som forgasats. De varma forbrinningsgaserna hBjor reaktoroljans temperatur och virmeutvecklingen kar yt- terligare genom att en del av donna ojja forbriinns tillsam- mans med 6verskottsluften frén tunnelugnens fSrbranningsgaser, e varren- “FORVARNNING ‘OLIETANK Genom den héga virmeutvecklingen sdnderdelas reaktars ej fGrbranda oljerester j kol och vite. Reaktionen avbrytes genom utvindig vattenkylning. Sammansattningen och kvaliteten hos den fardiga produkten bestims av samordningen mellan tid, temperatur och flode i reaktorn Oljans fOrvarmningstomperatur, oljans och luftens flédeshastig- heter samt kyltemperaturen kontrolleras minutidst p& automa: tisk vig. Reaktorn ar fodrad med eldfast material med hagsta virmeresistens och mattolerans. Detta material liksom brinnar- munstyckena kontrolleras regelbundet som en gardering for kontinuerlig likformighet i fladesprocessen. For att yttorligare forstkra sig om en konstant hig kvalitet later man den fardiga produkten fran varje reaktor periodvis genom- 98 prov avsoende dels de rent fysikaliska egenskaperna hos rodukten sjily, dels de varierande egenskapemna hos gummi- typer med olika inblandning av kimrdle f Den fran reaktorn utstromman- de roken passerar ett antal stckfilter, dir kimedk avskilies i form av en porés masse. Den- na gir frdn de ollka uppsam- lingsstallena vidare tll pulvrise- ring. | pulvriseringsmaskinerna omvandlas masean till yiterst finkorigt stoft Produkten kulsintras dirp& me- delst en vatsintringsmetod. Den na tilgar s4, att stoftet tilféres vatten, varpa blandningen un der haftig omrSrning formas til pellets, som torkas | en rote- fande torktrumma. Under pro- essen genomgar produkton on minutids. kyalitetskonteoll med tilhjalp av precisionsinstrument