Hem yönetilebilir hem de önlenebilir hastalıklar olan kronik hastalıkların yaygınlasmasının Türkiye’de çok derin sosyal ve ekonomik etkileri

olacaktır; Dernegimiz Türkiye’de giderek artan bu saglık sorununun ele alınmasında asagıda belirtilen faaliyetlerin gerçeklestirilmesinin gerekli olduguna inanmaktadır.

Türkiye’de Kronik Hastalıkların Önlenmesine ve Yönetilmesine Yönelik Hasta Bildirisi
! Ulusal sa!lık politika ve programlarında kronik hastalıkların önlenmesi, erken te"hisi, rehabilitasyonu, gerekli hallerde, bir sa!lık hizmeti olarak görülmesi gereken özel e!itim süreçlerinin ilgili tüm bakanlıkların i"birli!iyle, ihtiyaca yetecek oranda sa!lanabilmesi ve kontrolüne öncelik tanınması, buna göre sa!lık için ayrılan toplam bütçenin ve bütçeden kronik hastalıklara ayrılan payın orantılı olarak artırılması için Hükümete ça!rıda bulunuyoruz. ! Tüm payda"ların, özellikle de hastaların kendilerinin, hayatları kronik hastalıklardan do!rudan etkilenenlerin ve bu ki"ileri temsil eden sivil toplum örgütlerinin, kronik hastalıklarla mücadele etmek amacıyla bu hastalıkları önlemeye, müdahale etmeye ve entegre bir hastalık yönetimi sa!lamak amacıyla ulusal eylem planlarına ili"kin tartı"malara katılımlarının sa!lanmasını talep ediyoruz. Bunlara hasta ve yakınları için rehabilitasyon, danı"manlık, özel e!itim ve psikolojik deste!e ili"kin tartı"malar da dahil olmalıdır. ! Kronik hastalıkların olu"turdu!u yükün azaltılmasında ilerleme sa!lanması için, dünyanın her yerinden derlenen bilgilerin ve en iyi uygulamaların payla"ılması, bu konu ile ilgili toplumsal farkındalık ve e!itimin artırılması ve tüm payda"lar arasında yenilikçi ortaklıkların gerçekle"tirilmesi esastır. ! Kamuyu bilgilendirmek ve kamuoyundaki farkındalı!ı artırmaya yönelik e!itim ve faaliyetleri, birinci basamak hekimlere yönelik e!itimleri, kamuoyunu hedefleyen ve düzenleyici çerçeveler etrafında fikir olu"turmaya yönelik faaliyetler hazırlanmasını destekliyoruz. Bütün bunların yanında, ö!renciler için kronik hastalıklardan korunma amaçlı bir e!itim müfredatı olu"turulmalıdır. ! Toplumsal sa!lı!ın geli"tirilmesi ile ilgili olarak; tütün ve alkol tüketiminin kontrol altına alınması, i"lenmi"/paketlenmi" gıda ve "eker, tuz, ya! tüketiminin azaltılması, bununla birlikte sa!lıklı gıdaların tüketilmesi ile fiziksel aktivitenin te"vik edilmesi amacıyla kanıta dayalı mevzuatın, yasal düzenlemelerin ve mali önlemlerin geli"tirilmesi, artırılması ve uygulamaya konması gibi, etkilili!i kanıtlanmı" müdahaleleri ço!altmak üzere; kamu, özel sektör ve sa!lı!ı etkileyen di!er sivil toplum örgütlerinin giri"imlerinin te"vik edilmesini destekliyoruz. o Bunların yanısıra, Tarım Bakanlı!ı Gıda Kodeksi'nde paketlenmi" ve paketlenmemi" gıdalarla ilgili düzenlemelerde de!i"iklik yapılmasını destekliyoruz. Yerel yönetimlerin denetimlerinde bulunan, toplu yiyecek üretim ve tüketim alanında faaliyet gösteren "irketler için faaliyetleri ile ilgili alanlarda kronik hastalıklarla mücadele adına önlemler alınmasını te"vik etmeye ve ödüllendirmeye yönelik düzenlemeler olu"turulmalıdır.

!

! Yoksul ve dezavantajlı kitlelere eri"ilebilmesi amacıyla kronik hastalıklar için önleyici, te"his, tedavi ve bakım sa!layıcı bir müdahale paketi sa!lanması amacıyla birinci basamak sa!lık hizmetlerine daha fazla yatırım yapılmasını ve bu hizmetlerin güçlendirilmesini destekliyoruz. ! Müdahalelerin etkilerinin tıbbi ve ekonomik sonuçlarının, hasta memnuniyetinin ölçülmesini de içerecek "ekilde sistematik olarak ve aralıksız izlenerek de!erlendirilmesi için sürdürülebilir mekanizmaların geli"tirilmesini destekliyoruz. ! Kronik hastalıkların önlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik sa!lık hizmet ara"tırmalarını, tıbbi ve toplumsal ara"tırmaları ve bu alanlarda yapılacak her türlü i"birli!ini te"vik ediyor ve destekliyoruz.

! Kronik hastalıkların önlenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla, kamu ve özel sektörde çalı"anlar ile toplum tabanlı sa!lık çalı"anlarını da içeren, niceliksel oldu!u kadar yeterli bilgi ve beceriyle donanmı", yapıcı bir tutum benimsemi", insani de!erlere uygun niteli!e sahip sa!lık hizmetleri i"gücü kapasitesinin artırılmasını destekliyoruz. ! Ulusal ve uluslararası hasta haklarının toplum tarafından bilinmesi, bu hakların korunması ve kullanılmasına yönelik çalı"maların katılımcı bir yakla"ımla dikkate alınmasını talep ediyoruz. ! Kronik hastalıkların önlenmesi ve yönetilmesinde gelinen noktayı kaliteye, sa!lık sonuçlarına ve hasta memnuniyetine dayalı olarak ölçecek bir yapı kurulmasını destekliyoruz. ! Yukarıda belirtilen tüm maddelerin uygulanması sırasında kronik hastalıklarla ilgili tüm payda"ların birlikte hareket edebilece!i platformların olu"turulmasını destekliyoruz. ! Kronik hastalı!ı olan, çalı"abilecek durumda ve çalı"ma arzusu bulunan ki"ilerin i"lerini sürdürebilmeleri için hukuki deste!in artırılması ça!rısında bulunuyoruz. Hastalara, çalı"ma ve sosyal hayatlarını devam ettirebilmeleri için yardımcı olmamız gerekiyor. ! Hastaların kronik hastalıkların tedavisine eri"iminin önündeki engelleri azaltmayı amaçlayan düzenlemeleri destekliyoruz. Etkilili!i ve güvenli!i dünya çapında kanıtlanmı" ilaçlara do!ru doz, do!ru yöntem ve zamanında eri"im, kronik hastalıkların yönetimi ve kontrolü açısından kritik önem ta"ımaktadır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful